Р Е Ш Е Н И Е   № 277

 

Гр. Сливен, 27.10.2016 г.

                                             

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

                                                          

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

                                                                               СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

при участието на прокурора Христо Куков и при секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от съдия Детелина Бозукова КАНД № 244 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 173 по описа на Районен съд Нова Загора за 2016 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение №  69/14.07.2016 г., постановено по АНД № 173/2016г. по описа на Районен съд Нова Загора е потвърден електронен фиш серия К № 1132075, с който за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение на пътищата (ЗДвП), на А.К.Д. *** на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 /триста/ лева.

Касаторът -  А.Д., чрез представител по пълномощие – а. Т.Ч. ***, твърди в жалбата, че решението на РС Нова Загора е неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че съдът не е обсъдил всички доводи и възражения, изложени в жалбата. Счита, че като не е уважил искането за разпит на полицейския служител, обработил снимковия материал, съдът не е изяснил важни за делото обстоятелства. Твърди, че фишът не съдържал съществени реквизити. В решението на съда липсвали мотиви по заявеното възражение за местна подсъдност. Моли съда за решение, с което да отмени решението на РС Нова Загора и по същество отмени електронния фиш. В с.з. касаторът не се явява. В писмено становище от пълномощник - а. Т.Ч.-*** поддържа жалбата на посочените в нея основания.   

Ответникът по касацията – ОДМВР Сливен, в писмено становище на упълномощен представител - г. ю. К. Б. излага съображения за неоснователност на касационната жалба и моли съда да я остави без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура Сливен счита, че решението на РС Нова Загора е законосъобразно и предлага на съда да го остави в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и на Окръжна прокуратура Сливен, анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

В жалбата са наведени доводи за неправилност на първоинстанционния съдебен акт. За да се отговори на същите, касационният съд следва да обсъди събраните по делото доказателства, от които е видно, че:

На 30.01.2016 год. в 16:15 ч. в гр.Нова Загора по ул.“П. Евтимий“ срещу бензиностанция „Лукойл“ в посока гр.Сливен с автоматизирано  техническо средство „SITRAFFIC LYNX speed ERS 400“ е заснето движение на лек автомобил “Мерцедес С 600 с рег. № СН ………. ВН със скорост 100 км/ч. при разрешената скорост за населено място от 50 км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш серия К № 1132075, в който е посочено, че е извършено нарушение за скорост и се налага наказание на собственика на МПС А.К.Д. ***. Съгласно електронния фиш описаното нарушение осъществява елементите на нарушението, визирано в чл. 21, ал.1 от ЗДвП. След като била отчетена заложената допустима техническа грешка при измерване на скоростта с техническото средство от 3 км/ч. във фиша било прието, че превишаването на разрешената скорост е с 47 км/ч. С фиша било наложеното наказание „глоба“ в размер на 300 лева. Фишът е обжалван в срока по чл. 189, ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд  - Районен съд гр. Нова Загора. По делото е представен снимков материал за нарушение, установено и заснето със стационарна видео - радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения. Представен е протокол от 26.01.2016г. за проверка на радарната система. Така приложения снимков материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата представлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова е приобщено по съответния ред по делото. По делото няма данни за постъпила в МВР в срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП от Д. информация за друг водач, управлявал автомобила към момента на констатиране на нарушението.

За да потвърди електронния фиш първоинстанционният съд е приел, че при издаването му не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените. Изложил съображения, че използваната система за видеонаблюдение и контрол е преминала през съответната проверка и е позиционирана в населено място, а нарушението – движение със скорост над допустимата за населено място е установено по безспорен начин. При тези изводи съдът потвърдил електронния фиш.

Решението е валидно и допустимо,  постановено при правилно приложение на материалния закон.

Касационната инстанция  споделя изводите на РС, че при издаване на оспорения електронен фиш не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице. Скоростта на движение на процесния автомобил е отчетена в рамките на населеното място при ограничение от 50 км/ч., което налага извода за допуснато от водача административно нарушение, изразяващо се в нарушаване на императива, въведен с чл. 21 ал. 1 от Закона за движението по пътищата. Цитираната норма вменява забрана за водачите на превозни средства при управление на автомобила да превишават строго фиксирани стойности. В процесния случай касаторът е управлявал лекия си автомобил със скорост над допустимата за населено място. В касационната жалба са наведени доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, като последица от допуснати, но несъобразени от съда процесуални нарушения при издаване на електронния фиш, които доводи не се споделят от настоящата касационна инстанция. Преценява се като неоснователно твърдението на жалбоподателя, че електронният фиш не съдържа необходимите за изясняване на фактическата обстановка реквизити. Задължителните реквизити на електронния фиш са изчерпателно визирани в нормата на чл.189 ал.4 от Закон за движението по пътищата, като видно от съдържанието на процесния електронен фиш, всички тези реквизити са налице, следователно така издаденият санкционен акт отговаря в пълна степен и на законовите изисквания за форма и съдържание, за да бъде приет за валиден санкционен акт. На следващо място, необосновано е и твърдението на касатора, че описанието на нарушението в електронния фиш не позволявало еднозначен извод относно вида на нарушението и дали правилно е квалифицирано по чл. 21 ал. 1 от ЗДвП. Нормата сочи ясна забрана за управление на превозни средства в населено място със скорост над 50 км/ч. От снимковия материал, приобщен по делото, несъмнено се установява, че нарушението е извършено в рамките на населено място, а именно на ул.“П. Евтимий“ в гр.Нова Загора. В този смисъл несъществено нарушение е липсата на произнасяне по възражението на касатора за неспазена от съда местна подсъдност.

 

С оглед събраните пред Районния съд безпротиворечиви писмени доказателства, въз основа на които са изложени подробни и обосновани мотиви, правилно и законосъобразно НзРС с атакувания съдебен акт е потвърдил обжалвания електронен фиш.

По изложените съображения, Административният съд направи извода, че решението на РС Нова Загора не страда от пороците, сочени като отменителни основания, поради което същото следва да се остави в сила.

Предвид изложените съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.221, ал.2 от АПК, Административен съд Сливен

 

                                                            Р Е Ш И:     

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/14.07.2016г. на РС Нова Загора, постановено по АНД № 173/2016 г. по описа на съда.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                 

                                                  

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                        

 

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: