Р Е Ш Е Н И Е      276

 

Гр. Сливен, 27.10.2016 г.

  

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на дванадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

                                                          

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

                                                                                         

                                                                                            СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                                

 при участието на прокурора Христо Куков и при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдия Детелина Бозукова КАНД № 243 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

С Решение № 56 от 20.06.2016 г. по АНД № 115/2016 г. на Районен съд – Нова Загора е отменено изцяло Наказателно постановление № 20-011 от 16.03.2016 г., издадено от Началник отдел "Рибарство и контрол" към отдел „Рибарство и контрол - Южна България“ гр.Пловдив към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на Е.П.Е. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева по чл. 68, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Недоволен от решението касаторът – ИАРА гр.София го обжалва в срок, като в жалбата са наведени съображения за неправилност и незаконосъобразност на съдебното решение  - постановяването му в нарушение на материалния и процесуалния закон - касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НПК във вр. с чл. 63, ал.1, изр. второ от ЗАНН. Заявено е искане съдът да отмени обжалваното решение и вместо него да постанови друго, с което да потвърди наказателното постановление. В с.з. не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба – Е.П.Е. ***, редовно и своевременно призован за съдебно заседание, не се явява, не изпраща представител по делото и не изразява становище по основателността на жалбата, въпреки дадената възможност.

Представителят на Окръжна прокуратура – Сливен дава заключение за основателност на жалбата и предлага съдебното решение да бъде отменено, а наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Административен съд Сливен, след като обсъди събраните по делото доказателства, доводите и становищата на страните и като извърши на основание чл. 218, ал.2 от АПК служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното съдебно решение с материалния закон, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена в законово установения срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд – Нова Загора се е развило по жалба на Е. против Наказателно постановление № 20 – 011/ 16.03.2016 г., издадено от Началник отдел "Рибарство и контрол" – гр. Сливен към ИАРА – гр. София, с което, въз основа на съставен АУАН № 9010/ 03.12.2015 г. за нарушение на чл.25 ал.1 от ЗРА, на основание чл. 68, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите на Е. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл. 25 от ЗРА. От фактическа страна съдът е приел, че на 03.12.2015 г. около 11.15 ч., при извършена проверка от контролните органи на ИАРА на водоем в частен имот под язовир с. Ценино, общ.Нова Загора е констатирано, че лицето Е.Е. извършва рибовъдна дейност – развъждане и отглеждане на риба /шаран/, без да е регистриран в ИАРА по чл. 25 от ЗРА. Към момента на проверката лицето не притежава документ удостоверяващ правото на ползване на водния обект.

Районен съд Нова Загора е отменил обжалваното наказателно постановление по съображения за неговата процесуална и материална незаконосъобразност. Приел, че съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателното постановление не съдържат пълно, точно и ясно описание на нарушението от фактическа и правна страна. В мотивите към решението са изложени и съображения, че доколкото по аргумент от разпоредбата на чл. 25 от ЗРА физическо лице не може да се регистрира по ЗРА, няма законово регламентирана възможност физически лица, отглеждащи и развъждащи риба без регистрация на водния обект в ИАРА, да бъдат санкционирани на основание чл. 68 от ЗРА.

Решението е валидно, допустимо, но постановено в нарушение и при неправилно приложение на закона.

