Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

208

 

гр. Сливен, 11. 07. 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет  и  девети  юни,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР  ПЪРВАНОВ

                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТЛАНА  ДРАГОМАНСКА

                                                                          ГАЛЯ  ИВАНОВА

                                                                          

При участието на секретаря В.К. и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия ГАЛЯ ИВАНОВА касационно административно-наказателно дело № 163 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.   

Образувано е по касационна жалба от „Топлофикация – Сливен” ЕАД, подадена против Решение № 185 от 06.04.2016 г., постановено по АНД № 76/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 11-01-1001 от 08.12.2015 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София, с което на „Топлофикация – Сливен” ЕАД, за нарушение на чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ - обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., в сила от 01.10.2004 г., отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., и на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./, е наложена имуществена санкция в размер на 7500 лева.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно. Изложени са съображения, че Районният съд неправилно е счел, че не са допуснати процесуални нарушения при издаването на НП, както и че са налице основания за приложение на по-благоприятния закон. Заявено е искане за отмяна на обжалваното решение и произнасяне по същество с решение, с което да бъде отменено процесното НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се представлява. В представено писмено становище чрез пълномощник поддържа жалбата, моли да бъде уважена и излага съображения в подкрепа на твърденията си.

Ответникът по касационната жалба – АДФИ - София, редовно призована, не се представлява в съдебно заседание. Не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за незаконосъобразност на решението на Районния съд.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

За да потвърди обжалваното НП като законосъобразно, Районният съд е приел за установено, че дружеството – жалбоподател е нарушило нормите на ЗОП, задължаващи го да предприеме действия за откриване на процедура за обществена поръчка и е направил изводи, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и че видът и размерът на наказанието са съобразени със закона.

Видно от установената по делото фактическа обстановка, при извършена проверка от служители на АДФИ е прието, че на 02.01.2014 г. в „Топлофикация-Сливен” ЕАД, гр. Сливен, юридическото лице „Топлофикация-Сливен” ЕАД, в качеството си на възложител по чл. 7, т. 6 от ЗОП /отм./, е нарушило ЗОП /отм./, като при наличие на законово задължение за това, не е провело открита процедура по реда на ЗОП /отм./ за обществена поръчка по чл. 3, ал. 1, за извършена доставка на горива на стойност 578 721,64 лева без ДДС. За констатираното е съставен АУАН на 20.10.2015 г. В обстоятелствената част на акта е изложено, че за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за нуждите на транспортните средства и машини са извършени от различни доставчици доставки на горива – дизел, бензин и пропан-бутан, на обща стойност 578 721,64 лева без ДДС, като първата от фактурите е издадена на 02.01.2014 г.; предвид действителната обща стойност на доставените горива през предходната финансова година /450 660, 90 лева без ДДС/ и очакваната стойност на доставките през следващите 12 месеца след първата доставка, възложителят е следвало да вземе решение за възлагане на обществена поръчка през 2014 г. чрез открита процедура по обособени позиции по реда на ЗОП /отм./. Посочено е, че описаното в акта представлява нарушение на чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП /отм./. Въз основа на съставения АУАН, на 08.12.2015 г. е издадено процесното НП.

Решението на Районния съд е валидно и допустимо, но е неправилно по следните съображения:

Към настоящия момент е действащ нов Закон за обществените поръчки /обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, с § 4 от ПЗР на който се отменя Закона за обществените поръчки /обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8, 12, 14, 17, 35 и 79 от 2015 г./. Според легалната дефиниция на чл. 6 от ЗАНН, административно нарушение е деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В разпоредбите на чл. 5 от действащия ЗОП е предвидено, че възложителите на обществени поръчки са публични и секторни, че са само физически лица и са изчерпателно изброени. В настоящия случай санкционираното лице "Топлофикация Сливен" ЕАД е търговец и съгласно чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, за неизпълнение на задължение към държавата може да му се налага единствено имуществена санкция. Съгласно императивната разпоредба на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Процесното НП не е влязло в сила към датата на влизане в сила на новия ЗОП. С влизането в сила на Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., за юридическото лице "Топлофикация - Сливен" ЕАД е отпаднало качеството на възложител, съответно и качеството на субект на административнонаказателна отговорност по смисъла на закона, с оглед нормата на чл. 5 от ЗОП. Следователно за наказаното лице действа по-благоприятен закон, който изключва отговорността му и налага отмяна на наказателното постановление.

Предвид законодателната промяна, водеща до отпадане на отговорността на "Топлофикация - Сливен" ЕАД, решението на Районния съд следва да бъде отменено, а спорът решен по същество с отмяна на наказателното постановление.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 и чл. 3, ал. 2 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2 и чл. 222, ал. 1 от АПК, Административен съд– Сливен

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 185 от 06.04.2016 г., постановено по АНД № 76/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1001 от 08.12.2015 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на ЮЛ - „Топлофикация – Сливен” ЕАД, ЕИК …….., за нарушение на чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., в сила от 01.10.2004 г., отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., и на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./, е наложена имуществена санкция в размер на 7500 /седем хиляди и петстотин/ лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                        

  

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: