Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 259

 

гр. Сливен, 30. 09. 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет  и  първи  септември,  две  хиляди  и  шестнадесета  година,  в  състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР  ПЪРВАНОВ

                                                   ЧЛЕНОВЕ:   ГАЛЯ  ИВАНОВА

                                                                           ИГЛИКА  ЖЕКОВА

                                                                          

При участието на секретаря Н.Й. и на прокурора МИЛЕНА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдия ГАЛЯ ИВАНОВА касационно административно-наказателно дело № 200 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.      

Образувано е по касационна жалба от С.Д.К. ***, подадена против Решение № 42 от 17.05.2016 г., постановено по АНД № 45 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 15-0306-000638 от 15.12.2015 г., издадено от Началника на РУ на МВР Нова Загора, с което на С.Д.К., за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП, са наложени глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР се отнемат 12 точки.

В жалбата касационният жалбоподател твърди, че оспореното решение е постановено при съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Излага съображения, че: в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения; процесното НП е издадено в нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН; отразеното в обстоятелствената част на НП не кореспондира с доказателствата по делото, тъй като снимката на табелата за поставения радар и снимката със заснетото нарушение са изготвени в различно време; няма доказателства, че жалбоподателят е извършил описаното в АУАН нарушение; не е имало табела за устройство, засичащо скоростта. Моли обжалваното съдебно решение да бъде отменено с произнасяне по същество с решение, с което да се отмени процесното НП или делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Районния съд.

В съдебно заседание, касационният жалбоподател, редовно призован, се явява лично, поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР - Сливен, редовно призована, се представлява в съдебно заседание от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата, счита обжалваното решение за правилно и моли да бъде оставено в сила.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за законосъобразност на решението на Районния съд.

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да потвърди обжалваното НП като законосъобразно, Районният съд е приел за установено, че жалбоподателят е извършил посоченото в НП административно нарушение; изложил е съображения за неоснователност на наведените от жалбоподателя доводи; направил е извод, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения; счел е, че наложените наказания са правилно определени.

Районният съд правилно е потвърдил процесното НП. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни.

Видно от установената по делото фактическа обстановка, на 07.06.2015 г. около 8,45 ч., в гр. Нова Загора по ул. „Патриарх Евтимий” до авто къща „Антониони”, в посока за гр. Сливен, жалбоподателят, при разрешена максимална скорост в населено място 50 км/ч, е управлявал лек автомобил с измерена скорост 113 км/ч и наказуема такава – 109,61 км/ч (след приспаднат толеранс от – 3%), установена с мобилна система за видеоконтрол № ТFR-1М 547, монтирана в служебен автомобил на ОД на МВР Сливен и приложена разпечатка – клип № 6124 от 07.06.2015 г.. За констатираното нарушение - превишаване на допустимата скорост от 50 км/ч в населено място, на жалбоподателя е съставен АУАН от 06.07.2015 г., който му е връчен на 28.07.2015 г. Въз основа на съставения АУАН, на 15.12.2015 г. е издадено процесното НП.

Съгласно нормата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, разрешената максимална скорост на движение в населено място за управлявания от касатора автомобил е 50 км/ч. За превишаване над 50 км/ч на разрешената максимална скорост, в ЗДвП е предвидена административнонаказателната разпоредба на чл. 182, ал. 1, т. 6,  която в разглеждания случай е приложена правилно от наказващия орган.  

Съгласно специалната норма на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, редовно съставените актове за установяване на нарушенията по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. АУАН е редовно съставен и съдържа съществените реквизити, предвидени в разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН. Констатациите в съставения на 06.07.2015 г. АУАН не са оборени от установените факти в хода на съдебното производство. Събраните в първоинстанционното производство гласни доказателства, както и писмените такива, кореспондират с констатациите в съставения АУАН. Следователно, процесният АУАН се ползва с предписаната му от закона доказателствена сила.

С оглед на гореизложеното, Районният съд при правилно приложение на материалния закон е приел, че жалбоподателят е извършил административното нарушение, за което е ангажирана административнонаказателната му отговорност. В този смисъл, неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че обжалваното съдебно решение е постановено в противоречие на материалния закон.

Противно на твърденията на жалбоподателя, в административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Както съставеният АУАН, така и издаденото НП, съдържат съществените реквизити, предвидени съответно в нормите на чл. 42 и чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. В НП нарушението е описано в достатъчна степен, посочени са обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Налице е съответствие между приетото за установено от наказващия орган в НП и събраните по делото доказателства. Твърденията на жалбоподателя, че мястото за контрол не е било обозначено, са неоснователни. По делото е представена снимка на мястото, обозначено с пътен знак Е24, където е била позиционирана мобилната радарна система. Изразените в тази връзка от жалбоподателя разсъждения относно времето, в което са изготвени снимките, са изцяло голословни и не се подкрепят от доказателствата по делото.

Не се споделя и твърдението на жалбоподателя, че обжалваното решение е постановено при съществени процесуални нарушения. В производството пред Районния съд не са извършени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на жалбоподателя. Последният е бил надлежно призован за насрочените съдебни заседания. Съставени са протоколи от проведените съдебни заседания. Съдебното решение съдържа мотиви.

По изложените съображения, Районният съд правилно е потвърдил процесното наказателно постановление, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените от касационния жалбоподател нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  Решение № 42 от 17.05.2016 г., постановено по АНД № 45 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                      

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: