Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 258

 

гр. Сливен, 29. 09. 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет  и  първи  септември,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР  ПЪРВАНОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ:   ГАЛЯ  ИВАНОВА

                                                                           ИГЛИКА  ЖЕКОВА

                                                                          

При участието на секретаря Н.Й. и на прокурора МИЛЕНА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдия ГАЛЯ ИВАНОВА касационно административно-наказателно дело № 196 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.      

Образувано е по касационна жалба от Б.Р.Б. ***, подадена против Решение № 40 от 14.05.2016 г., постановено по АНД № 72 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 1078718, издаден от ОД на МВР - Сливен, с който на Б.Р.Б., за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50 лева.

В жалбата касационният жалбоподател твърди, че електронният фиш е издаден в нарушение на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП и ТР № 1 / 2014 г. на ВАС, тъй като в обстоятелствената част на електронния фиш не е посочено как е била обозначена мобилната радарна система и налагането на наказание с електронен фиш може да се осъществи при констатиране на нарушение със стационарно техническо средство. Моли обжалваното решение и потвърденият с него електронен фиш да бъдат отменени.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се явява и не се представлява.  

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР - Сливен, редовно призована, се представлява в съдебно заседание от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата, счита обжалваното решение за правилно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за законосъобразност на решението на Районния съд.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Видно от установената по делото фактическа обстановка, на 17.11.2015 г. в 09:38 часа, в гр. Нова Загора по ул. „Патриарх Евтимий” до автокъща „Антонино” – в посока гр. Сливен, при ограничение от 50 км/ч за населено място, въведено с пътен знак Д-11 и приспаднат толеранс от -3 см/ч, автомобил с Рег. № СТ1286АТ се е движил със скорост 62 км/ч. Автомобилът е собственост на жалбоподателя. Нарушението  е  установено и заснето с  автоматизирано  техническо  средство № ТFR1-М 547, находящо се в служебен автомобил на ОД на МВР Сливен, видно от съдържащите се в преписката клип № 6977, в който е отразено, че наказуемото превишение е 12 км/ч и писмо на РУ на МВР Нова Загора с приложена снимка на мястото, обозначено с пътен знак Е-24, където е била позиционирана мобилната радарна система. За установеното и заснето превишение на разрешената скорост, е издаден процесният електронен фиш, с който на касационния жалбоподател е наложена глоба в размер на 50 лева.  

За да потвърди обжалвания електронен фиш, първоинстанционният съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е приел за установено, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл. 21 от ЗДвП; изложил е обосновани съображения за неоснователност на наведените от жалбоподателя доводи; направил е извод, че няма нарушения при издаване на електронния фиш, който съдържа необходимите реквизити.

Решението на Районния съд е валидно, допустимо и правилно. Изводите на Районния съд са съобразени със събраните по делото доказателства и с приложимото право. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни.

От събраните по делото доказателства е установено, че управляваният от жалбоподателя автомобил се е движел с превишена скорост – с превишение от 12 км/ч. За превишаване от 11 до 20 км/ч на разрешената максимална скорост в населено място, в ЗДвП е предвидена административнонаказателната разпоредба на чл. 182, ал. 1, т. 2,  която в разглеждания случай е приложена правилно. Издаденият електронен фиш съдържа задължителните реквизити, предвидени в нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, както правилно и обосновано е приел и Районният съд.

Твърденията на касационния жалбоподател, свързани с нарушение на разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, са неоснователни. Съгласно действащата редакция на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП / изм., бр. 19 от 13.03 2015 г./, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. В § 6, т. 65 /нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г./ от ДР на ЗДвП е определено, че „Автоматизирани технически средства и системи” /АТСС/ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни– прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. На основание чл. 165, ал. 3 от ЗДвП, от Министъра на вътрешните работи е издадена Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. В чл. 2 от Наредбата се прави разграничение между стационарни и мобилни АТСС, като в чл. 3 от същата е предвидено, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. В следствие анализа на посочените нормативни разпоредби се налага изводът, че към датата, посочена в електронния фиш и към днешна дата нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се установяват и санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при използване на стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол. С изменението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП с ДВ, бр. 19 от 2015 г. и приемането на горепосочената Наредба са приети ясни правила за използване на мобилни технически средства, с което е преодоляна констатираната в мотивите на Тълкувателно Решение № 1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС празнота, което именно е в основата на даденото със същото тълкуване на материалния закон.

С оглед доказателства по делото, Районният съд правилно е приел, че процесният електронен фиш е издаден законосъобразно. Контролът е осъществен с АТСС, одобрено по реда на Закона за измерванията и преминало последваща проверка. Процесното АТСС е технически изправно, налице е обозначаване с пътен знак Е-24, поради което административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е законосъобразно ангажирана по горепосочения специален ред.          

По изложените съображения, Районният съд правилно е потвърдил процесния електронен фиш, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените в касационната жалба нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  Решение № 40 от 14.05.2016 г., постановено по АНД № 72 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: