Р Е Ш Е Н И Е     251

гр. Сливен, 28.09.2016  год.

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.СЛИВЕН, в публично заседание на четиринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ                                        

ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

при секретаря Г.Г. и с участието на прокурора Милена Радева като разгледа докладваното от съдия Динчева КАНД № 223 по описа за 2016 година за да се произнесе съобрази:

               Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. от АПК. Образувано е по жалба на „Сидж 54“ ЕООД представлявано от управителя С.Д.С. срещу Решение от 24.06.2016 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 623/2016 год. по описа на съда, с което е потвърдено НП № 15-27/26.11.2015 год. издадено от началник РО „ИДТН Южна България“ към ДАМТН, с което на „Сидж 54“ ЕООД е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100 лева на основание чл.55, ал.2 от Закон за техническите изисквания към продуктите.

В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е незаконосъобразно, тъй като неправилно бил определен субектът на административната отговорност. Касаторът счита, че за посоченото в НП нарушение може да отговаря единствено физическото лице, но не и юридическото лице.

Прави искане съдът да постанови решение, с което да отмени решението на районния съд и да отмени НП.

В с.з. касаторът се представлява от адв., която поддържа касационната жалба и моли съдът да постанови решение, с което да отмени решението на районния съд и съответно НП.

В с.з. ответникът по касация не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Сливен намира жалбата за неоснователна. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Касационната инстанция като се съобрази с нормата на чл. 218, ал.1 от АПК, обсъди наведените от касатора касационни основания, съобразно правилото на чл. 218, ал.2 от АПК, извърши  служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок от надлежна страна, срещу неблагоприятен за нея акт, поради което е ДОПУСТИМА.

От събраните поделото доказателства съдът намира за установено следното от фактическа страна:

На 17.06.2015 год. служители на ДАМТН, РО „ИДТН Южна България“ извършили проверка в обект автомобилна газоснабдителна станция находяща се в гр.Кермен, общ.Сливен на входа на града откъм гр.Сливен стопанисвана от „Сидж 54“ ЕООД. При проверката е установено, че продавачът на „ГСМ“ В. С. В. зарежда бутилка за пропан-бутан тип БВГ 27 със зав.№ 36951, собственост на „Топливо“ АД от колонката за зареждане на автомобилни газови уредби. Проверяващите иззели пистолет за пълнене на газови бутилки, за което съставили съответен протокол за изземване от 17.06.2016 год.

За констатираното нарушение е съставен АУАН № 7-015/27.07.2015 год.за това, че дружеството е допуснало пълнене на газови бутилки от колонката за зареждане на автомобилни газови уредби, което действие е  нарушение на чл.141, ал.1, т.3 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (наредбата). Срещу акта няма подадено възражение. 

На 26.11.2015 год. е издадено НП № 15-27, с което на „Сидж 54“ ЕООД е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 100 лева на основание чл.55, ал.2 от ЗТИП за нарушение на чл.141, ал.1, т.3 от наредбата.

Това НП е обжалвано пред Районен съд гр.Сливен и с процесното решение същото е потвърдено. За да постанови този резултат първоинстанционният съд е приел за безспорно установено по делото, че описаното в НП нарушение е извършено. Приел е също така, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството, тъй като това е предвидено в закона и в този смисъл се явява неоснователно възражението на настоящия касатор относно субекта на нарушението. Според районния съд в работата на газоснабдителната станция не е създадена необходимата организация за да не се допуска пълнене на газови бутилки от колонката за зареждане на АГУ, поради което отговорността следва да се понесе от дружеството стопанисващо станцията.

В тази връзка съдът е приел, че издаденото НП, с което е наложено административно наказание на „Сидж 54“ ЕООД е правилно и законосъобразно и го е потвърдил.

Настоящата инстанция намира решението на районния съд за ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО, а подадената срещу него касационна жалба за неоснователна. 

От приетата за установена от районния съд фактическа обстановка може да се направи категоричен извод, че описаното в НП административно нарушение е извършено. Безспорно е установено, че при извършената проверка на 17.06.2015 год. служителят на „Сидж 54“ ЕООД В. С. В. зарежда бутилка за газ пропан-бутан тип БВГ 27 със зав.№ 36951, собственост на „Топливо“ АД от колонката за зареждане на автомобилни газови уредби, което представлява нарушение на изискването на чл.141, ал.1, т.3 от наредбата, съгласно който ползвателите и обслужващият персонал на автомобилните газоснабдителни станции не трябва да допускат пълнене на всички видове бутилки или съдове от колонките за зареждане на АГУ. За това нарушение Законът за техническите изисквания към продуктите предвижда налагане на административно наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в размер от 100 до 2000 лева – чл.55, ал.2 от закона. Настоящата инстанция напълно споделя извода на районния съд, че административното наказание може да бъде наложено, както на ползвателите на автомобилни газоснабдителни станции, така и на обслужващия персонал. В настоящия случай наказанието е наложено на дружеството-ползвател и това напълно съответства на нормата на закона.

По изложените съображения съдът намира касационната жалба за неоснователна, поради което обжалваното решение следва да се остави в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо и чл. 222, ал. 2 от АПК, Административен съд гр.Сливен

Р          Е          Ш          И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.06.2016 год. постановено по АНД № 623/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                       

 ЧЛЕНОВЕ