АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 306/2014 Закон за подпомагане на земеделските производители ПИЙ 1 ЕООД ГР.СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.4.2016г.
Решение № 23 / 06.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и платено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2013 год. изх. № 02-200-2600/5114 от 13.08.2014 год., издадено от Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с което по отношение на „ПИЙ 1“ ЕООД гр. Сливен е установена наддекларирана по СЕПП площ за разликата от 45,1 ха до 113,95 ха или за 68,85 ха и е отказано подпомагане до 606,28 ха, а по НР1 за разликата от 42,42 ха до 110,72 ха или за 68,3 ха и е отказано подпомагане до 512,54 ха. ИЗПРАЩА преписката в тази и част на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ в останалата част жалбата на „ПИЙ 1“ ЕООД гр. Сливен против Уведомително писмо за извършена оторизация и платено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2013 год. изх. № 02-200-2600/5114 от 13.08.2014 год., издадено от Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на „ПИЙ 1“ ЕООД гр. Сливен, ул.“Георги Икономов“ № 30, ЕИК 200832771, сумата от 940.85 лв. (деветстотин и четиридесет лева и осемдесет и пет стотинки) направени разноски по делото. ОСЪЖДА „ПИЙ 1“ ЕООД гр. Сливен, ул.“Георги Икономов“ № 30, ЕИК 200832771 да заплати на Държавен фонд "Земеделие", сумата от 79.00 лв. (седемдесет и девет лева) направени разноски по делото.
2 Административно дело No 312/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Х.К. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 112/27.07.2016 г. - ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество с адрес: гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, да заплати на П.Х.К. с ЕГН: **********,*** сумата от 8 652 / осем хиляди шестотин петдесет и два / лева, представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за периода от 13.10.2014 г. до 13.04.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.03.2016г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество с адрес: гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, да заплати на П.Х.К. с ЕГН: **********,*** сумата от 960 / деветстотин и шестдесет / лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.9.2016г.
3 Административно дело No 11/2015 Други Н.Х.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 37/26.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за кампания 2013 година с изх. № 02-200-6500/8397 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Н.Х.А. *** с ЕГН ********** сумата общо в размер на 285 /двеста осемдесет и пет/ лева направени по делото разноски, от която 10 лева за заплатена държавна такса, 75 лева депозит за вещо лице и 200 лева разноски за адвокатско възнаграждение . Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението му на страните.
4 Административно дело No 119/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МТ УОТЪРС ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МТ уотърс“ ЕООД, ЕИК 202610837, представлявано от М.А.С.,***, против мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба на дружеството против изричен отказ на главния архитект на община Нова Загора обективиран в писмо изх. № АГ-12-53-00-873/25.08.2014г. ОТМЕНЯ изричен отказ на главния архитект на община Нова Загора обективиран в писмо изх. № АГ-12-53-00-873/25.08.2014г. за издаване на разрешение за строеж за обект „Комплекс за лечебна рехабилитационна помощ и балнеология" находящ се в УПИ II, кв. 15 с. Баня - вилна зона, Община Нова Загора представляващ Комплексен проект за инвестиционна инициатива. ВРЪЩА преписката на главния архитект на община Нова Загора за постановяване на мотивиран акт по направеното от „МТ уотърс“ ЕООД, ЕИК 202610837, представлявано от М.А.С.,***№ 53-00-875/19.08.2014 г. съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона в месечен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА „МТ уотърс“ ЕООД, ЕИК 202610837, представлявано от М.А.С.,***, да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото Решението е окончателно на основание чл. 215, ал 7 от ЗУТ.
В законна сила от 5.1.2016г.
5 Административно дело No 179/2015 Кодекс на труда Т.Д.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 53/05.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 606/27.04.2015г. на Директора на Агенция „Митници”, с която на основание чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДСл, във връзка с утвърдени длъжностно и поименно длъжностно разписание от 27.04.2015г. е прекратено служебното правоотношение на Т.Д.К. с ЕГН ********** - „Старши митнически инспектор” с ранг ІІІ младши в Митница Свиленград, отдел „Борба с наркотрафика, поради съкращаване на длъжността. ОСЪЖДА Агенция „Митници” да заплати на Т.Д.К. с ЕГН **********, сумата от 500 (петстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
6 Административно дело No 213/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ФРУТА МИО ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.7.2016г.
Решение № 107/14.07.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. № 213 от 2015 година по описа на Административен съд Сливен в частта, в която се претендира присъждане на обезщетение за нанесени на „Фрута мио” ЕООД с ЕИК 201322223, със седалище и с адрес на управление в гр. Сливен, ул. „Ал. Стамболийски” 1-Б-18, представлявано от Б.М.Б. неимуществени вреди в размер на 28000 лева, от които 15500 лева пропуснати ползи, настъпили в резултат на незаконосъобразни актове и действия на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас – Офис Сливен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „Фрута мио” ЕООД с ЕИК 201322223, със седалище и с адрес на управление в гр. Сливен, ул. „Ал. Стамболийски” 1-Б-18, представлявано от Б.М.Б. против Национална агенция за приходите иск за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 28000 лева, от които 15500 лева пропуснати ползи, настъпили в резултат на незаконосъобразни бездействия на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, Офис Сливен като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 5.8.2016г.
7 Административно дело No 219/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. С. ***, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.Д.Б., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1 500 ( хиляда и петстотин ) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 1 500 ( хиляда и петстотин ) лева, считано от 24.04.2015 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 10 000 (десет хиляди) лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. С. ***, да заплати на П.Д.Б., ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 210.00 /двеста и десет / лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
8 Административно дело No 235/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Ч.Р. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.5.2016г.
Решение № 63/19.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по реда на Наредба № 2 от 21.02.2011 година за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за животни за кампания 2014 година с изх. № 02-200-6500/990 от 30.07.2015 г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие", в частта, в която е отказана оторизация и плащане на заявена субсидия по схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1) за разликата между декларираните 116 бр. животни и оторизираните 77 бр. животни като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 2 /два/ месеца от влизането му в сила. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Ж.Ч.Р. *** с ЕГН ********** сумата общо в размер на 210 /двеста и десет/ лева направени по делото разноски, от която 10 лева за заплатена държавна такса и 200 лева разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението му на страните.
9 Административно дело No 240/2015 Други дела по ЗОС и ЗДС ИСКРА ММ 2011 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.6.2016г.
Решение № 82 / 16.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „ИСКРА – ММ 2011” ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 200743162, представлявано от А.К.Х. с ЕГН ********** против Заповед № РД-15-1576/14.07.2015 г. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ИСКРА – ММ 2011” ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 200743162, представлявано от А.К.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
10 Административно дело No 241/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2014 от 14.09.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Н.К.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.
11 Административно дело No 242/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.В.,
Г.Ц.П.,
Р.И.В.,
Г.К.П.,
Р.К.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.5.2016г.
Решение № 56/11.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД–29-921/04.09.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Решение № 4/25.08.2015 г. на ОбЕСУТ Нова Загора, с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VІ в кв. 96 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.503.9038 по КККР/ и за УПИ VІІ в кв. 96 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.503.9037 по КККР/ на гр. Нова Загора, В ЧАСТТА, с която е прието свързано застрояване на регулационната граница между УПИ VІ-2009, кв. 96 и УПИ ІІ-2010, кв. 96 по ПУП на гр. Нова Загора, чрез предвидено изграждане на постройка на допълващото застрояване в УПИ VІ-2009, покриваща фасадна стена на съществуващата постройка на основното застрояване в УПИ ІІ-2011, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на В.Г.В., Г.Ц.П., Р.И.В., Г.К.П. и Р.К.П. направени по делото разноски в размер на 2 055,00 /две хиляди петдесет и пет/ лева.
В законна сила от 31.5.2016г.
12 Административно дело No 246/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.О.И. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.7.2016г.
Решение № 102/12.07.2016 г. - Отхвърля жалба на М.О.И. против Заповед № РД-27-50 от 10.09.2015 r. на Кмета на Община Котел, с която е одобрен ПУП – ПР (плана за регулация) в обхват УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ XV и промяна на уличната регулация в кв.64 по плана на с.Ябланово община Котел, като неоснователна. Осъжда М.О.И.,***, да заплати на Община Котел сумата от 200 лв. (двеста лева) разноски по делото.
В законна сила от 12.7.2016г.
13 Административно дело No 259/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.П.П.,
П.Ж.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 29.7.2016г.
Решение № 108/29.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2065/23.09.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Масивна ограда”, находящ се в източната част на поземлен имот с идентификатор 67338.503.181 по кадастралната карта на гр. Сливен, ул. „Поборническа” № 7, определен е 14-дневен срок за доброволно изпълнение на заповедта и е разпоредено, че при неизпълнение на доброволно премахване в указания срок, заповедта ще се изпълни принудително от общината, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината да заплати на Ж.П.П. с ЕГН ********** и П.Ж.П. с ЕГН ********** разноски в общ размер 705 /седемстотин и пет/ лв., от която 600 лева адвокатско възнаграждение, 10 лева внесена държавна такса, 20 лева обявление в ДВ и 75 лева разноски за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.
В законна сила от 5.11.2016г.
14 Административно дело No 260/2015 Други ЕТ Д.-Р.С.П.А.С.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.2.2016г.
Решение № 1 от 03.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК: 119607129, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Сан Стефано” № 62 представлявано от д-р Стефан Панайотов Панайотов, подадена срещу Писмена покана Изх. № 29-05-115 от 24.09.2015 г., издадена от Директора на РЗОК – Сливен, с посочен поради техническа грешка изх. № 29-02-2, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 781.00 /три хиляди седемстотин осемдесет и един лева и нула стотинки/, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейност от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за първо тримесечие на 2015 г., като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария.
15 Административно дело No 265/2015 Други ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2016г.
Решение № 20/21.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А.П.А. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-23/06.10.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума в размер на 14 378,73 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А.П.А., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 2А, ЕИК 119502758 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 961 /деветстотин шестдесет и един/ лв.
16 Административно дело No 266/2015 КСО М.Ж.Г. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.4.2016г.
Решение № 27/08.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ж.Г. с ЕГН ********** против Решение на Директора на ТП НОИ Сливен с № 1012-19-31#-2 от 15.09.2015 г. като неоснователна. ОСЪЖДА М.Ж.Г. с ЕГН ********** да заплати на ТП на НОИ гр. Сливен, бул. ”Стефан Караджа” № 10, юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р България в 14 – дневен срок от съобщаването му.
17 Административно дело No 268/2015 Други ГППМП - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.3.2016г.
Решение № 33/25.03.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Групова практика за първична медицинска помощ- Сливен“ ООД гр.Сливен със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5 представлявано от управителя д-р Г.Х.П. срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-05-121/02.10.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е приканено в 14 дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 32514,58 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен ДАЗАПЛАТИ на „Групова практика за първична медицинска помощ- Сливен“ ООД гр.Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5 представлявано от управителя д-р Г.Х.П. разноски по делото в общ размер на 450 лева, от които 50 лева държавна такса, 300 лева адвокатско възнаграждение и 100 лева депозит за вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 269/2015 Други ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2016г.
Решение № 21/21.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ - Сливен“ ООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-24/07.10.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума в размер на 7 003, 74 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ДКЦ - Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Д. Пехливанов“ № 5, ЕИК 119111567 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 680 /шестотин и осемдесет/ лв.
19 Административно дело No 270/2015 Други ЕТ Д.-Р.Д.К.И.П.З.П.М.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.2.2016г.
Решение № 5 / 04.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана изх. № 29-05-122 от 02.10.2015 г. издадена от Директора на РЗОК Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО е поканен ЕТ „Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Владислав Очков“ № 3 ап.45, ЕИК 119535128, да заплати неправомерно получена сума в размер на 1634 лева, представляваща превишение на броя на специализирани медицински дейности (СМД) от изпълнителя на медицинска помощ (бл. МЗ - НЗОК № 3) за първо тримесечие на 2015 г. ОСЪЖДА Районна здравно осигурителна каса – Сливен да заплати ЕТ „Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Владислав Очков“ № 3 ап.45, ЕИК 119535128, направени по делото разноски в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева.)
В законна сила от 24.2.2016г.
20 Административно дело No 271/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АПМП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.8.2016г.
Решение № 122/04.08.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-118 от 30.09.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Д-р Г. Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ” е поканена в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 492,00 лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Д-р Г. Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ” с адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 2, ДКЦ-2, каб. 48, сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща разноски по делото, от които 600 /шестотин/ лева разноски за адвокатско възнаграждение, 50 /петдесет/ лева заплатена държавна такса и 250 /двеста и петдесет/ лева направени разноски за възнаграждение на вещо лице.
21 Частно административно дело No 274/2015 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.Д.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК,
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СЛИВЕН
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.1.2016г.
Определение от 19.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.К. срещу писмо изх.№ Сл-3103-06-302/29.09.2015 год. издадено от ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № РД-14-550/01.12.2004 год. на началника на ДНСК гр.София за премахване на незаконен строеж "Пристройка към съществуваща жилищна сграда" находящ се в съсобствен УПИ № V-3367, 3368, кв.179 по плана на гр.Нова Загора с административен адрес гр.Нова Загора, ул.“Хаджи Димитър“ № 12 с извършител И.Д.К. като НЕДОПУСТИМА. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд. Препис от определението да се изпрати на И.Д.К..
В законна сила от 8.2.2016г.
22 Административно дело No 281/2015 Други ЕТ П.5.И.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
Решение № 34 /31.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „П. 58-И.Г." със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, ул.”Захари Стоянов” №14 с управител И.Г.П. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год. с изх. № 02-200-2600/4521 от 25.09.2015 год. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" в частта, с която на оспорващия е отказана част от исканата сума като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 4480,51 лева и по НР 1 – 3379,04 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДАЕТ „П. 58-И.Г." ЕИК 119013429 със седалище и адрес на управление гр.Твърдица,ул.”Захари Стоянов” № 14с управител И.Г.П. ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 873лева (осемстотин седемдесет и три) разноски по делото представляващи 723 лева юрисконсултско възнаграждение и 150 лева депозит за вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 27.4.2016г.
23 Административно дело No 282/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.4.2016г.
Решение № 39/21.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГППИМП Медик Биг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1, каб. № 12 и представляващ д-р Н.П.Б. срещу Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-123/08.10.2015 г. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е поканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 5 180,74 /пет хиляди сто и осемдесет 0,74/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ГППИМП Медик Биг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1, каб. № 12 и представляващ д-р Н.П.Б. *** направени по делото разноски в размер на 625,00 /шестстотин двадесет и пет/ лева.
24 Административно дело No 284/2015 Други Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.3.2016г.
Определение № 28/31.03.2016 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 10.03.2016 г. по адм. дело № 284 / 2015 г. по описа на Административен съд- Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД „Д-р Е.Е.- Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 37, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Е.С.Е., подадена против Писмена покана Изх.№ 29-05-129 от 13.10.2015 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която ЕТ „Д-р Е.Е.- Амбулатория за ПМП” е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 2203,19 лева. ОСЪЖДА ТД „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 37, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Е.С.Е., да заплати на Районна здравноосигурителна каса– Сливен, сумата от 534 /петстотин тридесет и четири/ лева, представляваща разноски по делото.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.4.2016г.
25 Административно дело No 285/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители И.П.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.4.2016г.
Решение № 44 / 28.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Х. *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год.с изх. № 02-200-2600/4445 от 25.09.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"в частта му, с която на оспорващия е отказана част от исканата сума, като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 24 258,29 лв., НР 1–1040,23 лв. и НР2 – 128,89 лева като неоснователна. ОСЪЖДА И.П.Х. *** **********да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 600лв. (шестотин), представляваща съдебни разноски.
В законна сила от 6.6.2016г.
26 Административно дело No 286/2015 Други Д.И.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.3.2016г.
Решение № 22 / 16.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Х. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с Изх. № 02-200-6500/4981 от 26.09.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, В ЧАСТИТЕ, в които са констатирани наддекларирани площи по СЕПП и по НР1, и е отказано финансово подпомагане в размер на 10182,62 лева по СЕПП, и в размер на 247,54 лева по НР1. ОСЪЖДА Д.И.Х. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие”– София, сумата от 1143 /хиляда сто четиридесет и три/ лева, представляваща разноски по делото.
27 Административно дело No 287/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.6.2016г.
Решение № 81/14.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Х. с ЕГН ********** *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сумата в размер на 43719,36 лева. ПРЕКРАТЯВА производството в частта, в която П.И.Х. с ЕГН ********** *** оспорва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г., с което са оторизирани суми за декларирани за подпомагане за Кампания 2014 площи по СПП и НР1. ОСЪЖДА П.И.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 450 лв. (четиристотин и петдесет лева) разноски по делото, от които 150 /сто и петдесет/ лева за възнаграждение на вещо лице и 300 /триста/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 13.7.2016г.
28 Административно дело No 289/2015 Други Ю.Б.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.1.2016г.
ОПР. / 04.01.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ю.Б.С. (Ю. Бюняминов Сюлейманов), ЕГН **********,*** против Уведомително писмо изх.№ 02-200-6500/7878 от 28.09.2015 г на Заместник изпълнителен директора на ДФЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 27.1.2016г.
29 Административно дело No 291/2015 Други С.А.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.2.2016г.
Решение № 18/25.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Задължително предписание № ЗД06 / 0003 от 26.06.2015 г., издадено от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, да заплати на С.А.Г. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.7.2016
Административно дело № 4701/2016
С Решение № 9347/29.07.2016 г. по адм. дело № 4701/2016 г. по описа на Върховен административен съд на РБългария, Шесто отделение, ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/25.02.2016 г., постановено по адм. дело № 291/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.7.2016г.
30 Административно дело No 292/2015 Други Й.П.Й. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.2.2016г.
Съгласно протоколно определение от 01.02.2016 г. на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.П.Й., ЕГН: **********, с адрес: ***, против Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/8164 от 29.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 година, издадено от Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 292/2015 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд. ДА СЕ ВЪРНЕ на ДФ „Земеделие” внесеният депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза в размер на 100 лв.
В законна сила от 20.2.2016г.
31 Административно дело No 301/2015 Други К.Д.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.1.2016г.
Решение № 205/25.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Д. ***, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-200-6500/1360 от 28.09.2015 г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който по отношение на жалбоподателя е установено публично държавно вземане, представляващо 50 % от изплатеното финансово подпомагане по мярка 211 за кампании 2008, 2009 и 2010 г. – в размер на 13 302,09 /тринадесет хиляди триста и два 0,09/ лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в размер на 929,00 /деветстотин двадесет и девет/ лева.
В законна сила от 20.2.2016г.
32 Административно дело No 304/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИА БУЛ ТРЕЙД ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.4.2016г.
Решение № 40 / 22.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен, ЕИК 201833050, против Уведомително писмо изх.№ 02-200-2600/8182 от 29.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен, ул.“Георги Икономов“ бл.21 ет.1 ап.3, ЕИК 201833050, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 600 (шестстотин) лева направени по делото разноски.
В законна сила от 26.5.2016г.
33 Административно дело No 332/2015 Закон за опазване на земеделските земи С.П.Й. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРИ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.4.2016г.
Решение № 38/22.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Й. с ЕГН ********** срещу Решение № 5 от 23.09.2015 г. по Протокол № 5 от същата дата на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 336/2015 Други ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, представлявано от управителя С.З.Ж. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8244 издадено на 29.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, СПП, НР1 и НР2 е оторизирана сумата от 0 лева, както и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 11 138,14 лева, от които по СЕПП – 8 751,87 лв. , по СПП – 2 238,04 лв. и по НР2 – 2 386,27 лв. ОСЪЖДА „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, представлявано от управителя С.З.Ж., да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 600,00 лв. (шестстотин лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 30.3.2016г.
35 Административно дело No 337/2015 Други БЕА АЛМАЛЪК ЕООД СТРЕЛЦИ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.2.2016г.
Решение № 7/17.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Беа Алмалък” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Стрелци, общ. Котел, представлявано от А.М.А. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8199, издадено на 29.09.2015 г. от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв., за заявената СПП за Кампания 2014 г. площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв. и за декларираните в заявлението за подпомагане за кампания 2014 площи по НР1 е оторизирана сумата от 0 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Беа Алмалък” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Стрелци, общ. Котел, представлявано от А.М.А. да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в общ размер 650,00 /шестстотин и петдесет/ лева.
В законна сила от 12.3.2016г.
36 Административно дело No 344/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р СЛАВКА ИВАНОВА АИППИМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.6.2016г.
Решение № 103/28.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-139/26.10.2015 г., издадена от Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Д-р С.И. – АИППИМП” ЕООД е приканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 552,92 /петстотин петдесет и два 0,92/ лв. ЗА СУМАТА от 132,84 /сто тридесет и два 0,84/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Д-р С.И. – Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ” ЕООД срещу Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-139/26.10.2015 г., издадена от Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Д-р С.И. – АИППИМП” ЕООД е приканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 552,92 /петстотин петдесет и два 0,92/ лв. ЗА СУМАТА от 420, 08 /четиристотин и двадесет 0,08/ лева. ОСЪЖДА “Д-р С.И. – Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Клуцохор” бл. 11 вх. „В” ап. 13 да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 66,00 /шестдесет и шест/ лева.
В законна сила от 15.7.2016г.
37 Административно дело No 352/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МИХАИЛ СЯРОВ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2016г.
Решение № 154/28.10.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-131/26.10.2015 г. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Д-р М.С. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД е приканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 270,56 (три хиляди двеста и седемдесет 0,56) лв., като НАМАЛЯВА сумата на 3 004,56 (три хиляди и четири 0,56) лева. ОСЪЖДА „Д-р М.С. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, ет. 2, каб. 5 и представляващ д-р М.Т.С. да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 506,00 (петстотин и шест) лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на „Д-р М.С. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, ет. 2, каб. 5 и представляващ д-р М.Т.С. разноски в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева.
38 Административно дело No 353/2015 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.П.З. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.1.2016г.
Решение от 14.01.2016 г. -ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.З. ЕГН **********,*** против Писмо изх.№ СЛ-156-07-292/12.11.2015 г. издадено от Началника на ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа", находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„Комлука", гр.Сливен, с извършител и собственик С.П.З..
В законна сила от 14.1.2016г.
39 Административно дело No 355/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 51/03.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.М. с ЕГН ********** *** 6а против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/8077 от 28.09.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП и НР 1 е оторизирана сумата от 0 лева. ПРЕКРАТЯВА производството в частта, в която Д.Д.М. с ЕГН ********** *** 6а оспорва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/8077 от 28.09.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СПП е оторизирана сумата от 3987 лева. ОСЪЖДА Д.Д.М. с ЕГН ********** *** 6а да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 400 лв. (четиристотин лева) разноски по делото, от които 100 /сто/ лева за възнаграждение на вещо лице и 300 /триста/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.
40 Административно дело No 356/2015 Други ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СЛИВЕН ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.2.2016г.
Решение № 4/03.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ловно-рибарско дружество” – Сливен с ЕИК: 119505576, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 11, подадена против Заповед № РД-10-14 от 08.01.2014 г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара река”, с която е забранено на Сдружение „Ловно-рибарско дружество” – Сливен, чрез членуващата в него Ловна дружина село Божевци, ползването на дивеча в ловностопански район - село Божевци, за който отговаря дружеството чрез посочената дружина, за срок от една година. ОСЪЖДА „Ловно-рибарско дружество” – Сливен с ЕИК: 119505576, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 11, да заплати на ТП „Държавно горско стопанство Стара река” – с. Стара река, община Сливен, ул. „Съби Димитров” № 1, сумата от 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща деловодни разноски.
41 Административно дело No 357/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Р.А.Ч. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.2.2016г.
Решение № 14/25.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 343з – 1367 от 20.10.2015 г. на Директора на ОДМВР Сливен, с която на основание чл. 194 ал.2, т.1 и т.4 от ЗМВР, вр. чл.197 ал.1 т.6, вр. чл.203, ал.1, т.2, предл. второ и т.13 вр. чл.204, т.3 от ЗМВР за извършено тежко дисциплинарно нарушение на Р.Ч. е наложено дисциплинарно наказание – „уволнение” и на основание чл.226 ал.1 т.8 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОДМВР – Сливен да заплати на Р.А.Ч.,*** съдебни разноски в размер 710,00 /седемстотин и десет/ лева.
42 Административно дело No 364/2015 Други В.Р.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.2.2016г.
Решение № 15/29.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.Д. *** против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год. изх. № 02-200-6500/8235 от 29.09.2015 г. на Зам. Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което на оспорващия е отказана цялата искана сума и не са оторизирани суми по СЕПП в размер на 6010,14 лв., по НР 1 – 5077, 45 лв. и по СПП – 2654,01 лв., както и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 2058,56 лв. по СЕПП, 909,04 лв. по СПП и 1739.10 лв. по НР1.
43 Административно дело No 367/2015 Други АПИМП Д-Р ГАНКА ВАСИЛЕВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството поради липса на правен интерес

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 2.3.2016
Административно дело № 1731/2016
С Определение № 2443 от 02.03.2016 г. по адм. дело № 1731/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Регионална здравна инспекция - Сливен, представлявана от директора П. И. Б., чрез процесуалния представител - адвокат П.П. *** против протоколно определение от 11.01.2016 г. по адм. дело № 367/2015 г. на Административен съд - гр. Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1731/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА частната жалба в частта й, в която има белезите на искане по чл. 248 ГПК вр. с чл. 144 АПК на Административен съд Сливен за произнасяне. ОТХВЪРЛЯ исканията на страните за присъждане на разноски за настоящото произдодство.
В законна сила от 20.6.2016г.
44 Административно дело No 369/2015 Други ЕКО МИЙТ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.2.2016г.
Решение № 16/29.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕКО МИЙТ" ЕООД,със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ет.4, ап.11, ЕИК 201126274, представлявано от К.Г.И.,против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год.с изх. № 02-200-2600/4703 от 25.09.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"в частта, с която на оспорващия е оторизирана сума в размер на 3987 лева по СПП като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 369/2015г. по описа на Административен съд Сливен в тази част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕКО МИЙТ" ЕООД,със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ет.4, ап.11, ЕИК 201126274, представлявано от К.Г.И., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год.с изх. № 02-200-2600/4703 от 25.09.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"в частта, с която на оспорващия е отказана част от исканата сума, като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 10 103,67 лв. и по НР 1–6 037, 99 лв. като неоснователна. ОСЪЖДА„ЕКО МИЙТ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сливен кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ет.4, ап.11, ЕИК 201126274, представлявано от К.Г.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 1014лв. (хиляда и четиринадесет лева) разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 30.3.2016г.
45 Административно дело No 370/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 42/25.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ - Сливен“ ООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-25/06.11.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2015г. в размер на 12 182,04 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ДКЦ - Сливен“ ООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Д. Пехливанов“ № 5, ЕИК 119111567 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста / лв.
46 Административно дело No 371/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЮТЕ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 43/25.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център Бюте“ ЕООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Хаджи Димитър“ № 19 с у. д-р М.П.П. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-28/18.11.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2015г. в размер на 706,61 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Медицински център Бюте“ ЕООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 19 ЕИК 201582897, с у. д-р М.П.П.,*** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 / триста/ лв.
47 Административно дело No 372/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.П.К.,
К.И.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.3.2016г.
Решение № 19 / 12.03.2016 г. - ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Нова Загора да одобри проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779 в кв. 141 по подробен устройствен план на гр. Нова Загора, във връзка с което са подадени искания от Ж.П.К. и К.И.К. ***9 от 24.08.2015 г. и вх.№ 94-00-6499 от 14.09.2015 г., като НЕЗАКОНСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Нова Загора за ново произнасяне по искания вх.№ 94-00-5919 от 24.08.2015 г. и вх.№ 94-00-6499 от 14.09.2015 г. при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. ОСЪЖДА Община Нова Загора, да заплати на Ж.П.К., ЕГН ********** и К.И.К., ЕГН **********,***, сумата от 510 лв. (петстотин и десет лева) направени по делото разноски. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 12.3.2016г.
48 Административно дело No 373/2015 Други Й.А.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.2.2016г.
Решение № 6/03.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № УРИ 343004-20 от 04.11.2015г. на Директора на ОД МВР Сливен, с което не е предоставена искана от Й.А.Н. ***, в-к „Капитал“ информация за трите имена на ръководителите на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Сливен за периода 2000г.-2015г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Директора на ОДМВР Сливен за ново произнасяне по подаденото заявление в 14 дневен срок от получаването й. ОСЪЖДА ОДМВР Сливен да заплати на Й.А.Н. *** сума в размер на 10 / десет/ лева, представляваща деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 26.2.2016г.
49 Административно дело No 374/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.В.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.6.2016г.
Решение № 80/15.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.А. с ЕГН ********** *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/8898 от 05.11.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сумата в размер на 10177,99 лева и по НР1 е оторизирана сума в размер на 9000,59 лева като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 300 /триста/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 13.7.2016г.
50 Административно дело No 375/2015 Други С.К.Д.В. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.2.2016г.
Съгласно протоколно определение от 01.02.2016 г. на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.Д.-В., с адрес: ***, против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 година, изх. № 02-200-6500/8152 от 29.09.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 375/2015 г. на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването за оспорващата и от днес за ответника по оспорването, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 18.2.2016г.
51 Административно дело No 377/2015 Други ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2016г.
Решение № 2 / 22.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично-консултативен център-1-Сливен” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2А представлявано от управителя д-р А.П.А. срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-04-27/13.11.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е приканено в 14 дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 7 619,91 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.9.2016
Административно дело № 3445/2016
С Протоколно определение от 21.09.2016 г. по адм.д.№ 3445/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ДКЦ-1-Сливен ЕООД срещу Решение № 2/22.01.2016 г. постановено по адм.дело № 377/2015 г. по описа на АС Сливен. ПРЕКРАТЯВА производствотопо адм.дело № 3445/2016 г. по описа на ВАС, VІ отделение.
В законна сила от 12.10.2016г.
52 Административно дело No 378/2015 Други ДОКТОР ИЛКО ТОДОРОВ АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Д-р Илко Тодоров – Амбулатория за първична медицинска помощ – Индивидуална практика“ ЕООД, гр.Сливен, ЕИК 202152425, адрес за призоваване гр.Сливен, ул.“Г.С.Раковски“ № 19 ет.3, чрез адв.Н.К. против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх.№ 29-05-142 от 13.11.2015 г издадена от Директора на РЗОК Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 378/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 16.2.2016г.
53 Административно дело No 379/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.Г.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.4.2016г.
Решение № 41/27.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Х. *** срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 6500/8091, издадено на 28.09.2015 г. от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв., за заявената СПП за Кампания 2014 г. площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв. и за декларираните в заявлението за подпомагане за кампания 2014 площи по НР1 е оторизирана сумата от 0 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Г.Х. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в общ размер 475,00 /четиристотин седемдесет и пет/ лева.
В законна сила от 28.5.2016г.
54 Административно дело No 383/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Т.Д.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1526 от 17.11.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на Главен инспектор Т.Д.Т., Началник на Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Т.Д.Т. ***, с ЕГН: **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.3.2016г.
55 Административно дело No 384/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППМП Д-Р КИРИЛОВИ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.7.2016г.
Решение № 101/14.07.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-153 от 23.11.2015 г., издадена от Директора на РЗОК – Сливен, в частта с която, на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р К.” ООД – гр. Сливен с ЕИК 119659503, представлявано от Е.И.К. е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 475 /четиристотин седемдесет и пет/ лева, представляваща превишение на броя на назначените от ПИМП, изпълнени от специалисти и заплатени от РЗОК бланки „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за второ тримесечие на 2015 г., като НАМАЛЯ размера на определената за възстановяване сума от 475 лева, на 304 /триста и четири/ лева, като потвърждава Писмена покана Изх. № 29-05-153 от 23.11.2015 г. в останалата и част като законосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р К.” ООД – гр. Сливен с ЕИК 119659503, представлявано от Е.И.К. сумата общо в размер на 44 /четиридесет и четири/ лева, от които 25,44 /двадесет и пет лева и 44 ст./ лева разноски за адвокатско възнаграждение, 13,25 /тринадесет лв. и 25 ст./ лева разноски за възнаграждение на вещо лице и 5,30 /пет лв. и 30 ст./ лева разноски за заплащане на държавна такса. ОСЪЖДА „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р К.” ООД – гр. Сливен с ЕИК 119659503, представлявано от Е.И.К. да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен сумата 335, 25 /триста тридесет и пет лева и 25 ст./ лева, представляващи направени разноски за юрисконсултско възнаграждение и разноски за вещо лице.
56 Административно дело No 385/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.6.2016г.
Решение № 74/08.06.2016 г. -ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТД „ГППИМП МЕДИК БИГ" ООД, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 1 кабинет 12, против Писмена покана изх. № 29-05-150/23.11.2015 г., издадена от Директора на РЗОК - Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание по чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ТД „ГППИМП МЕДИК БИГ" ООД, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 1 кабинет 12, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 400 лв. (четиристотин лева.)
57 Административно дело No 386/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППМП - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична медицинска помощ - Сливен” ООД с ЕИК: 119508736, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя Г.Х.П., подадена против Писмена покана Изх. № 29-05-148 от 20.11.2015 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса– Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Групова практика за първична медицинска помощ - Сливен” ООД е поканено в 14-дневен срок от получаване на писмената покана да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 56 145,70 лева. ОСЪЖДА „Групова практика за първична медицинска помощ - Сливен” ООД с ЕИК: 119508736, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя Г.Х.П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 387/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.Д.В.И.С. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.5.2016г.
Решение № 66/18.05.2016 г. ОТМЕНЯ Писмена покана изх.№ 29-05-147 от 19.11.2015 г. за възстановяване на суми получени без правно основание на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, с която е поканен ЕТ „Д-р Д.В. - индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Пушкин“ № 2, МБАЛ –Сливен, каб.3, ЕИК 119586806, в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати неправомерно получена от нея сума в размер на 1387 лева, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейности /СМД/ от изпълнителя на медицинска помощ (бл.МЗ-НЗОК №3) за второ тримесечие на 2015 г. ОСЪЖДА Районна здравно осигурителна каса – Сливен да заплати ЕТ „Д-р Д.В. - индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Пушкин“ № 2, МБАЛ –Сливен, каб.3, ЕИК 119586806, направени по делото разноски в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева.)
В законна сила от 10.6.2016г.
59 Административно дело No 389/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.С.П.А.С.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.6.2016г.
Решение № 73/03.06.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-154 от 23.11.2015 г., издадена от Директора на РЗОК – Сливен, с която, на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК 119607129, представляван от Стефан Панайотов Панайотов е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3629 /три хиляди шестстотин двадесет и девет / лева, представляваща превишение на броя на назначените от ПИМП, изпълнени от специалисти и заплатени от РЗОК бланки „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за второ тримесечие на 2015 г., като НАМАЛЯ размера на определената за възстановяване сума от 3629 лева, на 2869 /две хиляди осемстотин шестдесет и девет/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК 119607129, представляван от Стефан Панайотов Панайотов сумата общо в размер на 168 /сто шестдесет и осем/ лева, от които 105 /сто и пет/ лева разноски за адвокатско възнаграждение, 52,2 /петдесет и два лв. и 20 ст./ лева разноски за възнаграждение на вещо лице и 10.80 /десет лв. и 80 ст./ лева разноски за заплащане на държавна такса. ОСЪЖДА ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК 119607129, представляван от Стефан Панайотов Панайотов да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен сумата 237 /двеста тридесет и седем/ лева, представляващи направени разноски за юрисконсултско възнаграждение Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 25.6.2016г.
60 Административно дело No 392/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КАЙО ГРУП ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.1.2016г.
ОПР. / 15.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кайо Груп“ ООД гр.София, с управител З.С.З. срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-97/04.11.2015г. на Началник РДНСК Югоизточен район, поради неотстраняване на пороците в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 392 / 2015г. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила от 3.2.2016г.
61 Административно дело No 393/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИКА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „МЕДИКА” ООД с ЕИК: 119610837, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Булаир” № 49, представлявано от управителя М.П.П., подадена против Писмена покана Изх. № 29-05-149 от 23.11.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която, на основание чл. 76а от ЗЗО, „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „МЕДИКА” ООД – гр. Сливен, е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3591,40 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 394/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.С.,
Н.К.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.2.2016г.
Определение от 09.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.С. и Н.К.С. *** и двамата чрез адв.Е.П. срещу виза за преустройство и промяна на предназначението на съществуващи едноетажни жилищни сгради находящи се в УПИ I-154, кв.428 по плана на кв.Ново село, гр.Сливен издадена от гл.архитект на Община Сливен поради оттегляне на оспорения акт. ОСЪЖДА гл.архитект на Община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на П.К.С. ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 300 лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА гл.архитект на Община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Н.К.С. ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 300 лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА гл.архитект на Община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на П.К.С. ЕГН ********** *** и Н.К.С. ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на общо 10 лева представляващи държавна такса за разглеждане на делото. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 394/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, поради оттегляне на оспорения акт от издалия го орган.
63 Административно дело No 395/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ПАСТИР 11 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.7.2016г.
Решение № 104/08.07.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на „Пастир 11” ЕООД гр.Сливен Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014 год. с изх. № 02-200-2600/9650 от 20.11.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ИЗПРАЩА на Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" административната преписка за ново произнасяне по заявление УРИ 20/210514/90114, подадено от „Пастир 11” ЕООД гр.Сливен за кампания 2014г. в двумесечен срок от влизане в сила на решението. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на „Пастир 11” ЕООД гр. Сливен с управител И.К.К. седалище и адрес *** БУЛСТАТ 201557449 сумата от 1950 лв. (хиляда деветстотин и петдесет ) лева, представляваща съдебни разноски.
64 Административно дело No 396/2015 Други Я.И.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.1.2016г.
Определение от 19.01.2016 г. - ОТМЕНЯ разпореждането си от 06.01.2016 год., с което е насрочено открито съдебно заседание по делото за 28.01.2016 год. от 10 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.Г. *** подадена чрез адв.К.Н. срещу ЕР № 0937 от зас. №170/09.11.2015 год. на НЕЛК гр.София. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 396/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, поради оттегляне на оспорения акт от издалия го орган. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 397/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2016г.
Решение № 70/17.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Доктор Е.Е. ***, с управител д-р Е.С.Е. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-05-157/01.12.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2015г. в размер на 1 577.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
66 Административно дело No 398/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПИМПИП Д-Р НАТАША ПЕТКОВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 89/30.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана относно възстановяване на суми, получени без правно основание с из. № 29-05-159/01.12.2015 г. на Директора на РЗОК – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО жалбоподателят е приканен в 14-дневен срок от получаване на писмената покана да заплати доброволно неправомерно получената сума в размер на 2357.82 лева като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика – д-р Наташа Петкова” ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 201879603, представлявано от управителя д-р Наташа Петкова Пощова сумата общо в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева, от които 800 /осемстотин / лева разноски за адвокатско възнаграждение, 100 /сто/ лева разноски за възнаграждение на вещо лице и 50 /петдесет/ лева разноски за заплащане на държавна такса. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 22.7.2016г.
67 Административно дело No 399/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители С.М.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.9.2016г.
Решение № 132/13.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. *** против Уведомително писмо изх.№ 02-200-6500/9323 от 19.11.2015 год. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи” за кампания 2014 год. издадено от Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, с което е отказано подпомагане в размер на 1184, 98 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА С.М.А. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 670 (шестстотин и седемдесет) лева направени по делото разноски, от които 370 лева депозит за вещо лице и 300 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.
68 Административно дело No 401/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МАРИЯ ГОСПОДИНОВА АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.8.2016г.
Решение № 121/11.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д-р М.Г. - Амбулатория за първична медицинска помощ -ИП“ ЕООД гр.Сливен против мълчалив отказ на директора на РЗОК Сливен за увеличаване на определените с протокол № РС-IV 250-1/05.10.2015 год. регулативни стандарти, в частта направление за СМД за разликата от 40 броя до 100 броя и в частта направление за МДД за разликата от 350 лева до 500 лева за четвъртото тримесечие на 2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА „Д-р М.Г. - Амбулатория за първична медицинска помощ – ИП“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р М.Г., седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Панайот Хитов“ № 63 ЕИК 202110127 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.
В законна сила от 7.9.2016г.
69 Административно дело No 402/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР ДОБРИНКА КЛИСАРОВА АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.8.2016г.
Решение № 114/05.08.2016 г. - ОТМЕНЯ Протокол № РС- IV 248 - 2/27.11.2015 год., към Договор № 200248 от 13.02.2015 год. на Директор на РЗОК - Сливен, в частта, в която не е уважено искането на „Д-р Д. К. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 202110166 за увеличение на допустимия брой „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) над 45 до 100 броя и на стойност на назначенията с „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) над 380 до 500 лева за четвърто тримесечие на 2015 год. като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на Директора на РЗОК – Сливен за произнасяне по молба вх. № 29-05-86/16.11.2015 год. при съобразяване с мотивите на съда по настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на „Д-р Д. К. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 202110166 сумата от общо 400 /четиристотин/ лева, представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 350 лева и 50 лева държавна такса.
70 Административно дело No 403/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МИХАИЛ СЯРОВ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.8.2016г.
Решение № 120/11.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д-р М.С. - Амбулатория за първична медицинска помощ -ИП“ ЕООД гр.Сливен против мълчалив отказ на Директора на РЗОК Сливен за увеличаване на определените с протокол № РС-IV 291-1/05.10.2015 год. регулативни стандарти, в частта направление за СМД за разликата от 40 броя до 200 броя и в частта направление за МДД за разликата от 300 лева до 1700 лева за четвъртото тримесечие на 2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА „Д-р М.С. - Амбулатория за първична медицинска помощ – ИП“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р М.С., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Криволак“ № 11 ет.2 ЕИК 201860866 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.
71 Административно дело No 404/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.В.Н.А.С. ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
Решение № 95 / 20.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д-р В.Н.-Амбулатория за първична медицинска помощ“ гр.Сливен против отказа на директора на РЗОК Сливен за увеличаване на определените регулативни стандарти с протокол № РС-IV 200-1/05.10.2015 год. в частта направление за СМД за разликата от 30 до 150 броя и в частта направление за МДД за разликата от 300 до 1000 лева и в частта за направления за ВСД за четвъртото тримесечие на 2015 год. ОСЪЖДА ЕТ „Д-р В.Н.-Амбулатория за първична медицинска помощ“ гр.Сливен с управител д-р В.А.Н. седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 4 ЕИК 119607339 ДАЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото в общ размер 500 лева, от които за юрисконсултско възнаграждение 300 /триста/ лева и 200 /двеста/ лева депозит за вещо лице.
72 Административно дело No 405/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 23.6.2016г.
Определение № 87/23.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Протоколно определение от 01.06.2016, с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Д-р В.Л. – Амбулатория за първична медицинска практика – индивидуална практика” ЕООД, с адрес гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, ет. 2 срещу Отказ на Директора на РЗОК – Сливен за увеличение на определените регулативни стандарти с протокол № РС-ІV 230-1/05.10.2015 г. в частта „Направление за специализирана медицинска дейност” /бл. МЗ НЗОК № 3/ за разликата от 40 до 200 броя и в частта „Направление за медико – диагностична дейност” /бл. МЗ НЗОК № 4/ за разликата от 350 до 2 000 лв. и в частта „Медицинско направление за ВСД” /бл. МЗ НЗОК № 3А/, като НЕДОПУСТИМА. ОСЪЖДА „Д-р В.Л. – Амбулатория за първична медицинска практика – индивидуална практика”, гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, ет. 2 да заплати на РЗОК – Сливен разноски в размер на 300,00 /триста/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 405/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 5.10.2016
Административно дело № 10612/2016
С Определение № 10385 от 05.10.2016 г. по адм.д. № 10612/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОТМЕНЯ определение № 87 от 23.06.2016 г. по адм.д. № 405/2015 г. на Адимистративен съд Сливен и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
73 Административно дело No 405/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.12.2016г.
Решение № 172/05.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д-р В.Л. – Амбулатория за първична медицинска практика – индивидуална практика” ЕООД гр.Сливен, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11 ет. 2 и представляващ В.Л.Л. срещу мълчалив отказ на Директора на РЗОК Сливен да се произнесе по молба с вх. № 29-05-83/30.11.2015 г. ОСЪЖДА „Д-р В.Л. – Амбулатория за първична медицинска практика – индивидуална практика” ЕООД гр.Сливен, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11 ет. 2 и представляващ В.Л.Л. *** разноски в общ размер 450,00 (четиристотин и петдесет) лева.
74 Административно дело No 406/2015 Други ЕТ Д.-Р.Д.К.И. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.3.2016г.
ОТМЕНЯ Писмена покана изх. 29-05-158 от 01.12.2015 г. издадена от Директора на РЗОК Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО е поканен ЕТ „Д-р Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Вл. Очков", № 3, ап. 45, с месторазположение на лечебното заведение: гр.Сливен, кв. Надежда. ул."Калиакра" № 4, ЕИК 119535128, да заплати неправомерно получена сума в размер на 3 572 лева, представляваща превишение на броя на специализирани медицински дейности (СМД) от изпълнителя на медицинска помощ (бл. МЗ - НЗОК № 3) за второ тримесечие на 2015 г.. ОСЪЖДА Районна здравно осигурителна каса – Сливен да заплати ЕТ „Д-р Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Вл. Очков", № 3, ап. 45, ЕИК 119535128, направени по делото разноски в размер на 685 лв. (шестстотин и осемдесет и пет лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
75 Административно дело No 407/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АПМП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.6.2016г.
Решение № 85 / 17.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-156 от 30.11.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Д. Г.Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ” е поканена в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 4 040,44 лева. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, за ново произнасяне по реда на чл. 76а от ЗЗО, при съобразяване с мотивите в настоящото решение. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Д. Г.Б. – Амбулатория за първична медицинска помощ” с адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 2, ДКЦ-2, каб. 48, сумата от 770 /седемстотин и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
76 Административно дело No 408/2015 Други М.Ф.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.1.2016г.
Решение № 3/15.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ф.Д., гр. на И. срещу Решение № 8889/17.11.2015 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 78 ал. 5, във вр. с чл. 48 ал. 1 т. 1 от ЗУБ е постановено отнемане на хуманитарния статут на М.Ф.Д., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 9.2.2016г.
77 Административно дело No 409/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2016г.
Решение № 153/28.10.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-155/30.11.2015 г. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Д-р В.Л. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” е приканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 918,53 (три хиляди деветстотин и осемнадесет 0,53) лв., като НАМАЛЯВА сумата на 3 652,53 (три хиляди шестстотин петдесет и два 0,53) лева. ОСЪЖДА “Д-р В.Л. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД, представлявано от В.Л.Л., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, пл. „Васил Левски” бл. 5 вх. „В” ап. 1, с адрес на практиката гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, каб. 4 да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 418,50 (четиристотин и осемнадесет 0,50) лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на “Д-р В.Л. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД, представлявано от В.Л.Л., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, пл. „Васил Левски” бл. 5 вх. „В” ап. 1, с адрес на практиката гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, каб. 4 разноски в размер на 87,50 (осемдесет и седем 0,50) лева.
78 Административно дело No 410/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР ДОБРИНКА КЛИСАРОВА АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 100/23.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-160 от 01.12.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Д-р Добринка Клисарова – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика“ ЕООД, с ЕИК:202110166, със седалище и адрес на управление:гр. Сливен, ж.к. „Клуцохор”, бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 16 е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 648,00 лева. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, за ново произнасяне по реда на чл. 76а от ЗЗО, при съобразяване с мотивите в настоящото решение. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Д-р Добринка Клисарова – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика“ ЕООД, с ЕИК:202110166, със седалище и адрес на управление:гр. Сливен, ж.к. „Клуцохор”, бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 16, сумата от 1100 /Хиляда и сто/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
79 Административно дело No 412/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МАРИЯ ГОСПОДИНОВА АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.7.2016г.
Решение № 92/04.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана изх.№ 29-05-170/03.12.2015 г., издадена от Директора на РЗОК - Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, в частта с която е поканен ТД „Д-р Мария Господинова - АПМП“ ЕООД - гр. Сливен, ул.“Панайот Хитов“ № 63, ЕИК 202110127, в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати неправомерно получена сума в размер над 608 лв. до 1387 лева, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейности (СМД) от изпълнителя на медицинска помощ (бл.МЗ-НЗОК №3) за второ тримесечие на 2015 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТД „Д-р Мария Господинова - АПМП“ ЕООД - гр. Сливен, ул.“Панайот Хитов“ № 63, ЕИК 202110127, против останалата част на Писмена покана изх.№ № 29-05-170/03.12.2015 г., издадена от Директора на РЗОК - Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание по чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Районна здравно осигурителна каса – Сливен да заплати ТД „Д-р Мария Господинова - АПМП“ ЕООД - гр. Сливен, ул.“Панайот Хитов“ № 63, ЕИК 202110127, направени по делото разноски в размер на 483 лв.(четиристотин осемдесет и три лева.) ОСЪЖДА ТД „Д-р Мария Господинова - АПМП“ ЕООД - гр. Сливен, ул.“Панайот Хитов“ № 63, ЕИК 202110127, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер 201 лв.(двеста и един лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
80 Административно дело No 413/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.В.Н.- А. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2016г.
Решение № 84/14.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-172 от 04.12.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, Едноличен търговец „Д. В.Н. – Амбулатория за първична медицинска помощ” е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 294,06 лева. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, за ново произнасяне по реда на чл. 76а от ЗЗО, при съобразяване с мотивите в настоящото решение. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на Едноличен търговец „Д. В.Н. – Амбулатория за първична медицинска помощ” с ЕИК: 119607339, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови” бл. 14, вх. А, ап. 15, сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща разноски по делото.
81 Административно дело No 414/2015 Други дела по ЗОС и ЗДС С.П.Т.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.2.2016г.
Решение № 17/11.02.2016 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-2461/04.12.2015г. на Кмета на Община Сливен, в частта относно определяне размера на дължимото парично обезщетение за имота както следва: ОПРЕДЕЛЯ сума на дължимото паричното обезщетение за предвидената за отчуждаване част с площ от 19 кв.м., представляващи част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67338.441.49 в местност „Селището“ по кадастралната карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Сливен, собственик С.П.Т., ведно с подобренията, в размер на 2 108.70 лв. /две хиляди сто и осем 0.70 лева/.
В законна сила от 11.2.2016г.
82 Административно дело No 415/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.А.Ч. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.5.2016г.
Решение № 60 / 14.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Ч. *** против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000“ и плащания свързани с директива 2000/60/ЕО за земеделски земи за кампания 2014 год. с изх. № 02-200-6500/9725 от 20.11.2015 год. на Зам. Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което му е отказано финансово подпомагане по мярка 213 „Натура 2000“ в размер на 2100, 54 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.А.Ч. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 377 лева (триста седемдесет и седем) разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение
В законна сила от 21.6.2016г.
83 Административно дело No 416/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.В. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.2.2016г.
Определение от 09.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. срещу Заповед № РД-29-1099/04.12.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-2009 и УПИ VІІ-2009, кв. 96 по плана / ПИ с идентификатори 51809.503.2009 и 51809.503.5650 по КККР/ на гр.Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 416/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване пред ВАС гр.София в 7 дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.4.2016
Административно дело № 3617/2016
С Определение № 4240/12.04.2016 г. по адм.д.№ 3617/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 44 от 09.02.2016 г., постановено по адм.д. № 416/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 12.4.2016г.
84 Административно дело No 417/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 45 / 25.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1614/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Д.Д.С. - мл. автоконтрольор в I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен, му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Д.Д.С. ЕГН ********** разноски за производството в размер на 300 /триста/ лева представляващи изплатено адвокатско възнаграждение за защита по делото.
В законна сила от 18.5.2016г.
85 Административно дело No 418/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.4.2016г.
Решение № 61 / 28.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ап.11 с управител И.Г.И. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год. с изх. № 02-200-2600/8213 от 29.09.2015 год. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" в частта, с която на оспорващия е отказана исканата сума като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 15451, 21 лева и по НР 1 12 896,15 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ“ ЕООД ЕИК 203040079със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ап.11 с управител И.Г.И. ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 1680лева (хиляда шестстотин и осемдесет) разноски по делото представляващи 1380 лева юрисконсултско възнаграждение и 300 лева депозит за вещо лице.
В законна сила от 3.6.2016г.
86 Административно дело No 1/2016 КСО ЗММ СЛИВЕН АД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 26/30.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Г. – Изпълнителен директор на „ЗММ – Сливен“ АД, ЕИК 119002557, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Банско шосе” № 16 срещу Решение № 1040-19-10/09.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу Задължителни предписания с № Г-19-000-00-00862556/28.10.2015 г., издадени от контролен орган от ТП на НОИ Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЗММ – Сливен“ АД, ЕИК 119002557, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Банско шосе” № 16, представлявано от изпълнителния директор да заплати в полза на Националния осигурителен институт направените по делото разноски в размер на 550 лв.(петстотин и петдесет лева).
87 Административно дело No 2/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Ж.П.З. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.4.2016г.
Решение № 29 /05.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1617 от 08.12.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на мл.и. Ж.П.З., мл.а. І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Ж.П.З. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 26.4.2016г.
88 Административно дело No 3/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Й.Р.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 52/05.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1613/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Й.Р.К. младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Й.Р.К. с ЕГН ********** сумата 300 /триста/ лева представляващи направени по делото разноски адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
89 Административно дело No 4/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.Й.Й. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 46/26.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1610/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на С.Й.Й.- мл. автоконтрольор в IIстепен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен, му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на С.Й.Й. ЕГН ********** разноски за производството в размер на 300 /триста/ лева представляващи изплатено адвокатско възнаграждение за защита по делото.
90 Административно дело No 5/2016 Закон за министерство на вътрешните работи А.А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1611 от 08.12.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор А.А.А., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на А.А. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 25.5.2016г.
91 Административно дело No 6/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.А.З. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.5.2016г.
Решение № 58/11.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1623/08.12.2015 год. на Директора на ОДМВР Сливен, с която на Н.З. - мл. автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД МВР Сливен, му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Н.А.З. ЕГН ********** разноски за производството в размер на 310 /триста и десет/ лева.
92 Административно дело No 7/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.А.З. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1612 от 08.12.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор Н.А.З., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Н.А.З.,***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 25.5.2016г.
93 Административно дело No 8/2016 Закон за министерство на вътрешните работи В.В.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.4.2016г.
Решение № 47/22.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1609/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на В.В.В. - мл. автоконтрольор в I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен, му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на В.В.В. ЕГН ********** разноски за производството в размер на 300 /триста/ лева представляващи изплатено адвокатско възнаграждение за защита по делото.
94 Административно дело No 9/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.6.2016г.
Решение № 76/08.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.В. *** срещу Заповед рег. № 343з-1680 от 22.12.2015 г. на Директор ОДМВР Сливен, с която на основание чл. 194 ал.2, т.1 предл. трето и т.4 от ЗМВР, вр. чл.197 ал.1 т.6, вр. чл.203, ал.1, т.13 във вр. с чл. 204, т.3 от ЗМВР за извършено тежко дисциплинарно нарушение на служителя е наложено дисциплинарно наказание – „уволнение” и на основание чл.226 ал.1 т.8 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА С.Д.В. *** да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 /четиристотин / лева.
95 Административно дело No 10/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТД ДИЯ ГАЗ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 78/10.06.2016 г. - ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Отказ на Главния архитект на Община Сливен да издаде скица и виза по чл. 140 от ЗУТ за покрит паркинг за служебни автомобили за поземлен имот с идентификатор 67338.603.350 по КК на гр. Сливен, представляващ УПИ І в кв. 79 по плана на Промишлена зона на гр. Сливен, обективиран в писмо изх. № 4704-3446/21.12.2015 г., постановен по заявлението на „Дия газ” ООД за издаване на скица с виза. ВРЪЩА преписката на Главния архитект на Община Сливен за произнасяне по подаденото от „Дия газ” ООД заявление вх. № 4704-3446/16.12.2015 г., при съобразяване с указанията на съда относно тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на „Дия газ” ООД, ЕИК 119629563, със седалище и адрес на управление гр. Сливен бул. „Самоковско шосе” № 1а разноски в размер на 1 155,00 /хиляда сто петдесет и пет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 11/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.М. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 8.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 11 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на ищеца – за сведение.
В законна сила от 8.1.2016г.
97 Административно дело No 12/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.М. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 54 / 05.05.2016 г. - ОСЪЖДА Община Твърдица, да заплати на М.С.М., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, сумата от 5410.95 лв. (пет хиляди четиристотин и десет лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща обезщетение за времето през което не е заемал държавна служба, поради незаконно прекратеното със Заповед № II-7/06.06.2014 г. на Кмета на Община Твърдица служебно правоотношение, ведно със законната лихва върху сумата за периода от 24.07.2015 г. до датата на предявяване на иска - 07.01.2016 г. в размер на 246.98 лв. (двеста четиридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки), както и законната лихва върху сумата от 5410,95 лева, считано от 07.01.2016 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Община Твърдица, да заплати на М.С.М., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, сумата от 655,76 лв. (шестстотин петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща съдебни разноски. ОСЪЖДА М.С.М., с постоянен адрес ***, ЕГН **********,***, сумата от 189,63 лв. (сто осемдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща съдебни разноски.
В законна сила от 26.5.2016г.
98 Административно дело No 15/2016 Закон за защита на личните данни В.К.О.А.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.2.2016г.
Определение от 08.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.О. – А. *** срещу /съгласно жалбата/ Информационния сайт на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 15/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
99 Административно дело No 16/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО МИЙТ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.5.2016г.
Решение № 67 / 16.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Еко Мийт” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 201126274, против Уведомително писмо изх.№ 02-200-2600/9617 от 20.11.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи” за кампания 2014 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА „Еко Мийт” ЕООД гр. Сливен, кв.“Даме Груев“ бл.14 вх.Б ет.4 ап.11, ЕИК 201126274, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 600 (шестстотин) лева направени по делото разноски.
В законна сила от 22.6.2016г.
100 Административно дело No 17/2016 Закон за местните данъци и такси ДАРИ М 2008 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 59 / 05.05.2016 г. - ОТМЕНЯ АУЗД 000038/05.11.2015 год. издаден от мл.инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора потвърден с решение № 1/06.01.2016 год. издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нова Загора, в частта, с която е определена такса битови отпадъци за периода 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год. в размер на 170, 19 лева за услугата „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ и съответната лихва в размер на 3,12 лева като НЕПРАВИЛЕН И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОТХВЪРЛЯ жалбата на„ДАРИ М 2008“ ООД срещу АУЗД 000038/05.11.2015 год. в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ДАРИ М 2008“ ООД с.Съдиево ЕИК 201625875 представлявано от управителя Х.С.Б. разноски по делото в размер на 68 (шестдесет и осем) лева.
В законна сила от 23.6.2016г.
101 Административно дело No 18/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Ц.А.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.5.2016г.
Решение № 64 / 19.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1621/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Ц.А.Г. - младши автоконтрольор I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Ц.А.Г. с ЕГН ********** сумата 300 /триста/ лева представляващи направени по делото разноски адвокатско възнаграждение.
102 Административно дело No 19/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Ц.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.4.2016г.
Решение № 57 / 27.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1620/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Г.Ц.Г. - мл. автоконтрольор в I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен, му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Г.Ц.Г. ЕГН ********** разноски за производството в размер на 300 /триста/ лева представляващи изплатено адвокатско възнаграждение за защита по делото.
103 Административно дело No 20/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Х.Н.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.5.2016г.
Решение № 55/10.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1619/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Х.Н.С. младши автоконтрольор II степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Х.Н.С. с ЕГН ********** сумата от 310 (триста и десет) лева представляващи направени по делото разноски.
104 Административно дело No 21/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Г.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.4.2016г.
Решение № 30/14.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 339 от 02.12.2015 г. на Началник на Затвора - Сливен, с която за извършено дисциплинарно нарушение, изразяващо се в неизпълнение на служебни задължения по чл. 312 т. 10 от ППЗИНЗС, във вр. с чл. 92 ал. 1 т. 2 от ЗИНЗС, чл. 313 ал. 1 т. 1, пр. VІІ от ППЗИНЗС и т. 11 от Инструкцията на пост № 6 – дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 194 ал. 2 т. 1 и т. 2 от ЗМВР, вр. чл. 19 ал. 2 от ЗИНЗС, на основание т. 11 от Заповед № Л-7325/18.07.2014 г. на ТДИН, допълнена със Заповед № Л-7811/04.08.2014 г. на ГДИН, във вр. с чл. 15 ал. 1 т. 3 от ЗИНЗС, чл. 19 ал. 2 от ЗИНЗС, във вр. с чл. 194 ал. 2 т. т. 1 и 2 от ЗМВР, чл. 197 ал. 1 т. 2 от ЗМВР, вр. чл. 198 от ЗМВР и чл. чл. 195 и 206 от ЗМВР на Младши инспектор Г.Г.С., на длъжност „Надзирател ІІ-ра степен” в Затвора гр. Сливен, ІІІ категория е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене” за срок от три месеца, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение на служебната дисциплина, за което се предвижда дисциплинарно наказание по чл. 198 от ЗМВР – „мъмрене” в срока на наложеното наказание, ще бъде санкционирана с по – тежко дисциплинарно наказание. ОСЪЖДА Затвора гр. Сливен да заплати на Г.Г.С. ***, ЕГН ********** разноски в общ размер 610,00 /шестстотин и десет/ лева.
105 Административно дело No 22/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС БАЛЪКЧИЕВ И КО ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.3.2016г.
ОПР. / 09.03.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Балъкчиев и ко” ЕООД, ЕИК 112587987, с адрес гр. Сливен, ул.“Бъкстон“ № 1 ет.7 ап.21 против Заповед № РД 15-26 от 11.01.2016 г. издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 22/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 19.3.2016г.
106 Частно административно дело No 23/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БАЛЪКЧИЕВ И КО ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.1.2016г.
Определение от 22.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на „Б. и Ко” ЕООД, ЕИК 112587987, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Бъкстон” № 1, ет. 7 ап. 21, представлявано от управителя Д.Й.Б. за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД–15–26/11.01.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се изземат принудително от „Б. и Ко” ЕООД общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи масивна сграда /вила/ на два етажа с идент. № 67338.89.4.10, склад ГСМ с идент. № 67338.89.4.8 и открит терен от 500,00 кв.м. за извършване на стопанска дейност във ОВИ – 1468 – Сливен, находящи се в землището на гр. Сливен, м. „Бършен”, като недоказано и неоснователно. ОСЪЖДА „Б. и Ко” ЕООД, ЕИК 112587987, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Бъкстон” № 1, ет. 7 ап. 21, представлявано от управителя Д.Й.Б. да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
В законна сила от 2.2.2016г.
107 Административно дело No 26/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.З. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.1.2016г.
Решение от 28.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.З. ЕГН **********,*** против Писмо изх.№ СЛ-15-00-020/18.01.2016 г. издадено от Началника на РО НСК гр.Сливен към РДНСК Югоизточен район относно определяне на дата за принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа", находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„Комлука", гр.Сливен, с извършител и собственик С.П.З..
В законна сила от 28.1.2016г.
108 Частно административно дело No 27/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.П.З. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ДНСК СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 26.1.2016г.
Определение от 26.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнението на писмо изх.№ СЛ-15-00-020/18.01.2016 год. издадено от Началника на РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа"находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„Комлука"гр.Сливен с извършител и собственик С.П.З. като НЕДОПУСТИМО. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 16.2.2016г.
109 Административно дело No 28/2016 КСО П.К.К. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.4.2016г.
Решение № 32/14.04.2016 г. - ОХВЪРЛЯ жалбата на П.К.К. *** срещу Решение № 1013-19-294-1/30.12.2015 г. на Директор на ТП на НОИ – Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № 2113-19-366-2 от 23.10.2015г. на ръководител "Пенсионно осигуряване" в ТП НОИ Сливен, в частта, с която му е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69, ал.1 от КСО, като неоснователна. ОСЪЖДА П.К.К. ***, ЕГН ********** *** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.
В законна сила от 9.5.2016г.
110 Административно дело No 33/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.З.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.З. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № ДК-02-ЮИР-103 от 19.05.2012 г., издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.3.2016г.
111 Частно административно дело No 34/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.П.З.   Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 28.1.2016г.
Определение от 28.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнението на заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа" находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв. „Комлука" гр.Сливен с извършител и собственик С.П.З. като НЕДОПУСТИМО. ЗАДЪЛЖАВА С.П.З. ЕГН ********** *** ДА ВНЕСЕ по сметкана Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 10 лева.
В законна сила от 15.2.2016г.
112 Административно дело No 35/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИА БУЛ ТРЕЙД ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2016г.
Решение № 69/17.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виа Бул Трейд” ООД гр.Сливен против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014 год. с изх. № 02-200-2600/9756 от 20.11.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", в частта му, с която на оспорващото дружество е отказано финансиране в размер на 6 499.97 лева за площи, декларирани в защитена зона „Натура 2000“ според група А – постоянни пасища, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен с управител И.Г.И. седалище и адрес *** БУЛСТАТ 201833050 да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 300 лв. (триста ) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 15.6.2016г.
113 Частно административно дело No 36/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПРО ТОРР ООД ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.1.2016г.
Определение от 29.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане съдържащо се в Заповед № ПО-04-11 от 20.01.2016 год. на Директора на Държавно горско стопанство Котел, с което е допуснато предварително изпълнение на същата. ОСЪЖДА „ПРО ТОРР“ ООД ЕИК 202897740 представлявано от К.К.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр. Сливен държавна такса в размер на 50 лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.3.2016
Административно дело № 2175/2016
С Определение № 2462/07.03.2016 г. по адм.д.№ 2175/2016 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 29 от 29.01.2016 г., постановено по адм. дело № 36/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 7.3.2016г.
114 Административно дело No 38/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.С.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ НА МВР СЛИВЕН - П.И. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.3.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 29.01.2016 г. на Николай Веселинов Николов – П.И. при Районно управление Сливен, с което на основание чл. 64 от ЗМВР и в изпълнение на възложените му функции като районен инспектор е разпоредил на К.С.И. с ЕГН : ********** ***, в срок до три дни от датата на връчване на разпореждането да предостави СУМПС с № 282317034, кат. А В АМ В1 А2 А1 в РУ – Сливен барака № 2, стая № 10 или в СПП при ОД МВР – Сливен в стая № 11. ОСЪЖДА ОД на МВР Сливен да заплати на К.С.И. с ЕГН : ********** ***, направени по делото разноски в размер на 10 лв. (десет лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 5.4.2016г.
115 Частно административно дело No 39/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.С.И.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.2.2016г.
Определение от 01.02.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба на К.С.И. ЕГН: ********** ***, подадена чрез адвокат С.И.С. ***, съдебен адрес:***, офис 3, против допуснато предварително изпълнение на Разпореждане от 29.01.2016 г. на полицейски орган при РУ Сливен към ОДМВР Сливен, с което е задължен да представи СУМПС с №282317034. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 10.2.2016г.
116 Административно дело No 40/2016 Закон за обществените поръчки КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.2.2016г.
Определение от 26.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СД-01-01-415/02.02.2016г. на Община Твърдица, представлявана от Кмета на общината, подадена от пълномощник адв. М.Н.- АК Русе срещу Решение № РД - 945 от 23.12.2015 г. на Ръководител на Управляващия орган - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/2016 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 27.7.2016
Административно дело № 4530/2016
С Определение № 9201 от 27.07.2016 г.по адм.д. № 4530/2016 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 73 от 26.02.2016 г. постановено по адм.д.№ 40 по описа за 2016 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 27.7.2016г.
117 Административно дело No 41/2016 Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.4.2016г.
Решение № 31/13.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000835 от 21.12.2015г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Сливен, с която на основание чл.171, т.1, б.”а” /без посочване на нормативния акт/ е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до отпадане на основанието за това”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОДМВР Сливен да заплати на С.С.Г. ***, ЕГН ********** сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляващи съдебно деловодни разноски.
В законна сила от 4.5.2016г.
118 Административно дело No 42/2016 ДОПК А.Г.Б. ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПРИ ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.2.2016г.
Определение от 08.02.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на А.Г.Б. *** срещу Решение № 108 от 16.12.2015 г. на Директора на ТД на НАП – Бургас. Прекратява производството по административно дело № 42/2016 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на местно компетентния съд – Административен съд гр. Бургас.
119 Административно дело No 43/2016 Закон за обществените поръчки ПРО ТОРР ООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.7.2016г.
Решение № 94/04.07.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Про Торр“ ООД с.Жълт бряг, общ.Твърдица, ул.“Стара планина“ № 8, ЕИК 202897740, представлявано от управителя К.К.М., Заповед № ПО 04-11/20.01.2016 год. на Директора на ТП "ДГС Котел“ гр.Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т.1 и чл.34, ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНП, „Дани-1Б“ ЕООД с.Градец, общ.Котел е определен за изпълнител в проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен за обект № 18 отдел/подотдел 300 б, г, с предложена цена 13100 лв. без ДДС и количество дървесина 302 пл. куб.м. и са отстранени от участие в търга „Богилия” ЕООД - гр. Сливен и „Про Торр” ООД - с. Жълт бряг, общ. Твърдица, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Котел“ гр.Котел ДА ЗАПЛАТИ на „Про Торр“ ООД с.Жълт бряг, общ.Твърдица, ул.“Стара планина“ № 8, ЕИК 202897740 разноски по делото в размер на 50 (петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
120 Административно дело No 45/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Твърдица, представлявана от Кмета на Общината, подадена срещу Решение № РД-949 от 28.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 45 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.8.2016
Административно дело № 5527/2016
С Определение № 9359 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5527/2016 г. по описа на Върховен административен съд РБългария, Седмо отделение ОСТАВЯ В СИЛА определение № 96 от 16.03.2016 г. по адм. дело № 45/2016 г. на Административен съд Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.8.2016г.
121 Административно дело No 46/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 16.3.2016г.
Определение от 16.03.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Твърдица, представлявана от Кмета на Общината, подадена срещу Покана за доброволно възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ с Изх. № 1000-532 от 15.01.2016 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 46 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 27.6.2016
Административно дело № 6096/2016
С Определение № 7797/27.06.2016 г. по адм. дело № 6096/2016 г. по описа на ВАС, Седмо отделение ОТМЕНЯ определение № 97 от 16.03.2016 г. по адм. дело № 46/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
122 Административно дело No 46/2016 Други ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.10.2016г.
Решение № 144/07.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Покана за доброволно възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ, издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, обективирана в Писмо с Изх. № 1000-532 от 15.01.2016 г. по описа на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което Община Твърдица е уведомена, че следва в 14-дневен срок от получаване на поканата да възстанови доброволно получената безвъзмездна финансова помощ в размер на 510,87 лева, представляваща 5 % от 10 217, 43 лева- стойността на сертифицираните разходи по договор № 39 от 05.09.2013 г. с изпълнител СНЦ „Инициативи за развитие”, сключен във връзка с изпълнението на проект с УНП BG0713EFF-341-20309 с наименование „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Твърдица”. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на Община Твърдица сумата 200 /двеста/ лева, представляваща разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Твърдица, заявено чрез адвокат М.Н., за присъждане на адвокатско възнаграждение в размер на 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева.
123 Административно дело No 47/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.3.2016г.
Определение от 21.03.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Твърдица срещу писмо изх. № 1000-530/15.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури относно доброволно възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ по проект на Община Твърдица, с наименование „Промоционална компания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в Община Твърдица”, с УНП BG0713EFF-341-20309 по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” на ОПРСР на Република България, финансирана от ЕФР за програмен период 2007 – 2013 г., Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 179/16.04.2013 г. от ОПРСР 2007 – 2013 г., като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 47/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 28.7.2016
Административно дело № 6269/2016
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9281 от 28.07.2016 г. по адм. дело № 6269/2016 г. по описа на Върховен административен съд , Седмо отделение, ОТМЕНЯ определение № 99 от 21.03.2016 г. постановено по адм. дело № 47 по описа за 2016 г. на Административен съд - Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдебното производство по жалбата на община Твърдица срещу писмо изх. № 1000-530 ат 15.01.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Определението е окончателно.
124 Административно дело No 47/2016 Други ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ЧРЕЗ КМЕТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 137/26.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалба от Община Твърдица срещу Писмо изх. № 1000-530/15.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в качеството му на ръководител на управляващия орган, с което във връзка с констатирани допуснати нарушения при проведената открита процедура по ЗОП с предмет „Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Твърдица”, сключен договор № 47 от 12.11.2013 г. с изпълнител консорциум „Аквапрестиж”, свързана с изпълнението на проект с УНП BG0713EFF-341-20309 с наименование „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Твърдица”, адресатът е уведомен, че е регистрирана нередност с национален идентификационен номер 2015/EFF/000027, в която връзка Община Твърдица е приканена доброволно да възстанови получената безвъзмездна финансова помощ в размер на 51 087,16 /петдесет и една хиляди осемдесет и седем 0,16/ лева, представляващи 25 % от 204 348,62 лв. – стойността на сертифицираните разходи по договор за обществена поръчка № 47/12.11.2013 г. с изпълнител консорциум „Аквапрестиж”, сключен във връзка с изпълнението на проект с УНП BG0713EFF-341-20309 с наименование „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Твърдица”, като е указан 14 – дневен срок за възстановяване на сумата по посочена сметка на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Твърдица да заплати на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури разноски в размер на 300,00 /триста/ лева.
125 Административно дело No 48/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Твърдица, представлявана от Кмета на общината, подадена от пълномощник адв. М.Н. срещу писмо с изх. № 1000-534/15.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 48/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните
В законна сила от 22.3.2016г.
126 Административно дело No 49/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 12.2.2016г.
Определение от 12.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането за спирането на предварителното изпълнение на Решение № РД-945 от 23.12.2015 г. и Решение № РД-949 от 28.12.2015 г. на Ръководител на управляващия орган на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури”, включително поканите за доброволно изпълнение с вх. № 315 и 316 от 18.01.2016 г. по описа на Община Твърдица като НЕДОПУСТИМО. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.3.2016г.
127 Административно дело No 50/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.Н.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 10.2.2016г.
Определение от 10.02.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 50/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Ловеч.
128 Административно дело No 51/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 118 / 27.07.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, представлявано от управителя М.З.Щ., Заповед № ПО-04-13 от 20.01.2016 г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, и Протокол с Вх. № ПО-04-159 от 18.01.2016 г. на Комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен, е обявено класирането на участниците в търга за обект № 20, отд./подотд. 316 о, количество - 290 пл. куб.м., като на първо място е класиран „Галена транс” ЕООД с предложена цена 14 000 лева без ДДС, определен е за изпълнител на дейността, предмет на търга, класираният на първо място „Галена транс” ЕООД и е обявен за отстранен от участие в търга кандидатът „Дивамар” ЕООД. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, ДА ЗАПЛАТИ на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” 219-4-112, представлявано от управителя М.З.Щ., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
129 Административно дело No 53/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 119 / 27.07.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, представлявано от управителя М.З.Щ., Заповед № ПО-04-22 от 21.01.2016 г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, и Протокол с Вх. № ПО-04-159 от 18.01.2016 г. на Комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен, е обявен за отстранен от участие в търга за обект № 22, отд./подотд. 431 и, н, количество - 840 пл.куб.м., начална цена 29 340 лева без ДДС, кандидатът „Дивамар” ЕООД. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, ДА ЗАПЛАТИ на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” 219-4-112, представлявано от управителя М.З.Щ., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
130 Административно дело No 55/2016 КСО Я.М.Й. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 10.3.2016г.
Определение от 10.03.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.М.Й. ***, в която е заявена молба „да бъде разгледано Разпореждане № **********/1, протокол № 01251/11.09.2015 г. издадено от ръководителя на пенсионно осигуряване /ръководител „ПО” на Я.М.Й. на основание чл. 89а ал. 1 от КСО и изправена грешката, която е въз основа на административен акт от съгласно чл. 62 ал. 2 от АПК, за което се чете 790.59 лв. ежемесечно и грешката бъде изправена бързо”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 24.3.2016г.
131 Административно дело No 58/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.В.,
С.Г.И.
  Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 24.2.2016г.
Определение от 24.02.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 58/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на ищцата.
132 Административно дело No 59/2016 КСО Р.М.Ч. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.Ч. подадена чрез пълномощника Хатче Мустафова Голева с адрес гр. Сливен, ул. „Алеко Богориди“ № 150, против Решение № 1012-19-127-1/15.01.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 59/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.4.2016
Административно дело № 3888/2016
С Опредление № 4303/12.04.2016 г. по адм.д.№ 3888/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 78 от 01.03.2016 г. на Административен съд Сливен по адм.дело № 59/2016 г.
В законна сила от 12.4.2016г.
133 Административно дело No 60/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители И.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.6.2016г.
Определение № 77/07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ определение от о.с.з. на 10.05.2016 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.К. *** против мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе по заявление с УИН 20/300512/79584 от 11.05.2012г. за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2012 г., подадено от И.К.К., съгласно постановени и влезли в сила за страните по жалбата Решение № 4902/ 15.07.2014 г. на Административен съд София – град, по адм. дело № 11393/ 2013г., оставено в сила с Решение № 12169 / 16.11.2015 г. на Върховен административен съд на Република България – Трето отделение, по адм. дело № 12695 / 2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 60 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 29.6.2016г.
134 Административно дело No 61/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.11.2016г.
Решение № 168/22.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Диагностично – консултативен център 1- Сливен“ ЕООД гр.Сливен, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 2А и представляващ А. Петков А. срещу мълчалив отказ на Директора на РЗОК Сливен да се произнесе по молба с вх. № 29-04-7/21.01.2016 г. ОСЪЖДА „Диагностично – консултативен център 1- Сливен“ ЕООД гр.Сливен, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 2А и представляващ А. Петков А. *** разноски в общ размер 500,00 (петстотин) лева.
135 Административно дело No 62/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.И.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.2.2016г.
Определение от 26.02.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 26.2.2016г.
136 Административно дело No 63/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ СОФИЯ НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.3.2016г.
Определение от 16.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Изпълнителна агенция по горите, гр. София срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-1/25.01.2016 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалба от Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, подадена против Разрешение за строеж № 243/26.08.2015 г. на Главния архитект на Община Сливен и е прекратено образуваното по реда на чл. 216 ал. 2 от ЗУТ административно производство.
В законна сила от 16.3.2016г.
137 Частно административно дело No 64/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЛЕС ТРЕЙД ГРУП ЕООД   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.2.2016г.
Определение от 24.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане, съдържащо се в Заповед № РД-10-058 от 15.02.2016 год. на Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП гр.Сливен, с което по т.4 е допуснато предварително изпълнение на същата. ОСЪЖДА"Лес Трейд Груп" ЕООД със седалище гр.Сливен, ул.“Ниш“ № 6, представлявано от управителя П. Р. М.,ЕИК 201171699 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр. Сливен държавна такса в размер на 50 лева.
В законна сила от 7.3.2016г.
138 Административно дело No 67/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТД ДИЯ ГАЗ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 90/30.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на „ДИЯ ГАЗ” ООД – гр. Сливен с ЕИК 119629563, представлявано от управителя Я.П.Х. с ЕГН ********** против Заповед № РД-15-158/04.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, като неоснователно. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ” ООД – гр. Сливен с ЕИК 119629563, представлявано от управителя Я.П.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 600 /шестстотин/ лв., представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
139 Административно дело No 69/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 18.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Директора на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, подадена чрез Юра Велкова Челебиева – пълномощник против Заповед № ДК-10- ЮИР -1 /25.01.2016 г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 69/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 6.4.2016г.
140 Административно дело No 70/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.3.2016г.
Определение от 02.03.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени на „ДАВС – ТРЕЙД” ООД с ЕИК: 203128174 с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки Изх. № К-С-1374/ 05.11.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, Офис Сливен, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 28.09.2016 г.
В законна сила от 2.3.2016г.
141 Административно дело No 71/2016 Закон за обществените поръчки ЛЕС ТРЕЙД ГРУП ЕООД ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЛЕС ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201171699, представлявано от управителя П.Р.М., Заповед № РД-10-058/15.02.2016 г. на Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП – гр. Сливен, с която на основание чл. 23, ал. 1, т.1 във вр. чл.40, ал 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за използването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол с вх. № ПО-05-595 от 12.02.2016 г. за работата на комисията, е обявил класирането за обект № 2.3 на първо място "Испор" ООД; определил за изпълнител на обекта "Испор" ООД при цена съответна на предложеното от него; обявил за отстранен кандидата "Лес Трейд Груп" ЕООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие ДП – гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „ЛЕС ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201171699, представлявано от управителя П.Р.М. със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. „Ниш“ № 6 сумата в общ размер на 1 050 /Хиляда и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
142 Административно дело No 72/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.10.2016г.
Решение № 155/21.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Протокол № РС-І 378-2/14.03.2016 г. и Протокол № РС-І 378-3/18.03.2016г. към Договор № 200378 от 13.02.2015г. на Директор на РЗОК - Сливен, в частта, в която не е уважено искането на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А.П.А. с ЕИК 119502758 за увеличение на допустимия брой „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3) над 220 до 362 броя и на стойност на назначенията с „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4) над 5 465 до 8 300 лева за първо тримесечие на 2016 год., като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА преписката на Директора на РЗОК – Сливен за произнасяне по молба вх. № 29-04-7/05.02.2016 г. при съобразяване с мотивите на съда по настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с ЕИК 119502758 сумата от общо 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
143 Административно дело No 73/2016 Закон за пътищата К.Т.Ч.Е. ЧЛЕНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Отказа на члена на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Д.А., обективиран в Писмо Изх. № 94-00-2354 от 19.02.2016 г. по описа на Агенция „Пътна инфраструктура” – София, с който на К.Т.Ч. – Е. *** е отказано издаване на безплатен годишен винетен стикер. ИЗПРАЩА делото като преписка на члена на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Д.А. за издаване на безплатен годишен винетен стикер по молба Вх. № 94-00-31 от 17.02.2016 г. по описа на Областно пътно управление - Сливен, подадена от К.Т.Ч.– Е., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на члена на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Д.А. 7-дневен срок за издаване на винетния стикер, считано от датата на получаване на преписката. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура” – София, да заплати на К.Т.Ч. – Е. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
144 Административно дело No 74/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.Д.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.6.2016г.
Решение № 71/03.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 159/02.02.2016 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Н.Д.С. - м. а. I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да заплати на Н.Д.С. с ЕГН ********** сумата 300 /триста/ лева представляващи направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
145 Административно дело No 75/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 20.5.2016г.
Определение № 68/20.05.2016 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.04.2016 г., с което е даден ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А.П.А. против мълчалив отказ на Директора на Р3ОК гр.Сливен да се произнесе по подадена от дружеството молба с вх. № 29-04-7/12.02.2016г. за коригиране на определени с протокол № № РС-І 378-1/11.01.2016 год. брой на назначаваните СМД и стойност на назначаваните МДД, като процесуално недопустима. ОСЪЖДА „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А.П.А., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 2А, ЕИК 119502758 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 27.6.2016
Административно дело № 7237/2016
С Определение № 7744/27.06.2016 г. по адм. дело № 7237/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОТМЕНЯ определение № 68 от 20.05.2016 г. по адм. дело № 75/2016 г. на Административен съд - гр. Сливен и връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
146 Административно дело No 76/2016 Кодекс на труда С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.7.2016г.
Решение № 110/13.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 99/15.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" - гр. София, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 410 лв. (четиристотин и десет лева), представляваща съдебни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 6.8.2016г.
147 Административно дело No 77/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.Р.,
П.К.Р.
  Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 15.4.2016г.
Определение от 15.04.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 77/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Сливен по компетентност. Определението не подлежи на обжалване.
148 Административно дело No 78/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИКА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 91/01.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана изх. № 29-05-18 от 09.03.2016 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „Медика” ООД – гр. Сливен, представлявано от управителя д-р М. П.П. е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 4075,09 лева. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
149 Административно дело No 79/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.С.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ НА МВР СЛИВЕН - П.И. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.6.2016г.
Решение № 75/01.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.И.,***, срещу Разпореждане от 14.03.2016 г., издадено на основание чл. 64 от ЗМВР от Н. В. Н – Полицейски инспектор при РУ – Сливен към ОД на МВР - Сливен, с което е разпоредено на К.С.И. в срок до три дни от датата на връчване на разпореждането да предостави СУМПС с № 282317034, кат. А В АМ В1 А2 А1 в РУ – Сливен или в СПП при ОД на МВР Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
150 Административно дело No 80/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Т.Г.Р. ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.7.2016г.
Решение № 105/06.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-318/08.03.2016г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.46, ал.2 вр. с чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 20, ал.1, т.3 и чл.17 ал.4 от НУРУЖНГ от гр.Сливен, приета с решение № 385 от 27.09.2012 г. на Общински съвет – Сливен, поради нарушаване на добрите нрави, е наредено да се прекратят наемните правоотношения с Т.Р. и семейството й за общинско жилище, находящо се в гр.Сливен, кв.“Клуцохор“ 3-А-12, считано от датата на влизане в сила на заповедта. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Т.Г.Р. ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща съдебни разноски.
151 Частно административно дело No 81/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Г.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.3.2016г.
Определение от 21.03.2016 г. - СПИРА допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед № РД-15-318/08.03.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е прекратено наемното правоотношение на Т.Г.Р. и семейството и за общинско жилище находящо се на адрес гр.Сливен, кв.Клуцохор бл.3, вх.А, ап.12, до приключване с окончателен съдебен акт на производството по адм.д. № 80/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА Т.Г.Р. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса за разглеждане на делото в размер на 10 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7дневен срок от получаване на съобщението за това.
В законна сила от 30.3.2016г.
152 Административно дело No 82/2016 Кодекс на труда С.В.И. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.9.2016г.
Решение № 133/19.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.И., ЕГН **********,***, против Заповед № ЧР 12-11 от 07.03.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Сливен. ОСЪЖДА С.В.И., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Областна дирекция „Земеделие" – Сливен, направени по делото разноски в размер на сумата 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева.
153 Административно дело No 83/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.- Д.Д.,
Д.А.Д.
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.А.Д. лично и в качеството на ЕТ „Армекс – Д.Д.” с ЕИК: 119673392, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов” № 89, подадена срещу Българска агенция по безопасност на храните- София, с посочено правно основание чл. 4 във вр. с чл. 1 от ЗОДОВ - за присъждане на обезщетение в размер на 131 958 лева за причинени имуществени вреди в резултат на действия на длъжности лица при БАБХ, свързани с изколването на 490 броя агнета, ведно със законната лихва от датата на увреждането - 26.02.2011 г., входирана в деловодството на Административен съд - Сливен с Вх. № СД-01-01-1011 от 22.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 83 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му
В законна сила от 12.4.2016г.
154 Административно дело No 84/2016 Закон за движението по пътищата Д.С.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
Решение № 97/27.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0804-000358 от 02.04.2014г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Сливен, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” /без посочване на нормативния акт/ е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до заплащане на дължимата глоба”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОДМВР Сливен да заплати на Д.С.И. ***, ЕГН ********** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляващи съдебно деловодни разноски.
В законна сила от 19.7.2016г.
155 Административно дело No 85/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.С.П.А.С.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Решение № 151/10.10.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-16/09.03.2015 г. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО ЕТ „Д-р С. П. – АПМП – С. П.” е приканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 5 814,00 (пет хиляди осемстотин и четиринадесет) лв., като НАМАЛЯВА сумата на 5 795,00 (пет хиляди седемстотин деветдесет и пет) лева. ОСЪЖДА ЕТ “Д-р С. П. – АПМП – С. П.”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Сан Стефано” № 62, с адрес на практиката гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 2, ДКЦ ІІ, каб. 35 да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 97,30 (деветдесет и седем 0,30) лева.
156 Административно дело No 87/2016 Закон за министерство на вътрешните работи А.В.Д. ЯНЧО РАДОСТИНОВ ЗЕНГИНОВ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ПРИ ГООР - РУ НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.9.2016г.
Решение № 127/16.09.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за задържане рег. № 1670зз-165/12.03.2016 год., издадена от полицейски орган - старши полицай при ГООР – РУ на МВР – Сливен, с която на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР е разпоредено задържането на лицето А.В.Д. с ЕГН ********** за срок от 24 часа като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОД на МВР Сливен да заплати на А.В.Д. с ЕГН ********** сумата 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски, от които 450 лева за адвокатско възнаграждение и 10 лева държавна такса. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен Административен съд на РБ.
157 Административно дело No 88/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППМП - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.7.2016г.
Решение № 115 / 20.07.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен“ ООД, ЕИК 119508736, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя д-р Г.Х.П. срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-05-14/09.03.2016 г. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен“ ООД е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 29 181.59 /двадесет и девет хиляди сто осемдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейност от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 3/ и превишение на стойността на издадените медико-диагностични дейности от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 4/ за трето тримесечие на 2015 г., като неоснователна.
158 Административно дело No 89/2016 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК А.Е.М.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.3.2016г.
Определение от 31.03.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Сливен и Административен съд – София-град за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по жалба от А.Е.М. с настоящ адрес: *** – ІІІ група, подадена срещу действие на съдебен изпълнител по налагане на запор по изпълнително дело № 20147680400167 по описа на Частен съдебен изпълнител Миглена Минкова с Рег. № 768 и с район на действие – Окръжен съд – Сливен. ИЗПРАЩА делото на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК за определяне на подсъдността. Да се изпрати препис от настоящото определение на жалбоподателя - за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
159 Административно дело No 90/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 26.5.2016г.
Определение от 26.05.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 90/2016 година по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община Сливен за произнасяне по компетентност във връзка с направените искания за сключване на договор за наем върху общински имот или за удължаване на срок за премахване на обекта, предмет на Заповед № РД-15-309/02.03.2016 г. Определението може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.7.2016
Административно дело № 7604/2016
С Определение № 8061 от 01.07.2016 г. по адм.д.№ 7604/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 150 от 26.05.2016 г., постановено по адм.дело № 90/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
160 Административно дело No 91/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ А.Д.-Р.Д.В. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.10.2016г.
Решение № 149/25.10.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Писмена покана относно възстановяване на суми, получени без правно основание с из. № 29-05-28/10.03.2016 г. на Директора на РЗОК – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО ЕТ „Амбулатория за ПМП – д-р Д.В.”***, представлявано от управителя д-р Д.Г.В. е приканен в 14-дневен срок от получаване на писмената покана да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 2394 лева като законосъобразна. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
161 Административно дело No 92/2016 Закон за движението по пътищата К.С.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.И. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000518/01.08.2015 г., издадена от Началник сектор „ПП“ към ОД на МВР – Сливен, с която за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП и на основание чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП, на К.С.И. с ЕГН : **********, временно се отнема свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
162 Административно дело No 93/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МИХАИЛ СЯРОВ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.11.2016г.
Решение № 169/14.11.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-15/09.03.2016 г. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Д-р М.С. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД, с адрес гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, каб. № 5 е приканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 685,48 (шестстотин осемдесет и пет 0,48) лв., като НАМАЛЯВА сумата на 285,00 (двеста осемдесет и пет) лева. ОСЪЖДА „Д-р М.С. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, ет. 2, каб. 5 и представляващ д-р М.Т.С. да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 168,00 (сто шестдесет и осем) лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на „Д-р М.С. – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Криволак” № 11, ет. 2, каб. 5 и представляващ д-р М.Т.С. разноски в размер на 551,00 (петстотин петдесет и един) лева.
163 Административно дело No 94/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.11.2016г.
Решение № 180/24.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ "Медик Биг"" ООД, гр. Сливен, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, представлявано от управителя д-р Н.П. Бакърджиев срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-05-20/09.03.2016 г. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО „ГППИМП "Медик Биг"" ООД е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 6 218,30 /шест хиляди двеста и осемнадесет лева и тридесет стотинки/, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейност от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 3/ и превишение на стойността на издадените медико-диагностични дейности от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 4/ за трето тримесечие на 2015г., като неоснователна. /. ОСЪЖДА „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ "Медик Биг"" ООД, гр. Сливен, ЕИК 119548225, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, представлявано от управителя д-р Н.П. Бакърджиев, да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 500 / петстотин / лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
164 Административно дело No 95/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ГАЛИНА БОГДАНОВА АПМП ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.7.2016г.
Решение № 111/15.07.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д-р Галина Богданова - Амбулатория за първична медицинска помощ” гр. Сливен, ул.“Стефан Караджа“ № 2 ДКЦ-2 каб.48, ЕИК 119517596, против Писмена покана изх.№ 29-05-21 от 09.03.2016 г. издадена от Директора на РЗОК Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Д-р Галина Богданова - Амбулатория за първична медицинска помощ” гр. Сливен, ул.“Стефан Караджа“ № 2 ДКЦ-2 каб.48, ЕИК 119517596, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 500 лв. (петстотин лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
165 Административно дело No 96/2016 Други З.П.С.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.4.2016г.
Определение от 27.04.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.С. ***, в която е заявено, че Община Нова Загора е изготвила проект за ремонт на ул. „Трети март” и е взето решение да бъдат изсечени и изкоренени дърветата, намиращи се на тротоара, като последните били 60 – годишни и в отлично състояние. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 13.5.2016г.
166 Административно дело No 97/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.8.2016г.
Решение № 113/01.08.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-27 от 09.03.2016 г., издадена от Директора на РЗОК – Сливен, в частта, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО „Д-р В.Л. ***, представлявано от д-р В.Л. е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 114.00 / сто и четиринадесет/ лева, представляваща превишение на броя на назначените от ПИМП, изпълнени от специалисти и заплатени от РЗОК бланки „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за трето тримесечие на 2015 г., като НАМАЛЯ размера на определената за възстановяване сума от 114.00 лева, на 95.00 /деветдесет и пет/ лева, като потвърждава Писмена покана Изх. № 29-05-27 от 09.03.2016 г. в останалата й част, като законосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на „Д-р В.Л. ***, представлявано от д-р В.Л. *** каб.4 сума в размер на 93,50 /деветдесет и три 0.50/ лева, от които 85 /осемдесет и пет / лева разноски за адвокатско възнаграждение и 8.50 / осем и 0.50 / лева разноски за държавна такса. ОСЪЖДА „Д-р В.Л. ***, представлявано от д-р В.Л. *** каб. 4 да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен сума в размер на 457 /четиристотин петдесет и седем/ лева, от които 249 /двеста четиридесет и девет/ лева, представляващи направени разноски за юрисконсултско възнаграждение и 208 /двеста и осем/ лева за разноски за вещо лице.
167 Административно дело No 98/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители И.Б.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.6.2016г.
Определение от 03.06.2016 г. - ОТМЕНЯ разпореждане от 15.05.2016год. за насрочване на делото в открито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.И. срещу уведомително писмо изх.№ 01-6500/6010 от 08.02.2011 год. за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2009 год. издадено от зам. директор на Държавен фонд “Земеделие”, в частта, с която му е отказано финансово подпомагане по СЕПП и по НДДП като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98/2016год. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 29.9.2016
Административно дело № 9381/2016
С Определение № 10143 от 29.09.2016 г. по адм.д.№ 9381/2016 г. на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ определение № 164/03.06.2016 г., постановено по адм. дело № 98/2016 г. по описа на Административен съд Сливен в частта му, с която е прекратено производството по жалбата на И. Б. И. против заповед № РД 20-449/16.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата в тази и част. ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата му част. ОТХВЪРЛЯ искането на И. Б. И., за присъждане на разноски по делото.
168 Административно дело No 98/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители И.Б.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 20.10.2016г.
Определение от 20.10.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.И. срещу заповед № РД 20-449/16.12.2015 год. на министъра на земеделието и храните, с която е отхвърлена жалбата на лицето срещу отказ за финансово подпомагане, обективиран в Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2009 год. с изх.№ 01-6500/6010 от 08.02.2011 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98/2016 год. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.12.2016
Административно дело № 13820/2016
С Определение № 14366/28.12.2016 г. по адм.д.№ 13820/2016 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 261 от 20.10.2016 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д.№ 98/2016 г.
169 Административно дело No 99/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 1.9.2016г.
Решение № 124/01.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Монограм - С – С.К.”, ЕИК 119508587, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, кв. „Българка” 7-Е-12, представлявано от С.Т.К. против Заповед № 15-263/26.02.2016 г., издадена от Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
170 Частно административно дело No 100/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.С.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 31.3.2016г.
Определение от 31.03.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Монограм С – С. К.“, ЕИК 119508587 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. “Българка”, бл. 7-Е-12 представлявано от Славянка Тодорова Кирова за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-15-263/26.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а, ал. 3 във връзка с чл.57а, ал. 1, т. 1, предложение първо и т.2 от ЗУТ е наредено на оспорващия да премахне „Преместваем обект за търговска дейност“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67338.525.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, кв. 575 по плана на кв. “Българка”, до бл. 25, гр. Сливен, разположен върху имот – общинска собственост. ОСЪЖДА ЕТ „Монограм С – С. К.“, ЕИК 119508587 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. “Българка”, бл. 7-Е-12 представлявано от Славянка Тодорова Кирова, да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за образуване на настоящото производство в размер на 50 /петдесет/ лева

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.5.2016
Административно дело № 5139/2016
С Определение № 6010/18.05.2016 г. по адм.д.№ 5139/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 108/31.03.2016 г., постановено по ч.адм.д № 100/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 18.5.2016г.
171 Административно дело No 104/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.5.2016г.
Определение от 04.05.2016 г. - Оставя без разглеждане искова молба /наименувана „исково заявление”/ от М.А.М., с адрес ***, против Директора на Регионална дирекция по горите, гр. Сливен за изплащане на обезщетение за претърпени от незаконосъобразно наказателно постановление имуществени вреди в размер на 300,00 лева и неимуществени вреди в размер на 2 970,00 лева. Прекратява производството по административно дело № 104/2016 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила от 24.5.2016г.
172 Административно дело No 105/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бул Ленд Инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 11, представлявано от управителя И.Г.И., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО– за земеделски земи” за кампания 2014 г. с Изх. № 02-200-2600/9809 от 20.11.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 105 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.6.2016г.
173 Административно дело No 106/2016 КСО Р.П.С. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2016г.
Решение № 83/07.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.С. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Решение № 1012-19-32#1 от 08.03.2016 г., издадено от Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Р.П.С. против Разпореждане № ********** № 2 / прот. № N03328 от 17.11.2015 г. на Ръководителя на Пенсионно осигуряване в частта относно спирането на личната й социална пенсия за инвалидност. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, заявено чрез юрисконсулт Иванка Петрова Младенова – Георгиева, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
174 Административно дело No 107/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.6.2016г.
Определение от 03.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.2 ал.2 от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени, в частта “документ за внесена такса за издаване на разрешение за разкопаване съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги“. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 107/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
175 Административно дело No 108/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.6.2016г.
Определение от 02.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено по делото на 18.04.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.06.2016 г. от 14,30 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Милена Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбата на чл. 44, т. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, приета от Общински съвет Нова Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 108 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
176 Административно дело No 109/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 98 / 01.07.2016 г. -Отменя разпоредбата на чл.52, т.50 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Община Котел, приета с Решение № 17 от 06.03.2003 г. на Общински съвет Котел, като незаконосъобразна. Осъжда Общински съвет Котел да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 23.7.2016г.
177 Административно дело No 110/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КИРИЛ ПРОДАНОВ ДИНЕВ КАТО ЕТ С ФИРМА КОРЕКТ КИРИЛ ДИНЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 106 / 27.07.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.Д. като едноличен търговец с фирма „Корект – К.Д.”, с адрес *** срещу Заповед № РД – 15 – 370/16.03.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а ал. 3, във вр. с чл. 57а ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат преместваем обект „Павилион – автомивка”, находящ се в УПИ ХІІ „За кооперативен пазар”, кв. 382 по плана на кв. „Ново село”, върху имот общинска собственост с идентификатор 67338.528.391.7 по кадастралната карта на гр. Сливен, разположен в пространството върху имот – общинска собственост, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.П.Д. *** да заплати на Община Сливен разноски в общ размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева.
178 Административно дело No 111/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО ФАРМ 2010 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 109 / 21.07.2016 г. - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 г. с Изх. № 02-200-2600/9044 от 21.03.2016 г., издаден от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”– София. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София, да заплати на „Еко фарм 2010” ЕООД с ЕИК: 201260729, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 22, представлявано от управителя И.С.Т., сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
179 Административно дело No 112/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 20.4.2016г.
Определение от 20.04.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дивамар“ ЕООД гр.Варна, представлявано от М.З.Щ. против Заповед № ПО-04-85/22.03.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство“ гр.Котел към ЮДП, с която е обявено класирането на участниците в търг за обект 45 и на първо място е класиран участникът „Вълкана“ ЕООД гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 112 /2016 г. по описа на Административен съд гр.Сливен, поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия.
В законна сила от 13.5.2016г.
180 Административно дело No 113/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.6.2016г.
Определение от 01.06.2016 г. - Оставя без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.55 ал.1 т.17 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Осъжда Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. Прекратява производството по адм. д. № 113/2016 г. по описа на АдмС Сливен.
В законна сила от 11.6.2016г.
181 Административно дело No 114/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” 219-4-112, представлявано от управителя М.З.Щ., подадена против Заповед № ПО-04-82 от 22.03.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство” Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 114 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2016г.
182 Административно дело No 115/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.11.2016г.
Решение от 07.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. И. Г. от гр.Сливен, в качеството му на представляващ ЕТ „Леон комерс - Веселин Иванов“ гр.Сливен срещу Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в Писмо изх. № 9400-7111 от 11.04.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на основание чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 271, ал. 3 от АПК и сключен Договор от 20.10.2015 г. между Община Сливен и “Веда инвест” ООД с.Глуфишево, общ.Сливен, представлявано от Коста Петков е определен период за принудително изпълнение на Заповед № РД-15-963 от 14.04.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен, за премахване на незаконен строеж: “Търговски обект - павилион, находящ се в гр.Сливен, централна пешеходна зона, пл.“Ал.Стамболийски“ кв.285 по плана на ЦГЧ, изпълнен от ЕТ „Леон комерс - Веселин Иванов“ гр.Сливен, което да се осъществи от „Веда инвест“ ООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 298, ал. 4 от АПК.
В законна сила от 7.11.2016г.
183 Частно административно дело No 116/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.4.2016г.
Определение от 14.04.2016 г. - СПИРА по жалба на В. И. Г., в качеството на собственик на ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 изпълнението на писмо изх. № 9400-7111/11.04.2016г. на Кмет на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К.П. принудително изпълнение на Заповед № РД 15-963/14.04.2015г. на Кмета на Община Сливен за премахване на незаконен строеж: „Търговски обект – павилион“ , находящ се на централна пешеходна зона, пл.“Александър Стамболийски“ кв.285 по плана на ЦГЧ Сливен, изпълнен от ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ гр.Сливен и е определен период от 10.00 ч. на 14.04.2016 г. до 17.00 ч. на 15.04.2016 г. за изпълнение премахването на незаконния строеж до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 115 / 2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6, представлявано от В. И. Г. да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.4.2016г.
184 Административно дело No 117/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС МАГИ 7 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 26.5.2016г.
Определение от 26.05.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Маги – 7” ООД с ЕИК 119665132, представлявано от управител И.Ц.И. срещу § 2 от Решение № 177 от 31.03.2016 година на Общински съвет Сливен, в частта, в която е създадена нова т.4 в раздел ІІ на Решение № 1592 от 16.12.2014 год. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 117/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.6.2016г.
185 Частно административно дело No 118/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МАГИ 7 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.4.2016г.
Определение от 14.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на „Маги – 7“ ООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.“Клуцохор“ 6-Б-15, представлявано от управителя И. Ц. И за спиране на предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на Общински съвет Сливен, на Решение № 177 по протокол № 7/31.03.2016г. на Общински съвет Сливен, в частта му по § 2, с което на основание чл.21 ал.1 и т.23 от ЗМСМА и чл.16г и чл.16 д от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили Общински съвет Сливен се създава нова т.4 в раздел II на Решение № 1592 от 16.12.2014г., прието от Общински съвет Сливен със следното съдържание: „Общинският съвет възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор, чрез пряко възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по общинската транспортна схема с „Пътнически превози“ ЕООД гр.Сливен, в качеството му на Вътрешен оператор, считано от 21.03.2016г., , като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА „Маги – 7“ ООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.“Клуцохор“ 6-Б-15, представлявано от управителя И. Ц. И БУЛСТАТ 119665132 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 7.6.2016
Административно дело № 6098/2016
ОБЕЗСИЛВА определение №123 от 14.04.2016 г. по адм. д. № 118/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по искането на Маги-7 ООД, гр. Сливен за спиране на допуснатото предварително изпълнение на решение №177 в частта по §2, прието по протокол №7 от 31.03.2016 г. на Общински съвет-Сливен.
В законна сила от 7.6.2016г.
186 Частно административно дело No 120/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.4.2016г.
Определение от 14.04.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането вх. № СД-01-03-1342/14.04.2016г. на В. И. Г., в качеството на собственик на ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 за спиране изпълнението на Заповед № РД 15-963/14.04.2015г. на Кмета на Община Сливен, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 120 / 2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 25.4.2016г.
187 Административно дело No 121/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.К.У.С. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.9.2016г.
Решение № 134/08.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.У.-С.,***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-15 от 17.03.2016 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.К.У.-С.,***, да заплати на РДНСК Югоизточен район направени по делото разноски в размер на 300 (триста) лева.
188 Административно дело No 122/2016 Закон за автомобилните превози В.И.И. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.10.2016г.
Решение № 150 / 11.10.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на В.И.И. ЕГН ********** Заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-1149/22.05.2015 год.издадена от и.д. Началник ОО „Автомобилна администрация” гр. Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен ДА ЗАПЛАТИ на В.И.И. ЕГН ********** разноски по адм.д. № 122/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен в размер на 300 лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен ДА ЗАПЛАТИ на В.И.И. ЕГН ********** разноски по адм.д. № 140/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен в размер на 310 лева представляващи 300 лева адвокатски хонорар и 10 лева държавна такса. ОСЪЖДА Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ Сливен ДА ЗАПЛАТИ на В.И.И. ЕГН ********** разноски по адм.д. № 11216/2015 год. по описа на ВАС гр.София в размер на 305 лева представляващи 300 лева адвокатски хонорар и 5 лева държавна такса.
189 Административно дело No 123/2016 Закон за достъп до обществена информация ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
Решение № 96 / 20.06.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД писмо № 29-04-7/24.03.2016 год. на директора на РЗОК-Сливен. ИЗПРАЩА преписката на РЗОК-Сливен за ново произнасяне в срока по чл. 28 ЗДОИ по молба вх.№ 29-04-7/10.03.2016 год. на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД съобразно задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД с управител д- Александър Александров гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а ЕИК 119502758 разноски по делото в общ размер на 400 лева, от които 350 лева представляващи адвокатски хонорар и 50 лева държавна такса.
В законна сила от 7.7.2016г.
190 Административно дело No 124/2016 Закон за достъп до обществена информация ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.7.2016г.
Решение № 93/05.07.2016 г. - ОТМЕНЯ отказа на Директора на РЗОК-Сливен, обективиран в писмо изх. № 29-04-7/24.03.2016 год., за предоставяне на достъп до обществена информация поискана с молба вх.№ 29-04-7/10.03.2016 год. на „ДКЦ 1 –Сливен“ ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а. ВРЪЩА административната преписка на Директора на РЗОК-Сливен за ново произнасяне по молба вх.№ 29-04-7/10.03.2016 год. на „ДКЦ 1 –Сливен“ ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен да заплати на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а, ЕИК 119502758, разноски по делото в размер на 50 (петдесет) лева за внесена държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 27.7.2016г.
191 Административно дело No 125/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 2.8.2016г.
Определение от 02.08.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Г. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № РД- 15-963 от 14.04.2015 година на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 125/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.10.2016
Административно дело № 11544/2016
С Определение № 11240 от 25.10.2016 г. по адм.д.№ 11544/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 202/02.08.2016 г. по адм.д.№ 125/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 25.10.2016г.
192 Административно дело No 126/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС ДИОРА КОМЕРС 78 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Диора комерс 78” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 17, представлявано от управителя А.М.А., за спиране изпълнението на задължителни предписания, обективирани в Констативен протокол № 111ИМ от 19.04.2016 г., съставен от И.И.М. – гл. инспектор в Общинска администрация Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Диора комерс 78” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 17, представлявано от управителя А.М.А., против задължителни предписания, обективирани в Констативен протокол № 111ИМ от 19.04.2016 г., съставен от И.И.М. – гл. инспектор в Общинска администрация Сливен ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 126 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 2.8.2016
Административно дело № 6867/2016
ОТМЕНЯ Определение №144 от 11.05.2016 г. на Административен съд Сливен, постановено по административно дело №126/2016 г. в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на "Диора Комерс 78" ООД, седалище и адрес на управление Сливен, ул." Цар Освободител" № 17 срещу задължителни предписания в Констативен протокол №111ИМ от 19.04.2016 г. на главен инспектор в Община Сливен, дадени на основание чл. 172 от Закона за туризма и съдебното производство е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдебното производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
193 Административно дело No 126/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС ДИОРА КОМЕРС 78 ООД ИВАН ИВАНОВ МАРКОВ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.11.2016г.
Решение № 165/11.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Диора комерс 78” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 17, представлявано от управителя А.М.А., подадена против Задължителни предписания, обективирани в Констативен протокол № 111ИМ от 19.04.2016 г. по описа на Община Сливен, съставен от И.И.М. – главен инспектор в Общинска администрация Сливен.
194 Административно дело No 127/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.Й.К. ИСМАИЛ ХРЮСТЕМОВ АХМЕДОВ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ПРИ ГООР - РУ НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 31.8.2016г.
Решение № 123/31.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К. Й.К. срещу Заповед за задържане рег. № 1670зз-254/24.04.2016 год., с която на основание чл. 72, ал.1, т.2 от ЗМВР е разпоредено задържането му за срок от 24 часа, издадена от полицейски орган - старши полицай при ГООР – РУ на МВР – Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен Административен съд на РБ.
В законна сила от 17.9.2016г.
195 Административно дело No 128/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ОБЩИНА КОТЕЛ   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.4.2016г.
Определение от 28.04.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Котел, с посочен адрес гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1 против Отказ на Министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17 ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128/2016 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на родово компетентния съд – Върховен административен съд.
В законна сила от 28.4.2016г.
196 Административно дело No 129/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.П.К.,
К.И.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.6.2016г.
Решение № 86 / 15.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.К. и К.И.К. *** против Заповед РД-29-254 от 12.04.2016 год. на Кмета на община Нова Загора, с която се отказва одобряването на проект за изменение на ПУП - План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779, кв. 141 по ПУП/ ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР/ на гр. Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на касационно обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 24.11.2016
Административно дело № 8574/2016
С определение № 12717/24.11.2016 г. по адм.д.8574/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ж.П.К. и К.И.К. срещу Решение № 86 от 15.06.2016 г. по адм.д.№ 129/2016 г. на Сливенски административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 8574/2016 г. на Върховния административен съд - второ отделение.
В законна сила от 7.12.2016г.
197 Административно дело No 130/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.9.2016г.
Решение № 131/12.09.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Диагностично-консултативен център Сливен“ ООД гр.Сливен със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5 представлявано от управителя д-р К.П.К. срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-04-5/08.04.2016 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е приканено в 14 дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 2 299 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „Диагностично-консултативен център Сливен“ ООД гр.Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5 представлявано от управителя д-р К.П.К. разноски по делото в размер на 50 лева представляващи държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
198 Административно дело No 132/2016 Закон за убежището и бежанците Ш.Н.   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 4.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Сливен и Административен съд София - град за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по жалба от Ш.Н., ЛНЧ:********** - Украйна, с настоящ адрес: *** Загора, подадена против Решение № 8974 от 25.11.2015 г. на Заместник Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на Върховния административен съд, чрез Председателя на Върховния административен съд. Да се изпрати препис от настоящото определение на жалбоподателя и на органа, издал оспорения акт - за сведение. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на жалбоподателя и на органа, издал оспорения акт - за сведение.
199 Административно дело No 133/2016 Закон за движението по пътищата С.Г.С. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.9.2016г.
Решение № 135/12.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С. ***, против принудителна административна мярка по чл. 171, т. 5, б."б" от Закона за движение по пътищата - „Преместване на паркирано превозно средство без знанието на неговия собственик" относно лек автомобил, марка „Пежо", рег. № СТ 4348 АВ, наложена на 10.02.2016 г. от старши полицай в звено „Общинска полиция" - Стара Загора към ОД на МВР - Стара Загора - К. Х. К., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 4.10.2016г.
200 Административно дело No 135/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.К.У.,
К.К.У.С.
  Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 12.5.2016г.
Определение от 12.05.2016 г. - Прекратява производството по адм.д. № 135 по описа на Административен съд Сливен за 2016 година. Заверен препис от настоящото определение, ведно с материалите по адм.д. № 135 от 2016 год. да се приложат към адм.д. № 121 от 2016 год. на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Р България.
В законна сила от 3.6.2016г.
201 Административно дело No 136/2016 КСО Г.Т.Д. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.10.2016г.
Решение № 142/04.10.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Д. ***, ЕГН ********** срещу Решение № 1012-19-46#1/07.04.2016 г. на Директора на Териториално поделение на НОИ - Сливен, с което е отхвърлена жалбата му против отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, обективиран в Разпореждане № 2113-19-457#2 от 03.02.2016 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Т.Д., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на ТП на НОИ - Сливен разноски в размер 500,00 (петстотин) лева.
202 Административно дело No 137/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Е.М.Ц. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.5.2016г.
Определение от 26.05.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М.Ц. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № 804з-142/25.04.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен, с която е разпоредено въвеждане на допълнителни задължения на началник група „Отчет на пътно - транспортните произшествия, на административнонаказателната дейност и информационно – аналитичната дейност” в сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Сливен старши инспектор Е.М. - да въвежда протоколите за ПТП в АИС „Отчет и анализ на ПТП”, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 137/2016 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2016
Административно дело № 7789/2016
С определение № 8899/19.07.2016 г.по адм.д. № 7789/2016 г. на ВАС, Пето отделение -ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 152 от 26.05.2016 г. по адм.д.№ 137/2016 г. по описа наАдминистративен съд - Сливен.
В законна сила от 19.7.2016г.
203 Административно дело No 138/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители СТЕМО 2013 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.6.2016г.
Определение от 20.06.206 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стемо 2013” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Г.С.Раковски” № 29А, представлявано от управителя Г.И.П., подадена против Заповед № 03-РД / 1115 от 29.03.2016 г., издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. ОСЪЖДА „Стемо 2013” ЕООД с ЕИК: 202471234, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Г.С.Раковски” № 29А, представлявано от управителя Г.И.П., да заплати на Държавен фонд “Земеделие”– София, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 9.7.2016г.
204 Административно дело No 139/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.6.2016г.
Определение от 07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ разпореждане от 30.05.2016 г., с което е насрочено открито съдебно заседание по делото за 21.06.2016г. от 14.00 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.М. *** против Заповед № РД-15-156/04.02.2016г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено премахване на незаконен строеж „Масивна ограда“, находящ се в южната част на поземлен имот с идентификатор VI-402, кв.48 по кадастралния и регулационен план на с.Тополчане, община Сливен, с административен адрес ул.“Христо Ботев“ № 20. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 139/2016 г. по описа на Административен съд Сливен, поради оттегляне на оспорения акт от издалия го орган.
В законна сила от 28.6.2016г.
205 Административно дело No 140/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.6.2016г.
Определение от 14.06.2016 г. - Оставя без разглеждане оспорване обективирано в Заповед № РД-11-16-002 от 10.05.2016 г. на Областен управител на Област Сливен против т.1 и 2 от Решение № 141 от 31.03.2016 г. на Общински съвет Котел. Прекратява производството по адм. д. № 140/2016 г. по описа на АдмС Сливен.
В законна сила от 30.6.2016г.
206 Административно дело No 141/2016 Закон за автомобилните превози ВАЛЕЙ КОЗМЕТИКС ООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.7.2016г.
Решение № 117/22.07.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Валей Козметикс“ ООД, БУЛСТАТ 200484133, с управител В.Ж.Б., с адрес ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1027 от 05.05.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Сливен, като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
207 Административно дело No 142/2016 Закон за движението по пътищата ВАЛЕЙ КОЗМЕТИКС ООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.8.2016г.
Решение № 126 / 15.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Валей козметикс” ООД, ЕИК 200484133, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Ген. Заимов” № 5, представлявано от В.Ж.Б. срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1001/27.04.2016, издадена от Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Сливен към ИА „Автомобилна администрация”, с която е разпоредено спиране от движение на лек автомобил Дачия Сандеро рег. № СН 1050 АМ, собственост на „Валей Козметикс” ООД с ЕИК 200484133 за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела с регистрационен номер СН 1050 АМ и отнемане на Свидетелство за регистрация част ІІ № 006782741, с определено място за домуване на спрения от движение автомобил - платен охраняем паркинг с адрес гр. Нова Загора, ул. „Асеновско шосе” № 2, „Дани Транс” ЕООД, като неоснователна.
В законна сила от 26.9.2016г.
208 Административно дело No 143/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители Й.М.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.8.2016г.
Решение № 129/31.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.Г. ***, подадена срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-200-6500/88 от 23.10.2014 г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за сума от 9 262,92 лв., представляваща 25 % от общата изплатена сума по мярка 211 за кампании 2007, 2008, 2009 и 2010 г., който акт е оспорен по административен ред пред Министъра на земеделието и храните, като жалбата е оставена без уважение от непосредствено по - горестоящия административен орган със Заповед № РД-20-86/22.04.2016 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.М.Г., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в размер на 793,00 /седемстотин деветдесет и три/ лева.
209 Административно дело No 144/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Т.А.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.7.2016г.
Решение № 116/18.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-571/15.04.2016 г. на Кмета на община Сливен, издадена на основание чл.25, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС, с която е наредено да се отчужди в полза на община Сливен 9 кв.м., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 67338.518.139, целият с площ 278 кв.м. по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 м/ с административен адрес: ул."Черно море" № 23 кв."Ново село", гр.Сливен при граници на целия имот с поземлени имоти с идентификатори: №№67338.518.127, 67338.518.138 и 67338.518.171 от собственика на имота Т.А.А. - пряк наследник на Никула Стефанова Атанасова и Андон Петков А., като му е определено парично обезщетение в размер на сумата от 1 635 лв. , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ОСЪЖДА община Сливен да заплати на Т.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляващи направените от жалбоподателя по делото разноски. На основание чл. 27, ал. 6 от ЗОС решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 18.7.2016г.
210 Административно дело No 145/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители О.А.Ш. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.6.2016г.
Определение от 03.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането с посочено правно основание чл. 256 и чл. 257 от АПК, подадено от О.А.Ш. с ЕГН: ********** чрез пълномощника му адв. Х.И.Х. ***, в което е заявено искане да бъде осъден Началникът на Сектор ПП при ОД на МВР Сливен да извърши действия по връщане на СУМПС на О.А.Ш., поради изтичане на наказанието „лишаване от право да управлява МПС”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 145 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 21.6.2016г.
211 Административно дело No 146/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Б.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.11.2016г.
Решение № 162/17.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-769/13.05.2016 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Б.Д.Д., младши оперативен дежурен в група „ОДЧ” при ОДМВР – Сливен на основание чл. 194, ал. 2, т. 2 във връзка с § 1, т. 22 от ЗМВР, чл. 197, ал. 1, т.4, чл. 201, ал. 1,т. 2 и чл. 204, т. 3 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Б.Д.Д. с ЕГН ********** сумата 300 /триста/ лева представляващи направени по делото разноски адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
212 Административно дело No 148/2016 Закон за министерство на вътрешните работи И.Т.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.10.2016г.
Решение № 136/06.10.2016 г.- ОТМЕНЯ Заповед № 343з-767 от 13.05.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на инспектор И.Т.И., полицейски инспектор V степен в група „Охрана па обществения ред", сектор „Охранителна полиция" в РУ-Сливен при Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на И.Т.И., с ЕГН: **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 11.11.2016г.
213 Административно дело No 149/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.Щ.Б.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.7.2016г.
Определение от 11.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Щ.Б. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Експертно решение № 0177 от заседание № 024 от 10.02.2016 г. на Специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по вътрешни болести. ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Н.Щ.Б. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за възстановяване на срока за обжалване на Експертно решение № 0177 от заседание № 024 от 10.02.2016 г. на Специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по вътрешни болести. ОСЪЖДА Н.Щ.Б. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Национална експертна лекарска комисия – София, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 149 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2016
Административно дело № 12822/2016
С Определение № 13605/13.12.2016 г. по адм.д. 12822/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 187 / 11.07.2016 г. по адм. дело № 149 / 2016 г. на Административен съд – Сливен в частта му, с която е оставено без разглеждане оспорването по жалба на Н. Щ. Б., от [населено място] срещу експертно решение № 0177 от заседание № 024 от 10.02.2016 г. на Националната експертна лекарска комисия, състав по вътрешни болести, отхвърлено е искането за възстановяване на срока за обжалване на акта на медицинската експертиза по оценка на работоспособността и е прекратено производството по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12822 / 2016 г. по описа на Върховния административен съд досежно частната жалба на Н. Щ. Б., от [населено място] в частта й, в която има белезите на искане по чл. 248 ГПК вр. с чл. 144 АПК и я изпраща по подсъдност на Административен съд – Сливен за произнасяне.
214 Административно дело No 150/2016 КСО Л.Д.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.6.2016г.
Определение от 30.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. № СД-01-01-1950 / 08.06.2016 год., подадена от Л.Д. ***. ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-1950/ 08.06.2016 год., подадена от Л.Д. ***. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 150/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 14.7.2016г.
215 Административно дело No 151/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Д.   Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.6.2016г.
Определение от 09.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д. ***54/08.06.2016 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 151/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд, а именно Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 9.6.2016г.
216 Административно дело No 152/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 11.7.2016г.
Определение от 11.07.2016 г. - Оставя без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.55 ал.1 т.71 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Осъжда Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. Прекратява производството по адм. д. № 152/2016 г. по описа на АдмС Сливен.
В законна сила от 21.7.2016г.
217 Административно дело No 153/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър Х.Х.К. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 22.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х.К. против заповед № 18-3985 от 19.05.2016 год. на Началник на СГКК гр.Сливен за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ябланово, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 153/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
218 Административно дело No 154/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър М.Д.К.,
У.Д.К.,
В.Д.К.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.10.2016г.
Определение от 07.10.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на М.Д.К., У.Д.К. и В.Д.К.,*** срещу мълчалив отказ на Началника на СГКК гр. Сливен да се произнесе по Заявление вх. рег. № 01-122720/25.04.2016 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. Отменя свое протоколно определение от 20.09.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 01.11.2016 г. Прекратява производството по административно дело № 154/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 1.11.2016г.
219 Административно дело No 155/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.10.2016г.
Решение № 146/11.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-925/03.06.2016 г. на Директора на ОД на МВР -Сливен, с която по отношение на Д.Д.С. м.п.и. в участък „Запад" на РУ - Сливен при ОД на МВР -Сливен на основание чл. 194, ал. 2, т. 2, чл. 197, ал. 1, т.3, чл. 200, ал. 1, т. 11 предложение първо и чл. 204, т.3 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „Порицание" за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Д.Д.С. с ЕГН ********** сумата от 310 (триста и десет) лева представляващи направени по делото разноски.
220 Административно дело No 157/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.К.К.,
Р.Д.К.,
Д.П.Д.,
С.И.Д.,
М.П.М.,
П.И.С.,
З.К.Д.,
К.А.А.,
Х.И.Б.,
С.С.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.10.2016г.
Определение № 148/17.10.2016 г. - Отменя протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание на 27.09.2016 г., с което е даден ход на делото по същество. Прекратява производството по административно дело № 157/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. Осъжда Общински съвет Сливен да заплати на М.К. ***, Р.Д.К. ***, Д.П.Д. ***, С.И. ***, М.П.М. ***, П.И. ***, З.К.Д. ***, К.А. ***, Х.И.Б. *** и С.С.М. *** разноски по делото в общ размер 610,00 (шестстотин и десет) лева.
221 Административно дело No 160/2016 КСО Г.П.Т. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.12.2016г.
Решение № 189/30.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Г.П.Т. против Решение № 1012-19-90#4/25.05.2016 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен като неоснователна. ОСЪЖДА Г.П.Т., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, сумата от 375 /триста седемдесет и пет/ лева, от които 300 лева разноски за юрисконсултско възнаграждение и 75 лева направени разноски за възнаграждение на вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
222 Административно дело No 161/2016 Закон за пътищата БИЛБОРД ЕК ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2016г.
Решение № 139/27.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Билборд ЕК" ЕООД, седалище и адрес на управление гр.София ул. “Димитър Хаджикоцев“ № 112, ЕИК 201817733, представлявано от управителя Н.С.Т. против Заповед № РД-22-1 от 27.05.2016 г. на директора на ОПУ Сливен, с която е отнето разрешение № 53-00-73 от 14.04.2014 г. издадено от директора на Областно пътно управление Сливен за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на път II-66, км 22+680, дясно, с площ 12 кв.м., експлоатирано от "Билборд ЕК" ЕООД, като неоснователна.
В законна сила от 25.10.2016г.
223 Административно дело No 163/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ - БЛИЗНЕЦ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.10.2016г.
Решение № 141 / 12.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с Изх. № 02-200-2600/1356 от 19.05.2016 г., издадено от Живко Живков - Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, в частта, в която изцяло или частично са неодобрени за участие площи по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” от мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ИЗПРАЩА преписката на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, за ново произнасяне в отменената част. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на „Земеделска производствена кооперация „Близнец”” с ЕИК 119014132, със седалище и адрес на управление: с. Близнец, община Твърдица, представлявана от Председателя Х.М.К., сумата от 1400 /хиляда и четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото.
224 Административно дело No 164/2016 Закон за защита от дискриминация Д.П.Ч. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.7.2016г.
Определение от 14.07.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 164/2016 година по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на местно компетентния съд – Административен съд София - град.
225 Административно дело No 165/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.7.2016г.
Определение от 06.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.Д. с ЕГН: **********,***, да бъде осъдена Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, да направи в определен от съда срок искане до Министерство на земеделието и храните за участие на длъжностно лице от Министерство на земеделието и храните в Комисията по чл. 33, ал. 6 от ЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 165 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.7.2016г.
226 Административно дело No 166/2016 Закон за пътищата БИЛБОРД ЕК ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.9.2016г.
Решение № 140/21.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИЛБОРД ЕК" ЕООД, седалище и адрес на управление гр.София ул.“Димитър Хаджикоцев“ № 112, представлявано от управителя Н.С.Т. против Заповед № РД-22-2 от 27.05.2016 г. на директора на ОПУ Сливен, с която е отнето разрешение № 53-00-74 от 14.04.2014 г. издадено от директора на Областно пътно управление Сливен за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на път II-53, км 127+550, дясно, с площ 12 кв.м., експлоатирано от "Билборд ЕК" ЕООД, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила от 18.10.2016г.
227 Административно дело No 167/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.Д.,
М.С.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.11.2016г.
Решение № 160/11.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И. Д. и М.С. К. против Заповед № РД-12-515/02.06.2016 г. на Кмета на Община Нова Загора като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 10.12.2016г.
228 Административно дело No 169/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.10.2016г.
Решение № 147 / 04.10.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на В.М.Р., ЕГН **********,***, Заповед № РД-15-824 от 14.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати в полза на Административен съд гр.Сливен сумата от 10 (десет) лева, представляваща дължима държавна такса.
В законна сила от 27.10.2016г.
229 Частно административно дело No 170/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 30.6.2016г.
Определение от 30.06.2016 г. - СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № РД-15-824 от 14.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен, до приключване на производството по административно дело № 169/2016 г. на АдмС Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от обявяването му. Препис от настоящото Определение да се предостави незабавно за сведение на оспорващия и административния орган Кмета на Община гр. Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.7.2016
Административно дело № 8571/2016
С Определение № 9193/26.07.2016 г. по адм.д.№ 8571/2016 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 184 от 30.06.2016 г., постановено по адм.дело № 170/2016 г. по опис ана Административен съд - Сливен.
В законна сила от 26.7.2016г.
230 Административно дело No 171/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.12.2016г.
Решение № 193/21.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1092 от 27.06.2016 год. издадена от Директора на Областна дирекция на МВР-Сливен, с която на Г.И.Г. е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца считано от датата на връчване на заповедта като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. *** с ЕГН ********** сумата от 430 /четиристотин и тридесет/ лева представляваща разноски по делото, от които 10 лева държавна такса, 300 лева адвокатски хонорар и 120 лева депозит за вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
231 Административно дело No 172/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Ц.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.11.2016г.
Решение № 163/08.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1097 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор Г.Ц.Г., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Г.Ц.Г. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.11.2016г.
232 Административно дело No 173/2016 Закон за министерство на вътрешните работи В.В.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.12.2016г.
Решение № 194 / 21.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1096 от 27.06.2016 год. издадена от Директора на Областна дирекция на МВР-Сливен, с която на В.В.В. е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца считано от датата на връчване на заповедта като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Сливен ДА ЗАПЛАТИ на В.В.В. *** с ЕГН ********** сумата от 430 /четиристотин и тридесет/ лева представляваща разноски по делото, от които 10 лева държавна такса, 300 лева адвокатски хонорар и 120 лева депозит за вещо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
233 Административно дело No 174/2016 Закон за министерство на вътрешните работи И.П.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.11.2016г.
Решение № 164/08.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1093 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор И.П.Б., младши автоконтрольор ІІ степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на И.П. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.11.2016г.
234 Административно дело No 175/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.12.2016г.
Решение № 177/14.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1095/27.06.2016 г. на Директора на ОДМВР – Сливен, с която на С.М.Д., младши автоконтрольор І степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР – Сливен, на основание чл. 194, ал. 2, т. 2; чл. 197, ал. 1, т. 3; чл. 200, ал. 1 т. 11, предложение първо и чл. 204, т. 3 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на С.М.Д. с ЕГН ********** сумата 400 /четиристотин/, от които 300 лева представляващи направени по делото разноски адвокатско възнаграждение и 100 лева за заплатено възнаграждение на вещо лице. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
235 Административно дело No 176/2016 Закон за лова и опазване на дивеча ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 13.9.2016г.
Съгласно протоколно определение от 13.09.2016 г., съдът на основание чл. 135, ал. 2 от АПК във връзка с ал. 1 на същия текст ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 176/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен. ИЗПРАЩА материалите по делото на СлРС по компетентност. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.9.2016г.
236 Административно дело No 178/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Д.С.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.11.2016г.
Решение № 159/03.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Д., ЕГН **********,***, офис 6, чрез адв. М.Д. ***, против Заповед № 343з-1116/29.06.2016 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.С.Д., ЕГН **********, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Сливен, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
237 Административно дело No 179/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители И.С.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.12.2016г.
Решение № 184/07.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 03-200-РД/83 от 15.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие"гр. Сливен, с която на основание чл. 20а, ал. 2 във връзка с ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 25, ал.1, т. 4, предложение 2, чл. 27, ал.1, т. 1 и т. 2 и във вр. с чл. 15, ал. 2 от Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка "6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се отказва финансиране по заявление за подпомагане на И.С.Д. с УРН 657214, ИД № на проекта 20/06/1/0/02170. ВРЪЩА преписката на същия орган за ново мотивирано произнасяне в сроковете по АПК, съобразно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" гр. София да заплати на И.С.Д., ЕГН ********** сумата от 722 /седемстотин двадесет и два / лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
238 Административно дело No 180/2016 КСО Д.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.12.2016г.
Решение № 188/28.12.2016 г. - ОХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д. *** срещу Решение № 1012-19-95-1/03.06.2016 г. на Директор на ТП на НОИ – Сливен, в частта, с която е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № ********** от 19.01.2016г. на ръководител "Пенсионно осигуряване" в ТП НОИ Сливен и му е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69, ал.1 от КСО, като не е признат осигурителен стаж от трета категория - 5 години и 5 месеца за периода както следва: от 01.03.1978г. до 31.12.1980г. и от 01.06.1981г. до 31.12.1983г., представляващ времето за обучение на лицето като студент, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.И.Д. *** , ЕГН ********** *** съдебно деловодни разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от деня на съобщението. Решението да се съобщи на страните.
239 Административно дело No 181/2016 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ЕТ М.Д.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.10.2016г.
Решение № 152/05.10.2016 г. - ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Сливен, че задължението на Едноличен търговец Д. М. С. с фирма „Марти–Д-Димитър Славов”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Чайковски” № 20 ет. 1 ап. 1, като собственик на павилион и дървени навеси да освободи незаконно държания имот – общинска собственост, като премахне същите, монтирани в пространството на кв. 306 в ЦГЧ по плана на гр. Сливен, е отпаднало поради изтекла погасителна давност.
В законна сила от 25.10.2016г.
240 Частно административно дело No 182/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.Д.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.7.2016г.
Определение от 15.07.2016 г. - СПИРА по жалба на ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Чайковски“ бл. 20, ап. 1, ет. 1 изпълнението на писмо изх. № 9400-12074/11.07.2016г. на Кмета на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К.П.П. принудително изпълнение на Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат павилиона и дървените навеси за търговска дейност, разположени отляво на входа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, върху тротоарната настилка в пространството на кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. и е определен период от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. за изпълнение премахването на обекта до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 181 / 2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Чайковски“ бл. 20, ап. 1, ет. 1 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.7.2016г.
241 Административно дело No 185/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.7.2016г.
Определение от 25.07.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С160020-023-0000795/31.03.2016 год. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен срещу „ДЖОДИ -1“ ЕООД, до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 01.10.2016 г.
В законна сила от 25.7.2016г.
242 Административно дело No 186/2016 Закон за убежището и бежанците А.А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.8.2016г.
Решение № 125/11.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.А., роден на *** г. в гр. Халеб, Сирия, гражданин на Сирия, ЛНЧ **********, с настоящ адрес *** Загора срещу Решение № 3442/30.05.2016 г. на Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, В ЧАСТТА, с която е отказано предоставяне статут на бежанец на жалбоподателя, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 7.9.2016г.
243 Административно дело No 187/2016 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АНАНДА 2 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 4.10.2016г.
В съдебно заседание проведено на 04.10.2016 г. съдът ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА „АНАНДА 2” ЕООДс ЕИК 203030755, представлявано от управителя Н.И.Д. *** сумата 300 лв., представляваща направени от административния орган в настоящото производство разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
В законна сила от 12.10.2016г.
244 Частно административно дело No 188/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АНАНДА 2 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.7.2016г.
Определение от 21.07.2016 г. - СПИРА по искането на „Ананда-2“ ЕООД гр.Сливен ЕИК 203030755, представлявано от Н.И.Д., седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Хаджи Димитър“ бл.33 вх.Б, ет.2, ап.28 изпълнението на писмо изх. № 9400-12074/3/ от 11.07.2016г. на Кмета на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К.П.П. принудително изпълнение на Заповед № РД-15-424 от 05.03.2014 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат навес и павилион за търговска дейност, разположени в пространството отдясно на входа на ЦСМП-Сливен, върху тротоарната настилка, находящи се в кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на „Ананда-2“ ЕООД гр.Сливен, представлявано от Н.И.Д. и е определен период от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. за изпълнение премахването на обекта до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 187 / 2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно на страните по делото –„Ананда-2“ ЕООД гр.Сливен, Кмета на Община Сливен, ОДМВР Сливен и на фирмата изпълнител по телефон, факс и/или чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 21.7.2016г.
245 Административно дело No 189/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ЕТ М.Д.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 22.7.2016г.
Определение от 22.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Марти – Д – Д.С.” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Чайковски” бл. 20, ап. 1, ет. 1, подадена против Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен и Възлагателно писмо с Изх. № 9400-12074 от 11.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 8.8.2016г.
246 Административно дело No 190/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Р.И.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.11.2016г.
Решение № 157/09.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1090/27.06.2016 г. на Директора на ОД на МВР -Сливен, с която по отношение на младши инспектор Р.И.И., полицай в група „Охрана на обществения ред“, сектор „Охранителна полиция“ на РУ – Нова Загора при ОД на МВР -Сливен на основание чл. 194, ал. 2, т. 2, чл. 197, ал. 1, т.3, чл. 200, ал. 1, т. 11 предложение първо и чл. 204, т.3 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „Порицание" за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Р.И.И. с ЕГН ********** сумата от 310 (триста и десет) лева представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
247 Административно дело No 191/2016 Закон за движението по пътищата С.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.11.2016г.
Решение № 166/01.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.М., ЕГН **********, с адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № № 16-0804-000314/03.06.2016 г., издадена по чл. 171 т. 1 б. „в” от Закона за движението по пътищата от Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Сливен, с която е разпоредено по отношение на С.Д.М. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до успешно полагане на проверочен изпит, като неоснователна.
В законна сила от 23.11.2016г.
248 Административно дело No 193/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.С.П.А.С.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.12.2016г.
Решение № 186 / 21.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д. С.П. – АПМП – С.П.“ с ЕИК 119607129 срещу писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-05-125/04.07.2016 год. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО оспорващият е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 1292 лева. ОСЪЖДА ЕТ „Д. С.П. – АПМП – С.П.“ с ЕИК 119607129 представляван от С.П. Панайотов да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен сумата 400 /четиристотин/ лева, представляващи направени разноски, от които 300 лева за юрисконсултско възнаграждение и 100 лева за възнаграждение на вещо лице. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
249 Административно дело No 195/2016 Закон за убежището и бежанците А.М.А.,
И.А.А.,
А.А.А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.8.2016г.
Решение № 128/22.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А., ЛНЧ **********, лично и като законен представител на И.А.А., ЛНЧ ********** и А.А.А., ЛНЧ **********, всички граждани на Сирия, с настоящ адрес *** срещу Решение № 3431/30.05.2016 г. на Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, В ЧАСТТА, с която е отказано предоставяне статут на бежанец на жалбоподателката и на малолетните и деца, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 14.9.2016г.
250 Административно дело No 197/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.12.2016г.
Решение № 178/06.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1098 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор Н.Д.С., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Н.Д.С. ***, с ЕГН: **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
251 Административно дело No 198/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Й.Р.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.11.2016г.
Решение № 176/28.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1094 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на м.и. Й.Р.К., м.а. І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Сливен, да заплати на Й.Р.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 21.12.2016г.
252 Административно дело No 200/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.9.2016г.
Определение от 16.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ“ ЕООД с.Хрищени, общ.Стара Загора срещу мълчалив отказ на Началник РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба на дружеството против отказ за издаване на разрешение за строеж, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 200 / 2016г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 4.10.2016г.
253 Административно дело No 202/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Б.С. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.9.2016г.
Определение от 09.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.С. *** срещу разпореждане от 19.07.2016 год. на Председателя на Общински съвет Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 202/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 26.9.2016г.
254 Административно дело No 203/2016 Закон за движението по пътищата Р.Д.Р. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.12.2016г.
Решение № 192 / 20.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000357 от 22.06.2016 г., издадена от Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, с която на Р.Д.Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***, е наложено временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и изземване на свидетелството за управление на водач на МПС. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Р.Д.Р. с ЕГН: **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
255 Административно дело No 204/2016 Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.10.2016г.
Решение № 143/11.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000351/19.06.2016 г., издадена от Началник Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на Г.Ж.Ж., ЕГН ********** ***, на основание чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 1.11.2016г.
256 Административно дело No 205/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания З.П.С.,
М.С.С.,
П.П.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.8.2016г.
Решение № 130/29.08.2016 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 960/08.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен в частта, с която е определено парично обезщетение за отчуждаващата се част от 28 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 67338.404.100 по кадастралната карта на гр. Сливен, целият с площ от 695 кв.м., както следва: РАЗПРЕДЕЛЯ дължимото парично обезщетение за предвидените за отчуждаване 28 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 67338.404.100, в общ размер 315 /триста и петнадесет/ лева, определено съгласно чл. 22 ал. 3 от ЗОбС, съобразно квотите на съсобственост, както следва: М.С.С. – сума в размер на 105 /сто и пет/ лева; З.П.С. – сума в размер на 105 /сто и пет/ лева и П.П.А. – сума в размер на 105 /сто и пет/ лева. Решението е окончателно. Преписи от решението да се изпратят на страните, ведно със съобщенията за изготвянето му.
В законна сила от 29.8.2016г.
257 Административно дело No 207/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.10.2016г.
Съгласно протоколно определение от 19.10.2016 г., съдът на основание чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 159, т. 4 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Красимир Маринов - прокурор в Окръжна прокуратура-Сливен, подаден против разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2, т. 4, чл. 29, ал. 4, т. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен, приета от Общински съвет Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура-Сливен сумата от 20 лева, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207 по описа за 2016 г. на Административен съд - Сливен. Определението на съда може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок - за присъствалите страни, за неприсъствалата страна - от съобщаването, пред ВАС на Република България. Препис от влязлото в сила определение на съда ДА СЕ ИЗПРАТИ на Окръжна прокуратура - Сливен.
В законна сила от 1.11.2016г.
258 Административно дело No 208/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.11.2016г.
Решение № 158/03.11.2016 г. - Отменя разпоредбата на чл.47 ал.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, приета с Решение № 231 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Сливен, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.
259 Административно дело No 209/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.10.2016г.
Съгласно протоколно определение от 05.10.2016 г., на основание чл. 196 от АПК, във вр. с чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Красимир Маринов - прокурор при Окръжна прокуратура - Сливен, подаден срещу чл. 14, ал. 2, т. 1.2, т. 2.3 и т. 4, и чл. 16, т. 4 от Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Нова Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Сливен сумата от 20 лева, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 209 по описа за 2016 г., по описа на Административен съд - Сливен. Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок - за присъствалите страни от днес, за Общински съвет Нова Загора - от датата на съобщаване, пред ВАС на Република България.
В законна сила от 20.10.2016г.
260 Административно дело No 210/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.10.2016г.
Определение от 07.10.2016 г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Красимир Маринов – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 2, чл. 31, ал. 1, т. 7 и чл. 35, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора, приета от Общински съвет Нова Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.10.2016г.
261 Административно дело No 211/2016 Закон за лова и опазване на дивеча АТРОН ЕООД ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.9.2016г.
Определение от 27.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от „Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Байкал” № 1, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Х.Н.А. срещу Заповед № РД-10-051/12.02.2016 г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие ДП” – Сливен, с която е открита процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие ДП” – Сливен, находящи се в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Котел”, като НЕДОПУСТИМА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от „Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Байкал” № 1, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Х.Н.А. срещу Заповед № РД-10-0147/03.05.2016 г. на Директора на ЮИДП ДП - Сливен, с която са определени спечелилите търга с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Котел”, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 211/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 13.10.2016г.
262 Административно дело No 212/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.8.2016г.
Определение от 29.08.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.М.Р. против Заповед № РД-15-987/15.07.2016 год. на Кмета на Община Сливен поради оттегляне на същата ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.9.2016г.
263 Административно дело No 213/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗПК БЛИЗНЕЦ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.11.2016г.
Решение № 161/17.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Земеделска производствена кооперация „Близнец” – с. Близнец, община Твърдица с ЕИК: 119014132 и УРН: 182575, представлявана от Председателя на УС – Х.М.К. против Заповед № 03-РД/1990/28.06.2016 г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, като неоснователна. ОСЪЖДА Земеделска производствена кооперация „Близнец” – с. Близнец, община Твърдица с ЕИК: 119014132 и УРН: 182575, представлявана от Председателя на УС – Х.М.К. да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция сумата от 300 лева, направени разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
264 Административно дело No 214/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.П.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.9.2016г.
Определение от 02.09.2016 г. - Оставя без разглеждане исковата молба на Р.Д.П., с адрес *** срещу Красимира Филипова, зам. Министър и ресорен министър на затворите, Гергана Георгиева – главен комисар и директор на ГД „ИН” към МП – София, Йордан Данев – Началник на Затвора – Сливен, Сийка Павлова – Зам. Началник и Началник „Социални дейности” към Затвор – Сливен и Донка Илиева – отговорник на 2-ра група в Затвора - Сливен,в която се сочи, че искът е за последното престъпление от страна на отговорничката ИСДВР Донка Илиева, която се опитала да укрие и отклони от личната й сметка 1 000 лв., за обезщетение в размер на 50 000 лв. Прекратява производството по административно дело № 214/2016 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
265 Административно дело No 215/2016 Закон за местните данъци и такси П.Д.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.11.2016г.
Решение № 156/03.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № АУ002142/17.12.2015 г., издаден на основание чл. 107, ал.3 от ДОПК от главен експерт в Дирекция " Местни приходи" при Община Сливен, в частта относно установените вземания за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2010 и 2011 година, ведно с начислената върху тях лихва за недвижим имот в гр. Сливен, ул. „Драган Цанков” /Карл Маркс/ № 1 вх. Б ап. 12. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.Д.П. с ЕГН ********** сумата 310 /триста и десет/ лева, от които 300 /триста/ лева за заплатено адвокатско възнаграждение и 10 /десет/ лева, внесена държавна такса за образуване на производство. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.
266 Административно дело No 216/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.П.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.9.2016г.
Определение от 02.09.2016 г. - Оставя без разглеждане исковата молба на Р.Д.П., в която се моли съда да образува административно дело за „драстично безпрецедентно нарушение от страна на личния лекар в затвора, Диана Димова – директор на Здравния център към него и главния технолог, отговарящ за изпълнението на храненията в столовата към затвора г-жа Събева”, като е заявено, че „пряка отговорност за това изтезание и мъчение вече 3 г. и 3 м.” откакто пребивавала в ареста на затвора носели косвена вина и Екатерина Захариева – Министър на правосъдието, Сотир Цацаров – Главен прокурор на РБългария, Гергана Георгиева – Главен комисар и директор на ГД „ИН” и пряко виновните Йордан Данев – Началник на Затвора Сливен, Сийка Павлова – Зам. Началник на Затвора Сливен, Диана Димова – личен лекар и директор на „Здравен център” при Затвора Сливен и г-жа Събева – главен технолог и изпълнител на диетите в столовата към затвора, с молба съдът да образува дело и да присъди обезщетение от 500 000 лв. за това, че за 3 г. и 3 м. никога не са спазили диетата, която била препоръчана от нейния ендокринолог за диабета. Прекратява производството по административно дело № 216/2016 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
267 Административно дело No 217/2016 Закон за опазване на земеделските земи В.С.Н. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.11.2016г.
Решение № 173/16.11.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на В.С.Н. т.7 от Решение № 4/13.07.2016 год. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ-Сливен в частта за определената такса в размер над 10 530 лева. ОСЪЖДА Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ-Сливен ДА ЗАПЛАТИ на В.С.Н. ЕГН ********** *** разноски по делото в общ размер на 640 лева, от които 480 лева адвокатски хонорар, 150 лева депозит за вещо лице и 10 лева държавна такса.
268 Административно дело No 218/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.10.2016г.
Определение от 17.10.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Милена Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбата на чл. 6 от Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 218 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 26.10.2016г.
269 Административно дело No 220/2016 КСО В.К.Й. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.10.2016г.
Решение № 145/06.10.2016 г.- ОТХВЪРЛЯ жалба на В.К.Й., ЕГН **********,***, против Решение № 1040-19-9/26.07.2016 г., издадено от Директора на Териториално поделение на НОИ гр. Сливен.
В законна сила от 4.11.2016г.
270 Административно дело No 222/2016 Други Р.К.Н.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.9.2016г.
Определение от 12.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Мълчалив отказ на Директора на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов” – гр. Пловдив, по заявление от 19.07.2016 г. от Р.Н. да бъде записана за продължаване на обучението й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 222 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.9.2016г.
271 Административно дело No 224/2016 Други Р.К.Н.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.9.2016г.
Определение от 12.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Мълчалив отказ на Директора на Професионална гимназия по каменно обработване – с. Кунино, община Роман, по заявление от 21.07.2016 г. от Р.Н. за получаване на документи. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 224 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.9.2016г.
272 Административно дело No 225/2016 Закон за движението по пътищата С.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.11.2016г.
Решение № 167/09.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р. ***, подадена чрез адв. Х.Х. *** срещу Заповед № 16-0804-000472/29.07.2016 г., издадена от началника сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. "б" от ЗДвП "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач, до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 6 месеца", като НЕОСНОВАТЕЛНА.
273 Административно дело No 226/2016 Закон за държавния служител К.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.12.2016г.
Решение № 171/06.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-24-730/08.08.2016 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение с К.П.К., заемащ длъжността „Секретар” на Община Нова Загора, считано от 09.08.2016 г. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на К.П.К., ЕГН **********,*** сумата от 300 лв. (триста лева) направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
274 Административно дело No 227/2016 Закон за убежището и бежанците Д.Е. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.9.2016г.
Решение № 138 / 20.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д., ЛНЧ **********, г. на У., с настоящ адрес *** срещу Решение № 3909/02.06.2016 г. на Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, В ЧАСТТА, с която е отказано предоставяне статут на бежанец, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТМЕНЯ по жалба на Е.Д., ЛНЧ **********, г. на У., с настоящ адрес ***, Решение № 3909/02.06.2016 г. на Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, В ЧАСТТА, с която е отказано предоставяне на хуманитарен статут. ИЗПРАЩА делото като преписка на Председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски съдет за ново произнасяне по молбата на Е.Д., ЛНЧ **********, г. на У., с настоящ адрес ***, за предоставяне на хуманитарен статут при спазване на указанията, дадени с настоящото съдебно решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
275 Административно дело No 228/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.11.2016г.
С протоколно определение от 23.11.2016 г., на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Сливен срещу чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 4, и чл. 4, ал. 2, т. 2 и т. 4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл. 56 от ЗУТ на територията на Община Котел. ОСЪЖДА Общински съвет - Котел да заплати на Окръжна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 228/2016 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за вносителя на протеста и заинтересованата страна – Окръжна прокуратура – Сливен, и от съобщаването за Общински съвет - Котел.
В законна сила от 14.12.2016г.
276 Административно дело No 229/2016 Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти Т.П.Ш. ДИНАМО СЛИВЕН АД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 28.11.2016г.
Определение от 28.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. *** наименувана “жалба по чл. 112 и чл.119 от АПК относно неправилни действия и бездействия от директора на фирма „Динамо“ Сливен по специален ЗОСОИ“, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 229/2016 година по описа на Административен съд Сливен.
277 Административно дело No 231/2016 Други М.Д.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 28.9.2016г.
Определение от 28.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.И., с посочен адрес ІІ група, 116 в Затвора в гр. Сливен, подадена против мълчалив отказ на началника на затвора Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2016 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 24.10.2016г.
278 Административно дело No 233/2016 Закон за данъка върху доходите на физическите лица ЕТ Д.П.К. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.9.2016г.
Определение от 14.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Дракон – Петър Кръстев“, ЕИК 119515232, представлявано от Петър Иванов Кръстев, с адрес гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 36, против мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП - Бургас, офис Сливен. ПРЕКРАТЯВА като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 233/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка за разглеждане и произнасяне по спора на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ТД на НАП гр. Бургас. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ТД на НАП гр. Бургас. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ТД на НАП гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.12.2016
Административно дело № 11711/2016
С Определение № 14276 от 22.12.2016г. по адм.д.№ 11711/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОТМЕНЯ определение № 226/14.09.2016 г. постановено по адм. дело № 233/2016 г. по описа на Административен съд [населено място] ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от П. И. К., действащ като [фирма] жалба, заведена с вх. № 9657/15.08.2016 г. по регистъра на ТД на НАП [населено място], офис [населено място], против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП [населено място], офис С. да се произнесе по подаденото от същото лице възражение с вх. № 8003/05.07.2016 г.
279 Административно дело No 234/2016 Закон за интеграция на хората с увреждания Т.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.9.2016г.
Определение от 28.09.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Т.Н.К. срещу Заповед № ЗИХУ42/Д-СН/502 от 18.07.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, с която му е отказано отпускане на целева помощ за покупка на акумулаторна инвалидна количка, внос от страни – членки на ЕС. Отменя свое разпореждане от 07.09.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 04.10.2016 г. Прекратява производството по административно дело № 234/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 12.10.2016г.
280 Административно дело No 237/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗПК БЛИЗНЕЦ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.9.2016г.
Определение от 01.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кооперация „Земеделска производствена кооперация „Близнец””, със седалище и адрес на управление с. Близнец, община Твърдица, обл. Сливен срещу Заповед № 03-РД-2840/04.11.2015 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, с която е отказано финансиране на договори по приложен към същата списък с контрагенти. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2016 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на родово компетентния съд – Върховен административен съд.
281 Административно дело No 239/2016 Закон за лова и опазване на дивеча ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.9.2016г.
Определение от 27.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение „Ловно-рибарско дружество” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 11, представлявано от Председателя на УС К.Й.М., подадена против Писмо Изх. № АСД-11-636 от 28.06.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Сливен”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 239 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 8.10.2016г.
282 Административно дело No 241/2016 Закон за чужденците в РБ А.А.Р. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.9.2016г.
Определение от 14.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Актюрк А.Р., с адрес *** подадена против Заповед № 519/31.03.2014 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 241/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 26.9.2016г.
283 Административно дело No 242/2016 Закон за достъп до обществена информация В.И.Д.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.9.2016г.
Определение от 08.09.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на В.И.Д. *** срещу отказ за издаване на удостоверение за наследниците на Д. Я. Д., починал на 12.11.1944 г. в с. Миладиновци, общ. „Тунджа”, обл. Ямбол /наименуван в жалбата „Отказ за предоставяне на информация/, постановен в писмена форма от Кмет на Кметство с. Миладиновци, общ. „Тунджа”, обл. Ямбол. Прекратява производството по административно дело № 242/2016 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на местно компетентния съд – Административен съд гр. Ямбол.
284 Административно дело No 243/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 28.9.2016г.
Определение от 28.09.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 243 по описа на Административен съд Сливен за 2016 година. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд – Сливен и Административен съд София град по иск, подаден от Р.С.В. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София и Министерство на правосъдието за изплащане на обезщетение в размер на 25000 лева за причинени неимуществени вреди. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
285 Административно дело No 244/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.12.2016г.
Решение № 190/15.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.И. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № 392 от 29.08.2016 г., издадена от Кмета на Община Твърдица, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Навес на лятна градина към заведение за обществено хранене – кафе-аперитив”, изпълнен в ПИ с идентификатор 72165.507.2137 по КК на гр. Твърдица, област Сливен. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице- Областен управител на Област Сливен. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
286 Административно дело No 245/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АНТОНИЙ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.12.2016г.
Решение № 183/13.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Антоний“ ЕООД представлявано от управителя А.Х.Ч. със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв."Д."до бл.№ 20 к-с „Мерканто“ против Заповед № РД-15-1083/16.08.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а, ал.3вр. чл. 57а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията е наредено на „Антоний“ ЕООД да премахне обект "Рекламно-информационен елемент", разположен в пространството върху имот-общинска собственост над уличното платно на бул.“С.С.“ преди кръстовището за кв.“М.“ и кв.“Д.“ в гр.Сливен с обща застроена площ 63 кв.м. /22м/1,44м като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Антоний“ ЕООД представлявано от управителя А.Х.Ч. със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв."Д." до бл.№ 20 к-с „Мерканто“ ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен разноски по делото в размер на 600 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
287 Административно дело No 247/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.12.2016г.
Решение № 191/12.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Диагностично-консултативен център 1 -Сливен“ ЕООД гр. Сливен против писмена покана изх.№ 29-04-22 от 19.08.2016 г., издадена от Директора на РЗОК Сливен за възстановяване на суми получени без правно основание на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Диагностично-консултативен център 1 -Сливен“ ЕООД гр. Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2-А, ЕИК 119502758, да заплати РЗОК – Сливен направени по делото разноски в размер на 300 лв. (триста лева.). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
288 Частно административно дело No 249/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ИСКРА ММ 2011 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.9.2016г.
Определение от 14.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х., за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-893 от 30.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х., да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 249 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 27.9.2016г.
289 Административно дело No 251/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИСКРА ММ 2011 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.12.2016г.
Решение № 187 - ОТХВЪРЛЯ жалбата на от „И.-ММ 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Д.” бл. . вх. „.” ап. ., представлявано от А.К.Х. срещу Заповед № РД – 15 – 893 от 30.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65 ал. 1 от Закона за общинската собственост е наредено изземване на нежилищен общински имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев” (до стадиона), представляващ павилион с идент. № 67338.557.147.1 с площ 55 кв.м., разположен в поземлен имот № 67338.557.147, актуван с АОС № 3274/13.03.2015 г. с предоставени права за управление върху имота на Кмета на Община Сливен, поради това, че дружеството го държи без правно основание, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „И.-ММ 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Д.” бл. . вх. „.” ап. ., представлявано от А.К.Х. *** общ размер на 600,00 (шестстотин) лева.
290 Частно административно дело No 254/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Ю.А.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.9.2016г.
Определение от 17.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ю.А.Д. с ЕГН: **********,***, за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД 15-1102 от 18.08.2016 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА Ю.А.Д. с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса в размер на 10 /десет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2016
Административно дело № 11828/2016
С Определение № 12242 от 14.11.2016 г. по адм.д.№ 11828/2016 г. на ВАс, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 230 от 17.09.2016 г., постановено по адм. д. № 254/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 14.11.2016г.
291 Административно дело No 255/2016 Закон за местните данъци и такси ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.12.2016г.
Решение № 185/16.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларации № 1439-1/11.07.2016 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за недвижим имот, находящ се в с. Пет могили, община Нова Загора, пл. № 000303, е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за периода от 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. за услугата сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 334,25 лева, от които: главница – 333,23 лева и лихва към 11.07.2016 г. – 1,02 лева и установената такса битови отпадъци за периода от 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Радецки, община Нова Загора, пл. № 000239, в размер на 0,58 лева, от които: главница – 0,58 лева и лихва към 11.07.2016 г. – 0,00 лева ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Р.Т.Р., с адрес за призоваване гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” № 93, ет. 1, офис № 2 чрез адв. Е.М.М., срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 1439-1/11.07.2016 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” /„МДТ”/ при Община Нова Загора, потвърден с Решение № 4/01.09.2016 г. на Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Нова Загора в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Р.Т.Р., с адрес гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, сумата от 218 /двеста и осемнайсет/ лева, представляващи съдебно деловодни разноски, съобразно уважената част от жалбата. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
292 Частно административно дело No 257/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ИСКРА ММ 2011 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 19.9.2016г.
Определение от 19.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х. за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-893 от 30.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено изземване от „Искра – ММ 2011” ЕООД на нежилищен общински имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, представляващ павилион с ид. № 67338.557.147.1 с площ 55 кв. м., разположен в поземлен имот № 67338.557.147, актуван с АОС № 3274/ 13.03.2015г. като неоснователно. ОСЪЖДА „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х., да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса за образуване на дело в размер на 50 /петдесет/ лева.
В законна сила от 28.9.2016г.
293 Административно дело No 258/2016 Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.12.2016г.
Решение № 182/14.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Еврокапитал - България” ЕАД гр.Бургас, представлявано от изпълнителния директор Д.Д. против АУЗД № 1434-1/06.07.2016 г. на старши инспектор в отдел „МДТ” при Община Нова Загора, потвърден с решение № 5/01.09.2016г. на Началник отдел „МДТ“ при Община Нова Загора, с която се твърди нищожност, алтернативно незаконосъобразност на акта, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
294 Административно дело No 260/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.9.2016г.
Определение от 26.09.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С160020-023-0000795/31.03.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Сливен, на "Джоди - 1" ЕООД, до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 01.12.2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 26.9.2016г.
295 Административно дело No 265/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 31.10.2016г.
Определение от 31.10.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от В.Д.С.,***, против неуточнен акт измежду Заповед № 784 от 09.09.2016 г. и Заповед № 785 от 09.09.2016 на Кмета на община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 265/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 19.11.2016г.
296 Частно административно дело No 266/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.10.2016г.
Определение от 03.10.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането на В.Д.С.,*** за спиране на Заповед № РД-12-784 от 09.09.2016 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е спряно изпълнението на строеж „Стопанска постройка“, находящ в УПИ I\/-153 кв. 13 по плана на с. Крива круша, община Нова Загора, както и е забранен достъпа до него. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 266/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 21.10.2016г.
297 Административно дело No 268/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.10.2016г.
Определение от 07.10.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С160020-023-001952/22.06.2016 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен, срещу "МАНПАУЪР ПЕРСОНАЛ" ЕООД до приключване на ревизионното производство.
В законна сила от 7.10.2016г.
298 Административно дело No 269/2016 Други С.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.10.2016г.
Определение от 17.10.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 269 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на С.С.С. *** – за сведение.
299 Административно дело No 271/2016 Закон за социално подпомагане С.О.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.12.2016г.
Решение № 195/15.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-СН-НЗ/512/01.09.2016 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Нова Загора, с която на С.О.Б. е отказана целева помощ за отопление на основание чл. 2, ал.1 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008 год. и чл.10, ал.1, т.1 от ППЗСП за отоплителен сезон 2016/2017 год. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Нова Загора за ново произнасяне по заявление-декларация Вх. № ЗСП/Д-СН-НЗ-512/12.08.2016 год. на С.О.Б. при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивите на настоящото решение.
300 Административно дело No 272/2016 Закон за защита от дискриминация Д.П.Ч. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.12.2016г.
Решение № 175/01.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Ч. *** срещу Решение № 222/10.06.2016 г., постановено от трети заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация, по преписка № 370/2014 год., като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.Ч., ЕГН ********** *** да заплати на Комисията за защита от дискриминация, гр. София сумата от 500,00 /петстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
301 Административно дело No 274/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.К.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 23.12.2016г.
Определение от 23.12.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.Х. *** като орган на местно самоуправление и единствен компетентен орган за територията на общината да прекрати ползването на частни имоти – пътища, собственост на длъжника „Геостройкомплект” ЕООД гр. Хасково като общински пътища, което е нарушение на Конституцията за неприкосновеност на частната собственост” като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 274/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
302 Административно дело No 275/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.К.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.10.2016г.
Определение от 21.10.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 275/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 275/2016 г. по описа на Административен съд Сливен към адм. д. № 274/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.10.2016г.
303 Административно дело No 276/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 21.11.2016г.
Определение от 21.11.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 276/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване.
304 Административно дело No 277/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители КРОНОС ФАРМ ЕООД СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 24.11.2016г.
С протоколно определение от съдебно заседание проведено на 24.11.2016 г. съдът на основание чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 277/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, поради неподсъдност на правния спор. ИЗПРАЩА делото на компетентния Административен съд - Ямбол. Определението не подлежи на обжалване.
305 Административно дело No 278/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители АГРО ФАРМ 2005 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 24.11.2016г.
Определение от 24.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено по делото на 24.10.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.12.2016 г. от 14,15 ч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 278 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд– Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд - Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по телефона и чрез изпращане на препис от определението – за сведение.
306 Частно административно дело No 286/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Г.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 31.10.2016г.
Определение от 31.10.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Г.С. за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД-15-1301 от 30.09.2016 год. издадена от Кмета на Община Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБ.
307 Административно дело No 288/2016 Други ДЖОВАНИ ЕООД   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 29.11.2016г.
Определение от 29.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Джовани” ЕООД с ЕИК: 119595709, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 14, вх. В, ет. 3, ап. 15, представлявано от управителя Г.П.П., със съдебен адрес:*** – чрез адв. Ч.Д., подадена против Решение на Ръководителя на УО по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обективирано в Писмо на Ръководителя на УО при Министерство на труда и социалната политика относно: „Резултати от разглеждане на постъпили писмени възражения по процедура чрез подбор на проекти BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, с което подаденото от „Джовани” ЕООД възражение, във връзка с проектно предложение BG05М9ОР001-1.008-2025, е счетено за неоснователно и е прекратено производството по отношение на кандидата „Джовани” ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
308 Административно дело No 292/2016 Закон за социално подпомагане С.Т.Щ. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.12.2016г.
Решение № 181 / 01.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-СН/2577/05.08.2016 г. издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, с която е отказано на С.Т.Щ., ЕГН **********, социална помощ, представляваща целева помощ за отопление с твърдо гориво (в пари) за отоплителен сезон 2016/2017 г.. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен за издаване на нова акт по заявление-декларация с вх. № 3CП/Д-CH/2577/28.07.2016 г., при спазване на указанията в настоящите мотиви. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен да заплати в полза на Административен съд гр.Сливен сумата от 10 (десет) лева, представляваща дължима държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
309 Административно дело No 295/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 21.11.2016г.
Определение от 21.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Топлофикация - Сливен" ЕАД, гр.Сливен, представлявано от Изпълнителния директор К.Т.Т., с адрес ***, подадена срещу Решение № 14 от 25.10.2016 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-15-850/21.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 295/2016 година по описа на Административен съд Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се връчи на страните.
В законна сила от 1.12.2016г.
310 Административно дело No 296/2016 Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.12.2016г.
Определение от 30.12.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Н.В.Ф. *** срещу мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР – Сливен да се произнесе по подадено заявление за достъп до обществена информация, постъпило при органа с вх. № 812104-110/15.09.2016 г. Прекратява производството по административно дело № 296/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
311 Административно дело No 298/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.С.Й.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.12.2016г.
Определение от 09.12.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 298/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
312 Административно дело No 308/2016 Други Т.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.12.2016г.
Определение от 08.12.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.И. *** срещу отказ на Кмета на Община Сливен от 26.10.2016 г. да разгледа жалба вх. № 9400-21079/20.10.2016 г., с която било поискано надлежните органи да извършат оглед и измервания на незаконен строеж в имот с идентификатор 67338.545.14, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 308/2016 година по описа на Административен съд Сливен.
313 Административно дело No 309/2016 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.12.2016г.
Определение от 08.12.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.И. *** срещу Писмо изх. № 9400-21079(1) от 26.10.2016 г. на Кмета на Община С., с което органът е отказал да разгледа по същество подадена жалба вх. № 9400-21079/20.10.2016 г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 309/2016 година по описа на Административен съд С..
314 Административно дело No 310/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЛАТНО РУНО 08 ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.12.2016г.
Определение от 01.12.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 310/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 1.12.2016г.
315 Административно дело No 311/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.12.2016г.
Определение от 01.12.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 311/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 1.12.2016г.
316 КАНД No 226/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 17/12.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 430/09.10.2015 г., постановено по АНД № 992/2015 год. на Сливенски Районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
317 КАНД No 227/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.1.2016г.
Решение № 1/28.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427 от 08.10.2015 г., постановено по АНД № 897/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 28.1.2016г.
318 КАНД No 234/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕДОАРДО МИРОЛИО ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.1.2016г.
Решение № 271/14.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431/09.10.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 813/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.1.2016г.
319 КАНД No 236/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.1.2016г.
Решение № 272/13.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 437/13.10.2015 г., постановено по АНД № 1133/2015 г. по описа на СлРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 34/24.06.2015 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, с което на Община Сливен, ЕИК 000590654, представлявана от Кмета Кольо Йорданов Милев, е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 2000,00 (две хиляди) лева на основание чл. 200, ал. 1, т.2 от Закона за водите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване.
320 КАНД No 239/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА ГР.НОВА ЗАГОРА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.1.2016г.
Решение № 280/13.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 102/29.09.2015 год., постановено по АНД № 90/2015 год. по описа на Районен съд гр. Нова Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 1 от 13.02.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1/13.02.2015 год., издадено от Кмета на Община Нова Загора, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от управителя Пламен Трифонов Трифонов за нарушение по чл. 3 ал. 2 и на основание чл. 16 ал.1 т.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Нова Загора е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5 000 /пет хиляди/ лева на 500 /петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
321 КАНД No 240/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.1.2016г.
Решение № 274/12.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 100/28.09.2015 год. постановено по АНД № 95/2015 год. по описа на Районен съд гр. Нова Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 2 от 20.02.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2/20.02.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от управителя Пламен Трифонов Трифонов, за нарушение по чл. 3 ал. 2 и на основание чл. 15 ал. 2 и чл. 16 ал. 1 т. 2, във вр. с чл. 16 ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени /улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др./ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5 000,00 /пет хиляди/лева на 500,00 /петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.1.2016г.
322 КАНД No 245/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.1.2016г.
Решение № 276/14.01.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 443/19.10.2015 г., постановено по АНД № 993/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
323 КАНД No 247/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.1.2016г.
Решение № 278/11.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 480 от 30.10.2015 г., постановено по АНД № 1154/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-274 от 17.06.2015 г., издадено от Директора на РЗОК – Сливен, с което на „Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна”” ЕООД ЕИК: 119610965, с адрес: Сливен, ул. „Булаир” 49, представлявано от д-р М.П.П., на основание чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в общ размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. /с особено мнение/ 2. ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 247 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на отменената разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО, с оглед правилото на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./. Санкционната разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО е отменена с горепосочения ЗИДЗЗО и следователно са налице основанията на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съгласно които, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105в от ЗЗО наказуемостта за посочените в НП деяния е отпаднала. Предвид обстоятелството, че наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършените деяния не осъществяват състави на административни нарушения съгласно новата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките за приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 247 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на отменената разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО, с оглед правилото на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./. Санкционната разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО е отменена с горепосочения ЗИДЗЗО и следователно са налице основанията на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съгласно които, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105в от ЗЗО наказуемостта за посочените в НП деяния е отпаднала. Предвид обстоятелството, че наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършените деяния не осъществяват състави на административни нарушения съгласно новата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките за приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 11.1.2016г.
324 КАНД No 248/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.1.2016г.
Решение № 279/13.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 05.11.2015 г. постановено по АНД № 974/2015 г. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно.
325 КАНД No 249/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ К.Р.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 51/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 03.09.2015 г., постановено по АНД № 223/2015 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
В законна сила от 10.3.2016г.
326 КАНД No 250/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ДАНИ ДАН 09 ООД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.2.2016г.
Решение № 20/09.02.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение без номер от 26.10.2015 година, постановено по АНД № 1238/2015г. по описа на Сливенски районен съд, като правилно и законосъобразно.
327 КАНД No 251/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Х.Я. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 2/12.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 108/08.10.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 342/2015 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-047 от 20.07.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на И.Х.Я., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 17 ал. 1 и чл. 32 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, във вр. с чл. 56 ал. 1 и чл. 70 ал. 1 от ЗРА и на основание чл. 91 ал. 4 от с.з. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева по чл. 56 ал. 1 и 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева по чл. 70 ал. 1 от ЗРА, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 2 от ЗРА заплащане на обезщетение в размер на 75 лв. в полза на републиканския бюджет и на основание чл. 90 ал. 1 от с.з. отнемане в полза на държавата на 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 60 м. и размер на окото 90 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 60 м. и размер на окото 80 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 40 м. и размер на окото 70 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 70 м. и размер на окото 65 мм., 1 бр. гумена лодка „Уфимка” и 2 бр. гребла, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
328 КАНД No 252/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Е.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 18/12.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 107/08.10.2015 г., постановено по АНД № 343/2015 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-046/20.07.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” – отдел „Рибарство и контрол - Южна България” гр. Пловдив – Христомир Атанасов Копчев, с което на Г.Е.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 56, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и „Глоба” в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 70, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), както и на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 160 лева в полза на Републиканския бюджет по сметка на ИАРА и на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА са отнети в полза на държавата: 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 80 м. и р-р на окото 70 мм; 1 бр. мрежа „сетка” 60 м. и р-р на окото 60 мм.; 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 20 м. и р-р на окото 55 мм.; 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 20 м. и р-р на окото 70 мм.; 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 80 м. и р-р на окото 80 мм, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
329 КАНД No 253/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС К ЕНД И ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 10/12.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511/11.11.2015 г., постановено по АНД № 1448/2015г. по описа на СлРС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
330 КАНД No 255/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РЗОК СЛИВЕН МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 11/12.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 473/29.10.2015 г., постановено по АНД № 1186/2015г. по описа на СлРС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
331 КАНД No 256/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РЗОК СЛИВЕН МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.2.2016г.
Решение № 21/16.02.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 497/05.11.2015 г. постановено по АНД № 1187/2015 г. по описа на РС Сливен като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлана Драгоманска по КАНД № 256/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: В хода на съдебното производство и преди да е влязло в сила наказателното постановление, със Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване /ДВ, бр.48 от 27.06.2015 г./, разпоредбата на чл. 105в от ЗЗО, въз основа на която е санкционирано лечебното заведение, е отменена. При това положение в случая е налице хипотезата, предвидена в чл. 3, ал. 2 от ЗАНН – до влизане на наказателното постановление в сила е последвала нормативна промяна, изразяваща се в отмяна на приложимата към установеното деяние санкционна норма, така че към момента на постановяване на съдебното решение деянията, квалифицирани с постановлението като административни нарушения вече не са такива, тъй като не са обявени за наказуеми. Отмяната на санкционната разпоредба е по-благоприятна за нарушителя, защото има за последица отпадане на административнонаказателната му отговорност, поради което, наказателното постановление следва да бъде отменено само на това основание. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право. Административен съдия :
332 АНД No 257/2015 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.2.2016г.
Решение № 12/10.02.2016 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 776 от 11.03.2014 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 776 от 11.03.2014 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2016г.
333 КАНД No 258/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РЗОК СЛИВЕН МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 19/12.02.2016 г. - Оставя в сила Решение № 513/11.11.2015 г., постановено по АНД № 1181/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
334 КАНД No 259/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РЗОК СЛИВЕН МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.1.2016г.
Решение № 3/27.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514/11.11.2015 г. постановено по АНД № 1183/2015 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 259/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че са правилни изложените в горната насока мотиви на Районния съд.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 259/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че са правилни изложените в горната насока мотиви на Районния съд.
В законна сила от 27.1.2016г.
335 КАНД No 260/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 508/10.11.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1184/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2. /с особено мнение/ ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 260/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. Ето защо намирам, че изводите на Районния съд, че е налице извършено административно нарушение са правилни и обосновани. Като законосъобразен в тази насока приемам и извода за малозначителност на деянието и приложимост на чл. 28 от ЗАНН, формиран от първоинстанционния съдебен състав.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 260/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. Ето защо намирам, че изводите на Районния съд, че е налице извършено административно нарушение са правилни и обосновани. Като законосъобразен в тази насока приемам и извода за малозначителност на деянието и приложимост на чл. 28 от ЗАНН, формиран от първоинстанционния съдебен състав.
В законна сила от 29.1.2016г.
336 КАНД No 261/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Х.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.2.2016г.
Решение № 22/09.02.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 506 от 10.11.2015 година, постановено по АНД № 1345/2015г. по описа на Сливенски районен съд, като правилно и законосъобразно.
337 КАНД No 262/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.2.2016г.
Решение № 13/08.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454 / 22.10.2015 г., постановено по АНД № 821 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.2.2016г.
338 КАНД No 263/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ НОВА ЗАГОРА ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.1.2016г.
Решение № 5/28.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456/22.10.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1149/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 28.1.2016г.
339 КАНД No 264/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.1.2016г.
Решение № 6/27.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 475 от 30.10.2015 г., постановено по АНД № 1178/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-307/19.06.2015 г. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на МБАЛ-Сливен към ВМА-София, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. „Пушкин“ № 2, ЕИК 11290002730082 представлявано от д-р И. Димитров К., е наложена административна санкция "Имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 55, ал.2, т. 2 и 3 от ЗЗО вр. чл. 45, ал.1, т. 3 и ал. 2, чл. 46 от ЗЗО, чл. 28, чл. 31, т. 1 и 2, чл. 183, чл. 188, чл. 189, т. 7 от НРД за МД 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 264/2015 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. В процесния случай възприетото от наказващия орган административното правонарушение се изразява в бездействие - неизвършване на вменено с правна норма задължение за изпълнителя на болнична медицинска помощ по чл. 189 т. 7 от НРД за МД 2015 г. Съгласно тази норма, поставянето на окончателна диагноза при всичките заболявания е един от основните компоненти на клиничната пътека, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения. Цитираната разпоредба, нарушена в процесния случай, не е отменена, същата е част от действащ подзаконов нормативен акт по прилагане на ЗЗО и нарушението й попада в обхвата на санкционната разпоредба на чл. 106 ал. 3 от ЗЗО /в редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 264/2015 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. В процесния случай възприетото от наказващия орган административното правонарушение се изразява в бездействие - неизвършване на вменено с правна норма задължение за изпълнителя на болнична медицинска помощ по чл. 189 т. 7 от НРД за МД 2015 г. Съгласно тази норма, поставянето на окончателна диагноза при всичките заболявания е един от основните компоненти на клиничната пътека, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения. Цитираната разпоредба, нарушена в процесния случай, не е отменена, същата е част от действащ подзаконов нормативен акт по прилагане на ЗЗО и нарушението й попада в обхвата на санкционната разпоредба на чл. 106 ал. 3 от ЗЗО /в редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
В законна сила от 27.1.2016г.
340 КАНД No 265/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.2.2016г.
Решение № 32/26.02.2016 г. - Оставя в сила Решение № 491 от 04.11.2015 г. по АНД № 1180/2015 г. на Сливенския районен съд, като правилно и законосъобразно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 265 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО и считам, че обжалваното решение на Районен съд-Сливен и потвърденото с него Наказателно постановление са незаконосъобразни, по следните съображения: Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно са налице основанията на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съгласно които, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Предвид обстоятелството, че наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките за приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Разпоредбите на чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО не са приложими за разглеждания случай. Разпоредбата на чл. 106, ал. 3 от ЗЗО е обща административнонаказателна разпоредба. Към датата на осъществяване на спорното административно нарушение, към датата на неговото установяване и към датата на санкционирането му с Наказателно постановление, предвиденото в разпоредбата на чл. 106 от ЗЗО наказание е било единствено "глоба". Следователно, адресати на разпоредбата на чл. 106, ал. 3 от ЗЗО към посочените дати са били единствено физическите лица - нарушители на ЗЗО или на нормативните актове по прилагането му. Едва с изменението на ЗЗО с горепосочения ЗИДЗЗО е приета нова ал. 4 на чл. 106 от ЗЗО, която предвижда възможност за ангажиране отговорността и на юридическите лица и едноличните търговци в хипотезата на чл. 106, ал. 3 от ЗЗО. Административнонаказателната отговорност не може да бъде налагана чрез разпоредба, която не е съществувала към момента на извършване на нарушението. Наред с гореизложеното, нарушенията по чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО се установяват и санкционират от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 5 от ЗЗО, нарушенията по ал. 3 и ал. 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от Директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Към момента, органите на РЗОК могат да установяват и санкционират нарушения по чл. 105д и чл. 105е от ЗЗО, но не и нарушения по вече отменените текстове от закона. Констатираните съществени различия в субектите, установяващи извършването на нарушенията и налагането на санкциите, обуславят извод, че нарушенията по чл. 105а от ЗЗО не са били кумулирани от текста на чл. 106 от ЗЗО след изменението на закона. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
341 КАНД No 266/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.2.2016г.
Решение № 23/10.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 494/05.11.2015 г. постановено по АНД № 994/2015 г. по описа на РС Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-000779 от 29.06.2015 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Сливен, с което на „Строителство и монтаж” ООД - Раднево, представлявано от управителя К. И. К., на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ.
342 КАНД No 267/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ЙОТОВИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.2.2016г.
Решение № 14/10.02.2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 482/29.10.2015 год. постановено по АНД № 1099/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като вместо това ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 01-2600/3784/10.06.2015 год. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с което на ТД „Йотови“ ООД гр.Сливен, на основание чл. 70, ал.1 във вр. с чл. 74, ал.3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за нарушение по чл. 46, ал.1 от Наредба № 23/2007 год. за управление на националната млечна квота, е наложена имуществена санкция в размер на 7 927.96 лева като НАМАЛЯВА размера на санкцията на 700/седемстотин/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.2.2016г.
343 КАНД No 268/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.2.2016г.
Решение № 15/08.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 488 / 03.11.2015 г., постановено по АНД № 395 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.2.2016г.
344 КАНД No 269/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА СЛИВЕН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.3.2016г.
Решение № 68 / 17.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 483/30.10.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1134/2015 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 17.3.2016г.
345 КАНД No 270/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЗП ПЕПА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.2.2016г.
Решение № 7/01.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 532 от 20.11.2015 г., постановено по АНД № 547 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 1.2.2016г.
346 КАНД No 271/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ФЕЙТ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 490/04.11.2015 год. постановено по АНД № 499/2015 год. по описа на районен съд Сливен Решението е окончателно.
В законна сила от 29.2.2016г.
347 КАНД No 272/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ФЕЙТ 2011 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.1.2016г.
Решение № 8/26.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 489 от 04.11.2015 г., постановено по АНД № 1152 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.1.2016г.
348 КАНД No 273/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.1.2016г.
Решение № 9/28.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 106/07.10.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 210/2015 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП - 9 от 17.07.2014 г. на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – гр. София, с което на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, представлявано от Г. Ч., К. В и Р. Б., за нарушение по чл. 63 ал. 1 и ал. 2 от Общите условия и издадената лицензия и на основание чл. 206 ал. 1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 28.1.2016г.
349 КАНД No 274/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СИМО КО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 35/09.03.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 517/12.11.2015 г., постановено по НАХД № 1148/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ НП № СН5036/08.06.2015 г. на и.д. Директор на ТД на НАП – гр. Бургас, с което на „Симо ко” ЕООД с БУЛСТАТ 119592823, за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н - 18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, е наложена „имуществена санкция” в размер на 3 000 лева на основание чл. 185 ал. 2 от ЗДДС като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
350 КАНД No 275/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТД НА НАП БУРГАС П.И.Х.2.Н.Д. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.2.2016г.
Решение № 25/02.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 528 от 18.11.2015 г., постановено по АНД № 1381 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 2.2.2016г.
351 КАНД No 276/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС М.1.П.П. ЕТ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.2.2016г.
Решение № 33/23.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 531 от 18.11.2015 г., постановено по АНД № 1253/2015 г. на Районен съд - Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 104/2015 от 21.07.2015 г. от Началника на Митница Бургас, с което на ЕТ „Мултипрес 1-П.П."***, за нарушение на чл.126 ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание „имуществена санкция" в размер на 4000.00 (четири хиляди) лева на основание чл. 123, ал. 6 от ЗАДС , на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението, а именно 50 бр. кутии цигари марка „Рalladium" всички по 20 къса всяка с надпис „duty free", с общ размер на дължимия акциз - 187,25 лева и на основание чл.124а ал.1 във вр. с чл.123 ал.6 от ЗАДС ЕТ „Мултипрес 1-П.П.", БУЛСТАТ 119064726, е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
352 КАНД No 277/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е МИРОЛИО ЕАД СЛИВЕН РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.2.2016г.
Решение № 16/19.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502/09.11.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 747/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2016г.
353 КАНД No 278/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2016г.
Решение № 26/23.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543/26.11.2015 г., постановено по АНД № 1352/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.2.2016г.
354 КАНД No 279/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.Т. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 46/10.03.2016 г. - Оставя в сила Решение № 530/18.11.2015 г. по АНД № 1147/2015 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
355 КАНД No 280/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.2.2016г.
Решение № 34/23.02.2016 г. - Оставя в сила Решение № 541 от 26.11.2015 г., постановено по АНД № 1346/2015 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
356 КАНД No 281/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.2.2016г.
Решение № 36/19.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 563 от 01.12.2015 г., постановено по АНД № 874 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2016г.
357 КАНД No 282/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА СЛИВЕН С.А.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.2.2016г.
Решение № 29/22.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 560/03.12.2015 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1424/2015 г. по описа на същия съд.
358 КАНД No 283/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Решение № 37/22.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 561 от 03.12.2015 г., постановено по АНД № 1534/ 2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0804-001021 от 11.06.2015 г., издадено от Началника на Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР– Сливен, с което на Г.Ж.Ж. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ /отм./ и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 249, т. 1 от КЗ /отм./, е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 400 /четиристотин/ лева на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2016г.
359 КАНД No 284/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РИОСВ СТАРА ЗАГОРА АУТО БУЛ ТРАНС ООД СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 38/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 547/30.11.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 871/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.3.2016г.
360 КАНД No 1/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ АКВА СТЕМ ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 45/10.03.2016 г. - Оставя в сила Решение № 550 от 01.12.2015 г. по АНД № 1211/2015 год. по описа на РС Сливен, като правилно и законосъобразно.
361 КАНД No 2/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Т.М.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.2.2016г.
Решение № 27/10.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 540/26.11.2015 г., постановено по АНД № 1376/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.2.2016г.
362 КАНД No 3/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.З.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2016г.
Решение № 28/23.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 535 от 24.11.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 23.02.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което на адвокат Марина Ангелова е наложа глоба в размер на 300.00 лева. ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.04.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което на М.З.В. е наложа глоба в размер на 300.00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.2.2016г.
363 КАНД No 4/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН МИЛЕНА 90 ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 554/01.12.2015 г. по АНД № 1342/2015 г. на Сливенски Районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
364 КАНД No 5/2016 ЗАНН: РИОСВ Х.Р.К. РИОСВ БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 09.11.2015 год. постановено по НАХД № 110/2015 год. по описа на Районен съд гр.Котел като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 29.2.2016г.
365 КАНД No 6/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗП МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛАЕВА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.3.2016г.
Решение № 39/01.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 592/14.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1501/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.3.2016г.
366 КАНД No 7/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.3.2016г.
Решение № 40/08.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566/07.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1361/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
367 КАНД No 8/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.2.2016г.
Решение № 30/22.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 567 от 07.12.2015 г., постановено по АНД № 1351 по описа на Районен съд – Сливен за 2015 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 224/10.09.2015 г. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Топлофикация Сливен” ЕАД гр.Сливен за нарушение на чл.44, т.4 от ЗИ и на основание чл.85, ал.2 вр.ал.1 от ЗИ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева като законосъобразно.
В законна сила от 22.2.2016г.
368 КАНД No 9/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 570 от 08.12.2015 год. постановено по АНД № 1362/ 2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, с което е отменено НП № 235/10.09.2015 год. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 12.4.2016г.
369 КАНД No 10/2016 ЗАНН: НЗОК НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.2.2016г.
Решение № 24/25.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604/15.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1607/2015 г. по описа на същия съд.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлана Драгоманска по КАНД № 10/2016 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: В хода на съдебното производство и преди да е влязло в сила наказателното постановление, със Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване /ДВ, бр.48 от 27.06.2015 г./, разпоредбата на чл. 105в от ЗЗО, въз основа на която е санкционирано лечебното заведение, е отменена. При това положение в случая е налице хипотезата, предвидена в чл. 3, ал. 2 от ЗАНН – до влизане на наказателното постановление в сила е последвала нормативна промяна, изразяваща се в отмяна на приложимата към установеното деяние санкционна норма, така че към момента на постановяване на съдебното решение деянията, квалифицирани с постановлението като административни нарушения вече не са такива, тъй като не са обявени за наказуеми. Отмяната на санкционната разпоредба е по-благоприятна за нарушителя, защото има за последица отпадане на административнонаказателната му отговорност, поради което, наказателното постановление следва да бъде отменено само на това основание. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 25.2.2016г.
370 КАНД No 11/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.2.2016г.
Решение № 31/22.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 568 от 07.12.2015 г., постановено по АНД № 1348 по описа на Районен съд – Сливен за 2015 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 221/10.09.2015 г. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Топлофикация Сливен” ЕАД гр.Сливен за нарушение на чл.44, т.4 от ЗИ и на основание чл.85, ал.2 вр.ал.1 от ЗИ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева като законосъобразно.
371 КАНД No 12/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ А.2.А.Т.Р. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.3.2016г.
Решение № 55/21.03.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 546/27.11.2015 г., постановено по НАХД № 869/2015 г. по описа на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
372 КАНД No 13/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 56/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585 от 11.12.2015 г., постановено по АНД № 1359 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 9.3.2016г.
373 КАНД No 14/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 57/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588 от 11.12.2015 г., постановено по АНД № 1349 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 9.3.2016г.
374 КАНД No 15/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.3.2016г.
Решение № 58/16.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 587/11.12.2015 г., постановено по АНД № 1353/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
375 КАНД No 16/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОКО ГРУП ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 59/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 580 от 10.12.2015 г., постановено по АНД № 975 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 10.3.2016г.
376 КАНД No 17/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.3.2016г.
Решение № 60/16.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 575/08.12.2015 г., постановено по АНД № 1357/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
377 КАНД No 18/2016 ЗАНН: ИААА МИТ 2000 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164/24.03.2015 г. постановено по НАХД № 59/2015 г. по описа на Районен съд гр.Сливен в останалата част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2016г.
378 КАНД No 19/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.В.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 73/30.03.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 38/04.12.2015 г., постановено по АНД № 183/2015 г. по описа на Районен съд – Котел като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
379 КАНД No 20/2016 ЗАНН: КЗП ДЖОРДАНС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562/03.12.2015г. на СлРС, постановено по АНД № 1470/2015 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2016г.
380 КАНД No 21/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗП МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛАЕВА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.3.2016г.
Оставя в сила Решение № 615/17.12.2015 г. по АНД № 1500/2015 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
381 КАНД No 22/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 572/08.12.2015 год. постановено по АНД № 1478/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП № 15-0804-001760 от 10.09.2015 год. на Началник група към ОД МВР гр.Сливен сектор „Пътна полиция” гр.Сливен, с което на М.А.Х. на основание чл. 315, ал. 1 от КЗ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лева като НАМАЛЯ наложената глоба на 400 лева.
В законна сила от 29.2.2016г.
382 КАНД No 23/2016 ЗАНН: Агенция за закрила на детето Д.Д.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
Решение № 69 / 15.03.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 524/26.11.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1324/2015 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № РД-17-12 от 25.08.2015 год. на Председателя на Държавна Агенция за закрила на детето, с което на Д.Д.С. за нарушение на чл. 7, ал.2 във вр.с ал.1 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева на основание чл.46, ал.2 във връзка с чл.45, ал.11 от ЗЗДт като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
В законна сила от 15.3.2016г.
383 КАНД No 24/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 594/14.12.2015 г. по АНД № 1350/2015 год. на Районен съд – Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 223/10.09.2015 год., издадено от Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор – Южна България“, на Главна Дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД гр. Сливен, на основание чл. 85 ал. 2 във вр. ал. 1 от Закона за измерванията е наложена имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева, за нарушение на чл. 44 т. 4, във вр.чл. 43 ал. 1 от Закона за измерваниятq като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
384 КАНД No 25/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 595 от 14.12.2015 г., постановено по АНД № 1363/ 2015г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отменено НП № 236/10.09.2015 г. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
385 КАНД No 26/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 61/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593/14.12.2015 г., постановено по АНД № 1356/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.3.2016г.
386 КАНД No 27/2016 ЗАНН: ДИТ ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.3.2016г.
Решение № 74/22.03.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 628/22.12.2015 г., постановено по АНД № 1492/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
387 КАНД No 28/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.3.2016г.
Решение № 41/02.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 569/08.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1354/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.3.2016г.
388 КАНД No 29/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 612 от 17.12.2015 г., постановено по АНД № 1355/ 2015г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отменено НП № 228/10.09.2015 г. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
389 КАНД No 30/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 62/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611/17.12.2015 г., постановено по АНД № 1347/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.3.2016г.
390 КАНД No 31/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 63/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613/17.12.2015 г., постановено по АНД № 1358/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.3.2016г.
391 КАНД No 32/2016 ЗАНН: ДИТ ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.3.2016г.
Решение № 64/16.03.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 598/15.12.2015 г., постановено по АНД № 1491/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
392 КАНД No 33/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 70 / 09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 22.12.2015 год. в обжалваната част постановено по НАХД № 1532/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 9.3.2016г.
393 КАНД No 34/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН БИЗНЕСЦЕНТЪР ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.4.2016г.
Обезсилва Решение № 128 от 04.12.2015 г. по АНД № 270/2015 г. на Районен съд – Нова Загора, като недопустимо. Прекратява производството по АНД № 270/2015 г. на Районен съд – Нова Загора, като недопустимо. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.4.2016г.
394 КАНД No 35/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Т.М.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.3.2016г.
Решение № 65/02.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 622 от 21.12.2015 г., постановено по АНД № 1375 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.3.2016г.
395 КАНД No 36/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 623/21.12.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1155/2015 год.
В законна сила от 11.4.2016г.
396 КАНД No 37/2016 ЗАНН: Министерство на културата С.И.Р. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.3.2016г.
Решение № 75/18.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 636 от 23.12.2015 г., постановено по АНД № 1251 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.3.2016г.
397 КАНД No 38/2016 ЗАНН: Общини П.Т.Д. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 114/05.05.2016 г. - Оставя в сила Решение № 1/05.01.2016 г., постановено по АНД № 1441/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
398 КАНД No 39/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Л.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 76/30.03.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 2/05.01.2016 г., постановено по АНД № 1286/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
399 КАНД No 40/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.3.2016г.
Решение № 77/28.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 624 от 21.12.2015 г., постановено по АНД № 1010 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.3.2016г.
400 КАНД No 41/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ГР. СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 66 / 09.03.2016 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 638/28.12.2015 г., постановено по АНД № 1374/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 9.3.2016г.
401 КАНД No 42/2016 ЗАНН: ИАРА ИАРА ГД РИБАРСТВО И КОНТРОЛ В.С.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 67/10.03.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 129/09.12.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 449/2015 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-073 от 30.09.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на В.С.В., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 17 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл. 56, ал. 1, вр. с чл. 91 ал. 4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл. 56 ал. 1 от ЗРА, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 1 от ЗРА отнемане в полза на държавата на 2 бр. мрежа „сетка” с обща дължина 200 м. и размер на окото 70 мм., 2 бр. мрежа „сетка” с дължина 200 м. и размер на окото 130 мм. и метална лодка с колесар и 2 бр. гребла, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.3.2016г.
402 КАНД No 43/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.К.С. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.4.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 130/11.12.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 370/2015 г. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-057 от 20.07.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на С.К.С., ЕГН **********, с адрес *** Загора, за нарушение по чл. 17 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, във вр. с чл. 56 ал. 1 от ЗРА и на основание чл. 56, ал. 1, вр. с чл. 91 ал. 4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 1 от ЗРА отнемане в полза на държавата на 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 60 м. и размер на окото 90 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 50 м. и размер на окото 110 мм, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.4.2016г.
403 КАНД No 44/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН СТАМ ЛТД ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.4.2016г.
Решение № 78/08.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/22.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1555/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.4.2016г.
404 КАНД No 45/2016 Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
Решение № 71/23.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 583 / 11.12.2015 г., постановено по АНД № 514 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 23.3.2016г.
405 КАНД No 46/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 79/30.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 600 от 15.12.2015 г., постановено по АНД № 1472 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2016г.
406 КАНД No 47/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.3.2016г.
Решение № 80/28.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 637 от 22.12.2015 г., постановено по АНД № 1011 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.3.2016г.
407 КАНД No 48/2016 ЗАНН: АДФИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ГР. СЛИВЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 641 / 29.12.2015 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1373 / 2015 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-57 от 09.07.2015 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на ЮЛ –„Професионална гимназия по механотехника“ гр.Сливен, за нарушение на чл. 101а, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗОП, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1 000 лева, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 24.3.2016г.
408 КАНД No 49/2016 ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Й.К.Й. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 81/30.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/08.01.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1660/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2016г.
409 КАНД No 50/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30/26.01.2016 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1747/2016 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.4.2016г.
410 КАНД No 51/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.4.2016г.
Решение № 89/11.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 21 от 18.01.2016 г., постановено по АНД № 1695/ 2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-379 от 03.11.2015 г., издадено от Директора на РЗОК – Сливен, с което на „Многопрофилна болница за активно лечение “Хаджи Димитър”” ООД ЕИК: 119624388, с адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от д-р П.М.П., на основание § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО / обн., ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 51 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на отменената разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО, с оглед правилото на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./. Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена с горепосочения ЗИДЗЗО и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна, неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 11.4.2016г.
411 КАНД No 52/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.4.2016г.
Решение № 90/08.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 19.01.2016 г., постановено по АНД № 1443 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 8.4.2016г.
412 КАНД No 53/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.3.2016г.
Решение № 82/29.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/18.01.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1746/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 53 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям извода за законосъобразност на първоинстанционното решение и на обжалваното наказателно постановление. Считам, че решението на Районен съд - Сливен и потвърденото с него Наказателно постановление са незаконосъобразни, по следните съображения: Санкционната разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция, въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105в от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 29.3.2016г.
413 КАНД No 54/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.3.2016г.
Решение № 91/29.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 596 от 15.12.2015 г., постановено по АНД № 998 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.3.2016г.
414 КАНД No 55/2016 ЗАНН: ДИТ СТАМ ЛТД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.4.2016г.
Решение № 100/18.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 590/14.12.2015 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1554/2015 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 20-000930 от 20.10.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Стам ЛТД” ООД ЕИК 130322346 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 126 ет. 9 за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2016г.
415 КАНД No 56/2016 ЗАНН: РИОСВ РИОСВ БУРГАС Х.Р.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.4.2016г.
Решение № 92 / 21.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/19.11.2015 г. на Районен съд Котел, постановено по АНД № 176/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 21.4.2016г.
416 КАНД No 57/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 13.01.2016 г., постановено по АНД № 1531 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 12.4.2016г.
417 КАНД No 58/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.4.2016г.
Решение № 103/28.04.2016 г. - ОСТАВЯ в сила Решение № 17/13.01.2016 г., постановено по АНД № 1560/2015 г. по описа на Районен съд гр.Сливен Решението не подлежи на обжалване.
418 КАНД No 59/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.М.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.4.2016г.
Решение № 93/22.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/27.11.2015 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 368/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 22.4.2016г.
419 КАНД No 60/2016 ЗАНН: ДИТ СТАМ ЛТД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.4.2016г.
Решение № 94 / 08.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610/17.12.2015 год. постановено по АНД № 1556/2015 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 8.4.2016г.
420 КАНД No 61/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.4.2016г.
Решение № 95/06.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 37 от 26.01.2016 г., постановено по АНД № 1694/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-378/03.11.2015 г., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, представлявано от управителя д-р Пенко Минчев Пенков, на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200,00 лева за нарушение на чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, вр.чл. 45 ал. 1 т. 3 и ал. 2 и чл. 46 от ЗЗО, § 45 от ЗИД на ЗЗО /обн. ДВ, бр. 48 от 2015 г./; чл. 28; чл. 31 т.т. 1 и 2; чл. 183; чл. 188; чл. 189 т. 6а) от НРД за МД 2015; чл. 1 ал. 1; чл. 5, т.т. 1 и 2, чл.9, ал.1 и чл. 12 от ИД. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Владимир Първанов по КАНД № 61/2016 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
В законна сила от 6.4.2016г.
421 КАНД No 62/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 104/26.04.2016 г. - Оставя в сила Решение № 36/26.01.2016 г., постановено по АНД № 1697/2015 г. на Сливенския районен съд, като правилно и законосъобразно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 62 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО и считам, че обжалваното решение на Районен съд-Сливен и потвърденото с него Наказателно постановление са незаконосъобразни, по следните съображения: Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция, въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право. Разпоредбите на чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО не са приложими за разглеждания случай. Разпоредбата на чл. 106, ал. 3 от ЗЗО е обща административнонаказателна разпоредба. Към датата на осъществяване на спорното административно нарушение, предвиденото в разпоредбата на чл. 106 от ЗЗО наказание е било единствено "глоба". Следователно, адресати на разпоредбата на чл. 106, ал. 3 от ЗЗО към посочената дата са били единствено физическите лица - нарушители на ЗЗО или на нормативните актове по прилагането му. Едва с изменението на ЗЗО с горепосочения ЗИДЗЗО е приета нова ал. 4 на чл. 106 от ЗЗО, която предвижда възможност за ангажиране отговорността и на юридическите лица и едноличните търговци в хипотезата на чл. 106, ал. 3 от ЗЗО. Административнонаказателната отговорност не може да бъде налагана чрез разпоредба, която не е съществувала към момента на извършване на нарушението. Наред с гореизложеното, нарушенията по чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО се установяват и санкционират от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 5 от ЗЗО, нарушенията по ал. 3 и ал. 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от Директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Към момента, органите на РЗОК могат да установяват и санкционират нарушения по чл. 105д и чл. 105е от ЗЗО, но не и нарушения по вече отменените текстове от закона. Констатираните съществени различия в субектите, установяващи извършването на нарушенията и налагането на санкциите, обуславят извод, че нарушенията по чл. 105а от ЗЗО не са били кумулирани от текста на чл. 106 от ЗЗО след изменението на закона.
422 КАНД No 63/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.4.2016г.
Решение № 96/06.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 35 от 26.01.2016 г., постановено по АНД № 1689/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-373/03.11.2015 г., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, представлявано от управителя д-р Пенко Минчев Пенков, на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200,00 лева за нарушение на чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, вр.чл. 45 ал. 1 т. 3 и ал. 2 и чл. 46 от ЗЗО, § 45 от ЗИД на ЗЗО /обн. ДВ, бр. 48 от 2015 г./; чл. 28; чл. 31 т.т. 1 и 2; чл. 183; чл. 188; чл. 189 т. 6а) от НРД за МД 2015; чл. 1 ал. 1; чл. 5, т.т. 1 и 2, чл.9, ал.1 и чл. 12 от ИД. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Владимир Първанов по КАНД № 63/2016 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
В законна сила от 6.4.2016г.
423 КАНД No 64/2016 ЗАНН: ИАРА М.Д.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.4.2016г.
Решение № 101/12.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 06.01.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора постановено по АНД № 444/2015 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.4.2016г.
424 КАНД No 65/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.5.2016г.
Решение № 108 / 04.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 / 03.02.2016г., постановено по АНД № 1692/2015г. по описа на РС Сливен.
В законна сила от 4.5.2016г.
425 КАНД No 66/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 105/26.04.2016 г. - Оставя в сила Решение № 54/04.02.2016 г., постановено по АНД № 1690/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 66 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението относно приложението на чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО. Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция, въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право. Нарушенията по чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО се установяват и санкционират от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 5 от ЗЗО, нарушенията по ал. 3 и ал. 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от Директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Към момента, органите на РЗОК могат да установяват и санкционират нарушения по чл. 105д и чл. 105е от ЗЗО, но не и нарушения по вече отменените текстове от закона. Констатираните съществени различия в субектите, установяващи извършването на нарушенията и налагането на санкциите, обуславят извод, че нарушенията по чл. 105а от ЗЗО не са били кумулирани от текста на чл. 106 от ЗЗО след изменението на закона.
426 КАНД No 67/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.4.2016г.
Решение № 97/22.04.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 55 от 04.02.2016 г.,постановено по АНД № 1693/2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 67 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на отменената разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО, с оглед правилото на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./. Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена с горепосочения ЗИДЗЗО и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна, неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
427 КАНД No 68/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 115 / 05.05.2016 г. - Оставя в сила Решение № 44/02.02.2016 г., постановено по АНД № 1474/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
428 КАНД No 69/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗЕМИНВЕСТ ООД С. САМУИЛОВО Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 102/26.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 71/16.02.2016 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1335/2015 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 20-000868 от 21.08.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Земинвест” ООД ЕИК 119532922 със седалище с. Самуилово, общ.Сливен за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева като законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.4.2016г.
429 КАНД No 70/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Е.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 106/26.04.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 32/26.01.2016 г., постановено по АНД № 1740/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
430 КАНД No 71/2016 ЗАНН: БАБХ А.-Д.А. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.4.2016г.
Решение № 98/07.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/02.02.2016 год. постановено по АНД № 1755/2015 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 7.4.2016г.
431 КАНД No 72/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 107/26.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 565/07.12.2015 г., постановено по АНД № 1360/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
432 КАНД No 73/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.К.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 116 / 05.05.2016 г. -Оставя в сила Решение № 62/08.02.2016 г., постановено по АНД № 1040/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
433 КАНД No 74/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2016г.
Решение № 117/16.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 578/10.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1449/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2016г.
434 КАНД No 75/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 109/05.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 09.02.2016 год. постановено по НАХД № 1533/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 5.5.2016г.
435 КАНД No 76/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СЛИВЕН Й.С.Г. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.4.2016г.
Решение № 99 / 07.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/09.02.2016 г. постановено по АНД № 1476/2015 год. по описа на Районен съд гр. Сливен.
В законна сила от 7.4.2016г.
436 КАНД No 77/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.5.2016г.
Решение № 118/10.05.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 80/18.02.2016 г. постановено по АНД № 1539/2015 г. по описа на Районен съд Сливен като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлана Драгоманска по КАНД № 77/2016 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: В хода на съдебното производство и преди да е влязло в сила наказателното постановление, със Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване /ДВ, бр.48 от 27.06.2015 г./, разпоредбата на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО, въз основа на която е санкционирано лечебното заведение, е отменена. При това положение в случая е налице хипотезата, предвидена в чл. 3, ал. 2 от ЗАНН – до влизане на наказателното постановление в сила е последвала нормативна промяна, изразяваща се в отмяна на приложимата към установеното деяние санкционна норма, така че към момента на постановяване на съдебното решение деянията, квалифицирани с постановлението като административни нарушения вече не са такива, тъй като не са обявени за наказуеми. Отмяната на санкционната разпоредба е по-благоприятна за нарушителя, защото има за последица отпадане на административнонаказателната му отговорност, поради което, наказателното постановление следва да бъде отменено само на това основание. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
437 АНД No 78/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 110/03.05.2016 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1174/ фабр.№ 491324/27.07.2012 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1174/12 от 09.08.2012г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което за нарушение по чл. 5 ал.3, т.1предл.1 от ЗДвП и на основание чл. 174 ал. 1 предл. 1 от ЗДвП на Й.Т.Д. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева,лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и са били отнети общо 10 контролни точки, съгласно Наредба № I-1959 на МВР / отм./ ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № № 1174/фабр.№ 491324/ от 27.07.2012г.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2016г.
438 КАНД No 79/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.5.2016г.
Решение № 111/04.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85/18.02.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1557/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 4.5.2016г.
439 КАНД No 80/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.5.2016г.
Решение № 112/10.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 28.01.2016 год. постановено по АНД № 1471/2015год. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.5.2016г.
440 КАНД No 81/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” В.Д.Д. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.5.2016г.
Решение № 119/11.05.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 59/09.02.2016 г., постановено по НАХД № 1836/2015 г. по описа на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
441 КАНД No 82/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
Решение № 120/13.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 23.02.2016 г., постановено по АНД № 896 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.5.2016г.
442 КАНД No 83/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.5.2016г.
Решение № 113/12.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83/19.02.2016 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1741/2015 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
443 КАНД No 84/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77/17.02.2016 г., постановено по АНД № 1698/2015 г. на Сливенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.5.2016г.
444 КАНД No 85/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2016г.
Решение № 121/16.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76/17.02.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1688/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлана Драгоманска по КАНД № 85/2016 г.: Не споделям посоченото в мотивите на решението, поради следните съображения : Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция, въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право. Нарушенията по чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО се установяват и санкционират от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 5 от ЗЗО, нарушенията по ал. 3 и ал. 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от Директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Към момента, органите на РЗОК могат да установяват и санкционират нарушения по чл. 105д и чл. 105е от ЗЗО, но не и нарушения по вече отменените текстове от закона. Констатираните съществени различия в субектите, установяващи извършването на нарушенията и налагането на санкциите, обуславят извод, че нарушенията по чл. 105а от ЗЗО не са били кумулирани от текста на чл. 106 от ЗЗО след изменението на закона.
В законна сила от 16.5.2016г.
445 КАНД No 86/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ВОДАТА Е ЖИВОТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 13.01.2016 год. постановено по АНД № 341/ 2015 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора, с което е отменено НП № 30/23.06.2015 год. на Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Нова Загора за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
446 КАНД No 87/2016 ЗАНН: НЗОК И.Р.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/10.02.2016г., постановено по АНД № 1650/2015г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
В законна сила от 17.5.2016г.
447 КАНД No 88/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН СТАМ ЛТД ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.5.2016г.
Оставя в сила Решение № 66/11.02.2016 г. по АНД № 1553/2015 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
448 КАНД No 89/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 122/03.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/17.02.2016 г., постановено по АНД № 1758/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2016г.
449 КАНД No 90/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.5.2016г.
Решение № 123/14.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92 от 23.02.2016 г., постановено по АНД № 72 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.5.2016г.
450 КАНД No 91/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 124/25.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/23.02.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 70/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.4.2016г.
451 КАНД No 92/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 27.4.2016г.
Определение от 27.04.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на Агенция за държавна финансова инспекция против Решение № 60 от 09.02.2016 г. по АНД № 1877/2015 г. на Районен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 92/2016 год. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред ВАС гр.София.
В законна сила от 19.5.2016г.
452 КАНД No 93/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.6.2016г.
Решение № 136/03.06.2016 - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 89/23.02.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 63/2016 г. по описа на същия съд като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
453 КАНД No 94/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.5.2016г.
Решение № 125/04.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/23.02.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 78/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 4.5.2016г.
454 КАНД No 95/2016 ЗАНН: КЗП АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.5.2016г.
Решение № 126/17.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82/19.02.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1433/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2016г.
455 КАНД No 96/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН Д-Р СТАНИМИРА МИНЧЕВА АИППМП НЗ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 137 / 30.05.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 17/05.02.2016 г., постановено по АНД № 535/2015 г. по описа на Районен съд – Нова Загора като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
456 КАНД No 97/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН Д-Р СТАНИМИРА МИНЧЕВА АИППМП НЗ ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.5.2016г.
Решение № 127/10.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18/08.02.2016 г., постановено по АНД № 536/2015 г. по описа на районен съд Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 97/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Светлана Драгоманска: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО и считам, че обжалваното решение на Районен съд-Нова Загора е законосъобразно. Правилно първоинстанционният съд е приел, че с отмяната на чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО липсва нарушена правна норма, което е равносилно на липса на нарушение. Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно са налице основанията на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съгласно които, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Предвид обстоятелството, че наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките за приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Неоснователно касаторът се позовава в жалбата си до настоящата инстанция на разпоредбата на § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО, публикувана в ДВ бр.48 от 27.06.2015 г., според която до приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1 проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина – контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред. Посочената разпоредба е неотносима в случая, тъй като е процесуалноправна такава и урежда процедурата за извършване на проверки и налагането на санкции, но не рефлектира върху наличието /или в случая-липсата/ на предвидено наказание за определено поведение. Наред с гореизложеното, нарушенията по чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО се установяват и санкционират от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 5 от ЗЗО, нарушенията по ал. 3 и ал. 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от Директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Към момента, органите на РЗОК могат да установяват и санкционират нарушения по чл. 105д и чл. 105е от ЗЗО, но не и нарушения по вече отменените текстове от закона.
В законна сила от 10.5.2016г.
457 КАНД No 98/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24/15.02.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора постановено по АНД № 527/2015 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2016г.
458 КАНД No 99/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 16/05.02.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора, постановено по АНД № 528/2015 год. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-000997 от 20.11.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Викинг Н.”*** за нарушение на чл. 128 т.2 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 /две хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.6.2016г.
459 КАНД No 100/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.6.2016г.
Решение № 148/01.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 12.02.2016 г., постановено по АНД № 529 / 2015 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.6.2016г.
460 КАНД No 101/2016 ЗАНН: МВР И.Д.П. ОД НА МВР СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.6.2016г.
Решение № 138/03.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 15/05.02.2016 г., постановено по АНД № 523 по описа за 2015 год. на Районен съд Нова Загора. ОТМЕНЯ НП № 964/13.10.2015 год. на Началник РУ Нова Загора при ОД на МВР - Сливен, с което на И.Д.П. на основание чл. 189, ал. 1, предл. 2 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 лева.
461 КАНД No 102/2016 ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА БАРБИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 128/03.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 81 от 19.02.2016 год., постановено по АНД 1337/2015 по описа на Сливенски районен съд, в обжалваната му част, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 034494 от 10.07.2015 г., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП) в часттта, с която на ТД „Заложна къща Барби” ЕООД – гр. Сливен, за нарушение на чл. 4, ал.1, т.7 от Наредба за дейността на заложните къщи, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2016г.
462 КАНД No 103/2016 ЗАНН: ДИТ ЗЕМИНВЕСТ ООД С. САМУИЛОВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/18.02.2016 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1334/2015 год. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.6.2016г.
463 КАНД No 104/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 125/09.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 132/2016 г. по описа на същия съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 14.6.2016г.
464 КАНД No 105/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.6.2016г.
Решение № 150/02.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/08.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 58/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
465 КАНД No 106/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.6.2016г.
Решение № 145/09.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121/08.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 80/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.6.2016г.
466 КАНД No 107/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Б.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 151/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 24.02.2016 г., постановено по АНД № 746 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
467 КАНД No 108/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.5.2016г.
Оставя в сила Решение № 129/09.03.2016 г. по АНД № 61/2016 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
468 КАНД No 109/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120/08.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 69/2016 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
469 КАНД No 110/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ А.Х.А. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.6.2016г.
Решение № 152/02.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128/09.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 137/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
470 КАНД No 111/2016 ЗАНН: Общини ФЕЙТ 2011 ЕООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.6.2016г.
Решение № 144/09.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 98 от 24.02.2016 г., постановено по АНД № 1439/ 2015г. по описа на Сливенски районен съд, с което е потвърдено НП № 7/11.09.2015 г. на Кмета на Община Сливен. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 9.6.2016г.
471 КАНД No 112/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.5.2016г.
Решение № 153/26.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131 от 10.03.2016 г., постановено по АНД № 62 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2016г.
472 КАНД No 113/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130/09.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 75/2016 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
473 КАНД No 114/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ К.Й.М. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.5.2016г.
Оставя в сила Решение № 135/11.03.2016 г. по АНД № 1814/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
474 КАНД No 115/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.6.2016г.
Решение № 154/13.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132/10.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1872/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 13.6.2016г.
475 КАНД No 116/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 139/30.05.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 116/08.03.2016 г., постановено по АНД № 1120/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
476 КАНД No 117/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.6.2016г.
Оставя в сила Решение № 10/13.01.2016 г., постановено по АНД № 1506/2015 г. на Районен съд Казанлък, като правилно и законосъобразно.
477 КАНД No 118/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.6.2016г.
Решение № 140/09.06.2016 г. - Оставя в сила Решение № 144/15.03.2016 г. по АНД № 1870/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
478 КАНД No 119/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 155/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142/15.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 74/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
479 КАНД No 120/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 156/10.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/15.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1874/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.6.2016г.
480 КАНД No 121/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 157/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140 от 14.03.2016 г., постановено по АНД № 133 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
481 КАНД No 122/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 31.5.2016г.
Решение № 158/31.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 02.03.2016 г., постановено по АНД № 1236 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 31.5.2016г.
482 КАНД No 123/2016 ЗАНН: ДНСК ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Л.И.Й. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.6.2016г.
Решение № 164/16.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123/09.03.2016 г., постановено по АНД № 1851/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
483 КАНД No 124/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН СТЕЛИТ ПЛАСТ ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.6.2016г.
Решение № 159/16.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 152/17.03.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 162/2016 г. по описа на същия съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5078/16.10.2015 г. на Директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Стелит пласт” ООД, Булстат 119601231, с адрес на управление гр. Сливен, ул. „Мур” № 14 и представляващ Й.К.Г., за нарушение по чл. 40 ал. 1 т. 1 б. „в” от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 7 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и на основание чл. 104 ал. 1 от Закона за здравното осигуряване са наложени шест имуществени санкции в общ размер на 24 000,00 /двадесет и четири хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 24 000 лева на 4 000 лева.
В законна сила от 16.6.2016г.
484 КАНД No 125/2016 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДИСТАРЦИКЛИНГ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.6.2016г.
Решение № 165/16.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 / 11.03.2016 г., постановено по АНД № 900 / 2015г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
485 КАНД No 126/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.6.2016г.
Решение № 166/02.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/15.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 73/2016год. по описа на същия съд
В законна сила от 2.6.2016г.
486 КАНД No 127/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ А.Х.А. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.6.2016г.
Решение № 167/06.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147/15.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 135/2016год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.6.2016г.
487 КАНД No 128/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.5.2016г.
Решене № 160/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139/15.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 59/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
488 КАНД No 129/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.6.2016г.
Решение № 169/21.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 15.03.2016 г., постановено по АНД № 66 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.6.2016г.
489 КАНД No 130/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.6.2016г.
Решение № 170/21.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 от 15.03.2016 г., постановено по АНД № 67 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.6.2016г.
490 КАНД No 131/2016 ЗАНН: НЗОК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ,
П.А.С.К.
  Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.6.2016г.
Решение № 161/07.06.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 113/02.03.2016 г., постановено по НАХД № 1649/2015 г. по описа на Сливенски районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
491 КАНД No 132/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.6.2016г.
Решение № 162/07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 115/08.03.2016 г., постановено по АНД № 1876/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1048/02.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл.133, ал.2 от ЗОП /отм/ за нарушение на чл.8, ал.1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2016г.
492 КАНД No 133/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 171/22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 114/08.03.2016 г., постановено по АНД № 1875 по описа на Сливенски районен съд за 2015 год. ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1041/02.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, с което на „Топлофикация-Сливен” ЕАД, на основание чл. 129 ал. 5 от ЗОП /отм/ е наложено на административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 101а ал.1, вр. чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.6.2016г.
493 КАНД No 134/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФЛОРА Р ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 172 / 22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 150 от 17.03.2016 г., постановено по АНД № 163/ 2016 г. по описа на Районен съд - Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СН 5065 от 01.09.2015 г., издадено от Директора на ТД на НАП – Бургас, с което на „Флора – Р” ЕООД с ЕИК 202905588, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д-р Захари Димитров” № 19, представлявано от Р.П.К., за нарушение на чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и на основание чл. 185, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 / петстотин/ лева.
В законна сила от 22.6.2016г.
494 КАНД No 135/2016 ЗАНН: МОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД,
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД,
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА
Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 173 / 22.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151/17.03.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1822/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 22.6.2016г.
495 КАНД No 136/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 185 / 01.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 163/23.03.2016 г., постановено по АНД № 1871/2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1009 от 02.12.2015 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на „Топлофикация- Сливен” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 15000 лв. за нарушение на чл. 8 ал.1, вр. чл. 103 ал.1, вр. чл. 14 ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки (отм.)
496 КАНД No 137/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.6.2016г.
Решение № 163/07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 164/23.03.2016 г., постановено по АНД № 1873/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1021/02.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл.129, ал.5 от ЗОП /отм/ за нарушение на чл.101а, ал.1, вр. чл.14, ал.4, т.2 от същия закон. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2016г.
497 КАНД No 138/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.6.2016г.
Решение № 168/01.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/05.04.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 131/2016год. по описа на същия съд
В законна сила от 1.6.2016г.
498 КАНД No 139/2016 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.7.2016г.
Решение № 187/08.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160 от 23.03.2016 г., постановено по АНД № 243/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
499 КАНД No 140/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 186 / 01.07.2016 г. - Оставя в сила Решение № 195 от 08.04.2016 г. по АНД № 103/2016 г. на Районен съд – Сливен
500 КАНД No 141/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 205/27.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190/07.04.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 193/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.7.2016г.
501 КАНД No 142/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН Д-Р ГАЛИНА ЙОВЧЕВА АИППМПДМ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 174/23.06.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 204/12.04.2016 год. постановено по АНД № 253 по описа на Районен съд Сливен за 2016 год. като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.6.2016г.
502 КАНД No 143/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 175/23.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 197 от 11.04.2016 г., постановено по АНД № 161/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0804-002499 от 08.01.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен, с което на Д.И.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева.
В законна сила от 23.6.2016г.
503 КАНД No 144/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.6.2016г.
Решение № 180/24.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229/19.04.2016 г., постановено по АНД № 180 / 2016 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.6.2016г.
504 КАНД No 145/2016 ЗАНН: ДИТ Ч.С.С. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.7.2016г.
Решение № 201/07.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218/15.04.2016 г., постановено по АНД № 338/2016 год. на Сливенски Районен съд.
505 Частно КАНД No 146/2016 Частни КАНД и КАД С.Д.Х.,
ОД НА МВР СЛИВЕН
  Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.6.2016г.
Определение № 176/20.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 19.04.2016 г., постановено по АНД № 477/2016 г. по описа на Районен съд Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.6.2016г.
506 КАНД No 147/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 177 / 10.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 06.04.2016 г., постановено по АНД № 30/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.6.2016г.
507 КАНД No 148/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 178/23.06.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 186/06.04.2016 год., постановено по НАХД № 199/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
508 КАНД No 149/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ДЕКАДА 3 ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение №181/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 / 15.04.2016 год., постановено по АНД № 393 / 2016г. на Сливенски Районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
509 КАНД No 150/2016 ЗАНН: НАП ДРИЙМ АГРО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 182/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 209/13.04.2016 год. постановено по НАХД № 269/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
510 КАНД No 151/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.Д.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 206/11.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194 от 08.04.2016 г., постановено по АНД № 1882 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 11.7.2016г.
511 КАНД No 152/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Е.П.Б. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 183/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 21.03.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора постановено по АНД № 534/2015 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 23.6.2016г.
512 КАНД No 153/2016 ЗАНН: НАП Г.П.Г. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 195/30.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237/22.04.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 396/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.6.2016г.
513 КАНД No 154/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС Р.Н.Ф. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.7.2016г.
Решение № 207 / 26.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 184/06.04.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 175/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 394/2015 г., издадено на 04.12.2015 г. от Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 128 ал. 3 от ЗАДС, във вр. с чл. 53 от ЗАНН, на Р.Н.Ф., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 123 ал. 6 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева и за нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, както и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението.
В законна сила от 26.7.2016г.
514 КАНД No 155/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Г.П.Г. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.7.2016г.
Решение № 202/07.07.2016 г. - Оставя в сила Решение № 212/13.04.2016 г., постановено по АНД № 395/2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
515 КАНД No 156/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 179/10.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217/14.04.2016 г. постановено по АНД № 310/2016 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 156/2016 г.: Споделям крайния резултат в настоящото решение, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи, както следва: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че са правилни изложените в решението на Районния съд мотиви.
В законна сила от 10.6.2016г.
516 КАНД No 157/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН К.А.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 184/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182/06.04.2016 год. постановено по НАХД № 268/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
517 КАНД No 158/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 188/11.07.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 230/20.04.2016 год., постановено по НАХД № 110/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
518 КАНД No 159/2016 ЗАНН: АДФИ С.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.6.2016г.
Решение № 189/27.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 181/06.04.2016 г., постановено по АНД № 57/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 11-01-1038 от 08.12.2015 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на С.Т.К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 101а ал.1, вр. чл. 14 ал.4 т.2 от Закона за обществените поръчки /отм./. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.6.2016г.
519 КАНД No 160/2016 ЗАНН: АДФИ П.Г.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.7.2016г.
Решение № 203/08.07.2016 г. - Отменя Решение № 161/23.03.2016 г., постановено по АНД № 141/2016 г. по описа на СлРС, като неправилно и вместо него постановява: Изменя Наказателно постановление № 11-01-10/30.01.2014 г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София, с което на П.Г.И. в качеството й на Директор на СПИ „Х. Б.” – с. Драгоданово, община Сливен, на основание чл. 129, ал. 5 от ЗОП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500,00 лева, като намалява размера на глобата от 500 (петстотин) лева на 85,25 (осемдесет и пет лева и двадесет и пет стотинки).
520 КАНД No 161/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 196/30.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 183/06.04.2016 г., постановено по АНД № 79/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1013/08.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./ за нарушение на чл. 8, ал. 1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.6.2016г.
521 КАНД No 162/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.7.2016г.
Решение № 204/07.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 175/05.04.2016 г., постановено по АНД № 60/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1044/08.12.2015 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на „Топлофикация – Сливен” ЕАД е наложена „Имуществена санкция” в размер на 7500 лв. за нарушение на чл. 8, ал. 1, вр. чл. 103, ал. 1, вр. чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.). Решението не подлежи на обжалване.
522 КАНД No 163/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 208/11.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 185 от 06.04.2016 г., постановено по АНД № 76/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1001 от 08.12.2015 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на ЮЛ - „Топлофикация – Сливен” ЕАД, ЕИК 119004654, за нарушение на чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., в сила от 01.10.2004 г., отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., и на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./, е наложена имуществена санкция в размер на 7500 /седем хиляди и петстотин/ лева.
В законна сила от 11.7.2016г.
523 КАНД No 164/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 190/22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 176/05.04.2016 г., постановено по АНД № 77/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1003/08.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което на „Топлофикация- Сливен” ЕАД е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./ за нарушение на чл. 8, ал. 1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон.
В законна сила от 22.6.2016г.
524 Частно КАНД No 165/2016 Частни КАНД и КАД С.Д.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 22.6.2016г.
Определение № 191/22.06.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Определение от 27.04.2016 год., постановено по АНД № 476 по описа на Районен съд Сливен за 2016 година като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 22.6.2016г.
525 КАНД No 166/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 209/11.07.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 205/13.04.2016 г., постановено по АНД № 134 по описа на Сливенски районен съд за 2016 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
526 КАНД No 167/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.В.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 197/30.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203 от 12.04.2016 год. постановено по НАХД № 17/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.6.2016г.
527 Частно КАНД No 168/2016 Частни КАНД и КАД Б.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.6.2016г.
Определение от 20.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 22.04.2016 г., постановено по АНД № 477/2016 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 20.6.2016г.
528 КАНД No 169/2016 ЗАНН: АДФИ С.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 198/01.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 13.04.2016 г., постановено по АНД № 140/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 11-01-1051 от 16.12.2015 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на С.Т.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 101а ал.1, вр. чл. 14 ал.4 т.2 от Закона за обществените поръчки /отм./и на основание чл.129 ал.5 от ЗОП/отм./.
В законна сила от 1.7.2016г.
529 КАНД No 170/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 193/22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 179/06.04.2016 г., постановено по АНД № 68/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-996/08.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./ за нарушение на чл. 8, ал. 1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон.
В законна сила от 22.6.2016г.
530 КАНД No 171/2016 ЗАНН: АДФИ С.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.7.2016г.
Решение № 210/12.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 178/06.04.2016 г., постановено по АНД № 71 по описа на Сливенски районен съд за 2016 год. ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 11-01-1002 от 08.12.2015 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София, с което на С. Т.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лева на основание чл. 129, ал. 1 вр. чл. 133, ал. 2 от ЗОП за нарушение на чл. 8, ал. 1 вр. чл. 103, ал. 1 вр. чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
531 КАНД No 172/2016 ЗАНН: Общини СЕМП ЕООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.7.2016г.
Решение № 211/26.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 238/22.04.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 357/2016 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Г-104 от 11.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на „СЕМП” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Николаево, ул. „Райна Княгиня” № 19, представлявано от Н.Р.Н., за нарушение по чл. 14 ал. 1 и на основание чл. 123 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 26.7.2016г.
532 Частно КАНД No 173/2016 Частни КАНД и КАД Б.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 6.6.2016г.
Определение от 06.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 22.04.2016 год. постановено по НАХД № 508/2016 год. на Районен съд гр. Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 6.6.2016г.
533 АНД No 174/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.10.2016г.
Решение № 243/03.10.2016 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е издадено НП № 75/21.01.2015 год. от Директора на РДГ Сливен, с което на С. Мустафов С. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 75 от 21.01.2015 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е издадено НП № 76/21.01.2015 год. от Директора на РДГ Сливен, с което на И.Х.Х. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 76 от 21.01.2015 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
534 КАНД No 175/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 212/11.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 232/20.04.2016 г., постановено по АНД № 464/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
535 КАНД No 176/2016 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 194/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202 от 12.04.2016 г., постановено по АНД № 242/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
536 КАНД No 177/2016 ЗАНН: ДАМТН СТЕЛМАР ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 213/11.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 231 от 20.04.2016 г., постановено по АНД № 276/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ-1462 от 20.01.2016 г., издадено от Заместник-председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Стелмар” ООД, ЕИК: 119623980, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Изворите” № 22А, представлявано от Х. Костов Х., за нарушение на чл. 18б, ал. 3, т. 2 от ЗЧАВ и на основание чл. 34в, ал. 1 от ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева.
В законна сила от 11.7.2016г.
537 КАНД No 178/2016 ЗАНН: ИАРА КОНДАКОВИ-МСД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СЕКТОР РК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.8.2016г.
Решение № 228/08.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 21.04.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 85/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 8.8.2016г.
538 КАНД No 179/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 200/01.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198/11.04.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 102/2016 г. по описа на съда.
В законна сила от 1.7.2016г.
539 КАНД No 180/2016 ЗАНН: АДФИ С.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.7.2016г.
Решение № 218/13.07.2016 г. - Оставя в сила Решение № 210 от 13.04.2016 г., постановено по АНД № 139/2016 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
540 КАНД No 181/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 214/11.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 262 от 12.05.2016 г., постановено по АНД № 212 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 11.7.2016г.
541 КАНД No 182/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СТЕЛМАР ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 236/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243 от 27.04.2016 год. постановено по АНД № 262/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
542 АНД No 183/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.7.2016г.
Решение № 219/15.07.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр. Сливен за възобновяване на административно-наказателното производство по административно наказателна преписка, образувана със съставянето на АУАН № 1198/04.08.2013 г., съставен от мл.автоконтрольор при СПП при ОД на МВР гр. Сливен и издадено Наказателно постановление № 1198/13 от 04.09.2013 г., издадено от Началник на сектор „ПП" към ОД на МВР - Сливен.
543 КАНД No 184/2016 Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.7.2016г.
Решение № 216/22.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 / 21.04.2016 г., постановено по АНД № 1884 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
544 КАНД No 185/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Л.И.Й. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.7.2016г.
Решение № 220/13.07.2016 г. - Оставя в сила Решение № 244 от 04.05.2016 г., постановено по АНД № 390/2016 г. на Районен съд – Сливен
545 КАНД No 186/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.7.2016г.
Решение № 221/12.07.2016 г. - Оставя в сила Решение № 234 от 21.04.2016 г., постановено по АНД № 97/2016 г. на Районен съд – Сливен.
546 КАНД No 187/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.7.2016г.
Решение № 215/12.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 265 от 12.05.2016 г., постановено по АНД № 1552/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 12.7.2016г.
547 КАНД No 188/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.8.2016г.
Решение № 222/08.08.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 245 от 05.05.2016 г., постановено по АНД № 225 по описа на Районен съд – Сливен за 2016 год. като незаконосъобразно. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав при съобразяване с мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 8.8.2016г.
548 КАНД No 189/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 223/21.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 255 от 10.05.2016 г., постановено по АНД № 227/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
549 КАНД No 190/2016 ЗАНН: Общини Д.И.М. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 1.7.2016г.
Определение от 01.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от Д.И.М. против решение № 254/10.05.2016 год. постановено по АНД № 601/2016 год. на Районен съд гр. Сливен поради неотстраняване на нередовностите в срок ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 190/2016 год. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС.
В законна сила от 18.7.2016г.
550 КАНД No 191/2016 ЗАНН: ДАМТН Д.П.Г. ДАМТН ГДМН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.8.2016г.
Решение № 229/16.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253 от 10.05.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 302/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.8.2016г.
551 Частно КАНД No 192/2016 Частни КАНД и КАД Б.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 22.6.2016г.
Определение от 22.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 18.05.2016 год. постановено по АНД № 510/2016 год. на Районен съд гр. Сливен.
В законна сила от 22.6.2016г.
552 Частно КАНД No 193/2016 Частни КАНД и КАД Б.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 22.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.05.2016 год., постановено по АНД № 506/2016 год. на Районен съд гр. Сливен.
553 КАНД No 194/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 224 / 21.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 252/09.05.2016 г., постановено по АНД № 569/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 21.7.2016г.
554 КАНД No 195/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС М.М.М. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.8.2016г.
Решение № 230/17.08.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 261/12.05.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 473/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 35761/06.11.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на Едноличен търговец с фирма „Мано – М.М.”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 37-А-1, за нарушение по чл. 127 ал. 3 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и на основание чл. 222 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.8.2016г.
555 КАНД No 196/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Р.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.9.2016г.
Решение № 258/29.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 14.05.2016 г., постановено по АНД № 72 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 29.9.2016г.
556 КАНД No 197/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Х.Х.Х. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 237/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 03.05.2016 год. постановено по НАХД № 3/2016 год. по описа на Районен съд гр.Котел Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
557 КАНД No 198/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Г.П.Г. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 225/21.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273 от 17.05.2016 г., постановено по АНД № 484 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
558 КАНД No 199/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Л.М.Р.К. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 226/21.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272/17.05.2016 г., постановено по АНД № 521/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.7.2016г.
559 КАНД No 200/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.9.2016г.
Решение № 259/30.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42 от 17.05.2016 г., постановено по АНД № 45 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 30.9.2016г.
560 КАНД No 201/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН М.С.Ч. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.9.2016г.
Решение № 238/21.09.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 285/02.06.2016 г., постановено по АНД № 522/2016 г. по описа на СлРС и вместо него постанови: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Г-195/10.03.2016 г. издадено от Кмета на Община Сливен, с което на М.С.Ч. на основание чл.53, ал. 1 от Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен (отм.) е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл.5 ал.4 от Наредбата за обществения ред на Община Сливен (отм.), като на основание чл.57 ал.1 от Наредбата за обществения ред на Община Сливен намалява наложената глоба от 200 лева на 50 лв. (петдесет лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.9.2016г.
561 КАНД No 202/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.8.2016г.
Решение № 231/19.08.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 275 от 18.05.2016 г. по АНД № 556/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.8.2016г.
562 КАНД No 203/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН С.А.А. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.7.2016г.
Решение № 227/26.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/09.05.2016 г., постановено по АНД № 290/2015 г. по описа на Районен съд – Котел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.7.2016г.
563 КАНД No 204/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.8.2016г.
Решение № 232/16.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294 от 08.06.2016 г., постановено по АНД № 566/ 2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.8.2016г.
564 КАНД No 205/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ж.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.8.2016г.
Решение № 233/18.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39 от 12.05.2016 г., постановено по АНД № 137/2016г. по описа на РС Нова Загора.
В законна сила от 18.8.2016г.
565 КАНД No 206/2016 ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ П.И.Х.2.Н.Д. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.10.2016г.
Решение № 244/03.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 298 от 09.06.2016 г., постановено по АНД № 345 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.10.2016г.
566 КАНД No 207/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Е.П.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 245/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292 от 07.06.2016 г., постановено по АНД № 487 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
567 КАНД No 208/2016 ЗАНН: НАП М.К.А. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.9.2016г.
Решение № 239/20.09.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 300/13.06.2016 год. постановено по НАХД № 546/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 3046/22.02.2016 год.,с което на М.К.А. *** за нарушение на чл. 4, ал. 10 от КСО във вр. с чл.1, ал.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица приета с ПМС № 30/10.03.2000 год. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева като НЕПРАВИЛНО
В законна сила от 20.9.2016г.
568 КАНД No 209/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН БЛУ СЕПТАГОН ООД СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.9.2016г.
Решение № 240/21.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288/06.06.2016 г., постановено по АНД № 636/2016 год. на Сливенски Районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
569 КАНД No 210/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.8.2016г.
Решение № 234/19.08.2016 г.- ПОТВЪРЖДАВА Решение № 323 от 27.06.2016 г. по АНД № 591/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.8.2016г.
570 КАНД No 211/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.10.2016г.
Решение № 260/19.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 308/16.06.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 637/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 19.10.2016г.
571 КАНД No 212/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН,
НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КОТЕЛ
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.9.2016г.
Решение № 246/20.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/07.06.2016 г. на Районен съд гр. Котел, постановено по АНД № 13/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.9.2016г.
572 КАНД No 213/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.9.2016г.
Решение № 247/17.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334/28.06.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 736/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.9.2016г.
573 КАНД No 214/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Решение № 248/10.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335/28.06.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 740/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2016г.
574 КАНД No 215/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2016г.
Решение № 254/27.09.2016 г. - Оставя в сила Решение № 324/27.06.2016 г., постановено по АНД № 739/2016 г. на Районен съд – Сливен Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.9.2016г.
575 КАНД No 216/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Решение № 249/10.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 331/28.06.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 593/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2016г.
576 КАНД No 217/2016 ЗАНН: ДИТ ЗУЗА ВИЖЪН 2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.9.2016г.
Решение № 241/21.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 322/24.06.2016 год. постановено по АНД № 663/2016 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 21.9.2016г.
577 КАНД No 218/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 235/26.09.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 314/23.06.2016 г., постановено по АНД № 228 по описа на Сливенски районен съд за 2016 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
578 КАНД No 219/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2016г.
Решение № 255 / 27.09.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 48/31.05.2016 г. постановено по АНД № 117/2016 г. по описа на Районен съд Нова Загора. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
579 Частно КАНД No 220/2016 Частни КАНД и КАД С.Д.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 14.9.2016г.
Определение от 14.09.2016 г. - ОТМЕНЯ определение от 06.07.2016 год. постановено по АНД № 275/2015 год.по описа на Районен съд гр. Сливен. ВЪЗСТАНОВЯВА срока за обжалване на решение № 281 от 31.05.2016 год. постановено по АНД № 275/2016 год. ВРЪЩА делото на същия състав на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
580 КАНД No 221/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Е.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 242/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 366/13.07.2016 год. постановено по АНД № 911/2016 год. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
581 КАНД No 222/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.9.2016г.
Решение № 250/19.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 369/14.07.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 738/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.9.2016г.
582 КАНД No 223/2016 ЗАНН: ДАМТН СИДЖ 54 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.9.2016г.
Решение № 251/28.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.06.2016 год. постановено по АНД № 623/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 28.9.2016г.
583 КАНД No 224/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.10.2016г.
Решение № 261/06.10.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 355/11.07.2016 год. по АНД № 222/2016 г. по описа на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно.
584 КАНД No 225/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Р.Ч. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.10.2016г.
Решение № 256/13.10.2016 г. - Отменя Решение № 347/08.07.2016 г., постановено по АНД № 541/2016 г. по описа на СлРС, в частта с която е потвърдено като законосъобразно НП № 16-0804-000146/25.02.2016 г. на Началник Сектор към ОД МВР – Сливен, Сектор „ПП” – Сливен, с което на Б.Р.Ч. на основание чл. 175, ал. 1 т.5 от ЗДвП е наложена „Глоба” в размер на 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за 1 месец за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, като неправилно и вместо това постановява: Отменя Наказателно постановление № № 16-0804-000146/25.02.2016 г. на Началник Сектор към ОД МВР – Сливен, Сектор „ПП” – Сливен, с което на Б.Р.Ч. на основание чл. 175, ал. 1 т.5 от ЗДвП е наложена „Глоба” в размер на 50 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за 1 месец за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата, като незаконосъобразно. Оставя в сила Решение № 347/08.07.2016 г., постановено по АНД № 541/2016 г. по описа на СлРС в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
585 КАНД No 226/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕВИМИ ЕООД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Решение № 252/10.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 266 от 13.05.2016 год. постановено по АНД № 351/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2016г.
586 КАНД No 227/2016 Други по ЗАНН РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН АДМИДА 2012 ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.9.2016г.
Решение № 253/20.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 344/06.07.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 816/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.9.2016г.
587 КАНД No 228/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН С.И.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2016г.
Решение № 257/27.09.2016 г. - Обезсилва Решение № 365/13.07.2016 г. постановено по АНД № 942/2016 г. на Районен съд – Сливен, като недопустимо. Прекратява производството по АНД № 942/2016 г. на Районен съд – Сливен, като недопустимо. Решението не подлежи на обжалване.
588 КАНД No 229/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ДИМИТРОВА КОСТОВА ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.10.2016г.
Решение № 262/13.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362/13.07.2016 год. постановено по АНД № 582/2016 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 13.10.2016г.
589 КАНД No 230/2016 ЗАНН: ДНСК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Д.Д.Д. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.10.2016г.
Решение № 263/07.10.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 376/19.07.2016 г., постановено по АНД № 815 по описа на Сливенски районен съд за 2016 год.
590 КАНД No 231/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.9.2016г.
Решение № 264/29.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 14.06.2016 г., постановено по АНД № 118 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 29.9.2016г.
591 КАНД No 232/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” КАЧАРА ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.10.2016г.
Решение № 265/19.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318/24.06.2016 год. по АНД № 154/2014 година на СлРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 261/2013 г. от 19.12.2013 година на Началник Митница Бургас, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 19.10.2016г.
592 КАНД No 233/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.10.2016г.
Решение № 266/20.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/06.07.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 229/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.10.2016г.
593 КАНД No 234/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН С.А.А. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.10.2016г.
Решение № 273/27.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 20.06.2016 г., постановено по АНД № 291 / 2015 г. по описа на Районен съд – Котел.
В законна сила от 27.10.2016г.
594 КАНД No 235/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ   Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.9.2016г.
Определение от 13.09.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 235 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на страните в първоинстанционното производство – за сведение.
В законна сила от 13.9.2016г.
595 КАНД No 236/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.10.2016г.
Решение № 267/06.10.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 360/12.07.2016 г., постановено по АНД № 230 по описа на Сливенски районен съд за 2016 год.
596 КАНД No 237/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.10.2016г.
Решение № 269/14.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375/19.07.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 732/2016 г. по описа на съда.
В законна сила от 14.10.2016г.
597 КАНД No 238/2016 ЗАНН: МВР Д.Д.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.10.2016г.
Решение № 271/13.10.2016 г. - Оставя в сила Решение № 385/28.07.2016 г., постановено по АНД № 924/2016 г.. на СлРС, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
598 КАНД No 239/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2016г.
Решение № 268/12.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 27.06.2016 г., постановено по АНД № 71/2016 г. по описа на Котелски районен съд.
В законна сила от 12.10.2016г.
599 КАНД No 240/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.10.2016г.
Решение № 270/14.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 от 06.07.2016 год. постановено по АНД № 648/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 14.10.2016г.
600 КАНД No 241/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.Д.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.10.2016г.
Решение № 272/27.10.2016 г. - Оставя в сила Решение № 325/27.06.2015 г., постановено по АНД № 1881/2015 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
601 КАНД No 242/2016 ЗАНН: НАП Г.П.Г. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.11.2016г.
Решение № 274/03.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 306 от 14.06.2016 г. по АНД № 581/2016 г. на Районен съд – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3029 от 22.02.2016 г. на Директор Офис Сливен при ТД на НАП – Бургас, с което на Г.П.Г. е наложено административно наказание „глоба” в полза на държавата в размер на 250 лева за нарушение на чл. 1, ал. 2 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС № 30 от 10.03.2000 г., вр. чл. 4, ал. 10 от КСО.
602 КАНД No 243/2016 ЗАНН: ИАРА ИАРА ОТДЕЛ РК ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПЛОВДИВ Е.П.Е. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.10.2016г.
Решение № 276/27.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 56 / 20.06.2016 г., постановено по АНД № 115/ 2016 г. по описа на Районен съд Нова Загора и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20 – 011/ 16.03.2016 г., издадено от Началник отдел "Рибарство и контрол" към отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ гр. Пловдив в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с което на Е.П.Е., ЕГН **********,*** на основание чл. 68, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл. 25 от ЗРА. Решението е окончателно.
В законна сила от 27.10.2016г.
603 КАНД No 244/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.10.2016г.
Решение № 277/27.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/14.07.2016г. на РС Нова Загора, постановено по АНД № 173/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.10.2016г.
604 КАНД No 245/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ЕВРО 2000 ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.11.2016г.
Решение № 279/10.11.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 384 от 28.07.2016 год. постановено по АНД № 711/2016 г. по описа на Районен съд – Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
605 КАНД No 246/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН СИВ КОР ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.10.2016г.
Решение № 278/28.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/29.07.2016 год. постановено по АНД № 941/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2016г.
606 КАНД No 247/2016 ЗАНН: Общини ФЕЙТ 2011 ЕООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.10.2016г.
Решение № 275/18.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 352/11.07.2016 г., постановено по АНД № 959/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7 от 11.09.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с което на „Фейт 2011” ЕООД – Сливен, с Булстат 201771830, за нарушение на чл. 8, ал. 1 от Закона за защита на потребителите е наложена „имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева.
В законна сила от 18.10.2016г.
607 КАНД No 248/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.11.2016г.
Решение № 280/02.11.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281/31.05.2016 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 275/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 2.11.2016г.
608 КАНД No 249/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.Ц. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.11.2016г.
Решение № 281/10.11.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 70/18.07.2016 г., постановено по НАХД № 241/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Нова Загора като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
609 КАНД No 250/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Д.Ц. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.11.2016г.
Решение № 283/28.11.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 72 от 26.07.2016 г. по АНД № 210/2016 г. на Районен съд – Нова Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0306-000923 от 26.02.2016 г. на Началника на РУП към ОД на МВР – Сливен, РУ Нова Загора като правилно и законосъобразно.
610 КАНД No 251/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.11.2016г.
Решение № 282/14.11.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 418/27.09.2016год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 737/2016 год. по описа на съда.
611 КАНД No 252/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.Д.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.11.2016г.
Решение № 284/25.11.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 406 от 19.09.2016 г., постановено по АНД № 1879 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2016г.
612 КАНД No 253/2016 ЗАНН: НАП ВКУСОТИЙКО ООД ТД НА НАП БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.12.2016г.
Решение № 285/07.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 305/14.06.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 535/2016 г. по описа на същия съд.
613 КАНД No 254/2016 ЗАНН: МОСВ РИОСВ СТАРА ЗАГОРА ГРАДУС 2 ООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 286/09.12.2016 г. -ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 30.08.2016 год. постановено по АНД № 176/2016 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
614 КАНД No 255/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН БИЗНЕСЦЕНТЪР ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.12.2016г.
Решение № 287/08.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 71/19.07.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора, постановено по АНД № 199/2016 год. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-001191 от 16.05.2016 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Бизнесцентър” ЕООД гр.Нова Загора за нарушение на чл. 415 ал.1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2016г.
615 КАНД No 256/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.12.2016г.
Решение № 289 от 12.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435/10.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1194/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 12.12.2016г.
616 КАНД No 257/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 290/09.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 82 от 01.09.2016 г., постановено по АНД № 209/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 9.12.2016г.
617 КАНД No 258/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ж.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.12.2016г.
Решение № 288/02.12.2016 г. - Оставя в сила Решение № 437/10.10.2016 г., постановено по АНД № 1268/2016 г. на Районен съд – Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
618 КАНД No 259/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Й.М. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 291/09.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427/03.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 662/2016 г. по описа на същия съд.
619 КАНД No 260/2016 ЗАНН: Общини И.И.Г. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 292/09.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447 от 11.10.2016 г., постановено по АНД № 256 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 9.12.2016г.
620 КАНД No 262/2016 ЗАНН: МВР Д.Х.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.12.2016г.
Решение № 293 от 14.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 440/10.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 833/2016 г. по описа на същия съд.
621 КАНД No 263/2016 ЗАНН: БАБХ ЛАМСКИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.12.2016г.
Решение № 295 от 12.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441/11.10.2016 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1002/2016 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 12.12.2016г.
622 КАНД No 264/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН С.Д.Р. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 294/09.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433/07.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1128/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.12.2016г.
623 КАНД No 265/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН П.М.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 296/09.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424/29.09.2016 год. постановено по АНД № 1075/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
624 КАНД No 266/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.12.2016г.
Решение № 299/21.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31/19.10.2016 г. на Районен съд Котел, постановено по АНД № 205/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 21.12.2016г.
625 КАНД No 267/2016 ЗАНН: ИАРА В.И.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 297/09.12.2016 г. - Оставя в сила Решение № 468/25.10.2016 г., постановено по АНД № 978/2016 г. на Районен съд – Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
626 КАНД No 269/2016 ЗАНН: Общини Г.М.М. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.12.2016г.
Решение № 301/29.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 461/17.10.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1261/2016 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № М-788 от 27.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 35, т. 31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен и на основание чл. 53, ал. 2 от същата наредба е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 /петдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.12.2016г.
627 КАНД No 270/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.12.2016г.
Решение № 302 / 20.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/03.10.2016 г. на РС Нова Загора, постановено по АНД № 305/2016 г. по описа на съда.
628 КАНД No 274/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН Х.С.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.12.2016г.
Решение № 305/22.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 482/31.10.2016 г. постановено по АНД № 1246/2016 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2016г.
629 КАНД No 275/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СИС ИНДУСТРИЙС ООД ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.12.2016г.
Решение № 306/21.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462/18.10.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 804/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.