АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 66/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИНГ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.2.2014г.
Решение № 9/20.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 27-14 от 22.02.2013 г. на Кмета на Община Котел, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрено изменението на ПУП - план за регулация /ПР/ в обхват на УПИ ІІІ-505 и УПИ ІV-1448, в кв. 18 по ПР на гр.Котел и частта от проектен тупик, попадащ в ПИ с идентификатор 39030.501.505 по КК на гр.Котел, предвиден за обслужване на УПИ ІІІ-505, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Котел да заплати на „Ринг” ООД гр.Сливен, представлявано от Д.Г.Д., БУЛСТАТ 119678254, седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Цар Симеон” № 37, съдебно деловодни разноски в общ размер 1180,00 /хиляда сто и осемдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 15.7.2014
Административно дело № 5531/2014
С Решение № 9963/15.07.2014 г. по адм. дело № 5531/2014 г. по описа на ВАС, Второ отделение ОБЕЗСИЛВА решение № 9/20.02.2014 г. по адм. дело № 66/2013 г. на Административен съд - Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 66/2013 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА "Ринг" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, представлявано от Д.Д. *** сумата 1320 лв. /хиляда триста и двадесет лева/, разноски.
В законна сила от 15.7.2014г.
2 Административно дело No 94/2013 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН КРОНОС АГРОХОЛДИНГ АД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 4.12.2014г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 94 / 2013 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на прокурора в Окръжна прокуратура - Сливен, за налагане на имуществена санкция в размер на 124 308 лева на “Кронос Агрохолдинг” АД – Сливен, по реда на чл. 83а и сл. от ЗАНН. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94 / 2013 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.12.2014г.
3 Административно дело No 166/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.И.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.2.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-344 от 19.07.2013 год. издадена от Началника на СГКК гр. Сливен, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София да заплати на Н.И.К. ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева представляваща направени от последния по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Р България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.3.2014г.
4 Административно дело No 172/2013 Други административни дела ГЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Геостройкомплект” ЕООД, ЕИК 825024981 с адрес гр.Хасково, общ.Хасково, ул- “6 ти септември”, № 9. ап.12, против АУЗД № РА000227/23.04.2013 г., издаден от органа по приходите при Община Сливен, относно начислените публични задължения, както следва: 1. за имот посочен в декларация вх.№ 1781 от 17.04.2013 г.. с партиден № 8250249810008 задължение за 2011 г. за ДНИ в размер на 268,39 лв. и за ТБО в размер на 197,76 лв., както и определено задължение за 2012 г. за ДНИ в размер на 244,62 лв. и за ТБО в размер на 180.24 лв.. 2. за имот посочен в декларация вх.№ 1790 от 17.04.2013 г.. с партиден № 8250249810017, задължение за 2011 г. за ДНИ в размер на 227,85 лв.и за ТБО в размер на 167,90 лв.., както и за определено задължение за 2012 г. за ДНИ в размер на 207,66 лв. и за ТБО в размер на 153,03 лв.; 3. за имота посочен в декларация вх.№ 1791 от 17.04.2013 г.. с партиден № 8250249810018, задължение за 2011 г. за ДНИ в размер на 9,20 лв., а за ТБО в размер на 6.78 лв., както и за задължение за 2012 г. за ДНИ в размер на 8,39 лв. и за ТБО в размер на 6,18 лв., като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.1.2015
Административно дело № 5772/2014
С Решение № 835/26.01.2015 г. по адм.д.№ 5772/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/06.03.2014 г., постановено по адм.д.№ 172/2013 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 26.1.2015г.
5 Административно дело No 175/2013 Дела по ЗОС Р.Ш.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш.Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Отказ на Кмета на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-8263/1/ от 03.06.2013 г. по описа на Община Сливен, да отмени на основание чл. 31, ал. 1 от ЗОС Заповед № РД 15-1942 от 16.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се отчуждят 50,72 кв.м. – част от ПИ № 67338.513.182, целият с площ 366 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. “М.Колони” № 5. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2015
Административно дело № 5255/2014
С Решение № 1004/28.01.2015 г. по адм.д.№ 5255/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 20.02.2014 г., постановено по адм.д.№ 175/2013 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 28.1.2015г.
6 Административно дело No 178/2013 Дела по ЗМВР Д.Г.Д. Т.П.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 30/25.04.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Д. *** срещу „Незаконосъобразно задържане и отвеждане в РУ на МВР Сливен на 30.07.2013 г. от к.к. „Ичера”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
7 Административно дело No 179/2013 Дела по ЗМВР С.Д.П. Т.П.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 31/25.04.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.П. *** срещу „Незаконосъобразно задържане и отвеждане в РУ на МВР Сливен на 30.07.2013 г. от к.к. „Ичера”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
8 Административно дело No 181/2013 Дела по ЗМВР С.Ц.Л. Т.П.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 32/25.04.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ц.Л. *** срещу „Незаконосъобразно задържане и отвеждане в РУ на МВР Сливен на 30.07.2013 г. от к.к. „Ичера” като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2015
Административно дело № 8674/2014
С Решение № 1939/23.02.2015 г. по адм.д. № 8674/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 25.04.2014 г., постановено по адм. дело № 181/2013 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 23.2.2015г.
9 Административно дело No 209/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.К.И.С. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 11.2.2014г.
Определение от 11.02.2014 г. - ВРЪЩА исковата молба вх.№ 24024/16.09.2013 год. по описа на Административен съд София-град подадена от Ю.К.И.-С. ***, V отряд като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 209/2013 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 27.5.2014
Административно дело № 4116/2014
С Определение № 7097/27.05.2014 г. от адм. дело № 4116/2014 г. по описа на ВАС, Първо отделение ОТМЕНЯ определение № 48/11.02.2014 г. по адм. дело № 209/2013 г. на АС - Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на производството по исковата молба на Ю.И..
10 Административно дело No 232/2013 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ПРИНТЕКСПРЕС ООД СЛИВЕН,
ПРИНТЕКСПРЕС ЕООД
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.4.2014г.
Определение от 14.04.2014 г. - ВЪЗОБНОВЯВА производството по административно дело № 232/2013г. по описа на Административен съд Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложение на Прокурор при Окръжна прокуратура Сливен за налагане на имуществена санкция на основание чл.83 а от ЗАНН на юридическото лице – «Принтекспрес» ООД гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 232 / 2013 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 8.5.2014г.
11 Административно дело No 234/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.1.2014г.
ОТМЕНЯ Виза за проектиране, издадена на 20.08.2013 г. от Главния архитект на Община Сливен – за УПИ ІІ–115 в кв. 238 по плана кв. „Клуцохор”– гр. Сливен, с която е предвидено изграждане в имота на временен строеж за задоволяване неотложни жилищни нужди – пристройка на един етаж към съществуваща сграда с площ до 40 кв.м., с необходимото преустройство, подходящо оформяне на покривните линии при спазване на действащите норми и нормативи и съгласуване на скицата по реда на ЗУТ при необходимост, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.Г.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 9.1.2014г.
12 Административно дело No 240/2013 Дела по ЗМСМА Д.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.2.2014г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед № РД-12-592/12.06.2013 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е наредено на Д.И.Д., ЕГН **********,***, в срок до 10.07.2013 г. да премести отглежданите овце извън собствения си имот и да извърши дезинфекция на помещението, в което са отглеждани овцете и прилежащите площи. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 25.2.2014г.
13 Административно дело No 243/2013 Дела по КСО Е МИРОЛИО ЕАД СЛИВЕН ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № Р-Ж-КПК-20/20.09.2013 г. на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на „Е. М.” ЕАД срещу Разпореждане № 1099/13.08.2013 г. на Началника на отдел „КПК” за събиране на сума по съставен ревизионен акт за начет, като цитираното разпореждане е издадено на основание чл. 110 ал. 3 от КСО за внасяне на сума по Ревизионен акт за начет вх. № R710/02.08.2013 г. в общ размер 113,86 /сто и тринадесет 0,86/ лв., от които 95,86 /деветдесет и пет 0,86/ лева главница и 18,00 /осемнадесет/ лева лихва, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен да заплати на „Е. М.” ЕАД, със седалище гр. Сливен, ЕИК 119603547, представлявано от Г.Р. разноски в общ размер 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2014
Административно дело № 6424/2014
С Решение № 12926/30.10.2014 г. по адм.д. №6424/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 26.03.2014 г., постановено по адм.д.№ 243 по описа за 2013 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - гр. Сливен да заплати на Е.М. ЕАД направените за касационната инстанция разноски в размер на 150 лв.
В законна сила от 30.10.2014г.
14 Административно дело No 244/2013 Дела по ДОПК и ЗМ П.В.Й.,
В.П.К.
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.2.2014г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № РА000067 от 27.01.2012г., издаден от младши инспектор „СКМДТ” към Дирекция „Бюджет и финанси” при Община Сливен, В ЧАСТТА, с която е формиран размер на такса битови отпадъци за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. за имот – стопански двор, находящ се в землището на с. Желю войвода, община Сливен – извън регулация. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне относно дължимия размер на такса битови отпадъци за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. за имот – стопански двор, находящ се в землището на с. Желю войвода, община Сливен – извън регулация, при съобразяване с мотивите в настоящото съдебно решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на: П.В.Й. с ЕГН: ********** и В.П.К. с ЕГН: ********** ***, сумата от 40 /четиридесет/ лева, представляваща направени разноски при настоящото разглеждане на делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.3.2014г.
15 Административно дело No 259/2013 Други административни дела В.Д.В. НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ КЪМ ИА АА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.В., ЕГН **********,*** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-27-2473/18.09.2013, издадена от Началник Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Сливен към ИА „Автомобилна администрация”, с която е разпоредено спиране от движение за срок от шест месеца, чрез сваляне на табела с регистрационен номер СН 4822 АН и отнемане на Свидетелство за регистрация № 005317881 на лек автомобил „Фиат Пунто” с рег. № СН 4822 АН, собственост на В.Д.В., като е определено място за домуване охраняем паркинг Автокъща „Мобил”, а разходите за домуване на превозното средство на определения платен охраняем паркинг са за сметка на водача, извършил превоза, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2014
Административно дело № 4670/2014
С Решение № 14448/02.12.2014 г. по адм.д.№ 4670/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5/07.02.2014 г. по адм.д.№ 259/2013 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 2.12.2014г.
16 Административно дело No 263/2013 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.1.2014г.
Решение № 3/21.01.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Б. с постоянен адрес *** против Акт за установяване на задължение № РА000744/25.06.2013 г., издаден от Гл. инспектор в отдел „КРД” на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, в частта за определен данък за МПС „Опел Астра" с рег. № РВ3911АТ за периода 2009 – 2012 г. в общ размер 120, 08 лева, потвърден с решение № НОМ 674 от 04.11.2013г. на Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 10.2.2014г.
17 Административно дело No 266/2013 Други административни дела А.К.А.,
Г.С.П.,
ЕТ Г.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 20.1.2014г.
Определение от 20.01.2014 г. - ОТМЕНЯ разпореждане от 05.12.2013 год. в частта, с която делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.01.2014 год. от 13.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.К.А., Г.С.П. в лично качество и като ЕТ „Г.С.” срещу решение № 945/30.10.2013 год. на Общински съвет гр.Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 266/2013 година по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 22.4.2014г.
18 Административно дело No 273/2013 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.2.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 984 на Общински съвет Нова Загора, прието на заседанието му на 30.10.2013 г., съгласно което Общински съвет гр. Нова Загора е приел по т. 1: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора з 2013 г. – описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 170 – ПИ № 000207 с площ 37,902 дка и начин на трайно ползване “др.селскост.т.”, ІІІ категория, с. Съдиево. АОС № 2734/24.10.2013 г.; по т. 2: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПРОИ, Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000207 с площ 37,902 дка и начин на трайно ползване “др.селскост.т.”, ІІІ категория, с. Съдиево; по т. 3: На основание 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПРОИ, Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 35 800,00 /тридесет и пет хиляди и осемстотин/ лв. за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000207 с площ 37,902 дка и начин на трайно ползване “др.селскост.т.”, ІІІ категория, с. Съдиево; и по т. 4: Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.
В законна сила от 7.3.2014г.
19 Административно дело No 275/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Б.В. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.2.2014г.
Решение № 13/24.02.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от В.Б.В. срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-44 от 04.11.2013 год. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отменено Разрешение за строеж № 204 от 22.06.2012 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж „Ограда по уличната регулация” на УПИ ХL-188, кв. 53 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 70А като неоснователно ОСЪЖДА В.Б.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район разноски по делото в размер на 200 (двеста) лева представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева и депозит за вещо лице в размер на 50 лева. ОСЪЖДА В.Б.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Ф. ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева представляващи адвокатски хонорар в размер на 400 лева и депозит за вещо лице в размер на 50 лева.
В законна сила от 24.2.2014г.
20 Административно дело No 276/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ж.К.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.2.2014г.
Решение № 14/17.02.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.К.С. *** срещу Заповед № ЧР-03-03-510/11.11.2013 год. на Директора на Дирекция Природен парк „Сините камъни”, с която на основание чл.12, ал.1, изр.първо от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на Ж.К.С. с Дирекция Природен парк „Сините камъни” като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА Ж.К.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция Природен парк „Сините камъни” гр.Сливен, пл.”Александър Стамболийски” № 1 разноски по делото в размер на 150 (сто и петдесет) лева представляващи адвокатски хонорар.
В законна сила от 7.3.2014г.
21 Административно дело No 277/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Т.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Г., ЕГН **********,*** против Заповед № ЧР-03-03-508/11.11.2013 г. на Директора на Дирекция Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен, с която на основание чл.12, ал.1, изр. Първо от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение с М.Т.Г. на длъжността Главен експерт „Връзки с обществеността, касиер, човешки ресурси, деловодител” - ІV-и младши ранг в Дирекция на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен, считано от 12.11.2013 г. като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА М.Т.Г., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция Природен парк „Сините камъни” гр.Сливен, пл.”Александър Стамболийски” № 1 разноски по делото в размер на 150 (сто и петдесет) лева представляващи адвокатски хонорар. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 25.3.2014г.
22 Административно дело No 280/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Д.В. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.1.2014г.
Определение от 08.01.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение с вх.№ 94Р-451-1/31.10.2013г., подадено от Р.Д.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите в него. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 280/2013 г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 4.2.2014г.
23 Административно дело No 282/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Й.И.,
Ц.Й.Ч.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 13.2.2014г.
Определение от 13.02.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ц.Ч. ***, упълномощен от А.Й.И. и Ц.Й.Ч. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за спиране на строителството в УПИ VІ, кв. 316 по плана на гр. Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 282/2013 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.3.2014
Административно дело № 3678/2014
С Определение № 4099/25.03.2014 год. по адм.д. № 3678/2014 г. по описа на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 13.02.2014 г. по адм.д.№ 282/2013 г. на Сливенския административен съд.
В законна сила от 25.3.2014г.
24 Административно дело No 283/2013 Дела по ДОПК и ЗМ СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ АД СОФИЯ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.4.2014г.
Решение № 22/02.04.2014 г. - ОТМЕНЯ АУЗД № АУ 000258/03.10.2013 г. на инспектор в отдел „МДТ” при Община Нова Загора, с която е определен размер на дължимата такса битови отпадъци на „Сердика България” АД гр.София, относно недвижим имот в гр.Нова Загора, кв.“Индустриален“, в частта, с която е определен размер на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва: за 2011 г. за сумата 10 841.06 /десет хиляди осемстотин четиридесет и един 0.06/ лева. ; за 2012 г. за сумата 23 901,64 /двадесет и три хиляди деветстотин и един 0.64/ лева и за 2013 г. за сумата 11 074,60 / единадесет хиляди и седемдесет и четири 0.60/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сердика България” АД гр.София против АУЗД № АУ 000258/03.10.2013 г. на инспектор в отдел „МДТ” при Община Нова Загора, с която е определен размер на дължимата такса битови отпадъци на „Сердика България” АД, относно недвижим имот в гр.Нова Загора, кв.“Индустриален“ в останалата част, с която е определен размер на такса за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо за битови отпадъци, както следва: за 2011г. за сумата от 2 463,17 /две хиляди четиристотин шестдесет и три 0.17/ лева, за 2012 г. за сумата от 6 690,28 /шест хиляди шестотин и деветдесет 0.28/ лева и за 2013 г. за сумата от 3 049,52 / три хиляди и четиридесет и девет 0.52/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Сердика България” АД гр.София, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1, Булстат 119017954, представлявано от Изпълнителния директор В.И.Х. сумата от 1785 /хиляда седемстотин осемдесет и пет/ лева, представляващи съдебно деловодни разноски, съобразно уважената част от жалбата.
В законна сила от 12.5.2014г.
25 Административно дело No 284/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ж.К.С. ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.3.2014г.
ВРЪЩА исковата молба, с която е предявен иск от Ж.К.С., ЕГН **********,***, чрез адв.Д.М. *** против Дирекция Природен парк „Сините камъни” Сливен, за заплащане на обезщетение за времето, през което не е била на служба поради незаконното прекратяване на служебното правоотношение със Заповед № ЧР-03-03-510 от 11.11.2013 г. на Директора на Дирекция “Природен парк Сините камъни” Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284/2013 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 27.3.2014г.
26 Административно дело No 285/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Т.Г. ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.4.2014г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.дело № 285/ 2013 г. по описа на Административен съд Сливен. ВРЪЩА исковата молба, с която е предявен иск от М.Т.Г., ЕГН **********,***, чрез адв.Д.М. *** против Дирекция Природен парк „Сините камъни” Сливен, за заплащане на обезщетение за времето, през което не е била на служба поради незаконното прекратяване на служебното правоотношение със Заповед № ЧР-03-03-508 от 11.11.2013 г. на Директора на Дирекция “Природен парк Сините камъни” Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 285/2013 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 15.4.2014г.
27 Административно дело No 287/2013 Дела по ЗМВР В.Г.Л. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.2.2014г.
Решение № 2/06.02.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Л. ***, надзирател ІІ степен категория „Е – полицай ІІІ” степен в „Арести” към ОС „Изпълнение на наказанията” Сливен, срещу Заповед № Л-325 от 13.11.2013 г. на Началник Областна служба „Изпълнение на наказанията” Сливен, с която на основание чл.19, ал. 2 от ЗИНЗС във вр. с чл.228, т.4 от ЗМВР, чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР и чл.226, ал.1, т.3 от ППЗМВР и при спазване на изискванията на чл.225 и чл.229 от ЗМВР за неизпълнение за задължение по т.25 от Раздел V „Преки задължения” от длъжностна характеристика, на В.Г.Л. е наложено дисциплинарно наказание – „писмено предупреждение” за срок от 6 (шест) месеца, като неоснователна. ОСЪЖДА В.Г.Л., ЕГН **********, адрес *** да заплати на Областна служба „Изпълнение на наказанията” Сливен, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 150 /сто и петдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2015
Административно дело № 4413/2014
С Решение № 2075/25.02.2015 г. по адм.д.№ 4413/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2/06.02.2014 г. по адм. дело № 287/2013 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 25.2.2015г.
28 Административно дело No 288/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.И.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.И.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Решение № 394 от 30.10.2013 г. на Общински съвет – Твърдица, с което не е прието Предложение с Вх. № 190 / 14.05.2013 г. относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план ПЗ относно ПИ с идентификатор 72165.356.39 и парцеларен план за присъединяване чрез разпределителната мрежа на имот 72165.247.1. Решението, на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 14.3.2014г.
29 Административно дело No 289/2013 Други административни дела П.Б.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 13.1.2014г.
Определение от 13.01.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Б.Д. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Котел да издаде удостоверение за наследници на Божил Тинев Беров, починал на 01.05.1975г. в гр.Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/ 2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателката за присъждане на разноски по делото.
В законна сила от 4.2.2014г.
30 Административно дело No 291/2013 Дела по ДОПК и ЗМ М.Г.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.2.2014г.
Решение № 8/11.02.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. *** против Акт за установяване на задължение /АУЗ/ № РА 001971/03.10.2013 г. на гл. експерт в отдел „Контролно - ревизионна дейност”, в Дирекция „Местни приходи” към Община Сливен, с който на основание чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК е определен размер на задълженията на М.Г.М. относно данък върху превозните средства за периода 2008 г. – 2012 г. в размер на 314,71 лева, от които 230,00 лева главница и 84,71 лева лихви, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 5.3.2014г.
31 Административно дело No 292/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЛЕКАРЕВО СОЛАР ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 24.1.2014г.
Определение № 4/24.01.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Млекарево Солар” ЕООД, ЕИК 200840070, със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора против писмо изх. № 6902-00166/08.11.2013 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 292/2013 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА “Млекарево Солар” ЕООД, ЕИК 200840070, със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.4.2014
Административно дело № 4252/2014
С Определение № 5518/23.04.2014 г. по адм.д.№ 4252/2014 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 4 от 24.01.2014 г. по адм.д.№ 292/2013 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 23.4.2014г.
32 Административно дело No 293/2013 Други административни дела ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН КОМИСИОН ЕООД Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.11.2014г.
Решение № 131/06.11.2014 г. - НАЛАГА на “КОМИСИОН” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Негованци, общ.Радомир, обл.Перник ЕИК 160087886 представлявано от управителя Г.Б.Д. ЕГН ********** имуществена санкция в размер на 11 871, 77 лева /единадесет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и 77/ за това, че е получило имуществена облага в размер на 11 871, 77 лева в резултат на извършено от М.М.Н. С.Т.Д. ЕГН ********** като представляващ дружеството в периода м.юни 2008 год. до 29.07.2008 год. престъпление по чл.210, ал.1, т.5 във връзка с чл.209, ал.1 вр. Чл.26, ал.1 от НК съгласно присъда № 145/05.06.2014 год. постановена по НОХД № 1914/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен влязла в сила на 23.06.2014 год. Решението подлежи на обжалване в 14дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила от 28.11.2014г.
33 Административно дело No 294/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Й.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 6.1.2014г.
Оставя без разглеждане жалбата /наименувана „Възражение”/ от Р.Й.С., подадено чрез С.И.Т. /представяща пълномощно за извършване на разпоредителни сделки с имота/, с адрес гр. Сливен, ул. „Сирак Скитник” № 3А, в което е заявено, че е получено обявление за изготвен ПУП за квартала, по повод което в общината било заявено на Т., че имотът остава с неурегулирани граници, а поради обстоятелството, че собственикът на имота Р.С. била в САЩ, същата молела да види писмено становище регулиран ли е с новия ПУП имотът, предвиден ли е достъп до мазето на двуетажната й къща, на което входът е от южната й страна и към прилепената към къщата постройка, изградена от предишния собственик и закупена ведно с имота. Прекратява производството по административно дело № 294/2013 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото Определение да се изпрати за сведение на жалбоподателя.
В законна сила от 16.1.2014г.
34 Административно дело No 296/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Й.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /озаглавена „възражение”/ на С.Й.Г. *** против Заповед № РД-15-2092 от 11.10.2013 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296 / 2013 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2014г.
35 Административно дело No 300/2013 Дела по ЗМВР К.Т.М. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 4.4.2014г.
Решение № 11/04.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № Л-351/28.11.2013 г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен, с която гл. полицай К.Т.М. на основание чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл.228, т. 4 от ЗМВР, чл. 226, ал. т.2 от ЗМВР и чл. 226, ал. 1, т. 3 предл. трето от ППЗМВР и при спазване на изискванията на чл. 225 и чл. 229 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОС “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен да заплати на К.Т.М. с ЕГН ********** сумата от 400 /четиристотин/ лв. за адвокатско възнаграждение и сумата от 10 /десет/ лева заплатена държавна такса, представляващи направени разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2015
Административно дело № 7103/2014
С Решение №1442/10.02.2015 г. по адм.д.№ 7103/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 04.04.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д.№ 300/2013 г.
В законна сила от 10.2.2015г.
36 Административно дело No 305/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Й.Ч.,
А.Й.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 12.2.2014г.
Определение от 12.02.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Й.Ц.Ч. ***, упълномощен от А.Й.И. и Ц.Й.Ч., с искане за спиране на незаконен строеж в УПИ VІ кв. 316. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 305/2013 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 14.5.2014
Административно дело № 5025/2014
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6459/14.05.2014 г. по адм. дело № 5025/2014 г. по описа на ВАС, Второ отделение ОТМЕНЯ определение № 51/12.02.2014 г. и определение № 80/07.03.2014 г. по адм. дело 305/2013 г. по описа на Административен съд Сливен и ВРЪЩА делото за ново произнасяне от друг състав на същия съд по дадените в мотивите указания.
37 Административно дело No 306/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕООД ВОДОЛЕЙ НОВА ЗАГОРА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОСЪЖДА Национална Здравноосигурителна каса гр. София да заплати на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител сумата от 12 251,75 /дванадесет хиляди двеста петдесет и един 0,75/ лева, представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от 03.08.2012 г. до окончателното изплащане на обезщетението. ОСЪЖДА Национална Здравноосигурителна каса гр. София да заплати на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител сумата от 6 823,27 /шест хиляди осемстотин двадесет и три 0,27/ лева, представляващи лихва за закъснение за периода от 15.08.2007 г. до 02.08.2012 г. ОТХВЪРЛЯ предявения иск на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител в частта, с която е поискано обезщетение за имуществени вреди над сумата от 12 251,75 /дванадесет хиляди двеста петдесет и един 0,75/ лева. ОСЪЖДА Национална Здравноосигурителна каса гр. София да заплати на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител сумата от 1 427,25 /хиляда четиристотин двадесет и седем 0,25/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.1.2015
Административно дело № 7289/2014
С Решение № 139/07.01.2015 г. по адм.д.№ 7289/2014 г. ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 21/03.04.2014 г., постановено по адм.д.№ 306/2013 г. по описа на Адм. съд - Сливен, с което по иск на "Володей - Нова Загора" ЕООД, Националната здравоноосигурителна каса е осъдена да заплати на дружеството обезщетение за причинени имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи, нанесени вследствие прилагане на нищожен административен акт - Решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-12/17.01.2005 г. за периода 03.08.2007 г. до 01.02.2008 г. в размер на 12 251.75 лв., ведно със законната лихва от 03.08.2012 г. до окончателното изплащане на обезщетението; мораторна лихва върху установения размер на щетата за периода от 15.08.2007 г. до 02.08.2012 г. в размер на 6 823.27 лв., както и съдебното решение в частта, в която Националната здравноосигурителна каса е осъдена да заплати на "Водолей - Нова Загора" ЕООД съдебни разноски в размер на 1 427,25 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска с пр.осн. чл.1 от ЗОДОВ на "Водолей - Нова Загора" ЕООД против Националната здравноосигурителна каса за причинени имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи, нанесени вследствие прилагане на нищожен административен акт - Решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-12/17.01.2005 г. за периода 03.08.2007 г. до 01.02.2008 г. в размер на 12 251.75 лв., ведно със законната лихва от 03.08.2012 г. до окончателното изплащане на обезщетението, както и иска за мораторна лихва върху установения размер за периода от 15.08.2007 г. до 02.08.2012 г. в размер на 6823.27 лв. с о.м.
В законна сила от 7.1.2015г.
38 Административно дело No 310/2013 Други административни дела ЕТ Т.9.Т.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 7.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с ЕИК:119026654, в която е заявено искане за обявяване нищожност на Уведомление № 987 / 01.07.2013 г. с изх. № 4701-688(3)/ 18.10.2013 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 310 / 2013 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 20.1.2014г.
39 Административно дело No 311/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ Т.9.Т.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.4.2014г.
Определение № 27/02.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 13.03.2014 г. по адм. дело № 311 / 2013 г. по описа на Административен съд- Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с ЕИК:119026654, подадена против Решение № 451 от 18.10.2012 г. на Общински съвет – Сливен, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Сливен, е прието да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна сграда със ЗП 90 кв.м., предназначена за обществено обслужване, находяща се в поземлен имот № 67338.525.186 с площ 211 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с начална тръжна цена 17 054 лева, и е възложено на Кмета на Общината да организира провеждането на търга и сключи договор със спечелилия участник. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 311 / 2013 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.5.2014
Административно дело № 6240/2014
С Определение № 7310/30.05.2014 г. по адм.д.№ 6240/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 27/02.04.2014 г. по адм.д.№ 311/2013 г. по описа на Административения съд - Сливен.
В законна сила от 30.5.2014г.
40 Административно дело No 312/2013 Други административни дела ЕТ Т.9.Т.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 25.3.2014г.
Определение № 26/25.03.2014 г. - ОТМЕНЯ определение постановено в открито съдебно заседание на 13.03.2014 год. по административно дело № 312/2013 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.” представлявано от Т.И. *** със седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.”Дружба” бл.11, вх.Б, ап.15, с която е поискано от съда да задължи кмета на общината да финализира процедурата за получаване на траен градоустройствен статут на обекта собственост на ЕТ, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/2013 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.7.2014
Административно дело № 5540/2014
С Определение № 10213/21.07.2014 г. по адм. дело № 5540/2014 г. по описа на ВАС, Второ отделение ОСТАВЯ В СИЛА определение № 26 от 25.03.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм. дело № 312/2013 г.
В законна сила от 21.7.2014г.
41 Административно дело No 1/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.4.2014г.
Решение № 33/30.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1010/ 28.11.2013г. на Общински съвет Сливен, с което не е прието предложение за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Заместник областен управител на Област Сливен направените по делото разноски в общ размер от 320,00 /триста и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
Особено мнение
Особено мнение на съдията Слав Бакалов по Решение № 33 от 30.04.2014 г. по АД № 1 по описа за 2014 г. на Административен съд Сливен Неоснователно е оспорване обективирано в заповед № РД-11-16-001 от 02.01.2014 год. на Заместник областния управител на област Сливен срещу Решение № 1010/28.11.2013 г. на Общински съвет Сливен, с което не е прието предложение за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. В чл. 9 ЗМДТ е предвидено, че общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а съгласно чл. 8, ал. 6 ЗМДТ общинският съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси, по ред, определен с наредбата по чл. 9. Общинският съвет на съответната община на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА има правомощия да определя размера на местните такси, като съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 при изпълнение на правомощията по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения. Специалният закон - ЗМДТ, изисква съгласно императивната разпоредба на чл.9 определянето на местните такси да се извърши от общинския съвет с наредба - т. е. с подзаконов нормативен акт, който се издава по делегация от ЗМДТ. Общинският съвет следва да приеме наредба за определяне и администриране на местните данъци, такси и цени на услуги, като съгласно чл. 8, ал. 6 ЗМДТ на общинския съвет е предоставено правомощието да прецени дали да регламентира /да предвиди/ с наредбата по чл. 9 ЗМДТ правото на отделни категории лица за освобождаване от заплащане на отделни видове такси, както и да регламентира реда, по който да бъде упражнено това право. В този смисъл несъмнено освобождаването от местни такси представлява определяне размера на дължимата такса за определена категория лица т.е. е упражняване правомощието на общинския съвет по чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА. Съгласно чл.27 ал.4 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т.7 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Видно от преписката по делото при постановяване на решението на Общински съвет гр.Сливен, при общ брой на общинските съветници от 41 души на заседанието са присъствали 28, което означава, че в залата е имало необходимия кворум за вземане на валидно решение, съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА. За приемане на решението обаче са гласували 19 съветници, трима са били против и шест са се въздържали т.е. общинският съвет не е събрал квалифицирано мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Несъбирането на достатъчно гласове “за" - 21 опорочава решението, тъй като липсва формирано валидно волеизявление на колективния орган. В този смисъл правилно в протокола от заседанието на общинския съвет е отразено, че предложението за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен не е прието. Поради изложените съображения оспорване от Заместник областния управител на област Сливен срещу Решение № 1010/28.11.2013 г. на Общински съвет Сливен следва да бъде отхвърлено, като неоснователно.
42 Административно дело No 2/2014 Дела по ЗОС Г.К.Д.,
С.К.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.1.2014г.
Решение № 10/29.01.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от Г.К.Д. *** и С.К.С. против Заповед № РД-15-2313/11.11.2013 год. на Кмета на община Сливен, с която е наредено да се отчужди в полза на Община Сливен 640 кв.м. представляваща част от НУПИ № 273, кв.31 по плана на с.Самуилово, общ.Сливен-частна собственост целият с площ 2140 кв.м. трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, при граници на имота: НУПИ №276, УПИ № ІV 271, УПИ І, ІІ, ІІІ-272 и дере на ул.”Трети март” № 11 с.Самуилово за общински нужди, именно изграждане на обект публична общинска собственост „Улица от о.т.76 до о.т. 78” в с.Самуилово и е определено паричното обезщетение на С.К.С. за 1/6 ид.ч. от имота в размер на 986, 67 лева и на Г.К.Д. за 1/6 ид.ч. от имота в размер на 986, 67 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
В законна сила от 29.1.2014г.
43 Административно дело No 3/2014 Други административни дела А.К.А.,
Г.С.П.,
ЕТ Г.С.,
С.Б.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 2 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с която е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; И В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, в частите, в които е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни имоти на физически и юридически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и за не жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 7,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимия имот. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, действаща лично и като ЕТ „Г.С.” с ЕИК: 119534617, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Никола Койчев” № 6, ет. 4, ап. 12, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 2 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с която е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; И В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, в частите, в които е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и за не жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 7,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимия имот. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.С. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против т. 2 и т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с които е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; и е определен пропорционално размерът на таксата за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни и не жилищни имоти на физически и юридически лица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 2 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с която е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; И В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, в частите, в които е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и за не жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 7,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимия имот. ОТМЕНЯ точка 3. от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет– Нова Загора В ЧАСТТА, в която е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни и не жилищни имоти на физически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. ОСЪЖДА А.К.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***; и Г.С.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, действаща лично и като ЕТ „Г.С.” с ЕИК: 119534617, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Никола Койчев” № 6, ет. 4, ап. 12, да заплатят на Общински съвет – Нова Загора разноски по делото в размер на 90 /деветдесет/ лева, определени след компенсация. ОСЪЖДА С.Б.С. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Общински съвет – Нова Загора разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България, както следва: в частта, в която има характер на определение – в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата част – в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 4/2014 Други административни дела С.Б.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.1.2014г.
Определение от 06.01.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 4/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен. Присъединява адм. д. № 4/2014 г. към адм. д. № 3/2014 г. за съвместно разглеждане.
В законна сила от 6.1.2014г.
45 Административно дело No 5/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.4.2014г.
Решение № 23/03.04.2014 г. - Отменя разпоредбата на чл.10 ал.1 от Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен, приета с Решение № 1007 по протокол № 34 от 28.11.2013 г. на Общински съвет Сливен, като незаконосъобразна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2015
Административно дело № 6668/2014
С Решение № 1538 от 11.02.2015 г. по адм.д. № 6668/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решението от 03.04.2014 г. по адм. дело № 5/2014 г. по описа на Административния съд - Сливен.
В законна сила от 11.2.2015г.
46 Административно дело No 7/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 424, прието по т. 12 от дневния ред по Протокол № 38 от проведено на 20.12.2013 г. заседание на Общински съвет Твърдица, съгласно което колективният орган: „Възлага на кмета на община Твърдица да включи в състава на всички комисии, провеждащи открити процедури за възлагане на обществени поръчки представител на Общински съвет Твърдица”. ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 300,00 /триста/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.4.2014г.
47 Частно административно дело No 8/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 8.1.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Твърдица за спиране изпълнението на Решение № 424 от 20.12.2013 г. на Общински съвет– Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 8 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.1.2014г.
48 Административно дело No 9/2014 Дела по ЗОС ЕТ Т.9.Т.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.2.2014г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Тимшел – 92 – Тодор Мачев”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 11 вх. „Б” ап. 15, ЕИК 119026654 срещу Заповед № РД – 15 – 1704/22.08.2013 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна сграда със застроена площ 90 кв.м., предназначена за обществено обслужване, находяща се в поземлен имот № 67338.525.186 с площ 211 кв.м., с трайно предназначение „урбанизирана” и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД – 18-31/19.04.2006 г. на АГК, последно изменение със Заповед № КД-14-20-331/18.06.2012 г. /УПИ ІІІ, кв. 575 по ПУП на кв. „Българка”, гр. Сливен, като е определена начална тръжна цена, комисия по провеждане на търга и дата и час на неговото провеждане. Прекратява производството по административно дело № 9/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 14.2.2014г.
49 Административно дело No 11/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.К.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 30.6.2014г.
Определение от 30.06.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 11 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Сливен и Административен съд – София град за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по искова молба, предявена от Д.К.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена чрез адв. М.М.-Цветкова – САК, със съдебен адрес ***, против Министерство на здравеопазването на РБ, гр. София, пл. „Света Неделя” 5, за присъждане на обезщетение в размер на 50000 лева за неимуществени вреди и 7 423.38 лева мораторна лихва. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на Върховния административен съд, чрез Председателя на Върховния административен съд.
50 Административно дело No 13/2014 Дела по ЗМВР П.Н.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 16 от 07.01.2014 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР, във връзка с чл. 230, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ППЗМВР, вр. с чл. 245, ал. 1, т. 8 от ЗМВР за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина на П.Н.Т., старши полицай категория Е – ІI степен в ОД на МВР Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на П.Н.Т. *** ЕГН **********, съдебни разноски в размер 460,00 /четиристотин и шестдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез връчване на препис от същото.
51 Административно дело No 14/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.3.2014г.
Съгласно протоколно определение на съда от 05.03.2014 г., съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Сливен против изменение на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 1002/28.11.2013 г. на Общински съвет - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 14/2014 г. на Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет – Сливен да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен, направени по делото разноски в размер на 40 лв.
В законна сила от 20.3.2014г.
52 Административно дело No 15/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 6.2.2014г.
Определение от 06.02.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Т.И.Т. ***, срещу Заповед № РД-15-2607 от 10.12.2013 година на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 15/2014 година по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 19.2.2014г.
53 Административно дело No 16/2014 Дела по ЗОС В.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.4.2014г.
Решение № 28/15.04.2014 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-2701 от 19.12.2013 г. издадена от Кмета на Община Сливен в ЧАСТТА, която е определено парично обезщетение за предвидените за отчуждаване 59 кв.м., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 67338.417.2, целият с площ от 1083 кв.м. по кадастралната карта и кадастралния регистър на м.”Дюлева река”, гр.Сливен, собственост на В.С.А., като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 3498 /три хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лв. на 4105 /четири хиляди сто и пет/ лв. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на В.С.А. с ЕГН ********** направените в хода на производството съдебно - деловодни разноски в размер на 510 /петстотин и десет лева/ лева.
В законна сила от 8.5.2014г.
54 Административно дело No 17/2014 Други административни дела АЛФАТЕХ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.6.2014г.
Решение № 62/19.06.2014 г. - ОТМЕНЯ АУЗД 000296/13.11.2013 год. издаден от ст.инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, в частта, с която актът е потвърден с решение № 1/03.01.2014 год. издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нова Загора, с което са определени задължения на „АЛФАТЕХ“ ЕООД гр.Пловдив за такса битови отпадъци по отношение на недвижим имот находящ се в гр.Нова Загора, кв.202, УПИ 7, пл.номер 3705 с партиден № 115892969 представляващ земя с площ 2 120 кв.м. и недвижим имот находящ се в гр.Нова Загора, кв.202, УПИ 8, пл.номер 3706 с партиден № 115892969 представляващ земя с площ 2 520 кв.м. за 2013 год. по отношение на ТБО за компонента „сметосъбиране и сметоизвозване” в размер на 897, 52 лева (410, 07 лева +487, 45 лева) и съответната лихва в размер на 18, 61 лева (8, 50 лева + 10,11 лева) като НЕПРАВИЛЕН И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ОСЪЖДА Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на „АЛФАТЕХ“ ЕООД гр.Пловдив представлявано от управителя Т.С.С. ЕИК 115892969 със седалище гр.Пловдив, ул.”Иван Гешев” № 32 разноски по делото в общ размер на 500 (петстотин) лева.
В законна сила от 11.7.2014г.
55 Административно дело No 18/2014 Други административни дела М.З.Д. И.Г.Д. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.4.2014г.
ОТМЕНЯ Отказ на длъжностно лице при Община Сливен – Главен специалист в отдел „Гражданска регистрация” да издаде удостоверение за наследниците на А.Ц.А., б.ж. на гр. Сливен, починал през м. август 1937 г., който отказ е обективиран и форматиран в бланка „Удостоверение за наследници” с изх. № 9400-305/10.01.2014 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Община Сливен за ново произнасяне по подаденото от М.З.Д. Искане вх. № 9400-305/07.01.2014 г. за издаване на удостоверение за наследниците на А.Ц.А., починал през м. август 1937 г. в гр. Сливен, бивш жител ***, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.З.Д. *** разноски в размер на 510,00 /петстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 19/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.3.2014г.
Решение № 18/04.03.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД-11-16-003 от 21.01.2014 г. на Областен управител на Област Сливен против Решение № 1012/20.12.2013 год. на Общински съвет гр. Нова Загора, с което на основание чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет гр. Нова Загора е определил възнаграждение на Заместник председателя на Общинския съвет в размер на 70 на сто от възнаграждението на Председателя на Общински съвет гр.Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областна администрация на област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
57 Административно дело No 20/2014 Други административни дела Й.Х.А. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 24.2.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.Х.А., ЕГН ********** *** против ЗПАМ № РД-14-146 от 24.01.2014 г. на и.д. Директор на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 20/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 14.3.2014г.
58 Административно дело No 21/2014 Други административни дела КРУМОВ ЕМ ДЖИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.5.2014г.
На основание чл. 159 т. 8, във вр.чл. 155 ал. 1 и ал. 3 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „К. ем джи” ЕООД срещу уведомително писмо изх. № 02-200-2600/3023/31.07.2013 год., издадено от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” РА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 21/2014 год. по описа на Административен съд - Сливен. На вещото лице инж. П.З. да се изплати възнаграждение, в т.ч. и пътни разходи в размер на 58,00 лева, съобразно изготвената от същия справка-декларация, приложена към заключението като сумата от 150 лв. внесена до настоящия момент от административния орган бъде изплатена сега, а остатъкът от сумата в размер на 153 лв. – след нейното внасяне от оспорващата страна. ОСЪЖДА „К. ем джи” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Жельо войвода, община Сливен, ул. Съби Димитров № 25 чрез неговия законен представител П.К.С. да заплати по сметка „Вещи лица“ при Административен съд – Сливен невнесения депозит за вещо лице в размер на 153 лв. ОСЪЖДА „К. ем джи” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Жельо войвода, община Сливен, ул. „Съби Димитров“ № 25 чрез неговия законен представител П.К.С. на осн.чл. 143 ал. 3 пр. 2 да заплати на ДФ „Земеделие” РА направените от последния по делото разноски за вещо лице в размер на 150 лв.
В законна сила от 31.5.2014г.
59 Административно дело No 22/2014 Други административни дела ПИЙ 1 ЕООД ГР.СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.10.2014г.
Решение № 104/16.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПИЙ 1" ЕООД гр. Сливен, ул.”Георги Икономов” № 30, ЕИК 200832771, против Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/8501 от 20.09.2013 г. на изпълняващия длъжността Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие". Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
60 Административно дело No 23/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.П. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 10.6.2014г.
Определение № 50/10.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮИР-5 от 09.01.2014 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на С.В.П. против Разрешение за строеж № 252 от 27.08.2013 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за „Реконструкция на съществуващ гараж” на УПИ ХХІV-109, кв. 462 по плана на кв. „Розова градина”, гр. Сливен, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 11 и е прекратено образуваното административно производство, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район за разглеждане по същество и произнасяне по жалбата на С.В.П. против Разрешение за строеж № 252 от 27.08.2013 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за „Реконструкция на съществуващ гараж” на УПИ ХХІV-109, кв. 462 по плана на кв. „Розова градина”, гр. Сливен, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 11, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото определение. ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район да заплати на С.В.П. с ЕГН: **********, с адрес ***, деловодни разноски в размер на 400 /четиристотин/ лева.
В законна сила от 10.6.2014г.
61 Административно дело No 25/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.2.2014г.
Определение от 10.02.2014 г. - ОТМЕНЯ свое разпореждане от 04.02.2014г. , с което е насрочено о.с.з. по делото и административния орган е задължен да представи доказателства. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 25 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 25 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 7 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен за съвместно разглеждане на подадените жалби от Кмета на община Твърдица и от Областен управител на област Сливен срещу Решение № 424/20.12.2013г. на Общински съвет Твърдица, за постановяване на общо решение по тях.
62 Административно дело No 26/2014 Други административни дела Н.П.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА БДС ОД МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Д., ЕГН **********, с адрес *** против Наказателно постановление № 2654/14.11.2013 г. на Началник в група „БДС” при ОД на МВР Сливен, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 84 ал. 2 от Закона за българските лични документи, за нарушение по чл. 7 ал. 1 от ЗБЛД, на Н.П.Д. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30,00 /тридесет/ лева по чл. 81 ал. 2 т. 2 от ЗБЛД. Прекратява производството по административно дело № 26/2014 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на родово компетентния съд – Районен съд Сливен.
63 Административно дело No 27/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв СДРУЖЕНИЕ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СЛИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.11.2014г.
Решение № 128/07.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ предявения от Сдружение с нестопанска цел „Християнски център” Сливен, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност под № 20040206040 против Съвет за електронни медии - София иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за сумата 300 000 /триста хиляди/ лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.12.2014г.
64 Административно дело No 28/2014 Дела по ЗМСМА ЕТ А.Я.А.К.,
ЕТ С.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.2.2014г.
Определение от 20.02.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ Атанас Адамов - Комерсиал”, представлявано от Атанас Янков Адамов и ЕТ „Спиро Георгиев”, представлявано от Вангел Спиров Георгиев, с адрес гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Петко Напетов” № 48, срещу Решение № 929 от 26.09.2013 г. на Общински съвет Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 28/2014 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.4.2014
Административно дело № 5240/2014
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 59/20.02.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д.№ 28/2014 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на ЕТ "Анастас Адамов - Комерсиал", представляван от Анастас Янков Адамов и ЕТ "Спиро Георгиев" - представляван от Вангел Спиров Георгиев срещу Решение № 929/26.09.2013 г. на Общински съвет - Сливен, като недопустима и е прекратено производството по делото.
В законна сила от 30.4.2014г.
65 Административно дело No 30/2014 Други административни дела И.Х.Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.6.2014г.
Решение № 52/26.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо с изх.№ 02-200-6500/7382 от 20.09.2013г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2012 г., в частта, с която е отказано финансово подпомагане по подадено общо заявление за подпомагане с УИН 20/230512/79245 за кампания 2012 и не е уважено искането на И.Б. за оторизиране на суми по СЕПП относно заявен за подпомагане БЗС 04337-40-2-1 с площ 2,69 ха, находящ се в землището на с.Блатец, обл.Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
66 Административно дело No 31/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.11.2014г.
Решение № 130/05.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** против заповед № 1056 06.12.2013 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", с която е прекратено служебното му правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА С.Т.С. ЕГН ********** с адрес *** ЗАПЛАТИ в полза на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" сумата от 300 лв. представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно дело No 34/2014 Дела по ЗСП Г.Г.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.3.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от Г.Г.Н., ЕГН **********,***, против Заповед № 2136 от 11.02.2014 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Сливен, с която е отказано включването на Г.Г.Н. в Национална програма “АХУ” като “личен асистент”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 25.3.2014г.
68 Административно дело No 36/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 07, издадена от Кмета на Община Сливен на 06.02.2014 г., с посочена поради техническа грешка година на издаване – 2012 г., с която е прекратено служебното правоотношение на Р.К.К. с ЕГН: ********** на длъжност Главен юрисконсулт в Отдел „Правно-нормативно обслужване” при Общинска администрация Сливен, считано от датата на получаване на заповедта и подписване на известието на доставяне. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Р.К.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, деловодни разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
69 Административно дело No 37/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.4.2014г.
Решение № 35/28.04.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от Районна прокуратура Сливен за обявяване нищожността на чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 1102/30.01.2014 г. на Общински съвет Сливен, като неоснователен. ОСЪЖДА Районна прокуратура Сливен да заплати на Общински съвет Сливен направените по делото разноски в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет /лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.
В законна сила от 15.5.2014г.
70 Административно дело No 38/2014 Други административни дела ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СЛИВЕН ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.7.2014г.
Решение № 68/11.07.2014 г. - ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № РД-10-14/08.01.2014 год. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство - Стара река", с която е забранено на „Ловно-рибарско дружество" - Сливен ЕИК 119505576, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. „Великокняжевска" № 11, чрез членуващата в него ловна дружина с. Божевци, ползването на дивеча в ловно стопанския район с. Божевци, за който отговаря дружеството чрез посочената дружина за срок от една година. ОСЪЖДА ТП “Държавно горско стопанство - Стара река” с.Стара река, община Сливен, ул.”Съби Димитров” № 1 да заплати на „Ловно-рибарско дружество" - Сливен ЕИК 119505576, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. „Великокняжевска" № 11 направени по делото разноски в размер на 410,00 лв. (четиристотин и десет лева).
71 Административно дело No 39/2014 Други административни дела БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Сливен и Районен съд - Сливен за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по жалба от „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ – София, подадена против Мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде заповед по чл. 34 от ЗСПЗЗ за изземване на недвижим имот, находящ се в землището на с. Младово, община Сливен. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на петчленен състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд, чрез председателя на Върховен административен съд. Да се изпрати препис от настоящото определение на жалбоподателя - за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
72 Административно дело No 41/2014 Дела по КТ ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.3.2014г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено по делото на 21.02.2014 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.03.2014 г. от 13,30 ч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 41 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд– Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд - Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по телефона и чрез изпращане на препис от определението – за сведение.
В законна сила от 21.3.2014г.
73 Частно административно дело No 42/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искането за спиране изпълнението на предписание с № 1 от Протокол за извършена проверка вх. № 009/10.02.2014 г., съставен от служители при Дирекция „Инспекция по труда”– Сливен. Искането за спиране е заявено в жалба до Административен съд– Сливен, подадена от „Я.Б.” ЕООД гр.Я., ЕИК 128617161, със седалище и адрес на управление: гр. Я., бул. „Европа” № 43, представлявано от управителя Харун Синан Кар против посочените предписания на Дирекция „Инспекция по труда” – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА „Я.Б.” ЕООД гр.Я., ЕИК 128617161, със седалище и адрес на управление: гр. Я., бул. „Европа” № 43, представлявано от управителя Харун Синан Кар да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 50,00 /петдесет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.4.2014
Административно дело № 4585/2014
С Определение № 5133/14.04.2014 г. по адм.д.№ 4585/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 61 от 20.02.2014 г. по адм.д.№ 42/2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила от 14.4.2014г.
74 Административно дело No 43/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Ж.,
С.Г.Ж.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.5.2014г.
Решение № 42/15.05.2014 г. - ОТМЕНЯ по жалбите на Д.С.Ж. и С.Г.Ж. Заповед № ДК-10-ЮИР-4 от 09.01.2014 год. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалба вх.№ 9400/11322 от 04.07.2013 год. подадена от Д.С.Ж. срещу Разрешение за строеж № 147 от 10.06.2013 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж „Преустройство на съществуващи нежилищни помещения в кабинет за творческа дейност“ в УПИ ХII-111, кв.70 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, обект с идентификатор 67338.512.118 по КК на гр.Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул.“Верила“ бл.3, вх.Б, ап.1 с възложители Н.П.Д., К.Д.К. и Е.Д.К., като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК, Югоизточен район за ново произнасяне по жалбата на Д.С.Ж. вх.№ 9400/11322 от 04.07.2013 год. при съобразяване на мотивите към настоящото решение. ОСЪЖДА Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Ж. и С.Г.Ж. разноски по делото в общ размер на 350 (триста и петдесет) лева представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 150 лева и депозит за вещо лице в размер на 200 лева. На основание чл.215, ал.7 от ЗУТ решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2014г.
75 Административно дело No 44/2014 Други административни дела К.Х.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.3.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от К.Х.К., ЕГН **********,*** против Акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 “Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. изх. № 02-200-6500/7069 от 14.09.2013 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 44/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 9.4.2014г.
76 Административно дело No 45/2014 Други административни дела Щ.В.Щ. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.5.2014г.
Решение № 46/31.05.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от Щ.В.Щ., ЕГН ********** против Заповед № 1241/15.03.2006 г. на Началник на РПУ към РДВР Сливен, за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 4 от Закон за движение по пътищата - „изземване на свидетелството за управление“, за нарушение на чл. 157, ал. 4 от ЗДвП, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.2.2015
Административно дело № 9598/2014
С Решение № 1998/24.02.2015 г. по адм.д.№ 9598/2014 г. на ВАс, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/31.05.2014 г., постановено по адм.д. 45/2014 г. по описа на Административен съд -д Сливен.
В законна сила от 24.2.2015г.
77 Административно дело No 46/2014 Други административни дела Ж.Н.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.И. с ЕГН: **********, с адрес: ***, със съдебен адрес:***, пл. „Кочо Честименски” № 2, вх. Б, ет. 1 – чрез адв. В.Д. ***, подадена против Заповед № 14156 от 28.10.2013 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Сливен, с която на Ж.Н.И. е отказана еднократна помощ за отглеждане на дете по чл. 8в от ЗСПД. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2014
Административно дело № 8397/2014
С Решение № 15173 от 15.12.2014 г. по адм. д. № 8397/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 15.042014 г., постановено от Административен съд - Сливен по адм. дело № 46 по описа за 2014 г.
В законна сила от 15.12.2014г.
78 Административно дело No 47/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Й.З.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.6.2014г.
Решение № 47/19.06.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата от Й.З.К., ЕГН **********,***, със съгласието на майка му и законен представител Н.Б.Г., ЕГН **********, срещу Решение № НОМ 134/28.01.2014 г. на Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с което не се признава за погасени по давност публични задължения за ДНИ и ТБО за периодите от 2003-2007 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.З.К., ЕГН **********,***, със съгласието на майка му и законен представител Н.Б.Г., ЕГН **********,***, представлявана от Кмета, сумата 300 /триста/ лева, представляваща направени по делото разноски.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.1.2015
Административно дело № 13254/2014
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 13254/2014 г. на ВАС,
В законна сила от 19.6.2014г.
79 Административно дело No 48/2014 Други административни дела Х.О.С. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.О.С. *** срещу писмо рег.№ 7752/07.11.2012 год. на Началника на РУ „Полиция“ гр.Сливен, с което е указано на лицето, че за да му бъде издадено разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие е необходимо да подаде заявление по чл.76, ал.1 от ЗОБВВПИ ведно с изискуемите по закон документи като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 48/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.4.2014г.
80 Административно дело No 49/2014 Други административни дела ФЕНИКС СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 12.5.2014г.
Определение № 38/12.05.2014 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.04.2014 г. за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от „Феникс Сливен” ООД гр. Сливен, представлявано от П.М.П. против АУЗД № РА002282 / 15.12.2012 г. на инспектор в отдел „КРД”, Дирекция Местни приходи при Община Сливен, с който на основание чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК и във връзка с подадени декларации по чл.17 и чл.54 от ЗМДТ е определен размер на задълженията на „Феникс Сливен” ООД, относно данък върху недвижимите имоти за 2007 г. в размер на 1.83 лева, такса битови отпадъци за 2007 г. в размер на 11.09 лева и относно данък върху превозните средства за 2006г., 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012 г. в размер на 474.99 лева или в общ размер на 487.91 лева, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ОСЪЖДА „Феникс Сливен” ООД гр. Сливен, представлявано от П.М.П., БУЛСТАТ 119506967 седалище гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 1 да заплати на Община Сливен сумата от 300 /триста/ лв., представляващи разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 49/2014 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 29.5.2014г.
81 Административно дело No 50/2014 Други административни дела ЕТ А.Я.А.К.,
ЕТ С.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.5.2014г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Кмета на Община Сливен по Искане Вх. № 4701-66 от 29.01.2014 г. по описа на Община Сливен, подадено от ЕТ „А.А. – Комерсиал” с ЕИК: 119509293 и ЕТ „С.Г.” с ЕИК: 119035849, с което е поискано издаване на заповед за учредяване право на прокарване през недвижими имоти – общинска собственост, с идентификатори: № 67338.835.29 и № 67338.835.30, представляващо основно трасе с площ на сервитута 4056 кв.м.- подземно трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за ПИ 67338.835.67 и 67338.835.15, землище на кв. Речица, гр. Сливен, и Кабел 1 кV от Трафопост в ПИ 67338.835.15 до ГРТ в ПИ 67338.835.67. ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община Сливен за издаване на заповед за учредяване право на прокарване през общински недвижими имоти по Искане Вх. № 4701-66 от 29.01.2014 г. по описа на Община Сливен, подадено от ЕТ „А.А. – Комерсиал” с ЕИК: 119509293 и ЕТ „С.Г.” с ЕИК: 119035849, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на Кмета на Община Сливен 14-дневен срок за издаване на административния акт, считано от датата на получаване на преписката. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на: ЕТ Анастас Янков Адамов с фирма „А.А. – Комерсиал” с ЕИК: 119509293, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Петко Напетов” № 48; и ЕТ Спиро Вангелов Георгиев с фирма „С.Г.” с ЕИК: 119035849, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Милин камък” № 18, сумата от 810 /осемстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението, на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 27.5.2014г.
82 Административно дело No 51/2014 Други административни дела МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.4.2014г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Заповед № РД-06-01-59/29.01.2014 год. издадена от Директора на Регионална здравна инспекция гр.Сливен, с която на основание чл. 7 и чл. 101, ал. 2 от Закона за здравето, чл. 9, т. 20 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, се нарежда на ТЕЛК за общи заболявания към МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен с участието на специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист по детски болести да поеме освидетелстването и преосвидетелстването на деца със специфични белодробни заболявания и с общи белодробни заболявания, както и ТЕЛК за общи заболявания към МБАЛ с участието на специалист по пневмология и фтизиатрия да поеме освидетелстването и преосвидетелстването на лица със специфични белодробни заболявания. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция гр.Сливен ДА ЗАПЛАТИ на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен ЕИК 119502733 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 1 представлявано от д-р В.П.П. разноски по делото в общ размер на 200 /двеста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 29.4.2014г.
83 Административно дело No 52/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МЕТАН ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.6.2014г.
Решение № 63/23.06.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Метан” ООД с ЕИК: 119638587, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий” № 89, представлявано от управителя М.Т.М., подадена против Акт за установяване на публично държавно вземане № 4 от 10.02.2014 г., издаден от Директора на Областно пътно управление - Сливен, с който е установено, че към 27.03.2013 г. Държавата, респ. Агенция „Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу „Метан” ООД – гр. Нова Загора, в размер на 331,61 лева, от които 309,03 лева – главница, и 22,58 лева – законна лихва, за периода от 01.01.2012 г. до 27.03.2013 г., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на горепосоченото вземане. ОСЪЖДА „Метан” ООД с ЕИК: 119638587, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий” № 89, представлявано от управителя М.Т.М., да заплати на Областно пътно управление- Сливен, сумата от 400 /четиристотин/ лева, от които: 100 /сто/ лева – разноски за вещо лице, и 300 /триста/ лева – юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 18.7.2014г.
84 Административно дело No 53/2014 Дела по ДОПК и ЗМ МЕТАН ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Метан” ООД с ЕИК: 119638587, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий” № 89, представлявано от управителя М.Т.М., подадена против Акт за установяване на публично държавно вземане № 5 от 10.02.2014 г., издаден от Директора на Областно пътно управление - Сливен, с който е установено, че към 27.03.2013 г. Държавата, респ. Агенция „Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу „Метан” ООД – гр. Нова Загора, в размер на 331,61 лева, от които 309,03 лева – главница, и 22,58 лева – законна лихва, за периода от 01.01.2012 г. до 27.03.2013 г., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на горепосоченото вземане. ОСЪЖДА „Метан” ООД с ЕИК: 119638587, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий” № 89, представлявано от управителя М.Т.М., да заплати на Областно пътно управление- Сливен, сумата от 400 /четиристотин/ лева, от които: 100 /сто/ лева – разноски за вещо лице, и 300 /триста/ лева – юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.7.2014г.
85 Административно дело No 54/2014 Други административни дела С.П.Й. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.5.2014г.
Решение № 43/29.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1 от 30.01.2014 г. по Протокол № 1 от същата дата на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен, с което на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделската земя и чл. 41, ал. 1 от ППЗОЗЗ Комисията отказва да промени предназначението на 621 кв.м. земеделска земя от девета категория, неполивна, собственост на С.П.Й., за изграждане на обект : “Метанстанция” в ПИ № 67338.801.5 по КК в землището на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП-ПЗ. ВРЪЩА преписката на административния орган – Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен за постановяване на мотивиран акт по направеното от С.П.Й. искане от 12.05.2006 год. за промяна предназначението на поземлен имот № 201005 находящ се в гр. Сливен, местността "Къра", кв. Речица съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен, да заплати на С.П.Й., ЕГН ********** сумата от 210 /двеста и десет/ лв., представляваща разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.12.2014
Административно дело № 9202/2014
С Решение № 15658 от 22.12.2014 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/29.05.2014 г. по адм.д.№ 54/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 22.12.2014г.
86 Административно дело No 55/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 24.3.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от М.Г.А., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-218 от 30.01.2014 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 3.4.2014г.
87 Административно дело No 56/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.5.2014г.
Решение № 41/21.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1051 на Общински съвет Нова Загора, прието на заседание № 36, проведено на 28.01.2014 г., с което е прието изменение на чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОС), със следното съдържание: „На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора приема следните промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва: Чл. 28. ал. 3 се променя така: Чл. 28, ал. 3. Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 2 чрез публикуването им на интернет страницата на Община Нова Загора и/или чрез публикуването им в средствата за масово осведомяване и чрез разлепване на информационното табло на Община Нова Загора.”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 340 (триста и четиридесет) лева. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
В законна сила от 12.6.2014г.
88 Административно дело No 57/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № РД-11-16-013/07.03.2014 год. на Областен управител на Област Сливен срещу решение № 427/30.01.2014 год. на Общински съвет гр.Твърдица, с което е прието изменение и допълнение на Наредбата за символиката на Община Твърдица. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Твърдица да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски по делото в размер на 40 лв., представляващи такса за обнародване в Държавен вестник. ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 57/2014 година по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалвано с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 22.4.2014г.
89 Административно дело No 58/2014 Други административни дела Н.М. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 11.3.2014г.
Определение от 11.03.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 58 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Сливен и Административен съд – София - град за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по жалба от Н.М., родена на *** г. в гр.Ереван, Армения. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на Върховния административен съд, чрез Председателя на Върховния административен съд.
90 Административно дело No 61/2014 Други административни дела Н.С.К. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.4.2014г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.С.К. *** срещу Отказ за издаване на преписи от документи, както следва: Ревизионен акт № 201200276/02.05.2012 г. и Ревизионен доклад № 1200276/30.03.2012 г., обективиран в писмо изх. № 20-18-419/26.02.2014 г., връчено на молителя - адресат на 05.03.2014 г. Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 61/2014 година по описа на Административен съд Сливен. Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващия, ТД на НАП гр. Бургас – офис за обслужване Сливен и на Териториалния директор на ТД на НАП гр. Бургас. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. След влизане в сила на настоящото Определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на Териториалния директор на ТД на НАП гр. Бургас по подведомственост.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.5.2014
Административно дело № 6304/2014
С Определение № 7215/28.05.2014 г. по адм. дело № 6304/2014 г. по описа на ВАС, Първо отделение ОСТАВЯ В СИЛА определение № 114/14.04.2014 г., постановено по адм. дело № 61/2014 г. по описа на Административен съд - гр. Сливен.
В законна сила от 28.5.2014г.
91 Административно дело No 62/2014 Други административни дела Х.М. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Сливен и Административен съд – София-град за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по жалба от Х.М., гражданин на Армения, с настоящ адрес:***, подадена против Решение № 1341 от 20.08.2013 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на Върховния административен съд, чрез Председателя на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на жалбоподателя и на органа, издал оспорения акт - за сведение.
92 Административно дело No 63/2014 Други административни дела FHU ALBERTUS JERZY SOKOL Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 8.5.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от F.H.U. ”ALBERTUS” Jerzy Sokol, с адрес: 38-311 село Szymbark, улица Szymbark 483, район gorlicki, Полша против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-363 от 24.02.2014 г. на Директора на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд. Съобщението до оспорващия да се изпрати по реда на чл.609 ал.1 от ГПК с препоръчано писмо с обратна разписка.
В законна сила от 27.5.2014г.
93 Административно дело No 64/2014 Други административни дела Б.Р.Р.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.4.2014г.
Решение № 36/23.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 14-0804-000235/23.02.2014 г. на Началник група в Сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен, с която на Б.Р.Р. - П., ЕГН ********** се налага принудителна административна мярка на основание чл. 171, т.2, б. „и” от ЗДвП - „Временно спиране от движение на МПС за срок до 1 месец, а именно за 30 дни”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОД на МВР Сливен да заплати на Б.Р.Р. - П., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева.
В законна сила от 13.5.2014г.
94 Частно административно дело No 65/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Б.Р.Р.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.3.2014г.
Определение от 14.03.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ искане с правно основание чл. 166 от АПК, формулирано в жалба на Б.Р.Р. - П., ЕГН ********** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0804-000235 издадена на 23.02.2014г. от Началник група, Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен, с която на основание чл. 171 т. 2 б. „и” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „Временно спиране от движение на МПС за срок до 1 месец, а именно за 30 дни”, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Б.Р.Р. - П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 10 (десет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 26.3.2014г.
95 Административно дело No 66/2014 Дела по КТ ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 11.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 66/2014 г. по описа на АдмС Сливен пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за определяне местна подсъдност на жалба подадена от “Язаки България” ЕООД с ЕИК: 128617161, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, бул. „Европа” № 43, представлявано от управителя Х.С.К., чрез адв. Х.К., подадена против Предписание от 10.02.2014 г., обективирано в т. 2 от Протокол за извършена проверка вх. № 9 от 10.02.2014 г. на Дирекция „Инспекция по труда” – Сливен.. Делото да се изпрати на Върховния административен съд за разрешаване на препирнята. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
96 Административно дело No 68/2014 Други административни дела А.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.4.2014г.
Решение № 39/30.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 35/07.01.2014 год. на директора на Дирекция "Бюро по труда" гр.Сливен, с което е прекратена регистрацията на А.И.Д. в Дирекция „Бюро по труда“ гр.Сливен считано от 07.01.2014 год., тъй като лицето не изпълнило препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения включени в план за действие, което е потвърдено с решение № 267/26.02.2014 год. на директора на Дирекция "Регионална служба по заетостта" гр.Бургас като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
В законна сила от 23.5.2014г.
97 Административно дело No 69/2014 Други административни дела П.П.Ч. ДИРЕКТОРА НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 23.4.2014г.
Определение от 23.04.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Ч. *** срещу Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-518/14.03.2014 год. на директора на РД „Автомобилна администрация“ гр.Сливен, с която е наложена на основание чл.107, ал.1 и чл.106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗАвП ПАМ спиране от движение на лек автомобил Опел Астра с рег.№ Н 3116 АР собственост на „Престиж Комерс“ АД за срок от 6 месеца чрез сваляне и отнемане на предната табела и отнемане на свидетелството за регистрация част 2 № 800043045 и е определено като място на домуване платен охраняем паркинг в гр.Сливен, бул.“Стефан Караджа“ № 3 като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 69/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 8.5.2014г.
98 Административно дело No 70/2014 Други административни дела И.М.Д. НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ КЪМ ИА АА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-27-2474 от 18.09.2013 г., издадена от Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Сливен към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 70 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.4.2014г.
99 Административно дело No 72/2014 Други административни дела М.К.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Х., ЕГН **********,*** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 - 6500/3086 от 26.02.2014 г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на жалбоподателя М.Х. е установено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „АЕП” от ПРСР 2007 – 2013, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” за кампании 2009 и 2010 във връзка с подадените от М.К.Х. Общо заявление за плащания на площ 2009 с УИН 20/160709/43648 и Общо заявление за плащания на площ 2010 с УИН 20/250510/55711 в размер на 7 525,59 лв. /седем хиляди петстотин двадесет и пет 0,59/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.К.Х., ЕГН **********,*** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в общ размер 651,02 /шестстотин петдесет и един 0.02/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно дело No 73/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮИР-11 от 28.02.2014 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е отхвърлена жалба Вх. № 9400-22019 / 18.12.2013 г. от С.В.П. чрез упълномощен представител Иванка Николова Пенчева като неоснователна и е оставено в сила допуснато изменение, вписано на 27.11.2013 г. от Главния архитект на Община Сливен в Разрешение № 312/ 07.07.2004 г. за строеж: „Реконструкция на част от съществуваща жилищна сграда” в УПИ ХХІV-8284, кв. 462 по плана на кв. „Розова градина”, гр. Сливен, с административен адрес ул. „Полковник Борис Дрангов” № 11. ОТМЕНЯ допуснато от Главния архитект на Община Сливен изменение в Разрешение № 312 от 07.07.2004 г. за строеж: „Реконструкция на част от съществуваща жилищна сграда” в УПИ ХХІV-8284, кв. 462 по плана на кв. „Розова градина”, гр. Сливен, ул. „Полк. Борис Дрангов” № 11, издадено на името на: С.Ж.В. и И.В.В., с което въз основа на молба с Вх.№ 9400-20259 от 19.11.2013 г. и съгласно приета с Протокол-решение № 39 от 25.10.2013 г. на ОбЕСУТ при Община Сливен проектна документация, е променено издаденото Разрешение за строеж, като текстът „вход с ново стълбище от запад” е заменен с „вход – открито стълбище с площадка и остъклен ветробран от дограма, от юг”. ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район да заплати на С.В.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 340 /триста и четиридесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението, на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 16.6.2014г.
101 Административно дело No 74/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.8.2014г.
Решение № 80/13.08.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1074 на Общински съвет - Нова Загора, прието на заседание, проведено на 12.02.2014 година като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет - Нова Загора да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 3.9.2014г.
102 Административно дело No 76/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.5.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-166/20.03.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, издадена на основание чл. 107 ал. 1 т. 5 от Закона за държавния служител, с която е прекратено служебното правоотношение на държавния служител инж. К.П.К. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на К.П.К. *** разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
103 Административно дело No 77/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ЕТ Я.А. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 30.6.2014г.
Определение от 30.06.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Я. А." срещу чл.17, ал.1, т.2.2. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел като НЕДОПУСТИМА ПРЕКРАТЯВА производството по адмд. № 77/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.9.2014
Административно дело № 11852/2014
С Определение № 11142/23.09.2014 г. по адм.д. № 11852/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОТМЕНЯ определение № 232/30.06.2014 г. по адм.д. № 77/2014 г. на Адм. съд - Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
104 Административно дело No 77/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ЕТ Я.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 17.11.2014г.
Определение № 140/17.11.2014 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 29.10.2014 год. за приключване събирането на доказателства и даване на ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване вх.№ СД-01-01-618/11.03.2013 год. подадено от ЕТ "Я. А." ЕИК 119029262 представляван от Янчо Атанасов Атанасов от гр.Котел срещу чл.17, ал.1, т.2.2. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел приета с решение № 197/28.11.2012 год. на Общински съвет гр.Котел като НЕДОПУСТИМО ОСЪЖДА ЕТ "Я. А." ЕИК 119029262 представляван от Янчо Атанасов Атанасов от гр.Котел, ул.“Паисий“ № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет гр.Котел разноски по адм.д. № 77/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен в размер на 350 (триста и петдесет) лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА ЕТ "Я. А." ЕИК 119029262 представляван от Янчо Атанасов Атанасов от гр.Котел, ул.“Паисий“ № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет гр.Котел разноски по адм.д. № 13924/2013 год. по описа на Върховен Административен съд гр.София в размер на 250 (двеста и петдесет) лева представляващи адвокатски хонорар. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 77/2014 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд гр.София.
105 Административно дело No 78/2014 Дела по ЗМВР Д.Т.Г. И.Д.М. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т. *** срещу Заповед за задържане на лице рег. № 88 от 19.03.2014 г., издадена от И.Д.М. – Разузнавач при РУ „Полиция” гр. Нова Загора, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 63 ал. 1 т. 1 от ЗМВР, обективирана като “Задържане за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУ “Полиция” гр. Нова Загора”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Т. *** да заплати на РУ „Полиция” – Нова Загора при ОД на МВР Сливен разноски в размер на 400,00 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
106 Административно дело No 79/2014 Дела по ЗМВР Щ.Г.Щ. И.Д.М. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Г.Щ. *** срещу Заповед за задържане на лице рег. № 87 от 19.03.2014 г., издадена от И.Д.М. – Разузнавач при РУ „Полиция” гр. Нова Загора, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 63 ал. 1 т. 1 от ЗМВР, обективирана като “Задържане за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУ “Полиция” гр. Нова Загора”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Щ.Г.Щ. *** да заплати на РУ „Полиция” – Нова Загора при ОД на МВР Сливен разноски в размер на 400,00 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
107 Административно дело No 80/2014 Други административни дела МАСКАР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Маскар" ЕООД гр. Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 43, ЕИК 201462392, със съдебен адрес ***, против Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/8691 от 20.09.2013 г. на изпълняващия длъжността Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие". ОСЪЖДА „Маскар" ЕООД гр. Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 43, ЕИК 201462392, със съдебен адрес ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие". сумата от 447,45 лв. (четиристотин четиридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
108 Административно дело No 81/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.С.Г. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.5.2014г.
Определение от 08.05.2014 г. - Оставя без разглеждане исковата молба на М.С.Г.,***, в която е заявено искане да бъде осъден Висш съдебен съвет да й заплати обезщетение в размер на 3 000 000 /три милиона/ евро за причинени вреди от незаконосъобразното бездействие на главния прокурор на РБългария. Прекратява производството по административно дело № 81/2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила от 24.5.2014г.
109 Административно дело No 82/2014 Други административни дела Ю.О.А. НЕЛК - ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.7.2014г.
Решение № 73/23.07.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.О.А. срещу Експертно решение № 0035 от заседание № 014 / 31.01.2014 г. на Националната експертна лекарска комисия гр.София, като неоснователна. ОСЪЖДА Ю.О.А. ***, ЕГН ********** да заплати на НЕЛК гр.София разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 / триста / лева.
В законна сила от 22.10.2014г.
110 Административно дело No 83/2014 Други административни дела Д.Й.П.,
Р.Д.П.,
Д.Д.Д.
НЕЛК СОФИЯ КЪМ МЗ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.10.2014г.
Решение № 115/20.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Експертно решение № 158 от 027/12.04.2013 г. на Специализиран състав на НЕЛК по психични болести София като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на адмнистративния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания. ОСЪЖДА НЕЛК – София да заплати на Д.Й.П. с ЕГН ********** ***, Р.Д.П. *** и Д.Д.Д. с ЕГН ********** от гр. Приморско, направените по делото разноски в размер на 300 лв. /триста лева/. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.11.2014г.
111 Административно дело No 85/2014 Дела по ЗАдм Н.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 13.5.2014г.
На основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.С. против мълчалив отказ на Началник сектор "Пътна полиция" да регистрира МПС "Пежо 206" по заявлението му подадено на 23.10.2013 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 85/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 28.5.2014г.
112 Административно дело No 86/2014 Други административни дела М.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.5.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 514 от 31.03.2014 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на М.Д., роден на *** г., гражданин на Р.Т., с ЛНЧ:**********, с ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, е наложена принудителна административна мярка по чл. 39а, т. 1 от ЗЧРБ “Отнемане на правото на постоянно пребиваване в Република България”. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.6.2014г.
113 Административно дело No 87/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 7.5.2014г.
Определение от 07.05.2014 г. - ОСТАВЯ без разглеждане Заявление с вх. № 9400-6270 от 31.03.2014 год. по описа на Община Сливен, подадено срещу констативни актове с № 40 и 41 от 11.12.2013 год. по описа на същата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87 по описа на Административен съд Сливен за 2014 год.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.6.2014
Административно дело № 7276/2014
С Определение № 7895/10.06.2014 г. по адм.д.№ 7276/2014 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 137/07.05.2014 г., постановено по адм. дело № 87/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 10.6.2014г.
114 Административно дело No 88/2014 Други административни дела Н.И.С. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.6.2014г.
Решение № 48/16.06.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С., роден на *** год. в гр. Багдад, Ирак срещу Решение № 408/ 23.01.2014 г. на Заместник - председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет на Република България, с което е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 8.7.2014г.
115 Административно дело No 89/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.7.2014г.
Решение № 61/01.07.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Сливен срещу Решение № 457 на Общински съвет Твърдица, прието с Протокол № 43 от заседание, проведено на 12.03.2014 г., прието повторно с решение № 461/30.04.2014г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката на община Твърдица, като НЕОСНОВАТЕЛНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО с което се обявява нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, следва да се обяви по начина, по който е обявена Наредбата за символиката на Община Твърдица.
116 Административно дело No 90/2014 Други административни дела ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.7.2014г.
Решение № 70/11.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Покана за възстановяване на суми, получени без основание изх. № 29-04-23 от 21.03.2012 год. издадена от Директора на РЗОК - Сливен, с която на основание чл. 76б от Закона за здравното осигуряване, “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 е поканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата, да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 51, 52 лв. (петдесет и един лева и петдесет и две стотинки). ОСЪЖДА РЗОК – Сливен да заплати на “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 направени по делото разноски в размер на 290 лв. (двеста и деветдесет лева.)
117 Административно дело No 91/2014 Други административни дела ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.7.2014г.
ОТМЕНЯ Покана за възстановяване на суми, получени без основание изх. № 29-04-7 от 30.12.2013 год. издадена от Директора на РЗОК - Сливен, в частта с която на основание чл. 76б от Закона за здравното осигуряване, “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 е поканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата, да заплати неправомерно получена сума в размер на 6,44 лв. (шест лева и четиридесет и четири стотинки) за м. февруари 2012 г. по фактура №208/05.03.2012 г. за дейност обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист -в т.ч. допълнителен за бременни - 1бр. /лице до 18г./ по отношение на Пресиан Петков с ЕГН **********, АЛ № 76/ 20.02.2012г.; код 101 издаден от д-р Ц.Д.. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 против Покана за възстановяване на суми, получени без основание изх. № 29-04-7 от 30.12.2013 год. издадена от Директора на РЗОК – Сливен, в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА РЗОК – Сливен да заплати на “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 направени по делото разноски в размер на 14,65 лв. (четиринадесет лева и шестдесет и пет стотинки.) ОСЪЖДА “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 да заплати РЗОК – Сливен на направени по делото разноски в размер на 284,85 лв. (двеста осемдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
118 Административно дело No 92/2014 Други административни дела ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.5.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дентален център – 1 Сливен” ЕООД с ЕИК: 000588112, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 2, представлявано от управителя Ж.В.Г., подадена против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание Изх. № 29-04-6 от 30.12.2013 г., издадена от Директора на РЗОК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 92 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.7.2014
Административно дело № 8684/2014
С Определение № 9600/09.07.2014 г. по адм.д.№ 8684/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 163/23.05.2014 г. на Административен съд - Сливен по адм. дело № 92/2014 г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 5.1.2015
Административно дело № 14362/2014
С Решение № 51/05.01.2015 г. по адм.д.№ 14362/2014 г. на ВАС, Петчленен състав, ІІ колегия - ОТХВЪРЛЯ искането на "Дентален център - 1 Сливен" ЕООД за отмяна на основание чл.239 т.1 и т.4 от АПК на Определение № 163/03.05.2014 г. по адм. дело № 92/2014 г. на Административен съд - Сливен, влязло в сила с Определение № 9600 от 09.07.2014 г. по адм. дело № 8684/2014 г. на ВАС, шесто отделение.
В законна сила от 9.7.2014г.
119 Административно дело No 93/2014 Дела по КСО Д.П.Д. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.6.2014г.
Решение № 53/25.06.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Иванова П. ***, ЕГН ********** срещу Решение № Р.Ж.КПК-4/13.03.2014 г. на Директора на РУ "СО" гр. Сливен, с което по т.1 се изменя разпореждане № КРД-87/30.01.2014г. на Началник отдел „КПК“ при РУ СО“ Сливен,в частта на начислената лихва като същата следва да бъде 420,05 лева, а по т.2 се отхвърля като неоснователна подадената от Д. Иванова Д. жалба срещу Разпореждане № КРД-87/30.01.2014г. на Началник отдел „КПК“ при РУ „СО“ Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2014
Административно дело № 12240/2014
С Решение № 15067 от 12.12.2014 г. по адм.д.№ 12240/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53/25.06.2014 г., постановено по адм.д.№ 93/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 12.12.2014г.
120 Административно дело No 94/2014 Други административни дела Д.А.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.6.2014г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.А.Д., ЕГН **********,*** срещу Заповед № РД – 15 – 738/17.04.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която е определено Сдружение с нестопанска цел „Надежди” за спечелило публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем на общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – клуб с полезна площ 55 кв.м., находяща се в НУПИ 9658, кв. 58 по плана на кв. „Надежда”, гр. Сливен, с месечен наем 66 лв. с ДДС. Прекратява производството по административно дело № 94/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото Определение да се изпрати за сведение на жалбоподателя.
В законна сила от 15.6.2014г.
121 Административно дело No 95/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1107 от 20.03.2014 г. на Общински съвет – Нова Загора, с което: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2014 г. – описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 – ПИ № 000008 с площ 26,399 дка и начин на трайно ползване „храсти”, ІХ кат., с. Коньово, АОС № 2766/ 24.02.2014 г.; 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000008 с площ 26,399 дка и начин на трайно ползване „храсти”, ІХ кат., с. Коньово; 3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 11 900 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000008 с площ 26,399 дка и начин на трайно ползване „храсти”, ІХ кат., с. Коньово; и 4. Общински съвет – Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник. ОСЪЖДА Общински съвет - Нова Загора да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.7.2014г.
122 Административно дело No 97/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С. ***, против Заповед № 16/04.03.2014 год. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 106 ал. 1 т. 2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното му правоотношение в Дирекция „Местни приходи" на общинска администрация - Сливен, считано от 05.03.2014 год. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
123 Административно дело No 98/2014 Дела по ДОПК и ЗМ АГРО ПОА ИНВЕСТ АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Поа Инвест” АД с ЕИК: 119066766, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 5, представлявано колективно от членовете на Съвета на директорите, подадена против Акт за установяване на задължение № РА000041 от 07.02.2014 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с който по отношение на „Агро Поа Инвест” АД са установени задължения за данък върху превозни средства за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в общ размер на 19949,91 лева. ОСЪЖДА „Агро Поа Инвест” АД с ЕИК: 119066766, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 5, представлявано колективно от членовете на Съвета на директорите, да заплати на Община Сливен сумата от 1278 /хиляда двеста седемдесет и осем/ лева, от които: 150 /сто и петдесет/ – разноски за вещо лице, и 1128 /хиляда сто двадесет и осем/ лева– юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2014г.
124 Административно дело No 99/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Н.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.10.2014г.
Решение № 117/16.10.2014 г. - ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Д. АУЗ № РА003443/29.11.2013 год. потвърден изцяло с решение № НОМ 197/20.02.2014 год. на директора на Дирекция „Местни приходи“ при Община Сливен в частта, с която на Д. са определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил ТРАБАНТ 601 рег.№ СН 1511 А за периода от 2010 год. до 2013 год. в размер на 37, 73 лева, за лек автомобил ФИАТ УНО рег.№ СН 5217 АН за месеците август, септември, октомври, ноември и декември 2013 год. в размер на 8, 20 лева и за лек автомобил ФИАТ МАРЕА за 2013 год. в размер на 102, 85 лева като неправилен и незаконосъобразен ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Д. срещу АУЗ № РА003443/29.11.2013 год. потвърден с решение № НОМ 197/20.02.2014 год. в останалата и част Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБългария.
125 Административно дело No 100/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.М. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Сливен срещу Заповед № ДК-11-СЛ-01/15.04.2014 год. на Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен при РДНСК Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 79/28.03.2014 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж „Частично отводняване на с.Трапоклово-три дренажа и два отводнителни канала“ ведно с одобреният инвестиционен проект в частта относно отводнителен канал 2 (с дължина 423 м) в участъка с дължина от 26 м, попадащ извън границите на урбанизираната територия като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА Кмета на Община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Началника на РО „НСК“ при РНДСК Югоизточен район разноски по делото в размер на 150 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 18.6.2014г.
126 Административно дело No 101/2014 Дела по КСО ВИКТОРИ МХ ООД ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виктори МХ” ООД с ЕИК: 201164150, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Железни врата” № 14, офис № 8, представлявано от управителя А.Р.Н., подадена против Решение № Р-Ж-КПК-6 от 03.04.2014 г., издадено от Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, с което е отхвърлена жалба с Вх. № Ж-КПК-5 от 04.03.2014 г., подадена от „Виктори МХ” ООД против Разпореждане № 57 от 06.02.2014 г. на длъжностно лице от ТП на НОИ – Сливен, с което декларираната от осигурителя „Виктори МХ” ООД злополука, станала с В.Х.В. на 25.11.2013 г., е приета за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО. ОСЪЖДА „Виктори МХ” ООД с ЕИК: 201164150, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Железни врата” № 14, офис № 8, представлявано от управителя А.Р.Н., да заплати на В.Х.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 529 /петстотин двадесет и девет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
127 Административно дело No 102/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЕРЛА АД НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.10.2014г.
Решение № 106/02.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 18-4785/11.04.2014 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен, с която на основание чл. 54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменение в кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Нова Загора, ЕКАТТЕ 51809, общ. Нова Загора, одобрена със заповед № РД-18-56 / 31.08.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, представляващо промяна на граници съгласно чл.57, ал.4 от Наредба № 3 от ЗКИР, състоящо се в: Нанасяне на нови обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 51809.509.5706: площ: 3518 кв. м., начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА въз основа на документ: Няма документ за собственост; Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР и Промени в данните за собственост и собственици, като незаконосъобразна. Решението е постановено с участието на заинтересованите страни „Папас Винекс“ АД и Община Нова Загора.
В законна сила от 24.10.2014г.
128 Административно дело No 103/2014 Други административни дела И.К.Ю. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 12.5.2014г.
Определение от 12.05.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 103 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Сливен и Административен съд – София - град за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по жалба от И.К.Ю., роден на *** г. гр.Бамако, Мали. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на Върховния административен съд, чрез Председателя на Върховния административен съд.
129 Административно дело No 104/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Д.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 18.12.2014г.
Определение № 151/18.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Определението, с което е даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на А.Д.А., ЕГН ********** против Министерство на правосъдието на Република България, с посочено правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с която се претендира обезщетение в размер на по 100 лв. за всеки ден престой в Следствения арест гр.Сливен за периода от 12.11.2011г. до 15.06.2012г. за действията и/или бездействията на съответните органи и длъжностни лица, които се състояли в изтезание, жестоко и нечовешко отношение към него. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 104 по описа на Административен съд Сливен за 2014 г. ОСЪЖДА А.Д.А., ЕГН ********** да заплати на Министерство на правосъдието на Република България разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
130 Административно дело No 105/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 16.5.2014г.
Определение от 16.05.2014 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № К–С–183/06.02.2014 год.. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен срещу Таня Георгиева Пенева.
В законна сила от 16.5.2014г.
131 Административно дело No 106/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Б.И.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.9.2014г.
Решение № 84/12.09.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Б., ЕГН **********,*** против АУЗД № РА004195 от 28.11.2013 г., издаден от Мария Кънева на длъжност „Главен инспектор" в отдел „КРД", Дирекция „Местни приходи" при Община Сливен, с който е определено задължението на Б.И.Б. за недвижим имот „Магазин за промишлени стоки" с адрес - гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър", бл. 31, вх. A, aп. 1 за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 01.04.2008-31.12.2012 г, в размер на 1912.24 лева, лихви върху главницата 842.53 лева или общо 2754.69 лева. ОСЪЖДА Б.И.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Община Сливен сумата от 422,83 лв. (четиристотин двадесет и два лева и осемдесет и три стотинки) разноски по делото.
132 Административно дело No 107/2014 Други административни дела Ж.Г.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.7.2014г.
Решение № 64/01.07.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.Ж., ЕГН **********, срещу волеизявление на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието за вписване на промени в регистър БУЛСТАТ по партидите на Дружество по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ „Консорциум Рила строй“, с ЕИК 123729014 и ДЗЗД „Тера Асфа“, с ЕИК 175790577, обективирано в писмо изх. № 94-00-1243/28.04.2014 г.
133 Административно дело No 109/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 19.5.2014г.
Определение от 19.05.2014 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № К-С-191/06.02.2014 год. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен срещу Таня Георгиева Пенева.
В законна сила от 19.5.2014г.
134 Административно дело No 110/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 16.5.2014г.
Определение от 16.05.2014 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № К-С-187/06.02.2014 год. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен срещу Таня Георгиева Пенева.
В законна сила от 16.5.2014г.
135 Административно дело No 111/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 16.6.2014г.
Определение от 16.06.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 111 по описа на Административен съд Сливен за 2014 година. Материалите по делото да се приложат към административно дело № 89 от 2014 година.
136 Административно дело No 112/2014 Дела по ЗМВР Т.И.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.8.2014г.
Решение № 77/21.08.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 665 от 29.04.2014 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която за извършено дисциплинарно нарушение, посочено в справка рег. № 9837/16.04.2014 г. и становище рег. № 9937/22.04.2014 г. по описа на ОД на МВР Сливен – дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 226 ал. 1 т. 5 от ППЗМВР – „пропуски в изучаването и прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност”, на основание чл. 226 ал. 1 т. 2, във вр. чл. 228 т. 3 от ЗМВР и чл. 227, ал. 1 т. 5 от ППЗМВР на Главен инспектор Т.И.Н., Началник на Участък „Полиция” – Запад в РУ „Полиция” – Сливен при ОД на МВР Сливен, категория „В” е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от шест месеца, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 226 ал. 1 т. 5 от ППЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде наказан с по – тежко дисциплинарно наказание. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на Т.И.Н. ***, ЕГН ********** разноски в общ размер 500,00 /петстотин/ лева.
В законна сила от 16.9.2014г.
137 Административно дело No 113/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Й.Ч.,
А.Й.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 22.5.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.Ц.Ч. ***, като пълномощник на А.Й.И., ЕГН ********** и Ц.Й.Ч., ЕГН ********** *** да издаде заповед за спиране на строителството в УПИ VІ, кв. 316 по плана на гр. Сливен. ОСЪЖДА А.Й.И., ЕГН ********** и Ц.Й.Ч., ЕГН **********, чрез пълномощника им Й.Ц.Ч. ***, да заплатят на “Билдинг – ТД” ЕООД гр.Сливен, ул.”Граф Игнатиев” № 8 офис 2, ЕИК 119509913, сумата от 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 113/2014 година по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София..

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.7.2014
Административно дело № 8604/2014
С Определение № 10268/22.07.2014 г. по адм. дело № 8604/2014 г. по описа на ВАС, Второ отделение ОСТАВЯ В СИЛА определение № 162 от 22 май 2014 година, постановено по адм. дело № 113/2014 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 22.7.2014г.
138 Административно дело No 114/2014 Други административни дела Е.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.7.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/534 от 25.04.2014г., издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” гр.София, с която е отказано финансиране по заявление с ИД № 20/121/06736 от 05.07.2013г. на Е.Г.Г., като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган – Изпълнителния Директор на ДФ "Земеделие" за постановяване на мотивиран акт по заявление с ИД № 20/121/06736 от 05.07.2013г. на Е.Г.Г., съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Е.Г.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1110,00 /хиляда сто и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
139 Административно дело No 120/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТРОЙ ДО ЕООД СЛИВЕН КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.10.2014г.
Решение № 121/29.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТД „Строй-До” ЕООД с ЕИК: 119025965, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Перуника” № 2, представлявано от управителя Д.П.П., подадена против Заповед № РД 15-788 от 29.04.2014 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж извършено разширение на „кафе-аперитив на партера в жилищна сграда на два етажа", и изпълнената метална стълба и стълбищна площадка за достъп до съществуваща открита тераса на кота + 4, 05 м от партера на кафе-аперитива, намиращ се в поземлен имот с идентификационен номер 67338.531.16 по КК на гр. Сливен от извършителя на строежа и е определен 14-дневен срок за доброволно изпълнение, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Строй-До” ЕООД с ЕИК: 119025965, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Перуника” № 2, представлявано от управителя Д.П. *** сумата от 1000 лв. (хиляда лева) представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
140 Административно дело No 121/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПИЙ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.9.2014г.
Решение № 88/23.09.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПИЙ“ ЕООД, гр. Сливен, ЕИК 131265994, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Икономов“ № 30, представлявано от управителя П.И.Й., подадена против Заповед № РД-15-526/21.03.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.91 ал.1 от АПК и на основание чл.214а ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с постъпила Жалба вх.№ 9400-5165 от 14.03.2014г. Кмета на Община Сливен отменя своя Заповед № РД-15-359 от 20.02.2014г., с която е одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I –„За жилищно строителство, магазини, паркинги и озеленяване", кв.438, кв."Ново село", гр.Сливен, като от УПИ I, единствен за квартала, се образуват два нови УПИ I - „За жилищно строителство" и УПИ II - „За магазини и сграда със смесено предназначение"", прилежащ на съществуваща едноетажна, със сутерен, широкоплощна търговска сграда - бивш супермаркет, съгласно зелено и кафяво изчертаните линии, надписи, зачертвания и щриховки на плана за регулация, като неоснователна. ОСЪЖДА „ПИЙ“ ЕООД, гр. Сливен, ЕИК 131265994, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Икономов“ № 30, представлявано от управителя П.И.Й.,***, сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, от които: 250 лева – разноски за вещо лице, и 320 адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „ПИЙ“ ЕООД, гр. Сливен, ЕИК 131265994, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Икономов“ № 30, представлявано от управителя П.И.Й., да заплати на етажните собственици на бл. № 3, ул.”Владислав Очков”, гр.Сливен представлявани от УС с председател Стоянка П.П. и членове Георги Янакиев Загоров и Христо Петров Алексиев направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.10.2014г.
141 Административно дело No 122/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.С.Г. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 2.6.2014г.
Определение от 02.06.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 122/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
В законна сила от 20.6.2014г.
142 Административно дело No 125/2014 Дела по ДОПК и ЗМ И.П.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.П., ЕГН **********, с адрес *** срещу Акт за установяване на задължение № РА004029/13.12.2013 г., издаден от Инспектор в отдел „КРД” на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с който е установен размера на данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2013 г. за съсобствен на П. недвижим имот с административен адрес гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” 37-А-3, потвърден в обжалваната му част с Решение № НОМ 400/22.04.2014 г. на Директора на Дирекция “Местни приходи” при Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.П.П., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен разноски в общ размер 600,00 /шестстотин/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2014г.
143 Административно дело No 126/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Б.П.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.10.2014г.
Решение № 105/16.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата от Б.П.П. с ЕГН **********, с адрес *** против Акт за установяване на задължение № РА004028/13.12.2013 г., издаден от Инспектор в отдел „КРД” на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с който е установен размера на данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци за периода 01.01.2008 г. до 31.12.2013 г. за съсобствен на П. недвижим имот с административен адрес гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” 37-А-3, потвърден в обжалваната му част с Решение № НОМ 424/24.04.2014 г. на Директора на Дирекция “Местни приходи” при Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Б.П.П. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Община Сливен, сумата 300 /триста/ лева, представляваща направени по делото разноски.
В законна сила от 4.11.2014г.
144 Административно дело No 127/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ЕР СОФИЯ ДИНЕВИ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Ер София – Диневи” ООД гр. Бургас, жк.”Славейков” № 93, хотел “Мираж”, ЕИК 102948752 против Акт за установяване на задължение по декларация № РА004049/13.12.2013 год., издаден от служител на Дирекция „Местни приходи" при Община Сливен, с който е установено задължението на „Ер София - Диневи" ООД гр. Бургас за данък „недвижими имоти" и такса „битови отпадъци" в размер общо на 9391,10 лв., от които 6 425,49 лв., за данък „недвижими имоти" и 2 965,61 лв. такса „битови отпадъци" за 2013 год. по декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси вх. № 5391/30.06.2010 год., като неоснователна. ОСЪЖДА „Ер София – Диневи” ООД гр. Бургас, жк.”Славейков” № 93, хотел “Мираж”, ЕИК 102948752, да заплати на Община Сливен сумата от 999,55 лв. (деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
145 Административно дело No 128/2014 Други административни дела ЕТ Я.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 8.7.2014г.
Определение от 08.07.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Я. А.“ срещу справка за задълженията на данъчен субект от 2012 год. и съобщение № 11919 и № 11920 от 2014 год. на Община Котел по отношение на определените размери на ТБО за имот хотел „Кристал“ за периода от 2008 год. до 2011 год. и за имот механа „Старата воденица“ за 2011 год. на основание чл.159, т.7 от АПК като НЕДОПУСТИМА ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Я. А.“ срещу справка за задълженията на данъчен субект от 2012 год. и съобщение № 11919 и № 11920 от 2014 год. на Община Котел по отношение на определените размери на ТБО за имот хотел „Кристал“ за периода от 2012 год. до 2014 год. и за имот механа „Старата воденица“ за периода от 2012 год. до 2014 год. на основание чл.159, т.1 от АПК като НЕДОПУСТИМА ОСЪЖДА ЕТ „Я. А.“ ЕИК 119029262 представляван от Я. А. Атанасов с адрес гр.Котел, ул.“Паисий“ № 5 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен сумата от 40 (четиридесет) лева представляваща разлика между внесената държавна такса от 10 лева и дължимата по Тарифа №1 50 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 128/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. На основание чл.4, ал.1, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ делото в частта, с която жалбата е оставена без разглеждане като недопустима на основание чл.159, т.1 от АПК като преписка ДА СЕ ИЗПРАТИ на кмета на Община Котел за издаване на акт по чл. 9б от ЗМДТ по отношение на ТБО за имот хотел „Кристал“ за периода от 2012 год. до 2014 год. и за имот механа „Старата воденица“ за периода от 2012 год. до 2014 год.
В законна сила от 24.7.2014г.
146 Административно дело No 129/2014 Дела по ЗОС А.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.10.2014г.
Решение № 94/10.10.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.С.А. *** в частта, с която се претендира отмяна на Заповед № 397/22.05.2014 г. на Кмета на Община Твърдица, с която „Агро Инвестмънт БГ” ЕООД с ЕИК 201518859 е определен за наемател на имоти в землището на гр. Твърдица с № имот 72165.631.193, пасище-мера, с площ 5.950 дка за сума 39,27 лв. и имот № 72165.20.170, пасище-мера, с площ 5.580 дка за сума 36,83 лв. като недопустима. ПРАКРАТЯВА производството по адм.дело № 129/2014г. по описа на Административен съд гр. Сливен в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № 397/22.05.2014 г. на Кмета на Община Твърдица в частта, с която „Агро Инвестмънт БГ” ЕООД с ЕИК 201518859 е определен за наемател на имоти с № 72165.315.974, пасище-мера, с площ 552.7270 дка за сума 3648,00 лв. и имот с № 72165.631.495, пасище-мера, с площ 27.621 дка за сума 183,30 лв., и двата в землището на гр. Твърдица като незаконосъобразна. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.11.2014г.
147 Административно дело No 130/2014 Други административни дела М.С.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.9.2014г.
Решение № 91/23.09.2014 г. - ОТМЕНЯ Експертно решение № 0275 от заседание № 062 от 16.04.2014 г.на Националната експертна лекарска комисия - специализиран състав по нервни болести, с което се потвърждава ЕР на ТЕЛК № 0933 от 11.03.2014 г. – частично по дата на инвалидизиране. ВРЪЩА административната преписка на Националната експертна лекарска комисия за произнасяне съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия да заплати на Н.М.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете М.С.Г., ЕГН **********, с адрес гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 33, вх. Б, ап. 13, ет. 5 съдебни разноски в размер на 400 лв /четиристотин лева/.
148 Административно дело No 131/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Я.Х. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32450 МОКРЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.7.2014г.
Решение № 69/22.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-217/21.05.2014 г., издадена от Командира на Военно формирование 32450 – Мокрен, с която на основание чл. 244, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария, във връзка с чл. 242, т.1 – неизпълнение на задължение по военна служба и чл. 137, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ наложил дисциплинарно наказание „Забележка” на ст. сержант Х.Я.Х. – „Командир на инженерно отделение” във в.ф. 32450 – Мокрен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Военно формирование 32450 – Мокрен, представлявано от Командир да заплати на Х.Я.Х., ЕГН **********, с адрес *** разноски в размер на 400,00 /четиристотин/ лева.
149 Административно дело No 133/2014 Дела по ЗДС ТД ВИДЕКС ЕООД СЛИВЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2014г.
Отхвърля жалбата на „Видекс" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Рилски манастир" № 4 ет.1 ап.1, ЕИК 119063122 против Заповед РД 11-12-012 от 07.05.2014 год. на Областен управител на Област Сливен, с която „Никвец" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Добрич. ул."Васил Левски" № 4, ЕИК: 202368429, е определен за купувач на имот частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 30990.502.178, с площ 2848 кв.метра, при цена на имота достигната на търг 100 848 лв., като неоснователна. Осъжда „Видекс" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Рилски манастир" № 4 ет.1 ап.1, ЕИК 119063122, да заплати на Областна администрация Сливен сумата от 3538,48 лв. (три хиляди петстотин тридесет и осем лева и четиридесет и осем стотинки) разноски по делото. Осъжда „Видекс" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Рилски манастир" № 4 ет.1 ап.1, ЕИК 119063122, да заплати на „Никвец" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Добрич. ул."Васил Левски" № 4, ЕИК: 202368429, сумата от 3500,00 лв. (три хиляди и петстотин лева) разноски по делото. Осъжда „Видекс" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Рилски манастир" № 4 ет.1 ап.1, ЕИК 119063122, да заплати на ”Съзвездие Лъв” ЕООД гр.София 1756, кв.”Дървеница” бл.49, вх.Б, ет.1, ап.22, ЕИК 202787168, сумата от 3500,00 лв. (три хиляди и петстотин лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване
В законна сила от 13.8.2014г.
150 Административно дело No 134/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.10.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-471/15.05.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е наредено в едномесечен срок от получаване на акта Д.Д.Д. *** да премахне доброволно незаконен строеж: Стопанска постройка от метална конструкция „Навес”, намиращ се в собствения му поземлен имот № 000232 в бившия стопански двор на с. Млекарево, общ. Нова Загора, като е разпоредено още, че при неизпълнение на доброволно премахване в указания срок, заповедта ще се изпълни принудително от общината, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора, представлявана от Кмета на общината да заплати на Д.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** разноски в общ размер 660,00 /шестстотин и шестдесет/ лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.10.2014г.
151 Административно дело No 135/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Г.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 20.6.2014г.
Определение от 20.06.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ СД-01-01-1268/09.06.2014 год. подадена от И.Г.П. срещу Заповед № 391/22.05.2014 год.издадена от Кмета на Община Твърдица ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на същата ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 135/2014 година по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 3.7.2014г.
152 Административно дело No 136/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 10.6.2014г.
Определение от 10.06.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.А.,***, подадена срещу Заповед № 397/22.05.2014 г. на Кмета на Община Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 136/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 24.6.2014г.
153 Частно административно дело No 137/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ТД ВИДЕКС ЕООД СЛИВЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 10.6.2014г.
Определение от 10.06.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ТД „Видекс“ ЕООД гр.Сливен, ул. “Рилски манастир” № 4, ет.1, ап.1 ЕИК 119063122 представлявано от управителя И.Й.С. за спиране на изпълнението на оспорения административен акт на основание чл.166, ал.1 от АПК като НЕДОПУСТИМО. ОСЪЖДА ТД „Видекс“ ЕООД гр.Сливен, ул. “Рилски манастир” № 4, ет.1, ап.1 ЕИК 119063122 представлявано от управителя И.Й.С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 50 лева за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д.№ 137/2014год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила от 26.6.2014г.
154 Административно дело No 138/2014 Други административни дела ЕЙЧ ФОРТИ ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.9.2014г.
Решение № 83/11.09.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба от „Ейч форти ейт медия груп” ЕООД, гр. Сливен, представлявано от Г.Д.М. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да предостави достъп до обществена информация, състояща се в отговори на конкретно поставени двадесет и седем въпроса, формулирани в първата част от Заявление на дружеството вх. № 4704-1405/07.05.2014 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 138/2014 г. по описа на Административен съд Сливен В ТАЗИ ЧАСТ. ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен за предоставяне на достъп до обществена информация по втората част от Заявление вх. № 4704-1405/07.05.2014 г. от „Ейч форти ейт медия груп” ЕООД, представлявано от Г.Д.М., с която са поискани на технически носител конкретно посочени договори за обществена поръчка, всички документи към тях и допълнителни споразумения, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Сливен за произнасяне по втората част от Заявление за достъп до обществена информация вх. № 4704-1405/07.05.2014 г. от „Ейч форти ейт медия груп” ЕООД, представлявано от Г.Д.М., с която са поискани на технически носител конкретно посочени договори за обществена поръчка, всички документи към тях и допълнителни споразумения, при спазване от страна на органа на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на РБългария с частна жалба в частта му на прекратително определение 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и с касационна жалба в останалата му част в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
155 Административно дело No 139/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.М.Г. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.8.2014г.
Решение № 75/08.08.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № Л-181/02.06.2014 г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен, с която на полицай Г.М.Г. на основание чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл. 228, т. 4 от ЗМВР и т. 12 от Заповед № Л-10897/20.12.2011г. на гл.директор на ГД „ИН”, чл. 226, ал. 1, т. 2 от ЗМВР и чл. 226, ал. 1, т. 4 предл. второ от ППЗМВР е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
В законна сила от 2.9.2014г.
156 Административно дело No 140/2014 Други административни дела ЕТ Т.9.Т.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.6.2014г.
Определение от 25.06.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 4701-68815/05.06.2014г. по описа на Община Сливен, подадена от ЕТ „Тимшел-92-Тодор Мачев“, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.“Дружба“ бл.11, вх.Б, ап.15 против писмо изх. № 4701-688/ 18.10.2013 г. на Кмета на Община Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 140/ 2014 год. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2014
Административно дело № 10553/2014
С Определение № 11623/02.10.2014 г. по адм.д. № 10553/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 220/25.06.2014 г. постановено по адм.д.№ 140/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 2.10.2014г.
157 Административно дело No 141/2014 Други административни дела М.Х.Х. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 16.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд– Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд София - град. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на жалбоподателя и на Председателя на ДАБ – за сведение.
158 Административно дело No 144/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.С.,
С.А.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 3.7.2014г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Г.С. и С.А.Б.,*** срещу Заповед № РД – 15 – 953/26.05.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Жилищна сграда на един етаж с използваемо подпокривно пространство”, находящ се в имот № 829, кв. 27 по плана на кв. „Комлука”, ул. „Чаталджа” № 34, гр. Сливен с идентификатор 67338.505.40 по кадастралната карта на гр. Сливен, определен е 14 – дневен срок за доброволно изпълнение на заповедта, считано от влизането й в сила, както и ред за принудителното й премахване, в случай че доброволното такова не се осъществи. Прекратява производството по административно дело № 144/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от настоящото Определение да се изпрати за сведение на жалбоподателите и Кмета на Община Сливен.
В законна сила от 15.7.2014г.
159 Административно дело No 145/2014 Други административни дела Ю.К.И.С. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на от Ю.К.И.- С. за предоставяне на безплатна правна помощ по административно дело № 145 / 2014 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.К.И. – С. с адрес: 5-ти отряд, Затвора Сливен, подадена против Експертно решение № 0067 от зас. № 018 от 30.01.2014 г. на НЕЛК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 145 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.7.2014г.
160 Административно дело No 146/2014 Други административни дела К.А.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 31.10.2014г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/ 2303 от 29.04.2014 г., издаден от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, с който по отношение на К.А.Х. с ЕГН: **********, с адрес: ***, е установено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „АЕП” от ПРСР 2007-2013 г., направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” за кампании 2008 и 2009, във връзка с подадените от К.А.Х. Общо заявление за единно плащане на площ 2008 с УИН 20/100508/15882 и Общо заявление за плащания на площ 2009 с УИН 20/160709/43487, в размер на 3930,24 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
161 Частно административно дело No 147/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт К.А.Х. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на К.А.Х. *** за спиране на предварителното изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/2303 от 29.04.2014 г., издаден от зам. изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 147/2014 г. по описа на Административен съд – гр. Сливен. ОСЪЖДА К.А.Х. *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.7.2014г.
162 Административно дело No 149/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Г.,
И.И.Г.
НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.11.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.И.Г.,***, против Заповед № 18-7008/20.05.2014 год. на Началника на СГКК - Сливен, с която на основание чл.54 ал. 1 от ЗКИР е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, представляващо заличаване на сгради, съгласно чл. 57 ал. 6 от Наредба № 3 от ЗКИР, в частта относно заличаване на сграда с идентификатор 67338.538.17.1 с площ 75 кв. метра и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 149/2014 г. на АдмС Сливен в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на К.И.Г.,***, Заповед № 18-7008/20.05.2014 год. на Началника на СГКК - Сливен, с която на основание чл. 54 ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, представляващо заличаване на сгради, съгласно чл. 57 ал. 6 от Наредба № 3 от ЗКИР, в частта относно заличаване на сграда с идентификатор 67338.538.17.1 с площ 75 кв. метра, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на В.Х. Г. въз основа на документ - нот.акт №542, том IV рег. № 1645, дело № 1412/ 05.12.1985 год., издаден от Районен съд - Сливен, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Служба по геодезия картография и кадастър – Сливен да заплати на К.И.Г.,***, ЕГН **********, сумата от 610 лв. (шестстотин и десет лева) направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
163 Административно дело No 150/2014 Други административни дела М.Д.Г.,
В.Д.К.,
С.П.Г.,
Д.П.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.8.2014г.
Определение от 11.08.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от М.Д.Г. с ЕГН **********,***, В.Д.К. с ЕГН **********,***, С.П.Г. с ЕГН **********,*** и Д.П.С. с ЕГН **********,***, последните две – в качеството им на наследници на Василка Василева Янева, б.ж. на гр. Нова Загора срещу бездействие на Кмета на Община Нова Загора относно постановяване и издаване на административно решение по чл. 5 ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 150/2014 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2014
Административно дело № 13136/2014
С Определение № 12618/23.10.2014 г.- по адм.д.№ 13136/2014 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 278 от 11.08.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д.№ 150/2014 г.
В законна сила от 23.10.2014г.
164 Административно дело No 151/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.И.Д. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.9.2014г.
Решение № 87/23.09.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д., ЕГН ********** срещу Заповед № Л-188/05.06.2014 г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен, с която на полицай Д.И.Д. на основание чл. 19 ал. 2 от ЗИНЗС вр. с чл. 228 т. 4 от ЗМВР (отм) и т. 12 от Заповед № Л-10897/20.12.2011г. на гл. директор на ГД „ИН“, чл. 226 ал. 1 т. 2 от ЗМВР (отм) във връзка с чл. 226 ал. 1 т. 3, предл. първо от ППЗМВР (отм) и при спазване на изискванията на чл. 225 и чл. 229 ал. 1 и ал. 2 от ЗМВР (отм) е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен сумата от 300 /триста/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
165 Административно дело No 152/2014 Други административни дела ТД ТОДОР ЛЬОЛЕВ ЕООД,
ТД СТРОЙ -ДО ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.9.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-965 от 28.05.2014 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 137, ал. 1, т. 8 от ЗТ е прекратена категорията на кафе-аперитив „Астрал” № 731 / 30.10.2012 г. с адрес: гр. Сливен, ул. „Й. Щросмайер” № 1, собственик „Строй-До” ЕООД с адрес: гр. Сливен, ул. „Перуника” № 2, ЕИК: 119025965, наемател „Т. Л.” ЕООД с адрес: гр. Сливен, ул. „Т. Асенов” № 2 - 17, ЕИК: 202263660. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на: Търговско дружество „Т. Л.” ЕООД с ЕИК: 202263660, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Т. Асенов” № 2, ет. 5, ап. 17, представлявано от управителя Т.К.Т.; и Търговско дружество „Строй-До” ЕООД с ЕИК: 119025965, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Перуника” № 2, представлявано от управителя Д.П.П., сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.11.2014г.
166 Частно административно дело No 153/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ТД СТРОЙ -ДО ЕООД ТД ТОДОР ЛЬОЛЕВ ЕООД,
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 20.6.2014г.
Определение от 20.06.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ искането за спирането на предварителното изпълнение на Заповед № РД- 15-965/28.05.2014 г. на Кмета на община Сливен за прекратяване на категорията на обект – кафе - аперитив „Астрал” с адрес в гр. Сливен, ул. „Йосиф Щросмайер” № 1.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.7.2014
Административно дело № 9308/2014
С Определение № 10172/21.07.2014 г. по адм. дело № 9308/2014 г. по описа на ВАС, Седмо отделение ОСТАВЯ В СИЛА определение № 204/20.06.2014 г. постановено по ч.адм. дело № 153/2014 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 21.7.2014г.
167 Административно дело No 154/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.9.2014г.
Решение № 85/25.09.2014 г. - Отменя Решение № 1318 от 29.05.2014 година по т.32 от протокол № 44 от заседание, проведено на 29.05.2014 г., с което Общински съвет – Сливен създал Общинско предприятие „Озеленяване", считано от 01.08.2014 г.; Определил предметът на дейност: озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен.; Определил е срок до 15.07.2014 г. Общински съвет Сливен да приеме Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване"; Възложил на Кмета на Община Сливен да направи всички необходими разчети, свързани с финансовото и материалното обезпечаване по създаването на общинското предприятие, които да бъдат внесени за обсъждане в Общинския съвет, с предложение за изменение на бюджета, в срок до 15.07.2014 г.; Предложил е на кмета на Община Сливен да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка за озеленяване на стойност 9 млн. лева, като незаконосъобразно.
В законна сила от 14.10.2014г.
168 Административно дело No 155/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.Г. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2014г.
Определение от 03.07.2014 г. - ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 155/2014 г. за съвместно разглеждане с адм. дело № 149/2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 155/2014г. по описа на Административен съд Сливен.
169 Административно дело No 156/2014 Други административни дела П.Т.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.7.2014г.
Определение от 08.07.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ ПУ-04-2071/16.06.2014г., подадена от П.Т.И. ***, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 156 / 2014 г. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.10.2014
Административно дело № 12235/2014
С Определение № 12640/23.10.2014 г. по адм.д.№ 12235/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОТМЕНЯ Определение № 244/08.07.2014 г. по адм.д.№ 156/2014 г. на Адм. съд - Сливен. ВРЪЩА делото на Административен съд - Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба на П.Т.И. ***-04-2071/16.06.2014 г.
170 Административно дело No 156/2014 Други административни дела П.Т.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.12.2014г.
Решение № 148/04.12.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.И. *** против решение от 06.06.2014 г., издадено от Директор на Дирекция"Бюро по труда" гр.Нова Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Т.И. ***, ЕГН **********да заплати на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.
В законна сила от 29.12.2014г.
171 Административно дело No 157/2014 Дела по ЗМСМА Н.М.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.10.2014г.
Решение № 111/10.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 429 от 31.05.2014 г., издадена от Кмета на Община Твърдица, с която е отменена негова Заповед № 353 от 10.05.2014 г., с която е определена Н.М.Д. за наемател на недвижими имоти в землището на с. Оризари. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване процедурата по издадената от Кмета на Община Твърдица Заповед № 353 от 10.05.2014 г. и изпълнение изискванията на НРПУРОИ на Община Твърдица. ОСЪЖДА Община Твърдица да заплати на Н.М.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.11.2014г.
172 Административно дело No 158/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.Р.А.,
Д.Й.И.,
М.С.М.,
Д.И.П.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.9.2014г.
Решение № 82/02.09.2014 г. - ОТМЕНЯ Разрешение за монтиране № 93/11.04.2014г. на Гл.архитект на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Главния архитект на Община Сливен да заплати на Ю.Р.А. с ЕГН**********, Д.Й.И. с ЕГН **********, М.С.М. с ЕГН ********** и Д.И.П. с ЕГН ********** сумата от общо 370 /триста и седемдесет/ лева представляваща направени по делото разноски за адвокатски хонорар. Решението не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл.215 ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 15.10.2014г.
173 Административно дело No 159/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.11.2014г.
Решение № 141/17.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 892 на Общински съвет Сливен, прието с Протокол № 29 от заседание, проведено на 31.07.2013 г., с което Общински съвет Сливен дава съгласие да бъде удължен с една година срокът за реализиране на учреденото право на строеж по договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя от 07.07.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 96, том ІV, рег. № 5096 от 10.07.2008 г., сключен между Община Сливен и „Шаклиян Пастри” ЕООД, по който правото на строеж е прехвърлено на „Керам Инвест” АД с нотариални актове № 175, том ІХ, рег. № 14670 от 2008 г. и № 38, том VІІІ, рег. № 13700 от 2010 г., и възлага на Кмета на Община Сливен да сключи със суперфициара „Керам Инвест” АД анекс към договора за отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор № 67338.562.36 по КК на гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. „Стоян Заимов”, за срока по т. 1, като НЕЗАКОНОСЪОРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
174 Административно дело No 163/2014 Други административни дела Н.С.С. ВНД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2014г.
Решение № 89/26.09.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 5145/23.06.2014 г. на Началник Сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 140, ал. 5 от ЗДвП, чл. 4 и чл. 12а от Наредба № І-45/24.03.2000 г. е отказано извършването на регистрация на лек автомобил "Пежо 206" с рама № VF32CRERE40627415, светло сив металик с нов собственик Н.С.С. с ЕГН **********, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Началник Сектор "Пътна Полиция" при ОД на МВР – Сливен, за произнасяне по заявление № 140804006938 от 28.05.2014г. на Н.С.С., при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение. ОСЪЖДА Сектор "Пътна Полиция" при ОД на МВР – Сливен да заплати на Н.С.С. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 10 / десет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
175 Административно дело No 164/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № П-7/06.06.2014 г. на Кмета на Община Твърдица, с която на основание чл. 97, във вр. чл. 90 ал. 1 т. 5, чл. 89 ал. 2 т. 3 и т. 5 от Закона за държавния служител е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 107 ал. 1 т. 3 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на държавния служител М.С.М. на длъжност Д.Д. „О.Д.О.” в ОА – Твърдица. ОСЪЖДА Община Твърдица да заплати на М.С.М., ЕГН **********, с адрес *** разноски в размер на 820,00 /осемстотин и двадесет/ лева. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата в частта, в която се претендира: присъждане на обезщетение за времето, през което държавния служител не е бил на служба; формулирано е искане да се допусне извършване на поправка в служебната книжка със заличаване на прекратяването на служебното правоотношение; искане да се постанови възстановяване на ранга отпреди прекратяване на служебното правоотношение и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта на определение в 7 – дневен срок.
176 Административно дело No 167/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Н.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, против Акт за установяване на задължение № РА000063 от 19.02.2014 г., издаден от инспектор в Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с който по отношение на Н.Д.Д. са установени задължения за данък върху превозно средство– лек автомобил „Трабант 601” с рег. № СН1636А, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2013 г. в общ размер на 49,13 лева, от които: главница– 38,95 лева и лихва - 10,18 лева. ОСЪЖДА Н.Д.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Община Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
177 Административно дело No 168/2014 Други административни дела Х.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.10.2014г.
Решение № 116/13.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Сливен, кв.“Даме Груев“ бл.42, вх.Б, ап.46, гражданин на Р Турция, срещу Заповед рег.№ 510 от 31.05.2014 год. на Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която на Х.Г. е наложена ПАМ „отнемане на правото на постоянно пребиваване в РБългария” като НЕОСНОВАТЕЛНА Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.11.2014г.
178 Административно дело No 169/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.10.2014г.
Решение № 120/15.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1161 на Общински съвет Нова Загора, прието на проведено заседание на 20.05.2014 год., както следва: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 12 от НРПУРОИ на община Нова Загора, чл. 37и от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № РД-09-116/21.02.2011 г. и № РД-46-41/11.02.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, както следва: № землище ПИ № площ 1 ЕЛЕНОВО 000700 53,020 2 ЗАГОРЦИ 000453 7,222 3 ЗАЩОРЦИ 000455 71,082 4 КОНЬОВО 000022 42,338 5 КОНЬОВО 000026 101,972 6 НОВОСЕЛЕЦ 000219 44,511 7 НОВОСЕЛЕЦ 000235 133,985 8 НОВОСЕЛЕЦ 000272 45,559 9 НОВОСЕЛЕЦ 000377 86,070 1 РАДЕЦКИ 000172 4,633 11 РАДЕЦКИ 000173 80,668 12 РАДЕЦКИ 000174 15,633 13 РАДЕЦКИ 000176 33,170 14 РАДЕЦКИ 000195 4,185 15 РАДЕЦКИ 000241 4,609 16 РАДЕЦКИ 000301 168,900 17 РАДЕЦКИ 000304 37,182 18 РАДЕЦКИ 000901 23,034 19 РАДЕЦКИ 000905 33,038 20 ПЕТ МОГИЛИ 000048 81,821 21 ПЕТ МОГИЛИ 000050 20,644 22 ПЕТ МОГИЛИ 000088 81,581 23 ПЕТ МОГИЛИ 000096 21,725 24 ПЕТ МОГИЛИ 000099 122,438 25 ПЕТ МОГИЛИ 000154 17,539 26 ПЕТ МОГИЛИ 000155 12,143 27 ПЕТ МОГИЛИ 000156 6,430 28 ПЕТ МОГИЛИ 000334 33,670 29 ПЕТ МОГИЛИ 000336 19,293 30 ПЕТ МОГИЛИ 000337 44,515 31 ПЕТ МОГИЛИ 000339 44,677 32 ПЕТ МОГИЛИ 000373 39,451 33 ПЕТ МОГИЛИ 000418 83,451 34 ПЕТ МОГИЛИ 000438 67,390 35 ПЕТ МОГИЛИ 000451 27,312 36 СТОИЛ ВОЙВОДА 045038 9,795 за ползване по предназначение на лица, които отглеждат пасищни животни или поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, чрез публичен търг за срок от 5 години. 2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на общината да организира и проведе публични търгове за отдаване под наем, след което да сключи договори със спечелилите търговете участници, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.11.2014г.
179 Административно дело No 171/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.8.2014г.
Определение от 13.08.2014 г. - Оставя без разглеждане Протестът на Прокурор при Окръжна прокуратура срещу разпоредбата на чл. 10 ал. 1 т. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета с Решение № 93/2008 г., изм. с Решения № № 422/09 г. и 764/09 г., изм. с Решение № 1098/10 г., Решение № 1137/11 г., изм. с Решение № 522/12 г., Решение № 561/12 г., прегласувано с Решение № 719/13 г., изм. и доп. с Решение № 1070/13 г. на Общински съвет Сливен. Прекратява производството по административно дело № 171/2014 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 26.8.2014г.
180 Административно дело No 172/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Х.,
Х.П.Х.,
В.Х.Х.,
П.С.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.10.2014г.
Решение № 123/15.10.2014 г. - ПРИЗНАВА за недоказано оспорването истинността на Констативен акт № 2 от 24.04.2014 г. и на Констативен протокол от 09.06.2014 г., и двата съставени от служители на Общинска администрация – Сливен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на: С.П.Х. с ЕГН: **********, Х.П.Х. с ЕГН: **********, В.Х.Х. с ЕГН: ********** и П.С.Х. с ЕГН: ********** – всички с адрес: ***, подадена против Заповед № РД 15-1022 от 09.06.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а, ал. 3 във връзка с чл. 57а, ал. 1, т. 1, пр. първо и чл. 57а, ал. 1, т. 2, пр. първо от ЗУТ, е наредено на: С.П.Х., Х.П.Х., В.Х.Х. и П.С.Х., да премахнат металната конструкция /площадка и стълбище/, разположена до северната фасада на жилищната сграда, находяща се в УПИ ХVІ-22, кв. 448, извън обхвата на имота, върху улица-тупик между осови точки 1548 и 1549, съставляваща публична общинска собственост по плана на кв. “Ново село”, гр. Сливен; определен е 14-дневен срок за доброволно премахване; и е указано е, че при неспазване на този срок металната конструкция ще бъде премахната принудително за сметка на адресатите на заповедта и материалите ще бъдат получени след заплащане на направените от Общината разходи. ОСЪЖДА С.П.Х. с ЕГН: **********, Х.П.Х. с ЕГН: **********, В.Х.Х. с ЕГН: ********** и П.С.Х. с ЕГН: ********** – всички с адрес: ***, да заплатят на Община Сливен сумата от 680 /шестстотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението, на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.10.2014г.
181 Административно дело No 173/2014 Други административни дела П.Т.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 13.11.2014г.
Определение от 13.11.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.И. против Решение от 06.06.2014 год. на Директора на Дирекция «Бюро по труда» - Нова Загора, с което е прекратена регистрацията на лицето в ДБТ - Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 173 по описа за 2014 г. на Административен съд гр. Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.11.2014г.
182 Административно дело No 175/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.В.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.8.2014г.
Решение №78/19.08.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Б. *** срещу Заповед рег. № 864 от 13.06.2014 г. на Директор ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР ( отм. ДВ бр. 53 от 27.06.2014г.) във връзка с чл. 230, ал. 1 и ал.2, т.4 от ППЗМВР и чл.245, ал.1, т.8 от ЗМВР ( отм. ДВ бр. 53 от 27.06.2014г.) за извършено нарушение на служебната дисциплина на М.В.Б. е наложено дисциплинарно наказание – „уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.В.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР – Сливен съдебни разноски в размер 400,00 / четиристотин/ лева.
183 Административно дело No 176/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 18.8.2014г.
Определение от 18.08.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на В. Белева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбата на чл. 55 във връзка с Приложение № 2 т. 38 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Твърдица, приета от Общински съвет Твърдица с Решение № 21 от 31.01.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 176 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 1.9.2014г.
184 Административно дело No 177/2014 Други административни дела ФУТБОЛЕН КЛУБ ОПТИМА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.9.2014г.
Решение № 96/30.09.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Футболен клуб Оптима“, БУЛСТАТ 176698459, представлявано от Б. И. Б., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Българка“, бл. 23, ет. 8, ап. 38 против Заповед № РД-15-1117 от 19.06.2014г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 83, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен (НРПУРОИ) е определено Сдружение с нестопанска цел „Футболна академия – Сините камъни 2013“ за спечелило публично оповестен конкурс с предмет „отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67338.543.5 с площ 1050 кв.м, находящ се в УПИ ІХ, кв. 170 по плана на гр. Сливен“, като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.10.2014г.
185 Административно дело No 178/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.Г.С. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.10.2014г.
Решение № 114/23.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № Л-171/23.05.2014 г. на Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията" - гр. Сливен, с която на основание чл.19, ал.2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 228, т. 4 от ЗМВР (отм.) и т. 12 от Заповед № Л-10897/20.12.2011 г. на Главния директор на ГД „ИН", чл. 226, ал. 1, т. 2 от ЗМВР (отм.) във връзка с чл. 226, ал. 1, т.3, предложение първо и т. 4 от ППЗМВР (отм.), на К.Г.С., категория „Г - инспектор" в Пробационна служба - Сливен към Областна служба „Изпълнение на наказанията" Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение" за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна служба „Изпълнение на наказанията" гр. Сливен, да заплати на К.Г.С., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв. (триста лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
186 Административно дело No 179/2014 Други административни дела П.М.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.9.2014г.
Решение № 108/29.09.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 9043 от 12.11.2013 на Директора на дирекция "Социално подпомагане" гр. Сливен, с която е прекратена месечната помощ за детето М.Н. Я. считано от 01.10.2013 год., поради непредставяне в срок до 31.10.2013 год. на удостоверение, че детето е записано като ученик за новата година като НЕПРАВИЛНА и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд гр.София в 14 дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила от 15.10.2014г.
187 Административно дело No 180/2014 Други административни дела Г.А.Т. КМЕТА НА С.МЛАДОВО Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Решение № 119/27.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Т. *** срещу отказ за издаване на удостоверение за наследници изх.№ 123/19.06.2014 год. на кмета на с.Младово, общ. Сливен като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.11.2014г.
188 Административно дело No 183/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.10.2014г.
Решение № 109/09.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-623 от 23.06.2014 год. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 225а, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено на Д.Д.Д. премахването на незаконен строеж „Краварник от метална конструкция“ намиращ се в поземлен имот № 000265 в бившия стопански двор на с.Млекарево, общ.Нова Загора, като неправилна и незаконосъобразна ОСЪЖДА Кмета на Община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Д. ЕГН ********** ***и по делото в общ размер на 610 лв. /шестстотин и десет/ лева, от които 600 лева адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.2.2015
Административно дело № 15293/2014
С Решение № 2047/25.02.2015 г. по адм.д.№ 15293/2014 г. на ВАС, Второ отделение - ОТМЕНЯ Решение № 109/09.10.2014 г. по адм.д.№ 183/2014 г. на Административен съд Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване мотивите на настоящето решение.
189 Административно дело No 184/2014 Дела по КСО К.С.Г. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.8.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.С.Г. Решение № Р-Ж-П-11 / 04. 06. 2014 г. на директора на ТП на НОИ гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата й против разпореждане № МП-18245#1 от 11.02.2014г. на ръководителя на "ПО". ВРЪЩА преписката на длъжностното лице по "Пенсионно осигуряване", за произнасяне по молбата на К.С.Г. и продължаване изплащането на наследствената пенсия за инвалидност поради общо заболяване, съобразно мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.
190 Административно дело No 185/2014 Други административни дела ЛОВНО РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ НАСЛУКА 09 ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 185 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд– Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на жалбоподателя и на Директора на ЮИДП - Сливен – за сведение.
191 Административно дело No 186/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.11.2014г.
Решение № 138/05.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-666 от 03.07.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 224а, ал. 1, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е спряно изпълнението на строеж: „Къщи за бежанци -10 бр.", намиращ се в УПИ II, кв. 5 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора и е забранен достъпът до строежа, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на Държавна Агенция за бежанците при Министерски съвет сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лева, представляваща съдебни разноски. Решението не подлежи на оспорване.
В законна сила от 5.11.2014г.
192 Административно дело No 187/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.9.2014г.
Решение № 90/25.09.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-667 от 03.07.2014 г. на кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 225а, ал. 1 във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ е наредено в едномесечен срок Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет доброволно да премахне строеж: „Къщи за бежанци -10 бр.", намиращ се в УПИ II, кв. 5 по плана на с. Баня, общ. Нова Загора, като незаконосъобразна.
В законна сила от 16.10.2014г.
193 Административно дело No 188/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.10.2014г.
Решение № 93/10.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет срещу Заповед № РД-12-625 от 24.06.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, обл. Сливен като неосновантелна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2014г.
194 Частно административно дело No 189/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за спиране изпълнението на Заповед № РД-12-666 от 03.07.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, в частта относно разпореждането за обезопасяване на строежа, освобождаването му от хора, механизация, материали, общоопасни средства, както и за прекъсване на захранването на строежа с вода и електрическа енергия. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 29.7.2014г.
195 Частно административно дело No 190/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за спиране на Заповед № РД-12-667 от 03.07.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 190/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 29.7.2014г.
196 Частно административно дело No 191/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 11.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Заповед № РД-12-625 от 24.06.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 29.7.2014г.
197 Административно дело No 192/2014 Други административни дела И.Г.М. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 18.8.2014г.
Определение от 18.08.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № СД-01-01-1631/14.07.2014г. на И.Г.М. ***, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 192 / 2014 г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 4.9.2014г.
198 Административно дело No 193/2014 Дела по ЗОС Н.М.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2014г.
Решение № 102/10.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.Н. ***, ЕГН **********, против заповед № РД-15-1118/19.06.2014г. на Кмета на Община Сливен, с която се прекратява наемно правоотношение с Н.Н. за недвижим имот - общинско жилище, находящо се в гр.Сливен, кв.“Българка“ бл.28, ап.44, като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.11.2014г.
199 Административно дело No 194/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ НА БЛ 20 А КВ КЛУЦОХОР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОТМЕНЯ Виза, издадена на 03.07.2014 г. от Главния архитект на Община Сливен - за УПИ ІІІ в кв. 219 по плана кв. „Клуцохор” - гр. Сливен, с която в имота е предвидено монтиране на открита детска площадка за игра на деца от 3 до 12 години – стандартизирани съоръжения от метална конструкция и РVС елементи – люлки, пързалка, клатушка и дървена ограда с височина до 1 м, върху подходящо обработен благоустроен терен от 50 кв.м. – частна общинска собственост, при спазване действащите норми и нормативи, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Етажните собственици на блок № 20, вход А, кв. „Клуцохор”, гр. Сливен, представлявани от Управителя на Етажната собственост П.Е.Б. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 790 /седемстотин и деветдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението, на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 22.10.2014г.
200 Административно дело No 197/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.10.2014г.
Определение от 03.10.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Г. ***, в качеството й на наследник на В.Х. Г. против заповед № РД-15-758/23.04.2014г. на Кмета на Община Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 197/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2014
Административно дело № 14121/2014
С определение № 14113/26.11.2014 г. по адм.д.№ 14121/2014 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 341 от 03.10.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д.№ 197/2014 г.
В законна сила от 26.11.2014г.
201 Административно дело No 198/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ 2009 ЕООД СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.9.2014г.
Определение от 09.09.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Българска строителна компания 2009“ ЕООД срещу заповед № РД-12-677/07.07.2014 год. издадена от Кмета на Община Нова Загора като НЕДОПУСТИМА ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 198/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 8.10.2014г.
202 Частно административно дело No 199/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЕТ Я.А. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 18.8.2014г.
Определение от 18.08.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на ЕТ „Янчо Атанасов-Янчо Атанасов Атанасов” представляван от адв.И.В. от АК-Бургас във връзка с покана за доброволно изпълнение изх.№ 1652/24.07.2014 год. издадена от ДСИ при Районен съд гр.Котел по изп.д.№ 20142210400137 ОСЪЖДА ЕТ „Янчо Атанасов“ ЕИК 119029262 представляван от Янчо Атанасов Атанасов с адрес гр.Котел, ул.“Паисий“ № 5 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен сумата от 50 (петдесет) лева на основание т.2Б, б.Б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП за образуване на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 199/2014 година по описа на Административен съд гр.Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд, а именно Районен съд гр.Котел - Държавен съдебен изпълнител.
203 Административно дело No 200/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.11.2014г.
Решение № 139/17.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 719 на Общински съвет Сливен, прието на заседание № 26, проведено на 30.05.2013 г., с което е прието изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, както следва: „§ 1. В Чл. 5 ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание: Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти на граждани и фирми е 1,3 на хиляда върху данъчната оценка.”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Кмета на Община Сливен направените по делото съдебни разноски в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
204 Административно дело No 201/2014 Други административни дела ПРО ГРУП ПАРТНЪРС ООД ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.10.2014г.
Решение № 112/02.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-10-159 от 15.07.2014 г., издадена от Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП–Сливен, с която е прекратена процедура– търг с тайно наддаване, открита със Заповед № РД-10-060 от 05.03.2014 г., за отдаване под наем за срок от 10 години на поземлени имоти в горски територии– частна държавна собственост, заети от горскоплодни дървесни видове, обособени в Обект № 1 в териториалния обхват на дейност на Югоизточно държавно предприятие ДП – Сливен, на територията на териториално поделение ДГС Свиленград. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, открита със Заповед № РД-10-060 от 05.03.2014 г. на Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП–Сливен. ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие ДП – Сливен да заплати на „Про груп партнърс” ООД с ЕИК: 201970540, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 16, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя Д.К.К., сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 21.10.2014г.
205 Административно дело No 202/2014 Други административни дела ПРО ГРУП ПАРТНЪРС ООД ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.11.2014г.
Решение № 127/06.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 10-160/15.07.2014 г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, с която е прекратена процедура – търг с тайно наддаване, открита от същия орган със Заповед № РД-10-061/05.03.2014 г. за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, заети от горскоплодни дървесни видове, обособени в ОБЕКТ № 2 в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен /ЮИДП”, на територията на териториално поделение ДГС „Тунджа” Ямбол, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, открита със Заповед № РД-10-061/05.03.2014 г. на Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен. ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен, с адрес гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15А да заплати на „Про груп партнърс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 16, ет. 5 ап. № 10/ПК 10, ЕИК 201970540 разноски в размер на 410,00 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.12.2014г.
206 Административно дело No 203/2014 Други административни дела ПРО ГРУП ПАРТНЪРС ООД ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.11.2014г.
Решение № 126/06.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 10-161/15.07.2014 г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, с която е прекратена процедура – търг с тайно наддаване, открита от същия орган със Заповед № РД-10-062/05.03.2014 г. за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, заети от горскоплодни дървесни видове, обособени в ОБЕКТ № 3 в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен /ЮИДП/, на територията на териториално поделение ДГС Стара Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, открита със Заповед № РД-10-062/05.03.2014 г. на Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен. ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен, с адрес гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15А да заплати на „Про груп партнърс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър” № 16, ет. 5 ап. № 10/ПК 10, ЕИК 201970540 разноски в размер на 410,00 /четиристотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.12.2014г.
207 Административно дело No 207/2014 Дела по ДОПК и ЗМ БИНДЕР АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.10.2014г.
Решение № 103/06.10.2014 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН АУЗД № 21 / 25.04.2014 г. на главен експерт в Дирекция „Местни приходи“ при Община Сливен, с който на основание чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК и във връзка с подадена декларация по чл.54 от ЗМДТ е определен размер на задълженията на „Биндер” АД гр.Сливен, относно данък върху превозните средства за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2013 г. от 5400 лева и е определена сума за внасяне в размер на 0 /нула/ лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на „Биндер“ АД гр.Сливен, представлявано от Изпълнителния Директор Г.В.С., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 5, БУЛСТАТ 119002906 сумата от 350 ( триста и петдесет) лева, представляващи разноски по делото.
В законна сила от 24.10.2014г.
208 Административно дело No 208/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.К.Б.,
В.К.Б.,
К.В.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1230/02.07.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Септична яма” в УПИ І-261, кв. 29, с административен адрес с. Самуилово, общ. Сливен, ул. „Карандила” № 11, определен е 14-дневен срок за доброволно изпълнение на заповедта и е разпоредено, че при неизпълнение на доброволно премахване в указания срок, заповедта ще се изпълни принудително от общината, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината да заплати на Щ.К.Б. ***, В.К.Б. *** и К.В.Б. *** разноски в общ размер 660,00 /шестстотин и шестдесет/ лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.11.2014г.
209 Административно дело No 209/2014 Дела по ЗАдм КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.10.2014г.
Решение № 107/08.10.2014 г. - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-11-15-002 от 23.07.2014г. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 93, ал. 4 и чл. 97, ал. 1 от АПК, чл. 31, т. 5 и чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за администрацията е отменена Заповед № РД-29-13/27.05.2014 г. издадена от кмета на община Котел, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Заповед № РД-29-13/27.05.2014 г. издадена от кмета на община Котел, с която е прекратено наемното правоотношение между община Котел и Ш.И. Куванджь, по Договор от 22.06.1999 г. за наем на общинско ведомствено жилище, находящо се на ул. „Освобождение" № 45, с.Ябланово, считано от 01.06.2014 г., като незаконосъобразна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.10.2014г.
210 Административно дело No 210/2014 Други административни дела А.П.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 7.10.2014г.
Определение от 07.10.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210 по описа на Административен съд Сливен за 2014 год. Определението може да бъде обжалвано в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.10.2014г.
211 Административно дело No 211/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Ж. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.9.2014г.
Решение № 110/25.09.2014 г. - ОТМЕНЯ по жалба на Д.С.Ж. Заповед № ДК-10-ЮИР-38 от 23.07.2014 год. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалба вх.№ 9400/11322 от 04.07.2013 год. подадена от Д.С.Ж. срещу Разрешение за строеж № 147 от 10.06.2013 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж „Преустройство на съществуващи нежилищни помещения в кабинет за творческа дейност“ в УПИ ХII-111, кв.70 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, обект с идентификатор 67338.512.118 по КК на гр.Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул.“Верила“ бл.3, вх.Б, ап.1 с възложители Н.П.Д., К.Д.К. и Е.Д.К., като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА и ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 147 от 10.06.2013 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж „Преустройство на съществуващи нежилищни помещения в кабинет за творческа дейност“ в УПИ ХII-111, кв.70 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, обект с идентификатор 67338.512.118 по КК на гр.Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул.“Верила“ бл.3, вх.Б, ап.1 с възложители Н.П.Д., К.Д.К. и Е.Д.К. На основание чл.215, ал.7 от ЗУТ решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.9.2014г.
212 Административно дело No 213/2014 Дела по чл. 304 АПК ЕЙЧ ФОРТИ ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.9.2014г.
Определение от 01.09.2014 г. - ОСТАВЯ без разглеждане сигнала на “Ейч Форти Ейт Медия Груп” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к.”Дружба” бл.7 вх.Г ап.38, ЕИК 202969473, за налагане на глоба на Кмета на Община Сливен, за непроизнасяне в срок по заявление за достъп до обществена информация вх.№ 4704-1405/07.05.2014 г.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА сигнал от “Ейч Форти Ейт Медия Груп” ЕООД гр.Сливен с искане за налагане административно наказание на виновното лице за нарушение по чл. 42, ал.1 от ЗДОИ, на Областен управител на област Сливен.
В законна сила от 12.9.2014г.
213 Частно административно дело No 215/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СЛИВЕН ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 26.8.2014г.
Определение от 26.08.2014 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на „Ловно-рибарско дружество Сливен“ представлявано от председателя К.Й.М. чрез адв.Ю.Я. *** разпореждане № 100/05.08.2014 год. издадено от Директора на „Държавно горско стопанство Стара Река“, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № РД-10-14/08.01.2014 год. ОСЪЖДА „Ловно-рибарско дружество Сливен“ БУЛСТАТ 119505576 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. “Великокняжевска” № 11 представлявано от председателя К.Й.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 50 лева за разглеждане на делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2014
Административно дело № 12384/2014
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 296/26.08.2014 г. по адм.д.№ 215/2014 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Държавно горско стопанство Стара река ТП, с. Стара река да заплати на сдружение "Ловно - рибарско дружество Сливен" гр. Сливен сумата 200 лв. разноски по делото.
В законна сила от 3.10.2014г.
214 Административно дело No 216/2014 Други административни дела В.Й.Ж. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.11.2014г.
Решение № 133/04.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Й.Ж. с ЕГН ********** *** Заповед рег. № 1126 от 06.08.2014 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т. 1 предложение второ от ЗБЛД не се разрешава напускане на страната за страни, които не са членки на Европейския съюз, за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 20.11.2014г.
215 Частно административно дело No 217/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт В.Й.Ж. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 4.9.2014г.
Определение от 04.09.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на В.Й.Ж. с ЕГН ********** ***, за спиране разпореждането за предварителното изпълнение на Заповед рег. № 1126 от 06.08.2014 г. на Директора на ОД на МВР Сливен. ОСЪЖДА В.Й.Ж. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за образуване на настоящото производство в размер на 10 /десет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2014
Административно дело № 13192/2014
С Определение № 12875/29.10.2014 г. по адм.д.№ 13192/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 299/04.09.2014 г. по адм.д.№ 217/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 29.10.2014г.
216 Административно дело No 218/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.П.Б.,
И.Г.Д.,
А.Б.А.,
Д.В.А.,
Р.Р.С.,
Д.И.Д.,
М.С.Д.,
С.Г.С.,
С.И.М.,
А.А.К.,
Д.Д.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.10.2014г.
Определение от 17.10.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение вх.№ 9400-11579 / 16.06.2014 г., адресирано до Кмета на Община Сливен от живущите в жилищен блок на ул.”Антон Иванов № 8, гр.Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в него. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 218/2014 г. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София.
В законна сила от 28.11.2014г.
217 Административно дело No 223/2014 Други административни дела Ж.Ж.П. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ПЕТ МОГИЛИ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.10.2014г.
Решение № 122/21.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.П. срещу Отказа на Кмета на Кметство с. Пет могили, Община Нова Загора да издаде удостоверение за наследници на Недялко Ганчев, починал на 05.04.1890г., обективирано в писмо изх. № 157/25.08.2014 г., като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 13.11.2014г.
218 Административно дело No 225/2014 Други административни дела Ф.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от Ф.Х.С. ЕГН **********,***, против бездействието на Общински съвет Сливен по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, във връзка с писмо изх.№ РД-13-735/18.07.2014 г. на Общинска служба по земеделие гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 225/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 24.10.2014г.
219 Административно дело No 226/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР МТ УОТЪРС ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 9.10.2014г.
Определение от 09.10.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МТ уотърс“ ЕООД, ЕИК 202610837, представлявано от М.А.С.,***, против изричен отказ на Гл. архитект на община Нова Загора за издаване на разрешение за строеж, обективиран в писмо изх. № АГ-12-53-00-873/25.08.2014 г . ПРЕКРАТЯВА като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 226/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка за разглеждане и произнасяне по спора на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район гр. Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено.
В законна сила от 13.11.2014г.
220 Административно дело No 227/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН БУЛ АГРО 2009 ЕООД Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 15.9.2014г.
Определение от 15.09.2014 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № К-С-700/13.05.2014 год., № К-С-748/20.05.2014 год. и № К-С-752/21.05.2014 год. срещу "БУЛ АГРО 2009" ЕООД гр. Сливен ЕИК 200509490 представлявано от Илия Иванов Трендафилов до 11.11.2014 год.
В законна сила от 15.9.2014г.
221 Административно дело No 229/2014 Други административни дела Ц.С.Д.,
С.Д.С.,
С.Д.С.,
С.Д.С.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.12.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0804-000764 от 06.07.2014 г. на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Сливен, с която по отношение на Д. С.Д., ЕГН **********, е наложена ПАМ по чл. 171, т.2, б. ”и” от ЗДвП „Изземване на свидетелството за управление за срок до 1 месец”, а именно за 30 дни, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Сливен да заплати на Ц.С.Д., ЕГН **********, С.Д.С., ЕГН **********, С.Д.С., ЕГН ********** и С.Д.С., ЕГН **********,***, сумата от 410 лв. (четиристотин и десет лева) направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 21.1.2015г.
222 Административно дело No 231/2014 Дела по ЗСП Р.К.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.11.2014г.
Решение № 132/05.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.М. ***, срещу Заповед № 5032/07.08.2014 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Сливен, с която заповед й е отказано отпускането на целева помощ за отопление на основание чл. 2, ал.1, от НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление във вр. с чл. 10, ал. 1, т. 1а от Правилника за приложение на ЗСП, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 28.11.2014г.
223 Административно дело No 233/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР МТ УОТЪРС ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.9.2014г.
Определение от 19.09.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на„МТ Уотърс“ ЕООД гр.София срещу изричен отказ на гл.архитект на Община Нова Загора за издаване на разрешение за строеж обективиран в писмо изх.№ АГ-12-53-00-873/25.08.2014 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 233/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 16.10.2014г.
224 Административно дело No 235/2014 Други административни дела И.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.11.2014г.
Определение от 07.11.2014 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.И.И., ЕГН ********** с адрес *** против Уведомително писмо изх.№ 02-200-6500/1629 от 11.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 235/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 28.11.2014г.
225 Административно дело No 236/2014 Други административни дела ЗЛАТНО РУНО 08 ОД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена „Златно руно-08” ООД гр.Сливен, ул.”Байкал” № 3, ЕИК 202066218 против Уведомително писмо изх.№ 02-200-2600/3058 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директора на Държавен фонд “Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.2.2015
Административно дело № 1198/2015
С Определение № 1554/12.02.2015 г. по адм.д.№ 1198/2015 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 352/13.10.2014 г. на Административен съд Сливен по адм.д. № 236/2014 г. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 146/10.12.2014 г. на Административен съд Сливен по адм.д. № 236/2014 г.
В законна сила от 12.2.2015г.
226 Административно дело No 236/2014 Други административни дела ЗЛАТНО РУНО 08 ОД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 10.12.2014г.
ОСТАВЯ без уважение молба вх. № СД-01-01-2371/22.10.2014 г. на „Златно руно-08” ООД гр.Сливен, ул.”Байкал” № 3, ЕИК 202066218 за възстановяване на срока за изпълнение на съдебно разпореждане от 24.09.2014 г. относно представяне на пълномощно на подателя на жалбата – адв.С.Р. и за внасяне на дължимата държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
227 Административно дело No 237/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.12.2014г.
Решение № 149/17.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮИР-40 от 31.07.2014 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, с която на основание чл. 216, ал. 6 от ЗУТ е отхвърлена като неоснователна жалба Вх. № 94-00-16569 / 23.09.2013 г. от С.В.П. чрез упълномощен представител И.Н.П. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 252 / 27.08.2013 г. , издадено от Главния архитект на Община Сливен за „Реконструкция на съществуващ гараж” на УПИ ХХІV-109, кв. 462 по плана на кв. „Розова градина”, гр. Сливен, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 11, ведно с одобрените строителни книжа. ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 252 / 27.08.2013 г. , издадено от Главния архитект на Община Сливен за „Реконструкция на съществуващ гараж” на УПИ ХХІV-109, кв. 462 по плана на кв. „Розова градина”, гр. Сливен, ул. „Полковник Борис Дрангов” № 11, ведно с одобрените строителни книжа. ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район да заплати на С.В.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението, на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ, е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 17.12.2014г.
228 Административно дело No 238/2014 Дела по КСО Д.К.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.11.2014г.
Решение № 137/20.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.М., ЕГН **********,*** против Заповед № 2013/10.09.2014 г. за възстановяване на недобросъвестно получена държавна помощ на Директора на Дирекция за „Социално подпомагане” – Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 13.12.2014г.
229 Административно дело No 240/2014 Други административни дела Д.И.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 7.11.2014г.
Определение от 07.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено по делото на 24.10.2014 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.11.2014 г. от 13,30 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Х. ***, със съдебен адрес:*** – чрез адв. Д.А. ***, подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. с Изх. № 02-200-6500/5245 от 14.08.2014 г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, в частта, в която е отказано финансиране. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 240 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 19.2.2015
Административно дело № 1747/2015
С Определение № 1853/19.02.2015 г. по адм.д.№ 1747/2015 г. по описа на ВАС, Първо отделение - ОТМЕНЯ определение № 392/07.11.2014 г. на Административен съд - Сливен по адм.дело № 240 по описа за 2014 г. ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд Сливен за продължаване съдопроизводствените действия.
230 Административно дело No 242/2014 Други административни дела Ю.Х.Ш. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 24.11.2014г.
Определение от 24.11.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 242 по описа на Административен съд Сливен за 2014 година. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд – Сливен и Административен съд София град по жалба, подадена от Ю.Х.Ш. против Решение № 268 от 16.07.2014 година по преписка № 162 от 2013 година по описа на Комисия за защита от дискриминация – София. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
231 Административно дело No 244/2014 Други административни дела Г.И.Х. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Х. ***, Сливенски минерални бани № 51 срещу Отказ на Председателя на Общински съвет Сливен да предостави на Х. информация за взетите от ОбС Сливен решения, съгласно чл. 118 ал. 1 и чл. 123 ал. 1 от АПК, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 244/2014 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.12.2014
Административно дело № 14312/2014
С Оределение № 14705/08.12.2014 г. по адм.д.№ 14312/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ООСТАВЯ В СИЛА Определение № 354 от 14.10.2014 г., постановено по адм.д.№ 244/2014 г. по описа на АДминистративен съд - Сливен.
В законна сила от 8.12.2014г.
232 Административно дело No 245/2014 Други административни дела Г.И.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 27.10.2014г.
Определение от 27.10.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.П., ЕГН **********,***, чрез адв. Ю.С. ***, подадена против Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/4358 от 13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 19.11.2014г.
233 Административно дело No 246/2014 Други административни дела А.Р.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 13.11.2014г.
Съгласно протоколно определение от 13.11.2014 г., съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.П.К. срещу Решение № 368/30.07.2014 г. на НЕЛК по психични болести гр. София като НЕДОПУСТИМА, поради оттегляне на процесното решение от страна на административния орган. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 246/2014 г. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващата и от съобщаването за административния орган пред ВАС на Република България.
В законна сила от 2.12.2014г.
234 Административно дело No 247/2014 Други административни дела П.М. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,
ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН НА ДАБ ПРИ МС РПЦБ С. БАНЯ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.10.2014г.
Определение от 15.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено по делото на 07.10.2014 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.10.2014 г. от 15,00 ч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд– Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд София - град. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по телефона и чрез изпращане на препис от определението – за сведение.
235 Административно дело No 251/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Т.Й. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.12.2014г.
Определение № 143/01.12.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Т.Й., ЕГН **********, с адрес ***, депозирана срещу Заповед № ДК – 10-ЮИР – 44/27.08.2014 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалба вх. № 94-00-13546/11.07.2014 г. от Й.Т.Й. против Разрешение за строеж № 181/26.06.2014 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж: „Ремонт на покрив” на жилищна сграда с идентификатор № 67338.510.138.1 по КК на гр. Сливен, в поземлен имот № 138 /стар № 491/, кв. 21 по плана на кв. „Комлука”, ул. „Шипка” № 48, гр. Сливен и е прекратено образуваното административно производство, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.Т.Й., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на РДНСК Югоизточен район разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.
В законна сила от 1.12.2014г.
236 Административно дело No 252/2014 Дела по ЗСП И.Й.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 5.11.2014г.
Определение от 05.11.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.И. против Заповед № 1089 от 17.09.2014 год. на Директора на Дирекция «Социално подпомагане» - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252 по описа за 2014 г. на Административен съд гр. Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.12.2014г.
237 Административно дело No 254/2014 Други административни дела В.О.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.О.Л., ЕГН **********,*** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-0804-000372/07.04.2014, издадена от Началник група към ОД на МВР – Сливен Сектор „Пътна полиция”, с която е разпоредено спиране от движение за срок от един месеца, на лек автомобил „Фиат Браво” с регистрационен номер СН 6707 КК и отнемане на Свидетелство за регистрация № 004152631, собственост на В.О.Л., като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
238 Административно дело No 263/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.В.Т. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 12.11.2014г.
Определение от 12.11.2014 г. - ВРЪЩА исковата молба на Г.В.Т. с ЕГН: **********, с адрес ***, с искане да бъде обезщетен в размер на 20 000 лева за нанесени неимуществени щети получени в следствие престоя си в следствения арест гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 263/2014 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 28.11.2014г.
239 Административно дело No 264/2014 Дела по КСО Д.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Решение № Р-Ж-П-16 от 15.09.2014 г., издадено от Директора на ТП на НОИ – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 264 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.12.2014г.
240 Административно дело No 266/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.12.2014г.
Определение от 15.12.2014 г. - ОТМЕНЯ определението си от 09.12.2014 г., с което е насрочено открито съдебно заседание по делото за 06.01.2015г. от 13.00 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Д. *** , срещу скица – виза за проектиране № 632 от 30.05.2014 г. на гл.архитект на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 266 / 2014 г. по описа на Административен съд Сливен, поради оттегляне на оспорения акт.
241 Административно дело No 273/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Х.К. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.12.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед ДС № 123/06.10.2014 г. на Председателя на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с която на основание чл. 107 ал. 1 т. 5, във вр. с чл. 7 ал. 1 т. 6 от Закона за държавния служител и въведено изискване за висше юридическо или икономическо образование в чл. 13 ал. 3 от ЗОПДНПИ, чл. 12 ал. 1 т. 6 от с.з. и Решение на КОНПИ/Протокол № 539/02.10.2014 г., е прекратено служебното правоотношение на П.Х.К., ЕГН **********, на длъжност „Старши инспектор” в ТБ – Сливен, ТД – Бургас, с ранг ІV младши, считано от 13.10.2014 г. РАЗДЕЛЯ производството по жалба вх. № СД – 01 – 01 – 2390/23.10.2014 г., депозирана от П.Х.К. срещу Заповед ДС № 123 от 06.10.2014 г. на Председателя на Комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и иска за заплащане на обезщетение по реда на чл. 121, ал. 1 т. 3 от Закона за държавния служител. Настоящият съдебен акт и служебно изготвен заверен препис от жалба вх. № СД – 01 – 01 – 2390/23.10.2014 г. да се докладват на Председателя на Административен съд гр. Сливен за образуване на производство по предявения иск с правно основание чл. 121 ал. 1 т. 3 от Закона за държавния служител. Решението в частта, в която е разделено съдебното производство не подлежи на обжалване, с оглед разпоредбата на чл. 229, ал. 1 от АПК. Решението в останалата част подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
242 Административно дело No 275/2014 Други административни дела М.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.11.2014г.
Решение №144/24.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от М.Х. *** срещу заповед № 12823/09.10.2014 год. издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане” гр.Сливен, с която на М.Х.Х. е отказано отпускането на еднократна помощ за отглеждане на дете до 1 год. от майка студентка редовна форма на обучение като НЕОСНОВАТЕЛНА Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните.
243 Административно дело No 277/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЖИВУЩИТЕ В БЛ.37 НА БУЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР,
Д.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 21.11.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от Д.Х.,***, лично и от името на живущите на бул.”Хаджи Димитър” бл.37 в гр.Сливен против Заповед № РД-15-1391 от 31.07.2014 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 277/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 5.12.2014г.
244 Административно дело No 279/2014 Други административни дела Х.К.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 8.12.2014г.
Определение от 08.12.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.Х. *** срещу отказ на Община Сливен обективиран в писмо изх.№ 9400-19133(1) от 13.10.2014 год. да изкупи съществуващите пътища собственост на длъжника „Геостройкомплект“ ЕООД гр.Хасково в селищно образувание „Изгрев“, местн. „Ортасинур“ в землището на гр.Сливен попадащи в границите на новообразуван имот № 286.192, като НЕДОПУСТИМА ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.1.2015
Административно дело № 350/2015
С определение № 492/16.01.2015 г. по адм.д.№ 350/2015 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 424 от 08.12.2014 г. постановено по адм.д.№ 279/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 16.1.2015г.
245 Административно дело No 281/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ ПРИ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ БУРГАС Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 31.10.2014г.
Определение от 31.10.2014 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх № К – С – 1072/07.07.2014 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, ИРМ Сливен, Дирекция “Събиране”, срещу “РОЛС – СТРОЙ - 68” ЕООД, със седалище гр. Сливен и адрес на управление ул. „Балатон” № 1, представлявано от Ганка Любенова Самади, ЕИК по БУЛСТАТ 202622914, до приключване на ревизионното производство, но не по – късно от 20.12.2014 г. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.10.2014г.
246 Административно дело No 286/2014 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН МОНТЕЛИ ГРУП ЕООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 26.11.2014г.
Определение от 26.11.2014 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 286 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд– Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд София - град. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на вносителя на предложението – за сведение.
247 Административно дело No 308/2014 Други административни дела В.И.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.12.2014г.
Определение от 22.12.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В.,***, против Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/3461 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 308/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 19.1.2015г.
248 КАНД No 286/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.И.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.1.2014г.
Решение № 1/20.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 373/ 01.10.2013 г. на РС Нова Загора, постановено по АНД № 243 / 2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.1.2014г.
249 КАНД No 291/2013 Наказателни касационни производства Ч.П.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.1.2014г.
Решение № 354/13.01.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 737/03.10.2013 г., постановено по АНД № 1039/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 13.1.2014г.
250 КАНД No 294/2013 Наказателни касационни производства В.В.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 355/10.01.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 741/02.10.2013 г., постановено по АНД № 1138/2013 г. по описа на Районен съд - Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.1.2014г.
251 КАНД No 295/2013 Наказателни касационни производства ГАРВАН ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 350/10.01.2014 г. - ОСТАВЯ в сила Решение № 564/02.07.2013 г., постановено по АНД № 329/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.1.2014г.
252 КАНД No 299/2013 Наказателни касационни производства ЕТ Г.4.К.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.1.2014г.
Решение № 11/23.01.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 69/11.09.2013 г. на Районен съд – Котел, постановено по АНД № 192/2012 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 23.1.2014г.
253 КАНД No 302/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДЕКОТЕКС АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.1.2014г.
Решение № 2/28.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 723/01.10.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 284/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № ТПС-08/28.01.2013 год. издадено от Главния директор на ГД „НП” при ДАМТН гр. София, с което на “ДЕКОТЕКС” АД гр. Сливен за нарушение на чл. 26, ал. 1 от ЗТИП във връзка с изискванията на чл. 22 и чл. 23 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) и на основание чл. 52 от ЗТИП е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5000 лева като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 28.1.2014г.
254 КАНД No 304/2013 Наказателни касационни производства ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 351/10.01.2014г. - ОТМЕНЯ Решение № 911/04.11.2013 г., постановено по АНД № 1278/2013 г. по описа на Районен съд Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 - 178/24.04.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на „Диагностично – консултативен център 1 – Сливен” ООД, с адрес гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2А, представлявано от д-р Александър Петков Александров, за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5 от ЗЗО, във вр. с чл. 152 ал. 2, т. ІА1 и чл. 156 ал. 1 от НРД за МД 2012, Приложение 5 към същия, както и чл. 1 ал. 1 т. 5 и чл. 6 ал. 3 от Приложение 1Б към чл. 1, Раздел І от ПМС № 353/2012 г. и на основание чл. 105з, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 /сто/ лева на основание чл. 105в ал. 2 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.1.2014г.
255 КАНД No 305/2013 Наказателни касационни производства ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 343/10.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 912/04.11.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1280/2013 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 - 180/24.04.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на „Диагностично – консултативен център 1 – Сливен” ООД, с адрес гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2А, представлявано от д-р А.П.А., за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5 от ЗЗО, във вр. с чл. 152 ал. 2, т. ІА1 и чл. 156 ал. 1 от НРД за МД 2012, Приложение 5 към същия, както и чл. 1 ал. 1 т. 5 и чл. 6 ал. 3 от Приложение 1Б към чл. 1, Раздел І от ПМС № 353/2012 г. и на основание чл. 105з, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 /сто/ лева на основание чл. 105в ал. 2 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.1.2014г.
256 КАНД No 306/2013 Наказателни касационни производства АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Д-Р СТЕФКА РАДКОВА НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.1.2014г.
Решение № 357/17.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 833/14.10.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1222/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 - 33/01.03.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести – д-р С.Р.”***, представлявано от д-р С.И.Р., за нарушения по чл. 55 ал. 5 от ЗЗО, във вр. с чл. 152 ал. 1 и чл. 154 ал. 1 от НРД за МД 2012, и на основание чл. 105з, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване са наложени тридесет и две административни наказания „глоба” от по 50,00 /петдесет/ лева, или в общ размер 1 600,00 /хиляда и шестстотин/ лева, на основание чл. 105а ал. 1 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 17.1.2014г.
257 КАНД No 309/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.1.2014г.
Решение № 344/08.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 864/24.10.2013 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1385/2013 год. по описа на същия съд
В законна сила от 8.1.2014г.
258 КАНД No 310/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Г.Г. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.1.2014г.
Решение № 358/08.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 300/15.08.2013 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 252/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 8.1.2014г.
259 КАНД No 311/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Г.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.1.2014г.
Решение № 345/08.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 299 / 14.08.2013 г., постановено по НАХД № 251 / 2013 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
В законна сила от 8.1.2014г.
260 КАНД No 312/2013 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС К.С.И. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.1.2014г.
Решение № 359/09.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 397 от 08.10.2013 г., постановено по АНД № 363/2013 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, в частта с която е отменено НП № 108/2013 от 03.07.2013г., издадено от Началник Митница Бургас, с което на К.С.И. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС като неправилно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП 108/2013 от 03.07.2013 год. , издадено от Началник Митница Бургас, в частта с която на К.С.И. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 9.1.2014г.
261 КАНД No 313/2013 Наказателни касационни производства ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 360/10.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 822/18.10.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1276/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 -176/24.04.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на „Диагностично – консултативен център 1 – Сливен” ООД, с адрес гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2А, представлявано от д-р А.П.А., за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5 от ЗЗО, във вр. с чл. 152 ал. 2, т. ІА1 и чл. 156 ал. 1 от НРД за МД 2012, Приложение 5 към същия, както и чл. 1 ал. 1 т. 5 и чл. 6 ал. 3 от Приложение 1Б към чл. 1, Раздел І от ПМС № 353/2012 г. и на основание чл. 105з, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 /сто/ лева на основание чл. 105в ал. 2 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.1.2014г.
262 КАНД No 314/2013 Наказателни касационни производства ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 353/10.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 792/01.11.2013 г., постановено по АНД № 1279/2013 г по описа на Районен съд Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 - 179/24.04.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на „Диагностично – консултативен център 1 – Сливен” ООД, с адрес гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2А, представлявано от д-р Александър Петков Александров, за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5 от ЗЗО, във вр. с чл. 151, чл.152 ал.1, т.1 и чл. 154 ал. 1 от НРД за МД 2012 и на основание чл. 105з, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 /сто/ лева на основание чл. 105в ал. 2 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.1.2014г.
263 КАНД No 316/2013 Наказателни касационни производства Н.М.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.1.2014г.
Решение № 361/02.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 863/22.10.2013 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1465/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 2.1.2014г.
264 КАНД No 318/2013 Наказателни касационни производства ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.1.2014г.
Решение № 363/14.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 823/18.10.2013 г. на Районен съд - Сливен., постановено по АНД № 1281/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-181/24.04.2013 г. на Директор РЗОК – гр. Сливен, с което на “ДКЦ – 1 Сливен” ЕООД е наложена на основание чл. 105в, ал. 2 и чл. 105з, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване „Имуществена санкция” в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, във връзка с чл. 151, чл. 152, ал. 1, т. 1 и чл. 154 от НРД за МД 2012.
265 КАНД No 319/2013 Наказателни касационни производства А.И.М. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.1.2014г.
Решение № 23/29.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 836 от 21.10.2013 г., постановено по АНД № 1393 / 2013 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 29.1.2014г.
266 КАНД No 324/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН И.Х.Х.Х. ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.1.2014г.
Решение № 348/08.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 862/24.10.2013 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 1474 / 2013г. по описа на същия съд.
В законна сила от 8.1.2014г.
267 КАНД No 325/2013 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС Р.М.И. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.1.2014г.
Решение № 367/07.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 400/08.10.2013 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 369/2013 г. по описа на същия съд В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 74/2013 г. от 10.07.2013 г. на Началник Митница Бургас, с което на основание чл. 128 от ЗАДС, във вр. с чл. 53 от ЗАНН, на Р.М.И., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 123 ал. 1 и на основание чл. 123 ал. 1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 74/2013 г. от 10.07.2013 г. на Началник Митница Бургас, В ЧАСТТА, с която на основание чл. 128 от ЗАДС, във вр. с чл. 53 от ЗАНН, на Р.М.И., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС и на основание чл. 123 ал. 1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева.
В законна сила от 7.1.2014г.
268 КАНД No 326/2013 Наказателни касационни производства А.Т.Т. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.1.2014г.
Решение № 8/21.01.2014 г. - Оставя в сила Решение № 907 от 29.10.2013 година по АНД № 1559/2013 година по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 21.1.2014г.
269 КАНД No 327/2013 Наказателни касационни производства Г.К.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.2.2014г.
Решение № 12/06.02.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 707/03.10.2013 г., постановено по АНД № 915/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 6.2.2014г.
270 КАНД No 329/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СЛИВЕН Н.Г.Н. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 372/10.01.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 738 от 07.10.2013г., постановено по АНД № 1104/2013 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 10.1.2014г.
271 КАНД No 331/2013 Наказателни касационни производства МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.1.2014г.
Решение № 3/17.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение №729/17.10.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1246/2013 год. по описа на същия съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП 11010622/17.06.2013 год. издадено от Директора на АДФИ гр.Сливен, с което на МБАЛ „Д. *** представлявано от изпълнителния директор д.В.П. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 7 000 (седем хиляди) лева за нарушение на чл.25, ал.5 и чл.25, ал.7 от ЗОП като неправилно и незаконосъобразно.
В законна сила от 17.1.2014г.
272 КАНД No 332/2013 Наказателни касационни производства ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.1.2014г.
Решение № 349/10.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 807/24.10.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1277/2013 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 - 177/24.04.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на „Диагностично – консултативен център 1 – Сливен” ООД, с адрес гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2А, представлявано от д-р А.П.А., за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5 от ЗЗО, във вр. с чл. 151, чл.152 ал.1, т.1 и чл. 154 ал. 1 от НРД за МД 2012 и на основание чл. 105з, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 /сто/ лева на основание чл. 105в ал. 2 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.1.2014г.
273 КАНД No 333/2013 Наказателни касационни производства И.И.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.1.2014г.
Решение № 9/21.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 719/10.10.2013 г., постановено по АНД № 1098/2013 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 21.1.2014г.
274 КАНД No 336/2013 Наказателни касационни производства А.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.1.2014г.
Решение № 4/17.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 841/21.10.2013 г., постановено по АНД № 1472/2013 г. на Районен съд Сливен.
В законна сила от 17.1.2014г.
275 КАНД No 337/2013 Наказателни касационни производства С.Н.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.1.2014г.
Решение № 5/21.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 405/21.10.2013 год. на Районен съд гр. Нова Загора постановено по НАХД № 300/2013 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 21.1.2014г.
276 КАНД No 338/2013 Наказателни касационни производства Д.И.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.2.2014г.
Решение № 33/21.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 917/29.10.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1489/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40 - 0000158 от 08.07.2013 г. на Началник областен отдел „КД – ДАИ”, гр. Сливен, с което на Д.И.Г., ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 37а т. 7 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700,00 /седемстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 21.2.2014г.
277 КАНД No 340/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Д-Р СТЕФКА РАДКОВА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.1.2014г.
Решение № 370/09.01.2014г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 889 от 04.11.2013 г., постановено по АНД № 1220/2013 г. по описа на Сливенски раойнен съд.
В законна сила от 9.1.2014г.
278 КАНД No 341/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Д-Р АНГЕЛИНА ЧЕЛЕБИЕВА АПМПДМ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.1.2014г.
Решение № 373/17.01.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 890/04.11.2013 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1581/2013 год. по описа на същия съд, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 17.1.2014г.
279 КАНД No 342/2013 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.2.2014г.
Решение № 13/13.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 806/30.10.2013 г. на Районен съд Сливен В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № НП – 20 – 270/10.07.2013 г. на Директора на РЗОК – Сливен, с което на МБАЛ – Сливен към ВМА – София за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5 от ЗЗО, вр. чл. 188 т. 2 и чл. 192 от НРД за МД 2012 г. и Решение № РД-НС-04-8/31.01.2013 г. на НС на НЗОК и на основание чл. 105в ал. 3 е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лева за нарушението по т. 5 – за ИЗ № 766/2013 г. по КП № 96 „Гнойно – възпалителни заболявания на бронхо – белодробната система при лица над 18 години”. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП – 20 – 270/10.07.2013 г. на Директора на РЗОК – Сливен В ЧАСТТА, с която на МБАЛ – Сливен към ВМА – София за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5 от ЗЗО, вр. чл. 188 т. 2 и чл. 192 от НРД за МД 2012 г. и Решение № РД-НС-04-8/31.01.2013 г. на НС на НЗОК и на основание чл. 105в ал. 3 е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лева за нарушението по т. 5 – за ИЗ № 766/2013 г. по КП № 96 „Гнойно – възпалителни заболявания на бронхо – белодробната система при лица над 18 години”. ОСТАВЯ В СИЛА Решение 806/30.10.2013 г. на Районен съд гр. Сливен по АНД № 1265/2013 година по описа на същия съд В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.
В законна сила от 13.2.2014г.
280 КАНД No 343/2013 Наказателни касационни производства И.Ж.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.1.2014г.
Решение № 10/27.01.2014 г. - Оставя в сила Решение № 881/04.11.2013 г., постановено по АНД № 1307/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 27.1.2014г.
281 КАНД No 345/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Й.Т. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.1.2014г.
Решение № 14/21.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 913 от 06.11.2013 г., постановено по АНД № 1328 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 21.1.2014г.
282 КАНД No 346/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН П.Д.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.1.2014г.
Решение № 6/15.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 712/29.10.2013г. на РС Сливен, постановено по АНД № 1172/2013 г. по описа на съда, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0602776, издаден от ОД на МВР Сливен, с който П.Д.П., представляващ „Хеликом” ООД гр.Сливен, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 15.1.2014г.
283 КАНД No 347/2013 Наказателни касационни производства А.Д.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.2.2014г.
Решение № 24/11.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 790/29.10.2013 год. по АНД № 1269/2013 год. на Районен съд гр.Сливен в частта, с която е потвърдено НП № 1654/01.07.2013 год. издадено от Началника на РУП, с което на А.Д.Б. е наложена административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева на основание чл.191, ал.1 от ЗОБВВПИ.
284 КАНД No 348/2013 Наказателни касационни производства ТД РЕМО ТЕХ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.2.2014г.
Решение № 34/19.02.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 919/29.10.2013 г., постановено по АНД № 1475/2013 г. на Районен съд Сливен, с което е потвърдено Наказателно постановление № СН 5036/03.06.2013 г. на Заместник директора на ТД на НАП гр. Бургас като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 19.2.2014г.
285 КАНД No 349/2013 Наказателни касационни производства ДОРИС ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.1.2014г.
Решение № 371/13.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 945 от 07.11.2013 г., постановено по АНД № 1552 по описа за 2013г. на Районен съд Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение.
В законна сила от 13.1.2014г.
286 КАНД No 350/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Д.Х.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.1.2014г.
Решение № 7/17.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 905/06.11.2013г. на РС Сливен, постановено по АНД № 1308/2013 г. по описа на съда, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0615340, издаден от ОД на МВР Сливен, с който на Д.Х.К. ***, ЕГН **********, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 17.1.2014г.
287 КАНД No 351/2013 Наказателни касационни производства М.С.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.1.2014г.
Решение № 15/23.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 675 / 24.10.2013 г., постановено по АНД № 675/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, като неправилно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 218 от 18.03.2013 г., издадено от Директора на РДГ – Сливен, с което на М.С.Л. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 84, ал. 2, пр. 2 във вр. с чл. 84, ал. 1, пр. 1 от ЗЛОД, на основание чл. 84, ал. 2 от ЗЛОД е наложена глоба в размер на 500 лева, на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от 3 години, и е отнета в полза на държавата ловна пушка ИЖ успоредка К-12 с фабр. № К 3680, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 23.1.2014г.
288 АНД No 352/2013 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН,
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ - ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СЛИВЕН
И.К.Н. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.3.2014г.
Решение № 82/25.03.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Сливен за възобновяване на административно наказателно производство по НАХД № 1328/2011 г. по описа на СлРС.
289 КАНД No 353/2013 Наказателни касационни производства Б.И.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ГР.СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.2.2014г.
Решение № 16/06.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 874/30.10.2013 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1637/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 6.2.2014г.
290 КАНД No 354/2013 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.2.2014г.
Решение № 30/18.02.2014 г. - Оставя в сила Решение № 732/10.10.2013 г., постановено по АНД № 1342/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 18.2.2014г.
291 КАНД No 355/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ЕТ Т.М.М.А.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.1.2014г.
Решение № 25/30.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 779/29.10.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1143/2013 год. по описа на същия съд
В законна сила от 30.1.2014г.
292 КАНД No 356/2013 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.2.2014г.
Решение № 21/12.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 849/11.11.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1267/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 12.2.2014г.
293 КАНД No 357/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Б.Н.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.1.2014г.
Решение № 26/27.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 800 / 24.10.2013 г., постановено по АНД № 1076/2013 г. на Районен съд Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0573444, издаден от ОД на МВР Сливен, с който Б.Н.П. ***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 27.1.2014г.
294 КАНД No 358/2013 Наказателни касационни производства Б.В.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.2.2014г.
Решение № 27/03.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 407/21.10.2013 год. на Районен съд гр.Нова Загора в обжалваната част постановено по НАХД № 294/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 285/15.05.2013год. издадено от Началника на РУ „Полиция” гр.Нова Загора при ОДМВР гр.Сливен, с което на Б.В.В. е наложена глоба в размер на 150 лева на основание чл.179, ал.2 от Закона движение по пътищата, глоба в размер на 100 лева на основание чл.175, ал.1, т.5 от с.з. и му е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца в частта, с която на Б.В.В. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП и му е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца, като неправилно и незаконосъобразно.
В законна сила от 3.2.2014г.
295 КАНД No 359/2013 Наказателни касационни производства К.П.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.1.2014г.
Решение № 18/22.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 853 от 08.11.2013 г., постановено по АНД № 1343/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-022 от 11.02.2013 г., издадено от Началника на отдел “Рибарство и контрол” - Югоизточна България, при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на К.П. Куванджиев с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 37 от ЗРА и на основание чл. 73 от ЗРА е наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, и на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА е отнет в полза на държавата 1 бр. маломерен мрежен уред тип – рачило, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 22.1.2014г.
296 КАНД No 360/2013 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.2.2014г.
Решение № 31/20.02.2014 г. - Оставя в сила Решение № 860/24.10.2013 г. по АНД № 1523/2013 г. на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 20.2.2014г.
297 КАНД No 361/2013 Наказателни касационни производства Ц.А.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.2.2014г.
Решение № 35/21.02.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 968/21.11.2013г., постановено по АНД № 1614/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 21.2.2014г.
298 КАНД No 362/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ И.Г.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.2.2014г.
Решение № 19/10.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 734 от 18.10.2013 г., постановено по АНД № 1751/2012 г. по описа на Районен съд Сливен, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-21/21.08.2012 година, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит” при МЗ – гр. София, с което за нарушение на чл. 81, ал.2, т. 1 от Закона за здравето, на д-р И.Г.П. с ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.2.2014г.
299 КАНД No 363/2013 Наказателни касационни производства Д-Р АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА-ЧЕЛЕБИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.2.2014г.
Решение № 42/11.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 946/07.11.2013 год. постановено по АНД № 1603/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 11.2.2014г.
300 КАНД No 364/2013 Наказателни касационни производства К.Р.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.1.2014г.
Решение № 20/21.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 987/26.11.2013 г., постановено по АНД № 1517/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 21.1.2014г.
301 КАНД No 365/2013 Наказателни касационни производства А.П.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.1.2014г.
Решение № 17/20.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 395 от 21.10.2013 г., постановено по АНД № 335/ 2013 г. по описа на Новозагорски районен съд, като неправилно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2279 от 28.12.2009 г. на Началника на РУ „Полиция” – Нова Загора, с което на А.П.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП са наложени глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лева, и на основание Наредба Із-1959 на МВР се отнемат общо 18 контролни точки, поради изтекла абсолютна давност.
В законна сила от 20.1.2014г.
302 КАНД No 366/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН ЛЮПИЖЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.2.2014г.
Решение № 32/20.02.2014 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 852 от 08.11.2013г., постановено по АНД № 1364/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение.
В законна сила от 20.2.2014г.
303 КАНД No 367/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Х.Б.Х. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.2.2014г.
Решение № 36/21.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 940/26.11.2013 г., постановено по АНД № 1226/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Сливенски районен съд.
В законна сила от 21.2.2014г.
304 КАНД No 368/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН,
К.Б.К.
Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.1.2014г.
Решение № 28/27.01.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 899/12.11.2013г. на РС Сливен, постановено по АНД № 1516/2013 г. по описа на съда, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0554321, издаден от ОД на МВР Сливен, с който К.Б.К., представляващ „Домино” ЕООД гр.Стара Загора, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 27.1.2014г.
305 КАНД No 369/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕСТ 2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.2.2014г.
Решение № 37/19.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 955/08.11.2013 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1205/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 19.2.2014г.
306 КАНД No 370/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН Д.М.Ч. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.3.2014г.
Решение № 71/11.03.2014 г. - Оставя в сила Решение № 82/27.11.2013 г., постановено по АНД № 136/2013 г. по описа на Районен съд – Котел, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 11.3.2014г.
307 КАНД No 371/2013 Наказателни касационни производства Н.Г.Г. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.2.2014г.
Решение № 38/25.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433/15.11.2013 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 247/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 25.2.2014г.
308 КАНД No 372/2013 Наказателни касационни производства Г.Е.З. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.2.2014г.
Решение № 43/27.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 432/15.11.2013 год. постановено по НАХД № 253/2013 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора.
В законна сила от 27.2.2014г.
309 КАНД No 373/2013 Наказателни касационни производства КЕЙ ЕНД ВИ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.1.2014г.
Решение № 29/28.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 848 / 08.11.2013 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1383/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 28.1.2014г.
310 КАНД No 374/2013 Наказателни касационни производства З.А.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.2.2014г.
Решение № 51/17.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 434 от 15.11.2013 г., постановено по АНД № 330 / 2013 г. по описа на Новозагорски районен съд.
В законна сила от 17.2.2014г.
311 КАНД No 375/2013 Наказателни касационни производства Д-Р АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА-ЧЕЛЕБИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.1.2014г.
Решение № 22/23.01.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 998/26.11.2013 г., постановено по АНД № 1608/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 23.1.2014г.
312 КАНД No 376/2013 Наказателни касационни производства Д-Р АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА-ЧЕЛЕБИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.3.2014г.
Решение № 52/07.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 999/26.11.2013 г., постановено по АНД № 1607/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 7.3.2014г.
313 КАНД No 377/2013 Наказателни касационни производства С.К.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.3.2014г.
Решение № 83/07.03.2014 г.- ОТМЕНЯ Решение № 988/26.11.2013 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 1195/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0430845, издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на С.К.К. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, като незаконосъобразен.
В законна сила от 7.3.2014г.
314 КАНД No 378/2013 Наказателни касационни производства Д.В.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.2.2014г.
Решение № 44/25.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 936/21.11.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1530/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0646952/29.07.2013 год. издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на Д.В.Д. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП.
В законна сила от 25.2.2014г.
315 КАНД No 379/2013 Наказателни касационни производства Р.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.3.2014г.
Решение № 49/04.03.2014 г. - Оставя в сила Решение № 980/25.11.2013 г., постановено по АНД № 1680/2013 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 4.3.2014г.
316 КАНД No 380/2013 Наказателни касационни производства И.В.И. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.3.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение 942/28.11.2013г. постановено по АНД № 1382/2013г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2014г.
317 КАНД No 381/2013 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ИНМАТ ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.3.2014г.
Решение № 54/06.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 374 от 08.10.2013 г., постановено по АНД № 201/ 2013 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. ВРЪЩА делото на Районен съд – Нова Загора за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 6.3.2014г.
318 КАНД No 382/2013 Наказателни касационни производства С.А.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.2.2014г.
Решение № 39/26.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425/08.11.2013 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 352/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 26.2.2014г.
319 КАНД No 1/2014 Наказателни касационни производства МЕРКАРИ БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.3.2014г.
Решение № 72/12.03.2014 г. - Оставя в сила Решение № 983/27.11.2013 година по АНД № 1538/2013 по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 12.3.2014г.
320 КАНД No 2/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН П.Д.Д. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.3.2014г.
Решение № 55/06.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 904/21.11.2013 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1460/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 6.3.2014г.
321 КАНД No 3/2014 Наказателни касационни производства Н.П.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.2.2014г.
Решение № 56/17.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1047/02.12.2013 г., постановено по АНД № 1846/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 17.2.2014г.
322 КАНД No 4/2014 Наказателни касационни производства А.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.2.2014г.
Решение № 45/18.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78 от 19.11.2013 год. постановено по НАХД № 105/2013 год. по описа на Районен съд гр.Котел като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 18.2.2014г.
323 КАНД No 5/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС А.П.П.П. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.3.2014г.
Решение № 57/05.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1014 от 26.11.2013 г., постановено по АНД № 1762 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 5.3.2014г.
324 КАНД No 6/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ К.Й.М. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.3.2014г.
Решение № 58/07.03.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 935/27.11.2013 год. постановено по АНД № 1204/2013 год. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 7.3.2014г.
325 КАНД No 7/2014 Наказателни касационни производства С.К.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.2.2014г.
Решение № 46/28.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1040/09.12.2013 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1348/2013 год. по описа на същия съд в частта, с която е потвърдено НП № 882/17.06.2013г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Силвен, с което на С.К.Б. за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв. на основание чл. 179, ал.2, предл.1 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Решение № 1040/09.12.2013 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1348/2013 год. по описа на същия съд в частта, с която е потвърдено НП № 882/17.06.2013г. на Началник Сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен, с което за нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б”б” от ЗДвП на С.К.Б. е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 882/17.06.2013г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен, в частта, с която на С.К.Б. ***, ЕГН ********** е наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 28.2.2014г.
326 КАНД No 8/2014 Наказателни касационни производства А.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.2.2014г.
Решение № 47/26.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1073/11.12.2013 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 1911/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0601745, издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на А.Д.К. *** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, като незаконосъобразен.
В законна сила от 26.2.2014г.
327 КАНД No 9/2014 Наказателни касационни производства И.М.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.3.2014г.
Решение № 59/05.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1041 от 03.12.2013 г., постановено по АНД № 1844/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 914/13 от 01.10.2013 г., издадено от Началника на Сектор ПП при ОД на МВР - Сливен, в частта, с която на И.М.М., за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 лева, като неправилно в тази част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 914/13 от 01.10.2013 г., издадено от Началника на Сектор ПП при ОД на МВР - Сливен, В ЧАСТТА, с която на И.М.М. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 лева, като незаконосъобразно в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1041 от 03.12.2013 г., постановено по АНД № 1844 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, в останалата му част.
В законна сила от 5.3.2014г.
328 КАНД No 10/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Д-Р АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА-ЧЕЛЕБИЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.2.2014г.
Решение № 40/11.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 967/03.12.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1605/2013 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП 20-103 от 16.04.2013 год., издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на “Д-р Ангелина Челебиева – Амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина” гр. Сливен ЕИК 119102721 е наложено на основание чл. 105а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, административно наказание “глоба” в размер на 50 лева, за нарушение на чл. 55, ал. 2, т.2 и т. 3 от ЗЗО, във връзка с чл. 77, т. 2 от НРД за ДД 2013 г., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 11.2.2014г.
329 КАНД No 11/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Д-Р АНГЕЛИНА ЧЕЛЕБИЕВА АПМПДМ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.3.2014г.
Решение № 65/05.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 966/03.12.2013 год. постановено по АНД № 1604/2013 год. по описа на Сливенски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 20-102 от 16.04.2013 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на “Д-р А. Ч. – Амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина” гр. Сливен е наложено на основание чл. 105а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване административно наказание “глоба” в размер на 50 лева за нарушение на чл. 55, ал. 2, т.2 и т. 3 от ЗЗО във връзка с чл. 77, т. 2 от НРД за ДД 2013 год.
В законна сила от 5.3.2014г.
330 КАНД No 12/2014 Наказателни касационни производства Т.С.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.3.2014г.
Решение № 60/05.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1043/02.12.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1299/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 5.3.2014г.
331 КАНД No 13/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ШЕШКИНГРАД ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1091/12.12.2013 г. по АНД № 1724/2013 г. на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.3.2014г.
332 КАНД No 14/2014 Наказателни касационни производства М.С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.2.2014г.
Решение № 50/28.02.2014 г. - Оставя в сила Решение № 902/21.11.2013 г., постановено по АНД № 1490/2013 година по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 28.2.2014г.
333 КАНД No 15/2014 Наказателни касационни производства Г.С.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.2.2014г.
Решение № 66/26.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1099/16.12.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1850/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0607569/22.06.2013 год. издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на Г.С.Г. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.
В законна сила от 26.2.2014г.
334 КАНД No 16/2014 Наказателни касационни производства И.Й.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.2.2014г.
Решение № 41/18.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1068 от 10.12.2013 г., постановено по АНД № 1772/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 18.2.2014г.
335 КАНД No 17/2014 Наказателни касационни производства ДЕНИС ООД СЛИВЕН ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2014г.
Решение № 48/24.02.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1029/13.12.2013 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 1756 / 2013г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 31932 / 14.06.2013 г. на Директор Офис Сливен към ТД на НАП Бургас, с което на “Денис” ООД гр.Сливен, представлявано от Х.М., на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, като незаконосъобразно.
В законна сила от 24.2.2014г.
336 КАНД No 18/2014 Наказателни касационни производства Д.Т.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.3.2014г.
Решение № 62/07.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1112/19.12.2013 г. по АНД № 1788/2013 г. на Районен съд Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 7.3.2014г.
337 КАНД No 19/2014 Наказателни касационни производства М.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.3.2014г.
Решение № 73/13.03.2014 г. - Оставя в сила Решение № 1018/29.11.2013 г., постановено по АНД № 1737/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 13.3.2014г.
338 КАНД No 20/2014 Наказателни касационни производства С.К.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.3.2014г.
Решение № 63/04.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 969/03.12.2013 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1623/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 4.3.2014г.
339 КАНД No 21/2014 Наказателни касационни производства К.И.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.3.2014г.
Решение № 74/17.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 03.12.2013 г., постановено по АНД № 507 / 2013 г. по описа на Новозагорски районен съд.
В законна сила от 17.3.2014г.
340 КАНД No 22/2014 Наказателни касационни производства Ц.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.4.2014г.
Решение № 90/08.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1083/18.12.2013 г., постановено по АНД № 1403/2013 г. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство серия К № 0638462, издаден от ОД на МВР Сливен, с който на Ц.А.А., в качеството й на управител на „Деви” ЕООД, за нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189 ал. 4, във вр. чл. 182 ал. 1 т. 3 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 /сто/ лева, като незаконосъобразен.
В законна сила от 8.4.2014г.
341 КАНД No 23/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС С.П.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.3.2014г.
Решение № 75/07.03.2014 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 89 от 09.12.2013 г., постановено по АНД № 190/ 2013 г. по описа на Районен съд – Котел. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 7.3.2014г.
342 КАНД No 24/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЕЛТА ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.3.2014г.
Решение № 67/13.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1017/05.12.2013 г., постановено по НАХД № 1448/2013 г. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 13.3.2014г.
343 КАНД No 25/2014 Наказателни касационни производства С.С.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.3.2014г.
Решение № 76/25.03.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 1089/13.12.2013 г., постановено по АНД № 1716/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 25.3.2014г.
344 КАНД No 26/2014 Наказателни касационни производства СПИЙД КОНСУЛТ ЕООД ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1033/13.12.2013 г., постановено по АНД № 1825/2013 г. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0660316, издаден от ОД на МВР Сливен, с който на Н.Л.И., в качеството й на управител на „Спийд Консулт” ЕООД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева, за нарушение по чл. 21 ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 189 ал. 4, във вр. чл. 182 ал. 2 т. 4 от ЗДвП, като незаконосъобразен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.3.2014г.
345 КАНД No 27/2014 Наказателни касационни производства П.П.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.3.2014г.
Оставя в сила Решение № 1021/04.12.2013 г., постановено по АНД № 1768/2013 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.3.2014г.
346 КАНД No 28/2014 Наказателни касационни производства ПЕЛЧО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.3.2014г.
Решение № 68/06.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1023/21.12.2013 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1726/2013 год. по описа на същия съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3194/20.02.2013 год. на Директора на Офис Сливен при ТД на НАП гр. Бургас, с което на ТД „Пелчо” ЕООД с.Селиминово, общ. Сливен представлявано от К.А.И. за нарушение по чл. 92, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 6.3.2014г.
347 КАНД No 29/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.3.2014г.
Решение № 84/18.03.2014 г. -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 923/25.11.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 1532/2013 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 18.3.2014г.
348 КАНД No 30/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ М.П.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.3.2014г.
Решение № 69/17.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1036/19.12.2013г., постановено по НАХД № 897/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 17.3.2014г.
349 КАНД No 31/2014 Наказателни касационни производства Г.К.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.2.2014г.
Решение № 64/17.02.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481/06.12.2013 г., постановено по АНД № 434/2013 г. по описа на Новозагорски районен съд.
В законна сила от 17.2.2014г.
350 КАНД No 32/2014 Наказателни касационни производства С.К.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.3.2014г.
Решение № 70/11.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/05.12.2013 г., постановено по АНД № 189/2013 г. на Районен съд Котел.
В законна сила от 11.3.2014г.
351 КАНД No 33/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИНТЕРПЛАСТ 2007 ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83/29.11.2013 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 155/2013 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.3.2014г.
352 КАНД No 33/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИНТЕРПЛАСТ 2007 ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.4.2014г.
Поправя допуснатите в Решение № 78/20.03.2014 г. по делото очевидни неточности, както следва: На страница първа, ред пети вместо „С Решение № 83/29.11.2013 г. по АНД № 155/2013 г. на Районен съд Сливен”, да се чете „С Решение № 83/29.11.2013 г. по АНД № 155/2013 г. на Районен съд Котел”. На страница първа, ред тридесети вместо „… решението на Районен съд Сливен” да се чете „… решението на Районен съд Котел”. На страница четири в диспозитива вместо „Оставя в сила Решение № 83/29.11.2013 г. на Районен съд Сливен” да се чете „Оставя в сила Решение № 83/29.11.2013 г. на Районен съд Котел”. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.4.2014г.
353 КАНД No 34/2014 Наказателни касационни производства ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Т.Н.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1130 от 10.01.2014 г., постановено по АНД № 1884/ 2013 г. по описа на Районен съд -Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 40-0000322 от 24.10.2013 г. на Началника на Областен отдел „Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция” гр. Сливен, с което на Т.Н.П., ЕГН ********** за нарушение на на чл.3, §1 от Регламент /ЕО/ № 3821/85 във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвтП и на основание чл. 93в, ал.23, предл.1 от ЗАвтП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.3.2014г.
354 КАНД No 35/2014 Наказателни касационни производства И.В.В. ОД НА МВР СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.3.2014г.
Решение № 79/17.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1054 от 21.12.2013 г., постановено по АНД № 1876 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 17.3.2014г.
355 КАНД No 36/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Г.С.Г. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.4.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 1075/08.01.2014 год. постановено по АНД № 1849/2013 год. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2014г.
356 КАНД No 37/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Г.С.Г. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.4.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 1131/09.01.2014 год. постановено по АНД № 1847/2013 год. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2014г.
357 КАНД No 38/2014 Наказателни касационни производства В.В.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.3.2014г.
Решение № 86/13.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1080/07.01.2014 год. постановено по АНД № 1843/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 13.3.2014г.
358 КАНД No 39/2014 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- РЗОК- СЛИВЕН Д-Р РОЗА БОБЕВА-АСИМП ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2014г.
Решение № 91/20.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1100 от 03.01.2014 г., постановено по АНД № 1798/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-20-366 от 24.09.2013г., издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на „д-р Роза Бобева – АСИМП по Ендокринология” - гр. Сливен, представлявано от д-р Роза Георгиева Бобева, за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО във вр. с чл. 45, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 46, ал. 1 от ЗЗО, чл. 30, чл. 145, ал. 1 от НРД за МД 2012 г. и Приложение 14 към същия, и на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева.
В законна сила от 20.3.2014г.
359 КАНД No 40/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ В.П.П. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.3.2014г.
Решение № 80/13.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1117/20.12.2013 г., постановено по АНД № 1248/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 13.3.2014г.
360 КАНД No 41/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.3.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1116/20.12.2013 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1245/2013 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.3.2014г.
361 КАНД No 42/2014 Наказателни касационни производства П.Д.Ч. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.3.2014г.
Решение № 89:27.03.2014 г. - Оставя в сила Решение № 84/29.11.2013 г., постановено по АНД № 116/2013 г. по описа на Районен съд – Котел, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 27.3.2014г.
362 КАНД No 43/2014 Наказателни касационни производства М.А.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.3.2014г.
Решение № 87/12.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1039/19.12.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1077/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0581234/01.06.2013 год. издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на М.А.П. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП.
В законна сила от 12.3.2014г.
363 КАНД No 44/2014 Наказателни касационни производства ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ П.С.П. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2014г.
Решение № 92/20.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 32 от 16.01.2014 г., постановено по АНД № 1889/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 40-0000320 от 24.10.2013 г., издадено от Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” - гр. Сливен, с което на П.С.П. с ЕГН: **********, на основание чл. 93в, ал. 23, пр. 1 от ЗАвП, е наложена глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
В законна сила от 20.3.2014г.
364 КАНД No 45/2014 Наказателни касационни производства ШЕШКИНГРАД ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.4.2014г.
Решение № 99/09.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1077/27.12.2013г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1723/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3938/20.03.2013 г. на Директора на Офис Сливен при ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Шешкинград” ЕООД, Булстат 202152592, с адрес на управление с.Сборище, общ.Твърдица, ул. “Иван Вазов” № 14, за нарушение по чл. 125 ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 (петстотин) лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 9.4.2014г.
365 КАНД No 46/2014 Наказателни касационни производства П.Г.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.4.2014г.
Решение № 100/09.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1032/20.12.2013 г., постановено по АНД № 1493/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА, ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010926/11.07.2013 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София, с което на П.Г.И. ***, ЕГН **********, за нарушение на чл.101а, ал.2 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. (петстотин лева) на осн. чл. 129, ал.5, предл.второ от ЗОП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 9.4.2014г.
366 КАНД No 47/2014 Наказателни касационни производства ИНЖ.КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 104/25.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1037/20.12.2013 год. постановено по АНД № 1674/2013 год. по описа на Районен съд Сливен. ОТМЕНЯ НП № 11011951/19.09.2013 год. издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София, с което на Кольо Йорданов Милев на основание чл.132, ал.1 от ЗОП е наложено наказание „глоба” в размер на 500 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 25.4.2014г.
367 КАНД No 48/2014 Наказателни касационни производства ГАРДЪН ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.4.2014г.
Решение № 105/23.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 982/04.12.2013 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 983/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Е-НП-04/18.02.2013 г. на Министъра на икономика, енергетика и туризма на Р България, с което на „Гардън" ЕООД - гр. Сливен на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за подземните богатства, е наложено административно наказание „Имуществена санкция" в размер на 50 000 лв., и са отнети в полза на държавата добитите количества подземни богатства - непреработен инертен материал, складиран в имот с идентификатор 47980.10.2, както и техническото средство, с което е извършен добивът и транспортирането на незаконно добитите подземни богатства - Багер - драглайн с номер 109 60 18.
В законна сила от 23.4.2014г.
368 КАНД No 49/2014 Наказателни касационни производства Г.Н.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.3.2014г.
Решение № 93/18.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1031 от 16.12.2013 г., постановено по АНД № 1539/2013г. по описа на Районен съд Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0657329/07.08.2013 год. издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на Г.Н.П. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП.
В законна сила от 18.3.2014г.
369 КАНД No 50/2014 Наказателни касационни производства А.В.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.3.2014г.
Решение № 95/25.03.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 42/23.01.2014 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 2024/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0516044/31.03.2013 год. издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на А.В.Б. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП.
В законна сила от 25.3.2014г.
370 КАНД No 51/2014 Наказателни касационни производства С.С.З. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.3.2014г.
Решение № 94/18.03.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1126 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 1905 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 18.3.2014г.
371 КАНД No 52/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Н.А.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2014г.
Решение № 96/07.04.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28/14.01.2014 г., постановено по АНД № 1912 / 2013 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 7.4.2014г.
372 КАНД No 53/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН ГППИМП МЕДИКА ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.4.2014г.
Решение № 101/15.04.2014 г. - Оставя в сила Решение № 55/29.01.2014 г., постановено по АНД № 2049/2013 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 15.4.2014г.
373 КАНД No 54/2014 Наказателни касационни производства С.М.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.4.2014г.
Решение № 111/24.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1120/13.01.2014 г., постановено по АНД № 1224/2013 г. по описа на Сливенски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство серия К № 0596433, издаден от ОД на МВР Сливен, с който на С.М.Ж. *** с ЕГН ********** на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, като незаконосъобразен
В законна сила от 24.4.2014г.
374 КАНД No 55/2014 Наказателни касационни производства М.Я.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 22.01.2014 г., постановено по АНД № 1969 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.4.2014г.
375 КАНД No 56/2014 Наказателни касационни производства М.Ц.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1110 от 18.12.2013 г., постановено по АНД № 1738/2013г. по описа на Районен съд Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0661372/2013 год. издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на М.Ц.М. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 21 ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189 ал. 4, вр. чл. 182 ал. 2,т. 5 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.4.2014г.
376 КАНД No 57/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.4.2014г.
Решение № 97/10.04.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39/22.01.2014 год. постановено по АНД № 1983/2013год. на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 10.4.2014г.
377 КАНД No 58/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Д.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.4.2014г.
Определение от 16.04.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 58/2014г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 7.5.2014г.
378 КАНД No 59/2014 Наказателни касационни производства ДНСК СОФИЯ Л.И.Й. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 107/25.04.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1135/06.01.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1868/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 25.4.2014г.
379 КАНД No 60/2014 Наказателни касационни производства П.М.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1132/10.01.2014 год. постановено по АНД № 1492/2013 год. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.4.2014г.
380 КАНД No 61/2014 Наказателни касационни производства РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Л.И.Й. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1133/09.01.2014 г. постановено по АНД № 1572/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.4.2014г.
381 КАНД No 62/2014 Наказателни касационни производства К.Й.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1087 от 06.01.2014 г., постановено по АНД № 1919/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011440 от 02.10.2013 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на К.Й.М. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 7, ал. 1 от ППЗОП и на основание чл. 132, ал. 1 от ЗОП, е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.4.2014г.
382 КАНД No 63/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Г.С.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2014г.
Решение № 98/07.04.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 21.01.2014 г., постановено по АНД № 1848 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 7.4.2014г.
383 КАНД No 64/2014 Наказателни касационни производства А.В.Я. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.4.2014г.
Решение № 108/23.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 43/23.01.2014 г. постановено по АНД № 2033/2013 г. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0682116, издаден от ОД на МВР Сливен, с който на А.В.Я. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 189 ал. 4, във вр. чл. 182 ал. 1 т. 4 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 /двеста/ лева, като незаконосъобразен.
В законна сила от 23.4.2014г.
384 КАНД No 65/2014 Наказателни касационни производства И.С.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 112/25.04.2014 г. - Оставя в сила Решение № 75/06.02.2014 г., постановено по АНД № 2112/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 25.4.2014г.
385 КАНД No 66/2014 Наказателни касационни производства Д.Г.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 70 от 05.02.2014 г., постановено по АНД № 1685/2013 год. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1257/30.08.2013 год. на Началника на сектор „ПП” към ОД на МВР - Сливен, с което на Деян Иванов С., за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ, е наложено административно наказание „ глоба” в размер на 400 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.5.2014г.
386 КАНД No 67/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС М.М.М. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.4.2014г.
Решение № 109/15.04.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/06.02.2014 год. по НАХД № 1807/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 15.4.2014г.
387 КАНД No 68/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.4.2014г.
Оставя в сила Решение № 69/05.02.2014 год. по АНД № 1986/2013 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 29.4.2014г.
388 КАНД No 69/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН ГППИМП МЕДИКА ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.5.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 81/11.02.2014 год. постановено по АНД № 2050/2013 год. по описа на Районен съд гр. Сливен същия съд, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.5.2014г.
389 КАНД No 70/2014 Наказателни касационни производства ИМПЕРИЯ ООД СЛИВЕН ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 24.3.2014г.
Определение от 24.03.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Империя” ООД – Сливен, с ЕИК:119541985, подадена чрез лицето Х.М.Ж., против Решение № 68 от 04.02.2014 г., постановено по АНД № 2070 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 70 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 3.4.2014г.
390 КАНД No 71/2014 Наказателни касационни производства Г.Ж.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.5.2014г.
Решение № 127/12.05.2014 г. - Отменя Решение № 1122/09.01.2014 г., постановено по АНД № 1779/2013 год. на СлРС, като неправилно. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на СлРС.
В законна сила от 12.5.2014г.
391 КАНД No 72/2014 Наказателни касационни производства ЕТ А.2.М.Ф. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.5.2014г.
Решение № 128/13.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104/20.02.2014 год. постановено по АНД № 2127/2013 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 13.5.2014г.
392 КАНД No 73/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕТ Т.И.А.К.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.4.2014г.
Решение № 122/28.04.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1107/07.01.2014 год. по НАХД № 1529/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 28.4.2014г.
393 КАНД No 74/2014 Наказателни касационни производства А.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.5.2014г.
Решение № 123/12.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение от 24.01.2014 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 1910/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0438004, издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на А.Д.К. *** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, като незаконосъобразен.
В законна сила от 12.5.2014г.
394 КАНД No 75/2014 Наказателни касационни производства Е.Б.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.4.2014г.
Решение № 124/22.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 49/24.01.2014 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1945/2013 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0686498/05.09.2013 год. издаден от ОД на МВР гр.Сливен, с който на Е.Б.М. е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.
В законна сила от 22.4.2014г.
395 КАНД No 76/2014 Наказателни касационни производства Б.Г.И. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.4.2014г.
Решение № 110/30.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 94/17.02.2014 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 2143 / 2013 г. по описа на същия съд, като неправилно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 31616 / 09.05.2013 г. на Директор Офис - Сливен при ТД на НАП - Бургас, с което на Б.Г.И. ЕГН ********** ***, на основание чл.178 от ЗДДС, за нарушение на чл.109, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Особено мнение
Особено мнение на съдията Слав Бакалов по Решение № 110 от 30.04.2014 г. по КАНД № 76 по описа за 2014 г. на Административен съд Сливен Касационната жалба подадена от Б.Г.И. е неоснователна. Съгласно чл. 56 от Търговския закон като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната, като няма спор в теорията и в практиката, че едноличният търговец по своята същност е физическо лице, чиято правосубектност е разширена, след вписването му като ЕТ в Търговския регистър. Основанията за заличаване на вписването на едноличния търговец от търговския регистър са предвидени в чл. 60а, т.1, т.2 и т. 3 от ТЗ, а в § 5 ал.1 от ПЗР на ЗТР е предвидено и особено основание за заличаване, а именно едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, да не са поискали пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 (31 декември 2011 г.) или в случай, че имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се считат за заличени от 1 януари 2012 г., а съдът по регистрацията архивира фирмените им дела. Такава е и настоящата хипотеза по отношение на едноличния търговец с фирма "Пиги -33- Б.И.". Заличаването прекратява занапред действието на вписването, съгласно разпоредбата на чл. 8 от ЗТР, което като последица води до извода, че считано от 01.01.2012 г. Б.Г.И. не разполага с качеството на едноличен търговец с фирма " Пиги -33- Б.И.”, поради което в това качество не може да му се наложи административна санкция. Със заличаването на едноличния търговец в регистъра, престава да съществува неговата правосубектност, изразяваща се и във възможността да бъде адресат на права и задължения, включително и да бъде субект на административно-наказателна отговорност, респективно след заличаването му в Търговския регистър не съществува възможност срещу едноличния търговец да се издават наказателни постановления и с тях да му се налагат административни санкции в това му качество. В съответствие с този извод е и разпоредбата на чл.109 ал.1 от ЗДДС, която визира лицето, което трябва да подаде заявлението за дерегистрация, като закона не е употребил понятия като регистрирано лице или данъчно задължено лице. В този смисъл правилно АНО е приел, че след като към датата на издаване на наказателното постановление по отношение на касатора не е било налице изискуемото се качество на едноличен търговец, е наложил административното наказание глоба на физическото лице, което се явява и правоприемник на заличения едноличен търговец и съответното лице по чл.109 ал.1 от ЗДДС. Поради изложените съображения Решение № 94/17.02.2014 г. по АНД № 2143/2013 год. на Сливенски Районен съд следва да бъде оставено в сила.
В законна сила от 30.4.2014г.
396 КАНД No 77/2014 Наказателни касационни производства А.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/17.02.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 2054/2013 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.5.2014г.
397 КАНД No 78/2014 Наказателни касационни производства И.М.Д. НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ КЪМ ИА АА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.5.2014г.
Решение № 129/19.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 07.02.2014 г., постановено по АНД № 2074 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 19.5.2014г.
398 КАНД No 79/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.К.Т. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 152/02.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 34 от 28.02.2014 г. по АНД № 541/2013 г. по описа на Районен съд Нова Загора. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
В законна сила от 2.6.2014г.
399 КАНД No 80/2014 Наказателни касационни производства М.П.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 153/02.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1/23.01.2014 г. постановено по АНД № 243/2013 г. по описа на Котелски Районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 420/23.08.2013 г. на Началника на РУ „Полиция гр. Котел”, с което на М.П.Б., ЕГН********** ***, за нарушение на чл. 259, ал.1 от КЗ е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл. 315, ал.1, т. 1 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 2.6.2014г.
400 КАНД No 81/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198/07.03.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 161/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.5.2014г.
401 КАНД No 82/2014 Наказателни касационни производства ЕТ А.2.А.Т.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.5.2014г.
Решение № 130/20.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/27.02.2014 год. постановено по АНД № 2126/2013 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 20.5.2014г.
402 КАНД No 83/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН ГППИМП МЕДИК БИГ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.6.2014г.
Решение № 157/04.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112/21.03.2014 год. постановено по АНД № 1397/2013 год. на Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 4.6.2014г.
403 КАНД No 84/2014 Наказателни касационни производства Д.А.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 146/02.06.2014 г. - Оставя в сила Решение № 141 от 26.02.2014 г. по АНД № 2111/2013 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 2.6.2014г.
404 КАНД No 85/2014 Наказателни касационни производства М.П.И.Н. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.5.2014г.
Решение № 131/20.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 03.02.2014 г., постановено по АНД № 2142/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 20.5.2014г.
405 КАНД No 86/2014 Наказателни касационни производства И.Ф.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.5.2014г.
Решение № 125/14.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 77/07.02.2014г., постановено по АНД № 1858/2013г. по описа на РС Сливен.
В законна сила от 14.5.2014г.
406 КАНД No 87/2014 Наказателни касационни производства К.Й.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.5.2014г.
Решение № 132/19.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 102/20.02.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1924/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011443 от 02.10.2013 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на К.Й.М. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 8 ал. 1, във вр. чл. 14 ал. 1 т. 3, чл. 15 ал. 3 и чл. 16 ал. 8 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 129 ал. 1 от ЗОП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3 000,00 /три хиляди/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 19.5.2014г.
407 КАНД No 88/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН С.Г.Ш. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.5.2014г.
Решение № 133/20.05.2014 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 199/07.03.2014 год. постановено по АНД № 127/2014 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 20.5.2014г.
408 КАНД No 89/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ К.Й.М. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.5.2014г.
Решение № 134/14.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 19.02.2014 г., постановено по АНД № 1922 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 14.5.2014г.
409 КАНД No 90/2014 Наказателни касационни производства Г.Х.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.5.2014г.
Решение № 135/20.05.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 125/25.02.2014 г. по АНД № 1771/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 20.5.2014г.
410 КАНД No 91/2014 Наказателни касационни производства Д.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.5.2014г.
Решение № 136/12.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164 от 28.02.2014 г., постановено по АНД № 1616 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 1211/13 от 27.08.2013 г., издадено от Началника на Сектор ПП при ОД на МВР – Сливен, в частта, с която на Д.Д.К. за нарушение на чл. 6, т. 1, пр. 4 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 във вр. с чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 4 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 лева.
В законна сила от 12.5.2014г.
411 КАНД No 92/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН К.А.Р. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.5.2014г.
Решение № 139/26.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 13.02.2014 г., постановено по АНД № 219/2013 г. по описа на Районен съд Котел.
В законна сила от 26.5.2014г.
412 КАНД No 93/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС МЕДИАПОЛИС ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.4.2014г.
Решение № 126/24.04.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 26.02.2013 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД №21332/2013 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 24.4.2014г.
413 КАНД No 94/2014 Наказателни касационни производства И.Ф.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 147/02.06.2014 г. - Оставя в сила Решение № 216 от 13.03.2014 г. по АНД № 1687/2013 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 2.6.2014г.
414 КАНД No 95/2014 Наказателни касационни производства КОРОНА 83 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.6.2014г.
Решение № 148/05.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 / 20.02.2014 г., постановено по АНД № 2145 /2013 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 5.6.2014г.
415 КАНД No 96/2014 Наказателни касационни производства ЕТ З.З.И. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 154/02.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154/27.02.2014 год.постановено по АНД № 2132/2013 год. по описа на Районен съд гр. Сливен.
В законна сила от 2.6.2014г.
416 КАНД No 97/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЕТ А.2.А.Т.Р. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.5.2014г.
Решение № 137/20.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176/04.03.2014 год. постановено по АНД № 172/2014 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 20.5.2014г.
417 КАНД No 98/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.5.2014г.
Решение № 138/20.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 226/17.03.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 160/2014 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 -610/27.12.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „Медика” ООД, ЕИК 119610837, с адрес гр. Сливен, ул. “Булаир” № 49, за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. т. 2 и 3 от ЗЗО, във вр. с чл. 45 ал. 1 т. 3, чл. 46 ал. 1 от ЗЗО, чл. 30 т. т. 1 и 2, чл. 133 от НРД за МД 2012 г., чл. 7 т. т. 1 и 2, чл. 20 ал. 1 от ИД и на основание чл. 105з, ал. 2 и чл. 105а ал. 1 от Закона за здравното осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 /сто/ лева.
В законна сила от 20.5.2014г.
418 КАНД No 99/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.5.2014г.
Решение № 140/23.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 227 от 17.03.2014 г., постановено по АНД № 170/2014 г. по описа на Районен съд Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ НП № 20-620/27.12.2013 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „Медика” ООД – Сливен, с ЕИК: 119610837, за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 46, ал. 1 от ЗЗО, чл. 30, т. 1 и т. 2, чл. 133 от НРД за МД 2012, чл. 7, т. 1 и т. 2 и чл. 20, ал. 1 от ИД и на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 50 /петдесет/ лева.
В законна сила от 23.5.2014г.
419 КАНД No 100/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.5.2014г.
Решение № 141/20.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 225 от 13.03.2014 г., постановено по АНД № 157/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-607 от 27.12.2013 г., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „Медика” ООД – Сливен, с ЕИК: 119610837, за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 46, ал. 1 от ЗЗО, чл. 30, т. 1 и т. 2, чл. 133 от НРД за МД 2012, чл. 7, т. 1 и т. 2 и чл. 20, ал. 1 от ИД и на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева.
В законна сила от 20.5.2014г.
420 КАНД No 101/2014 Наказателни касационни производства К.Й.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.5.2014г.
Решение № 142/26.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 118 от 24.02.2014 г., постановено по АНД № 1925/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011442 от 02.10.2013 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на К.Й.М. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и на основание чл. 129, ал. 1, предложение 1 от ЗОП, е наложена глоба в размер на 3000 /три хиляди/ лева.
В законна сила от 26.5.2014г.
421 КАНД No 102/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН ГППИМП МЕДИКА ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.6.2014г.
Решение № 149/04.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214/12.03.2014 год., постановено по АНД № 2051/2013 год. на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 4.6.2014г.
422 КАНД No 103/2014 Наказателни касационни производства ЕС СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 150/02.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 11.02.2014 г., постановено по АНД № 2058 / 2013 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 2.6.2014г.
423 КАНД No 104/2014 Наказателни касационни производства КМП ТРЕЙДИНГ ООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 151/02.06.2014 г. - ОСТАВЯ в сила Решение от 25.02.2014 г., постановено по АНД № 21/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 2.6.2014г.
424 Частно КАНД No 105/2014 Наказателни частни касационни производства ЕЛ-ЕС 05 ООД ДАМТН-ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА-РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.4.2014г.
Определение от 14.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в закрито заседание на 20.02.2014 г. по АНД № 272 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на „ЕЛ-ЕС 05” ООД с ЕИК: 131396755, против Наказателно постановление № ИНП-04 от 29.03.2013 г., издадено от Началника на Регионален отдел „Надзор на пазара” - Бургас, и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
В законна сила от 14.4.2014г.
425 КАНД No 106/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН С.А.Щ. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.5.2014г.
Решение № 143/29.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236/19.03.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1486/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 29.5.2014г.
426 КАНД No 107/2014 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.6.2014г.
Решение № 162/13.06.2014 г. - Оставя в сила Решение № 78 от 07.02.2014 г. по АНД № 2021/2013 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 13.6.2014г.
427 КАНД No 108/2014 Наказателни касационни производства В.Д.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.5.2014г.
Решение № 155/30.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1078/07.01.2014 г., постановено по АНД № 1417/2013 г. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0645984, издаден от ОД на МВР Сливен, с който на В.Д. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 189 ал. 4, във вр. чл. 182 ал. 2 т. 5 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 /двеста/ лева, като незаконосъобразен.
В законна сила от 30.5.2014г.
428 КАНД No 109/2014 Наказателни касационни производства А.А.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.5.2014г.
Решение № 144/19.05.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229 от 18.03.2014 г., постановено по АНД № 217 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 44/14 от 13.01.2014 г., издадено от Началника на Сектор ПП при ОД на МВР – Сливен, в частта, с която на А.А.Л. за нарушение на чл. 175, ал. 1, т. 3, пр. 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 3, пр. 1 от ЗДвП, са наложени глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.
В законна сила от 19.5.2014г.
429 КАНД No 110/2014 Наказателни касационни производства С.Г.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.6.2014г.
Решение № 165/12.06.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 264/26.03.2014 г. по АНД № 1967/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 12.6.2014г.
430 КАНД No 111/2014 Наказателни касационни производства И.Е.Н. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.6.2014г.
Решение № 158/10.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193 от 06.03.2014 год. постановено по АНД № 2204/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 10.6.2014г.
431 КАНД No 112/2014 Наказателни касационни производства Г.Д.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.6.2014г.
Решение № 163/13.06.2014 г. - Оставя в сила Решение № 22 от 17.02.2014 г. по АНД № 5/2014 г. на Районен съд – Нова Загора, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 13.6.2014г.
432 КАНД No 113/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.5.2014г.
Решение № 145/22.05.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 259/25.03.2014 год. постановено по АНД № 158/2014год. на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 20-608/27.12.2013 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.71 т.1 и т.2, чл.20 от ИД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100 лв. на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО.
В законна сила от 22.5.2014г.
433 КАНД No 114/2014 Наказателни касационни производства Р.Г.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.6.2014г.
Решение № 166/16.06.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 270/27.03.2014 г. по АНД № 181/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 16.6.2014г.
434 КАНД No 115/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Х.В.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.6.2014г.
Решение № 159/09.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 73/05.02.2014 год. постановено по АНД № 2122/2013 год. по описа наРайонен съд гр.Сливени вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП № 3324/19.11.2013 год. издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София, с което на Х.В.К. на основание чл. 53, ал. 1, т. 2 от ЗП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 5 000 лв. за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1/а/ от ЗП като НАМАЛЯ глобата на 1 000 (хиляда) лева.
В законна сила от 9.6.2014г.
435 КАНД No 116/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН М.А.М. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.6.2014г.
Решение № 164/13.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 238 от 19.03.2014 г. по АНД № 2218/2013 г. на Районен съд –Сливен , като НЕПРАВИЛНО. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1753/13 от 26.11.2013 г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Сливен, с което на М.А.М., ЕГН **********,*** на основание чл. 178д от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 98, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 13.6.2014г.
436 КАНД No 117/2014 Наказателни касационни производства В.А.Ф.Г. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА РБЪЛГАРИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.6.2014г.
Решение № 160/05.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 200/06.03.2014 г. на РС Сливен, постановено по АНД № 146/2014 г. по описа на съда, като вместо него постановява: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
В законна сила от 5.6.2014г.
437 КАНД No 118/2014 Наказателни касационни производства Е.П.П. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА РБЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.6.2014г.
Решение № 156/02.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 189/05.03.2014 год., постановено по АНД № 2183/2013 г. по описа на Районен съд Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 044-13/13.11.2013 год. на временно изпълняващия длъжността Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на основание чл. 34, ал. 1 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са наложени на Е.П.П. ЕГН ********** наказание “глоба” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 13, ал. 1, вр. чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ и „глоба” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 14, ал. 1, вр. чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ.
В законна сила от 2.6.2014г.
438 КАНД No 119/2014 Наказателни касационни производства М.Н.З. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2014г.
Решение № 175/23.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97/18.02.2014 год. постановено по АНД № 1879/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 23.6.2014г.
439 КАНД No 120/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ТРЕОПЛАМ ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.6.2014г.
Решение № 167/09.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 285 от 02.04.2014 г., постановено по АНД № 264 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 9.6.2014г.
440 КАНД No 121/2014 Наказателни касационни производства Б.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.6.2014г.
Решение № 168/30.06.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 278/01.04.2014г., постановено по АНД № 247/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 30.6.2014г.
441 КАНД No 122/2014 Наказателни касационни производства И.Д.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.6.2014г.
Решение № 169/23.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/19.02.2014 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 591/2013 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 23.6.2014г.
442 КАНД No 123/2014 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.7.2014г.
Решение № 183/04.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258 от 25.03.2014 г., постановено по АНД № 2001 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 4.7.2014г.
443 КАНД No 124/2014 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.6.2014г.
Решение № 170/19.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 26.03.2014 г., постановено по АНД № 2002/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 19.6.2014г.
444 КАНД No 125/2014 Наказателни касационни производства ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.6.2014г.
Решение № 176/27.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 204/11.03.2014 год. постановено по АНД № 2000/2013 год. по описа на Районен съд гр.Сливен ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд гр.Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивите към решението.
В законна сила от 27.6.2014г.
445 КАНД No 126/2014 Наказателни касационни производства М.И.Т. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.6.2014г.
Решение № 171/24.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 233/18.03.2014 г. на Сливенски Районен съд постановено по АНД № 135/2014 г. по описа на същия съд. ВРЪЩА делото на Районен съд Сливен за ново разглеждане от друг състав на съда.
В законна сила от 24.6.2014г.
446 КАНД No 127/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Д.Й.Д. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.6.2014г.
Решение № 180/25.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 40/04.03.2014 г. на РС - Нова Загора, постановено по АНД № 593/2013 г. по описа на съда, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3320 от 18.11.2013 г. издадено от Началник отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа”, „Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, с което на Д.Й.Д. на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата /ЗП/ е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1/а/ от ЗП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 25.6.2014г.
447 КАНД No 128/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН С.П.Н. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.5.2014г.
Определение от 26.05.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от ОД на МВР Сливен срещу решение № 39/04.03.2014г., постановено по НАХД № 615/2013г. по описа на РС Нова Загора, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 128/2014г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 11.6.2014г.
448 КАНД No 129/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.6.2014г.
Решение № 181/24.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 260/25.03.2014г. Районен съд Сливен, постановено по АНД № 168/2014 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-618/27.12.2013 г. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.71 т.1 и т.2, чл.20 от ИД е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 50 лв. на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 24.6.2014г.
449 КАНД No 130/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.7.2014г.
Решение № 184/11.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение от 24.04.2014 год., постановено по АНД № 165/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-615/27.12.2013 год. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „МЕДИКА“ ООД, гр.Сливен, за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от Националния рамков договор за медицинска дейност за 2012 год., чл.7, т.1 и т.2, чл.20, ал. 1 от индивидуалния договор е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 100 лв. на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, като незаконосъобразно.
В законна сила от 11.7.2014г.
450 КАНД No 131/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2014г.
Решение № 172/10.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 346 от 25.04.2014 г., постановено по АНД № 167/2014 г. по описа на Районен съд Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ НП № 20-617/27.12.2013 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „Медика” ООД – Сливен, с ЕИК: 119610837, за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 46, ал. 1 от ЗЗО, чл. 30, т. 1 и т. 2, чл. 133 от НРД за МД 2012, чл. 7, т. 1 и т. 2 и чл. 20, ал. 1 от ИД и на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 100 /сто/ лева.
В законна сила от 10.6.2014г.
451 КАНД No 132/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.6.2014г.
Решение № 182/24.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 336/24.04.2014 г. постановено по АНД № 159/2014 г. на по описа на Районен съд Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-609/27.12.2013 г. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.71 т.1 и т.2, чл.20 от ИД е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 100 лв. на основание чл. 105а, ал.1 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 24.6.2014г.
452 КАНД No 133/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.6.2014г.
Решение № 161/03.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 261/25.03.2014 год. постановено по АНД № 163/2014 год. на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 20-613/27.12.2013 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.71 т.1 и т.2, чл.20 от ИД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 50 лв. на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО.
В законна сила от 3.6.2014г.
453 КАНД No 134/2014 Наказателни касационни производства ГАРДЪН ЕООД РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.7.2014г.
Решение № 193/04.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271/27.03. 2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 284/2014 г. по описа на съда.
В законна сила от 4.7.2014г.
454 КАНД No 135/2014 Наказателни касационни производства К.Й.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.6.2014г.
Решение № 173/24.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 262/26.03.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1675/2013 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011953 от 19.09.2013 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на К.Й.М. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 44 ал. 9 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 132 ал. 1 от ЗОП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 24.6.2014г.
455 КАНД No 136/2014 Наказателни касационни производства КЕРАМ ИНВЕСТ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.7.2014г.
Решение № 185/02.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 283 от 31.03.2014г., постановено по АНД № 2174/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 2.7.2014г.
456 КАНД No 137/2014 Наказателни касационни производства ИСКРА ММ 2011 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.8.2014г.
Решение № 216/14.08.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 295/08.04.2014 г. по АНД № 193/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 14.8.2014г.
457 КАНД No 138/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Й.С.М. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.7.2014г.
Решение № 186/02.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 54/31.03.2014 г. постановено по АНД № 16/2014 г. по описа на Новозагорски Районен съд. ПОТВЪРЖДАВА НП № № 3349/16.12.2013 год. на Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София, с което на Й.С.М. с ЕГН ********** на основание чл. 53 ал. 1 т. 2 от ЗП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.26 ал.2 т.1 б „а” от ЗП, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 2.7.2014г.
458 КАНД No 139/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Б.В.Б. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.7.2014г.
Решение № 187/03.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 47 от 14.03.2014 г., постановено по АНД № 604/ 2013 г. по описа на Новозагорски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3329 от 20.11.2013 г., издадено от Началника на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“- гр. София, с което на Б.В.Б. с ЕГН: **********, на основание чл. 53, ал. 1, т. 2 от ЗП, е наложена глоба в размер на 3500 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 3500 /три хиляди и петстотин/ лева на 1000 /хиляда/ лева.
В законна сила от 3.7.2014г.
459 КАНД No 140/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН МОМЧИЛОВ 59 ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.6.2014г.
Решение № 174/09.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/15.04.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 263/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.6.2014г.
460 КАНД No 141/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Д.В.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.7.2014г.
Решение № 177/09.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 45/13.03.2014 г. на Новозагорски Районен съд, постановено по АНД № 605/2013 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВРЪЖДАВА НП № 3321 /18.11.2013 г. на Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, „Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, с което на Д.В.С. *** ЕГН ********** за нарушение на чл.26, ал.2, т.1 б.“а“ от Закона за пътищата и на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата е наложено наказание „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 9.7.2014г.
461 КАНД No 142/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ И.П.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.6.2014г.
Решение № 178/19.06.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 46/14.03.2014 год. постановено по АНД № 606/2013 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП № 3330/20.11.2013 год. издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София, с което на И.П.Г. на основание чл. 53, ал. 1, т. 2 от ЗП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1/а/ от ЗП като НАМАЛЯ глобата на 1 000 (хиляда) лева.
В законна сила от 19.6.2014г.
462 КАНД No 143/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ТД ЕКСПРЕС 2Д ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.7.2014г.
Решение № 188/10.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 301/08.04.2014 г., постановено по АНД № 1055/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.7.2014г.
463 КАНД No 144/2014 Наказателни касационни производства С.Г.Е. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.7.2014г.
Решение № 198/07.07.2014 г. - Оставя в сила Решение № 333 от 24.04.2014 г. по АНД № 1877/2013 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
464 КАНД No 145/2014 Наказателни касационни производства ДОРИС ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.7.2014г.
Решение № 194/04.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 349/28.04.2014г. на РС Сливен, постановено по АНХ № 98/2014г. по описа на същия съд.
В законна сила от 4.7.2014г.
465 КАНД No 146/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 342/25.04.2014 год. постановено по АНД № 156/2014 год. на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 20-606/27.12.2013 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.71 т.1 и т.2, чл.20 от ИД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100 лв. на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.6.2014г.
466 КАНД No 147/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.7.2014г.
Решение № 199/07.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 343/25.04.2014г. Районен съд Сливен, постановено по АНД № 164/2014 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-614/27.12.2013 г. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.71 т.1 и т.2, чл.20 от ИД е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 100 лв. на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
467 КАНД No 148/2014 Наказателни касационни производства ГППИМП МЕДИКА ООД РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.7.2014г.
Решение № 200/11.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 344 от 25.04.2014 год., постановено по АНД № 169/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-619/27.12.2013 год. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.7, т.1 и т.2, чл.20, ал. 1 от ИД е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 100 лв. на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, като незаконосъобразно.
В законна сила от 11.7.2014г.
468 КАНД No 149/2014 Наказателни касационни производства М.П.П. РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.7.2014г.
Решение № 195/08.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 323/17.04.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 171/2014 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 20 - 621/27.12.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „МЕДИКА“ ООД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО, вр. чл. 45, ал. 1, т. 3 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО и чл.30, т.1 и т.2, чл.133 от НРД за МД 2012 год., чл.7, т.1 и т.2, чл.20, ал. 1 от ИД е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 100 /сто/ лева на основание чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 8.7.2014г.
469 КАНД No 150/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ К.Й.М. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 1.7.2014г.
Решение № 189/01.07.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 168/28.02.2014 год., постановено по АНД № 1926/2013 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 1.7.2014г.
470 КАНД No 151/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Й.Л.Я. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.6.2014г.
Решение № 190/25.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335/24.04.2014 г., постановено по АНД № 1806/2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 25.6.2014г.
471 КАНД No 152/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН А.Т.Х. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2014г.
Решение № 201/11.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 309 от 11.04.2014 г., постановено по АНД № 208 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 11.7.2014г.
472 КАНД No 153/2014 Наказателни касационни производства РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Р.М.М. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.7.2014г.
Решение № 196/03.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 357 от 30.04.2014 год. постановено по АНД № 414/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 3.7.2014г.
473 КАНД No 154/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Ц.М.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.7.2014г.
Решение № 191/15.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 56/07.04.2014 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 508/2013 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 770/01.10.2013 г., издадено от Началник РУ „Полиция” при ОД на МВР Сливен, с което на Ц.М.В. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 174 ал. 3, чл. 157 ал. 6 и чл. 100 ал. 1 т. 2 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 174 ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2 000,00 лева и чл. 6 ал. 1 т. 3 от Наредба № Із-2539 на МВР е постановено отнемане на 12 контролни точки, на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20,00 лева и на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 от ЗДвП е наложена „глоба” в размер на 10,00 лв.
В законна сила от 15.7.2014г.
474 КАНД No 155/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Х.Т.Г. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.6.2014г.
Определение от 16.06.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалбата на ОД на МВР Сливен, подадена против Решение № 7 от 28.03.2014г., постановено по АНД № 8 / 2014 г. по описа на Котелски районен съд, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 155/ 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 30.6.2014г.
475 КАНД No 156/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН С.Б.Г. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.7.2014г.
Решение № 210/10.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 376/12.05.2014 г. на РС - Сливен, постановено по АНД № 462/2014 г. по описа на съда, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-000147 от 07.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен, с което на С.Б.Г. с ЕГН **********, за нарушение на чл.62 ал.1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 и във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.7.2014г.
476 КАНД No 157/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Г.Д.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.6.2014г.
Решение № 192/19.06.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 358/30.04.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 363/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 19.6.2014г.
477 КАНД No 158/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН РИБКОМЕРС 98 ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.7.2014г.
Решение № 202/10.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/29.04.2014 г., постановено по АНД № 544/2013 г. по описа на Новозагорски районен съд.
В законна сила от 10.7.2014г.
478 КАНД No 159/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН В.Д.Л. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.7.2014г.
Решение № 211/10.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 399/21.05.2014 год., постановено по АНД № 595/2014 год. на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 10.7.2014г.
479 КАНД No 160/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Й.Т.В. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.7.2014г.
Решение № 203/14.07.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение от 20.05.2014 год., постановено по АНД № 514/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 14.7.2014г.
480 КАНД No 161/2014 Наказателни касационни производства Д.К.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2014г.
Решение № 204/11.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 369 от 07.05.2014 г., постановено по АНД № 515 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 11.7.2014г.
481 КАНД No 162/2014 Наказателни касационни производства С.Х.Е. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.7.2014г.
Решение № 197/09.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 394 от 20.05.2014 год., постановено по АНД № 459 / 2014 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 9.7.2014г.
482 КАНД No 163/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Г.Д.В. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.9.2014г.
Решение № 232/24.09.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 374/08.05.2014 год. постановено по НАХД № 361/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 24.9.2014г.
483 КАНД No 164/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.7.2014г.
Решение № 205/10.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 334 от 24.04.2014 г., постановено по АНД № 2034/ 2013 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 0499 от 12.09.2013 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, В ЧАСТТА му, с която на „Българска телекомуникационна компания” АД - София, на основание чл. 326а във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, във връзка с чл. 31, ал. 5, изр. 1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 60 000 /шестдесет хиляди/ лева на 30 000 /тридесет хиляди / лева.
В законна сила от 10.7.2014г.
484 КАНД No 165/2014 Наказателни касационни производства С.П.К. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.7.2014г.
Решение № 208/17.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 / 07.05.2014 г., постановено по АНД № 47 / 2014 г. на Районен съд – Котел.
В законна сила от 17.7.2014г.
485 КАНД No 166/2014 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.9.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 384/14.05.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1996/2013 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.9.2014г.
486 КАНД No 167/2014 Наказателни касационни производства К.В.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.7.2014г.
Решение № 206/15.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409 от 22.05.2014 г., постановено по АНД № 342 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 15.7.2014г.
487 КАНД No 168/2014 Наказателни касационни производства Х.С.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.7.2014г.
Решение № 212/18.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 396/20.05.2014 г., постановено по АНД № 622/ 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 18.7.2014г.
488 КАНД No 169/2014 Наказателни касационни производства РИОСВ СТАРА ЗАГОРА ГАРДЪН ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Решение № 207/10.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377 от 12.05.2014 год. постановено по НАХД №285/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 10.7.2014г.
489 КАНД No 170/2014 Наказателни касационни производства КАЧАРА ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.9.2014г.
Решение № 222/26.09.2014 г. - Оставя в сила Решение № 350 от 28.04.2014 г. по АНД № 155/2014 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2014г.
490 Частно КАНД No 171/2014 Наказателни частни касационни производства И.Р.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.7.2014г.
Определение № 209/15.07.2014 г. - ОСТАВЯ в сила определение от 27.05.2014 г., постановено по АНД № 815 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 15.7.2014г.
491 КАНД No 172/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ДЕКАДА 3 ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 29.9.2014г.
Решение № 226/29.09.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 332/23.04.2014 г. по АНД № 195/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.9.2014г.
492 КАНД No 173/2014 Наказателни касационни производства Т.В.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.9.2014г.
Решение № 233/24.09.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78/21.05.2014 год. на Районен съд гр.Нова Загора в обжалваната част постановено по НАХД № 574/2013 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 24.9.2014г.
493 КАНД No 174/2014 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2014г.
Решение № 213/18.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 379 от 13.05.2014 г., постановено по АНД № 1997 / 2013 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 18.7.2014г.
494 КАНД No 175/2014 Наказателни касационни производства К.Й.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.9.2014г.
ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в о.с.з. на 06.08.2014 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на К.Й.М. *** срещу Решение № 1086 от 06.01.2014 г., постановено по АНД № 1673/2013 г. по описа на Районен съд Сливен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11011952 от 19.09.2013 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на К.Й.М. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 8 ал. 1, във вр. чл. 14 ал. 1 т. 2, чл. 15 ал. 3 и чл. 16 ал. 8 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 129 ал. 1 от ЗОП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3 000,00 /три хиляди/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175/2014 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.10.2014
Наказателно дело № 13155/2014
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 218/05.09.2014 г. по КАНД № 175/2014 г. на Сливенския административен съд.
В законна сила от 20.10.2014г.
495 АНД No 176/2014 Административни наказателни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.8.2014г.
Решение № 219/08.08.2014 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателно производство, започнато със съставяне на АУАН № 1488 от 20.09.2013 год. и приключило с НП № 1488/11.10.2013 г. по описа на ОД МВР - Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1488 от 11.10.2013 год., издадено от Началник сектор „ПП” към ОД МВР – Сливен.
В законна сила от 8.8.2014г.
496 КАНД No 177/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ПРО ЕКО КОНСУЛТ ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.9.2014г.
Оставя в сила Решение № 284/02.04.2014 г., постановено по АНД № 134/2014 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.9.2014г.
497 КАНД No 178/2014 Наказателни касационни производства ИММ СЛИВЕН АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.7.2014г.
Решение № 214/18.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 434 / 12.06.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 628 / 2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 18.7.2014г.
498 КАНД No 179/2014 Наказателни касационни производства НЕДИН ООД РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.9.2014г.
Решение № 227/23.09.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 388 от 19.05.2014 г., постановено по АНД № 286 / 2014 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 23.9.2014г.
499 КАНД No 180/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Г.Д.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.8.2014г.
Решение № 220/11.08.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 421/29.05.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 362/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 11.8.2014г.
500 КАНД No 181/2014 Наказателни касационни производства МИЛЕНА 90 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.7.2014г.
Решение № 215/18.07.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400 от 21.05.2014 г., постановено по АНД № 543/2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 18.7.2014г.
501 Частно КАНД No 182/2014 Наказателни частни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН АНДЖИ АУТО ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Решение № 251/28.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435/12.06.2014 год.. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 640/2014 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 28.10.2014г.
502 КАНД No 183/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ИММ СЛИВЕН АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Решение № 252/28.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441/13.06.2014 год.. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 629/2014 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
503 КАНД No 184/2014 Наказателни касационни производства ТЕКСТИЛ ГРУП ИЗТОК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.10.2014г.
Решение № 236/20.10.2014 г.- ПОТВЪРЖДАВА Решение № 444/16.06.2014г. постановено по АНД № 751 описа за 2014 год. на Районен съд - Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 20.10.2014г.
504 КАНД No 185/2014 Наказателни касационни производства ДС КОМЕРС ООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.9.2014г.
Решение № 228/30.09.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 453/20.06.2014 г., постановено по АНД № 626 от 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 30.9.2014г.
505 КАНД No 186/2014 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.9.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427/09.06.2014 г., постановено по АНД № 633/2014 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.9.2014г.
506 КАНД No 187/2014 Наказателни касационни производства ВЖК РОДОПА НОВА ЗАГОРА ООД МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.10.2014г.
Решение № 237/21.10.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 76 от 14.05.2014 г., постановено по АНД № 525/2013 г. по описа на Районен съд Нова Загора, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 21.10.2014г.
507 КАНД No 188/2014 Наказателни касационни производства Ж.Г.Д. РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.8.2014г.
Решение № 221/08.08.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65 / 23.04.2014 г., постановено по АНД № 112 / 2014 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
В законна сила от 8.8.2014г.
508 КАНД No 189/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Я.В.Ч. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.9.2014г.
Решение № 225/26.09.2014 г. - Оставя в сила Решение № 443 от 16.06.2014 г. по АНД № 641/2014 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2014г.
509 КАНД No 190/2014 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Е МИРОЛИО ЕАД СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.10.2014г.
Решение № 229/08.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.06.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 491/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.10.2014г.
510 КАНД No 191/2014 Наказателни касационни производства С.П.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.9.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469 от 26.06.2014 г., постановено по АНД № 756 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.9.2014г.
511 КАНД No 192/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН ВИКТОРИЯ АВТО ЕООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.10.2014г.
Решение № 253/23.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 497 / 08.07.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 554 / 2014 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-2002887 от 21.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на ”Виктория Авто” ЕООД гр.Сливен, представлявано от управителя М.А.Б., БУЛСТАТ 119662798, за нарушение на чл. 62, ал.1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.10.2014г.
512 КАНД No 193/2014 Наказателни касационни производства Г.А.Ч. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.10.2014г.
Решение № 235/16.10.2014 г. - Оставя в сила Решение № 114/07.07.2014 г., постановено по АНД № 206/2014 г. на Районен съд – Нова Загора, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.10.2014г.
513 КАНД No 194/2014 Наказателни касационни производства ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.10.2014г.
Решение № 234/13.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 485/02.07.2014 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 821/2014 год. по описа на същия съд
В законна сила от 13.10.2014г.
514 КАНД No 195/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ВОДАТА Е ЖИВОТ С.МЛЕКАРЕВО Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 16.9.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх.№ 1998 от 07.07.2014 г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София подадена по АНД № 614/2013 г. на НЗРС. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 195/2014 год. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред ВАС гр.София.
В законна сила от 15.10.2014г.
515 КАНД No 196/2014 Наказателни касационни производства С.П.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.10.2014г.
Решение № 248/14.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 92 от 10.06.2014 г., постановено по АНД № 616 / 2013 г. на Районен съд Нова Загора, в частта, с която е потвърдено НП № 3773/10 от 30.01.2011 г. Началника на сектор ПП при ОД на МВР Сливен, с което на С.П.Н. ЕГН: ********** е наложено на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП административно наказание - глоба в размер на 200 лв. ОТМЕНЯ решение № 92 от 10.06.2014 г., постановено по АНД № 616 / 2013 г. на Районен съд Нова Загора, в частта, с която е потвърдено НП № 3773/10 от 30.01.2011 г. на Началник Сектор на „Пътна полиция“ при ОД на МВР Сливен, с което на С.П.Н. ЕГН ********** е наложено наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и са отнети общо 10 контролни точки, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № НП № 3773/10 от 30.01.2011 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Сливен, с което на С.П.Н. ЕГН ********** на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено наказание - лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание Наредба № I- 1959 на МВР са отнети общо 10 контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 14.10.2014г.
516 КАНД No 197/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН В.С.М. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.10.2014г.
Решение № 238/21.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 506/11.07.2014 год., постановено по АНД № 763/2014 год. по описа на Районен съд Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1670-000293/2014 год. на Началника на сектор “ПП” към ОД на МВР-Сливен, с което на В.С.М. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца на основание чл. 174 ал. 3 от Закона за движение по пътищата „глоба” в размер на 10 лв. на основание чл. 183 ал.1, т.1, пр. 3 от ЗДвП за нарушение на чл. 100 ал. 1 т. 2 от ЗДвП и „глоба” в размер на 50 лв. на основание чл. 183 ал. 4 т. 7 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 137а ал. 1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 21.10.2014г.
517 КАНД No 198/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Л.М.Р.К. ЕТ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.9.2014г.
Решение № 231/25.09.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 530/22.07.2014 г. постановено по АНД № 22/2014 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.9.2014г.
518 КАНД No 199/2014 Наказателни касационни производства Н.Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 542/24.07.2014 год. постановено по НАХД № 518/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
519 КАНД No 200/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Б.Г.Д. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.10.2014г.
Решение № 239/08.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 518/18.07.2014 год. постановено по АНД № 1022/2014 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 8.10.2014г.
520 КАНД No 201/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС С.Г.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.10.2014г.
Решение № 240/14.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543/24.07.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 904/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 14.10.2014г.
521 КАНД No 202/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ИММ СЛИВЕН АД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.10.2014г.
Решение № 241/16.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 519/18.07.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 630/2014 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-2002895 от 31.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „ИММ- Сливен” АД, ЕИК 119021760, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Светлина” № 9, за нарушение по чл. 272 ал. 1 и на основание чл. 416 ал. 5, във вр. чл. 414 ал. 1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 16.10.2014г.
522 КАНД No 203/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ М.П.П. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.11.2014г.
Решение № 258/20.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 520/21.07.2014 г., постановено по АНД № 577/2014 г. по описа на Районен съд Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011686 от 02.10.2013 г. на Директора на Агенция „Държавна финансова инспекция” – гр. София, с което на М.П.П., ЕГН ********** – управител на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД – Сливен, за нарушение по чл. 8, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 129, ал. 1, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3 000,00 /три хиляди/ лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.11.2014г.
523 КАНД No 204/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Т.С. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.10.2014г.
Решение № 242/01.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 486 от 02.07.2014 г., постановено по АНД № 764 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 1.10.2014г.
524 КАНД No 205/2014 Наказателни касационни производства ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.11.2014г.
Решение № 259/20.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение 531/22.07.2014 г. на Районен съд - Сливен, постановено по АНД № 937/2014 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 20-103/28.05.2014 г. на Директор РЗОК – гр. Сливен, с което на МБАЛ - Сливен към ВМА – София са наложени на основание чл. 105в, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване три „имуществени санкции” всяка в размер на 200 лв. за нарушения по чл. 55, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, във връзка с чл. 190, т.2 и т.9 от НРД за МД 2014.
В законна сила от 20.11.2014г.
525 КАНД No 206/2014 Наказателни касационни производства ДНСК СОФИЯ АКТОР АСД ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.10.2014г.
Решение № 243/20.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 496/04.07.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 349/2014 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № Сл -10-ДНСК-236/05.07.2012 г. на Заместник - началника на Дирекцията за национален строителен контрол гр. София, с което на „Актор” АСД, със седалище и адрес на управление РГърция, гр. Атина, п.к. 14564, район Кифися, ул. „Ерму” № 25, ЕИК 094149722, регистрирано в Регистъра на акционерните дружества в Префектура Атина, представлявано от Д.А.К. за нарушение по чл. 5 ал. 1, във вр. с чл. 2 ал. 2 т. 1, чл. 4 ал. 1 и чл. 7 ал. 3 т. 12 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на основание чл. 237 ал. 1 т. 2 от Закона за устройство на територията е наложена имуществена санкция в размер на 7 000,00 /седем хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.10.2014г.
526 КАНД No 207/2014 Наказателни касационни производства Д.А.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.10.2014г.
Решение № 244/01.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 550 от 01.08.2014 г., постановено по АНД № 723 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 1.10.2014г.
527 КАНД No 208/2014 Наказателни касационни производства Б.И.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.11.2014г.
Решение № 255/04.11.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 01.07.2014 г., постановено по АНД № 59 / 2014 г. по описа на Районен съд Котел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2014г.
528 КАНД No 209/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС С.С.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.10.2014г.
Решение № 245/15.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 545/24.07.2014 г., постановено по АНД № 836/2014 г. по описа на Сливенски районен съд, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 6/2014 год. на Началник Митница - гр.Бургас, с което на С.С.П. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лева, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 15.10.2014г.
529 КАНД No 210/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ИНКОТЕКС АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.10.2014г.
Решение № 249/21.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 07.07.2014 год. постановено по НАХД №207/2013 год. по описа на Районен съд гр.Котел като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.10.2014г.
530 КАНД No 211/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Ж.С.М. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.10.2014г.
Решение № 250/28.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение 105 от 30.06.2014 г. по АНД № 26/2014 г. на Районен съд – Нова Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3350 от 16.12.2013 г., издадено от Началник отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” - София, с което на Ж.С.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 53, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева, за нарушение на чл.26, ал.2, т.1 б.а от Закона за пътищата, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
531 КАНД No 212/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС А.И.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.10.2014г.
Решение № 246/15.10.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/10.07.2014 г. постановено по АНД № 238/2014 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
В законна сила от 15.10.2014г.
532 КАНД No 213/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЯНИЦА ХЛЯБ АД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.11.2014г.
Решение № 265 / 25.11.2014 г. - Обезсилва Решение № 116 от 10.07.2014 г. по АНД № 226/2014 г. на Районен съд – Нова Загора, като недопустимо. Прекратява производството по АНД № 226/2014 г. на Районен съд – Нова Загора, като недопустимо.
В законна сила от 25.11.2014г.
533 КАНД No 214/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.10.2014г.
Решение № 256/31.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 121/18.07.2014 год., постановено по АНД № 120/2014 год. по описа на Районен съд гр. Нова Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 2 от 26.02.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2/26.02.2014 год., издадено от Кмета на Община Нова Загора, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от управителя Пламен Трифонов Трифонов за нарушение по чл. 3 ал. 2 и на основание чл. 16 ал.1 т.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Нова Загора е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 10 000 /десет хиляди/лева на 500 /петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.10.2014г.
534 КАНД No 215/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.11.2014г.
Решение № 260/20.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 124/21.07.2014 год. постановено по АНД № 119/2014 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП № 1/26.02.2014 год. на Кмета на Община Нова Загора, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от управителя Пламен Трифонов Трифонов за нарушение по чл.3, ал.2 и на основание чл.16, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Нова Загора е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева като НАМАЛЯ глобата на 500 (петстотин) лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.11.2014г.
535 КАНД No 216/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.10.2014г.
Решение № 247/22.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 120/16.07.2014 год. постановено по АНД № 121/2014 год. по описа на Районен съд гр. Нова Загора , с което е отменено Наказателно постановление № 3 от 26.02.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3/26.02.2014 год., издадено от Кмета на Община Нова Загора, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от управителя П. Т. Т. за нарушение по чл. 3 ал. 2 и на основание чл. 16 ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Нова Загора е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 /десет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 10 000,00 /десет хиляди/лева на 500,00 /петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.10.2014г.
536 КАНД No 217/2014 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Х.Р.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.11.2014г.
Решение № 261/11.11.2014 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 25 от 08.07.2014 г., постановено по АНД № 31/2014 г. на РС Котел и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Р.К., ЕГН **********, срещу Наказателно постановление № НП ЗОП 281 от 17.01.2014 год. на Председателя на Сметна палата на РБ, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на Х.Р.К., ЕГН **********, срещу Наказателно постановление № НП ЗОП 281 от 17.01.2014 год. на Председателя на Сметна палата на РБ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2014г.
537 КАНД No 218/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Х.Б.Х. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.11.2014г.
Решение № 257/04.11.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472 от 26.06.2014 г., постановено по АНД № 384 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2014г.
538 КАНД No 219/2014 Наказателни касационни производства ТЕКС ПОЙНТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.11.2014г.
Решение № 262/04.11.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566 от 22.08.2014 г., постановено по АНД № 1019 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 4.11.2014г.
539 КАНД No 220/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДЕНС 91 ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 4.12.2014г.
Решение № 267/04.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 554/05.08.2014 г., постановено по АНД № 927/2014 по описа на Районен съд гр. Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № СДК – 13/15.05.2014 г. на Началник-сектор „Надзор на пазара” Югоизточен район, регионален отдел НП-Южна България при Главна дирекция „Надзор на пазара” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „ДЕНС 91” ООД, ЕИК 119679468, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, жк. „Клуцохор” бл. 20, вх. А, ет. 10, ап. 3, на основание чл. 52б от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е наложена имуществена санкция в размер на 250 лв. за нарушение на чл. 4б, т. 2 от ЗТИП, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ), на основание чл. 52д от ЗТИП е наложена имуществена санкция в размер на 250 лв. за нарушение на чл. 4б, т. 4 от ЗТИП, във връзка с чл. 18 от НСИОСИ, на основание чл. 52г от ЗТИП е наложена имуществена санкция в размер на 250 лв. за нарушение на чл. 4б, т. 1 от ЗТИП, във връзка с чл. 17, ал.1 от НСИОСИ, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.12.2014г.
540 КАНД No 221/2014 Наказателни касационни производства П.Н.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.11.2014г.
Решение № 266/25.11.2014 г. - Оставя в сила Решение № 539 от 24.07.2014 г. по АНД № 572/2014 год. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 25.11.2014г.
541 АНД No 222/2014 Административни наказателни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.11.2014г.
Решение № 268/25.11.2014 г. - Възобновява административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 628/29.04.2013 г. Отменя Наказателно постановление № 628/15.05.2013 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което на Х.В.Б. ***, ЕГН ********** за нарушение по чл. чл. 150 и 100 ал. 1 т. 2 от Закона за движението по пътищата са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100,00 /сто/ и 10,00 /десет/ лева. Прекратява административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 628/29.04.2013 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2014г.
542 КАНД No 223/2014 Наказателни касационни производства ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.11.2014г.
Решение № 263/24.11.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 544/24.07.2014 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 795/2014 год. по описа на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2014г.
543 КАНД No 224/2014 Наказателни касационни производства ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.11.2014г.
Решение № 264/19.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 556 / 06.08.2014 год., постановено по АНД № 796 / 2014 год. на Районен съд гр.Сливен, с което е потвърдено НП № 433 от 17.04.2014 год. на Началник Митница Бургас срещу „Тераинвест“ ООД гр.Сливен, представлявано от И. Василев Караилански и Боряна Стефанова Йосифова, с което за нарушение на чл.84, ал.3 и ал.5 от ЗАДС на дружеството на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС са наложени24 административни наказания–имуществена санкция в размер на по 500,00 лева всяко едно от тях, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ НП № 433 от 17.04.2014 год. на Началник Митница Бургас, издадено срещу „Тераинвест“ ООД гр.Сливен, представлявано от И. Василев Караилански и Боряна Стефанова Йосифова, с което за нарушение на чл.84, ал.3 и ал.5 от ЗАДС на дружеството на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС са наложени24 административни наказания–имуществена санкция в размер на по 500,00 лева всяко едно от тях, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно.
В законна сила от 19.11.2014г.
544 КАНД No 225/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.К.Т. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.12.2014г.
Решение № 279/10.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131 от 22.08.2014 год. по АНД № 257/2014 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.12.2014г.
545 КАНД No 226/2014 Наказателни касационни производства Л.А.М. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.12.2014г.
Решение № 272/09.12.2014 г. - Оставя в сила Решение № 28 от 10.07.2014 г. по АНД № 137/2013 г. на Районен съд – Котел, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 9.12.2014г.
546 КАНД No 227/2014 Наказателни касационни производства Т.К.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.12.2014г.
Решение № 271/01.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 547 от 24.07.2014 г., постановено по АНД № 650 / 2014 г. по описа на Районен съд Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0804-000336 от 18.03.2014 г. на Началник група към ОД на МВР Сливен, с което на Т.К.Б. е наложено наказание на основание чл. 179 ал.2 вр. чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, а именно глоба в размер на 100 лв., за нарушение на чл. 25, ал.1 от Закона за движение по пътищата, като незаконосъобразно.
В законна сила от 1.12.2014г.
547 КАНД No 228/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕКСПРЕС 2Д ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.11.2014г.
Решение № 270/19.11.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502/10.07.2014 г., постановено по АНД № 1056/2013 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.11.2014г.
548 КАНД No 229/2014 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН ГППИМП МЕДИКА ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.12.2014г.
Решение № 273/05.12.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 588/30.09.2014 год. постановено по АНД № 1125/2014 год. по описа на Районен съд гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.12.2014г.
549 Частно КАНД No 230/2014 Наказателни частни касационни производства ТД ЛАЗУР ЕООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.12.2014г.
Определение № 274/02.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Определение от 29.09.2014 г., постановено в о.с.з. по АНД № 1204 по описа на Сливенски Районен съд за 2014 г., с което е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводството от друг състав на същия съд, с произнасяне по жалбата на „Лазур” ЕООД, гр. Сливен, представлявано от управителя Д.Б.Б. против Наказателно постановление № 6/30.06.2014 г. на Кмета на Община Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.12.2014г.
550 КАНД No 231/2014 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.12.2014г.
Решение № 275/02.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 599 от 02.10.2014 г., постановено по АНД № 1245 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.12.2014г.
551 КАНД No 232/2014 Наказателни касационни производства ТЕКС ПОЙНТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.12.2014г.
Решение № 276/02.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 582/26.09.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1020 / 2014 г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
В законна сила от 2.12.2014г.
552 КАНД No 234/2014 Наказателни касационни производства И.Г.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.12.2014г.
Решение № 280/29.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 601/02.10.2014 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 939/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 29.12.2014г.
553 КАНД No 235/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Н.К.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.12.2014г.
Решение № 277/01.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 578/24.09.2014 год. постановено по НАХД № 1103/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 1.12.2014г.
554 Частно КАНД No 236/2014 Наказателни частни касационни производства С.Н.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 22.12.2014г.
Определение № 292/22.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 24.09.2014 г. по АНД № 743 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е прекратено производството по АНД № 743 / 2014 г. по описа на СлРС. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2014г.
555 КАНД No 238/2014 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.12.2014г.
Решение № 289/19.12.2014 г. - Оставя в сила Решение № 630 от 09.10.2014 г. по АНД № 1251/2014 г. на Сливенския районен съд, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 19.12.2014г.
556 КАНД No 239/2014 Наказателни касационни производства МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.12.2014г.
Решение № 278/04.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 628/09.10.2014 год. постановено по АНД № 1227/2014год. на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП №НП № 20-236/22.07.2014 год. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр.Сливен за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3, вр. чл. 45 и чл. 46 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и чл.28, чл.31, т.1 и т.2, чл.187, чл.188, т.6 и т.8, чл.227 от НРД за МД е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лв. на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО
В законна сила от 4.12.2014г.
557 КАНД No 240/2014 Наказателни касационни производства Ф.Н.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.12.2014г.
Решение № 290/19.12.2014 г. - Оставя в сила Решение № 603 от 03.10.2014 г. по АНД № 1286/2014 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 19.12.2014г.
558 КАНД No 241/2014 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.12.2014г.
Решение № 281/09.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 660 от 28.10.2014 г., постановено по АНД № 1246 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.12.2014г.
559 КАНД No 242/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН К.М.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 3.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради просрочване на жалбата от страна на жалбоподателя.
В законна сила от 11.12.2014г.
560 КАНД No 243/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ТЕХНО ТРЕЙД ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.12.2014г.
Решение № 282/18.12.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 149/30.09.2014 год. постановено по АНД № 354/2014 год. по описа на Районен съд – Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.12.2014г.
561 КАНД No 244/2014 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР ГППИМП МЕДИКА ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.12.2014г.
Решение № 283/22.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 605/03.10.2014 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1124/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2014г.
562 КАНД No 245/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН М.С.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.12.2014г.
Решение № 291/19.12.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 617 от 07.10.2014 г. по АНД № 777/2014 г. по описа на СлРС и вместо него постанови: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000219/28.04.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда"- гр. Сливен, с което на М.С.К., ЕГН **********, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 1 от КТ е наложено административно наказание глоба в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на чл. 168а, ал.5 във вр. с чл.168а ал.1 т.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като на основание чл.415в ал.1 от КТ намалява наложената глоба от 500 лева на 50 лв. (петдесет лева).
В законна сила от 19.12.2014г.
563 КАНД No 247/2014 Наказателни касационни производства Д.С.Ш. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.12.2014г.
Решение № 286/17.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 631/09.10.2014 год. постановено по НАХД № 1219/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 17.12.2014г.
564 КАНД No 248/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА РБЪЛГАРИЯ В.А.Ф.Г. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.12.2014г.
Решение № 284/15.12.2014 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 634/09.10.2014 г. по АНД № 919 по описа на Районен съд гр. Сливен за 2014 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.12.2014г.
565 КАНД No 249/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН С.Р.Т. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.11.2014г.
Определение от 17.11.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областна дирекция на МВР– Сливен, подадена против Решение № 636 от 10.10.2014 г., постановено по АНД № 1170 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 249 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2014г.
566 КАНД No 250/2014 Наказателни касационни производства ЕВАЛИН АЛЕКЗАНДЪР ЕООД СЛИВЕН ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.12.2014г.
Решение № 287/17.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642/ 14.10.2014г. на РС Сливен, постановено по АНД № 1102 / 2014г. по описа на същия съд.
В законна сила от 17.12.2014г.
567 КАНД No 251/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН КОСАРА 3 ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.12.2014г.
Решение № 288/17.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604/ 03.10.2014г. на РС Сливен, постановено по АНД № 1105 / 2014г. по описа на същия съд.
В законна сила от 17.12.2014г.
568 КАНД No 252/2014 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.12.2014г.
Решение № 285/12.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 664 от 28.10.2014 г., постановено по АНД № 1216 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 12.12.2014г.
569 КАНД No 254/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Ц.П.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.12.2014г.
Решение № 296/22.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 648 от 21.10.2014 г., постановено по АНД № 1001/2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2014г.
570 КАНД No 257/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Р.С.Р. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.11.2014г.
Определение от 27.11.2014 г. - Оставя без разглеждане касационна жалба от ОД на МВР - Сливен, подадена срещу Решение № 638/09.10.2014 г., постановено по АНД № 814/2014 г. по описа на Районен съд Сливен, с което е отменено Наказателно постановление № 14-0804-000310/18.03.2014 г., издадено от Началник група към ОД на МВР Сливен, Сектор „Пътна полиция”, с което за нарушение по чл. 50 ал. 1 от Закона за движението по пътищата на Р.С.Р. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100,00 /сто/ лева, като процесуално недопустима. Прекратява производството по административно дело № 257/2014 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 8.12.2014г.
571 Частно КАНД No 279/2014 Наказателни частни касационни производства А.Д.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.12.2014г.
Определение от 17.12.2014 г. - ОСТАВЯ в сила Определение от 21.11.2014г., постановено по АНД № 1839/2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.12.2014г.
572 Частно КАНД No 280/2014 Наказателни частни касационни производства С.А.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 22.12.2014г.
Определение от 22.12.2014 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 20.11.2014 г., постановено по АНД № 958 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2014г.