Р Е Ш Е Н И Е   287

 

Гр. Сливен, 08.12.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в публично заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

                                                          

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

       СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                          

 

при участието на прокурора Христо Куков и при секретаря Г.Г. като разгледа докладваното от съдия Бозукова КАНД № 255 по описа за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 199 по описа на Районен съд гр.Нова Загора за 2016 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 71/19.07.2016 год. постановено по АНД № 199/2016 год. по описа на Районен съд гр. Нова Загора е отменено Наказателно постановление № 20-001191 от 16.05.2016 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Бизнесцентър” ЕООД гр.Нова Загора за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева.

Касаторът - Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Сливен обжалва решението в срок с твърдения за неправилност и незаконосъобразност на същото. Счита, че по безспорен начин е установено извършването на нарушението и неправилно районният съд е отменил НП, като е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение. Прави искане съдът да отмени решението на районния съд и да потвърди НП. В съдебно заседание се представлява от с. ю. А. Г., който поддържа жалбата и моли за отмяна на решението и потвърждаване на НП.

В съдебно заседание ответникът по касация  - „Бизнесцентър“ ЕООД гр.Нова Загора редовно призован не се представлява и не изразява становище, въпреки дадената възможност.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура Сливен намира жалбата за основателна, а съдебното решение за неправилно, като предлага да бъде отменено и потвърдено НП.

Административният съд в качеството си на касационна инстанция като обсъди наведените с жалбата оплаквания, становищата на страните и на ОП Сливен, както и събраните доказателства, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена в срок, от легитимирана страна, поради което е процесуално допустима.

Въз основа на всички събрани по делото доказателства съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

На 19.03.2015 год.  и на 30.03.2015год. длъжностни лица - служители при Дирекция “Инспекция по труда” гр. Сливен извършили документална проверка по спазване на трудовото законодателство на „Бизнесцентър“ ЕООД гр.Нова Загора. От ведомостите на предприятието за периода м. август 2014г. до м.февруари 2015г. констатирали, че дружеството не е изпълнило задължението си да изплати уговореното трудово възнаграждение за извършената работа на Н. Е. Н. в нарушение на чл.128 т.2 от КТ. Въз основа на тези констатации на дружеството било издадено предписание в срок до 01.06.2015г. за изплати трудовото възнаграждение на работника. На 14.04.2016г. на дружеството била изпратена призовка на основание чл.45 ал.1 от АПК, с която дружеството било призовано да се яви в Д“ИТ“ Сливен и да представи доказателства, че е изпълнило даденото предписание. При явяване на представляващия на дружеството било установено, че предписанието не е изпълнено. За констатираното нарушение – неизпълнение на дадено предписание, на дружеството бил съставен АУАН № 20-001191/26.04.2016г., съгласно който нарушението било квалифицирано като административно нарушение по чл. 415 ал.1 от КТ. В акта е посочено, че нарушението е установено на 26.04.2016 год.Въз основа на съставения акт Директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ издал Наказателно постановление № 20-001191/16.05.2016 год., с което за нарушение на чл. 415 ал.1 от Кодекса на труда и на основание чл. 416, ал. 5 наложил на „Бизнесцентър” ЕООД имуществена санкция в размер на 1500 лева.

НП е обжалвано пред Районен съд гр. Нова Загора и с процесното решение същото е отменено. За да постанови този резултат районният съд е приел, че е изтекъл 3 - месечния давностен срок, визиран в чл.34 ал.1 от ЗАНН и НП е издадено при съществени процесуални нарушения.

Решението е валидно и допустимо, но постановено при неправилно приложение на закона.

Настоящата инстанция не споделя изводите на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство. В настоящия случай АУАН е съставен в тримесечния срок от откриване на нарушението и нарушителя. По преписката са налице категорични доказателства, че нарушението е открито едва на 26.04.2016 година, когато след явяване по повод изпратена до дружеството призовка проверяващите установяват, че работодателят не е изпълнил влязло в сила предписание от 19.03.2015г., с което му е било вменено задължение да изплати трудово възнаграждение на работника Н. Н. за седем последователни месеца. Следва да се отбележи, че отговорността на дружеството не е ангажирана за нарушение на чл.128 т.2 от КТ, а за неизпълнение на дадено задължително предписание, което представлява нарушение на чл.415 ал.1 от КТ. Ето защо съдът приема, че нарушението е установено от контролните органи едва на 26.04.2016г., а не на 02.06.2015г. както неправилно е приел РС Нова Загора. Горното мотивира съда да приеме, че АУАН е съставен в тримесечен срок от откриване на нарушението и нарушителя и не са налице предпоставки за погасяване на административнонаказателната отговорност на дружеството.

Настоящата инстанция преценява, че извършеното от ответника по касацията деяние разкрива значителна степен на обществена опасност. При осъществяване на административното нарушение, изразяващо се в неизпълнение на дадено предписание за изплащане на възнаграждение в значителен размер, за дълъг период - м. август 2014г. – м. февруари 2015г. драстично са нарушени императивните законови разпоредби на трудовото законодателство. Ето защо определеният от наказващия орган размер на имуществената санкция е справедлив и в състояние да изпълни целите, предвидени в чл.12 от ЗАНН.

 

Въз основа на гореизложеното настоящата инстанция намира, че решението на районния съд, с което е отменено НП № 20-001191/16.05.2016г.  е неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да се отмени и по същество да се потвърди наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221, ал. 2 от АПК Административен съд Сливен

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 71/19.07.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора, постановено по АНД № 199/2016 год. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-001191 от 16.05.2016 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Бизнесцентър” ЕООД гр.Нова Загора за нарушение на чл. 415 ал.1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: