Р Е Ш Е Н И Е  № 66

 

гр. Сливен  09.03.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет и четвърти февруари,  две  хиляди  и  шестнадесета година,  в  състав:

  

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:   СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА    

  ГАЛЯ ИВАНОВА

                                                                          

При участието на секретаря  Г.Г.  и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия Светлана Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 41 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:         

    

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.       

Образувано е по касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция – София, представлявана от В. В. Г. – Д., чрез Гл. ю. Р. К. против Решение № 638/28.12.2015 г. по АНД № 1374/2015 г. на Сливенски Районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11-01-56 от 09.07.2015 г. на ЮЛ – Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен, БУЛСТАТ: 000582643, с адрес : гр. Сливен, ул. „Стефан Султанов“ № 9, представлявано от Т.М.П., е наложено административно наказание Имуществена санкция  в размер на 500 лв., на основание чл. 132, ал. 1 вр. чл. 133, ал.2 от ЗОП, за нарушение на чл. 44, ал.9 от ЗОП.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. Заявява се, че няма основания за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като деянието, за което е наложено административното наказание не представлява маловажен случай. Твърди, че предвид относително високата степен на обществена опасност на извършеното административно нарушение, същото не може да се квалифицира като маловажен случай.  Моли съда да отмени решението РС - Сливен и потвърди НП.

В с.з. касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, не се представлява. 

В с.з. ответникът по касационната жалба, редовно и своевременно призован, се представлява от упълномощен адв. Д. П., който оспорва жалбата.  Моли решението на РС – Сливен да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура Сливен изразява становище, че решението е правилно, обосновано и законосъобразно. Счита, че правилно първоинстанционният съд е приел, че са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН и следва да се потвърди решението на Районен съд Сливен. 

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за подадена в срок и процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

В жалбата са наведени твърдения за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. За да се отговори на същите, касационната инстанция следва да обсъди всички събрани по делото доказателства, от които е видно, че:

С Решение 0001, изх. № РД-04-807/02.08.2013 г., на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, директорът Т.М.П. е открила процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на специализирано оборудване с 3 обособени позиции. С Решението са одобрени обявлението и документацията за участие на процедурата. Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени с изх. № РД-04-807/02.08.2013 г. на Агенцията за обществени поръчки/АОП/ и са публикувани в Регистъра с № 02887-2013-0001 на 05.08.2013 г. на профила на възложителя Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен. Поръчката е за три обособени позиции с обща прогнозна стойност 83 ЗЗ1, 58 лв. без ДДС: ОП 1 "Доставка и монтажна специализирано оборудване за диагностика, ремонт и техническо обслужване на автомобили в учебен сервиз на ПГМ гр. Сливен" с прогнозна стойност 56 008,25 лв. без ДДС; ОП 2 "Доставка на нов лек автомобил за обучение по управление на МПС" с прогнозна 25 240 лв. без ДДС и ОП 3 "Доставка на гаражни врати - 2 бр." с прогнозна стойност 2 083, ЗЗ лв. без ДЦС със срок на изпълнение 60 дни. Критерият за оценка на офертите е бил "икономически най-изгодна оферта с показатели за тежест: 1. Съответствие с допълнителните технически изисквания - тежест 50, т. 2. Предлагана цена- тежест 30, т. и 3. Условия за гаранционен сервиз и сервизно обслужване: тежест 30, т.

 

 

 

 

В срока за подаване на оферти в Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен са постъпили 6 оферти за участие в обществената поръчка: № РД-04-978 от 11.09.2013 г. на "Евромаркет Аутомотив" АД гр. София, по която няма представена гаранция за участие; № РД-04-985 от 12.09.2013 г. на "ПРП - Метал Агро" ООД гр. Сливен и внесена гаранция за участие с ПКО 105/12.09.2013 г. - 25 лв., за ОП 3; № РД-04-986 от 12.09.2013 г./; на "Гар Агент" ООД гр. Сливен и внесена гаранция за участие с ПКО 106/12. 09.2013 г. - 672 лв.; № РД-04-988 от 12.09.2013 г. на "КАЛЕ АУТО" ООД гр. Сливен и внесена гаранция за участие с ПКО 104/11.09.2013 г.- 303 лв.; № РД-04-989 от 12.09.2013 г. на "ЕМВЕКО" АД, гр. София и внесена гаранция за участие с ПКО 107/12. 09.2013 г. - 621,10 лв. и № РД-04-990 от 12.09.2013 г. на,, Киров" АД гр. София и внесена гаранция за участие с ПН от 11.09.2013 г. - 561 лв.

 

 

 

 

Със заповед № РД-06-538/13.09.2013 г. директорът на ПГМ Сливен - Т.М.П. на основание чл. 34, ал.ал. 1, 2, 3, 5 и 6 на ЗОП е назначила комисия по ЗОП за разглеждане и класиране на постъпилите предложения в откритата процедура. Комисията е документирала разглеждане на офертите, оценка на техническите и ценовите предложения и класиране на допуснатите участници в процедурата с 4 протокола и е предложила на Възложителя: Класиране на допуснатите участниците в процедурата и отстраняване на недопуснатите участници. Със заповед № РД-06-89 от 14.10.2013 г., директорът на ПГМ Сливен е обявил с решение класирането на участниците и е определил за изпълнители на поръчката за: ОП 1 -"Гар Агент" ООД гр. Сливен на стойност 56 008,25 лв., за ОП 2 "Кале Ауто" ООД гр. Сливен на стойност 25 240 лв. и за ОП 3 -"ПРП-Метал Агро" ООД гр. Сливен на стойност 2 083, ЗЗ лв.

 

 

 

 

Отстранените участници от процедурата са били "Евромаркет Аутомотив" АД гр. София; "Киров"АД гр. София и ЕМВВКО" АД, гр. София на основание чл. 73, ал.ал. 1 и 2 на ЗОП.

 

 

 

 

С писма №№ РД-04 от 1150 до 1155 от 14.10.2013 г. е изпратена Заповед № РД-06-89 от 14.10.2013 г. за всички участници в процедурата. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 29.10.2013 г.

 

 

 

 

С писмо изх. № РД-04-1274/06.11.2013 г. директорът на ПГМ гр. Сливен е уведомил "Гар Агент" ООД гр. Сливен, "Кале Ауто" ООД гр. Сливен и "ПРП-Метал Агро" ООД гр. Сливен, че следва да се явят в ПГМ гр. Сливен за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за диагностика, ремонт и техническо обслужване на автомобили в учебен сервиз на ПГМ Сливен и доставка на нов лек автомобил за обучение по управление на МПС по обособени позиции". При подписване на договора следва да са представени документи: Удостоверения, че участникът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация; Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към общината; свидетелство за съдимост на представляващите дружеството лица и гаранция за изпълнение. В изпълнение правната норма на чл. 74, ал. 1 от ЗОП /в сила от 01.07.2006 г./ в ПГМ-Сливен са сключени три договора:

 

 

 

 

1. Договор № 1/11.11.2013 г. с "Гар Агент" ООД гр. Сливен за "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за диагностика, ремонт и техническо обслужване на автомобили в учебен сервиз на ПГМ Сливен и доставка на нов лек автомобил за обучение по управление на МПС", по Обособена позиция 1 по техническа спецификация - приложение 2, финансиран по Национална програма на МОН на стойност 67 209, 90 лв. с ДДС на два транша: 65 % - при подписан двустранен протокол за доставка и извършени дейности от Финансиращия орган и 35 % след преглед на окончателния договор до размера на одобрената сума от МОН. При подписване на договора за "Гар Агент" ООД гр. Сливен са представени и приложени документи за: Внесена гаранция за изпълнение на договора 3% - 2 016,30 лв. с ПКО № 134 от 08.11.2013 г.; Удостоверение на НАП-ТД Бургас от 07.11.2013 г., че няма задължения; Удостоверение от Агенция по вписванията от 07.11.2013 г.; Свидетелство за съдимост от 22.10.2013 г. на управителя и от Писмо изх. № УДОО4303/07.11.2013 г. от Община Сливен, в съответствие с чл. 42, ал. 1, във вр. чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

 

 

 

 

2. Договор № 2/13.11.2013 г. с "Кале Ауто" ООД гр. Сливен за "Доставка на лек автомобил за обучени по управление на МПС" по Обособена позиция 2, за стойност 25 240 лв. без ДДС /30 288 с ДДС/.

 

 

 

 

При подписване на договора за "Кале Ауто" ООД гр. Сливен са представени и приложени документи за: Внесена гаранция за изпълнение на договора 3% - 909 лв. с ПКО № 139 от 13.11.2013 г.; Удостоверение на НАП-ТД Бургас от 13.11.2013 г., че няма задължения; Удостоверение от Агенция по вписванията от 07.11.2013 г.; Свидетелство за съдимост от 07.11.2013 г. на управителя и изх. № УДОО4314 / 07.11.2013 г. от Община Сливен - няма непогасени задължения по ЗМДТ, в съответствие с чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 на ЗОП.

 

 

 

 

3. Договор № 3/15.11.2013 г. с "ПРП-Метал Агро" ООД гр. Сливен "Доставка и монтаж на 2 броя гаражни врати по ОП 3, приложение 2 към договора, финансиран по Национална програма на МОН за стойност 2 083, ЗЗ лв. без ДЦС /2 400 с ДДС/.

 

 

 

 

При подписване на договора за "ПРП-Метал Агро" ООД гр. Сливен са представени и приложени документи за: Внесена гаранция за изпълнение на договора 3% - 75, 00 лв. с ПКО № 141 от 15,11.2013 г.; Удостоверение на НАП-ТД Бургас от 07.11.2013 г., че няма задължения; Удостоверение от Агенция по вписванията от 07.11.2013 г.; Свидетелство за съдимост от 15.11.2013 г. на управителя и Писмо изх. № УДОО4310 / 07.11.2013 г. от Община Сливен, в съответствие с чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 на ЗОП.

 

 

 

 

С писмо изх. № РД-04-1304/18.11.2013 г. г. е изпратена информация за сключените 3 броя договори за на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за диагностика, ремонт и техническо обслужване на автомобили в учебен сервиз на ПГМ Сливен и доставка на нов лек автомобил за обучение по управление на МПС по 3 обособени позиции" на стойност 83 ЗЗ1,58 лв. без ДДС. Информацията е публикувана на профила на възложителя с УИН 570234 - АОП Е-31-0-056810/18.11.2013 г.

 

 

 

 

Договорите са били изпълнени, като с Приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж от 05.12.2013 г. в изпълнение на обществената поръчка "Гар Агент" ООД гр. Сливен е предал на ПГМ гр. Сливен предмета на ОП 1 "Доставка и монтаж на специализирано оборудване за диагностика, ремонт и техническо обслужване на автомобили в учебен сервиз на ПГМ гр. Сливен". Протоколът е подписан за предал от: Г. А.- управител на "Гар Агент" ООД гр. Сливен, за приел; Т. М. - Директор и от присъствали на приемането и предаването: К. Д., В. Й. и Х. Х. - служители на ПГМ гр. Сливен. В По параграф 10-52 за 2013 г. по партидата на "Гар Агент" ООД гр. Сливен са отчетени плащания - 67 209, 90 лв. с ДДС по Договор 1/11.11.2013 г. В съответствие с глава II "Цени и плащания" по Договор 1/11.11.2013 г. са извършени плащанията по фактура № 0000010295/05.12.2013 г. - 67 209, 90 лв. с ДДС с 2 броя ПН за 43686,44 лв. от 06.12.2013 г. и ПН за 23 523,46 лв. платено на 10.12.2013 г., т.е датата за приключване изпълнението на ОП 1 на Договора за "Гар Агент" ООД гр. Сливен е била 10.12.2013 г.

 

 

 

 

С Приемо-предавателен протокол от 27.11.2013 г. "Кале Ауто" ООД гр. Сливен е предал на ПГМ гр. Сливен автомобил марка "Тойота" с вписани технически характеристики. Протоколът е подписан за приел от Т. М. *** и за предал Х. Т. - управител на "Кале Ауто" ООД гр. Сливен. В По параграф 52-00 "Придобиване на ДМА" за 2013 г. по партидата на "Кале Ауто" ООД гр. Сливен са отчетени - 25 240 лв. /30 288 лв. с ДДС/ по Договор 2/13.11.2013 г. с фактура № 060000000213/ 25.11.2013 г., платени с 2 бр. ПН за 19 687.20 лв. от 29.11.2013 г. и с ПН за 10 600,80 платено на 05.12.2013 г., т.е. датата на приключване изпълнението на договора на ОП 2 за "Кале Ауто" ООД гр. Сливен 05.12.2013 г.

 

 

 

 

С Приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж от 22.11.2013 г. в изпълнение на обществената поръчка "ПРП-Метал Агро" ООД гр. Сливен е предал на ПГМ гр. Сливен предмета на ОП 3 "Доставка и монтаж на гаражни врати - 2 бр." - двусекционни /плъзгащи/ 1бр. 10 кв. м. и 1 бр.12 кв. м. Протоколът е подписан за предал от: А. А.-управител на "ПРП-Метал Агро" ООД гр.Сливен, за приел: Т.М.П. и от присъствали по приемането и предаването: К. Д., В. Й. и Х. Х. -служители на ПГМ гр. Сливен. В По параграф 52-00 "Придобиване на ДМА" за 2013 г. по партидата на -"ПРП-Метал Агро" ООД гр. Сливен са отчетени плащания - 2 500 лв. по Договор 15.11.2013 г. по фактури № 0000020442/25.11.2013 г. - 1 625, 00 лв., платени с ПН от 28.11.2013 г. и № 00000002449 /03.12.2013 - 875 лв., платени с ПН платено на 03.12.2013 г. Всички окончателни плащания са извършени по условията на договорите - след подписан предавателно-приемателен протокол.

 

 

 

 

Съгласно правната норма на чл. 44. ал. 9 от ЗОП /в сила от 26.02.2012 г./ възложителите изпращат до агенцията информация в едномесечен срок след приключване изпълнението на договор за обществена поръчка, или предсрочното му прекратяване.

 

 

 

 

Датата на изпълнението на Договора обществената поръчка с предмет Доставка и монтаж на специализирано оборудване за диагностика, ремонт и техническо обслужване на автомобили в учебен сервиз на Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен; Доставка на нов лек автомобил за обучение по управление на МПС и "Доставка на 2 бр. гаражни врати е датата на последното плащане по договора за по 3-те обособени позиции - 10.12.2013 г., на която е приключило изпълнението на обществената поръчка.

 

 

 

 

При извършената документална проверка актосъставителят Ч. установила, че ПГМ, представлявана от Т.М.П. - директор, като възложител на обществена поръчка не е изпратила до агенцията информацията в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора за обществена поръчка. Доколкото същата е приключила на 10.12.2013 г., срокът за изпращане на тази информация е бил до 10.01.2014 г. Към датата на проверката този срок е бил изтекъл. Проверката е приключила със съставянето на констативен протокол от 17.12.2014 г. По време на проверката е била изпратена изискуемата информация за изпълнението на договора за обществена поръчка до АОП. Въз основа на констатациите от тази проверка, на 24.01.2015 г. актосъставителят Ч., в присъствието на свидетелите Й. и Г. съставила на ЮЛ - ПГМ гр. Сливен, в качеството на възложител на обществена поръчка АУАН за нарушение на чл. 44, ал.9 от ЗОП

Въз основа на така съставения АУАН, директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София издал процесното наказателно постановление като приел същите констатации и наложил на ответната по касационната жалба страна наказание Имуществена санкция в размер на 500 лв., на основание чл. 132, ал. 1 вр. чл. 133, ал.2 от ЗОП, за нарушение на чл. 44, ал.9 от ЗОП.

За да отмени НП първоинстанционният съд е приел, че макар и да е извършено нарушение, то поради своята малозначителност това нарушение не е общественоопасно. Информацията е била изпратена, макар и със закъснение, по време на проверката. Процедурата по обявяване на обществената поръчка е била изцяло спазена.  Нарушението е извършено за първи път и вследствие на него не е настъпил вредоносен резултат. Това обосновавало приложимост на чл. 28 от ЗАНН. АНО не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. При тези мотиви съдът е приел, че процесното наказателно постановление е издадено в нарушение на закона, който задължавала органа да извърши задълбочена проверка за приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Неоснователни и необосновани са твърденията на касационния жалбоподател за допуснато от Районния съд нарушение при неговата преценка с оглед приложимостта на чл. 28 от ЗАНН. С разпоредбата на ЗАНН е предоставена възможност на административнонаказващия орган да освободи от административна отговорност извършителя в случаите на „маловажност” на нарушението. Прилагането на тази разпоредба, респ. освобождаването от административнонаказателна отговорност не може да се базира на преценка по целесъобразност. В т.см. при маловажни случаи на административни нарушения, административнонаказващият орган следва да приложи чл. 28 от ЗАНН. В настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. Видно от събраните по делото доказателства, безспорно се касае за нарушение, което може да се квалифицира като „маловажен” случай, тъй като : процедурата по обявяване на обществената поръчка е била изцяло спазена; обявленията са били надлежно изпратени до всички участници, подали заявление за участие; критериите за оценка на офертите са били спазени при класирането на участниците; сключени са били съответните договори с класираните участници, по които е налице изпълнение от страна на участниците и плащане от страна на ПГМ-Сливен. Административнонаказващият орган като не ги е съобразил, респ. не е отграничил конкретното нарушение от визираните в чл. 6 от ЗАНН административни нарушения, е издал един незаконосъобразен акт. Съобразявайки посочените по – горе обстоятелства, правилно Районният съд е преценил, че се касае за маловажен случай и е приложима разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Ето защо настоящата инстанция не споделя релевираните от касатора доводи за отмяна на първоинстанционното решение. Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Сливен намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

По изложените съображения, обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 638/28.12.2015 г., постановено по АНД № 1374/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

ЧЛЕНОВЕ: