Р Е Ш Е Н И Е  № 67

 

гр. Сливен  10.03.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет и четвърти февруари,  две  хиляди  и  шестнадесета година,  в  състав:

  

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:   СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА    

  Г. ИВАНОВА

                                                                          

При участието на секретаря  Г.Г.  и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия Светлана Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 42 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:         

    

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 449 по описа на Районен съд Нова Загора за 2015 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 129/09.12.2015 г. по АНД № 449/2015 г. на Районен съд Нова Загора е отменено Наказателно постановление № 20-073 от 30.09.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на В.С.В., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 17 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, във вр. с  чл. 56 ал. 1 от ЗРА и на основание чл. 56, ал. 1, вр. с чл. 91 ал. 4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 1 от ЗРА отнемане в полза на държавата на 2 бр. мрежа „сетка” с обща дължина 200 м. и размер на окото 70 мм., 2 бр. мрежа „сетка” с дължина 200 м. и размер на окото 130 мм. и метална лодка с колесар и 2 бр. гребла.

Горното решение е обжалвано в законния срок от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. В касационната жалба се твърди, че решението на Районен съд – Нова Загора е необосновано, в противоречие с материалния закон и постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Счита, че по безспорен начин е установено извършването на административното нарушение и при установяването на нарушението и издаването на НП не били допуснати съществени процесуални нарушения. Заявява, че решението е постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано. Моли съда да отмени решението на Районен съд – Нова Загора като незаконосъобразно, необосновано и неправилно, както и да потвърди наказателното постановление като законосъобразно и правилно.

В с.з. касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован не изпраща представител.

В с.з. ответникът по касационната жалба се явява лично и с упълномощен представител адв. М., който моли съда да остави в сила решението на Районен съд Нова Загора.

Представителят на Окръжна прокуратура излага становище, че първоинстанционното решение е незаконосъобразно. Предлага решението на районния съд да бъде отменено, а НП потвърдено.

Административен съд Сливен, след проверка на обжалваното решение за наличието на наведените в жалбата отменителни основания и относно валидността, и допустимостта на съдебния акт, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в 14- дневния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, от надлежно легитимирана страна, при наличието на правен интерес от обжалване и по същество се преценява като основателна.

На 24.06.2015 г. в 23.00 часа длъжностни лица при отдел „Рибарство и контрол”, извършили проверка на язовир Дядо Петрова чешма, с. Радецки, общ. Нова Загора, където установили, че В.С.В. извършва риболов с мрежи тип „сетка” – стопански риболов в обект различен от р. Дунав и Черно море съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗРА, без да притежава разрешително за стопански риболов. Проверката била обективирана в Констативен протокол № 1675-002/24.06.2015 г. Съставен бил Акт за установяване на административно нарушение № В 2455. С акта са иззети 2 бр. мрежа „сетка” с обща дължина 200 м. и размер на окото 70 мм., 2 бр. мрежа „сетка” с дължина 200 м. и размер на окото 130 мм. и метална лодка с колесар и 2 бр. гребла. Въз основа на съставения акт било издадено процесното Наказателно постановление № 20-073/30.09.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което за нарушение по чл. 17 ал. 1 във вр. с чл. 56 ал. 1 от ЗРА и на основание чл. 56, ал. 1 от ЗРА на В.С.В. било наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500,00 лв. , както и било постановено на основание чл. 90 ал. 1 от с.з. отнемане в полза на държавата на 2 бр. мрежа „сетка” с обща дължина 200 м. и размер на окото 70 мм., 2 бр. мрежа „сетка” с дължина 200 м. и размер на окото 130 мм. и метална лодка с колесар и 2 бр. гребла.

 За да отмени наказателното постановление, Районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати множество съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице, както и бил неправилно приложен материалния закон. Приел, че не е ясно в какво се изразявало извършването на "стопански риболов" по смисъла на  §1, т.28 от ЗРА в вр. т. 26. Наказателното постановление страдало от редица пороци, като липсвало точно описание на нарушението, както и обстоятелствата, при които е извършено. От описанието на нарушението било видно, че не ставало дума за довършено деяние, а за деяние, останало във фазата на опита, което по смисъла на чл. 9, ал. 2 от ЗАНН е ненаказуем. При такива мотиви Районен съд Нова Загора е отменил наказателното постановление.

Съдът извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционното решение с материални закон и констатира, че НЗРС е постановил неправилен съдебен акт.

От доказателствата по делото /писмени и гласни/ се установява по безспорен начин извършено административно нарушение, а именно – извършване на стопански риболов в обект, различен от Черно море и р. Дунав, без притежаване на съответно разрешително.Съгласно нормата на чл. 56 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и р. Дунав в нарушение на чл. 17 се наказва с глоба от 1 500 до 3 000 лв. Легална дефиниция на понятието „стопански риболов” е дадена в § 1 т. 28 от ДР на ЗРА, съгласно която норма това е дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход, независимо от това дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно, както и за стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов, извършван с уреди, различни от тези по чл. 24 ал. 1 /три броя въдици/пръчки за риболов с монтирани по две куки в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав/ и/или при който уловената риба или други водни организми е в размер, надхвърлящ определените в чл. 24 ал. 3 количества. Следователно, за да се квалифицира риболовът като стопански по смисъла на втората хипотеза е достатъчно да се установи извършването му със средство, различно от посочените в чл. 24, ал.1 от ЗРА и/или в количества, надхвърлящи регламентираните в чл. 24, ал.3 от ЗРА. В случая е безспорно установено, че наказаното лице е извършвало във водите на язовир Дядо Петрова чешма  риболов с мрежи /поставени в язовира/, която не е предвидена като разрешено средство по чл. 24, ал.1 от ЗРА и това е достатъчно за квалифицирането на риболова като стопански, без значение дали се извършва с цел стопанска дейност и реализиране на доход, и без значение дали има количество уловена риба, предвидено като алтернативен признак по  §1, т.28 от ЗРА. В процесния случай от доказателствата по делото е установено, че В.В. е извършвал улов на риба с мрежи, т.е. с уреди, различни от определените за любителски риболов /въдици/пръчки/ по чл. 24 ал. 1 от ЗРА. Това обосновава извода, че извършеният от него риболов е стопански /а не любителски/ по смисъла на закона, а за осъществяване на такъв законът поставя конкретни изисквания и ограничения както по отношение на неговия обхват /Черно море и р. Дунав/, така и въвежда специален разрешителен режим. В случая уловът е реализиран във воден обект, различен от указания в чл. 17 ал. 1 ЗРА, а именно – в язовир и при липса на изискуемото от нормата разрешително. С тези си действия В. е извършил доказано по безспорен начин нарушение, осъществяващо състава на чл. 56 ал. 1 от ЗРА, съгласно който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и р. Дунав в нарушение на чл. 17 се наказва с глоба от 1 500 до 3 000 лв. По делото не е установено ответника по касацията да е притежавал разрешение за стопански риболов, поради което е осъществил състава на нарушението по чл. 56, ал.1 от ЗРА.

При доказаност на нарушението по чл. 56, ал.1 от ЗРА, правилно АНО е приложил и разпоредбата на чл. 90, ал.1 от ЗРА и е постановил отнемане в полза на държавата на вещите, които са послужили за извършване на умишленото административно деяние.

Ето защо доводите на Районния съд не могат да бъдат споделени. При тези съображения настоящата съдебна инстанция намира, че процесното наказателно постановление е издадено при спазване на всички съществени процесуални правила, при точно прилагане на материалния закон.

Предвид горните съображения Административният съд, в качеството си на касационна инстанция намира, че атакуваното решение на Районния съд, с което е отменено наказателното постановление, е неправилно, а подадената против него жалба – основателна. С оглед изложеното, обжалваното решение на Районен съд Нова Загора следва да бъде отменено и спорът – решен по същество,  с потвърждаване на Наказателно постановление № 20-073/30.09.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, като законосъобразно.   

По изложените съображения и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 129/09.12.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 449/2015 г. по описа на същия съд. 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-073 от 30.09.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на В.С.В., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 17 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл. 56, ал. 1, вр. с чл. 91 ал. 4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл. 56 ал. 1 от ЗРА, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 1 от ЗРА отнемане в полза на държавата на 2 бр. мрежа „сетка” с обща дължина 200 м. и размер на окото 70 мм., 2 бр. мрежа „сетка” с дължина 200 м. и размер на окото 130 мм. и метална лодка с колесар и 2 бр. гребла, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

ЧЛЕНОВЕ: