АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2009г. до 31.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 239/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.6.2009г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К. П.П. *** с ЕГН ********** *** за сумата 75 000 лева , ведно с направените по делото разноски като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
2 Административно дело No 281/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-СОФ ИЗП.ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.4.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
Реш. № 26 - ОТХВЪРЛА жалбата на Национална компания "Железопътна инфраструктура" гр. София против Заповед № РД-18-34/22.06.2007 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Чинтулово, общ. Сливен, в частта относно имоти с идентификатори 81387.70.1, 81387.70.2 и 81387.70.3, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. 
3 Административно дело No 64/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ВТ АД ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.4.2009г., в законна сила от 29.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр Велико Тьрново, в частта с която се иска прогласяване нищожност на Заповед № 5/16.01.2008 г. на Директора на Държавно лесничейство Стара река за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за обект №8(отд. 29д; 47м, 14т, 118е, 41ж, 118з, 116к,41ж,118з,121у,х,127д) от горите на територията на ДЛ Стара река като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТМЕНЯ Заповед № 5/16.01.2008 г. на Директорът на Държавно лесничейство Стара река за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за обект №8(отд. 29д; 47м, 14т, 118е, 41ж, 118з, 116к,41ж,118з,121у,х,127д) от горите на територията на ДЛ Стара река като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Държавно горско стопанство с.Стара река. общ.Сливен да заплати на "Дървообработване-ВТ" АД, с адрес на управление гр.ВеликоТърново кв. "Чолаковци", направените по делото разноски в размер на 35/тридесет и пет/ лева. 
4 Административно дело No 79/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ К.И.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.1.2009г.
Р.№ 175/14.01.2009 г. - ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Общинска служба по земеделие - Сливен, по молба с Вх. № 124 от 12.02.2008 г. на наследниците на Иван Костов П., подадена чрез пълномощника Николай Стоянов Катевски, за издаване на решение, придружено със скица, за обезщетяване на наследниците на Иван Костов П. със земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи - в част от имот с № 67338.96.427 с площ 7, 000 дка в землището на гр. Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Общинска служба по земеделие- Сливен, за издаване по преписка Вх. № 17091 от 07.11.1991 г. на решение, придружено със скица, за обезщетяване на наследниците на Иван Костов П.- починал на 05.06.1994 г., с последен адрес: с. Сотиря, община Сливен, с равностойна земя от общинския поземлен фонд, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.ОПРЕДЕЛЯ на Общинска служба по земеделие - Сливен, едномесечен срок за издаване на административния акт.ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие - Сливен, да заплати на К.И.Г. с ЕГН: ……………, с постоянен адрес: с. Сотиря, община Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 8, деловодни разноски в размер на 662 / шестстотин шестдесет и два / лева. 
5 Административно дело No 103/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ВТ АД ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С. СТАРА РЕКА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.7.2009г., в законна сила от 8.8.2009г.
ОСЪЖДА Държавно горско стопанство с.Стара река да заплати на "Дървообработване ВТ" АД гр.Велико Търново, представлявано от Атанас Василев Василев, седалище и адрес на управление гр.В.Търново, кв."Чолаковци", сумата от 120 /сто и двадесет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, в резултат на отменен незаконен административен акт, ведно със законната лихва върху сумата от 120 /сто и двадесет /лева, считано от 28.05.2009г. до окончателното й изплащане.ОСЪЖДА Държавно горско стопанство с.Стара река да заплати на "Дървообработване ВТ" АД гр.Велико Търново, представлявано от Атанас Василев Василев, седалище и адрес на управление гр.В.Търново, кв."Чолаковци", направените по делото разноски в размер на 10 / десет /лв.  
6 Административно дело No 105/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.З.Д. РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.1.2009г., в законна сила от 7.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.З.Д. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № ДК - 02 - СЛ 02 от 31.03.2008 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконният строеж "Преустройство и пристройка към съществуваща жилищна сграда", намиращ се в поземлен имот пл. № 5441, кв. 193 по плана на ЦГЧ гр. Сливен, с административен адрес ул. "Донка и Константин Константинови" № 5, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
7 Административно дело No 114/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.А.М.,
С.Х.К.,
Р.С.Д.,
Б.П.П.,
Ж.С.И.,
М.Д.Т.,
М.Р.Е.,
М.А.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.10.2009г., в законна сила от 13.10.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1920 от 28.11.2006 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробния устройствен план / ПУП / само в част план за застрояване / ПЗ / в обхватите на УПИ ХХШ-5094, ХХІV-5093 и ХХV-5092, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, съгласно указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на М.А.М. и М.А.М. деловодни разноски в размер на 470 / четиристотин и седемдесет / лева. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на С.Х.К., Р.С.Д., Б.П.П., Ж.С.И., М.Д.Т. и М.Р.Е., деловодни разноски в размер на 310 / триста и десет / лева. 
8 Административно дело No 130/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДСТРОЙ 98 АД СЛИВЕН,
ФЕНИКС РЕСУРС СНТ ООД,
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-СОФ
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.4.2009г., в законна сила от 29.1.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-15-1532/29.10.2007г. на И.Д.Кмет на Община Сливен за одобряване на решение по т.50 от Протокол-решение №36/05.10.2007г. на ОбЕСУТ за приемане на проект по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ за определяне на площта по чл.11, ал.3 от ППЗСПЗЗ за поземлени имоти №8456 и №8457 в кв.22 по регулационния план на кв."Промишлена зона" гр.Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "Феникс ресурс СНТ" ООД гр.София, представлявано от Десислава Жекова Танева, Вълко Стоянов Вълев и Светла Михайлова Боянова, седалище гр.София, ул."А. Батенберг" 10-Б-1 сумата от 1030 лв./хиляда и тридесет/, представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на НК "Железопътна инфраструктура" гр.София, представлявана от Антон Петков Гинев, седалище гр.София, бул."М. Луиза" №110, сумата от 200 /двеста / лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. 
9 Административно дело No 155/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.С.Х. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.4.2009г., в законна сила от 22.4.2009г.
Обявява за нищожно Решение № 7 от 09.06.2008 г. на Директора на Районно Управление "Социално осигуряване", гр. Сливен, с което се отхвърля жалба/молба с вх. 0 К-757 от 31.01.2008 г. от А.С.Х. за преизчисляване на болнични листи за 2007 г. Изпраща делото като преписка на компетентния административен орган - Директора на РУ "СО", гр. Сливен за произнасяне, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. Оставя без разглеждане жалбата, в частта, в която жалбоподателят е направил искане РУ "СО" - Сливен да бъде задължено да й изплати следващо се обезщетение съответстващо на осигурителния доход на А.С.Х.. Прекратява съдебното производство по административно дело № 155 по описа за 2008 г. на Административен съд, гр. Сливен в тази част. Осъжда Районно управление "Социално осигуряване", гр. Сливен да заплати, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК , на А.С.Х. ***, сумата от 830 (осемстотин и тридесет ) лв., направени разноски по делото. 
10 Административно дело No 157/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.5.2009г., в законна сила от 12.5.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-246 от 28.02.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА й за обхвата на УПИ ХVІ - 4912 и УПИ ХVІІ в кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото. 
11 Административно дело No 166/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ОДКВЗСС ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 29.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 496/11.06.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, в ЧАСТТА, с която за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 246 и КП № 249 на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева на основание чл. 76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 05/09.05.2008 г., е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лева за 14 /четиринадесет/ нарушения по КП № 246, и за 1 /едно/ нарушение по КП № 249 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева в останалата й част относно наложена санкция - финансова неустойка в размер на 540 /петстотин и четиридесет/ лева за неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм и медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 250 при Збр. ИЗ с № № 48, 68, 63 от 2008 год., изразяващо се в неизвършване на изискуеми параклинични изследвания и контролни изследвания, неприлагане на фишовете от лабораторни изследвания в ИЗ, съставляващо нарушение на чл.5, т.1 и 2, чл.10, т.З, чл. 11, чл.19, ал. 1, 2, т.2 от ИД за 2008г. чл.188, чл.192, ал. 2, т.5 б."б" и "г" от НРД 2006г. и т.201.6 б, т.201.8, т.209.6 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева направените по делото разноски в размер на 541 /петстотин четиридесет и един/ лева. ОСЪЖДА "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен направените по делото разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева. 
12 Административно дело No 168/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.Щ.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.3.2009г.
Р.№19/16.03.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-911 от 02.06.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е отказал правото на Щилиян Денев Николов, да придобие собственост върху имот № 432.282 местност "Саръ меша", находящ се в землището на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на И.Щ.Ч.,*** сумата от 50 (петдесет) лв. направени по делото разноски. 
13 Административно дело No 172/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.П.,
Г.П.Т.,
Т.П.Р.
Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.1.2009г., в законна сила от 6.1.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-285/09.05.2008 година на Кмета на Община - Котел, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и в съответствие с Решение № 2 от Протокол № 3/16.04.2008 г. на ОбЕСУТ при Община Котел, е одобрено изменението на подробния устройствен план /ПУП/ /план за регулация/ за УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 6 по подробния устройствен план на с. Пъдарево, община Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА.
14 Административно дело No 173/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.1.2009г., в законна сила от 5.1.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-807/22.05.2008г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) с план за регулация и застрояване и РУП на УПИ І-5291 и ІІ-5292 в кв.156 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, както и за промяна предназначението на имотите от жилищни в "За обществено обслужване", съгласно зелените поправки върху плана за регулация, а така също и указания на чин на застрояване показан на ПЗ, както и конкретизиране на предвиденото застрояване, като очертания, и силуети в план и максимална височина, включително и абсолютни коти, показани върху проекта за РУП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 240 (двеста и четиридесет) лв. 
15 Административно дело No 177/2008 Други административни дела И.Й.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.2.2009г., в законна сила от 22.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "СТАЙК-И" представляван от И.Й.И. *** срещу Заповед № РД 15 - 606 от 08.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ "СТАЙК-И" представляван от И.Й.И. *** да заплати на Кмета на Община Сливен сумата 80 /осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. 
16 Административно дело No 196/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 31.3.2009г., в законна сила от 27.1.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1307 от 29.07.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на А.М.А., собственик на УПИ ХVІІІ - 2284 кв. 81 по плана на кв. "К.", гр. Сливен, е наредено да премахне паянтовата жилищна сграда и паянтовата стопанска постройка в имота си в срок до три месеца след влизане в сила на заповедта. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на А.М.А. с ЕГН: **********, с адрес:***, деловодни разноски в размер на 390 / триста и деветдесет / лева. 
17 Административно дело No 200/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.2.2009г., в законна сила от 27.2.2009г.
Реш. № 4/05.02.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1197/10.07.2008 година на Кмета на Община Сливен, с която на осн. чл.195, ал.4 и 6 от ЗУТ е наредено на К.Й.Д. да премахне покривните конструкции и кирпичените стени на паянтова жилищна сграда и паянтова стопанска постройка в УПИ ХХV-2297, в кв.81 по плана на кв. "Комлука" гр. Сливен и да укрепи каменна зидария на сградите по северната и източната за имота граници, в срок до четири месеца след влизането в сила на заповедта, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Община Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на К.Й.Д. ***, Район 15, Младост, ж.к. "Младост" 3, № 335, вх. 2, ет. 6, ап. 55 направените по делото разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лв. 
18 Административно дело No 201/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДЕМЕТРА АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.4.2009г., в законна сила от 21.5.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл. 159 т. 3 от АПК
19 Административно дело No 203/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм М.С.С.,
Н.Г.С.,
М.А.С.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.2.2009г., в законна сила от 8.2.2010г.
Отхвърля жалба на М.С.С., А.С.С., Н.Г.С. и М.А.С.- Н. против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен, да отмени на основание чл.29, ал.5 от ЗОС Заповед № 641/17.12.1979 год. и Заповед № 176 от 11.03.1980 г. на Председателя на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет - Сливен, за отчуждаване на недвижим имот - дворно място, съставляващо имот пл. № 73 в кв. "Сливен- изток" по плана на гр. Сливен с площ от 3 600 кв. м. идентичен с имот пл. № 30 в местността "Хисарлъка" но плана на гр. Сливен, целият с площ от 3 600 кв, м., като неоснователна. Осъжда М.С.С., А.С.С., Н.Г.С. и М.А.С.-*** сумата от 80 лв. разноски по делото. 
20 Административно дело No 213/2008 Други административни дела Г.Н.Б. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.2.2009г., в законна сила от 28.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-710/04.08.2008 г. с което на осн.чл.232 във вр.чл.241 от НРД 2006 г. е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2430 лв. на "Д-р Г.Б. - АПМП" за констатирано с медицински протокол № РД-13-01-96 от 18.07.2008 г. нарушение по договор № 200236 от 01.02.2008 г. като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на направени по делото разноски от страна на директора на РЗОК - Сливен като неоснователно.
21 Административно дело No 215/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.А.,
Ф.С.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.4.2009г., в законна сила от 24.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 257 от 01.08.2008 г. на кмета на община Твърдица, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен проекта за ЧИ на подробният устройствен план /ПУП/ - план за регулация и план за застрояване /ПР и ПЗ/ в обхвата на УПИ ІV-202, кв. 22 по плана на с. Бяла паланка, община Твърдица за разделяне на имота на два нови урегулирани имота с № УПИ ІV-202, кв. 22 и УПИ ХІІ-202, кв. 22 с. Бяла паланка за малоетажно жилищно строителство, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА да заплати на А.М.А. с ЕГН ********** и Ф.С.А. с ЕГН ********** и двамата с адрес: с. Бяла паланка, ул. "Мургаш" № 1, община Твърдица, област Сливен деловодни разноски в размер на 370 / триста и седемдесет / лева. ОСЪЖДА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 35 /тридесет и пет/ лева, представляваща направени разноски по делото за експертиза.  
22 Административно дело No 217/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.О. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 6.1.2009г., в законна сила от 14.1.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
23 Административно дело No 218/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.О. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.1.2009г., в законна сила от 5.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: Т.И.О. ***, подадена срещу Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен ПУП на с. Ябланово - ПР на улици и поземлени имоти, в частта относно поземлен имот І - 475 в кв. 82, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 218/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
24 Административно дело No 220/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 74 от 30.05.2008 год. на Общински съвет гр. Котел, в частта, в която е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация на вилна зона "Чукарите", Община Котел на УПИ I кв.2 по устройствения план на вилната зона, одобрен със Заповед № 94 от 07.02.1986 год, съответстващ на имот с кадастрален № 390030.504.6 по кадастралната карта на гр. Котел с обща площ 9492 кв.м. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
25 Административно дело No 224/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.1.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-866 от 18.08.2008 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център-Сливен" ООД за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ от д-р Евдокия Манова и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 025 /две хиляди и двадесет и пет/ лева, представляващ разликата над 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ лева до 3 645 /три хиляди шестстотин четиридесет и пет/ лева, И В ЧАСТТА, с която на "Диагностично - консултативен център - Сливен" ООД за неспазване на установения ред за работа с първични медицински документи и на основание чл. 238, ал. 1, т. 4, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Диагностично-консултативен център-Сливен" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя Кръстьо Петров Кръстев, подадена против Заповед № РД-09-866 от 18.08.2008 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център-Сливен" ООД за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ от д-р Евдокия Манова и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ лева. ОСЪЖДА Диагностично - консултативен център - Сливен" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя Кръстьо Петров Кръстев, да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 0, 72 /нула цяло и седемдесет и две стотни/ лева, определени след компенсация. 
26 Административно дело No 228/2008 Дела по КСО и ЗСП ВИТА ЛМ ООД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.4.2009г., в законна сила от 4.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 10 от 14.08.2008 г., издадено от Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, В ЧАСТТА, в която е отхвърлена жалба с Вх. № К-5314 / 14.07.2008 г. от "Вита ЛМ" ООД - Сливен срещу Разпореждане № 208 / 24.06.2008 г. на Началник отдел КПК в частта му, в която е разпоредено внасяне на сумата от 2681, 21 лева, от които: 1506, 19 лева-главница, и 1175, 02 лева - лихва. ОТМЕНЯ Разпореждане № 208 от 24.06.2008 г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, издадено за събиране на сумите по Ревизионен акт за начет Вх. № 1 от 30.05.2008 г., В ЧАСТТА, в която ТД "Вита ЛМ" ООД - Сливен, е задължено да внесе сумата от 2681, 21 лева, от които: 1506, 19 лева - главница, и 1175, 02 лева - лихва. ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, да заплати на ТД "Вита ЛМ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Хаджи Димитър" бл. 35, вх. "А", ап. 12, представлявано от управителя Любка Любенова Миховска, деловодни разноски в размер на 250 / двеста и петдесет / лева. 
27 Административно дело No 231/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.2.2009г., в законна сила от 2.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен по отношение на чл.20, ал.2; чл.39, ал.2; чл.40, ал.1 в частта "или придобили право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, по пазарни цени, определени от оценител."; чл.40, ал.З; чл. 46, ал. 4; чл. 48, в частта "от лицензиран оценител"; чл. 55, ал. 1, т. 1; чл. 60, ал. 1; чл. 74, ал. З, т. 2, б. "е" от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2008 г. по описа на Административен съд Сливен в тази част. ОТМЕНЯ чл. 40, ал. 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен, приета с решение №238/31.07.2008 г. на Общински съвет Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 180 (сто и осемдесет) лева. 
28 Административно дело No 233/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Д.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.1.2009г., в законна сила от 5.10.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.Д.И. *** Отказ на Кмета на Община Сливен да отмени отчуждаването на недвижим имот от 1 800 кв.м. в м. "Хисарлъка", гр. Сливен, отчужден през 1980 г., който отказ е обективиран в писмо изх. № 9400 - 19491 от 27.08.2008 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН и ВРЪЩА делото във вид на преписка на административния орган - Кмета на Община Сливен за ново произнасяне по искането на А.Д.И., заведено в общинска администрация гр. Сливен с вх. № 9400 - 19491/18.08.2008 г., съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ искането на кмета на община Сливен и заинтересованото лице "Декотекс" АД за присъждане на направените по делото разноски като НЕОСНОВАТЕЛНО.  
29 Административно дело No 237/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
Решение № 187 / 21.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.М. с ЕГН ********** ***, против Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план /ПУП/ на с. Ябланово - план за регулация /ПР/ на улици и поземлени имоти, в частта с която е одобрен ПУП - ПР на улици и поземлени имоти за обхвата на УПИ VІ-109 и УПИ VІІ-977, в кв. 39 по плана на с. Ябланово, община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
30 Административно дело No 242/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове М.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.1.2009г., в законна сила от 12.2.2009г.
Реш. № 171/10.01.2009 г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Т.К. против Наредба за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет Сливен с Решение № 93 от 14.02.2008 г. ОСЪЖДА М.Т.К.,*** да заплати в полза на Общински съвет Сливен сумата от 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение. 
31 Административно дело No 248/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Я.Г.К. АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.2.2009г., в законна сила от 12.2.2010г.
ОСЪЖДА Агенция за приватизация, със седалище гр. София и адрес на управление ул. "Аксаков" № 29, да заплати на Я.Г.К. с ЕГН **********,***, на основание чл. 1, във вр. с чл. 4 от ЗОДОВ сумата в размер на 500,00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, резултат от незаконни действия и бездействия на служители на административния орган, ведно със законната лихва, считано от 25.09.2008 г., както и сумата в размер на 230,00 /двеста и тридесет/ лева за разноски по делото.
32 Административно дело No 250/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.5.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОТМЕНЯ чл. 24б, ал. 1 т. 1 и 3 и чл. 24е т. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Котел.ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, извършено със Заповед № РД - 11 - 16 - 51 от 29.09.2008 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 126 на Общински съвет гр. Котел, прието на заседанието му на 08.09.2008 г., в частта му, с която с § 5 е прието изменение на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 85,00 /осемдесет и пет/ лева, определени след компенсация.  
33 Административно дело No 254/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове М.Т.К.,
С.П.П.,
Н.С.Ш.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.3.2009г., в законна сила от 21.5.2010г.
ОТМЕНЯ чл.38 и чл.55 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, приети с решение №133/27.03.2008 г. на Общински съвет Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на М.Т.К.,*** направените по делото разноски в размер на 745 /седемстотин и четиридесет и пет / лв. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на С.П.П.,*** направените по делото разноски в размер на 590 / петстотин и деветдесет/лева. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на Н.С.Ш., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 190 / сто и деветдесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 90 /деветдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за експертиза.  
34 Административно дело No 262/2008 Дела по КСО Р.Б.Б. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.4.2009г.
Р.№46/30.04.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 12/12.09.2008 г. на Директора на РУСО - Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Р.Б.Б., ЕГН **********,***, против разпореждане № О-19-000-00-00097007 от 01.08.2008 година на Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите, с което е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № 1920767 от 14.06.2008 г. издаден от МБАЛ "Царица Йоана" гр.Сливен във връзка с молба-декларация № 19-001-01-00001947 от 21.07.2008 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на Директора на РУСО - Сливен гр.Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението.  
35 Административно дело No 264/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.2.2009г., в законна сила от 1.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-50-516 от 24.09.2008 г. на Кмета на община Котел, с която е отменена заповед № 276 от 20.10.1995 г., с която на Е.Д. Иванов е отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху парцел ІІ в кв. 22 по плана на с. Ябланово, обл. Бургас и издаденото въз основа на нея удостоверение № 45 от 20.10.1995 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ПРЕКРАТЯВА производството в частта, с която се отменя заповед № 276 от 20.10.1995 г. на кмета на община Котел, като недопустимо. ВРЪЩА преписката на кмета община Котел в останалата й част за произнасяне по същество след изпълнение на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Кмета на Община Котел да заплати на Е.Д.Д. с ЕГН ********** сумата 260 /двеста и шестдесет / лева, от които 250 лева разноски за заплащане на адвокатски хонорар, 10, 00 лева държавната такса за образуване на настоящото производството. 
36 Административно дело No 266/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.4.2009г., в законна сила от 17.4.2009г.
Реш. № 34/17.04.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-802/22.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрен работен устройствен план (РУП) за УПИ Х-6916, ХІ-6915, ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. "Ново село - север" гр. Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване, като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на П.С.Т.,***, сумата от 10 лв. направени по делото разноски. 
37 Административно дело No 268/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ М.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.5.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Г.Г., ЕГН **********,*** срещу прекратяване на административното производство, образувано в Областна дирекция "Земеделие" - гр. Сливен по заявление от жалбоподателя за закупуване на земи на основание чл. 27 ал. 6 от ЗСПЗЗ. Прекратява производството по административно дело № 268/2008 година по описа на Административен съд Сливен. 
38 Административно дело No 271/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР АСМБ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.4.2009г., в законна сила от 13.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1624/01.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване на УПИ VІІ-1322 в кв.73 по плана на кв."Комлука" гр.Сливен, съгласно указания начин на застрояване показан на ПЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "АСМБ" ЕООД гр.Сливен, представлявано от А.С.М., БУЛСТАТ 119623560, седалище гр.Сливен, кв."Сини камъни" 9-Б-24 съдебно-деловодни разноски в размер на 1100 (хиляда и сто) лв.ОСЪЖДА Община Сливен да внесе по сметка на Административен съд Сливен допълнителен депозит за вещо лице в размер на 40 /четиридесет/ лв. 
39 Административно дело No 272/2008 Дела по КСО ЕТ ПЕТКО ГАНЕВ ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.1.2009г., в законна сила от 30.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р.Г. в качеството му на ЕТ "П.Г."***, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Йосиф Коломати" № 2А против Решение № 13/03.10.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на ЕТ "П.Г."***, срещу разпореждане № 324/27.08.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУ"СО" Сливен, с което е разпоредено събиране на дължима по ревизионен акт за начет вх. № 1 от 19.08.2008 г., сума в размер общо на 2030,92 лева, от които 1477,00 лева главница и 553,92 лева - лихви, начислени до 19.08.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Р.Г. в качеството му на ЕТ "П.Г."***, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Йосиф Коломати" № 2А ДА ЗАПЛАТИ на РУ"СО" гр.Сливен сумата от 180 /сто и осемдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
40 Административно дело No 277/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ХРАНЕНЕ И ХОТЕЛИ ЯНИЦА АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2009г., в законна сила от 25.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-20/13.10.2008. на Началник РДНСК гр.Сливен, с която е отменено Разрешение за строеж № 175 от 24.09.2008 г. год. издадено от гл.архитект на Община Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА:
41 Административно дело No 280/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Г.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2009г., в законна сила от 23.2.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 104 и кв. 105 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо, червено и кафяво изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване в частта й за обхвата на УПИ ХVІІІ-129 и УПИ XIX-126 в кв. 104 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на Л.Г.Б. с ЕГН: ***********,***, деловодни разноски в размер на 320 / триста и двадесет / лева.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
42 Административно дело No 281/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Д.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.2.2009г., в законна сила от 13.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.К., ЕГН ********** *** против чл.33, т.16 от Наредба за обществения ред на Община Сливен.
43 Административно дело No 282/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.1.2009г., в законна сила от 13.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Котел - Христо Русев Киров против Заповед № ОД-50/03.10.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Сливен, с която на основание чл. 45в ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се одобряват протоколните решения на комисия по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 282/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
44 Административно дело No 285/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.6.2009г., в законна сила от 9.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1417 от 21.08.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрено изменението на подробния устройствен план - в част план за застрояване, за обхвата на УПИ V-5023,5024 в кв. 123 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Строй-консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Драгоман" № 16, представлявано от управителя Ж.С.Д., подадена против Заповед № РД-15-1417 от 21.08.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрено изменението на подробния устройствен план - в част план за регулация, за обхвата на УПИ V-5023,5024 в кв. 123 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен. ОСЪЖДА "Строй-консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Драгоман" № 16, представлявано от управителя Ж.С.Д., да заплати по сметка на Административен съд - Сливен, сумата от 75 / седемдесет и пет / лева, представляваща разноски за вещо лице. ОСЪЖДА "Строй-консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Драгоман" № 16, представлявано от управителя Ж.С.Д.,***2 / сто шестдесет и два / лева, представляваща деловодни разноски. 
45 Административно дело No 286/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ МАСТА 1 СТАНИМИР КЪНЧЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.3.2009г., в законна сила от 10.4.2009г.
ОСЪЖДА Община Сливен, при участието на трето лице-помагач РИОКОЗ гр.Сливен, да заплати на ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН **********, сумата от 1600 (хиляда и шестстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, представляващи претърпени загуби, в следствие незаконен акт на Кмета на Община гр.Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 1600 (хиляда и шестстотин) лева, считано от 14.01.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 25000 (двадесет и пет хиляди) лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН **********, сумата от 224 лв.(двеста двадесет и четири лева) направени по делото разноски. 
46 Административно дело No 287/2008 Дела по ЗМВР Н.Х.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.3.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.В. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед Рег. № 1407 от 17.10.2008 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 12 от ППЗМВР и чл. 224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, на Н.Х.В. - категория Е - старши полицай в ПУ "Квартал шести", РУ - Нова Загора при ОД на МВР - Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година. ОСЪЖДА Н.Х.В. с ЕГН: **********,***, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, адвокатско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
47 Административно дело No 288/2008 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2009г., в законна сила от 30.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Военномедицинска академия - гр. София срещу Заповед № РД - 09 - 1137/30.10.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 12/26.05.2008 г. на Арбитражна комисия за разрешаване на медицински спорове гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 26, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4 б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева, както и на основание чл. 254 ал. 2 от НРД 2006 г., за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 8, изразяваща се в неспазване на диагностично - лечебния алгоритъм на КП № 8 при 12 бр. ЛИБ, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 160,00 /две хиляди сто и шестдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения /12 бр. ЛИБ/, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА ББАЛ гр. Сливен към ВМА - гр. София да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в размер на общо 180,00 /сто и осемдесет/ лева. 
48 Административно дело No 289/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Ч. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2009г., в законна сила от 8.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Ч., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-09-05/14.10.2008 година на Началника на РДНСК - Сливен, с която е спряно изпълнението на незаконен строеж: "Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда", намиращ се в гр. Сливен, административен адрес ул. "Работническа" № 33, УПИ VІІІ-2454 в кв.85 по плана на кв."Комлука" на гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Х.Г.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА Х.Г.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН **********,***-А-6 сумата от 100 лева представляващи разноски по делото 
49 Административно дело No 290/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.С.Б.,
П.С.П.
РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.3.2009г., в законна сила от 17.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-21 от 21.10.2008 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, В ЧАСТТА, в която е отменено разрешеното изграждане на ажурна ограда с плътна част до 0,60 м. с височина до 2,20 м. над прилежащия терен по източната регулационна граница на УПИ ХІV-293 - към новообразувания УПИ ХІХ-293 в кв. 27 по плана на с. Селиминово, посочена в Разрешение за строеж № 369 / 27.08.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № ДК-10-21 от 21.10.2008 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, В ЧАСТТА, в която е оставено в сила Разрешение за строеж № 369 / 27.08.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за строеж: "Разделяне на съсобствени жилищна сграда и парцел" в УПИ ХІV, кв. 27 по плана на с. Селиминово, община Сливен. 
50 Административно дело No 291/2008 Други административни дела ДАЯНИ ЗАФИРОВИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.3.2009г., в законна сила от 8.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД "Даяни-Зафирови" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Трети март" № 9, представлявано от управителя Я.А.З., подадена против Решение № 463 от 31.03.2005 г. на Общински съвет - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 291 / 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
51 Административно дело No 293/2008 Други административни дела Б.Н.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.2.2009г., в законна сила от 14.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2008007197 от 15.09.2008 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и неиздаване на паспорти и заместващите ги документи на българската гражданка Б.Н.И., като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган - Директора на ОД на МВР - Сливен, за решаване на въпроса по същество, при съобразяване с дадените задължителни указания от съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Директора на ОД на МВР - Сливен, да заплати на С.Б.И., ЕГН ********** направените но делото разноски в размер на 160 (сто и шестдесет ) лева. 
52 Административно дело No 294/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.3.2009г., в законна сила от 27.3.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 542/18.04.2008 г. на Кмет на Община Сливен, с която на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ № VІІ - 2787, кв. 79 по плана на кв. "Комлука", гр. Сливен, като отпада улица тупик от о.т. 2060 до о.т. 2061 и площта й се включва в границите на имота, съгласно зелено и кафяво изчертаните линии, зачертавания и щриховки върху приложения план за регулация, както и предложения план за застрояване, указан на плана за застрояване, в частта, с която е одобрен План за регулация, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнението на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона.  
53 Административно дело No 299/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм О.С.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.2.2009г., в законна сила от 11.2.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № РД-11-20-18/10.11.2008 г. на Областен управител на област Сливен, с която не е удовлетворено искане на О.С.А. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица като ПРАВИЛНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
54 Административно дело No 300/2008 Дела по КСО Д.К.Г. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Г. с ЕГН: **********, с адрес:***, подадена против Решение № 19 от 15.10.2008 г., издадено от Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Д.К.Г. срещу Разпореждане № МП-2553-2 от 19.08.2008 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване в Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, с което на Д.К.Г. е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.ОСЪЖДА Д.К.Г. с ЕГН: **********, с адрес:***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, сумата от 830 / осемстотин и тридесет / лева, от които: 680 / шестстотин и осемдесет / лева - разноски за вещо лице, и 150 / сто и петдесет / лева - юрисконсултско възнаграждение. 
55 Административно дело No 301/2008 Дела по КСО Я.М.Я. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.3.2009г., в законна сила от 13.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.Я. *** против Решение № 20/28.10.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № ********** № 1/прот.№ N03191 от 08.08.2008 г. на ръководител "Пенсионно осигуряване" при РУ"СО" Сливен на, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
56 Административно дело No 303/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.6.2009г., в законна сила от 16.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811/30.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване за кв.129 по плана на ЦГЧ гр.Сливен за обхвата на УПИ ХVІІ-86, УПИ ХVІ-87 и УПИ ХV-85, съгласно указания начин на застрояване, показан на ПЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението не подлежи на обжалване.Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
57 Административно дело No 304/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Х.Т.П. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.4.2009г., в законна сила от 30.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1130 от 10.11.2008 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 97 във връзка с чл. 89, ал. 2, т. 1 и чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител, е наложено наказание "забележка" на служителя Н.Х.Т.-П. *** Загора. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на Н.Х.Т.- П. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Цар Освободител" № 32, ет. 1, ап. 2, деловодни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
58 Административно дело No 309/2008 Дела по КСО СОКСЕТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.3.2009г., в законна сила от 21.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СОКСЕТ" ЕООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Карандила" N 95 с управител И.Л.Н. против Решение № 17/05.11.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "Соксет" ЕООД гр.Сливен. срещу разпореждане № 400/19.09.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО", с което е разпоредено събиране на дължима по ревизионен акт за начет вх. № 21 от 11.09.2008 г., сума в размер общо на 1071.22 лева, от които 900.00 лева главница и 171,22 лева-лихви, начислени до 31.08.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "СОКСЕТ" ЕООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Карандила" N 95 с управител И.Л.Н. *** сумата от 204 /двеста и четири/лв., представляваща разноски по делото. 
59 Административно дело No 310/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.3.2009г., в законна сила от 4.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 216/22.10.2008 г. на Общински съвет Нова Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от Закон за общинската собственост /ЗОС/, Общински съвет Нова Загора предоставя безвъзмездно за управление част от имот частна общинска собственост на НЧ "Напредък" гр.Нова Загора, а именно помещения с №, № 6,7,8,9,10,11,12, с обща площ 172,39 кв.м., находящи се на третия етаж в сградата на бивше кино "Младост", УПИ І-КОО, пл.№2003 в кв.96 по ПУП на гр.Нова Загора и упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление на цитираните помещения, частна общинска собственост с Председателя на НЧ "Напредък" Нова Загора, като НАЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
60 Административно дело No 314/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Д.,
Р.Г.М.
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.1.2009г., в законна сила от 16.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мариана Г. Дочева и Р.Г.М. подадена срещу Заповед № РД-15-1701/15.10.2008 г. на Кмета на Община - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 314/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
61 Частно административно дело (К) No 315/2008 Частни касационни производства В.В.Д. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.1.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 5068/08.10.2008 г. по гр.д.№ 4870/2007 г. на СлРС.
62 Административно дело (К) No 316/2008 Касационни производства Б.С.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.7.2009г.
Отменя решение № 39 от 06.10.2008 г., постановено по гр. дело № 74 от 2007 г. на Котелски районен съд, като вместо него постановява:Отменя протоколно решение № 10608/10.07.2007 г., постановено по преписка № 3194/2007г. на ОбСЗГ Котел. Връща делото като преписка на Общинската служба по земеделие гр.Котел за произнасяне съобразно указанията, дадени в мотивите на решението. 
63 Административно дело No 317/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.К.,
Й.А.К.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2009г., в законна сила от 19.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К. и Й.А.К. *** против Заповед № ДК-10-23 от 14.11.2008 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е отменено Разрешение строеж № 327 от 11.09.2008 г., издадено от Главния архитект на община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни - Етажна собственост на жилищен блок, находящ се на ул."Вл.Очков" №3 с Председател на УС на ЕС А.П.С., В.Т.М., Р.Х.Г., Р.К.П., Х.П.А., А.К.Т. В.А.А., Николай Й.П., В.М.Т., Д.Д.К., С.П.П., П.Е.С., Г.Я.З., П.Т.И. и С.П.П.. 
64 Административно дело No 318/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.П. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.3.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.П. против заповед № ДК-10-24/24.11.2008 г. издадена от Началника на РДНСК-Сливен, с която е отхвърлена жалбата й против разрешение за строеж № 363/14.10.2008 г. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж: "Изграждане на междуетажна стоманобетонова плоча на съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ ІІІ-5432, кв. 160 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен, ул. "Николай Петрини" № 13, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Д.П. *** ДА ЗАПЛАТИ на Началника на РДНСК-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА М.Д.П. *** ДА ЗАПЛАТИ общо на Г.Д.К. *** и на П.Т.О. *** сумата от 150 /сто и петдесет / лева, представляващи направените по делото разноски. 
65 Административно дело No 320/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 13.1.2009г., в законна сила от 21.1.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 320/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен, поради оттегляне на жалбата.
66 Административно дело No 321/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П.,
Х.П.М.,
К.Д.М.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 15.1.2009г., в законна сила от 9.3.2009г.
Опр. № 5/15.01.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П., Х.П.М. и К.Д.М. против Решение № 2 по Протокол № 9 от 04.10.2007 г. на ОбЕСУТ към Община гр. Котел и относно искането за обявяване нищожност на Разрешение за строеж № 98/31.10.2007 г. на Главния архитект на Община гр. Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 321/2008 г. по описа на Адм. съд Сливен. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на РДНСК Сливен, който да се произнесе по отношение на искането за обявяване нищожност на Разрешение за строеж № 98/31.10.2007 г. на Гл.архитект са Община - Котел.
67 Административно дело No 322/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР БУРГАСГАЗ АД,
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.2.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бургасгаз" АД гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул."Вардар" № 1, ЕИК 102170333 против Решение от 25.11.2008 година на Комисия назначена със Заповед № 1187/21.11.2008 година на Кмета на Община Нова Загора, с което е определена цена на право на прокарване на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
68 Административно дело No 323/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ Д-Р ПЕТКО ВЛАЙКОВ - АИППИМП - ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.3.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
Реш. № 15/09.03.2009 Г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д-р П.В. - Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ" със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, ул."Чукарска" № 2, ЕИК 119608213, против Заповед № РД-09-1254/01.12.2008 година на Директора на РЗОК гр.Сливен, като неоснователна.
69 Административно дело No 324/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Ч.П. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.6.2009г., в законна сила от 25.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ч.П. *** с ЕГН********** срещу Заповед № 1269 от 04.12.2008 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на подробният устройствен план /ПУП/ - план за регулация на част от кв.3 /кв. "Изток"/ по плана на гр. Нова Загора, като с проекта се обособява ново УПИ XV с площ 60 кв.м. и отреждане "За трафопост" и същото се намира в уширението на ул. "107" срещу о.т. 25, северно от УПИ VII като НЕОСНОВАТЕЛНА.
70 Административно дело No 325/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.4.2009г., в законна сила от 27.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Б. ***, с която се иска обявяване на нищожност, алтернативно отмяна поради незаконосъобразност на Заповед № з-61/05.12.2008г. на Началник РУ на МВР-Котел, с която на същия е отказано издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на ловно гладкоцевно оръжие на основание чл.16, ал.1, т.1 вр. чл.12, ал.1, т.2 от ЗКВВООБ и вр.чл.182, ал.2, б."Б" и чл.221, ал.6, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс като НЕОСНОВАТЕЛНА.
71 Административно дело (К) No 327/2008 Касационни производства М.П.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.2.2009г.
Отменя Решение № 846/14.10.2008 год. на Районен съд гр. Сливен по гр. дело № 466/2008 год., като неправилно и вместо него постановява: Отменя Решение № 44НЗ от 30.05.2002 г. на Поземлена комисия гр.Нова Загора по заявление вх.№ 4676А от 03.02.1992 г., като незаконосъобразно. 
72 Административно дело No 328/2008 Дела по КСО МИРАНС-САШО АСТАКОВ ЕТ ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.4.2009г., в законна сила от 23.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Миранс - С.А.", със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, жк "Загоре" бл. 8, ет. 5, ап. 18, представляван от С.Т.А., подадена против Решение № 18 от 28.11.2008 г., издадено от Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, с което е отхвърлена жалба с Вх. № К-8730 / 05.11.2008 г. от ЕТ "Миранс - С.А."***, срещу Разпореждане № 506 / 15.10.2008 г. на Началник отдел КПК, с което е разпоредено събиране на дължима по Ревизионен акт за начет Вх. № 10 от 07.10.2008 г. сума в размер на 246, 49 лева, от които: 220 лева - главница, и 26, 49 лева - лихва, начислена до 07.10.2008 г. ОСЪЖДА Едноличен търговец "Миранс - С.А.", със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, жк "Загоре" бл. 8, ет. 5, ап. 18, представляван от С.Т.А. с ЕГН: ……………., да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 / сто / лева. 
73 Административно дело No 329/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Д.В. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.1.2009г., в законна сила от 29.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.В., подадена срещу Заповед № РД-09-1254/01.12.2008 г. на Директора на РЗОК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 329/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
74 Административно дело No 330/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2009г., в законна сила от 4.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 1336/12.12.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във вр. с чл. чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 35/02.10.2008 г. на АК за разглеждане на медицински спорове гр. Сливен, на "МБАЛ Царица Йоанна" ЕООД, гр. Сливен е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 3 960,00 /три хиляди деветстотин и шестдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която е наложена санкция - финансова неустойка общо за шест броя нарушения по КП № 26 и КП № 30 и в общ размер на 1 080,00 /хиляда и осемдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОСЪЖДА Районна здравноосигуритална каса - гр. Сливен да заплати на "МБАЛ Царица Йоанна" ЕООД, гр. Сливен направени по делото разноски в размер на 58,00 /петдесет и осем/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.   
75 Административно дело No 331/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР БИЛД ИНВЕСТ ЕАД РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.6.2009г., в законна сила от 11.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Билд Инвест" ЕАД гр. Сливен, ЕИК 119634838 със седалище гр.Сливен, кв."Нова индустриална зона", ул."Банско шосе", база "Кронос", против Заповед № ДК-10-25/08.12.2008 г. на Началника на РДНСК - Сливен, с която е отхвърлена жалбата на оспорващият против Разрешение за строеж № 373/23.10.2008 година, издадено от Гл. архитект на Община Сливен за строеж: "Ремонт и преустройство на съществуваща сграда в оптичен магазин и офиси" в УПИ ІІ, в кв.281 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
76 Административно дело No 332/2008 Други административни дела С.А.В. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.3.2009г., в законна сила от 12.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.В. с ЕГН: **********, с адрес:***, подадена чрез адвокат С.М.Р. *** срещу "действията на полицай Валентин Маринов Маринов мл. автоконтрольор при РУ на МВР Сливен по отнемане на документи - СУМПС и Контролен талон удостоверени в АУАН № 935431 от 20.12.2008 г." ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 332 / 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
77 Административно дело No 333/2008 Други административни дела Г.Н.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН,
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.2.2009г., в законна сила от 20.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.К.,***, подадена срещу мълчалив отказ на Кмет на Община Сливен, по искане вх. № 9400-26144 от 18.11.2008 г., с която е поискано издаване на решение за прекратяване на правомощията на Недка Дончева Енергиева като заместник кмет на Община Сливен, поради регистрацията й като едноличен търговец в нарушение на разпоредбите на чл.41 от ЗМСМА, както и срещу мълчалив отказ на ОИК Сливен, по искане вх.№30-00-930/18.11.2008г., с която е поискано издаване на решение за прекратяване на правомощията на Недка Дончева Енергиева като заместник кмет на Община Сливен на същото основание.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 333/2008 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо. 
78 Административно дело No 1/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.11.2009г., в законна сила от 11.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1966 от 21.11.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробният устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обхватите на УПИ III "За музей", ІV-5481, V-5480 и VI общ. в кв. 281 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен, като се обединяват УПИ III и VI в нов УПИ III "За музей и обществено обслужване", а УПИ ІV-5481 и V-5480 се отреждат "За търговско и обществено обслужване", съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на С.П.В., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, деловодни разноски в размер на 460 / четиристотин и шестдесет / лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
79 Административно дело No 4/2009 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2009г., в законна сила от 11.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен по отношение на чл.18а, ал.1, чл.31, ал.4, чл.52б, ал.6, изр.ІІ-ро и §44 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Котел и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №4/2009г. по описа на Административен съд Сливен в тази част.ОТМЕНЯ чл.18а, ал.2, ал.5; чл.18б, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Сливен в частта по отношение на текста на чл.52, ал.4 на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Котел като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 90 (деветдесет ) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
80 Административно дело No 5/2009 Искове за обезщетение М.П.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 26.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.П.И. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 5/2009 г. по описа на Адм.съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Сливен по компетентност.
81 Административно дело No 6/2009 Дела по КСО и ЗСП С.Й.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.2.2009г., в законна сила от 27.2.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Й.С., ЕГН **********,*** против Отказ рег. № 5511828.11.2008 г. на Началника на РУ на МВР Нова Загора за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 6/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
82 Административно дело No 7/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Т. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО КАДАСТЪРА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.2.2009г., в законна сила от 8.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Т.,***, подадена срещу писмо изх.№94-10096/20-10-1807/18.12.2008г. на Началник на СГКК Сливен, по искане вх.№94-10096/16.12.2008г., с която е поискано изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7/2009 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
83 Административно дело No 8/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.4.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Р.№45/28.04.2009г.-ОТМЕНЯ Решение № 6 от 05.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Сливен, с което на основание чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта е прекратена регистрацията на С.Д.С. с ЕГН: **********,***, Рег. № 38145/09.01.2008 г., от 29.01.2008 г. ОСЪЖДА Дирекция "Бюро по труда"гр. Сливен да заплати на С.Д.С., ЕГН: **********,***, сумата от 10 (десет) лева направени по делото разноски.  
84 Административно дело No 9/2009 Дела по КСО МАДЖИК ООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.3.2009г., в законна сила от 2.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ж.У., ЕГН ********** в качеството й на управител на "МадЖик" ООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. "Клуцохор", бл. 18, вх. В, ап. 7 против Решение № 20/22.12.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "МадЖик" ООД, гр.Сливен, срещу разпореждане № 657/20.11.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУ"СО" Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 1 от 05.11.2008 г. на осигурителя "МадЖик" ООД, гр.Сливен, описани в справки № 1 и № 2, приложени към същия, в размер общо на 2548,44 лева, от които 1331,07 лева главница и 1217,37 лева - лихви, начислени до 31.10.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "МадЖик" ООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. "Клуцохор", бл. 18, вх. В, ап. 7, представлявано от управителя М.Ж.У. *** сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
85 Административно дело No 10/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.1.2009г., в законна сила от 30.1.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на кмета на Община Нова Загора Николай Георгиев Грозев срещу Решение № 258 на Общ.съвет гр.Нова Загора, прието на заседание , проведено на 09.12.2008 г. с Протокол № 24, с което решение Евгени Захариев Кирилов е удостоен със званието "Почетен гражданин на община Нова Загора". ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 10/2009 г. по описа на Адм.съд - Сливен.
86 Административно дело No 12/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Н.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.Н.Д., ЕГН **********,*** против Агенция за приватизация гр. София, с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди от незаконно действие на служители на Агенция за приватизация гр. София във връзка с прехвърляне на 250 инвестиционни бона на 26.05.2003 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА В.Н.Д., ЕГН **********,*** (понастоящем в Затвора гр.Стара Загора) да заплати по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 10,00 лв. (десет лева) 
87 Административно дело No 13/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.2.2009г., в законна сила от 6.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Сливен, обективирана в Заповед № РД11-16-07/19.01.2009 г., с която е оспорена т.3 от Решение № 395 от 15.12.2008 г. на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 13/09 г. по описа на Административен съд - Сливен.
88 Административно дело No 14/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.2.2009г., в законна сила от 25.2.2009г.
На основание чл. 159 ат. 4 от АПК прекратява производството по делото.
89 Административно дело No 15/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.4.2009г., в законна сила от 11.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, извършено със Заповед № РД - 11 - 16 - 06 от 19.01.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 397 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 15.12.2008 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е дал съгласие да се удължи със седем години срокът на договора за наем, сключен между Община Сливен и ЕТ "Крис Дан - В.П."*** за общински нежилищен имот, частна общинска собственост - Павилион № 8 на Покрит мост на Централен общински пазар - гр. Сливен и е възложил на Кмета на общината да сключи с наемателя анекс към основния договор за наем за това, като НЕОСНОВАТЕЛНО. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице ЕТ "Крис Дан - В.П."***.  
90 Административно дело No 16/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.2.2009г., в законна сила от 5.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ производството по Заповед РД № 11-16-08 от 19.01.2009 год. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16/2009 год. на Административен съд гр. Сливен.
91 Административно дело No 18/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Д.К.,
Х.Д.К.
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.3.2009г., в законна сила от 8.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.К. и Х. Дим. К. ***, подадена против Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 18 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
92 Административно дело No 19/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Г.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.4.2009г., в законна сила от 30.4.2009г.
Реш. № 44/30.04.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ одобрил Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 104 и кв.105 по плана на ЦГЧ , гр. Сливен, съгласно синьо, червено и кафяво изчертани линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, в частта относно плана за застрояване за УПИ XVІ-131 и УПИ XVII-130 в кв.104 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на Й.Г.Т., ЕГН **********,***, сумата от 260 лв. направени по делото разноски. 
93 Административно дело No 20/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.И.Н.,
И.И.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 104 и кв. 105 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо, червено и кафяво изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване в частта й, с която е одобрен план за застрояване за обхвата на УПИ І-124,125 и УПИ ІІ-123 в кв. 104 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
94 Административно дело No 21/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Ч.,
Р.А.Ч.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.7.2009г., в законна сила от 6.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Ч.,*** и Р.А.Ч.,*** против Заповед № РД-15-996/09.06.2008г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е одобрен ПУП с план за регулация и застрояване за обхвата на територията разположена северно от улиците "Балатон" и "Ален мак " по плана на кв."Ново село-север" гр.Сливен, като се образуват нови квартали 691, 692, 693 и 694 и се урегулират поземлени имоти в тях, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, в частта план за регулация и застрояване на УПИ ХІV-8387 , кв.694 по плана на кв."Ново село-север" гр.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА Н.К.Ч., ЕГН ********** и Р.А.Ч., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Сливен, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150/ сто и петдесет/ лв. 
95 Административно дело No 22/2009 Други административни дела ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.4.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично - консултативен център 1 - Сливен" ЕООД, срещу Заповед № РД - 09 - 1363/29.12.2008 г.на Директора на РЗОК гр. Сливен В ЧАСТТА, с която за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ от д-р Дениза Цветкова, изразяващо се в неспазване на изискванията за честота, периодичност, обем и вид на медицинските дейности и изследвания при 5 /пет/ диспансеризирани ЗЗОЛ, съставляващо нарушение на чл. 7 т. т. 1 и 2 и т. 10 от ИД и чл. 26 т. т. 1 и 2, чл. 132 ал. ал. 1 и 2 от НРД 2006 г., е наложена санкция по чл. 238 ал. 4 т. 4 б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения /5 ЗЗОЛ/ като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 1363/29.12.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен В ЧАСТТА, с която за неспазване от д-р Дениза Цветкова на приетите по реда на НРД критерии и програми за лечение на хронични заболявания, изразяващи се в неспазване на критериите за диагностика и лечение на бронхиална астма при 15 /петнадесет/ досиета на ЗЗОЛ, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 025,00 /две хиляди двадесет и пет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения /15 ЗЗОЛ/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА "Диагностично - консултативен център 1 - Сливен" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 2А да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 27,30 /двадесет и седем 0,30/ лева.   
96 Административно дело No 23/2009 Други административни дела О.Н.Ш. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 26.3.2009г., в законна сила от 8.4.2009г.
Определение № 30/26.03.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Н.Ш. с ЕГН: **********, с адрес:***, подадена против Заповед № 13035 от 04.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 23 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Сливен.Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Сливен. 
97 Административно дело No 25/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Р.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.7.2009г., в законна сила от 5.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.А. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № 3/06.01.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя, поради съкращаване на длъжността, чл. 106 ал. 1 т. 2 от ЗДСл, считано от 07.01.2009 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА А.Р.А. ***, ЕГН ********** ***, представлявана от Кмета на общината разноски в общ размер на 510,00 /петстотин и десет/ лева.  
98 Административно дело No 26/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.2.2009г., в законна сила от 27.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-09/26.01.2009 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, на Решение № 260/09.12.2008 г. на Общински съвет Нова Загора, прието с протокол № 24 от заседание проведено на 09.12.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен поради недопустимост.
99 Административно дело No 27/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 26.3.2009г., в законна сила от 8.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-10 от 26.01.2009 г., подадена против Решение № 264 от 09.12.2008 г. на Общински съвет Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 27/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
100 Административно дело No 29/2009 Други административни дела М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.6.2009г., в законна сила от 9.11.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-27306/1//12.12.2008 г., с който на М.П.П. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на С.И.П., починала на 11.04.1941 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 190/12.04.1941 г. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на С.И.П., починала на 11.04.1941 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 190/12.04.1941 г. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.П.П., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лв. 
101 Административно дело No 30/2009 Други административни дела М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.5.2009г., в законна сила от 22.4.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-27306/12.12.2008 г., с който на М.П.П. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 125/20.03.1942 г. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливен за издаване на удостоверение за наследници на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 125/20.03.1942 г. в относимия срок по чл. 57 от АПК и при съобразяване с указанията в мотивите на настоящото решение.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.П.П., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лв.Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.  
102 Административно дело No 31/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 22.4.2009г., в законна сила от 19.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването предявено със Заповед № РД-11-16-12 / 03.02.2009 година на Областен управител на област Сливен, с което е оспорено решение № 127/22.12.2008 година на Общински съвет - Твърдица, относно приемането на Наредба за управление на общинските пътища и улици в община Твърдица, в частта й относно: чл.11, ал.2 и ал.3, чл.22, ал.1, в частта й "по чл.8 ал.2 от ЗП", чл.25, ал.2, чл.26 и чл.28, ал.2, чл.32, чл.36, т.1, чл.39, ал.2, т.7, чл.40, ал.1, т.1, б."в", "г", "е" и т.2, б."а", в частта "и промяната на тяхното предназначение" и б."б", чл.46, ал.1, т.3 в частта й "или главния архитект на общината", чл.47, ал.1 в частта й "или главния архитект на общината", чл.47, ал.2 в частта й "или главния архитект на общината", чл.47, ал.3 в частта й "или главния архитект на общината", чл.65, ал.1 в частта й относно "от 50 до 100" и ал.2 в частта й "от 100 до 250", чл.66, ал.1 в частта й относно "от 100 до 250" и ал.2 в частта й "от 150 до 1500", чл.67 в частта й "от 150 до 1500" и "от 250 до 2500", § 7, § 9 в часта му "на основание чл.37 от ППЗП". ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/2009 година по описа на Административен съд гр. Сливен. 
103 Административно дело No 32/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.4.2009г., в законна сила от 11.3.2010г.
ОТМЕНЯ точка 4 от Решение № 132 от 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица, с която е определено в състава на комисията по провеждане на търга да бъдат включени 3-ма общински съветници.ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. 
104 Административно дело No 33/2009 Дела по КСО Е. МИРОЛИО АД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.6.2009г., в законна сила от 17.7.2009г.
ОТМЕНЯ решение №1/09.01.2009г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "Е.Миролио" АД гр.Сливен срещу разпореждане №705/25.11.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО", с което е разпоредено събиране на дължима по ревизионен акт за начет вх. №1632 от 03.11.2008 г., в частта за сумата общо 12,56/дванадесет и 0,56/ лв., представляваща сума от 11.74 лв. по раздел ІІІ от справка №1 от ревизионен акт за начет и сумата от 0.82лв. лихва по справка №2 от ревизионен акт за начет, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Е.Миролио" АД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв."Индустриален" с представляващ Г.Р., изпълнителен член на съвета на директорите против Решение № 1/09.01.2009 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "Е.Миролио" АД гр.Сливен срещу разпореждане № 705/25.11.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО", в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА "Е.Миролио" АД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв."Индустриален" с представляващ Г.Р. *** сумата от 280/двеста и осемдесет/лв., представляваща разноски по делото. 
105 Административно дело No 34/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 22.7.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.06.2009 год. за даване ход на делото по същество. ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.дело № 34/2009 год. по описа на Административен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 34/2009 год. по описа на Административен съд Сливен поради недопустимост на жалбата.
106 Административно дело No 35/2009 Други административни дела В.Д.В. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.3.2009г., в законна сила от 24.3.2009г.
На основание чл. 159 от АПК прекратява производството по адм.дело № 35/2009 год. по описа на Административен съд Сливен.
107 Административно дело No 38/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 9.7.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-62 от 26.01.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 156 - за неспазване на изискването за изпълнение на КП от посочените в договора специалисти, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4 от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" ЕООД , представлявано от управителя Марианна Петрова Падарева, подадена против Заповед № РД-09-62 от 26.01.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 26 - неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева, И В ЧАСТТА, с която на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД- Сливен, за неспазване на установения ред за работа с документи по КП и на основание чл. 238, ал. 1, т. 7, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" ЕООД, представлявано от управителя Марианна Петрова Падарева, да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 83 / осемдесет и три / лева, определени след компенсация. 
108 Административно дело No 39/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.5.2009г., в законна сила от 9.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул."Булаир" №49 срещу Заповед № РД-09-63/26.01.2009 г. на Директора на РЗОК - Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО и чл. 232, 243 и чл.252 от НРД, 2006г. и Арбитражно решение №2/16.01.2009г. на Арбитражна комисия за разглеждане на медицински спорове на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Сливен е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 540 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА.РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
109 Административно дело No 40/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.5.2009г., в законна сила от 4.6.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 40/2009 год. по описа на Административен съд Сливен поради оттегляне на жалбата.
110 Административно дело No 41/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.5.2009г., в законна сила от 11.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-65 от 26.01.2009 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал.4, т.4, буква "б", "бб" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 91, изразяващо се в: - Неизвършване на всички дейности, включени в алгоритъма на КП № 91, съставляващо нарушение на чл.8, ал. 1, т. 1 от ИД , чл.26, т.1 от НРД, 2006 г. и т. 201.6 буква "б" от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. ОСЪЖДА МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева, да заплати на РЗОК Сливен разноски по делото в размер на 21,25 /дванадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лв.   
111 Административно дело No 42/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.Х.Л.,
М.К.Б.,
В.А.С.,
М.С.С.,
Т.Д.Р.,
Е.И.М.,
П.Г.М.,
К.Е.В.,
ТПК ОБЕДИНЕНИЕ- СЛИВЕН
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.7.2009г., в законна сила от 9.7.2009г.
Отхвърля жалба на Щ.Х.Л., ЕГН ********** ***, М.К.Б., ЕГН ********** ***; В.А.С., ЕГН ********** ***; М.С.С., ЕГН ********** ***; Т.Д.Р., ЕГН ********** ***; Е.И.М., ЕГН **********о***; П.Г.М., ЕГН **********,***; К.Е.В., ЕГН **********,*** и ТПК "Обединение" ЕИК 000580261, с адрес гр.Сливен, ул."Капитан Мамарчев" № 11 първи етаж, представлявано от председателя Л. Й. Н., ЕГН **********, против Заповед № РД-15-1551/15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрил подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв.108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено очертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и приложения начин на застрояване, указан в плана за застрояване, като неоснователна. Осъжда Щ.Х.Л., ЕГН ********** ***, М.К.Б., ЕГН ********** ***; В.А.С., ЕГН ********** ***; М.С.С., ЕГН ********** ***; Т.Д.Р., ЕГН ********** ***; Е.И.М., ЕГН **********о***; П.Г.М., ЕГН **********,***; К.Е.В., ЕГН **********,*** и ТПК "Обединение" ЕИК 000580261, с адрес гр.Сливен, ул."Капитан Мамарчев" № 11 първи етаж, представлявано от председателя Л. Й. Н., ЕГН **********,*** сумата от 150 лв. разноски по делото. 
112 Административно дело No 43/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.Р.,
БУЛ-ГЕЙТ ООД СЛИВЕН
РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Д.Р. ***- ГЕЙТ" ЕООД, ЕИК 119052485, гр. Сливен, срещу Заповед № ДК-09-03 от 26.01.2009 г. на Началника на РДНСК, град Сливен, с която на основание чл. 178, ал. 5 от ЗУТ е забранено ползването на невъведеният в експлоатация от компетентния орган строеж "Бетонов възел", намиращ се в УПИ XXIV, кв.17 по плана на "Промишлена зона" гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Й.Д.Р. ЕГН ********** ***- ГЕЙТ" ЕООД, ЕИК 119052485, гр. Сливен, ДА ЗАПЛАТЯТ на Началника на РДНСК 
113 Административно дело No 44/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТАКСИ РОНИ ЕООД РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.5.2009г., в законна сила от 2.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-09-01/26.01.2009 г. на Началника РДНСК гр.Сливен, с която на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ, във връзка чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ е забранил ползването на невъведения в експлоатация от компетентния орган строеж "Бетонов възел", находящ се в УПИ I, кв.15 по плана на Промишлена зона гр. Сливен с административен адрес: гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе" № 1, ползван от "Такси-Рони" ЕООД с адрес на управление гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе" №1, ЕИК 119627103, определил срок до 10.03.2009 г. за доброволно изпълнение на заповедта и наредил на управителят на "ВиК" ООД, гр.Сливен и ръководителят група поддържане КЕЦ Сливен при "ЕВН България Електроразпределение" АД, гр.Пловдив, да разпоредят прекъсване захранването на строежа с вода и електрическа енергия, и уведомят писмено в тридневен срок РДНСК-Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
114 Административно дело No 45/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.6.2009г., в законна сила от 13.5.2010г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр.Сливен да заплати на Л. Диего Д., гражданин на Италия, род. на ***г***, сумата от 425 /четиристотин двадесет и пет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие незаконни действия на служители на ОД на МВР Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева, считано от 04.04.2005г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 500 /петстотин/ лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр.Сливен да заплати на Л. Диего Д., гражданин на Италия, род. на ***г***, направените по делото разноски в размер на 175/сто седемдесет и пет/ лв. 
115 Административно дело No 46/2009 Други административни дела Д.Т.Р. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.5.2009г., в законна сила от 9.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Р. *** срещу Заповед № 11830/05.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Сливен, с която й е отказано отпускането на целева помощ за отопление и която е потвърдена от Директора на РД за социално подпомагане гр. Сливен с Решение № РД - 10 - 0002 от 04.02.2009 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
116 Административно дело No 48/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Р.С.,
Р.М.С.,
Д.П.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 19.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.С., ЕГН **********, Р.М.С., ЕГН ********** и Д.П.М., ЕГН **********, всички с адрес *** против Заповед № РД-15-1710/15.10.2008 година на Кмета на Община - Сливен, с която на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП с план за регулация и застрояване за обхватите на УПИ V-7975 и VІ-7973, в кв. 435, по плана на кв. "Ново село-център" гр. Сливен, като се обединяват двата имота в един нов жилищно-строителен УПИ V-7975,7973, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.Р.С., ЕГН **********, Р.М.С., ЕГН ********** и Д.П.М., ЕГН **********, всички с адрес ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 150 лв. / Сто и петдесет / лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.  
117 Административно дело No 51/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕКОСЕДИМЕНТС ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "Екоседиментс" ООД гр. София, представлявано от управителя К.К.Н.срещу Заповед № ДК-10-01/20.01.2009 г., издадена от Началника на РДНСК гр. Сливен, с която оставя в сила разрешение за строеж № 236/30.06.2008 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж: "Газопровод с обща дължина 2693 м. за "Деметра" АД - Сливен от АГРС в м."Аркаръ коруч" до УПИ І, кв. 36 по плана на "Промишлена зона" гр. Сливен, ведно с одобрения инвестиционен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Началника на РДНСК - Сливен за присъждане на юриконсултско възнаграждение като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
118 Административно дело No 52/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.6.2009г., в законна сила от 24.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Българска телекомуникационна компания" АД, ЕИК 831642181, с адрес гр. София, бул."Тотлебен" № 8, против Заповед № 10-02/22.01.2009 г. на Началника на РДНСК - Сливен, с която е отменено разрешение за строеж № 410/17.08.2006 г. на Главния архитект на Община Сливен за строеж "Базова станция BS 3512 на "БТК Мобайл" ЕООД, ППС-Сливен" в имот пл. № 5268 в УПИ ХХ, в кв.157 по плана на ЦГЧ в гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 17, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Българска телекомуникационна компания" АД, ЕИК 831642181, с адрес гр. София, бул."Тотлебен" № 8, да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото 
119 Административно дело No 55/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.П.Д. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 26.3.2009г.
Опр. № 31/26.03.2009 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 55/2009 г. по описа на АдмС пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за определяне родовата подсъдност на предявения от Д.П.Д. против Министерския съвет иск за заплащане на сумата185 400 лв. представляваща имуществени и неимуществени вреди от прекратяването на трудовото правоотношение, за издаване на заповед за прекратяването на трудовия му договор и за оформяне на трудовата му книжка според Кодекса на труда, както за признаване за трудов стаж на всички години от 17.06.1991 г. до окончателно приключване на делото според чл.354 от КТ. Делото да се изпрати на състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд за разрешаване на препирнята. Определението не подлежи на обжалване. 
120 Административно дело No 56/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2009г., в законна сила от 25.3.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-139 от 11.02.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 7 - за прием на пациенти при неспазени индикации за хоспитализация по КП при 2 ИЗ, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" "аа" от НРД 2006 г., е наложена санкция-финансова неустойка в размер на 360 / триста и шестдесет / лева; И В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 8 - за неспазване на изискването за завършеност на КП при 1 ИЗ, подробно описано в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал.4,т.4, б."б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., подадена против Заповед № РД-09-139 от 11.02.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 8 - за неспазване на изискването за завършеност на КП при 7 ИЗ, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 1260 / хиляда двеста и шестдесет / лева; В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 116 - за неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм на КП при 3 ИЗ, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 540 / петстотин и четиридесет / лева; И В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за неспазване на установения ред за работа с документи по КП, изразяващо се в некоректно попълване на болничната документация и неспазване изискванията за изготвяне на епикризи, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 1, т. 7, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., разноски по делото в размер на 75 / седемдесет и пет / лева.ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 621 / шестстотин двадесет и един / лева.  
121 Административно дело (К) No 57/2009 Касационни производства К.Г.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.5.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 236/09.01.2009 г. по гр.д. № 713/2007 г. по описа на РС-Нова Загора.
122 Административно дело No 58/2009 Други административни дела ЗКПУ СТАРА ПЛАНИНА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.7.2009г., в законна сила от 31.8.2009г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения за такса битови отпадъци № НИ-155 от 13.02.2009 г., издаден от Кмета на Община Твърдица, В ЧАСТТА, с която на "ЗКПУ Стара планина" - с. Сборище, ул. "Л.Каравелов" № 5, за периода: 2001 г. - 2008 г., е установено задължение за такса битови отпадъци и лихви за просрочие в общ размер 725, 18 / седемстотин двадесет и пет цяло и осемнадесет стотни / лева, представляващ разликата над 266, 75 /двеста шестдесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни / лева до 991, 93 / деветстотин деветдесет и едно цяло и деветдесет и три стотни / лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация "ЗКПУ Стара планина" със седалище и адрес на управление: с. Сборище, община Твърдица, представлявана от Ж.Г.Ж., подадена против Акт за установяване на задължения за такса битови отпадъци № НИ-155 от 13.02.2009 г., издаден от Кмета на Община Твърдица, В ЧАСТТА, с която на "ЗКПУ Стара планина" - с. Сборище, ул. "Л.Каравелов" № 5, за периода: 2001 г. - 2008 г., е установено задължение за такса битови отпадъци в размер на 180, 56 / сто и осемдесет цяло и петдесет и шест стотни / лева и лихви за просрочие в размер на 86, 19 / осемдесет и шест цяло и деветнадесет стотни / лева, изчислени към 13.02.2009 г. 
123 Административно дело No 59/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.К.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.3.2009г., в законна сила от 10.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Ч. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-15-1551 от 15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №59/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.  
124 Административно дело No 60/2009 Дела по ДОПК и ЗМ И.К.Г. ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2009г., в законна сила от 26.5.2009г.
Отхвърля жалбата на И.К.Г., ЕГН **********,***, против Решение № 001/11.02.2009 год. на Директора на ТД на НАП гр. Сливен, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу покана за доброволно изпълнение изх. № П-20-1/14.01.2009 година на старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Сливен и е прекратено административното производство образувано по жалбата, като неоснователна. Осъжда И.К.Г., ЕГН **********,***, да заплати на ТД на НАП гр. Сливен сумата от 150 лв. разноски по делото. 
125 Административно дело No 61/2009 Други административни дела В.Д.Й. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2009г., в законна сила от 17.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцеслав Д.Й.,***, против отказ рег. № з 21/13.02.2009 година на Началника на РУ на МВР гр. Сливен за продължаване срока на валидност на разрешение за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие.
126 Административно дело No 62/2009 Дела по КСО Г.Ж.Б.,
С.Т.Б.,
К.Т.Б.
ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.8.2009г., в законна сила от 4.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 4/13.02.2009 година на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Т.С.Б. против разпореждане № МП-13306-5/30.10.2008 година на ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5 ал.1 и § 4 ал.1 от ПЗР на КСО, както и по чл.68 ал.1-4 от КСО. ВРЪЩА преписката на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен за постановяване на ново решение при спазване на указанията в настоящите мотиви. 
127 Административно дело (К) No 63/2009 Касационни производства С.В.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.5.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1005 от 27.01.2009 г., постановено по гр. дело № 5078 / 2007 г. по описа на Сливенски районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение. 
128 Административно дело No 64/2009 Други административни дела С.Ж.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-2118 от 11.02.2009 г. по описа на Община Сливен, с който на С.Ж.С. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Янко Димов Железов, починал на 17.07.1931 г., Акт за смърт № 325 от 18.07.1931 г. на Община Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община Сливен и ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Сливен да издаде Удостоверение за наследници на Янко Димов Железов, починал на 17.07.1931 г. в гр. Сливен, Акт за смърт № 325 от 18.07.1931 г. по описа на Община Сливен.ОПРЕДЕЛЯ на Кмета на Община Сливен едномесечен срок за издаване на удостоверението за наследници.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Ж.С. с ЕГН: **********,***, деловодни разноски в размер на 160 / сто и шестдесет / лева. 
129 Административно дело No 65/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.6.2009г., в законна сила от 3.7.2009г.
ОТМЕНЯ чл. 8 ал. 1 от Правилник за определяне реда, по който спортните обекти и съоръжения общинска собственост да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на Община Сливен.  ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в общ размер 185,00 /сто осемдесет и пет/ лева.   
130 Административно дело No 66/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.3.2009г., в законна сила от 10.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РЕЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 23/10.03.2009 г. срещу т. І, § 2 от Решение № 424 от 30.01.2009 г. на Общински съвет гр. Сливен, с която е прието изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 66/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
131 Административно дело (К) No 67/2009 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Ж.К.К.,
И.К.К.,
Я.Й.М.,
К.Й.К.
Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.5.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение от 06.02.2009 г., постановено по гр.д. № 2159/2007 г. на СлРС.
132 Административно дело No 68/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 20.5.2009г., в законна сила от 4.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването предявено със Заповед № РД-11-16-27 / 12.03.2009 година на Областен управител на Област Сливен против решение № 42 / 29.01.2009 година на Общински съвет- Твърдица относно промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/2009 година по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура-Сливен и от съобщаването за оспорващия и ответника по оспорването. 
133 Административно дело No 69/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 20.5.2009г., в законна сила от 3.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването предявено със Заповед № РД-11-16-28 / 12.03.2009 година на Областен управител на Област Сливен против параграф 1 т.3 от Решение № 143/29.01.2009 година на Общински съвет Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 69/2009 година по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура-Сливен и от съобщаването за оспорващия и ответника по оспорването. 
134 Административно дело No 70/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.В.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.4.2009г., в законна сила от 1.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Д. срещу Решение № 574 ЖВ/29.03.2001 г. на ОбСЗГ гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 70/2009 г. по описа на Адм. съд Сливен.
135 Административно дело No 71/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.Н.,
Б.Н.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД - 15 - 1551/15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробния устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застояване, указан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Сливен разноски в общ размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.  
136 Частно административно дело No 72/2009 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 9.4.2009г., в законна сила от 9.4.2009г.
КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалбите с вх. №,№ 9400-21101/ 08.09.2008г.; 9400-22640 / 30.09.2008г. и 9400-22640(2) / 13.10.2008г. на Ю.К.Й., е Началникът на Регионална дирекция за национален строителен контрол гр. Сливен. ИЗПРАЩА преписката за разглеждане по компетентност на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол гр. Сливен. 
137 Административно дело No 73/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Б.,
О.К.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.6.2009г., в законна сила от 16.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 1551/15.09.2008 г. на Кмет на Община Сливен, с която на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА план за застрояване за обхвата на УПИ ХХ - 50 и УПИ ХІХ - 51, кв. 107 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Б. и О.К.Б. срещу Заповед № РД - 15 - 1551/15.09.2008 г. на Кмет на Община Сливен, в частта, с която е одобрен ПУП в част план за застрояване за обхвата на УПИ ХХ - 50 и УПИ ІІ - 43, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Г.Б. и О.К.Б. *** направени по делото разноски в размер на 20,00 /двадесет/ лева.  
138 Административно дело No 74/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 16.4.2009г., в законна сила от 8.5.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 74/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
139 Административно дело No 75/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.5.2009г., в законна сила от 22.5.2009г.
На основание чл. 159 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповедта на Областен управтел на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 75/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен поради липса на предмет.
140 Административно дело No 76/2009 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.4.2009г., в законна сила от 9.6.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Военномедицинска академия" гр.София против Уведомително писмо изх.№ 29-02-14 от 13.02.2009 г. и Уведомително писмо изх.№ 29-02-14 от 09.03.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
141 Административно дело No 78/2009 Други административни дела Г.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС-РПЦБ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.4.2009г., в законна сила от 2.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г., роден на *** г., гражданин на Армения, с адрес по регистрационен лист: гр. Нова Загора, ул. "Кънчо Чамов" № 24а, подадена против Решение № УП-1 от 07.01.2009 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, Регистрационно-приемателен център за бежанци - с. Баня, община Нова Загора, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за убежището и бежанците, е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на Г.Г..
142 Административно дело No 79/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.5.2009г., в законна сила от 2.6.2009г.
Р. № 61/14.05.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 330 от протокол № 28/20.02.2009 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е дадено съгласие за участие на Община Нова Загора в проект на Община Мандурия, Италия, с цел побратимяване на двете общини и е задължен председателя на Общинския съвет да подпише необходимите документи за нуждите и целите на проекта, като НАЗАКОНОСЪБРАЗНО.
143 Административно дело No 80/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.Я. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.6.2009г., в законна сила от 3.5.2010г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ гр.София да заплати на Н.Н.Я.,***, сумата от 1 /един / лев, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконни действия на служители на НАП, на основание чл.1 от ЗОДОВ.
144 Административно дело No 81/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Г.В. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.6.2009г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСЪЖДА Национална Агенция за приходите - гр. София да заплати на Н.Г.В. - Меразчиева, ЕГН ********** от гр. Сливен, сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за част от причинените й имуществени вреди, в резултат на отменен незаконен административен акт, ведно със законната лихва върху сумата от 2 500 / две хиляди и петстотин / лева, считано от 24.03.2009 г. до окончателното й изплащане.
145 Административно дело No 82/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 27.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-186 от 04.03.2009 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖЕНА санкция по чл. 238, ал.1, т.4 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева за неспазване на установеният ред за работа с първични медицински документи, изразяващо се в некоректно отразяване на диагностични процедури, съставляващо нарушение на т.249 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. и санкция по чл. 238, ал.1, т.5 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева за възпрепятстване на контролните органи за извършване на проверка, съставляващо нарушение на чл.5, т. 8 от ИД , чл. 83, ал. 1, т.1 и т. 2, чл. 222, ал. 6 от НРД, 2006 г на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОТХВЪРЛЯ искането на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева за присъждане на направени по делото разноски като НЕОСНОВАТЕЛНО. 
146 Административно дело No 83/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.6.2009г., в законна сила от 3.7.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-187 от 04.03.2009 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал.1, т.5 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева, за възпрепятстване на контролните органи за извършване на проверка, съставляващо нарушение на чл.5, т. 8 от ИД , чл. 83, ал. 1, т.1 и т. 2, чл. 222, ал. 6 от НРД, 2006 г, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. 
147 Административно дело No 86/2009 Други административни дела Г.В.Г. НАЧАЛНИКА НА РПУ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 13.4.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №86/09г. по описа на административен съд Сливен, образувано по жалбата на Г.В.Г., ЕГН **********,от гр.Бургас против НП № 34 от 24.01.2007 г. в частта му, с която е отбелязан броя на отнетите контролни точки, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен.ИЗПРАЩА адм.дело №86/2009г. по описа на Административен съд Сливен на компетентния съд -Районен съд Нова Загора за разглеждане и решаване по същество. 
148 Административно дело No 87/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.7.2009г., в законна сила от 8.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Нова Загора срещу т. 2 от Решение № 870/05.06.2007 г. на Общински съвет Нова Загора, с което последният е задължил жалбоподателя в срок до 15 дни да предприеме необходимите действия за изпълнение на препоръка № 4 от Одитен доклад № 001205005, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
149 Административно дело No 88/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.И.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.7.2009г., в законна сила от 20.7.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-180/17.02.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в частта относно оценката на 42 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор № 14275501.62 (стар пл. № 62), кв.1 по плана на с. Гавраилово, като я завишава от 407 лв. на 659 лв. (шестстотин петдесет и девет лева).ОТХВЪРЛЯ жалбата Р.И.В., ЕГН ********** ***, против Заповед № РД-15-180/17.02.2009 година на Кмета на Община - Сливен, в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати Р.И.В., ЕГН ********** *** сумата 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева направени по делото разноски. 
150 Административно дело No 89/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 15.5.2009г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на Д.И.Д. Заповед № РД-15-179/17.02.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в частта с която е определен размера на дължимото обезщетение за отчуждената част - 27 кв.м. от имот ПИ с идент. №14275501.61 по плана на с.Гавраилово, общ.Сливен като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 261 лв. на 1672,83 /хиляда шестотин седемдесет и два 0.83/лв.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Д.И.Д.,*** съдебно-деловодни разноски в размер на 270 (двеста и седемдесет) лв. 
151 Административно дело No 90/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2009г., в законна сила от 22.5.2009г.
ОТМЕНЯ точка втора от решение № 330 на Общински съвет Нова Загора, приета на заседанието му на 20.02.2009 год., съгласно която : "Общински съвет - Нова Загора задължава Съби Стойчев - председател на Общинския съвет да подпише необходимите документи за нуждите и целите на проекта", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
152 Административно дело No 91/2009 Други административни дела Х.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.6.2009г., в законна сила от 2.2.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-5917/03.04.2009 год., с който на Х.П.П., ЕГН **********,***, е отказано издаване на удостоверение за наследници на Панайот Стоянов П. починал на 04.08.1919 година, акт за смърт № 406/04.08.1919 год. на Община Сливен. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Сливен да издаде удостоверение за наследниците на Панайот Стоянов П. починал на 04.08.1919 година, акт за смърт № 406/04.08.1919 год. в седмичен срок от влизането на решението в сила. 
153 Административно дело No 92/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 30.4.2010г.
Решение № 127 / 07.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 234/23.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 232 ал. 1, във вр. с чл. 241 ал. 1 от НРД 2006 г., за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинични пътеки № 102 и 103, изразяващо се в прием на пациенти при неспазени индикации за хоспитализация при 1 ИЗ по КП № 102 и при 1 ИЗ по КП № 103, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4, т. 4, б. "б", "аа" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /2 бр. ИЗ/, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в общ размер 230,00 /двеста и тридесет/ лева. 
154 Административно дело No 93/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 1.4.2010г.
Решение № 128 / 07.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 235/23.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 232 ал. 1, във вр. с чл. 241 ал. 1 от НРД 2006 г., за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 103, изразяващо се в неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация при 1 ИЗ, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева, както и за неспазване на установения ред за работа с документи по КП, изразяващо се в некоректно попълване на болничната документация и неспазване изискванията за изготвяне на епикризи, е наложена санкция по чл. 238 ал. 1 т. 7 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в общ размер 230,00 /двеста и тридесет/ лева. 
155 Административно дело No 94/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.7.2009г., в законна сила от 10.2.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-09- 236/23.03.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен, като я отменя в частта, в която е приел, че МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен е извършил нарушение на индивидуален договор № 200474/ 07.05.2008 г., представляващо несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ, изразяващо се в неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация при КП № 95 при ИЗ № 4944/22.12.2008, като намаля наложената санкция - финансова неустойка на 360 лв. (триста и шестдесет лева).ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 против останалата част от Заповед № РД-09- 236/23.03.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен.ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 разноски по делото представляващи адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). 
156 Административно дело No 97/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.7.2009г., в законна сила от 11.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Д. *** за издаване на скица на поземлен имот № 844 в кв. 19 по плана на с. Градец, обективиран в писмо изх. № 94п-02-2/10.03.2009 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №97/2009 год. по описа на АС - Сливен.
157 Частно административно дело (К) No 98/2009 Частни касационни производства З.И.В. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.6.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 599/26.02.2009 г., постановено по гр.д.№ 4286/2008 г. по описа на РС - Сливен.
158 Административно дело No 100/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.Г. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.6.2009г., в законна сила от 6.10.2009г.
ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 11.06.2009 г. по административно дело № 100 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Д.Г. с ЕГН: **********,***, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. "Добри Чинтулов" № 6 - адв. Д.П. ***, подадена против Отказ на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Сливен, обективиран в Писмо Изх. № СЛ-43-00-065 от 18.03.2009 г. по описа на РДНСК - Сливен, да издаде заповед за забрана ползването на апартамент № 2, находящ се в гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 27. ОСЪЖДА Б.Д.Г. с ЕГН: **********,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
159 Административно дело No 101/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.7.2009г., в законна сила от 2.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Х.М. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-08-12 от 01.04.2009 г., издадена от Кмета на Община Котел, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с пар. 8, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ е одобрено изменение на ПУП - ПР /план за регулация/ за УПИ VІ-126 и VІІ-128 от кв. 15 по устройствен план на с. Малко село, обл. Сливен, като дворищната регулация се поставя в съответствие с имотните граници между ПИ пл. № 126 и ПИ пл. № 128, съгласно означенията надписите на приложения проект. ОСЪЖДА В.Х.М. с ЕГН: **********,***, да заплати на Ш.А.К. с ЕГН: **********,***, сумата от 160 / сто и шестдесет / лева, представляваща деловодни разноски.  
160 Административно дело No 102/2009 Други административни дела ДКЦ 1 ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.6.2009г., в законна сила от 24.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично консултативен център 1" ЕООД, БУЛСТАТ 119502758, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 2 против Заповед № РД-09-255/30.03.2009 година на Директора на РЗОК гр.Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА "Диагностично консултативен център 1" ЕООД, БУЛСТАТ 119502758, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 2, да заплати на РЗОК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото 
161 Административно дело No 103/2009 Други административни дела ДКЦ 1 ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.7.2009г., в законна сила от 26.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-256 /30.03.2009 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, в частта, с която на основание чл.41 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и НЗОК, т.183 и т.187 от решение №РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на РЗОК във връзка с чл.238, ал.1, т.6 от НРД 2006 год., е НАЛОЖЕНА санкция на дружеството оспорващ за констатирано с финансов протокол № РД-13-02-23/27.01.2009г. нарушение за неспазване на установения ред за работа с финансово отчетни документи - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с представлявано д-р А.А. срещу Заповед № РД-09-256 /30.03.2009 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, в частта, с която на основание чл.14, чл.45 и чл.46 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и НЗОК, т.175.1 и т.178 от решение №РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на РЗОК във връзка с чл.238, ал.1, т.4 от НРД 2006 год., е НАЛОЖЕНА санкция на дружеството оспорващ за констатирано с финансов протокол № РД-13-02-23/27.01.2009г. нарушение на установения ред за работа с първични медицински документи - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с представляващ д-р А.А. *** направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 50,00 / петдесет/ лева. 
162 Административно дело No 104/2009 Други административни дела ЕТ Д-Р ДОБРИНКА ПАВЛОВА -АСИМП РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 2.6.2010г.
Решение № 149 / 19.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 260/30.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във вр. с чл. чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 4/23.02.2009 г. на АК за разглеждане на финансови спорове гр. Сливен, във вр. с т. 453 от Решение № РД - 04 - 127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която, за неспазване на установения ред за работа с първични медицински документи, изразяващо се в некоректно попълване на датата на извършване на прегледа, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 90,00 /деветдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 260/30.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във вр. с чл. чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 4/23.02.2009 г. на АК за разглеждане на финансови спорове гр. Сливен, във вр. с т. 453 от Решение № РД - 04 - 127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която, за заплащане от ЗЗОЛ на дейности, които се заплащат напълно от НЗОК, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 270,00 /двеста и седемдесет/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен направени по делото разноски в размер на 75,00 /седемдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен направените по делото разноски в общ размер 187,50 /сто осемдесет и седем 0,50/ лева. 
163 Административно дело No 105/2009 Дела по КСО ВИК ООД- СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.9.2009г., в законна сила от 25.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВиК" ООД, Сливен, представлявано от управителя Н.Т.Т., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "6-ти септември" № 27, срещу Решение № 5/02.04.2009 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата с вх.№ К-1902/04.03.2009г. от С.М.Р. в качеството му на пълномощник на инж. Н.Т.Т. - управител на "В и К" ООД гр. Сливен срещу Разпореждане № 129/03.02.2009г. на началник отдел "КПК", с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 52 от 30.01.2009 г. на осигурителя "В и К" ООД гр. Сливен, описан в справка № 1, приложена към същия, в размер общо на 1 151, 70 лева, от които 975,00 лева главница и 176,70 лева - лихви, начислени до 30.01.2009 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ВиК" ООД, Сливен, представлявано от управителя Н.Т.Т., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "6-ти септември" № 27, ДА ЗАПЛАТИ на РУ"СО" гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
164 Административно дело No 106/2009 Дела по ЗМВР В.И.К. НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.7.2009г., в законна сила от 1.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.К.,***, ЕГН **********, служител категория "Д", младши полицейски инспектор в група "Охранителна полиция" при РУ на МВР Котел, срещу Заповед № 18 от 26.03.2009г. на Началник на РУ на МВР Котел, с която на същия е наложено дисциплинарно наказание "ПОРИЦАНИЕ" за срок от шест месеца КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА В.И.К.,***, ЕГН **********, да заплати на РУ на МВР Котел направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 150 /сто и петдесет/ лв. 
165 Административно дело No 107/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Т. ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.6.2009г., в законна сила от 16.10.2009г.
ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 25.06.2009 г. по административно дело № 107 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.Т. с ЕГН: **********,***, подадена против Мълчалив отказ на Началника на ДНСК - София за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж и заповед за забрана ползването на незаконен строеж.ОСЪЖДА Д.Т.Т. с ЕГН: **********,***, да заплати на ТД "Пепи" ЕООД-гр. Сливен, представлявано от А.Б.В., деловодни разноски в размер на 170 / сто и седемдесет / лева.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 107 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
166 Административно дело No 108/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.П.Б.,
ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ.СГРАДА ГР.СЛИВЕН, УЛ.Н
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
Решение № 138 / 21.10.2009 г. - Отхвърля жалба на Х.П.Б.,*** и етажната собственост на жилищна сграда в гр. Сливен, ул. "Н. Петрини" № 4, вх Б представлявана от управителя И.К.П. против Заповед № РД-15-1552/15.09.2008 година на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 163 и само в част план за регулация за кв. 164 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан върху плана за застрояване, като неоснователна. Осъжда Х.П.Б.,*** и етажната собственост на жилищна сграда в гр. Сливен, ул. "Н. Петрини" № 4, вх Б представлявана от управителя И.К.П.,*** сумата от 150 лв. разноски по делото. 
167 Административно дело No 109/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.7.2009г., в законна сила от 22.3.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да учреди право на преминаване през общински поземлен имот по молба на С.П.Й., ЕГН ********** собственик на поземлен имот с идентификационен № 67338.801.5 по кадастралната карта на гр. Сливен, заведена в Община Сливен под вх. № 9400-8329/03.04.2008 г. ВРЪЩА преписката на административния орган - Кмета на Община Сливен за постановяване на мотивиран акт по направеното от С.П.Й., ЕГН ********** собственик на поземлен имот с идентификационен № 67338.801.5 по кадастралната карта на гр. Сливен, находящ се в гр. Сливен, местността "Къра", кв. Речица, искане с вх.№ 9400-8329 от 03.04.2008 год. за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината да заплати на С.П.Й., ЕГН ********** сумата от 130/сто и тридесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
168 Административно дело No 110/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Ц.М.И.,
С.И.С.,
В.И.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.5.2009г., в законна сила от 17.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ц.М. - И., С.И.С. *** и В.И.Г. *** срещу Заповед №РД-01-11/01.04.2009г. на Кмета на Община Котел, с която е одобрен проект за ПУП за обхвата на имот с №060015 извън границите на урбанизираните територии в землището на с.Боринци, общ.Котел, поради неотстраняване на нередовности.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №110/2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
169 Административно дело No 111/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.В.Ч. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 25.5.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Ч.,***, подадена срещу Заповед № 586/15.04.2009 г. на Директора на ОД МВР - Сливен.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 111/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
170 Административно дело No 114/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П.,
Х.П.М.,
К.Д.М.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.6.2009г., в законна сила от 24.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.П.,***, ЕГН **********, Х.П.М.,***, ЕГН ********** и К.Д.М. ***, ЕГН ********** против заповед № ДК-10-06/08.04.2009 г. издадена от Началника на РДНСК-Сливен, с която е отхвърлена жалбата им против разрешение за строеж № 98/31.10.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Х.П.,***, ЕГН **********, Х.П.М.,***, ЕГН ********** и К.Д.М. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на Началника на РДНСК-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА П.Х.П.,***, ЕГН **********, Х.П.М.,***, ЕГН ********** и К.Д.М. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на Христина С.А., ЕГН ********** *** сумата от 200 /двеста / лева, представляващи направените по делото разноски. 
171 Административно дело No 116/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.П.В. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.6.2009г., в законна сила от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № Р Д-15-1687 от 10.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 116/ 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
172 Административно дело No 118/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
На основание чл. 159 т. 8 от АПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 118/2009 год. по описа на Административен съд Сливен.
173 Административно дело No 119/2009 Други административни дела В.Н.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.10.2009г., в законна сила от 3.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Б. против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да отпише от актовите книги 1685 кв.м. от парцел ІІІ, кв.139 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 119/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
174 Административно дело No 120/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.В.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 5.6.2009г., в законна сила от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.П., ЕГН ********** ***, подадена срещу Заповед № РД -15-1687 от 10.10.2008 г. на Кмета на Община-Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 120/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
175 Административно дело No 121/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 5.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 121/2009 год. по описа на Административен съд - Сливен, поради оттегляне на жалбата.
176 Административно дело No 123/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.Б.,
С.П.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.8.2009г., в законна сила от 11.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.Б. и С.П.А. с адрес, посочен в жалбата - гр. Сливен, ул. "Добри Чинтулов" №14, против Заповед № РД-15-1687/10.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, в частта й, с която е одобрен подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване за кв.131 по плана на ЦГЧ гр.Сливен за обхвата на УПИ V-147 и УПИ VІ-148, съгласно указания начин на застрояване, показан на ПЗ.ОСЪЖДА Е.А.Б. и С.П.А. ***, да заплатят на Община Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв.Решението е постановено при участието на заинтересованите страни - А.Г.Б. и М.Д.Б..   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.   Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
177 Административно дело No 124/2009 Дела по КСО ВИК ООД- СЛИВЕН РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 19.5.2009г., в законна сила от 29.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "В и К" ООД гр.Сливен, БУЛСТАТ 829053806 срещу Решение № 5 от 02.04.2009 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 124/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. 
178 Административно дело No 126/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.И.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.7.2009г., в законна сила от 23.7.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811/30.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 126 и кв. 129 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване в частта й за обхвата на УПИ ХV-85, УПИ ХІV-85 и УПИ ХІІІ-84, в кв. 129 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на Й.И.В., ЕГН ********** ***, деловодни разноски в размер на 410 / четиристотин и десет / лева. 
179 Административно дело No 130/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.З.,
З.Д.Т.,
Г.М.Г.,
Ц.Т.М.,
С.Н.Р.,
Д.М.Р.,
Д.Х.Р.,
Ш.Н.С.Н.,
А.И.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 20.7.2009г., в законна сила от 31.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.З., З.Д. Т., Г.М.Г., Ц.Т.М., С.Н. Р. *** , Д.М.Р., Д.Х.Р.,***, Ш.Н.С. - Н. живуща *** и А.И.А., живущ *** срещу Заповед № РД - 15-1811/30.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен поради неотстраняване на нередовности.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 130/2009 год. по описа на Административенсъд гр. Сливен. 
180 Административно дело No 132/2009 Други административни дела К.И.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.7.2009г., в законна сила от 28.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.П., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 674/30.04.2009 г. на Директора на Областна дирекция МВР гр. Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 от Закона за българските документи за самоличност, обективирана като "Забрана за напускане на РБългария, паспорт и заместващите ги документи да не се издават", за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА
181 Административно дело No 133/2009 Други административни дела О.А.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.7.2009г., в законна сила от 8.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.А.Б. с ЕГН:********** с адрес ***, против Заповед № 595 / 16.04.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Сливен, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС на оспорващия е наложена принудителна административна мярка "Забрана за напускане на РБългария, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
182 Административно дело No 134/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.8.2009г., в законна сила от 3.9.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-493 от 17.06.2008 г., на Директора на РЗОК Сливен. В ЧАСТТА, в която е приел, че МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД - Сливен, е извършило нарушение на договор № 200399 от 14.03.2008 г., представляващо несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ КП № № 26, 30, 88 и 167, изразяващо се в: - Отчитане на незавършена клинична пътека и неспазване на задължението за лечение на придружаващите заболявания, изразяващо се в неспазване изискванията на КП № 26 за извършване на изискуеми изследвания и непризнаване на такива, поради липса на снимка, която ги обективизира при ИЗ № 1728 / 14.06.2007 г., съставляващо нарушение на т. 199.4 и т. 215 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК; - Отчитане на незавършена клинична пътека и неспазване на задължението за лечение на придружаващите заболявания, изразяващо се в неспазване изискванията на КП № 30 за извършване на изискуеми изследвания и непризнаване на такива, поради липса на снимка, която ги обективизира при ИЗ № 1794 / 22.06.2007 г., съставляващо нарушение на т. 199.4 и т. 215 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК: - Неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 167 при ИЗ № 1971/ 13.07.2007 г., изразяващо се в липса в ИЗ на отразяване на изпълнени критерии за дехоспитализация, съставляващо нарушение на т. 199.8 и т. 208.6 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК; - Неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 88 при ИЗ 2561/20.05.2007 г., съставляващо нарушение на т. 199.8 и т. 208.6 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК; и -Неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 167 при 10 бр. ИЗ, № 2123/02.08.2007г.; 2356/27.08.2007г.; 3197/23.11.2007г.; 3137/18.11.2007г.; 2642/01.10.2007г.; 2818/18.10.2007 г.; 213/17.01.2007г.; 340/29.01.2007г.; 865/14.03.2007г. и 795/08.03.2007г, изразяващи се в липса в ИЗ на отразяване на изпълнени критерии за дехоспитализация, съставляващо нарушение на т. 199.8 и т. 208.6 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК, и на основание чл. 238, ал. 4. т. 4. б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 340 /две хиляди триста и четиридесет/ лева. представляващ разликата над 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева до 3 780 /три хиляди седемстотин и осемдесет/ лева. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен, да заплати на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, разноски по делото в размер на 210 лв. ОСЪЖДА МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД да заплати на РЗОК гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 60 лв.  
183 Административно дело No 136/2009 Други административни дела С.А.С. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 26260 СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 5.1.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 191/13.05.2009 г. на Командира на поделение № 26260 - гр. Сливен, с която на С.А.С. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", прекратен е договорът му за кадрова военна служба и същият е освободен от длъжност и от кадрова военна служба и зачислен в мобилизационния резерв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
184 Административно дело No 138/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.А. Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.8.2009г., в законна сила от 13.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А. ***, против Заповед № 335 / 30.04.2009 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план (ПУП) в част план за регулация в кв.158 по плана на гр.Нова Загора за обхвата на УПИ Х-3148. ОСЪЖДА В.А. ***, да заплати на Община Нова Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. 
185 Административно дело No 142/2009 Други административни дела В.К.М. ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.6.2009г., в законна сила от 17.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Виржиния К.М. срещу Решение № РД-10-007/14.05.2009 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 142/09г. по описа на Административен съд - Сливен. 
186 Административно дело No 146/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.К.,
Б.Т.К.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.11.2009г., в законна сила от 17.2.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.10.2009 г. за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.К. и Б.Т.К. *** против Заповед № РД-08-16/11.05.2009г. на кмета на община Котел за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) на поземлен имот с идентификатор № 117014 в м."До село" в землището на с.Медвен, община Котел като процесуално недопустима ОСЪЖДА К.Й.К. и Б.Т.К. ***, да заплатят на ответника по жалбата - Община Котел сумата от 100 /сто/ лв. - разноски по делото.  ОСЪЖДА К.Й.К. и Б.Т.К. ***, да заплатят на заинтересованото лице Д.А.Ч. сумата от 300 /триста/ лв. - разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 146/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Р. Б. в 7-дневен срок от съобщението до страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.  
187 Административно дело No 148/2009 Други административни дела ЕКОСЕДИМЕНТС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Екоседиментс" ООД подадена против Заповед № РД 15-541/18.04.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 148/09 г. по описа на Адм.съд Сливен.
188 Административно дело No 149/2009 Дела по КСО Ж.М.Ж. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.6.2009г., в законна сила от 15.7.2009г.
Отменя Разпореждане № К - 1837/21.05.2009 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство, образувано за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за временно неработоспособност поради общо заболяване по Болничен лист сер. А2008, № 0325034 на Ж.М.Ж., считано от 21.05.2009 г. Връща преписката на административния орган Директора на РУ "СО" гр. Сливен.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
189 Административно дело No 150/2009 Дела по КСО Х.К. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.6.2009г., в законна сила от 26.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х. Русев К., ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Котел подадена против ревизионен акт за начет вх. № 62 от 18.05.2009 г., съставен от финансов ревизор при Районно управление "Социално осигуряване" гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 150/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Сливен, за произнасяне от контролния орган.  
190 Административно дело No 151/2009 Дела по КСО Х.К. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.6.2009г., в законна сила от 26.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К. с ЕГН: **********, в качеството му на Кмет на Община Котел, подадена срещу: Ревизионен акт за начет Вх. № 301 от 18.05.2009 г., съставен от финансов ревизор - служител при Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, и Разпореждане № 619 от 26.05.2009 г., издадено от Началника на Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" при Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 151 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен. 
191 Административно дело No 156/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.С. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА произвоството по делото поради оттегляне на жалбата на оспорващия С.
192 Административно дело No 157/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.Г.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 10.7.2009г., в законна сила от 21.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.И.,*** срещу Заповед № РД - 11 - 09 - 01 от 29.04.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен План на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местности "Чинтулово", "Девичково" и "Дъбака" в землището на гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 157/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
193 Административно дело No 158/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Х.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.7.2009г., в законна сила от 21.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.К. *** срещу Заповед № РД-11-09-01/29.04.2009г. на Областен управител на Област Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №158/2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
194 Административно дело No 160/2009 Дела по ЗАдм З.Н.Ш.,
С.Н.К.,
В.Н.Ш.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.9.2009г., в законна сила от 2.10.2009г.
Опр. № 122/14.09.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с Вх. № 576 от 18.06.2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, подадена от: В.Н.Ш., З.Н.Ш. и С.Н.К. *** ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 160 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
195 Административно дело No 161/2009 Дела по ЗМВР Й.Н.Я. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.6.2009г.
Прекратява производството по административно дело № 161 / 2009 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд - София град.Определението не подлежи на обжалване. Препис от настоящото определение да се изпрати на оспорващия, на Зам. Директор на Дирекция "Противодействие на общата престъпност" към Главна дирекция "Криминална полиция" при Министерство на вътрешните работи и на Директор на регионална служба "Военна полиция" - Сливен.  
196 Административно дело No 162/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Г.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 8.7.2009г., в законна сила от 24.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на М.Г.Т.,*** против Решение на комисията по чл.28 б ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-10-15 от 18.06.2007 г., взето с протокол от 19.03.2009 г. и против план на новообразуваните имоти одобрен на основание §4 к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 б ал.8 от ППЗСПЗЗ със Заповед № РД-11-09-01 от 29.04.2009 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 162/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
197 Административно дело No 163/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.П.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.12.2009г., в законна сила от 9.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Т.. ПРЕКРАТЯВА производтсвото по адм.дело № 163 по описа на Административен съд гр. Сливен поради оттегляне на исковата молба.
198 Административно дело No 164/2009 Други административни дела С.А.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.8.2009г., в законна сила от 8.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.П. с ЕГН:********** ***, подадена против Заповед № 739 / 14.05.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Сливен, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС на оспорващия е наложена принудителна административна мярка "Забрана за напускане на РБългария, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА С.А.П. с ЕГН:********** *** да заплати на ОД на МВР Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. 
199 Административно дело No 165/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.С. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.6.2009г., в законна сила от 10.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.С.,*** срещу Заповед № ДК-09-06 от 05.06.2009 г. на Началника на РДНСК гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 165/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
200 Административно дело No 166/2009 Други административни дела Н.А.Р. ДИРЕКТОРА НА ДГС СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.9.2009г., в законна сила от 24.9.2009г.
На основание чл. 159 т. 1 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 166/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
201 Административно дело No 167/2009 Други административни дела К.И.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.11.2009г., в законна сила от 16.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение по протокол № 39А от 18.02.2008 г. на Общинска служба по Земеделие - Сливен, с което се анулира протокол № 39/05.10.2007 г., с който е решено наследниците на И.К.П. да бъдат настанени в част от имот № 67338.96.427 в землището на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие - Сливен, да заплати на К.И.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, деловодни разноски в размер на 812 / осемстотин и дванадесет / лева. 
202 Административно дело No 168/2009 Дела по ЗМВР В.И.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.11.2009г., в законна сила от 3.6.2010г.
Решение №135 / 05.10.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 926/04.06.2009 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 4 от ЗМВР във вр. чл. 228, ал. 1 от ППЗМВР - за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР, предл. първо - неизпълнение на служебни задължения, извършено в срока на наложено наказание "порицание", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание, наложил дисциплинарно наказание "недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен" за срок от 1 година на държавен служител, категория "Д" - главен полицай В.И.К. - мл. Полицейски инспектор в "Териториална полиция", група "Охранителна полиция" на РУ на МВР - Котел при ОД на МВР - Сливен.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен да заплати на В.И.К.,*** разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
203 Административно дело No 170/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.10.2009г., в законна сила от 18.2.2010г.
Решение № 122 / 05.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, представлявано от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-478/12.06.2009 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, с която на основание чл. 232, ал. 1, във връзка с 241, ал. 1 от НРД, 2006 г. на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен за констатирано с финансов протокол № РД-13-05-59/08.05.2009г., въз основа на заповед № РД-09-337/24.04.2009 г. нарушение по договор № 200474/07.05.2008 г. е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 540 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П.,*** разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
204 Административно дело No 173/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.9.2009г., в законна сила от 20.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, извършено със Заповед № РД - 11 - 16 - 43 от 26.06.2009 г., с която е оспорено Решение № 579 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 28.05.2009 г., съгласно което Общински съвет Сливен е дал съгласие да се удължи със седем години срокът на договора за наем, сключен между Община Сливен и Автомобилен спортен клуб "Скорпион" гр. Сливен за общински нежилищен имот, частна общинска собственост - Павилион "Каваците", с полезна площ 178 кв.м., находящ се на ул. "Димитър Пехливанов", кв. "Комлука", гр. Сливен и е възложил на кмета на общината да сключи с наемателя анекс към основния договор за наем за това, като НЕОСНОВАТЕЛНО.ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева.Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Автомобилен спортен клуб "Скорпион" гр. Сливен. 
205 Административно дело No 174/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.И. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 28.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.И., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК - 02 - СЛ - 06/15.06.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която на основание чл. 225 ал. 1, във вр. с правомощията по чл. 222 ал. 1 т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД - 13 - 182/25.09.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Ограда", изпълнен между УПИ ХХ - 142 и УПИ ХХІ - 947 в кв. 16 по плана на гр. Кермен, с административен адрес ул. "Иван Вазов" № 15, гр. Кермен, общ. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.М.И., ЕГН **********,*** да заплати на Началника на РДНСК гр. Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.   
206 Административно дело No 175/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.П.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.П.Д. с ЕГН: **********, от гр. Сливен, кв. "Младост" бл. 26, ап. 1, понастоящем в VІІ-ма група в Затвора в гр. Стара Загора, подадена срещу Министерство на правосъдието - гр. София, с която ищецът претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди, и връща исковата молба на подателя й В.П.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
207 Административно дело No 176/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.11.2009г.
Решение № 152 / 04.11.2009 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-09-474/12.06.2009 г. на Директора на РЗОК С., като я отменя в частта, в която е приел, че МБАЛ "Х. Д."ООД, гр. Сливен е извършил нарушение на индивидуален договор № 200474/ 30.03.2009 г., представляващо неспазване на установеният ред за работа с документи по КП и епикриза, изразяващо се в некоректно попълване на болничната документация по КП № 7 при И3 № 695 и И3 № 2534, а по КП № 47 при И3 № 2135, И3 № 2116 и И3 № 2647, като намаля наложената санкция - финансова неустойка на 180 лв. (сто и осемдесет лева). ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Х. Д."ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 против останалата част от Заповед № РД-09-474/12.06.2009 г. на Директора на РЗОК С.. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение "Х. Д."ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 разноски по делото представляващи адвокатско възнаграждение и държавна такса в размер на 100 лв. (сто лева). ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Х. Д."ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 лв. (седемдесет и пет лева). 
208 Административно дело No 177/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.10.2009г., в законна сила от 27.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, представлявано от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-475/12.06.2009 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, с която на основание чл. 232, ал. 1, във връзка с 241, ал. 1 от НРД, 2006 г. на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен за констатирано с медицински протокол № РД-13-05-53/07.05.2009г., въз основа на заповед № РД-09-335/24.04.2009 г. нарушение по договор № 200474/07.05.2008 г. е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 1980 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П.,*** разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния административен съд на Република България.  
209 Административно дело No 178/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.10.2009г., в законна сила от 30.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, представлявано от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-476/12.06.2009 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, с която на основание чл. 232, ал. 1, във връзка с 241, ал. 1 от НРД, 2006 г. на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен за констатирано с финансов протокол № РД-13-05-57/08.05.2009г., въз основа на заповед № РД-09-332/24.04.2009 г. нарушение по договор № 200474/07.05.2008 г. е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 540 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П.,*** разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния административен съд на Република България.  
210 Административно дело No 179/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.11.2009г., в законна сила от 12.7.2010г.
Решение № 153 / 04.11.2009 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-09-477/12.06.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен, като я отменя в частта, в която е приел, че МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен е извършил нарушение на индивидуален договор № 200474/ 30.03.2009 г., неспазване на установеният ред за работа с документи по КП и епикриза, изразяващо се в некоректно попълване на болничната документация по КП № 1 при ИЗ № 475/17.01.2009 г. и по КП № 102 при ИЗ № 481/19.01.2009г. и при ИЗ № 691/23.01.2009 г., съставляващо нарушение на чл. 190 от НРД 2006г., т. 197.1 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, като намаля наложената санкция - финансова неустойка на 180 лв. (сто и осемдесет лева). ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 против останалата част от Заповед № РД-09-477/12.06.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 разноски по делото представляващи адвокатско възнаграждение и държавна такса в размер на 100 лв. (сто лева). ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 лв. (седемдесет и пет лева). 
211 Административно дело No 181/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЛЪКИ ЕООД С.КОРТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
Решение № 136 / 26.10.2009 г- ОТМЕНЯ Решение № 153 от 29.04.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което са оставени без уважение жалби вх. № № 5980/2008/000016/15.04.2009 г. и 5980/2008/000017/15.04.2009 г. на "Лъки" ЕООД, депозирани срещу действията на публичен изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на Агенцията за държавни вземания, ИРМ - Сливен, по изпълнително дело № 5980/2008 г. по описа на същата дирекция, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Постановление № 5980/2008/000012/31.03.2009 г. по изпълнително дело № 5980/2008 г. на Публичен изпълнител при АДВ, с което е наложен запор върху всички банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, съдържание на касети, суми, предоставени за доверително управление с титуляр "Лъки" ЕООД и Постановление № 5980/2008/000008/31.03.2009 г. по изпълнително дело № 5980/2008 г. на Публичен изпълнител при АДВ, с което е наложен запор върху товарен автомобил м. "Ивеко", с рег. № СН 8048 СС, специален автомобил м. "Ивеко" с рег. № СН 82 96 СС, товарен автомобил м. "Мерцедес" с рег. № СН 32 36 ВВ, специален автомобил м. "Пежо" с рег. № СН 78 50 ВВ, собственост на "Лъки" ЕООД.  
212 Административно дело No 182/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЛЪКИ ЕООД С.КОРТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 154 от 29.04.2009 г., издадено от Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което на основание чл. 267, ал. 2, т. 5 от ДОПК е оставена без уважение жалба с Вх. № 5980/2008/000018 от 15.04.2009 г. на "Лъки" ЕООД - с. Кортен, община Нова Загора, ул. "Диньо Атанасов" № 21, представлявано от управителя С.Й.С., срещу действията на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на Агенцията за държавни вземания, ИРМ - Сливен, по изпълнително дело № 5980 / 2008 г. по описа на същата дирекция. ОТМЕНЯ Разпореждане № 5980/2008/000002 от 19.03.2009 г. на публичен изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на Агенцията за държавни вземания, ИРМ - Сливен, с което е допуснато присъединяване в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 5980 / 2008 г. по описа на РД - Бургас на Агенцията за държавни вземания, на Митница Аерогара София за вземането й, установено с Решение № 500 / 2008 г., в размер на 72784,94 лева, към "Лъки" ЕООД, длъжник по посоченото изпълнително дело. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
213 Административно дело No 183/2009 Други административни дела П.С.Д. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.8.2009г., в законна сила от 25.8.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.С.Д., ЕГН **********, с адрес *** против неуточнен акт на Районно управление на МВР гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 183/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
214 Административно дело No 184/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 27.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 302/29.05.2009г. на Общински съвет Котел, прието на заседанието му на 29.05.2009 г., както следва : На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закон за общинската собственост, вр. чл.17, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Котел, чл.38, т.5 от Закон за интеграция на хора с увреждания и чл.4 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет Котел 1.Учередява на СНЦ "Дружество за хора с увреждания "Инвалид" с Жеравна, безвъзмедно право на ползване върху част от имот - публична общинска собственост, представляващо две помещения, находящи се на първи етаж в сградата на "Здравна служба", в ПИ №29283.501.128 по кадастралната карта на с.Жеравна за Клуб на инвалидите и 2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на горецитираните помещения, публична общинска собственост за срок от 5 години, като НАЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
215 Административно дело No 186/2009 Други административни дела Й.Г.Б. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.7.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 186/2009 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд гр.Сливен 
216 Административно дело No 187/2009 Други административни дела Н.Г.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.8.2009г., в законна сила от 9.9.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.Г.А. *** срещу Отказ на Кмета на Община Котел за издаване на скица на урегулиран поземлен имот № XII - 883, кв. 51 по плана на село Градец, община Котел, обективиран в писмо изх. № 94 Н - 47 - 2/16.06.2009 г. Прекратява производството по административно дело № 187/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
217 Административно дело No 188/2009 Други административни дела Д.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 25.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.М.,*** срещу Заповед № РД-11-20-26/01.07.2009 г. на Областния управител на Област Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОТХВЪРЛЯ искането на Областен управител на област Сливен за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по делото. 
218 Административно дело No 189/2009 Други административни дела И.К.Х. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.7.2009г., в законна сила от 14.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с Вх. № 670 от 10.07.2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, подадена от И.К.Х. ***.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
219 Административно дело No 190/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 3.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя П.М.П., подадена против Заповед № РД-09-518 от 25.06.2009 год., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя П.М.П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 150 / сто и петдесет / лева юрисконсултско възнаграждение. 
220 Административно дело No 191/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Г. РДНСК- СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.8.2009г., в законна сила от 7.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Г.,***, подадена срещу Заповед № ДК-02-Сл-07 от 25.06.2009г. на Началник РДНСК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 191/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
221 Административно дело No 192/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 29.10.2009г.
ОТМЕНЯ точка 2 от Решение № 608 от 10.06.2009 г. на Общински съвет Сливен, с която е прието да се извърши замяна на общински имот, представляващ поземлен имот № 67338.557.128 с площ 2151 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ по кадастралната карта на гр. Сливен, с цена, определена от оценител на имоти, възлизаща на 382 150 лева, с недвижим имот, собственост на П.И.П., представляващ поземлен имот № 67338.557.92 с площ 1943 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ по кадастралната карта на гр. Сливен, с цена, определена от оценител на имоти, възлизаща на 335 900 лева, и е определено разликата в пазарните стойности на заменяните имоти в размер на 46 250 лева да се внесе по сметка на Община Сливен. ОТМЕНЯ точка 3 от Решение № 608 от 10.06.2009 г. на Общински съвет Сливен, с която е възложено на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по замяната на описаните в т. 2 имоти. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
222 Административно дело No 195/2009 Други административни дела Х.С.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 28.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Д. *** срещу Заповед № 1148 / 01.07.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 от Закона за българските документи за самоличност "Забрана за напускане на РБългария, паспорт и заместващите ги документи да не се издават", за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
223 Административно дело No 196/2009 Други административни дела М.А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.10.2009г., в законна сила от 31.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.С., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 1149/01.07.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 от Закона за българските документи за самоличност, обективирана като "Забрана за напускане на РБългария, паспорт и заместващите ги документи да не се издават", за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
224 Административно дело No 198/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.К.,
Р.К.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.7.2009г., в законна сила от 31.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.К. и Р.К.К.,***, подадена срещу Заповед № РД-15802 / 22.05.2008г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен РУП за УПИ Х-6916, УПИ ХІ-6915 и УПИ ХІІ-6914 в кв.374 по плана на кв."Ново село - север" гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 198/2009 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
225 Административно дело No 200/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.Щ.,
Щ.Р.К.,
Р.К.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 8.9.2009г., в законна сила от 24.9.2009г.
ОПР № 117 / 08.09.2009 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на С.К.Щ.,***, Щилиян Р.К.,*** и Р.К. *** против неуточнен акт на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 200/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
226 Административно дело No 201/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.Р.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 10.8.2009г.
СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 201/2009 год. на Административен съд Сливен, с производството по адм.дело № 200/2009 год. на Административен съд Сливен, засъвместно разглеждане на жалбите против Заповед № 593/03.07.2009 год. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 201/2009 год. на Административен съд Сливен.
227 Административно дело No 202/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.К.И. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.7.2009г., в законна сила от 20.7.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 202/2009 год. по описа на Административен съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 202/2009 год. към адм.дело № 200/2009 год. за съвместно разглеждане. Жалбоподателят по настоящото дело Р.К.И. да се впише като жалбоподател в списъка на страните по адм.дело № 200/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
228 Административно дело No 205/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.К.,
Б.Т.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.7.2009г., в законна сила от 19.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата от 13.07.2009 г., подадена от: К.Й.К. с ЕГН: ********** и Б.Т.К. с ЕГН: **********, и двамата със съдебен адрес:***, в частта й относно т. 2, с която е направено искане съдът да разпореди "на Община Котел чрез своите длъжностни лица да отстранят поставената нова ограда на ул. "Горски пътник" срещу дом № 16, поставена от Стефан Петров Петров". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 205 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Кмета на Община Котел.Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на молителите и на Кмета на Община Котел. 
229 Административно дело No 206/2009 Дела по КСО И.К.К. ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.11.2009г., в законна сила от 12.5.2010г.
Решение № 157 / 04.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 8/26.06.2009 година на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен, както и потвърденото с него разпореждане № МП-4326#1/03.04.2009 г. издадено от ръководителя на "Пенсионно осигуряване" при РУСО - гр. Сливен, с което се отменя разпореждане № 2/28.12.2004 г. и всички последващи, относно отпуснатата добавка по §. 5, ал. 3 от ПЗР на КСО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен да заплати на И.К.К., ЕГН ********** сумата от 200 /двеста / лв., представляваща разноски по делото. 
230 Административно дело No 207/2009 Други административни дела Н.Р.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 18.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 207 по описа за 2009 г. на Административен съд гр. Сливен. ИЗПРАЩА делото на Административен съд София-град по компетентност. 
231 Административно дело No 208/2009 Дела по ЗМСМА М.Д.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.8.2009г., в законна сила от 18.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Б.,***, в качеството му на Обществен посредник на Община Нова Загора срещу Решение 378/04.06.2009г. на Общински съвет Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208/2009 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.  
232 Административно дело No 209/2009 Дела по ЗМСМА И.Д.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 7.6.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-12082 от 21.07.2009 г. по описа на Община Сливен, с който на И.Д.П. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Милю Михалев Митев, починал на 04.12.1934 г., Акт за смърт № 16 от 04.12.1934 г. - с. Самуилово, община Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община Сливен и ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Сливен да издаде Удостоверение за наследници на Милю Михалев Митев, починал на 04.12.1934 г., Акт за смърт № 16 от 04.12.1934 г. - с. Самуилово, община Сливен. ОПРЕДЕЛЯ на Кмета на Община Сливен едномесечен срок за издаване на удостоверението за наследници. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
233 Административно дело No 210/2009 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител С.Б.С. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.8.2009г., в законна сила от 25.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на С.Б.С., в качеството му на председател на постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет - Нова Загора, с което се иска от съда да констатира конфликт на интереси спрямо лицето М.М.Р.-К., като неоснователно.
234 Административно дело No 212/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.М.И. ОБЩИНА ЯМБОЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.11.2009г.
Решение № 167 / 26.11.2009 г. - ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на И.М.И., ЕГН **********,***, сумата от 1000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконно бездействие на общинска администрацията Ямбол, ведно със законната лихва върху сумата от 1000 (хиляда) лева, считано от 26.04.2009 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 3000 (три хиляди) лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на И.М.И., ЕГН **********,***, сумата от 117 (сто и седемнадесет) лева, представляващи направени по делото разноски.  
235 Административно дело No 214/2009 Други административни дела Е.К.М. ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.10.2009г., в законна сила от 1.6.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.К.М.,*** срещу Заповед № 30 - 11/19.06.2009 г. на Кмета на Община Котел, с която оспорващият е обявен за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ дворно място с площ 249.00 кв.м., ведно с построена в него паянтова жилищна сграда на два етажа, със застроена площ 60.00 кв.м., находящи се в с. Градец, общ. Котел. Прекратява като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 214/2009 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.   
236 Административно дело No 215/2009 Други административни дела ЕТ КИРО КИРОВ - БРАТЧЕТО С. СКОБЕЛЕВО КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-940 от 26.06.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ, чл.113 /изм./ от ЗМДТ и чл. 43 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, на ЕТ "К.К.-***, адрес на управление: с.Скобелево, общ.Сливен, представляван от К. Митев К. Булстат: 119598114, са определени такси за упражняването на дейност - продажба на спиртни напитки, и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 1468, 50 лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ "К.К.-Братчето" със седалище и адрес на управление: с.Скобелево, общ.Сливен, представляван от К. Митев К. Булстат: 119598114, деловодни разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лв. 
237 Административно дело No 218/2009 Други административни дела В.Н.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 22.6.2010г.
ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на Община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400 - 11204/09.07.2009 г., с който на В.Н.Г. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Слава Добрева Станева, починала на 12.03.1943 г., акт за смърт № 130/13.03.1943 г. на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на Слава Добрева Станева, починала на 12.03.1943 г. в гр. Сливен, съгласно Акт за смърт № 130 от 13.03.1943 г.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.   
238 Административно дело No 219/2009 Други административни дела М.А.А. ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 960/23.06.2009 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен, с която на М.А. *** е отказано отпускане на месечна добавка по чл. 43, ал. 4 от ЗИХУ за минало време на основание чл. 37 ал. 1 от ППЗИХУ. Изпраща преписката на Дирекция "Социално подпомагане" - община Сливен за решаване на въпроса по същество, съобразно дадените с настоящото решение указания. 
239 Административно дело No 220/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.А.В. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.12.2009г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-СЛ-08/16.07.2009 г. на началника на РДНСК - Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Крайпътно заведение", изпълняващ се в ПИ № 392008, в местността "Парапулова чешма", в землището на гр. Твърдица, обл. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на РДНСК гр.Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА РДНСК гр.Сливен, да заплати на Т.А. В., ЕГН **********,*** сумата от 360 лв. (триста и шестдесет лева) направени по делото разноски. 
240 Административно дело No 222/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.И.Д.,
В.И.Д.,
Р.И.Б.,
И.С.И.,
Д.С.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 27.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-842 от 17.06.2009 г на Кмета на Община Сливен, с която е отказано правото на И. Г.Д. да придобие собственост върху ПИ 435.62 /стар идентификатор № 1786/ в местността "Бадемлика", в землището на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Община Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението.  
241 Административно дело No 223/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 17.6.2010г.
Решение № 130 / 07.10.2009 г. - ОСТАВЯ без разглеждане оспорването обективирано в Заповед № РД 11-16-47 от 03.08.2009 год. на Областния управител на област Сливен, в частта с която е оспорено решение № 321 на Общински съвет Котел, прието на заседанието му на 29.06.2009 г., относно одобряване сключването на Договор за встъпване в дълг между Община Котел и "Ко Енерджи" ООД - гр. Сливен, като упълномощава кмета на общината да подпише същия и не освобождаване на "Екопетролиум" ЕООД - гр.Сливен от заплащане на дължимите неустойки по договора за продажба от 09.08.2004 г., като НЕДОПУСТИМО и прекратява производството по адм.дело № 223/2009 г. на Административен съд Сливен, в тази му част.  ОТМЕНЯ Решение № 321 на Общински съвет Котел, прието на заседанието му на 29.06.2009 г., в частта му относно одобряване сключването на Анекс № 2 към договор за продажба от 09.08.2004 г., между Община Котел, "Екопетролиум" ЕООД - гр.Сливен и "Ко Енерджи" ООД - гр.Сливен, като упълномощава кмета на общината да подпише същия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 (петдесет) лева. 
242 Административно дело No 225/2009 Дела по ЗМВР Х.А.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.10.2009г., в законна сила от 31.5.2010г.
Решение № 142 / 27.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. ***, в частта, в която е направено искане за обявяване за нищожна Заповед рег. № 1358 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1297/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай Х.А.Х. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при Х.А.Х. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 650 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТМЕНЯ Заповед рег. № 1297 от 22.07.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която "на основание чл. 245, ал. 1, т. 7, при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради: "буква д) установяване наличието на обстоятелства по чл. 179, ал. 2, т. 2, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание уволнение от Закона за МВР и Решение № 7/08.04.2008 г. по АНД № 7/2008 г. на Военноокръжна прокуратура - С." "е прекратено служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай Х.А.Х. - категория "Е", I степен - младши автоконтрольор ІІ степен в Областна дирекция на МВР - С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТМЕНЯ Заповед рег. № 1358 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1297/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай Х.А.Х. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при Х.А.Х. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 650 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОД на МВР - С. да заплати на Х.А.Х., ЕГН **********,*** сумата от 510 /петстотин и десет / лева, представляващи направените по делото разноски. 
243 Административно дело No 226/2009 Дела по ЗМВР И.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.10.2009г., в законна сила от 11.6.2010г.
Решение № 141 / 27.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. *** частта, в която е направено искане за обявяване за нищожна Заповед рег. № 1359 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1296/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай И.Г.Т. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при И.Г.Т. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. *** против Заповед рег. № 1296 от 22.07.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която "на основание чл. 245, ал. 1, т. 7, при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради: "буква д) установяване наличието на обстоятелства по чл. 179, ал. 2, т. 2, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание уволнение от Закона за МВР и Решение № 7/08.04.2008 г. по АНД № 7/2008 г. на Военноокръжна прокуратура - С." "е прекратено служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай И.Г.Т. - категория "Е", I степен - младши автоконтрольор ІІ степен в Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. *** против Заповед рег. № 1359 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1296/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай И.Г.Т. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при И.Г.Т. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Г.Т., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР - С. сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
244 Административно дело No 228/2009 Дела по ЗМВР И.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 18.8.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 228 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 228 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, към административно дело № 226/ 2009 г. по описа на Административен съд Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № 1296 от 22.07.2009 г. на Директора на ОД на МВР Сливен и Заповед №1359/03.08.2009г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която се видоизменя предходната и постановяване на общо решение по тях. 
245 Административно дело No 229/2009 Дела по ЗМВР Х.А.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.8.2009г., в законна сила от 6.8.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 229 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 229 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, към административно дело № 225 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № 1297 от 22.07.2009 г. на Директора на ОД на МВР Сливен и Заповед №1358/03.08.2009г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която се видоизменя предходната и постановяване на общо решение по тях. 
246 Административно дело No 230/2009 Други административни дела ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.9.2009г., в законна сила от 3.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ТППИМП "Медик биг" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 68, представлявано от управителя Н.П.Б., срещу Директора на РЗОК гр. Сливен.Прекратява производството по административно дело № 230/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
247 Административно дело No 231/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДИРЕКТОРА НА ДГС СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Разпореждане от 7.8.2009г., в законна сила от 5.10.2009г.
ДА СЕ ИЗПРАТИ на административния орган - Директор на ДГС Сливен препис от искането. ЗАДЪЛЖАВА административния орган - Директор на ДГС Сливен незабавно да представи по делото информация под формата на справка дали се извършват действията посочени в искането, а именно:1.Извършва ли се от Директора на ДГС Сливен или от друго длъжностно лице в ДГС предоставяне на разрешителни за лов на ловни дружини : с.Злати войвода, с.Старо село, с.Селиминово, с.Гавраилово, с.Малко Чочовени, с.Чинтулово, с.Бяла, с.Блатец, с.Тополчане и Сливен 2 от състава на ловни сдружения "Сърнена гора" гр.Сливен и "Гребенец" гр.Ямбол, както и предоставят ли се ловни билети на същите.2.Ако се извършва предоставяне на кого са предоставени и предоставят, от чие име и на какво основание?ПРЕДУПРЕЖДАВА административния орган - Директор на ДГС Сливен, че при неизпълнение на разпореждането на съда и непредставяне на незабавна информация с оглед бързината на производството по чл.250 от АПК на същия периодично ще бъдат налагани санкции по чл.405 от Закона за съдебната власт в размер от 50 лв. до 2000лв. В случай, че в деловодството на Административен съд Сливен не постъпи исканата информация ДА СЕ ПОИСКА незабавно съдействие от ОД на МВР Сливен за осигуряване на двама служители на ОД на МВР, които да посетят ДГС Сливен и извършат проверка на място, за което да бъде съставен протокол.ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от настоящото разпореждане по факс/ телефон. /ИЗПРАТЕНИ ПРЕПИСИ на 07.08.2009 год. по факс на ДГС-Сливен/. С определение от 07.08.09 г. на осн.чл. 405 от ЗСВ НАЛАГА глоба на Директора на ДГС Сливен в размер на 1000 лв. С разпореждане № 102/07.08.09 год. ДА СЕ ПРЕКРАТИ НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО от Директора на ДГС Сливен и от съответните длъжностни лица в учреждението, предоставянето на разрешителни за лов на ловни дружини с. Злати войвода, с. Старо село, с. Селиминово, с. Гавраилово, с. Малко Чочовени, с. Чинтулово, с.Бяла, с. Блатец, с. Тополчане и Сливен 2 - гр.Сливен от състава на ловни сдружения "Сърнена гора" гр.Сливен и "Гребенец" гр.Ямбол, на техните председатели и на специалистите по ловни стопанство към ловните дружества. Разпореждането на съда, подлежи на обжалване с частна жалба в три дневен срок от връчването на разпореждането пред Върховния административен съд. Същото да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК. /съобщено на страните на 07.08.09 г./ 
248 Административно дело No 236/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.С.Д. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.10.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. с ЕГН: **********, понастоящем в Затвора - Бургас, подадена срещу: Началника на Следствения арест - гр. Сливен и Командира на Отделение към Следствения арест - гр. Сливен, и връща исковата молба на подателя й Д.С.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
249 Административно дело No 238/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 19.12.2009г., в законна сила от 19.1.2010г.
ОПР. / 19.12.2009 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.12.2009 г. за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.Н., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-789/12.06.2009 г. издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен частичния подробен устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за НУПИ № 314, 315 и 316 в м. "Каменка" по плана на селищно образувание "Изгрев", като от трите имота се образува един жилищно-строителен УПИ І-314,315,316, съгласно сините линии и надписи на плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана на застрояване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 238/2009 година по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА С.Й.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 150 лв. / Сто и петдесет / лева.  Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
250 Административно дело No 239/2009 Други административни дела ГПСИМП-ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ПРОФ.Д-Р Г.БАЛЧЕВ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-638 от 10.08.2009 год., издадена от Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология- проф.д-р Георги Балчев" ООД, гр.Сливен, представлявано от А. Василев Х. и В.К.И. е наложена финансова неуст
251 Административно дело No 243/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 50 от 17.08.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 644 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е приел по т. 1 - да се прекрати съсобствеността между община Сливен и Р.Д.П. върху недвижим имот, представляващ поземлен имот № 055019, актуван с АОС № 116/29.06.2009 г., нива в м. "Соргуна", землище с. Бинкос, община Сливен, целият с площ от 6929 кв.м.; по т. 2 - оценката на общинската част от недвижимия имот, представляваща 660/2929 ид. ч., изготвена от лицензиран оценител, възлиза на 1000 /хиляда/ лева и по т. 3 - възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване на съсобствеността, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Р.Д.П. *** разноски в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.  Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Р.Д.П. ***. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
252 Административно дело No 244/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.10.2009г., в законна сила от 15.6.2010г.
Решение № 129 / 05.10.2009г. - ОТМЕНЯ решение № 651 на Общински съвет Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 год., както следва : Възлага на кмета на Община Сливен да организира търговете за отдаване под наем на земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1 и го упълномощава да подписва договорите за наем със спечелилите ги физически и юридически лица за срок от 3 години, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
253 Административно дело No 245/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.10.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-52 от 17.08.2009 год. срещу Решение №652/30.07.2009 год. на Общински съвет Сливен, прието на заседането му проведено на същата дата по протокол № 23. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по адм.дело № 245/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
254 Административно дело No 246/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 10.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 49 от 17.08.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорена т. ІІ от Решение № 668 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е приел по т. І: да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на Общински съвет на Съюз на пенсионерите - 2004 г. - гр. Сливен върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда със застроена площ от 62 кв.м., състояща се от две помещения и коридор, находяща се в УПИ VІІІ, кв. 16 по плана на с. Стара река, община Сливен, по т. ІІ: Съюза на пенсионерите - 2004 г. да се освободи от заплащане на режийни разноски в размер на 2 %, съгласно чл. 55, т. 82 от НОАМТЦУППТОС и по т. ІІІ: Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота по т. І, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
255 Административно дело No 247/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 48 от 17.08.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорена т. 2 от Решение № 669 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е приел по т. І: да се предостави безвъзмездно за ползване на НЧ "Хаджи Димитър" с. Голямо Чочовени, едноетажна масивна сграда със застроена площ 300 кв.м., ведно с дворно място от 4 750 кв.м., находящи се в УПИ VІІІ, кв. 22 по плана на с. Голямо Чочовени, община Сливен за срок от 10 години и по т. 2: НЧ "Хаджи Димитър" да се освободи от заплащане на режийни разноски в размер на 2 %, съгласно чл. 55 т. 82 от НОАМТЦУППТОС, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
256 Административно дело No 251/2009 Други административни дела Г.Л. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 26.4.2010г.
Решение № 159 / 02.11.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Л., гражданка на Армения, родена на *** год., ЛНЧ : 7000009594, с адрес гр. Н. З., ул. "Кънчо Чамов" № 24А, против заповед № 1411 от 10.08.2009 год. издадена от директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41 т. 2 от ЗЧРБ е разпоредил Г.Л. да бъде принудително отведена до границата, на основание чл. 39б ал. 2 от ЗЧРБ е предоставил срок за доброволно напускане на РБългария от 60 дни и на основание чл. 60 ал. 1 от АПК е допуснал предварително изпълнение на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Г.Л., гражданка на Армения, родена на *** год., ЛНЧ : 7000009594, с адрес гр. Н. З., ул. "Кънчо Чамов" № 24А, ДА ЗАПЛАТИ на Директора на ОД на МВР - Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
257 Административно дело No 252/2009 Други административни дела Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.11.2009г., в законна сила от 21.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г., род. На *** г., гражданин на Армения срещу Заповед № 674/30.04.2009 г. на Директора на Областна дирекция МВР гр. Сливен, с която е разпоредено Г.Г. да бъде принудително отведен до границата, като е предоставен срок за доброволно напускане на РБ от 60 дни и на основание чл. 60 ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.   
258 Административно дело No 255/2009 Дела по ЗОС М.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение (второ) от 2.11.2009г., в законна сила от 9.11.2010г.
Решение № 139 / 02.11.2009 г. - Отхвърля жалба на М.М.И.,*** против Заповед № РД-15-1156 от 06.08.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредил да се изземе принудително от М.М.И. общинско жилище на адрес:***, като неоснователна.
259 Административно дело No 256/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.П.,
Д.П.Й.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-732 от 03.06.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробния устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ІІІ в кв. 1 по плана на с. Раково, общ. Сливен, като същия се разделя на четири нови жилищно-строителни УПИ ІІІ-7, V-12, VІ-12 и VІІ-12, съгласно сините линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване върху плана за застрояване, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на: С.Х.П. с ЕГН: ********** и Д.П.Й. с ЕГН: **********, и двете с адрес: гр. Сливен, кв. "Сини камъни" бл. 23-Г-15, деловодни разноски в размер на 270 / двеста и седемдесет / лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото. 
260 Административно дело No 258/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР АТМ БЪЛГАРИЯ ООД ЯМБОЛ КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.11.2009г., в законна сила от 25.1.2010г.
ОТМЕНЯ свое протоколно определение, държано в о.с.з. на 03.11.2009 г., с което е даден ход на делото по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АТМ България" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на ПУП - ПЗ за поземлени имоти № № 088058 и 088059 в землището на село Бяла, общ. Сливен, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 258/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
261 Административно дело No 260/2009 Други административни дела В.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОПР / 02.10.2009 г . - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.М.С., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-1103 от 28.07.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 260/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
262 Административно дело No 268/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ф.Ф.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.11.2009г., в законна сила от 16.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ф.М. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен по подадено заявление вх. № 9400-13490/10.08.2009 г. за постъпване на работа в общинска администрация Сливен, където оспорващата е заемала длъжност като младши експерт по ЗДСл до назначаването на длъжност Заместник областен управител, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
263 Административно дело (К) No 269/2009 Касационни производства Г.М.У.,
С.Д.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.10.2009г.
Решение № 7 / 13.10.2009 г. - ОТМЕНЯ решение № 597 от 14.07.2009 г. по гр. дело № 921/2009г. на Районен съд Сливен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 
264 Административно дело No 274/2009 Дела по ДОПК и ЗМ И.К.Г. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.10.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ОПР / 07.10.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Г., ЕГН **********,***, депозирана чрез адв. Х.Г. *** срещу Решение № 003/27.08.2009 г. на Директора на ТД на НАП гр. Сливен, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Постановление за налагане на обезпечителни мерки № К - С - 35 - 3/15.01.2009 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2742009 година по описа на Административен съд Сливен. 
265 Административно дело No 275/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.М.,
С.К.С.,
К.К.Р.
Х.Д.А. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 275/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд - Сливен и Районен съд - Сливен за определяне подсъдността на производството по делото. Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на петчленен състав, включващ трима представители на ВКС и двама представители на ВАС, чрез Председателя на ВАС.
266 Административно дело No 276/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛЕНКОМ ЕООД ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 9.12.2009г.
Решение № 156 / 19.11.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гленком" ЕООД гр.Нова Загора, седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ж.к."Индустриален" против Заповед № 712 от 26.08.2009 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е разпоредено в срок до 04.09.2009г. премахването на поставен временен преместваем обект - павилион, собственост на "Гленком" ЕООД, поставен в северозападната част на УПИ І, кв.137 по ПУП на гр.Нова Загора като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Гленком" ЕООД гр.Нова Загора, седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ж.к."Индустриален", с управител Н.Г.К. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
267 Административно дело No 277/2009 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.Н.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.9.2009г., в законна сила от 6.10.2009г.
Опр. № 125/16.09.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.А., ЕГН **********, като пълномощник на наследниците на Панайот Тодоров Кисьов, подадена чрез пълномощника адв. Г.Х. ***, против отказ на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 277/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
268 Административно дело No 279/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.И.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 28.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.М. с адрес за призоваване и съобщения гр. Сливен, ул. "Владислав Очков" № 45а срещу заповед рег. № 1503 от 24.08.2009 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която : 1. на основание чл.227, ал.1, т.10 от Закона за Министерство на вътрешните работи, във връзка с чл.230, ал.2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, във връзка с чл.18, т.2 от Инструкция рег.№Із-1015/04.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, за извършени тежки нарушения на служебната дисциплина се налага на полицай К.И.М.-категория Е, I степен - старши полицай в "Охрана на обществения ред", група "Охранителна полиция", Районно управление-Нова Загора при Областна дирекция на МВР-Сливен, едно общо дисциплинарно наказание "УВОЛНЕНИЕ"; 2. На основание чл. 245, ал.1, т. 8 от ЗМВР, за наложено дисциплинарно наказание "уволнение", се ПРЕКРАТЯВА служебното правоотношение с полицай К.И.М.- категория Е, I степен - старши полицай в "Охрана на обществения ред", група "Охранителна полиция", Районно управление-Нова Загора при Областна дирекция на МВР-Сливен, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.И.М., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР - Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
269 Административно дело No 280/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.П. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.П. ***, със съдебен адрес и адрес за призоваване гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, адвокат М.С., подадена срещу Заповед № 718 от 27.08.2009 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
270 Административно дело No 283/2009 Дела по ЗДС ИМПУЛС М ООД НОВА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.11.2009г., в законна сила от 3.12.2009г.
ОТМЕНЯ писмо изх.№ 1412/0002 от 31.08.2009 год. на Областен управител на Област Сливен, с което същият е отказал да издаде заповед по чл.59, ал.6 от ППЗДС за определяне на купувача, цената и условията на плащането по отношение на "Импулс М" ООД гр.Нова Загора като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ВРЪЩА преписката на Областен управител на Област Сливен за издаване на заповед съгласно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, а именно издаване на заповед по чл.59, ал.6 от ППЗДС по отношение на "Импулс М" ООД гр.Нова Загора, в 7 дневен срок от влизането на решението в сила ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на "Импулс М" ООД гр.Нова Загора БУЛСТАТ 119623208 със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ул. "Хаджи Д." № 32 представлявано от управителя Д.С.Д. ЕГН ********** разноски в размер на 300 (триста) лева, от които 250 (двеста и петдесет) лева адвокатски хонорар и 50 (петдесет) лева държавна такса. 
271 Административно дело No 292/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Й.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 5.1.2010г.
Решение № 177/ 14.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.К. против Заповед № ДК-02-СЛ-10 от 31.08.2009 г. на Началника на РДНСК, гр. Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и заповед № РД-13-182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Масивна ограда и навес", изпълнен южно от поземлен имот идент. № 67338.537.121, по кадастралната карта на гр. Сливен, в терен общинска собственост, с административен адрес ул. "17-ти януари", гр. Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Й.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Началника на РДНСК-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
272 Административно дело No 293/2009 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ВОДАТА Е ЖИВОТ С.МЛЕКАРЕВО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.12.2009г., в законна сила от 11.10.2010г.
Решение № 169/01.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "ВОДАТА Е ЖИВОТ" представлявано от председателя Д.Д.Д., със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора против бездействие на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ СЛИВЕН, изразяващо се в непредаване на язовири, а именно : язовир "До летището" - имот с площ 81,872 дка.; язовир "Старите лозя" - имот с площ 45,580 дка; язовир "Бели камъни" - имот с площ 29,063 дка; язовир "Бели камъни" - имот с площ 33, 052 дка; язовир "Чаушев кладенец" - имот с площ 71,278 дка, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "ВОДАТА Е ЖИВОТ" представлявано от председателя Д.Д.Д., със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на Област Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "ВОДАТА Е ЖИВОТ" представлявано от председателя Д.Д.Д., със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Нова Загора адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
273 Административно дело (К) No 294/2009 Касационни производства В.М.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение № 126 от 13.07.2009г., постановено по гр.д. № 285/2009 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
274 Административно дело No 298/2009 Дела по ЗМСМА Л.И.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 23.11.2010г.
Решение № 140 / 21.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Г. с ЕГН ********** *** срещу Решение № 455 от 23.09.2009г на Общинска избирателна комисия - Котел, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на с.Жеравна, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 455 от 23.09.2009г на Общинска избирателна комисия - Котел, с което са прекратени предсрочно пълномощията на Л.И.Г. ***, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Л.И.Г. ЕГН ********** *** да заплати на Общинска избирателна комисия - Котел с председател Събина Георгиева Георгиева ЕГН ********** разноски представляващи адвокатски хонорар в размер на 600 /шестстотин/ лв. 
275 Административно дело No 299/2009 Други административни дела С.Т.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.12.2009г., в законна сила от 20.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** срещу Заповед № 7650/03.08.2009 год. издадена Началник сектор "ПП" към ОД на МВР гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 7650/03.08.2009 год. издадена Началник сектор "ПП" към ОД на МВР гр.Сливен като ПРАВИЛНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.   
276 Административно дело No 301/2009 Други административни дела Г.М.Г. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.11.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
Решение № 150/03.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № БР-Б-06/23.09.2009 год. на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора, с което е отказано възобновяване на производството по реда на ЗУБ за изменение или отмяна на влязло в сила решение № УП-1 от 07.01.2009 год. на лицето Г.М.Г. гражданин на Армения. ВРЪЩА делото като преписка на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора за произнасяне по подадената молба от Г.М.Г. с вх.№ УП-2238/04.09.2009 год. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на настоящото решение 
277 Административно дело No 302/2009 Други административни дела Л.С.Г. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.11.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
Решение № 151/03.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № БР-Б-05/23.09.2009 год. на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора, с което е отказано възобновяване на производството по реда на ЗУБ за изменение или отмяна на влязло в сила решение № УП-7 от 10.05.2008 год. на лицето Л.С.Г. гражданка на Армения. ВРЪЩА делото като преписка на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора за произнасяне по подадената молба от Л.С.Г. с вх.№ УП-1662/04.09.2009 год. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на настоящото решение 
278 Административно дело No 303/2009 Други административни дела С.Г.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 2.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № БРБ -07 / 23.09.2009 г. на интервюиращ орган при РПЦБ с.Баня, община Нова Загора, с което е отказано възобновяване на производството по реда на Закона за убежищата и бежанците за изменение или отмяна на влязлото в сила решение УП-9/10.05.2008г. на интервюиращ орган. ВРЪЩА делото като преписка на компетентния административен орган - интервюиращия орган при ДАБ - РПЦБ- с.Баня, общ.Нова Загора, за издаване на административен акт по подадената молба от С.Г. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. 
279 Административно дело No 304/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МУЛТИ ХАД ООД - БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.10.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Мулти Хад" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Рилска" № 40, представлявано от управителя Д.Х.С., подадена срещу Заповед № РД-15-1182 от 14.08.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 304 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
280 Административно дело No 305/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.11.2009г.
Решение № 166 / 24.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 431/01.09.2009г на Общински съвет-Нова Загора, в оспорената част, а именно т.4, с която се определя С. С. П.общински съветник за представител на общината по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет - Нова Загора да ЗАПЛАТИ на Областен управител на Област Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
281 Административно дело No 306/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.А.В. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ЧРЕЗ КМЕТА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 18.12.2009г., в законна сила от 31.12.2009г.
ОПР. / 18.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.В. *** против Заповед № 389/18.11.2008г. на Кмет на Община Твърдица, с която е спряно изпълнението на незаконен строеж "Крайпътно заведение" , намиращ се в ПИ №392008, м. Парпулова чешма", землище на гр.Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306 /2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия. ОСЪЖДА Т.А.В., ЕГН ********** *** да заплати на Община Твърдица направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните . 
282 Административно дело No 310/2009 Други административни дела Г.И.Д. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 3.11.2010г.
Решение № 170 / 17.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Д. *** срещу т.4 от Решение № 4 от 04.09.2009г на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, с което на основание чл.35, т.4 във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за опазване на земеделската земя Комисията е отменила т.1 от свое решение №1/01.02.2007 год., с което е променено предназначението на 8 006 кв.м. земеделска земя от ІХ категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 069028 в землището на с.Б., общ. С.собственост на В. К. В.(нови собственици В. К. В.и Г.И.Д.) като НЕОСНОВАТЕЛНА. ПОТВЪРЖДАВА т.4 от Решение № 4 от 04.09.2009г на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ с което на основание чл.35, т.4 във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за опазване на земеделската земя Комисията е отменила т.1 от свое решение №1/01.02.2007 год., с което е променено предназначението на 8 006 кв.м. земеделска земя от ІХ категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 069028 в землището на с.Б., общ. С.собственост на В. К. В.(нови собственици В. К. В.и Г.И.Д.) като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
283 Административно дело No 313/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.А.,
С.И.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Разпореждане от 17.11.2009г.
Делото да се изпрати на ВАС за определяне на друг съседен административен съд, която да продължи производството.
284 Административно дело No 314/2009 Други административни дела ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.12.2009г., в законна сила от 5.7.2010г.
Решение № 184 / 18.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с управител д-р А.П.А. срещу Заповед № РД-09-896 / 01.10.2009 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, с която за нарушение на чл.7, т.1 и т.2 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и НЗОК, чл.26, т.1 и т.2 и чл.132 от НРД 2006 год., и на основание чл.238, ал.4, т.4 б "б" е НАЛОЖЕНА санкция на дружеството оспорващ за констатирано с медицински протокол № РД-13-02-194 /31.08.2009г. нарушение , изразяващо се в неспазване на изискванията за честота, периодичност , обем и вид на медицинските дейности по диспансерно наблюдение при 17 ЗЗОЛ - финансова неустойка в размер на 1530 / хиляда петстотин и тридесет/ лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с представляващ д-р А.П.А.,***, да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 150,00 / сто и петдесет/ лева. 
285 Административно дело No 317/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Б.,
С.Д.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 10.11.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
Опр. № 161/10.11.2009 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 317/2009 г. по описа на Адм. съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 317/2009 г. към адм. дело № 313/2009 г. по описа на Адм. съд - Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № РД-15-1427 от 05.10.2009 г. на Кмета на община Сливен, и постановяване на общо решение по тях.
286 Административно дело No 319/2009 Дела по ЗОС ЕТ МАРТИ - Д - ДИМИТЪР СЛАВОВ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 26.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОПР / 26.11.2009 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Марти Д.Димитър Славов" БУЛСТАТ 119085898, с адрес гр. Сливен, кв."Дружба" бл.15 вх.А ет.6 ап.15 против Заповед № РД-15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 319/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред ВАС   
287 Административно дело No 320/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.А.,
С.И.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.А. и С.И.А. *** срещу Заповед № РД - 15 - 1427/05.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на ПУП с план за регулация и застрояване на УПИ ІІ - 74, в кв. 387 по плана на кв. Н.с.-Ц, гр. Сливен, с разделянето му на два нови жилищно - строителни УПИ ІІ - 74 и ХVІІ - 74, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана за застрояване.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 320/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
288 Административно дело No 321/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Б.,
С.Д.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 321/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.  ПРИСЪЕДИНЯВА АД №321/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен към АД №317/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, за разглеждане на постъпилата жалба срещу Заповед № РД-15-1427 от 05.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен. Определението не подлежи на обжалване. 
289 Административно дело No 328/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Й.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.11.2009г., в законна сила от 8.12.2009г.
Опр. № 174/20.11.2009 г. - Оставя без разглеждане жалбата на И.Й.И., ЕГН **********,*** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде препис от Акт за общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 67338.417.197, с площ 498/1498 кв.м., находящ се в землището на гр. Сливен. Прекратява производството по административно дело № 328/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
290 Административно дело No 329/2009 Дела по КСО и ЗСП М.О.Б. РЪКОВОДИТЕЛ ПО ПРИ РУСО СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.11.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Отменя Разпореждане № МП-11066-1/11.09.2009г. на Ръководител ПО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство по чл.30, ал.3 от НПОС за определяне в същия размер, увеличаване, намаляване или прекратяване на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване на М.О.Б.. Връща преписката на административния орган Директора на РУ "СО" гр. Сливен за произнасяне по направеното от М.Б. със заявление вх.№МП-11066/03.08.2009г. искане за отпускане на пенсия на инвалидност в размер на социалната пенсия за старост. 
291 Административно дело No 331/2009 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.12.2009г.
Решение № 185 / 28.12.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-947 от 16.10.2009 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, в частта, в която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал. 4, т. 4, буква "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка на Многопрофилна болница за активно лечение Сливен към ВМА гр. София за прием на пациенти при неспазване на индикациите за хоспитализация и извършване на дейностите от лекар, невключен в договора като изпълнител на КП при 19 ЛИБ по КП № 194, подробно описани в медицинския протокол и арбитражното решение, съставляващо нарушение на чл. 5, т. 1 и т. 2, чл. 20, ал. 1 т. 1 от ИД, чл. 26, т. 1 и т. 2 от НРД 2006, т. 196.2, т.196.6, т.196.6 буква "а", т.212.1, т.212.5, т.204.6 и т.204.8 от Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК - в размер на 3 420 /три хиляди четиристотин и двадесет/ лева представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /19 бр.ЛИБ/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК СЛИВЕН да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение Сливен към ВМА гр. София деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева.
292 Административно дело No 333/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Ж.,
С.Д.Д.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.11.2009г., в законна сила от 9.12.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Д.Ж. и С.Д. ***, подадена в съда чрез Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Сливен и в която се съдържа данни, от които може да се направи предположение, че предмет на обжалване е Заповед на Директора № РД - 18-54/25.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ичера, община Сливен. Прекратява производството по административно дело № 333/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
293 Административно дело No 337/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.С. НАЧАЛНИКА НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАД Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.12.2009г., в законна сила от 20.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.С. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок.
294 Административно дело No 339/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 24.11.2009г., в законна сила от 8.12.2009г.
ОПР / 24.11.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен обективирано в заповед № РД-11-16-63/02.11.2009 год. срещу Решение № 444/23.09.2009 год. на Общински съвет - Нова Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора разрешава започване на подготовка на процедура по предоставяне на концесия за срок от 15 години на микроязовир с площ 107, 892 дка находящ се в местността "Караман бунар" в землището на с.Съдийско поле, общ.Нова Загора, за който е съставен АОС № 932/04.12.2003 год. и упълномощава кмета на общината да извърши необходимите подготвителни действия и организация на провеждането на процедурата за предоставяне на концесията. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 339 по описа на Административен съд гр.Сливен за 2009 год. 
295 Административно дело No 340/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.К.А. ДИРЕКТОРА НА МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.12.2009г., в законна сила от 26.1.2010г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.А. ***, подадена от адв. И.Т. *** против мълчалив отказ на Директора на МБАЛ "Д-рИван Селимински" АД гр.Сливен издаде и предостави на същия копия от медицинска документация за проведеното лечение по време на престоя в болницата на баща му - Костадин Георгиев А. като НЕОСНОВАТЕЛНА.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.  
296 Административно дело No 341/2009 Други административни дела УИНД ПАУЪР ООД СЛИВЕН КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 4.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на"УИНД ПАУЪР" ООД, със седалище и адрес гр. Сливен, ул. "ген. Столипин" № 25-В-7, представлявано от управителя Д.С.Б., подадена срещу Решение № 4 от 04.09.2009 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция "Земеделие" - Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 341/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
297 Административно дело No 342/2009 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 705/24.09.2009 год. на Общинки съвет Сливен, в частта му по т. 2 прието на заседанието му на 24.09.2009 год., както следва: На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Сливен обявява за частна общинска собственост следните поземлени имоти в землището на гр. Сли5вен: № 67338.91.4 с площ 21,229 дка; актуван с АОС 2554; 67338.90.8 с площ 69,435 дка, актуван с АОС 1603; № 67338.90.7 с площ от 297,986 дка, актуван с АОС 1792 като НЕЗАКОНОСЪОРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
298 Административно дело No 351/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Снежана К.С., ЕГН **********,*** против Заповед №РД-15-1329/16.09.2009г. на Кмет на Община Сливен, с която е одобрен ЧПУП с ПР и ПЗ за НУПИ №2656, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736 е 2737 в кв..14, м."Андреева чешма" по плана на селищно образование "Изгрев".  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 351 /2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. 
299 Административно дело No 352/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.В.З. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 22.12.2009г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено в закрито съдебно заседание на 09.12.2009 г. по адм. дело № 352 / 2009 г. по описа на Административен съд-Сливен, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.01.2010 г. и са конституирани като страни в производството: оспорващ-А.В.З., и административен орган - Директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 352 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд-Сливен и Административен съд - София-град, за определяне подсъдността на производството по делото, образувано по жалба от А.В.З. ***, подадена против Уведомително писмо за извършено плащане УРН: 368503 Изх. № 01-202/2795 от 23.07.2009 г. на Държавен фонд "Земеделие". Делото да се изпрати за определяне на подсъдността на Върховния административен съд, чрез Председателя на Върховния административен съд. Да се изпрати препис от настоящото определение на: А.В.З., Директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие"-Сливен, и Окръжна прокуратура - Сливен - за сведение. 
300 Административно дело No 356/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КИРЯКОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СЛИВЕН НАЧАЛНИК СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 3.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
Определение от 03.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "К. - А.И.", представлявано от собственика А.И.К. подадена срещу отказа с писмо изх. № 94-5188-20-10-1798/18.09.2009г. на Началник на СГКК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 356/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
301 Административно дело No 357/2009 Други административни дела Ш.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Решение № 192 / 18.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.А., гражданин на Иран, срещу Заповед № 1979 / 06.11.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на Ш.А. е разпоредено да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
302 Административно дело No 358/2009 Други административни дела А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Решение № 193 / 18.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Ахматасали, гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1982 / 06.11.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на А.А. е разпоредено да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
303 Административно дело No 359/2009 Други административни дела И.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С., гражданин на Иран, срещу Заповед № 1976/06.11.2009 г. на Заместник директор на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която е разпоредено адресатът на акта да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  На основание чл. 138 от АПК, настоящото съдебно решение да се съобщи на страните, чрез изпращане на препис от същото.  
304 Административно дело No 360/2009 Други административни дела А.Р.Р. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р., гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1970/06.11.2009 г. на Заместник директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която е разпоредено адресатът на акта да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  На основание чл. 138 от АПК, настоящото съдебно решение да се съобщи на страните, чрез изпращане на препис от същото.   
305 Административно дело No 361/2009 Други административни дела Д.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ-Бусманци, подадена против Заповед № 1973 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която е заповядано принудително настаняване на Д.П. *** при Дирекция "Миграция" до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване на лицето. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото. 
306 Административно дело No 363/2009 Дела по ЗОС И.Р.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ОПР. / 08.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Р.Б.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009 г. на Кмета на община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363 / 2009 г. по описа на Административен съд Сливен.
307 Административно дело No 364/2009 Дела по ЗОС Т.С.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.12.2009г., в законна сила от 19.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.П. *** срещу Заповед № РД-15-1746 /16.11.2009г. на Кмета на Община Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 364 /2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София. 
308 Административно дело No 366/2009 Други административни дела Ш.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 26.1.2010г.
Решение № 208/ 28.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.А., гражданин на Иран, роден на *** год., с адрес гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ -Бусманци, против заповед № 1977 от 06.11.2009 год. издадена от директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41 т. 1 от ЗЧРБ е разпоредил Ш.А. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
309 Административно дело No 376/2009 Дела по ЗОС И.И.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.И.М. *** срещу Заповед № РД - 15 - 1746 от 16.11.2009 г. на Кмет на Община Сливен, с която е разпоредено собственикът на гаража, монтиран върху паркоместата в пространството на УПИ ІV, кв. 477, кв. "Даме Груев" по плана на гр. Сливен, върху терен общинска собственост, да освободи незаконно държания имот чрез премахването му, определен е 7 - дневен срок от получаване на заповедта за доброволно премахване на гаража и освобождаване на имота - общинска собственост, както и при неспазване на срока да се извърши принудително премахване на гаража, начина на съхранение и получаване на същия от неговия собственик. Прекратява производството по административно дело № 376/2009 г. по описа на Административен съд Сливен.  
310 Административно дело No 379/2009 Други административни дела ЕТ ДЖОКЕР КОМПЛЕКТ ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.11.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Юлиян Иванов Стефанов като едноличен търговец с фирма "Джокер комплект - Юлиян Стефанов", със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Райко Даскалов" № 9 срещу Заповед № РД 11 - 15 - 13 от 05.11.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е отхвърлена жалбата на оспорващия с вх. № 0820/0198/22.10.2009 г. на Областна администрация Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 379/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
311 Административно дело No 384/2009 Други административни дела И.П.И. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.12.2009г., в законна сила от 7.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. ***, подадена от пълномощник - адв. Р. *** срещу акт за установяване на данъчни задължения по декларация № 120 от 04.11.2009 г., издаден от началник отдел СКМДТ на Дирекция "Бюджет и финанси" - орган по приходите при Община Сливен по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ, с който по реда на ревизионно производство по ДОПК са определени на същия публични задължения - данък върху движима собственост за периода 2004 г. - 2009 г. в размер на 1500, 48 лв., представляващи главница и лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 384 /2009 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА жалбата и приложената към нея административна преписка по подведомственост на кмета на Община Сливен на основание чл. 130, ал. 4 от АПК.  
312 Административно дело No 385/2009 Дела по ЗОС С.М.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.12.2009г., в законна сила от 7.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В. срещу Заповед № РД - 15-1746 от 16.11.2009 год. на Кмета на Община Сливен, поради ноеотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 385/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
313 Административно дело No 386/2009 Дела по ЗОС Н.Е.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 19.12.2009г., в законна сила от 7.1.2010г.
ОПР. / 19.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Е.Н.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009г. на Кмета на община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 386/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
314 Административно дело No 387/2009 Дела по ЗОС Е.Н.Е. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.12.2009г., в законна сила от 13.1.2010г.
Определение от 29.12.2009 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Е.Н.Е. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.
315 КАНД No 130/2008 Наказателни касационни производства М.С.М. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 481/30.06.2008 г., постановено по НАХД 0 469/2007 г. по описа на СлРС.
316 КАНД No 135/2008 Наказателни касационни производства П.Н.К. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 14.1.2009г.
Отменя решение № 469/11.06.2008 г., постановено по НАХД № 45/2008 г. по описа на СлРС, с което е потвърдено НП № 7205/05.10.2007 г. на Н-ка на РПУ - Сливен, с което на П. Н.К. е наложено адм.наказание глоба в размер на 100 лв. и са отнети 7 к.т. на осн. Наредба І-139 на МВР като НЕПРАВИЛНО и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 7205/05.10.2007 г. издадено от Н-ка на РПУ - Сливен, с което на П. Н.К. е наложена глоба в размер на 100 лв. и на осн. Наредба І-139 на МВРсе отнемат 7 к.т. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
317 КАНД No 143/2008 Наказателни касационни производства НИКРАС ОЙЛ ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 528/03.07.2008 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 82/2008 г. по описа на същия съд.
318 Частно КАНД No 146/2008 Наказателни частни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И.С.Ж. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 6.1.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 25.09.2008 г. по НАХД № 405/2008 г. по описа на РС - Нова Загора.
319 КАНД No 148/2008 Наказателни касационни производства К.П.П. РПУ - НОВА ЗАГОРА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 167/01.07.2008 г., постановено по НАХД № 83/2008 г. по описа на РС - Нова Загора.
320 КАНД No 149/2008 Наказателни касационни производства Д.Ж.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.1.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 641/08.10.2008 г. по НАХД № 1071/2008 г. по описа на Сливенския районен съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №20-089/26.05.2008 г. на и.д. Началник отдел "Рибарство и контрол" към ТЗ на ИАРА - Сливен, с което на Д.Ж.М. *** с ЕГН ********** е наложено наказание "глоба в размер на 600 лв. и е отнета 1 бр. въдица без макара" като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
321 КАНД No 151/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС С.Й.Й. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 680/30.09.2008 г. на СлРС, постановено по НАХД № 1202/2008 г.
322 КАНД No 152/2008 Наказателни касационни производства Д.Д.Д. РПУ - НОВА ЗАГОРА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.1.2009г.
Оставя в сила решението ООставя в сила решение № 307/13.10.2008 г., постановено по НАХД № 261/2008 г. по описа на НЗРС.
323 КАНД No 153/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕ М.П.Б. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.1.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 671/06.10.2008 г. по НАХД № 1383/2008 г. по описа на Сливенския районен съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №20-000995/11.07.2008 г. на Директора на РД "АА" гр. Сливен, с което на М. Петров Б. с ЕГН ********** е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
324 КАНД No 155/2008 Наказателни касационни производства РД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.А.А. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.1.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 722 от 10.10.2008 г., постановено по НАХД № 1178/ 2008 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 20-000927 / 13.06.2008 г. на Директора на РД "АА" - Сливен, с което на А.А.А. *** с ЕГН: **********, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 500 лева, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-000927 от 13.06.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Сливен, с което на А.А.А. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 40 от Наредба 34 / 1999 / МТ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, е наложена глоба в размер на 500 лева, като законосъобразно. 
325 КАНД No 156/2008 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.К.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 661/07.10.2008 г., постановено по НАХД № 1090/2008 г. по описа на СлРС.
326 КАНД No 157/2008 Наказателни касационни производства РД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ П.В.Р. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 768/20.10.2008 г. по нахд № 1221/2008 г. по описа на СлРС.
327 КАНД No 158/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ГЕС ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.2.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 750/11.11.2008 г. постановено по НАХД № 1488/2008 г. на СлРС, с което е отменено изцяло НП № 20/000052 от 21.07.2008 г. на директор Дирекция "ИТ" гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
328 КАНД No 159/2008 Наказателни касационни производства А.Д.Д. РПУ - СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 772/21.10.2008 г. по НАХД № 1012/2008 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
329 КАНД No 160/2008 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕТ СТРЕЛЕЦ-ПЕТЪР МИНЧЕВ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.2.2009г.
Оставя в сила решение № 867/11.11.2008 г., постановено по НАХД № 1152/ 2008 г. по описа на Сливенски районен съд. ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на ЕТ "Стрелец - Петър Минчев" Сливн сумата 180 лв., представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение.
330 КАНД No 161/2008 Наказателни касационни производства И.И.И. РД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.2.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 664/24.10.2008 год. постановено по НАХД № 631/2008 год. по описа на СлРС, вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП № 20-000841 от 27.03.2008 год. на Директора на РД "АА" - Сливен, с което на И.И.И. на основане чл. 93 ал. 1 т. 1 от ЗАП е наложена глоба в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл. 6 ал. 1 от ЗАП и на основание чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 100 ал. 1 т. 1 от ЗДП, като намалява размера на глобите на 1000 лв. , съоответно на 200 лв.
331 КАНД No 162/2008 Наказателни касационни производства М.К.И. РД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 663/24.10.2008 год. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 657/2008 год. по описа на същия съд.
332 КАНД No 163/2008 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД М.Р.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 714/30.10.2008 год. по НАХД № 1258/2008 год. по описа на Сливенски районен съд
333 КАНД No 164/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС КАПИТАЛ-СТРОИТЕЛСТВО ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 773/21.10.2008 год. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 1504/2008 год. по описа на същия съд.
334 КАНД No 165/2008 Наказателни касационни производства И.С.С. РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.2.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 837/13.11.2008 година по НАХД № 1500/2008 година по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
335 КАНД No 166/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ИГИ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.2.2009г.
Отменя решение № 677/20.10.2008 г. на СлРС, постановено по НАХД № 1924/2007 г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ИЗМЕНЯ НП № 5237/26.10.2007 г. на Началника на отдел "Контрол" при ТД на НАП, с което на "ИГИ" ЕООД гр. Сливен е наложена имуществена санкция в размер на 66 207.55 лв. КАТО НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 2257.20 лв.
336 КАНД No 167/2008 Наказателни касационни производства В.Н.Д. РПУ - СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.2.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 774/14.11.2008 г., постановено по НАХД № 723/2008 г. на СлРС, с което е потвърдено НП № 196 от 28.01.2008 г. на Началник РПУ към ОДП - Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
337 КАНД No 168/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Б.И.С. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.1.2009г.
Отменя решение № 43/25.07.2008 г. постановено по НАХД № 188/2007 г. по описа на РС - Котел. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията по настоящото решение.
338 КАНД No 169/2008 Наказателни касационни производства Г.А.К. РПУ - СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.1.2009г.
Отменя изцяло решението Отменя решение № 777/14.11.2008 г., постановено по НАХД № 1393/2008 г. по описа на СлРС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС - Сливен.
339 КАНД No 170/2008 Наказателни касационни производства М.В.Т. РПУ - СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.2.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 828/07.11.2008 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1607/2008 г. по описа на същия съд.
340 КАНД No 171/2008 Наказателни касационни производства П.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.1.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 712/30.10.2008 г., постановено по НАХД № 1177/2008 г. по описа на СлРС.
341 КАНД No 172/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ЕТ МИЛЕНА-91-МП-ПЕТЪР НИКОЛОВ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.2.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение 649/10.11.2008 г., постановено по НАХД № 1042/2008 г. на СлРС, с което е отменено изцяло НП № 5057 от 15.05.2008 г. на Началник отдел Обслужване при ТД на НАП гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ТД на НАП гр.Сливен да заплати на ЕТ "Милена-91-МП-Петър Николов", представляван от Петър Минчев Николов с ЕГН ********** сумата 100 лв., представляваща направени по делото разноски.  
342 КАНД No 1/2009 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Д.М.Е. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.2.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 921/25.11.2008 год. по НАХД № 1808/2008 год. по описа на СлРС.
343 КАНД No 2/2009 Наказателни касационни производства И.Е.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.2.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 956/02.12.2008 г. на СлРС, постановено по НАХД № 1969/2008 г. по описа на съда.
344 КАНД No 3/2009 Наказателни касационни производства И.Н.В. РПУ - ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.3.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 875/04.12.2008 г., постановено по НАХД № 1582/2008 год. на Сливенския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 209/19.06.2008 г., издадено от Началник РПУ гр. Твърдица, с което на И.Н.В. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. като правилно и законосъобразно
345 КАНД No 4/2009 Наказателни касационни производства К.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.2.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 834 от 11.11.2008 г. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 1701 г. по описа на съда.
346 КАНД No 5/2009 Наказателни касационни производства К.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 865/11.11.2008 год. по НАХД № 1700/2008 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
347 КАНД No 6/2009 Наказателни касационни производства К.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.2.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 866/11.11.2008 г. на СлРС постановено по НАХД № 1705 по описа на съда.
348 КАНД No 7/2009 Наказателни касационни производства Х.Г.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 735/01.12.2008 година по НАХД № 1553/2008 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
349 КАНД No 8/2009 Наказателни касационни производства И.С.М. РПУ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.3.2009г.
Обезсилва Решение № 887/11.12.2008 година по НАХД № 1420/2008 г. на СлРС, като недопустимо. Оставя без разглеждане жалбата на И.С.М., ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 4333/2008 година на Началника на РПУ - Сливен, с което за нарушение на чл.119 ал.1 от ЗДвП, чл.5 ал.2 т.3 предл.1 от ЗДвП и чл.123 ал.1 т.2 б.б от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл. 179 ал.2 във вр. с чл.179 ал.1 т.5 предл.4 от ЗДвП, глоба в размер на 60 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП и са му отнети общо 9 контролни точки на основание Наредба № І-1959 на МВР. Прекратява производството по НАХД 1420/2008 г. на СлРС, като недопустимо. 
350 КАНД No 9/2009 Наказателни касационни производства Г.И.Н. РПУ - НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 364/27.11.2008 год. по НАХД № 310/2008 год. на районен съд гр. Нова Загора.
351 Частно КАНД No 10/2009 Наказателни частни касационни производства М.А.Д.,
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- НОВА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 17.3.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 99 от 02.12.2008 г., постановено по НАХД № 277/2008 г. по описа на Новозагорски районен съд, с което е прекратено производството по делото като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  
352 КАНД No 11/2009 Наказателни касационни производства Й.А.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 995/19.12.2008 г. по НАХД № 1392/2008 г. по описа на СлРС
353 КАНД No 12/2009 Наказателни касационни производства Т.Г.Г. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 874/03.12.2008 г. по НАХД № 1439/2008 г. по описа на СлРС.
354 КАНД No 13/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС Р.В.М. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 994/16.12.2008 год. по НАХД № 1928/2008 год. на СлРС.
355 КАНД No 14/2009 Наказателни касационни производства Н.С.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №872/20.12.2008 год. по НАХД № 1694/2008 год. на Сливенски районен съд.
356 КАНД No 15/2009 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕТ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 844/04.12.2008 година по НАХД № 1655/2007 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
357 КАНД No 16/2009 Наказателни касационни производства Г.В.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 997/2008 г., постановено по НАХД № 1792/2008 г. по описа на СлРС в частта, с която е потвърдено НП № 20-0001051 от 22.08.2008 г. на Директора на РД "АА" - Сливен относно наложена на Г.В.Г. глоба в размер на 500 лв. на основание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАП. ОТМЕНЯ НП № 20-0001051 от 22.08.2008 г. на Директора на РД "АА" - Сливен в частта, с която на Г.В.Г. е наложена глоба в размер на 500 лв. на основание чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАП. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 997/2008 г., постановено по НАХД № 1792/2008 г. по описа на СлРС в останалата му част като правилно и законосъобразно.  
358 КАНД No 17/2009 Наказателни касационни производства Х.Х.Б. ДИРЕКТОРА НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 51/15.12.2008 г. по НАХД № 121/2008 г. на РС-Котел
359 КАНД No 18/2009 Наказателни касационни производства ЕТ М-2000-МАРИЯ ДИМИТРОВА ТД НА НАП БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.3.2009г.
Отменя изцяло решение № 951/05.01.2009 г. по НАХД № 1926/2008 г. по описа на СлРС. ОТМЕНЯ НП № 5021/05.02.2007 г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП - Сливен, с което на ЕТ "М-2000-Мария Арнаудова" гр. Сливен, за нарушение по чл.125 ал.5 от ЗДДС и на основание чл.179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева, като незаконосъобразно.
360 КАНД No 19/2009 Наказателни касационни производства П.К.Н. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 991/29.12.2008 год. по НАХД 1956/2008 год. на Сливенски районен съд.
361 КАНД No 20/2009 Наказателни касационни производства РСПБС СЛИВЕН Т.Т.П. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.3.2009г.
Отменя Решение № 878/03.12.2008 година по НАХД № 1681/2008 година по описа на Районен съд - Сливен, като неправилно. Потвърждава Наказателно постановление № 62/16.09.2008 година на Началника на РС "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Сливен, с което на Т.Т.П., ЕГН **********, на основание чл.279 от ЗМВР е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.13 във вр. с чл.47 т.1 от Наредба № 1-153/23.07.1999 година за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари, като правилно и законосъобразно. 
362 КАНД No 21/2009 Наказателни касационни производства М.К.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 980 от 22.12.2008 г., постановено по НАХД № 1958 / 2008 г. по описа на Районен съд Сливен.
363 КАНД No 22/2009 Наказателни касационни производства Г.В.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.4.2009г.
Оставя в сила решение № 983/08.01.2009 г. постановено по НАХД № 1675/2008 г. по описа на СлРС.
364 КАНД No 23/2009 Наказателни касационни производства Д.Г.Г. РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2009г.
Оставя в сила решението № 425/07.01.2009 год. по НАХД № 391/2008 год. на Новозагорски районен съд.
365 КАНД No 24/2009 Наказателни касационни производства С.Д.Г. НАЧАЛНИКА НА РПУ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 398а от 09.01.2009 г. по НАХД № 156/22008 г. на НЗРС, като правилно и законосъобразно.
366 КАНД No 25/2009 Наказателни касационни производства С.М.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 949/05.01.2009 г., постановено по НАХД № 1772 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
367 КАНД No 26/2009 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Х.В.Н. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.5.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 910 от 22.12.2008 г., постановено по НАХД № 1897 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
368 КАНД No 27/2009 Наказателни касационни производства М.Д.К. ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 909/22.12.2008 г. по НАХД № 1230/2008 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
369 КАНД No 28/2009 Наказателни касационни производства ЕКОПЕТРОЛИУМ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1024/13.01.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 817/2008 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3154/16.04.2008 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП гр. Сливен, с което на "Екопетролиум" ЕООД, Булстат 119603951, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, м. "Лозарски връх" № 401, представлявано от Илияна М.Р., ЕГН **********, за нарушение по чл. 4 ал. 3 от Закона за счетоводството и на основание чл. 46ал. 1 от ЗСч е наложена имуществена санкция в размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
370 КАНД No 29/2009 Наказателни касационни производства В.Х.У. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 1020/12.01.2009 г. на СлРС, постановено по НАХД № 1838/2008 г. по описа на същия съд.
371 КАНД No 30/2009 Наказателни касационни производства Р.К.К. РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.3.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413 от 29.12.2008 г., постановено по НАХД № 269 / 2008 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
372 КАНД No 31/2009 Наказателни касационни производства Н.М.К. РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №408/18.12.2008г. на РС Нова Загора, постановено по НАХД №381/2008г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА, ОТМЕНЯ НП №1431/16.07.2008г. на Началник на РПУ Нова Загора, с което на Н.М.К. е наложено наказание на основание чл. 179 ал.2 от ЗДвП, а именно глоба в размер на 100 /сто / и са отнети 9 контролни точки на основание Наредба №Із-1959/2007г. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от Закона за движение по пътищата като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
373 КАНД No 32/2009 Наказателни касационни производства Б.Я.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.3.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669/06.10.2008 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1011/2008 г. по описа на същия съд.
374 КАНД No 33/2009 Наказателни касационни производства П.Д.М. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.4.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 975/30.12.2008 год. по НАХД № 1603/2008 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
375 КАНД No 34/2009 Наказателни касационни производства БЕФ ООД СЛИВЕН ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.4.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 648/30.09.2008 г. по нахд № 498/2008 г. по описа на СлРС.
376 КАНД No 35/2009 Наказателни касационни производства ЧЕПИШЕВ-МАРИЯ ПАНТОВА ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.4.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 968/16.12.2008 г., постановено по НАХД № 1446/2008 год. по описа на Сливенския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 01405/24.07.2008 г. на Председателя на ДКСБТ - София, като правилно и законосъобразно.
377 КАНД No 36/2009 Наказателни касационни производства И.Н.К. РС ВОЕННА ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №979/22.12.2008 г. по НАХД № 1825/2008 г. на РС Сливен, с което е потвърдено НП № 1729/02.10.2008г. на Началника на отдел "Контрол и охрана" в служба "Военна полиция" гр.София и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на И.Н.К. ***, ЕГН ********** срещу НП № 1729/02.10.2008г.2007 на Началника на отдел "Контрол и охрана" в служба "Военна полиция" гр.София като НЕДОПУСТИМО. 
378 КАНД No 37/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ИНФО КОМПЮТЪРС ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.4.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 706/15.12.2008 год. по НАХД № 1044/2008 год. год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
379 КАНД No 38/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ЕТ ВАНЯ-НИКОЛАЙ ХУБЕНОВ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 10/28.01.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 2165/2008 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3504 от 17.10.2008 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП гр. Сливен, с което на Eдноличен търговец Н.П.Х. с фирма "Ваня - Н.Х.", служ. № 1200009173, Булстат 119084682, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Перущица" № 7, за нарушение по чл. 39 ал. 2 от Наредба № Н - 18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от Министъра на финансите, във връзка с чл. 118 ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева на основание чл. 185 ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност.  
380 АНД No 39/2009 Административни наказателни дела П.ХИТОВ - ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.5.2009г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, по което е постановено влязло в сила Наказателно постановление № 4 от 14.02.2008 г., издадено от Директора на Държавно лесничейство - Твърдица. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, по което е постановено влязло в сила Наказателно постановление № 6 от 25.02.2008 г., издадено от Директора на Държавно лесничейство - Твърдица. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4 от 14.02.2008 г., издадено от Директора на Държавно лесничейство - Твърдица. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6 от 25.02.2008 г., издадено от Директора на Държавно лесничейство - Твърдица. 
381 КАНД No 40/2009 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН М.А.М. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 32/30.01.2009 г., постановено по НАХД № 2180/2008 г. на СлРС, с което е отменено изцяло НП № 9254 от 23.10.2008 г. на Началника на РПУ - Сливен като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 9254 от 23.10.2008 г., издадено от Началника на РПУ - Сливен. 
382 КАНД No 41/2009 Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ТД НА НАП СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.4.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 985 от 08.01.2009 г. на Сливенски районен съд, ІV-ти състав, постановено по НАХД № 1927/2008 г. по описа на съда.
383 КАНД No 42/2009 Наказателни касационни производства А.Д.Д. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 12/28.01.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 2177/2008 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 9520/08 от 02.10.2008 г. на Началник на РПУ - гр. Сливен, с което на А.Д.Д., ЕГН **********,*** А,за нарушение по чл. 15 ал. 1, предл. първо от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 179 ал. 2 във вр. с чл. 179 ал. 1 т. 5, предл. 4 от ЗДвП и Наредба № І - 1959 на МВР, е наложено административно наказание: "глоба" в размер на 100,00 /сто/ лева и е постановено отнемането на 9 контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
384 КАНД No 43/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Г.Д. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.4.2009г.
Отменя Решение № 861/13.01.2009 година по НАХД № 1698/2008 год. по описа на СлРС, като неправилно. Потвърждава Наказателно постановление № 11011112/22.08.2008 год. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на К.Г.Д., в качеството й на Изп. Директор на "Пътнически превози" ЕАД гр. Сливен, за нарушение на чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП във вр. с чл.47 ал.2 т.З и ал.9 от ЗОП, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева, като правилно и законосъобразно. 
385 КАНД No 44/2009 Наказателни касационни производства К.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.4.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1008 от 08.01.2009 г., постановено по НАХД № 1699 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
386 КАНД No 45/2009 Наказателни касационни производства К.Г.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.3.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 1007/08.01.2009 г. на СлРС, постановено по НАХД № 1703 по описа на съда.
387 КАНД No 46/2009 Наказателни касационни производства Х.Я.Х. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.5.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 54/03.02.2009 г. по НАХД № 1438/08 г. по описа на СлРС.
388 КАНД No 47/2009 Наказателни касационни производства Н.Д.И. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.4.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 650/17.11.2008 г., постановено по НАХД № 1019/2008 год. на Сливенския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1371/2008 г., издадено от Началник РПУ гр. Сливен, с което Н.И. е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. на основание чл.182 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДвП и отнети три контролни точки на основание Наредба № І-1959 на МВР, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
389 КАНД No 48/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Р.М.М. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.4.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 947/22.12.2008 г., постановено по НАХД № 1442/2008 год. на Сливенския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 182/28.07.2008 г., издадено от Председателя на Държавна комисия по хазарта гр. София, с което Р.М.М. в качеството му на управител на ЕТ "Михневи - Р.М." на основание чл.96 от ЗХ е наложена глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.55 ал.1 от Закона за хазарта като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
390 КАНД No 49/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Р.М.М. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 948 от 30.12.2008 г., постановено по НАХД № 1443 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него постановява : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 181/28.07.2008 год. на Председателя на Държавната комисията по хазарта, с което на Р.М.М. в качеството му на ЕТ "Михневи - Р.М."***, БУЛСТАТ 020596629, на основание чл. 89, ал. 1 от ЗХ във вр. с чл. 99 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за нарушение на чл. 73 ал. 1, т. 6 във вр. с чл.75 от Закона за хазарта, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
391 КАНД No 50/2009 Наказателни касационни производства Г.Е.Д. ТД НА НАП СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 123 от 19.02.2009 г., постановено по НАХД № 2216/ 2008 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 5026 от 28.02.2007 г. на Началник Отдел "Обслужване" при ТД на НАП - Сливен, с което на ЗКЧС "Надежда" /в ликвидация/ - с. Кортен, област Сливен, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5026 от 28.02.2007 г. на Началника на Отдел "Обслужване" при ТД на НАП - Сливен, с което на Земеделска кооперация на частни стопани "Надежда" - в ликвидация, със седалище - с. Кортен, община Нова Загора, представлявана от Г.Е.Д., за нарушение на чл. 107, т. 4, б. "б" във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗДДС и на основание чл. 178 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. 
392 КАНД No 51/2009 Наказателни касационни производства Г.Б.А. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.4.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 869 от 13.01.2009 г., постановено по НАХД № 1667 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
393 КАНД No 52/2009 Наказателни касационни производства РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА В.М.С. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.5.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/19.02.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1595/2008 г. по описа на същия съд.
394 КАНД No 53/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЕТ ДИНКО СТОЙЧЕВ ДИНКОВ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.5.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 68/18.02.2009 г. по нахд № 4/2009 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно
395 КАНД No 54/2009 Наказателни касационни производства Н.В.К. НАЧАЛНИКА НА РПУ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.4.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 458/22.12.2008 г., постановено по НАХД № 464/2008 год. на Новозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1673/13.08.2008 г., издадено от Началник РПУ гр. Нова Загора като правилно и законосъобразно.
396 КАНД No 55/2009 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН И.К.М. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.4.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на РУ на МВР гр.Сливен против Решение № 57 от 19.02.2009 г. по НАХД № 2068/2008 г..на СлРС. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 55/2009 год. по описа на Административен съд Сливен. 
397 КАНД No 56/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Н.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.6.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 72/09.02.2009 г., постановено по НАХД № 2010/2008 г. на СлРС.
398 КАНД No 57/2009 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС СПАРК АД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.5.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 933/05.12.2008 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1791/2008 г. по описа на същия съд.
399 КАНД No 58/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА М.М.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.4.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 13.02.2009 г. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 37/2009 г. по описа на съда.
400 КАНД No 59/2009 Наказателни касационни производства П.Ж.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.4.2009г.
Отменя изцяло решението - ОТМЕНЯ Решение № 17 от 16.02.2009 г., постановено по НАХД № 1968 / 2008г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него постановява :ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000162/17.10.2008 год. на Директор на РД "Автомобилна администрация" гр. Сливен, с което на П.Ж.Т. с ЕГН ********** ***, е наложена глоба в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА за нарушение на чл. 15, § 7, б. "а" от Регламент 3821/85г. във връзка чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО . 
401 КАНД No 60/2009 Наказателни касационни производства С.Х.Х. РПУ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.5.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 460/08.01.2009 г. по НАХД № 445/2008 г. по описа на НЗРС, като правилно и законосъобразно.
402 КАНД No 61/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦ Г.В.Т. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.4.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 73/09.02.2009 г., постановено по НАХД № 2013/2008 год. на Сливенския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11011577/07.11.2008 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Г.В.Т. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. на основание чл.69 ал.1 т.1 от ЗОП за нарушение на чл.69 ал.1 т.1 от ЗОП като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
403 КАНД No 62/2009 Наказателни касационни производства Д.К.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.6.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 98/13.02.2009 г. по НАХД № 2076/2008 г. на СлРС
404 КАНД No 63/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СЛИВЕН Г.И.К.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.5.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132/04.03.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 2078/2008 г. по описа на същия съд.
405 КАНД No 64/2009 Наказателни касационни производства З.Г.М. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.4.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 163/09.03.2009 г. постановено по НАХД № 1953/2008 г. на СлРС.
406 КАНД No 65/2009 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН С.Х.С. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.4.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 65/2009 г. по описа на АдмС пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за определяне родовата подсъдност на спора във връзка с подадената от Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Сливен жалба против решение № 374 от 11.01.2007 г. по нахд № 286/2006 г. на НЗРС. 
407 КАНД No 65/2009 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН С.Х.С. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.11.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 374/11.01.2007 г., постановено по НАХД № 268/2006 г. на Районен съд - Нова Загора като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
408 КАНД No 66/2009 Наказателни касационни производства Д.Г.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.5.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115 от 10.03.2009 г., постановено по НАХД № 2182 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
409 КАНД No 67/2009 Наказателни касационни производства К.Н.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.5.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 79 от 24.02.2009 г., постановено по НАХД № 2114 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Сливен. 
410 КАНД No 68/2009 Наказателни касационни производства Й.Г.Т. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.6.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 192/16.03.2009 година, постановено по НАХД № 63/2009 година по описа на Районен съд - Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
411 КАНД No 69/2009 Наказателни касационни производства Х.Г.Х. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.6.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 134/10.03.2009 г., постановено по НАХД № 60/2009 г. по описа на Районен съд Сливен.
412 КАНД No 70/2009 Наказателни касационни производства М.П.М. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.7.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 195/16.03.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 2074/2008 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7028 от 07.08.2008 г. на Началника на РПУ гр. Сливен, с което на М.П.М. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 21 ал. 1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 182 ал. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300,00 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, на основание Наредба № Із - 1959 на МВР, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
413 КАНД No 71/2009 Наказателни касационни производства С.С.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.6.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 180/18.03.2009 г., постановено по НАХД № 2184 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП №9080/08 от 30.09.2008г. на Началник РПУ Сливен, с което на С.С.С. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лв. и "лишаване от право да управлява МПС за срок от 15 месеца като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
414 КАНД No 72/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Р.С.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.6.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 155/12.03.2009 г. на СлРС, постановено по НАХД № 2012/2008 г. по описа на съда.
415 КАНД No 73/2009 Наказателни касационни производства А.С.Е. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.5.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47 от 10.03.2009 г., постановено по НАХД № 1776 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
416 КАНД No 74/2009 Наказателни касационни производства КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН М.Ц.Т. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.6.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 142/19.03.2009 година по НАХД № 1212/2008 година на СлРС, като правилно и законосъобразно.
417 КАНД No 75/2009 Наказателни касационни производства Б.А.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.7.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 110/06.03.2009 г., постановено по НАХД № 1780/2008 год. на Сливенския районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
418 Частно КАНД No 76/2009 Наказателни частни касационни производства НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН В.С.Б. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.4.2009г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 25.03.2009 г., постановено по НАХД № 237/2009 г. по описа на Районен съд гр. Сливен, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  
419 КАНД No 77/2009 Наказателни касационни производства Д.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.7.2009г.
Отменя решение № 184/24.03.2009 г. по НАХД № 59/2009 г. по описа на СлРС, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 8809/04.09.2008 г. на Началник РПУ Сливен, с което на Д.Н.Д. на осн. чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено наказания глоба в размер на 400 лева за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ като незаконосъобразно.
420 КАНД No 78/2009 Наказателни касационни производства А.А.Н. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.6.2009г.
Отменя Решение № 90/23.03.2009 год. по НАХД № 58/2009 год. по описа на СлРС, като неправилно и вместо него постановява:Отменя Наказателно постановление № 6279/08 от 01.08.2008 година на Началника на РПУ - Сливен, с което на А.А.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, за нарушение на чл.177 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. 
421 КАНД No 79/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС И.К.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.5.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138 от 18.03.2009 г., постановено по НАХД № 144/2009 г. по описа на Сливенскирайонен съд, ІV-ти състав.
422 КАНД No 80/2009 Наказателни касационни производства И.М.П. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 221 от 26.03.2009 г., постановено по НАХД № 226 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
423 КАНД No 82/2009 Наказателни касационни производства Д.С.Г. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148/25.03.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 2133/2008 г. по описа на същия съд.
424 КАНД No 83/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА НЕТ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.6.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 212/24.03.2009 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 3/2009 г. по описа на съда, като вместо него постановява: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, съобразно изложените по-горе указания.  
425 КАНД No 84/2009 Наказателни касационни производства С.П.И. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.7.2009г.
Оставя в сила решение № 183/26.03.2009 г. по нахд № 64/2009 г. по описа на на СлРС
426 КАНД No 85/2009 Наказателни касационни производства УПРАВИТЕЛ НА ЕТ "МИКИ-2-54" ОД НА МВР СЛИВЕН - ГРУПА МИГРАЦИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.7.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 162/06.04.2008 година, постановено по НАХД № 16/2009 година по описа на Районен съд - Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
427 КАНД No 86/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ДИЕЛВИГ- ДИМИТЪР МАРИНОВ-ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 24.02.2009 г., постановено по НАХД № 2158 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
428 Частно КАНД No 87/2009 Наказателни частни касационни производства С.Х.Г. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 19.6.2009г.
Отменя Определение от 15.04.2009 година на СлРС постановено по НАХД № 363/2009 год., като незаконосъобразно.Връща НАХД № 363/2009 год. на същия състав на Сливенския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане на жалбата против НП № 31/16.08.2006 год. на Началника на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр.Сливен по същество.  
429 КАНД No 88/2009 Наказателни касационни производства А.Я.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.6.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 65 от 23.03.2009 г., постановено по НАХД № 1608 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
430 КАНД No 89/2009 Наказателни касационни производства П.Я.З. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.7.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №152/24.03.2009 г. по НАХД № 1778/2008 г. на РС Сливен, с което е потвърдено НП № 5123/26.06.2008г. на Началника РПУ Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на П.Я.З. ***, ЕГН ********** срещу НП № 5123/26.06.2008г. на Началник РПУ Сливен като НЕДОПУСТИМО. 
431 КАНД No 90/2009 Наказателни касационни производства Е.П.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.6.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 238/19.03.2009 г., постановено по НАХД № 306/2009 г. по описа на СлРС.
432 КАНД No 91/2009 Наказателни касационни производства ИТАЛИАНА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 30.03.2009 г., постановено по НАХД № 524 / 2008 г. по описа на Новозагорски районен съд.
433 КАНД No 92/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.7.2009г.
Оставя в сила Решение № 198/17.03.2009 година по НАХД № 168/2009 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
434 КАНД No 93/2009 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕТ СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ-АПОЛОН-СТ. СТОЯНОВ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 199/07.04.2009 г. на Районен съд Сливен, постановено по НАХД № 181/2009 г. по описа на същия съд.
435 КАНД No 94/2009 Наказателни касационни производства П.Х.К. РПУ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.7.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 114/09.04.2009 г., постановено по НАХД № 18/2009 год. на Новозагорски районен съд в частта, в която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 2502/20.12.2008 год. на Началника на РУ на МВР - Нова Загора , с което на П.Х.К. с ЕГН ********** е наложено наказание "глоба" в размер на 100 лева на основание чл. 179 ал. 2 от ЗДП. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2502/20.12.2008 год. на Началника на РУ на МВР - Нова Загора в частта, в която на П.Х.К. с ЕГН ********** е наложено наказание "глоба" в размер на 100 лева на основание чл. 179 ал. 2 от ЗДП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
436 КАНД No 95/2009 Наказателни касационни производства К.Н.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 205 / 10.04.2009 г., постановено по НАХД №135 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
437 КАНД No 96/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Н.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.7.2009г.
Отменя Решение № 86/10.02.2009 година по НАХД № 2117/2008 год. по описа на СлРС, като неправилно.Потвърждава Наказателно постановление № 11011568/07.11.2008 год. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на К.Н.К., за нарушение на чл.42 т.2 вр. чл. 47 ал.6 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 200,00 (двеста) лева, като правилно и законосъобразно. 
438 КАНД No 97/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ЕТ ТОМА- ПЕТЪР ТОМОВ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.7.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 315/07.05.2009 г., постановено по НАХД № 438/2009 год. на Сливенския районен съд като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
439 КАНД No 98/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Г.Д. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.6.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97 от 19.02.2009 г., постановено по НАХД № 1706 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
440 КАНД No 99/2009 Наказателни касационни производства РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Н.М.С. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 344/19.05.2009 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 430/2009 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11111/24.11.2008 г. на Началник на РПУ гр. Сливен, с което на Н.М.С. ***, за нарушение по чл. 150а ал. 1 от ЗДвП и чл. 100 ал. 2 предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 177 ал. 1 предл. 1, чл. 179 ал. 3 т. 2, чл. 177 ал. 1 т. 2 и чл. 179 ал. 3 т. 2 от ЗДвП, са наложени административни наказания "глоба" в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева и 500 /петстотин/ лева, както и на основание Наредба № І - 1959 на МВР - чл. 177 ал. 2 т. 1 предл. 1 от ЗДвП е постановено отнемане на общо 6 контролни точки, като законосъобразно.  
441 КАНД No 100/2009 Наказателни касационни производства Д.А.М. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329 от 24.04.2009 г., постановено по НАХД № 198 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, ІІІ-ти състав.
442 КАНД No 101/2009 Наказателни касационни производства КИМ-91 ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 290 от 07.05.2009 г., постановено по НАХД № 386 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
443 КАНД No 102/2009 Наказателни касационни производства НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.7.2009г.
Оставя в сила Решение № 342/07.05.2009 година по НАХД № 589/2009 год. на РС- Сливен, като правилно и законосъобразно.
444 КАНД No 103/2009 Наказателни касационни производства Е.Д.Е. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 307 от 07.05.2009 г., постановено по НАХД № 307 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, ІV-ти състав..
445 КАНД No 104/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Н.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.9.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 297/08.05.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 136/2009 г. по описа на същия съд.
446 КАНД No 105/2009 Наказателни касационни производства К.А.М. НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.8.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 27/30.04.2009 г., постановено по НАХД № 192 / 2008 г. по описа на Районен съд Котел, като вместо него постановява:ИЗМЕНЯ НП №660 от 11.11.2008г. на Началник РУ на МВР Котел, с което на К.А.М. ***, на основание чл. 177, ал.1, т.3 от Закона за движението по пътищата е наложено наказание "глоба" в размер на 150 лв., като намалява размера на глобата на 100 /сто/ лв. 
447 КАНД No 106/2009 Наказателни касационни производства Т.П.В. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.7.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 349 от 16.05.2009 год. по НАХД № 426/2009 год. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
448 КАНД No 107/2009 Наказателни касационни производства С.М.А. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 301 от 14.05.2009 г., постановено по НАХД № 428 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
449 КАНД No 108/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Г.Д. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.7.2009г.
Отменя Решение № 896/12.12.2008 година по НАХД № 1702/2008 год. по описа на СлРС, като неправилно.Потвърждава Наказателно постановление № 11011110/25.08.2008 год. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на К.Г.Д., за нарушение на чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП във вр. с чл.47 ал.1, ал.2 т.3 и ал.9 от ЗОП, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева, като правилно и законосъобразно. 
450 КАНД No 109/2009 Наказателни касационни производства М.В.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.7.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 321/07.05.2009 год., постановено по НАХД № 452/2009 год. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
451 КАНД No 110/2009 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Н.М.С. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.6.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 110/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА КНАХД №110/2009 г. по описа на Административен съд -Сливен към КНАХД №99/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, за разглеждане на постъпилата касационна жалба срещу Решение № 344 от 19.05.2009 г, на Районен съд Сливен, постановено по НАХД №430/2009г. КНАХД № 110/2009 Г. Е ПРИСЪЕДИНЕНО КЪМ КНАХД № 99/2009 Г.  
452 КАНД No 111/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ - СОФИЯ УНИКОМЕРС- ГМ ЕООД ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.11.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 20/25.03.2009 г., постановено по НАХД № 505/2008 г. на Районен съд - Нова Загора като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
453 КАНД No 112/2009 Наказателни касационни производства Н.Я.П. РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.8.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145 от 27.04.2009 г., постановено по НАХД № 46 / 2009 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
454 КАНД No 113/2009 Наказателни касационни производства Д.К.И. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.9.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение 373/25.05.2009 год.на СлРС, постановено по НАХД № 229/2009 год. на същия съд.
455 КАНД No 114/2009 Наказателни касационни производства К.А.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.7.2009г.
Оставя в сила Решение № 350/16.05.2009 година по НАХД № 305/2009 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.  
456 КАНД No 115/2009 Наказателни касационни производства Г.И.М. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.7.2009г.
Оставя в сила решение № 264/13.05.2009 год. по НАХД № 425/2009 год. по описа на СлРС.
457 КАНД No 116/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ СЛИВЕН Ц.В.С. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 395 от 10.06.2009 г., постановено по НАХД № 474 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
458 КАНД No 117/2009 Наказателни касационни производства С.К.Ж. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.11.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 391от 28.05.2009 год. по НАХД № 517/2009 год. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
459 КАНД No 118/2009 Наказателни касационни производства И.Т.Й. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.9.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 402/09.06.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 673/2009 г. по описа на същия съд.
460 АНД No 119/2009 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.9.2009г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 40-0000009 от 14.08.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация"- Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000009 от 14.08.2008 г., издадено от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация"- Сливен. 
461 КАНД No 120/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС СД СИМЕОНОВ И СИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.9.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 28/30.04.2009 година по НАХД № 28/2009 год. по описа на КРС, като правилно и законосъобразно.
462 КАНД No 121/2009 Наказателни касационни производства Г.А.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 316 от 07.05.2009 г., постановено по НАХД № 160 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
463 КАНД No 122/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ БРАТЯ КЪРТЕВИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.8.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 358/13.05.2009г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 414/2009г.
464 КАНД No 123/2009 Наказателни касационни производства РУЖА - Р ЕООД СЛИВЕН ТД НА НАП БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400/08.06.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 634/2009 г. по описа на същия съд.
465 КАНД No 124/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СТИВ ЕООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 393/02.06.2009 г., постановено по НАХД № 568 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 01501 от 16. 03. 2009 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - София, с което за нарушение на чл. 57, ал.2 от ЗСБТ и на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ на "СТИВ" ЕООД гр.Сливен е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лева като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
466 Частно КАНД No 125/2009 Наказателни частни касационни производства РУСГЕР АГРОТРЕЙД ЕООД ДАМТН-ГД НАДЗОР НА ПАЗАРА-РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ БУРГАС Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 05.06.2009 год. постановено по НАХД № 774/2009 год. п описа на СлРС.
467 КАНД No 126/2009 Наказателни касационни производства БРАТЯ КОЛЕВИ ЕООД С.КРУШАРЕ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.11.2009г.
Отменя решение № 376/08.06.2009 г. по нахд № 437/2009 г. по описа на СлРС, като неправилно. Отменя НП № 5006/29.01.2009 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Сливен, с което на "Братя Колеви" ЕООД с. Крушаре, общ. Сливен е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 19644.00 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно.
468 КАНД No 127/2009 Наказателни касационни производства С.М.Р. РПУ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 20.7.2009г.
ОТСТРАНЯВА от разглеждане по КНАХД № 127/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен съдия Владимир Първанов. ИЗПРАЩА делото на върховен административен съд за определяне на съседен Административен съд за разглеждане съобразно разпоредбата на чл.133 ал. 3 от АПК
469 КАНД No 128/2009 Наказателни касационни производства Д.И.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.11.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 452/12.06.2009 г., постановено по НАХД № 816/2009 г. на Районен съд - Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
470 КАНД No 129/2009 Наказателни касационни производства Н.Д.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 429/12.06.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 276/2009 г. по описа на същия съд.
471 КАНД No 130/2009 Наказателни касационни производства ДЖОНС КЪМПАНИ ЕООД СЛИВЕН ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 335 / 29.05.2009 г., постановено по НАХД № 362 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП № 01475/ 03.02.2009г. на Председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища, гр.София, с което на "Джонс къмпани" ЕООД гр.Сливен е наложено административно наказание - имуществена санкция за нарушение на чл.57, ал.2 от ЗСБТ, като намалява размерът на наложеното наказание "имуществена санкция" от 7 000 /седем хиляди/ лв. на 4500 /четири хиляди и петстотин/ лв. 
472 КАНД No 131/2009 Наказателни касационни производства П.Г.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437 от 25.06.2009 г., постановено по НАХД № 599 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
473 КАНД No 132/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Н.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.9.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 от 10.02.2009 г. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 2116/2008 г. по описа на съда, ХІV-ти състав.
474 КАНД No 133/2009 Наказателни касационни производства Ц.В.В. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.9.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 418/08.06.2009 година по НАХД № 473/2009 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
475 КАНД No 134/2009 Наказателни касационни производства И.Г.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.9.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 455 от 16.06.2009 г., постановено по НАХД № 303 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, ХІV-ти състав.
476 КАНД No 135/2009 Наказателни касационни производства АРТЕМИДА ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.9.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 226 / 15.04.2009 г., постановено по НАХД № 1566 / 2008 г. по описа на Сливенски районен съд.
477 КАНД No 136/2009 Наказателни касационни производства СД БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ - РАШЕВ, ДИМИТРОВ И СИЕ КОТЕЛ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 31 от 26.05.2009 г., постановено по НАХД № 191 / 2008 г. по описа на Районен съд - Котел. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение. 
478 КАНД No 137/2009 Наказателни касационни производства СД БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ - РАШЕВ, ДИМИТРОВ И СИЕ КОТЕЛ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 33 от 26.05.2009 г., постановено по НАХД № 18/ 2009 г. по описа на Районен съд - Котел.ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
479 КАНД No 138/2009 Наказателни касационни производства СД БАЛКАНСКИ ИЗВОРИ - РАШЕВ, ДИМИТРОВ И СИЕ КОТЕЛ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 32 от 26.05.2009 г., постановено по НАХД № 161 / 2008 г. по описа на Районен съд - Котел. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение. 
480 КАНД No 139/2009 Наказателни касационни производства Т.П.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 29.9.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 17.06.2009 год. по НАХД № 811/2009 г. по описа на Сливенски районен съд за прекратяване на производството по делото като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
481 КАНД No 140/2009 Наказателни касационни производства С.А.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.9.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 451/15.06.2009 година по НАХД № 668/2009 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
482 КАНД No 141/2009 Наказателни касационни производства А.Ю.А. РУ НА МВР - НОВА ЗАГОРА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 250/12.06.2009 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по НАХД № 161/2009 г. по описа на същия съд.
483 КАНД No 142/2009 Наказателни касационни производства В.Д.К. РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.10.2009г.
Решение № 147 / 20.10.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 244 от 15.06.2009 г., постановено по НАХД №118/2009 г- по описа на Районен съд Н.З.. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1972/29.09.2008 год. на Началника на РУ на МВР - Н.З., с което на В.Д.К. с ЕГН - ********** ***, на основание чл. 182 ал.2 т. 6 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200.00 /двеста/ лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца и на основание Наредба 1з-1959/2007г. на МВР са му отнети 12 /дванадесет/ контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
484 КАНД No 143/2009 Наказателни касационни производства В.Г.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 470 от 25.06.2009 г., постановено по НАХД № 772 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.   
485 КАНД No 144/2009 Наказателни касационни производства Е.М.А. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.11.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 459/30.06.2009 г., постановено по НАХД № 671/2009 г. на Районен съд - Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
486 КАНД No 145/2009 Наказателни касационни производства Т.П.Г. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/02.07.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 812/2009 г. по описа на същия съд.
487 КАНД No 146/2009 Наказателни касационни производства А.П.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.10.2009г.
Обезсилва Решение 475/16.06.2009 година по НАХД № 807/2009 година по описа на Районен съд - Сливен, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 9554/02.10.2008 година на Началника на РПУ - Сливен, с което на А.П.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 30 лева за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП, като вместо това постановява: Оставя без разглеждане жалбата на А.П.К., ЕГН **********, против Наказателно постановление № 9554/02.10.2008 година на Началника на РПУ - Сливен, в частта относно наложеното административно наказание глоба в размер на 30 лева за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП.. Прекратява производството по НАХД № 807/2009 г. на СлРС, в тази му част като недопустимо. Отменя Решение 475/16.06.2009 година по НАХД № 807/2009 година по описа на Районен съд - Сливен, с която е потвърдено Наказателно постановление № 9554/02.10.2008 година на Началник на РПУ - Сливен, с което на А.П.К., на основание чл.175 ал. 1 т.3 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 103 пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, и вместо него постановява: Изменя Наказателно постановление № 9554/02.10.2008 година на Началник на РПУ - Сливен, с което на А.П.К., на основание чл.175 ал. 1 т.3 предл.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 103 пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от три месеца, като намалява размерът на наложеното наказание "лишаване от право да управлява МПС" от три месеца на два месеца. Оставя в сила Решение 475/16.06.2009 година по НАХД № 807/2009 година по описа на Районен съд - Сливен в останалата му част. 
488 КАНД No 147/2009 Наказателни касационни производства В.П.П. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.10.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 411 от 06.07.2009 г., постановено по НАХД № 529 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен.
489 КАНД No 148/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП СЛИВЕН СД МОЛЛА-ГХ-МОЛЛОВ, МОЛЛОВА И С-ИЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.10.2009г.
Оставя в сила решението Решение № 159/20.10.2009 г. - Оставя в сила решение № 507 / 06.07.2009 г. на РС - Сливен, постановено по НАХД № 761/2009 г. по описа на същия съд.
490 КАНД No 149/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Т.Т. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 430/25.06.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 584/2009 г. по описа на същия съд.
491 КАНД No 150/2009 Наказателни касационни производства Н.Т.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.11.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 407 от 09.06.2009 год. по НАХД № 582/2009 год. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
492 КАНД No 151/2009 Наказателни касационни производства ФИЛИПОВ- РУСЕВ ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 473 от 06.07.2009 г., постановено по НАХД № 609/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
493 КАНД No 152/2009 Наказателни касационни производства НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /УПТР/ - СОФИЯ КЕТИ-КРИСТИНА КАДИЙСКА ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219 от 28.04.2009 г., постановено по НАХД № 157 / 2009 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
494 КАНД No 153/2009 Наказателни касационни производства КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Б.Д.П. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.10.2009г.
Решение № 161 / 22.10.2009 г. - Отменя Решение № 548/27.07.2009 година по НАХД № 846/2009 год. по описа на СлРС, като неправилно. Потвърждава Наказателно постановление № М-077/06.02.2009 година на Кмета на Община С., с което на Б.Д.П., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 4 ал. 1 от Наредбата за обществения ред в Община С., като правилно и законосъобразно. 
495 КАНД No 154/2009 Наказателни касационни производства И.Е.И. РПУ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.11.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 286 от 20.07.2009 год. по НАХД № 120/2009 год. на Районен съд гр. Нова Загора като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
496 КАНД No 155/2009 Наказателни касационни производства И.В.С. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 489/14.07.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 800/2009 г. по описа на същия съд.
497 КАНД No 156/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП СЛИВЕН А.Х.Б. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.10.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 433/25.06.2009 г. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 652/2009 г. по описа на съда.
498 КАНД No 157/2009 Наказателни касационни производства ЕТ ЕДЕЛВАЙС - ИВАН ДИМИТРОВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.10.2009г.
Оставя в сила решението Решение № 162 / 22.10.2009 г. - Оставя в сила Решение № 497/09.07.2009 година по НАХД № 854/2009 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
499 КАНД No 158/2009 Наказателни касационни производства М.Л.Н. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.10.2009г.
Решение № 160/20.10.2009 г.- ОТМЕНЯ Решение № 477 / 14.07.2009 г., постановено по НАХД № 217 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, в частта, в която е потвърдено НП №9262/23.09.2008г. на Началника на РПУ Сливен, с което на М.Л.Л., ЕГН ********** на осн. чл.179, ал.2, предл.2 от ЗДП е наложена глоба в размер на 150 лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП № 9262/ 23.09.2008г. на Началника на РПУ Сливен, с което на М.Л.Л. ***, на основание чл.179, ал.2, предл.2 от ЗДП е наложено административно наказание - глоба за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДП, като намалява размерът на наложеното наказание "глоба" от 150 /сто и петдесет/ лв. на 100 /сто/ лв. 
500 КАНД No 159/2009 Наказателни касационни производства Н.Т.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 505 от 23.07.2009 г., постановено по НАХД № 580/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11011738 от 01.12.2008 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на Н.Т.Т. с ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл. 42, т. 2 ЗОП и на основание чл. 131, ал. 3 от ЗОП, е наложена глоба в размер на 1000 лева, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011738 от 01.12.2008 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на Н.Т.Т. с ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл. 42, т. 2 ЗОП и на основание чл. 131, ал. 3 от ЗОП, е наложена глоба в размер на 1000 лева, като незаконосъобразно. 
501 КАНД No 160/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ ТАКСИ РОНИ ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.11.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 439/25.06.2009 г. па нахд № 659/2009 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
502 КАНД No 161/2009 Наказателни касационни производства ДА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТД КАРИБУ ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 490/07.07.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 704/2009 г. по описа на същия съд.
503 КАНД No 162/2009 Наказателни касационни производства Ю.А.Л. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 541 от 22.07.2009 г., постановено по НАХД № 516 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
504 КАНД No 163/2009 Наказателни касационни производства КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ПАСКОВИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.11.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 521/23.07.2009 г. постановено по НАХД № 567/2009 г. на СлРС.
505 КАНД No 164/2009 Наказателни касационни производства К.Н.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.10.2009г.
Оставя в сила решението Решение № 170 / 30.10.2009 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 554 от 24.07.2009 г., постановено по НАХД № 1026/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, ХІV-ти състав..
506 КАНД No 165/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Й.С.А. Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345/07.08.2009г. на Районен съд Нова Загора, постановено по НАХД № 298/2009г. по описа на същия съд.
507 КАНД No 166/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ И.М.П. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 346/07.08.2009г., постановено по АНХД № 299/2009г. по описа на Районен съд- гр.Нова Загора.
508 КАНД No 167/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Д.В.Д. Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 347/07.08.2009г., постановено по АНХД № 300/2009г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора.
509 КАНД No 168/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ М.Т.С. Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348 от 07.08.2009 г., постановено по НАХД № 301 / 2009 г. по описа на Новозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
510 КАНД No 169/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ П.Т.С. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 349/07.08.2009г., постановено по АНХД № 302/2009г. по описа на Районен съд- гр.Нова Загора. Решението е окончателно.
511 КАНД No 170/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ ЕТ " ДЕА- МИЛЕН СЕРБЕЗОВ" Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.11.2009г.
Оставя в сила решението Решение № 176 / 13.11.2009 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 350 от 07.08.2009 г., постановено по НАХД № 303 2009 г. по описа на Районен съд - Нова Загора.
512 КАНД No 171/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ И.М.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 351/07.08.2009г., постановено по АНХД № 335/2009г. по описа на Районен съд- гр.Нова Загора.
513 КАНД No 172/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Н.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.11.2009г.
Решение № 178 / 24.11.2009 г. - Отменя Решение № 467/30.06.2009 година по НАХД № 137/2009 год. по описа на СлРС, като неправилно. Изменя Наказателно постановление № 11011544/06.01.2009 год. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София, с което на К.Н.К., за нарушение на чл.25 ал.4 от ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева, като намалява размера на глобата от 200 (двеста) на 100 (сто) лева. 
514 КАНД No 173/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ С.Д.И. Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 500/16.07.2009г. на Районен съд Сливен, постановено по НАХД № 853/2009г. по описа на същия съд.
515 КАНД No 174/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ В.С.М. Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 344/07.08.2009г., постановено по АНХД № 297/2009г. по описа на Районен съд гр.Нова Загора.
516 КАНД No 175/2009 Наказателни касационни производства Е.С.О. РУ НА МВР - НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 30.10.2009г.
ОПР № 169 / 30.10.2009 г. - ОСТАВЯ в сила определение № 77 от 21.08.2009 г., постановено по НАХД № 437/2009 г. по описа на Новозагорски районен съд.
517 КАНД No 176/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОДЕСТ ЕООД Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 340/07.07.2009г. на Районен съд Нова Загора, постановено по НАХД № 86/2009г. по описа на същия съд.
518 КАНД No 177/2009 Наказателни касационни производства Ж.Д.Ж. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 568 от 28.09.2009 г., постановено по НАХД № 603 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен.
519 КАНД No 178/2009 Наказателни касационни производства Т.Д.П. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 3.11.2009г.
Прекратява делото ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 178 по описа на Административен съд Сливен за 2009 год.
520 Частно КАНД No 179/2009 Наказателни частни касационни производства ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.10.2009г.
ОТМЕНЯ Определение от 28.09.2009 г., постановено по НАХД № 1045/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на Районен съд - Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата, при спазване на указанията по настоящото определение. Определението не подлежи на обжалване. 
521 КАНД No 180/2009 Наказателни касационни производства М.К.И. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.12.2009г.
Оставя в сила решението Решение № 184/03.12.2009 г. - Оставя в сила Решение № 634/01.10.2009 година по НАХД № 1121/2009 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
522 КАНД No 181/2009 Наказателни касационни производства М.Й.О. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585/30.09.2009г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1175/2009г. по описа на същия съд.
523 Частно КАНД No 183/2009 Наказателни частни касационни производства М.С.С. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.11.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 06.10.2009г., постановено по НАХД № 676/2009 г. по описа на Районен съд Сливен, с което е прекратено производството. Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.
524 КАНД No 184/2009 Наказателни касационни производства И.Г.И. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.12.2009г.
Решение № 190 / 18.12.2009 г. - Обезсилва Решение № 545 от 24.07.2009 г. по НАХД № 801/2009г. на Сливенски районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 12528 от 06.01.2009 г. на Началника на РУ на МВР - Сливен, по отношение на наложената на И.Г.И. на основание чл. 185, пр. 1 от ЗДвП - административно наказание "глоба" в размер на 20 лв и прекратява производството по делото в тази част. Оставя в сила в останалата част Решение № 545 от 24.07.2009 г. по НАХД № 801/2009г. на Сливенски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 12528 от 06.01.2009 г. на Началника на РУ на МВР - Сливен, по отношение наложеното на И.Г.И. на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП административно наказание глоба 150 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.  
525 КАНД No 185/2009 Наказателни касационни производства ГАСТРОПРОДУКТ ООД СЛИВЕН ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 16.11.2009г., в законна сила от 2.12.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на "Гастропродукт" ООД гр.Сливен, ул."Иречек" № 25, ЕИК 200486928, против Решение № 643 от 19.10.2009 г. по НАХД № 762/2009 г.на СлРС. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 185/2009 год. по описа на Административен съд Сливен. 
526 КАНД No 187/2009 Наказателни касационни производства КЕЙ ЕНД ВИ ООД РИОКОЗ СЛИВЕН ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 641/19.10.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1036/2009 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 66/25.05.2009 г. на Директора на РИОКОЗ - Сливен, с което на "Кей Енд Ви" ООД, Булстат 119677914, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 7, вх. "А" ап. 10, представлявано от Г.П.Г., за нарушение по чл. 34 ал. 2 от Закона за здравето и чл. 2 т. 3 от Наредба № 37 от 16.10.1995 г. е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева. 
527 КАНД No 188/2009 Наказателни касационни производства Д.В.К. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.12.2009г.
Оставя в сила решението Решение № 189 / 16.12.2009 г. - Оставя в сила Решение № 582/14.10.2009 год. по НАХД № 972/2009 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
528 КАНД No 189/2009 Наказателни касационни производства Б.Д.Р. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.12.2009г.
Решение № 188 / 18.12.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 583/ 14.10.2009 г., постановено по НАХД № 1024 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 3440 от 14.04.2009 г. на Началник РУ на МВР Сливен, с което на Б.Д.Р.,*** за нарушение на чл.259, ал.1, т.2 от КЗ и на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането е наложено наказание "глоба" в размер на 400 /четиристотин/ лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
529 КАНД No 192/2009 Наказателни касационни производства НИРО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.12.2009г.
Решение № 191 / 18.12.2009 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 22.10.2009 г. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 635/2009 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
530 КАНД No 194/2009 Наказателни касационни производства Й.В.Й. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588/15.10.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1119/2009 г. по описа на същия съд.
531 КАНД No 196/2009 Наказателни касационни производства Т.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 662/29.10.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1326/2009 г. по описа на същия съд.