Р Е Ш Е Н И Е    10

 

гр. Сливен, 12.02.2016  год.

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.СЛИВЕН, в публичното заседание на двадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

                                                                             СТЕЛА ДИНЧЕВА

при секретаря Г.Г. и с участието на прокурора Милена Радева                                                                   като разгледа докладваното от съдията Бозукова КАНД № 253 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази:

 

               Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Комисията за защита на потребителите, РД Бургас против Решение № 511/11.11.2015 г., постановено по АНД № 1448/2015 г. на РС Сливен, с което е отменено Наказателно постановление № 35760/10.08.2015 г. на Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, с което "К енд И Транслейшънс" ООД, със седалище гр.Сливен, представлявано от у. И. М. М., за нарушение на чл. 127, ал.3 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 222 от ЗЗП.

Касаторът твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като е постановено при неправилно прилагане и тълкуване на материалния закон, и в противоречие със събраните по делото доказателства. На изложените основания претендира отмяна на решението и постановяване на друго, с което да се потвърди издаденото НП. В с.з. касаторът не се представлява.

Ответникът – "К енд И Транслейшънс" ООД, със седалище гр.Сливен оспорва касационната жалба.

Представителят на ОП Сливен дава заключение за неоснователност на жалбата. Счита, че решението следва да се остави в сила.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна и пред компетентния съд, поради което е допустима за разглеждане. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Производството пред РС Сливен е образувано по жалба на "К енд И Транслейшънс" ООД гр.Сливен против гореописаното НП. За да се произнесе, от фактическа страна съдът е приел, че във връзка с постъпила на 23.02.2015 г. в КЗП жалба е извършена проверка на дружеството, в обекта в който развива търговска дейност, при което било установено, че в регистъра за рекламация нямало вписана рекламация от подалото жалбата лице. На дружеството бил съставен АУАН, предявен и подписан от представляващия с възражение, че клиентът е закупил стоката на 11.10.2013г., два пъти е направена гаранционна смяна на едно и също задвижващо колело, въпреки че клиентът не е бил в правото си да изисква такава и няма право на рекламация. АНО като възприел описаната в акта фактическа обстановка, издал процесното НП. Изложената фактическа обстановка, съдът е приел за безспорно установена от представените с преписката доказателства и дадените в хода на съдебното производство свидетелски показания.

 За да отмени НП, РС Сливен е приел, че са налице допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения, изразяващи се в липса на описание на нарушението, доколкото в АУАН и в НП е изведен само правния извод за наличието на рекламация, без обаче да са посочени конкретни факти въз основа на които е изграден същия, както и обстоятелството, че липсва посочена дата на извършване на нарушението.

Решението на РС Сливен е правилно и законосъобразно. При постановяването му РС е извършил цялостна проверка на обжалваното НП, съгласно задължението по чл. 313 и чл. 314 от НПК, приложим по препращане от чл. 84 от ЗАНН. Съдът не е нарушил процесуалните правила и относно събирането на допустимите и относими към спора доказателства, подробно е обсъдил доводите на страните. В мотивите към решението е направено подробно изложение на установените от събраните по делото фактически обстоятелства и на следващите от тях правни изводи, възприети и от настоящият съдебен състав, като съобразени с приложимите материалноправни разпоредби. Ето защо в мотивите към настоящото касационно решение няма да се излагат подробно. Правилно съдът е установил порок в проведеното административнонаказателно производство, който е довел до ограничаване правото на защита на санкционираното дружество. В случая не са посочени съставомерни факти, които са от значение за крайния изход на повдигнатия спор за законосъобразност на процесното НП. Порокът е съществен, не може да се санира след издаване на НП. В тежест на АНО е да установи по безспорен начин и вмененото нарушение, което в случая не е сторено. Редът за извършване на рекламация и нейното отразяване са подробни разписани в чл. 127 от ЗЗП. Доколкото не са налице доказателства за наличието им, не може да се приеме, че за ответникът по касацията е съществувало задължението по ал.3, респ. е допуснал нарушение на цитираната разпоредба.

                 По изложените съображения настоящата съдебна инстанция намира, че Районният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който не страда от пороците, сочени като отменителни основания, който следва да се остави в сила.

Предвид горното и на осн. чл.221, ал.1, предл. първо от АПК, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 511/11.11.2015 г., постановено по АНД № 1448/2015г. по описа на СлРС.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: