А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н  С Ъ Д  -  С Л И В ЕН

8800 Сливен, пл.”Хаджи Димитър” № 2, e-mail: adms-sliven@mbox.contact.bg

тел.: 044/ 633209; факс: 044/ 623206

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д

 

 

 

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ГР. СЛИВЕН

 

     за периода 01.01.2008 година до 31.12.2008 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

 

 

         1. Брой на работещите в административния съд съдии 

 

 

      По щатно разписание в Административен съд - Сливен   има   осем   съдии, като през  целия отчетен период – 01.01. – 31.12.2008  година   бяха   заети   шест, както  следва: Владимир Първанов – председател, Слав Бакалов – зам. председател,  Галя Иванова,   Иглика Жекова,  Детелина Бозукова и  Светлана Драгоманска.   Съдия  Стела Динчева   от  11.06.2008 год.  ползва отпуск по чл.163 ал.1 от КТ.  През целия отчетен период Зам. председателят  Георги Чолаков  беше командирован  със Заповед на Председателя на Върховен административен съд  в Административен  съд  София – област.   Има  две  щатни бройки  за  младши съдия,   които към момента са незаети.

 

 

2. Брой на съдебните служители

 

 

По длъжностно щатно  разписание за Административен съд гр.Сливен  са  предвидени  32  броя  служители, съгласно утвърдената обща щатна численост за магистрати  и служители в административните съдилища.  Към  момента  на  изготвяне на доклада са заети  11 от тях  -  главен счетоводител, съдебен администратор,   административен секретар,  управител сграда-  домакин,   четири  деловодители,   призовкар,  двама секретар - протоколисти.

 

 

 

 

 

         ДЛЪЖНОСТНО ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. СЛИВЕН

ДЛЪЖНОСТ

ЧИСЛЕНОСТ

ЗАЕТИ

НЕЗАЕТИ

 

Общо служители

32

11

21

 

Гл. счетоводител

1

1

0

 

Съдебен администратор

1

1

0

 

Адм. секретар

1

1

0

 

Системен администратор

1

0

1

 

Управител сграда, домакин

1

1

0

 

Деловодител

8

4

4

 

Касиер

1

0

1

 

Архивар

1

0

1

 

Статистик

1

0

1

 

Призовкар

4

1

3

 

Секретар-протоколист

8

2

6

 

Шофьор

1

0

1

 

Куриер - прислужник

2

0

2

 

Пазач, работник по поддръжката

1

0

1

 

 

 

Към 31.12.2008 год.  има  незаети 21  длъжности.  Това се дължи на обективни обстоятелства, свързани с абсолютната невъзможност да се осигурят  площи за организиране на съответни работни места. Сградата, предоставена за нуждите на Административен съд гр. Сливен не е в състояние годно за ползване по предназначението  й  и съда се помещава  в  две стаи на Съдебната палата на гр.Сливен, като едната е с площ около 24 кв.м., и в нея се помещава цялата администрация, т.е. използва  се като   деловодство, канцелария, стая на секретар-протоколистите като счетоводство и архив.  Другото помещение  с  площ  от около 12 кв.м. е предоставено на работещите  шест съдии. Липсата на помещения води  до  невъзможност за назначаване на други служители и обособяването  на съответно работно място, на  което  да  изпълняват служебните  си  задължения.

За провеждане на открити съдебни заседания  съдът ползва  една  от залите  в Съдебната палата  от  13 часа   до  17 часа.

                  В края на 2008 г. беше  открита процедура за провеждане  на  малка  обществена поръчка  за  преустройство на административна сграда в гр. Сливен, за нуждите на Административен съд гр. Сливен.  Беше избран изпълнител и след изтичане сроковете за обжалване ще бъде сключен и договора за изпълнение на поръчката. До края на 2009 г. Административен съд гр. Сливен ще се помещава в преустроената сграда и  по този начин ще бъдат създадени нормални условия за работа на магистратите и служителите.

       Независимо от ограничените ресурси и материална база,  Административен съд – Сливен има  обособени съответните  административни звена, като служителите  в  тях работят на принципа на взаимозаменяемост, комбиниране на задълженията, преразпределение на работните задачи с цел бързото и качествено обслужване на гражданите. Направено е разпределение на задълженията, по силата на което всеки  деловодител и съдебен  секретар  работи по делата на двама съдии. Така всеки магистрат работи в екип с конкретен деловодител  и секретар, което се оказа ползотворно за цялостната  работа на съда  и най-вече за конкретната отговорност  за  движението  и  документооборота  по  делата.

Всички  съдебни  служители  са запознати подробно със своите задължения, с действащите нормативни  актове, касаещи дейността им, както и вътрешни актове, отразяващи спецификата  на  нашата  работа.

Службите на съдебната администрация, пряко работещи  с  граждани – деловодството,  работят  без  прекъсване като служителите  ползват  отделни обедни почивки, които не се застъпват.

За подобряване  работата на съдебната администрация са изготвени писмени политики, разработени са вътрешни правила и процедури, утвърдени от председателя на  съда  и сведени до знанието на   отговорните и засегнати от тях лица, касаещи изграждането и функционирането на СФУК, в които са включени: Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Административен съд – Сливен, Организация на работата в Административен съд – Сливен,  Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за подбор и наемане на съдебни служители, Стратегически цели и приоритети за дейността на Административен съд – Сливен,  Етичен кодекс на съдебните служители и др.

          През  отчетния период  не  са постъпвали  сигнали  или оплаквания  от  граждани или организации  за неправомерни  действия или корупционни  практики  на   съдебни служители или членове на съдийския състав.

 

        

 

ІІ.  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

  1. Брой на постъпилите през отчетния период дела.

 

През 2008 година в Административен съд – Сливен са образувани 520 броя дела, от които 337 са първоинстанционни и 183 са касационни производства.  Към 01.01.2008 година имало 86 бр. висящи производства, образувани през 2007 година, от които 68 бр. първоинстанционни административни дела, 15 бр. касационни наказателни дела от административен характер и 3 бр. други касационни производства. В сравнение с 2007 година броят на новообразуваните дела е намалял с 20 бр. или с 3,8% , като общо първоинстанционните дала са намалели с 15 бр. - 4,2% в сравнение с постъпилите през 2007 година, а касационните са намалели с 5 бр. или 2,6% в сравнение с постъпилите в предходната година.

Общият брой на разгледаните през 2008 година дела е 606, от които 405 са първоинстанционни административни дела, 193 бр. са касационни наказателни дела от административен характер и 8 бр. са други касационни производства.

При съпоставка между данните за 2007 и 2008 година се забелязва промяна във вида и броя на постъпващите дела. Значителен ръст бележат образуваните производства по ЗУТ и ЗКИР – 65 бр. за 2008 година при 36 бр. за 2007 година или е налице нарастване на този вид дела с 55,4%. Исковете по АПК са се увеличили с 55% на 78 бр. за 2008 година при 43 бр. за 2007 година. При 2 постъпили дела по КСО и ЗСП за 2007 година към 2008 година броят им е увеличен на 10. Пет пъти са увеличени и броя дела по ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм от 6 бр. 2007 година на 30 за 2008 година. При касационните производства се забелязва стабилност, като за 2008 година са постъпили 183 бр. дела, а за 2007 година 188 бр. дела.  През 2008 година има образувани 10 дела по оспорване срещу подзаконови нормативни актове срещу 3 бр. за 2007 година. Намалял съобразно изготвените таблични справки е броя на други административни дела. Това се дължи на обстоятелството, че през 2007 година бяха образувани и разгледани значителен брой дела по ЗМИ, за които производства в отчета за 2008 година е предвиден специален раздел.

                  Чрез въвеждане на система за случайно разпределение на делата се постигна еднаква натовареност на отделните съдии от Сливенския административен съд.

                  Делата, образувани по повод постъпили искания за разкриване на данъчна и осигурителна информация, делата по Глава ХV от АПК и други производства, които изискват незабавно произнасяне от съда, се разглеждат от дежурен съдия. За целта е издадена нарочна заповед от Председателя на съда и ежемесечно се съставя и одобрява график за дежурствата. При необходимост този график се променя своевременно с цел недопускане на забавяне при разглеждане и произнасяне по тези производства.  

                  Разпределението на висящите производства между съдиите в Административен съд за 2008 година е както следва:

Владимир Първанов  общо 51 бр. дела, от които 24 бр. са административни производства и 27 бр. са касационни производства от административно наказателен характер и 16 бр. дела от предходен период;

Слав Бакалов общо 94 бр. дела, от които 63 бр. са административни производства и 31 бр. са касационни производства от административно наказателен характер и 17 бр. дела от предходен период.

Галя Иванова общо 90 бр. дела, от които 61 бр. са административни производства и 29 бр. са касационни производства от административно наказателен характер и 17 бр. дела от предходен период.

Иглика Жекова общо 85 бр. дела, от които 58 бр. са административни производства и 27 бр. са касационни производства от административно наказателен характер и 9 бр. дела от предходен период.

Детелина Бозукова общо 82 бр. дела, от които 58 бр. са административни производства и 24 бр. са касационни производства от административно наказателен характер и 17 бр. дела от предходен период.

Стела Динчева общо 27 бр. дела, от които 18 бр. са административни производства и 9 бр. са касационни производства от административно наказателен характер и 10 бр. дела от предходен период.

Светлана Драгоманска общо 91 бр. дела, от които 60 бр. са административни производства и 31 бр. са касационни производства от административно наказателен характер.

 

 

        2.  Брой на свършените дела

 

От общо 606 броя дела постъпили през 2008 година, в това число новопостъпилите и делата образувани и незавършени през 2007 година,  са приключени 504 броя или 83% и са останали висящи 102 бр. дела. 238 бр. са били първоинстанционните производства, като по 136 бр. жалбите са уважени изцяло по 29 бр. частично, а по 81 бр. дела са отхвърлени изцяло. Касационните производства, приключили през 2008 година, са 156 бр., като по 37 бр. от тях жалбите са уважени изцяло, по 8 частично и по 111 бр. от тях жалбите са отхвърлени. Прекратените производства са 110 бр., като от тях 97 са по първоинстанционни административни дела, както следва: жалби срещу подзаконови нормативни актове  – 3 бр.; ЗУТ и ЗКИР – 24 бр.; ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ – 5; КСО и ЗСП – 1; ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ – 5; ЗДС, ЗОбС, ЗМСМА и ЗАдм. – 16 бр.; Искове по АПК – 28 бр.; Други административни дела – 14 бр.; Частни административни дела – 1. Прекратените касационни производства от административно наказателен характер са 13 бр.

 Вписаната по-долу таблица № 1  обобщава  информацията, свързана с  постъпилите, продължилите от предходен отчетен период,  решените  дела,  резултатите от тях  и  прекратените  през 2008 година  съдебни производства.

 

 

 

 

                         Таблица № 1 

 

 

Административни дела

Висящи дела към началото на периода

Образувани дела през периода

Всичко дела за разглеждане

Свършени дела

Решени дела

Прекратени дела

Общо решени дела

В т.ч. жалбата/искът:

Общо прекратени дела

В т.ч. по:

Уважени изцяло

Уважени частично

Отхвърлени

споразу-мения чл.178 АПК

 

 

1

2

3

4

5

Общо първоинстанционни дела

А

68

337

405

238

136

21

81

97

 

Жалби срещу подзаконови нормативни актове

Б

0

10

10

3

3

0

0

3

 

ЗМИ, ЗИНП

В

0

1

1

1

1

0

0

0

 

ДОПК и ЗМ

Г

0

76

76

76

60

3

13

0

 

ЗУТ и ЗКИР

Д

17

65

82

26

4

4

18

24

 

ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ

Е

3

8

11

3

1

0

2

5

 

КСО и ЗСП

Ж

1

10

11

4

0

0

4

1

 

ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ

З

2

13

15

8

6

 

2

5

 

ЗДС, ЗОбс, ЗМСМА и ЗАдм

И

4

30

34

15

11

0

4

16

 

ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искове по АПК

Л

7

78

85

44

18

11

15

28

 

Дела по чл. 304 АПК

М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дела за бавност

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други административни дела

О

34

45

79

58

32

3

23

14

 

Частни административни дела

П

0

1

1

0

0

0

0

1

 

Общо касационни дела

Р

18

183

201

156

37

8

111

13

 

от тях: НАХД

С

15

178

193

152

35

8

109

13

 

Общо дела

Т

86

520

606

394

173

29

192

110

 

 

 

 

 

През отчетния период съдиите в Административен съд Сливен са приключили дела, както следва:

         Владимир Първанов  е приключил 48 бр. дела;

         Слав Бакалов е приключил 95 бр. дела;

         Галя Иванова е приключила 89 бр. дела;

         Иглика Жекова е приключила 81 бр. дела;

         Детелина Бозукова е приключила 85 бр. дела;

         Стела Динчева  е приключила 36 бр. дела; 

         Светлана Драгоманска е приключила 70 бр. дела.

Средната натовареност по щат е 7,21 дела месечно от постъпилите всичко за разглеждане и  6  бр. дела месечно на съдия  на база  брой  приключили производства.

При оценка на средната натовареност следва да се има предвид обстоятелството, че съдия Стела Динчева е разглеждала дела от 01.01.2008 година до 11.06.2008 година, като до края на отчетния период в Административен съд – Сливен реално са правораздавали    шест   съдии.

 

 

3. Срочност на приключване на делата

 

В срок от един месец са приключили 30% от делата или 149 бр., в срок до три месеца 41% или 208 бр. и над три месеца са приключили 147 бр. дела или 29 %.   Общо  свършените дела  в  тримесечен срок   през  2008 година  са  70,8%  срещу 82%  за  2007 година.

Забавянето се дължи на причини, независещи от съда, а именно: оставяне на жалбата без движение за отстраняване на нередности по смисъла на чл. 150 и чл. 151 от АПК; необходимост от окомплектоване на преписките от страна на административния орган; искания на страните за събиране на доказателства относими към производството и от съществено значение за постановяване на мотивиран и законосъобразен съдебен акт; искания за отлагане, поради невъзможност на страна да се яви в съдебно заседание за упражняване в пълнота на правомощията си по АПК, респективно на ГПК; невъзможност да се установят точно данни за участници в производството с цел редовното им и своевременно призоваване /най-вече в производства по ЗУТ и ЗКИР/; трудности при определяне на вещите лица и своевременно изготвяне на експертизите, назначени от съда служебно или поискани от страните в срок и др.

        Водещите  производствата  съдии следва да  проявяват при възможност  по-голяма активност  като при насрочване  изискват  от  страните  в  максимално  кратки срокове в рамките на законоустановените да представят всички относими доказателства и да формулират точно и обосновано исканията за събиране на такива служебно от съда, ако това е необходимо, своевременно  служебно  да конституират  страните и заинтересованите лица, при  наличието  на основание  да налагат    санкциите,  предвидени  в  Глава  ІХ  от  ГПК  и  др.

                  По 309 бр. от приключилите дела,  съдебните актове са изготвени в срок до един месец.  Съобразно изготвените чрез използване на  деловодната програма САС “Съдебно деловодство” таблични справки,  в срок от един до три месеца са изготвени 27 бр. актове, а в срок до  един  месец са постановени актове по 286 бр. дела.  Тези данни не отговарят на действителните, поради допуснати грешки от страна на лицата или колектива, създавал деловодната програма.  При извършената детайлна проверка се установи, че  23 броя от съдебните актове са обявени  на съответния ден  в месеца, следващ  датата на провеждане на последното съдебно заседание. Съобразно  разпоредбата на чл. 60 ал. 3 от ГПК срокът, който се брои на месеци, изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.  По  четири  производства  актовете са обявени  не по-късно от  7 дни след изтичане на едномесечния срок.  Няма изготвени актове по приключили дела  в  срок  над  три  месеца.

 

                  4. Обжалвани съдени актове и  резултати

 

                  Постъпили са жалби срещу 129 акта на съда, като 80 бр. от тях са отхвърлени от горната инстанция, по 16 от жалбите актовете на Административен съд Сливен са изцяло отменени и 4 са частично отменени. По останалите 29 производства все още няма постановени решения от ВАС.

                  Резултатите по върнати след произнасяне на ВАС производства по жалби срещу актове на всеки един от съдиите, работили през отчетния период в Административен съд – Сливен са изнесени в таблица № 2,  както следва:

 

 

                                               Таблица № 2

 

            Съдии                  Решения                                  Определения               

 

ОБЩО

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

1

2

 

ОБЩО

74

61

8

1

0

4

26

19

7

0

0

ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

5

4

1

 

 

 

1

1

 

 

 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

7

5

1

1

 

 

0

 

 

 

 

СЛАВ ИВ. БАКАЛОВ

12

8

1

 

 

3

3

2

1

 

 

ГАЛЯ П. ИВАНОВА

11

9

2

 

 

 

8

5

3

 

 

ИГЛИКА В. ЖЕКОВА

7

7

 

 

 

 

5

3

2

 

 

ДЕТЕЛИНА КР. БОЗУКОВА

19

15

3

 

 

1

3

3

 

 

 

СТЕЛА АЛ. ДИНЧЕВА

10

10

 

 

 

 

2

2

 

 

 

СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА

3

3

 

 

 

 

4

3

1

 

 

 

1 - оставено в сила решение.

2  - отменено решение изцяло, поради наличие на касационните основания по чл.209, т.3 АПК

2а – обезсилено решение по чл.221, ал.3 АПК,

2б – обявено за нищожно решение по чл.221, ал.5 АПК

3 -  Частично отменено и обезсилено решение в хипотезата по т.2.

                   От  изнесените   данни  е  видно,  че  потвърдените  от горната инстанция   актове  са  80 %.   Това  е един изключително висок  показател за доброто качество  на работата на съдиите в Административен съд  Сливен.

                     След предприетите действия от страна на ВАС, чрез образуване на производства  за уеднаквяване на  практиката по определени спорни казуси  и  при провеждане на обучения и  семинари както  на регионално, така и на национално ниво от съдии  от  ВАС  с  повече  професионален опит  този показател  следва непрекъснато да се подобрява.     

 

 

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА                              ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

          1.Сграден фонд

 

          През отчетния период и към настоящия момент Административен съд – Сливен се помещава в две помещения, находящи се в Съдебната палата на гр.Сливен. С оглед обезпечаването на съда със сграда с Решение на Министерски съвет № 318 от 08.05.2007 г. бе предоставен имот за безвъзмездно  управление на Министерство на правосъдието за нуждите на Административен съд - Сливен. Предоставеният на съда недвижим имот като местоположение и разгъната застроена площ е достатъчен за нуждите и нормалното функциониране на съда. В края на 2008 г. беше  открита процедура за възлагане на обществена поръчка - открит конкурс, по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ за избор на  изпълнител. Беше избран изпълнител и след изтичане сроковете за обжалване ще бъде сключен и договора за изпълнение на поръчката. До края на 2009 г. Административен съд гр. Сливен ще се помещава в преустроената сграда и  по този начин ще бъдат създадени нормални условия за работа на магистратите и служителите. В сградата, която ще бъде преустроена за нуждите на съда и съгласно одобрените работни проекти, са предвидени три съдебни зали, самостоятелни кабинети за всеки един от съдиите, отделни помещения за регистратура и за деловодство с обособено помещение за справки, отделно помещение за регистратура - секретно деловодство и отделно помещение за архивохранилище. Ще има изградено и помещение за пребиваване на лица без право на свободно придвижване и платформа за инвалиди за достъп до всички канцеларии и съдебни зали. Тези помещения ще бъдат изпълнени в съответствие с всички изисквания както от гледна точка на сигурността и охраната им, така и с оглед на пожарната им и друга безопасност.   

                   Следва да се отбележи, че при преместване на Административен съд гр.Сливен в самостоятелна сграда ще са необходими и средства за доставка и монтаж на цялостно обзавеждане на сградата. Надяваме се, че в бюджета на съда за настоящата 2009 год. ще бъдат предвидени и достатъчно финансови средства, за да бъде закупено, доставено и монтирано необходимото обзавеждане.

 

 

2. Техническа обезпеченост /оборудване/ – компютри, мрежи, програмни продукти

 

 

Като цяло, Административен съд - Сливен е добре обезпечен  с  компютърна техника, системен и приложен софтуер,  което  е  предпоставка  за  по-качествено изпълнение на задълженията  на  съдиите  и  съдебните служители.   През 2008 година  Министерство на правосъдието е предоставило на Административен съд – Сливен 5 броя компютърни конфигурации DELL OPTILEX 330, 2 броя мултифункционални лазерни устройства LASER GET 3390, 5 броя  лазерни  принтери LASER GET Р2015х, 1 брой сървър DELL POWEREDGE 840, 1 брой цифрова копирна машина Toshiba e-Studio 283  и  звукозаписно  оборудване  за  една  зала, което не може да бъде монтирано и използвано, поради липса на  съответното помещение. Висшият съдебен съвет  е предоставил   през  2008 година  3 броя компютърни конфигурации Think Centre M55.  Изградена  е  вътрешна  мрежа и има осигурен достъп до Интернет.

Разработена е  интернет  страница  на Административен съд  гр. Сливен  и  периодично – всеки месец се публикува справка за насрочените дела  и влезлите в законна сила съдебни актове  при  спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Следва да се има  предвид, че при установяване на институцията в самостоятелна сграда със съответстващ брой помещения и при  попълване на незаетите  до момента по обективни причини  щатни бройки  за служители  наличната техника  ще  се  окаже крайно недостатъчна.

За дейността на деловодството в съда е внедрен софтуерният продукт САС ”Съдебно деловодство” на “Информационно обслужване” АД. Той е адаптиран към работата на административните съдилища, макар и с някои пропуски, отговаря на изискванията на Правилника за  администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. За нуждите на счетоводството са внедрени  програмните продукти ASWIN и  RZWIN, а за личния състав LSWIN.

Всички служители имат свободен достъп до нормативните актове чрез правно информационната система Апис, а вътрешните актове се свеждат до знанието им чрез съдебния администратор, който има задължение да им ги предостави  на  хартиен  носител.

 

 

 

ІV. ОБУЧЕНИЕ НА СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

 

          Обучението на магистратите през изтеклата година беше организирано  преимуществено  чрез  участие  в семинари на Националния институт на правосъдието. Изключително ползотворни се оказаха и проведените регионални обучения, които бяха напълно адекватни на актуалните проблеми за съответния съдебен район. Участието на магистратите се определяше  от тяхното желание, съобразно възможностите на организаторите, с изключение на семинарите, които изискваха предварителна покана.

Основните цели при осъществяване обучението на съдебната администрация бяха: подобряване професионалните познания и практическите умения на съдебните служители за ефективно изпълнение на служебните им задължения, уеднаквяване на работните практики в администрацията на отделните съдилища и изграждане на висока административна култура, ориентирана към качествено обслужване на гражданите и институциите, обърнали се  към  съда.

През 2008 година беше разработен план за обучение на съдебните служители с цел повишаване на професионалната им квалификация. Организатор на всички обучения е НИП. Всички планирани обучения бяха проведени.

 

 

 

V.              ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

                                    

 

С оглед  постигнатите   резултати - работата на съдиите  и администрацията на  Административен  съд гр. Сливен   през   отчетния  период  следва  да  се  определи като  много добра.  

При   подобряване   на  материално - техническите условия на труд,  при осигуряване на  възможност  да се насрочват   повече  заседания   на  отделните   състави   в  един календарен  месец   и  с оглед  натрупания опит през първите две години от работата на съда   през  2009 година   ще се постигне  по-голяма бързина  при  движението  и  решаването  на  делата, като ще се подобри и качеството на работа, което от своя страна ще намери и  израз в  по-висок   процент  на  потвърдени   от контролната   инстанция   съдебни актове.

 

 

 

 

 

                                            АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ АДМ. СЪД-СЛИВЕН:

                                           /Владимир Първанов/