Р Е Ш Е Н И Е   № 248

 

Гр. Сливен, 10.10.2016 г.

                                             

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на четиринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

                                                          

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

                                                                               СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

при участието на прокурора Милена Радева и при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдия Детелина Бозукова КАНД № 214 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 740 по описа на Районен съд Сливен за 2016 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение №  335/28.06.2016 г., постановено по АНД № 740/2016г. по описа на Районен съд Сливен е потвърден електронен фиш серия К № 1139759, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение на пътищата (ЗДвП), на А.К.Д. *** на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 /триста/ лева.

Касаторът -  А.Д., чрез представител по пълномощие – а. Т.Ч. ***, твърди в жалбата, че решението на РС Сливен е неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че средството за измерване не било предварително стационарно позиционирано, а мобилно монтирано в полицейски автомобил. Точното му местонахождение не е било обозначено.  Счита, че водачът следва да бъде спрян за проверка и да му бъде съставен АУАН. Фишът не съдържал съществени реквизити, а от снимковия материал не се установявало категорично марката и регистрационния номер на автомобила. Моли съда за решение, с което да отмени решението на РС Сливен и по същество отмени електронния фиш. В с.з. касаторът не се явява, представлява се от а. Т.Ч.-***, който поддържа жалбата на посочените в нея основания.   

Ответникът по касацията – ОДМВР Сливен се представлява от г.ю. К. Б., която излага съображения за неоснователност на касационната жалба и моли съда да я остави без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура Сливен счита, че решението на РС Сливен е законосъобразно и предлага на съда да го остави в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и на Окръжна прокуратура Сливен, анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

В жалбата са наведени доводи за неправилност на първоинстанционния съдебен акт. За да се отговори на същите, касационният съд следва да обсъди събраните по делото доказателства, от които е видно, че:

На 14.02.2016 год. в 10:37 ч. в с.Злати войвода, общ.Сливен с автоматизирано  техническо средство № TFR1-M 0570 е заснето движение на лек автомобил “Мерцедес С 600 с рег. № СН ………. ВН със скорост 94 км/ч. при разрешената скорост за населено място от 50 км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш серия К № 1139759, в който е посочено, че е извършено нарушение за скорост и се налага наказание на собственика на МПС А.К.Д. ***. Съгласно електронния фиш описаното нарушение осъществява елементите на нарушението, визирано в чл. 21, ал.1 от ЗДвП. След като била отчетена заложената допустима техническа грешка при измерване на скоростта с техническото средство от 3 км/ч. във фиша било прието, че превишаването на разрешената скорост е с 41 км/ч. С фиша било наложеното наказание глоба в размер на 300 лева. Фишът е обжалван в срока по чл. 189, ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд  - Районен съд гр.Сливен. По делото е представен снимков материал от заснет клип № 3250 за нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 570 и протокол от проверка № 34415/ 31.03.2015 год. Представен е протокол от 14.02.2016г. за използване на автоматизирано техническо средство и снимков материал, показващ поставен знак Е 24 на 14.02.2016г. в 10.04ч. в с.Злати войвода след разклона за с.Струпец посока гр.Сливен. Така приложения снимков материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата представлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова е приобщено по съответния ред по делото. По делото няма данни за постъпила в МВР в срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП от Д. информация за друг водач, управлявал автомобила към момента на констатиране на нарушението.

За да потвърди електронния фиш първоинстанционният съд е приел, че при издаването му не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените. Изложил съображения, че използваното автоматизирано техническо средство е от одобрен тип, мястото за контрол е било обозначено с пътен знак Е 24, а нарушението – движение със скорост над допустимата за населено място е установено по безспорен начин. При тези изводи съдът потвърдил електронния фиш.

Решението е валидно и допустимо,  постановено при правилно приложение на материалния закон.

Касационната инстанция  споделя изводите на РС, че при издаване на оспорения електронен фиш не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице. Скоростта на движение на процесния автомобил е отчетена в рамките на населеното място при ограничение от 50 км/ч., което налага извода за допуснато от водача административно нарушение, изразяващо се в нарушаване на императива, въведен с чл. 21 ал. 1 от Закона за движението по пътищата. Цитираната норма вменява забрана за водачите на превозни средства при управление на автомобила да превишават строго фиксирани стойности. В процесния случай касаторът е управлявал лекия си автомобил със скорост над допустимата за населено място. В касационната жалба са наведени доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, както като последица от допуснати, но несъобразени от съда процесуални нарушения при издаване на електронния фиш, така и поради вътрешно противоречие в изводите на съда, които доводи не се споделят от настоящата касационна инстанция. Преценява се като неоснователно твърдението на жалбоподателя, че електронният фиш не съдържа необходимите за изясняване на фактическата обстановка реквизити. Задължителните реквизити на електронния фиш са изчерпателно визирани в нормата на чл.189 ал.4 от Закон за движението по пътищата, като видно от съдържанието на процесния електронен фиш, всички тези реквизити са налице, следователно така издаденият санкционен акт отговаря в пълна степен и на законовите изисквания за форма и съдържание, за да бъде приет за валиден санкционен акт. На следващо място, необосновано е и твърдението на касатора, че при издаване на електронния фиш са допуснати процесуални нарушения, като е следвало да се процедира по реда на ЗАНН със съставяне на АУАН, тъй като в служебния автомобил имало контролен орган. Съгласно легалната дефиниция на понятието „Автоматизирани технически средства и системи”, дадена в текста на § 6 т. 65 от ДР на ЗДвП, това са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат както стационарни, така и мобилни; последните са прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Ето защо настоящата съдебна инстанция приема, че не е допуснато нарушение при провеждане на административнонаказателното производство. С разпоредбата на ал. 3 на чл. 165 от ЗДвП (обн. ДВ, бр. 19 от 2015 г.), приета в съответствие с Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС, на Министъра на вътрешните работи е вменено задължение за приемане на наредба за реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. В изпълнение на тази разпоредба е приета и Наредба № 8121з-532/12.05.2015 г. (обн. ДВ, бр. 36/19.05.2015 г.), с която са уредени условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, като тези условия и ред обхващат както стационарните, така и мобилните АТСС. В цитирания подзаконов нормативен акт за регламентирани ясни и конкретни правила за използване на мобилни технически средства и за обстоятелствата, при които контролните органи имат право да ги използват, които са в съответствие с мотивите в ТР № 1/26.02.2014 г. на ОС на ВАС. Към датата на извършване на процесното деяние, нарушения от тази категория могат да се установяват и санкционират с издаване на електронен фиш не само чрез използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, в т.ч. и в присъствието на контролен орган.

Необоснован се явява и доводът на касатора, че описанието на нарушението в електронния фиш не позволявало еднозначен извод относно вида на нарушението и дали правилно е квалифицирано по чл. 21 ал. 1 от ЗДвП. Нормата сочи ясна забрана за управление на превозни средства в населено място със скорост над 50 км/ч. Тази разпоредба е посочена в електронния фиш като нарушена, доколкото нарушението е извършено в рамките на населено място. Възраженията, че снимковия материал не отразявал действителната фактическа обстановка и не установявал по несъмнен начин марката и регистрационния номер на МПС, са неоснователни. В тази насока са събрани пред Районния съд безпротиворечиви писмени и гласни доказателства, въз основа на които са изложени подробни и обосновани мотиви в атакувания съдебен акт.

По изложените съображения, Административният съд направи извода, че решението на РС Сливен не страда от пороците, сочени като отменителни основания, поради което същото следва да се остави в сила.

Предвид изложените съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.221, ал.2 от АПК, Административен съд Сливен

 

                                                            Р Е Ш И:     

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335/28.06.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 740/2016 г. по описа на съда.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: