О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

Гр. Сливен, 06.06.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН в закрито заседание на шести юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВ БАКАЛОВ

 

         ЧЛЕНОВЕ: ДЕТЕЛИНА БОЗУКОВА

                                                                                  СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

При участието на секретаря ………. и прокурора ……… като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА ЧКАНД № 173 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ във връзка с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по частна жалба подадена от Б.Б.И. чрез адв.Х.Х. *** срещу определение от 22.04.2016 год. постановено по НАХД № 508/2016 год. на Районен съд гр. Сливен, с което първоинстанционният съд е оставил без разглеждане жалбата подадена от Б.Б.И. срещу НП № 7965/30.10.2007 год. и е прекратил производството по делото. За да постанови този резултат съдът е приел, че жалбата срещу НП е просрочена, тъй като е подадена на 30.03.2016 год., а наказателното постановление е връчено на 11.05.2009 год.

В жалбата се твърди, че подписът положен под разписката за получаване на НП не е на И.. Това можело да се установи единствено чрез назначаване на експертиза, но първоинстанционният съд прекратил делото и по този начин лишил жалбоподателя от възможността на докаже твърденията си. Прави се искане съдът да отмени определението на районния съд и да върне делото на същия съд за назначаване на графологическа експертиза.

При извършената служебна проверка относно допустимостта на частната жалба съдът констатира, че същата е подадена от лице, което има право да обжалва определението на районния съд и в предвидения в закона срок, поради което съдът намира частната жалба за процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

За да постанови обжалваното определение районният съд е приел, че НП № 7965/30.10.2009 год. е връчено на жалбоподателя на 11.05.2009 год. лично видно от приложеното по делото копие от НП. Съгласно чл.59, ал.2 от ЗАНН срокът за обжалване на НП е 7 дневен от връчването му. В конкретния случай този срок е изтекъл на 18.05.2009 год. както правилно е приел районния съд.Жалбата срещу постановлението е подадена 7 години след това, а именно на 30.03.2016 год. В тази връзка съдът е приел, че жалбата е просрочена и производството по делото следва да се прекрати.

Определението на районния съд е ПРАВИЛНО. Действително жалбата срещу НП е подадена седем години след изтичането на срока за обжалване. Този срок е преклузивен и неспазването му има за правна последица оставянето на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството. В тази връзка съдът намира, че правилно първоинстанционният съд е прекратил производството по делото.

Касационната инстанция намира частната жалба за неоснователна. Възражението за допуснати от страна на районния съд процесуални нарушения настоящият съд намира за неоснователни. Действително съдът не се е произнесъл по молбата на жалбоподателя за отлагане на делото, но доколкото в жалбата, с която е сезиран районния съд не са направени искания за събиране на доказателства, съдът намира, че няма допуснато съществено процесуално нарушение. Искане за назначаване на графологическа експертиза  е направено едва с частната жалба. Настоящият съд обаче (без да е експерт) намира, че подписът положен под разписката за получаване на НП и този под АУАН са на един и същи човек, поради което намира, че НП е правилно връчено на И. и същият не е подал жалбата срещу постановлението в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което жалбата му от 30.03.2016 год. се явява просрочена и като такава правилно районният съд я е оставил без разглеждане.   

Предвид изложеното настоящият състав на Административен съд гр.Сливен счита, че подадената частна жалба е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение, а определението на районния съд да се остави в сила.

Водим от горното и на основание чл. 234 от АПК Административен съд гр.Сливен

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 22.04.2016 год. постановено по НАХД № 508/2016 год. на Районен съд гр. Сливен като правилно и законосъобразно.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            Председател

 

 

                                                                            Членове