Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 273

 

гр. Сливен, 27. 10. 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на пети октомври, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

             

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР  ПЪРВАНОВ

                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТЛАНА  ДРАГОМАНСКА

                                                                          ГАЛЯ  ИВАНОВА

 

При участието на секретаря Н.Й. и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия ГАЛЯ ИВАНОВА касационно административно-наказателно дело № 234 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.   

Образувано е по касационна жалба от Регионална дирекция по горите /РДГ/- Сливен, подадена против Решение № 20 от 20.06.2016 г., постановено по АНД № 291 / 2015 г. по описа на Районен съд - Котел, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 943 от 12.10.2015 г. на Директора на РДГ- Сливен, с което на С.А.А., за нарушение на чл. 257, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 188, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 190, ал. 1, т. 7 от Закона за горите /ЗГ/ и на основание чл. 257, ал. 1, т. 1 от ЗГ, е наложена глоба в размер на 300 лева.

В касационната жалба се твърди, че решението на Районния съд е неправилно, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. Изложени са съображения, че: в процесния подотдел са установени пънове на отсечени дървета, маркирани с червена боя с контролна горска марка, която е лична на жалбоподателя, като е извършено позоваване на чл. 69, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии; съдът не е обсъдил в мотивите си изискал ли е справка дали процесният подотдел попада в горскостопанския участък, за който е отговарял С.А.. Заявено е искане за отмяна на първоинстанционното решение с произнасяне по същество с решение, с което да бъде потвърдено процесното НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба, редовно призован, се представлява в съдебно заседание от упълномощен процесуален представител, който оспорва жалбата и моли решението на Районния съд да бъде оставено в сила като правилно по съображения, изложени в писмено становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен, дава заключение за основателност на жалбата.  

Касационната жалба е подадена в предвидения в чл. 211, ал. 1 от АПК преклузивен срок, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

За да отмени обжалваното НП, Районният съд, след като е обсъдил и преценил събраните по делото доказателства, е направил извод, че по делото не е установено жалбоподателят да е извършил административното нарушение, за което е санкциониран. Изложил е съображения, че: липсват доказателства на жалбоподателя да е било възложено да изпълнява длъжността началник на горскостопански участък за процесния отдел; не е установено административното нарушение да е било извършено от жалбоподателя на посочената в НП дата.

Обжалваното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно. Изводите на Районния съд са съобразени с установените по делото факти и с приложимите норми. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни.

Противно на твърденията в касационната жалба, в проведеното от Районния съд производство не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - не са извършени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на касационния жалбоподател. Последният е бил надлежно призован за насрочените съдебни заседания. Съставени са протоколи от проведените съдебни заседания, видно от които доказателствените искания на страните са уважени изцяло, включително е уважено искането на касационния жалбоподател за събиране на доказателства, които да установят лицето, отговаряло за процесния подотдел. Съдебното решение съдържа мотиви.

Видно от установената по делото фактическа обстановка, на 14.07.2015 г. на С.А.А. е съставен от служител при РДГ – Сливен АУАН № 943, за това че на 09.06.2015 г. в ТП „ДГС Тича”, с. Тича, община Котел, в качеството си на дл.л. /н. на г. у. в ТП „ДГС Тича”/, упражняващо лесовъдска практика, не е изпълнил своите задължения- не е уведомил в писмен вид Директора на ТП „ДГС Тича” за констатирано от него нарушение по ЗГ в поверения му горскостопански участък Лисец по стар ЛУП /2001/ - отдел 50 подотдел „л” по ГСП от 2015 г. на ТП „ДГС Тича”, землище с. Тича, община Котел, като е маркирал челата на пъновете на 215 броя дървета от дъб с КГМ А 4604. Към акта са приложени констативни протоколи от 04.06.2016г. и от 16.06.2016г. за извършени проверки в подотдел 50 „л”, съдържащи констатации за маркираните с КГМ А 4604 и червена боя пънове. Въз основа на съставения АУАН, на 12.10.2015 г. е издадено процесното НП.

Районният съд е обсъдил подробно събраните по делото доказателства и е направил обоснован извод, че по делото не е установено жалбоподателят да е извършил процесното административно нарушение. В тази връзка Административният съд споделя изводите на Районния съд. Въпреки изцяло уважените доказателствени искания на административнонаказващия орган, по делото не са събрани доказателства, удостоверяващи приетото в НП, че наказаното лице е н. на г. у., в чийто обхват е включен процесният подотдел. Приложените по делото Допълнително споразумение към трудов договор от 08.12.2014 г., Длъжностна характеристика, утвърдена на 27.04.2015 г. и Заповед № РД-10-93 от 18.05.2015 г., издадена от Директора на ТП „ДГС Тича”, удостоверяват, че към посочените дати С.А.А. е заемал една от трите дл. „н. на г. у.” в ТП „ДГС Тича”, а г. н. Х. Х. М. е отговарял за отдел 50, включен във ІІ-ри охранителен участък, но от тези документи не може да се направи извод, че в участъка, поверен на С.А., е включен процесният подотдел. Липсват доказателства и за приетото в НП, че нарушението е извършено на 09.06.2015 г. Проверките в подотдела са от 01.06.2015 г., 04.06.2016 г. и 16.06.2016 г., като при тези проверки са констатирани пъновете, на които има поставена КГМ А 4604 с червена боя. Действително, от Удостоверение № 1955 / 05.12.2012 г. по описа на ИАГ е видно, че на С.А. е разрешено да изработи КГМ Серия А № 4604, но само и единствено от това обстоятелство не следва еднозначно, че посоченото в НП нарушение е извършено на 09.06.2015 г.  

По изложените съображения, Районният съд правилно е отменил процесното НП, издавайки валидно, допустимо и в съответствие с материалния закон решение, при чието постановяване не са допуснати посочените в касационната жалба нарушения, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 20 от 20.06.2016 г., постановено по АНД № 291 / 2015 г. по описа на Районен съд – Котел.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

       

 

 

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: