Р Е Ш Е Н И Е  № 305

 

гр. Сливен, 22.12.2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН, в публично заседание на четиринадесети декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

             

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

           ЧЛЕНОВЕ:  СВЕТЛАНА  ДРАГОМАНСКА                                                   

                                                                                              ИГЛИКА ЖЕКОВА

 

При участието на секретаря Н.Й. и на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от Светлана Драгоманска касационно административно-наказателно дело № 274 по описа на съда за 2016 година за да се произнесе, съобрази следното:        

 

Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 1246 по описа на Сливенски Районен съд за 2016 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 482/31.10.2016 г., постановено по АНД № 1246/2016 г. на Сливенски Районен съд е отменено Наказателно постановление № М-747 ТД от 25.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на Х.С.Г., ЕГН ********** за нарушение по чл. 17 изр. 5 от Наредба за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен / за краткост Наредбата/, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300 лева. 

Недоволен от така постановеното решение е останал касаторът – Община Сливен, който го обжалва в срок, като в жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на същото. Касаторът твърди, че първоинстанционното решение е неправилно поради противоречие с материалния и процесуалния закон. Неправилни били изводите на Районния съд за несъответствие между описанието на нарушението и посочената за нарушена разпоредба. Моли съда да отмени решението и по същество да потвърди наказателното постановление. В с.з. касаторът не изпраща представител. Изразява становище в представени писмени бележки.  

 Ответникът по касацията се представлява от адв. Г.М., която оспорва жалбата. Поддържа представения отговор на касационната жалба. Моли съда да остави в сила решението на Районния съд. Претендира разноски.

 Представителят на Окръжна прокуратура предлага съда да постанови решение, с което отмени решението на Районния съд и потвърди наказателното постановление.

 Настоящата съдебна инстанция, след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становищата на страните и анализира събраните по делото доказателства, намери касационната жалба за подадена в срок и процесуално допустима,  а по същество – неоснователна.

  В жалбата са наведени оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт. За да се отговори на същите, касационната инстанция следва да обсъди събраните по делото доказателства, от които е видно, че:

 На 17.05.2016 год. около 15,40 часа служители на РУ - МВР - гр. Сливен изпълнявали служебните си задължения, като имали поставена задача по Наредбата за търговската дейност на Община Сливен. Полицейските служители имали за задача да проверяват и санкционират лицата, които били на пазарчето за плодове и зеленчуци в кв. „Сини камъни” пред магазин „Еко Асорти”. Пристигайки на място установили, че Х.Г. продавала дрехи не на поставените за целта маси на пазарчето, а на импровизирани масички след тях. За констатираното бил съставен  АУАН № R-747, бл. № 572364 за това, че на 17.05.2016 год. около 15,40 часа в гр. Сливен, кв. „Сини камъни”, на пешеходната алея срещу бл. 30 Х.Г. извършва амбулантна търговия, с което е нарушила разпоредбата на чл. 17 от НРУИТЗДТОС. Въз основа на съставения АУАН на 25.07.2016 год. било издадено НП № М-747 ТД от Кмета на Община Сливен, с което било наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300,00 лева на основание чл. 21 от НРУИТЗДТОС, за нарушение на чл. 17, изр. 5 от НРУИТЗДТОС.

 За да отмени процесното НП, първоинстанционният съд, констатирал нарушения на процесуалните правила и то от категорията на съществените, а именно  несъответствие между описанието на нарушението и посочената разпоредба, която е нарушена. Приел, че констатираните разминавания между посоченото в обстоятелствената част нарушение и квалификацията на същото са довели до незаконосъобразност на издаденото НП.

Решението е валидно, допустимо и правилно. Наведените в касационната жалба доводи за неправилност на решението на районния съд са неоснователни. Изложените от РС мотиви се възприемат изцяло от касационния съд. Правилно първоинстанционният съд е приел, че е налице несъответствие между описанието на нарушението и посочената разпоредба, която е нарушена.  В АУАН и НП е посочено, че Х.Г. е нарушила разпоредбата на чл. 17, изр. 5 от НРУИТЗДТОС, съгласно която се забранява амбулантна (разносна) търговия на територията на Община Сливен. В НРУИТЗДТОС няма дефиниция на понятието „разносна търговия”, а по смисъла на  § 1, т. 1 от  ДР на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите (Обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.). “разносна търговия” е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания. От събраните пред първата инстанция доказателства, се установява, че Х.Г. е била поставила продаваните от нея дрехи на импровизирани масички в близост до пазарчето за плодове и зеленчуци в кв. „Сини камъни”, т.е. извършеното от нея не е амбулантна /разносна/ търговия. Правилен е извода на съда,  че констатираните разминавания между посоченото в обстоятелствената част нарушение и квалификацията на същото са довели до незаконосъобразност на издаденото НП, тъй като е нарушено правото на жалбоподателя да знае за какво нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност и да организира спрямо това адекватно своята защита.

Горното мотивира съда да приеме, че решението на СлРС не страда от пороците, сочени като отменителни основания, поради което същото като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Воден от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд – Сливен

 

Р          Е          Ш          И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 482/31.10.2016 г. постановено по АНД № 1246/2016 год. по описа на Районен съд гр. Сливен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: