Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 28

 

гр. Сливен, 23.02.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет и седми януари,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТЛАНА  ДРАГОМАНСКА

                                                                           ГАЛЯ ИВАНОВА                                                                           

При участието на секретаря  Н.Й.  и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 3 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:          

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.      

Образувано е по касационна жалба на М.З.В., чрез а. И.Г. ***, подадена против Решение № 535 от 24.11.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление НП № 14-1670-001286 от 13.11.2014 г. на Началник сектор към ОД на МВР Сливен, Сектор "Пътна полиция" Сливен, с което на М.З.В. с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 лв., на основание  чл. 184, ал.4 пр.1от ЗДвП. В жалбата касационният жалбоподател твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно и необосновано. Заявява, че не е извършил нарушението, за което е санкциониран. Моли за отмяна на решението с произнасяне по същество с решение, с което да бъде отменено процесното НП. Моли да бъдат отменени наложените с протоколни определения глоби по отношение на а. М. А. от АК – Я. и жалбоподателката М.З.В..

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се явява. Депозирана е молба от пълномощника.

Ответникът по касационната жалба: ОД на МВР - Сливен, редовно призована, не се представлява в съдебно заседание. Не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да потвърди обжалваното НП като законосъобразно, Районният съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е приел за установено, че жалбоподателят е извършил посоченото в НП нарушение; направил е извод, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са основание за отмяна на НП; счел е, че  наложеното наказания е правилно определено и в състояние да изпълни своите специални цели.  

Изводите на Районния съд в тази насока са правилни и съобразени със събраните по делото доказателства.

Съгласно чл. 220 от АПК касационният съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение и по наведените в касационната жалба доводи. Видно от установената по делото фактическа обстановка, на 15.10.2014 г. жалбоподателката се возела като пътник в л.а. "Пежо 806" с рег. № У………..АК. Около 02.00 ч. в с.Драгоданово, на ул. Никола Петков срещу дом № 41 автомобила бил спрян за проверка от служители на ОД МВР – Сливен, които установили, че същата като пътник на предна дясна седалка в МПС по време на движение не използва обезопасителен колан. За извършеното нарушение бил съставен и АУАН № Т667203/15.10.2014 г, с който описаното деяние било квалифицирано като нарушение по чл. 137а ал.1 от ЗДвП. Актът бил предявен на жалбоподателката, която след като се запознала със съдържанието му е направила възражение. Въз основа на АУАН на 13.11.2014 г. е издадено процесното НП.

Съгласно специалната разпоредба на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, редовно съставените актове за установяване на нарушенията по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Констатациите в съставения АУАН не са оборени от установените факти в хода на съдебното производство. Ангажираните от страна на жалбоподателя доказателства, не са опровергали отразените в акта констатации. АУАН е редовно съставен и съдържа съществените реквизити, предвидени в нормата на чл. 42 от ЗАНН. Събраните в първоинстанционното производство гласни доказателства кореспондират с констатациите в съставения акт. Следователно, процесният АУАН се ползва с предписаната му от закона доказателствена сила. Противно на твърденията на жалбоподателя, в административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Както съставеният АУАН, така и издаденото НП, съдържат съществените реквизити, предвидени съответно в нормите на чл. 42 и чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. 

С оглед на гореизложеното, Районният съд при правилно приложение на материалния закон е приел, че жалбоподателят е извършил административното нарушение, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност с налагане на наказание в предвидения от закона размер. Приетата за установена от Районния съд фактическа обстановка кореспондира със събраните по делото доказателства, изведените от съда правни изводи са в съответствие с установените по делото факти. 

По изложените съображения, Районният съд правилно е потвърдил процесното наказателно постановление, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените от касационния жалбоподател нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

По отношение искането на а. Г. за отмяна на наложените от първата инстанция глоби настоящият състав намира следното:

 В съдебно заседание пред първата инстанция, проведено на 23.02.2015 г. а. М. А. действително не се е явила. Същият ден по факс а. А. депозирала молба, с която е уведомила председателя на състава, относно невъзможността си да се яви в съдебното заседание поради здравословни причини, като е представила копие от болничен лист № Е 20141075669. В съдебното заседание на 23.02.2015 г. ход на делото не е даден поради неявяване на а. А., като мотивиран от обстоятелството, че в графа „бележки“ на болничния лист изрично не било отбелязано, съгласно Наредбата за медицинската експертиза за неработоспособността, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред органите на съдебната власт, районният съд е наложил глоба в размер на 300.00 лева на а. М. А. С писмена молба от 11.03.2015 г. а. А. е направила искане да бъде отменена наложената й глоба, като е представила и заверен препис от болничния лист, удостоверяващ временната неработоспособност за датата на съдебното заседание, като в графа режим на лечение  било отразено „домашен –стаен“. По така направеното искане районният съд не се е произнесъл.

В съдебното заседание проведено на 20.04.2015 г. първоинстанционният съд наложил глоба на жалбоподателката М.З.В. в размер на 300 лева, поради неосигуряване при режим на довеждане на исканите от нея свидетели, което е станало причина за отлагане на делото. На 29.04.2015 г. с молба а. Г., пълномощник на жалбоподателката е направила искане да бъде отменена наложената глоба, която е оставена без уважение.

 

 

 

 

Настоящият състав намира за необходимо да отбележи, че определението както за налагане на глобата, така и за оставянето на искането за отмяната на наложена глоба без уважение, е постановено в рамките на производство по обжалване на наказателно постановление, разглеждано от районния съд, който прилага субсидиарно за неуредените случаи НПК. НПК не предвижда изрично обжалване на акта за налагане на глоба, а съгласно чл. 341, ал.3 от този кодекс всички определения и разпореждания, които изрично не са посочени в ал.1 на разпоредбата или в закона, не подлежат на проверка отделно от присъдата.  В случая се обжалва решението по жалбата срещу наказателното постановление, ведно с наложените глоби, поради което те попадат в кръга на съдебните актове, подлежащи на инстанционен контрол заедно с присъдата, съгласно  чл. 341, ал. 3 от НПК, като при проверка на правилността и законосъобразността на постановения съдебен акт, въззивният съд е оправомощен да се произнесе и досежно правилността на определението, с което е наложена глоба на страната.

В настоящия случай съдът приема, че наложената глоба на 23.02.2015 г. на а. М. А. е правилно наложена. Съгласно чл. 18, ал. 2 от НАРЕДБА за медицинската експертиза а. А. е следвало да представи "Медицинско удостоверение" по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт.

Относно определението, с което е наложена глоба на жалбоподателката, съдът намира същото за неправилно. По направеното искане за допускане до разпит на свидетели при режим на довеждане, съдът може или да го уважи или да го остави без уважение, но няма основание да наложи глоба, тъй като липсва поведение, подлежащо на санкция в хипотезата на чл. 271, ал.11 от НПК приложима съгласно чл. 84 от ЗАНН.  Съгласно цитираната разпоредба от НПК,  съдът налага глоба до хиляда лева, когато делото се отлага поради неявяване без уважителна причина на страна, свидетел или вещо лице. Предвид горното постановеното определение следва да бъде отменено.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 535 от 24.11.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.

ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 23.02.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което на а. М. А. е наложа глоба в размер на 300.00 лева.

ОТМЕНЯ  протоколно определение от 20.04.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което на М.З.В. е наложа глоба в размер на 300.00 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                           ЧЛЕНОВЕ: