Р Е Ш Е Н И Е    30

 

гр. Сливен, 22.02.2016  год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.СЛИВЕН, в публичното заседание на трети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ                                       

                                                   ЧЛЕНОВЕ: ГАЛЯ ИВАНОВА

                                                                         ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

                                                                             

при секретаря Н.Й. и с участието на прокурора Христо Куков                                                                 като разгледа докладваното от съдията Бозукова КАНД № 8 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази:

 

               Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Държавна агенция за метрологичен  и технически надзор, Регионален отдел "Метрологичен надзор - Южна България" срещу Решение № 567/07.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1351/2015 г. по описа на съда.

Решението се обжалва като неправилно, поради противоречие с материалния закон. Твърди се, че първоинстанционният съд не е съобразил разпоредбата на чл. 44, т.4 от Закона за измерванията.  Погрешен бил изводът, че описаното в АУАН и НП средство за измерване - водомер, било повредено. Всички доказателства по делото сочели, че същият е използван по предназначение, а протоколът за констатиране на повреда не бил представен пред АНО и не отговарял на изискванията на чл.69, ал.5 от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. В проведеното с.з. по делото касаторът не изпраща представител.

 Ответникът по касацията - "Топлофикация-Сливен” ЕАД, в писмено становище от упълномощен процесуален представител, изразява становище за правилност и законосъобразност на решението на районния съд, в която връзка се навеждат конкретни доводи. Моли  за оставяне на решението в сила.

Представителя на Окръжна прокуратура Сливен намира жалбата за неоснователна. Предлага решението да бъде оставено в сила.

Касационната инстанция, като се съобрази с нормата на чл. 218, ал.1 от АПК, обсъди наведените от касатора касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.2 от АПК, извърши  служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, срещу неблагоприятен за нея акт, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

С обжалваното решение № 567 от 07.12.2015 г., постановено по АНД № 1351 по описа на Районен съд – Сливен за 2015 г. е отменено НП № 224/10.09.2015 г. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на "Топлофикация- Сливен” ЕАД гр.Сливен, за това, че в качеството си на лице, като използва средства за измервания с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ на 25.02.2015 г. в обект – абонатна станция в гр. Сливен, ул.”Л.” № , е използвало за дялово разпределение на топлинна енергия в сграда с етажна собственост общ водомер за студена вода, монтиран пред подгревателя за измерване, тип „Minomess” с фабричен номер 1361815, произведен от „Minol”, без знак за последваща проверка на средство за измерване в нарушение на чл.44, ал.4 от ЗИ. Наличният знак върху водомера от метрологичен контрол с носител на знака оловна пломба бил от 2007г. и е бил валиден до края на 2012г. На основание чл. 85, ал.2, вр. ал.1 от ЗИ на дружеството е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 (двеста) лева. Постановлението е обжалвано пред РС Сливен и отменено като незаконосъобразно.

За да постанови този резултат съдът е приел, че в хода на административнонаказателната процедура не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, даващи основание за отмяна на санкционния акт на това основание. Същевременно съдът приел за недоказан факта, че наказаното лице е осъществило състава на вмененото му нарушение, тъй като не било установено, че водомерът е използван. Всички доказателства по делото сочели, че водомерът е бил повреден, поради което не се налагало поставянето на знак за метрологичен контрол.

Настоящата касационна инстанция намира обжалваното решение за валидно и допустимо. Същото е постановено при изяснена фактическа обстановка, но при неправилно приложение на материалния закон. Въпреки че намира за правилни изводите на първоинстанционния съд за липса на допуснати в хода на административнонаказателната процедура съществени нарушения на процесуалните правила, даващи основание за отмяната на санкционният акт на това основание, Административен съд Сливен намира за неправилни изводите за недоказаност на визираното в АУАН и НП нарушение.

