Р Е Ш Е Н И Е  № 61

 

гр. Сливен  09.03.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет и четвърти февруари,  две  хиляди  и  шестнадесета година,  в  състав:

  

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:   СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА    

  ГАЛЯ ИВАНОВА

                                                                          

При участието на секретаря  Г.Г.  и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия Светлана Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 26 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:         

    

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.       

Образувано е по касационна жалба на Началник на РО „МН – Южна България“ на ГД“МН“ към ДАМТН против Решение № 593/14.12.2015 г. по АНД № 1356/2015 г. на Сливенски Районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 229/10.09.2015 г. на Началника на РО "Метрологичен надзор Южна България" на ГД "Метрологичен надзор" към ДАМТН, с което на "Топлофикация Сливен" ЕАД, ЕИК ………………., със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, бул. Стефан Караджа 23, представлявано от С. Т. К., за нарушение на чл. 44,т.4 вр. чл.43, ал. 1 от ЗИ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лв. (двеста лева) на осн. чл. 85, ал.2 вр. ал. 1 от Закона за измерванията.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, поради неправилно приложение на материалния закон. Неправилно РС бил приел, че в обстоятелствената част на АУАН и НП липсва точно описание на административното нарушение. Заявява се, че няма основания за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като деянието, за което е наложено административното наказание е формално и не представлява маловажен случай. Твърди, че предвид относително високата степен на обществена опасност на извършеното административно нарушение, същото не може да се квалифицира като маловажен случай.  Моли съда да отмени решението РС - Сливен и потвърди НП.

В с.з. касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, не се представлява. 

В с.з. ответникът по касационната жалба, редовно и своевременно призован, не изпраща представител. Представено е писмено становище от пълномощник на дружеството.

Представителят на Окръжна прокуратура Сливен счита  жалбата за основателна и дава становище за отмяна на Решението на първоинстанционният съд и потвърждаване на НП.

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за подадена в срок и процесуално допустима, по същество – неоснователна.

В жалбата са наведени твърдения за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. За да се отговори на същите, касационната инстанция следва да обсъди всички събрани по делото доказателства, от които е видно, че:

На 25.02.2015 г. инспектори от Сектор "Югоизточен район", РО "МН" Южна България", на ГД "МН" към ДАМТН, извършили тематична проверка на "Топлофикация Сливен" ЕАД, с оглед спазване задълженията му, произтичащи от ЗИ, като лице което използващо средства за измервания, свързани с търговски плащания при продажба на топлинна енергия. Проверката обхванала топломери и водомери, монтирани в абонатни станции. Около 11.55 ч. при проверка на обект -"абонатна станция", находяща се на адрес: гр. Сливен, кв. Българка, бл. 26, вх. В, било установено, че лицето използва за измервания при дялово разпределение на потребена топлинна енергия за битова гореща вода между отделните потребители в сграда с етажна собственост средство за измерване – общ водомер за студена вода пред подгревателя за горещо водоснабдяване. Водомера бил тип "ВКМСВ 10 СРБ" с фабр. № 00573, произведен от "Беласица" ЕАД – Петрич, без знак от последваща проверка на средство за измерване в употреба по чл. 43, ал.1 от ЗИ, тъй като наличният върху него знак от метрологичен контрол с носител на знака оловна пломба е от 2007 г. и е бил валиден до края на 2012 г.

За извършеното нарушение на "Топлофикация Сливен" ЕАД бил съставен АУАН № СЛ-074/30.04.2015 г., с който то е квалифицирано по чл. 44, т.4 във вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ. Актът е предявен на упълномощено лице, което след като се е запознал съдържанието му е направило писмени възражения. Представил е и е приобщен по делото Протокол от 29.11.2012 г. в който е установено, че водомер с фабр. № 00573 в абонатна станция на адрес: гр. Сливен, кв. Българка, бл. 26, вх. В е повреден.

Въз основа на така съставения АУАН, Началника на РО "Метрологичен надзор Южна България" на ГД "Метрологичен надзор" към ДАМТН, издал процесното наказателно постановление като приел същите констатации и наложил на ответната по касационната жалба страна наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лв. (двеста лева) на осн. чл. 85, ал.2 вр. ал. 1 от Закона за измерванията.

За да отмени НП първоинстанционният съд е приел, че в АУАН посочената административнонаказваща норма е непълна и не формира фактически състав на административно нарушение. В НП било налице противоречие между текстовото и цифровото изписване на нарушението, като описанието на нарушението не съответствало на състава на административното нарушение, описано в обстоятелствената част на АУАН. Приел, че констатираното деяние е маловажен случай, т.к. не била настъпила вреда, не е засегнало финансовите интереси на потребителите. Това обосновавало приложимост на чл. 28 от ЗАНН. АНО не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. При тези мотиви съдът е приел, че процесното наказателно постановление е издадено в нарушение на закона, който задължавала органа да извърши задълбочена проверка за приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Настоящата инстанция намира, че крайният извод на районния съд за отмяна на обжалваното наказателно постановление е правилен, но по следните съображения:

Съгласно чл. 44, т. 4 от ЗИ, лицата, които използват средства за измерване, са длъжни да не ги използват средства, ако не е извършена последваща проверка, която да е удостоверена със знаци за това.  Тази разпоредба, въвежда забрана задължените по този закон лица, да използват средства за измерване, щом последните не са преминали последваща метрологична проверка. Терминът „използване” следва да се тълкува като използване по обичайното им предназначение – в случая, се касае за водомер, което означава, отчетените обеми вода, да не се използват при формиране на търговското плащане. Ето защо настоящият състав приема, че „Топлофикация Сливен“ ЕАД е изпълнило задължението си по чл.44 т.4 от ЗИ, тъй като се установява от събраните от първоинстанционния съд доказателства, че при определяне на търговското плащане, не са били използвани показанията на общия водомер, тъй като същият е в неизправност – арг. Протокол от 29.11.2012 г. в който е установено, че водомер с фабр. № 00573 в абонатна станция на адрес: гр. Сливен, кв. Българка, бл. 26, вх. В е повреден. От гласните доказателства а. Д. и с. С. се установява, че водомера не е минал метрологична проверка и отчитането се извършва, чрез отчитане на водомерите на етажната собственост на потребителите. Прилагайки разпоредбата на чл.68, ал. 6 от от Наредба № 16-344, дружеството практически е изпълнило и задължението си по прилагането на чл. 44, т. 4 от ЗИ, доколкото е преустановило използването показанията на водомера, непреминал последващ метрологичен контрол, при дяловото разпределение в етажната собственост. Следователно не се установява, че  е налице извършено нарушение на чл. 44, т. 4 от ЗИ.

По изложените съображения касационната инстанция счита, че отменяйки наказателното постановление, макар и на друго основание, районният съд е постановил решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593/14.12.2015 г., постановено по АНД № 1356/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

ЧЛЕНОВЕ: