РЕШЕНИЕ № 48

Гр.Сливен, 17.04.2009 г.

       В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в публичното заседание на  осемнадесети март през две хиляди и девета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.П.

ЧЛЕНОВЕ: С.Б.

И.Ж.

при секретаря В.К. и в присъствието на прокурора Х.К., като разгледа докладваното от В.П.  КНАХД  № 35  по описа  за  2009 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „Ч. – М. П.” представляван от М. А. П. срещу Решение № 968/16.12.2008 г., постановено по НАХД № 1446/2008 год. по описа на Сливенския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 01405/24.07.2008 г. на Председателя на ДКСБТ – София.  Със същото на ЕТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3500 лв. за нарушение на чл.57 ал.2 във вр. ал.1 т.1 и 2 от ЗСБТ и имуществена санкция в размер на 3500 лв. за нарушение на чл.59 ал2 от ЗСБТ. Твърди се, че решението е неправилно и незаконосъобразно и необосновано.

В с.з. касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответната по касацията страна не се явява и не се представлява. Моли съда в писмено становище да потвърди решението на СлРС като правилно и законосъобразно.

  Представителят на Окръжна прокуратура - Сливен счита, че жалбата е неоснователна и моли съда да остави в сила решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие следната фактическа обстановка:

На 02.07.2008 г. служители на ДКСБТ посетили обект стопанисван от ЕТ „Ч. – М. П.”, находящ се на Стоково тържище „Търговия на едро Сливен” АД. Бил им представен договор за наем с № 25 от 23.09.2003 г. Установено е , че търговецът не съхранява и не може да представи описание на част от продаваните стоки и съответна документация за качествените им характеристики, както и документи придружаващи стоката, установяващи нейната безопасност. Било констатирано, че в обекта не се регистрират сключените сделки в изискуемия по закон специален дневник, тъй като такъв изобщо не се води. Продавачът не издавал фактури за всяка сключена сделка. Такива са липсва за период от 10 до 13.06.2008 г., а е констатиран оборот от извършени сделки. Съставен е акт от 02.07.2008 г. в който е описан горната фактическа обстановка и въз основа на акта е издадено атакуваното наказателно постановление, с което на търговеца е наложена имуществена санкция  за нарушение по чл.57 ал.2 във вр. чл.57 ал.1 т.1 и 2 от ЗСБТ в размер на 3500 лв. и същата по размер санкция за нарушение по чл.59 ал.2 от ЗСБТ. За констатираното нарушение по чл.59 ал.1 от същия закон на ЕТ е отправено предупреждение за отстраняване на допуснатите нередности. Наказателното постановление е обжалвано пред СлРС, който го е потвърдил изцяло с атакуваното пред настоящата инстанция решение.

Фактическата обстановка, приета за установена от първоинстанционния съд се потвърждава от събраните  по делото гласни и писмени доказателства.

От така приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно. Налице са безспорни доказателства за допуснато от ЕТ „Ч. – М. П.”  нарушение на разпоредбите на чл.57 ал.2 във вр. ал.1 и 2 и чл.59 ал.2 от ЗСБТ. Това обстоятелство не се оспорва от касатора както пред първата инстанция, така и пред настоящата. Наложените санкции са на минимума от предвидените в чл. 65 ал.2 от ЗСБТ.

В хода на съдебното дирене пред първоинстанционния съд не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Съдът е проявил активност и се е запознал с материалите събрани от административния орган.

Предвид горното, настоящата инстанция намира, че решението правилно, законосъобразно и съобразено със събраните в хода на административно-наказателното производство и в хода на съдебното дирене писмени и гласни доказателства, поради което следва да се потвърди.

Ето защо,

                                          Р    Е  Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 968/16.12.2008 г., постановено по НАХД № 1446/2008 год. по описа на Сливенския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 01405/24.07.2008 г. на Председателя на ДКСБТ – София, като правилно и законосъобразно.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: