Р Е Ш Е Н И Е  № 224

 

гр. Сливен  21.07.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на тринадесети юли,  две  хиляди  и  шестнадесета година,  в  състав:

  

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:   СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА    

  ГАЛЯ ИВАНОВА

                                                                          

При участието на секретаря  Н.Й.  и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия Светлана Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 194 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:         

    

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания във връзка с чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.       

Образувано е по касационна жалба на Началник на РО „МН – Южна България“ на ГД“МН“ към ДАМТН против Решение № 252/09.05.2016 г. по АНД № 569/2016 г. на Сливенски Районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 228/10.09.2015 г. на Началника на РО "Метрологичен надзор Южна България" на ГД "Метрологичен надзор" към ДАМТН, с което на "Топлофикация Сливен" ЕАД, ЕИК 119004654, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, бул. С. Караджа 23, представлявано от С.Т.К., е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лв. (двеста лева) на осн. чл. 85, ал.2 вр. ал. 1 от Закона за измерванията, за нарушение на чл. 44, т. 4 вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, поради неправилно приложение на материалния закон. Заявява се, че дружеството неправилно е прилагало разпоредбата на чл. 68, ал. 6 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Моли съда да отмени решението РС - Сливен и потвърди НП.

В с.з. касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, не се представлява. 

В с.з. ответникът по касационната жалба, редовно и своевременно призован, не се явява. В представено писмено становище чрез пълномощник оспорва касационната жалба, излага съображения за правилност на обжалваното решение и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за незаконосъобразност на решението на Районния съд.

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за подадена в срок и процесуално допустима, по същество – неоснователна.

В жалбата са наведени твърдения за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. За да се отговори на същите, касационната инстанция следва да обсъди всички събрани по делото доказателства, от които е видно, че:

На 25.02.2015 г. инспектори от Сектор "Югоизточен район", РО "МН" Южна България", на ГД "МН" към ДАМТН, извършили тематична проверка на "Топлофикация Сливен" ЕАД, с оглед спазване задълженията му, произтичащи от ЗИ, като лице което използващо средства за измервания, свързани с търговски плащания при продажба на топлинна енергия. Проверката обхванала топломери и водомери, монтирани в абонатни станции. Около 15.05 ч. при проверка на обект -"абонатна станция", находяща се на адрес: гр. Сливен, кв. Българка, бл. 32, вх. В, било установено, че лицето използва за измервания при дялово разпределение на потребена топлинна енергия за битова гореща вода между отделните потребители в сграда с етажна собственост средство за измерване – общ водомер за студена вода пред подгревателя за горещо водоснабдяване. Водомера бил с нечетливи данни за тип с фабр. № 001426, произведен от "Беласица" ЕАД – Петрич, без знак от последваща проверка на средство за измерване в употреба по чл. 43, ал.1 от ЗИ, тъй като наличният върху него знак от метрологичен контрол с носител на знака оловна пломба е от 1992г. и е бил валиден до края на 1997 г.

За извършеното нарушение на "Топлофикация Сливен" ЕАД бил съставен АУАН № СЛ-073/30.04.2015 г., с който то е квалифицирано по чл. 44, т.4 във вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ. Актът е предявен на упълномощено лице, което след като се е запознал съдържанието му е направило писмени възражения. По делото е приобщен Протокол от 08.11.2011 г. в който е установено, че водомера в абонатна станция на адрес: гр. Сливен, кв. Българка, бл. 32, вх. В е повреден.

Въз основа на така съставения АУАН, Началника на РО "Метрологичен надзор Южна България" на ГД "Метрологичен надзор" към ДАМТН, издал процесното наказателно постановление като приел същите констатации и наложил на ответната по касационната жалба страна наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лв. (двеста лева) на осн. чл. 85, ал.2 вр. ал. 1 от Закона за измерванията.

За да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно, Районният съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е приел за установено, че дружеството не използва процесния водомер за определяне на дяловото разпределение на потребената топлинна енергия, а използва реда за определянето й, посочен в чл. 68, ал. 6 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Направил е извод, че не е налице нарушение на чл. 44 т. 4 от ЗИ.

Обжалваното решение е правилно. Настоящия съдебен състав изцяло споделя изводите на първоинстанционния съд. Наведените в касационната жалба доводи за неправилност на решението на районния съд, са неоснователни. Съдът е положил необходимите усилия за изясняване на обективната истина по делото. Обсъдил е всички събрани по делото доказателства и е изложил мотиви, които кореспондират на установената по делото фактическа обстановка. Съгласно чл. 44, т. 4 от ЗИ, лицата, които използват средства за измерване, са длъжни да не ги използват, ако не е извършена последваща проверка, която да е удостоверена със знаци за това.  Тази разпоредба, въвежда забрана задължените по този закон лица, да използват средства за измерване, щом последните не са преминали последваща метрологична проверка. Терминът „използване” следва да се тълкува като използване по обичайното им предназначение – в случая, се касае за водомер, което означава, отчетените обеми вода, да не се използват при формиране на търговското плащане. Ето защо настоящият състав приема, че „Топлофикация Сливен“ ЕАД е изпълнило задължението си по чл.44 т.4 от ЗИ, тъй като се установява от събраните от първоинстанционния съд доказателства, че при определяне на търговското плащане, не са били използвани показанията на общия водомер, тъй като същият е в неизправностарг. Протокол от 08.11.2011 г. в който е установено, че водомер в абонатна станция на адрес: гр. Сливен, кв. „Българка“, бл. 32, вх. В е повреден. Прилагайки разпоредбата на чл.68, ал. 6 от от Наредба № 16-344, дружеството практически е изпълнило и задължението си по прилагането на чл. 44, т. 4 от ЗИ, доколкото е преустановило използването показанията на водомера, непреминал последващ метрологичен контрол, при дяловото разпределение в етажната собственост. Следователно не се установява, че  е налице извършено нарушение на чл. 44, т. 4 от ЗИ.

Съгласно чл.220 от АПК касационния съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение.

Съдът извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционното решение с материалния закон, но не констатира пороци на същото водещи до отмяната му.

Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Сливен намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

По изложените съображения, обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 252/09.05.2016 г., постановено по АНД № 569/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

ЧЛЕНОВЕ: