Р Е Ш Е Н И Е  № 211

 

Гр. Сливен, 26.07.2016 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет и девети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                              

                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГАЛЯ ИВАНОВА

     ИГЛИКА ЖЕКОВА

                                              

         при участието на прокурора Христо Куков

и при секретаря В.К., като разгледа докладваното от съдия Иглика Жекова КАНД № 172 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 357 по описа на Районен съд гр. Сливен за 2016 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 238/22.04.2016 г. по АНД № 357/2016 г. на Районен съд гр. Сливен е потвърдено Наказателно постановление № Г-104 от 11.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на „СЕМП” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Николаево, ул. „Райна Княгиня” № 19, представлявано от Н.Р.Н., за нарушение по чл. 14 ал. 1 и на основание чл. 123 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

Недоволен от така постановеното решение е останал касационният жалбоподател „СЕМП” ЕООД, което чрез упълномощен процесуален представител го обжалва в срок, като в жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на съдебния акт. Твърди се, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до незаконосъобразност на последното. Съставеният акт не бил връчен на нелегитимно лице, което по силата на представеното пълномощно не било оправомощено да получава актове за наказания. На следващо място в наказателното постановление били извършвани дописвания и поправки, които не били обсъдени в мотивите на атакуваното съдебно решение. Моли съда да отмени обжалвания съдебен акт и потвърденото с него наказателно постановление.

В с.з. касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, чрез упълномощен представител поддържа жалбата на изложените в същата основания и моли съда да я уважи.

В с.з. ответникът по касационната жалба, редовно и своевременно призован, чрез упълномощен представител оспорва жалбата и моли съда да остави в сила решението на Районен съд Сливен.  

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Сливен застъпва становище за неоснователност на касационната жалба. Поддържа, че решението на Районния съд е законосъобразно като правилно и обосновано и следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на явилите се страни и анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима и по същество – основателна.

В жалбата са наведени оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. За да се отговори на същите, касационната инстанция следва да обсъди събраните по делото доказателства, от които е установена следната фактическа обстановка:

На 06.01.2016 г. Н.Р.Н. се явил в Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен за деклариране на основание чл. 14 от ЗМДТ на придобит на 07.07.2015 г. недвижим имот от „СЕМП” ЕООД, с. Николаево. Длъжностното лице съставило Акт за установяване на административно нарушение, в което вписало като деяние от фактическа страна неподаване на декларация в законоустановения срок, а именно - 07.09.2015 г. и нарушител „СЕМП” ЕООД, представлявано от Н.Р.Н. в качеството му на пълномощник, с правна квалификация чл. 14 от ЗМДТ. Актът бил връчен на Н. на същата дата. Въз основа на съставения АУАН, на 11.02.2016 г. Кметът на Община Сливен издал наказателно постановление № Г-104, с което за нарушение по чл. 14 ал. 1 от ЗМДТ и на основание чл. 123 ал. 1 от същия закон наложил на „СЕМП” ЕООД, представлявано от Н.Р.Н. – пълномощник имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

Към доказателствата по делото е приобщено пълномощно рег. № 6339/08.07.2015 г., по силата на което управителят и едноличен собственик на капитала в „СЕМП” ЕООД – М.П.П. упълномощил Н.Р.Н. да го представлява пред Община Сливен, ТД на НАП Бургас, РУСО Сливен, Инспекция по труда гр. Сливен, Бюро по труда гр. Сливен, ДАМТН Сливен, РИОКОЗ Сливен и Търговски регистър към АВп за изготвяне, получаване и подписване на отчети, справки и документи, свързани с дейността на П. като управител, включително и за регистрация по ЗДДС.

Съгласно приетото като доказателство пред първата съдебна инстанция извлечение от Търговския регистър, едноличен собственик на капитала и управител на „СЕМП” ЕООД е М.П.П..

За да потвърди Наказателното постановление, мотивите на Районния съд са следните:

Първоинстанционният съд е приел, че не е налице съществено процесуално нарушение, опорочаващо процедурата по налагане на административно наказание, доколкото представеното пълномощно давало на Никола Николов права да представлява дружеството пред ТД на НАП. Правото на защита на дружеството не било накърнено, а нарушението било установено и доказано по безспорен начин. При такива изводи решаващият първоинстанционен съд е потвърдил процесното наказателно постановление.

Настоящата съдебна инстанция не споделя мотивите на Районния съд,  при следните съображения:

Един от основните принципи при реализиране на наказателна отговорност в административното право е изясняване субективната страна на деянието, или субекта на административна отговорност. Нарушителят е лицето /в случая – юридическо/, чиято административнонаказателна отговорност се ангажира и същият по силата на закона следва да бъде индивидуализиран в максимална степен. Пълната идентификация на юридическо лице включва: фирма, правноорганизационна форма, ЕИК, седалище и адрес на управление на дейността, както и надлежно законно представителство. И доколкото се касае за вменяване на административнонаказателна отговорност, то тя в случаите на нарушител – юридическо лице следва да се понесе от неговия законен представител, за когото възниква съответната имуществена тежест. В разглеждания спор дружеството – нарушител не е индивидуализирано с присъщите му и необходими идентификационни белези, като в АУАН и НП не е вписан като законен представител действителният такъв М.П., а пълномощник. Нещо повече – в наказателното постановление очевидно е нанесена корекция и в седалището на нарушителя. Или в случая актът е съставен, а наказателното постановление – издадено без компетентните актосъставител и наказващ орган да са извършили необходимата индивидуализация на нарушителя. Съгласно нормата на чл. 147 от Търговския закон, едноличното дружество с ограничена отговорност се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала или определен от него управител. Представеното по делото пълномощно няма белезите на договор за управление, а и видно от приобщеното към доказателствата извлечение от Търговския регистър, като единствен управител е вписан М.П.. Ангажирайки адвминистративнонаказателна отговорност на дружество, чрез упълномощено лице, последното – с ограничени пълномощия, невключващи поемане на задължения от името и за дружеството, издателят на наказателното постановление е допуснал съществено нарушение, водещо до незаконосъобразност на санкционния акт. Като не е съобразил това обстоятелство, Районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. 

Останалите доводи на касационният жалбоподател досежно връчване на акта и наказателното постановление на упълномощеното лице се преценяват като неоснователни, доколкото съгласно представеното пълномощно Н. Н. е овластен да представлява дружеството пред Община Сливен /в чиято структура е Дирекция „Местни приходи”, а не както е приел Районният съд – ТД на НАП/, като изготвя и получава справки и  документи. Съображенията на касатора в тази насока не се споделят от настоящата съдебна инстанция. 

Предвид горните съображения, Административният съд, в качеството си на касационна инстанция намира, че атакуваното решение на Районния съд, с което е потвърдено наказателното постановление, е неправилно, а подадената против него жалба – основателна. С оглед изложеното, обжалваното решение на Сливенски Районен съд следва да бъде отменено и спорът – решен по същество, с отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно. 

 

 

По изложените съображения и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд Сливен

 

 

Р    Е   Ш   И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 238/22.04.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 357/2016 г. по описа на същия съд.

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Г-104 от 11.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на „СЕМП” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Николаево, ул. „Райна Княгиня” № 19, представлявано от Н.Р.Н., за нарушение по чл. 14 ал. 1 и на основание чл. 123 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

             

                2.