Наложената на ответника по касацията санкция на основание чл. 85, ал.2 вр. с ал.1 от ЗИ е за извършено нарушение по чл. 44, т.4 от Закона за измерванията. Административнонаказващият орган е приел, че на посочената в АУАН и в НП дата и място "Топлофикация Сливен” ЕАД е използвало за измервания при дялово разпределение на потребена топлинна енергия за битова гореща вода между отделните потребители в сграда с етажна собственост средство за измерване – общ водомер за студена вода пред подгревателя за горещо водоснабдяване, който е без знак за последваща проверка. Спорните въпроси в случая са използван ли е общия водомер за дялово разпределение и бил ли е повреден. Първоинстанционният съд неправилно не е кредитирал свидетелските показания на актосъставителя и свидетеля по акта, както и не е отчел показанията на свидетеля Ф., служител на „Топлофикация Сливен” ЕАД по отношение на използването на въпросния водомер. Видно от протокола от проведеното съдебно заседание служителите на ДАМТН са категорични, че водомерът е бил замърсен, но е работел и е бил използван. В същия смисъл са и показанията на свид. Ф., който в същото съдебно заседание заявява, че водомерът, предмет на делото, е монтиран на тръбата, откъдето започва топлата вода и служи за отчитане на водата, която е предназначена за затопляне. Свидетелят посочва, че освен от индивидуалните водомери, в края на месеца се отчитали и показанията на общия водомер и ако се констатира разлика, тя се разпределя между всички абонати. При тези данни се налага извод, че водомерът, който не е маркиран с валиден знак от ДАМТН, в момента на проверката се е използвал за отчитане. Не води до друг, различен извод представеният в хода на съдебното производство протокол за повреда на водомер, съставен на 26.11.2012г., тъй като този протокол удостоверява повреда на водомер, находящ се в обект - абонатна станция в гр.Сливен, ул.“Л.“ № , без водомерът да е индивидуализиран като модел и фабричен номер, така както това е сторено в АУАН и НП. Не може да се приеме, че водомерът, предмет на протокола, съставен от служителите на дружеството нарушител е идентичен с водомера, предмет на проверка от служителите на ДАМТН. Ето защо не може и да се твърди, че това е същият водомер, който близо тир години по – късно е обект на проверка от тях. Следователно, след като в конкретния случай по делото е безспорно и категорично установено, въз основа на свидетелските показания на всички разпитани по делото свидетели, че наличният към 25.02.2015г. в „абонатна станция“, намираща се в гр.Сливен, ул.“Л.“ № уред – водомер, монтиран пред подгревателя за горещо водоснабдяване, се е използвал за измерване и отчитане при дялово разпределение на потребена топлинна енергия за битова гореща вода между отделните потребители, респ. за определяне на търговско плащане и същият не е имал валиден знак от последваща проверка, съгласно изискванията на чл.43, ал.1 от ЗИ, то неговата употреба несъмнено е била в нарушение на чл.44, т.4 от ЗИ.

Касационната инстанция намира, че в случая не се касае за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, доколкото описаното в НП нарушение не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност спрямо обикновения случай на нарушения от този вид. Следва да се отбележи, че самото нарушение е формално, поради което действително настъпване на вредни последици не е необходимо. Ползването на средство за измерване при дялово разпределение на потребена топлинна енергия за битова гореща вода между отделните потребители на сграда с етажна собственост, без поставен знак от последваща проверка от ДАМТН може да компрометира отчетеното и преминало през него количество вода, освен това следва да се има предвид и значимостта на обществените отношения регулирани с нарушените правни норми, а именно тези свързани с проследимостта, достоверността и точността на измерванията, респективно с недопускането на неблагоприятни последици, които могат да настъпят вследствие от неверни измервания.

Предвид изложеното, следва да се приеме, че както АУАН така и НП са съобразени с изискванията на закона, а нарушението и нарушителя са установени по несъмнен начин. Деянието е правилно квалифицирано, като нарушение по чл. 44, т.4 от Закона за измерванията, а наложената имуществена санкция правилно е определена и индивидуализирана в минималния предвиден в закона размер.

Предвид изложеното, решението на Районен съд Сливен следва да бъде отменено като противоречащо на материалния закон, а отмененото с него наказателно постановление потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 пр. II-ро от АПК, съдът                                  

 

 

                                      Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 567 от 07.12.2015 г., постановено по АНД № 1351 по описа на Районен съд – Сливен за 2015 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 224/10.09.2015 г. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Топлофикация Сливен” ЕАД гр.Сливен за нарушение на чл.44, т.4 от ЗИ и на основание чл.85, ал.2 вр.ал.1 от ЗИ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева като законосъобразно.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: