Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 158

 

гр. Сливен, 31. 05. 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на осемнадесети  май,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР  ПЪРВАНОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ:   ГАЛЯ  ИВАНОВА

                                                                           ИГЛИКА  ЖЕКОВА

                                                                          

При участието на секретаря Г.Г. и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия ГАЛЯ ИВАНОВА касационно административно-наказателно дело № 122 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.      

Образувано е по касационна жалба от Г.А.Т. ***, подадена против Решение № 112 от 02.03.2016 г., постановено по АНД № 1236 / 2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 1001689, издаден от ОД на МВР - Сливен, с който на Г.А.Т., за нарушение на чл. 21 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 150 лева. В жалбата касационният жалбоподател твърди, че обжалваното решение е неправилно. Излага съображения, че: издаването на електронен фиш е възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства, а в случаите, при които нарушението е заснето с мобилно техническо средство, нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП е неприложима, за което се позовава на решение по тълкувателно дело № 1 / 2013 г. на ОС на колегиите във ВАС; тъй като нарушението е установено чрез мобилна камера, е следвало да бъде съставен АУАН и издадено НП. Моли обжалваното съдебно решение да бъде отменено с произнасяне по същество с решение, с което да бъде отменен процесният електронен фиш като незаконосъобразен.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се явява и не се представлява.  

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР - Сливен, редовно призована, не се представлява в съдебно заседание. В представено писмено становище чрез пълномощник оспорва касационната жалба, излага съображения за правилност на обжалваното решение и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за законосъобразност на обжалваното съдебно решение.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Видно от установената по делото фактическа обстановка, на 19.08.2015 г. в 09:50 часа, по път І-6 км 363+500 в района на Община Твърдица с посока запад изток, при въведено ограничение от 60 км/ч с пътен знак В-26 за извън населено място и пътен знак Е-24, се е движил автомобил с Рег. № ЕВ7509АТ, с измерена скорост 96 км/ч. Автомобилът е собственост на жалбоподателя. Нарушението  е  установено и заснето с  автоматизирано  техническо  средство № ТFR1-М 0584, находящо се в служебен автомобил на ОД на МВР Сливен, видно от приложените към преписката клип № 2689, в който е отразено, че наказуемото превишение е 33 км/ч, и Протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система. За установеното и заснето превишение на разрешената скорост, е издаден процесният електронен фиш, с който на касационния жалбоподател е наложена глоба в размер на 150 лева. По делото няма данни за постъпила в МВР в срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП информация за водач, управлявал автомобила към момента на констатиране на нарушението, различен от собственика на МПС. 

За да потвърди обжалвания електронен фиш, първоинстанционният съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е приел за установено, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл. 21 от ЗДвП; изложил е обосновани съображения за неоснователност на наведените от жалбоподателя доводи; направил е извод, че няма нарушения на процедурата при издаване на електронния фиш, който съдържа необходимите реквизити; и е счел, че размерът на наказанието е правилно определен.

Решението на Районния съд е валидно, допустимо и правилно. Изводите на Районния съд са съобразени със събраните по делото доказателства и с приложимото право. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни.

От събраните по делото доказателства е установено, че управляваният от жалбоподателя автомобил се е движел с превишена скорост – с превишение от 33 км/ч спрямо сигнализираната с пътен знак. За превишаване от 31 до 40 км/ч на разрешената максимална скорост, в ЗДвП е предвидена административнонаказателната разпоредба на чл. 182, ал. 2, т. 4,  която в разглеждания случай е приложена правилно. Издаденият електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, съдържа задължителните реквизити, предвидени в нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, както правилно е приел и Районният съд.

Твърденията на касационния жалбоподател, свързани с неприложимост на разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, са неоснователни. Съгласно действащата редакция на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП / изм., бр. 19 от 13.03 2015 г.), при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. В § 6, т. 65 /нова – ДВ, бр. 19 от 2015г./ от ДР на ЗДвП е определено, че „Автоматизирани технически средства и системи” /АТСС/ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни– прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. На основание чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, от  Министъра на вътрешните работи е издадена Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. В чл. 2 от Наредбата се прави разграничение между стационарни и мобилни АТСС, като в чл. 3 от същата е предвидено, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. В следствие анализа на посочените нормативни разпоредби се налага изводът, че към датата, посочена в електронния фиш и към днешна дата нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се установяват и санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол. Нормативно регламентираните изисквания относно въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС /чл. 9 от Наредбата/, отговарят на изискванията, залегнали в Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по т. д. № 1 / 2013 г. на Общото събрание на колегиите във ВАС, относно непълнотите в регламентацията на работата на „техническите средства” преди изменението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП с ДВ. бр. 19 от 2015 г. С изменението на закона и приемането на горепосочената Наредба са приети ясни правила за използване на мобилни технически средства и за обстоятелствата, при които контролните органи имат право да ги използват, с което на практика е преодоляна констатираната в мотивите на Тълкувателно Решение № 1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС празнота, което именно е в основата на даденото със същото тълкуване на материалния закон. Отчитайки настъпилата законодателна промяна, настоящият съдебен състав приема, че електронен фиш за санкциониране на допуснато нарушение на ЗДвП може да бъде издаден, когато нарушението бъде установено и заснето с мобилно автоматизирано техническо средство или система, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г.

С оглед доказателства по делото, Районният съд правилно и обосновано е приел, че са спазени условията и реда за използване на АТСС, въведени с горепосочената Наредба. Контролът е осъществен с АТСС, одобрено по реда на Закона за измерванията и преминало последваща проверка. В преписката се съдържа и Протокол за използване на Автоматизирано Техническо средство или Система, съобразно изискването на чл. 10 от Наредбата. Следователно процесното АТСС е законосъобразно приведено в работен режим на твърдяното място и време, технически изправно е, налице е обозначаване с  пътен знак Е-24, поради което административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е законосъобразно ангажирана по горепосочения специален ред.              

По изложените съображения, Районният съд правилно е потвърдил процесния електронен фиш, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените в касационната жалба нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 02.03.2016 г., постановено по АНД № 1236 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: