Административен съд - Сливен
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 18.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 242/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.В.,
Г.Ц.П.,
Р.И.В.,
Г.К.П.,
Р.К.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.2.2017г.
Решение от 22.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба от В.Г.В. ***, с която се иска тълкуване на влязлото в сила Решение № 56/11.05.2016 г., постановено по адм. д. № 242/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
2 Административно дело No 245/2015 Кодекс на труда Т.Д.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.5.2017г.
Определение от 16.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от Т.Д.К. ***, подадена с правно основание чл. 104 ал. 1 от Закона за държавния служител срещу Агенция „Митници” за заплащане на обезщетение в размер на 6 177,72 лв., представляващо обезщетение за времето от 27.04.2015 г. до 27.10.2015 г., през което ищецът е останал без работа поради уволнение, признато за незаконно с влязло в сила съдебно решение. ОТМЕНЯ свое разпореждане от 04.05.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 30.05.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 9.6.2017г.
3 Административно дело No 278/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Щ.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.6.2017г.
Решение № 109 от 30.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с Изх. № 02-200-6500/4347 от 25.09.2015 г., издадено от з.и.д.на Държавен фонд “Земеделие” – София, в частите по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и по Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони /НР1/. ИЗПРАЩА преписката на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, за ново произнасяне по подаденото от Д.Щ.К. заявление за подпомагане с УИН: 20/190614/94347 за кампания 2014 г. в частите по СЕПП и по НР1, в едномесечен срок от влизане на решението в сила, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София, да заплати на Д.Щ.К. с ЕГН: **********,***, сумата от 1049,54 /хиляда четиридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.7.2017г.
4 Административно дело No 279/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЛАТНО РУНО 08 ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.3.2017г.
Решение № 20/15.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/6152 издадено на 26.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Златно руно – 08“ ООД, ЕИК 202066218, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Байкал“ № 3, представлявано от управителя Д.Щ.К., деловодни разноски в размер на 1 151 /хиляда сто петдесет и един/ лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
В законна сила на 12.4.2017г.
5 Административно дело No 329/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО БУЛ ЛЕС ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2017г.
Решение № 39 от 20.03.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е. Б. Л.” ООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: с. С. р., община С., С. д., представлявано от управителя Г.Р.Е., подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с Изх. № 02-200-2600/8168 от 29.09.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”– София. ОСЪЖДА „Е. Б. Л.” ООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: с. С. р., община С., С. д., представлявано от управителя Г.Р.Е., да заплати на Държавен фонд “Земеделие”– София, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 52/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.5.2017г.
Решение № 74 от 11.05.2017 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: ***, представлявано от управителя М.З.Щ., Заповед № ПО-04-17 от 20.01.2016 г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, и Протокол с Вх. № ПО-04-159 от 18.01.2016 г. на Комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен, е обявено класирането на участниците в търга за обект № 25, отд./подотд. 500 е, е1, з, и1, количество- 400 пл.куб.м., като на първо място е класиран „В.” ЕООД с предложена цена 21 000 лева без ДДС, на второ място е класиран „Елени-86” ЕООД с предложена цена 16 000 лева без ДДС, определен е за изпълнител на дейността, предмет на търга, класираният на първо място „В.” ЕООД и е обявен за отстранен от участие в търга кандидатът „Дивамар” ЕООД. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, ДА ЗАПЛАТИ на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. В., ж.к. „В. В.” ***, представлявано от управителя М.З.Щ., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.7.2017г.
7 Административно дело No 66/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ С ФИРМА АРМЕКС ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.2.2017г.
Решение № 14/23.02.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ искова молба от Едноличен търговец Д.А.Д. с фирма „Армекс – Д.Д.”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „П. Х.” № 89 срещу Българска агенция по безопасност на храните, гр. София за присъждане на обезщетение в общ размер 131 958 (сто тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем) лв., от които главница в общ размер 87 391 лв., мораторна лихва в размер на 44 027 (четиридесет и четири хиляди двадесет и седем) лева за периода от увреждането (26.02.2011 г.) до датата на завеждане на исковата молба, алтернативно – законна лихва, считано от датата на увреждането (26.02.2011 г.) до окончателното изплащане, които вреди са претърпени от Заповед № РД-11-17/25.02.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ и Разпореждане № 1/25.02.2011 г. на директора на ОДБХ – гр. Кърджали. ОСЪЖДА Едноличен търговец Д.А.Д. с фирма „Армекс – Д.Д.”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „П. Х.” № 89 да заплати на Българска агенция по безопасност на храните сумата от 325,00 (триста двадесет и пет) лева, представляващи направените по делото разноски.
8 Административно дело No 75/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.3.2017г.
Решение № 21/10.03.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ 1- Сливен“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р Атанас Костов Грунов против мълчалив отказ на Директора на РЗОК Сливен да се произнесе по молба вх.№ 29-04-7/12.02.2016г. за увеличаване на определените с протокол № РС-I 378-1/11.01.2016 год. регулативни стандарти за СМД, ВСМД и МДД за първо тримесечие на 2016 год., като неоснователна. ОСЪЖДА „ДКЦ 1 - Сливен“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р Атанас Костов Грунов, седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2 А ЕИК 119502758 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен съдебно деловодни разноски в размер на 450 / четиристотин и петдесет/ лева.
9 Административно дело No 168/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТД ДИЯ ГАЗ ООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.6.2017г.
Решение № 90/15.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дия газ” ООД гр. Сливен, ЕИК 119629563, против Заповед № ДК-10-ЮИР-29 от 06.06.2016 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Дия газ” ООД, ЕИК 119629563, адрес гр. Сливен, бул.“Самуиловско шосе“ № 1а, да заплати на РДНСК Югоизточен район направени по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 4.7.2017г.
10 Административно дело No 183/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2017г.
Решение № 29/21.03.2017 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми с изх. № 29-04-21 от 08.07.2016 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „ДКЦ Сливен“ ООД гр.Сливен с у. д-р К.П.К., е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 1 520,00 /хиляда петстотин и двадесет/ лева, като НАМАЛЯВА сумата за възстановяване на 1 482,00 /хиляда четиристотин осемдесет и два/ лева. ОСЪЖДА „ДКЦ - Сливен“ ООД гр.Сливен, с у. д-р К.П.К., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Д. Пехливанов“ № 5, ЕИК 119111567 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 / сто / лв.
11 Административно дело No 184/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППМП - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.3.2017г.
Решение № 31/17.03.2017 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-123/04.07.2016 г. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен” ООД е приканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 37 088,00 (тридесет и седем хиляди осемдесет и осем) лева, като НАМАЛЯВА сумата на 37 069,00 (тридесет и седем хиляди шестдесет и девет) лева. ОСЪЖДА „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен” ООД, ЕИК 119508736, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от д-р Г.Х.П. да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 248,00 (двеста четиридесет и осем) лева.
12 Административно дело No 192/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.5.2017г.
Решение № 62/03.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ "Медик Биг" ООД, гр. Сливен, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, представлявано от у. д-р Н.П.Б. срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-05-124/04.07.2016 г. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО „ГППИМП "Медик Биг" ООД е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 6 555,00 /шест хиляди петстотин петдесет и пет лева и нула стотинки/, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейности от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за четвърто тримесечие на 2015г., като неоснователна. ОСЪЖДА „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ "Медик Биг"" ООД, гр. Сливен, ЕИК ......., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, представлявано от у. д-р Н.П.Б.,*** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 / двеста / лева.
13 Административно дело No 194/2016 КСО М.И.П. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.1.2017г.
Решение № 196/11.01.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.П. с ЕГН ********** против Решение № 1012-19-126#1/29.06.2016 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен като неоснователна. ОСЪЖДА М.И.П. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен сумата 75 /седемдесет и пет/ лева направени разноски за възнаграждение на вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.2.2017г.
14 Административно дело No 196/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АПМП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.5.2017г.
Решение № 69 / 29.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д. Г.Б. - Амбулатория за първична медицинска помощ” гр. Сливен, ул.“Стефан Караджа“ № 2 ДКЦ-2 каб.48, ЕИК 119517596, против Писмена покана изх.№ 29-05-126/07.07.2016г. издадена от Директора на РЗОК Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Д. Г.Б. - Амбулатория за първична медицинска помощ” гр. Сливен, ул.“Стефан Караджа“ № 2 ДКЦ-2 каб.48, ЕИК 119517596, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 300 лв. (триста лева.). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
15 Административно дело No 201/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИЯ ГАЗ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 22.3.2017г.
Определение от 22.03.2017 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 07.03.2017 год., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен представлявано от управителя Я.П.Х. срещу заповед № РД-15-848 от 21.06.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на ПУП-ПР за УПИ V „За производствена и складова дейност“ кв.21, Промишлена зона на гр.Сливен като отпада проектна улица от о.т. 245б до о.т.245г и се променя южната регулационна граница на УПИ Vкато тя се поставя по част от южната имотна граница на имот с идентификатор 67338.603.392 съгласно корекциите със зелен и кафяв цвят на плана за регулация като процесуално НЕДОПУСТИМА. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен ЕИК 119629563 представлявано от управителя Я.П.Х., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1а ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен разноски по делото в размер на 200 (двеста) лева представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен ЕИК 119629563 представлявано от управителя Я.П.Х., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1а ДА ЗАПЛАТИ на „Динас“ АД ЕИК 119001918 представлявано от изпълнителния директор А.И.В. разноски по делото в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен ЕИК 119629563 представлявано от управителя Я.П.Х., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1а ДА ЗАПЛАТИ на „Емитех“ ЕООД ЕИК 201500284 представлявано от управителя К.Ф.Ф. разноски по делото в размер на 600 (шестстотин) лева представляващи адвокатски хонорар. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 201/2016 год. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 18.5.2017
Административно дело № 4867/2017
С Определене № 6279 от 18.05.2017 г. на ВАС, Второ отделение - ОТМЕНЯ определение № 36/22.03.2017 г. по адм.д. № 201/2016 г. по описа на Административен съд-Сливен и ВРЪЩА делото на същия състав на този съд за продължаване на съдопроизводството по оспорването на [фирма] срещу заповед № РД-15-848/21.06.2016 г. на кмета на община Сливен.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
16 Административно дело No 201/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИЯ ГАЗ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.7.2017г.
Решение № 116/03.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен представлявано от управителя Я.П.Х. срещу заповед № РД-15-848 от 21.06.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на ПУП-ПР за УПИ V „За производствена и складова дейност“ кв.21, Промишлена зона на гр.Сливен като отпада проектна улица от о.т. 245б до о.т.245г и се променя южната регулационна граница на УПИ V като тя се поставя по част от южната имотна граница на имот с идентификатор 67338.603.392 съгласно корекциите със зелен и кафяв цвят на плана за регулация като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен ЕИК 119629563 представлявано от управителя Я.П.Х., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1а ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен разноски по делото в размер на 200 (двеста) лева представляващи юрисконсултско възнаграждение, както и разноски в размер на 100 (сто) лева представляващи юрисконсултско възнаграждение по адм.д. № 4867/2017 год. по описа на ВАС. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен ЕИК 119629563 представлявано от управителя Я.П.Х., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1а ДА ЗАПЛАТИ на „Динас“ АД ЕИК 119001918 представлявано от изпълнителния директор А.И.В. разноски по делото в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ“ ООД гр.Сливен ЕИК 119629563 представлявано от управителя Я.П.Х., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1а ДА ЗАПЛАТИ на „Емитех“ ЕООД ЕИК 201500284 представлявано от управителя К.Ф.Ф. разноски по делото в размер на 600 (шестстотин) лева представляващи адвокатски хонорар, както и разноски в размер на 200 (двеста) лева за адвокатски хонорар по адм.д. № 4867/2017 год. по описа на ВАС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
17 Административно дело No 206/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.В.Н.А.С. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.4.2017г.
Решение № 50/20.04.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Доктор В. Н. - АПМП“ гр.Сливен, представлявано от Д-р В. Н. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-05-127/18.07.2016 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за четвърто тримесечие на 2015г. в размер на 1 064.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ „Доктор В. Н. - АПМП“ гр.Сливен, представлявано от д-р В. Н., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Братя Миладинови“ 14-А-15 БУЛСТАТ 119607339 да заплати на РЗОК Сливен разноски за експертизи в размер на 300 /триста/ лева и разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
18 Административно дело No 219/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.4.2017г.
Решение № 49 от 25.04.2017 г. - ОТМЕНЯ Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-05-128/28.07.2016 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО „Д-Р Е. Е.-АПМП“ ЕООД гр.Сливен е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за първо тримесечие на 2016г. в размер на 2 228,13 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на „Доктор Е. Е. - АПМП“ ЕООД гр.Сливен, представлявано от д-р Е. Е., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Г. Икономов“ № 37 ет.4, ап.7, БУЛСТАТ 203678218 съдебни разноски в размер на 1 050 /хиляда и петдесет/ лева.
19 Административно дело No 221/2016 Закон за митниците ЦИРКОН ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.2.2017г.
Решение № 13/17.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 32-175746/24.06.2016 г. на Началника на Митница - Бургас, потвърдено с Решение № Р-416/32-209548/27.07.2016 г. на директора на Агенция "Митници", като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница - Бургас, за ново произнасяне по искане вх. № 32-29318/17.02.2015 г. на „Циркон" ЕООД, ЕИК 829095157, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ж.к. „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ап. 9, при съобразяване с мотивите в настоящото решение. ОСЪЖДА Митница Бургас, да заплати на „Циркон" ЕООД, ЕИК 829095157, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ж.к. „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ап. 9, направените по делото разноски в размер на 1262 (хиляда двеста шестдесет и два ) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.8.2017
Административно дело № 4875/2017
С Решение № 10224/02.08.2017 г. по адм. дело № 4875/2017 г. по описа на ВАС, Второ отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13/17.02.2017 г., постановено по адм. дело № 221/2016 г. на Сливенския административен съд. ОСЪЖДА Агенция Митници, да заплати на "Циркон" ЕООД, разноски в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева адвокатско възнаграждание.
В законна сила на 2.8.2017г.
20 Административно дело No 233/2016 Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Д.П.К. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН,
ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПРИ ТД НА НАП БУРГАС
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 4.1.2017г.
Определение от 04.01.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Дракон – Петър Кръстев“, ЕИК 119515232, представлявано от Петър Иванов Кръстев, с адрес гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 36, против мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП - Бургас, офис Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 233/2016 година по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на местно компетентния съд – Административен съд Бургас. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
21 Административно дело No 235/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.2.2017г.
Решение № 2/10.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Протокол № РС- IІІ 273 - 2/12.09.2019 год., към Договор № 200273 от 13.02.2015 год. на Директор на РЗОК - Сливен, в частта, в която не е уважено искането на „Д-р Емил Енчев – Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК 203678218 за увеличение на допустимия брой „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) над 20 до 50 броя и на стойност на назначенията с „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) над 180 до 1000 лева за трето тримесечие на 2016 год. като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на Директора на РЗОК – Сливен за произнасяне по молба вх. № 29-05-104/27.07.2016 год. при съобразяване с мотивите на съда по настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на „Д-р Емил Енчев – Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 203678218 сумата от общо 451,41 /четиристотин петдесет и един лева и 41 ст./ лева, представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева и 51,41 лева държавна такса. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 238/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.1.2017г.
Решение № 197/19.01.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД с ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-34/18.07.2016 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД с ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й. да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район сумата 300 /триста/ лева представляващи направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.7.2017
Административно дело № 3865/2017
С Решение № 9798 от 21.07.2017 г. по адм.д.№ 3865/2017 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197/19.01.2017г. по адм.дело № 238/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 21.7.2017г.
23 Административно дело No 240/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.5.2017г.
Решение № 58/15.05.2017 г. - Отменя по жалба на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив Заповед № РД-15-62/21.01.2011 г. на Кмета на Община Сливен, в частта, с която е одобрен план за застрояване относно УПИ VIII-2929 в кв. 213, м. „Андреева чешма" по плана на селищно образувание „Изгрев" гр. Сливен, като незаконосъобразен. Отхвърля жалбата на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив против Заповед № РД-15-62/21.01.2011 г. на Кмета на Община Сливен в останалата част, като неоснователна. Осъжда Община Сливен да заплати на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив, 4000, ул.”Хр.Г.Данов” № 37, ЕИК 115552190 направени по делото разноски в размер на 225 лв.(двеста двадесет и пет лева). Осъжда „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив, 4000, ул.”Хр.Г.Данов” № 37, ЕИК 115552190 да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Осъжда „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив, 4000, ул.”Хр.Г.Данов” № 37, ЕИК 115552190 да заплати на А.К.И., ЕГН ********** и И.Т.И., ЕГН **********, двамата с адрес гр.Сливен, кв.”Даме Груев“ бл.49 вх.Г, ет.1 ап. 3, направени по делото разноски в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
24 Административно дело No 246/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АПМП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.4.2017г.
Решение № 48 от 25.04.2017 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-129 от 17.08.2016 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Д-р Г.Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ” е поканена в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 1 059,77 лева, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Д-р Г.Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ” с адрес: гр. Сливен, ул. „С. К.” № ., ДКЦ-2, каб. 48, сумата от 950 /деветстотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
25 Административно дело No 248/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.3.2017г.
Решение № 28/22.03.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТД „ГППИМП МЕДИК БИГ" ООД, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 1 кабинет 12, против Писмена покана изх. № 29-05-131/23.08.2016 г., издадена от Директора на РЗОК - Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание по чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ТД „ГППИМП МЕДИК БИГ" ООД, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 1 кабинет 12, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 300 лв. (триста лева.). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
26 Административно дело No 250/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър С.А.П.,
ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА
НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.5.2017г.
Решение № 64/18.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 18-3985/19.05.2016 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Сливен, с която на основание чл. 54, ал.1 и ал. 4 от ЗКИР, във връзка със заявление вх. № 01-114753/18.04.2016 г. на С.К.Д. и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58, ал. 3 и ал. 5 и чл. 59, ал. 1 от Наредба № 3 /28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри /отм., бр. 4 от 13.01.2017 г./, е одобрено изменение в кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ябланово, ЕКАТТЕ 87031, общ. Котел, одобрена със заповед № РД-18-8 / 28.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, представляващо редакция на граници съгласно чл.57, т. 3 от Наредба № 3 от ЗКИР, състоящо се в: нанасяне на нови обекти в КККР; промяна в границите на съществуващи обекти в КККР и заличени обекти от КККР, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Сливен към Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на С.А.П., ЕГН ********** сумата от 630 лв. (шестстотин и трийсет лева) представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Сливен към Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Община Котел сумата от 720 (седемстотин и двайсет ) лева представляващи разноски по делото.
27 Административно дело No 252/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПИЙ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.4.2017г.
Решение № 45/06.04.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пий” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 30, представлявано от П.И.Й. срещу Заповед № РД – 15 - 1137/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХІХ в кв. 23 по плана на „Промишлена зона” – гр. Сливен (идент. По КК 67338.603.354), като се променя отреждането му от „за производствена и складова база” в „за комплексна автоснабдителна станция”, променя се частично регулата на уличната регулация от о.т. 99г до о.т. 99з, съгласно зелено изчертаните линии, надписи и зачерквания и на плана за регулация и указания с ограничителни линии на застрояване на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Пий” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 30, представлявано от П.И. *** разноски в размер на 200,00 (двеста) лева.
28 Административно дело No 253/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Ю.А.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.1.2017г.
Решение № 198/19.01.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 -1102 от 18.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65 ал. 1, предл. второ от Закона за общинската собственост на ЕТ “Дим Рос-Руска Желева" гр.Сливен, представлявано от наследниците Ю.А.Д. и Д.А.Б. на починалото физическо лице търговец Руска Койчева Желева е наредено изземване на нежилищен общински имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. „Република", представляващ павилион до Новоселски мост, гр.Сливен, с полезна площ 9 кв.м разположен в имот № 67338.516.330, актуван с АОС № 15/20.06.1997г. с предоставени права за управление върху имота на Кмета на Община Сливен, поради това, че същият го държи без правно основание, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Ю.А.Д., ЕГН **********,*** съдебно деловодни разноски в размер на 760 /седемстотин и шестдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2017
Административно дело № 3693/2017
С Решение № 9871 от 25.07.2017 г. по адм.дело № 3693/2017 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 19.01.2017 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д. № 253/2016 г.
В законна сила на 25.7.2017г.
29 Административно дело No 259/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Г.В. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.4.2017г.
Определение от 27.04.2017 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.04.2017 год., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. срещу заповед № РД-29-766 от 30.08.2016 год. на Кмета на Община Нова Загора,с която е одобрено изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VI, кв.96 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.503.9038 по КККР/ на гр.Нова Загора като процесуално НЕДОПУСТИМА поради липса на правен интерес от обжалването и. ОСЪЖДА В.Г.В. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Пърфект хоумс“ ООД ЕИК 119638740 представлявано от Н.Д.Д. разноски по делото в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева представляващи адвокатски хонорар. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 259/2016 год. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
30 Административно дело No 261/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.Б.Н. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.3.2017г.
Решение № 19/13.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № Л-3493/2 от 25.08.2016 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, с която на основание чл. 13 ал. 2 т. 9, предл. второ и чл. 19 ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във вр. с чл. 204 т. 3, чл. 197 ал. 1 т. 3, във вр. с чл. 200 ал. 1 т. 6 – „неупражняване на контрол над подчинени” и т. 11 – „неизпълнение на служебни задължения или заповеди” от Закона за министерството на вътрешните работи е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 (шест) месеца на държавния служител главен инспектор М.Б.Н. – н.на с. „Пробация” ІІ к. в о. с. „Изпълнение на наказанията” – Сливен ІІ к., като служителят е предупреден, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение по чл. 200 ал. 1 от ЗМВР в срока на наложеното наказание, ще му бъде наложено по – тежко дисциплинарно наказание. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на М.Б.Н. ***, ЕГН ********** разноски в общ размер 410,00 (четиристотин и десет) лева.
31 Административно дело No 262/2016 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Р.С.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.3.2017г.
Решение № 32/31.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи” за кампания 2013 с изх. № 01-6500/7735, издадено на 29.08.2016 г. от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за площи, декларирани в защитена зона от Натура 2000, според група А – постоянни пасища е оторизирана сума в размер на 18 934,87 лв., за защитена зона от Натура 2000, според група В- Обработваеми земи е оторизирана сума в размер на 1 739,57 лв. и за защитена зона Натура 2000, според група С-трайни насаждения е оторизирана сума в размер на 0 лв., като общо от искана сума в размер на 37 195,14 лв. е оторизирана сума в размер на 20 674,44 лв. и е постановен отказ за сумата от 16 520,70 лв., като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, гр. София да заплати на Р.С.И., ЕГН **********,***8 разноски в общ размер 2 694,21 (две хиляди шестстотин деветдесет и четири) лева.
32 Административно дело No 263/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
Решение № 71/26.05.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на К.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 442,10 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и десет стотинки) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0306-000515 от 17.11.2015 г. на Началника на РУ Нова Загора при ОД на МВР Сливен. ОТХВЪРЛЯ иска на К.Д.Ж. против ОД на МВР Сливен за сумата над 442,10 лв. до пълния му размер от 1000 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на К.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 143 лв. (сто четиридесет и три лева), представляваща съдебни разноски.
В законна сила на 15.6.2017г.
33 Административно дело No 264/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПИМП Д-Р ГАНКА ВАСИЛЕВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.5.2017г.
Решение № 60/03.05.2017 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г.В.“*** със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2а представлявано от управителя д-р Г.И.К.-В. срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-05-130/18.08.2016 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е приканено в 14 дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 204,23 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г.В.“*** представлявано от управителя д-р Г.И.К.-В. разноски по делото в размер на 750 лева представляващи 50 лева държавна такса, 500 лева адвокатски хонорар и 200 лева депозит за вещо лице.
34 Административно дело No 267/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Й.К. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.БУРГАС
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 31.5.2017г.
Решение № 72 / 31.05.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Бургас, да заплати на К.Й.К., ЕГН **********, сумата от 300 лв. (триста лева) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 461/24.07.2015 г. на Началника на РУ Несебър при ОД на МВР Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.12.2015 г. до окончателното и изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на К.Й.К., ЕГН ********** против Министерство на вътрешните работи с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 461/24.07.2015 г. на Началника на РУ Несебър при ОД на МВР Бургас в размер на 300 лв. ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.12.2015 г. до окончателното и изплащане, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Бургас, да заплати на К.Й.К., ЕГН **********, сумата от 310 лв. (триста и десет лева), представляваща съдебни разноски. ОСЪЖДА К.Й.К., ЕГН ********** да заплати на Министерство на вътрешните работи направени по делото разноски в размер на 200 (двеста лева).
35 Административно дело No 270/2016 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Р.С.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.4.2017г.
Решение № 51/24.04.2017 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. с изх. № 01-6500/7742, издадено на 29.08.2016 г. от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за площи, декларирани за подпомагане по СЕПП от исканата сума 60 399,07 лв. е оторизирана сума 0 лв., за площи, декларирани за подпомагане по СНДП от исканата сума 106,37 лв. е оторизирана сума от 52,73 лв. и за площи, декларирани за подпомагане по НР2 от исканата сума 12 564,55 лв. е оторизирана сума 0 лв., като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, гр. София да заплати на Р.С.И., ЕГН **********,***8 разноски в общ размер 2 693,26 (две хиляди шестстотин деветдесет и три 0,26) лева.
36 Административно дело No 279/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.Д.Д.А.С. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.6.2017г.
Решение № 92/12.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д-р Д.Д. *** с управител д-р Д.М.Д. с адрес *** против Заповед за налагане на санкция № РД-09-603/28.09.2016 год. издадена от директора на РЗОК – Сливен, с която на основание чл. 74, ал. 5 от ЗЗО и чл. 258, ал. 1 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 год. е наложена санкция „финансова неустойка“ за 12 броя нарушения, подробно описани в заповедта, в размер общо на 600 лева (по 50 лева за всяко от нарушенията) на основание чл. 265, ал.1 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 год. на НС на НЗОК като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ „Д-р Д.Д. *** ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 281/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.М.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.1.2017г.
Решение № 1/26.01.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1629 от 13.10.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор С.М.Д., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на С.М.Д.,***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.2.2017г.
38 Административно дело No 282/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.2.2017г.
Решение № 6 от 16.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1630 от 13.10.2016 г. издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на с. и. Г.Г.Г., в качеството му на Началник Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на Сектор „Пътна полиция“ към Отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, като незаконосъобразна.ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи- Сливен, да заплати на Г.Г.Г. ***, с ЕГН: ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото.Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2017г.
39 Административно дело No 283/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Е.М.Ц. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.2.2017г.
Решение № 7/02.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1583 от 05.10.2016 г. издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на ст. и. Е.М., в качеството й на Н. гр. „Отчет на пътно-транспортни произшествия, на административнонаказателната дейност и информационно-аналитична дейност“ на С. "П.п." към О. "О. п." при ОДМВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи- Сливен, да заплати на Е.М.Ц. ***, с ЕГН: ********** сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
40 Административно дело No 284/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Е.М.Ц. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.3.2017г.
Решение № 23/13.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1582 от 05.10.2016 год. издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на старши инспектор Е.М., в качеството и на Началник Група „Отчет на пътно-транспортни произшествия, на административнонаказателната дейност и информационно-аналитична дейност“ на Сектор „Пътна полиция“ към Отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Е.М.Ц. *** ЕГН ********** сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото, от които 10 лева държавна такса и 500 лева адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 285/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2017г.
Решение № 56/26.04.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.С., ЕГН **********, с адрес *** против Заповед № РД-15-1301/30.09.2016 г. на кмета на Община Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Г.С., ЕГН ********** *** да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА К.Г.С., ЕГН ********** *** да заплати на Й.Й.П., ЕГН ********** сумата от 180 (сто и осемдесет ) лева представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
В законна сила на 26.5.2017г.
42 Административно дело No 287/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 9.1.2017г.
Определение от 09.01.2017 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено на 15.12.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.01.2017 г. от 13,30ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Б. с адрес: ***, подадена против Заповед № 377 от 18.08.2016 г. на Кмета на Община Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.2.2017г.
43 Административно дело No 291/2016 Закон за движението по пътищата М.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.4.2017г.
Решение № 42 / 03.04.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Ж. против заповед за налагане на ПАМ № 16-0804-000509 от 09.08.2016 год. на началник група към ОД МВР Сливен, сектор "Пътна полиция", с която на основание чл. 171, т.1, б."б" от ЗДвП временно му е отнето свидетелството за управление на МПС до разрешаване на въпроса за отговорността му, но не за повече от 6 месеца като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила на 31.5.2017г.
44 Административно дело No 293/2016 Закон за достъп до обществена информация Д.С.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.2.2017г.
Решение № 3/10.02.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Х. против Решение № РД-15-1360/14.10.2016 г. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.С.Х. с ЕГН ********** ***, представлявана от Кмета сумата 100 /сто/ лева направени разноски за юрисконсулт. ОСЪЖДА Д.С.Х. с ЕГН ********** да заплати на „Емитех” ЕООД с ЕИК 201500284, представлявано от К.Ф.Ф. с ЕГН ********** сумата 400 /четиристотин/ лева направени разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
45 Административно дело No 294/2016 Закон за местните данъци и такси Д.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.2.2017г.
Решение № 4 от 02.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № НОМ 629 от 18.10.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Сливен, в частта, в която е потвърден АУЗ № 000438 / 19.05.2014 г. в частта, с която са установени публични задължения за такса за притежаване на куче за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № РА000438 от 19.05.2014 г., издаден от гл. е. в Общинска администрация - Сливен, в частта, с която по отношение на Д.И.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, са установени задължения за такса за притежаване на куче за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.
В законна сила на 27.2.2017г.
46 Административно дело No 297/2016 Закон за местните данъци и такси М.Д.Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 16 от 24.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУ000929 от 27.06.2016 година, издаден от Главен експерт в Общинска администрация - Сливен, в частта, с която по отношение на М.Д.Т. с ЕГН: **********, са установени задължения за данък върху превозно средство – Влекач с Рег. № СН2453СС, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в общ размер на 3106,49 лева, от които: главница – 2738 лева и лихва – 368,49 лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.Д.Т. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2017г.
47 Административно дело No 299/2016 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.Н. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.3.2017г.
Решение № 34/22.03.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.Н. ***, срещу Решение рег. № 1670з 237/12.10.2016 г. на Началника на РУ МВР – Сливен, с което на основание чл. 83, ал. 5 във вр. чл. 58, ал. 1, т. 10 от ЗОБВВПИ е отказано издаването на разрешение за съхранение и носене на пистолет „ТТ“ кал. 7,62х25мм. С ф. № ПБ322, и 42 броя боеприпаси към него, на лицето К.Р.Н., ЕГН **********, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
48 Административно дело No 300/2016 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.3.2017г.
Определение от 27.03.2017 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.03.2017 год., с което е даден ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Г. с ЕГН **********,***, срещу писмо изх.№ ПОО1-94-00-8327/31.10.2016 год. на Кмета на Община Нова Загора, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 300/2016 год. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.6.2017
Административно дело № 5920/2017
С Определение № 7045/06.06.2017 г. по адм.д.№ 5920/2017 г. на ВАС, Осмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 40/27.03.2017 г., постановено от Административен съд Сливен по адм.дело № 300/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 6.6.2017г.
49 Административно дело No 301/2016 Закон за движението по пътищата Р.Д.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР. НОВА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
Решение № 43/06.04.2017г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Г. против заповед за налагане на ПАМ № 16-0306-000210 от 08.10.2016 год. на началник РУП ОД МВР Сливен, РУ Нова Загора, с която на основание чл. 171, т.1, б."б" от ЗДвП временно му е отнето свидетелството за управление на МПС до разрешаване на въпроса за отговорността му, но не за повече от 6 месеца като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.4.2017г.
50 Административно дело No 302/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.2.2017г.
Решение № 9/21.02.2017 г. - ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София на основание чл.1 от ЗОДОВ и чл. 284 от ЗИНЗС (ДВ бр.№13/2017 год. в сила от 07.02.2017 год.) ДА ЗАПЛАТИ на Г.Й.С. ЕГН ********** от гр.Нова Загора, в момента в Затвора Бургас, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.Й.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста Сливен, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден при престоя му в Ареста Сливен при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" за периода 01.03.2016 год. - 18.10.2016 год., ведно със законната лихва от датата на завеждането на исковата молба - 21.11.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Й.С. от гр.Нова Загора, в момента в Затвора Бургас иск срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част над 700 /седемстотин/ лева до пълния размер на претендираното обезщетение от 10 000 /десет хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Й.С. от гр.Нова Загора, в момента в Затвора Бургас иск срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София „за обезщетение за забава на изпълнението в размер на 200 лева“ като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Г.Й.С. ЕГН ********** от гр.Нова Загора, в момента в Затвора Бургас разноски по делото в размер на 10.00 /десет / лева,представляващи държавна такса за разглеждане на делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на РБългария.
51 Административно дело No 303/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.М.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.2.2017г.
Решение № 8/10.02.2017 г. - ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София на основание чл. 284 от ЗИНЗС (ДВ бр.№13/2017 год. в сила от 07.02.2017 год.)ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б. ЕГН ********** с адрес ***-Б в момента в Затвора Бургас сумата от 400 /четиристотин/ лева представляваща обезщетение за претърпени от Х.М.Б. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста Сливен изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден при престоя му в Ареста Сливен при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" за периода 05.04.2016 год. - 09.08.2016 год. ведно със законната лихва от завеждането на исковата молба 21.11.2016 год. до окончателното изплащане на претенцията. ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.М.Б. ЕГН ********** с адрес ***-Б в момента в Затвора Бургас иск срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част над 400 /четиристотин/ лева до пълния размер на претендираното обезщетение от 5000 /пет хиляди/ лева като НЕДОКАЗАН И НЕОСНОВАТЕЛЕН ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.М.Б. ЕГН ********** с адрес ***-Б в момента в Затвора Бургас иск срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София „за обезщетение за забава на изпълнението в размер на 200 лева“ като НЕДОКАЗАН И НЕОСНОВАТЕЛЕН ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Х.М.Б. ЕГН ********** с адрес ***-Б в момента в Затвора Бургас разноски по делото в размер на 10.00 /десет / лева представляващи държавна такса за разглеждане на делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на РБългария.
52 Административно дело No 304/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.О.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.2.2017г.
Решение № 10 от 07.02.2017 г. - ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.О.М., ЕГН **********, с адрес *** 88, сумата от 300 ( триста ) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 300 ( триста ) лева, считано от 29.06.2016 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 7 000 (седем хиляди) лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, да заплати на Р.О.М., ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 10.00 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
53 Административно дело No 304/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.О.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.3.2017г.
Решение от 22.03.2017 г. - ДОПЪЛВА Решение № 10 от 07.02.2017 г., постановено по адм. дело № 304 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, с периода, за който е присъдено обезщетение на Р.О.М. с ЕГН: **********, с адрес–***, за причинените му неимуществени вреди, а именно: за периода от 26.03.2016 г. до 29.06.2016 г., през който период Р.О.М. е изтърпявал мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Сливен. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 305/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.2.2017г.
Решение № 12 от 07.02.2017 г. - ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на С.Г.Ч. с ЕГН: **********, с адрес ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Ареста при Областна служба „Изпълнение на наказанията”-гр. Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 300 /триста/ лева, считано от 29.06.2016 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 7 000 /седем хиляди/ лева ведно с претендираната законна лихва върху тази сума. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на С.Г.Ч. с ЕГН: **********, с адрес ***, съдебно-деловодни разноски в размер на 10 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 305/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Ч. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.3.2017г.
Решение - ДОПЪЛВА Решение № 12 от 07.02.2017 г., постановено по адм. дело № 305 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, с периода, за който е присъдено обезщетение на С.Г.Ч. с ЕГН: **********, с адрес–***, за причинените му неимуществени вреди, а именно: за периода от 26.03.2016 г. до 28.06.2016 г., през който период С.Г.Ч. е изтърпявал мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Сливен. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 306/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.2.2017г.
Решение № 11 от 07.02.2017 г. - ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.А.Д., ЕГН **********, с адрес *** 88, сумата от 500 ( петстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 500 ( петстотин ) лева, считано от 09.07.2015 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 10 000 (десет хиляди) лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, да заплати на Д.А.Д., ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 10.00 /десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
57 Административно дело No 307/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ТАМИ 01 ООД СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тами-01” ЕООД гр. Сливен, кв.“Кольо фичето“ бл.26, вх.Ж ап.1, ЕИК 119045658, против мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе по заявление УРН 184638 и УИН 20/020610/57120 за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2010 г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 307/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 9.9.2017г.
58 Административно дело No 314/2016 Закон за достъп до обществена информация Ж.Ж.Б. УПРАВИТЕЛЯ НА "ВИК - СЛИВЕН" ООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.3.2017г.
Решение № 38 от 21.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Управителя на “Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД – гр. Сливен, да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация Вх. № РД-04-2701 от 15.08.2016 г. по описа на “Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД – гр. Сливен, подадено от Ж.Ж.Б. с адрес: ***. ИЗПРАЩА преписката на Управителя на “Водоснабдяване и канализация– Сливен” ООД – гр. Сливен, за изрично произнасяне по подаденото от Ж.Ж.Б. заявление за достъп до обществена информация Вх. № РД-04-2701 от 15.08.2016 г. по описа на “Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД– гр. Сливен, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно дело No 315/2016 Закон за достъп до обществена информация Д.С.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.3.2017г.
Решение № 17/07.03.2017 г. - ОТМЕНЯ отказа на Кмета на Община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-21076/02.11.2016 г. за предоставяне на достъп до обществена информация по заявления с вх. № 9400-21076/20.10.2016 г. подадени от Д.С.Х.,*** А, относно предоставяне на копия от геодезическо заснемане при издаване на удостоверение за търпимост изх. № 4704-3418/15.12.2015 г. издадено от главния архитект на Община Сливен и протокол от проверка на място. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Сливен за ново произнасяне по заявления с вх. № 9400-21076/20.10.2016 г. подадени от Д.С.Х., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Д.С.Х., ЕГН **********,*** А сумата от 10 лв. (десет лева) направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
60 Административно дело No 316/2016 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Х.В.Х. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.2.2017г.
Решение № 5 от 14.02.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от Х.В.Х. срещу решение, с което е отказано издаване на разрешение за придобиване на късо нарезно огнестрелно оръжие № 1670з-265 от 11.11.2016 год. издадено от Началник на РУ на МВР Сливен на основание чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ като НЕОСНОВАТЕЛНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
61 Административно дело No 317/2016 КСО В.С.В.С. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.5.2017г.
Решение № 67/26.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1012-19-232#1/11.11.2016 год. на директора на ТП на НОИ Сливен с което е оставено в сила Разпореждане № 2113-19-761#1/19.08.2016 год. на ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ВРЪЩА преписката на директора на ТП на НОИ Сливен за произнасяне по подаденото от В.С.В.-С. Заявление с вх. № 2113-19-761/06.06.2016 год. за отпускане на лична пенсия при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
62 Административно дело No 318/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Ж.Г.А. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.4.2017г.
Решение № 47 от 10.04.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 1670з-284 от 23.11.2016 г. , издадена от Началника на Районно управление – Сливен при Областна дирекция на МВР – Сливен, с която на м.и. Ж.Г.А. – с. п. в Група „Охрана на обществения ред”, Сектор „Охранителна полиция” при Районно управление Сливен при ОДМВР Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно дело No 319/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.Д.М. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.5.2017г.
Решение № 65/17.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Д.М., ЕГН **********,*** срещу Експертно решение № 0591/29.09.2016 г. на Специализиран състав на НЕЛК по ортопедични болести, с което е отменено Експертно решение № 2919/26.11.2015 г. на ТЕЛК ІІ състав към ІV МБАЛ по оценка на работоспособността и е потвърдено по останалите поводи, като е определена оценка на работоспособността от 31 % трайно намалена работоспособност. ОСЪЖДА Г.Д.М., ЕГН **********,*** да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр. София разноски в размер на 200,00 (двеста) лева.
В законна сила на 7.6.2017г.
64 Административно дело No 321/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Ж.М.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.3.2017г.
Решение № 26 / 20.03.2017 г. - Отхвърля жалба на Ж.М.К. против Заповед № РД-15-1513/09.11.2016 г. на Кмета на Община Сливен, като неоснователна. Осъжда Ж.М.К., ЕГН **********,***, да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
65 Административно дело No 322/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.6.2017г.
Решение № 82/05.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД – 09 – 655/19.10.2016 г. издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен в частта й, с която на "ГППИМП "Медик Биг"" ООД, гр. Сливен, ЕИК 119548225, представлявано от управителя д-р Н.П.Б., са наложени санкции в размер на 450 лв., за нарушения на ЗЗО, Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК и НРД МД 2015, констатирани в т.11, т.12, т.13, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т.18 и т. 19 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГППИМП "Медик Биг"" ООД, гр. Сливен, ЕИК 119548225, представлявано от управителя д-р Н.П.Б., в останалата й част. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Сливен да заплати на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ "Медик Биг"" ООД, гр. Сливен, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, представлявано от управителя д-р Н.П.Б., разноски по делото в размер на 270 лв. ОСЪЖДА „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ "Медик Биг"" ООД, гр. Сливен, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, представлявано от управителя д-р Н.П.Б.,*** разноски в размер на 192, 50 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
66 Административно дело No 324/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Н.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.2.2017г.
Решение № 15 / 08.02.2017 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-1618/25.11.2016 год. на Кмета на Община Сливен в частта относно определяне размера на дължимото парично обезщетение за имота, както следва: ОПРЕДЕЛЯ сума на дължимото паричното обезщетение за предвидените за отчуждаване 5/6 ид.ч. от 21 кв.м. представляващи част от поземлен имот с идентификатор 67338.418.329 в местност „Лозарски връх“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Сливен собственост на Н.Д.С. ведно с подобренията в размер на 1 258, 80 лева. ОСЪЖДА Община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.С. *** разноски по делото в размер на 460 лева представляващи 300 лева адвокатско възнаграждение, 150 лева депозит за вещо лице и 10 лева държавна такса. Решението е окончателно на основание чл.27, ал.6 от ЗОС.
В законна сила на 8.2.2017г.
67 Административно дело No 325/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.5.2017г.
Решение № 53/02.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П. *** срещу Заповед № РД-15-1198/02.09.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която на М.П. е наредено да премахне незаконен строеж: „Овчарник”, разположен в собствения му поземлен имот № 042003 по картата на възстановената собственост, представляващ „нива” в землището на с. Николаево, община Сливен, определен е 14 дневен срок за доброволно изпълнение на заповедта след влизането й в сила, като е разпоредено още, че при неизпълнение на доброволно премахване в указания срок, заповедта ще се изпълни принудително от общината, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.П. *** да заплати на Кмета на Община Сливен съдебни разноски в размер на 350,00 /триста и петдесет/ лева.
68 Административно дело No 326/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.9.2017г.
Решение № 146 / 25.09.2017 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-04-23/06.12.2016 год. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване „ДКЦ 1-Сливен” ЕООД представлявано от д-р А.П.А. е поканено в 14 дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 2 527 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен ДАЗАПЛАТИ на „ДКЦ 1-Сливен” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 2а представлявано от д-р А.П.А. разноски в размер на 705 лева представляващи 50 лева държавна такса, 150 лева депозит за вещо лице, 5 лева такса за издадено удостоверение и 500 лева адвокатско възнаграждение.
69 Административно дело No 327/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.5.2017г.
Решение № 63/10.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-05-136/05.12.2016 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а, ал. 3 от ЗЗО „Д-Р Е.Е.-*** е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2016г. в размер на 328.55 лева, представляваща превишение на стойността на назначаваната медико-диагностична дейност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на „Доктор Е.Е. ***, представлявано от д-р Е.Е., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Георги Икономов“ № 37 ет.4, ап.7, ЕИК 203678218 съдебни разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
70 Административно дело No 328/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.4.2017г.
С протоколно определение от 26.04.2017 г. съдът Предвид изложеното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Районна прокуратура - Сливен против чл. 57, ал. 1, вр.чл. 45, ал. 1, т. 7 от Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет - Сливен да заплати на Районна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 328/2016 г. на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред ВАС.
В законна сила на 4.5.2017г.
71 Административно дело No 329/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Я.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2017г.
Решение № 131 от 27.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-657 от 06.03.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се изземе принудително от Я.Д.Д. с ЕГН: **********, жилище на адрес: гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53, вх. В, ап. 9. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
72 Административно дело No 331/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.4.2017г.
Решение № 46/03.4.2017 г. - ОТМЕНЯ разпоредбата на т. 13 на чл. 56 от Наредба № 1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на Община Твърдица, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Районна прокуратура Сливен разноски в размер на 20,00 (двадесет) лева.
В законна сила на 25.4.2017г.
73 Административно дело No 332/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 123/18.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТД „ГППИМП МЕДИК БИГ" ООД, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 1 кабинет 12, против Писмена покана изх. № 29-05-137/05.12.2016 г., издадена от Директора на РЗОК - Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание по чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ТД „ГППИМП МЕДИК БИГ" ООД, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 1 кабинет 12, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 300 лв. (триста лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
74 Административно дело No 333/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.1.2017г.
Определение от 17.01.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Диагностично консултативен център 1 Сливен“ ЕООД, гр.Сливен срещу Писмена покана изх. № 29-04-23 от 06.12.2016 г. на Директора на РЗОК Сливен в настоящото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 333/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 28.1.2017г.
75 Административно дело No 334/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.3.2017г.
Решение № 27/27.03.2017 г. - ОТМЕНЯ отказа на Директора на РЗОК – Сливен, обективиран в уведомително писмо изх. № 29-02-12/15.12.2016 г. с което са отхвърлени исканията на МБАЛ "Д-р Иван Селимински“ АД гр.Сливен за плащанията за болнична медицинска помощ за месец ноември 2016 и не са одобрени за плащане случаи по клинични пътеки /КП/, а именно: ИЗ № 20581/2016; 20751/2016; 20964/2016; 21421/2016; 21446/2016; 21551/2016; 21634/2016; 22182/2016; 21191/2016; 22039/2016, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ВРЪЩА преписката на Директора на РЗОК – Сливен за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК – Сливен, да заплати на МБАЛ "Д-р Иван Селимински“ АД гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 1, ЕИК 119502733, направени по делото разноски в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 13.4.2017г.
76 Административно дело No 335/2016 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Х.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.8.2017г.
Решение № 138 / 24.08.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД–15-2298/03.11.2015 г. на вр. и.д. Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-„За ПТТ” и УПИ ІІ-„За приемателен пункт”, кв. 448, кв. „Н.с.”, гр. Сливен, като отпада УПИ ІІ-„За приемателен пункт”, променя се югоизточната вътрешна регулационна линия на УПИ І - „За ПТТ” и се образува нов УПИ ІІ-166 – „За обществено обслужване” за ПИ 67338.555.166, съгласно корекциите със зелен цвят на плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана В ЧАСТТА , с която е одобрено изменение на ПУП - План за застрояване. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.Ф. *** срещу Заповед № РД–15-2298/03.11.2015 г. на вр. и.д. Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-„За ПТТ” и УПИ ІІ-„За приемателен пункт”, кв. 448, кв. „Н.с.”, гр. Сливен, като отпада УПИ ІІ-„За приемателен пункт”, променя се югоизточната вътрешна регулационна линия на УПИ І - „За ПТТ” и се образува нов УПИ ІІ-166 – „За обществено обслужване” за ПИ 67338.555.166, съгласно корекциите със зелен цвят на плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана В ЧАСТТА, с която е одобрено изменение на ПУП – План за регулация. ОСЪЖДА Община С.да заплати на С.Х.Ф. *** разноски в размер на 707,50 (седемстотин и седем 0,50) лева. ОСЪЖДА С.Х.Ф. *** да заплати на Община С.разноски в размер на 968,50 (деветстотин шестдесет и осем 0,50) лева. ОСЪЖДА С.Х.Ф. *** да заплати на С.С.Ш. *** разноски в размер на 475,00 (четиристотин седемдесет и пет) лева. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни С.С.Ш., Х.А. Х., Б.М.Ф., „БТК” АД и „Български пощи” ЕАД. Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на РБългария в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно дело No 336/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НОВА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.3.2017г.
Решение № 24 от 13.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора, приета с Решение № 236/27.10.2016 г. на Общински съвет Нова Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Районна прокуратура Нова Загора направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 3.4.2017г.
78 Административно дело No 337/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Й.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.3.2017г.
Определение от 01.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Виза за проектиране на „Лятна кухня и склад за отоплителни материали и инвентар” в УПИ ХV – 721, кв. 114 по плана на гр. Котел, издадена на 07.12.2016 г. от Главния архитект на Община Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 337 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила на 24.3.2017г.
79 Административно дело No 338/2016 Закон за министерство на вътрешните работи И.П.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.4.2017г.
Решение № 35/06.04.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1925 от 01.12.2016 г. издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на мл. и. И.П.Б., в качеството му на мл. а. – ІІ ст. в гр. „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на С. "П. п." към О. "О.п." при ОДМВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание "забрана за повишаване в дл." за срок от една година, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи- Сливен, да заплати на И.П.Б. ***, с ЕГН: ********** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
80 Административно дело No 339/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Р.Х.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.5.2017г.
Решение № 55 от 03.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1979 от 12.12.2016 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на инспектор Р.Х.М., разузнавач ІV степен /ЕКД/ в Сектор „НТЛ” в Отдел „Криминална полиция” при ОДМВР – Сливен, е наложено едно общо дисциплинарно наказание „порицание” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Областна дирекция на МВР- Сливен, за ново произнасяне в частта относно определяне на наказание за нарушението по 194, ал. 2, т. 4 от ЗМВР - неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Р.Х.М. ***, с ЕГН: **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 340/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Щ.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.5.2017г.
Решение № 68/23.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Щ.Б. *** срещу Заповед № РД 15-1675/12.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стоманобетонна плоча на съществуваща жилищна сграда” с идентификатор 67338.510.138.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес гр. Сливен, кв. "К....", ул. "Ш....", разпоредено е, след влизане в сила на заповедта, до възложителя на незаконния строеж да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл. 277 от ЗУТ, като при неизпълнение на доброволно премахване в указания срок, заповедта ще се изпълни принудително от общината, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Щ.Б. *** да заплати на Община Сливен разноски в общ размер 550,00 (петстотин и петдесет) лева.
82 Административно дело No 1/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.В.А. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.2.2017г.
Определение от 07.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. № СД-01-01-2 / 03.01.2017 год., подадена от А.В.А. с адрес ***. ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-2/03.01.2017 год., подадена от А.В.А. с адрес *** на ищеца. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.2.2017г.
83 Административно дело No 3/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПИМП Д-Р ГАНКА ВАСИЛЕВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.7.2017г.
Решение № 120 от 14.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-138 от 06.12.2016 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, В ЧАСТТА, с която „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г. В.” ЕООД е поканена в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2016 г. в размер над 152 /сто петдесет и два/ лева до 513 /петстотин и тринадесет/ лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г. В.” ЕООД с ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „П. Х.” № ***, представлявано от управителя Г. И. К. – В., подадена против Писмена покана Изх. № 29-05-138 от 06.12.2016 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, В ЧАСТТА, с която „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г. В.” ЕООД е поканена в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2016 г. в размер на 152 /сто петдесет и два/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г. В.” ЕООД с ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „П. Х.” № ***, представлявано от управителя Г. И. К. – В., сумата от 483 /четиристотин осемдесет и три/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г. В.” ЕООД с ЕИК: ********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „П. Х.” № ***, представлявано от управителя Г. И. К. – В., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 93 /деветдесет и три/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 4/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АПМП ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.5.2017г.
Решение № 73/29.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-140/14.12.2016 г. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) „Д-р Г. Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ”, представлявано от д-р Г. Н. Б. – Управител на ЛЗ е поканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 940,38 (деветстотин и четиридесет 0,38) лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на „Д-р Г. Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Ст. Караджа” № 2, ДКЦ-2, каб. 48 и представляващ д-р Г. Н. Б. разноски в размер на 600,00 (шестстотин) лева.
85 Административно дело No 5/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Щ.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 9.1.2017г.
Определение от 09.01.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Щ.Б.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1675/12.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 5/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 24.1.2017г.
86 Частно административно дело (К) No 6/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.Е.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 25.1.2017г.
Определение от 25.01.2017 г. - ОТМЕНЯ определение № 160 от 23.11.2016 год. постановено по административно дело № 185 по описа за 2016 год. на Районен съд Котел. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия състав на Районен съд Котел за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
87 Административно дело No 7/2017 Закон за движението по пътищата П.В.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.7.2017г.
Решение № 111 / 12.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000890/13.12.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР - Сливен, с която по отношение на П.В.О., ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б."б" от Закона за движение по пътищата „Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 5.8.2017г.
88 Административно дело No 8/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация Г.И.К.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.1.2017г.
Определение от 30.01.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.К. – В., с адрес *** срещу Решение № 511/16.12.2016 г. на Общински съвет Сливен, с което е утвърдено предложеното от комисията класиране на участниците в проведения конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Сливен” ЕООД гр. Сливен, одобрен е кандидатът, класиран на първо място и е възложено на кмета на общината да сключи с д-р А. К. Г. договор за управление на „ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 8/2017 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.3.2017
Административно дело № 2549/2017
С Определение № 3315 от 17.03.2017 г. по адм.д.№ 2549/2017 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 12 от 30.01.2017 г. по адм.дело № 8/2017 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 17.3.2017г.
89 Административно дело No 9/2017 Закон за местните данъци и такси АРГОС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2017г.
Решение № 22 от 16.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 035 от 17.09.2016 г. на орган по приходите при Дирекция "Местни данъци и такси“ при Община Сливен, с който на дружеството жалбоподател със сума в размер на 987,84 лв. са прихванати погасени по давност задължения за ДПС за 2006 г. в размер на 590,07 лв. и част от лихвите за просрочие в размер на 658,25 лв., който акт е потвърден с Решение № РД-15-1678/12.12.2016г. на Кмета на Община Сливен, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Сливен за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите в настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "Аргос" ООД гр.Сливен, представлявано от Д.Р.Б., БУЛСТАТ 119100396 разноски по делото в общ размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 31.5.2017
Административно дело № 4897/2017
С определение № 6813 от 31.05.2017 г. по адм.д.№ 4897/2017 г. по описа на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Кмета на Община Сливен, подадена чрез процесуален представител юрк.М. С., срещу решение № 22/16.03.2017г. по административно дело № 9/2017 г. на Административен съд – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №4897/2017 г. на Върховния административен съд, първо отделение.
В законна сила на 15.6.2017г.
90 Административно дело No 10/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.М.,
Р.М.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.4.2017г.
С протоколно определение от 20.04.2017 г. и основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. ЕГН ********** и Р.М.М. ЕГН **********,***, подадена против Заповед № РД 15-1674/12.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА М.И.М. с ЕГН ********** и Р.М.М. с ЕГН **********,***, да заплатят на Община Сливен сумата от 230 лева (двеста и тридесет лева), представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/2017 година по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок, считано от днес за всчики страни в процеса.
В законна сила на 28.4.2017г.
91 Административно дело No 11/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.И.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.7.2017г.
Решение № 108 от 05.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД 23-97 от 15.11.2016 г. на Кмета на Община Котел, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - ПР и ПЗ /план за регулация и план за застрояване/ в обхват урегулирани поземлени имоти І – „За комплексно жилищно строителство”, ІV – 1347 и V – 1346 в кв. 52 по регулационния план на гр. Котел, община Котел. ОСЪЖДА Община Котел да заплати на Я.И.Р. с ЕГН: **********,***, сумата от 1015 /хиляда и петнадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
92 Административно дело No 12/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПИМПИП Д-Р НАТАША ПЕТКОВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.6.2017г.
Решение № 97 от 12.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД-09-770 от 21.12.2016 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, В ЧАСТИТЕ Й по т. 1 и т. 3, с които на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – Индивидуална практика – д-р Н.П.” ЕООД, представлявано от управителя Н.П.П., са наложени санкции в общ размер на 100 /сто/ лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – Индивидуална практика – д-р Н.П.” ЕООД с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Ш. с.” № **, представлявано от управителя Н.П.П., подадена против Заповед за налагане на санкция № РД-09-770 от 21.12.2016 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, В ЧАСТИТЕ Й по т. 2, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8, с които на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – Индивидуална практика – д-р Н.П.” ЕООД, представлявано от управителя Н.П.П., са наложени санкции в общ размер на 300 /триста/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – Индивидуална практика – д-р Н.П.” ЕООД с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Ш. с.” № **, представлявано от управителя Н.П.П., сумата от 112,50 /сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ– Индивидуална практика – д-р Н.П.” ЕООД с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Ш. с.” № **, представлявано от управителя Н.П.П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 150 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно дело No 13/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ- СЛИВЕН КЪМ ВМА-СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
Решение № 30/20.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД – 09 – 774/22.12.2016 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, издадена на основание чл. 74 ал. 5 от ЗЗО и чл. 258 ал. 1 от Решение № РД-НС-24-01/29.03.2016 г., с която за извършени две нарушения за реда за работа с медицинска документация, изразяващи се в непопълване на номер на издаден болничен лист и брой дни, за които е издаден болничният лист в Направление за хоспитализация, са наложени две санкции от по 200,00 (двеста) лева, или в общ размер 400,00 (четиристотин) лева на основание чл. 265 ал. 3 от Решение № РД-НС-24-01/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на МБАЛ – Сливен към ВМА - София направените по делото разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева.
В законна сила на 18.4.2017г.
94 Административно дело No 14/2017 Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.3.2017г.
Определение от 21.03.2017 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.03.2017 год. по адм. дело № 14/2017 год. на Административен съд Сливен, с което е даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу изричен отказ № 3491/16.11.2016 год. на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура Сливен да предостави информация по заявление за достъп до обществена информация от 12.11.2016 год. като НЕДОПУСТИМА ИЗПРАЩА преписката на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Сливен за изпълнение на процедурата по чл. 32, ал.1 от ЗДОИ по отношение на заявление за достъп до обществена информация от 12.11.2016 год. подадено от С.Т.Т.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14/2017 год. по описа на съда. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2017
Административно дело № 4817/2017
С Определение № 6026 от 15.05.2017 г. по адм.д.№ 4817/2017 год. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 33/21.03.2017 г., постановено по адм. дело № 14/2017 г., Административен съд - Сливен.
В законна сила на 15.5.2017г.
95 Административно дело No 15/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ВАСИЛИ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.2.2017г.
Определение от 08.02.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 15/2017 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
96 Административно дело No 16/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Б.Й.Б. НАЧАЛНИК РУ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.5.2017г.
Решение № 59/16.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Й.Б., ЕГН **********, против Заповед № 306з-3/09.01.2017 г. издадена от Началника на РУ -Нова Загора при ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, пр. последно и т.4; чл.197, ал.1, т.3; чл.200, ал.1, т11, пр.2; чл.200, ал.1, т.12 и чл.204, т.4 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „порицание" за срок от една година. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
97 Административно дело No 17/2017 Закон за местните данъци и такси ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.5.2017г.
Решение № 83 / 19.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларации № 2578-1/09.11.2016 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за недвижим имот, находящ се в с. Пет могили, община Нова Загора, пл. № 000303, е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за периода от 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. за услугата сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 334,06 лева, от които: главница – 333,23 лева и лихва към 09.11.2016 г. – 0,83 лева, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК 833066300, представлявано от управителя инж. Р.Т.Р., с адрес ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляващи направени деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.6.2017г.
98 Административно дело No 18/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Т.9.Т.М.С. ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.5.2017г.
Решение № 66 / 18.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ „Т.-92-Т.М.” представляван от Т.И. *** иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за претърпени имуществени вреди в размер на 2 455 лева представляващи 1/10 от 24 550 левапредставляващи понесени от ищеца вреди от отменено разпореждане изх. № 9400-4455(3) от 31.03.2015 год. издадено от Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ЕТ „Т.-92-Т.М.” представлявано от Т.И. *** ЕИК 119026654 ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен разноски по делото в размер на 100 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.
99 Административно дело No 19/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.П.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.2.2017г.
Определение от 20.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.П.Х., с адрес ***, подадена против Заповед № РД-15-1626/29.11.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 6.3.2017г.
100 Административно дело No 20/2017 Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.5.2017г.
Решение № 85/26.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е. – Б.” ЕАД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. „А.” № . ет. ., представлявано от Д.П.Д. – Изпълнителен директор, подадена против Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 2596-1 от 15.11.2016 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, с който по отношение на „Еврокапитал– България” ЕАД за деклариран недвижим имот, находящ се в гр. Нова Загора, кв. 211, УПИ V, е установен размер на задължения за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г. за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци за услугата чистота на териториите за обществено ползване и лихви за просрочие към тях, изчислени към 15.11.2016 г.
101 Административно дело No 21/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Д.Ф.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.8.2017г.
Решение № 129/03.08.2017 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2012 с изх. № 02-200-6500/7274#10 от 05.08.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за площи, декларирани за подпомагане по СЕПП от исканата сума 1 560,22 лв. е оторизирана сума 0,00 лв. и за площи, декларирани за подпомагане по НР1 от исканата сума 717,00 лв. е оторизирана сума от 0,00 лв., като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на компетентния орган - Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”за произнасяне по същество, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, гр. София да заплати на Д.Ф.Б., ЕГН **********,*** разноски в общ размер 1 302,77 (хиляда триста и два 0,77) лева.
102 Административно дело No 22/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПИМП Д-Р ГАНКА ВАСИЛЕВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.7.2017г.
Решение № 124 от 20.07.2017 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ д-р Г. ***-Б-8, ЕИК 203737392 санкцията в размер на 50 (петдесет лева) по т.2 от Заповед № РД-09-738/28.11.2016 г. на Директора на РЗОК -Сливен, относно извършено нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, изразяващо се в непълнота на обема - липса на ЕКГ при диспансерен преглед отразен в АЛ №1486/11.07.2016г, подробно описано в т. 2.1 от протокол № РД-13-01-53/15.09.2016г., съставляващо нарушение на чл. 55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО и чл. 50, ал.1 и чл. 67, ал.1, т.4 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ д-р Г. ***-Б-8, ЕИК 203737392 против останалата част на Заповед № РД-09-738/28.11.2016 г. на Директора на РЗОК -Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ д-р Г. ***-Б-8, ЕИК 203737392, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 187 лв. (сто осемдесет и седем лева). ОСЪЖДА РЗОК – Сливен да заплати на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ д-р Г. ***-Б-8, ЕИК 203737392, направени по делото разноски в размер на 34 лв. (тридесет и четири лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
103 Административно дело No 25/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.5.2017г.
Решение № 70/29.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8244 издадено на 29.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”. ОСЪЖДА „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 500,00 лв. (петстотин лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
104 Административно дело No 27/2017 Закон за достъп до обществена информация Ж.Ж.Б. УПРАВИТЕЛЯ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН ООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.4.2017г.
Решение № 44/03.04.2017 г. - ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за произнасяне по заявление за достъп до обществена информация вх. № РД-04-164/16.01.2017 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА административната преписка на Управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за изрично произнасяне по заявление за достъп до обществена информация вх. № РД-04-164/16.01.2017 г., съобразно мотивите на настоящото решение.
105 Административно дело No 29/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.6.2017г.
Решение № 76 / 01.06.2017 г. - Отхвърля жалба на „Агрототал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 123, ЕИК:202754848, против Заповед № РД 15-1651/05.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен, като неоснователна. Осъжда „Агрототал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 123, ЕИК:202754848, да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 200 лв. (двеста лева).
В законна сила на 5.7.2017г.
106 Частно административно дело No 30/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.2.2017г.
Определение от 03.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Агрототал” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 123 представлявано от управителя В.Х.Р. за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-1651 от 05.12.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено изземване от „Агрототал” ЕООД на имот-частна общинска собственост находящи се в гр.Сливен, кв.„Клуцохор” представляващи части от поземлен имот с идентификатор 67338.545.272 актуван с АОС № 3429/17.03.2016 год., поземлен имот с идентификатор 67338.545.303 актуван с АОС №1561/16.12.2003 год. и част от улица о.т. 683а до о.т.683б, върху които е обособена площадка за търговия на дърва за огрев (на открито) заградена с лека прозирна ограда и са складирани дърва за огрев и поставени два броя фургони, поради това, че дружеството ги държи без правно основание като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА„Агрототал” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 123 представлявано от управителя В.Х.Р. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд – Сливен държавна такса за образуване на дело в размер на 50 /петдесет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи незабавно на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.3.2017
Административно дело № 2483/2017
С Определение № 3696 от 27.03.2017 г. по адм.д.№ 2483/2017 г. на ВАС, Осмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 18 от 03.02.2017 г., постановено по адм.д. № 30 по описа за 2017 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Агрототал ЕООД да заплати на Община Сливен, сумата от 100 лв., направени разноски по делото.
В законна сила на 27.3.2017г.
107 Административно дело No 31/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.В.К. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.6.2017г.
Решение № 84 от 13.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.К. ***, подадена срещу Заповед № 03-200-РД/32/13.01.2017 г. на Директора на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” – гр. Сливен, с която е отказано финансиране на Заявление за подпомагане с кандидат К.В.К. и ИД № на проекта: 20/06/1/0/01773, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” - Сливен разноски в размер на 100,00 (сто) лева.
108 Административно дело No 32/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.2.2017г.
Определение от 06.02.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 32 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Сливен и Административен съд София - град за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по искова молба, предявена от С.Г.И. с ЕГН: **********, с настоящ адрес: ***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София и Министерство на правосъдието – гр. София, за заплащане на обезщетение в размер на 26 000 лева за причинени неимуществени вреди за периода от 01.04.2012 г. до завеждане на исковата молба ведно със законната лихва от 01.04.2012 г. до окончателното плащане на сумата. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на Върховния административен съд, чрез Председателя на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на ищцата - за сведение.
109 Административно дело No 33/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.Ц.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.4.2017г.
Решение № 52 / 21.04.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000898 от 26.10.2016 г., издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на Л.Ц.Л. с ЕГН: **********, на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството за управление. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Л.Ц.Л. с ЕГН: **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 10.5.2017г.
110 Административно дело No 36/2017 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) И.П.И. НЕЛК - ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.6.2017г.
Решение № 78/09.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. *** ЕГН ********** против Експертно решение № 932 от заседание № 187 от 06.12.2016 год. на Национална експертна лекарска комисия състав по белодробни болести като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.П.И. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Национална експертна лекарска комисия гр.София направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.
111 Частно административно дело No 38/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.2.2017г.
Определение от 08.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Областен управител на Област Сливен за отмяна на допуснато предварително изпълнение на Решение № 536/26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен, с което по т.1 е прекратен договора за възлагане на управление на „Дентален център 1 – Сливен” ЕООД гр. Сливен с д-р Ж.В.Г., по т.2 е назначен временен управител, по т.3е възложено на кмета на общината да сключи с д-р В.А.Р. договор за управление на „Дентален център 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен за срок от шест месеца и по т.4 на основание чл.60 ал.1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на решението, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 38/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.2.2017г.
112 Административно дело No 39/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.2.2017г.
Определение от 09.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агрототал“ ЕООД, гр.Сливен, съдебен адрес гр.Сливен, кв.“Българка“ № 24-Г-8 срещу Заповед № РД-15-1651 от 05.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 39/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 29/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 21.2.2017г.
113 Административно дело No 40/2017 Закон за убежището и бежанците Г.Н. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.3.2017г.
Решение № 25/07.03.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н., ЛНЧ **********, срещу Решение № 13067 от 15.12.2016 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което й е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
114 Частно административно дело No 41/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.2.2017г.
Определение от 08.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането вх. № СД-01-03-386/08.02.2017г. на „Агрототал” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 123, представлявано от управителя В.Х.Р. за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-1651 от 05.12.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено изземване от „Агрототал” ЕООД на общински имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Сливен, кв. „Клуцохор” представляващи части от поземлен имот с идентификатор 67338.545.272 актуван с АОС № 3429/17.03.2016 год., поземлен имот с идентификатор 67338.545.303 актуван с АОС №1561/16.12.2003 год. и част от улица о.т. 683а до о.т.683б, върху които е обособена площадка за търговия на дърва за огрев (на открито) заградена с лека прозирна ограда и са складирани дърва за огрев и поставени два броя фургони, поради това, че дружеството ги държи без правно основание, поради недопустимост на същото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 41/2017г. по описа на Административен съд Сливен. Определението да се съобщи незабавно на страните. Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен Съд гр.София в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.2.2017г.
115 Административно дело No 42/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.8.2017г.
Определение от 14.08.2017 г. - Оставя без разглеждане искова молба от Р.Д.П., с посочен адрес ***, подадена срещу Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” Свилен Цветанов и неговите подчинени комисар Йордан Данев, началник на Затвора Сливен и главен инспектор Сийка Павлова от Затвора Сливен. Прекратява производството по административно дело № 42/2017 г. по описа на Административен съд гр. Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото определение да се изпрати на Р.Д.П..
116 Административно дело No 43/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.3.2017г.
Определение от 09.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Б. *** срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-1/06.01.2017 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлен като недопустим сигнал, по същество жалба с вх. № Сл-РС-675-01-305/05.12.2016 г., подаден от И.П.Б. против Разрешение за строеж № 286/21.11.2016 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен и инвестиционен проект за строеж „Жилищна сграда на четири етажа с магазини” в УПИ І-26, (ПИ с идентификатор 67338.531.26 по КККР на гр. Сливен), кв. 156 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен, ул. „Сливница” № 10 и е прекратено образуваното административно производство. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 43/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 21.3.2017г.
117 Административно дело No 45/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Р.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2017г.
Решение № 101 от 23.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № 03-РД / 3522 от 28.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, В ЧАСТТА й по раздел ІІ, точка 1, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане на кандидата Р.С.К., като не са одобрени за финансиране разходи за Трактор Steyer, 4105 Kompakt на обща стойност по проекта в размер на 115 000 лева. ОСЪЖДА Р.С.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие”– София, сумата от 645,24 /шестстотин четиридесет и пет лева и двадесет и четири стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.7.2017г.
118 Административно дело No 47/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Г.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.6.2017г.
Решение № 106/28.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000065 от 30.01.2017 год. на Началник Сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Сливен, с която на Н.Г.Г. на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка - изземване на свидетелството за управление на ПМС поради отнемане на всички контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
В законна сила на 22.8.2017г.
119 Административно дело No 48/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ОБЩИНА КОТЕЛ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.6.2017г.
Решение № 95/19.06.2017 г. - ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на изричен отказ на Д.а на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” при Министерство на земеделието и храните, обективиран в писмо изх. № 66-1625/29.03.2016 г. ИЗПРАЩА делото като преписка на министъра на земеделието и храните за произнасяне по направеното искане. ОСЪЖДА Дирекция „Поземлени отношения и комасация” при МЗХ да заплати на Община Котел разноски по делото в размер на 890,00 (осемстотин и деветдесет) лева.
В законна сила на 15.9.2017г.
120 Административно дело No 49/2017 Закон за убежището и бежанците Н.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.3.2017г.
Решение № 41/16.03.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д., ЛНЧ **********, срещу Решение № 13066 от 15.12.2016 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което му е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като неоснователна.
121 Административно дело No 50/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.5.2017г.
Решение № 79/29.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Б. чрез адв.Д. *** срещу заповед № РД-15-155/23.01.2017 год. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 225а, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Масивна ограда", находящ се в южната част на ПИ с идентификатор 67338.413.499 по кадастралната карта на гр. Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Т.Б. гражданка на Германия ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен разноски по делото в размер на 100 (сто) лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.
122 Административно дело No 51/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.В.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.4.2017г.
Определение от 06.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба вх. № СД-01-01-531 / 22.02.2017 год., подадена от Н.М.В. с адрес ***. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 51/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила на 21.4.2017г.
123 Административно дело No 52/2017 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) М.К.О. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.7.2017г.
Решение № 121 от 05.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.О. като майка и законен представител на малолетното дете М.К.О. *** срещу Експертно решение № 0121 от заседание № 014 / 01.02.2017 г. на Националната експертна лекарска комисия гр.София, Първи специализиран състав по неврологични болести, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Х.О. ***, ЕГН ********** да заплати на НЕЛК гр.София разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 / сто / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 28.7.2017г.
124 Административно дело No 53/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 10.5.2017г.
Определение от 10.05.2017 г. - Оставя без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.3 ал.1 т.4, чл.36-чл.40 и чл.52б, т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора. Осъжда Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. Прекратява производството по адм. д. № 53/2017 г. по описа на АдмС Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София.
В законна сила на 24.5.2017г.
125 Административно дело No 54/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2017г.
Решение № 98 / 07.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД-09-119 от 01.02.2017 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на ГППИМП „МЕДИК БИГ” ООД, представлявано от управителя д-р Н.П.Б., е наложена санкция в общ размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на ГППИМП „МЕДИК БИГ” ООД с ЕИК: 119548225, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, каб. 12, представлявано от управителя Н.П.Б., сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила на 1.7.2017г.
126 Административно дело No 55/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2017г.
Съгласно протоколно определение от 31.05.2017 г., съдът на основание чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 159, т. 4 от АПК - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Милена Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбите на: чл. 42, ал. 4 в частта „само ако родителят няма финансови задължения към посещаваното до момента”; 3.1. Общи критерии към чл. 3 от Приложение 1, Раздел 1, Глава първа, Раздел ІІ в частта индекс К10 „Родител, работещ в детската ясла. Точки 5 т.”; чл. 34, изр. 3 от Приложение 1, Раздел 1, Глава втора, Раздел ІV „Класиране”; 3.2. Индивидуални критерии за избраните детски градини към чл. 3 от Приложение 1, Раздел 2, Глава първа, Раздел ІІ в частта индекс К10 „Родител, работещ в детската градина, за която кандидатства детето. Точки 5 т.”; чл. 33, ал. 2 от Приложение 1, Раздел 2, Глава втора, Раздел ІV „Класиране”; 3.2. Индивидуални критерии за избраните ПГ към училищата към чл. 3 от Приложение 1, Раздел 3, Глава първа, Раздел ІІ в частта индекс К10 „Родител, работещ в училището, за което кандидатства детето. Точки 5 т.”; и чл. 31, изр. 3 от Приложение 1, Раздел 3, Глава втора, Раздел ІV „Класиране” от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен, приета от Общински съвет Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 40 /четиридесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55 по описа за 2017 г. на Административен съд – Сливен.
В законна сила на 8.6.2017г.
127 Административно дело No 56/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.6.2017г.
Решение № 100 от 28.06.2017 г. - ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на А.Б.Т. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** 39-Б-16, обезщетение в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на престоя му в помещение в Затвора Бургас, което не отговаря на изискванията за минимална жилищна площ и няма санитарен възел и течаща вода, за периода от 10.11.2015 г. до 26.05.2016 г., ведно със законната лихва върху обезщетението, считано от 26.05.2016 г. до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 650 /шестстотин и петдесет/ лева до 10 000 /десет хиляди/ лева ведно с претендираната законна лихва върху тази сума и ведно с претендираната законна лихва върху сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева за периода от 10.11.2015 г. до 26.05.2016 г. ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на А.Б.Т. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** 39-Б-16, сумата от 40 /четиридесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се оспорва с касационна жалба или касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
128 Административно дело No 57/2017 Закон за държавния служител Г.С.Г. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.6.2017г.
Решение № 94/13.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 313/10.02.2017 г. на Директора на Агенция „Митници“, с която е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на основание чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител, при спазване на разпоредбата на чл. 91, ал. 1, чл. 93, ал. 1 и чл. 96 от Закона за държавния служител на държавния служител Г.С.Г., на длъжност „митнически инспектор“ в Агенция „Митници“, Митница Бургас, с ранг ІV-ти младши и на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение, като държавният служител не запазва придобития ранг на държавна служба на основание чл. 108, ал.2 от ЗДСл, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Агенция „Митници“, да заплати на Г.С.Г., ЕГН ********** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
129 Административно дело No 62/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.6.2017г.
Съгласно протоколно определение на съда от 07.06.2017 г. и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Сливен против чл. 15, ал. 3 и чл. 30 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Котел. ОСЪЖДА Общински съвет - Котел да заплати на Окръжна прокуратура направени по делото разноски в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62/2017 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за вносителя на протеста и Окръжна прокуратура – Сливен, и от съобщаването за ответника по протеста.
В законна сила на 27.6.2017г.
130 Административно дело No 63/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ С.З.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.4.2017г.
Определение от 05.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.З.К. *** против Заповед № 03-РД/347 от 06.02.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, в частта й по раздел II, точка 1 и точка 6, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане, подадено от С.К. по мярка 11 "Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63/2017 г. по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2017г.
131 Административно дело No 64/2017 Закон за държавния служител И.А.К. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.6.2017г.
Решение № 91/09.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № Д-05/21.12.2016 г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с която на И.А.К., ЕГН ********** е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на основание чл. 90, ал.1, т.5, чл. 93, ал. 1, чл. 89, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за държавния служител за нарушения по чл. 21, чл. 24, ал. 4 и чл. 28, ал. 1 от същия закон, вр. с чл. 6, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация /КПДСл/ и на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с държавния служител И.А.К., на длъжност Главен инспектор в Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор – Югоизточна България“, ГД „ИДТН“, при ДАМТН, с ранг ІІІ младши, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Държавна агенция да метрологичен и технически надзор, да заплати на И.А.К., ЕГН ********** *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
132 Административно дело No 65/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 27.3.2017г.
Определение от 27.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 65/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
133 Административно дело No 66/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.6.2017г.
Решение № 93/21.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.К. срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0804-000029/21.01.2017 год. издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Сливен, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Н.П.К. е наложена ПАМ „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно 190 дни“ и са отнети два броя табели като НЕОСНОВАТЕЛНА.
134 Административно дело (К) No 67/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.5.2017г.
Решение № 1 / 25.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114/09.02.2017 год. постановено по гр.д. № 4383/2016 год. по описа на Районен съд Сливен. ОСЪЖДА С.С.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на община Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в общ размер на 200 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция в размер на 100 лева и юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 100 лева
В законна сила на 25.5.2017г.
135 Административно дело No 68/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.М.Т.,
Х.П.Т.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.6.2017г.
Решение № 87/12.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.Т., ЕГН ********** и Х.П.Т., ЕГН **********,*** срещу Виза за проектиране в УПИ VІІІ-3154, кв. 158 по ПУП на гр. Нова Загора, идентичен с ПИ с идент. № 51809.503.3154 по КККР на гр. Нова Загора, издадена от Главния архитект на Община Нова Загора за проектиране на 1. плътна ограда с височина до 2,20 м. в собствен имот и 2. постройка от допълващо застрояване, при спазване на действащата нормативна уредба, съгласуване и одобряване със специализираните органи и експлоатационни дружества при необходимост, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Р.М.Т., ЕГН ********** и Х.П.Т., ЕГН **********,*** да заплатят на М.С.К., с адрес *** разноски в общ размер на 750,00 (седемстотин и петдесет) лева.
В законна сила на 6.7.2017г.
136 Административно дело No 69/2017 Закон за акцизите и данъчните складове ГАЗТРЕЙД СЛИВЕН ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.6.2017г.
Определение от 09.06.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Газтрейд Сливен“ ЕООД гр.Сливен, подадена от управителя П.Г. и от синдика Б.Б. срещу Решение № 32-353586/16.12.2016г. на Началник Митница Бургас, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 69/2017 година по описа на Административен съд Сливен.
137 Административно дело No 70/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС М.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.10.2017г.
Решение № 169/13.10.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-656 от 06.03.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се изземе принудително от М.И.К. с ЕГН: **********, жилище на адрес: гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53, вх. В, ап. 10.
138 Административно дело No 71/2017 Закон за достъп до обществена информация Я.П.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.4.2017г.
Определение от 07.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.П.Х. срещу решение № РД-15-275/22.02.2017 год. на Кмета на Община Сливен като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 71/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.4.2017г.
139 Административно дело No 72/2017 Закон за достъп до обществена информация Я.П.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.5.2017г.
Решение № 57/12.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.П.Х. *** срещу Решение № РД-15-241/17.02.2017 г. на Кмета на Община Сливен В ЧАСТТА му по т. 3, с която е отказан достъп (чрез преглед на място и копия на избрани страници) до издадените през месец септември 2012 г. разрешения за строеж, като неоснователна. ОСЪЖДА Я.П.Х. *** да заплати на Община Сливен разноски в размер на 100,00 (сто) лева.
140 Административно дело No 73/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.4.2017г.
Определение от 10.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Т. ***, подадена чрез пълномощника й З.Щ.П. против Заповед № РД-15-298/27.02.2017г. на Кмета на Община Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 73/2017 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 20.4.2017г.
141 Административно дело No 74/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.8.2017г.
Решение № 143 от 24.08.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ГППИМП „М. Б.” ООД с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Х. Б.” № ., каб. ., представлявано от управителя Н.П.Б., подадена против Писмена покана Изх. № 29-05-5 от 07.03.2017 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, ГППИМП „М. Б.” ООД е поканено в 14-дневен срок от получаване на писмената покана да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 532,82 /петстотин тридесет и два лева и осемдесет и две стотинки/ лева. ОСЪЖДА ГППИМП „М. Б.” ООД с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Х. Б.” № ., каб. ., представлявано от управителя Н.П.Б., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 385 /триста осемдесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
142 Административно дело No 75/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 10.5.2017г.
Определение от 10.05.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.26, ал.1, т.5 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Твърдица. ОСЪЖДАОбщински съвет Твърдица да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 75/2017 год. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София.
В законна сила на 23.5.2017г.
143 Административно дело No 76/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.О.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.6.2017г.
Решение № 75/07.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.С., ЕГН **********,*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000206 от 03.03.2017 г. издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на основание чл. 171, т.2А от ЗДвП по отношение на М.О.С. е наложена принудителна административна мярка „Прекратяване на регистрация на ППС за срок от шест месеца”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила на 27.6.2017г.
144 Административно дело No 77/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 10.4.2017г.
Определение от 10.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.П., с адрес ***, подадена против Заповед № РД-15-344/07.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 77/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 15.6.2017
Административно дело № 6069/2017
С определение № 7550/15.06.2017 г. по адм.д.№ 6069/2017 г. на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ Определение № 87 от 10.04.2017 г., постановено по адм.д.№ 77 по описа на Административен съд - Сливен за 2017 г. ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
145 Административно дело No 77/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 170 от 17.10.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-344 от 07.03.2017 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание основание чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 7, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани е наредено да се прекратят наемните правоотношения с лицето С.А.П. с ЕГН ********** за общинско жилище на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53, вх. Б, ап. 1, както и в едномесечен срок от получаване на заповедта да се освободи жилището, да се платят всички наеми и консумативни разноски и ключа да се предаде в Общинска администрация Сливен. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
146 Частно административно дело No 78/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.3.2017г.
Определение от 23.03.2017 г. - СПИРА изпълнението на Заповед № РД-15-344/07.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено да се прекратят наемните правоотношения с лицето С.А.П. *** за общинско жилище на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53 вх. „Б” ап. 1, в 1 месечен срок от получаване на заповедта да се освободи жилището, да се платят всички наеми и консумативни разноски и ключа да се предаде в стая № 23 на Общинска администрация гр.Сливен, до разглеждане и приключване на производството, образувано по жалба вх.№ Сд-01-01-863/22.03.2017г. на С.П. срещу цитирания административен акт. ОСЪЖДА С.А.П., с адрес *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева.
В законна сила на 31.3.2017г.
147 Административно дело No 79/2017 Закон за защита от дискриминация С.П.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 28.3.2017г.
Определение от 28.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П. *** против Решение № 40/30.01.2017 г., постановено от първи специализиран постоянен състав на Комисията за защита от дискриминация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.4.2017г.
148 Административно дело No 80/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Р.Я. НАЧАЛНИК РУ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.6.2017г.
Решение № 88/01.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0306-000020/03.02.2017 г., издадена по чл. 171 т. 2 б. „к” от Закона за движението по пътищата от Началник на Районно управление Нова Загора при Областна дирекция на МВР - Сливен, с която е разпоредено по отношение на Б.Р.Я., ЕГН **********,*** временно спиране от движение на моторно превозно средство до заплащане на дължимата глоба с отнемане на Свидетелство за регистрация на МПС № 000645067 – разрешение за временно движение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РУ Нова Загора при ОД на МВР – Сливен да заплати на Б.Р.Я., ЕГН **********,*** разноски по делото в размер на 310,00 (триста и десет) лева.
В законна сила на 23.6.2017г.
149 Административно дело No 81/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.4.2017г.
Определение от 21.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Р. *** срещу Заповед № РД-15-1432 от 25.10.2016 год. издадена от Кмета на Община Сливен, с която същият е наредил да се изземе принудително от В.М.Р. имот-частна общинска собственост представляващ жилище-къща, състоящо се от две стаи със сервизни помещения на адрес: гр.Сливен, ул.“Димитър Пехливанов - Добрович“ № 112, актуван с АОС № 532/12.02.1999 год. поради това, че същият го държи без правно основание като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 81/2017 год. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 12.5.2017г.
150 Частно административно дело No 82/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.3.2017г.
СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № РД-15-1432 от 25.10.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено изземване на общински имот от В.Р. *** до приключване с окончателен съдебен акт на производството по административно дело № 81/2017 г. на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА В.М.Р. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса за разглеждане на делото в размер на 10 /десет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 3.5.2017
Административно дело № 4573/2017
С Определение № 5540/03.05.2017 г. по адм.д.№ 4573/2017 г. на ВАС, Първо отделение - ОБЕЗСИЛВА определение от 24.03.2017 г. на Административен съд Сливен по адм. д. № 82/2017 г. в частта му, с която е разпоредено спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД-15-1432/25.10.2016 г. на кмета на Община Сливен и прекратява делото в частта по искането на В. М. Р. за спиране на изпълнението на заповедта.
В законна сила на 3.5.2017г.
151 Административно дело No 84/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.Х.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.7.2017г.
Решение № 118 от 10.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Х.Я. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000248 от 13.03.2017 г., издадена от Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, с която на Я.Х.Я., на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2017г.
152 Административно дело No 86/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 30.3.2017г.
Определение от 30.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.П. срещу Заповед № РД-15-344 от 07.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 86/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 77/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 12.4.2017г.
153 Частно административно дело No 87/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 29.3.2017г.
Определение от 29.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането от С.А.П. *** за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-344/07.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се прекратят наемните правоотношения със С.А.П. за общинско жилище, находящо се на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53 вх. „Б” ап. 1. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 87/2017 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 12.4.2017г.
154 Административно дело No 88/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.К.И.С.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 10.5.2017г.
Определение от 10.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Ю.К.И. – С. с посочен в молбата адрес: 5-ти отряд, З.С., в частта, в която са заявени претенции срещу Министерство на правосъдието и ГД „Изпълнение на наказанията, и връща исковата молба на подателя й Ю.К.И. – С.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 88 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.6.2017
Административно дело № 7030/2017
С Определение № 8180/27.06.2017 г. по адм. дело № 7030/2017 г. на ВАС, Осмо отделение ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 110/10.05.2017 г., постановено по адм. дело № 88/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
155 Административно дело No 89/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.7.2017г.
Решение № 110 / 07.07.2017 г. - ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 2907,87 лв. (две хиляди деветстотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразна Заповед № 99 от 15.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, ведно със законната лихва върху сумата за периода от 05.08.2016 г. до 03.04.2017 г. в размер на 193,73 лв. сто деветдесет и три лева и седемдесет и три стотинки), както и законната лихва върху сумата от 2907,87 лева, считано от 03.04.2017 г. до окончателното и изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.С. с ЕГН: **********,*** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати законна лихва върху сумата от 2907,87 лв. представляваща лихвата за забава върху всяка една отделна главница, считано от датата на последното число на съответния месец до 05.08.2016 г. в размер над 193,73 лв. до 248,76 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 683,70 лв. (шестстотин осемдесет и три лева и седемдесет стотинки), представляваща съдебни разноски.
В законна сила на 8.8.2017г.
156 Административно дело No 90/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ТРЮФЕЛ ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2017г.
Решение № 86 от 30.05.2017 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказа на Директора на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, да издаде на СНЦ „Н. а. Б. т.” – гр. Варна, позволително за ползване на гъби /трюфели/, обективиран в Писмо Изх. № ОГ-21-1 от 10.03.2017 г. по описа на Югоизточно държавно предприятие – Сливен. ВРЪЩА преписката на Директора на Югоизточно държавно предприятие– Сливен, за изпълнение на процедурата по чл. 31, ал. 5, изр. 2 от АПК относно подадената от СНЦ „Н. а. Б. т.” молба с Вх. № ЛС-00-56 от 09.03.2017 г. по описа на Югоизточно държавно предприятие–Сливен. ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие ДП – Сливен, да заплати на СНЦ „Н. а. Б. т.” със седалище и адрес на управление: гр. В., жк „В.” бл. , вх. , ет. , ап., представлявано от Председателя Д.С.Д., сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
157 Административно дело No 91/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.5.2017г.
Решение № 80/30.05.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Х.И.П., ЕГН ********** ***, сума в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, от незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0804-001938 от 19.10.2016 г. на Началник група към ОД на МВР – Сливен, сектор „ПП“. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Х.И.П., ЕГН ********** ***, сума в размер на 310,00 (триста и десет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
158 Административно дело No 92/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2017г.
Решение № 102 от 14.06.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Х.И.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0804-002109 от 10.11.2016 г. на Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1785 / 2016 г. по описа на Районен съд– Сливен. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Х.И.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски за настоящото производство. Решението може да се оспорва с касационна жалба или касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2017г.
159 Административно дело No 93/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.6.2017г.
Съгласно протоколно определение от 07.06.2017 г. на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура - Сливен против: чл. 1, ал. 2, т. 1; чл. 34, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г” и ал. 2; чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет - Сливен да заплати на Окръжна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 93 /2017 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд.
В законна сила на 15.6.2017г.
160 Административно дело No 94/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.5.2017г.
Определение от 09.05.2017 г. - Оставя без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.28 т.5 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Твърдица. Осъжда Общински съвет Твърдица да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. Прекратява производството по адм. д. № 94/2017 г. по описа на АдмС Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София.
161 Административно дело No 96/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Н.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.6.2017г.
Решение № 113/26.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000892 от 14.12.2016 г. на Началник Сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на И.Н.Д. *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила на 15.7.2017г.
162 Административно дело No 97/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Т.С.Т. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР.НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.7.2017г.
Решение № 122 от 19.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 306з-55 от 15.03.2017 г., издадена от Началника на Районно управление – Нова Загора при Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор Т. ***, м. а. в група ПК при Районно управление Нова Загора при ОДМВР Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районно управление на МВР - Нова Загора при ОД на МВР – Сливен да заплати на Т.С.Т., ЕГН **********,*** разноски по делото в размер на 310,00 /триста и десет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
163 Административно дело No 98/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.6.2017г.
Решение № 99/16.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Наредба за определяне размера на местните данъци на община Сливен, приета с Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет Сливен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева). ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Р.Д.К., П.И.С., З.К.Д. и Х.И.Б. сумата от 600.00 лв. (шестстотин лева), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
164 Административно дело No 99/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТД ДИЯ ГАЗ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.10.2017г.
Решение № 154/05.10.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДИЯ - ГАЗ“ ООД, представлявано от управителя Я.П.Х. срещу Виза за проектиране в УПИ І, кв. 79 по Плана на Промишлена зона на гр. Сливен, издадена от Главния архитект на Община Сливен на 17.03.2017 г. за проектиране на постройка от допълващото застрояване – покрит паркинг за служебни автомобили, при спазване на действащите норми и нормативи и предварително съгласуване на скицата по реда на ЗУТ, като неоснователна. ОСЪЖДА „ДИЯ - ГАЗ“ ООД, представлявано от управителя Я.П.Х., ЕИК 119629563, да заплати на Община Сливен сумата от 255 лв. (двеста петдесет и пет лева) представляващи разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
165 Административно дело No 100/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 14.9.2017г.
С протоколно определение от 14.09.2017 г. съдът на основание чл.135, ал.3 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 100/2017 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд - Сливен, Административен съд – София-град и Административен съд – София-област по иска предявен от С.П.Р. срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр. София. Изпраща делото на Председателя на ВАС за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.9.2017г.
166 Административно дело No 101/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АПМП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.8.2017г.
Решение № 140 / 18.08.2017 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-6/27.03.2017 г. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) „Д-р Г.Б.– Амбулатория за първична медицинска помощ”, представлявано от д-р Г.Н.Б.– Управител на ЛЗ е поканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 1 704,43 (хиляда седемстотин и четири 0,43) лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на „Д-р Г.Б.– Амбулатория за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Ст. Караджа” № 2, ДКЦ-2, каб. 48 и представляващ д-р Г.Н.Б.разноски в размер на 900,00 (деветстотин) лева.
167 Административно дело No 102/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.Д.Д.А.С. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.6.2017г.
Решение № 104/21.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д-р Д.Д. ***, ЕИК 119607022, с управител д-р Д.М.Д., с адрес *** против Заповед за налагане на санкция № РД-09-154/17.02.2017 г. издадена от директора на РЗОК – Сливен, с която на основание чл. 74, ал. 5 от ЗЗО и чл. 258, ал. 1 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. за извършени шестнадесет нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, са наложени 16 на брой санкции в размер по 50 лв., всяка една от тях, или в общ размер 800,00 (осемстотин) лева, на основание чл. 263, ал.1 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК, като неоснователна ОСЪЖДА ЕТ „Д-р Д.Д. ***, ЕИК 119607022, с управител д-р Д.М.Д. *** разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 (сто) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
168 Административно дело No 103/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД СЛИВЕН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ИА АА СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.7.2017г.
Решение № 117/07.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пътнически превози" ЕООД гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 3, ЕИК 202311429 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-03-2/21.03.2017 год. издадена от Главен директор на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" при Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" гр. София като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на РБългария.
В законна сила на 3.8.2017г.
169 Административно дело No 104/2017 Закон за защита от дискриминация Б.М.Ш. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.4.2017г.
Определение от 25.04.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 104/2017 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Велико Търново. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните, чрез изпращане на препис от него.
170 Административно дело No 105/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД СЛИВЕН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.6.2017г.
Решение № 89/20.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пътнически превози” ЕООД гр. Сливен, ул.“Стефан Караджа“ № 3, ЕИК 202311429, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-03-01/21.03.2017 г. издадена от Главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция” при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 12.7.2017г.
171 Административно дело No 106/2017 Закон за достъп до обществена информация Ж.Ж.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 114/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация № 343004-8/30.03.2017г. на Директора на ОДМВР Сливен по заявление на Ж.Б. вх.№ 343004-7 от 06.03.2017 година. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ОДМВР Сливен за произнасяне по заявление на Ж.Б. вх.№ 343004-7 от 06.03.2017 година.
В законна сила на 4.8.2017г.
172 Административно дело No 108/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.С.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.7.2017г.
Определение от 06.07.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от С.М.С., ЕГН **********, с адрес *** против Разпореждане от 18.04.2017 г. на Началник Група „Отчет на ПТП, АНД и ИАД“ при сектор „ПП“ към ОДМВР Сливен или НП № 16-1275-001541/2016 г. на сектор „ПП“-Велико Търново. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 108/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.8.2017г.
173 Частно административно дело No 109/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.М.С. НАЧАЛНИК ГРУПА ОТЧЕТ НА ПТП , АНД И ИАД ПРИ СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР - СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 25.4.2017г.
Определение от 25.04.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на С.М.С. *** за спиране на предварителното изпълнение на Разпореждане от 18.04.2017 г., издадено от Началник група „Отчет на ПТП, АНД и ИАД” при Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с което на основание чл. 64 ал. 1 от ЗМВР на жалбоподателя е разпоредено в срок до 7 дни, или до 25.04.2017 г. да предаде в Сектор „ПП” при ОД на МВР – Сливен или в РУ”П” – Нова Загора СУМПС № 282359656, във връзка с влязло в сила НП № 16-1275-001541/2016 г. на Сектор „ПП” при ОД на МВР – Велико Търново.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 6.7.2017
Административно дело № 5713/2017
С Определение № 8851/06.07.2017 г. по адм.д.№ 5713/2017 г. на ВАС, Пето отделение - ОТМЕНЯ Определение № 95 от 25.04.2017 г., постановено по административно дело № 109/2017 г. от Административен съд Сливен и ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на С.М.С. допуснатото предварително изпълнение на разпореждането от 18.04.2017 г. на Началник група "Отчет на ПТП, АНД и ИАД" при сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Сливен, като незаконосъобразно.
174 Административно дело No 110/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.5.2017г.
Решение № 81/23.05.2017 г. - ОСЪЖДА Регионална Дирекция на Горите гр. Б., с адрес гр. Б., ул. “Цар Иван Шишман” № 8, да заплати на М.Г.Г., ЕГН ********** *** сума в размер на 600,00 (шестстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, от незаконосъобразно Наказателно постановление № 1187 от 27.07.2016 година на Директора на РДГ – Б., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална Дирекция на Горите гр. Б., с адрес гр. Б., ул. “Цар Иван Шишман” № 8, да заплати на М.Г.Г., ЕГН ********** ***, сума в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
175 Административно дело No 111/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2017г.
Решение № 105/23.06.2017г. - ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Бургас да заплати на С.Н.Б. ЕГН ********** с адрес *** сумата от 600 (шестстотин) лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на отменено наказателно постановление № 1186/20.07.2016 год. издадено от директора на РДГ Бургас ведно със законната лихва върху главницата за периода от подаване на исковата молба 24.04.2017 год. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите гр. Бургас ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.Б. ЕГН ********** с адрес *** разноски по адм. дело № 111/2017 год. на Административен съд Сливен в размер на 331 (триста тридесет и един) лева представляващи адвокатски хонорар и 10 (десет) лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
176 Административно дело No 113/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПИМП Д-Р ГАНКА ВАСИЛЕВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.7.2017г.
Решение № 133 от 21.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД-09-307 от 08.03.2017 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г.В.” ЕООД, представлявано от управителя Г.И.К.– В., е наложена санкция в размер на 50 /петдесет/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ доктор Г.В.” ЕООД с ЕИК: 203737392, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов” № 22-Б-8, представлявано от управителя Г.И.К. – В., сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
177 Административно дело No 114/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.5.2017г.
Определение от 03.05.2017 г. - СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 114/2017 год. на Административен съд Сливен с производството по адм.дело № 245/2015 год. на Административен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 114/2017 год. на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила на 26.5.2017г.
178 Административно дело No 115/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕТ Е.Д.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 22.8.2017г.
Определение от 22.08.2017 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 17.08.2017 г. по административно дело № 115 / 2017 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Е.– Д.С.” с ЕИК: 119037985, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Възрожденска” № 7, подадена против Решение № 629 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Сливен, с което не е прието предложението за одобряване и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.301.173, попадащ извън границата на урбанизираните територии в землището на гр. Сливен. ОСЪЖДА ЕТ „Е.– Д.С.” с ЕИК: 119037985, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Възрожденска” № 7, да заплати на Общински съвет – Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 115 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
179 Административно дело No 118/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 19.7.2017г.
Съгласно протоколно определение от 19.07.2017 г., съдът на основание чл. 159, т. 4 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура - Сливен против текста на чл. 55, т. 74 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, приет с Решение № 487/16.12.2016 г. на Общински съвет - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/2017 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет – Сливен да заплати на Окръжна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 27.7.2017г.
180 Административно дело No 119/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) САГБАЛ ЕВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.6.2017г.
Решение № 103 / 30.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение ЕВА" ЕООД гр. Сливен, бул.“Панайот Хитов“ № 117, ЕИК 119616231 против Заповед № РД-09-452/21.04.2017 г. на Директора на РЗОК -Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение ЕВА" ЕООД гр. Сливен, бул.“Панайот Хитов“ № 117, ЕИК 119616231, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
181 Административно дело No 120/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 29.5.2017г.
Определение от 29.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Д. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 120/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.6.2017г.
182 Административно дело No 123/2017 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ф.И.К.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 11.5.2017г.
Определение от 11.05.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 123 / 2017 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото, образувано по жалба вх.№ СД-01-01-1348/05.05.2017г., подадена от Ф.И.К., по подсъдност на Административен съд Бургас.
183 Административно дело No 124/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 149 / 03.10.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на М.А.М.., ЕГН **********,***, сумата от 40 лв. (четиридесет лева) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 5”А”/31.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, като ОТХВЪРЛЯ иска на М.А.М. *** за сумата над 40 лв. до пълния му размер от 310 лв., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на М.А.М. *** за сумата 1800 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 5”А”/31.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. Котел, като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на М.А.М.., ЕГН **********,***, сумата от 17,17 лв. (седемнадесет лева и седемнадесет стотинки), представляваща съдебни разноски.
184 Административно дело No 125/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.10.2017г.
Решение № 158/16.10.2017 г. - ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Сливен да заплати на М.А.М., ЕГН **********,***0,00 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 9/19.11.2014 г. на Директора на РДГ – Сливен, като ОТХВЪРЛЯ иска на М.А.М. *** за сумата над 150,00 лв., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на М.А.М. *** за сумата от 2 970,00 лв., ведно с мораторна лихва върху тази сума, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 9/19.11.2014 г. на Директора на РДГ – Сливен. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Сливен да заплати на М.А.М., ЕГН **********,***, сумата от 31,06 лв., представляваща съдебни разноски.
185 Административно дело No 126/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Х.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 157/17.10.2017 г. - ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Сливен да заплати на Х.Х.Х., ЕГН **********,*** сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 1089/14.12.2015 г. на Директора на РДГ – Сливен, като ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Х.Х. *** за сумата над 150,00 лв., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.Х.Х. *** за сумата от 2 219,00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 1089/14.12.2015 г. на Директора на РДГ – Сливен. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Сливен да заплати на Х.Х.Х., ЕГН **********,***, сумата от 82,31 лв., представляваща съдебни разноски.
186 Административно дело No 127/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.С.Х.,
Е.А.Х.
НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.7.2017г.
Решение № 125/20.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Х. и Е.А.Х. против Заповед № ДК-11-Сл-3/21.04.2017 г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ към РДНСК Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Х.С.Х., ЕГН ********** и Е.А.Х., ЕГН **********,***, да заплатят на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ към РДНСК Югоизточен район направени по делото разноски в размер на 100 (сто) лева.
В законна сила на 11.8.2017г.
187 Административно дело No 128/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ В.-Н.-8.- В.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.8.2017г.
Решение № 130/01.08.2017 г. - ИЗМЕНЯ по жалба на ЕТ „В. – Н – 86 - В. К.“ с.Ж., общ. Котел Решение № 20/311/00921/3/01/04/01 с изх.№ 01-6500/389 от 05.04.2017г. на Изпълнителен директор на ДФ “Земеделие“, в частта,с която за база на определената финансовата корекция е определена „отпуснатата финансова помощ“ по договор № 20/311/00921 от 30.10.2014г., като определя за база „отпусната финансова помощ от ЕЗФРСР“и в частта, с която е определен процент на финансовата корекция „14,33%“, като определя процент на финансовата корекция „14,06 %“. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „В. – Н – 86 - В. К.“ с.Ж., общ. Котел срещу Решение № 20/311/00921/3/01/04/01 с изх. № 01-6500/389 от 05.04.2017г. на Изпълнителен директор на ДФ “Земеделие“, в останалата част. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ да заплати на ЕТ „В. –Н – 86 - В. К.“ с. Ж., общ. Котел, ул.“ 14“ № 20, БУЛСТАТ 202324348, представлявано от В. К. съдебни разноски в размер на 206/двеста и шест/ лв. ОСЪЖДА ЕТ „В. –Н – 86 - В. К.“ с. Ж., общ. Котел, ул.“ 14“ № 20, БУЛСТАТ 202324348, представлявано от В. К. да заплати на ДФ „Земеделие“ разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв.
188 Административно дело No 129/2017 Закон за убежището и бежанците З.Б.Б. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.6.2017г.
Решение № 96/06.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Б.Б., ЛНЧ **********, срещу Решение № 4949 от 08.03.2017 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което й е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
В законна сила на 26.6.2017г.
189 Административно дело No 130/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.8.2017г.
Решение № 127/04.08.2017 г. - ОТМЕНЯ по протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен чл. 21, ал.4, чл.22 т.1, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл.27 т.1, чл.29 ал.2, чл.32 и чл.33 т.1, чл.66, чл.67 и чл.68 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Котел. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен, в частта, с която се оспорват чл.1, ал.2, чл.19, ал.1, чл.22 т.2, т.3 и т.4, чл.27 т.2 и т.3, чл.28 ал.1 и ал.2, чл.31, чл.33 т.2 и т.3и чл.34 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Котел. ОСЪЖДА Общински съвет - Котел, да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направените съдебни разноски по делото в размер на 20.00 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва, по начина по който е бил обнародван акта, съгласно чл. 194 от АПК.
В законна сила на 10.10.2017г.
190 Административно дело No 132/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ В.-Н.-8.- В.К.   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 30.5.2017г.
Определение от 30.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ВЕСЕЛИНА – Н – 86 – ВЕСЕЛИНА КАМАРШКИ“, представлявана от Веселина Недялкова Камаршки, подадена срещу писмо с изх. № 01-6500/389 от 23.01.2017 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 132/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
191 Административно дело No 133/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.6.2017г.
Определение от 02.06.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Г. с ЕГН: **********, с адрес: ***№ СД-01-01-1517 от 22.05.2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, в качеството на правоприемник на ЕТ „Леон Комерс – В.И.Г.” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 7-Б-6, подадена против Уведомление с Изх. № 1100-1185/1/ от 19.05.2017 г. на Кмета на Община Сливен за принудително изпълнение на Заповед № РД 15-963 от 14.04.2015 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 133 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила на 22.6.2017г.
192 Частно административно дело No 134/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.В.И.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.5.2017г.
Определение от 23.05.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането вх. № СД-01-03-1521/22.05.2017 г. на Веселин Иванов Георгиев, ЕГН **********, в качеството на правоприемник на ЕТ "Л.К. - В.И.Г." седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 за спиране изпълнението на Заповед № РД 15-963/14.04.2015г. на Кмета на Община Сливен, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА Веселин Иванов Георгиев, ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 10 (десет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила на 2.6.2017г.
193 Частно административно дело No 135/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.5.2017г.
Определение от 23.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ искането вх. № СД-01-03-1533/23.05.2017 г. на В.И.Г., ЕГН **********, в качеството на правоприемник на ЕТ „Леон комерс - В.И.Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 за спиране изпълнението писмо изх.№ 1100-1185/19.05.2017 г. на Кмета на Община Сливен, като неоснователно. ОСЪЖДА В.И.Г., ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 10 (десет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. Определението да се съобщи незабавно на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
194 Административно дело No 136/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.8.2017г.
Решение № 139 / 17.08.2017 г. - ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. С.на основание чл. 284 от ЗИНЗС ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в З.Б.сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста Сливен, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден, при престоя му в Ареста Сливен при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" за периода 28.04.2016 год. - 27.05.2016 год., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба 23.05.2017 год. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 100 /сто/ лева до пълния размер на претендираното обезщетение от 4 000 /четири хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. С.на основание чл. 284 от ЗИНЗС ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в З.Б.сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста Сливен, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден, при престоя му в Ареста Сливен при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" за периода 17.06.2016г. до 09.08.2016г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба 23.05.2017 год. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 200 /двеста/ лева до пълния размер на претендираното обезщетение от 6 000 /шест хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в З.Б.срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. С.за изплащане на обезщетение за забава на изпълнението от датата на увреждането, като НЕДОКАЗАН И НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. С.- 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в Затвора Бургас, разноски по делото в размер на 310.00 /триста и десет / лева, представляващи държавна такса за разглеждане на делото и адвокатско възнаграждение.
В законна сила на 12.9.2017г.
195 Административно дело No 137/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.10.2017г.
Решение № 164 от 10.10.2017 г. - ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на Д.Г.Б. с ЕГН: **********,***, обезщетение в размер на 200 /двеста/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на престоя му в Ареста Сливен за периода от 30.09.2016 г. до 02.12.2016 г., през който е бил поставен в неблагоприятни условия за изтърпяване на мярката задържане под стража, изразяващи се в липса на: достатъчно жилищна площ, пряк достъп на дневна светлина, проветряване, постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, и условия за двигателна активност, ведно със законната лихва върху сумата от 200 /двеста/ лева, считано от 02.12.2016 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част за разликата над 200 /двеста/ лева до 10000 /десет хиляди/ лева ведно с претендираната законна лихва върху тази сума. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на Д.Г.Б. с ЕГН: **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща внесена държавна такса по делото. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на адвокат Н.К.П. ***, с адрес на кантората: гр. Сливен, ул. “Г.С.Раковски” № 13, ет. 1, офис № 5, с ЕГН: **********, адвокатско възнаграждение в размер на 17 /седемнадесет/ лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба или касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
196 Административно дело No 138/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.5.2017г.
Определение от 30.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба К.Д.М., ЕГН **********,*** срещу Районна прокуратура Сливен, за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева, ведно със законна лихва от деня на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138/2017 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. ИЗПРАЩА делото на родово компетентния съд – Окръжен съд Сливен.
В законна сила на 30.5.2017г.
197 Административно дело No 139/2017 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.П.И. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32450 МОКРЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.7.2017г.
Решение № 132 от 25.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.И. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № ЛС-7 от 16.05.2017 г., издадена от Командира на Военно формирование 32450 - с. Мокрен, с която на основание чл. 146, т. 3, чл. 161, т. 3, чл. 162, т. 1а от ЗОВСРБ, с изтичане на уговорения срок е прекратен договорът за военна служба, освободен е от длъжност и от военна служба и е зачислен на военен отчет редник Т.П.И.. ОСЪЖДА Т.П.И. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Военно формирование 32450 - с. Мокрен, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2017г.
198 Административно дело No 141/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.10.2017г.
Решение № 165 от 06.10.2017 г. - ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - гр. София, да заплати на Д.Г.Д. с ЕГН: **********, с адрес ***, .-та група, сп.п. № ., обезщетение в размер на 400 /четиристотин/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на престоя му в Ареста Сливен за периода от 24.11.2016 г. до 24.03.2017 г., при който е бил поставен в неблагоприятни условия за изтърпяване на мярката задържане под стража, изразяващи се в липса на достатъчно жилищна площ, постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, и условия за двигателна активност, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част за разликата над 400 /четиристотин/ лева до 6000 /шест хиляди/ лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба или касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
199 Административно дело No 144/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.7.2017г.
Решение № 126 / 13.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1 представлявано от изп.директор д-р В.П. против Заповед № РД-09-520 от 18.05.2017 год. на директора на Районната здравно осигурителна каса Сливен, с която е отказано сключване на договор по КП № 217а „Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрена и колянна става“ и КП № 217б „Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници“ като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
200 Административно дело No 149/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Н.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.7.2017г.
Решение № 128/24.07.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на Г.Н.Л., ЕГН **********, с адрес *** обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 600,00 (шестстотин) лева, представляващо заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1338/2016 г. по описа на Районен съд Сливен, ведно със законната лихва, считано от 20.12.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на Г.Н.Л., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 310,00 (триста и десет) лева, представляващи направените по делото разноски.
201 Административно дело No 150/2017 Закон за защита от дискриминация Д.Д.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.9.2017г.
Решение № 145/28.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.К. *** срещу Решение № 117/28.03.2017 г. на Комисия за защита от дискриминация (КЗД), с което е установено, че министърът на образованието, началникът на Регионално управление на образованието – Сливен и директорът на ГПЗЕ „Захарий Стоянов” гр. Сливен за процесния период – учебната 2015 – 2016 г. не са осъществил дискриминация по признак „р.” по смисъла на чл. 4 ал. 1 от ЗЗДискр. Спрямо Д. Д. К., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Д.К. *** да заплати на Регионално управление на образованието- Сливен разноски в размер на 500 (петстотин) лева.
202 Административно дело No 152/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 152/03.10.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ протеста на Прокурор при Районна прокуратура – Сливен срещу чл. 6, ал.4 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Районна прокуратура Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Сливен разноски по делото в размер на 100 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.
203 Административно дело No 153/2017 Закон за убежището и бежанците М.Б.Б. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 115/22.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.Б. ЛНЧ ********** срещу Решение № 4948 от 08.03.2017 год. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което й е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като неоснователна.
В законна сила на 19.7.2017г.
204 Административно дело No 154/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.П.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.7.2017г.
Решение № 134 от 21.07.2017 г. - ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Сливен, да заплати на Я.П.Х., ЕГН **********,***, сумата от 350 лв. (триста и петдесет лева) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 4 от 24.06.2016 г. от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Сливен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Сливен, да заплати на Я.П.Х., ЕГН **********,***, сумата от 310 лв. (триста и десет лева), представляваща съдебни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 11.8.2017г.
205 Административно дело No 155/2017 Закон за министерство на вътрешните работи С.В.П.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.6.2017г.
Определение от 13.06.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 155/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА административно дело № 155/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от С.В.П. срещу Заповед за задържане с рег. № 1670зз -236 от 04.06.2017 г., издадена от старши полицай при РУ – Сливен към ОД на МВР гр. Сливен. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
206 Административно дело No 156/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЛЕС ПРОМ 2015 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.10.2017г.
Решение № 153/10.10.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лес Пром 2015” ООД, ЕИК 203692221, със седалище и адрес на управление гр. Камено, ул. „Освобождение” № 176, представлявано от управителя П.П.Р. срещу Заповед № РД-10-92/31.05.2017 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Котел, с която е обявен за класиран на първо място и обявен за купувач на дървесина за обект № 44-17 „РИНГ” ООД, на второ място е класиран „Галена – В” ЕООД и е обявен за отстранен от участие „Лес Пром 2015” ООД, като неоснователна. Решението може да бъде обжалвано, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
207 Административно дело No 157/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЛЕС ПРОМ 2015 ООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.10.2017г.
Решение № 150/06.10.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лес Пром 2015” ООД, ЕИК 203692221, със седалище и адрес на управление гр. Камено, ул. „Освобождение” № 176, представлявано от у. П. Петков Р. срещу Заповед № РД-10-93/31.05.2017 г. на директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Котел, с която е обявен за класиран на първо място и обявен за купувач на дървесина за обект № 45-17 „Г. – В” ЕООД и е обявен за отстранен от участие „Лес Пром 2015” ООД, като неоснователна.
208 Административно дело No 160/2017 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ю.К.И.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.6.2017г.
Решение от 14.06.2017 г. - ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 124 от 07.06.2017 год. на Началника на Затвора Сливен като законосъобразна. ОСЪЖДА Ю.К.И.-С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за разглеждане на делото в размер на 10 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл. 111, ал.5 от ЗИНЗС. Препис от съдебния протокол с решението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 14.6.2017г.
209 Административно дело No 161/2017 Закон за достъп до обществена информация Ж.Ж.Б. УПРАВИТЕЛЯ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН ООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.7.2017г.
Определение от 17.07.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Ж.Б. *** срещу мълчалив отказ на управителя на „ВиК – Сливен” ООД по заявление за достъп до обществена информация вх. № РД-04-1598/02.05.2017 г. на „ВиК – Сливен” ООД. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 161/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
210 Административно дело No 164/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.8.2017г.
Решение № 136/10.08.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Доктор Е. Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ“ ЕООД гр.Сливен против отказ на директора на РЗОК Сливен за предоставяне на справка относно неусвоените от дружеството направления за СМД през трето и четвъртото тримесечие на 2015 год., обективиран в писмо изх. № 29-05-45/04.05.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА „Доктор Е. Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р Е. С. Е., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Георги Икономов“ № 37, ет.4, ап.7 ЕИК 203678218 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева.
211 Административно дело No 165/2017 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Х.С. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 25.7.2017г.
Определение от 25.07.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Х.С. *** срещу Експертно решение № 0167/22.05.2017 г. на НЕЛК – Специализиран състав по вътрешни и белодробни болести, с което е отменено ЕР на ТЕЛК по оценка на работоспособността и е потвърдено по останалите поводи, като на С. е определена 20 % трайно намалена работоспособност. ОТМЕНЯ свое разпореждане от 17.07.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 22.08.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 165/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 11.8.2017г.
212 Административно дело No 168/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Д.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.9.2017г.
Решение № 141/11.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.Ж., ЕГН **********, с адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000323/14.04.2017 г. по чл. 171 т. 1 б. „б” от Закона за движението по пътищата, издадена от Началник Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено по отношение на Ж. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС № 280750512) на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече 18 месеца, като неоснователна.
213 Административно дело No 178/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.10.2017г.
Решение № 172/11.10.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Н. с ЕГН: **********,***17, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000388 от 10.05.2017 г., издадена от Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР– Сливен, с която на Н.С.Н., на основание чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.
214 Административно дело No 179/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН УПРАВИТЕЛ НА НЗОК Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.10.2017г.
Решение № 168/09.10.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ВМА гр.София - МБАЛ Сливен гр. Сливен, ул. "Пушкин" № 2 против Заповед № РД-25 ЗС-26/02.06.2017 г. на Управителя на НЗОК, с която са наложени пет отделни санкции "финансова неустойка" в размер на по 200 (двеста) лева или общо 1000 (хиляда) лева., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ВМА гр.София - МБАЛ Сливен адрес: гр. Сливен, ул. "Пушкин" № 2 да заплати на НЗОК направени по делото разноски за експертиза в размер на 200 лева и за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.
215 Административно дело No 180/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.П.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.7.2017г.
Решение № 135 от 21.07.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Н.П.Б., ЕГН **********,***, сумата от 200 лв. (двеста лева) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен Електронен фиш серия К № 1250208 издаден от ОД на МВР Сливен, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.11.2016 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Н.П.Б., ЕГН **********,***, сумата от 310 лв. (триста и десет лева), представляваща съдебни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 10.8.2017г.
216 Административно дело No 181/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.М.К. КМЕТА НА КМЕТСТВО С. СТАРА РЕКА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
Решение № 148 / 27.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.К., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на к. на кметство с. С.р. за издаване на удостоверение за наследници на Х.Д.Х., починал на 31.12.1987 година, акт за смърт № 0986/01.09.2009 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.М.К., ЕГН **********,*** да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 100 (сто) лева.
217 Административно дело No 185/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.9.2017г.
Решение № 159 / 28.09.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-389 от 05.06.2017 год. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл.195, ал. 5 от ЗУТ е наредено в триседмичен срок от получаването й, Лиляна Драгоева - директор на РУ югоизточен регион „Български пощи“ ЕАД, да извърши строително ремонтни работи по стрехите на постройката си, с цел недопускане на нещастен случай, като в случай, че заповедта не се изпълни доброволно в определения срок, ще последват административни санкции по реда на чл. 232, ал. 5, т. 1 от ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Български пощи“ ЕАД гр. София, ЕИК 121396123, представлявано от Деян Стоянов Дънешки, сумата от 200 лв /двеста/ лева, представляващи направени деловодни разноски.
218 Частно административно дело No 186/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 22.6.2017г.
Определение от 22.06.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Български пощи“ ЕАД гр.София, подадено чрез пълномощник Л. Д. – Директор на РУ „Югоизточен регион“ за спиране на допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД-12-389 от 05.06.2017 год., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 от ЗУТ на Л. Д. – Директор на РУ „Югоизточен регион“ „Български пощи“ ЕАД е наредено в триседмичен срок от получаване на заповедта да извърши строително ремонтни работи по стрехите на постройката си, с цел недопускане на нещастен случай, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА „Български пощи“ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Акад. Стефан Младенов“ №1 бл.31, представлявано от Деян Дънешки, БУЛСТАТ 121396123 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила на 19.7.2017г.
219 Административно дело No 189/2017 Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 27.6.2017г.
Определение от 27.06.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189/2017 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Варна. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните чрез връчване на препис от него.
220 Административно дело No 193/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 29.6.2017г.
Определение от 29.06.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 193 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 193 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 121 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, за съвместно разглеждане на подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура Сливен срещу Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен и на подадената жалба от П.Т.З. *** срещу чл.23 ал.1 от Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен и постановяване на общо решение по тях. КОНСТИТУИРА като оспорващ в производството по адм. дело № 121/29017г. П.Т.З. ***. Същият да бъде вписан в списъка на лицата, призовани по делото, като призоваването да се извърши вкл. и по телефон. ЗАДЪЛЖАВА П.Т.З. да представи по делото доказателства за закупен валиден винетен стикер, удостоверяващ право на ползване на републиканските пътища на автомобила, посочен в декларацията към жалбата, както и доказателства за сключен валиден договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на същия автомобил към датата на подаване на жалбата.
221 Административно дело No 194/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 182/17.10.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0804-000487/14.06.2017 год. издадена от Началник група при ОД на МВР Сливен сектор "Пътна полиция", с която е наредено временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на С.Т. до заплащане на дължимата глоба като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР СЛИВЕН ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Т. ЕГН ********** направените по делото разноски в общ размер на 460 лева, от които 10 лева държавна такса и 450 лева адвокатски хонорар.
222 Административно дело No 198/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.8.2017г.
Определение от 04.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 198/2017 год. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 16.8.2017г.
223 Административно дело No 200/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Щ.В.Щ. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 27.9.2017г.
Определение от 27.09.2017 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 18.09.2017 г. по административно дело № 200 / 2017 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.В.Щ., ЕГН **********, подадена срещу отказ, обективиран в писмо рег. № 804000-3761/04.05.2017 г. на ВПД Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Сливен, да му върне свидетелството за управление на моторно превозно средство. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 200/ 2017 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.10.2017г.
224 Административно дело No 201/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.7.2017г.
Определение от 06.07.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ГППИМП „МЕДИК БИГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1, МЦ „Д-р Миркович”, каб. 12, представлявано от д-р Н.П.Б., подадена против Писмена покана с Изх. № 29-05-103 от 21.06.2017г. на Директора на РЗОК – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 201 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
225 Административно дело No 204/2017 Закон за убежището и бежанците Б.А.М. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.7.2017г.
Решение № 137 от 21.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.М., гражданин на И., ЛНЧ: **********, роден на *** г. в гр. Арбил, И., с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба” бл. 39, вх. А, ап. 11, подадена против Решение № 10043 от 19.05.2017 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което е отказано предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут на Б.А.М.. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Разпореждане от 19.9.2017
Преписка № 14176/2017
ВРЪЩА за произнасяне по неразгледана от съда молба за предоставяне на правна помощ
226 Административно дело No 207/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.Г.Р.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.8.2017г.
Определение от 15.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Р. с адрес: ***№ СД-01-01-2084 от 11.07.2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2017г.
227 Административно дело No 208/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) И.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.10.2017г.
Решение № 173 от 16.10.2017 г. - ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Котел да издаде удостоверение за вписване в регистъра на населението с имената Х.И., обективиран в Писмо Изх. № 94х-1187-1 от 30.06.2017 г. по описа на Община Котел. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Котел за ново произнасяне по подаденото от Х.И. Заявление Вх. № 94х-1185-1 от 29.06.2017 г. по описа на Община Котел, в 7-дневен срок от влизане на решението в сила и УКАЗВА на административния орган при новото произнасяне да се съобрази с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Котел да заплати на И.Х., т.г., роден на *** ***, притежаващ паспорт № U 11588759, издаден на 01.10.2015 г. от Република Турция, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
228 Административно дело No 211/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 166 от 02.10.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Д.И.Г. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 411,60 /четиристотин и единадесет лева и шестдесет стотинки/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0306-000676 от 02.12.2016 г. на Началника на РУ Нова Загора към ОД на МВР – Сливен. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Д.И.Г. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 612,05 /шестстотин и дванадесет лева и пет стотинки/ лева, представляваща разноски за настоящото производство. Решението може да се оспорва с касационна жалба или касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
229 Административно дело No 217/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 18.8.2017г.
Определение от 18.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Котел. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на Районния прокурор при Районна прокуратура – Котел и на Общинска служба по земеделие – Котел– за сведение.
В законна сила на 18.8.2017г.
230 Административно дело No 218/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Х. ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.9.2017г.
Определение от 04.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Х. *** срещу мълчалив отказ на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен да се произнесе по Възражение вх. № КД-01-10/12.06.2017 г., подадено срещу заповед на органа, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 218/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.9.2017г.
231 Частно административно дело No 219/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Д.Х.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.7.2017г.
Определение от 18.07.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането на Г.Д.Х. *** по чл. 166 от АПК за спиране изпълнението на Заповед № РД 10-120/23.05.2017 г., издадена от Директора на ЮИДП ДП – Сливен. ОСЪЖДА Г.Д.Х. *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 (десет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 219/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 26.7.2017г.
232 Административно дело No 220/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗПК БЛИЗНЕЦ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.8.2017г.
Определение от 14.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кооперация „Земеделска производствена кооперация „Б.”, със седалище и адрес на управление село Б., общ. Твърдица, обл. Сливен, представлявано от Х.К. - Председател срещу Заповед № ОЗ-РД/2840 от 04.11.2015 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, с която на основание чл. 20а ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 39 ал. 2 от Наредба № 8/03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 2013 г. е отказано финансиране на Договор № 20/121/06554/20.08.2014 г., сключен с кооперацията с предмет: Отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 220/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.10.2017
Административно дело № 10545/2017
С Определение № 12069/11.10.2017 г. по адм.д.№ 10545/2017 г. на ВАС, Първо отделение - ОТМЕНЯ Определение № 212 от 14.08.2017 г. на Административен съд гр. Сливен, постановено по адм.д.№ 220/2017 г. ВРЪЩА делото на същия състав на АС гр. Сливен за продължаване съдопроизводствените действия.
233 Административно дело No 221/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ,
КАМЕН ГОСПОДИНОВ РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.9.2017г.
Определение от 14.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Камен Господинов – Районен прокурор при РП – Котел, против Решения № 624 от 16.02.2015 г. на Общински съвет Котел, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221/ 2017 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
234 Административно дело No 222/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.Х.И.,
Р.Х.Х.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.7.2017г.
Определение от 27.07.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 222/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 222/2017 г. по описа на Административен съд - Сливен към адм. д. № 121/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, за разглеждане на постъпилата жалба от М.Х.И. и Р.Х.Х. срещу Наредба за условията и реда за безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Сливен.
В законна сила на 27.7.2017г.
235 Административно дело No 224/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Т.Т.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 31.8.2017г.
Определение от 31.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 224 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 31.8.2017г.
236 Административно дело No 225/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.Х.Б.З. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 18.9.2017г.
Определение от 18.09.2017 г. - ОТМЕНЯ разпореждане за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 28.09.2017 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 225/2017 год. по описа на Административен съд Сливен, образувано по жалбата на М.Х.Б.-З. *** срещу Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен управител на Област Сливен, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд – Районен съд Сливен за разглеждане и решаване по същество. Определението да се връчи на страните за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2017г.
237 Административно дело No 226/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.И.Б.,
С.И.Р.,
П.И.Р.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 31.8.2017г.
Определение от 31.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 226 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 31.8.2017г.
238 Административно дело No 227/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Х.Ц.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.8.2017г.
Определение от 14.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 227/2017 г. по описа на Административен съд Сливен, образувано по жалбата на Х.Ц.К. *** срещу Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен управител на Област Сливен, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд – Районен съд Сливен за разглеждане и решаване по същество. Определението да се връчи на страните за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.8.2017г.
239 Административно дело No 228/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Р.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 18.8.2017г.
Определение от 18.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 228 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на страните – за сведение.
В законна сила на 18.8.2017г.
240 Административно дело No 233/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2017г.
Решение № 156/26.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.И.П., ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000501 от 20.06.2017 г. по чл. 171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор "Пътна полиция" към Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на Ц.И.П. е наложена принудителна административна мярка - "прекратяване на регистрацията на ППС", за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 16.10.2017г.
241 Административно дело No 234/2017 Закон за достъп до обществена информация Л.К.Ч.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.8.2017г.
Определение от 01.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.К.Ч. *** срещу мълчалив отказ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2477/05.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 234/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото определение да се изпрати на оспорващия и административния орган.
242 Административно дело No 235/2017 Закон за достъп до обществена информация К.В.Д.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.7.2017г.
Определение от 28.07.2017г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Д. *** срещу мълчалив отказ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2476/05.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 235/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
243 Административно дело No 237/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.В.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 151/02.10.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000584/13.07.2017 г. по чл. 171 т. 1 б. „б” от Закона за движението по пътищата, издадена от Началник група „ ОПТПАНД и АИД в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече 18 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОД на МВР Сливен да заплати на Б.В.Б., ЕГН **********,*** разноски по делото в размер на 310,00 (триста и десет) лева.
244 Административно дело No 239/2017 Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица Р.А.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.10.2017г.
Решение № 160/11.10.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.М. с адрес ***, срещу Заповед № РД-11-05-001/12.07.2017 г. на областния управител на област Сливен, с която на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията административният орган е отказал да удовлетвори искане с вх. № 94РР-0058/07.10.2005 г., подадено от Р.А.М., в качеството й на наследница на А.Й.Г.за изплащане на еднократно обезщетение, съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗПГРРЛ, като неоснователна.
245 Административно дело No 242/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ С ФИРМА ИКАР - Х- ХРИСТО ХРИСТОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 25.8.2017г.
Определение от 25.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Едноличен търговец с фирма „И. – Х – Х. Х.в”, със седалище в гр. Сливен срещу Решение № 752/07.07.2017 г. на Общински съвет Сливен, с което по т. І е отменен § 1 от Решение № 177/31.03.2016 г. и по т. ІІ Общинският съвет пряко е възложил на „Пътнически превози” ЕООД, в качеството му на вътрешен оператор изпълнението на следните линии от транспортната схема: Считано от 15.07.2017 г.: 1. Сливен – Бозаджии с час на тръгване: от Сливен 6:50 ч., от Бозаджии 7:45 ч.; 2. Сливен – Бозаджии с час на тръгване: от Сливен17:30 ч., от Бозаджии 18:40 ч.; 3. Сливен – Скобелево с час на тръгване от Сливен 10:30 ч., от Скобелево 11:20 ч.; 4. Сливен – Скобелево с час на тръгване: от Сливен 12:30 ч., от Скобелево 13:20 ч.; 5. Сливен – Скобелево с час на тръгване: от Сливен 16:00 ч., от Скобелево 16:50 ч.; 6. Сливен – Биково с час на тръгване: от Сливен 14:30 ч., от Биково 15:45 ч.; Считано от 12.09.2017 г.: 7. Сливен- Жельо войвода с час на тръгване: от Сливен 7:40 ч., от Жельо войвода 8:30 ч.; 8. Сливен – Жельо войвода с час на тръгване: от Сливен 9:40 ч., от Жельо войвода 10:30 ч.; 9. Сливен – Жельо войвода с час на тръгване: от Сливен 11.00 ч., от Жельо войвода 11.50 ч.; 10. Сливен – Жельо войвода с час на тръгване: от Сливен 12:30 ч., от Жельо войвода 13:20 ч.; 11. Сливен – Жельо войвода с час на тръгване: от Сливен 16:00 ч., от Жельо войвода 16:50 ч.; 12. Сливен – Жельо войвода с час на тръгване: от Сливен 17:00 ч., от Жельо войвода 6:40 ч.; 13. Сливен – Чокоба с час на тръгване: от Сливен 7:50 ч., от Чокоба 8:30 ч.; 14. Сливен – Чокоба с час на тръгване: от Сливен 17:15 ч., от Чокоба 17:50 ч.; по т. ІІІ е възложено на Кмета на Община Сливен да предостави на „Пътнически превози” ЕООД – Сливен маршрутните разписания по т. ІІ, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 242/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
246 Административно дело No 243/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.В.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.10.2017г.
Определение № 174/12.10.2017 г. - ОТМЕНЯ Отказа на Директора на Областна дирекция на МВР – Сливен, да се произнесе по Искане с Вх. 343000-6870 от 07.07.2017 г. по описа на Областна дирекция на МВР – Сливен, подадено от Н.В.Б. с ЕГН: **********,***. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Областна дирекция на МВР– Сливен, за произнасяне по същество по Искане с Вх. 343000-6870 от 07.07.2017 г. по описа на Областна дирекция на МВР – Сливен, подадено от Н.В.Б. с ЕГН: **********,***, за възобновяване на административното производство по Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000778 от 26.11.2015 г., издадена от Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото определение. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Н.В.Б. с ЕГН: **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
247 Административно дело No 248/2017 Закон за достъп до обществена информация М.В.Ш.,
М.В.Ш.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.8.2017г.
Определение от 30.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.Ш., с посочен в жалбата адрес *** срещу мълчалив отказ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2788/25.07.2017 г. ОТМЕНЯ свое разпореждане от 24.08.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 28.09.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 248/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
248 Административно дело No 249/2017 Закон за достъп до обществена информация В.К.Ч. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
Определение от 30.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Ч., с посочен в жалбата адрес *** срещу мълчалив отказ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2857/31.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 249/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 15.9.2017г.
249 Административно дело No 250/2017 Закон за достъп до обществена информация Т.Н.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
Определение от 30.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Д., с посочен в жалбата адрес *** срещу мълчалив отказ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2780/25.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 250/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
250 Административно дело No 251/2017 Закон за убежището и бежанците Н.А.Х. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.9.2017г.
Решение № 147/11.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Х. ЛНЧ ********** срещу Решение № 12613 от 20.06.2017 год. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което му е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като неоснователна.
251 Административно дело No 252/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.К. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.8.2017г.
Решение № 142 от 17.08.2017 г. - ПОТВЪРЖДАВА Заповед Рег. № ТС-РАД-10-186 от 09.08.2017 г., издадена от Началника на Затвора Сливен, с която на лишената от свобода П.И.К. е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 10 денонощия”. ОСЪЖДА П.И.К. с ЕГН: ********** да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2017г.
252 Административно дело No 254/2017 Закон за достъп до обществена информация Й.Й.Н. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Й.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Мълчалив отказ на „Водоснабдяване и Канализация Сливен” ООД – гр. Сливен, за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление с вх. № РД-04-2787 от 25.07.2017 г. по описа на „Водоснабдяване и Канализация Сливен” ООД. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.9.2017г.
253 Административно дело No 255/2017 Закон за достъп до обществена информация М.В.Ш. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.Ш. ЕГН ********** срещу мълчалив отказ на „ВиК Сливен“ ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2788 от 25.07.2017 г. по описа на „ВиК Сливен“ ООД.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 255/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 248/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 1.9.2017г.
254 Административно дело No 256/2017 Закон за достъп до обществена информация В.К.Ч. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.8.2017г.
Определение от 16.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 256 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 256 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 249 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Да се изиска информация от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Сливен дали по отношение на подаденото заявление е приложена нормата на чл.31 ал.1 от ЗДОИ. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.8.2017г.
255 Административно дело No 257/2017 Закон за достъп до обществена информация Т.Н.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г.- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Д. ЕГН ********** срещу мълчалив отказ на „ВиК Сливен“ ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-1084 от 25.07.2017 г. по описа на ВиК Сливен ООД.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 257/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 250/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 1.9.2017г.
256 Административно дело No 261/2017 Закон за социално подпомагане С.О.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.8.2017г.
Определение от 21.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.О.Б. с адрес: ***, подадена против Заповед № ЗСП/Д-СН-НЗ/512 от 04.08.2017 г. и Заповед № ЗСП/Д-СН-НЗ/633 от 08.08.2017 г. – и двете на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”– Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 261 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен.
В законна сила на 5.9.2017г.
257 Административно дело No 265/2017 Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.9.2017г.
Определение от 04.09.2017 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, със седалище в гр. Варна срещу мълчалив отказ по т. т. 3, 4, 6, 7 и 8 в Заявление за достъп до обществена информация вх. № 31-00-77/10.07.2017 г. по описа на Община Нова Загора. Прекратява производството по административно дело № 265/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото определение да се изпрати на оспорващия и административния орган Община Нова Загора.
258 Административно дело No 266/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания В.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.9.2017г.
Решение № 161 / 26.09.2017 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-1853/10.08.2017 год. на Кмета на Община Сливен в частта относно определяне размера на дължимото парично обезщетение за имота, както следва: ОПРЕДЕЛЯ сума на дължимото паричното обезщетение за предвидените за отчуждаване 31,4 кв.м. представляващи част от поземлен имот с идентификатор 67338.417.341 в местност „Дюлева река“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Сливен собственост на В.С.А. ведно с подобренията в размер на 780 лева. Решението е окончателно на основание чл.27, ал.6 от ЗОС.
В законна сила на 26.9.2017г.
259 Административно дело No 267/2017 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ю.К.И.С.   Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.9.2017г.
Определение от 07.09.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 267 по описа на Административен съд Сливен за 2017 год. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд – Сливен и Административен съд София град по иск подаден от Ю.К.И.-С. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за причинени неимуществени вреди. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
260 Административно дело No 268/2017 КСО С.Л.Ц. ТП НА НОИ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.9.2017г.
Определение от 15.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.Ц., ЕГН ********** ***, чрез адв. Л.А.,***, подадена против Решение № 1012-19-145#1 от 02.08.2017 г. на директора на Териториално поделение на НОИ – гр. Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 268/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
261 Административно дело No 271/2017 Закон за лова и опазване на дивеча ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ГРЕБЕНЕЦ ДИРЕКТОРА НА ДГС СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.9.2017г.
Определение от 25.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЛРД „Гребенец“ гр.Ямбол против писмо изх.№ ЛС-22-100 от 11.08.2017 год. на Директора на ТП „ДГС Сливен“, с което същият е обявил сключеното споразумение на 21.06.2016 год. между „Ловно рибарско сдружение Гребенец“ и „Държавно горско стопанство-Сливен“ ТП на ЮИДП ДП Сливен за недействително като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 271/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред ВАС гр.София.
262 Частно административно дело No 272/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЛРД ГРЕБЕНЕЦ ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.8.2017г.
Определение от 29.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЛРД „Г.“ Сливен за спиране на изпълнението на писмо изх.№ ЛС-22-100 от 11.08.2017 год. на Директора на ТП „ДГС Сливен“, с което същият е обявил сключеното споразумение на 21.06.2016 год. между „Л.р.с.Г.“ и „Държавно горско стопанство-Сливен“ ТП на ЮИДП ДП Сливен за недействително като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 272/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА ЛРД „Г.“ Сливен ЕИК 128629224 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.9.2017г.
263 Административно дело No 274/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Й.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.10.2017г.
Определение от 13.10.2017 г. - ОТМЕНЯ свое разпореждане от 29.09.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 17.10.2017 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.Й.А. *** срещу Заповед № РД-01-235/16.08.2011 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с която са анулирани резултатите на А. от проведени на 27.09.2010 г. теоретичен изпит и на 30.09.2010 г. практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории „В”, съгласно протоколи с номера № 1108/27.09.2010 г. и № 1120/30.09.2010 г. на Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” – Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София да заплати на А.Й.А. *** разноски в размер на 510,00 (петстотин и десет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 274/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
264 Административно дело No 279/2017 Закон за защита от дискриминация Н.Ж.В. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.10.2017г.
Определение от 04.10.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА административно дело № 279/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от Н.Ж.В. *** против Решение № 270/20.07.2017г. по преписка № 145/2015г. на Комисия за защита от дискриминация. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
265 Частно административно дело No 280/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.П.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.9.2017г.
Определение от 08.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.А. срещу разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СН-142/04.09.2017 г., до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от Закона за закрила на детето.
В законна сила на 18.9.2017г.
266 Административно дело No 281/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Й.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 12.9.2017г.
Определение от 12.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.А., с адрес *** срещу Заповед № 804з-470/17.08.2017 г. на ВИД Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/2017 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 26.9.2017г.
267 Административно дело No 283/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ В.Ж.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЯМБОЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.9.2017г.
Определение от 14.09.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 283/2017 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.9.2017г.
268 Административно дело No 286/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.И.Б.,
Е.Н.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 3.10.2017г.
Определение от 03.10.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Б. и Е.Н.Б.,*** срещу Решение № 928/30.03.2006 г. на Общински съвет Сливен, с което е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация на улици, поземлени имоти за обществени мероприятия и устройствени зони в местностите „Дюлева река”, „Андреева чешма” и „Сухата чешма”, селищно образувание „Изгрев”, землище на гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 286/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
269 Административно дело No 296/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДОЛИНАТА НА БИЛКИТЕ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 29.9.2017г.
Определение от 29.09.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296/2017 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
270 Административно дело No 299/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация М.Х.И.,
Р.Х.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 16.10.2017г.
Определение от 16.10.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на М.Х.И. и Р.Х. *** срещу Заповед № РД-15-746 от 26.05.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която е утвърдена схема за разположение на местата за паркиране „Синя зона“ на територията на град Сливен като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 299/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред ВАС гр.София.
271 Административно дело No 327/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Г.-В.-Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.10.2017г.
Определение от 17.10.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕТ „Ганев-Ве-Георги Ганев“ гр.Сливен, бул.“Цар Симеон“ № 11-24, БУЛСТАТ 119077816, срещу Заповед № РД-15-2259 от 27.09.2017 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 327/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
272 Частно административно дело No 332/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕМИТЕХ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 13.10.2017г.
Определение от 13.10.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „ЕМИТЕХ“ ЕООД гр.Сливен представлявано от управителя К.Ф. Фотевза спиране изпълнението на Заповед № РД-15-1471/24.07.2017 год. издадена от Кмета на Община Сливен, с която е наредено спиране изпълнението на строеж "Реконструкция на промишлена сграда с идентификатор 67338.603.324.1“ находяща се в ПИ с идентификатор 67338.603.324 по КККР на гр.Сливен в УПИ LXXVI, кв.21 като НЕДОПУСТИМО. ОСЪЖДА „ЕМИТЕХ“ ЕООД гр.Сливен ЕИК 201500284 представлявано от управителя К.Ф.Ф. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 332/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
273 Частно административно дело No 333/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕМИТЕХ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 13.10.2017г.
Определение от 13.10.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЕМИТЕХ“ ЕООД гр.Сливен представлявано от управителя К.Ф.Ф. за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-1470/24.07.2017 год. издадена от Кмета на Община Сливен, с която е забранено ползването на невъведения в експлоатация строеж "Реконструкция на промишлена сграда с идентификатор 67338.603.324.1“ находяща се в ПИ с идентификатор 67338.603.324 по КККР на гр.Сливен в УПИ LXXVI, кв.21, определен е 14 дневен срок доброволно изпълнение на заповедта, разпоредено е освобождаване на обекта и прекъсване на ел.енергия, ВиК и др.като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА„ЕМИТЕХ“ ЕООД гр.Сливен ЕИК 201500284 представлявано от управителя К.Ф.Ф. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
274 КАНД No 261/2016 ЗАНН: КЗП ДЖОРДАНС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.1.2017г.
Решение № 298/10.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 448/11.10.2016 год. постановено по АНД № 1148/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
275 КАНД No 268/2016 ЗАНН: Общини Г.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.1.2017г.
Решение № 300/05.01.2017 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 460 от 17.10.2016 г. постановено по АНД № 1263/2016 г. по описа на Районен съд Сливен.
276 КАНД No 271/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.1.2017г.
Решение № 3/27.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 451 от 12.10.2016 год. постановено по АНД № 849/2016 год. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
277 КАНД No 272/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.1.2017г.
Решение № 303/05.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452 от 13.10.2016 г., постановено по АНД № 1052 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 5.1.2017г.
278 КАНД No 273/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СЕКТОР РК СЛИВЕН Н.8.Н.М. ЕТ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.1.2017г.
Решение № 304/05.01.2017 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 459 от 17.10.2016 г. постановено по АНД № 1214/2016 г. по описа на Районен съд Сливен.
279 КАНД No 276/2016 ЗАНН: ДИТ ТИТИС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.1.2017г.
Решение № 8 от 26.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/25.10.2016 г., постановено по АНД № 1342/2016 г. год. на Сливенски Районен съд.
280 КАНД No 277/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.1.2017г.
Решение № 9/27.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481/31.10.2016 г., постановено по АНД № 1226/2016 г. год. на Сливенски Районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
281 КАНД No 278/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Д.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.1.2017г.
Решение № 1/27.01.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 479/31.10.2016 г., постановено по АНД № 625 по описа на Сливенски районен съд за 2016 год. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0804-000315 от 18.03.2016 г., издадено от Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Сливен като незаконосъобразно.
282 КАНД No 279/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ВИТА ГРУП 2013 ООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.1.2017г.
Решение № 4/26.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 485/03.11.2016 год. постановено по АНД № 1167/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
283 КАНД No 280/2016 ЗАНН: Общини Г.М.М. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.1.2017г.
Решение № 5 / 26.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471/25.10.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 1262/2016год. по описа на същия съд
284 КАНД No 281/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.2.2017г.
Потвърждава решениетоРешение № 15 от 15.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/25.10.2016 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1315/2016 год. по описа на същия съд.
285 КАНД No 282/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ВОДАТА Е ЖИВОТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.2.2017г.
Решение № 10 от 08.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение от 13.10.2016 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 192/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 30/23.06.2015 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, с което на Сдружение за напояване „В. е ж.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с. М., общ. Нова Загора, ул. „М.” № ., представлявано от председателя Д.Д.Д., за нарушение по чл. 155 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 166 т. 3, във вр. с чл. 165 ал. 2 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.2.2017г.
286 КАНД No 283/2016 ЗАНН: МВР Д.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.1.2017г.
Решение № 6 / 25.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 501/18.11.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1439/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 25.1.2017г.
287 КАНД No 284/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.1.2017г.
Решение № 2/20.01.2017 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 14-1670-000252 от 09.04.2014 г., издадено от Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1670-000252 от 09.04.2014 г., издадено от Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, с което на Д.Х.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 лева. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по АУАН Серия Б № 578763 от 05.03.2014 г., съставен от И. И. Р.– ст.п. в РУ на МВР – Сливен.
В законна сила на 20.1.2017г.
288 КАНД No 285/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Л.И.Й. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.1.2017г.
Решение № 7 / 25.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 457 / 18.10.2016 г., постановено по АНД № 1010/2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 25.1.2017г.
289 КАНД No 286/2016 ЗАНН: КРС БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.2.2017г.
Решение № 11 от 08.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 439/10.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 965/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.2.2017г.
290 КАНД No 287/2016 Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.2.2017г.
Решение № 12 от 03.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 458/18.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1061/2016 г. по описа на същия съд.
291 КАНД No 288/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.2.2017г.
Решение № 17/23.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 497/15.11.2016 г., постановено по АНД № 1406/2016 год. на Сливенски Районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
292 КАНД No 289/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.2.2017г.
Решение № 13/01.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512/23.11.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1532/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 1.2.2017г.
293 КАНД No 290/2016 ЗАНН: НАП МОБИЛГАЗ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 1.2.2017г.
Решение № 14 от 01.02.2017 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 542/13.12.2016 г., постановено по НАХД № 1166/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
294 КАНД No 291/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА БУРГАС М.К.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.2.2017г.
Решение № 16/17.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 504/21.11.2016 г., постановено по АНД № 1304 / 2016 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 847/2016 от 05.08.2016 год. на Началник Митница - гр.Бургас, с което на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС на М.К.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лева и са отнети в полза на държавата 40 бр. кутии по 20 къса всяка цигари марка „Fast” с надпис „duty free”, като законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.2.2017г.
295 КАНД No 292/2016 ЗАНН: ДИТ ЕЙЧ АР ЕС ТЕМП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
Решение № 18/06.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 102 от 01.11.2016 г., постановено по АНД № 258/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001256 от 20.06.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Сливен, с което на „Ейч ар ес темп” ЕООД с ЕИК: 201441537, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, жк „Хиподрума”, ул. „Юнак” № 11-13, етаж 2, за нарушение на чл. 74е, ал. 1 от ЗНЗ във връзка с чл. 107р, ал. 7 КТ и на основание чл. 81а, ал. 1 от ЗНЗ, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2017г.
296 КАНД No 293/2016 ЗАНН: ИАРА ИАРА ОТДЕЛ РК ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПЛОВДИВ ОМАРСТ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.3.2017г.
Решение № 19 от 02.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101 от 31.10.2016 г., постановено по АНД № 355 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.3.2017г.
297 КАНД No 1/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.2.2017г.
Решение № 20/21.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 546 от 13.12.2016 г., постановено по АНД № 226 / 2016 г. по описа на Районен съд– Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2017г.
298 КАНД No 2/2017 ЗАНН: ДИТ БЛЕК ПАУЪР ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.3.2017г.
Решение № 28/09.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 513/23.11.2016 г., постановено по АНД № 1215/2016 г. год. на Сливенски Районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
299 КАНД No 3/2017 ЗАНН: ДИТ ЕКОТЕРА РЕНТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.3.2017г.
Решение № 30/13.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552/16.12.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1603/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 13.3.2017г.
300 КАНД No 4/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.2.2017г.
Решение № 24/28.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 550 от 14.12.2016 год. постановено по АНД № 1630/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2017г.
301 КАНД No 5/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Д.Т.Т. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.2.2017г.
Решение № 25/27.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 549 от 14.12.2016 год. в обжалваната част постановено по АНД № 1083/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.2.2017г.
302 КАНД No 6/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Т.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.2.2017г.
Решение № 21/21.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543 от 13.12.2016 г., постановено по АНД № 1275/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
303 КАНД No 7/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН БИО ФУНГИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 26/24.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 525/06.12.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1578/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3363/12.08.2016 г. на Директор офис Сливен при ТД на НАП Бургас, с което на „Био Фунги” ООД, седалище и адрес на управление с. Мокрен, общ. Котел, представлявано от З.Б.Б., за нарушение по чл. 5 ал. 4 т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във вр. с чл. 3 ал. 3 т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл. 355 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева, като законосъобразно.
В законна сила на 24.2.2017г.
304 КАНД No 8/2017 ЗАНН: НАП БИО ФУНГИ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 27/24.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555/20.12.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1580/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 24.2.2017г.
305 КАНД No 9/2017 ЗАНН: НАП БИО ФУНГИ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.3.2017г.
Решение № 29/09.03.2016 г. -Оставя в сила Решение № 556/20.12.2016 г., постановено по АНД № 1581/2016 г. на Районен съд – Сливен Решението не подлежи на обжалване.
306 КАНД No 10/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН БИО ФУНГИ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 22/24.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 541/13.12.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1579/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3362/12.08.2016 г. на Директор офис Сливен при ТД на НАП Бургас, с което на „Био Фунги” ООД, БУЛСТАТ 203547642, със седалище и адрес на управление с. Мокрен, общ. Котел, ул. „Георги Гавазов” № 33, представлявано от З.Б.Б., за нарушение по чл. 5 ал. 4 т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във вр. с чл. 3 ал. 3 т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл. 355 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.2.2017г.
307 КАНД No 11/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН БИО ФУНГИ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.3.2017г.
Решение № 33 от 10.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 540 от 13.12.2016 г., постановено по АНД № 1577/ 2016 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3366 от 12.08.2016 г., издадено от Директора на Офис – Сливен при ТД на НАП - Бургас, с което на „Био фунги” ООД с ЕИК: 203547642, с адрес на управление: с. Мокрен, Община Котел, ул. „Георги Гавазов” № 33, за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 и чл. 3, ал. 3, т. 4, б. „а” от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл. 355, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.
В законна сила на 10.3.2017г.
308 КАНД No 12/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Х.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.3.2017г.
Решение № 31 от 15.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 569 от 28.12.2016 год. постановено по АНД № 1561/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като неправилно и незаконосъобразно и вместо него постановява. ОТМЕНЯ НП № 16-0804-001570/12.09.2016 год. издадено от началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Сливен, с което на З.Х.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2017г.
309 КАНД No 13/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Й. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 23/24.02.2017 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 529/08.12.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1473/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 24.2.2017г.
310 КАНД No 14/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН С.В.С. ЕТ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.3.2017г.
Решение № 32 от 06.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 528/08.12.2016 г., постановено по АНД № 1359/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 6.3.2017г.
311 КАНД No 15/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Т.Т.Т. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2017г.
Решение № 34 от 14.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 109 от 01.12.2016 г., постановено по АНД № 343/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Нова Загора, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.3.2017г.
312 КАНД No 16/2017 ЗАНН: НАП ЗАЛОЖНА КЪЩИ ДИ ЕНД ДИ 09 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2017г.
Решение № 38 от 30.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 568 от 28.12.2016 г., постановено по АНД № 1510 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2017г.
313 КАНД No 17/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Д.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.3.2017г.
Решение № 37/28.03.2017 г. - Оставя в сила Решение № 567/27.12.2016 г., постановено по АНД № 914/2016 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
314 КАНД No 18/2017 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.3.2017г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 40 от 29.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 11 от 13.01.2017 г., постановено по АНД № 1364/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-114/29.03.2016 г., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, ЕИК 119624388, представлявано от управителя д-р П.М.П., на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО са наложени пет административни наказания „Имуществена санкция”, всяка в размер на 200,00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 18/2017 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО (обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г.) чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Т.е. описаното в наказателното постановление административно деяние от фактическа страна не е отпаднало от законодателната уредба, а е изменен редът за неговото квалифициране и санкциониране. В процесния случай обаче, незаконосъобразността на атакуваното Наказателно постановление № НП-20-114/29.03.2016 г. на Директора на РЗОК – Сливен произтича от обстоятелството, че лечебното заведение е санкционирано по несъществуващ нормативен текст – чл. 105а ал. 3 от ЗЗО. Както се отбеляза по – горе, разпоредбата на чл. 105а ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО, обн. ДВ бр. 48/27.06.2015 г., т.е към датата на издаване на процесното наказателно постановление (29.03.2016 г.), тази норма не съществува в правния мир и нейното прилагане съставлява съществен порок, водещ до недействителност на издадения акт. При тези съображения считам решението на Районен съд Сливен, с което е потвърдено едно незаконосъобразно наказателно постановление, за неправилно.
315 КАНД No 19/2017 ЗАНН: ДИТ ДЕЧЕВИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.3.2017г.
Решение № 35/30.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.01.2017 г., постановено по АНД № 1640/2016г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
316 КАНД No 20/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.3.2017г.
Решение № 39 от 21.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/05.01.2017 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1684/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2017г.
317 Частно КАНД No 21/2017 Частни КАНД и КАД Г.К.Г. МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.3.2017г.
Определение № 36/10.03.2017 г. - ОТМЕНЯ определение от 16.01.2017 год., постановено по АНД № 1821/2016 год. на Районен съд гр. Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.3.2017г.
318 КАНД No 22/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.К.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.3.2017г.
Решение № 41 от 21.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 2/04.01.2017 год. постановено по АНД № 1686/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Сливен, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2017г.
319 КАНД No 23/2017 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.3.2017г.
Решение № 42 от 29.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/07.02.2017 г. постановено по АНД № 1569/2016 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
320 КАНД No 24/2017 ЗАНН: ИААА ДОРИС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.4.2017г.
Решение № 44 от 03.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 30.01.2017 г., постановено по АНД № 1647 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2017г.
321 КАНД No 25/2017 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН АПИМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р КАТЯ БАЛИНОВА ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.4.2017г.
Решение № 43 от 07.04.2017 г. - Оставя в сила Решение № 29/02.02.2017 г., постановено по АНД № 1819/2016 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
322 КАНД No 26/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.4.2017г.
Решение № 45/19.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/31.01.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1742/2016 год. по описа на същия съд.
В законна сила на 19.4.2017г.
323 КАНД No 27/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” А.Х.Б. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.5.2017г.
Решение № 49/15.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/18.01.2017 г. на Районен съд Котел, постановено по АНД № 304/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 15.5.2017г.
324 КАНД No 28/2017 ЗАНН: ДАМТН ЛИТЕКС АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
Решение № 52/17.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 52 от 15.02.2017 год., постановено по АНД № 1003/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № КГ-1381/10.12.2015 год., издадено от Зам. председателя на ДАМТН, с което на „Литекс“ АД гр.София, ЕИК 110060025 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5 000 лева на основание чл.34б, ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл.18б, ал.1, т.2 от ЗЧАВ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2017г.
325 КАНД No 29/2017 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.4.2017г.
Решение № 46/21.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/14.02.2017 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1572/2016 год. по описа на същия съд.
В законна сила на 21.4.2017г.
326 КАНД No 30/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН ПАРМАШ АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.5.2017г.
Решение № 53 / 16.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 23.01.2017г. постановено по АНД № 1719/2016г. по описа на РС Сливен.
В законна сила на 16.5.2017г.
327 КАНД No 31/2017 ЗАНН: ДИТ ЕКОТЕРА РЕНТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.4.2017г.
Решение № 47/25.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42 от 10.02.2017 г., постановено по АНД № 1602 / 2016 г. по описа на Районен съд - Сливен Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2017г.
328 КАНД No 32/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.5.2017г.
Решение № 54 / 18.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21/30.01.2017 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1366/2016 г. по описа на същия съд.
329 КАНД No 33/2017 ЗАНН: НАП ЖЕНИ СТИЛ БГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.5.2017г.
Решение № 50 от 02.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 37/08.02.2017 г., постановено по АНД № 1707/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СН 5022 от 25.03.2016 г. издадено от Директора на ТД на НАП- гр. Бургас, с което на „Ж. С. Б.” ЕООД- гр. Сливен, с ЕИК ***, представлявано от Ж. Йорданова Д. е наложено на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС наказание „Имуществена санкция” в размер на 500 (петстотин) лева.
330 КАНД No 34/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН КАЙСУ ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 85 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 14.02.2016 год.,постановено по АНД № 1730 по описа за 2016 год. на Районен съд - Сливен РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
331 КАНД No 35/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН КАЙСУ ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 86 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 15.02.2016 год.,постановено по АНД № 1731 по описа за 2016 год. на Районен съд - Сливен РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
332 Частно КАНД No 36/2017 Частни КАНД и КАД Л.Ц.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.4.2017г.
Определение № 48/07.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 16.02.2017 г., постановено по АНД № 127/2017 г. по описа на Районен съд Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
333 КАНД No 37/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.5.2017г.
Решение № 55/17.05.2017 г. - Отменя Решение № 19/26.01.2017 г., постановено по АНД № 1708/2016 г. по описа на СлРС, в частта с която е потвърдено като законосъобразно НП № 16-0804-001921/19.10.2016 г. на Началник група при ОД на МВР – Сливен, сектор „Пътна полиция”, с което на И.К.К., на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложена „Глоба” в размер на 100,00 (сто) лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец за нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б.”б” от ЗДвП, като неправилно и вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № 16-0804-001921/19.10.2016 г. на Началник група при ОД на МВР – Сливен, сектор „Пътна полиция”, с което на И.К.К., на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложена „Глоба” в размер на 100,00 (сто) лева и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец за нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б.”б” от Закона за движение по пътищата, като незаконосъобразно. Оставя в сила Решение № 19/26.01.2017 г., постановено по АНД № 1708/2016 г. по описа на СлРС в останалата му част.
334 КАНД No 38/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2017г.
Решение № 51 от 26.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 16.02.2017 г., постановено по АНД № 1644/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2017г.
335 Частно КАНД No 39/2017 Частни КАНД и КАД ИДЕАЛ КОМЕРС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.5.2017г.
Определение № 57/12.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в закрито съдебно заседание на 22.02.2017 г. по АНД № 245 / 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е прекратено АНД № 245 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.5.2017г.
336 КАНД No 40/2017 ЗАНН: НАП ЗУЗА ВИЖЪН 2014 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.5.2017г.
Решение № 56 от 17.05.2017 г. - Оставя в сила Решение № 57/17.02.2017 г., постановено по АНД № 1165/2016 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
337 КАНД No 41/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ТУРНАДО ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.6.2017г.
Решение № 59/06.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/02.03.2017 год. постановено по АНД № 16/2017 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2017г.
338 КАНД No 42/2017 ЗАНН: НАП К.Д.Ф. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.5.2017г.
Решение № 58 от 15.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 85 от 13.03.2017 г., постановено по АНД № 1759/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3428 от 17.09.2016 г., издадено от Директора на Офис – Сливен при ТД на НАП – Бургас, с което на ЕТ „К.-Д.Ф.” с ЕИК: ***, за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2017г.
339 КАНД No 43/2017 ЗАНН: ДИТ ОМЕГА УОРК АНД ТРАВЕЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.5.2017г.
Решение № 60 от 26.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 8/30.01.2017 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 373/2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане и произнасяне от друг състав на същия съд, при спазване на указанията, дадени в настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.5.2017г.
340 КАНД No 44/2017 Други по ЗАНН Д.П.Д. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.6.2017г.
Решение № 61/09.06.2017 г. - Оставя в сила Решение № 77/07.03.2017 г., постановено по АНД № 1847/2016 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
341 КАНД No 45/2017 ЗАНН: Здравна инспекция ИДЕАЛ КОМЕРС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.5.2017г.
Решение № 63/29.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/30.03.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 215/2017 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 29.5.2017г.
342 КАНД No 46/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СЛИВЕН Ж.Г.А. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.6.2017г.
Решение № 62/08.06.2017 г. - Оставя в сила Решение № 82/10.03.2017 г., постановено по АНД № 1615/2016 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
343 КАНД No 47/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.6.2017г.
Решение № 78/19.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28/21.03.2017 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 29/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
344 КАНД No 48/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Д.Д.Т. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.6.2017г.
Решение № 66/08.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 87 от 14.03.2017 г., постановено по АНД № 96 / 2017 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 1099/28.12.2016г., издадено от Директора на РДГ Сливен, с което на Деян Д.Т. на основание чл. 84, ал. 2, предл. 1 във връзка с ал.1, предл. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, е наложена глоба в размер на 200 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, е наложено наказание „лишаване от право на ловуване за срок от три години“, а на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
345 КАНД No 49/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН З.З.Г. ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.6.2017г.
Решение № 67/07.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 105/21.03.2017 г., постановено по АНД № 179/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление СН 5179/ 24.10.2016г. на Зам.Директор на ТД на НАП Бургас, издадено въз основа на АУАН № 0094452/ 26.08.2016г., с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на ЕТ „Здравец-З.Г.“*** е било наложено административно наказание – „имуществена санкция“ в размер на 3 000 / три хиляди / лева за извършено нарушение по чл.118 ал.4 от ЗДДС вр. с чл.33 ал.1 от Наредба № н-18/13.12.2006г. на МФ като неправилно и ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.185 ал.1 вр. чл.185 ал.2 изр.второ от ЗДДС административно наказание –имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева за извършено нарушение по горепосоченият текст.
В законна сила на 7.6.2017г.
346 КАНД No 50/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.6.2017г.
Решение № 68 от 14.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/16.02.2017 г., постановено по АНД № 1739 / 2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2017г.
347 Частно КАНД No 51/2017 Частни КАНД и КАД И.К.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.5.2017г.
Определение № 64/22.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 04.04.2017 г., постановено по АНД № 374/2017 г. по описа на Районен съд Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2017г.
348 КАНД No 52/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.5.2017г.
Решение № 65/31.05.2017 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1159/27.06.2016 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0804-001159/04.07.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, В ЧАСТТА, с която за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 предл. 1 от ЗДвП на К.В.В. от гр. Сливен, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 (триста) лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1159/27.06.2016 г. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1266/09.07.2016 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0804-001266/26.07.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, В ЧАСТТА, с която за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 предл. 1 от ЗДвП на К.В.В. от гр. Сливен, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 (триста) лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1266/09.07.2016 г.
В законна сила на 31.5.2017г.
349 КАНД No 53/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Х.Х.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.6.2017г.
Решение № 69/16.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 10 от 15.03.2017 год. постановено по НАХД № 217/2016 год. по описа на Районен съд гр.Котел и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 856/09.08.2016 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен, с което на Х.Х.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева на основание чл.261, ал.1, т.1 от ЗГ.
В законна сила на 16.6.2017г.
350 КАНД No 54/2017 ЗАНН: КРС БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.6.2017г.
Решение № 70 от 14.06.2017 г. - Оставя в сила Решение № 23/30.01.2017 г., постановено по АНД № 925/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
351 Частно КАНД No 55/2017 Частни КАНД и КАД Р.Н.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.6.2017г.
Определение № 71/05.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 31.03.2017 г., постановено по АНД № 38 / 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е оставена без разглеждане жалбата на Р.Н.Т. срещу НП № 2723 от 30.11.2010 г., издадено от Началника на Сектор ПП към ОД на МВР – Сливен и е прекратено производството по делото.
В законна сила на 5.6.2017г.
352 КАНД No 56/2017 ЗАНН: ДНСК К.В.Г. ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 74 от 22.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 07.03.2017 год. постановено по АНД № 522/2016 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора като правилно и законосъобразно Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
353 КАНД No 57/2017 ЗАНН: ДИТ ДЕЧЕВИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.6.2017г.
Решение № 72/09.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113 от 28.03.2017 г., постановено по АНД № 1641/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 9.6.2017г.
354 КАНД No 58/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КВЕЛ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 79/22.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 30.03.2017 г., постановено по АНД № 227 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
355 КАНД No 59/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН СЛИВЕН АУТО ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 75 от 22.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 136/11.04.2017 год. постановено по АНД № 174/2017 год. по описа на Сливенски районен съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление СН 5182/24.10.2016 год. на Зам. Директор на ТД на НАП Бургас, издадено въз основа на АУАН № Ф252664/26.09.2016 год., с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на "С. а." ООД гр.Сливен е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5 000 / пет хиляди / лева за извършено нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № н-18/13.12.2006 год. на МФ като неправилно и ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.185, ал.1 вр. чл.185, ал.2 изр. второ от ЗДДС административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение по горепосочения текст. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
356 КАНД No 60/2017 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.С.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.6.2017г.
Решение № 80/21.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128/10.04.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 251/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
357 КАНД No 61/2017 ЗАНН: НАП ЕТ С.9.С.М. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.6.2017г.
Решение № 73/09.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132 от 11.04.2017 г., постановено по АНД № 276/2017 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 9.6.2017г.
358 Частно КАНД No 62/2017 Частни КАНД и КАД Р.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.5.2017г.
Определение от 11.05.2017 г. - ОСТАВЯ в сила протоколно определение на 26.04.2017 г., постановено по АНД № 334/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.5.2017г.
359 КАНД No 63/2017 Други по ЗАНН ОД НА МВР СЛИВЕН И.С.И. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.7.2017г.
Решение № 87 от 07.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 129/10.04.2017 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 214/2017 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-0804-002437/16.12.2016 год. издадено от Началник сектор „ПП” при ОДМВР гр.Сливен, с което на И.С.И. е наложена глоба в размер на 250 лева на основание чл.638, ал.1, т.1 вр. с чл.461, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.7.2017г.
360 КАНД No 64/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН С.В.М. ЕТ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.6.2017г.
Решение № 81/19.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139 от 12.04.2017 г., постановено по АНД № 146 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2017г.
361 КАНД No 65/2017 ЗАНН: НАП ВАНЬО СЛАВОВ И СИНОВЕ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.7.2017г.
Решение № 76 от 05.07.2017 г. - Оставя в сила Решение № 131/11.04.2017 г., постановено по АНД № 237/2017 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
362 КАНД No 66/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН Й.Г.Ч. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 77/04.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 133/11.04.2017 г., постановено по АНД № 302/2017 г. по описа на СлРС и вместо него постанови: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № М-235 от 31.01.2017 год., издадено от Кмета на Община Сливен, с което на Й.Г.Ч. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание „Глоба" в размер на 300,00 лева за нарушение на чл.3, т. 1 от Наредбата за обществения ред на Община Сливен, като на основание чл.57 ал.1 от Наредбата за обществения ред на Община Сливен намалява наложената глоба от 300 лева на 50 лв. (петдесет лева). Решението не подлежи на обжалване.
363 КАНД No 67/2017 ЗАНН: КЗП ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 88 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 01.03.2017 г., постановено по АНД № 497/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
364 КАНД No 68/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.6.2017г.
Решение № 82/19.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 19.04.2017 г., постановено по АНД № 213 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2017г.
365 КАНД No 69/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС СД ЕКО АСОРТИ - БАЙЧЕВ И СИЕ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.6.2017г.
Решение № 83/20.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143/18.04.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 226/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
366 КАНД No 70/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СПАРК АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.7.2017г.
Решение № 99 / 19.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 173 от 04.05.2017 г., постановено по АНД № 394/ 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 116/2016/2017 от 04.01.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Митническо разузнаване и разследване” в Централно митническо управление на Агенция „Митници”, с което на „СПАРК” АД, ЕИК 119035809, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Индустриален”, ул. „Светлина” № 7-Б, представлявано заедно и поотделно от Н. Радков К. и П.П.И., на основание чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
В законна сила на 19.7.2017г.
367 Частно КАНД No 71/2017 Частни КАНД и КАД С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2017г.
Определение № 89/03.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 204 от 21.04.2017 г., постановено по АНД № 176/2017 г. по описа на Районен съд Нова Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.7.2017г.
368 КАНД No 72/2017 ЗАНН: НАП СТОИЛ МИНОВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.8.2017г.
Решение № 107/08.08.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 156/24.04.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 361/2017 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 8.8.2017г.
369 Частно КАНД No 73/2017 Частни КАНД и КАД Р.Н.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.7.2017г.
Определение № 97/13.07.2017 г. - Оставя в сила Определение от 02.05.2017 г., постановено по АНД № 39/2017 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2017г.
370 КАНД No 74/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ЕТ Й.Т.Д.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 128/12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54/18.05.2017 г., постановено по АНД № 147/2017 г. по описа на Новозагорски районен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
371 КАНД No 75/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРА ВИНИС ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 127/03.10.2017 г. - Оставя в сила Решение № 166/26.04.2017 г., постановено по АНД № 270/2017 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила на 3.10.2017г.
372 КАНД No 76/2017 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ М.Б.Й. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 84/22.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 1758/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
373 КАНД No 77/2017 ЗАНН: Здравна инспекция ПРОГРЕС 2020 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 90 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/12.05.2017 год. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 433/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
374 КАНД No 78/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ИВАНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА С ФИРМА ИВАНА БГ ИВАНКА ДОБРЕВА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.8.2017г.
Решение № 108/04.08.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135/11.04.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 204/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
375 Частно КАНД No 79/2017 Частни КАНД и КАД С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2017г.
Определение № 91 от 03.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 203 от 21.04.2017 г., постановено по АНД № 178/2017 г. по описа на Районен съд Нова Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.7.2017г.
376 КАНД No 80/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВРО СИТИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.7.2017г.
Решение № 92 / 11.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152 от 21.04.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 205/2017 год. по описа на съда.
В законна сила на 11.7.2017г.
377 КАНД No 81/2017 ЗАНН: ДИТ КОДАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 124/03.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/06.04.2017г., постановено по АНД № 54 / 2017г. по описа на Районен съд Нова Загора.
В законна сила на 3.10.2017г.
378 КАНД No 82/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Н.И.К. ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 100/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 130 от 10.04.2017 г., постановено по АНД № 165/ 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 221641-F248768 от 28.10.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” Бургас, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП, с което на Н. – И.К. ЕТ БУЛСТАТ: 119022773, с адрес: гр. Сливен, м-ст Селището № 49, представляван от И.К.Н. с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, като на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 /три хиляди/ лева на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
379 КАНД No 83/2017 Други по ЗАНН ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН В.Н.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 2/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ решение № 350/25.04.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по гр.д. № 5796/2016 год. по описа на съда в частта, с която е постановено връщане на преписката на ОСЗ Сливен за постановяване на решение по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с което да възстанови правото на собственост на наследниците на Кольо Стоянов Янакиев ОСТАВЯ В СИЛА решение № 350/25.04.2017 год. постановено по гр.д. № 5796/2016 год. по описа на Районен съд Сливен в останалата част Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
380 КАНД No 84/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН РЕСОС ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.8.2017г.
Решение № 109/04.08.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/12.05.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 413/2017 г. по описа на същия съд.
381 КАНД No 85/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ОМЕГА УОРК АНД ТРАВЕЛ ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2017г.
Решение № 98/14.07.2017 г. - Оставя в сила Решение № 36/12.04.2017 г., постановено по АНД № 55/2017 г. на Районен съд – Нова Загора, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2017г.
382 КАНД No 86/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФИНЕС 76 ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.7.2017г.
Решение № 94/17.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 183/15.05.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 144 / 2017 г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
383 КАНД No 87/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФИНЕС 76 ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.7.2017г.
Решение № 101/27.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 15.05.2017 г., постановено по АНД № 145/ 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.7.2017г.
384 КАНД No 88/2017 ЗАНН: НАП К.С.П. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.7.2017г.
Решение № 95/17.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192 / 17.05.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 464/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2017г.
385 КАНД No 89/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ТИХОВИ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.8.2017г.
Решение № 110/04.08.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134/11.04.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 225/2017 г. по описа на същия съд.
386 КАНД No 90/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ПЕНЕЛОПА АГРО ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.8.2017г.
Решение № 105/17.08.2017 г. - Оставя в сила Решение № 181/15.05.2017 г., постановено по АНД № 346/2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила на 17.8.2017г.
387 КАНД No 91/2017 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.7.2017г.
Решение № 102 / 19.07.2017 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 05.05.2017 г., постановено по АНД № 1361 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 19.7.2017г.
388 Частно КАНД No 92/2017 Частни КАНД и КАД ИДЕАЛ КОМЕРС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2017г.
Определение от 03.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение, постановено в закрито съдебно заседание на 26.05.2017 г. по АНД № 245/2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е прекратено производство по АНД № 245/2017 г. по описа на Районен съд - Сливен.
В законна сила на 3.7.2017г.
389 КАНД No 93/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ГЕОБАТ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.7.2017г.
Решение № 96/11.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/18.05.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 347/2017 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2017г.
390 КАНД No 94/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН П.Ч.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.7.2017г.
Решение № 103/27.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 186 от 16.05.2017 г., постановено по АНД № 359 / 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3574/21.11.2016 г. издадено от Директора на офис Сливен на ТД на НАП- Бургас, с което на П.Ч.П., ЕГН **********, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗДДФЛ е наложена адм. наказание - адм. санкция "Глоба" в размер на 500 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.7.2017г.
391 КАНД No 95/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Д.М.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 104/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 194 от 18.05.2017 г., постановено по АНД № 463/ 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3565 от 21.11.2016 г., издадено от Директора на Офис Сливен при ТД на НАП – Бургас, с което на Д.М.Д. ЕГН: **********,***, за нарушение на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС № 30 / 10.03.2000 г., във връзка с чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване и на основание чл. 355, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 250 /двеста и петдесет/ лева на 50 /петдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
392 КАНД No 96/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СЛИВЕН М.Н.А. Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.8.2017г.
Решение № 112/30.08.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217/29.05.2017 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1741/2016 г. по описа на същия съд.
393 КАНД No 97/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН НИЯ ТРАНС ГРУП ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.8.2017г.
Решение № 106 / 16.08.2017 г. - Оставя в сила Решение № 223/05.06.2017 г., постановено по АНД № 333/2017 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила на 16.8.2017г.
394 КАНД No 98/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН З.Д.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 121 от 02.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185/15.05.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 348/2017 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2017г.
395 КАНД No 99/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ЕТ В.Б.В.С.Ф.Б.- В.Б. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.9.2017г.
Решение № 113/01.09.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № № 188/16.05.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 345/2017 г. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № СН5196/28.11.2016 г. на Зам. директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на ЕТ „Босфора – В. Б.”, Булстат 119505156, с адрес на управление гр. Сливен, ул. „Тодор Икономов” № 2, за нарушение по чл. 118 ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), във вр. с чл. 33 ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от МФ и на основание чл. 185 ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000,00 (три хиляди) лева, като на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 (три хиляди) лева на 500 (петстотин) лева.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 99/2017 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: В процесния случай от фактическа страна наказващият орган е възприел като административно нарушение това, че търговецът не е изпълнил задължението си по чл. 33 ал. 1 от наредба № Н-18/13.12.2006 г. извън случаите на продажби, да регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени” или „служебно изведени” суми във всяка промяна на касовата наличност/начална сума, въвеждане и извеждане на пари във или извън касата. Неизяснено обаче е в процесния случай какви данни или обстоятелства са мотивирали проверяващия, респ. наказващия орган да приеме, че констатираното несъответствие между двете сума (по отчет на ФУ и в касата) е резултат от служебно невъвеждане на сума. Очевидно е и неоспоримо, че при проверката е установено несъответствие между действителната наличност на паричните средства в касата и наличността по междинен отчет от ЕКАФП, като е прието в АУАН и от самия актосъставител, че липсва документална обоснованост на промяната в касовата наличност. При описаната обаче от фактическа страна констатация, налице е неизпълнение на задължение от страна на търговеца да отрази във фискалното устройство сумата от 107,00 лв., която е постъпила в касата на търговския обект. Това постъпление обаче може да бъде в резултат на две хипотези: служебно въвеждане на сумата от страна на търговеца, без да е извършено отразяване чрез операция „служебно въведени”, но е възможно и разликата между наличните пари в касата и касовата наличност във ФУ да се дължи на нерегистрирани в ЕКАФП продажби за сумата от 107,00 лв. И в двата случая обаче причината за установеното несъответствие трябва да бъде не само ясно дефинирана, но и доказана, за да се приеме, че установеното от наказващия орган действително съставлява административно противоправно деяние. Съгласно чл. 2 ал. 1 от ЗАНН, деянията, които съставляват административни нарушения и съответните за тях наказания, се определят със закон или указ. Т.е. административно нарушение е само това, което е посочено като такова от законодателя. В случая установеното от проверяващите е несъответствие между фактическа касова наличност и касова наличност във ФУ и тъй като тази разлика може да бъде резултат от две различни административни нарушения – на чл. 33 ал. 1 или на чл. 25 ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ (чл. 118 ал. 1 от ЗДДС), за да се ангажира административнонаказателна отговорност, следва това деяние да бъде както установено по безспорен начин, така и доказано. В случая напълно необосновано (без всякакви доказателства) актосъставителят и наказващият орган са приели, че сумата от 107,00 лв. е била фактически въведена в касата от страна на самия търговец, без да е изпълнено задължението това действие да се регистрира чрез операция „служебно въведени”. Недопустимо е квалифицирането на деяние като противоправно и санкционирането му като такова при хипотетични изводи и съответно – при липса на неоспорими доказателства за неговото извършване от фактическа страна. Във връзка с горното следва да се отбележи и заявеното от търговеца в жалбата пред първоинстанционния съд, че проверяващите не са извършили проверка на кочана за ръчно издавани касови бележки за извършени продажби, „където има издавани такива в часовете преди извършване на констатациите”. Т.е. налице е индиция за извършено нарушение не по чл. 33 ал. 1, а по чл. 25 ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ и чл. 118 ал. 1 изр. първо от ЗДДС, но квалификацията на едно деяние като административно нарушение следва да бъде безспорна както по отношение на фактите, така и досежно приложимата правна норма, каквато безспорност в случая не е налице. По изложените съображения съдията – докладчик намира, че обжалваното решение, с което е прието наказателното постановление като незаконосъобразно, следва да бъде оставено в сила.
396 КАНД No 100/2017 ЗАНН: МОСВ ГРАДУС 2 ООД СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.8.2017г.
Решение № 111/08.08.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 42 от 28.04.2017 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 527 по описа на същия съд за 2016 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 126 от 19.12.2016 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, с което на основание чл. 1, ал.1, чл. 5, ал.1 ал.2, чл.6 ал.2, чл.8 ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6, чл.20 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения /Наредбата/ и за нарушение на чл.69, чл.69а ал.1 и ал.3 и чл.121 т.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, на "Градус 2“ ООД гр.Стара Загора, кв.“Индустриален“ е наложена текуща санкция в размер на 19 825 лв., считано от 26.10.2016 г. до преустановяване или намаляване на замърсяването на околната среда, като незаконосъобразно.
В законна сила на 8.8.2017г.
397 КАНД No 101/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.9.2017г.
Решение № 114/27.09.2017 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 15-0804-002484 от 30.12.2015 г., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0804-002484 от 30.12.2015 г., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Сливен, с което на Й.Х.Й., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение на чл. 119, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал.1, т. 5, пр. 4 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 150 лева. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по АУАН Серия Г № 232813 от 23.12.2015 г., съставен от Димитър Иванов Жеков – мл. автоконтрольор към ОДМВР – Сливен, с-р „Пътна полиция“ Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2017г.
398 КАНД No 102/2017 ЗАНН: МВР ОД НА МВР СЛИВЕН С.И.И. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2017г.
Решение № 115/26.09.2017г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236/13.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1876/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.9.2017г.
399 КАНД No 103/2017 ЗАНН: РДГ Т.Т.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 125 / 03.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/07.06.2017 г., постановено по АНД № 120/2017 година по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила на 3.10.2017г.
400 КАНД No 104/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ДИАН МУРАД ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.9.2017г.
Решение № 116/27.09.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234/09.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 173/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2017г.
401 КАНД No 105/2017 ЗАНН: Агенция за закрила на детето П.Г.И. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.10.2017г.
Решение № 126 от 04.10.2017 г. - Оставя в сила Решение № 212/26.05.2017 г., постановено по АНД № 228/2017 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
402 КАНД No 107/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 122 от 02.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 240 от 14.06.2017 год. постановено по АНД № 13/2017 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2017г.
403 КАНД No 108/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 147 от 17.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253 от 23.06.2017 г., постановено по АНД № 545 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
404 КАНД No 110/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” СПАРК АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЦМУ СОФИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.10.2017г.
Решение № 117/10.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 227/06.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 393/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
405 КАНД No 111/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СЛИВЕН А.Д.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 123/02.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277/29.06.2017г. на РС Сливен, постановено по АНД № 595/2017 г. по описа на съда.
В законна сила на 2.10.2017г.
406 Частно КАНД No 113/2017 Частни КАНД и КАД С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.10.2017г.
Определение № 137/09.10.2017 г. - ОТМЕНЯ определение № 271 от 14.06.2017 год. постановено по АНД № 177/2017 год. на Районен съд гр. Нова Загора ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2017г.
407 КАНД No 115/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.Р.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 148/17.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279 от 29.06.2017 г., постановено по АНД № 672 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 17.10.2017г.
408 КАНД No 116/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.10.2017г.
Решение № 129 от 11.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274 от 29.06.2017 г., постановено по АНД № 688/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
409 КАНД No 117/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Н.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.10.2017г.
Решение № 118/10.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 285/03.07.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 451/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
410 КАНД No 118/2017 Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ НЕСИ ОЙЛ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.10.2017г.
Решение № 119 / 11.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249/20.06.2017 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 513/2017 г. по описа на същия съд.
411 КАНД No 119/2017 ЗАНН: ДИТ ЕТ С.С.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.10.2017г.
Решение № 138/09.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 259/26.06.2017 год. постановено по АНД № 466/2017 год. по описа на районен съд Сливен Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
412 КАНД No 120/2017 ЗАНН: ДИТ ЕТ С.С.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.10.2017г.
Решение № 139/09.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260/26.06.2017 год. постановено по АНД № 468/2017 год. по описа на районен съд Сливен Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
413 КАНД No 121/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.10.2017г.
Решение № 120/09.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 289/04.07.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 448/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
414 КАНД No 122/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 130/12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288 от 04.07.2017 г., постановено по АНД № 441/2017 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
415 КАНД No 125/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 131/12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 30.06.2017 г., постановено по АНД № 440/2017 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
416 КАНД No 127/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 140 / 12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/30.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 444/2017 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
417 КАНД No 131/2017 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 132/12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 300/06.07.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 446/2017 г. по описа на същия съд.
418 КАНД No 134/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЦМУ СОФИЯ Г.К.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 133 от 17.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 10.07.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1821/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
419 КАНД No 139/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Г.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
Решение № 142/13.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 352/21.07.2017 г., постановено по АНД № 744 / 2017 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила на 13.10.2017г.
420 КАНД No 141/2017 ЗАНН: ДИТ ЕТ С.Д.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 134 от 12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270/29.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 469/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2017г.
421 КАНД No 153/2017 ЗАНН: НАП ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВРО СИТИ ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.10.2017г.
Решение № 135 от 18.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 291/04.07.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 489/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
422 Частно КАНД No 157/2017 Частни КАНД и КАД С.Р.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 13.9.2017г.
Определение от 13.09.2017 г. - ОСТАВЯ в сила протоколно определение на 14.08.2017 г., постановено по АНД № 951/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.9.2017г.