Д О К Л А Д

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СЛИВЕН

през периода 01.01.2007 година до 31.12.2007 година

 

         Административното   правосъдие    контролира    най – динамичната дейност  на държавата – изпълнително разпоредителната. Необходимостта от бързина и експедитивност при осъществяване на правораздавателна дейност в тази област  наложи обособяването на самостоятелни съдилища, специализирани по материя и обхват на  правомощията. 

След обявяването и провеждането на  конкурс от Висш съдебен съвет бяха определени и  назначени осемте съдии в Административен съд Сливен, които са част от  общо 268 такива в 28 административни съдилища на територията на страната.

         Съдебният район на Административен съд гр. Сливен обхваща районите на Сливенски районен, Новозагорски районен и Котелски районен съд. Има четири общини, а именно: Сливен, Твърдица, Нова Загора и Котел.

         Съобразно щатното разписание в Административен съд гр. Сливен следва да работят 8 съдии, в това число председател и двама заместник председатели. Председателят на съда встъпи в длъжност на 03.01.2007 година, а съдиите на 15.02.2007 година. Петима от съдиите са с юридически стаж над 10 години, а трима са с юридически стаж под 10 години.

Тридесет и двама следва да бъдат служителите на Административен съд гр. Сливен. От 01.03.2007 година, с оглед осигуряване на първоначалното функциониране   на съда са назначени 9 служители, от които 4 деловодители, 3 секретар - протоколисти,  1 счетоводител и 1 призовкар. От 01.10.2007 година е назначено лице, което да изпълнява длъжността „Управител съдебна сграда”. Четирима от служителите са  назначени на срочни трудови договори до провеждане на конкурс, съобразно изискванията на ЗСВ и подзаконовите нормативни актове.  До настоящия момент не са провеждани конкурси за назначаване на служители, които да запълнят щатната численост на съда, тъй  като е абсолютно невъзможно при назначаването им да се  осигури съответното работно място.  

От  15.03.2007 година до 15.10.2007 г. съдът е работил със 7 съдии, поради ползване на полагащ се отпуск за раждане и отглеждане на дете от един от членовете на  съдийския състав, а от тази дата до края на отчетния период – 31.12.2007 година,   поради командироване на г-н Георги Чолаков в Административен съд София – област   са работили 6 съдии.

         Административен съд гр. Сливен работи при крайно незадоволителни  условия. Към настоящия момент ползва две помещения в Съдебна палата гр. Сливен, едното от които е с площ 24 кв.м., а другото с площ по-малко от 12 кв.м. В по-голямото помещение са настанени служителите на съда, същото се ползва за деловодство, стая за съдебните секретари, архив, счетоводство и всичко друго, което е необходимо за функционирането на съда. В по-малкото помещение са настанени съдиите, за които поради малката площ са обособени три работни места. Истинско предизвикателство е в описаната по–горе обстановка да се  върши съсредоточено и безгрешно всяко едно действие, свързано с преките и непосредствени задължения на служителите и магистратите. С решение, взето на 03.05.2007 година на Министерски съвет на Република България, предостави за ползване за нуждите на Административен съд гр. Сливен на Министерството на правосъдието сграда, находяща се на бул. „Цар Освободител” № 12. В тази сграда до 1991 година са се помещавали Сливенски районен и Сливенски окръжен съд, Окръжна и Районна прокуратура – Сливен, но към  настоящия момент същата е в лошо и непригодно за използване по предназначение  състояние. Изключително мудно бе задвижена процедура по изготвяне на изискуемия    проект за ремонт и преустройства на сградата, по начин такъв, че същата да бъде пригодена към изискванията за работа на съда и неговата администрация. До   настоящия  момент проектът все още не е изготвен, а тепърва ще бъдат провеждани  процедури по избор на изпълнител на ремонтните дейности.     

Съобразно разпоредбата на § 4 ал. 3 от АПК дела в съда започнаха да се   образуват и разглеждат от 01.03.2007 година.    

От 01.03.2007 г. до 31.12.2007 г. в Административен съд гр. Сливен са образувани общо 540 дела, от които 177 броя са касационни наказателни дела от административен характер и 11 броя други касационни производства. От общо свършените 454 броя дела, приключени със съдебен акт по същество са 366 броя, и 88  броя са прекратени. Към настоящия момент има висящи 86 броя дела, образувани през 2007 година. По подадени жалби и протести срещу постановените решения на производство пред Върховен административен съд гр.  София са 36 броя дела. В срок до 3 месеца са приключили 82,02 % от делата. Останалите не са приключени в тримесечен срок, поради причини, които не могат да се вменят във вина на водещите производствата съдии или на администрацията на съда. Отлагането на делата е било наложително, поради нередовно призоваване на част от страните, невръчване на съответните книжа и документи по делата в законовите срокове по вина на страните в производството. Подробни статистически данни са описани в Таблица № 1 и 2, които са неразделна част от настоящия доклад.

Само по едно от образуваните дела е постъпила информация, която е класифицирана по смисъла  на ЗЗКИ. За съхраняването на този вид документация, съдът се снабди с един брой метална каса, която се съхранява в канцеларията, поради липса на възможност за обособяване на помещение за съхранение и работа с класифицирана информация. Текат процедури по проучване на две лица за работа с класифицирана информация и на едно лице, имащо разрешение за достъп и работа с такава, което да бъде определено за служител по сигурността на информацията в съответното административно звено.

Служителите на Административен съд гр. Сливен работят в изключително тежки условия, има обособени четири работни места, което налага да се изчакват и поетапно да оформят текущата си работа по делата. Поради невъзможността физически да бъдат настанени повече служители, четирите деловодители и тримата секретар-протоколисти  поемат натоварване два пъти по-високо от заложеното като проект от компетентните органи,  определящи щатната численост на съда.

В деловодството на Административен съд - Сливен се работи с програмата „САС – Съдебно деловодство” на Информационно обслужване – гр. Варна, в която са въведени всички образувани и неприключени производства, информация за движението им и издадените от съда  актове. Въвеждането на деловодния софтуер създаде  електронна  връзка в общия деловоден процес. За съжаление следва да се отбележи, че  продуктът  не  е  в  пълна степен съобразен със спецификата на работата на Административните съдилища и въпреки многократните забележки  и отправените  искания към  съответните специалисти промени не са извършени.  

Важен  момент  в  дейността на  Административен съд  Сливен  през отчетната година е  въвеждането  на  случайния принцип на разпределение на делата по съдии в съответствие с изискването на чл. 12а /Нов – ДВ, бр. 39 от 2006 г./ от Закона за съдебната власт и изискванията на Европейския съюз. От 20.04.2007 година разпределението на образуваните дела в съда се извършва на принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на делата. Разпределението се извършва чрез компютър от определено от председателя на съда лице. В база „Архив” в програмния продукт остават всички данни за извършеното разпределение. Във всеки момент може да се направи справка  как, от кого и кога е извършено разпределението на делата,  сменян  ли  е  докладчика и какви са причините довели до необходимостта  за това.  

Правно информационната система, ползвана в Административен съд – Сливен е “АPIS”.

Министерство на правосъдието е предоставило на съда 14 бр. компютърни конфигурации, част от  които поради липса  на пространство не са инсталирани и не се използват. Поради обстоятелството, че липсва възможност за обособяване на повече   работни  места  и  че  съдът разглежда дела в само една от залите на Окръжен съд  Сливен след 13,00 часа в работните дни, след изготвено по съответния ред искане  бяха предоставени  и  три преносими компютърни системи. Ефективното им използване ще  облекчи, макар и незначително както работата на секретар–протоколистите, така и работата на съдийския състав, принуден от обстоятелствата да върши част от работата си по домовете.   

Преобладаващата част от работещите в съда съдебни служители са с дългогодишен стаж в съдебната система, имат необходимите за доброто изпълнение на възложените им задачи и служебни задължения опит, придобили са необходимата рутина и изпълняват бързо и съвестно трудовите си задължения.

Голяма част от съдиите и служителите са преминали през обучения, съобразно преките си служебни задължения.

Административните съдилища, в това число и Административен съд Сливен, бяха поставени в изключително трудната позиция само няколко месеца след създаването си да поемат отговорността за произнасяне по сериозен брой жалби, свързани с проведените през  месец  октомври 2007 година Местни избори.  Изключително високият обществен интерес и безспорната обществена значимост на тези производства поставиха на изпитания всеки един от ангажираните с нормалното функциониране на съда. Във  връзка с оспорване на резултати от местните избори  по  Закона за местните избори на територията на Общините, включени в района на  Административен съд   гр. Сливен  за  отчетния период  са   образувани  28  броя дела,   от които 13 броя са приключили с влезли в законна сила решения, 6 броя са  прекратени поради недопустимост на жалбите и 2 броя са прекратени поради оттегляне на оспорването. Броят на прекратените и присъединени към други вече образувани производства е 7.  Седем  броя  от образуваните и приключили с решение дела с правно основание чл. 104  от  ЗМИ са обжалвани и изпратени по компетентност във Върховен административен съд. Производствата пред Административен съд Сливен бяха приключени в изключително кратки срокове, съобразно изискванията на ЗМИ. Целият  състав на съда беше ангажиран с действия  по образуване, съобщаване и движението на  производствата по този закон.  По този начин беше дадена възможност на Върховен административен съд да се произнесе по постъпили срещу първоинстанционни  решения  жалби в тримесечен срок от образуване на делото.

Анализът на данните за работата на съда от отчетния доклад въз основа на  посочените по-горе и в приложенията (таблиците) цифри, налагат изводът, че съдиите и служителите в Административен съд Сливен са с достатъчен професионален опит и по отношение на качеството на работата им почти не могат да се направят основателни забележки. Съставът на съда е отговорен, професионален и поддържа едно сравнително високо за страната ниво на правораздаване.

Разчитаме на съдействието на Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието да бъдат решени проблемите свързани със сградата, предоставена за нуждите на Административен съд гр. Сливен.

 

 

          АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ

        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СЛИВЕН:………………..

                                                                            /Владимир Първанов/