Р Е Ш Е Н И Е  № 227

 

гр. Сливен  26.07.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  СЛИВЕН, в публично заседание на тринадесети юли,  две  хиляди  и  шестнадесета година,  в  състав:

  

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:   СВЕТЛАНА ДРАГОМАНСКА    

                                                                         ГАЛЯ ИВАНОВА

                                                                          

При участието на секретаря  Н.Й.  и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия Светлана Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 203 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:         

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.         

Образувано е по касационна жалба от Регионална дирекция по горите /РДГ/ Сливен, подадена чрез упълномощен процесуален представител против Решение № 11 от 09.05.2016 г., постановено по АНД № 290/2015 г. по описа на Районен съд - Котел, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 944 от 12.10.2015 г., издадено от Директора на РДГ Сливен, с което на С. *** за нарушение на чл. 257, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 188, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 190, ал. 1, т. 7 от Закона за горите /ЗГ/ е наложено административно наказание глоба по чл. 257, ал. 1, т. 1 от ЗГ в размер на 300 лева.

Недоволен от така постановеното решение касаторът го обжалва и моли да бъде отменено, като поддържа, че е неправилно.

В с.з. касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

В с.з. ответникът по касационната жалба, редовно призован се представлява от упълномощен представител, който оспорва жалбата. Поддържа съображенията изложени в отговора на касационната жалба.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Сливен, дава становище за неправилност на решението на РС – Котел. Счита, че са налице условия да бъде отменено и потвърдено НП.

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

За да отмени наложеното административно наказание първоинстанционният съд е приел, че по делото не се установява административнонаказаното лице да е извършило административното нарушение за което е било санкционирано, което го е мотивирало да отмени изцяло НП.

Настоящата съдебна инстанция счита обжалваното решение за правилно. Изцяло споделя мотивите на първоинстанционния съд, че по делото липсват доказателства на наказаното лице да е било възложено да изпълнява длъжността н. на горскостопански участък за отдел 50л по ЛУП от 2001 г. , както и че административното нарушение е било извършено на посочената в НП дата – 01.06.2015 г.  След като по делото не е безспорно установено, че С.А. е изпълнявал функциите по опазване на горските територии, съгласно чл. 190, ал. 2, т. 7 вр. ал. 1 от ЗГ в отдел 50л, то не би могло да му се вмени във вина извършването на административното нарушение, за което е ангажира администравнонаказателна отговорност. Следователно при това установяване по делото, обоснован и правилен е извода на първоинстанционния съд, че в случая административнонаказаното лице не е извършило нарушение на разпоредбата на  чл. 257, ал.1, т.1 ЗГ, тъй като за него не е съществувало задължение, чието неизпълнение да бъде наказано с административно наказание. Ето защо настоящата инстанция не споделя релевираните от касатора доводи за отмяна на първоинстанционното решение. Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Сливен намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

По изложените съображения, обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/09.05.2016 г., постановено по АНД № 290/2015 г. по описа на Районен съд – Котел.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: