Р Е Ш Е Н И Е    41

 

Гр. Сливен, 02.03.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на десети февруари две  хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                              

                                               ЧЛЕНОВЕ: ГАЛЯ ИВАНОВА

       ИГЛИКА ЖЕКОВА

                                             

                                                           

при участието на прокурора Ваня Белева

и при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдия Иглика Жекова КАНД № 28 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение № 569/08.12.2015 г. по АНД № 1354 по описа на Районен съд - Сливен за 2015 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 569/08.12.2015 г. по АНД № 1354/2015 г. на Районен съд - Сливен е отменено Наказателно постановление № 227/10.09.2015 г. Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор южна България” на ГД „МН” към ДА „Метрологичен и технически надзор”, с което на „Топлофикация – Сливен” ЕАД, със седалище и адрес гр. Сливен, ул. “Стефан Караджа” № 23, за нарушение по чл. 44 т. 4, във вр. с чл. 43 ал. 1 от Закона за измерванията и на основание чл. 94 ал. 2 и чл. 85 ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗИ е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева.

Недоволен от така постановеното решение е останал касационният жалбоподател ДА „МТН”, която чрез наказващия орган го обжалва в срок, като в жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на същото. Съдът не правел разлика между формални нарушения и такива, за които законодателят предвиждал наличие на вредоносен резултат. Установено било, че средството за измерване е без знак от метрологичен контрол, като в нарушеното правило на чл. 44 т. 4 от ЗИ не се визирали каквито и да било други факти, които да са относими към фактическия състав на нарушението. Грубо били пренебрегнати от първоинстанционния съд и обществените отношения, обект на правно регулиране с правила и норми, посочени в Закона за измерванията. Атакуваното решение било необосновано, тъй като съдът не изложил никакви мотиви относно формирания окончателен извод за маловажност на нарушението. Последното било и част от общо седемнадесет такива, а и тенденциозно ръководството на санкционираното дружество пренебрегвало императивни правни норми, като избягвал заплащането на държавни такси за периодични метрологични проверки. Моли съда да отмени обжалваното решение и потвърди наказателното постановление.

В с.з. касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

В с.з. ответникът по касационната жалба, редовно и своевременно призован, не изпраща представител. В писмено становище оспорва жалбата и моли съда да остави в сила решението, предмет на касационен контрол.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Сливен застъпва становище за основателност на касационната жалба и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт.

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша и взе предвид становищата на страните и анализира събраните по делото доказателства както пред първата инстанция, така и пред настоящата касационна такава, намери касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество - неоснователна.

Предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, настоящият състав прие за безспорно установена и доказана следната фактическа обстановка:

При извършена на 25.02.2015 г. надзорна проверка от длъжностни лица - служители към Главна дирекция „Метрологичен надзор” в обект абонатна станция в гр. Сливен, кв. „Българка” бл. 25 било констатирано, че ”Топлофикация – Сливен” ЕАД използва за дялово разпределение на топлинна енергия в сграда – етажна собственост общ водомер за студена вода, монтиран пред подгревателя без знак за последваща проверка на СИ в употреба по чл. 43 ал. 1 от Закона за измерванията. Описаното било квалифицирано като административно нарушение по чл. 44 т. 4, във вр. с чл. 43 ал. 1 от ЗИ в съставения на 30.04.2015 г. Акт за установяване на административно нарушение с № СЛ-072. Срещу акта законният представител на дружеството депозирал на 04.05.2015 г. възражения, в които изразил несъгласие с приетото от актосъставителя, като се позовал на чл. 140 ал. 1 т. 3 и чл. 141 ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 52 ал. 1 и чл. 68 ал. 6 от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Наказващият орган Началник на РО „Метрологичен надзор южна България” не възприел възражението и въз основа на съставения акт издал Наказателно постановление № 227/10.09.2015 г., с което за нарушение на чл. 44 т. 4, във вр. с чл. 43 ал. 1 от Закона за измерванията и на основание чл. 94 ал. 2 и чл. 85 ал. 2, във вр. с ал. 1 от с.з. наложил на „Топлофикация – Сливен” ЕАД имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева.

За да отмени Наказателното постановление, Районният съд е приел, че е допуснато нарушение, но същото е маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като няма данни за реализирани  от същото вредни последици, т.е. реално да са накърнени правата на клиентите на дружеството.

Настоящата съдебна инстанция напълно споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

От доказателствата по делото е установено по безспорен начин, че при извършена проверка от служители на ДА „МТН” в бл. № 25 в кв. „Българка” на гр. Сливен в абонатната станция пред подгревателя имало монтиран водомер, чието наличие изисквало да има извършена метрологична проверка, но знак за такава по чл. 43 ал. 1 от ЗИ липсвал. При тези данни е прието от наказващия орган, че дружеството ползва за измервания при дялово разпределение на потребената топлинна енергия за битова гореща вода общ водомер за студена вода, монтиран пред подгревателя, който е с нечетливи данни за тип и без знак за последваща проверка. Последното е квалифицирано като административно нарушение по чл. 44 т. 4 от Закона за измерванията. От прочита на цитираната норма се установява, че със същата е въведена забрана за лицата, използващи средства за измерване, да извършват тази дейност без знаците по чл. 43 ал. 1 от ЗИ /за последваща проверка/. Установените по делото факти сочат, че действително процесният водомер е без знак за последваща проверка, поради което от формална страна е налице нарушение, доколкото в случая ползвателят на средството за измерване е „Топлофикация – Сливен” ЕАД. От друга страна обаче, също по делото е установено, че топлата вода в посочения обект се отчита по индивидуалните водомери и описаният общ водомер не се използва от дружеството за определяне на дяловото разпределение на потребената топлинна енергия. Причините за това са посочени в гласните доказателства по делото – често замърсяване на общия водомер, поради натрупване на твърди кални частици от подаваната от водопреносното дружество вода, водещо и до честа необходимост от демонтиране и почистване. Следователно, доколкото е установено, че като основно средство за отчитане на потреблението са индивидуалните водомери за топла вода към имотите на клиентите, то в случая интересите на последните не са накърнени и липсва нанесена вреда, както правилно е приел и първоинстанционния съд. Не без значение е и обстоятелството, че процесният водомер е технически изправен. Необосновано е твърдението на касационния жалбоподател, че „формалността” на нарушението от фактическа страна изключва приложимостта на чл. 28 от ЗАНН. В обхвата на нормата влизат всички административни нарушения, като преценката е индивидуална за всеки конкретен случай в зависимост от наличието на обективни и субективни критерии, сочещи на малозначителност на деянието. Ето защо, при преценка на разглеждания случай от фактическа страна и при съпоставка с целите на относимите нормативни актове, съдът намира, че санкционираното от органа административно деяние е маловажно по смисъла на 28 от ЗАНН. Съгласно чл. 93 т. 9 от НПК, приложим субсидиарно по силата на препращащата норма на чл. 11 от ЗАНН, маловажен случай е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Съобразно разписаното в тази легална дефиниция, при определяне на деянието като малозначително, следва да се изхожда при всеки конкретен случай от липсата или наличието на вредоносни последици или други смекчаващи обстоятелства. В процесния случай въобще липсват вредоносни последици, напротив – техническото средство е изправно, а дяловото разпределение на топлинната енергия се извършва чрез индивидуалните водомери за топла вода в сградата, от което следва, че крайният потребител не е ощетен. Ето защо са правилни изводите на първоинстанционния съд за маловажност на административното деяние и съответно – незаконосъобразност на наказателното постановление. С чл. 28 от ЗАНН е предоставена възможност на наказващия орган да освободи от административна отговорност извършителя в случаите на маловажност на нарушението. Прилагането на тази разпоредба, респ. освобождаването от административнонаказателна отговорност не може да се базира на преценка по целесъобразност. В този смисъл, при маловажни случаи на административни нарушения, наказващият орган следва да приложи чл. 28 от ЗАНН. В настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. Установените в хода на първоинстанционното производство обстоятелства са били налице от фактическа страна и при издаване на процесното наказателно постановление, но наказващият орган, като не ги е съобразил, респ. не е изпълнил задължението си по чл. 27 ал. 2 от ЗАНН да вземе предвид тежестта на нарушението, е издал един незаконосъобразен акт.

 

Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Сливен

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 569/08.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1354/2015 г. по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

             

                2.