Не се споделя извода на НзРС, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения. В случая състава на административнонаказателната разпоредба на чл. 68, ал.1 от ЗРА, по която е подведен под отговорност ответникът по касация, свързва налагането на административна санкция – глоба, респ. имуществена санкция в размер от 1 500 лв. до 3 000 лв. на лице, което развъжда и отглежда риби и други водни организми, без да е регистрирано в ИАРА в нарушение на чл. 25 от ЗРА. С оглед на така регламентираното изпълнително деяние по чл. 68, ал.1 от ЗРА, очевидно е, че нарушената законова разпоредба по смисъла на административнонаказателния състав на чл. 68, ал.1 от ЗРА, която следва да бъде посочена в съдържанието на АУАН и на НП за обосноваване на административното обвинение от правна страна, е нормата на чл. 25 от ЗРА. В случая, както в съставения АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП изрично е посочено, че с деянието си санкционираното лице е нарушило чл. 25 от ЗРА, с оглед на което съдът приема, че е изпълнено изискването на чл. 42, т.5 и чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН, доколкото именно това се явява "нарушената законова разпоредба" и с посочването й  деянието се явява конкретизирано в необходимата и достатъчна степен от правна страна. Изпълнителното деяние е индивидуализирано и конкретизирано и от фактическа страна, чрез точно словесно описание на деянието, с което се осъществява състава на нарушението. С посочването, че на 03.12.2015 г. при извършена проверка от контролните органи на ИАРА във водоем в собствен имот под с. Ценино, лицето Е.Е. извършва рибовъдна дейност – развъждане и отглеждане на риба /шаран/, без да е регистриран в ИАРА по чл. 25 от ЗРА, следва да се счита, че всички релевантни за съставомерността и индивидуализацията на деянието факти и обстоятелства, които обуславят отговорността, са установени и описани в наказателното постановление. Фактическата и правна обосновка в НП не поставя никакво съмнение за какво точно нарушение е санкциониран Е. и противно на приетото от НзРС, очевидно не е налице неяснота в какво се изразява вмененото му нарушение.

Неправилен и несъответен на закона е изводът на съда, че с оглед регламентацията по чл. 25 от ЗРА, няма законово предвидена възможност физически лица, отглеждащи и развъждащи риба без регистрация в ИАРА, да бъдат санкционирани на основание чл. 68 от ЗРА. Обстоятелството, че законодателят въвежда като изискване развъждането и отглеждането на риба и други водни организми да се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА, не означава, че физическо лице не може да бъде субект на нарушението по чл. 68, ал.1 от ЗРА. От анализа на състава по чл. 68, ал.1 от ЗРА, както и от предвидените административни санкции – глоба и имуществена санкция, следва извода, че субект на нарушението по чл. 68, ал.1 от ЗРА може да бъде не само едноличен търговец и юридическо лице, а всеки един субект /вкл. физическо лице/, който развъжда и отглежда риби и други водни организми, без да е регистриран, в нарушение на чл. 25 от ЗРА. В случая, с оглед описаната в наказателното постановление фактическа обстановка се налага извод, че отговорността на Е. е правилно ангажирана на основание чл. 68, ал.1 от ЗРА с налагане на административно наказание „глоба“.

Ето защо касационната инстанция намира, че обжалваното съдебно решение, като постановено в нарушение на закона, следва да бъде отменено. Делото е изяснено от фактическа страна и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, следва да бъде решено по същество. Въз основа на събраните доказателства и установената фактическа обстановка съдът приема, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, в изискуемата форма и със законово регламентираното по чл. 57, ал.1 от ЗАНН съдържание. Не са допуснати формални и процесуални нарушения, които да бъдат квалифицирани като съществени такива, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. При определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация наказващият орган правилно е приложил закона, като извършването на нарушението се потвърждава от събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства. Административното наказание е наложено в предвидения от закона минимален размер и е в състояние да изпълни целите на наказанието, предвидени в чл. 12 от ЗАНН. Предвид горното наказателно постановление № 20 – 011/ 16.03.2016 г. на Началник отдел "Рибарство и контрол" към  ИАРА гр. София като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Административен съд Сливен

                                                  Р  Е   Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 56 / 20.06.2016 г., постановено по АНД № 115/ 2016 г. по описа на Районен съд Нова Загора и вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20 – 011/ 16.03.2016 г., издадено от Началник отдел "Рибарство и контрол" към отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ гр. Пловдив в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с което на Е.П.Е., ЕГН **********,*** на основание чл. 68, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл. 25 от ЗРА.

Решението е окончателно.

 

                                               

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: