АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело (К) No 106/2007 Касационни производства М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 31.3.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение № 888 от 08.03.2007г., постановено по гр.д. №3427/2001 г. по описа на Районен съд Сливен.
2 Административно дело No 327/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.К.,
Я.Н.К.,
Р.С.Д.,
Б.П.П.,
Ж.С.И.,
Д.И.И.,
М.Д.Т.,
Р.М.Р.,
Г.И.Р.,
М.Р.Е.,
И.Е.Е.,
М.А.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.2.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1452 / 15.10.2007 г. на Кмета на Община Сливен, с която заповед е одобрен РУП на УПИ ХХІV-5093 и ХХV-5092 в кв. 124 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП, издадена на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 113 ал. 2, чл. 109, ал. 2 и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ, Решение на ОбЕСУТ с Протокол № 34/21.09.2007 г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на М.А.М.,***, деловодни разноски в размер на 510 / петстотин и десет / лева.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на С.Х.К., ЕГН **********,*** 4-а-1, Р.С.Д., ЕГН **********,*** 4-а-2, Б.П.П., ЕГН **********,*** 4-а-3, Ж.С.И., ЕГН **********,*** 4-б-1, М.Д.Т., ЕГН **********,*** 4-б-2 и М.Р.Е., ЕГН **********,*** 4-б-3, деловодни разноски общо в размер на 110 / сто и десет / лева.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на М.А.М.,***, деловодни разноски в размер на 100 / сто / лева.ОСЪЖДА К.Б.И. *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен невнесен депозит за вещо лице в размер на 100 лв.  
3 Административно дело No 116/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Д.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 2.2.2010г., в законна сила от 9.2.2010г.
На основание чл. 159 т. 3 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 116/2008 год. по описа на АС - Сливен.
4 Административно дело No 34/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 25.6.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 34/2009 г. Адм. дело № 34/2009 г. по описа на Адм. съд - Сливен да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на друг съседен административен съд, който да продължи производството
5 Административно дело No 84/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Ж.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.2.2010г., в законна сила от 17.2.2010г.
Решение № 22 / 17.02.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1985 от 26.11.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, на кв. 161 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА за обхвата на УПИ ІІ - за жилищно строителство, КОО и благоустрояване, в квартал 161 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Т.Ж.Т. с ЕГН: **********,***, сумата от 360 / триста и шестдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
6 Административно дело No 112/2009 Дела по КСО Д.Й.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 7/10.04.2009 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Д.Й.П.,***, подадена против Разпореждане № 89/24.02.2009 г., издадено от длъжностното лице по чл. 60 ал. 1 от КСО, с което злополуката, станала на 22.05.2008 г. с Желязка И. Павлова не е призната за трудова. ОСЪЖДА Директора на РУ "СО" гр. Сливен да заплати на Д.Й.П., ЕГН ********** разноски в размер 200,00 /двеста/ лева.  
7 Административно дело No 117/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.С.,
Н.В.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.4.2010г., в законна сила от 16.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С., ЕГН ********** и Н.В.С., ЕГН **********, и двамата от гр. Сливен, ул. "Ген. Столетов" № 7 срещу Заповед № РД - 15 - 1687 от 10.10.2008 г. на Кмет на Община Сливен, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 130, кв. 131 и кв. 132 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА С.К.С., ЕГН ********** и Н.В.С., ЕГН **********, и двамата от гр. Сливен, ул. "Ген. Столетов" № 7 да заплатят на Община Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.   Решението е постановено при участието на заинтересованите лица Д.А.Т., Р.С.Т., М.С.М., З.Б.И.Я. и К.Б.М.. 
8 Административно дело No 148/2009 Други административни дела ЕКОСЕДИМЕНТС ООД ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.10.2010г., в законна сила от 30.5.2011г.
Решение № 146 /29.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екоседиментс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Проф. Н.Михайлов” № 7, вх. “Б”, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя К.К.Н., подадена против Заповед № РД 15-541 от 18.04.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която на “Деметра” АД /сега “Демеа инвест” АД/ е учредено право на преминаване през недвижими имоти извън имот № 67338.603.211 по кадастралната карта на гр. Сливен, като НЕДОПУСТИМА в тази част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 148 / 2009 г. по описа на Административен съд – Сливен, В ЧАСТТА, в която жалбата е оставена без разглеждане. ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-541 от 18.04.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която на “Деметра” АД /сега “Демеа инвест” АД/ е учредено право на преминаване през поземлен имот № 67338.603.211 по кадастралната карта на гр. Сливен, за изграждане на обект Газопроводно отклонение от АГРС - Сливен до “Деметра” АД /сега “Демеа инвест” АД/- Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА в тази част. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на “Екоседиментс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Проф. Н.Михайлов” № 7, вх. “Б”, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя К.К.Н., разноски по делото в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, определени след компенсация. ОСЪЖДА “Екоседиментс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Проф. Н.Михайлов” № 7, вх. “Б”, ет. 1, ап. 2, с ЕИК: 175158588, да заплати на “Демеа инвест” АД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон” № 49, с ЕИК:829054185, разноски по делото в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева. 
9 Административно дело No 153/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Б.,
Р.Х.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.1.2010г., в законна сила от 5.1.2010г.
 ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811 от 30.10.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрен Подробен устройствен план - в част План за застрояване, за обхвата на: УПИ ХІІ-261, УПИ ХІ-264 и УПИ ХІІІ-259 - и трите в квартал 126 по плана на ЦГЧ, гр. С.. ОТХВЪРЛЯ жалбата на: Д.П.Б. с ЕГН: ********** и Р.Х.Б. с ЕГН: **********, и двете с постоянен адрес: гр. С., ул. "Щросмайер" 21, вх. "Б", ет. 4, ап. 10, подадена против Заповед № РД-15-1811 от 30.10.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрен Подробен устройствен план - в част План за регулация, за обхвата на УПИ ХІІ-261 в квартал 126 по плана на ЦГЧ, гр. С.. ОСЪЖДА Д.П.Б. с ЕГН: ********** и Р.Х.Б. с ЕГН: **********, и двете с постоянен адрес: гр. С., ул. "Щросмайер" 21, вх. "Б", ет. 4, ап. 10, да заплатят на Община Сливен сумата от 125 / сто двадесет и пет / лева, представляваща деловодни разноски. 
10 Административно дело No 155/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 3.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811 от 30.10.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, за кв. 126 и кв. 129 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА й за обхвата на УПИ ХХІХ - 290, 291 в квартал 126 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на В.Г.Г. с ЕГН: **********,***, сумата от 10 / десет / лева, представляваща разноски по делото. 
11 Административно дело No 159/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.К.К.,
Р.Х.Г.,
Н.Г.К.,
Х.Г.Ш.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.1.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.К., Р.Х.Г., Н.Г.К. и Х.Г. *** срещу Заповед № РД-11-09- 01 от 29.04.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен План на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности "Чинтулово", "Девичково" и "Дъбака" в землището на гр. Сливен, община Сливен, обл. Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 159/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
12 Административно дело No 175/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.П.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.5.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от В.П.Д. ***, с ЕГН: **********, против Министерство на правосъдието – гр. София, за заплащане на обезщетение в общ размер на 13 000 лева за неимуществени вреди, причинени в ареста на гр. Котел през периодите: от 24.06.2002 г. до 26.06.2002 г., от 04.07.2002 г. до 14.08.2002 г., от 30.08.2002 г. до 08.10.2002 г., от 14.10.2002 г. до 06.11.2002 г., от 21.11.2002 г. до 22.11.2002 г., от 18.03.2003 г. до 20.03.2003 г., и в ареста на гр. Сливен през периодите: от 26.06.2002 г. до 04.07.2002 г., от 14.08.2002 г. до 20.08.2002 г., от 29.08.2002 г. до 30.08.2002 г., от 08.10.2002 г. до 14.10.2002 г., от 06.11.2002 г. до 21.11.2002 г., от 04.12.2002 г. до 12.12.2002 г., от 13.02.2003 г. до 18.02.2003 г., от 05.03.2003 г. до 18.03.2003 г., от 20.03.2003 г. до 25.03.2003 г., от 15.04.2003 г. до 13.05.2003 г., от 29.05.2003 г. до 18.06.2003 г., от 03.07.2003 г. до 16.07.2003 г., от 10.09.2003 г. до 15.09.2003 г., от 07.10.2003 г. до 22.10.2003 г., от 27.11.2003 г. до 03.12.2003 г., от 05.03.2004 г. до 09.03.2004 г., от 01.04.2004 г. до 07.04.2004 г., от 28.09.2004 г. до 30.09.2004 г., от 19.10.2004 г. до 22.10.2004 г., от 01.12.2004 г. до 10.12.2004 г., от 19.04.2005 г. до 22.04.2005 г., от 30.06.2005 г. до 11.07.2005 г., от 21.07.2005 г. до 27.07.2005 г., от 20.09.2005 г. до 25.09.2005 г., от 11.11.2005 г. до 15.11.2005 г., от 20.01.2006 г. до 24.01.2006 г., от 23.10.2006 г. до 25.10.2006 г., от 15.12.2006 г. до 19.12.2006 г., и от 01.02.2007 г. до 05.02.2007 г., в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на служители на ответника, изразяващи се в: неосигуряване на възможност за престой на открито и възможност за разходки, неосигуряване на спално бельо, неосигуряване на помещение за непушачи, неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, неосигуряване на храна, отговаряща на изискванията в ЗИН и в Таблица № 1, утвърдена от МП на 15.04.1991 г., неосигуряване на прибори за хранене, необорудване на килиите с маси, столове и шкафчета за лични вещи, неосигуряване на полагащата се суха храна при конвоиране /напускане/ от арестите, неосигуряване на препарати за измиване и дезинфекция, необорудване на килиите с аспираторна система, липса на достъп на естествена дневна светлина, несъответствие на площта на помещенията с броя на настанените лица, липса на всякаква хигиена, от които: 2000 лева – за вреди от липса на санитарен възел и течаща вода в килиите; 2000 лева – за вреди от липса на достъп на естествена дневна светлина и аспираторна система в помещенията; 2000 лева - за вреди от предоставяне на еднообразна, оскъдна и не достатъчно питателна храна, неосигуравене на суха храна при конвоиране, липса на маси, столове, шкафчета за съхраняване на хранителни пратки, и на прибори за хранене в помещенията; 2000 лева – за вреди от неподходяща конструкция на леглата, липса на спално бельо и лоша хигиена в килиите; 2000 лева – за вреди от липса на възможност за престой на открито и за разходки и от несъответствие на квадратурата на помещенията с броя на настанените лица; 2000 лева – за вреди от настаняване в килии с пушачи; и 1000 лева – за вреди от невъзможност да ползва баня в ареста в гр. Сливен, независимо от продължителността на престоя в ареста.
13 Административно дело No 193/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ МАСТА 1 СТАНИМИР КЪНЧЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.1.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
Решение № 181 / 05.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН ********** ***, при участието на трето лице-помагач РИОКОЗ гр.Сливен, за заплащане на сумата от 43287,80 лева, ведно със законната лихва считано от 14.01.2008 год. до окончателното заплащане на сумата, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - пропуснати ползи, в следствие незаконен акт на Кмета на Община гр.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН ********** ***, сумата от 1575 лв.(хиляда петстотин седемдесет и пет лева) направени по делото разноски. 
14 Административно дело No 199/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.И.Р. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 11.1.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Р.И.Р. ***9 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план (ПУП) в част план за регулация на УПИ ХІІІ в кв.38 по плана на с.Любенова махала, общ.Нова Загора, изготвен на осн. § 8 от ПР на ЗУТ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. 
15 Административно дело No 203/2009 Други административни дела ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 16.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-521 от 25.06.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД - Сливен, за неспазване от д-р Пенка Кръстева на приетите по реда на НРД критерии и програми за лечение и на основание чл. 238, ал. 4, т. 3, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лева, представляващ разликата над 270 /двеста и седемдесет/ лева до 405 /четиристотин и пет/ лева.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, представлявано от управителя А.П.А., подадена против Заповед № РД-09-521 от 25.06.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД - Сливен, за неспазване от д-р Пенка Кръстева на приетите по реда на НРД критерии и програми за лечение и на основание чл. 238, ал. 4, т. 3, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева.  ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, представлявано от управителя А.П.А., разноски по делото в размер на 150 / сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, представлявано от управителя А.П.А., да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 267 / двеста шестдесет и седем / лева.  
16 Административно дело No 221/2009 Други административни дела ЗОРНИЦА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.2.2010г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Я. П. с ЕГН ********** в качеството и на управител на "Зорница" ООД - гр. Сливен с БУЛСТАТ 119609759 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. " Св. Иван Рилски" № 25 против Заповед № РД 15-947/30.06.2009 г. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Зорница" ООД - гр. Сливен с БУЛСТАТ 119609759 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. " Св. Иван Рилски" № 25 да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв.(сто и петдесет лева) направени по делото разноски.  
17 Административно дело No 233/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Г. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 18.6.2010г.
Решение № 199 / 15.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Г. ***, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-09 от 20.07.2009 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1 във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД-13-182 / 29.05.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Стопанска постройка с покрита рампа" към овцеферма в ПИ № 000318, местност "Пръстницата", в землището на с. Драгоданово, община Сливен. ОСЪЖДА А.Д.Г. с ЕГН: **********,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице: ЕТ Я.К.П. с фирма "Тексима-57-Я.П.", със седалище и адрес на управление: с. Баните, община Баните, област Смолян. 
18 Административно дело No 240/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕОМАРТ ООД РУСЕ,
СИН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЮЖЕН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
МОРСКИ ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЕКО АГРО ООД РУСЕ,
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 26.4.2010г.
Решение № 58 / 26.04.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТЕОМАРТ" ООД, "СИН ВЯТЪР" ООД, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД, "МОРСКИ ВЯТЪР" ООД, "ЕКО АГРО" ООД И "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", всички със седалище гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. срещу Решение № 634 от 07.07.2009 г. на Общински съвет Сливен, с което е одобрен ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод в землищата на селата Б. и Г., община Сливен за обслужване на вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен и ПУП за имоти 080044 /стар 080015/, 081048 /стар081038/, 081050 /стар 081040/, 081046 /стар 081041/ в местност "Бърдото"; 087043 /стар 087024/ в местност "Тодоркиното"; 079092 /стар 079010 и 079089 /стар 079085/ в местност "Папас кайра"; 088060 /стар 088029/ в местност "Райкова пътека"; 086018 /стар 086009/ и 086048 /стар 086027/ в местност "Сюлейманов кладенец"; 087045 /стар 087036/ в местност "Кънковото", 059151 /стар 059109/ в местност "Дългата поляна"; 059155 /стар 059116/ и 059153 /стар 059125/ в местност "Студената вода"; 060119 /стар 060039/, 060121 /стар 060111/ и 061093 /стар 061026/ в местност "Дюс гюлджи"; 074076 /стар 074040/ в местност "Домусчи дере"; 076042 /стар 076016/, 076044 /стар 076023/ и 076048 /стар 076034/ в местност "Чешли баир"; 076046 /стар 076029/ в местност "Марковец"; 071091 /стар 071040/ и 071089 /стар 071015/ в местност "Гайдовец"; 085032 /стар 085030/ и 085034 /стар 085029/ в местност "Враилец", от вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен, в частта му, с която се одобрява ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод и ПУП за поземлени имоти : №080044 (стар 080015), №081048 (стар 081038), №081050 (стар 081040) и №081046 (стар 081041) в местност "Бърдото", №079092 (стар 079010) и №079089 ( стар 079085) в местност "Папас кайра" в землище с. Б., общ.С., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ТЕОМАРТ" ООД, "СИН ВЯТЪР" ООД, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД, "МОРСКИ ВЯТЪР" ООД, "ЕКО АГРО" ООД И "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", всички със седалище гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. да заплатят на Общински съвет Сливен направени по делото разноски в общ размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. ОСЪЖДА "ТЕОМАРТ" ООД, "СИН ВЯТЪР" ООД, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД, "МОРСКИ ВЯТЪР" ООД, "ЕКО АГРО" ООД И "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", всички със седалище гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. да заплатят на "Уинд енерджи 2007" ЕООД направени по делото разноски в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице "Уинд енерджи 2007" ЕООД, гр. Сливен 
19 Административно дело No 241/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР РЕМОНТОСТРОЙ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 5.5.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 670 от 30.07.2009 г. на Общински съвет - Сливен, с което на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не е прието одобряването на подробните устройствени планове за изграждане на ветрогенератори в землището на с. Бяла, община Сливен, в поземлени имоти: 084015 в местността "Пряслапа", 084002 в местността "Биделски връх", 084019 в местността "Биделски връх", 084033 в местността "Биделски връх" и 084040 в местността "Биделски връх". ИЗПРАЩА делото като преписка на Общински съвет - Сливен, за издаване на решение за одобряване на подробните устройствени планове за изграждане на ветрогенератори в землището на с. Бяла, община Сливен, в поземлени имоти: 084015 в местността "Пряслапа", 084002 в местността "Биделски връх", 084019 в местността "Биделски връх", 084033 в местността "Биделски връх" и 084040 в местността "Биделски връх", в относимия срок по чл. 57 от АПК и при съобразяване с указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на "Ремонтострой" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, жк "Люлин" бл. 713, вх. "В", ет. 4, ап. 56, представлявано от управителя В.Г.Т., сумата от 50 / петдесет /, представляваща разноски по делото. 
20 Административно дело No 242/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР РЕМОНТОСТРОЙ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 4.6.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОСТАВЯ жалбата без разглеждане, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело № 242/2009 г. по описа на Административен съд гр. Сливен поради недопустимост на жалбата. ОСЪЖДА „РЕМОНТОСТРОЙ” ООД с адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин” 713-В-56, ЕИК 175181957 представлявано от В.Г.Т. да заплати на „Уинд енерджи 2007” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 119671414 направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 150 лв. ОСЪЖДА „РЕМОНТОСТРОЙ” ООД с адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин” 713-В-56, ЕИК 175181957 представлявано от В.Г.Т. да заплати на Общински съвет гр. Сливен направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  
21 Административно дело No 248/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР АТМ БЪЛГАРИЯ ООД ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. срещу Решение № 634 от 07.07.2009 г. на Общински съвет Сливен, с което е одобрен ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод в землищата на селата Бяла и Гавраилово, община Сливен за обслужване на вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен и ПУП за имоти 080044 /стар 080015/, 081048 /стар081038/, 081050 /стар 081040/, 081046 /стар 081041/ в местност "Бърдото"; 087043 /стар 087024/ в местност "Тодоркиното"; 079092 /стар 079010 и 079089 /стар 079085/ в местност "Папас кайра"; 088060 /стар 088029/ в местност "Райкова пътека"; 086018 /стар 086009/ и 086048 /стар 086027/ в местност "Сюлейманов кладенец"; 087045 /стар 087036/ в местност "Кънковото", 059151 /стар 059109/ в местност "Дългата поляна"; 059155 /стар 059116/ и 059153 /стар 059125/ в местност "Студената вода"; 060119 /стар 060039/, 060121 /стар 060111/ и 061093 /стар 061026/ в местност "Дюс гюлджи"; 074076 /стар 074040/ в местност "Домусчи дере"; 076042 /стар 076016/, 076044 /стар 076023/ и 076048 /стар 076034/ в местност "Чешли баир"; 076046 /стар 076029/ в местност "Марковец"; 071091 /стар 071040/ и 071089 /стар 071015/ в местност "Гайдовец"; 085032 /стар 085030/ и 085034 /стар 085029/ в местност "Враилец", от вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен, в частта му, с която се одобрява ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод и ПУП за имоти 086048 /стар 086027/ в местност "Сюлейманов кладенец" и 087045 /стар 087036/ в местност "Кънковото" в землище с. Бяла, община Сливен. като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на Общински съвет Сливен направени по делото разноски в общ размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева.  ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на "Уинд енерджи 2007" ЕООД направени по делото разноски в размер на 300,00 /триста/ лева. 
22 Административно дело No 249/2009 Дела по КСО ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДИРЕКТОРА НА РУ СО- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.1.2010г., в законна сила от 7.10.2010г.
Решение № 213 / 21.01.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 12 /29.07.2009г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е оставена без уважение жалбата на община Котел срещу разпореждане № 619 / 26.05.2009г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" при РУ "СО " Сливен, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е определена сумата и постановено събирането й по ревизионен акт за начет вх.№ 301/18.05.2009 г. в размер на 18 887,49 лв. от които 11 587,15 лв. главница и 7 300,34 лв. лихва, начислени до 30.04.2009г., за неправилно изплатени от жалбоподателя суми на Айше Дургут Кушчу и Джумазие Хамза Чобан, представляващи парични обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете до 2 год. на същите лица за периода 01.03.2005г. - 31.03.2008 г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РУ "СО" Сливен да заплати на Община Котел сумата от 260 лв. /двеста и шестдесет/ лв., представляваща деловодни разноски. 
23 Административно дело No 253/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Д. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.2.2010г., в законна сила от 29.9.2010г.
Решение № 6 / 02.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-10-10 от 28.07.2009 година на Началника на РДНСК - Сливен, с която е отхвърлена жалбата на Д.П.Д. против Разрешение за строеж № 133/16.06.2009 година, издадено от Гл. архитект на Община Сливен за строеж "Жилищна сграда - ремонт и преустройство на съществуваща стопанска постройка" в УПИ VІІІ-167, в кв.20 по плана на с. Ичера, общ. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
24 Административно дело No 254/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 11.2.2010г.
Решение № 200 / 15.01.2010 г. - ОТМЕНЯ точка 2. от Решение № 429 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 34 от заседание, проведено на 28.07.2009 г., с която на основание чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Общински съвет Нова Загора предоставя на "ЕВН България Електроразпределение" АД КЕЦ - Нова Загора, имоти с номера: № 35015 - лозе, 237 - пасище, мера, № 164 - пасище, мера, № 77 - пасище, мера, № 69 - пасище, мера, всички находящи се в землището на с. Събрано, общ. Нова Загора, за изграждане на въздушен електропровод Ср.Н-20 кV, отклонение за ТП "Запад" с. Събрано.
25 Административно дело No 257/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЗКПУ КЕРМЕН ГР. КЕРМЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.1.2010г., в законна сила от 13.1.2010г.
Решение № 215 / 13.01.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 281 от 10.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания - гр. София, с което е оставена без уважение жалба вх. № 0119/2002/005555/27.07.2009 г. на Кооперация "ЗКПУ Кермен" гр. Кермен, със седалище и адрес на управление : гр. Кермен, община Сливен, представлявана от Председателя М.В.Л., чрез адвокат Д.О. ***, подадена срещу отказ на публичен изпълнител при АДВ-РД-Бургас /ИРМ-Сливен/ да прекрати изпълнително дело № 119/2002 г., по описа на същата дирекция, в частта, в която е прието, че не са погасени по давност вземанията по Разпореждане № 1361/17.12.1999 г. на РУСО - Сливен, като незаконосъобразно, и вместо него постановява:ОТМЕНЯ отказа на публичния изпълнител към Регионална дирекция - Бургас /ИРМ - Сливен/ при Агенцията за държавни вземания, гр. София да прекрати производството по изпълнително дело № 119/2002 година, за събиране на вземанията по Разпореждане № 1361/17.12.1999 г. на РУСО - Сливен. ИЗПРАЩА преписката на публичния изпълнител към Регионална дирекция - Бургас /ИРМ - Сливен/ при Агенцията за държавни вземания, гр. София за изпълнение на горните указания. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация "ЗКПУ Кермен" гр. Кермен, със седалище и адрес на управление : гр. Кермен, община Сливен, представлявана от Председателя М.В.Л., чрез адвокат Д.О. *** против Решение № 281 от 10.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания - гр. София, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Агенцията за държавни вземания, гр. София да заплати на Кооперация "ЗКПУ Кермен" гр. Кермен, със седалище и адрес на управление : гр. Кермен, община Сливен, представлявана от Председателя М.В.Л., сумата от 229 /двеста двадесет и девет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. 
26 Административно дело No 261/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Х.,
И.Х.Х.,
А.И.Х.
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.1.2010г., в законна сила от 4.2.2010г.
Решение № 212 / 13.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Х., И.Х.Х. и А.И.Х. *** срещу Заповед № ДК-09-07 от 13.08.2009 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е наредено спиране на изпълнението на строително и монтажни работи на строеж "Пристройка към жилищна сграда" в УПИ ХІІ - 8505, кв.482 по плана на гр.Сливен, с административен адрес ул."Д. Т." № 1, гр.Сливен и е предписано изпълнение на укрепителни работи за недопускане на аварии и щети като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Х.Х. , ЕГН **********, И.Х.Х. , ЕГН ********** и А.И.Х., ЕГН ********** *** да заплатят на РДНСК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. 
27 Административно дело No 262/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Д.,
В.С.Д.
РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 24.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-12 от 17.08.2009 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на К.П.Д. и В.С.Д.,***, срещу Разрешение за строеж № 160 от 13.07.2009 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за строеж: "Подпорни стени" и "Ограда" в ПИ пл. № 1403 и имот с идентификатор 67338.510.382, кв. 49 по плана на кв. "Комлука", гр. Сливен, ул. "Стефан Пейчев" № 3-а, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, за произнасяне по жалбата на: К.П. Драгоманки и В.С.Д.,***, ул. "Иларион Драгостинов" № 6, срещу Разрешение за строеж № 160 от 13.07.2009 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за строеж: "Подпорни стени" и "Ограда" в ПИ пл. № 1403 и имот с идентификатор 67338.510.382, кв. 49 по плана на кв. "Комлука", гр. Сливен, ул. "Стефан Пейчев" № 3-а, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол- Сливен, да заплати на: К.П. Драгоманки и В.С.Д.,***, деловодни разноски в размер на 390 / триста и деветдесет / лева. 
28 Административно дело No 264/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.2.2010г., в законна сила от 23.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., подадена против Заповед № РД-09-709 от 20.08.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 103 - за неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация и непоставяне на окончателна диагноза при ИЗ № 5 от 01.01.2009 г. на Илия Василев Илиев и ИЗ № 100 от 05.01.2009 г. на Симеон Ганчев Димитров, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър"" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, сумата от 250 / двеста и петдесет / лева, от които: 150 / сто и петдесет / лева - разноски за вещо лице, и 100 / сто / лева - юрисконсултско възнаграждение. 
29 Административно дело No 265/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.2.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 708/20.08.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във връзка с чл. 232, чл. 243 и чл. 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 28/25.06.2009 г. на Арбитражна комисия за разглеждане на медицински спорове - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 47, изразяващо се в неспазване на диагностично - лечебния алгоритъм при 21 бр. ИЗ, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 3 780,00 /три хиляди седемстотин и осемдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в размер на общо 225,00 /двеста двадесет и пет/ лева. 
30 Административно дело No 281/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ ЕТИ ИВАНКА ПЕТКОВА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.1.2010г., в законна сила от 6.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 1144/31.07.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която, на основание чл. 21 ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 9б ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 43 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Сливен /към 2002 г., 2003 г. и 2004 г./, на ЕТ "Ети - И.П."*** е определен размер на дължими годишни такси за упражняване на дейността продажба на спиртни напитки за периода от 01.01.2002 г. до 31.10.2004 г., възлизащ общо на 1 598,80 /хиляда петстотин деветдесет и осем 0,80/ лева главница и лихви. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Едноличен търговец И.М.П. с фирма "Ети - И.П.", със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Ст. Пейчев" № 10 разноски в размер на 420,00 /четиристотин и двадесет/ лева. 
31 Административно дело No 282/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МУЛТИ ХАД ООД - БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 18.2.2010г., в законна сила от 20.9.2010г.
Определение от 29.04.2010 г. ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.02.2010 год. за даване ход на производството по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "МУЛТИ ХАД" ООД, БУЛСТАТ ... със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Рилска" № 40 , подадена чрез управителя Д.Х.С. срещу Заповед № РД-15-1182/14. 08. 2009 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено частично изменение на ПУП за имот 074074, отреден за "Вятърен генератор" и ПУП за имот 074078 в м. "Домусчи дере" от землището на с. Бяла, община Сливен с предвидено обединяване и указана в плана за застрояване възможност за разполагане на вятърен генератор с по-голяма мощност в новообразувания обединен поземлен имот. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 282/ 2009 г. 
32 Административно дело No 291/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Х.,
П.П.Х.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.4.2010г., в законна сила от 14.1.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-14/11.09.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 145/29.06.2009 г. издадено от Главния архитект на Община гр. Сливен, с което е допуснато „Преустройство и смяна предназначението на част от съществуваща сграда в кафе-аперитив” в УПИ № ІІ-8460, в кв. 68 по плана на ЦГЧ – гр. Сливен, с адрес ул. „Асен Златаров” № 20, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РДНСК – Югоизточен район, да заплати на Д.В.Х. с ЕГН ********** и на П.П.Х. с ЕГН ********** ***, сумата от 1060 лв. направени по делото разноски. 
33 Административно дело No 296/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.Н. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 1.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-300 от 15.07.2009 год. издадена от Началника на СГКК-Сливен, в частта с която се одобрява изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен по отношение на сграда с идентификатор 67338.604.19.2, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА  ОСЪЖДА Началника на СГКК-Сливен да ЗАПЛАТИ на Б.Д.Н. ЕГН ********** ***-27 разноски по делото в общ размер 200 лева, от които 150 лева адвокатски хонорар и 50 лева представляващи депозит за вещо лице. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на заинтересованите страни “Декотекс” АД гр.Сливен, “Миг-1” ЕООД, С.Д.П., Е.Й.П., Р.Л.Т., Д.П.Т., Ц.Б.М., Р.Г.Т.-И., Ф.Т.Н., Б.Т.И., Г.А.С., Е.Б.С. и Д.Д.С.. 
34 Административно дело No 300/2009 Други административни дела П.Д.Ч. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.2.2010г., в законна сила от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Ч. ***, ЕГН ********** срещу т. 5 от Решение № 4/04.09.2009 г. на Комисията по чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие" гр. Сливен, с което на основание чл. 35 т. 4, във вр. с чл. 37 ал. 1 от ЗОЗЗ, е отменена т. 1 от Решение № 1/01.02.2007 г., с което, предвид неизвършено застрояване в законоустановения срок, е променено предназначението на 5 000 кв.м. земеделска земя от седма категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 062033 и 062035 в землището на с. Бяла, общ. Сливен, собственост на В.К.В. /нов собственик П.Д.Ч./ и отменя т. 1 от Решение № 7/06.12.2006 г., с което е променено предназначението на 2 500 кв.м. земеделска земя от седма категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 062034 в землището на с. Бяла, общ. Сливен, собственост на В.К.В. /нов собственик П.Д.Ч./, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Д.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на "Уинд енерджи 2007" ЕООД, гр. Сливен разноски в размер 300,00 /триста/ лева.ОСЪЖДА П.Д.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.ОСЪЖДА П.Д.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на Кмета на Община Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
35 Административно дело No 309/2009 Други административни дела МОРСКИ ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЕКОАГРО ООД - РУСЕ,
ЮЖЕН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
СИН ВЯТЪР ООД РУСЕ
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 16.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Морски вятър" ООД гр. Русе, "Екоагро" ООД гр. Русе, "Южен вятър" ООД гр. Русе и "Син вятър" ООД гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. срещу т. т. 9, 10 и 11 и т. 4 от Решение № 4/04.09.2009 г. на Комисията по чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие" гр. Сливен, с което на основание чл. 35 т. 4, във вр. с чл. 37 ал. 1 от ЗОЗЗ, предвид неизвършено застрояване в законоустановения срок са отменени т. 2 от решение № 7/06.12.2006 г., т. т. 10 и 11 от решение № 2/03.04.2008 г. и т. 8 от решение № 7/14.12.2007 г., като с последните е съответно променено предназначението на 1 200 кв.м. земеделска земя от седма категория, неполивна, собственост на "Теомарт" ООД/нови собственици "Морски вятър" ООД и "Екоагро" ООД/, за изграждане на обект "Вятърни генератори" върху имоти № № 079083, 079046, 080037, 079077 и 080035 в м. "Папас кайра" в землището на с. Бяла, променено предназначението на 400 кв.м. земеделска земя от седма категория, собственост на "Теомарт" ООД /нов собственик "Син вятър" ООД/ за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имоти № № 081036 и 079087 в землището на с. Бяла, променено предназначението на 800 кв.м. земеделска земя от седма категория, собственост на "Теомарт" ООД /нови собственици "Южен вятър" ООД и "Син вятър" ООД/ за изграждане на обект "Вятърни генератори" върху имоти № № 081032, 081034, 080040 и 081030 в землището на с. Бяла, общ. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Морски вятър" ООД гр. Русе, "Екоагро" ООД гр. Русе, "Южен вятър" ООД гр. Русе и "Син вятър" ООД гр. Русе, всички със седалище и адрес на управление ул. "Олимпи Панов" № 19, ет. 4 ап. 20, представлявани от Т.Т.Ч. да заплатят на "Уинд енерджи 2007" ЕООД, гр. Сливен разноски в размер 300,00 /триста/ лева.  ОСЪЖДА "Морски вятър" ООД гр. Русе, "Екоагро" ООД гр. Русе, "Южен вятър" ООД гр. Русе и "Син вятър" ООД гр. Русе, всички със седалище и адрес на управление ул. "Олимпи Панов" № 19, ет. 4 ап. 20, представлявани от Т.Т.Ч. *** разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
36 Административно дело No 311/2009 Други административни дела КОНТИНЕНТАЛ 9000 ООД БУРГАС КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.1.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Континентал - 9000" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл. 1Б, вх. 4, ет. 3, представлявано от управителя Д.А.Я., подадена против т. 8 от Решение № 4 от 04.09.2009 г., издадено от Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция "Земеделие" - Сливен, с която на основание чл. 35, т. 4 във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗОЗЗ, е отменена т. 1 от Решение № 6 от 12.10.2006 г., с което е променено предназначението на 6 003 кв.м. земеделска земя от девета категория, неполивна, за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 069039 в землището на с. Бяла, община Сливен, област Сливен, собственост на Ервант Етварт Канчелян /нов собственик "Континентал - 9000" ООД/.  ОСЪЖДА Търговско дружество "Континентал - 9000" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл. 1Б, вх. 4, ет. 3, представлявано от управителя Д.А.Я., да заплати на Търговско дружество "Уинд Енерджи 2007" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 22, сумата от 300 / триста лева /, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Търговско дружество "Континентал - 9000" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл. 1Б, вх. 4, ет. 3, представлявано от управителя Д.А.Я.,***50 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: "Уинд Енерджи 2007" ЕООД - Сливен, Областен управител на Област Сливен и Кмета на Община Сливен. 
37 Административно дело No 312/2009 Други административни дела УИНД ПАУЪР ООД СЛИВЕН КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Уинд пауър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Г.СТ." № 25, вх. "В", ап. 7, представлявано от управителя Д.С.Б., подадена против решение, издадено от Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция "Земеделие" - Сливен, обективирано в т. 1 от Протокол № 4 от заседание на Комисията, проведено на 04.09.2009 г., с което на основание чл. 35, т. 4 във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗОЗЗ, е отменена т. 1 от Решение № 8 от 01.12.2005 г., с което е променено предназначението на 15 003 кв.м. земеделска земя от седма категория, неполивна, за изграждане на обект: "Вятърен генератор" върху имоти № 060029 и № 060030 в землището на с.Б., община Сливен, област Сливен, собственост на "Уинд пауър" ООД - Сливен. ОСЪЖДА Търговско дружество "Уинд пауър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Г.СТ." № 25, вх. "В", ап. 7, представлявано от управителя Д.С.Б., да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Търговско дружество "Уинд пауър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Г.СТ." № 25, вх. "В", ап. 7, представлявано от управителя Д.С.Б., да заплати на Търговско дружество "Уинд Енерджи 2007" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 22, сумата от 300 /триста лева/, представляваща разноски по делото. 
38 Административно дело No 312/2009 Други административни дела УИНД ПАУЪР ООД СЛИВЕН КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2010г., в законна сила от 8.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на “Уинд пауър” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Г.СТ.” № ..., представлявано от управителя Д.С.Б., за допълване на Решение № 33 от 30.03.2010 г., постановено по административно дело № 312 / 2009 г. по описа на Административен съд – Сливен, като неоснователна.
39 Административно дело No 316/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МУЛТИ ХАД ООД - БУРГАС КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
Решение № 9 /03.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мулти хад" ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.С., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Рилска" № 40, ет. 6 подадена срещу т. 6 и т. 12 от Решение № 4 от 04.09.2009г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, с които на основание чл.35, т. 4 във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за опазване на земеделската земя Комисията е отменила т.9 от свое решение №1/01.02.2024.01.2008 год., с което е променено предназначението на 950 кв.м. земеделска земя от ІХ категория, неполивна за изграждане на обект : "Вятърен генератор" върху имот № 069042 в землището на с. Б, общ. С., обл. С., собственост на "Мулти хад" ООД и съответно е отменила т.1 от свое решение № 6/12.10.2006 год., с което е променено предназначението на 9 003 кв.м. земеделска земя от ІХ категория, неполивна за изграждане на обект: "Вятърен генератор" върху имот № 074025 в землището на с. Б, общ. С., обл. С., собственост на В. П. В.и П. В. П.(нов собственик "Мулти хад" ООД ), като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
40 Административно дело No 323/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.З. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.4.2010г., в законна сила от 8.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.З. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-18-54 от 25.08.2009 г., издадена от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, с която на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ичера, община Сливен, област Сливен, в частта й относно западната граница на имот № 32915.501.319, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.Г.З. с ЕГН: **********,***, да заплати на П.Н.В. с ЕГН: ********** ***, сумата от 380 / триста и осемдесет / лева, представляваща разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: П.Н.В. с ЕГН: ********** и М.Н.Ч. с ЕГН: **********, и двамата с адрес:***. 
41 Административно дело No 324/2009 Други административни дела Й.Ц.Ч. ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 4.2.2010г.
ОПР. / 04.02.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 324 / 2009 г. по описа на Административен съд гр. Сливен. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд - град Ямбол.
42 Административно дело No 325/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.И.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 2.11.2010г.
Решение № 201 / 15.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 36-А-8, подадена против Заповед Рег. № 1840 от 14.10.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на основание чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР във връзка с чл. 230, ал. 2, т. 4 от ППЗМВР, във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 12 от ППЗМВР, във връзка с чл. 18, т. 1 от Инструкция № Із-1015 от 04.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, на държавен служител, категория Д, главен полицай В.И.К., младши полицейски инспектор в "Териториална полиция" на група "Охрана на обществения ред" в Районно управление - Котел при Областна дирекция на МВР-Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "уволнение"; и на основание чл. 245, ал. 1, т. 8 от ЗМВР, за наложено дисциплинарно наказание "уволнение", е прекратено служебното правоотношение с държавен служител, категория Д, главен полицай В.И.К., младши полицейски инспектор в "Териториална полиция" на група "Охрана на обществения ред" в Районно управление - Котел при Областна дирекция на МВР - Сливен, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА В.И.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 36-А-8, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
43 Административно дело No 326/2009 Други административни дела П.Г.К.,
Е.Г.Н.,
С.Т.П.,
Н.Д.Т.,
Т.Д.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 30.1.2010г.
ОТМЕНЯ мълчаливият отказ на Кмета на Община Сливен, да се произнесе по искане с вх. № 5700-330 от 02.10.2009 г. на ОС "Земеделие" Сливен за издаване на заповед за настаняване на наследниците на П.Т.К.,***.10.9 от кадастралната карта на с.Мечкарево, общ Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Сливен за издаване на мотивирана заповед по направеното искане, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона. ЗАДЪЛЖАВА административния орган да се произнесе в 14 дневен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.Г.К. ***, Е.Г.Н. ***, С.Т.П. ***, Н.Д.Т. *** и Т.Д.Т. ***, направените по делото разноски в размер на 610 (шестотин и десет) лева. 
44 Административно дело No 327/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.1.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
На основание чл. 159 т. 4 от АПК съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. подадена против Заповед № РД - 15-1472 от 30.10.1998 год.; Заповед № РД-15-1473 от 30.10.1998 год.; Заповед № РД 15-882/1999 год. и Заповед № РД - 15-883/1999 год., всички издадени от Кмета на Община Сливен ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 327/2009 год. по описа на Административен съд - Сливен. 
45 Административно дело No 334/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Ж.Х. ИЗП.ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.5.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Заповед № РД-18-54/25.08.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр. София, в частта относно поземлен имот с идентификатор № 32915.501.411 в село Ичера, като ЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ искането на П.Ж.Х. за присъждане на разноски като НЕОСНОВАТЕЛНО. 
46 Административно дело No 335/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Р.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.2.2010г., в законна сила от 4.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Р.Г. срещу Заповед № РД - 18-54/25.08.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ичера, община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 335/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
47 Административно дело No 336/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.Б.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 21.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Б.-П., с ЕГН: **********,***, със съдебен адрес: с. Ичера, община Сливен, подадена против Заповед № РД-18-54 от 25.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, с която на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ичера, община Сливен, област Сливен, в частта й относно записването на имот № 32915.70.20 на Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА М.К.Б.-П., с ЕГН: **********,***, да заплати на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща разноски по делото.ОСЪЖДА М.К.Б.-П., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Административен съд - Сливен, сумата от 250 / двеста и петдесет / лева, представляваща разноски за вещо лице.Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Община Сливен. 
48 Административно дело No 338/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.С.,
Д.М.М.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 30.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на: С.И.С. ***, ул. "22-ри септември" № 8, вх. "Б", ет. 5, ап. 20, и Д.М.М. ***, подадена против Заповед № РД-18-54 от 25.08.2009 г., издадена от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, с която на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ичера, община Сливен, област Сливен, в частта й относно имот № 32915.501.105, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице И.Д. ***. 
49 Административно дело No 343/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Б. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 24.6.2010г.
Решение № 214 / 15.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б. ***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" №152, с която се иска прогласяване на нищожност на Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 30.03.2009 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа", находяща се в селищно образувание "Изгрев", кадастрален № 2056, местност "Дюлева река" №152 по плана на гр.Сливен, изпълнен Н.К.Б. и Й.И.Б. като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участие на заинтересованата страна - Й.И.Б. ***. 
50 Административно дело No 343/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Б. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение (второ) от 10.2.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 214 от 15.01.2010 г. , постановено по адм. дело № 343 по описа за 2009 г. на Административен съд Сливен, като в мотивите на решението на стр.1, ред 12, вместо " Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 30.03.2009г. на Началник РДНСК Сливен ", да се чете " Заповед № ДК -02-СЛ-03 от 30.03.2009г.", и в диспозитива на решението на стр.5, ред 8, вместо "Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 30.03.2009г. на Началник РДНСК Сливен , да се чете " Заповед № ДК -02-СЛ-03 от 30.03.2009г." РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му и връчването на препис от съдебния акт. 
51 Административно дело No 344/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.1.2010г., в законна сила от 22.6.2010г.
Решение № 205 / 20.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" №152 за обявяване нищожност на Заповед № ДК-02-СЛ-04 от 30.03.2009 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа(стая, предверие, баня и тоалетна)", находящ се в селищно образувание "Изгрев", кадастрален № 2056, местност "Дюлева река" №152 по плана на гр.Сливен, изпълнен Н.К.Б. и Й.И.Б. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.К.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" №152 да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
52 Административно дело No 345/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.1.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
Решение № 5 / 21.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б. ***, селищно образувание "И.", местност "Д. р." № 152 срещу Заповед № ДК-02-СЛ-05 от 30.03.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Вилна сграда на два етажа", находяща се в селищно образувание "И.", кадастрален № 2056, местност "Д. р." №152 по плана на гр.Сливен, изпълнен от Н.К.Б. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.К.Б. ***, селищно образувание "И.", местност "Д. р." № 152 да ЗАПЛАТИ на Началника на РДНСК - Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
53 Административно дело No 348/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.А.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.5.2010г., в законна сила от 15.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.С., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД – 15 – 1493/19.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 195 ал. 5 от ЗУТ е наредено да премахне металната конструкция – тип “навес”, находяща се в южната част на имота му, определен е 7 – дневен срок за доброволно премахване на конструкцията и принудително такова в седемдневен срок след изтичане на определения за доброволно премахване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.А.С., ЕГН **********,*** да заплати на М.В.П. *** разноски в общ размер 300,00 /триста/ лева. ОСЪЖДА Д.А.С., ЕГН **********,*** да заплати на Община Сливен разноски в общ размер 250,00 /двеста и петдесет/ лева. 
54 Административно дело No 350/2009 Други административни дела ЕТ МАРЧЕВ 91 МАРЧО МАРЧЕВ С. ТОПОЛЧАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
Решение № 182 / 04.01.2010 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1321/16.09.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ на ЕТ "Марчев-91- Марчо Марчев", БУЛСТАТ 829012492, със седалище и адрес на управление с.Тополчане, община Сливен, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2008 г. за търговски обект Склад, с адрес: ул. "Асеновска" № 121, в гр. Сливен, в размера на 2000 лв. главница и лихва 997,98 лева, като намаля същото на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) главница и 748,37 лв. (седемстотин четиридесет и осем лева и тридесет и седем стотинки) лихва към 10.09.2009 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ "Марчев-91- Марчо Марчев", БУЛСТАТ 829012492 сумата от 32 лв.(тридесет и два лева) направени по делото разноски. ОСЪЖДА ЕТ "Марчев-91- Марчо Марчев", БУЛСТАТ 829012492 да заплати на Община Сливен сумата от 128 лв.(сто двадесет и осем лева) направени по делото разноски.  
55 Административно дело No 354/2009 Дела по ЗМВР Х.А.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.2.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Решение № 19 / 08.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. ***, в частта с която е направено искане за обявяване на нищожност на Заповед № 1995/10.11.2009 год. издадена от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е поправена очевидна фактическа грешка в заповед № 1297/22.07.2009 год. и заповед № 1358/03.08.2009 год. и двете издадени от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, като след поправката следва да се чете "решение № 8/2008 год. на Сливенски военен съд по АНД № 8/2008 год." като НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. *** против Заповед № 1995/10.11.2009 год. издадена от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е поправена очевидна фактическа грешка в заповед № 1297/22.07.2009 год. и заповед № 1358/03.08.2009 год. и двете издадени от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, като след поправката следва да се чете "решение № 8/2008 год. на Сливенски военен съд по АНД № 8/2008 год." като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Х.А.Х. ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на Директора на ОД на МВР гр.Сливен разноски-юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 
56 Административно дело No 355/2009 Други административни дела Р.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
Решение № 7 / 03.02.2010 г. - ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-18324/06.11.2009 година, с който на Р.А.М.,*** е отказано издаване на удостоверение за наследници на А. Й. Г.починал на 05.04.1945 година, акт за смърт № 309/04.05.1945 година на Община Сливен.  ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Сливен да издаде удостоверение за наследниците на А. Й. Г.починал на 05.04.1945 година, акт за смърт № 309/04.05.1945 година на Община Сливен в седмичен срок от влизането на решението в сила.  ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на Р.А.М.,*** направените по делото разноски в размер на 85 (осемдесет и пет) лева 
57 Административно дело No 367/2009 Други административни дела Ш.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
Решение № 10 / 22.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.А., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1978 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на Ш.А. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г.
58 Административно дело No 368/2009 Други административни дела И.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2010г., в законна сила от 19.3.2010г.
Решение № 11 / 22.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1974 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на И.С. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г.
59 Административно дело No 369/2009 Други административни дела И.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 5.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С., гражданин на Иран, с адрес: гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1975 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на основание чл. 41, т. 1 от ЗЧРБ и поради това че И.С. няма документ за самоличност и средства, осигуряващи възможност за обратно връщане, и не може да удостовери влизането си в страната по законоустановения ред, е заповядано принудително да се отведе до границата лицето И.С., гражданин на Иран, без документ за самоличност. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
60 Административно дело No 370/2009 Други административни дела А.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 9.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А., гражданин на Ирак, роден на *** год., с адрес гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ - Бусманци, против заповед № 1980 от 06.11.2009 год. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 42 з, ал.2 от ЗЧРБ е наложена на А.А. забрана за влизане в Р България до 06.11.2014 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА
61 Административно дело No 371/2009 Други административни дела А.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.1.2010г., в законна сила от 25.2.2010г.
Решение № 206 / 12.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А. (ADIL AHMATSALI) - роден на *** г., гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1981 от 06.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на основание чл. 41 т.1 от ЗЧРБ е разпоредено А.А. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА
62 Административно дело No 372/2009 Други административни дела А.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.1.2010г., в законна сила от 25.2.2010г.
Решение № 207 / 12.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р. (ALI RASHID RAHMAN) - роден на *** г., гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1969 от 06.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на основание чл. 41 т.1 от ЗЧРБ е разпоредено А.Р.Р. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА
63 Административно дело No 373/2009 Други административни дела А.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2010г., в законна сила от 15.3.2010г.
Решение № 12 / 22.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р., гражданин на Ирак, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1968 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на А.Р.Р. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г.
64 Административно дело No 374/2009 Други административни дела Д.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 5.2.2010г.
Решение № 209 / 04.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1971 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на Д.П. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
65 Административно дело No 375/2009 Други административни дела Д.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 25.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П., гражданин на Иран, роден на *** год., с адрес гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ - Бусманци, против заповед № 1972 от 06.11.2009 год. издадена от директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41 т. 1 от ЗЧРБ е разпоредил Д.П. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА  
66 Административно дело No 377/2009 Други административни дела ЕТ ДЖОКЕР КОМПЛЕКТ ЮЛИЯН СТЕФАНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.4.2010г., в законна сила от 6.1.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-1314/15.09.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такса по чл. 113 от ЗМДТ на ЕТ "Джокер Комплект - Ю.С.", БУЛСТАТ 119023263, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Райко Даскалов" № 9, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. за търговски обект кафе аперитив, с адрес: ул. "Райко Даскалов" № 9, в гр. Сливен, в размер на 400 лв. главница и лихва 301.90 лева, към 10.09.2009 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "Джокер Комплект - Ю.С.", БУЛСТАТ 119023263, сумата от 12 лв.(дванадесет лева) направени по делото разноски. ОСЪЖДА "Джокер Комплект - Ю.С.", БУЛСТАТ 119023263 да заплати на Община Сливен сумата от 168 лв.(сто шестдесет и осем лева) направени по делото разноски.  ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 130 /сто и тридесет / лева, представляваща направени разноски по делото за експертиза 
67 Административно дело No 378/2009 Други административни дела ДОМЕЙН БОЙАР АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.4.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15-1133/31.07.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ на "Домейн Бойар" АД, БУЛСТАТ 122078052, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2008 г. за търговски обект Склад на едро, с адрес: кв."Промишлена зона-запад" ул."Старозагорско шосе" гр.Сливен, в размера на 2500 лв. главница и лихва 1213,07 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗМЕНЯ Заповед № 15-1133/31.07.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ на "Домейн Бойар" АД, БУЛСТАТ 122078052, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2008 г. за търговски обект "Магазин" (Временна приемна и зала за дегустация -изба Сливен), с адрес: кв."Промишлена зона", ул."Старозагорско шосе" гр.Сливен, в размера на 1500 лв. главница и лихва 731,62 лева, като определя същото на 1200 лв. (хиляда и двеста лева) главница за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2007 г. и 662,04 лв (шестотин шестдесет и два лева и четири стотинки) лихва към 31.07.2009 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Домейн Бойар" АД гр.София, ЕИК 122078052 да заплати на Община Сливен сумата от 105 лв.(сто и пет лева) направени по делото разноски.  
68 Административно дело No 380/2009 Други административни дела К.Д.Н.,
Б.Н.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.4.2010г., в законна сила от 24.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да предприема действия за промяна на влязъл в сила ПУП - план за регулация с ограничителни линии на застрояване на ул. "Г.С.Раковски" от о.т. 228 до о.т.411, гр. Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Община-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
69 Административно дело No 381/2009 Други административни дела ЕТ Д-Р МАРИАННА КИРИЛОВА АСИП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-1021 от 10.11.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с която на ЕТ "Д-р Марианна Кирилова - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ"- гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 990 / деветстотин и деветдесет / лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на Едноличен търговец Марианна Георгиева Кирилова с ЕГН: **********, с фирма "Д-р Марианна Кирилова - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ", със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Антон Иванов" бл. 8, вх. "А", ет. 10, ап. 55, сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
70 Административно дело No 382/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.3.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 371 /26.10.2009г. на Общински съвет Котел, с което се изменя и допълва чл.36, 37а , чл.52, т.11, 43, 77 , 80 , т.89, и отменя чл.52 , т.32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 78 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел, обективирано в стр.7 до стр.11 вкл. от протокол №28 / 26.10.2009г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 200 (двеста ) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.  
71 Административно дело No 383/2009 Други административни дела В.В.Д. КМЕТА НА С. ЖЕЛЬО ВОЙВОДА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Решение № 8 / 03.02.2010 г. - ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на с.Жельо войвода, община Сливен, обективиран в писмо изх. № 494/05.11.2009 година, с който на В.В.Д., ЕГН **********,*** е отказано издаване на удостоверение за наследници на М. Г. Р. починал на 28.06.1945 година. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на с.Жельо войвода община Сливен да издаде удостоверение за наследниците на М. Г. Р. починал на 28.06.1945 година, в седмичен срок от влизането на решението в сила.  
72 Административно дело No 388/2009 Дела по КСО Й.С.Й. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.2.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Й. *** в качеството му на земеделски производител срещу Решение № 17/17.11.2009г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на земеделския производител Й.С.Й. срещу разпореждане № 1217/14.10.2009 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО" Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 1 от 06.10.2009 г. на осигурителя Й.С.Й. *** размер общо на 1 382,26 /хиляда триста осемдесет и две 0,26/ лева, от които 949,09 /деветстотин четиридесет и девет 0,09/ лева главница и 433, 17 /четиристотин тридесет и три 0,17/ лева - лихви, начислени до 30.09.2009 г., за неправилно изплатени от оспорващия суми на Г.М.Й., представляващи парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода от м.07.2007 г. до м.12.2007 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА Й.С.Й., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Директора на РУ "СО" гр. Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
73 Административно дело No 389/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Б.,
Е.Й.К.
НАЧАЛНИКА НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 22.1.2010г., в законна сила от 3.2.2010г.
ОПР./ 22.01.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Г.Б., ЕГН **********,*** и Е.Й.К., ЕГН **********, с адрес *** против Заповед № КД-14-20-149 от 16.04.2009 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 389/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
74 Административно дело No 391/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Т.,
И.С.Т.,
П.С.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 26.4.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1703 от 10.11.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен работен устройствен план /РУП/ за УПИ Х-6916, ХІ-6915, ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. "Ново село-север" - гр. Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване, като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.С.Т. с ЕГН: **********,***, сумата от 10 / десет / лева, представляваща разноски по делото. 
75 Административно дело No 394/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Д.,
В.Т.Д.,
М.Г.Д.,
П.Д.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
Решение № 20 / 23.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Д., В.Т.Д., М.Г.Д. и П.Д.Г. всички с адрес *** против Заповед № ДК-02-СЛ-12 от 27.11.2009 г. на Началника на РДНСК, гр. Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с § 184, ал. 12 от ПЗР на ЗИД ЗУТ, правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и заповед № РД-13-182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахнат незаконният строеж "стопанска постройка за селскостопанска техника и инвентар", намиращ се в поземлен имот № 162 по плана за земеразделяне с. С., общ. Н. З., като неоснователна.
76 Административно дело No 395/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Д.,
Т.Д.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.4.2010г., в законна сила от 2.4.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-15-252 от 26.02.2009 год. , с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 236 по плана на кв. "Клуцохор" , гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан в плана за застрояване, в частта относно плана за застрояване за УПИ XХ-173 и УПИ XIХ-174 в кв.236 по плана на кв. "Клуцохор", гр.Сливен, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА.
77 Административно дело No 396/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.М.,
Г.А.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.4.2010г., в законна сила от 21.4.2010г.
Решение № 55 / 21.04.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 1228/26.08.2009 год. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 212 по плана на кв."Клуцохор", гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване В ЧАСТТА план за застрояване за обхвата на УПИ ХV-181 и УПИ ХVІ-182, кв. 212 по плана на кв.Клуцохор, гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен представлявана от Кмета на Общината да ЗАПЛАТИ на Г.Д.М. ЕГН ********** *** направените по делото разно 
78 Административно дело No 397/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 18.1.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 397 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 397 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, към административно дело № 396/ 2009 г. по описа на Административен съд Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № РД -15- 1228 от 26.08.2009 г. на Кмета на Община - Сливен.  Жалбоподателят по настоящото дело Г.А.Д.,***, да се впише като жалбоподател в списъка на страните по адм. д. 396/2009 г. по описа на административен съд - Сливен. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
79 Административно дело No 398/2009 Дела по ЗАдм Е.Ю.Е. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.3.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю.Е., ЕГН **********,*** срещу Заповед № РД - 11 - 20 - 74 от 04.12.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 5 ал. 2 от ЗПГРРЛ е отказано да се удовлетвори искане вх. № 94ЕЕ/0016/20.10.2009 г. на Е.Ю.Е. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Ю.Е., ЕГН **********,*** да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
80 Административно дело No 399/2009 Дела по ЗАдм КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Сливен, подадена против Заповед № РД-11-15-15 от 30.11.2009 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 9б, ал. 3 от ЗМДТ, чл. 97, ал. 1 във връзка с чл. 93, ал. 4 от АПК, чл. 31, т. 5 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗА, е отменена Заповед № РД-15-1104 от 28.07.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице ЕТ "Ялански - Иван Стойчев" със седалище: с. Чинтулово, община Сливен. 
81 Административно дело No 402/2009 Дела по ЗМСМА АТМ БЪЛГАРИЯ ООД ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. срещу Решение № 733 от 29.10.2009 г. на Общински съвет Сливен, в частта, с която по т. 3 е одобрен ПУП за имот № 085040 /стар 085020/ в местност "Враилец" в землището на с. Бяла, общ. Сливен от разширение на вятърно - генераторен парк с. Бяла, община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на Общински съвет Сливен направени по делото разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на "Уинд енерджи 2007" ЕООД направени по делото разноски в размер на 300,00 /триста/ лева.  
82 Административно дело No 403/2009 Други административни дела Т.З.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.2.2010г., в законна сила от 7.4.2010г.
Отхвърля жалбата на Т. *** срещу Заповед № РД - 15 - 1906/11.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е прекратено производството по молба вх. № 9400 - 18138/22.10.2009 г. за отмяна на отчуждаване на имот пл. № 425, кв. 467 по плана на кв. "Ново село - изток", гр. Сливен, поради недопустимост на искането.   
83 Административно дело No 404/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 23.7.2010г.
Решение № 109 / 06.07.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-1127/16.12.2009 год. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 год. и Арбитражно решение № 44/12.11.2009 год. на Арбитражна комисия за разрешаване на медицински спорове гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 33 и Клинична пътека № 34, е наложена санкция по чл. 238, ал. 4, т.4, б. “б” от НРД 2006 г. – финансова неустойка в размер на 16 380,00 /шестнадесет хиляди триста и осемдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която е наложена санкция – финансова неустойка в общ размер на 14 940,00 /четиринадесет хиляди деветстотин и четиридесет/ лева за 83 /осемдесет и три/ нарушения по КП № 33 и КП № 34, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Царица Йоанна” ЕООД гр.Сливен подадена срещу Заповед № РД-09-1127/16.12.2009 год. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, в частта относно осем клинични случая с ИЗ № № 1536, 1581, 1242, 1317, 1660, 1770 по КП № 33 и ИЗ № 1439 и № 1345 по КП № 34 като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на МБАЛ “Царица Йоанна” ЕООД представлявано от Марианна Падарева със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Булаир” № 49 направените по делото разноски в размер на 1 043 /хиляда четиридесет и три/ лева. ОСЪЖДА МБАЛ “Царица Йоанна” ЕООД гр.Сливен представлявано от Марианна Падарева със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Булаир” № 49 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК гр.Сливен направените по делото разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 68 /шестдесет и осем/ лева. 
84 Административно дело No 1/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.К. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.6.2010г., в законна сила от 7.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № ДК-09-08 от 04.12.2009 г., издадена от Началника на РДНСК – Сливен /сега Сектор Сливен към РДНСК Югоизточен район/, с която на основание чл. 224, ал. 7 от ЗУТ във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 12 и т. 13 от ЗУТ, дадени със Заповед № РД-13-040 от 30.01.2006 г. на Началника на ДНСК, е наредено: спиране изпълнението на строителните и монтажните работи на строеж „Жилищна сграда”, намиращ се в УПИ ХVІ-6361, кв. 363 по плана на кв. „Ново село” гр. Сливен, с административен адрес ул. „Пейо Яворов” № 92, извършен от С.Г.К.; определен е срок до 15.01.2010 г. за доброволно изпълнение на заповедта от възложителя и собственика на строежа, като до изтичането на посочения срок да бъдат предприети необходимите действия за освобождаване на строителната площадка от хора, пожаро и взривоопасни материали, и възложителят да извърши обезопасяване на строежа за недопускане на аварии и щети; и е забранен достъпът до строежа, считано от датата на спиране, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: Е.И.П. с ЕГН: **********,***; Б.Д.П. с ЕГН: **********, с адрес:***, ул. “Панайот Хитов” № 61; Ю.П.П. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Сливен, жк „Стоян Заимов” № 91, вх. „В”, ет. 6, ап. 18; В.П.Д. с ЕГН: ********** ***; И.К.Н. с ЕГН: ********** ***; М.И.Н. с ЕГН: **********,***; и А.Ю.К. ***. 
85 Административно дело No 2/2010 Други административни дела СД МЕЛАНИ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ И СИЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.3.2010г., в законна сила от 12.4.2010г.
Решение № 40 / 25.03.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1867 от 04.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 9б, ал. 2 и чл. 113 /изм./ от ЗМДТ, на Събирателно дружество "Мелани - Христо Г. и с-ие", представлявано от управителя К. Георгиен К., със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Желю войвода" № 65 с Булстат: 040495160 за търговски обект "магазин" на адрес "Декотекс" гр. Сливен, са определени такси за административни услуги за периода: 2002 г. - 2008 г., за упражняването на дейността - продажба на тютюневи изделия, и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 2 315, 33 лева, като незаконосъобразна.
86 Административно дело No 3/2010 Дела по ЗАдм Ж.Ж.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.4.2010г., в законна сила от 14.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.Б.,*** срещу Заповед № РД - 11 - 20 - 75 от 04.12.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 5 ал. 2 от ЗПГРРЛ е отказано да се удовлетвори искане вх. № 9111/0065/29.10.2009 год. подадено от наследниците на Желю Иванов Б. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Ж.Ж.Б. ЕГН ********** *** да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
87 Административно дело No 4/2010 Други административни дела К.Д.Н.,
Б.Н.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.3.2010г., в законна сила от 22.3.2010г.
Решение № 37 / 22.03.2010 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-2009/22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в частта относно дължимото обезщетение за 38,96 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор № 67338.513.65 по кадастралната карта на гр.Сливен, целия с площ 340 кв.м., с административен адрес гр. Сливен ул."Антим I" № 1, като завишава оценката от 16 597 лв. на 18 860 лв. (осемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева). ОТХВЪРЛЯ жалбата К.Д.Н. ЕГН ********** и Б.Н.И. ЕГН **********,***, против Заповед № РД-15-2009/22.12.2009 година на Кмета на Община - Сливен, в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати К.Д.Н. ЕГН ********** и Б.Н.И. ЕГН **********,*** сумата 130,00 (сто и тридесет) лева направени по делото разноски. 
88 Административно дело No 5/2010 Други административни дела М.Р.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. Р.М. с ЕГН ********** в качеството си на ЕТ с фирма „Мишел- М.М." със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев" бл.23, вх."В", ет.8, ап.22 против Заповед № РД-15-1907 от 11.12.2009 год. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ „Мишел- М.М.", БУЛСТАТ 119031911със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев" бл.23, вх."В", ет.8, ап.22 да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) направени по делото разноски .  
89 Административно дело No 6/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.Д. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.6.2010г., в законна сила от 22.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Д., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК – 02 – СЛ – 11/23.09.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която на основание чл. 225 ал. 1, във вр. с правомощията по чл. 222 ал. 1 т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД – 13 – 182/25.09.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Плътна ограда”, изпълнен в УПИ ІХ – 209, кв. 21 по плана на с. Кипилово, община Котел, област Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
90 Административно дело No 7/2010 Други административни дела М.Д.В. КМЕТА НА С.ТОПОЛЧАНЕ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.4.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на кметство село Тополчане, община Сливен, обективиран в писмо изх. № ХVІІ-8-660/26.11.2009г., с който на М.Д.В. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Тяна Д.Д., по съпруг и Марчева А. по баща, починала на 29.06.1943 г., акт за смърт № 320/03.07.1943 г.    ВРЪЩА преписката на Кмета на кметство село Тополчане, община Сливен за произнасяне по молбата на М.Д.В. в 14-дневен срок от влизане на решението в сила.   ОСЪЖДА Кметство село Тополчане към Община Сливен да заплати на М.Д.В., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 60 /шестдесет/ лв. 
91 Административно дело No 8/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРКА 99 ООД,
НЕОН 10 ЕООД СЛИВЕН
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 1873 от 04.12.2009 г. на Кмет на Община Сливен, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрено изменението на ПУП с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обхвата на УПИ ХХІV „За жилищно строителство и магазини” в кв. 281 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен, като УПИ ХХІV отпада и от същия се образуват четири нови имота: УПИ ХХІV „За жилищно строителство и магазини”, УПИ ХХV и ХХVІ с отреждане „За КОО” и УПИ ХХVІІ „За паркинг”, съгласно направените поправки със зелен и кафяв цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана за застрояване, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнение на предвидената в закона процедура, съобразно мотивите в настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона.    ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на “Българка - 99” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Хаджи Д.” № 13, ап. 21, представлявано от Р.Г.Д. разноски в общ размер 650,00 /шестстотин и петдесет/ лева.   ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на “Неон 10” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Д. Добрович” бл. 5 вх. “Б” ет. ІІ ап. 11, представлявано от Н.Б.К. разноски в общ размер 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева.   Решението е постановено при участието на заинтересованите лица ЕТ „Банчо – Банчо К.”***, ТБФК „Обединение Сливен”, „Дентален център – 1” ЕООД, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Г.Ж.С., Т.Х.Х., А.С.Б., Р.К.М., М.К.К., П.З.К., Р.В.П., М.И.М., К.В.Г., А.Д.Д., В.Г.Д., Ж.В.Д., К.П.С., И.Г.И., С.Н.К. – П., П.П.П., Л.С.П., В.В.С., С.П.К., К.Г.Б., К.Д.К., М.П.П. и М.Р.К..  
92 Административно дело No 9/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 2.2.2010г., в законна сила от 17.2.2010г.
ОПР. / 02.02.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" № 152, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-04/30.03.2009 г. на Началника на РДНСК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
93 Административно дело No 10/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.2.2010г., в законна сила от 17.2.2010г.
ОПР. / 02.02.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.И.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местността "Дюлева река" № 152, против Заповед № ДК-02-СЛ-05 от 30.03.2009 г. на Началника на РДНСК гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
94 Административно дело No 11/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.И. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.И. с ЕГН: **********,***-В-23, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 25.06.2009 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен /сега Сектор Сливен към РДНСК Югоизточен район/, с която на основание чл. 225, ал. 1 във връзка с правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД-13-182/ 29.05.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Масивна жилищна сграда", изпълнен в НУПИ № 1650, кв. 258 по плана на кв. "Клуцохор", гр. Сливен, с административен адрес: ул. "Баба Тонка" № 77, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: С.И.Г. с ЕГН: **********,***; Ж. Д.Г. с ЕГН: **********,***. 
95 Административно дело No 12/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.М. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.3.2010г., в законна сила от 25.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-515/23.12.2009 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Сливен, с която на осн. чл.54, ал.1 от ЗКИР се одобрява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гавраилово, община Сливен ЕКАТТЕ 14275, одобрена със Заповед № РД-18-36 / 02.06.2006 г. на изпълнителния директор на АК , представляващо промяна на граница по съдебно решение, състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: поземлен имот с идентификатори 14275.501.319, данни преди промяната: площ 1635 кв.м., собственост на Й.Й.М. и данни след промяната площ: 1713 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 14275.501.321, данни преди промяната: площ 1096 кв.м., собственост С.К.М. и данни след промяната: площ 1018 кв.м. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен да заплати на С.К.М., ЕГН ********** *** деловодни разноски в размер на 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева),  
96 Административно дело No 14/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ АЛЕКС 2005 АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ РУСЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.6.2010г., в законна сила от 18.1.2011г.
Решение № 81 / 03.06.2010 г. - ПРИЗНАВА за недоказано направеното от процесуалния представител на оспорващия оспорване на автентичността на АЧОС № 46/16.02.2010 год. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Алекс 2005-Александър Тенев Русев” представляван от Александър Тенев Русев ЕГН ********** срещу Заповед № РД – 15 – 1805/24.11.2009 год. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено да бъде премахнат павилион монтиран в пространството на УПИ І, кв.28 по плана на с.Калояново, общ.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА 
97 Административно дело No 15/2010 Дела по ДОПК и ЗМ Н.Р.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 5.3.2010г., в законна сила от 9.4.2010г.
ОПР. / 05.03.2010 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.02.2010 г. за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Р.К. *** срещу Решение № 233/07.07.2009 год. на Изпълнителния директор на АДВ гр.София КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 15/2010 г. по описа на Административен съд гр.СЛИВЕН, поради недопустимост. На основание чл. 160, ал. 1 АПК, определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 229 и следващите от АПК, пред Върховния административен съд. 
98 Административно дело No 17/2010 Други административни дела ПАМ 98 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.6.2010г., в законна сила от 14.7.2010г.
Решение № 83/22.06.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-2023/28.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 9б ал. 2 от Закона за местните данъци и такси е определил задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ(отм.) на Пам-98” ЕООД, ЕИК 102267565, с адрес гр. Бургас, к-с „Славейков” бл.150 вх.1 ет.1 за дейностите за търговия със спиртни напитки и продажба на тютюневи изделия за обект – „Кафе-аператив”, с адрес: Газстанция, ж.к. „Дружба” до бл.29 в гр. Сливен, а именно: за търговия със спиртни напитки за периода 01.01.2003 г. до 31.12.2008 г. 2400 лв. и лихвата върху тази сума 1418,53 лева към 10.12.2009 г., а за търговия с тютюневи изделия за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г. 600 лв. и лихвата върху тази сума 239,49 лв. към 10.12.2009 г. или общото задължение възлиза на 4658,02 лв., от които главница 3 000 лева и лихва 1658.02 лева., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Пам-98” ЕООД, ЕИК 102267565, с адрес гр. Бургас, к-с „Славейков” бл.150 вх.1 ет.1, разноски по делото в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. 
99 Административно дело No 18/2010 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.В.Б.,
С.В.К.
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.6.2010г., в законна сила от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Общинска служба по земеделие – Сливен, по заявление с Вх. № 1717 от 11.12.2009 г. подадено от С.В.Б. и С.В.К. в качеството им на наследниците на Вярка Стоянова Бахчеванова, за издаване на решение за завършване на започналото административното производство по обезщетяване на наследниците на Вярка Стоянова Бахчеванова по реда на ЗСПЗЗ.  ИЗПРАЩА делото като преписка на Общинска служба по земеделие- Сливен - Сливен за произнасяне по заявление Вх. № 1717 от 11.12.2009 г. подадено от С.В.Б. и С.В.К. в качеството им на наследниците на Вярка Стоянова Бахчеванова, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на Общинска служба по земеделие – Сливен, едномесечен срок за издаване на административния акт. ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие – Сливен, да заплати на С.В.Б., ЕГН ********** и С.В.К., ЕГН ********** ***, деловодни разноски в размер на 367, 50 / триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки / лева. 
100 Административно дело No 19/2010 Други административни дела ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.3.2010г., в законна сила от 3.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностичен консултативен център-Сливен" ООД гр.Сливен, депозирана чрез управителя К.П.К. против писмена покана № 29-04-48 от 28.12.2009 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която дружеството е поканено да заплати доброволно получена сума в размер на 3107.74 лв., представляваща неоснователно получена сума в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" /бл.МЗ-НЗОК №4/ от ЛЗ за първото тримесечие на 2009 г. -РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
101 Административно дело No 20/2010 Дела по ЗОС А.И.К.,
В.Д.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.2.2010г., в законна сила от 24.2.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-2007 от 22.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е определен размер на дължимото обезщетение за отчуждените 58,99 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.113, целият с площ 264 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. "Ген. Столетов" № 9, собственост на: А.И.К. и В.Д.К., като УВЕЛИЧАВА размера на дължимото обезщетение от 20 916 лева на 23 316,91 /двадесет и три хиляди триста и шестнадесет лева и деветдесет и една стотинки/ лева.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на: А.И.К. с ЕГН: **********, и В.Д.К. с ЕГН: **********, и двамата с адрес: гр. Сливен, ул. "Ген. Столетов" № 9, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. 
102 Административно дело No 21/2010 Други административни дела ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.4.2010г., в законна сила от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично - консултативен център - 1 - Сливен" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2 - А, представлявано от Управителя А.П.А. срещу Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, обективирана в писмо изх. № 29 - 04 - 55/29.12.2009 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което адресатът е уведомен за извършена финансова проверка и съставен протокол за неоснователно получени суми в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ - НЗОК № 4) от ЛЗ за І - во тримесечие на 2009 г. РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране и е поканен в 14 - дневен срок да заплати на РЗОК Сливен сумата от 2 530,48 /две хиляди петстотин и тридесет 0,48/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Диагностично - консултативен център - 1 - Сливен" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2 - А, представлявано от Управителя А.П.А. *** направени по делото разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
103 Административно дело No 22/2010 Други административни дела ГПСИМП- ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.3.2010г., в законна сила от 2.11.2010г.
Решение № 31 / 19.03.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология" ООД гр.Сливен срещу писмена покана изх. № 23-07-124/28.12.2009 год. издадена от Директора на РЗОК-Сливен, с която "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология" ООД гр.Сливен е поканена да възстанови сумата от 662,02 лева представляваща неоснователно получена сума в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" (бл.МЗ-НЗОК №4) за първото тримесечие на 2009 год. РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
104 Административно дело No 24/2010 Дела по ЗОС И.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.2.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
Решение № 23 / 22.02.2010 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1947/16.12.2009 г. на Кмета на община Сливен, с която, на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС и с оглед необходимостта от реализиране на строителството на "Втори ръкав на ул. "Г.С.Раковски"/ по ул. "Алеко Богориди", ул. "Антим І" и ул. "Михаил Колони"/ от о.т. 411 до о.т. 2830 по влязъл в сила План за улична регулация на ул. "Г.С.Раковски" гр. Сливен, одобрен с Решение № 1219 от 21.12.2006 г. на Общински съвет Сливен, е отчужден 73,86 кв.м. - част от поземлен имот № 67338.513.143, целият с площ 263 кв.м. по кадастралната карта на град Сливен, община Сливен, при граници : 67338.513.144; 67338.513.145; 67338.513.142 и 67338.513.159; с административен адрес : ул. "М.Колони" № 6, собственост на И.С.И., в частта за определеното парично обезщетение, като увеличава обезщетението от 45 830 /четиридесет и пет хиляди осемстотин и тридесет/ лв. на 49 660 /четиридесет и девет хиляди и шестотин и шестдесет/ лв. ОСЪЖДА община Сливен да заплати на И.С.И., ЕГН ********** ***, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляващи направените от жалбоподателя по делото разноски. 
105 Административно дело No 26/2010 Други административни дела ЕТ ДИМИТРОВ КАР - ХРИСТО СТОЯНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.2.2010г., в законна сила от 3.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 26/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен на основание ччл. 155 ал. 1 и чл. 159 т. 4 от АПК.
106 Административно дело No 29/2010 Дела по ЗОС С.К.С.,
К.Б.М.,
З.Б.И.Я.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.3.2010г., в законна сила от 24.3.2010г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на С.К.С., К.Б.М. и З.Б.Я. Заповед № РД-15-2006/22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се отчуждят 201,33 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.114, целият с площ 337 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, Община Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул."Ген.Столетов" № 7, собственост на: ? ид.ч. на С.К.С. и ? ид.ч. на К. Б.С. и З. Б. Я. за общински нужди - изграждане на обект публична общинска собственост - "Втори ръкав" на улица "Г.С.Раковски" /по ул."Алеко Богориди", ул."Антим І" и ул."Михаил Колони" / и се определя на основание чл.22, ал.4 от ЗОС дължимото обезщетение в размер на 138 865 лв. , В ЧАСТТА за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 138 865 /сто тридесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и пет/ лв. на 162 750 /сто шестдесет и две хиляди седемстотин и петдесет/ лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.М. и З.Б.Я., подадена против Заповед № РД-15-2006/22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в ЧАССТА Й, в която е наредено да се отчуждят 201,33 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.114, целият с площ 337 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, Община Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул."Ген.Столетов" № 7, собственост на: ? ид.ч. на С.К.С. и ? ид.ч. на К. Б.С. и З. Б. Я. за общински нужди - изграждане на обект публична общинска собственост - "Втори ръкав" на улица "Г.С.Раковски" /по ул."Алеко Богориди", ул."Антим І" и ул."Михаил Колони" / като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.К.С.,*** , ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лв.  ОСЪЖДА К.Б. *** ЕГН ********** и З.Б.Я.,***, ЕГН ********** *** съдебно-деловодни разноски в размер на 125 / сто двадесет и пет /лв. 
107 Административно дело No 30/2010 Дела по ЗАдм А.Б.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.4.2010г., в законна сила от 8.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.К., ЕГН **********,*** срещу Заповед № РД-11-20-79/29.12.2009 г. на Областния управител на Област Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА А.Б.К., ЕГН **********,*** да заплати на Областен управител на област Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. 
108 Административно дело No 31/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КОТЕЛ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 7.4.2010г., в законна сила от 28.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Медицински център 1- Котел" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. "Раковска" 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., подадена срещу Заповед № РД-09-1161 от 29.12.2009 г. на Директора на РЗОК - Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 31 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
109 Административно дело No 32/2010 Други административни дела ДКЦ 2 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.4.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от "Диагностично-консултативен център2- Сливен" ЕООД гр.Сливен срещу писмена покана изх. № 29-04-49/28.12.2009 год. издадена от Директора на РЗОК-Сливен, с която "Диагностично-консултативен център2-Сливен" ЕООД гр.Сливен е поканен да възстанови сумата от 2 021,98 лева представляваща неоснователно получени суми в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" (бл.МЗ-НЗОК №4) за първото тримесечие на 2009 год. РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, като неоснователна. ОСЪЖДА "Диагностично-консултативен център 2- Сливен" ЕООД гр.Сливен, представлявано от управителя С.П.В. *** адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
110 Административно дело No 33/2010 Дела по ЗОС И.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2010г., в законна сила от 9.3.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1946 от 16.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е определен размер на дължимото обезщетение за отчуждените 72 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.144, целият с площ 576 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. "Д. Чинтулов" № 16, като УВЕЛИЧАВА размера на дължимото обезщетение от 98 902 лева на 103 255 /сто и три хиляди двеста петдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на И.С.И. с ЕГН: **********,***, сумата от 200 / двеста / лева, представляваща разноски по делото. 
111 Административно дело No 34/2010 Други административни дела ЕТ СМИТ - РОСА СЯРОВА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.5.2010г., в законна сила от 7.6.2010г.
Решение № 68/17.05.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2049 от 28.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 9б, ал. 2 и чл. 113 /изм./ от ЗМДТ, на ЕТ „СМИТ – Р.С.” със седалище и адрес ***, представлявано от Р.М. с Булстат: 829109742 за търговски обект „кафе - аперитив” на адрес ул. „Дунав” № 2 гр. Сливен, са определени такси за административни услуги за периода: 2002 г. - 2005 г., за упражняването на дейността - продажба на спиртни напитки, и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 2 757,12 лева към 15.12.2009 г., от които главница 1 500 лева и лихва 1 257, 12 лева, като незаконосъобразна. Осъжда Община Сливен да заплати на Едноличен търговец „СМИТ – Р.С.” със седалище и адрес ***, представлявано от Р.М. с Булстат:829109742, деловодни разноски в размер на 300/триста/ лева. 
112 Административно дело No 35/2010 Дела по ЗОС Р.Ш.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.3.2010г., в законна сила от 11.3.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1942 от 16.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е определен размер на дължимото обезщетение за отчуждените 50,72 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.182, целият с площ 366 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. "М.К" № 5, собственост на Р.Ш.Р., като УВЕЛИЧАВА размера на дължимото обезщетение от 45 500 лева на 50 620 / петдесет хиляди шестстотин и двадесет / лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш.Р. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД 15-1942 от 16.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е наредено да се отчуждят 50,72 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.182, целият с площ 366 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, при граници: 67338.513.181, 67338.513.159; 67338.513.179, 67338.513.178 и 67338.513.183, с административен адрес: ул. "М.К" № 5, собственост на Р.Ш.Р., за общински нужди - изграждане на обект публична общинска собственост - "Втори ръкав на ул. "Г.С.Р" /по ул. "А.Б.", ул. "А І" и ул. "М.К"/ гр. Сливен.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Р.Ш.Р. с ЕГН: **********,***, разноски по делото в размер на 25 / двадесет и пет / лева, определени след компенсация. 
113 Административно дело No 36/2010 Други административни дела Е.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.2.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
Решение № 25 / 22.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А., гражданин на Армения, срещу Решение № УП - 1/15.01.2010 г. на интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 70 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 13 ал. 1 т.т. 1 и 2 от ЗУБ е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
114 Административно дело No 37/2010 Други административни дела Е.А.,
С.Е.
РПЦБ С. БАНЯ ПРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 8.2.2010г., в законна сила от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А. - лично и като законен представител на малолетното й дете С.Е. с ЛНЧ 7000043277 против Решение № УП-2 от 15.01.2010 г. на Интервюиращия орган при регистрационно-приемателен център за бежанци - с. Баня, общ. Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 37/10 г. на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за оспорващата и Окръжна прокуратура - Сливен и от съобщаването за административния орган.  
115 Административно дело No 38/2010 Дела по ЗОС К.Б.М.,
З.Б.И.Я.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 5.2.2010г., в законна сила от 5.2.2010г.
ОПР./ 05.02.2010 г. - СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 38/2010 г. на Административен съд Сливен, с производството по адм.дело № 29/2010 г. на Административен съд Сливен, за съвместно разглеждане на жалбите против Заповед № РД-15-2006 от 22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по производството по адм.дело № 38/2010 г. на Административен съд Сливен. К.Б.М. и З.Б.Я. да бъдат вписани като жалбоподатели в списъка на лицата за призоваване по адм. д. № 29/2010 г. на АдмС Сливен. 
116 Административно дело No 39/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Б.,
М.Б.К.,
Т.Б.Т.
ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.7.2010г., в законна сила от 5.7.2010г.
Решение № 104 / 05.07.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 08 – 1/05.01.2010 г. на Кмет на Община Котел, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен проект за ПУП – План за регулация за част от кв. 26 по плана на село Нейково, общ. Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнението на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона.  
117 Административно дело No 40/2010 Други административни дела С.Д.К.,
К.Д.К.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.2.2010г., в законна сила от 4.3.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата /наименувана "искова молба"/ на С.Д.К. и К.Д.К. *** срещу Разпореждане № МП - 12641 - 1/30.09.2008 г., издадено от Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ гр. Сливен.   Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 40/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващите С.Д.К. и К.Д.К. и на Директора на РУ "СО" гр. Сливен.   Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.  След влизане в сила на настоящото определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на Директора на РУ "СО" гр. Сливен по подведомственост.  
118 Административно дело No 41/2010 Дела по ЗМВР М.О.О. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 17.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.О. с ЕГН: **********, от гр. Сливен, кв. "Дружба" 7-Б-39, подадена против Заповед Рег. № 251 от 29.12.2009 г., издадена от ВНД Началник на Районно управление на МВР- Сливен при Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 12 от ППЗМВР и чл. 224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, за нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, на полицай М.О.О. - категория Е, І степен- старши полицай в група "Охрана на обществения ред", сектор "Опазване на обществения ред и превенция" на Районно управление - Сливен при ОД на МВР- Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година. ОСЪЖДА М.О.О. с ЕГН: **********, от гр. Сливен, кв. "Дружба" 7-Б-39, да заплати на Районно управление - Сливен при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
119 Административно дело No 42/2010 Дела по КСО М.О.Б. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Решение № 53 / 15.04.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.Б. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Нова Загора, ул."Ат.Димитров" № 48 против Решение № 2/27.01.2010 г. на Директора на РУСО Сливен, с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане № МП- 11066-3 от 17.12.2009 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което на М.О.Б. е отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.98 ал.7 от КСО, като НЕОСНОВАТЕЛНА: ОСЪЖДА М.О.Б. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Нова Загора, ул."Ат.Димитров" №48 да заплати на РУСО Сливен направени по делото разноски в размер на 150 лв. 
120 Административно дело No 43/2010 Други административни дела Х.В.Х. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.3.2010г., в законна сила от 21.4.2010г.
Решение № 38 / 29.03.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от Х.В.Х. срещу Отказ № 3-9/26.01.2010 год. издаден от Началника на РУ на МВР гр.Сливен, с който му е отказано издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на огнестрелно оръжие, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Х.В.Х. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Началника на РУ на МВР гр.Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
121 Административно дело No 44/2010 Други административни дела ЕТ ИЛИВАН ИВАН ИЛИЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.6.2010г., в законна сила от 20.7.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 17/05.01.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която, на основание чл. 21 ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 9б ал. 2 и чл. 113 /изм./ от Закона за местните данъци и такси, В ЧАСТТА, с която на ЕТ “Иливан – И.И.”*** е определен размер на дължими годишни такси за упражняване на дейността продажба на спиртни напитки в обект “Магазин” в с. Ковачите за периодите от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. и от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. и за обект “Кафе – аперитив” в с. Ковачите за периодите от 01.01.2002 г. до 31.12.2002 г. и от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. и от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Едноличен търговец И.П.И. с фирма „Иливан – И.И.”, със седалище и адрес на управление с. Ковачите, общ. Сливен, ул. „Черно море” № 7 срещу Заповед № РД – 15 – 17/05.01.2010 г. на Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА на акта, с която е определен размер на годишните такси за упражняване на дейността продажба на спиртни напитки в обект “Магазин” в с. Ковачите за периода 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. и 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. и в обект “Кафе – аперитив” в с. Ковачите за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Едноличен търговец И.П.И. с фирма „Иливан – И.И.”, със седалище и адрес на управление с. Ковачите, общ. Сливен, ул. „Черно море” № 7 разноски в размер на 455,00 /четиристотин петдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА Едноличен търговец И.П.И. с фирма „Иливан – И.И.”, със седалище и адрес на управление с. Ковачите, общ. Сливен, ул. „Черно море” № 7 да заплати на Община Сливен, представлявана от кмета разноски в размер на 36,00 /тридесет и шест/ лева.  
122 Административно дело No 47/2010 Други административни дела Г.Р.Л. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.3.2010г., в законна сила от 13.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Р.Л. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок.Прекратява административното производство по делото.
123 Административно дело No 48/2010 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.В.С. ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.В.С. *** срещу Заповед № РД-01-131/01.02.2010 год. издадена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр.София.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 48/2010 год по описа на Административен съд гр.Сливен, поради неподсъдност на правния спор.ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Административен съд - София-град 
124 Административно дело No 49/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.М. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ПРИ ДНСК Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 26.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.М., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК - 02 - СЛ - 04/25.01.2010 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която на основание чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, във вр. с чл. 222 ал. 1 т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД - 13 - 182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Надстройка на съществуваща сграда", изграден в УПИ ХХІІ - 7686, кв. 423 по плана на гр. Сливен, с административен адрес ул. "П.Я." № 54, изпълнен от И.И.М., разпоредено е след влизане в сила на заповедта, до собствениците на имота да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като при неспазване на този срок да се извърши принудително премахване на незаконния строеж, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
125 Административно дело No 51/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.Р. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.6.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.Р. *** против Заповед № ДК-02-СЛ-03 от 25.01.2010 г. на Началника на РДНСК, гр. Сливен / към настоящия момент сектор – Сливен към РДНСК Югоизточен район/, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗУТ, правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и заповед № РД-13-182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахната незаконната част от строеж " Гараж за два автомобила", изпълнен в УПИ - IV за 1044, кв.42, по плана на гр. Котел, с административен адрес ул. „Диавена" № 13, като неоснователна.  ОСЪЖДА П.Х.Р. *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район сектор Сливен /сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
126 Административно дело No 53/2010 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АСП СОФИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.2.2010г.
ОПР. / 18.02.2010 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Т.В.С., ЕГН **********,*** срещу Заповед № ЧР - 28/02.02.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане при Министерство на труда и социалната политика, гр. София. Прекратява производството по адм. дело № 53/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. Изпраща делото на местно компетентния съд - Административен съд София - град.
127 Административно дело No 54/2010 Други административни дела Ю.И.И. УПРАВИТЕЛЯ НА ВИК ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.7.2010г., в законна сила от 29.7.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на управителя на „ВиК” ООД гр. Сливен да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация вх. № 94-00-71 от 26.11.2009 г. в МРРБ, подадено от Ю.И.И., със съдебен адрес ***. ВРЪЩА делото като преписка на управителя на „ВиК” ООД гр. Сливен за произнасяне по подаденото писмено заявление за достъп до обществена информация при изпълнение на указанията по приложението на закона. 
128 Административно дело No 55/2010 Други административни дела ЕТ АПТЕКА АВИЦЕНА ЖИВКА ЯНКОВА ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.3.2010г., в законна сила от 19.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ Ж.И.Я. с фирма "Аптека Авицена - Ж.Я." със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, "Македония" № 22, подадена против Заповед № 303 от 29.09.2009 г., издадена от Управителя на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД- гр. Казанлък, с която е утвърден Протокол № 1 от 17.09.2009 г. за проведен публичен търг с тайно наддаване за обект № 1 - за Аптека, с площ от 44,62 кв.м., заедно с 28,38 кв.м. ид. части от общите части на сградата или общо 73,00 кв.м., с начална тръжна цена 900 лв. с включен ДДС; и е обявен за спечелил публичния търг с тайно наддаване за обект № 1 - за Аптека, с площ от 44,62 кв.м., заедно с 28,38 кв.м. ид. части от общите части на сградата или общо 73,00 кв.м., "Образцови аптеки"АД със седалище и адрес на управление- София, жк "Дианабад", бул. "Г.М.Димитров" № 1, офис сграда № 2, ЕИК: 121321163, представлявано от Николина Димова Добрева - Иванова, с предложена цена 1500 лв. с включен ДДС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
129 Административно дело No 56/2010 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.4.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
Решение № 66 / 29.04.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, представлявана от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-13/09.02.2010 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, в частта с която е отказал да се сключи договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с номера 4; 38,39,40,42,43,44,45,48,49 и 51 от Приложение № 17 към Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на Управителния съвет на НЗОК, като неоснователна. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, представлявана от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК - Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
130 Административно дело No 57/2010 Други административни дела Д.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.4.2010г., в законна сила от 23.4.2010г.
  Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Д. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок.  Прекратява производството по адм.д. № 57/2010 год.  
131 Административно дело No 58/2010 Дела по ЗМСМА ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ - СЛИВЕН,
БУЛГЕЙТ ЕООД - СЛИВЕН,
ЕКО БУЛ АГРО ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.6.2010г., в законна сила от 7.7.2010г.
Решение № 84 / 21.06.2010 г. - Отхвърля жалба на ДЗЗД "Хидросистеми", Булстат 175626600, с адрес гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5; "Булгейт" ЕООД, ЕИК 119052485, с адрес на управление гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5 и "Еко Бул Агро" ЕООД, ЕИК 119620272, с адрес на управление гр.Сливен, ул.”Агликина поляна” № 35 против Заповед № РД-15-282 от 19.02.2010 год. на Кмета на община Сливен, с която е определен тридневен срок за оспорващите да освободят поземлен имот № 8630 - частна общинска собственост чрез извеждане на неправомерно разположените технически съоръжения, като същите биват освободени от товар, като неоснователна. Осъжда ДЗЗД "Хидросистеми", Булстат 175626600, с адрес гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5; "Булгейт" ЕООД, ЕИК 119052485, с адрес на управление гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5 и "Еко Бул Агро" ЕООД, ЕИК 119620272, с адрес на управление гр.Сливен, ул.”Агликина поляна” № 35 да заплатят на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева). 
132 Административно дело No 59/2010 Други административни дела ЕТ ИВИЯ ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.6.2010г., в законна сила от 22.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2054/28.12.2009г. на Кмета на Община Сливен, в частта, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ, чл.113 /изм./ от ЗМДТ на ЕТ „Ивия - И.Г.” , седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. ”Хр.Ботев” № 23, представляван от И.Н.Г., Булстат 829098388, са определени такси за упражняването на дейност – продажба на спиртни напитки за периода 01.01.2004 г. до 31.01.2005 г. в размер на 433, 33 лв. главница и лихви за просрочие върху тях, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Ивия - И.Г.” , седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. ”Хр.Ботев” № 23, представляван от И.Г. Булстат: 829098388 против заповед № РД-15-150/02.02.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която същия отменя своя заповед № РД-15-2054/28.12.2009г., в частта с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ, чл.113 /изм./ от ЗМДТ на ЕТ „Ивия - И.Г.” , седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. ”Хр.Ботев” № 23, представляван от И.Н.Г., Булстат 829098388, са определени такси за упражняването на дейност – продажба на спиртни напитки за периода 01.01.2002 г. до 31.12.2003г. и от 01.02.2005 г. до 31.12.2008г. КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №59/2010 г. по описа на административен съд Сливен в тази част. 
133 Административно дело No 60/2010 Други административни дела Г.И.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.4.2010г., в законна сила от 24.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименувана "молба"/ от Г.И.П., ЕГН **********,*** с искане Община Сливен да отстрани нередности по новия регулационен план на с. Блатец, както и да издаде документи за нотариален акт за пет парцела на името на молителя. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 60/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
134 Административно дело No 61/2010 Други административни дела ЕТ ОРА 90 ОГНЯН АСЕНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.3.2010г.
ОПР. / 17.03.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Ора-90-Огнян Асенов", представлявано от О.Р.А., ЕГН ********** със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Никола Палаузов", № 6 срещу Заповед № РД-11-15-01/02.03.2010 г. на Областния управител на област Сливен, с която е отхвърлена, като неоснователна, жалбата по административен ред срещу Заповед № РД-15-2043 от 28.12.2009 г. на кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 61/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
135 Административно дело No 61/2010 Други административни дела ЕТ ОРА 90 ОГНЯН АСЕНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.8.2010г., в законна сила от 27.8.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2043 от 28.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 9б, ал. 2 и чл. 113 /изм./ от Закона за местните данъци и такси на ЕТ „ОРА - 90 – Огнян Асенов” с Булстат : 030419730 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Никола Палаузов” № 6, представлявано от О.Р.А. са определени такси за административни услуги за периода: 01.01.2004г. – 30.04.2006 г., за упражняването на дейност - продажба на спиртни напитки, продажба на тютюневи изделия и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 1644.27 лева към 15.12.2009 г., от които главница 716.66 лева и лихва 927.31 лева, като незаконосъобразна. Осъжда Община Сливен да заплати на ЕТ „ОРА - 90 – Огнян Асенов” с Булстат : 030419730 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Никола Палаузов” № 6, представлявано от О.Р.А., деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. 
136 Административно дело No 62/2010 Други административни дела Г.И.П. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.3.2010г., в законна сила от 15.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 62 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен, към административно дело № 60 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен, за съвместно разглеждане на двете молби на Г.И.П. ***, и постановяване на общ съдебен акт по тях. 
137 Административно дело No 63/2010 Други административни дела М.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.4.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
Отменя Разпореждане от 29.03.2010 г., с което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.04.2010 г. от 13.30 часа административно дело № 63/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.Оставя без разглеждане жалбата на М.С.М. ***, срещу отказ на Кмета на Община Твърдица да бъде предоставена обществена информация по смисъла на ЗДОИ.Прекратява производството по административно дело № 63/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.   
138 Административно дело No 64/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.3.2010г., в законна сила от 25.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ж.Й. с ЕГН: **********,***-Г-10, подадена против Констативен акт № 3 от 17.02.2010 г., съставен от служители в Сектор Сливен към РДНСК - Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 64 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Началника на Сектор Сливен към РДНСК - Югоизточен район. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Началника на Сектор Сливен към РДНСК- Югоизточен район. 
139 Административно дело No 65/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Х.,
И.Х.Х.,
А.И.Х.
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.5.2010г., в законна сила от 17.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Х., И.Х.Х. и А.И.Х. *** срещу Заповед № ДК-02-СЛ-06 от 16.02.2010 г. на Началник Сектор гр. Сливен, РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Пристройка към жилищна сграда” в УПИ ХІІ – 8505, кв.482 по плана на гр.Сливен, с административен адрес ул.”Димитър Топалов” № 1, гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Х.Х. , ЕГН **********, И.Х.Х. , ЕГН ********** и А.И.Х., ЕГН ********** *** да заплатят на РДНСК Югоизточен район сектор Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. ОСЪЖДА М.Х.Х. , ЕГН **********, И.Х.Х. , ЕГН ********** и А.И.Х., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни – Т.Д.Д. ***. 
140 Административно дело No 67/2010 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.5.2010г., в законна сила от 21.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Б., в качеството му на Председател на постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора, с което се иска от съда да констатира конфликт на интереси спрямо лицето А.И.С. като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора да заплати на А.И. *** с ЕГН ********** сумата 200/двеста/ лева направени по делото разноски за адвокатска защита. 
141 Административно дело No 68/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
Решение № 159 / 12.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-95 от 29.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София в частта за границата между поземлен имот с идентификатор 39030.501.439 и поземлени имоти с идентификатори 39030.501.1757 и 39030.501.1634 по одобрената кадастрална карта на землището на гр.Котел (без територията на кадастрален район 504 - м.Чукарите), община Котел, област Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Изпраща преписката на изпълнителния директор на АГКК за ново заснемане в отменената част съобразно указанията изложени в мотивите. 
142 Административно дело No 69/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПК РАКОВСКИ - КОТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.9.2010г., в законна сила от 20.6.2011г.
Решение № 131/20.09.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПК “Раковски” - гр. Котел, представлявана от С.Ж. против Заповед № РД-18-95 от 29.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Котел /без територията на кадастрален район 504 – м. Чукарите/, община Котел, област Сливен, по отношение на имот с идентификатор 39030.501.576, като неоснователна.
143 Административно дело No 70/2010 Дела по ЗМВР Н.С.К. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 16.3.2010г.
ОПР. / 16.03.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 70/2010 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. ДЕЛОТО да се изпрати по подсъдност на Административен съд София -град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
144 Административно дело No 72/2010 Дела по ЗСП Д.А.С. АСП, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.3.2010г., в законна сила от 30.3.2010г.
ОПР. / 17.03.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А. ***, действаща като пълномощник на Е.К.А. срещу Заповед № РД - 02 - 0002 от 12.01.2010 г. на АСП, Дирекция "Социално подпомагане" гр. Нова Загора, с която е разпоредено лишаване на Е.К.А. от правото да получава целева помощ за отопление за срок от две години, както и е поканен адресата на заповедта да възстанови доброволно получена целева помощ за отопление за 2008 г. и 2009 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 72/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
145 Административно дело No 73/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.Х. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.4.2010г., в законна сила от 19.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. К.Х., ЕГН ********** *** срещу Заповед № ДК-09-04/17.07.2007г. на Началник РДНСК Сливен, с която е забранено ползване на невъведен в експлоатация строеж "Магазин за продажба на плодове и зеленчуци", изграден в УПИ ІІ-8400, кв.193 по плана на гр.Сливен, ползван от Г.Н.Х. , като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 73 / 2010г. по описа на Административен съд Сливен. 
146 Административно дело No 75/2010 Дела по КСО Д.К.Г. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 10.5.2011г.
Р.№115/19.07.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Г. с ЕГН: **********, с адрес:*** против Решение № 19 от 15.10.2008 г., издадено от Директора на Районно управление „Социално осигуряване” – Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Д.К.Г. срещу Разпореждане № МП-2553-2 от 19.08.2008 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване в Районно управление „Социално осигуряване” – Сливен, с което на Д.К.Г. е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Д.К.Г. с ЕГН: **********, с адрес:***, да заплати на Районно управление “Социално осигуряване” – Сливен, сумата от 830 (осемстотин и тридесет) лева, от които: 680 (шестстотин и осемдесет) лева – разноски за вещо лице, и 150 (сто и петдесет) лева – юрисконсултско възнаграждение. 
147 Административно дело No 76/2010 Други административни дела РЕАЛ 24 ЕООД КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЕООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 10.5.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Реал - 24" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 150, представлявано от Управителя Я.М.К. срещу заповед на ликвидатор Тинка Иванова на "Комунални услуги" ЕООД, в ликвидация, със седалище гр. Сливен и решение на тръжната комисия, с което "Реал - 24" ЕООД е декласирано като участник в проведения на 11.03.2010 г. търг. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
148 Административно дело No 77/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.9.2010г., в законна сила от 25.2.2011г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на Удостоверение за търпимост, обективиран в писмо изх. № 9400-21510 от 17.03.2010 год. на Гл. архитект на Община Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по Заявление с вх. № 9400-21510 от 14.12.2010 год. за издаване на Удостоверение за търпимост по §16 от ПР на ЗУТ при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящето решение. 
149 Административно дело No 79/2010 Други административни дела Н.Х.З. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 26.3.2010г., в законна сила от 9.4.2010г.
ОПР. / 26.03.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Х.З. от Афганистан лично и като законен представител на Хамид Х.З. против Заповед № 309 от 11.03.2010 г. издадена от Директора на ОД на МВР гр.Сливен КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 79/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
150 Административно дело No 80/2010 Други административни дела Л.С.Х. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.3.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.Х., род. на *** г. лично и като законен представител на С.Р.И., род. на *** г., И.Р.И., род. на ***г. и М.Р.И., род. на *** г. всички граждани на Срия против Заповед № 306 от 11.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка "Принудително настаняване на чужденец в СДВНЧ при Дирекция "Миграция" - МВР като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. 
151 Административно дело No 81/2010 Други административни дела Р.С.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.3.2010г., в законна сила от 5.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.И., роден на *** г., гражданин на Сирия, подадена против Заповед № 310 от 11.03.2010 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на основание чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, на Р.С.И. е наложена принудителна административна мярка- Принудително настаняване на чужденец в Специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция "Миграция" - МВР, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. 
152 Административно дело No 82/2010 Други административни дела РОНИ 88 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.10.2010г., в законна сила от 9.6.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-1513 от 20.10.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която на “Рони-88” ЕООД с Булстат: 119053208, в търговски обект „Заведение за бързо обслужване” с адрес: гр. Сливен, жк „Дружба” до бл. 17, са определени за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2008 г. годишни такси за упражняване на дейност търговия със спиртни напитки в общ размер 1500 лева и лихва за забава върху тях в общ размер 682,53 лева, И В ЧАСТТА, в която на “Рони-88” ЕООД с Булстат: 119053208, в търговски обект „Заведение за бързо обслужване” с адрес: гр. Сливен, жк „Дружба” до бл. 17, са определени за периода от 01.01.2004 г. до 30.09.2008 г. годишни такси за упражняване на дейност търговия с тютюневи изделия в общ размер 950 лева и лихва за забава върху тях в общ размер 493,52 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Рони-88” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Павел Милюков” бл. 2, вх. “Г”, ап. 17, представлявано от управителя А.К.Д., подадена против Заповед № РД 15-1513 от 20.10.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която на “Рони-88” ЕООД с Булстат: 119053208, в търговски обект „Заведение за бързо обслужване” с адрес: гр. Сливен, жк „Дружба” до бл. 17, е определена за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. годишна такса за упражняване на дейност търговия със спиртни напитки в размер на 400 лева и лихва за забава върху нея в размер на 304,51 лева, изчислена до 30.09.2009 г. ОСЪЖДА “Рони-88” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Павел Милюков” бл. 2, вх. “Г”, ап. 17, представлявано от управителя А.К.Д.,*** разноски по делото в размер на 38 /тридесет и осем/ лева, определени след компенсация. ОСЪЖДА “Рони-88” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Павел Милюков” бл. 2, вх. “Г”, ап. 17, представлявано от управителя А.К.Д., да заплати по сметка на Административен съд - Сливен, сумата от 24 /двадесет и четири/ лева, представляваща разноски за вещо лице. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати по сметка на Административен съд- Сливен, сумата от 126 /сто двадесет и шест/ лева, представляваща разноски за вещо лице. 
153 Административно дело No 83/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.6.2010г.
ОПР. / 16.06.2010 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение, държано в о.с.з. на 18.05.2010 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 03/26.03.2010 г. срещу Решение № 830 от 18.02.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което е прието по т. І: да бъде предприета процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на Община Сливен собствеността върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ Природен парк „Сините камъни”, целия с площ 11380,8 ха, с изключение на имотите – частна собственост и по т. ІІ е възложено на кмета на Община Сливен да направи искане, чрез областния управител на област Сливен до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на имота по т. І, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 83/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
154 Административно дело No 83/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
Решение № 162 / 03.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 830 на Общински съвет Сливен, прието по Протокол № 31 от заседание от 18.02.2010 г., както следва: по т. І - Да бъде предприета процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на Община Сливен собствеността върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ Природен парк “Сини камъни”, целия с площ от 11 380,8 ха, с изключение на имотите – частна собственост; по т. ІІ - Възлага на кмета на Община Сливен да направи искане, чрез Областния управител на Област Сливен, до Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне на имота по т. І, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Дирекция на Природен парк “Сините камъни”. 
155 Административно дело No 84/2010 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 30.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 84/2010 г. по описа на Адм. съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 84/2010 г. по описа на Адм. съд - Сливен към адм.д.№ 67/2010 г. по описа на същия съд за съвместно разглеждане на подаденото искане от Председателя на комисията по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПРКИ при Общински съэвет гр. Нова Загора за установяване на наличие на конфликт на интереси на А.И.С. ***.
156 Административно дело No 85/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.Х. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.5.2010г., в законна сила от 19.5.2010г.
ОПР. / 04.05.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.К.Х., ЕГН **************,***, против Заповед № ДК-02-СЛ-01 от 17.07.2007. на Началника на РДНСК гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 85/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
157 Частно административно дело No 86/2010 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС БУЛ АГРО ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.4.2010г., в законна сила от 6.4.2010г.
ОПР. / 06.04.2010 г. - ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, изх. № К-С-6030/21.12.2009 г на "БУЛ АГРО ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Сливен, като определя срок за продължаване на мерките до 31.05.2010 г.
158 Административно дело No 87/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.Б. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /озаглавена възражение/ от М.П.Б. с ЕГН: **********, с адрес:***, ул. "Балкан" № 15. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 87 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
159 Административно дело No 88/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.С. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 2.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата А.И.С. *** срещу Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 17.02.2010 г. на Началник Сектор Сливен РДНСК Югоизточен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж “Пристройка към двуетажна жилищна сграда” в УПИ ІХ – 497, кв. 33 по плана на кв.”Речица” гр.Сливен, с административен адрес кв. ”Речица”, ул. ”Горска” № 5 , изпълнен без необходимите строителни книжа и в несъответствие с предвижданията на ПУП като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни – Ф.Я.Ч., Р.С.С. ***. 
160 Административно дело No 91/2010 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Е.А.Т. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 30.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-20-019/24.02.2010 г. Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Сливен, с която е прекратено служебното правоотношение с Е.А.Т., ЕГН **********, на длъжността „старши експерт”, ІV младши ранг, в Министерство на земеделието и храните с място на работа Областна дирекция „Земеделие” Сливен, считано от датата на връчване на заповедта поради съкращаване на длъжността, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.А.Т., ЕГН ********** *** в частта й относно искането да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност „старши експерт”, ІV младши ранг, в Министерство на земеделието и храните с място на работа Областна дирекция „Земеделие” Сливен и прекратява съдебното производство по делото в тази му част. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Сливен, да заплати на Е.А.Т., ЕГН ********** *** сумата от 300 лв. направени по делото разноски. РАЗДЕЛЯ производството по жалба вх. № 663 от 09.03.2010 г., подадена от Е.А.Т., срещу Заповед № РД-20-019/24.02.2010 г. Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Сливен и искът за заплащане на обезщетение по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗДСл. Да се докладват на Председателя на Административен съд Сливен служебно изготвени заверени преписи от жалбата по вх. № 663 от 09.03.2010 г., ведно с приложенията към нея за образуване на производство по предявения иск с правно основание чл. 104, ал. 1 ЗДСл.  
161 Административно дело No 92/2010 Други административни дела В.Т.П. НАЧАЛНИК ПОДЕЛЕНИЕ 32450 С. МОКРЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.4.2010г., в законна сила от 12.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РЕЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П., ЕГН **********, с адрес *** срещу Предизвестие, издадено от Началника на Поделение .. - М, с което на основание чл. 164 т. 1 от ЗОВСРБ и заповеди на Министъра на отбраната жалбоподателят е предизвестен, че след изтичане на 6 - месечен срок, правоотношението за изпълнение на военна служба ще бъде прекратено. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 92/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
162 Административно дело No 93/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.6.2010г., в законна сила от 13.7.2010г.
Решение № 79 / 14.06.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 377/23.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР Сливен, с която основание чл.42з, ал.1 вр. чл.10, ал.1, т.9 от ЗЧРБ на С.Е. (Stepanyan Yervand) гражданин на Армения, роден на *** г. ЛНЧ 1000838297 е наложена принудителна административна мярка „Забрана за влизане в страната” до 23.03.2015 година, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението.  
163 Административно дело No 94/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.7.2010г., в законна сила от 21.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е., гражданин на Армения, роден на *** г., ЛНЧ: 1000838297, подадена чрез адв. С.П. ***, против Заповед № 378 от 23.03.2010 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41, т. 2 от ЗЧРБ, е заповядано принудително да бъде отведен до границата гражданинът на Армения С.Е..
164 Административно дело No 95/2010 Други административни дела С.Е. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.4.2010г., в законна сила от 27.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е., гражданин на Армения, роден на *** г., ЛНЧ: 1000838297, подадена чрез адв. С.П. ***, против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 378 от 23.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 95 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
165 Административно дело No 96/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 5.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е., гражданин на A., ЛНЧ 1000838297, срещу Заповед рег. № 379/23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено адресатът на акта да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция" - МВР, до осигуряване на средства, документ за задгранично пътуване и организиране на отвеждането му до границата на РБ от Дирекция "Миграция" - МВР, но не повече от 6 месеца от настаняването, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
166 Административно дело No 99/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е.,***, СДВНЧ - Бусманци, срещу Заповед № 377/23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 99/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
167 Административно дело No 100/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е., граждани на Армения, с адрес *** срещу Заповед № 378 от 23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено С.Е. да бъде принудително отведен до границата и е допуснато на основание чл. 60 ал. 1 от АПК предварително изпълнение на заповедта.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
168 Административно дело No 101/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е.,***, СДВНЧ - Бусманци, срещу Заповед № 379/23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 101/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
169 Административно дело No 102/2010 Дела по ЗОС Е.Н.Е. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.Е. ***, подадена против Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 102 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
170 Административно дело No 103/2010 Дела по ЗОС Ж.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.7.2010г., в законна сила от 10.3.2011г.
Отхвърля жалба на Ж.С.С.,*** против Заповед № РД-15-346 от 11.03.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредил да се изземе принудително от собственика на гараж монтиран върху терен общинска собственост, представляващ паркомясто в пространството на кв.477, УПИ І в кв.”Даме Груев” по плана на гр.Сливен, като неоснователна.
171 Административно дело No 104/2010 Дела по ЗОС Н.Е.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 30.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Е.Н.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009г. на Кмета на община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 104/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
172 Административно дело No 105/2010 Дела по ЗОС С.М.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.В. *** срещу Заповед № РД - 15 - 1746 от 16.11.2009 г. на Кмет на Община Сливен, с която е разпоредено собственикът на гаража, монтиран върху паркоместата в пространството на УПИ ІV, кв. 477, кв. "Даме Груев" по плана на гр. Сливен, върху терен общинска собственост, да освободи незаконно държания имот чрез премахването му, определен е 7 - дневен срок от получаване на заповедта за доброволно премахване на гаража и освобождаване на имота - общинска собственост, както и при неспазване на срока да се извърши принудително премахване на гаража, начина на съхранение и получаване на същия от неговия собственик.   Прекратява производството по административно дело № 105/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.  
173 Административно дело No 106/2010 Дела по ЗОС И.Р.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.4.2010г., в законна сила от 10.5.2010г.
ОПР. / 29.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Живущите на адрес гр.Сливен, кв."Даме Груев" блок 31" с посочено лице за контакт И.Р.Б., поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
174 Административно дело No 107/2010 Други административни дела Ж.В.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 28.7.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10003111 от 26.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, за наложена на Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната”, на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен срещу Заповед № 10003111 от 26.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА ОД на МВР – Сливен, да заплати на Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен, деловодни разноски в размер 80.00 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен, да заплати на ОД на МВР – Сливен, деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
175 Административно дело No 108/2010 Други административни дела ОБРАЗЦОВИ АПТЕКИ АД СОФИЯ УПРАВИТЕЛ НА ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 19.7.2010г., в законна сила от 18.8.2010г.
Прекратява производството по административно дело № 108 по описа за 2010 г. на Административен съд гр. Сливен на основание чл. 159, т. 3 от АПК.
176 Административно дело No 111/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР УИНД ЕНЕРДЖИ 2007 ЕООД СЛИВЕН ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.11.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.
РЕШЕНИЕ № 168/08.11.2010г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-293/24.02.2010г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване за поземлен имот № 088059 в м.”Кънковото” от землището на с.Бяла, общ.Сливен, като се променя предназначението на част от имота от земеделска земя във „Вятърен генератор”, съгласно указания върху плана начин на застрояване като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
177 Административно дело (К) No 112/2010 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Г.М.У.,
С.Д.Г.
Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138/15.03.2010 год. на Сливенски Районен съд, постановено по гр.д. № 4660/2009 год. по описа на същия съд.
178 Административно дело No 113/2010 Дела по ЗСП М.В.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.6.2010г.
Решение № 101 / 28.06.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 2583 от 10.03.2010 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Сливен, с която е отказано отпускането на еднократна парична помощ по чл. 16, ал. 1 от ППЗСП на М.В.С. *** ЕГН **********, потвърдена с Решение № РД-10-0008/31.03.2010 год. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр.Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Сливен, за произнасяне по направеното искане с молба-декларация № 2583/18.02.2010 год. от М.В.С. *** - определяне на еднократно парично обезщетение по чл. 16, ал. 1 от ППЗСП, при спазване на дадените в съдебното решение задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. 
179 Административно дело No 114/2010 Дела по КСО С.Д.К.,
К.Д.К.
ДИРЕКТОРА НА РУ СО- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2010г., в законна сила от 1.7.2010г.
Решение № 86/10.06.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К., ЕГН ********** и К.Д.К., ЕГН ********** и двамата от гр. Бургас против Решение № 4/29.03.2010 г. на Директора на РУ”Социално осигуряване” – гр. Сливен, с което решение на основание чл.88, ал.1, т.2 от АПК е оставена без разглеждане жалбата на С.Д.К. *** против Разпореждане № МП-12641-1 от 30.09.2008 г. издадено от Ръководител “Пенсионно осигуряване” и е прекратено образуваното административно производство и на основание чл.88, ал.1, т.3 от АПК е оставена без разглеждане жалбата на К.Д.К. *** против Разпореждане №МП-12641-1 от 30.09.2008 г., издадено от Ръководител “Пенсионно осигуряване” и е прекратено образуваното административно производство, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.Д.К., ЕГН ********** и К.Д.К., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на РУ”СО” гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
180 Административно дело No 117/2010 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.7.2010г., в законна сила от 15.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-87 от 12.04.2010 год., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър”” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Д.П.” № 5, представлявано от управителя п.м.п. сумата от 50 /петдесет/ лева представляваща направени по делото разноски за заплащане на държавна такса. 
181 Административно дело No 118/2010 Други административни дела В.Т.П. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.4.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Т.П., ЕГН **********, с адрес *** срещу Заповед на Министъра на отбраната на РБългария. Прекратява производството по административно дело № 118/2010 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на родово компетентния съд - Върховен Административен съд на РБългария. 
182 Административно дело No 119/2010 Други административни дела ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.5.2010г., в законна сила от 3.6.2010г.
ОПР. / 03.05.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Мартин Стефанов в качеството му на управител на ДЗЗД "Хидросистеми" против Предизвестие и нотариална покана за прекратяване на договора от Възложителя в съответствие с Под Клауза 15.6 от Общите условия КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 119/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
183 Административно дело No 120/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Й.,
Н.Х.Р.
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Разпореждане от 4.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 120/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен. Административно дело № 120/2010 год. по описа на Административен съд – Сливен да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на друг съседен административен съд, който да продължи производството.  
184 Административно дело No 121/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2010г., в законна сила от 31.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 121 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 121 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 120 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № 280 от 14.04.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора и постановяване на общо решение по тях. Определението не подлежи на обжалване. 
185 Административно дело No 122/2010 Други административни дела Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.6.2010г., в законна сила от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. *** срещу мълчаливо съгласие на областен управител на област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 122 /2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
186 Административно дело No 123/2010 Други административни дела ПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.6.2010г., в законна сила от 18.6.2010г.
ОПР. / 03.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Потребителна кооперация „Васил Левски” с.Кипилово, община Котел, ул.”Васил Левски” № 56, ЕИК 000573007, против писмо изх.№ 39-10-3 от 13.04.2010 г. на Кмета на Община Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 123/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
187 Административно дело No 124/2010 Други административни дела И.К.Ц. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.7.2010г., в законна сила от 2.8.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10004053 от 21.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, за наложена на И.К.Ц.,*** принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната”, на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.Ц.,*** срещу Заповед № 10004053 от 21.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА ОД на МВР – Сливен, да заплати на И.К.Ц.,***, деловодни разноски в размер 80.00 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА И.К.Ц.,***, да заплати на ОД на МВР – Сливен, деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
188 Административно дело No 125/2010 Други административни дела И.К.Ц. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 5.5.2010г., в законна сила от 28.5.2010г.
ОПР. / 05.05.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Ц. *** срещу Заповед № 10004053 от 21.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която е разпоредено "Да не се разрешава напускане на страната на българския гражданин" със срок от 21.04.2010 год. до отпадане на основанието, в частта, с която е постановено предварително изпълнение на обжалваната заповед и ПРЕКРАТЯВА производството.
189 Административно дело No 126/2010 Дела по КСО С.В.Б. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.6.2010г., в законна сила от 25.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Б. *** срещу Решение № 4/04.06.2010 год. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане № 238/04.03.2010 год. на Началник отдел „КПК" при РУ ”СО" гр. Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 1 от 24.02.2010 год. на С.В.Б., в размер общо на 3 239, 38 лева, от които 2 182, 75 лева главница и 1 056, 63 лева лихви, начислени до 28.02.2010 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.В.Б. ЕГН ********** *** да заплати на Директора на РУ “СО” гр. Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
190 Административно дело No 127/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.6.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
ОПР. / 16.06.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.П., ЕГН ********** против Решение № 634/07.07.2009г. на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 127 /2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
191 Административно дело No 128/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.П. ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 25.6.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
ОПР. / 25.06.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.П., ЕГН **********,***, с адрес за призовавания и съобщения – гр. Бургас, ул. “Отец Паисий” № 11, ет. 3 Адвокатско дружество “Костов, Стойков и Ко”, срещу Заповед № РД-15-1000/09.07.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
192 Административно дело No 129/2010 Други административни дела П.И.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 16.9.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2010003461 от 07.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, с която на П.И.Б. с ЕГН ********** от гр. Сливен е наложена принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната” на основание чл. 75, т. 4 от ЗБЛД по отношение държавите - членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Б. с ЕГН ********** срещу Заповед № 2010003461 от 07.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен в останалата й част. ОСЪЖДА П.И.Б. с ЕГН ********** от гр. Сливен да заплати на ОД на МВР – Сливен деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
193 Административно дело No 130/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.7.2010г., в законна сила от 8.10.2010г.
Определение от 05.07.2010 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение, държано в о.с.з. на 08.06.2010 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 08/05.05.2010 г. срещу Решение № 860 от 25.03.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което е приет отчет за 2009 г. на Програма за опазване на околната среда на Община Сливен и Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Сливен, като неразделна част от нея, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 130/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
194 Административно дело No 131/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-09 от 05.05.2010 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, против Решение № 892 от 25.03.2010 г. на Общински съвет – Сливен, в частта му, както следва: “… и степен на изпълнение по сключени договори по обществени поръчки за услуги за периода 2007-2009 г. по фирми изпълнители”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 131 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
195 Административно дело No 132/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.10.2010г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02-21 от 19.04.2010 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която МБАЛ Сливен към ВМА - София е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3421.00 лв. и законна лихва в размер на 61.95 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на ВМА гр.София направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв.  
196 Административно дело No 133/2010 Други административни дела К.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.С.,*** срещу Заповед № 10003834 / 16.04.20101г. на Директор на ОД на МВР Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 133/2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
197 Административно дело No 133/2010 Други административни дела К.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10003834 от 16.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, за наложена на К.С.С.,*** принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната”, на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.С.,*** срещу Заповед № 10003834 от 16.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА К.С.С.,***, да заплати на ОД на МВР – Сливен, деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
198 Административно дело No 135/2010 Други административни дела Й.Н.Й. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 12.5.2010г.
ОПР. / 12.05.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 135/2010 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Бургас.  
199 Административно дело No 136/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.7.2010г., в законна сила от 28.3.2011г.
Решение № 95 / 02.07.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Сливен, подадена против Решение № 872 от 25.03.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и чл. 49, ал. 4 от НРПУРОИ, е прието да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от седем години на Занаятчийска камара - Сливен, върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Масивна сграда на І етаж, със застроена площ от 341 кв.м., с ид. № 67338.535.10.1, находяща се на ул. „Димитър Пехливанов-Добрович” № 11а; и е възложено на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота.
200 Административно дело No 137/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 19.5.2010г., в законна сила от 8.6.2010г.
ОПР. / 19.05.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Х.Р. *** срещу Заповед № 280 от 14.04.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 137/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 121/2010 г. на АдмС Сливен. 
201 Административно дело No 138/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.5.2010г., в законна сила от 27.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Й.,*** срещу Заповед № 280/14.04.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - План за застрояване на УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 137, гр. Нова Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
202 Административно дело No 139/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 12.5.2010г., в законна сила от 26.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ж.Й., подадена против Констативен акт № 4 от 17.03.2010 год., съставен от служители в Сектор Сливен към РДНСК - Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 139/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
203 Административно дело No 140/2010 Дела по КТ ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 6.8.2010г.
ОТМЕНЯ акт за спиране № 10 от 20.04.2010 год. издаден от длъжностно лице при Дирекция “Инспекция по труда” гр. Сливен, с който е спряно действието на Заповед № 9/10.03.2010 год. издадена от д-р А.П.А.,***, по отношение удържани суми от трудовото възнаграждение без съгласието на служителите, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен да заплати на “ДКЦ-1-Сливен” ЕООД гр.Сливен, представлявано от д-р А.П.А., деловодни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
204 Административно дело No 141/2010 Дела по КТ ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за спиране № 9 от 20.04.2010 г. с Изх. № 0066-0855 от 20.04.2010 г. по описа на Дирекция “Инспекция по труда” – Сливен, издаден от М.П.- главен инспектор при Дирекция „Инспекция по труда”- Сливен, с който е спряно действието на Заповед № 8 от 17.02.2010 г., издадена от д-р А.П.А.,*** ЕООД, по отношение удържани суми от трудовото възнаграждение без съгласието на служителите, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” - Сливен, да заплати на “Диагностично-консултативен център 1– Сливен” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Христо Ботев” № 2А, представлявано от управителя А.П.А., деловодни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
205 Административно дело No 142/2010 Дела по КТ ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 28.1.2011г.
Решение № 100 / 30.06.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от “ДКЦ-1-Сливен” ЕООД гр.Сливен представлявано от управителя д-р А.П.А. срещу акт за спиране № 8 от 20.04.2010 год. издаден от длъжностно лице при Дирекция “Инспекция по труда” гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНО.
206 Административно дело No 144/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.С. ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.10.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
На основание чл. 159, т.3 от АПК - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.С., с ЕГН **********,***, подадена против Заповед № РД-08-12/04.03.2010 г. на Кмета на Община Котел като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 144/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
207 Административно дело No 145/2010 Дела по КСО Л.П.Н.,
Д.Б.П.,
Е.И.К.,
Д.Б.С.,
М.С.Т.
ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.9.2010г., в законна сила от 9.10.2010г.
Решение № 126 / 21.09.2010 г. - ОТМЕНЯ решение № 6/21.04.2010 год. издадено от Директора на РУСО гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на д-р Л.П.Н., д-р Д.Б.П., д-р Е. Иванов К., д-р Д.Б.С. и д-р М.С.Т. в качеството им на ТЕЛК-обща към МБАЛ “Д-р Ив.Селимински” гр.Сливен срещу Разпореждане № 216/02.03.2010 год. на Началник отдел “КПК” като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директорът на РУСО гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на д-р Л.П.Н. ЕГН ********** разноски за адвокатски хонорар в размер на 150 (сто и петдесет) лева и на д-р М.С.Т. ЕГН ********** разноски за адвокатски хонорар в размер 200 (двеста) лева.  
208 Административно дело No 146/2010 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН М.С.С. Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.10.2010г., в законна сила от 15.11.2011г.
Решение № 132 / 13.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Комисията на Общински съвет Сливен по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПРКИ за налагане на административно наказание “глоба” на общинския съветник М.С. за нарушение по чл. 12 ал. 1 т. 2 от ЗПРКИ.
209 Административно дело No 147/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 1.12.2010г., в законна сила от 5.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно горско стопанство – Сливен срещу Заповед № КД-14-20-337/10.08.2009 г . на Началник СГКК гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.
210 Административно дело No 148/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.К.И.С. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 12.7.2010г., в законна сила от 22.7.2010г.
ВРЪЩА искова молба от Ю.К.И. - С., ЕГН **********, с адрес ***, в която твърди, че поради немарливост на здравната служба в затвора получила тежки и необратими увреждания на здравето, като моли съда да бъде обезщетена за уврежданията на бял дроб в размер на 100 000,00 лева, на сърцето - в размер на 100 000,00 лева, на черен дроб, жлъчка и гинекологични увреждания – в размер на 150 000,00 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
211 Административно дело No 149/2010 Други административни дела Д.С.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10003973 от 20.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Д.С.Б., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.5 от ЗБЛД „Забрана за напускане на страната" за срок от 20.04.2010 г. до отпадане на основанието, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
212 Административно дело No 150/2010 Други административни дела И.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.7.2010г., в законна сила от 28.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г. ***, ЕГН **********,***-Б-5-14 срещу Заповед № 2010003284/31.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на същата е наложена принудителна административна мярка по чл. 75 т. 5 от Закона за българските лични документи “Да не се разрешава напускане на страната”, за срок от 31.03.2010г. до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.Г. ***, ЕГН **********,***-Б-5-14 да заплати на ОД на МВР Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 
213 Административно дело No 151/2010 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.Щ.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 29.4.2011г.
Решение № 145 / 25.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-911 от 02.06.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която е отказано правото на Щ. Д. Н. да придобие собственост върху имот № 432.282 местност „Саръ меша”, находящ се в землището на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на И.Щ.Ч. с ЕГН: **********, с адрес:***, сумата от 162,25 /сто шестдесет и два лева и двадесет и пет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски. 
214 Административно дело No 152/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.7.2010г., в законна сила от 15.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Ж.Й., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-02-Сл-10/20.04.2010 г. на Началник Сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Водопроводно отклонение и дворна водопроводна мрежа", находящи се пред и в ПИ с идентификатор 67338.418.128 по кадастралната карта на гр. Сливен, идентичен на ПИ с пл. № 2305, кв. 258, по плана за "Улична регулация, обществени мероприятия и устройствени зони" на м. "Лозарски връх" в селищно образувание "Изгрев", гр. Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА
215 Административно дело No 153/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2010г., в законна сила от 18.2.2011г.
Решение № 129/27.09.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-Сл-09/20.04.2010 г. на Началник Сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Тоалетна със септична яма”, намиращи се в ПИ с идентификатор 67338.418.128 по кадастралната карта на гр. Сливен, идентичен на ПИ с пл. № 2305, кв. 258, по плана за "Улична регулация, обществени мероприятия и устройствени зони" на м. „Лозарски връх" в селищно образувание „Изгрев", гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на Й.Ж.Й., ЕГН **********,*** сумата в размер на 260 (двеста и шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски. 
216 Административно дело No 154/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.Н.,
Б.Н.И.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.9.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
На основание чл.159 т.8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Н. и Б.Н.И. срещу Заповед № КД-14-20-130/28.04.2010 г. на Началника на СГКК - гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 154/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да бъде обжалвано пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващите, административния орган и заинтересованата страна Община Сливен и в 7-дневен срок от съобщаването за заинтересованата страна П.И.Н.Д..  
217 Административно дело No 155/2010 Дела по КСО Л.П.Н.,
Д.Б.П.,
Е.И.К.,
Д.Б.С.,
М.С.Т.
ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
Решение № 173 / 23.11.2010 г. - ОТМЕНЯ решение № 7/05.05.2010 год. издадено от Директора на РУСО гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на д-р Л.П.Н., д-р Д.Б.П., д-р Е. Иванов К., д-р Д.Б.С. и д-р М.С.Т. в качеството им на ТЕЛК-обща към МБАЛ “Д-р Ив.Селимински” гр.Сливен срещу разпореждане № 253/22.03.2010 год. на Началник отдел “КПК” като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директорът на РУСО гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на д-р Л.П.Н. ЕГН ********** и на д-р М.С.Т. ЕГН ********** разноски за адвокатски хонорар общо в размер на 300 (триста) лева.  
218 Административно дело No 157/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02-26 от 13.05.2010 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която МБАЛ Сливен към ВМА - София е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 15 661.00 лв. и законна лихва в размер на 985,41 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на ВМА гр.София направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лв. 
219 Административно дело No 158/2010 Други административни дела Е.С.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.6.2010г., в законна сила от 16.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П., подадена в качеството й на общински съветник срещу Решение № РД – 15 – 555 от 11.05.2010 г. та Кмета на Община Сливен, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 158/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
220 Административно дело No 160/2010 Дела по ЗСП Р.К.Н. ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.6.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Н. ***, подадена против Заповед № 1823 от 06.04.2010 г., издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 160 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
221 Административно дело No 161/2010 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 25.7.2011г.
Решение № 138 / 11.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен представлявано от Пенко Минчев Пенков подадена срещу писмена покана изх. № 29-02-28/14.05.2010 год. издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен представлявано от Пенко Минчев Пенков със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” № 5 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК гр.Сливен направените по делото разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 680 /шестстотин и осемдесет/ лева. 
222 Административно дело No 162/2010 Други административни дела Н.Н.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.6.2010г.
ОПР. / 03.06.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 162/2010 г. по описа на административен съд Сливен, образувано по жалбата на Н.Н.П.,*** срещу Наказателно постановление № 53 от 24.03.2009 г. на Началник отдел ООРП към ОД на МВР Сливен, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд –Районен съд Сливен за разглеждане и решаване по същество. Определението да се връчи на страните за сведение. 
223 Административно дело No 163/2010 Други административни дела Й.Р.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 1.6.2010г.
ОПР. / 01.06.2010 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Й.Р.К. *** против наказателно постановление № 9803/2007 г., издадено от Началник РПУ - Сливен. Прекратява производството по административно дело № 163/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. Изпраща делото на Районен съд гр. Сливен по компетентност.
224 Административно дело No 165/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕКОСЕДИМЕНТС ООД РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.12.2010г., в законна сила от 3.12.2010г.
Решение № 170 / 03.12.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екоседиментс” ООД гр.София, представлявано от управителя Константин Кръстев Недялков срещу Заповед № ДК-10-01/20.01.2009 год. издадена от Началника на РДНСК гр. Сливен, с която се оставя в сила разрешение за строеж № 236/30.06.2008 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж на: “Газопровод с обща дължина 2 693 м. за “Деметра” АД – Сливен от АГРС в м.”Аркаръ коруч” до УПИ І, кв. 36 по плана на “Промишлена зона” гр. Сливен, ведно с одобрения инвестиционен проект” като НЕОСНОВАТЕЛНА.
225 Административно дело No 167/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.С.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.6.2010г., в законна сила от 2.7.2010г.
ОПР. / 17.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.С.В., ЕГН **********,*** против Заповед № 156 от 10.05.2010 г. на Кмета на Община Твърдица за одобряване на ПУП – план за застрояване и план за регулация на УПИ ІІ и ІІІ в кв.13 по плана на гр.Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
226 Административно дело No 168/2010 Други административни дела М.А.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.8.2010г., в законна сила от 10.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 960/23.06.2009 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, с която на основание чл. 43 от Закона за интеграция на хора с увреждания и чл. 35, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания е отказано на М.А.А. изплащане на месечна добавка за 1 дете с трайно увреждане за минало време на основание чл. 37 ал. 1 от ППЗИХУ. ИЗПРАЩА делото като преписка на Дирекция "Социално подпомагане" - община Сливен за решаване на въпроса по същество при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на Дирекция "Социално подпомагане" - община Сливен, едномесечен срок за издаване на административния акт. 
227 Административно дело No 169/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.8.2010г., в законна сила от 21.8.2010г.
ОТМЕНЯ т. 2 и т. З от Решение № 547/20.04.2010 г. на Общински съвет Нова Загора, с които колективният орган е упълномощил Кмета на общината да сключи анекс към договор за наем № 385/20.09.2007 г. с наемателя на язовира, като месечният наем бъде преизчислен на база измерената площ, считано от датата на настъпване на щетите на хидротехническите съоръжения, до извършване на ремонт на съоръженията и възстановяване площта на язовира съгласно скици по Картата на възстановената собственост на землището на с. Прохорово и е приел разходите по замерването да бъдат за сметка на наемателя, дължими през съответния месец на извършването му, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице М.Р.К. ***. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. 
228 Административно дело No 170/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ- СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-02-27 от 13.05.2010 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с която Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен към Военномедицинска академия – София, е поканена в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 20 650 лева и законна лихва в размер на 1523 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на Военномедицинска академия - София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Георги Софийски” № 3, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. “Пушкин” № 2 МБАЛ-Сливен към ВМА-София, сумата от 50 / петдесет / лева, представляваща разноски по делото.  
229 Административно дело No 171/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ- СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.10.2010г., в законна сила от 3.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД -09-136 от 13.05.2010 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.238, ал.4, т.4 буква “бб” от НРД 2006г. е наложена санкция на МБАЛ Сливен към ВМА гр.София за констатирани с медицински протокол № РД-13-05-180/03.12.2009г. нарушения по договор № 200356/30.03.2009г. 25 бр. нарушения по КП № 70, КП № 76 и КП № 85, представляваща финансова неустойка в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин / лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на ВМА гр.София направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. 
230 Административно дело No 173/2010 Дела по ЗМСМА М.М.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.6.2010г., в законна сила от 21.9.2010г.
ОПР. / 25.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.М.Г., ЕГН **********,*** против Решение № 895 от 27.05.2010 г. на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 173/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
231 Административно дело No 174/2010 Други административни дела Х.С.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 12.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.Д. срещу писмо рег. № 5429/12.05.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с което молителят е уведомен, че с Решение № 147/06.11.2009 г. Административен съд Сливен е потвърдил Заповед № 1148/01.07.2009 г., издадена от същия административен орган.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 174/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
232 Административно дело No 175/2010 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 7.10.2010г.
Решение № 128 / 23.09.2010 г. - ПОСТАНОВЯВА, че не е налице конфликт на интереси по искането, подадено от председателя на Постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора против общинския съветник С.Г.Т.-Й. ***. ОСЪЖДА Постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.Т.-Й. *** разноски по делото представляващи адвокатски хонорар в размер на 400 (четиристотин) лева. 
233 Административно дело No 176/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
Решение № 152/09.11.2010 г. - ОТМЕНЯ решение № 896 на Общински съвет Сливен, прието на заседанието му на 27.05.2010 год., в частта му по т. 1, 2 и т. 3, както следва : 1. Отменя решение № РД-15-555/11.05.2010 г. като нищожно, тъй като не е подписано от лице, притежаващо правомощия да представя и управлява Община Сливен през времето на действие на Определение № 34/21.04.2010 г. на Окръжен съд – Сливен и Определение № 86/2010 г. на Апелативен съд – Бургас. 2. Възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Сливен в срок до 04.06.2010 г. да прекрати по установения ред обществената поръчка по Решение № РД-15-555/11.05.2010 г. и да представи информация за това в Общински съвет до 07.06.2010 г. 3. Възлага на председателя на Общински съвет до 29.05.2010 г. да оспори по установения ред пред Административен съд – Сливен законосъобразността на Решение № РД-15-555/11.05.2010 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
234 Административно дело No 177/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.М. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.А.М.,***, срещу Заповед № 440/28.05.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 195 ал. 5 от ЗУТ е наредено да премахне баня с тоалетна и ограда, определен е срок до 20.06.2010г. за доброволно премахване, както и принудително такова по реда на гл.17, раздел ІІ от АПК, в случай на неизпълнение на заповедта за доброволно премахване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
235 Административно дело No 178/2010 Други административни дела И.П.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.8.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1449 от 29.10.2008 год. на Директора на ОД на МВР – Сливен, с която на И.П.Д. с ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 (отм.) от ЗБЛД (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) по отношение държавите - членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Д. с ЕГН ********** срещу Заповед № 1449 от 29.10.2008 год. на Директора на ОД на МВР - Сливен в останалата й част. 
236 Административно дело No 179/2010 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.6.2010г., в законна сила от 24.9.2010г.
ОПР. / 21.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.С. в качеството му на управител ДЗЗД “Хидросистеми” против Решение № РД-15-555/11.05.2010 год. на Кмета на Община Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 179/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
237 Административно дело No 180/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.7.2010г., в законна сила от 26.7.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ж.Р.Р. - Директор на СОУ "Георги Каравелов" гр. Шивачево, Община Шивачево против Заповед № 173 от 21.05.2010 г. на Кмета на Община Твърдица. Прекратява производството по адм. дело № 180/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.
238 Административно дело No 181/2010 Други административни дела В.Й.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.9.2010г., в законна сила от 16.3.2011г.
Решение № 130/29.09.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-552 от 10.05.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.24 от ЗГР е отказано на В.Й.В., ЕГН **********,***, да му бъде издадено удостоверение за наследници на В. М. В.б.ж. на гр.Сливен починала на 18.12.2009 година. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливен за произнасяне съобразно указанията на съда изложени в мотивите.  ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на В.Й.В., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 10 (десет) лева 
239 Административно дело No 182/2010 Други административни дела М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.10.2010г., в законна сила от 17.2.2011г.
Решение № 142 от 27.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата в частта, в която е направено искане за обявяване нищожността на Заповед № РД – 15 – 571/14.05.2010 г., с който на М.П. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г., акт за смърт № 125/20.03.1942 г. на Община Сливен, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на Община Сливен, обективиран в Заповед № РД – 15 – 571/14.05.2010 г., с който на М.П. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г., акт за смърт № 125/20.03.1942 г. на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г. в гр. Сливен, съгласно Акт за смърт № 125 от 20.03.1942 г.  ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината, да заплати на М.П. *** разноски в размер на 210,00 /двеста и десет/ лева. 
240 Административно дело No 183/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.7.2010г., в законна сила от 20.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Й. от 15.06.2010 год. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да се произнесе по искане вх. № 9400-5686 от 20.04.2010 год. за издаване на заповед за учредяване на право на преминаване през общински поземлен имот с идентификатор 67338.801.16 по кадастралната карта на гр.Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 183/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
241 Административно дело No 184/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.6.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***, подадена против “административен акт - неизпратена оценка по ЗОСОИ до адреса ми от областната администрация- Сливен”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 184 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
242 Административно дело No 185/2010 Дела по ЗМСМА А.П.А.,
Р.Д.Р.,
В.П.Б.,
П.И.Д.,
Е.С.П.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 8.7.2010г., в законна сила от 21.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Групаа общински съветници при Общински съвет Сливен, а именно: А.П.А., Р.Д.Р., В.П.Б., П.И.Д. и Е.С.П. ***, подадена против Заповед № РД-11-16-14 от 10.06.2010 г. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗА и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнато за ново обсъждане в Общински съвет Сливен Решение № 895 от 27.05.2010 г., с което се прекратяват правомощията на Председателя на Общински съвет г-жа Мария Григорова. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 185/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен.
243 Административно дело No 186/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.7.2010г., в законна сила от 26.7.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.И.П. и Е.С.П., с адрес за призоваване гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” № 15 офис № 9 и общинските съветници д-р К., В. П.Б., П.Д. и М.Я., с адрес за призоваване Общински съвет Сливен против Заповед № РД-11-16-15 от 10.06.2010 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 186/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
244 Административно дело No 187/2010 Дела по КСО Я.М.Я. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 21.4.2011г.
Решение № 154 / 22.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.Я. *** против Решение № 6/21.05.2010 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № МП-6034-1/04.02.2010 г. на ръководител “Пенсионно осигуряване” при РУ”СО” Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Я.М.Я. *** ДА ЗАПЛАТИ на РУ”СО” гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляващи разноски по делото. 
245 Административно дело No 188/2010 Други административни дела Д.Т.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 21.7.2010г.
ОПР. / 21.07.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 188/2010 год. на Административен съд гр. Сливен. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр. Сливен. 
246 Административно дело No 189/2010 Други административни дела ТД АТРОН ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 1.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Байкал” № 1, представлявано от Управителя Х.Н.А., срещу Заповед № РД – 11 – 12 – 09 от 03.06.2010 г. на Областен управител на Област Сливен, с която издателят е отменил своя Заповед № РД – 11 – 12 – 07/15.05.2010 г. /с която е определен “Атрон” ЕООД за купувач на недвижим имот в гр. Сливен/ и е прекратил процедурата по провеждане на търг, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Байкал” № 1, представлявано от Управителя Х.Н.А. да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
247 Административно дело No 190/2010 Други административни дела И.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 13.11.2010г.
Решение № 140 / 22.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Директора на ОД на МВР Сливен да издаде по заявление вх. № 5286/19.05.2010г. на И.Д.Д. заповед за отмяна на наложената му със заповед №10002619/16.03.2010 г. принудителна административна мярка /ПАМ/ на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Директора на ОД на МВР Сливен на осн. чл.173 от АПК за произнасяне по същество по заявлението за отмяна. 
248 Административно дело No 192/2010 Дела по КСО Б.А.Н. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 10.8.2010г., в законна сила от 24.8.2010г.
ОПР. / 10.08.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Н. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
249 Административно дело No 193/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 2.7.2010г., в законна сила от 17.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен, обективирано в заповед № РД-11-16-17 /01.07.2010 г. срещу Решение № 895/27.05.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което на осн. чл.21 ал.1, т.3 вр. чл.24, ал.1 от ЗМСМА се прекратяват правомощията на Председателя на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 193 / 2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
250 Административно дело No 194/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.7.2010г., в законна сила от 23.7.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 194 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 194 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 176 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Решение № 896 от 27.05.2010 г. на Общински съвет Сливен и постановяване на общо решение по тях. 
251 Административно дело No 195/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 12.8.2010г., в законна сила от 25.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Сливен срещу Решение № 897 и Решение № 913 на Общински съвет Сливен, приети на заседание, проведено на 27.05.2010 г. като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 195/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен.
252 Административно дело No 196/2010 Дела по ЗМСМА ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.8.2010г., в законна сила от 29.4.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Кмета на Община Сливен Й.Л.срещу Решение № 910 на Общински съвет Сливен, прието на заседание, проведено на 27.05.2010 г. с Протокол № 35 от с.д., с което решение Общинският съвет не е дал съгласие да бъде предприета процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на Община Сливен на право на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 67338.509.115 и ПИ с идентификатор 67338.509.116 по кадастралната карта на гр. Сливен. Прекратява производството по административно дело № 196/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
253 Административно дело No 197/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.А.К. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 30.8.2010г., в законна сила от 8.9.2010г.
На основание чл.159 т.5 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от М.А.К. *** против Заповед № 439/28.05.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, издадена на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ, като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 197/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните за присъствалите от датата на с.з. пред ВАС на РБ. 
254 Административно дело No 198/2010 Други административни дела К.И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 10.6.2011г.
РЕШЕНИЕ № 174/14.12.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Д. *** срещу Заповед № РД-11-12-17/15.06.2010г. на Областен управител на област с административен център Сливен, с която на основание чл.59, ал.6 от ППЗДС е определен за купувач и спечелил търга за продажба на имот – частна държавна собственост с идентификатор 67338.606.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, адрес гр.Сливен, бул.”Бургаско шосе”, представляващ незастроен терен с площ 1574 кв.м. , ТД „Атрон” ЕООД, както и е наредено същият да заплати стойността на имота по предложената цена в размер на 84 120 /осемдесет и четири хиляди сто и двадесет /лв. , като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Камео-Цветан Вълев”, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.”Дружба”, бл.26, вх.Г, ап.25, срещу Заповед № РД-11-12-17/15.06.2010г. на Областен управител на област с административен център Сливен, с която на осн. чл.59, ал.6 от ППЗДС е определен за купувач и спечелил търга за продажба на имот – частна държавна собственост с идентификатор 67338.606.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, адрес гр.Сливен, бул.”Бургаско шосе”, представляващ незастроен терен с площ 1574 кв.м., ТД „Атрон” ЕООД, както и е наредено същият да заплати стойността на имота по предложената цена в размер на 84 120 /осемдесет и четири хиляди сто и двадесет /лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.И.Д.,*** да заплати на Областен управител на Област Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 /седемдесет и пет/ лв. ОСЪЖДА ЕТ „Камео - Цветан Вълев” гр.Сливен, БУЛСТАТ 119096503, адрес на управление гр.Сливен, кв.”Дружба” 26-Г-25, представлявано от Цветан Д. Вълев да заплати на Областен управител на област Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 /седемдесет и пет/ лв. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни ТД „Атрон” ЕООД гр.Сливен, ул.”Байкал” №1, „Атрон груп” ЕООД гр.Сливен, ул.”Байкал” № 1 „Автомаркет” ЕООД гр.Сливен, ул.”Байкал” № 3 и Министерство на отбраната на РБ. 
255 Административно дело No 199/2010 Други административни дела Ц.Д.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.7.2010г.
СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 199/2010 г. на Административен съд - Сливен, с производството по адм.дело № 198/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен, за съвместно разглеждане на жалбите против Заповед № РД-11-12-17 от 15.06.2010 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 199/2010 г. на Административен съд - Сливен. Ц.Д.В. в качеството на ЕТ "Камео-Ц.В."***, да бъде вписан като жалбоподател в списъка на лицата за призоваване по адм.дело № 198/2010 г. на Адм.съд - Сливен.
256 Административно дело No 200/2010 Други административни дела П.Г.К.,
Е.Г.Н.,
С.Т.П.,
Н.Д.Т.,
Т.Д.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.11.2010г., в законна сила от 2.6.2011г.
Решение № 171 / 10.11.2010 г. - ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Сливен, да се произнесе по искане с вх.№ 5700-288/17.06.2010 год. на Общинска служба по земеделие гр.Сливен за издаване на заповед по чл.19, ал.5 от ЗСПЗЗ за настаняване на наследниците на П.Т.К.,*** като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сливен за издаване на мотивирана заповед по направеното искане, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Сливен да се произнесе в 14 дневен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Кмета на Община Сливен да заплати на П.Г.К. ЕГН ********** ***, Е.Г.Н. ЕГН ********** ***, С.Т.П. ЕГН ********** ***, Н.Д.Т. *** и Т.Д.Т. ***, направените по делото разноски в общ размер на 810 (осемстотин и десет) лева. 
257 Административно дело No 203/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.А.В. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.7.2010г., в законна сила от 13.8.2010г.
ОПР. / 30.07.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.В.,***, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-11 от 23.06.2010 г. на Началника на Сектор Сливен към РДНСК- Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
258 Административно дело No 204/2010 Искане за прекратяване на неоснователни действия ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Разпореждане от 9.7.2010г., в законна сила от 13.7.2010г.
ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО от Кмета на Община Сливен и от съответните длъжностни лица в Общинска администрация Сливен фактическите действия, с които се лишават от достъп групата общински съветници М.Д.П., И.С.П., А.П.А., П.И.Д.и Е.С.П. до стая № 101 – “Кабинет на общинския съветник”, находяща се в сградата на общинската администрация в гр. Сливен. Разпореждането да се изпълни незабавно от органите на МВР. 
259 Административно дело No 207/2010 Други административни дела И.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.9.2010г., в законна сила от 6.10.2011г.
Решение № 139/ 30.09.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г. *** срещу Заповед № 625 от 15.05.2010 год. на Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е постановена ПАМ “Забрана за напускане на страната” като НЕОСНОВАТЕЛНА.
260 Административно дело No 208/2010 Други административни дела З.Н.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.9.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
На основание чл. 155 ал. 1 във вр.чл. 159 т. 8 от АПК съдът оставя без разглеждане жалбата на З.Х. против Заповед № 775/11.06.2008 год. на Директора на ОД на МВР - Сливен. Прекратява производтвото по адм.дело № 208/2010 год. по описа на Административен съд Сливен.
261 Административно дело No 209/2010 Други административни дела Н.С.Ж. КОМАНДИРА НА 61 ТАНКОВ БАТАЛЬОН ПОДЕЛЕНИЕ 26260 СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.11.2010г., в законна сила от 30.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С. Ж. с ЕГН ********** от гр. Сливен, кв. ”Дружба” бл. 4 вх. В ап. 14 срещу Заповед № 252/25.06.2010 г. на Командира на 61 Танков батальон – поделение 26260 гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.С. Ж. с ЕГН ********** от гр. Сливен, кв. ”Дружба” бл. 4 вх. В ап. 14 да заплати на Поделение 26260 гр. Сливен сумата 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. 
262 Административно дело No 210/2010 Други административни дела ЗММ СЛИВЕН АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 31.10.2011г.
Решение № 158 / 15.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-629/02.06.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която са определени задълженията на „ЗММ – Сливен”АД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Банско шосе” № 16, Булстат 119002557, относно недвижим имот в гр. Сливен, бул. „Банско шосе” № 16, за такса за битови отпадъци за 2009 г. в размер на 46 896 лева и за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 6319,74 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА “ Община Сливен да заплати на „ЗММ – Сливен”АД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Банско шосе” № 16, Булстат 119002557, сумата от 430 лв.(четиристотин и тридесет лева) направени по делото разноски.  
263 Административно дело No 211/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.7.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 211/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъ дност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд - Сливен.
264 Административно дело No 212/2010 Други административни дела К.Д.К. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 32450 С.МОКРЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 25.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Сливен, жк “Дружба” бл. 24, вх. “Б”, ап. 15, подадена против Заповед № 249 от 05.07.2010 г., издадена от Командира на Поделение 32450 - с. Мокрен, с която на основание чл. 146, т. 3, чл. 161, т. 3, чл. 164, т. 1 от ЗОВСРБ – извършени организационно-щатни промени, във връзка със Заповед на Министъра на отбраната на Република България № КВ-1102 от 19.12.2009 г., е прекратено правоотношението за военна служба, освободен е от военна служба и е зачислен на военен отчет старшина К.Д.К., като НЕОСНОВАТЕЛНА. РАЗДЕЛЯ производството по жалба Вх. № СД-01-01-1973 от 15.07.2010 г., подадена от К.Д.К. против Заповед № 249 от 05.07.2010 г. на Командира на Поделение 32450 - с. Мокрен, и иска за заплащане на обезщетение по реда на чл. 172, ал. 1 от ЗОВСРБ. Да се докладват на Председателя на Административен съд – Сливен, служебно изготвени заверени преписи от жалба Вх. № СД-01-01-1973 от 15.07.2010 г. и от приложенията към нея – за образуване на производство по предявения иск с правно основание чл. 172, ал. 1 от ЗОВСРБ. 
265 Административно дело No 214/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 27.4.2011г.
Решение № 169/29.11.2010 г. - ОТМЕНЯ чл. 48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
266 Административно дело No 215/2010 Други административни дела В.И.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 9.11.2010г.
Решение № 136/15.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Д. *** против Отказ рег. № 3-63/24.06.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” гр. Сливен, с който на основание чл.16 ал.1 т.4 от ЗКВВООБ (отм.) му е отказано издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на късо огнестрелно оръжие.
267 Административно дело No 216/2010 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.Х.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 19.1.2012г.
Решение № 177 / 17.12.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 798 от 25.06.2010 г. на Директор ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 5 от ППЗМВР за превишаване на правомощия, на К.Х.К. - гл. инспектор категория В и Началник група „Охрана” в сектор СОД към отдел „ОП” при ОД на МВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание – „порицание” за срок от 6 (шест) месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОД на МВР Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. "Ген. Скобелев” № 5 да заплати на К.Х.К.,***, ЕГН ********** сумата в размер на 810 (осемстотин и десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
268 Административно дело No 217/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: М.Г.Н. и Ж.Г.Д., и двете със съдебен адрес:***, против “Отказът на Кмета на Община Твърдица да издаде необходимите документи във връзка с подробния устройствен план в местността Могилата, с пл. № 473, парцел VІ, квартал 9, гр. Твърдица.”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
269 Административно дело No 217/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 4.1.2011г.
Решение № 181 / 15.12.2010 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказа на Кмета на Община Твърдица, обективиран в Писмо Изх. № 3589 от 09.07.2010 г. по описа на Община Твърдица, да издаде следните документи: скица-копие от ПУП за местност „Могилата”, гр. Твърдица; и копие от заповедта за одобряване на този ПУП, издадена от Кмета на гр. Твърдица – инж. Петър Труфчев. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Твърдица за продължаване на административнопроизводствените действия при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. 
270 Административно дело No 218/2010 Дела по КСО АТЛАНТИК СИТИ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Т. в качеството му на управител на „Атлантик сити” ЕООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 32 против Решение № 13/07.07.2010 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на „Атлантик сити” ЕООД, гр.Сливен, срещу разпореждане № 594/31.05.2010 г. на Началник отдел „КПК” при РУ”СО” Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх. № 1 от 21.05.2010 г., в размер общо на 1125,86 лева, от които 662,72лева главница и 463,14 лева – лихви, начислени до 21.05.2010 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Атлантик сити” ЕООД, гр.Сливен, представлявано от управителя С.Т.Т., със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 32 ДА ЗАПЛАТИ на РУ”СО” гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото.  
271 Административно дело No 219/2010 Дела по ЗДС АТРОН ГРУП ЕООД СЛИВЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 4.11.2010г.
Решение № 149/15.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АТРОН ГРУП” ЕООД представлявано от Николай Христов Ангелов от гр.Сливен, ул.”Байкал” № 1 срещу Заповед № РД-11-12-19 от 24.06.2010 год. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 99 от АПК е възобновено производството по издаване на Заповед № РД-11-12-08/15.05.2010 год. и същата е прогласена за нищожна, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА “АТРОН ГРУП” ЕООД гр.Сливен ЕИК 200173730 представлявано от Николай Христов Ангелов от гр.Сливен, ул.”Байкал” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на Област Сливен разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.   
272 Административно дело No 220/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 21.3.2011г.
Решение № 172/15.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Т.Д. с ЕГН **********,***, против Общинска служба "Земеделие" гр.Сливен, за присъждане на сумата от 25 000 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, произтичащи от незаконно бездействие на ОбСЗ - Сливен.
273 Административно дело No 221/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Ч. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
Решение № 150/21.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Ч. *** срещу Заповед № ДК-02-СЛ-12 от 02.07.2010 год. издадена от Началника на РДНСК-Югоизточен район, сектор Сливен, с която е наредено да бъде премахната незаконната част от строеж “Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда”, като НЕОСНОВАТЕЛНА
274 Административно дело No 222/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИБА КОМЕРС ООД БУРГАС РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 8.11.2010г.
Решение № 148 / 18.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Риба Комерс„ ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.Ш. против заповед № ДК-10-ЮИР-12 от 08.07.2010г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата на оспорващия против разрешение за строеж № 86/20.04.2010 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж „ Сграда за търговия и обществено обслужване – кулинарен магазин и кафе-аперитив”, в УПИ І, кв. 569 по плана на кв. „Българка”, гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Риба Комерс„ ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.Ш. ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА „Риба Комерс„ ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.Ш. ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.В. *** сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи направените по делото разноски. 
275 Административно дело No 223/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Ш.А. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 30.3.2011г.
Решение № 153 / 20.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш.А. подадена чрез адв. Г.М. против Заповед № ДК-10-ЮИР-14 от 08.07.2010 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена жалбата на Р.Ш.А. против Разрешение за строеж № 206/10.08.2009 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж “Жилищна сграда на три етажа” в УПИ І-67, кв.61, по плана на ЦГЧ-гр. Сливен, ул. “Н. Михайловски” № 12, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Р.Ш.А. ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА Р.Ш.А. ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.К. *** сумата от 960 /деветстотин и шестдесет/ лева, представляващи направените по делото разноски. 
276 Административно дело No 224/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Л.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.11.2010г.
Решение № 164 / 25.11.2010 г - Отхвърля жалба на П.Л.Д., ЕГН **********,***-9-43, със съдебен адрес гр.Сливен, ул.”Граф Игнатиев” № 8 офис 5 чрез адв.Г.М. против Заповед № РД-15-717/12.10.2001 г. на и.д. кмет на Община Сливен, с която е одобрено частичното изменение на ЗРП за парцели І-5270, ІІ-5270 и ІІІ-5270, в кв.157- ЦГЧ по плана на гр. Сливен, като парцели І-5270 и ІІ-5270 се обединяват в нов парцел I-5270, съгласно червените зачреквания и щтриховки на приложения регулационен план, както и указания начин на застрояване на застроителния план, като неоснователна. Осъжда П.Л.Д., ЕГН **********,***-9-43, да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв. разноски по делото. Осъжда П.Л.Д., ЕГН **********,***-9-43 да заплати на С.Ц.Д.,*** сумата 200 лв., представляващи разноски по делото. Осъжда П.Л.Д., ЕГН **********,***-9-43 да заплати на ”Монолит” ООД гр. Сливен, ул.”Гогол” № 23, ЕИК 829084716 сумата 200 лв., представляващи разноски по делото. 
277 Административно дело No 225/2010 Други административни дела Д.Т.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 8.7.2011г.
Решение № 165 / 30.11.2010 г. - Отхвърля жалба на Д.Т.Т., ЕГН ********** с адрес за призоваване гр.Сливен, кв. "Българка" бл.43 ап.3 против Заповед № РД-15-781 от 16.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е определен размера на такса за битови отпадъци за имот - търговски обект, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител" № 44 за 2009 г. в размер на 2 380,89 лева и за 2010 г. в размер на 1 700,64 лева и против Заповед № РД-15-782 от 16.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е определена такса за битови отпадъци за имот - земя и търговски обект, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 44 за 2009 г. в размер на 536,85 лева и за 2010 г. в размер на 383,39 лева, като неоснователна. Осъжда Д.Т.Т., ЕГН ********** с адрес за призоваване гр.Сливен, кв. "Българка" бл.43 ап.3, да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) разноски по делото. 
278 Административно дело No 226/2010 Други административни дела Г.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.9.2010г., в законна сила от 1.9.2010г.
Решение № 122 / 01.09.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г., роден на *** г., гражданин на Армения, с адрес по регистрационен лист: гр. Нова Загора, ул. „Кънчо Чамов” № 24, подадена против Решение № УП-7 от 24.06.2010 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, Регистрационно-приемателен център за бежанци - с.Б., общ. Н. З., с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за убежището и бежанците, е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на Г.Г..
279 Административно дело No 227/2010 Други административни дела Г.Л. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.8.2010г., в законна сила от 31.8.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Л., гражданка на Армения, род. на *** г. с адрес гр.Нова Загора, ул.”Кънчо Чамов” № 24 против Решение № УП -8 / 24.06.2010г. на интервюиращ орган при РПЦ с.Баня, община Нова Загора, с което е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут като НЕОСНОВАТЕЛНА.
280 Административно дело No 228/2010 Други административни дела А.П.М.,
К.П.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Решение № 135 / 19.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.М., ЕГН ********** *** и К.П.М. ЕГН ********** *** против Заповед № РД-11-20-030 от 16.07.2010 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е отхвърлено искането им вх. № 9111/0077 от 28.12.2009 г., като наследниците на П. Т. М.за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.П.М., ЕГН ********** *** и К.П.М. ЕГН ********** *** да заплатят на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
281 Административно дело No 231/2010 Други административни дела К.Б.К.,
С.К.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.9.2010г., в законна сила от 27.9.2010г.
ОПР. / 14.09.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Б.К. *** 4-А-14 и С.К.К. *** в качеството на членове на УС на ЕС на ул.”Цар Освободител” № 4 вх.А против писмо изх.№ 9400-11009 от 22.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. ОТДЕЛЯ в отделно производство жалбата на К.Б.К. *** 4-А-14 и С.К.К. *** в качеството на членове на УС на ЕС на ул.”Цар Освободител” № 4 вх.А изложена в молба вх.№ СД-01-01-2288 от 31.08.2010 г. против писмо изх.№ 9400-11518 от 13.08.2010 г. на Кмета на Община Сливен. Жалбата в тази част да се докладва на Председателя на Адм.С Сливен за определяне на докладчик. Определението в частта относно прекратяването на производството подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. Определението в частта относно разделянето на производството не подлежи на обжалване.  
282 Административно дело No 232/2010 Други административни дела Е.И.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.С. ***, ЕГН **********, в частта, с която се иска отмяна поради незаконосъобразност на Заповед №10002794/19.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 232/2010 г. на Административен съд Сливен в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.С. ***, ЕГН **********, в частта, с която се иска прогласяване на нищожност на Заповед № 10002794/19.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на същата е наложена принудителна административна мярка по чл. 75 т. 6 от Закона за българските лични документи “Да не се разрешава напускане на страната”, за срок от 19.03.2010 г. до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.И.С. ***, ЕГН **********, да заплати на ОД на МВР Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 
283 Административно дело No 233/2010 Други административни дела Я.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.10.2010г., в законна сила от 20.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10002795/19.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Я.И.Г., ЕГН **********,***, е наложена принудителна административна мярка „Да не се разрешава напускането на страната”, издадена на основание чл. 75 т. 6 от ЗБЛД, по отношение на държавите – членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.И.Г., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 10002795/19.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен в останалата й част.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен да заплати на Я.И.Г., ЕГН **********,*** разноски в размер на 65,00 /шестдесет и пет/ лева.  
284 Административно дело No 234/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Щ.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.9.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ОПР. / 23.09.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Щ.Х., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-17-335 от 13.07.2010 г. на Кмета на Община Котел издадена на основание чл.194 ал.1 и ал.4 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 234/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
285 Административно дело No 236/2010 Дела по ЗОС С.Д.Т.,
П.Г.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 23.9.2010г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на С.Д.Т. и П.Г.Т. Заповед № РД-15-766/13.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен, в частта с която е определен размера на дължимото обезщетение за отчуждената част – 26, 52 кв.м. от имот ПИ с идент. № № 67338.514.252 по плана на гр.Сливен, собственост на оспорващите за общински нужди – изграждане на обект публична общинска собственост - втори ръкав на ул.”Г.С.Раковски” и подобренията в него като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 13 691,18 лв. на 14 702, 43 /четиринадесет хиляди седемстотин и два и 0.43/ лв.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Д.Т. ЕГН ********** и П.Г.Т. ЕГН ********** и двамата с адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 145 (сто четиридесет и пет) лв. 
286 Административно дело No 238/2010 Други административни дела В.И.Ч. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.9.2010г., в законна сила от 27.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Ч. срещу Заповед № 1634/09.09.2009 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.5 от ЗБДС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 238/2010 год. по описа на Административен съд - Сливен.
287 Административно дело No 239/2010 Други административни дела М.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
Решение № 151/15.10.2010г. - ОТМЕНЯ Заповед № 1684 от 16.09.2009 год. на Директора на ОД на МВР-Сливен, с която на М.Д.К. *** е наложена принудителна административна мярка „забрана за напускане на РБългария, паспорти и заместващи ги документи да не издават”, на основание чл. 76, т. 3 от ЗБДС, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.К. *** срещу Заповед № 1684 от 16.09.2009 год. на Директора на ОД на МВР – Сливен, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. 
288 Административно дело No 240/2010 Други административни дела К.С.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.10.2010г., в законна сила от 3.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1827 от 14.10.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, В ЧАСТТА, с която на българския гражданин К.С.К. с ЕГН: **********,***, е наложена принудителна административна мярка „Забрана за напускане на РБългария, паспорти и заместващите ги документи да не се издават” по отношение на държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К. с ЕГН: **********, с адрес:***, против Заповед № 1827 от 14.10.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР – Сливен, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. 
289 Административно дело No 241/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 581 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 46 от заседание, проведено на 08.07.2010 г., с което се променят чл.51, чл.52 и т.54 от Приложение № 1 към чл.56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на Област Сливен деловодни разноски в размер на 185 /сто осемдесет и пет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
290 Административно дело No 242/2010 Искове за обезщетение Н.Т.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 242 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 242 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 220 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
291 Административно дело No 243/2010 Други административни дела С.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
Решение № 161/08.11.2010 г. - ОТМЕНЯ отказ за издаване на административен акт изх.№ 0066-1900/21.07.2010 год. издаден от Директора на “Инспекция по труда” гр.Сливен, постановен по искова молба вх.№ 0066-1079/18.05.2010 год. на С.И.Г.. ВРЪЩА делото като преписка на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Сливен за произнасяне по подадената искова молба вх.№ 0066-1079/18.05.2010 год. на С.И.Г. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане  
292 Административно дело No 245/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР КЕЙ ЕНД ВИ ООД,
Г.П.Г.,
С.П.Д.,
П.И.П.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 17.9.2010г., в законна сила от 5.10.2010г.
ОПР. / 17.09.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кей енд Ви” ООД гр.Сливен, Г.П.Г., С.П.Д. и П.И.П. поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му. 
293 Административно дело No 249/2010 Други административни дела П.А.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.11.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
Решение № 167/25.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 82з от 06.08.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” при ОД на МВР Сливен, с което е разпоредено отнемане на разрешение за носене и употреба на ООБ – обр. 3 № 0196194, обр. 2 № СН 347172 и разрешение за съхранение на ООБ – обр. 4 № 449 на П.А.Д. и е разпоредено да се изземат притежаваните от лицето ООБ.
294 Административно дело No 250/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.Р. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 27.9.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
ОПР. / 27.09.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Р.,***, подадена срещу Заповед № 556 от 06.08.2010 г. на Кмета на община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 250/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
295 Административно дело No 253/2010 Други административни дела М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 29.9.2010г.
ОПР. / 29.09.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 253/2010 година по описа на Административен съд Сливен. Изпраща същото на Върховния административен съд на РБългария. Препис от определението да се изпрати на страните. 
296 Административно дело No 253/2010 Други административни дела М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 12.11.2010г., в законна сила от 14.3.2011г.
ОПР. / 12.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Н. и Ж.Г.Д., и двете със съдебен адрес:***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 253/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
297 Административно дело No 254/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.К. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
 ОТМЕНЯ протоколно определение, държано в о.с.з. на 23.11.2010 г., с което административно дело № 254/2010 г. по описа на Административен съд Сливен е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 07.12.2010 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.К. *** срещу акт на Началник Сектор Сливен към РДНСК Югоизточен район, с който е прекратено административно производство по подадена от К. жалба за премахване на незаконен строеж., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 254/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
298 Административно дело No 255/2010 Дела по ЗОС П.Д.С.,
Т.В.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 29.11.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 768/13.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен в частта, с която е определено парично обезщетение за отчуждаващата се част от 2,83 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 67338.513.173 по кадастралната карта на гр. Сливен, целият с площ от 1 185 кв.м., като увеличава размера на паричното обезщетение от 2 314,29 /две хиляди триста и четиринадесет 0,29/ лева на 2 942,84 /две хиляди деветстотин четиридесет и два 0,84/ лева.
299 Административно дело No 257/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.Х. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 13.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 257/2010 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.  
300 Административно дело No 259/2010 Дела по ЗМСМА РЕМОНТОСТРОЙ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОПР. / 11.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Ремонтострой" ООД, с адрес на управление гр. Сливен, ж.к. "Дружба" бл.7, вх.Б, ап.15, представлявано от управителя Георги Василев Качаров, подадена срещу Решение № 979/12.08.2010 г. на Общински съвет - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 259/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.
301 Административно дело No 260/2010 Други административни дела К.Б.К.,
С.К.К.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.К., посочен като Председател на етажна собственост на ул. “Цар Освободител” № 4 вх. “А” и вх. “Б” и С.К.К., посочена като член на УС на същата етажна собственост срещу Писмо изх. № 94 00 – 11518 от 13.08.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с което К.К. е уведомен, че няма да му бъде издадено удостоверение, защото сграда в режим на етажна собственост с адрес ул. “Цар Освободител” № 4 няма да бъде вписана в публичния регистър на Община Сливен на основание чл. 45 ал. 4 от ЗУЕС, докато не бъдат отстранени неточностите в подадени два броя заявления - от 17.06.2010 г. и от 30.06.2010 г., като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 260/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
302 Административно дело No 261/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.А.,
С.И.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 24.11.2010г., в законна сила от 3.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: П.А.А. и С.И.А.,***, подадена против Заповед № РД-15-924 от 13.08.2010 г. на Кмета на Община Сливен в частта, с която е одобрено изменението на ПУП в част ПЗ за УПИ ІІ-74 в кв. 387 по плана на кв. “Ново село – център”, гр. Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.А.А. с ЕГН: **********,***, сумата от 10 / десет / лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 261 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
303 Административно дело No 262/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.9.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-23 от 20.09.2010 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, против Решение № 980 от 12.08.2010 г. на Общински съвет – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
304 Административно дело No 263/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
ОПР./11.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
305 Административно дело No 264/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.9.2010г., в законна сила от 24.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 264/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело №264/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен към адм.дело № 263/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, за разглеждане на постъпилата молба, адресирана до Областен управител. 
306 Административно дело No 265/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Б.,
С.Д.Б.
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 24.11.2010г., в законна сила от 6.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Б., ЕГН ********** и С.Д.Б., ЕГН **********, двамата с адрес ***, подадена срещу Заповед № РД-15-924 от 13.08.2010г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП в част за ПЗ и ПР за УПИ ІІ-74 в кв. 387 по плана на кв. „ Ново село” гр. Сливен, ул. „Трифон войвода” № 2, в частта план за застрояване предвиждащо допълващо застрояване между основното застрояване в УПИ ІІ-74 и УПИ ІІІ-82 в кв. 387 по плана на кв. „Ново село” гр. Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. 
307 Административно дело No 266/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.9.2010г.
ОПР. / 27.09.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 266/2010 год. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело №266/2010 год. по описа на Административен съд - Сливен към производството по адм.дело № 263/2010 год. по описа на Административен съд – Сливен, за разглеждане на постъпилата молба адресирана до Областен управител. 
308 Административно дело No 267/2010 Други административни дела Н.И.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОПР. / 01.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С., ЕГН **********,*** срещу отказа на Директора на ОД на МВР Сливен за възобновяване на производството по издаване на Заповед № 1647 от 26.11.2008 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, обективиран в писмо рег.№ 9649 от 30.08.2010 г..
309 Административно дело No 270/2010 Други административни дела Ж.М.В. КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С. КАТУНИЩЕ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 25.1.2011г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кметски наместник - с. Катунище, община Котел, обективиран в Писмо Изх. № 129 от 27.09.2010 г. по описа на Кметско наместничество – с. Катунище, община Котел, с който на Ж.М.В. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на р.с.с.. ВРЪЩА делото като преписка на Кметски наместник - с. Катунище, община Котел, за ново произнасяне по подадената от Ж.М.В. Молба – декларация № 122 от 27.09.2010 г. по описа на Кметско наместничество – с. Катунище, община Котел, в 7-дневен срок от влизането на решението в сила и УКАЗВА на административния орган при новото произнасяне да се съобрази с мотивите на настоящото решение. 
310 Административно дело No 272/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.И. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.10.2010г., в законна сила от 4.11.2010г.
ОПР. / 25.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.П.И. *** срещу Заповед № 280 / 14.04.2010г. на Кмет на община Нова Загора,поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 272/2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
311 Административно дело No 273/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Д.,
В.С.Д.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.П.Д. и В.С.Д. ***.  Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 273/2010 година по описа на Административен съд Сливен. Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващите, Началника на РДНСК – Югоизточен район и Началник Сектор Сливен към РДНСК – Югоизточен район.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено.  След влизане в сила на настоящото Определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район по подведомственост.  
312 Административно дело No 274/2010 Други административни дела К.П.Д.,
В.С.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Оставя без разглеждане молбата на К.П.Д. и В.С.Д.,*** за даване на разрешение по чл.52 от ЗС. Прекратява производството по адм. д. № 274/2010 г. по описа на АдмС Сливен. Изпраща преписката по компетентност на Кмета на Община Сливен, който да се произнесе по молбата. Препис от определението да се изпрати на молителите и Кмета на Община Сливен.  
313 Административно дело No 276/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЙОАНА ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.10.2010г., в законна сила от 10.2.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Йоана” ЕООД, с ЕИК 119014399, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. Великокняжевска” № 22, представлявано от Управителя И.С.Т. срещу Заповед № РД – 15 – 163 от 05.02.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен Подробен устройствен план в част План за застрояване за поземлен имот № 063067 /образуван от ПИ 063026/ в м. “Герен тарла” от землището на с. Бяла, общ. Сливен, като се променя предназначението му от земеделска земя във “Вятърен генератор”, съгласно показания върху плана начин на застрояване.   Прекратява производството по административно дело № 276/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
314 Административно дело No 277/2010 Други административни дела К.И.П. ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 4.11.2010г., в законна сила от 19.11.2010г.
ОПР./ 04.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.П.,***, срещу Разпореждане № К – 2586 / 02.09.2010 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство, образувано за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по Болничен лист сер. А 2010, № 0157896 на К.И.П., считано от 02.09.2010 г.
315 Административно дело No 279/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.К.,
Й.Д.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОПР. / 17.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.К. *** и Й.Д.К. ***, срещу Решение № 353 от 30.06.2010 г. на Общински съвет - Твърдица, с което се одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР за кв. „Изток” гр. Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 279/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
316 Административно дело No 280/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.11.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОПР. / 08.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***, подадена срещу изпращане на оценка от Областен управител на Област Сливен по ЗОСОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
317 Административно дело No 281/2010 Други административни дела КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.10.2010г.
Определение от 14.10.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. ИЗПРАЩА по подсъдност делото на Административен съд–София-град.  
318 Административно дело No 284/2010 Други административни дела И.И.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОПР. / 05.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.И., ЕГН ********** *** А, съдебен адрес гр.Сливен, ул.”Раковски” №1, офис 10, адв.Л.А. *** срещу отказ на Зам.директор на ОД на МВР за отмяна на ПАМ, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 284/2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
319 Административно дело No 285/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм З.Х.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.10.2010г.
ОПР. / 25.10.2010 г. - Оставя без разглеждане жалбата на З. Хасанов Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: с.Ябланово, ул."Злостен" № 25 против Заповед № РД-17-542 от 28.09.2010 г. на Кмета на Община Котел. Прекратява производството по адм. д. № 285/2010 г. по описа на АдмС Сливен. Изпраща преписката по компетентност на Областен управител на Област Сливен, който да се произнесе по жалбата. Препис от определението да се изпрати на оспорващия, Кмета на Община Котел и Областния управител на Област Сливен.  
320 Административно дело No 286/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.10.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
ОПР. / 22.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименувана "молба" от Т.П.Ш. *** относно изпращане на оценка от Областен управител на област Сливен по ЗОСОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.
321 Административно дело No 288/2010 Искове за обезщетение К.Д.К. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 32450 С.МОКРЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 27.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.К. *** срещу Заповед № 249/05.07.2010 г. на Командира на Поделение 32450 – с. Мокрен, В ЧАСТТА, с която се иска заплащане на обезщетение по реда на чл. 172 ал. 1 от ЗОВСРБ, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
322 Административно дело No 290/2010 Други административни дела С.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.10.2010г., в законна сила от 8.11.2010г.
ОПР. / 27.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Н. ***, поради просрочие. Прекратява административното производство по делото.  
323 Административно дело No 291/2010 Други административни дела К.И.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.П.,***, срещу Разпореждане № К – 2949 / 08.10.2010 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство, образувано за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по Болничен лист сер. А 2010, № 0147332 на К.И.П., считано от 13.09.2010 г.
324 Административно дело No 292/2010 Други административни дела Г.С. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
Решение № 176/24.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С., подадена против Решение № УП-9 от 30.09.2010 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците /ДАБ/ при Министерски съвет /МС/, Регистрационно-приемателен център за бежанци /РПЦБ/ - с. Баня, община Нова Загора, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
325 Административно дело No 294/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕОМАРТ ООД РУСЕ,
СИН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЮЖЕН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
МОРСКИ ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЕКО АГРО ООД РУСЕ,
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 8.12.2010г.
Определение от 25.11.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „ТЕОМАРТ" ООД гр. Русе с ЕИК 117606201, "СИН ВЯТЪР" ООД гр. Русе с ЕИК 117655253, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД гр. Русе с ЕИК 117655278, „МОРСКИ ВЯТЪР" ООД гр. Русе с ЕИК 117655292, „ЕКО АГРО" ООД гр. Русе с ЕИК 117655310 и „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", гр.Русе, всички представлявани от Т.Ч. ***, офис № 20, против решение № 972/12.08.2010г. на Общински съвет Сливен, с което са одобрени проект за ПУП - парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Подземен ел. кабел 110 kV в землищата на с. Бяла, с. Г.Чочовени , с. Гавраилово и с. Селиминово, община Сливен", за обслужване на ветрогенераторен парк в землището на с. Бяла и е одобрен проект за изменение на ПУП - парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за разширение на трасе на Подземен ел. кабел 20 kV в землището на с. Бяла, община Сливен, за обслужване на ветрогенераторен парк в землището на с. Бяла.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 294/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
326 Административно дело No 295/2010 Други административни дела ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.11.2010г.
ОПР. / 02.11.2010 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 295/2010 г. по описа на административен съд Сливен, образувано по жалбата на „ДКЦ 1 Сливен” ЕООД гр.Сливен срещу Наказателно постановление № 2000977 от 22.10.2010 г. на Директор на Дирекция ”Инспекция по труда” гр.Сливен, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд Районен съд Сливен за разглеждане и решаване по същество. Определението да се връчи на страните за сведение. 
327 Административно дело No 297/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.К. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОПР. / 08.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.К. ***. Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 297/2010 година по описа на Административен съд Сливен. Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващия, Началника на РДНСК – Югоизточен район и Началник Сектор Сливен към РДНСК – Югоизточен район.  
328 Административно дело No 298/2010 Други административни дела ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СВОБОДА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 25.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Инициативен комитет “Свобода” представляван от С.Г.Т.-Й. срещу писмен акт изх.№ 04-04-230/29.10.2010 год. на Кмета на Община Нова Загора, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 298/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
329 Административно дело No 299/2010 Други административни дела Г.Б.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.Г. *** срещу Заповед № 1621/2010 от 07.09.2010 г. на Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171 т. 2 б. “ж” от Закона за движението по пътищата – спиране на МПС от движение, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 299/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
330 Административно дело No 301/2010 Други административни дела Д.К.Б.Г. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.12.2010г., в законна сила от 21.12.2010г.
ОПР. /06.12.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.Б.-Г. против мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Обслужване” Сливен към ТД на НАП Бургас за издаване на удостоверение за придобит трудов стаж – образец УП-30 и УП-2. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
331 Административно дело No 302/2010 Други административни дела И.В.Ж. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 2.12.2010г., в законна сила от 11.12.2010г.
ОПР. / 02.12.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.Ж. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
332 Административно дело No 303/2010 Други административни дела С.А.Д. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.12.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Д.,*** срещу мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП гр. Бургас за издаване на удостоверение за трудов /осигурителен/ стаж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 303/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
333 Административно дело No 308/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 13.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-28 от 04.11.2010 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, против Решение № 1014 от 28.09.2010 г. на Общински съвет – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 308 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
334 Административно дело No 310/2010 Дела по ЗМСМА Г.Ю.И. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.11.2010г., в законна сила от 10.1.2011г.
ОПР. / 08.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Г.Ю.И. срещу Решение № 977/12.08.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което е съгласуван за одобряване проектът за подробен устройствен план за имоти 1394 и 1395, м. “Среди дол”, селищно образувание “Изгрев” – гр. Сливен, като се образуват УПИ VІІ-1394 и VІ-1395 и се проектира нова улица – тупик от о.т. 305 до о.т. 305А за осигуряване достъп до УПИ VІІ-1394. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 310/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
335 Административно дело No 312/2010 Други административни дела Н.Т.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.12.2010г.
ОПР. / 02.12.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Т.Д., ЕГН **********,*** против писмо изх.№ 94-НН/0023 от 25.10.2010 г. на Областен управител на Област Сливен с което е оставено без разглеждане предложение (сигнал) вх.№ 94-НН/0023 от 11.10.2010 г. на Н.Т.Д. *** да разпореди отварянето на полски път № 000379 в м.”Комаря” в землището на с.Жельо войвода, община Сливен, връщането на общинската собственост на нейния собственик и свободно преминаване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №312/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
336 Административно дело No 313/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.К.И.С. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ОПР. / 07.12.2010 г. - ВРЪЩА исковата молба на Ю.К.И. – С., с посочен адрес V-ти отряд в Затвора в гр. Сливен, с искане да бъде обезщетена в размер на 750 000 лева за получени заболявания на всичките й жизненоважни органи в условията на ОЗ – Сливен от 1998 г. до настоящия момент, поради престъпната немърливост и забавяне на лечението от здравната служба на затвора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 313/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
337 Административно дело No 315/2010 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Р.И.К.,
З.И.Т.,
Т.И.Т.,
С.П.Ч.,
П.С.П.
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Р.И.К. ***, З.И.Т. ***, Т.И.Т. ***, С.П.Ч. *** и П.С.П. ***, в качеството им на наследници на Иван Т. Митев, б.ж. на с. Глуфишево, общ. Сливен срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде заповед по чл. 19 ал. 5 от ЗСПЗЗ, с която да разпореди настаняване в конкретно посочени имоти в остатъчния фонд на община Сливен, като недопустимо.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 315/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
338 Административно дело No 316/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.12.2010г., в законна сила от 17.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Н., ЕГН ********** и Ж.Г.Д., ЕГН **********, двете от гр.Стара Загора срещу “заповедта на Кмета на община Твърдица, с която е одобрил технически изисквания за застрояване на имот в м.”Могилата” гр.Твърдица”, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 316/2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен.   
339 Административно дело No 325/2010 Други административни дела М.Д.Д. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.12.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Д. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД 01-0431 от 19.11.2010 г., издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 325 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
340 Административно дело No 327/2010 Други административни дела ЕТ ДО РЕ МИ 96 СЛАВКА ДИМИТРОВА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 7.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 327 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд– Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд - Бургас. 
341 Административно дело No 342/2010 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 23.12.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Шести септември” № 27, представлявано от управителя Петър Митев срещу Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510255 от 19.11.2010 г. на Директора на басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.  Прекратява производството по административно дело № 342/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
342 КАНД No 81/2009 Наказателни касационни производства МЕРИДА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 160 от 26.03.2009 год. на Районен съд Сливен, постановено по НАХД № 92 по описа за 2009 година като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5447/22.12.2008 год. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Сливен, с което на "Мерида" ЕООД - Сливен , БУЛСТАТ 119661739 е наложено наказание - имуществена санкция в размер на 7020,69 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
343 КАНД No 182/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Н.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.1.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 680 от 12.10.2009 год., постановено по НАХД № 744 от 2009 г. по описа на СлРС.
344 КАНД No 186/2009 Наказателни касационни производства Д.Т.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.1.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 687 / 27.10.2009 г., постановено по НАХД № 1281/09 г. на СлРС, с което е потвърдено НП № 3205 от 04.06.2009 г. на Началника на сектор "ПП" към ОД на МВР - Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
345 КАНД No 190/2009 Наказателни касационни производства Н.И.Ш. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.1.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642/19.10.2009г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 810/2009г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
346 КАНД No 191/2009 Наказателни касационни производства М.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.2.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 23 / 19.02.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 629/13.10.2009 г. по НАХД № 874/2009 година на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
347 КАНД No 193/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Т.Т. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.1.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 2 / 20.01.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 654 от 16.10.2009 г., постановено по НАХД № 585 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
348 КАНД No 195/2009 Наказателни касационни производства ЕТ ХИНДО МИЧ ХРИСТО ДРАГНЕВ ТД НА НАП БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.1.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 584/28.10.2009г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 265 / 2009г. по описа на същия съд.
349 КАНД No 197/2009 Наказателни касационни производства К.Я.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.1.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 668/30.10.2009г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1115/2009г. по описа на същия съд.
350 КАНД No 198/2009 Наказателни касационни производства Т.И.Т. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.1.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 667 от 02.11.2009 г., постановено по НАХД № 1322/2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
351 КАНД No 199/2009 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС СПАРК АД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.1.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681 от 20.10.2009 г., постановено по НАХД № 1010 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
352 КАНД No 200/2009 Наказателни касационни производства Ц.П.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.1.2010г.
Решение № 193/14.01.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 756/05.11.2009 година, постановено по НАХД № 1272/2009 година по описа на Районен съд - Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
353 КАНД No 201/2009 Наказателни касационни производства И.Ж.И. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.2.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 12 / 04.02.2010 г. - Оставя в сила Решение № 755/05.11.2009 година по НАХД № 1374/2009 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
354 КАНД No 202/2009 Наказателни касационни производства ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.1.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 682 от 20.10.2009 г., постановено по НАХД № 1047 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
355 КАНД No 203/2009 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Г.П. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.1.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 1 / 20.01.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 738/23.10.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1289/2009 г. по описа на същия съд.
356 КАНД No 204/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- НОВА ЗАГОРА В.К.В. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.1.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 435 / 16.10.2009 г., постановено по НАХД № 370 / 2009г. по описа на Новозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 97 от 18.06.2009 г., издадено от Директора на Държавно горско стопанство, гр. Нова Загора, с което на В.К.В., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - глоба за нарушение на чл.80, ал. 16 от ЗГ, като намалява размера на наложеното наказание "глоба" от 1 600 / хиляди и шестстотин/ лв. на 1 000 /хиляда/ лв. 
357 КАНД No 205/2009 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ЕТ СВЕТЛИНА ВЕЛЧО ИЛИЕВ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.1.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 4 / 11.01.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 730/11.11.2009г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1154/2009г. по описа на същия съд.  
358 КАНД No 206/2009 Наказателни касационни производства М.Т.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РК КЪМ ТЗ НА ИАРА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.2.2010г.
Решение № 22 / 17.02.2010 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 725/06.11.2009 г. по НАХД № 1308/2009 г. на Районен съд гр. Сливен като недопустимо. Изпраща жалбата срещу НП № 20-196 от 06.07.2009 г. на Началник отдел ТЗ "Рибарство и контрол" - Сливен при ИАРА , ведно с делото на Районен съд Казанлък по компетентност. 
359 КАНД No 207/2009 Наказателни касационни производства МЕЛКОМ ООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.2.2010г.
Решение № 11 / 04.02.2010 г. - Отменя Решение № 752/06.11.2009 година по НАХД № 1220/2009 год. по описа на СлРС, като неправилно. Отменя Наказателно постановление № 90/12.06.2009 година на Директора на Дирекция "ПОС" в Патентно ведомство на Република България, с което на "Мелком" ООД - гр. Сливен,БУЛСТАТ 119627683, представлявано от Х.Д.П. е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл. 81, ал.1 от ЗМГО, като незаконосъобразно. 
360 КАНД No 208/2009 Наказателни касационни производства В.Д.В. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 780 от 10.11.2009 г., постановено по НАХД № 1182 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен в обжалваната част.
361 КАНД No 209/2009 Наказателни касационни производства А.М.А. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.2.2010г.
Решение № 25 / 16.02.2010 г. - Отменя Решение № 709/19.11.2009 г. по НАХД № 1270/09 г. по описа на СлРС, като неправилно. Отменя Наказателно постановление № 2178/09 от 26.03.2009 г. на Началника на РУ на МВР - Сливен, с което на основание чл.182 ал.4 от ЗДвП на А.М.А. са наложени административни наказания "Глоба" в размер на 300 лв. и "Лишаване от право да се управлява МПС" за срок от три месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.
362 КАНД No 210/2009 Наказателни касационни производства С.С.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.2.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 21/17.02.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 698/02.11.2009 г. по НАХД № 1112/2009 г. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
363 КАНД No 211/2009 Наказателни касационни производства Х.Н.Г. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 705 от 13.11.2009 г., постановено по НАХД № 1379 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен.
364 КАНД No 212/2009 Наказателни касационни производства ЕТ ТАКСИ АЛЕКСЕЙ АЛИ МЕХМЕДОВ ТД НА НАП БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 663/03.11.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1302/2009 г. по описа на същия съд.
365 КАНД No 213/2009 Наказателни касационни производства П.Х.К. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 720 от 12.11.2009 г., постановено по НАХД № 1176 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 3975 от 28.04.2009 г. на Началника на РУ на МВР - Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3975 от 28.04.2009 г., издадено от Началника на РУ на МВР - Сливен, с което на П.Х.К. с ЕГН: **********,*** 38, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 месеца, и на основание Наредба № І-1959 на МВР са отнети 10 контролни точки, като незаконосъобразно.  
366 КАНД No 214/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ХЕМУС- МИЛК-КОМЕРС ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 769/06.11.2009г. на Районен съд Сливен, постановено по НАХД № 1513/2009г. по описа на същия съд, с което е изменено НП № 01-2600/6624/15.07.2009 год., като е намалена наложената имуществена санкция от 10000 лева на 300 лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП № 01-2600/6624/15.07.2009 год. издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" гр.София, с което на "Хемус Милк-Комерс" ООД гр.Сливен е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 10 000 лева на основание чл.69, ал.1 във връзка с чл.74, ал.2 от ЗПООПЗПЕС, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 10 000 лева на 500 лева. 
367 КАНД No 215/2009 Наказателни касационни производства М.И.Б. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.1.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 718 от 12.11.2009 г., постановено по НАХД № 1524/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, първи състав.
368 КАНД No 216/2009 Наказателни касационни производства СПАРК АД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.1.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 773/10.11.2009 год. по НАХД № 1100/2009 год. по описа на СлРС.
369 КАНД No 217/2009 Наказателни касационни производства Д.И.Д. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762 от 05.11.2009 г., постановено по НАХД № 1376 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен в обжалваната част.
370 КАНД No 218/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ЕТ АХИНОРА- АТАНАС СТОЕВ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.2.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 17/15.02.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 750 от 19.11.2009 г., постановено по НАХД № 1505 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
371 КАНД No 219/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СИМ АГРО ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.2.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 19/19.02.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/09.11.2009 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по НАХД № 381/2009 г. по описа на същия съд.
372 КАНД No 220/2009 Наказателни касационни производства И.С.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 844/19.11.2009г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1541/2009г. по описа на същия съд.
373 КАНД No 221/2009 Наказателни касационни производства И.А.Н. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.2.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 20 /17.02.2010 г.-ПОТВЪРЖДАВА Решение № 873/25.11.2009 г. по НАХД № 1770/2009 г. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
374 КАНД No 222/2009 Наказателни касационни производства И.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.2.2010г.
Решение № 24/16.02.2010 г. - Оставя в сила Решение № 803/24.11.2009 г. по НАХД № 1385/2009 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
375 КАНД No 223/2009 Наказателни касационни производства П.Т.П. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.2.2010г.
Решение № 28 / 05.02.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 753 от 05.11.2009 г., постановено по НАХД № 1531 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен .   
376 КАНД No 1/2010 Наказателни касационни производства Г.М.С. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 881 от 04.12.2009 г., постановено по НАХД № 674 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен .
377 КАНД No 2/2010 Наказателни касационни производства С.Д.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.2.2010г.
Решение № 27 / 16.02.2010 г. - Оставя в сила Решение № 913/15.12.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1622/09 г. по описа на същия съд.
378 КАНД No 3/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЯМБОЛ ДЖИ ЕН ЕЙ ЕООД- ЯМБОЛ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 202 от 09.10.2009 г., постановено по НАХД № 347/ 2009 г. по описа на Елховски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28/2800208 от 22.06.2009 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Ямбол, В ЧАСТТА му, с която на "Джи ен ей" ЕООД - Ямбол, в качеството му на работодател, представлявано от А.Х.А., на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, за на нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на15 000 лева, като на основание чл. 415в от КТ, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 15 000 / петнадесет хиляди / лева на 100 / сто / лева. 
379 КАНД No 4/2010 Наказателни касационни производства В.В.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.3.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 34 / 04.03.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 902/08.12.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1539/2009 г. по описа на същия съд.
380 КАНД No 5/2010 Наказателни касационни производства В.Д.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.3.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 880 от 04.12.2009 год. по НАХД № 975/2009 год. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
381 КАНД No 6/2010 Наказателни касационни производства КАЛЧЕВ СТРОЙ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830 от 11.12.2009 г. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 1547/2009 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
382 КАНД No 7/2010 Наказателни касационни производства А.Й.С. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.3.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 760 от 05.11.2009 г., постановено по НАХД № 1286 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
383 КАНД No 8/2010 Наказателни касационни производства В.Е.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 785/02.12.2009 г., постановено по НАХД № 1269/2009 г. по описа на Районен съд гр. Сливен, с което е потвърдено НП № 3475/22.04.2009 год. на Началника на РУ на МВР - Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3475/22.04.2009 год. на Началника на РУ на МВР - Сливен, с което на В.Е.К. е наложено административно наказание - глоба в размер на 250 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, както и отнемане на 12 контролни точки на основание Наредба Із-1959 на МВР за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 от ЗДвП, и глоба в размер на 20 лева за извършено нарушение на чл. 6 т. 1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
384 КАНД No 9/2010 Наказателни касационни производства М.Л.А. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.2.2010г.
Решение № 31 / 22.02.2010 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 920/15.12.2009г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1764/2009г. по описа на същия съд. ВРЪЩА делото на районен съд гр.Сливен за ново разглеждане от друг състав.  
385 КАНД No 10/2010 Наказателни касационни производства Т.С.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.3.2010г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ решение № 962 от 28.12.2009 г., постановено по НАХД № 1558/2009 г. по описа на СлРС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.   
386 КАНД No 11/2010 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС МИРКА 2007 ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.2.2010г.
Решение № 33 / 23.02.2010 г. - Оставя в сила Решение № 879/14.12.2009 година по НАХД № 1546/2009 год. на РС-Сливен, като правилно и законосъобразно
387 КАНД No 12/2010 Наказателни касационни производства А.А.Б. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.3.2010г.
Решение № 38 /04.03.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 504/27.11.2009 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по НАХД № 412/2009 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20/2000389 от 01.07.2009 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Сливен, с което на А. Александров Б., ЕГН **********,***, в качеството му на технически ръководител, за нарушение по чл. 24 ал. 1, във вр. с чл. 24 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР и на основание чл. 416 ал. 5, във вр. с чл. 413 ал. 2 от КТ, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
388 КАНД No 13/2010 Наказателни касационни производства М.С.М. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 39 / 23.02.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 828 от 11.12.2009 г., постановено по НАХД № 1113/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
389 КАНД No 14/2010 Наказателни касационни производства А.А.Г. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.3.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 843 от 13.01.2010 г., постановено по НАХД № 1537/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
390 КАНД No 15/2010 Наказателни касационни производства В.М.В. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.3.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 912/15.12.2009г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1615/2009 год. по описа на същия съд.
391 КАНД No 16/2010 Наказателни касационни производства Г.К.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.3.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 817 от 16.12.2009 год. по НАХД № 973/2009 год. на Районен съд гр. Сливен
392 КАНД No 17/2010 Наказателни касационни производства И.К.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.3.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 960/28.12.2009 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1769/2009 г. по описа на същия съд.
393 КАНД No 18/2010 Наказателни касационни производства К.Р.Б. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.3.2010г.
Решение № 50 / 22.03.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 935 от 07.01.2010 г., постановено по НАХД № 1824 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен .
394 КАНД No 19/2010 Наказателни касационни производства И.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.3.2010г.
Решение № 42 / 19.03.2010 г. - Отменя Решение № 934/11.01.2010 година по НАХД № 1267/2009 година на СлРС, като неправилно. Отменя Наказателно постановление № 5526/26.05.2009 год. на Началника на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР- Сливен, с което на И.С.И. *** с ЕГН ********** са наложени на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП административни наказания : "Глоба" в полза на държавата в размер на 150 лева и "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от два месеца, като незаконосъобразно. 
395 КАНД No 20/2010 Наказателни касационни производства В.Т.Д. РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 519 от 11.12.2009 год. по НАХД № 363/2009 год. на Районен съд гр. Нова Загора.
396 КАНД No 21/2010 Наказателни касационни производства Л.Д.Б. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.3.2010г.
Решение № 51 / 22.03.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 64/19.12.2009 г., постановено по НАХД № 143/2009 г. по описа на Районен съд Котел, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29 от 31.07.2009 г. на Директора на Регионална инспекция на околната среда и водите гр. Бургас, с което на Л.Д.Б. *** е наложено наказание на основание чл. 72 от Закона за лечебните растения, а именно глоба в размер на 500 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
397 КАНД No 22/2010 Наказателни касационни производства Р.И.Р. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.4.2010г.
 ОТМЕНЯ Решение № 937 от 05.01.2010 г., постановено по НАХД № 2054/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Сливенски районен съд. 
398 КАНД No 23/2010 Наказателни касационни производства ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 31.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 930/04.01.2010 г., постановено по НАХД № 1045/2009 г. по описа на Районен съд гр. Сливен, с което е потвърдено НП № 4/08.06.2009 год. на Началник Митница Бургас като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4/08.06.2009 год. на Началник Митница Бургас, с което на "Тера инвест" ООД с ЕИК 119523186 е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5000 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
399 КАНД No 24/2010 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ЕТ МАРТИ Д ДИМИТЪР СЛАВОВ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.5.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 908/07.01.2010г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1695/2009г. по описа на същия съд.
400 КАНД No 25/2010 Наказателни касационни производства П.Д.П. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.3.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 21.01.2010 г., постановено по НАХД № 1827/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
401 КАНД No 26/2010 Наказателни касационни производства А.А.А. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.4.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 38/22.01.2010 г. по НАХД № 1034/2009 г. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
402 КАНД No 27/2010 Наказателни касационни производства С.Д.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2010г.
Отменя Решение № 69/27.01.2010 година по НАХД № 1948/2009 год. по описа на СлРС, като неправилно. Отменя Наказателно постановление № 5186 от 14.09.2009 г. на Началника на отдел „Контрол" при ТД на НАП - гр. Сливен, с което на С.Д.С.,*** е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 4 480,05 лева, на основание чл. 180 ал.1, вр. ал.2 от ЗДДС, поради допуснато нарушение на чл.86 ал.1, вр. чл.102 ал.3 т.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно. 
403 КАНД No 28/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ВАЛТЕР ВЕГА ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.4.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 948/15.01.2010 г. по НАХД № 658/2009 г. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
404 КАНД No 29/2010 Наказателни касационни производства НАП СОФИЯ, ТД НА НАП БУРГАС, ИРМ СЛИВЕН ЕТ ЕМЕКС 2 СТОЯН СТОЯНОВ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.4.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/27.01.2010 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 1315 / 2009г. по описа на същия съд. 
405 КАНД No 30/2010 Наказателни касационни производства Я.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕВИЕ НА МВР - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.4.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 910/07.01.2010 г. по НАХД № 1371/2009 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
406 КАНД No 31/2010 Наказателни касационни производства В.М.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.4.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 924 от 13.01.2010 г., постановено по НАХД № 1030 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.  
407 КАНД No 32/2010 Наказателни касационни производства Л.Й.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 911/07.01.2010 г., постановено по НАХД № 1783/2009г. по описа на Районен съд гр. Сливен.  
408 КАНД No 33/2010 Наказателни касационни производства Х.Н.Я. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 31.3.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 62/21.01.2010 г. на СлРС, постановено по НАХД № 2013/2009 г. по описа на същия съд.
409 КАНД No 34/2010 Наказателни касационни производства Д.З.А. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.4.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 16/18.01.2010 г., постановено по НАХД № 1950/2009г. по описа на Сливенски Районен съд. ВРЪЩА делото на районен съд гр.Сливен за ново разглеждане от друг състав  
410 КАНД No 35/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАФТИС АД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.6.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 48/03.02.2010 г. по НАХД № 1566/2009 г. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
411 КАНД No 36/2010 Наказателни касационни производства П.М.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.4.2010г.
  ОТМЕНЯ Решение № 68/19.12.2009 г., постановено по НАХД № 184/2009 г. по описа на Районен съд гр. Котел, с което е потвърдено НП № 476/13.07.2009 год. на Началника на РУ на МВР - Котел в частта, в която на П.М.П., с ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 476/13.07.2009 год. на Началника на РУ на МВР - Котел, в частта, в която на П.М.П., с ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 476/13.07.2009 год. на Началника на РУ на МВР - Котел, в частта, в която на П.М.П., с ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 от ЗДвП и глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183 ал. 1 т. 2 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
412 КАНД No 37/2010 Наказателни касационни производства П.М.П. РУ НА МВР КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.4.2010г.
Оставя в сила решението  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66 от 19.12.2009 г., постановено по НАХД № 180/ 2009 г. по описа на Районен съд гр. Котел. 
413 КАНД No 38/2010 Наказателни касационни производства П.М.П. НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 67/19.12.2009г. на Котелски Районен съд, постановено по НАХД № 179/2009 год. по описа на същия съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ НП № 804/25.09.2009 год. издадено от Началника на РУ на МВР-Котел, с което на П.М.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, като неправилно и незаконосъобразно.  
414 КАНД No 39/2010 Наказателни касационни производства Н.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 841 от 27.01.2010 г. по НАХД № 1521/2009 г. на Районен съд Сливен и вместо него постановява ОТМЕНЯ НП № 4032 от 28.04.2009 г. на Началника на РУ на МВР - Сливен, с което на Н.И.Г. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането, като неправилно и незаконосъобразно. 
415 КАНД No 40/2010 Наказателни касационни производства БИП ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.4.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 732 от 22.10.2009 г., постановено по НАХД № 1099 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
416 КАНД No 41/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ДАЛНИП 2 ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.4.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 109 / 16.02.2010 г., постановено по НАХД № 2175 / 2009г. по описа на Районен съд Сливен.
417 АНД No 42/2010 Административни наказателни дела ГАП СТРОЙ ООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.3.2010г., в законна сила от 3.4.2010г.
ОПР. / 17.03.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за възобновяване на административно производство на "Гап строй" ООД, Булстат 119664475, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 1, представлявано от управителя П.Д.Т. против Наказателно постановление № 5189/30.10.2009 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Сливен, като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 42/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
418 КАНД No 43/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.К.П. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.7.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 120 / 21.07.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 25/22.01.2010 г., постановено по НАХД № 1677/2009 г. на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
419 КАНД No 44/2010 Наказателни касационни производства С.И.С. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 49/03.02.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1516/2009 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7181 от 28.07.2009 г. на Началника на Сектор "ПП" при ОД на МВР Сливен, с което на С.И.С.,***, за нарушение по чл. 21 ал. 1 от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 182 ал. 1 т. 6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и на основание Наредба № Із - 1959 на МВР е постановено отнемане на 12 контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
420 КАНД No 45/2010 Наказателни касационни производства К.Ф.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.4.2010г.
Обезсилва Решение № 649/13.01.2010 г. по НАХД № 636/2009 година по описа на Районен съд - Сливен, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 40-0000098 от 19.03.2009 г. на Директора на РД "АА" гр. Сливен, с което на К.Ф.К. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 147, ал. 4 от ЗДвП, като вместо това постановява: Оставя без разглеждане жалбата на К.Ф.К., ЕГН ********** против Наказателно постановление № 40-0000098 от 19.03.2009 г. на Директора на РД "АА" гр. Сливен, с което на К.Ф.К. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 147, ал. 4 от ЗДвП и прекратява производството по делото в тази му част. Оставя в сила Решение № 649/13.01.2010 г. по НАХД № 636/2009 год. по описа на СлРС в останалата му част. 
421 КАНД No 46/2010 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС РУСГЕР АГРОТРЕЙД ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.4.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 01.02.2010 г., постановено по НАХД № 2163 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
422 КАНД No 47/2010 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА НЕТ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.5.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 82/12.02.2010 г. по НАХД № 1051/2009 г. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
423 КАНД No 48/2010 Наказателни касационни производства Н.Н.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.4.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/16.02.2010 год. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1619/2009 год. по описа на същия съд.
424 Частно КАНД No 49/2010 Наказателни частни касационни производства Д.П.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 30.4.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.03.2010 год. по НАХД № 232 от 2010 г. по описа на СлРС за прекратяване на производството поради като незаконосъобразно.  Връща делото на СлРС за продължаване на производството и произнасяне по същество. 
425 КАНД No 50/2010 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.5.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 175 / 16.02.2010 година, постановено по НАХД № 50/2010 год. по описа на СлРС.
426 КАНД No 51/2010 Наказателни касационни производства П.Г.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.4.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 17.02.2010 г., постановено по НАХД № 2017 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
427 КАНД No 52/2010 Наказателни касационни производства РУ НА МВР СЛИВЕН Д.С.Ш. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.5.2010г.
Отменя Решение № 111/26.02.2010 г. по НАХД № 1520/2009 година на СлРС, като неправилно и вместо това постановява: Потвърждава Наказателно постановление № 7217/ от 01.08.2008 г. на Началника на РУ на МВР - Сливен, с което на Д.С.Ш. *** с ЕГН ********** са наложени на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП административни наказания : „Глоба" в полза на държавата в размер на 150 лева и „Лишаване от право да управлява МПС" за срок от два месеца и са отнети съгласно чл. 4, ал. 1, т. 13 от Наредба № I - 1959 на МВР 10 контролни точки, като законосъобразно. 
428 КАНД No 53/2010 Наказателни касационни производства Б.К.С. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.5.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179 от 23.02.2010 г., постановено по НАХД № 1961/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
429 КАНД No 54/2010 Наказателни касационни производства РУ НА МВР СЛИВЕН И.Ж.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.5.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 110 от 26.02.2010 г., постановено по НАХД № 1114 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 3370 от 28.04.2009 г. на Началник РУ на МВР гр. Сливен, с което на И.Ж.Г. *** е наложено наказание на основание чл. 182 ал.1 т. 5 от ЗДвП, а именно глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и са отнети 10 контролни точки като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
430 КАНД No 55/2010 Наказателни касационни производства И.С.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.4.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 75 / 29.04.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134/23.02.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1928/2009 г. по описа на същия съд.
431 КАНД No 56/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА О.М.О. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 23.3.2010г.
ОПР. / 23.03.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от Агенция "Пътна инфраструктура" гр.София срещу решение № 178/16.02.2010 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1644 по описа за 2009 год. на Районен съд гр.Сливен като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 56/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен 
432 Частно КАНД No 57/2010 Наказателни частни касационни производства М.А.Б. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 27.4.2010г.
Потвърждава ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение № 33 от 09.03.2010 год. по НАХД № 278 от 2010 г. по описа на Котелски РС за прекратяване на производството като правилно и законосъобразно.
433 КАНД No 58/2010 Наказателни касационни производства Г.С.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.5.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 04.03.2010 г., постановено по НАХД № 19 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
434 КАНД No 59/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН М.Г.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.5.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 85/12.03.2010 г. постановено по НАХД № 1981/2009 година по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
435 КАНД No 60/2010 Наказателни касационни производства М.С.С. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.5.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 935 от 07.01.2010 г., постановено по НАХД № 1824 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен .
436 КАНД No 61/2010 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Х.И.Х. Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.5.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 224/10.03.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 110/2010 г. по описа на същия съд.
437 КАНД No 62/2010 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Ц.С.К. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.5.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 152 от 26.02.2010 г., постановено по НАХД № 1654/2009 г. по описа на Сливенски районен съд, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6772/2009 година, издадено от началника на сектор „Пътна Полиция” при ОД на МВР – Сливен, с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП, на Цветана С.К.,*** с ЕГН **********, затова, че на 03.07.2009 г. в 09.21 часа в с.Злати войвода, общ. Сливен по път ІІ-66 по посока гр. Сливен е управлявала л.а. със скорост 71 км/час при максимално допустима за населено място 50 км/час, като скоростта е засечена и фиксирана с техническо средство Радар ТР 4 фабр.№ 369/02 г., поради което и на основание чл.182 ал.1 т. З от ЗДвП й е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 /сто/ лева и се отнемат 3 контролни точки по Наредба Із-1959/2007 г. на МВР. 
438 КАНД No 63/2010 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН К.И.Х. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 215 от 04.03.2010 г., постановено по НАХД № 2103/ 2009 г. по описа на Сливенски районен съд, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 9305/09 от 05.11.2009 г., издадено от Началник сектор ПП при ОД на МВР - Сливен, с което на К.И.Х. с ЕГН: **********,*** 19, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, и са отнети 7 контролни точки, на основание Наредба № І-1959 на МВР, като законосъобразно. 
439 КАНД No 64/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Д.К.Д. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 31.5.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/02.03.2010г. на Котелски Районен съд, постановено по НАХД № 171/2009г. по описа на същия съд.
440 КАНД No 65/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Д.К.Д. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 11/02.03.2010 година по НАХД № 164/2007 година по описа на Районен съд гр. Котел, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НП № 20/2000057 от 30.09.2008 година на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Сливен, с което на Димов К.Д. с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 128 т. 2 от КТ.  
441 КАНД No 66/2010 Наказателни касационни производства М.М.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.6.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 162/10.03.2010 г., постановено по НАХД № 1383/2009 год. на Сливенски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 5700/09.06.2009 г., нададе н о от Началник РУ на МВР гр. Сливен, с което М.М.А. с ПГП 8402355823 е наложено наказание глоба в размер на 250 лв. па основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП, лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и са отнети 12 контролни точки па основание Наредба № М 959 на МВР като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
442 КАНД No 67/2010 Наказателни касационни производства А.И.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160 от 09.03.2010 г., постановено по НАХД № 2015 / 2009 г. по описа на Районен съд Сливен. 
443 КАНД No 68/2010 Наказателни касационни производства Н.С.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 169/04.03.2010 г. по НАХД № 25/2010 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
444 АНД No 69/2010 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.6.2010г., в законна сила от 1.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предложението направено от И.Ф. Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Сливен Пламен Стефанов за възобновяване на административно-наказателно производство по НП № 5189/30.10.2009 год. издадено от Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП гр.Сливен, с което е наложена имуществена санкция на “ГАП СТРОЙ” ООД гр.Сливен в размер на 74 435, 16 лева на основание чл.182, ал.1 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
445 Частно КАНД No 70/2010 Наказателни частни касационни производства И.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.5.2010г.
ОСТАВЯ в сила протоколно определение на 01.04.2010 г., постановено по НАХД № 593/2010 г. по описа на Сливенски районен съд. 
446 КАНД No 71/2010 Наказателни касационни производства Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.5.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 12/02.03.2010г. на Котелски Районен съд, постановено по НАХД № 194/2009г. по описа на същия съд като вместо него постановява ОТМЕНЯ НП № 20/2000170/13.11.2008 год. издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Сливен, с което на Д.К.Д. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
447 КАНД No 72/2010 Наказателни касационни производства Г.Р.Б. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 72/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд гр. Сливен.Определението не подлежи на обжалване. 
448 КАНД No 73/2010 Наказателни касационни производства Ц.М.С. ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260/18.03.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 329/2010 г. по описа на същия съд.
449 КАНД No 74/2010 Наказателни касационни производства И.Р.П. РУ НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 209 от 25.02.2010 г., постановено по НАХД № 118 / 2010 г. по описа на Районен съд Сливен.
450 КАНД No 75/2010 Наказателни касационни производства И.Т.О. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.6.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 17/08.03.2010 г. по АНД № 201/2009 г. по описа на Районен съд – Котел, като правилно и законосъобразно.
451 КАНД No 76/2010 Наказателни касационни производства В.И.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.7.2010г.
Решение № 119 / 21.07.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 245/06.04.2010 г., постановено по НАХД № 2109/2009 г. по описа на Районен съд гр. Сливен, с което е потвърдено НП № 7496/2008 год. на Началника на РУ на МВР – Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7496/15.08.2008 год. на Началник на РУ на МВР – Сливен, с което на В.И.В. е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, както и отнемане на 10 контролни точки на основание Наредба Із-1959 на МВР за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
452 КАНД No 77/2010 Наказателни касационни производства С.А.К. НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 02.03.2010 г., постановено по НАХД № 142 / 2009 г. по описа на Районен съд – Котел. 
453 КАНД No 78/2010 Наказателни касационни производства О.С.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 22.01.2010 г., постановено по НАХД № 1926/2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
454 КАНД No 79/2010 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН А.С.Я. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.6.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 270/24.03.2010 година, постановено по НАХД № 1951/2009 година по описа на Районен съд – Сливен.
455 КАНД No 80/2010 Наказателни касационни производства ЕТ КРАФ КРЪСТЬО ДИМИТРОВ ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.7.2010г.
Отменя Решение № 256 от 07.04.2010 г. по АНД № 164/2010 год. по описа на СлРС, като неправилно. Отменя Наказателно постановление № 5210 от 30.11.2009 г. на Началник отдел „Контрол" при ТД на НАП - Сливен, с което на ЕТ "Краф - К.Д.", БУЛСТАТ 119038980, със седалище гр.Сливен, кв.”Даме Груев” бл.17 вх.Г ап.17, представляван от К.Р.Д. е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 10043,20 лева, за нарушение на чл. 86, ал. 1 във връзка чл. 102, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, като незаконосъобразно. 
456 КАНД No 81/2010 Наказателни касационни производства М.Х.К. ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.9.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение №18/08.03.2010 г. по АНД № 200/2009 г. по описа на Котелски районен съд като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
457 КАНД No 82/2010 Наказателни касационни производства Х.Х.Д. ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 12.03.2010 г., постановено по НАХД № 202 / 2009 г. по описа на Районен съд - Котел.
458 КАНД No 83/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.И.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/23.02.2010 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по НАХД № 698/2009 г. по описа на същия съд.
459 КАНД No 84/2010 Наказателни касационни производства П.П.Ш. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.6.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 111 / 25.06.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 257 от 07.04.2010 год. по НАХД № 1766/2009 год. на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
460 КАНД No 85/2010 Наказателни касационни производства Г.С.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253/08.04.2010 год. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 2101/2009 год. по описа на същия съд.
461 КАНД No 86/2010 Наказателни касационни производства С.И.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 255 / 08.04.2010 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 16 / 2010 г. по описа на съда, като вместо него постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, съобразно изложените по-горе указания.  
462 КАНД No 87/2010 Наказателни касационни производства Д.А.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.6.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 319/13.04.2010 година, постановено по НАХД № 2108/2009 година по описа на Районен съд – Сливен като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
463 Частно КАНД No 88/2010 Наказателни частни касационни производства Х.Р.Х. РУ НА МВР-СЛИВЕН ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 23.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение, постановено в с.з. на 23.04.2010 г. по НАХД № 510 по описа на Сливенски Районен съд за 2010 г.
464 Частно КАНД No 89/2010 Наказателни частни касационни производства СПЕКТЪР НЕТ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.7.2010г.
Оставя в сила Определение от 12.03.2010 година на СлРС постановено по НАХД № 457/2010 година, като правилно и законосъобразно.
465 КАНД No 90/2010 Наказателни касационни производства К.М.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 285 от 30.03.2010 г., постановено по НАХД № 2016 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд. 
466 КАНД No 91/2010 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Д.И.В. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 25.6.2010г.
ОПР. / 25.06.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от РУ на МВР – Сливен, против Решение № 297 от 08.04.2010 г. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 2012 по описа за 2009 год. на същия съд, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 91/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен 
467 КАНД No 92/2010 Наказателни касационни производства И.Й.И. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.6.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 294/19.04.2010 година, постановено по НАХД № 174/2010 година по описа на Районен съд – Сливен като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
468 КАНД No 93/2010 Наказателни касационни производства ТД ХУБАВЕНА ООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 361/21.04.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 462/2010 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 6/25.02.2010г. на Зам.Кмета на Община Сливен, с което на “Х. ***, представлявано от управителя Х.Д.А. с ЕГН ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300/триста / лв. на осн.198 от ЗЗП за нарушение на чл.9, ал.2 от ЗЗП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
469 КАНД No 94/2010 Наказателни касационни производства Ц.А.Т. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.6.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 648/11.03.2010г. на Районен съд гр.Сливен, постановено по НАХД № 895/2009г. по описа на същия съд.
470 КАНД No 95/2010 Наказателни касационни производства НАП СОФИЯ, ТД НА НАП БУРГАС, ИРМ СЛИВЕН БУМЕРАНГ ПРЕС ООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 268/19.04.2010 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 353 / 2010г. по описа на същия съд.
471 КАНД No 96/2010 Наказателни касационни производства М.Г.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.6.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 138/16.02.2010 г., постановено по НАХД № 1375/2009г. по описа на Сливенски Районен съд. ВРЪЩА делото на районен съд гр.Сливен за ново разглеждане от друг състав.  
472 КАНД No 97/2010 Наказателни касационни производства ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ХРИСТО БОТЕВ 2А ЕООД П.И.Д.,
НАП СОФИЯ, ТД НА НАП БУРГАС, ИРМ СЛИВЕН
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.7.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 323/06.04.2010 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 293/2010 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5146/30.07.2009 г. на Началник отдел „Обслужване” при ТД на НАП гр. Сливен, с което на “Образцова аптека Христо Ботев 2А” ЕООД, представлявано от управителя П.И.Д., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Христо Ботев” № 2А, за нарушение по чл. 125 ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
473 КАНД No 98/2010 Наказателни касационни производства Н.Б.А. ОД НА МВР СЛИВЕН СЕКТОР ПП Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 372 от 26.04.2010 г., постановено по НАХД № 2102 / 2009 г. по описа на Сливенски районен съд.
474 КАНД No 99/2010 Наказателни касационни производства И.В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.6.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 378/21.04.2010 г. постановено по АНД № 521/2010 на СлРС, като правилно и законосъобразно.
475 КАНД No 100/2010 Наказателни касационни производства КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Г.Г.Г. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377 от 23.04.2010 г., постановено по АХД № 524 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
476 КАНД No 101/2010 Наказателни касационни производства Ж.Б.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 356/23.04.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 383/2010 г. по описа на същия съд.
477 КАНД No 102/2010 Наказателни касационни производства П.Д.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.6.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 339/23.04.2010 г. по НАХД № 17/2010 г. по описа на Районен съд – Сливен, с което е потвърдено НП № 9843 от 25.11.2009 г., издадено от Началника сектор ПП при ОД на МВР-Сливен. като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
478 КАНД No 103/2010 Наказателни касационни производства В.Н.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 363 от 26.04.2010 г., постановено по НАХД № 307 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
479 КАНД No 104/2010 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС БИС И СИЕ ООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.7.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 344 от 28.04.2010 г по НАХД № 434/2010 год. на Сливенски Районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 358/2009г. от 16.02.2010 г. на Началник Митница Бургас, с което на “Бис и сие” гр.Сливен, Булстат 119019019, седалище гр.Сливен, бул.”Петко Каравелов” № 2-Д с управител Б. Баев е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение на чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, и на осн. чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
480 КАНД No 105/2010 Наказателни касационни производства Т.А.А. РУ НА МВР - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.7.2010г.
Отменя Решение № 116 от 25.03.2010 г. по АНД № 627 по описа за 2009 г. на РС - Нова Загора, като неправилно. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на НЗРС, които да съобрази указанията дадени в решението. 
481 КАНД No 106/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ-МИТНИЦА БУРГАС Д.В.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376/21.04.2010 год. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 433/2010 год. по описа на същия съд.
482 КАНД No 107/2010 Наказателни касационни производства С.Ж.И. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.7.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 283 / 19.04.2010 г., постановено по НАХД № 153 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011623 от 14.12.2009 год. издадено от Директора на АДФИ - гр. София, с което на С.Ж.И. ***, е наложено административно наказание „ГЛОБА" в размер на 10000,00 лева (десет хиляди лева) на основание чл. 129, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр. 28/2004 год. - изм. ДВ, бр. 79/2006 год.), за нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП (изм. ДВ, бр. 37/2006 год. - в сила от 01.06.2006 год.).  
483 КАНД No 108/2010 Наказателни касационни производства Т.Г.Т. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ-МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 338/03.05.2010 год. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 34/2010 год. по описа на същия съд.  
484 КАНД No 109/2010 Наказателни касационни производства С.П.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 391/04.05.2010 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 375/2010 г. по описа на същия съд.
485 КАНД No 110/2010 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Г.Р. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.7.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 416 от 04.05.2010 г., постановено по НАХД № 590/ 2010 г. по описа на Сливенски районен съд, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3627/09 от 28.04.2009 г., издадено от Началника на РУ на МВР – Сливен, с което на Г.Р. ***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, и са отнети 10 контролни точки, на основание Наредба № І-1959 на МВР, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
486 КАНД No 111/2010 Наказателни касационни производства ПИВ ПЛАСТ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.7.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 125/ 21.07.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 414/21.05.2010 г., постановено по НАХД № 390/2010 г. на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
487 КАНД No 112/2010 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС Л.И.К. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 430 от 05.05.2010 г по НАХД № 432/2010 год. на Сливенски Районен съд.
488 КАНД No 113/2010 Наказателни касационни производства С.П.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.7.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 142/ 20.07.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 394/26.04.2010 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 376/2010 г. по описа на същия съд.
489 КАНД No 114/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ЕТ АХИНОРА- АТАНАС СТОЕВ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275 от 26.04.2010 г., постановено по НАХД № 163/ 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
490 КАНД No 115/2010 Наказателни касационни производства К.И.Х. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.7.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 126 / 21.07.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 453/17.05.2010 г., постановено по НАХД № 650/2010 г. на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
491 КАНД No 116/2010 Наказателни касационни производства П.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.10.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 426/14.05.2010 г. по НАХД № 587/2010 година на Районен съд гр. Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
492 КАНД No 117/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Ж.И. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.7.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 143 / 20.07.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 / 04.05.2010 г., постановено по НАХД № 151 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
493 КАНД No 118/2010 Наказателни касационни производства ЕТ ШАНС 94 ИЛИЯ ДРАГНЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.7.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452/18.05.2010 г., постановено по АНД № 422/2010г. по описа на Районен съд гр. Сливен.
494 АНД No 119/2010 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.7.2010г., в законна сила от 13.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 345 от 27.11.2008 г., издадено от Началника на РУ – Твърдица към ОД на МВР – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 345 от 27.11.2008 г., издадено от Началника на РУ – Твърдица към ОД на МВР – Сливен, с което на М.П.П. с ЕГН: **********, на основание на чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, и са отнети 6 контролни точки, на основание Наредба Із-1959 на МВР. 
495 КАНД No 120/2010 Наказателни касационни производства А.С.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 409/18.05.2010г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 216/2010 год. по описа на същия съд като неправилно и незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 10313/09/11.01.2010 год. издадено от Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Сливен, с което на А.С.Л. *** наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.І-во от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно. 
496 КАНД No 121/2010 Наказателни касационни производства Х.С.Х. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.7.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 436 / 20.05.2010 г., постановено по НАХД № 436 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 323/2009 от 11.02.2010 год. на Началника на Митница - гр. Бургас, с което на Х.С.Х. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000 лева и са отнети в полза на държавата като предмет на нарушението, ракия общо 6 литра в пластмасови бутилки - 2 бр. бутилки по 1,250 литра и 7 бр. бутилки по 0,5 литра, без акцизен бандерол, с алкохолно съдържание по обем 46%.  
497 КАНД No 122/2010 Наказателни касационни производства В.Н.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.7.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 144/19.07.2010 г. - Оставя в сила Решение № 437 от 20.05.2010 г. по НАХД № 635 от 2010 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
498 КАНД No 123/2010 Наказателни касационни производства Н.И.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 496 от 27.05.2010 г., постановено по АХ дело № 715/ 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
499 КАНД No 124/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 158/20.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 551/09.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 275/2009 г. по описа на същия съд.  
500 КАНД No 125/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 154 / 23.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 548/16.04.2010 год. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 269/2009 год. по описа на същия съд.  
501 КАНД No 126/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.10.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №553/09.04.2010 г., постановено по НАХД №277/2009 г. по описа на РС - Нова Загора
502 КАНД No 127/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552/09.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 276/2009 г. по описа на същия съд.
503 КАНД No 128/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 156/30.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 550/09.04.2010 година по НАХД № 274/2009 година по описа на Районен съд – Нова Загора.
504 КАНД No 129/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 599/28.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 265/2009 г. по описа на същия съд.
505 КАНД No 130/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 157/20.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 600/22.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 266/2009 г. по описа на същия съд.
506 КАНД No 131/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 155 / 30.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 547/15.04.2010 година по АНД № 268/2009 година по описа на Районен съд – Нова Загора.
507 КАНД No 132/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 153/23.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 556/09.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 280/2009 г. по описа на същия съд.
508 КАНД No 133/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.10.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №554/09.04.2010 г. постановено по НАХД №278/2009 г. по описа на РС - Нова Загора
509 КАНД No 134/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 602/22.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 271/2009 г. по описа на същия съд.
510 КАНД No 135/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555/09.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 279/2009 г. по описа на същия съд.
511 КАНД No 136/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД,
МИТНИЦА ГР.БУРГАС
Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 601/22.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 267/2009 г. по описа на същия съд.
512 КАНД No 137/2010 Наказателни касационни производства П.К.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.9.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение 413/21.05.2010 година по НАХД № 372/2010 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
513 КАНД No 138/2010 Наказателни касационни производства А.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 451/18.05.2010 г. по НАХД № 381/2010 година на Районен съд гр. Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4655/11.05.2009 год. на Началник на РУ на МВР гр. Сливен , с което на А.А.А. с ЕГН ********** на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 от КЗ е наложено административно наказание „Глоба” като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
514 КАНД No 139/2010 Наказателни касационни производства М.С.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 395/20.05.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1962/2009 г. по описа на същия съд.
515 КАНД No 140/2010 Наказателни касационни производства Г.К.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481 от 27.05.2010 г., постановено по НАХД № 237 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд. 
516 КАНД No 141/2010 Наказателни касационни производства Б.С.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.10.2010г.
Решение № 179 /14.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 486/31.05.2010г. постановено по НАХД № 709/ 2010г. на РС Сливен, като вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1180 /23.03.2010 г., издадено от Началника на Сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Сливен, с което за нарушението на чл. 21 ал. 1 ЗДвП, на Б.С.Д. ЕГН **********, на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лв., като на осн. чл.182, ал.1 , т.3 от ЗДвП намалява размерът на наложеното наказание “глоба” от 150 /сто и петдесет/ лв. на 100 /сто/ лв. и отменя наказанието"Лишаване от право да управлява МПС" за срок от 1 месец. 
517 КАНД No 142/2010 Наказателни касационни производства П.И.Ш. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 480 от 27.05.2010 г., постановено по НАХД № 713/2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
518 КАНД No 143/2010 Наказателни касационни производства М.Ф. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.10.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 183/04.10.2010 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 504/01.06.2010 год. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 801/2010 год. по описа на същия съд.
519 КАНД No 144/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.П.Д. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.10.2010г.
Решение № 187 / 21.10.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 11.05.2010 г., постановено по НАХД № 237/2009 г. по описа на Районен съд – Котел като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
520 КАНД No 145/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.П.Д. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 11.05.2010 г., постановено по НАХД № 239 / 2009 г. по описа на Районен съд – Котел.
521 КАНД No 146/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552/09.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 276/2009 г. по описа на същия съд.
522 КАНД No 147/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 152 /30.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 603/28.04.2010 година по АНД № 272/2009 година по описа на Районен съд – Нова Загора.
523 КАНД No 148/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 215/25.11.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/30.04.2010г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 284/2009 г. по описа на същия съд.
524 КАНД No 149/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 186/29.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/28.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 282/2009 г. по описа на същия съд.  
525 КАНД No 150/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 185 / 29.09.2010г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/30.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 281/2009 г. по описа на същия съд.
526 КАНД No 151/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.10.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №21/30.04.2010 г. постановено по НАХД 283/2009 г. по описа на РС - Нова Загора
527 КАНД No 152/2010 Наказателни касационни производства В.В.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.10.2010г.
Решение № 194/21.10.2010 г. - ОТМЕНЯ решение № 206/14.05.2010 г. по АНД №133 по описа за 2010 г. на Районен съд – Нова Загора в частта, в която е потвърдено наказателно постановление 2199/04.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР Нова Загора по отношение на наложеното със същото наказание на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДП „глоба” в размер на 50 лв. и отнемане на 8 контролни точки на основание Наредба І з – 1559 на МВР. ОТМЕНЯ НП 2199/04.12.2009 г , в частта в която на В.В.М., ЕГН ********** *** Загора, е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 183, ал.4, т.7 от ЗДП и са му отнети 8 контролни точки на основание Наредба І з – 1559 на МВР. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 206/14.05.2010 г. по АНД №133 по описа за 2010 г., в останалата му част като правилно и законосъобразно. 
528 КАНД No 153/2010 Наказателни касационни производства АЛФА.ИНД ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 458/26.05.2010 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 667/2010 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3025/22.03.2010 г. на Директор на офис Сливен при ТД на НАП гр. Бургас, с което на “Алфа инд” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Петко Славейков” № 9 ап. 2, за нарушение по чл. 125 ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   
529 Частно КАНД No 154/2010 Наказателни частни касационни производства ХИМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на 15.06.2010 г., постановено по НАХД № 1047/2010 г. по описа на Сливенски районен съд. ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия. 
530 КАНД No 155/2010 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС С.Д.А. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.10.2010г.
Решение № 182 / 22.10.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 517/18.06.2010 година по АНД № 402/2010 год. на Сливенски Районен съд.
531 КАНД No 156/2010 Наказателни касационни производства КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН З.А.Г. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 535 от 01.07.2010 г., постановено по НАХД № 845/ 2010 г. по описа на Сливенски районен съд, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № М-078 от 19.04.2010 г., издадено от Кмета на Община Сливен, с което на З.А.Г. ***, с ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 500 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
532 КАНД No 157/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. ТВЪРДИЦА Н.Н.К. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 579 / 22.06.2010 г., постановено по НАХД № 926 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 70 от 11.05.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Твърдица, с което на Н.Н.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 350 лв., на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за горите, за нарушение на чл. 58, ал. 3 от същия закон.  
533 КАНД No 158/2010 Наказателни касационни производства Г.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.9.2010г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение № 165 от 21.05.2010 год. по НАХД № 23/2010 год. на Районен съд гр. Нова Загора като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
534 КАНД No 159/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Т.С.М. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562 от 12.07.2010 г., постановено по НАХД № 439 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
535 КАНД No 160/2010 Наказателни касационни производства ПАЛИРРИЯ-БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.9.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 184 / 30.09.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23/28.04.2010 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 285/2009 г. по описа на същия съд.
536 КАНД No 161/2010 Наказателни касационни производства С.Н.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.10.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 180 / 12.10.2010 г. - Оставя в сила Решение № 464/09.06.2010 година по АНД № 312/2010 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
537 КАНД No 162/2010 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС Ц.Д.С. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 519 от 18.06.2010 г., постановено по НАХД № 435/ 2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
538 КАНД No 163/2010 Наказателни касационни производства И.П.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.10.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 633/08.07.2010 г., постановено по АНХД № 844/2010г. по описа на Районен съд гр. Сливен.  
539 КАНД No 164/2010 Наказателни касационни производства Я.Л.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.10.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 159/07.10.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 635/08.07.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1088/2010 г. по описа на същия съд.
540 КАНД No 165/2010 Наказателни касационни производства Й.Л.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 200/12.11.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 564/09.07.2010 г., постановено по НАХД № 793/2010 г. на Районен съд Сливен като правилно и законосъобразно.
541 КАНД No 166/2010 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.10.2010г.
Отменя изцяло решението Отменя Решение № 536/01.07.2010 г. на Районен съд гр.Сливен, постановено по НАХД № 824/2010 год. по описа на същия съд като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА НП № 20-38/26.04.2010 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД гр.Сливен е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 лева като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
542 КАНД No 167/2010 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.10.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 609/19.07.2010 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 825/2010 г. по описа на същия съд.
543 КАНД No 168/2010 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ЕТ РИЯ ЯНКО ЯНАКИЕВ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.10.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 614/14.07.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 724/2010 год. по описа на същия съд.
544 КАНД No 169/2010 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 201/12.11.2010 г. - потвърждава Решение № 582/22.06.2010 г., постановено по НАХД № 963/2010 г. на Районен съд Сливен като правилно и законосъобразно.
545 КАНД No 170/2010 Наказателни касационни производства Д.З.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.10.2010г.
Оставя в сила Решение № 634/08.07.2010 г. по АНД № 672/2010 г.на СлРС, като правилно и законосъобразно.
546 КАНД No 171/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН С.П.С. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 565 от 14.07.2010 г., постановено по НАХД № 374 / 2010 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20/2000275 от 12.02.2010 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Сливен, с което на С.П.С. ***, в качеството му на управител на „Доломит-М” ООД – Бургас, за нарушение на чл. 415, ал. 1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415, ал. 1 от КТ, е наложена глоба в размер на 2500 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 2500 /две хиляди и петстотин/ лева на 1500 /хиляда и петстотин/ лева. 
547 КАНД No 172/2010 Наказателни касационни производства С.К.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 209/26.10.2010 г. - Оставя в сила Решение № 658/19.07.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1085/2010 г. по описа на същия съд.
548 КАНД No 173/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Г.С.И. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.11.2010г.
Решение № 204/09.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 618/09.07.2010 г., постановено по АНД № 333/2010 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № РД -17-2/02.02.2010 г. на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, с което на д-р Г.С.И.,***, на длъжност специалист акушер-гинеколог към АГ в ДКЦ 2 Сливен ЕООД, е наложено на основание чл. 45, ал. 11 за нарушение на чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗЗДт, административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.
549 КАНД No 174/2010 Наказателни касационни производства Т.В.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 23.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 174/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.КАНД № 174/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на друг съседен административен съд, който да продължи производството.  
550 КАНД No 175/2010 Наказателни касационни производства Г.М.И. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 198/12.11.2010 г. - потвърждава Решение № 568/12.07.2010 г., постановено по НАХД № 619/2010 г. на Районен съд Сливен като правилно и законосъобразно.
551 КАНД No 176/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ А.Я.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.10.2010г.
Отменя Решение № 57 от 30.06.2010 г., постановено по НАХД № 18/2010 г. по описа на Районен съд - Котел, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14 от 06.01.2010 г., издадено от Директора на Държавно ловно стопанство "Котел" - гр. Котел, с което на А.Я.К. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 84, ал. 1, предл. 3 от ЗЛОД са наложено административно наказание "глоба" в размер на 400,00 /четиристотин/ лева - на основание чл. 84, ал. 1, предл. 3 от ЗЛОД, и е постановено лишаване от право на ловуване за срок от три години на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
552 КАНД No 177/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАНВО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Л.Х.Ж. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 205/09.11.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/30.06.2010 г. постановено по АНД № 16/2010 г. по описа на Районен съд - Котел.
553 КАНД No 178/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ Б.Н.Р. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 197 / 02.11.2010 г. - Оставя в сила Решение № 59/30.06.2010 г. по АНД № 21/2010 г. по описа на Районен съд - Котел, като правилно и законосъобразно.
554 КАНД No 179/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ Й.Д.В. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.10.2010г.
Решение № 208/26.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 55 от 30.06.2010 г., постановено по НАХД № 14/ 2010 г. по описа на Районен съд - Котел, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 9 от 06.01.2010 г., издадено от Директора на Държавно ловно стопанство „Котел” - гр. Котел, с което на Й.Д.В. с ЕГН: ********** *** А, за нарушение на чл. 84, ал. 1, предл. 3 от ЗЛОД са наложени административни наказания: глоба в размер на 400 лева – на основание чл. 84, ал. 1, предл. 3 от ЗЛОД, и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години – на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
555 КАНД No 180/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОТЕЛ В.К.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 54 от 30.06.2010 г., постановено по НАХД № 12/ 2010 г. по описа на Районен съд - Котел, като неправилно, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7 от 06.01.2010 г., издадено от Директора на Държавно ловно стопанство „Котел” - гр. Котел, с което на В.К.К. с ЕГН: **********, с адрес:***, ул. „Ген. Столетов” № 1А, за нарушение на чл. 84, ал. 1, предл. 3 от ЗЛОД са наложени административни наказания: глоба в размер на 400 лева – на основание чл. 84, ал. 1, предл. 3 от ЗЛОД, и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години – на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
556 КАНД No 181/2010 Наказателни касационни производства Ц.А.Ц. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 207 / 03.11.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №420/16.08.2010 год. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 357/2010 год. по описа на същия съд.
557 КАНД No 182/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КОТЕЛ К.А.К. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.10.2010г.
Решение № 188 / 21.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 58 от 30.06.2010 г., постановено по НАХД № 20 по описа на Районен съд – Котел за 2010 година. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16 от 06.01.2010 г., издадено от Директора на Държавно ловно стопанство „Котел” - гр. Котел, с което на К.А.К. *** с ЕГН ********** са наложени административни наказания глоба в размер на 400 лева на основание чл. 84, ал. 1, предл. 3 от ЗЛОД, и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
558 КАНД No 183/2010 Наказателни касационни производства Я.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.11.2010г., в законна сила от 4.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 206/04.11.2010 г- Оставя в сила Решение № 280/28.05.2010 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по НАХД № 236/2010 г. по описа на същия съд.
559 КАНД No 184/2010 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- РЗОК- СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 203 от 09.11.2010 г. - оставя в сила Решение № 543 от 20.08.2010 г., постановено по НАХД № 829/2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
560 КАНД No 185/2010 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ОРХИДЕЯ Д ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 202/09.11.2010 г. - оставя в сила Решение № 615/05.07.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 947/2010 г. по описа на същия съд.
561 КАНД No 186/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАНГАРД ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 210/19.11.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94/20.08.2010 г. по НАХД 1595/2009 г. на Сливенски Районен съд.
562 КАНД No 187/2010 Наказателни касационни производства С.М.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.11.2010г.
Решение №216/16.11.2010г. - ОТМЕНЯ Решение № 655 от 13.08.2010 г., постановено по АНД № 795/2010 г. по описа на Сливенски районен съд, като НЕПРАВИЛНО, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1618/2010 г. от 21.04.2010 г. на Началник сектор ПП към ОДМВР - гр.Сливен, с което на С.М.С. с ЕГН **********, е наложено на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП административно наказание ГЛОБА в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание Наредба № І-1959 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
563 КАНД No 188/2010 Наказателни касационни производства С.М.Н. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 212/02.12.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 438/22.07.2010 г. по НАХД № 427/2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
564 КАНД No 189/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.11.2010г.
Решение № 199/12.11.2010 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 561 от 14.07.2010 г., постановено по НАХД № 152 от 2009 г. по описа на Районен съд - Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията по настоящото решение.
565 КАНД No 190/2010 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС СД ЕКО АСОРТИ - БАЙЧЕВ И СИЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 213/02.12.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593 от 15.07.2010 г. по НАХД № 431/2010 г. на Сливенски Районен съд.
566 Частно КАНД No 191/2010 Наказателни частни касационни производства Ж.Б.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 22.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 08.09.2010г., постановено по НАХД № 1339/2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
567 Частно КАНД No 192/2010 Наказателни частни касационни производства Г.Н.Х. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 12.11.2010г.
Определение № 217/12.11.2010г. - ОТМЕНЯ определение от 16.09.2010г. по АНД № 1661 от 2010 г. по описа на СлРС за прекратяване на производството, като незаконосъобразно. Връща делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия и раглеждане по същество на жалбата.
568 КАНД No 193/2010 Наказателни касационни производства А.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.12.2010г.
Решение № 218/08.12.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 571/13.07.2010 година, постановено по НАХД № 712/2010 година по описа на Районен съд – Сливен. ОТМЕНЯ НП № 4603/03.07.2007 г. на Началника на РПУ към ОДП гр. Сливен, с което на А.С.С. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца.  
569 Частно КАНД No 194/2010 Наказателни частни касационни производства Т.Н.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.12.2010г.
Отменя Определение от 07.09.2010 г. по АНД № 1302/2010 г. на Районен съд - Сливен, като незаконосъобразно. Връща АНД № 1302/2010 г. на същия състав на Сливенския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане на жалбата против НП № 294/04.06.2010 г. на Началника Сектор „ПП” при ОД на МВР – Сливен по същество.  
570 Частно КАНД No 195/2010 Наказателни частни касационни производства Ж.С.Б. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. ТВЪРДИЦА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.11.2010г.
Определение № 220/26.11.2010г. - ОТМЕНЯ Определение от 10.09.2010 г. по НАХД № 1528/2010 г. по описа на Районен съд Сливен. ВРЪЩА делото на Районен съд Сливен за разглеждане по същество на жалбата, подадено от Ж.С.Б. против Наказателно постановление № 21/30.07.2010г. на Директора на Държавно горско стопанство гр.Твърдица.
571 КАНД No 196/2010 Наказателни касационни производства И.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Разпореждане от 8.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно дело № 196/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен. Касационно административно дело № 196/2010 год. по описа на Административен съд – Сливен да се изпрати на Върховен административен съд за определяне на друг съседен административен съд, който да продължи производството. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14602/30.11.2010 Г. ПО АДМ. ДЕЛО 14422/2010 г. ВАС ПОСТАНОВЯВА ИЗПРАЩАНЕ НА КАНД 196/2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ЯМБОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ. 
572 КАНД No 197/2010 Наказателни касационни производства Н.Н.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.12.2010г.
Оставя в сила решението РЕШЕНИЕ № 221/03.12.2010 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 687/28.09.2010 г., постановено по НАХД № 1119/2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
573 КАНД No 198/2010 Наказателни касационни производства Т.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.12.2010г.
Решение № 227/14.12.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 390/27.09.2010 година, постановено по НАХД № 376/2009 година по описа на Районен съд - Нова Загора, като правилно и законосъобразно.
574 КАНД No 199/2010 Наказателни касационни производства М.Г.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 2.11.2010г.
ОПР. / 02.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от М.Г.М. срещу решение № 1715/29.09.2010 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1196 по описа за 2010 год. на Районен съд гр.Сливен като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 199/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен 
575 КАНД No 200/2010 Наказателни касационни производства С.И.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 219/08.12.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 521/18.06.2010 г. по АНД № 639/2010 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
576 КАНД No 201/2010 Наказателни касационни производства Г.Г.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 223/09.12.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 692/05.10.2010 г. на Сливенски районен съд, постановено по НАХД № 846/2010г. по описа на същия съд.
577 КАНД No 202/2010 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 739/05.10.2010г. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1026/2010 год. по описа на същия съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА НП № НП-20-128/21.05.2010 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  
578 КАНД No 203/2010 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 226/17.12.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 738/05.10.2010 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1033/2010 год. по описа на същия съд.
579 КАНД No 208/2010 Наказателни касационни производства В.Г.В. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.12.2010г.
Решение № 225/14.12.2010 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 778/06.10.2010 година, постановено по НАХД № 1321/2010 година по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
580 КАНД No 211/2010 Наказателни касационни производства М.С.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 229 от 20.12.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 788 от 22.10.2010 г., постановено по НАХД № 884/2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
581 КАНД No 216/2010 Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ ЕТ ТОДОР СТЕФАНОВ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 236/20.12.2010г. - ОСТАВЯ в сила Решение № 700/29.09.2010 г. по АНД № 782/2010 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
582 КАНД No 218/2010 Наказателни касационни производства Л.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.12.2010г.
Решение № 228/17.12.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 744/20.10.2010 година, постановено по НАХД № 960/2010 година по описа на Районен съд – Сливен. ИЗМЕНЯ НП № 10262/18.12.2009 год. на Началника на сектор ПП към ОД МВР-Сливен, като НАМАЛЯ размера на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” наложено на Л.К., поданик на Великобритания, притежаващ паспорт № 203535545 издаден на 04.04.2002 год., пребиваващ в България - удостоверение за продължително пребиваване № 172 издадено от ОД П гр. Велико Търново от два месеца на един месец. ПОТВЪРЖДАВА НП № 10262/18.12.2009 год. на Началника на сектор ПП към ОД МВР-Сливен в останалата му част. 
583 Частно КАНД No 219/2010 Наказателни частни касационни производства Д.П.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 16.12.2010г.
Определение № 231/16.12.2010 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 02.11.2010 г. по НАХД № 1618/2010 г. по описа на Сливенски районен съд, с което производството по делтото е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съд за продължване на съдопроизводствените действия.
584 КАНД No 220/2010 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.12.2010г.
ОПР. / 06.12.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от РЗОК - Сливен, против Решение № 691 от 15.10.2010 г. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 827 по описа за 2010 г. на същия съд, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 220/2010 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
585 КАНД No 226/2010 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 243/27.12.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 811 от 26.10.2010 г., постановено по АНД № 1036/2010 г. по описа на Сливенски районен съд, ІІІ състав.
586 КАНД No 227/2010 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.12.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 244/28.12.2010 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 810 от 26.10.2010 г., постановено по НАХД № 1030/2010 г. по описа на Сливенски районен съд.
587 Частно КАНД No 262/2010 Наказателни частни касационни производства МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.12.2010г.
Отмeня определение от 08.11.2010г.,постановено по АНД № 1574/2010г. по описа на Сливенски районен съд,IV -ти състав.ВРЪЩА делото на същия съд за изпълнение на процедурата по чл. 323 от НПК ,във вр. с чл. 84 от ЗАНН.