Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 77

 

гр. Сливен, 28. 03. 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на  девети  март,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР  ПЪРВАНОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ:   ГАЛЯ  ИВАНОВА

                                                                                 ИГЛИКА  ЖЕКОВА

                                                                          

При участието на секретаря Г.Г. и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия ГАЛЯ ИВАНОВА касационно административно-наказателно дело № 40 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от Митница – Бургас, подадена против Решение № 624 от 21.12.2015 г., постановено по АНД № 1010 / 2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 534 /  2014 г. от 16.12.2014 г., издадено от Началника на Митница - Бургас, с което на „Мина Балкан - 2000” ЕАД – гр. Твърдица, за нарушение и на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, е наложена имуществена санкция в размер на 1492,52 лева.

Горепосоченото НП е обжалвано от „Мина Балкан - 2000” ЕАД – гр. Твърдица. Образувано е АНД № 201 / 2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, по което с Решение № 253 от 14.05.2015 г. процесното НП е отменено. Постановеното първоинстанционно решение е обжалвано пред Административен съд – Сливен и с Решение № 192 от 14.07.2015 г., постановено по КАНД № 155 / 2015 г. по описа на съда, решението на Районния съд е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд– Сливен с указания за събиране на нови доказателства, включително и за назначаване на експертиза. Постановеното при новото разглеждане на делото решение на Районен съд - Сливен е предмет на обжалване в настоящото касационно производство.

В жалбата касационният жалбоподател твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Излага съображения, че Районният съд не е обсъдил всички писмени и гласни доказателства, събрани по делото и неправилно е приел, че не е налице продажба на антрацитни въглища, съответно не е налице нарушение на чл. 112 от ЗАДС. Моли обжалваното съдебно решение да бъде отменено с произнасяне по същество с решение, с което да бъде потвърдено процесното НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, се представлява от упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, се представлява в съдебно заседание от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата и моли решението на Районния съд да бъде оставено в сила. В представен писмен отговор излага съображения за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за незаконосъобразност на решението на Районния съд.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно, Районният съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е приел за установено, че реално доставените от „Мина Балкан 2000” ЕАД въглища са енергийно гориво – черни въглища, а не антрацитни въглища, поради което дружеството не е следвало да начислява акциз и наказващият орган неправилно е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 112 от ЗАДС.

Обжалваното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно. Изводите на Районния съд са съобразени с установените по делото факти и с приложимите норми. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни.

Видно от установената по делото фактическа обстановка, „Мина Балкан- 2000" ЕАД е данъчно задължено лице по ЗАДС, притежаващо Удостоверение за регистрация на производител на въглища № BG001000C0001 от 24.01.2007 г., издадено от Началника на Митница Бургас, допълнено с Решение № 2604-67/11 от 15.02.2012 г., съгласно което дружеството може да произвежда, внася или въвежда на територията на страната каменни / черни въглища с код по КН 2701 20 00, както и да извършва сделки с каменни въглища, дори на прах, но неагломерирани. антрацит с код по КН 2701 11 00. На 03.04.2014 г. е извършена митническа проверка на „Топлофикация - Габрово" ЕАД - данъчно задължено лице по смисъла на ЗАДС. Същото е регистрирано по ЗАДС лице, притежаващо Удостоверение за освободен от акциз краен потребител /ОАКП/ № BG004300E0068, издадено от Началника на Митница Свищов. Съгласно удостоверението, „Топлофикация - Габрово" ЕАД е лице, което произвежда електрическа енергия и използва в производството си енергийни продукти въглища, и е освободено от заплащането на акциз за използваните в производствения процес акцизни стоки - енергийни продукти – други видове въглища с код по КН 27011900. В хода на проверката било констатирано че един от доставчиците на въглища на ТЕЦ е „Мина Балкан – 2000” ЕАД – Твърдица и че на 07.01.2014 г. „Мина Балкан - 2000" ЕАД, е освободило за потребление за ОАКП - „Топлофикация - Габрово" ЕАД, като е издало акцизен данъчен документ /АДД/ с уникален контролен № 0000000000517742 от 07.01.2014 г. за акцизни стоки с код по КН 27011100, които са каменни въглища - антрацит общо продажби за месец декември 2013 г. с данъчна основа 1243,7660 GJO, представляващи 121,200 тона антрацитни въглища. В издадения е-АДД „Мина Балкан - 2000" ЕАД е декларирало акцизните стоки с код на предназначение 25, с който се освобождават акцизни стоки за освободени от акциз крайни потребители, съответно не е начислил дължимия акциз за енергийния продукт за освободените количества с данъчна основа 1243,7660 GJO. В данъчния документ задълженото лице е посочило като основание за освобождаването от акциз освободени от акциз енергийни продукти, предназначени за използване при производство на електрическа енергия - клетка № 11 на е-АДД, съответно в клетка № 25 /плащане на дължим акциз/ на е-АДД е декларирало акцизната стока като освободена от акциз. Проверяващите приели, че „Мина Балкан - 2000" ЕАД - данъчно задълженото лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, не е начислило акциз, за което има задължение, с което е нарушило чл. 112, ал. 1 от ЗАДС, тъй като е освободило акцизна стока - енергиен продукт с код по КН 27011100- каменни въглища - антрацит – 121,200 тона с е АДД № 0000000000517742 за „Топлофикация - Габрово" ЕАД, декларирайки ги с код по предназначение: 25 за ОАКП за производство на електрическа енергия, като по този начин дружеството не е начислило акциз за стоките, без да е имало основание за това, предвид че получателят „Топлофикация - Габрово" ЕАД не притежава в удостоверението за регистрация за ОАКП право да получава и използва такава акцизна стока. За извършената проверка е изготвен протокол от 03.04.2014 г., във връзка с който е съставен АУАН № 134 от 27.06.2014 г., в който актосъставителят е приел, че „Мина Балкан - 2000" ЕАД е извършило административно нарушение по чл. 112, ал. 1 от ЗАДС. Срещу акта е подадено възражение от дружеството с твърдения, че погрешно и чрез допускане на явна фактическа грешка при попълване на счетоводните документи, черните каменни въглища, които „Мина Балкан - 2000" ЕАД е продавало, са вписани с погрешен код - 2701 1100, който съответства на антрацитни въглища, с каквито продавачът не разполага, и правилният код, с който е следвало да бъдат вписани черните каменни въглища е с номер 2701 1900. Въз основа на съставения АУАН, на 16.12.2014 г. е издадено процесното НП, с което е счетено за неоснователно възражението на дружеството и на същото е наложена имуществена санкция за описаното в акта нарушение.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, които преценени в съвкупност опровергават приетото от наказващия орган, че предмет на сделката между „Мина Балкан - 2000" ЕАД и „Топлофикация - Габрово" ЕАД са били антрацитни въглища. Видно от приложените по делото фактури № 0000003578 от 09.12.2013 г. и № 0000003580 от 30.12.2013 г., „Мина Балкан - 2000" ЕАД е доставило на „Топлофикация- Габрово" ЕАД общо 121,200 тона енергийно гориво – ниско калорично. Безспорно установено е между страните, че доставеното по посочените фактури енергийно гориво е освободено за потребление с процесния акцизен данъчен документ № 0000000000517742 от 07.01.2014 г. Не се спори и относно обстоятелството, че тази стока е експедирана и получена от „Топлофикация- Габрово" ЕАД, видно отр представените пет броя кантарни бележки, издадени през периода от 09.12.2013 г. до 19.12.2013 г. В същите наименованието на получената стока е: енергийно гориво – ниско калорично. В преписката се съдържа и акцизен дневник на „Мина Балкан - 2000" ЕАД за м. декември 2013 г., в който са отразени: номера и датата на горепосочените фактури - № 0000003578 от 09.12.2013 г. и № 0000003580 от 30.12.2013 г.; и общо доставеното количество - 121,200 тона. Цитираните документи, с оглед описаното наименование на стоката: енергийно гориво– ниско калорично, водят до извод, че предмет на процесната доставка са били въглища, различни от антрацитните, доколкото последните имат най-висока степен на въглефикация – най-калорични са. В съответствие със съдържанието на посочените документи са и свидетелските показания на служителите на „Мина Балкан - 2000" ЕАД, видно от които дружеството не е добивало, не е внасяло и не е извършвало сделки с антрацитни въглища. Съгласно заключението на назначената и приета по делото съдебно-химическа експертиза, обект на процесната доставка е енергийно гориво – черни въглища, които са ниско калорични; антрацитните въглища са с най-голямо процентно съдържание на въглерод; в района на гр. Твърдица не се добиват каменни антрацитни въглища; записаното във фактурите „енергийно гориво – ниско калорично” не е антрацит, тъй като антрацитните въглища са от най-висок ранг и не могат да са ниско калорични; въглищата общо 121,200 тона по фактури № 0000003578 от 09.12.2013 г. и № 0000003580 от 30.12.2013 г. са предмет на процесната доставка и са енергийно гориво – ниско калорично от черни каменни въглища с произход „Мина Балкан - 2000" ЕАД.

С оглед на изложеното, Районният съд правилно е приел, че от доказателствата по делото не е установено нарушение на разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от ЗАДС от „Мина Балкан - 2000" ЕАД, тъй като дружеството не е било задължено да начисли акциз – освободило е за потребление акцизна стока за ОАКП.

По изложените съображения, Районният съд правилно е отменил процесното наказателно постановление, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените в касационната жалба нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 624 от 21.12.2015 г., постановено по АНД № 1010 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                         

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: