Р Е Ш Е Н И Е  № 301

 

гр. Сливен, 29.12.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на четиринадесети декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

             

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

           ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТЛАНА  ДРАГОМАНСКА                                                   

                                                                                              ИГЛИКА ЖЕКОВА

 

При участието на секретаря Н.Й. и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от Светлана Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 269 по описа на съда за 2016 година за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 1261 по описа на Сливенски Районен съд за 2016 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 461/17.10.2016 г. по АНД № 1261/2016 г. на Сливенски Районен съд е потвърдено Наказателно постановление № М-788/27.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 35 т. 31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен и на основание чл. 53 ал. 2 от същата наредба е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

Недоволен от така постановеното решение е останал касационният жалбоподател Г.М.М., която го обжалва в срок с доводи за неговата незаконосъобразност. Моли съда да отмени обжалваното решение на Районен съд Сливен.

В с.з. касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, се явява лично и моли съда да отмени решението на Районен съд Сливен и наложеното наказание. 

В с.з. ответникът по касационната жалба, редовно и своевременно призован, не се представлява. 

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Сливен дава становище за неоснователност на жалбата. Счита, че решението на Районния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а деянието не представлява маловажен случай, доколкото имало създаден ред за осъществяване на търговска дейност. 

Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима и по същество – основателна.

В жалбата са наведени оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. За да се отговори на същите, касационната инстанция следва да обсъди събраните по делото доказателства, от които е видно, че:

На 09.06.2016 г. около 20.00 часа в гр. Сливен, кв. „Клуцохор” до бл. 9 полицейски служители заварили Г.М.М. да изважда отпадъци от казани за сметосъбиране и да ги изхвърля. За описаното длъжностните лица съставили Акт за установяване на административно нарушение № R-999/09.06.2016 г., като възприели същото като такова по  чл. 35, т. 31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен. Въз основа на съставения акт, на 27.07.2016 г. Кметът на Община Сливен издал Наказателно постановление № М-788, с което за нарушение по чл. 35, т. 31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен и на основание чл. 53, ал. 2 от същата наложил на Г.М.М. административно наказание „глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева. 

За да потвърди наказателното постановление, Районният съд е приел, че нарушението е установено и доказано по безспорен начин, а при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения.

 Настоящата инстанция намира така постановеното решение за незаконосъобразно, а касационната жалба за основателна, при следните съображения:

Видно от събраните по делото доказателства, безспорно се касае за нарушение, което може да се квалифицира като „маловажен” случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН: с извършеното нарушение липсва реално нанесена щета на значими обществени отношения, а нарушението е извършено за пръв път. Противно на възприетото от Районния съд за системност на извършеното нарушение, доказателства за такова липсват по делото. Повторност на деянието или системност следва да бъдат доказани с надлежни писмени доказателства, каквито в хода на първоинстанционното съдебно производство не са събрани. С визираната по – горе разпоредба на ЗАНН е предоставена възможност на наказващия орган да освободи от административна отговорност извършителя в случаите на маловажност на нарушението. Прилагането на тази разпоредба, респ. освобождаването от административнонаказателна отговорност не може да се базира на преценка по целесъобразност. В този смисъл, при маловажни случаи на административни нарушения, наказващият орган следва да приложи чл. 28 от ЗАНН. В настоящия случай компетентният орган не е отчел степента и тежестта на извършеното нарушение. Видно от събраните по делото доказателства, безспорно се касае за нарушение, което може да се квалифицира като маловажен случай: липсва реално нанесена щета на значими обществени отношения, а нарушението е извършено за пръв път.  Тези обстоятелства са били налице от фактическа страна и при издаване на процесното наказателно постановление, но административнонаказващият орган, като не ги е съобразил, респ. не е изпълнил задължението си по чл. 27 ал. 2 от ЗАНН да вземе предвид тежестта на нарушението, е издал един незаконосъобразен акт.

Когато решаващият съд констатира, че предпоставките на чл. 28 от ЗАНН са налице, но административнонаказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради противоречието му със закона. В т.см. е Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г. на ВКС, ОС на НК, постановено по т.н.д. № 1/2007 г. по описа на ВКС. Като не е съобразил това, Районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено.

Предвид гореизложеното настоящият касационен състав не споделя изложените от първоинстанционния съд изводи за законосъобразност на наказателното постановление. В този смисъл и решението на Районния съд, обжалвано в настоящото производство, с което е потвърдено наказателното постановление, се преценява като незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а  спорът – решен по същество,  с отмяна на наказателното постановление. 

По изложените съображения и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. второ от АПК, Административен съд Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 461/17.10.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1261/2016 г. по описа на същия съд.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № М-788 от 27.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 35, т. 31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен и на основание чл. 53, ал. 2 от същата наредба е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 /петдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                     

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: