Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 112

гр. Сливен, 10.05.2016год.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН в публично заседание на тринадесети април две хиляди и шестнадесета  година  в  състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ:ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

                                                                                 СТЕЛА ДИНЧЕВА

При участието на секретаря Г.Г. и на прокурора Христо Куков, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 80 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

            Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ въввръзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба от „Българска телекомуникационна компания” /БТК/ ЕАД – София подадена против Решение № 38 от 28.01.2016 год. постановено по АНД № 1471/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 34489 от 08.06.2015 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на БТК ЕАД за нарушение на чл. 113, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и на основание чл. 222а от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

В жалбата си оспорващото дружество твърди, че решението на районния съдържа неправилни правни констатации. Решението било постановено в противоречие с материалния закон и без съблюдаване на целите на закона. Касаторът счита, че районният съд не е съобразил допуснатите съществени процесуални нарушения при издаването на НП, както и че НП е издадено в нарушение на материалния закон. Счита, че не е допуснато посоченото нарушение. Моли съдът да постанови решение, с което да бъде отменено решението на районния съд и НП.

В съдебно заседание касаторът редовно призован не се представлява.

В съдебно заседание ответникът по касационната жалба редовно призован не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима.

От всички събрани по делото доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна.

На 04.11.2014 год. от служители на КЗП извършили проверка на обект  магазин находящ се в гр. Сливен, пл.“Александър Стамболийски“ № 1 стопанисван от БТК ЕАД по повод подадена на 30.10.2014 год. жалба от клиент на БТК ЕАД във връзка с това, че телефонът на клиента не е отремонтиран и приведен в съответствие с договора за продажба в рамките на месечния срок. При проверката е установено, че първата рекламация на телефона е направена на 23.06.2014 год. и е удовлетворена с ремонт на 09.07.2014 год. Втората рекламация на апарата е направена на 22.07.2014 год. и е с № 342500. Към момента на проверката 04.11.2014 год. телефонът не е в обекта       а се намира в централен сервиз-София. За извършената проверка е съставен констативен протокол № 0173349/04.11.2014 год. На 12.12.2014 год. на БТК ЕАД е съставен Акт № К-034489 за това, че към 22.08.2014 год. телефонът не е бил приведен в съответствие с договора за продажба, с което са нарушени изискванията на чл.113, ал.2 от Закона за защита на потребителя, според който привеждането в съответствие с договора за продажба следва да се извърши в едномесечен срок от предявяването на рекламацията. Въз основа на съставения акт на 08.06.2015год. е издадено НП № 34489, с което на БТК ЕАД е наложена административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева на основание чл.222а от ЗЗП за нарушение на чл.113, ал.3 от същия закон.

За да потвърди НП районният съд е приел, че безспорно е установено извършването на нарушение на чл.112, ал.2 от ЗЗП. Задължението, което вменява този текст е, че в едномесечен срок от предявяване на рекламацията продавачът е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Рекламацията е направена на 22.07.2014 год. и до 22.08.2014 год. е следвало телефонът да бъде отремонтиран, но към датата на проверката 04.11.2014 год. това не е било сторено. Като е приел, че не са допуснати съществени нарушения при съставянето на акта и издаването на НП и че размерът на наложената санкция е правилно определен, районният съд е потвърдил НП.

Настоящата инстанция намира обжалваното решение за валидно, допустимо и ПРАВИЛНО. Изводите на Районния съд са съобразени с установените по делото факти и с приложимите норми. Възраженията на жалбоподателя са неоснователни.

С оглед събраните по делото доказателства районният съд правилно е приел за установено, че касаторът е извършил процесното административно нарушение. В разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗЗП е предвидено задължение за търговеца да приведе в съответствие с договора за продажба стоката в рамките на един месец считано от предявяването на рекламацията от потребителя.В процесния случай е установено, че търговецът не е удовлетворил втората рекламация на потребителя в законоустановения срок, поради което законосъобразно е прието, както от районния съд, така и от наказващия орган, че е нарушена разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗЗП. За нарушение на тази разпоредба в чл. 222а от ЗЗП е предвидено налагане на имуществена санкция, която в разглеждания случай е приложена законосъобразно от наказващия орган.

С оглед на гореизложеното Районният съд при правилно приложение на материалния закон, в производство, в което не са допуснати съществени процесуални нарушения, обосновано е приел, че касаторът е извършил административното нарушение, за което законосъобразно е ангажирана имуществената му отговорност с налагане на санкция в минимално предвидения от закона размер. 

По изложените съображения Районният съд правилно е потвърдил НП, поради което решението следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р Е Ш И:

 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 28.01.2016 год. постановено по АНД № 1471/2015год. по описа на Районен съд – Сливен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                        

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                ЧЛЕНОВЕ