Административен съд - Сливен
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 18.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 255/2014 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.2.2015г.
Решение № 12/10.02.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.И. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500/3571 от 13.08.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което на оспорващия е отказано финансиране по СЕПП и по СНДП, като са оторизирани част от исканите суми, а именно по СЕПП в размер на 5631,34 лв. и по СНДП – 173,89 лв, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.В.И. *** ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 600 лв. (шестотин ) лева разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2017
Административно дело № 9772/2016
С Решение № 6534 от 25.05.2017 г. по адм.д.№ 9772/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 10.02.2015 г. по адм.д.№ 255/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 25.5.2017г.
2 Административно дело No 11/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 37/26.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за кампания 2013 година с изх. № 02-200-6500/8397 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Н.Х.А. *** с ЕГН ********** сумата общо в размер на 285 /двеста осемдесет и пет/ лева направени по делото разноски, от която 10 лева за заплатена държавна такса, 75 лева депозит за вещо лице и 200 лева разноски за адвокатско възнаграждение . Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.4.2017
Административно дело № 7671/2016
С Решение № 4943 от 20.04.2017 г. по адм.д.№ 7671/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 26.04.2017 година по адм.дело № 11/2015 година на Административен съд - Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Х.А. за присъждане на разноски за касационното производство.
В законна сила на 20.4.2017г.
3 Административно дело No 53/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Ж.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.Б., с адрес ***, срещу Решение с изх. № 000639/08.01.2015 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
4 Административно дело No 96/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.6.2015г.
Решение № 110/25.06.2015 г. - ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 9973,20 лв. (девет хиляди деветстотин седемдесет и три лева и двадесет стотинки) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразна заповед № 124/16.03.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата за периода 25.04.2014 г. до 18.03.2015 г. в размер на 894,04 лв. (осемстотин деветдесет и четири лева и четири стотинки), както и законната лихва върху сумата от 9973,20 лева, считано от 18.03.2015 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 1073,33 лв. (хиляда седемдесет и три лева и тридесет и три стотинки), представляваща съдебни разноски.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2016
Административно дело № 12069/2015
С Решение № 14056 от 20.12.2016 г. по адм.д.№ 12069/2015 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение №110/25.06.2015 г., постановено по адм. дело № 96/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСТАВЯ В СИЛА определение №275/03.08.2015 г. постановено по адм. дело № 96/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 2.2.2017г.
5 Административно дело No 111/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕТ К.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.8.2015г.
Решение № 129 / 06.08.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-1365/29.08.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на ЕТ “Красимир Георгиев“, ЕИК 119068226, със седалище и адрес на управление: с.Млекарево, общ.Нова Загора направени по делото разноски в размер на 1650 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева).

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2017
Административно дело № 11073/2015
С Решение № 2797/08.03.2017 г. по адм.д.№ 11073/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129/06.08.2015 г. по адм.д.№ 111/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 8.3.2017г.
6 Административно дело No 126/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.8.2015г.
Решение № 124/05.08.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Д. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500/8953 от 27.11.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", в частта, в която на оспорващия за площи, декларирани в защитена зона „Натура 2000“ според група В – обработваеми земи е оторизирана сума в размер на 452,18 лева, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 126/2015г. по описа на Административен съд, в тази част. ОТМЕНЯ по жалбата на Д.П.Д. *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500/8953 от 27.11.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", в частта, в която е отказано финансиране на земеделския производител за площи, декларирани в защитена зона „Натура 2000“ според група А – постоянни пасища и е оторизирана сума от 18 985,82 лева, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Д.П.Д. *** ЕГН ********** да заплати на ДФ“Земеделие“ сумата от 28 /двадесет и осем/ лева , представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на Д.П.Д. *** ЕГН ********** сумата от 295 (двеста деветдесет и пет) лева разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.2.2017
Административно дело № 11607/2015
С Решение № 2154 от 21.02.2017 г. по адм.д.№ 11607/2015 г. на ВАС, четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/05.08.2015 г., постановено по адм.д.№ 126/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавен фонд Земеделие за разноски по делото.
В законна сила на 21.2.2017г.
7 Административно дело No 151/2015 Кодекс на труда Г.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.10.2015г.
Решение № 160/23.10.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Г. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № 225/15.05.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, издадена на основание чл. 106 ал. 1 т. 2 и чл. 108 ал. 1 от Закона за държавния служител, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя, поради съкращаване на длъжността, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Г.Г. ***, ЕГН ********** да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, представлявана от изпълнителен директор разноски в общ размер на 300,00 /триста/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2017
Административно дело № 36/2016
С Решение № 5349 от 28.04.2017 г. по адм.д.№ 36/2016 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160 от 23.10.2015 г., постановено по адм.дело № 151/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Г.Г.Г. да заплати на ИА Автомобилна администрация сумата от 100 лв. юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила на 28.4.2017г.
8 Административно дело No 152/2015 Кодекс на труда П.Х.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.11.2015г.
Решение № 161 / 02.11.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.П. против Заповед № 226/15.05.2015 г. на Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА П.Х.П.., ЕГН **********, да заплати в полза на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - София юрисконсултско възнаграждение в размер на сумата 300 (триста) лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2017
Административно дело № 407/2016
С Решение № 3442 от 21.03.2017 г. по адм.д.№ 407/2016 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 от 02.11.2015 г. по адм.д. № 152/2015 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА П.Х.П. да заплати на ИА Автомобилна администрация гр. София сумата 100 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила на 21.3.2017г.
9 Административно дело No 153/2015 Закон за министерство на вътрешните работи М.И.М.Р. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. – Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № 343з-605 от 15.05.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на М.И.М.– Р. - младши автоконтрольор І степен в Група „Пътен контрол”, Сектор „Охранителна полиция”, РУ – Нова Загора при ОД на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното й правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА М.И.М. – Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Сливен, сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2017
Административно дело № 13418/2015
С Решение № 3243 от 16.03.2017 г. по адм.д.№ 13418/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 13.10.2015 г., постановено по адм.д.№ 153/2015 г. от Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА М.И.М.Р. да заплати разноски по делото в полза на Министерство на вътрешните работи сумата от 400 лв.
В законна сила на 16.3.2017г.
10 Административно дело No 178/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.П. И.Ж.И. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.10.2015г.
Решение № 143/07.10.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д. *** срещу Заповед за задържане на лице с рег. № 330 А от 07.06.2015 г., издадена от полицейски орган - ст. п. при РУ Сливен към ОД на МВР Сливен И.Ж.И., с която на основание чл. 72, ал.1, т.2 от ЗМВР е разпоредено задържането му за срок от 24 часа, като неоснователна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2017
Административно дело № 14277/2015
С Решение № 3623/23.03.2017 г. по адм. дело № 14277/2015 г. на ВАС, Пето отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 143/07.10.2015 г., постановено по адм. дело № 178/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 23.3.2017г.
11 Административно дело No 179/2015 Кодекс на труда Т.Д.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 53/05.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 606/27.04.2015г. на Директора на Агенция „Митници”, с която на основание чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДСл, във връзка с утвърдени длъжностно и поименно длъжностно разписание от 27.04.2015г. е прекратено служебното правоотношение на Т.Д.К. с ЕГН ********** - „Старши митнически инспектор” с ранг ІІІ младши в Митница Свиленград, отдел „Борба с наркотрафика, поради съкращаване на длъжността. ОСЪЖДА Агенция „Митници” да заплати на Т.Д.К. с ЕГН **********, сумата от 500 (петстотин) лева, представляващи направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2017
Административно дело № 8292/2016
С Решение № 3332 от 20.03.2017 г. по адм.д.№ 8292/2016 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53 от 05.05.2016 г. по адм.д.№ 179/2015 г. на Административен съд - Сливен
В законна сила на 20.3.2017г.
12 Административно дело No 209/2015 КСО В.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от В.Д.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Решение № Ж-П-15#4 от 16.07.2015 г. на Директора на Териториално поделение /ТП/ на Националния осигурителен институт /НОИ/ – Сливен като неоснователна. ОСЪЖДА В.Д.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Административно дело № 2400/2016
С Решение № 1693/09.02.2017 г. по адм.д.№ 2400/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 30.12.2015 г. по адм.д. № 209/2015 г. на Административен съд Сливен.
В законна сила на 9.2.2017г.
13 Административно дело No 219/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. С. ***, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.Д.Б., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1 500 ( хиляда и петстотин ) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 1 500 ( хиляда и петстотин ) лева, считано от 24.04.2015 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 10 000 (десет хиляди) лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. С. ***, да заплати на П.Д.Б., ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 210.00 /двеста и десет / лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.4.2017
Административно дело № 8041/2016
С Решение № 4392 от 07.04.2017 г. по адм.д.№ 8041/2016 г. на ВАс, Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 48 от 26. 04. 2016 г., постановено по административно дело № 219/ 2015 г. на Административен съд– Бургас в ЧАСТТА, с която е ОСЪДЕНА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. С., на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П. Д. Б., сумата от 1500 (хиляда и петстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, вследствие незаконни действия и бездействия на администрацията на Следствен арест гр.Сливен, за разликата на присъдения размер над 600 лева до 1500 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2015 г. до окончателното и? изплащане, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения иск от П. Д. Б. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди по време на престоя в Следствен арест гр.Сливен за периода от 17.12. 2014 г. до 24.04. 2015 г. за разликата на присъдения размер над 600 лева до 1500 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2015 г. до окончателното и? изплащане. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
В законна сила на 7.4.2017г.
14 Административно дело No 222/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Х.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.11.2015г.
Решение № 182/30.11.2015 г. - ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, на основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Х.Б., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.Х.Б. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста - гр. Сливен, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден, при престоя му в Ареста - гр. Сливен при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" за периода 13.09.2011 г. – 30.01.2012 г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Х.Б., ЕГН **********, с адрес *** срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София иск с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част над 500 /петстотин/ лева до пълния размер на претендираното обезщетение от 5000 /пет хиляди/ лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Х.Б., ЕГН **********, с адрес *** обезщетение в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева за претърпени неимуществени вреди вследствие противоправно бездействие на длъжностни лица на ГДИН, изразяващо се в неосигуряване на достатъчна жилищна площ и санитарно битови условия - постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, баня и тоалетна в съответствие с хигиенните изисквания, в периода на изтърпяване на мярка за неотклонение "задържане под стража" и наложеното му наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас от 30.01.2012 г. до 10.04.2013 г. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.Х.Б., ЕГН **********, с адрес *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на нечовешки и унизителни битови условия на живот в останалата част за размера над 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева до пълния предявен размер от 5000 /пет хиляди/ лева, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. София - 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21, да заплати на Д.Х.Б., ЕГН **********, с адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 10.00 /десет / лева разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2017
Административно дело № 1179/2016
С решение № 458 от 16.01.2017 г. по адм.д.№ 1179/2016 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182 от 30.11.2015 г., постановено по административно дело № 222/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 16.1.2017г.
15 Административно дело No 235/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Ч.Р. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.5.2016г.
Решение № 63/19.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по реда на Наредба № 2 от 21.02.2011 година за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за животни за кампания 2014 година с изх. № 02-200-6500/990 от 30.07.2015 г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие", в частта, в която е отказана оторизация и плащане на заявена субсидия по схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството (НДЖ1) за разликата между декларираните 116 бр. животни и оторизираните 77 бр. животни като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 2 /два/ месеца от влизането му в сила. ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Ж.Ч.Р. *** с ЕГН ********** сумата общо в размер на 210 /двеста и десет/ лева направени по делото разноски, от която 10 лева за заплатена държавна такса и 200 лева разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.5.2017
Административно дело № 8265/2016
С Решение № 5939 от 12.05.2017 г. по адм.д.№ 8265/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 63 от 19.05.2016 г., постановено от Административен съд - Сливен по адм. д. № 235/2015 г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Ж. Ч. Р. от [населено място], [община], [област], направените по делото разноски, представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 1150 /хиляда сто и петдесет/ лева.
В законна сила на 12.5.2017г.
16 Административно дело No 245/2015 Кодекс на труда Т.Д.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.5.2017г.
Определение от 16.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от Т.Д.К. ***, подадена с правно основание чл. 104 ал. 1 от Закона за държавния служител срещу Агенция „Митници” за заплащане на обезщетение в размер на 6 177,72 лв., представляващо обезщетение за времето от 27.04.2015 г. до 27.10.2015 г., през което ищецът е останал без работа поради уволнение, признато за незаконно с влязло в сила съдебно решение. ОТМЕНЯ свое разпореждане от 04.05.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 30.05.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 9.6.2017г.
17 Административно дело No 251/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Д.М.М. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ В ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.М. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № 343з-1232 от 23.09.2015 г., издадена от Началника на Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, с която на младши инспектор Д.М.М. - младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в ОД на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2017
Административно дело № 406/2016
С Ршение № 4995 от 21.04.2017 г. по адм.д.№ 406/2016 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188 от 25.11.2015 г. по адм.дело № 251/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Д.М.М. против заповед № 343з-1232/23.09.2015 г. на началника на отдел "Охранителна полиция" в Областна дирекция на МВР - Сливен.
В законна сила на 21.4.2017г.
18 Административно дело No 252/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ЛОВЕЧ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.12.2015г.
Решение № 173 / 08.12.2015 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Ловеч, да заплати на П.П.М., ЕГН **********,***, сумата от 200 лв. (двеста лева) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 2045 от 30.08.2010 г. от Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Ловеч, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.01.2011 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Ловеч, да заплати на П.П.М., ЕГН **********,***, сумата от 310 лв. (триста и десет лева), представляваща съдебни разноски.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2017
Административно дело № 1552/2016
С Решение № 2997/13.03.2017 г. по адм.д.№ 1552/2016 г. на ВАС, трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173 от 08.12.2015 г., постановено по адм.д.№ 252/2015 г. от Административен съд Сливен.
В законна сила на 13.3.2017г.
19 Административно дело No 260/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕТ Д.-Р.С.П.А.С.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.2.2016г.
Решение № 1 от 03.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК: 119607129, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Сан Стефано” № 62 представлявано от д-р Стефан Панайотов Панайотов, подадена срещу Писмена покана Изх. № 29-05-115 от 24.09.2015 г., издадена от Директора на РЗОК – Сливен, с посочен поради техническа грешка изх. № 29-02-2, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 781.00 /три хиляди седемстотин осемдесет и един лева и нула стотинки/, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейност от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за първо тримесечие на 2015 г., като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.2.2017
Административно дело № 3459/2016
С Решение № 2118/21.02.2017 г. по адм.д. 2459/2016 г. по описа ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/03.02.2017 г. по адм.д.№ 260/2015 г. на Административен съд - Сливен. ОТХВЪРЛЯ исканията за разноски за настоящата инстанция
В законна сила на 21.2.2017г.
20 Административно дело No 265/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2016г.
Решение № 20/21.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А.П.А. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-23/06.10.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума в размер на 14 378,73 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А.П.А., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 2А, ЕИК 119502758 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 961 /деветстотин шестдесет и един/ лв.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2017
Административно дело № 5602/2016
С Решение № 6351/22.05.2017 г. по адм.д.№ 5602/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/21.03.2016 г., постановено по адм.дело № 265/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 22.5.2017г.
21 Административно дело No 269/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2016г.
Решение № 21/21.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ - Сливен“ ООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-24/07.10.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума в размер на 7 003, 74 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ДКЦ - Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Д. Пехливанов“ № 5, ЕИК 119111567 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 680 /шестотин и осемдесет/ лв.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.5.2017
Административно дело № 5601/2016
С решение № 6837/31.05.2017 год. по адм.д. № 5601/2016 год. на ВАС София ,оставя в сила Решение № 21 от 21.03.2017 год. постановено по адм.д. № 269/2015 год. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 31.5.2017г.
22 Административно дело No 278/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Щ.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.6.2017г.
Решение № 109 от 30.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с Изх. № 02-200-6500/4347 от 25.09.2015 г., издадено от з.и.д.на Държавен фонд “Земеделие” – София, в частите по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и по Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони /НР1/. ИЗПРАЩА преписката на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, за ново произнасяне по подаденото от Д.Щ.К. заявление за подпомагане с УИН: 20/190614/94347 за кампания 2014 г. в частите по СЕПП и по НР1, в едномесечен срок от влизане на решението в сила, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София, да заплати на Д.Щ.К. с ЕГН: **********,***, сумата от 1049,54 /хиляда четиридесет и девет лева и петдесет и четири стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.7.2017г.
23 Административно дело No 279/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЛАТНО РУНО 08 ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.3.2017г.
Решение № 20/15.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/6152 издадено на 26.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Златно руно – 08“ ООД, ЕИК 202066218, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Байкал“ № 3, представлявано от управителя Д.Щ.К., деловодни разноски в размер на 1 151 /хиляда сто петдесет и един/ лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
В законна сила на 12.4.2017г.
24 Административно дело No 282/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.4.2016г.
Решение № 39/21.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГППИМП Медик Биг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1, каб. № 12 и представляващ д-р Н.П.Б. срещу Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-123/08.10.2015 г. на Директора на Р3ОК гр. Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е поканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 5 180,74 /пет хиляди сто и осемдесет 0,74/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ГППИМП Медик Биг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1, каб. № 12 и представляващ д-р Н.П.Б. *** направени по делото разноски в размер на 625,00 /шестстотин двадесет и пет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Административно дело № 6694/2016
С Решение № 6622/29.05.2017 г. по адм.д.№ 6694/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 21.04.2016 г., постановено по адм.дело № 282/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 29.5.2017г.
25 Административно дело No 286/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.И.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.3.2016г.
Решение № 22 / 16.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Х. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с Изх. № 02-200-6500/4981 от 26.09.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, В ЧАСТИТЕ, в които са констатирани наддекларирани площи по СЕПП и по НР1, и е отказано финансово подпомагане в размер на 10182,62 лева по СЕПП, и в размер на 247,54 лева по НР1. ОСЪЖДА Д.И.Х. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие”– София, сумата от 1143 /хиляда сто четиридесет и три/ лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.3.2017
Административно дело № 6879/2016
С Решение № 3809/28.03.2017 г. по адм.д.№ 6879/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 16.03.2016 г. по адм.д.№ 286/2015 г. на Административен съд - Сливен. ОСТАВЯ без уважение искането на Д.И.Х. *** за присъждане на разноски.
В законна сила на 28.3.2017г.
26 Административно дело No 355/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 51/03.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.М. с ЕГН ********** *** 6а против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/8077 от 28.09.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП и НР 1 е оторизирана сумата от 0 лева. ПРЕКРАТЯВА производството в частта, в която Д.Д.М. с ЕГН ********** *** 6а оспорва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/8077 от 28.09.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СПП е оторизирана сумата от 3987 лева. ОСЪЖДА Д.Д.М. с ЕГН ********** *** 6а да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 400 лв. (четиристотин лева) разноски по делото, от които 100 /сто/ лева за възнаграждение на вещо лице и 300 /триста/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2017
Административно дело № 8343/2016
С Решение № 6536 от 25.05.2017 г. по адм.д. № 8343/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/03.05.2016 г., постановено по адм.дело № 355/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 25.5.2017г.
27 Административно дело No 357/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Р.А.Ч. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.2.2016г.
Решение № 14/25.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 343з – 1367 от 20.10.2015 г. на Директора на ОДМВР Сливен, с която на основание чл. 194 ал.2, т.1 и т.4 от ЗМВР, вр. чл.197 ал.1 т.6, вр. чл.203, ал.1, т.2, предл. второ и т.13 вр. чл.204, т.3 от ЗМВР за извършено тежко дисциплинарно нарушение на Р.Ч. е наложено дисциплинарно наказание – „уволнение” и на основание чл.226 ал.1 т.8 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОДМВР – Сливен да заплати на Р.А.Ч.,*** съдебни разноски в размер 710,00 /седемстотин и десет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2017
Административно дело № 4984/2016
С Решение № 4011/03.04.2017 г. по адм.д.№ 4984/2016 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 25.02.2016 г., постановено по адм.дело № 357/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 3.4.2017г.
28 Административно дело No 364/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Р.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.2.2016г.
Решение № 15/29.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.Д. *** против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год. изх. № 02-200-6500/8235 от 29.09.2015 г. на Зам. Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което на оспорващия е отказана цялата искана сума и не са оторизирани суми по СЕПП в размер на 6010,14 лв., по НР 1 – 5077, 45 лв. и по СПП – 2654,01 лв., както и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 2058,56 лв. по СЕПП, 909,04 лв. по СПП и 1739.10 лв. по НР1.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2017
Административно дело № 5108/2016
С Решение № 2778/07.03.2017 г. по адм.д.№ 5108/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 29.02.2016 г. по адм.дело № 364/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 7.3.2017г.
29 Административно дело No 370/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 42/25.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ - Сливен“ ООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-25/06.11.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2015г. в размер на 12 182,04 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ДКЦ - Сливен“ ООД гр.Сливен, с управител д-р К.П.К., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Д. Пехливанов“ № 5, ЕИК 119111567 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста / лв.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2017
Административно дело № 6736/2016
С Решение № 10102/31.07.2017 г. по адм. дело № 6736/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 42/25.04.2016 г. по адм. дело № 370/2015 г. на Административен съд - Сливен. ОТХВЪРЛЯ исканията за разноски за настоящата инстанция.
В законна сила на 31.7.2017г.
30 Административно дело No 371/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БЮТЕ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 43/25.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център Бюте“ ЕООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Хаджи Димитър“ № 19 с у. д-р М.П.П. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-28/18.11.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2015г. в размер на 706,61 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Медицински център Бюте“ ЕООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 19 ЕИК 201582897, с у. д-р М.П.П.,*** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 / триста/ лв.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2017
Административно дело № 6737/2016
С Решение № 7666 от 16.06.2017 г. по адм.д.№ 6737/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/25.04.2016 г. по адм.дело № 371/2015 г. на Административен съд - Сливен. ОТХВЪРЛЯ исканията за разноски за настоящата инстанция.
В законна сила на 16.6.2017г.
31 Административно дело No 386/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППМП - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична медицинска помощ - Сливен” ООД с ЕИК: 119508736, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя Г.Х.П., подадена против Писмена покана Изх. № 29-05-148 от 20.11.2015 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса– Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Групова практика за първична медицинска помощ - Сливен” ООД е поканено в 14-дневен срок от получаване на писмената покана да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 56 145,70 лева. ОСЪЖДА „Групова практика за първична медицинска помощ - Сливен” ООД с ЕИК: 119508736, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя Г.Х.П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2017
Административно дело № 6918/2016
С Решение № 6214/18.05.2017 г. по адм.д.№ 6918/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 15.04.2016 г., постановено по адм.дело № 386 по описа за 2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 18.5.2017г.
32 Административно дело No 393/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИКА ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „МЕДИКА” ООД с ЕИК: 119610837, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Булаир” № 49, представлявано от управителя М.П.П., подадена против Писмена покана Изх. № 29-05-149 от 23.11.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която, на основание чл. 76а от ЗЗО, „Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ „МЕДИКА” ООД – гр. Сливен, е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3591,40 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2017
Административно дело № 6917/2016
С Решение № 8249/28.06.2017 г. по адм. дело № 6917/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 35 от 13.04.2016 г., постановено по адм. дело № 393 по описа на 2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 28.6.2017г.
33 Административно дело No 397/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2016г.
Решение № 70/17.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Доктор Е.Е. ***, с управител д-р Е.С.Е. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-05-157/01.12.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума за второ тримесечие на 2015г. в размер на 1 577.00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 7268/2016
С Решение № 8749/05.07.2017 г. по адм.д.№ 7268/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 от 17.05.2017 г., постановено по адм.дело № 397/2015 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила на 5.7.2017г.
34 Административно дело No 401/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МАРИЯ ГОСПОДИНОВА АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.8.2016г.
Решение № 121/11.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д-р М.Г. - Амбулатория за първична медицинска помощ -ИП“ ЕООД гр.Сливен против мълчалив отказ на директора на РЗОК Сливен за увеличаване на определените с протокол № РС-IV 250-1/05.10.2015 год. регулативни стандарти, в частта направление за СМД за разликата от 40 броя до 100 броя и в частта направление за МДД за разликата от 350 лева до 500 лева за четвъртото тримесечие на 2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА „Д-р М.Г. - Амбулатория за първична медицинска помощ – ИП“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р М.Г., седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Панайот Хитов“ № 63 ЕИК 202110127 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Административно дело № 11695/2016
С Решение № 8048/22.06.2017 г. по адм. дело № 11695/2016 г. на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121/11.08.2016 г. по административно дело № 401/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 22.6.2017г.
35 Административно дело No 403/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МИХАИЛ СЯРОВ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.8.2016г.
Решение № 120/11.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д-р М.С. - Амбулатория за първична медицинска помощ -ИП“ ЕООД гр.Сливен против мълчалив отказ на Директора на РЗОК Сливен за увеличаване на определените с протокол № РС-IV 291-1/05.10.2015 год. регулативни стандарти, в частта направление за СМД за разликата от 40 броя до 200 броя и в частта направление за МДД за разликата от 300 лева до 1700 лева за четвъртото тримесечие на 2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА „Д-р М.С. - Амбулатория за първична медицинска помощ – ИП“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р М.С., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Криволак“ № 11 ет.2 ЕИК 201860866 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2017
Административно дело № 11696/2016
С Решение № 9758 от 20.07.2017 г. по адм.д.№ 11696/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120/11.08.2016 г. по адм.дело № 403/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 20.7.2017г.
36 Административно дело No 404/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.В.Н.А.С. ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
Решение № 95 / 20.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Д-р В.Н.-Амбулатория за първична медицинска помощ“ гр.Сливен против отказа на директора на РЗОК Сливен за увеличаване на определените регулативни стандарти с протокол № РС-IV 200-1/05.10.2015 год. в частта направление за СМД за разликата от 30 до 150 броя и в частта направление за МДД за разликата от 300 до 1000 лева и в частта за направления за ВСД за четвъртото тримесечие на 2015 год. ОСЪЖДА ЕТ „Д-р В.Н.-Амбулатория за първична медицинска помощ“ гр.Сливен с управител д-р В.А.Н. седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“ № 4 ЕИК 119607339 ДАЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото в общ размер 500 лева, от които за юрисконсултско възнаграждение 300 /триста/ лева и 200 /двеста/ лева депозит за вещо лице.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Административно дело № 10978/2016
С Решение № 7305 от 12.06.2017 г. по адм.д.№ 10978/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - СТАВЯ В СИЛА решение № 95/20.06.2016г., постановено по адм. дело № 404/2015г. по описа на Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА Едноличен търговец [фирма], [населено място], с управител д-р В. А. Н. да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен съдебни разноски в размер на 100 лева (сто лева) - юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила на 12.6.2017г.
37 Административно дело No 406/2015 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕТ Д.-Р.Д.К.И. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.3.2016г.
ОТМЕНЯ Писмена покана изх. 29-05-158 от 01.12.2015 г. издадена от Директора на РЗОК Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО е поканен ЕТ „Д-р Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Вл. Очков", № 3, ап. 45, с месторазположение на лечебното заведение: гр.Сливен, кв. Надежда. ул."Калиакра" № 4, ЕИК 119535128, да заплати неправомерно получена сума в размер на 3 572 лева, представляваща превишение на броя на специализирани медицински дейности (СМД) от изпълнителя на медицинска помощ (бл. МЗ - НЗОК № 3) за второ тримесечие на 2015 г.. ОСЪЖДА Районна здравно осигурителна каса – Сливен да заплати ЕТ „Д-р Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Вл. Очков", № 3, ап. 45, ЕИК 119535128, направени по делото разноски в размер на 685 лв. (шестстотин и осемдесет и пет лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2017
Административно дело № 6137/2016
С Решение № 10101/31.07.2017 г. по адм. дело № 6137/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24/16.03.2016 г., постановено по адм. дело № 406/2015 г. по описа на Административен съд гр. Сливен
В законна сила на 31.7.2017г.
38 Административно дело No 410/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР ДОБРИНКА КЛИСАРОВА АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 100/23.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-160 от 01.12.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО, „Д-р Добринка Клисарова – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика“ ЕООД, с ЕИК:202110166, със седалище и адрес на управление:гр. Сливен, ж.к. „Клуцохор”, бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 16 е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3 648,00 лева. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, за ново произнасяне по реда на чл. 76а от ЗЗО, при съобразяване с мотивите в настоящото решение. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на „Д-р Добринка Клисарова – Амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика“ ЕООД, с ЕИК:202110166, със седалище и адрес на управление:гр. Сливен, ж.к. „Клуцохор”, бл. 12, вх. В, ет. 6, ап. 16, сумата от 1100 /Хиляда и сто/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 10974/2016
С Решение №5314 от 27.04.2017 год. по адм.д.№ 10974/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОТМЕНЯ решение № 100 от 23.06.2016 г., постановено по адм. дело № 410 по описа за 2015 г. на Административен съд – Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 29-05-160 от 01.12.2015 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – С., в частта, с която "Д-р Д. К. - Амбулатория за първична медицинска помощ-индивидуална практика" Е. със седалище [населено място] е задължена да възстанови неоснователно получени суми за второ тримесечие на 2015 г. в размер над 1292.00 лв. до 3 648.00 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Д-р Д. К. - Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика" Е. със седалище [населено място], против писмена покана изх. № 29-05-160 от 01.12.2015 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – С., в частта за установеното задължение за възстановяне на неоснователно получени суми за второ тримесечие на 2015 г. в размер на 1292.00 лв. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса, [населено място], да заплати на "Д-р Д. К. - Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика" Е., [населено място], разноски за двете инстанции в размер на 834.37 лв.
В законна сила на 27.4.2017г.
39 Административно дело No 1/2016 КСО ЗММ СЛИВЕН АД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 26/30.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Г. – Изпълнителен директор на „ЗММ – Сливен“ АД, ЕИК 119002557, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Банско шосе” № 16 срещу Решение № 1040-19-10/09.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу Задължителни предписания с № Г-19-000-00-00862556/28.10.2015 г., издадени от контролен орган от ТП на НОИ Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЗММ – Сливен“ АД, ЕИК 119002557, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Банско шосе” № 16, представлявано от изпълнителния директор да заплати в полза на Националния осигурителен институт направените по делото разноски в размер на 550 лв.(петстотин и петдесет лева).

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2017
Административно дело № 5544/2016
С Решение № 8438 от 30.06.2017 г. по адм.д.№ 5544/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/30.03.2016 г., постановено по адм.дело № 1/2016 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 30.6.2017г.
40 Административно дело No 9/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.6.2016г.
Решение № 76/08.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.В. *** срещу Заповед рег. № 343з-1680 от 22.12.2015 г. на Директор ОДМВР Сливен, с която на основание чл. 194 ал.2, т.1 предл. трето и т.4 от ЗМВР, вр. чл.197 ал.1 т.6, вр. чл.203, ал.1, т.13 във вр. с чл. 204, т.3 от ЗМВР за извършено тежко дисциплинарно нарушение на служителя е наложено дисциплинарно наказание – „уволнение” и на основание чл.226 ал.1 т.8 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА С.Д.В. *** да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 /четиристотин / лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2017
Административно дело № 10241/2016
С Решение № 5672/05.05.2017 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76/08.06.2016 г. по адм.дело № 9/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА С.Д.В. да заплати на ОД на МВР - Сливен сумата от 150 лева, представялваща юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила на 5.5.2017г.
41 Административно дело No 10/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТД ДИЯ ГАЗ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 78/10.06.2016 г. - ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Отказ на Главния архитект на Община Сливен да издаде скица и виза по чл. 140 от ЗУТ за покрит паркинг за служебни автомобили за поземлен имот с идентификатор 67338.603.350 по КК на гр. Сливен, представляващ УПИ І в кв. 79 по плана на Промишлена зона на гр. Сливен, обективиран в писмо изх. № 4704-3446/21.12.2015 г., постановен по заявлението на „Дия газ” ООД за издаване на скица с виза. ВРЪЩА преписката на Главния архитект на Община Сливен за произнасяне по подаденото от „Дия газ” ООД заявление вх. № 4704-3446/16.12.2015 г., при съобразяване с указанията на съда относно тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на „Дия газ” ООД, ЕИК 119629563, със седалище и адрес на управление гр. Сливен бул. „Самоковско шосе” № 1а разноски в размер на 1 155,00 /хиляда сто петдесет и пет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 28.2.2017
Административно дело № 8821/2016
Адм.д.№ 8821/2016 г. - Решение № 2529/28.02.2017 г. ОБЕЗСИЛВА Решение № 78/10.06.2016 г., постановено по адм.д.№ 10/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен по отношение на "Емитекс"ЕООД гр.Сливен, ул."Жельо войвода" № 59, представлявано от К.Ф. ***, Индустриална зона, "Самуиловско шосе" № 1, представлявано от А.В. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на тях.С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 9862 от 24.07.2017 г. по адм.д.№ 8821/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСЪЖДА Д...АД И Е... ЕООД да заплатят на Д... ООД направените по делото разноски в размер на 900 лв. или по 450 лв. за всеки.
В законна сила на 28.2.2017г.
42 Административно дело No 43/2016 Закон за обществените поръчки ПРО ТОРР ООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.7.2016г.
Решение № 94/04.07.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Про Торр“ ООД с.Жълт бряг, общ.Твърдица, ул.“Стара планина“ № 8, ЕИК 202897740, представлявано от управителя К.К.М., Заповед № ПО 04-11/20.01.2016 год. на Директора на ТП "ДГС Котел“ гр.Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т.1 и чл.34, ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНП, „Дани-1Б“ ЕООД с.Градец, общ.Котел е определен за изпълнител в проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен за обект № 18 отдел/подотдел 300 б, г, с предложена цена 13100 лв. без ДДС и количество дървесина 302 пл. куб.м. и са отстранени от участие в търга „Богилия” ЕООД - гр. Сливен и „Про Торр” ООД - с. Жълт бряг, общ. Твърдица, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Котел“ гр.Котел ДА ЗАПЛАТИ на „Про Торр“ ООД с.Жълт бряг, общ.Твърдица, ул.“Стара планина“ № 8, ЕИК 202897740 разноски по делото в размер на 50 (петдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.12.2016
Административно дело № 11589/2016
С Определение № 13645 от 14.12.2016 г. по адм.д.№ 11589/2016 г. на ВАС, четвърто отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ТП "Държавно горско стопанство" Котел при "Югоизточно държавно предприятие" ДП [населено място], подадена от адвокат Ю. Х. Я., АК - [населено място], против решение № 94 от 04.07.2016 г. на Сливенския административен съд, постановено по адм. дело № 43/2016 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11589/2016 година по описа на Върховния административен съд.
В законна сила на 20.1.2017г.
43 Административно дело No 46/2016 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.10.2016г.
Решение № 144/07.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Покана за доброволно възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ, издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, обективирана в Писмо с Изх. № 1000-532 от 15.01.2016 г. по описа на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което Община Твърдица е уведомена, че следва в 14-дневен срок от получаване на поканата да възстанови доброволно получената безвъзмездна финансова помощ в размер на 510,87 лева, представляваща 5 % от 10 217, 43 лева- стойността на сертифицираните разходи по договор № 39 от 05.09.2013 г. с изпълнител СНЦ „Инициативи за развитие”, сключен във връзка с изпълнението на проект с УНП BG0713EFF-341-20309 с наименование „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Твърдица”. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на Община Твърдица сумата 200 /двеста/ лева, представляваща разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Твърдица, заявено чрез адвокат М.Н., за присъждане на адвокатско възнаграждение в размер на 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 14544/2016
С Решение № 10332/07.08.2017 г. по адм.д.№ 14544/2016 г. на ВАС, Седмо отделение - ОТМЕНЯ решение № 144 от 07.10.2016 г. постановено по административно дело № 46 по описа за 2016 г. на Административен съд – Сливен, в частта с която е отменено писмо изх. № 1000-532 от 15.01.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., в частта, с която е определена финансова корекция за сумата до 383, 15 лв., както и в частта с която Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури е осъдена да заплати на община Твърдица разноски размер над 150,00 лв. и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Твърдица срещу писмо изх. № 1000-532 от 15.01.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., с което е определена финансова корекция на общината за сумата до 383, 15 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144 от 07.10.2016 г. постановено по административно дело № 46 по описа за 2016 г. на Административен съд – Сливен в останалата част. ОСЪЖДА община Твърдица, да заплати на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури сумата от 150,00 лв. (сто и петдесет лева), за юрисконсултско възнаграждение, съразмерно с уважената част на жалбата.
В законна сила на 7.8.2017г.
44 Административно дело No 51/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 118 / 27.07.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, представлявано от управителя М.З.Щ., Заповед № ПО-04-13 от 20.01.2016 г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, и Протокол с Вх. № ПО-04-159 от 18.01.2016 г. на Комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен, е обявено класирането на участниците в търга за обект № 20, отд./подотд. 316 о, количество - 290 пл. куб.м., като на първо място е класиран „Галена транс” ЕООД с предложена цена 14 000 лева без ДДС, определен е за изпълнител на дейността, предмет на търга, класираният на първо място „Галена транс” ЕООД и е обявен за отстранен от участие в търга кандидатът „Дивамар” ЕООД. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, ДА ЗАПЛАТИ на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” 219-4-112, представлявано от управителя М.З.Щ., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.7.2017
Административно дело № 10632/2016
С Решение № 8498 от 03.07.2017 г. по адм.д.№ 10632/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/27.07.2016 г. постановено по адм.дело № 51/2016 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 3.7.2017г.
45 Административно дело No 52/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.5.2017г.
Решение № 74 от 11.05.2017 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: ***, представлявано от управителя М.З.Щ., Заповед № ПО-04-17 от 20.01.2016 г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, и Протокол с Вх. № ПО-04-159 от 18.01.2016 г. на Комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен, е обявено класирането на участниците в търга за обект № 25, отд./подотд. 500 е, е1, з, и1, количество- 400 пл.куб.м., като на първо място е класиран „В.” ЕООД с предложена цена 21 000 лева без ДДС, на второ място е класиран „Елени-86” ЕООД с предложена цена 16 000 лева без ДДС, определен е за изпълнител на дейността, предмет на търга, класираният на първо място „В.” ЕООД и е обявен за отстранен от участие в търга кандидатът „Дивамар” ЕООД. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, ДА ЗАПЛАТИ на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: гр. В., ж.к. „В. В.” ***, представлявано от управителя М.З.Щ., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.7.2017г.
46 Административно дело No 53/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 119 / 27.07.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, представлявано от управителя М.З.Щ., Заповед № ПО-04-22 от 21.01.2016 г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, с която на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 2 от НУРВИДГТДОСПДНГП, и Протокол с Вх. № ПО-04-159 от 18.01.2016 г. на Комисията за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на стояща дървесина на корен, е обявен за отстранен от участие в търга за обект № 22, отд./подотд. 431 и, н, количество - 840 пл.куб.м., начална цена 29 340 лева без ДДС, кандидатът „Дивамар” ЕООД. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Котел” – гр. Котел, ДА ЗАПЛАТИ на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” 219-4-112, представлявано от управителя М.З.Щ., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.9.2017
Административно дело № 10634/2016
С Решение № 11388 от 29.09.2017 г., по адм.д.№ 10634/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОТМЕНЯ решение № 119 от 27.07.2016 г. по административно дело № 53/2016 г. на Административен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], [населено място], представлявано от управителя М. З. Щ., против Заповед № ПО-04-22 от 21.01.2016 г. на Директора на ТП “Държавно горско стопанство Котел” – [населено място] при “Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 29.9.2017г.
47 Административно дело No 67/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТД ДИЯ ГАЗ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 90/30.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на „ДИЯ ГАЗ” ООД – гр. Сливен с ЕИК 119629563, представлявано от управителя Я.П.Х. с ЕГН ********** против Заповед № РД-15-158/04.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, като неоснователно. ОСЪЖДА „ДИЯ ГАЗ” ООД – гр. Сливен с ЕИК 119629563, представлявано от управителя Я.П.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 600 /шестстотин/ лв., представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2017
Административно дело № 9748/2016
С Решение № 5255 от 26.04.2017 г. по адм.д.№ 9748/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/30.06.2016 г., постановено по адм.дело № 67/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА "Дия Газ" ООД да заплати на Община Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.
В законна сила на 26.4.2017г.
48 Административно дело No 73/2016 Закон за пътищата К.Т.Ч.Е. ЧЛЕНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Отказа на члена на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Д.А., обективиран в Писмо Изх. № 94-00-2354 от 19.02.2016 г. по описа на Агенция „Пътна инфраструктура” – София, с който на К.Т.Ч. – Е. *** е отказано издаване на безплатен годишен винетен стикер. ИЗПРАЩА делото като преписка на члена на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Д.А. за издаване на безплатен годишен винетен стикер по молба Вх. № 94-00-31 от 17.02.2016 г. по описа на Областно пътно управление - Сливен, подадена от К.Т.Ч.– Е., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на члена на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Д.А. 7-дневен срок за издаване на винетния стикер, считано от датата на получаване на преписката. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура” – София, да заплати на К.Т.Ч. – Е. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2017
Административно дело № 7835/2016
С Решение № 5004/21.04.2017 г. по адм.д.№ 7835/2016 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65 от 27.04.2016 г., постановено по адм.дело № 73 по описа за 2016 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 21.4.2017г.
49 Административно дело No 82/2016 Кодекс на труда С.В.И. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.9.2016г.
Решение № 133/19.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.И., ЕГН **********,***, против Заповед № ЧР 12-11 от 07.03.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Сливен. ОСЪЖДА С.В.И., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Областна дирекция „Земеделие" – Сливен, направени по делото разноски в размер на сумата 696 (шестстотин деветдесет и шест) лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2017
Административно дело № 13060/2016
С Решение № 10133/31.07.2017 г. по адм. дело № 13060/2016 г. по описа на ВАС, Пето отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 133/19.09.2016 г. по адм. дело № 82/2016 г. на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА С.В.И. да заплати на Областна дирекция "Земеделие" - Сливен разноски по делото в размер на 696 лв.
В законна сила на 31.7.2017г.
50 Административно дело No 92/2016 Закон за движението по пътищата К.С.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.И. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000518/01.08.2015 г., издадена от Началник сектор „ПП“ към ОД на МВР – Сливен, с която за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП и на основание чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП, на К.С.И. с ЕГН : **********, временно се отнема свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 9279/2016
С Решение №5337/27.04.2017 г. по адм.д.№ 9279/2016 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62 от 27.04.2017 г. по адм.д. № 92/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 27.4.2017г.
51 Административно дело No 99/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 1.9.2016г.
Решение № 124/01.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Монограм - С – С.К.”, ЕИК 119508587, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, кв. „Българка” 7-Е-12, представлявано от С.Т.К. против Заповед № 15-263/26.02.2016 г., издадена от Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2017
Административно дело № 12360/2016
С Решение № 2805/08.03.2017 г. по адм.д.№ 12360/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/01.09.2016 г. по адм.д.№ 99/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 8.3.2017г.
52 Административно дело No 111/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО ФАРМ 2010 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 109 / 21.07.2016 г. - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Акт за прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 г. с Изх. № 02-200-2600/9044 от 21.03.2016 г., издаден от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”– София. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София, да заплати на „Еко фарм 2010” ЕООД с ЕИК: 201260729, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 22, представлявано от управителя И.С.Т., сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2017
Административно дело № 10479/2016
С Реение № 5668/05.05.2017 г. по адм.д.№ 10479/2016 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 109 от 21.07.2016 год., постановено по адм. дело № 111/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], разноски по делото в размер на 500 (петстотин) лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
В законна сила на 5.5.2017г.
53 Административно дело No 115/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.11.2016г.
Решение от 07.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. И. Г. от гр.Сливен, в качеството му на представляващ ЕТ „Леон комерс - Веселин Иванов“ гр.Сливен срещу Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в Писмо изх. № 9400-7111 от 11.04.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на основание чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 271, ал. 3 от АПК и сключен Договор от 20.10.2015 г. между Община Сливен и “Веда инвест” ООД с.Глуфишево, общ.Сливен, представлявано от Коста Петков е определен период за принудително изпълнение на Заповед № РД-15-963 от 14.04.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен, за премахване на незаконен строеж: “Търговски обект - павилион, находящ се в гр.Сливен, централна пешеходна зона, пл.“Ал.Стамболийски“ кв.285 по плана на ЦГЧ, изпълнен от ЕТ „Леон комерс - Веселин Иванов“ гр.Сливен, което да се осъществи от „Веда инвест“ ООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 298, ал. 4 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Решение от 17.1.2017
Административно дело № 14097/2016
С определение № 568 от 17.01.2017 г. по адм.д.№ 14097/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ЕТ Леон Комерс - В. И. Г. срещу Решение от 07.11.2016 г. по адм.д.№ 115/2016 г. на Административен съд Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ЕТ Леон Комерс - В. И. Г. срещу определение от 07.11.2016 г. по адм.д. 115/2016 г. на Административен съд Сливен за възобновяване производството по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 14097/2016 г. на Върховния административен съд. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3699 ОТ 27.03.2017 Г. ПО АДМ.Д. 2602/2017 Г. НА ВАС, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 568/17.01.2017 г. постановено по адм.дело № 14097/2016 г. по описа на Върховния административен съд, второ отделение.
В законна сила на 27.3.2017г.
54 Административно дело No 141/2016 Закон за автомобилните превози ВАЛЕЙ КОЗМЕТИКС ООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.7.2016г.
Решение № 117/22.07.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Валей Козметикс“ ООД, БУЛСТАТ 200484133, с управител В.Ж.Б., с адрес ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1027 от 05.05.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Сливен, като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2017
Административно дело № 10800/2016
С Решение № 4094/03.04.2017 г. по адм.д.№ 10800/2016 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117 от 22.07.2016 г., постановено по адм.дело № 141/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 3.4.2017г.
55 Административно дело No 149/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.Щ.Б.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.7.2016г.
Определение от 11.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Щ.Б. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Експертно решение № 0177 от заседание № 024 от 10.02.2016 г. на Специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по вътрешни болести. ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Н.Щ.Б. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за възстановяване на срока за обжалване на Експертно решение № 0177 от заседание № 024 от 10.02.2016 г. на Специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по вътрешни болести. ОСЪЖДА Н.Щ.Б. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Национална експертна лекарска комисия – София, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 149 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2016
Административно дело № 12822/2016
С Определение № 13605/13.12.2016 г. по адм.д. 12822/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 187 / 11.07.2016 г. по адм. дело № 149 / 2016 г. на Административен съд – Сливен в частта му, с която е оставено без разглеждане оспорването по жалба на Н. Щ. Б., от [населено място] срещу експертно решение № 0177 от заседание № 024 от 10.02.2016 г. на Националната експертна лекарска комисия, състав по вътрешни болести, отхвърлено е искането за възстановяване на срока за обжалване на акта на медицинската експертиза по оценка на работоспособността и е прекратено производството по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12822 / 2016 г. по описа на Върховния административен съд досежно частната жалба на Н. Щ. Б., от [населено място] в частта й, в която има белезите на искане по чл. 248 ГПК вр. с чл. 144 АПК и я изпраща по подсъдност на Административен съд – Сливен за произнасяне.
В законна сила на 28.2.2017г.
56 Административно дело No 157/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.К.К.,
Р.Д.К.,
Д.П.Д.,
С.И.Д.,
М.П.М.,
П.И.С.,
З.К.Д.,
К.А.А.,
Х.И.Б.,
С.С.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.10.2016г.
Определение № 148/17.10.2016 г. - Отменя протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание на 27.09.2016 г., с което е даден ход на делото по същество. Прекратява производството по административно дело № 157/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. Осъжда Общински съвет Сливен да заплати на М.К. ***, Р.Д.К. ***, Д.П.Д. ***, С.И. ***, М.П.М. ***, П.И. ***, З.К.Д. ***, К.А. ***, Х.И.Б. *** и С.С.М. *** разноски по делото в общ размер 610,00 (шестстотин и десет) лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.2.2017
Административно дело № 12661/2016
С Определение № 1970/16.02.2017 г. по адм.д.№ 12661/2016 г. на ВАС, трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 148/17.10.2016 г. по адм.д.№ 157/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен за прекратяване на производството по делото.
В законна сила на 16.2.2017г.
57 Административно дело No 160/2016 КСО Г.П.Т. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.12.2016г.
Решение № 189/30.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Г.П.Т. против Решение № 1012-19-90#4/25.05.2016 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен като неоснователна. ОСЪЖДА Г.П.Т., с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, сумата от 375 /триста седемдесет и пет/ лева, от които 300 лева разноски за юрисконсултско възнаграждение и 75 лева направени разноски за възнаграждение на вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2017
Административно дело № 2157/2017
С Решение № 4715 от 18.04.2017 г. по адм.д.№ 2157/2017 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 189 от 30.12.2016 г., постановено по адм.д. № 160 по описа за 2016 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 18.4.2017г.
58 Административно дело No 168/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТД ДИЯ ГАЗ ООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.6.2017г.
Решение № 90/15.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дия газ” ООД гр. Сливен, ЕИК 119629563, против Заповед № ДК-10-ЮИР-29 от 06.06.2016 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Дия газ” ООД, ЕИК 119629563, адрес гр. Сливен, бул.“Самуиловско шосе“ № 1а, да заплати на РДНСК Югоизточен район направени по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 4.7.2017г.
59 Административно дело No 175/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.12.2016г.
Решение № 177/14.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1095/27.06.2016 г. на Директора на ОДМВР – Сливен, с която на С.М.Д., младши автоконтрольор І степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР – Сливен, на основание чл. 194, ал. 2, т. 2; чл. 197, ал. 1, т. 3; чл. 200, ал. 1 т. 11, предложение първо и чл. 204, т. 3 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на С.М.Д. с ЕГН ********** сумата 400 /четиристотин/, от които 300 лева представляващи направени по делото разноски адвокатско възнаграждение и 100 лева за заплатено възнаграждение на вещо лице. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.1.2017г.
60 Административно дело No 179/2016 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.С.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.12.2016г.
Решение № 184/07.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 03-200-РД/83 от 15.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие"гр. Сливен, с която на основание чл. 20а, ал. 2 във връзка с ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, чл. 25, ал.1, т. 4, предложение 2, чл. 27, ал.1, т. 1 и т. 2 и във вр. с чл. 15, ал. 2 от Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка "6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. се отказва финансиране по заявление за подпомагане на И.С.Д. с УРН 657214, ИД № на проекта 20/06/1/0/02170. ВРЪЩА преписката на същия орган за ново мотивирано произнасяне в сроковете по АПК, съобразно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" гр. София да заплати на И.С.Д., ЕГН ********** сумата от 722 /седемстотин двадесет и два / лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2017
Административно дело № 2201/2017
С Решение № 6242/18.05.2017 г. по адм.д. № 2201/2017 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184 от 07.12.2016 г., постановено по адм.д.№ 179/2016 г. от Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА ОДДФЗ - С... да заплати на И.С.Д. от гр. ... разноски по делото в размер на 1500 лв.
В законна сила на 18.5.2017г.
61 Административно дело No 194/2016 КСО М.И.П. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.1.2017г.
Решение № 196/11.01.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.П. с ЕГН ********** против Решение № 1012-19-126#1/29.06.2016 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен като неоснователна. ОСЪЖДА М.И.П. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен сумата 75 /седемдесет и пет/ лева направени разноски за възнаграждение на вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.2.2017г.
62 Административно дело No 203/2016 Закон за движението по пътищата Р.Д.Р. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.12.2016г.
Решение № 192 / 20.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000357 от 22.06.2016 г., издадена от Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, с която на Р.Д.Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***, е наложено временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и изземване на свидетелството за управление на водач на МПС. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Р.Д.Р. с ЕГН: **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.1.2017г.
63 Административно дело No 208/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.11.2016г.
Решение № 158/03.11.2016 г. - Отменя разпоредбата на чл.47 ал.1 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен, приета с Решение № 231 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Сливен, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2017
Административно дело № 14353/2016
С Решение № 8098 от 26.06.2017 г. по адм. дело № 14353/2016 г. по описа на ВАС, Трето отделение ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158 от 03.11.2016 г., постановено по адм. дело № 208/2016 г. от Административен съд Сливен.
В законна сила на 14.8.2017г.
64 Административно дело No 214/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.П.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.9.2016г.
Определение от 02.09.2016 г. - Оставя без разглеждане исковата молба на Р.Д.П., с адрес *** срещу Красимира Филипова, зам. Министър и ресорен министър на затворите, Гергана Георгиева – главен комисар и директор на ГД „ИН” към МП – София, Йордан Данев – Началник на Затвора – Сливен, Сийка Павлова – Зам. Началник и Началник „Социални дейности” към Затвор – Сливен и Донка Илиева – отговорник на 2-ра група в Затвора - Сливен,в която се сочи, че искът е за последното престъпление от страна на отговорничката ИСДВР Донка Илиева, която се опитала да укрие и отклони от личната й сметка 1 000 лв., за обезщетение в размер на 50 000 лв. Прекратява производството по административно дело № 214/2016 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила на 23.1.2017г.
65 Административно дело No 216/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.П.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.9.2016г.
Определение от 02.09.2016 г. - Оставя без разглеждане исковата молба на Р.Д.П., в която се моли съда да образува административно дело за „драстично безпрецедентно нарушение от страна на личния лекар в затвора, Диана Димова – директор на Здравния център към него и главния технолог, отговарящ за изпълнението на храненията в столовата към затвора г-жа Събева”, като е заявено, че „пряка отговорност за това изтезание и мъчение вече 3 г. и 3 м.” откакто пребивавала в ареста на затвора носели косвена вина и Екатерина Захариева – Министър на правосъдието, Сотир Цацаров – Главен прокурор на РБългария, Гергана Георгиева – Главен комисар и директор на ГД „ИН” и пряко виновните Йордан Данев – Началник на Затвора Сливен, Сийка Павлова – Зам. Началник на Затвора Сливен, Диана Димова – личен лекар и директор на „Здравен център” при Затвора Сливен и г-жа Събева – главен технолог и изпълнител на диетите в столовата към затвора, с молба съдът да образува дело и да присъди обезщетение от 500 000 лв. за това, че за 3 г. и 3 м. никога не са спазили диетата, която била препоръчана от нейния ендокринолог за диабета. Прекратява производството по административно дело № 216/2016 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила на 23.1.2017г.
66 Административно дело No 221/2016 Закон за митниците ЦИРКОН ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.2.2017г.
Решение № 13/17.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 32-175746/24.06.2016 г. на Началника на Митница - Бургас, потвърдено с Решение № Р-416/32-209548/27.07.2016 г. на директора на Агенция "Митници", като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница - Бургас, за ново произнасяне по искане вх. № 32-29318/17.02.2015 г. на „Циркон" ЕООД, ЕИК 829095157, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ж.к. „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ап. 9, при съобразяване с мотивите в настоящото решение. ОСЪЖДА Митница Бургас, да заплати на „Циркон" ЕООД, ЕИК 829095157, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ж.к. „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ап. 9, направените по делото разноски в размер на 1262 (хиляда двеста шестдесет и два ) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.8.2017
Административно дело № 4875/2017
С Решение № 10224/02.08.2017 г. по адм. дело № 4875/2017 г. по описа на ВАС, Второ отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13/17.02.2017 г., постановено по адм. дело № 221/2016 г. на Сливенския административен съд. ОСЪЖДА Агенция Митници, да заплати на "Циркон" ЕООД, разноски в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева адвокатско възнаграждание.
В законна сила на 2.8.2017г.
67 Административно дело No 229/2016 Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти Т.П.Ш. ДИНАМО СЛИВЕН АД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 28.11.2016г.
Определение от 28.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. *** наименувана “жалба по чл. 112 и чл.119 от АПК относно неправилни действия и бездействия от директора на фирма „Динамо“ Сливен по специален ЗОСОИ“, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 229/2016 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.1.2017
Административно дело № 14197/2016
С Определение № 836 от 20.01.2017 г. по адм.д.№ 14197/2016 г. на ВАС, трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 293 от 28.11.2016 г., постановено по адм.д.№229/2016 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 20.1.2017г.
68 Административно дело No 238/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.1.2017г.
Решение № 197/19.01.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД с ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-34/18.07.2016 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД с ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й. да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район сумата 300 /триста/ лева представляващи направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.7.2017
Административно дело № 3865/2017
С Решение № 9798 от 21.07.2017 г. по адм.д.№ 3865/2017 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197/19.01.2017г. по адм.дело № 238/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 21.7.2017г.
69 Административно дело No 245/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АНТОНИЙ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 13.12.2016г.
Решение № 183/13.12.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Антоний“ ЕООД представлявано от управителя А.Х.Ч. със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв."Д."до бл.№ 20 к-с „Мерканто“ против Заповед № РД-15-1083/16.08.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а, ал.3вр. чл. 57а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията е наредено на „Антоний“ ЕООД да премахне обект "Рекламно-информационен елемент", разположен в пространството върху имот-общинска собственост над уличното платно на бул.“С.С.“ преди кръстовището за кв.“М.“ и кв.“Д.“ в гр.Сливен с обща застроена площ 63 кв.м. /22м/1,44м като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Антоний“ ЕООД представлявано от управителя А.Х.Ч. със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв."Д." до бл.№ 20 к-с „Мерканто“ ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен разноски по делото в размер на 600 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2017
Административно дело № 1365/2017
С Решение № 6984/05.06.2017 г. по адм.д.№ 1365/2017 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183 от 13.12.2016 г., постановено по адм.дело № 245/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА А...ЕООД да заплати на Община Сливен разноски по делото за тази инстанция в размер на 100 лв.
В законна сила на 5.6.2017г.
70 Административно дело No 253/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Ю.А.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.1.2017г.
Решение № 198/19.01.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 -1102 от 18.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65 ал. 1, предл. второ от Закона за общинската собственост на ЕТ “Дим Рос-Руска Желева" гр.Сливен, представлявано от наследниците Ю.А.Д. и Д.А.Б. на починалото физическо лице търговец Руска Койчева Желева е наредено изземване на нежилищен общински имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. „Република", представляващ павилион до Новоселски мост, гр.Сливен, с полезна площ 9 кв.м разположен в имот № 67338.516.330, актуван с АОС № 15/20.06.1997г. с предоставени права за управление върху имота на Кмета на Община Сливен, поради това, че същият го държи без правно основание, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Ю.А.Д., ЕГН **********,*** съдебно деловодни разноски в размер на 760 /седемстотин и шестдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2017
Административно дело № 3693/2017
С Решение № 9871 от 25.07.2017 г. по адм.дело № 3693/2017 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 19.01.2017 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д. № 253/2016 г.
В законна сила на 25.7.2017г.
71 Административно дело No 255/2016 Закон за местните данъци и такси ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.12.2016г.
Решение № 185/16.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларации № 1439-1/11.07.2016 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за недвижим имот, находящ се в с. Пет могили, община Нова Загора, пл. № 000303, е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за периода от 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. за услугата сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 334,25 лева, от които: главница – 333,23 лева и лихва към 11.07.2016 г. – 1,02 лева и установената такса битови отпадъци за периода от 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. за недвижим имот, находящ се в с. Радецки, община Нова Загора, пл. № 000239, в размер на 0,58 лева, от които: главница – 0,58 лева и лихва към 11.07.2016 г. – 0,00 лева ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя инж. Р.Т.Р., с адрес ***, офис № 2 чрез адв. Е.М.М., срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 1439-1/11.07.2016 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” /„МДТ”/ при Община Нова Загора, потвърден с Решение № 4/01.09.2016 г. на Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Нова Загора в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя инж. Р.Т.Р., с адрес ***, сумата от 218 /двеста и осемнайсет/ лева, представляващи съдебно деловодни разноски, съобразно уважената част от жалбата. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 9.1.2017г.
72 Административно дело No 263/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
Решение № 71/26.05.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на К.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 442,10 лв. (четиристотин четиридесет и два лева и десет стотинки) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0306-000515 от 17.11.2015 г. на Началника на РУ Нова Загора при ОД на МВР Сливен. ОТХВЪРЛЯ иска на К.Д.Ж. против ОД на МВР Сливен за сумата над 442,10 лв. до пълния му размер от 1000 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на К.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 143 лв. (сто четиридесет и три лева), представляваща съдебни разноски.
В законна сила на 15.6.2017г.
73 Административно дело No 271/2016 Закон за социално подпомагане С.О.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.12.2016г.
Решение № 195/15.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-СН-НЗ/512/01.09.2016 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Нова Загора, с която на С.О.Б. е отказана целева помощ за отопление на основание чл. 2, ал.1 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008 год. и чл.10, ал.1, т.1 от ППЗСП за отоплителен сезон 2016/2017 год. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Нова Загора за ново произнасяне по заявление-декларация Вх. № ЗСП/Д-СН-НЗ-512/12.08.2016 год. на С.О.Б. при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивите на настоящото решение.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2017
Административно дело № 2255/2017
С Решение № 8593 от 04.07.2017 г. по адм.д.№ 2255/2017 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195 от 15.12.2016 г. постановено по адм.дело № 271/2016 г. на Административен съд - Сливен
В законна сила на 4.7.2017г.
74 Административно дело No 274/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.К.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 23.12.2016г.
Определение от 23.12.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.Х. *** като орган на местно самоуправление и единствен компетентен орган за територията на общината да прекрати ползването на частни имоти – пътища, собственост на длъжника „Геостройкомплект” ЕООД гр. Хасково като общински пътища, което е нарушение на Конституцията за неприкосновеност на частната собственост” като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 274/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.2.2017
Административно дело № 1479/2017
С Определение № 1988/16.02.2017 г. по адм.д.№ 1479/2017 г. на ВАС, първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 318 от 23.12.2016 г., постановено по адм.д.№ 274/2016 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила на 16.2.2017г.
75 Административно дело No 281/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.М.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.1.2017г.
Решение № 1/26.01.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1629 от 13.10.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор С.М.Д., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на С.М.Д.,***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.2.2017г.
76 Административно дело No 282/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.2.2017г.
Решение № 6 от 16.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1630 от 13.10.2016 г. издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на с. и. Г.Г.Г., в качеството му на Началник Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ на Сектор „Пътна полиция“ към Отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, като незаконосъобразна.ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи- Сливен, да заплати на Г.Г.Г. ***, с ЕГН: ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото.Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2017г.
77 Административно дело No 285/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2017г.
Решение № 56/26.04.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.С., ЕГН **********, с адрес *** против Заповед № РД-15-1301/30.09.2016 г. на кмета на Община Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Г.С., ЕГН ********** *** да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА К.Г.С., ЕГН ********** *** да заплати на Й.Й.П., ЕГН ********** сумата от 180 (сто и осемдесет ) лева представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
В законна сила на 26.5.2017г.
78 Частно административно дело No 286/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Г.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 31.10.2016г.
Определение от 31.10.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Г.С. за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД-15-1301 от 30.09.2016 год. издадена от Кмета на Община Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 13233/2016
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 138/09.01.2017 г. по адм. дело № 13233/2016 г. по описа на ВАС, Второ отделение ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на К. Г. С. от [населено място], против Определение № 270 /31.10.2016 г., постановено по адм. д. № 286 /2016 г. на Административен съд – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13233 /2016 г. по описа на ВАС, второ отделение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред 5 - членен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2017г.
79 Административно дело No 287/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 9.1.2017г.
Определение от 09.01.2017 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено на 15.12.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.01.2017 г. от 13,30ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Б. с адрес: ***, подадена против Заповед № 377 от 18.08.2016 г. на Кмета на Община Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.2.2017г.
80 Административно дело No 288/2016 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЖОВАНИ ЕООД   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 29.11.2016г.
Определение от 29.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „"Д.” ЕООД с ЕИК: 119595709, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 14, вх. В, ет. 3, ап. 15, представлявано от управителя Г.П.П., със съдебен адрес:*** – чрез адв. Ч.Д., подадена против Решение на Ръководителя на УО по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обективирано в Писмо на Ръководителя на УО при Министерство на труда и социалната политика относно: „Резултати от разглеждане на постъпили писмени възражения по процедура чрез подбор на проекти BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”, с което подаденото от „"Д.” ЕООД възражение, във връзка с проектно предложение BG05М9ОР001-1.008-2025, е счетено за неоснователно и е прекратено производството по отношение на кандидата „"Д.” ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.3.2017
Административно дело № 2802/2017
С Определение № 3690 от 27.03.2017 г. по адм.д.№ 2802/2017 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 298 от 29.11.2016 г. на Административен съд, гр. Сливен, постановено по административно дело № 288/2016 г. ОСЪЖДА Джовани ЕООД да заплати на Министерство на труда и социалната политика гр. София 150 лв. разноски по делото.
В законна сила на 27.3.2017г.
81 Административно дело No 291/2016 Закон за движението по пътищата М.Г.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.4.2017г.
Решение № 42 / 03.04.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Ж. против заповед за налагане на ПАМ № 16-0804-000509 от 09.08.2016 год. на началник група към ОД МВР Сливен, сектор "Пътна полиция", с която на основание чл. 171, т.1, б."б" от ЗДвП временно му е отнето свидетелството за управление на МПС до разрешаване на въпроса за отговорността му, но не за повече от 6 месеца като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила на 31.5.2017г.
82 Административно дело No 294/2016 Закон за местните данъци и такси Д.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.2.2017г.
Решение № 4 от 02.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № НОМ 629 от 18.10.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Сливен, в частта, в която е потвърден АУЗ № 000438 / 19.05.2014 г. в частта, с която са установени публични задължения за такса за притежаване на куче за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № РА000438 от 19.05.2014 г., издаден от гл. е. в Общинска администрация - Сливен, в частта, с която по отношение на Д.И.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, са установени задължения за такса за притежаване на куче за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.
В законна сила на 27.2.2017г.
83 Административно дело No 296/2016 Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.12.2016г.
Определение от 30.12.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Н.В.Ф. *** срещу мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР – Сливен да се произнесе по подадено заявление за достъп до обществена информация, постъпило при органа с вх. № 812104-110/15.09.2016 г. Прекратява производството по административно дело № 296/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 21.2.2017г.
84 Административно дело No 297/2016 Закон за местните данъци и такси М.Д.Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 16 от 24.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУ000929 от 27.06.2016 година, издаден от Главен експерт в Общинска администрация - Сливен, в частта, с която по отношение на М.Д.Т. с ЕГН: **********, са установени задължения за данък върху превозно средство – Влекач с Рег. № СН2453СС, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г., в общ размер на 3106,49 лева, от които: главница – 2738 лева и лихва – 368,49 лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.Д.Т. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2017г.
85 Административно дело No 300/2016 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.3.2017г.
Определение от 27.03.2017 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.03.2017 год., с което е даден ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Г. с ЕГН **********,***, срещу писмо изх.№ ПОО1-94-00-8327/31.10.2016 год. на Кмета на Община Нова Загора, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 300/2016 год. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.6.2017
Административно дело № 5920/2017
С Определение № 7045/06.06.2017 г. по адм.д.№ 5920/2017 г. на ВАС, Осмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 40/27.03.2017 г., постановено от Административен съд Сливен по адм.дело № 300/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 6.6.2017г.
86 Административно дело No 301/2016 Закон за движението по пътищата Р.Д.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР. НОВА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.4.2017г.
Решение № 43/06.04.2017г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Г. против заповед за налагане на ПАМ № 16-0306-000210 от 08.10.2016 год. на началник РУП ОД МВР Сливен, РУ Нова Загора, с която на основание чл. 171, т.1, б."б" от ЗДвП временно му е отнето свидетелството за управление на МПС до разрешаване на въпроса за отговорността му, но не за повече от 6 месеца като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.4.2017г.
87 Административно дело No 307/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ТАМИ 01 ООД СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тами-01” ЕООД гр. Сливен, кв.“Кольо фичето“ бл.26, вх.Ж ап.1, ЕИК 119045658, против мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе по заявление УРН 184638 и УИН 20/020610/57120 за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2010 г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 307/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 9.9.2017г.
88 Административно дело No 316/2016 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Х.В.Х. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.2.2017г.
Решение № 5 от 14.02.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от Х.В.Х. срещу решение, с което е отказано издаване на разрешение за придобиване на късо нарезно огнестрелно оръжие № 1670з-265 от 11.11.2016 год. издадено от Началник на РУ на МВР Сливен на основание чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ като НЕОСНОВАТЕЛНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
89 Административно дело No 319/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.Д.М. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.5.2017г.
Решение № 65/17.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Д.М., ЕГН **********,*** срещу Експертно решение № 0591/29.09.2016 г. на Специализиран състав на НЕЛК по ортопедични болести, с което е отменено Експертно решение № 2919/26.11.2015 г. на ТЕЛК ІІ състав към ІV МБАЛ по оценка на работоспособността и е потвърдено по останалите поводи, като е определена оценка на работоспособността от 31 % трайно намалена работоспособност. ОСЪЖДА Г.Д.М., ЕГН **********,*** да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр. София разноски в размер на 200,00 (двеста) лева.
В законна сила на 7.6.2017г.
90 Административно дело No 324/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Н.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.2.2017г.
Решение № 15 / 08.02.2017 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-1618/25.11.2016 год. на Кмета на Община Сливен в частта относно определяне размера на дължимото парично обезщетение за имота, както следва: ОПРЕДЕЛЯ сума на дължимото паричното обезщетение за предвидените за отчуждаване 5/6 ид.ч. от 21 кв.м. представляващи част от поземлен имот с идентификатор 67338.418.329 в местност „Лозарски връх“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Сливен собственост на Н.Д.С. ведно с подобренията в размер на 1 258, 80 лева. ОСЪЖДА Община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.С. *** разноски по делото в размер на 460 лева представляващи 300 лева адвокатско възнаграждение, 150 лева депозит за вещо лице и 10 лева държавна такса. Решението е окончателно на основание чл.27, ал.6 от ЗОС.
В законна сила на 8.2.2017г.
91 Административно дело No 328/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.4.2017г.
С протоколно определение от 26.04.2017 г. съдът Предвид изложеното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Районна прокуратура - Сливен против чл. 57, ал. 1, вр.чл. 45, ал. 1, т. 7 от Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет - Сливен да заплати на Районна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 328/2016 г. на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес пред ВАС.
В законна сила на 4.5.2017г.
92 Административно дело No 331/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.4.2017г.
Решение № 46/03.4.2017 г. - ОТМЕНЯ разпоредбата на т. 13 на чл. 56 от Наредба № 1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на Община Твърдица, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Районна прокуратура Сливен разноски в размер на 20,00 (двадесет) лева.
В законна сила на 25.4.2017г.
93 Административно дело No 333/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.1.2017г.
Определение от 17.01.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Диагностично консултативен център 1 Сливен“ ЕООД, гр.Сливен срещу Писмена покана изх. № 29-04-23 от 06.12.2016 г. на Директора на РЗОК Сливен в настоящото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 333/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 28.1.2017г.
94 Административно дело No 334/2016 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.3.2017г.
Решение № 27/27.03.2017 г. - ОТМЕНЯ отказа на Директора на РЗОК – Сливен, обективиран в уведомително писмо изх. № 29-02-12/15.12.2016 г. с което са отхвърлени исканията на МБАЛ "Д-р Иван Селимински“ АД гр.Сливен за плащанията за болнична медицинска помощ за месец ноември 2016 и не са одобрени за плащане случаи по клинични пътеки /КП/, а именно: ИЗ № 20581/2016; 20751/2016; 20964/2016; 21421/2016; 21446/2016; 21551/2016; 21634/2016; 22182/2016; 21191/2016; 22039/2016, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ВРЪЩА преписката на Директора на РЗОК – Сливен за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК – Сливен, да заплати на МБАЛ "Д-р Иван Селимински“ АД гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 1, ЕИК 119502733, направени по делото разноски в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 13.4.2017г.
95 Административно дело No 336/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НОВА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.3.2017г.
Решение № 24 от 13.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора, приета с Решение № 236/27.10.2016 г. на Общински съвет Нова Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Районна прокуратура Нова Загора направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
В законна сила на 3.4.2017г.
96 Административно дело No 337/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Й.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.3.2017г.
Определение от 01.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Виза за проектиране на „Лятна кухня и склад за отоплителни материали и инвентар” в УПИ ХV – 721, кв. 114 по плана на гр. Котел, издадена на 07.12.2016 г. от Главния архитект на Община Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 337 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила на 24.3.2017г.
97 Административно дело No 1/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.В.А. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.2.2017г.
Определение от 07.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. № СД-01-01-2 / 03.01.2017 год., подадена от А.В.А. с адрес ***. ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-2/03.01.2017 год., подадена от А.В.А. с адрес *** на ищеца. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.2.2017г.
98 Административно дело No 5/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Щ.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 9.1.2017г.
Определение от 09.01.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Щ.Б.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1675/12.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 5/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 24.1.2017г.
99 Административно дело No 7/2017 Закон за движението по пътищата П.В.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.7.2017г.
Решение № 111 / 12.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000890/13.12.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР - Сливен, с която по отношение на П.В.О., ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б."б" от Закона за движение по пътищата „Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 5.8.2017г.
100 Административно дело No 8/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация Г.И.К.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.1.2017г.
Определение от 30.01.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.К. – В., с адрес *** срещу Решение № 511/16.12.2016 г. на Общински съвет Сливен, с което е утвърдено предложеното от комисията класиране на участниците в проведения конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Сливен” ЕООД гр. Сливен, одобрен е кандидатът, класиран на първо място и е възложено на кмета на общината да сключи с д-р А. К. Г. договор за управление на „ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 8/2017 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.3.2017
Административно дело № 2549/2017
С Определение № 3315 от 17.03.2017 г. по адм.д.№ 2549/2017 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 12 от 30.01.2017 г. по адм.дело № 8/2017 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила на 17.3.2017г.
101 Административно дело No 9/2017 Закон за местните данъци и такси АРГОС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2017г.
Решение № 22 от 16.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 035 от 17.09.2016 г. на орган по приходите при Дирекция "Местни данъци и такси“ при Община Сливен, с който на дружеството жалбоподател със сума в размер на 987,84 лв. са прихванати погасени по давност задължения за ДПС за 2006 г. в размер на 590,07 лв. и част от лихвите за просрочие в размер на 658,25 лв., който акт е потвърден с Решение № РД-15-1678/12.12.2016г. на Кмета на Община Сливен, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Сливен за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите в настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "Аргос" ООД гр.Сливен, представлявано от Д.Р.Б., БУЛСТАТ 119100396 разноски по делото в общ размер на 350 (триста и петдесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 31.5.2017
Административно дело № 4897/2017
С определение № 6813 от 31.05.2017 г. по адм.д.№ 4897/2017 г. по описа на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Кмета на Община Сливен, подадена чрез процесуален представител юрк.М. С., срещу решение № 22/16.03.2017г. по административно дело № 9/2017 г. на Административен съд – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №4897/2017 г. на Върховния административен съд, първо отделение.
В законна сила на 15.6.2017г.
102 Административно дело No 10/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.М.,
Р.М.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.4.2017г.
С протоколно определение от 20.04.2017 г. и основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. ЕГН ********** и Р.М.М. ЕГН **********,***, подадена против Заповед № РД 15-1674/12.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА М.И.М. с ЕГН ********** и Р.М.М. с ЕГН **********,***, да заплатят на Община Сливен сумата от 230 лева (двеста и тридесет лева), представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/2017 година по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок, считано от днес за всчики страни в процеса.
В законна сила на 28.4.2017г.
103 Административно дело No 13/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ- СЛИВЕН КЪМ ВМА-СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.3.2017г.
Решение № 30/20.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД – 09 – 774/22.12.2016 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, издадена на основание чл. 74 ал. 5 от ЗЗО и чл. 258 ал. 1 от Решение № РД-НС-24-01/29.03.2016 г., с която за извършени две нарушения за реда за работа с медицинска документация, изразяващи се в непопълване на номер на издаден болничен лист и брой дни, за които е издаден болничният лист в Направление за хоспитализация, са наложени две санкции от по 200,00 (двеста) лева, или в общ размер 400,00 (четиристотин) лева на основание чл. 265 ал. 3 от Решение № РД-НС-24-01/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на МБАЛ – Сливен към ВМА - София направените по делото разноски в размер на 50,00 (петдесет) лева.
В законна сила на 18.4.2017г.
104 Административно дело No 14/2017 Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.3.2017г.
Определение от 21.03.2017 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.03.2017 год. по адм. дело № 14/2017 год. на Административен съд Сливен, с което е даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу изричен отказ № 3491/16.11.2016 год. на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура Сливен да предостави информация по заявление за достъп до обществена информация от 12.11.2016 год. като НЕДОПУСТИМА ИЗПРАЩА преписката на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Сливен за изпълнение на процедурата по чл. 32, ал.1 от ЗДОИ по отношение на заявление за достъп до обществена информация от 12.11.2016 год. подадено от С.Т.Т.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14/2017 год. по описа на съда. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2017
Административно дело № 4817/2017
С Определение № 6026 от 15.05.2017 г. по адм.д.№ 4817/2017 год. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 33/21.03.2017 г., постановено по адм. дело № 14/2017 г., Административен съд - Сливен.
В законна сила на 15.5.2017г.
105 Административно дело No 15/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ВАСИЛИ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.2.2017г.
Определение от 08.02.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 15/2017 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
106 Административно дело No 17/2017 Закон за местните данъци и такси ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.5.2017г.
Решение № 83 / 19.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларации № 2578-1/09.11.2016 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за недвижим имот, находящ се в с. Пет могили, община Нова Загора, пл. № 000303, е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за периода от 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. за услугата сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 334,06 лева, от които: главница – 333,23 лева и лихва към 09.11.2016 г. – 0,83 лева, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, ЕИК 833066300, представлявано от управителя инж. Р.Т.Р., с адрес ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляващи направени деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.6.2017г.
107 Административно дело No 19/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Я.П.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.2.2017г.
Определение от 20.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.П.Х., с адрес ***, подадена против Заповед № РД-15-1626/29.11.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 6.3.2017г.
108 Административно дело No 29/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.6.2017г.
Решение № 76 / 01.06.2017 г. - Отхвърля жалба на „Агрототал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 123, ЕИК:202754848, против Заповед № РД 15-1651/05.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен, като неоснователна. Осъжда „Агрототал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 123, ЕИК:202754848, да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 200 лв. (двеста лева).
В законна сила на 5.7.2017г.
109 Частно административно дело No 30/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.2.2017г.
Определение от 03.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Агрототал” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 123 представлявано от управителя В.Х.Р. за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-1651 от 05.12.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено изземване от „Агрототал” ЕООД на имот-частна общинска собственост находящи се в гр.Сливен, кв.„Клуцохор” представляващи части от поземлен имот с идентификатор 67338.545.272 актуван с АОС № 3429/17.03.2016 год., поземлен имот с идентификатор 67338.545.303 актуван с АОС №1561/16.12.2003 год. и част от улица о.т. 683а до о.т.683б, върху които е обособена площадка за търговия на дърва за огрев (на открито) заградена с лека прозирна ограда и са складирани дърва за огрев и поставени два броя фургони, поради това, че дружеството ги държи без правно основание като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА„Агрототал” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 123 представлявано от управителя В.Х.Р. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд – Сливен държавна такса за образуване на дело в размер на 50 /петдесет/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи незабавно на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.3.2017
Административно дело № 2483/2017
С Определение № 3696 от 27.03.2017 г. по адм.д.№ 2483/2017 г. на ВАС, Осмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 18 от 03.02.2017 г., постановено по адм.д. № 30 по описа за 2017 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Агрототал ЕООД да заплати на Община Сливен, сумата от 100 лв., направени разноски по делото.
В законна сила на 27.3.2017г.
110 Административно дело No 33/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.Ц.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.4.2017г.
Решение № 52 / 21.04.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000898 от 26.10.2016 г., издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на Л.Ц.Л. с ЕГН: **********, на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството за управление. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Л.Ц.Л. с ЕГН: **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 10.5.2017г.
111 Частно административно дело No 38/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.2.2017г.
Определение от 08.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Областен управител на Област Сливен за отмяна на допуснато предварително изпълнение на Решение № 536/26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен, с което по т.1 е прекратен договора за възлагане на управление на „Дентален център 1 – Сливен” ЕООД гр. Сливен с д-р Ж.В.Г., по т.2 е назначен временен управител, по т.3е възложено на кмета на общината да сключи с д-р В.А.Р. договор за управление на „Дентален център 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен за срок от шест месеца и по т.4 на основание чл.60 ал.1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на решението, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 38/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 16.2.2017г.
112 Административно дело No 39/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.2.2017г.
Определение от 09.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агрототал“ ЕООД, гр.Сливен, съдебен адрес гр.Сливен, кв.“Българка“ № 24-Г-8 срещу Заповед № РД-15-1651 от 05.12.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 39/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 29/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 21.2.2017г.
113 Частно административно дело No 41/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРОТОТАЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.2.2017г.
Определение от 08.02.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането вх. № СД-01-03-386/08.02.2017г. на „Агрототал” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 123, представлявано от управителя В.Х.Р. за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-1651 от 05.12.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено изземване от „Агрототал” ЕООД на общински имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Сливен, кв. „Клуцохор” представляващи части от поземлен имот с идентификатор 67338.545.272 актуван с АОС № 3429/17.03.2016 год., поземлен имот с идентификатор 67338.545.303 актуван с АОС №1561/16.12.2003 год. и част от улица о.т. 683а до о.т.683б, върху които е обособена площадка за търговия на дърва за огрев (на открито) заградена с лека прозирна ограда и са складирани дърва за огрев и поставени два броя фургони, поради това, че дружеството ги държи без правно основание, поради недопустимост на същото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 41/2017г. по описа на Административен съд Сливен. Определението да се съобщи незабавно на страните. Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен Съд гр.София в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.2.2017г.
114 Административно дело No 43/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.3.2017г.
Определение от 09.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Б. *** срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-1/06.01.2017 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлен като недопустим сигнал, по същество жалба с вх. № Сл-РС-675-01-305/05.12.2016 г., подаден от И.П.Б. против Разрешение за строеж № 286/21.11.2016 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен и инвестиционен проект за строеж „Жилищна сграда на четири етажа с магазини” в УПИ І-26, (ПИ с идентификатор 67338.531.26 по КККР на гр. Сливен), кв. 156 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен, ул. „Сливница” № 10 и е прекратено образуваното административно производство. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 43/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 21.3.2017г.
115 Административно дело No 45/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Р.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2017г.
Решение № 101 от 23.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № 03-РД / 3522 от 28.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, В ЧАСТТА й по раздел ІІ, точка 1, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане на кандидата Р.С.К., като не са одобрени за финансиране разходи за Трактор Steyer, 4105 Kompakt на обща стойност по проекта в размер на 115 000 лева. ОСЪЖДА Р.С.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие”– София, сумата от 645,24 /шестстотин четиридесет и пет лева и двадесет и четири стотинки/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.7.2017г.
116 Административно дело No 47/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Г.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.6.2017г.
Решение № 106/28.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000065 от 30.01.2017 год. на Началник Сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Сливен, с която на Н.Г.Г. на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка - изземване на свидетелството за управление на ПМС поради отнемане на всички контролни точки като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
В законна сила на 22.8.2017г.
117 Административно дело No 48/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ОБЩИНА КОТЕЛ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.6.2017г.
Решение № 95/19.06.2017 г. - ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на изричен отказ на Д.а на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” при Министерство на земеделието и храните, обективиран в писмо изх. № 66-1625/29.03.2016 г. ИЗПРАЩА делото като преписка на министъра на земеделието и храните за произнасяне по направеното искане. ОСЪЖДА Дирекция „Поземлени отношения и комасация” при МЗХ да заплати на Община Котел разноски по делото в размер на 890,00 (осемстотин и деветдесет) лева.
В законна сила на 15.9.2017г.
118 Административно дело No 51/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.В.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.4.2017г.
Определение от 06.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба вх. № СД-01-01-531 / 22.02.2017 год., подадена от Н.М.В. с адрес ***. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 51/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила на 21.4.2017г.
119 Административно дело No 52/2017 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) М.К.О. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.7.2017г.
Решение № 121 от 05.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.О. като майка и законен представител на малолетното дете М.К.О. *** срещу Експертно решение № 0121 от заседание № 014 / 01.02.2017 г. на Националната експертна лекарска комисия гр.София, Първи специализиран състав по неврологични болести, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Х.О. ***, ЕГН ********** да заплати на НЕЛК гр.София разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 / сто / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 28.7.2017г.
120 Административно дело No 53/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 10.5.2017г.
Определение от 10.05.2017 г. - Оставя без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.3 ал.1 т.4, чл.36-чл.40 и чл.52б, т.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора. Осъжда Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. Прекратява производството по адм. д. № 53/2017 г. по описа на АдмС Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София.
В законна сила на 24.5.2017г.
121 Административно дело No 54/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2017г.
Решение № 98 / 07.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкция № РД-09-119 от 01.02.2017 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която на ГППИМП „МЕДИК БИГ” ООД, представлявано от управителя д-р Н.П.Б., е наложена санкция в общ размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на ГППИМП „МЕДИК БИГ” ООД с ЕИК: 119548225, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1, каб. 12, представлявано от управителя Н.П.Б., сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила на 1.7.2017г.
122 Административно дело No 55/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2017г.
Съгласно протоколно определение от 31.05.2017 г., съдът на основание чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 159, т. 4 от АПК - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Милена Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбите на: чл. 42, ал. 4 в частта „само ако родителят няма финансови задължения към посещаваното до момента”; 3.1. Общи критерии към чл. 3 от Приложение 1, Раздел 1, Глава първа, Раздел ІІ в частта индекс К10 „Родител, работещ в детската ясла. Точки 5 т.”; чл. 34, изр. 3 от Приложение 1, Раздел 1, Глава втора, Раздел ІV „Класиране”; 3.2. Индивидуални критерии за избраните детски градини към чл. 3 от Приложение 1, Раздел 2, Глава първа, Раздел ІІ в частта индекс К10 „Родител, работещ в детската градина, за която кандидатства детето. Точки 5 т.”; чл. 33, ал. 2 от Приложение 1, Раздел 2, Глава втора, Раздел ІV „Класиране”; 3.2. Индивидуални критерии за избраните ПГ към училищата към чл. 3 от Приложение 1, Раздел 3, Глава първа, Раздел ІІ в частта индекс К10 „Родител, работещ в училището, за което кандидатства детето. Точки 5 т.”; и чл. 31, изр. 3 от Приложение 1, Раздел 3, Глава втора, Раздел ІV „Класиране” от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен, приета от Общински съвет Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 40 /четиридесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55 по описа за 2017 г. на Административен съд – Сливен.
В законна сила на 8.6.2017г.
123 Административно дело No 62/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.6.2017г.
Съгласно протоколно определение на съда от 07.06.2017 г. и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Сливен против чл. 15, ал. 3 и чл. 30 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Котел. ОСЪЖДА Общински съвет - Котел да заплати на Окръжна прокуратура направени по делото разноски в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62/2017 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за вносителя на протеста и Окръжна прокуратура – Сливен, и от съобщаването за ответника по протеста.
В законна сила на 27.6.2017г.
124 Административно дело No 63/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ С.З.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.4.2017г.
Определение от 05.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.З.К. *** против Заповед № 03-РД/347 от 06.02.2017г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“, в частта й по раздел II, точка 1 и точка 6, с която е отказано финансиране на заявлението за подпомагане, подадено от С.К. по мярка 11 "Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63/2017 г. по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд - Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2017г.
125 Административно дело (К) No 67/2017 Други касационни /ЗСПЗЗ/ С.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.5.2017г.
Решение № 1 / 25.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114/09.02.2017 год. постановено по гр.д. № 4383/2016 год. по описа на Районен съд Сливен. ОСЪЖДА С.С.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на община Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в общ размер на 200 лева представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция в размер на 100 лева и юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 100 лева
В законна сила на 25.5.2017г.
126 Административно дело No 68/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.М.Т.,
Х.П.Т.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.6.2017г.
Решение № 87/12.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.Т., ЕГН ********** и Х.П.Т., ЕГН **********,*** срещу Виза за проектиране в УПИ VІІІ-3154, кв. 158 по ПУП на гр. Нова Загора, идентичен с ПИ с идент. № 51809.503.3154 по КККР на гр. Нова Загора, издадена от Главния архитект на Община Нова Загора за проектиране на 1. плътна ограда с височина до 2,20 м. в собствен имот и 2. постройка от допълващо застрояване, при спазване на действащата нормативна уредба, съгласуване и одобряване със специализираните органи и експлоатационни дружества при необходимост, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Р.М.Т., ЕГН ********** и Х.П.Т., ЕГН **********,*** да заплатят на М.С.К., с адрес *** разноски в общ размер на 750,00 (седемстотин и петдесет) лева.
В законна сила на 6.7.2017г.
127 Административно дело No 71/2017 Закон за достъп до обществена информация Я.П.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.4.2017г.
Определение от 07.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.П.Х. срещу решение № РД-15-275/22.02.2017 год. на Кмета на Община Сливен като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 71/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.4.2017г.
128 Административно дело No 73/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.4.2017г.
Определение от 10.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Т. ***, подадена чрез пълномощника й З.Щ.П. против Заповед № РД-15-298/27.02.2017г. на Кмета на Община Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 73/2017 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 20.4.2017г.
129 Административно дело No 75/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 10.5.2017г.
Определение от 10.05.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.26, ал.1, т.5 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Твърдица. ОСЪЖДАОбщински съвет Твърдица да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 75/2017 год. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София.
В законна сила на 23.5.2017г.
130 Административно дело No 76/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.О.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.6.2017г.
Решение № 75/07.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.С., ЕГН **********,*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000206 от 03.03.2017 г. издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на основание чл. 171, т.2А от ЗДвП по отношение на М.О.С. е наложена принудителна административна мярка „Прекратяване на регистрация на ППС за срок от шест месеца”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила на 27.6.2017г.
131 Частно административно дело No 78/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.3.2017г.
Определение от 23.03.2017 г. - СПИРА изпълнението на Заповед № РД-15-344/07.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено да се прекратят наемните правоотношения с лицето С.А.П. *** за общинско жилище на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53 вх. „Б” ап. 1, в 1 месечен срок от получаване на заповедта да се освободи жилището, да се платят всички наеми и консумативни разноски и ключа да се предаде в стая № 23 на Общинска администрация гр.Сливен, до разглеждане и приключване на производството, образувано по жалба вх.№ Сд-01-01-863/22.03.2017г. на С.П. срещу цитирания административен акт. ОСЪЖДА С.А.П., с адрес *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева.
В законна сила на 31.3.2017г.
132 Административно дело No 79/2017 Закон за защита от дискриминация С.П.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 28.3.2017г.
Определение от 28.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П. *** против Решение № 40/30.01.2017 г., постановено от първи специализиран постоянен състав на Комисията за защита от дискриминация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.4.2017г.
133 Административно дело No 80/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Р.Я. НАЧАЛНИК РУ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.6.2017г.
Решение № 88/01.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0306-000020/03.02.2017 г., издадена по чл. 171 т. 2 б. „к” от Закона за движението по пътищата от Началник на Районно управление Нова Загора при Областна дирекция на МВР - Сливен, с която е разпоредено по отношение на Б.Р.Я., ЕГН **********,*** временно спиране от движение на моторно превозно средство до заплащане на дължимата глоба с отнемане на Свидетелство за регистрация на МПС № 000645067 – разрешение за временно движение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РУ Нова Загора при ОД на МВР – Сливен да заплати на Б.Р.Я., ЕГН **********,*** разноски по делото в размер на 310,00 (триста и десет) лева.
В законна сила на 23.6.2017г.
134 Административно дело No 81/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.4.2017г.
Определение от 21.04.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Р. *** срещу Заповед № РД-15-1432 от 25.10.2016 год. издадена от Кмета на Община Сливен, с която същият е наредил да се изземе принудително от В.М.Р. имот-частна общинска собственост представляващ жилище-къща, състоящо се от две стаи със сервизни помещения на адрес: гр.Сливен, ул.“Димитър Пехливанов - Добрович“ № 112, актуван с АОС № 532/12.02.1999 год. поради това, че същият го държи без правно основание като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 81/2017 год. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 12.5.2017г.
135 Частно административно дело No 82/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.3.2017г.
СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № РД-15-1432 от 25.10.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено изземване на общински имот от В.Р. *** до приключване с окончателен съдебен акт на производството по административно дело № 81/2017 г. на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА В.М.Р. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса за разглеждане на делото в размер на 10 /десет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 3.5.2017
Административно дело № 4573/2017
С Определение № 5540/03.05.2017 г. по адм.д.№ 4573/2017 г. на ВАС, Първо отделение - ОБЕЗСИЛВА определение от 24.03.2017 г. на Административен съд Сливен по адм. д. № 82/2017 г. в частта му, с която е разпоредено спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД-15-1432/25.10.2016 г. на кмета на Община Сливен и прекратява делото в частта по искането на В. М. Р. за спиране на изпълнението на заповедта.
В законна сила на 3.5.2017г.
136 Административно дело No 84/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.Х.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.7.2017г.
Решение № 118 от 10.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Х.Я. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000248 от 13.03.2017 г., издадена от Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, с която на Я.Х.Я., на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2017г.
137 Административно дело No 86/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 30.3.2017г.
Определение от 30.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.П. срещу Заповед № РД-15-344 от 07.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 86/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 77/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 12.4.2017г.
138 Частно административно дело No 87/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 29.3.2017г.
Определение от 29.03.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането от С.А.П. *** за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-344/07.03.2017 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се прекратят наемните правоотношения със С.А.П. за общинско жилище, находящо се на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53 вх. „Б” ап. 1. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 87/2017 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 12.4.2017г.
139 Административно дело No 89/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.7.2017г.
Решение № 110 / 07.07.2017 г. - ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 2907,87 лв. (две хиляди деветстотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразна Заповед № 99 от 15.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, ведно със законната лихва върху сумата за периода от 05.08.2016 г. до 03.04.2017 г. в размер на 193,73 лв. сто деветдесет и три лева и седемдесет и три стотинки), както и законната лихва върху сумата от 2907,87 лева, считано от 03.04.2017 г. до окончателното и изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Т.С. с ЕГН: **********,*** против Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати законна лихва върху сумата от 2907,87 лв. представляваща лихвата за забава върху всяка една отделна главница, считано от датата на последното число на съответния месец до 05.08.2016 г. в размер над 193,73 лв. до 248,76 лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 683,70 лв. (шестстотин осемдесет и три лева и седемдесет стотинки), представляваща съдебни разноски.
В законна сила на 8.8.2017г.
140 Административно дело No 90/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ТРЮФЕЛ ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2017г.
Решение № 86 от 30.05.2017 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказа на Директора на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, да издаде на СНЦ „Н. а. Б. т.” – гр. Варна, позволително за ползване на гъби /трюфели/, обективиран в Писмо Изх. № ОГ-21-1 от 10.03.2017 г. по описа на Югоизточно държавно предприятие – Сливен. ВРЪЩА преписката на Директора на Югоизточно държавно предприятие– Сливен, за изпълнение на процедурата по чл. 31, ал. 5, изр. 2 от АПК относно подадената от СНЦ „Н. а. Б. т.” молба с Вх. № ЛС-00-56 от 09.03.2017 г. по описа на Югоизточно държавно предприятие–Сливен. ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие ДП – Сливен, да заплати на СНЦ „Н. а. Б. т.” със седалище и адрес на управление: гр. В., жк „В.” бл. , вх. , ет. , ап., представлявано от Председателя Д.С.Д., сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
141 Административно дело No 91/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.5.2017г.
Решение № 80/30.05.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Х.И.П., ЕГН ********** ***, сума в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, от незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0804-001938 от 19.10.2016 г. на Началник група към ОД на МВР – Сливен, сектор „ПП“. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Х.И.П., ЕГН ********** ***, сума в размер на 310,00 (триста и десет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
142 Административно дело No 92/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2017г.
Решение № 102 от 14.06.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Х.И.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0804-002109 от 10.11.2016 г. на Началника на Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1785 / 2016 г. по описа на Районен съд– Сливен. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Х.И.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски за настоящото производство. Решението може да се оспорва с касационна жалба или касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.6.2017г.
143 Административно дело No 93/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.6.2017г.
Съгласно протоколно определение от 07.06.2017 г. на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура - Сливен против: чл. 1, ал. 2, т. 1; чл. 34, ал. 1, т. 5, б. „в” и „г” и ал. 2; чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет - Сливен да заплати на Окръжна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 93 /2017 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд.
В законна сила на 15.6.2017г.
144 Административно дело No 96/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Н.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.6.2017г.
Решение № 113/26.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000892 от 14.12.2016 г. на Началник Сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на И.Н.Д. *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила на 15.7.2017г.
145 Административно дело No 97/2017 Закон за министерство на вътрешните работи Т.С.Т. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР.НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.7.2017г.
Решение № 122 от 19.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 306з-55 от 15.03.2017 г., издадена от Началника на Районно управление – Нова Загора при Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор Т. ***, м. а. в група ПК при Районно управление Нова Загора при ОДМВР Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районно управление на МВР - Нова Загора при ОД на МВР – Сливен да заплати на Т.С.Т., ЕГН **********,*** разноски по делото в размер на 310,00 /триста и десет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
146 Административно дело No 100/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 14.9.2017г.
С протоколно определение от 14.09.2017 г. съдът на основание чл.135, ал.3 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 100/2017 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд - Сливен, Административен съд – София-град и Административен съд – София-област по иска предявен от С.П.Р. срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр. София. Изпраща делото на Председателя на ВАС за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.9.2017г.
147 Административно дело No 103/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД СЛИВЕН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ИА АА СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.7.2017г.
Решение № 117/07.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пътнически превози" ЕООД гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 3, ЕИК 202311429 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-03-2/21.03.2017 год. издадена от Главен директор на Главна дирекция "Автомобилна инспекция" при Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" гр. София като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на РБългария.
В законна сила на 3.8.2017г.
148 Административно дело No 105/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД СЛИВЕН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.6.2017г.
Решение № 89/20.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пътнически превози” ЕООД гр. Сливен, ул.“Стефан Караджа“ № 3, ЕИК 202311429, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-03-01/21.03.2017 г. издадена от Главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция” при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 12.7.2017г.
149 Административно дело No 106/2017 Закон за достъп до обществена информация Ж.Ж.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 114/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация № 343004-8/30.03.2017г. на Директора на ОДМВР Сливен по заявление на Ж.Б. вх.№ 343004-7 от 06.03.2017 година. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ОДМВР Сливен за произнасяне по заявление на Ж.Б. вх.№ 343004-7 от 06.03.2017 година.
В законна сила на 4.8.2017г.
150 Административно дело No 108/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.С.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.7.2017г.
Определение от 06.07.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от С.М.С., ЕГН **********, с адрес *** против Разпореждане от 18.04.2017 г. на Началник Група „Отчет на ПТП, АНД и ИАД“ при сектор „ПП“ към ОДМВР Сливен или НП № 16-1275-001541/2016 г. на сектор „ПП“-Велико Търново. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 108/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.8.2017г.
151 Административно дело No 110/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ГОРИТЕ БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.5.2017г.
Решение № 81/23.05.2017 г. - ОСЪЖДА Регионална Дирекция на Горите гр. Б., с адрес гр. Б., ул. “Цар Иван Шишман” № 8, да заплати на М.Г.Г., ЕГН ********** *** сума в размер на 600,00 (шестстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, от незаконосъобразно Наказателно постановление № 1187 от 27.07.2016 година на Директора на РДГ – Б., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.04.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална Дирекция на Горите гр. Б., с адрес гр. Б., ул. “Цар Иван Шишман” № 8, да заплати на М.Г.Г., ЕГН ********** ***, сума в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
152 Административно дело No 114/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.К. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.5.2017г.
Определение от 03.05.2017 г. - СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 114/2017 год. на Административен съд Сливен с производството по адм.дело № 245/2015 год. на Административен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 114/2017 год. на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила на 26.5.2017г.
153 Административно дело No 118/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 19.7.2017г.
Съгласно протоколно определение от 19.07.2017 г., съдът на основание чл. 159, т. 4 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Окръжна прокуратура - Сливен против текста на чл. 55, т. 74 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, приет с Решение № 487/16.12.2016 г. на Общински съвет - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/2017 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет – Сливен да заплати на Окръжна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 27.7.2017г.
154 Административно дело No 120/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 29.5.2017г.
Определение от 29.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Д. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 120/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.6.2017г.
155 Административно дело No 127/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.С.Х.,
Е.А.Х.
НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.7.2017г.
Решение № 125/20.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Х. и Е.А.Х. против Заповед № ДК-11-Сл-3/21.04.2017 г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ към РДНСК Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Х.С.Х., ЕГН ********** и Е.А.Х., ЕГН **********,***, да заплатят на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ към РДНСК Югоизточен район направени по делото разноски в размер на 100 (сто) лева.
В законна сила на 11.8.2017г.
156 Административно дело No 129/2017 Закон за убежището и бежанците З.Б.Б. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.6.2017г.
Решение № 96/06.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Б.Б., ЛНЧ **********, срещу Решение № 4949 от 08.03.2017 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което й е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
В законна сила на 26.6.2017г.
157 Административно дело No 130/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.8.2017г.
Решение № 127/04.08.2017 г. - ОТМЕНЯ по протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен чл. 21, ал.4, чл.22 т.1, чл.24 ал.2, чл.26 ал.2, чл.27 т.1, чл.29 ал.2, чл.32 и чл.33 т.1, чл.66, чл.67 и чл.68 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Котел. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен, в частта, с която се оспорват чл.1, ал.2, чл.19, ал.1, чл.22 т.2, т.3 и т.4, чл.27 т.2 и т.3, чл.28 ал.1 и ал.2, чл.31, чл.33 т.2 и т.3и чл.34 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Котел. ОСЪЖДА Общински съвет - Котел, да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направените съдебни разноски по делото в размер на 20.00 (двадесет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва, по начина по който е бил обнародван акта, съгласно чл. 194 от АПК.
В законна сила на 10.10.2017г.
158 Административно дело No 133/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.6.2017г.
Определение от 02.06.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Г. с ЕГН: **********, с адрес: ***№ СД-01-01-1517 от 22.05.2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, в качеството на правоприемник на ЕТ „Леон Комерс – В.И.Г.” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 7-Б-6, подадена против Уведомление с Изх. № 1100-1185/1/ от 19.05.2017 г. на Кмета на Община Сливен за принудително изпълнение на Заповед № РД 15-963 от 14.04.2015 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 133 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила на 22.6.2017г.
159 Частно административно дело No 134/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.В.И.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.5.2017г.
Определение от 23.05.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането вх. № СД-01-03-1521/22.05.2017 г. на Веселин Иванов Георгиев, ЕГН **********, в качеството на правоприемник на ЕТ "Л.К. - В.И.Г." седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 за спиране изпълнението на Заповед № РД 15-963/14.04.2015г. на Кмета на Община Сливен, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134/2017 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА Веселин Иванов Георгиев, ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 10 (десет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила на 2.6.2017г.
160 Частно административно дело No 135/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.5.2017г.
Определение от 23.05.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ искането вх. № СД-01-03-1533/23.05.2017 г. на В.И.Г., ЕГН **********, в качеството на правоприемник на ЕТ „Леон комерс - В.И.Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 за спиране изпълнението писмо изх.№ 1100-1185/19.05.2017 г. на Кмета на Община Сливен, като неоснователно. ОСЪЖДА В.И.Г., ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 10 (десет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. Определението да се съобщи незабавно на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
161 Административно дело No 136/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.8.2017г.
Решение № 139 / 17.08.2017 г. - ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. С.на основание чл. 284 от ЗИНЗС ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в З.Б.сумата от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста Сливен, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден, при престоя му в Ареста Сливен при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" за периода 28.04.2016 год. - 27.05.2016 год., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба 23.05.2017 год. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 100 /сто/ лева до пълния размер на претендираното обезщетение от 4 000 /четири хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. С.на основание чл. 284 от ЗИНЗС ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в З.Б.сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста Сливен, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден, при престоя му в Ареста Сливен при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" за периода 17.06.2016г. до 09.08.2016г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба 23.05.2017 год. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част над 200 /двеста/ лева до пълния размер на претендираното обезщетение от 6 000 /шест хиляди/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в З.Б.срещу Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. С.за изплащане на обезщетение за забава на изпълнението от датата на увреждането, като НЕДОКАЗАН И НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието гр. С.- 1309, бул. "Ген. Н. Столетов" № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.И. ЕГН ********** с адрес ***, в момента в Затвора Бургас, разноски по делото в размер на 310.00 /триста и десет / лева, представляващи държавна такса за разглеждане на делото и адвокатско възнаграждение.
В законна сила на 12.9.2017г.
162 Административно дело No 138/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.М. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.5.2017г.
Определение от 30.05.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба К.Д.М., ЕГН **********,*** срещу Районна прокуратура Сливен, за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева, ведно със законна лихва от деня на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138/2017 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. ИЗПРАЩА делото на родово компетентния съд – Окръжен съд Сливен.
В законна сила на 30.5.2017г.
163 Административно дело No 139/2017 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.П.И. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32450 МОКРЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.7.2017г.
Решение № 132 от 25.07.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П.И. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № ЛС-7 от 16.05.2017 г., издадена от Командира на Военно формирование 32450 - с. Мокрен, с която на основание чл. 146, т. 3, чл. 161, т. 3, чл. 162, т. 1а от ЗОВСРБ, с изтичане на уговорения срок е прекратен договорът за военна служба, освободен е от длъжност и от военна служба и е зачислен на военен отчет редник Т.П.И.. ОСЪЖДА Т.П.И. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Военно формирование 32450 - с. Мокрен, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.8.2017г.
164 Административно дело No 153/2017 Закон за убежището и бежанците М.Б.Б. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 115/22.06.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.Б. ЛНЧ ********** срещу Решение № 4948 от 08.03.2017 год. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което й е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като неоснователна.
В законна сила на 19.7.2017г.
165 Административно дело No 154/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.П.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.7.2017г.
Решение № 134 от 21.07.2017 г. - ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Сливен, да заплати на Я.П.Х., ЕГН **********,***, сумата от 350 лв. (триста и петдесет лева) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 4 от 24.06.2016 г. от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Сливен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Сливен, да заплати на Я.П.Х., ЕГН **********,***, сумата от 310 лв. (триста и десет лева), представляваща съдебни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 11.8.2017г.
166 Административно дело No 160/2017 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ю.К.И.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.6.2017г.
Решение от 14.06.2017 г. - ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 124 от 07.06.2017 год. на Началника на Затвора Сливен като законосъобразна. ОСЪЖДА Ю.К.И.-С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за разглеждане на делото в размер на 10 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл. 111, ал.5 от ЗИНЗС. Препис от съдебния протокол с решението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 14.6.2017г.
167 Административно дело No 165/2017 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.Х.С. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 25.7.2017г.
Определение от 25.07.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Х.С. *** срещу Експертно решение № 0167/22.05.2017 г. на НЕЛК – Специализиран състав по вътрешни и белодробни болести, с което е отменено ЕР на ТЕЛК по оценка на работоспособността и е потвърдено по останалите поводи, като на С. е определена 20 % трайно намалена работоспособност. ОТМЕНЯ свое разпореждане от 17.07.2017 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 22.08.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 165/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 11.8.2017г.
168 Административно дело No 180/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.П.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.7.2017г.
Решение № 135 от 21.07.2017 г. - ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Н.П.Б., ЕГН **********,***, сумата от 200 лв. (двеста лева) представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен Електронен фиш серия К № 1250208 издаден от ОД на МВР Сливен, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.11.2016 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен, да заплати на Н.П.Б., ЕГН **********,***, сумата от 310 лв. (триста и десет лева), представляваща съдебни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 10.8.2017г.
169 Частно административно дело No 186/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 22.6.2017г.
Определение от 22.06.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Български пощи“ ЕАД гр.София, подадено чрез пълномощник Л. Д. – Директор на РУ „Югоизточен регион“ за спиране на допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД-12-389 от 05.06.2017 год., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 от ЗУТ на Л. Д. – Директор на РУ „Югоизточен регион“ „Български пощи“ ЕАД е наредено в триседмичен срок от получаване на заповедта да извърши строително ремонтни работи по стрехите на постройката си, с цел недопускане на нещастен случай, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА „Български пощи“ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Акад. Стефан Младенов“ №1 бл.31, представлявано от Деян Дънешки, БУЛСТАТ 121396123 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила на 19.7.2017г.
170 Административно дело No 198/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.8.2017г.
Определение от 04.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 198/2017 год. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 16.8.2017г.
171 Административно дело No 200/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Щ.В.Щ. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 27.9.2017г.
Определение от 27.09.2017 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 18.09.2017 г. по административно дело № 200 / 2017 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.В.Щ., ЕГН **********, подадена срещу отказ, обективиран в писмо рег. № 804000-3761/04.05.2017 г. на ВПД Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Сливен, да му върне свидетелството за управление на моторно превозно средство. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 200/ 2017 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 11.10.2017г.
172 Административно дело No 201/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.7.2017г.
Определение от 06.07.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ГППИМП „МЕДИК БИГ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1, МЦ „Д-р Миркович”, каб. 12, представлявано от д-р Н.П.Б., подадена против Писмена покана с Изх. № 29-05-103 от 21.06.2017г. на Директора на РЗОК – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 201 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2017г.
173 Административно дело No 207/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Р.Г.Р.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.8.2017г.
Определение от 15.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Р. с адрес: ***№ СД-01-01-2084 от 11.07.2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2017г.
174 Административно дело No 217/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ РАЙОНЕН ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КОТЕЛ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 18.8.2017г.
Определение от 18.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Котел. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на Районния прокурор при Районна прокуратура – Котел и на Общинска служба по земеделие – Котел– за сведение.
В законна сила на 18.8.2017г.
175 Административно дело No 218/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Х. ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.9.2017г.
Определение от 04.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.Х. *** срещу мълчалив отказ на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен да се произнесе по Възражение вх. № КД-01-10/12.06.2017 г., подадено срещу заповед на органа, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 218/2017 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 21.9.2017г.
176 Частно административно дело No 219/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Д.Х.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.7.2017г.
Определение от 18.07.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането на Г.Д.Х. *** по чл. 166 от АПК за спиране изпълнението на Заповед № РД 10-120/23.05.2017 г., издадена от Директора на ЮИДП ДП – Сливен. ОСЪЖДА Г.Д.Х. *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 (десет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 219/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 26.7.2017г.
177 Административно дело No 222/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.Х.И.,
Р.Х.Х.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.7.2017г.
Определение от 27.07.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 222/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 222/2017 г. по описа на Административен съд - Сливен към адм. д. № 121/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, за разглеждане на постъпилата жалба от М.Х.И. и Р.Х.Х. срещу Наредба за условията и реда за безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Сливен.
В законна сила на 27.7.2017г.
178 Административно дело No 224/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Т.Т.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 31.8.2017г.
Определение от 31.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 224 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 31.8.2017г.
179 Административно дело No 225/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.Х.Б.З. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 18.9.2017г.
Определение от 18.09.2017 г. - ОТМЕНЯ разпореждане за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 28.09.2017 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 225/2017 год. по описа на Административен съд Сливен, образувано по жалбата на М.Х.Б.-З. *** срещу Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен управител на Област Сливен, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд – Районен съд Сливен за разглеждане и решаване по същество. Определението да се връчи на страните за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2017г.
180 Административно дело No 226/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.И.Б.,
С.И.Р.,
П.И.Р.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 31.8.2017г.
Определение от 31.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 226 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 31.8.2017г.
181 Административно дело No 227/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Х.Ц.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.8.2017г.
Определение от 14.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 227/2017 г. по описа на Административен съд Сливен, образувано по жалбата на Х.Ц.К. *** срещу Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен управител на Област Сливен, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд – Районен съд Сливен за разглеждане и решаване по същество. Определението да се връчи на страните за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.8.2017г.
182 Административно дело No 228/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Р.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 18.8.2017г.
Определение от 18.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 228 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на страните – за сведение.
В законна сила на 18.8.2017г.
183 Административно дело No 233/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2017г.
Решение № 156/26.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.И.П., ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0804-000501 от 20.06.2017 г. по чл. 171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор "Пътна полиция" към Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на Ц.И.П. е наложена принудителна административна мярка - "прекратяване на регистрацията на ППС", за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 16.10.2017г.
184 Административно дело No 249/2017 Закон за достъп до обществена информация В.К.Ч. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.8.2017г.
Определение от 30.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Ч., с посочен в жалбата адрес *** срещу мълчалив отказ на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2857/31.07.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 249/2017 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 15.9.2017г.
185 Административно дело No 252/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.К. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.8.2017г.
Решение № 142 от 17.08.2017 г. - ПОТВЪРЖДАВА Заповед Рег. № ТС-РАД-10-186 от 09.08.2017 г., издадена от Началника на Затвора Сливен, с която на лишената от свобода П.И.К. е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от 10 денонощия”. ОСЪЖДА П.И.К. с ЕГН: ********** да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса в размер на 10 /десет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2017г.
186 Административно дело No 254/2017 Закон за достъп до обществена информация Й.Й.Н. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Й.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Мълчалив отказ на „Водоснабдяване и Канализация Сливен” ООД – гр. Сливен, за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление с вх. № РД-04-2787 от 25.07.2017 г. по описа на „Водоснабдяване и Канализация Сливен” ООД. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.9.2017г.
187 Административно дело No 255/2017 Закон за достъп до обществена информация М.В.Ш. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.Ш. ЕГН ********** срещу мълчалив отказ на „ВиК Сливен“ ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-2788 от 25.07.2017 г. по описа на „ВиК Сливен“ ООД.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 255/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 248/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 1.9.2017г.
188 Административно дело No 256/2017 Закон за достъп до обществена информация В.К.Ч. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.8.2017г.
Определение от 16.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 256 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 256 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 249 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Да се изиска информация от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Сливен дали по отношение на подаденото заявление е приложена нормата на чл.31 ал.1 от ЗДОИ. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.8.2017г.
189 Административно дело No 257/2017 Закон за достъп до обществена информация Т.Н.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.8.2017г.
Определение от 17.08.2017 г.- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Д. ЕГН ********** срещу мълчалив отказ на „ВиК Сливен“ ООД за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № РД-04-1084 от 25.07.2017 г. по описа на ВиК Сливен ООД.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 257/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 250/2017 г. на АдмС Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила на 1.9.2017г.
190 Административно дело No 261/2017 Закон за социално подпомагане С.О.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.8.2017г.
Определение от 21.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.О.Б. с адрес: ***, подадена против Заповед № ЗСП/Д-СН-НЗ/512 от 04.08.2017 г. и Заповед № ЗСП/Д-СН-НЗ/633 от 08.08.2017 г. – и двете на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”– Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 261 / 2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен.
В законна сила на 5.9.2017г.
191 Административно дело No 266/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания В.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.9.2017г.
Решение № 161 / 26.09.2017 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-1853/10.08.2017 год. на Кмета на Община Сливен в частта относно определяне размера на дължимото парично обезщетение за имота, както следва: ОПРЕДЕЛЯ сума на дължимото паричното обезщетение за предвидените за отчуждаване 31,4 кв.м. представляващи част от поземлен имот с идентификатор 67338.417.341 в местност „Дюлева река“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Сливен собственост на В.С.А. ведно с подобренията в размер на 780 лева. Решението е окончателно на основание чл.27, ал.6 от ЗОС.
В законна сила на 26.9.2017г.
192 Административно дело No 268/2017 КСО С.Л.Ц. ТП НА НОИ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.9.2017г.
Определение от 15.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.Ц., ЕГН ********** ***, чрез адв. Л.А.,***, подадена против Решение № 1012-19-145#1 от 02.08.2017 г. на директора на Териториално поделение на НОИ – гр. Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 268/2017 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.10.2017г.
193 Частно административно дело No 272/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЛРД ГРЕБЕНЕЦ ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.8.2017г.
Определение от 29.08.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЛРД „Г.“ Сливен за спиране на изпълнението на писмо изх.№ ЛС-22-100 от 11.08.2017 год. на Директора на ТП „ДГС Сливен“, с което същият е обявил сключеното споразумение на 21.06.2016 год. между „Л.р.с.Г.“ и „Държавно горско стопанство-Сливен“ ТП на ЮИДП ДП Сливен за недействително като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 272/2017 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА ЛРД „Г.“ Сливен ЕИК 128629224 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.9.2017г.
194 Частно административно дело No 280/2017 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.П.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.9.2017г.
Определение от 08.09.2017 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.А. срещу разпореждане по чл. 60, ал. 1 от АПК за допускане на предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СН-142/04.09.2017 г., до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от Закона за закрила на детето.
В законна сила на 18.9.2017г.
195 Административно дело No 281/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Й.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 12.9.2017г.
Определение от 12.09.2017 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.А., с адрес *** срещу Заповед № 804з-470/17.08.2017 г. на ВИД Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/2017 година по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила на 26.9.2017г.
196 Административно дело No 283/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ В.Ж.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЯМБОЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.9.2017г.
Определение от 14.09.2017 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 283/2017 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 14.9.2017г.
197 КАНД No 19/2007 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН ЕТ К.1.Т.Т. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.6.2007г.
Оставя в сила решение № 1103/01.02.2007 г. постановено по НАХД № 162/06 г. по описа на СлРС.
В законна сила на 30.3.2017г.
198 КАНД No 272/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.1.2017г.
Решение № 303/05.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452 от 13.10.2016 г., постановено по АНД № 1052 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 5.1.2017г.
199 КАНД No 282/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ВОДАТА Е ЖИВОТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.2.2017г.
Решение № 10 от 08.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение от 13.10.2016 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 192/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 30/23.06.2015 г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, с което на Сдружение за напояване „В. е ж.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с. М., общ. Нова Загора, ул. „М.” № ., представлявано от председателя Д.Д.Д., за нарушение по чл. 155 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 166 т. 3, във вр. с чл. 165 ал. 2 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.2.2017г.
200 КАНД No 283/2016 ЗАНН: МВР Д.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.1.2017г.
Решение № 6 / 25.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 501/18.11.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1439/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 25.1.2017г.
201 КАНД No 284/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.1.2017г.
Решение № 2/20.01.2017 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 14-1670-000252 от 09.04.2014 г., издадено от Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1670-000252 от 09.04.2014 г., издадено от Началник Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Сливен, с което на Д.Х.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 лева. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по АУАН Серия Б № 578763 от 05.03.2014 г., съставен от И. И. Р.– ст.п. в РУ на МВР – Сливен.
В законна сила на 20.1.2017г.
202 КАНД No 285/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Л.И.Й. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.1.2017г.
Решение № 7 / 25.01.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 457 / 18.10.2016 г., постановено по АНД № 1010/2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 25.1.2017г.
203 КАНД No 286/2016 ЗАНН: КРС БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.2.2017г.
Решение № 11 от 08.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 439/10.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 965/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.2.2017г.
204 КАНД No 289/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.2.2017г.
Решение № 13/01.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 512/23.11.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1532/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 1.2.2017г.
205 КАНД No 291/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА БУРГАС М.К.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.2.2017г.
Решение № 16/17.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 504/21.11.2016 г., постановено по АНД № 1304 / 2016 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 847/2016 от 05.08.2016 год. на Началник Митница - гр.Бургас, с което на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС на М.К.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лева и са отнети в полза на държавата 40 бр. кутии по 20 къса всяка цигари марка „Fast” с надпис „duty free”, като законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.2.2017г.
206 КАНД No 292/2016 ЗАНН: ДИТ ЕЙЧ АР ЕС ТЕМП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.3.2017г.
Решение № 18/06.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 102 от 01.11.2016 г., постановено по АНД № 258/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-001256 от 20.06.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Сливен, с което на „Ейч ар ес темп” ЕООД с ЕИК: 201441537, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, жк „Хиподрума”, ул. „Юнак” № 11-13, етаж 2, за нарушение на чл. 74е, ал. 1 от ЗНЗ във връзка с чл. 107р, ал. 7 КТ и на основание чл. 81а, ал. 1 от ЗНЗ, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2017г.
207 КАНД No 293/2016 ЗАНН: ИАРА ИАРА ОТДЕЛ РК ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПЛОВДИВ ОМАРСТ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.3.2017г.
Решение № 19 от 02.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101 от 31.10.2016 г., постановено по АНД № 355 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.3.2017г.
208 КАНД No 1/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.2.2017г.
Решение № 20/21.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 546 от 13.12.2016 г., постановено по АНД № 226 / 2016 г. по описа на Районен съд– Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2017г.
209 КАНД No 3/2017 ЗАНН: ДИТ ЕКОТЕРА РЕНТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.3.2017г.
Решение № 30/13.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552/16.12.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1603/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 13.3.2017г.
210 КАНД No 4/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.2.2017г.
Решение № 24/28.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 550 от 14.12.2016 год. постановено по АНД № 1630/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2017г.
211 КАНД No 5/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Д.Т.Т. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.2.2017г.
Решение № 25/27.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 549 от 14.12.2016 год. в обжалваната част постановено по АНД № 1083/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.2.2017г.
212 КАНД No 7/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН БИО ФУНГИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 26/24.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 525/06.12.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1578/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3363/12.08.2016 г. на Директор офис Сливен при ТД на НАП Бургас, с което на „Био Фунги” ООД, седалище и адрес на управление с. Мокрен, общ. Котел, представлявано от З.Б.Б., за нарушение по чл. 5 ал. 4 т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във вр. с чл. 3 ал. 3 т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл. 355 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева, като законосъобразно.
В законна сила на 24.2.2017г.
213 КАНД No 8/2017 ЗАНН: НАП БИО ФУНГИ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 27/24.02.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555/20.12.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1580/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 24.2.2017г.
214 КАНД No 10/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН БИО ФУНГИ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 22/24.02.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 541/13.12.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1579/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3362/12.08.2016 г. на Директор офис Сливен при ТД на НАП Бургас, с което на „Био Фунги” ООД, БУЛСТАТ 203547642, със седалище и адрес на управление с. Мокрен, общ. Котел, ул. „Георги Гавазов” № 33, представлявано от З.Б.Б., за нарушение по чл. 5 ал. 4 т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във вр. с чл. 3 ал. 3 т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл. 355 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 (петстотин) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.2.2017г.
215 КАНД No 11/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН БИО ФУНГИ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.3.2017г.
Решение № 33 от 10.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 540 от 13.12.2016 г., постановено по АНД № 1577/ 2016 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3366 от 12.08.2016 г., издадено от Директора на Офис – Сливен при ТД на НАП - Бургас, с което на „Био фунги” ООД с ЕИК: 203547642, с адрес на управление: с. Мокрен, Община Котел, ул. „Георги Гавазов” № 33, за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 и чл. 3, ал. 3, т. 4, б. „а” от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл. 355, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.
В законна сила на 10.3.2017г.
216 КАНД No 12/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Х.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.3.2017г.
Решение № 31 от 15.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 569 от 28.12.2016 год. постановено по АНД № 1561/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като неправилно и незаконосъобразно и вместо него постановява. ОТМЕНЯ НП № 16-0804-001570/12.09.2016 год. издадено от началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр.Сливен, с което на З.Х.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.3.2017г.
217 КАНД No 13/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Й. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.2.2017г.
Решение № 23/24.02.2017 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 529/08.12.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1473/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 24.2.2017г.
218 КАНД No 14/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН С.В.С. ЕТ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.3.2017г.
Решение № 32 от 06.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 528/08.12.2016 г., постановено по АНД № 1359/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 6.3.2017г.
219 КАНД No 15/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Т.Т.Т. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2017г.
Решение № 34 от 14.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 109 от 01.12.2016 г., постановено по АНД № 343/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Нова Загора, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.3.2017г.
220 КАНД No 16/2017 ЗАНН: НАП ЗАЛОЖНА КЪЩИ ДИ ЕНД ДИ 09 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2017г.
Решение № 38 от 30.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 568 от 28.12.2016 г., постановено по АНД № 1510 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2017г.
221 КАНД No 20/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.3.2017г.
Решение № 39 от 21.03.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/05.01.2017 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1684/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2017г.
222 Частно КАНД No 21/2017 Частни КАНД и КАД Г.К.Г. МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.3.2017г.
Определение № 36/10.03.2017 г. - ОТМЕНЯ определение от 16.01.2017 год., постановено по АНД № 1821/2016 год. на Районен съд гр. Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.3.2017г.
223 КАНД No 22/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.К.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.3.2017г.
Решение № 41 от 21.03.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 2/04.01.2017 год. постановено по АНД № 1686/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Сливен, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.3.2017г.
224 КАНД No 24/2017 ЗАНН: ИААА ДОРИС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.4.2017г.
Решение № 44 от 03.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 30.01.2017 г., постановено по АНД № 1647 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2017г.
225 КАНД No 25/2017 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН АПИМП ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р КАТЯ БАЛИНОВА ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.4.2017г.
Решение № 43 от 07.04.2017 г. - Оставя в сила Решение № 29/02.02.2017 г., постановено по АНД № 1819/2016 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
226 КАНД No 26/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.4.2017г.
Решение № 45/19.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/31.01.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 1742/2016 год. по описа на същия съд.
В законна сила на 19.4.2017г.
227 КАНД No 27/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” А.Х.Б. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.5.2017г.
Решение № 49/15.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/18.01.2017 г. на Районен съд Котел, постановено по АНД № 304/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 15.5.2017г.
228 КАНД No 28/2017 ЗАНН: ДАМТН ЛИТЕКС АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2017г.
Решение № 52/17.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 52 от 15.02.2017 год., постановено по АНД № 1003/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № КГ-1381/10.12.2015 год., издадено от Зам. председателя на ДАМТН, с което на „Литекс“ АД гр.София, ЕИК 110060025 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5 000 лева на основание чл.34б, ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл.18б, ал.1, т.2 от ЗЧАВ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2017г.
229 КАНД No 29/2017 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.4.2017г.
Решение № 46/21.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/14.02.2017 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1572/2016 год. по описа на същия съд.
В законна сила на 21.4.2017г.
230 КАНД No 30/2017 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН ПАРМАШ АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.5.2017г.
Решение № 53 / 16.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 23.01.2017г. постановено по АНД № 1719/2016г. по описа на РС Сливен.
В законна сила на 16.5.2017г.
231 КАНД No 31/2017 ЗАНН: ДИТ ЕКОТЕРА РЕНТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.4.2017г.
Решение № 47/25.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42 от 10.02.2017 г., постановено по АНД № 1602 / 2016 г. по описа на Районен съд - Сливен Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2017г.
232 КАНД No 34/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН КАЙСУ ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 85 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 14.02.2016 год.,постановено по АНД № 1730 по описа за 2016 год. на Районен съд - Сливен РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
233 КАНД No 35/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН КАЙСУ ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 86 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 15.02.2016 год.,постановено по АНД № 1731 по описа за 2016 год. на Районен съд - Сливен РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
234 Частно КАНД No 36/2017 Частни КАНД и КАД Л.Ц.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.4.2017г.
Определение № 48/07.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 16.02.2017 г., постановено по АНД № 127/2017 г. по описа на Районен съд Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
235 КАНД No 38/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2017г.
Решение № 51 от 26.04.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 16.02.2017 г., постановено по АНД № 1644/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2017г.
236 Частно КАНД No 39/2017 Частни КАНД и КАД ИДЕАЛ КОМЕРС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.5.2017г.
Определение № 57/12.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в закрито съдебно заседание на 22.02.2017 г. по АНД № 245 / 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е прекратено АНД № 245 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.5.2017г.
237 КАНД No 41/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ТУРНАДО ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.6.2017г.
Решение № 59/06.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/02.03.2017 год. постановено по АНД № 16/2017 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.6.2017г.
238 КАНД No 42/2017 ЗАНН: НАП К.Д.Ф. ЕТ ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.5.2017г.
Решение № 58 от 15.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 85 от 13.03.2017 г., постановено по АНД № 1759/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3428 от 17.09.2016 г., издадено от Директора на Офис – Сливен при ТД на НАП – Бургас, с което на ЕТ „К.-Д.Ф.” с ЕИК: ***, за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.5.2017г.
239 КАНД No 43/2017 ЗАНН: ДИТ ОМЕГА УОРК АНД ТРАВЕЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.5.2017г.
Решение № 60 от 26.05.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 8/30.01.2017 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 373/2016 г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане и произнасяне от друг състав на същия съд, при спазване на указанията, дадени в настоящия съдебен акт. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.5.2017г.
240 КАНД No 45/2017 ЗАНН: Здравна инспекция ИДЕАЛ КОМЕРС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.5.2017г.
Решение № 63/29.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/30.03.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 215/2017 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 29.5.2017г.
241 КАНД No 48/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Д.Д.Т. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.6.2017г.
Решение № 66/08.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 87 от 14.03.2017 г., постановено по АНД № 96 / 2017 г. по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 1099/28.12.2016г., издадено от Директора на РДГ Сливен, с което на Деян Д.Т. на основание чл. 84, ал. 2, предл. 1 във връзка с ал.1, предл. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, е наложена глоба в размер на 200 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, е наложено наказание „лишаване от право на ловуване за срок от три години“, а на основание чл. 95, ал. 1 от ЗЛОД са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2017г.
242 КАНД No 49/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН З.З.Г. ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.6.2017г.
Решение № 67/07.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 105/21.03.2017 г., постановено по АНД № 179/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление СН 5179/ 24.10.2016г. на Зам.Директор на ТД на НАП Бургас, издадено въз основа на АУАН № 0094452/ 26.08.2016г., с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на ЕТ „Здравец-З.Г.“*** е било наложено административно наказание – „имуществена санкция“ в размер на 3 000 / три хиляди / лева за извършено нарушение по чл.118 ал.4 от ЗДДС вр. с чл.33 ал.1 от Наредба № н-18/13.12.2006г. на МФ като неправилно и ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.185 ал.1 вр. чл.185 ал.2 изр.второ от ЗДДС административно наказание –имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева за извършено нарушение по горепосоченият текст.
В законна сила на 7.6.2017г.
243 КАНД No 50/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.6.2017г.
Решение № 68 от 14.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/16.02.2017 г., постановено по АНД № 1739 / 2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.6.2017г.
244 Частно КАНД No 51/2017 Частни КАНД и КАД И.К.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.5.2017г.
Определение № 64/22.05.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 04.04.2017 г., постановено по АНД № 374/2017 г. по описа на Районен съд Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.5.2017г.
245 КАНД No 52/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.5.2017г.
Решение № 65/31.05.2017 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1159/27.06.2016 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0804-001159/04.07.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, В ЧАСТТА, с която за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 предл. 1 от ЗДвП на К.В.В. от гр. Сливен, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 (триста) лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1159/27.06.2016 г. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1266/09.07.2016 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0804-001266/26.07.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, В ЧАСТТА, с която за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 предл. 1 от ЗДвП на К.В.В. от гр. Сливен, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300,00 (триста) лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1266/09.07.2016 г.
В законна сила на 31.5.2017г.
246 КАНД No 53/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Х.Х.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.6.2017г.
Решение № 69/16.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 10 от 15.03.2017 год. постановено по НАХД № 217/2016 год. по описа на Районен съд гр.Котел и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 856/09.08.2016 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен, с което на Х.Х.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева на основание чл.261, ал.1, т.1 от ЗГ.
В законна сила на 16.6.2017г.
247 Частно КАНД No 55/2017 Частни КАНД и КАД Р.Н.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.6.2017г.
Определение № 71/05.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 31.03.2017 г., постановено по АНД № 38 / 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е оставена без разглеждане жалбата на Р.Н.Т. срещу НП № 2723 от 30.11.2010 г., издадено от Началника на Сектор ПП към ОД на МВР – Сливен и е прекратено производството по делото.
В законна сила на 5.6.2017г.
248 КАНД No 56/2017 ЗАНН: ДНСК К.В.Г. ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 74 от 22.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 07.03.2017 год. постановено по АНД № 522/2016 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора като правилно и законосъобразно Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
249 КАНД No 57/2017 ЗАНН: ДИТ ДЕЧЕВИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.6.2017г.
Решение № 72/09.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113 от 28.03.2017 г., постановено по АНД № 1641/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 9.6.2017г.
250 КАНД No 58/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС КВЕЛ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 79/22.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 30.03.2017 г., постановено по АНД № 227 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
251 КАНД No 59/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН СЛИВЕН АУТО ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 75 от 22.06.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 136/11.04.2017 год. постановено по АНД № 174/2017 год. по описа на Сливенски районен съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление СН 5182/24.10.2016 год. на Зам. Директор на ТД на НАП Бургас, издадено въз основа на АУАН № Ф252664/26.09.2016 год., с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на "С. а." ООД гр.Сливен е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5 000 / пет хиляди / лева за извършено нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № н-18/13.12.2006 год. на МФ като неправилно и ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.185, ал.1 вр. чл.185, ал.2 изр. второ от ЗДДС административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение по горепосочения текст. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
252 КАНД No 61/2017 ЗАНН: НАП ЕТ С.9.С.М. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.6.2017г.
Решение № 73/09.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132 от 11.04.2017 г., постановено по АНД № 276/2017 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 9.6.2017г.
253 Частно КАНД No 62/2017 Частни КАНД и КАД Р.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.5.2017г.
Определение от 11.05.2017 г. - ОСТАВЯ в сила протоколно определение на 26.04.2017 г., постановено по АНД № 334/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.5.2017г.
254 КАНД No 63/2017 Други по ЗАНН ОД НА МВР СЛИВЕН И.С.И. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.7.2017г.
Решение № 87 от 07.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 129/10.04.2017 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 214/2017 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-0804-002437/16.12.2016 год. издадено от Началник сектор „ПП” при ОДМВР гр.Сливен, с което на И.С.И. е наложена глоба в размер на 250 лева на основание чл.638, ал.1, т.1 вр. с чл.461, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.7.2017г.
255 КАНД No 64/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН С.В.М. ЕТ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.6.2017г.
Решение № 81/19.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139 от 12.04.2017 г., постановено по АНД № 146 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2017г.
256 КАНД No 67/2017 ЗАНН: КЗП ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 88 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 01.03.2017 г., постановено по АНД № 497/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
257 КАНД No 68/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.6.2017г.
Решение № 82/19.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 19.04.2017 г., постановено по АНД № 213 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2017г.
258 КАНД No 70/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ СПАРК АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.7.2017г.
Решение № 99 / 19.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 173 от 04.05.2017 г., постановено по АНД № 394/ 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 116/2016/2017 от 04.01.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Митническо разузнаване и разследване” в Централно митническо управление на Агенция „Митници”, с което на „СПАРК” АД, ЕИК 119035809, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Индустриален”, ул. „Светлина” № 7-Б, представлявано заедно и поотделно от Н. Радков К. и П.П.И., на основание чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
В законна сила на 19.7.2017г.
259 Частно КАНД No 71/2017 Частни КАНД и КАД С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2017г.
Определение № 89/03.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 204 от 21.04.2017 г., постановено по АНД № 176/2017 г. по описа на Районен съд Нова Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.7.2017г.
260 КАНД No 72/2017 ЗАНН: НАП СТОИЛ МИНОВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.8.2017г.
Решение № 107/08.08.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 156/24.04.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 361/2017 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 8.8.2017г.
261 Частно КАНД No 73/2017 Частни КАНД и КАД Р.Н.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.7.2017г.
Определение № 97/13.07.2017 г. - Оставя в сила Определение от 02.05.2017 г., постановено по АНД № 39/2017 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.7.2017г.
262 КАНД No 74/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ЕТ Й.Т.Д.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 128/12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54/18.05.2017 г., постановено по АНД № 147/2017 г. по описа на Новозагорски районен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
263 КАНД No 75/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРА ВИНИС ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 127/03.10.2017 г. - Оставя в сила Решение № 166/26.04.2017 г., постановено по АНД № 270/2017 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила на 3.10.2017г.
264 КАНД No 76/2017 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ М.Б.Й. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.6.2017г.
Решение № 84/22.06.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163 от 26.04.2017 г., постановено по АНД № 1758/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2017г.
265 КАНД No 77/2017 ЗАНН: Здравна инспекция ПРОГРЕС 2020 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.7.2017г.
Решение № 90 от 04.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/12.05.2017 год. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 433/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2017г.
266 Частно КАНД No 79/2017 Частни КАНД и КАД С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2017г.
Определение № 91 от 03.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 203 от 21.04.2017 г., постановено по АНД № 178/2017 г. по описа на Районен съд Нова Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.7.2017г.
267 КАНД No 80/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВРО СИТИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.7.2017г.
Решение № 92 / 11.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152 от 21.04.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 205/2017 год. по описа на съда.
В законна сила на 11.7.2017г.
268 КАНД No 81/2017 ЗАНН: ДИТ КОДАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 124/03.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/06.04.2017г., постановено по АНД № 54 / 2017г. по описа на Районен съд Нова Загора.
В законна сила на 3.10.2017г.
269 КАНД No 82/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Н.И.К. ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 100/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 130 от 10.04.2017 г., постановено по АНД № 165/ 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 221641-F248768 от 28.10.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” Бургас, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол” при ЦУ на НАП, с което на Н. – И.К. ЕТ БУЛСТАТ: 119022773, с адрес: гр. Сливен, м-ст Селището № 49, представляван от И.К.Н. с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева, като на основание чл. 185, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 3000 /три хиляди/ лева на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
270 КАНД No 83/2017 Други по ЗАНН ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН В.Н.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 2/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ решение № 350/25.04.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по гр.д. № 5796/2016 год. по описа на съда в частта, с която е постановено връщане на преписката на ОСЗ Сливен за постановяване на решение по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с което да възстанови правото на собственост на наследниците на Кольо Стоянов Янакиев ОСТАВЯ В СИЛА решение № 350/25.04.2017 год. постановено по гр.д. № 5796/2016 год. по описа на Районен съд Сливен в останалата част Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
271 КАНД No 85/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ОМЕГА УОРК АНД ТРАВЕЛ ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2017г.
Решение № 98/14.07.2017 г. - Оставя в сила Решение № 36/12.04.2017 г., постановено по АНД № 55/2017 г. на Районен съд – Нова Загора, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.7.2017г.
272 КАНД No 86/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФИНЕС 76 ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.7.2017г.
Решение № 94/17.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 183/15.05.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 144 / 2017 г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.7.2017г.
273 КАНД No 87/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФИНЕС 76 ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.7.2017г.
Решение № 101/27.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 15.05.2017 г., постановено по АНД № 145/ 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.7.2017г.
274 КАНД No 88/2017 ЗАНН: НАП К.С.П. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.7.2017г.
Решение № 95/17.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192 / 17.05.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 464/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.7.2017г.
275 КАНД No 90/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ПЕНЕЛОПА АГРО ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.8.2017г.
Решение № 105/17.08.2017 г. - Оставя в сила Решение № 181/15.05.2017 г., постановено по АНД № 346/2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила на 17.8.2017г.
276 КАНД No 91/2017 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.7.2017г.
Решение № 102 / 19.07.2017 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 05.05.2017 г., постановено по АНД № 1361 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 19.7.2017г.
277 Частно КАНД No 92/2017 Частни КАНД и КАД ИДЕАЛ КОМЕРС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2017г.
Определение от 03.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение, постановено в закрито съдебно заседание на 26.05.2017 г. по АНД № 245/2017 г. по описа на Районен съд - Сливен, с което е прекратено производство по АНД № 245/2017 г. по описа на Районен съд - Сливен.
В законна сила на 3.7.2017г.
278 КАНД No 93/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ГЕОБАТ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.7.2017г.
Решение № 96/11.07.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/18.05.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 347/2017 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2017г.
279 КАНД No 94/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН П.Ч.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.7.2017г.
Решение № 103/27.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 186 от 16.05.2017 г., постановено по АНД № 359 / 2017 г. по описа на Районен съд - Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3574/21.11.2016 г. издадено от Директора на офис Сливен на ТД на НАП- Бургас, с което на П.Ч.П., ЕГН **********, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗДДФЛ е наложена адм. наказание - адм. санкция "Глоба" в размер на 500 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.7.2017г.
280 КАНД No 95/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Д.М.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.7.2017г.
Решение № 104/18.07.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 194 от 18.05.2017 г., постановено по АНД № 463/ 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3565 от 21.11.2016 г., издадено от Директора на Офис Сливен при ТД на НАП – Бургас, с което на Д.М.Д. ЕГН: **********,***, за нарушение на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с ПМС № 30 / 10.03.2000 г., във връзка с чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване и на основание чл. 355, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 250 /двеста и петдесет/ лева на 50 /петдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.7.2017г.
281 КАНД No 97/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН НИЯ ТРАНС ГРУП ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.8.2017г.
Решение № 106 / 16.08.2017 г. - Оставя в сила Решение № 223/05.06.2017 г., постановено по АНД № 333/2017 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила на 16.8.2017г.
282 КАНД No 98/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН З.Д.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 121 от 02.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185/15.05.2017 год. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 348/2017 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2017г.
283 КАНД No 100/2017 ЗАНН: МОСВ ГРАДУС 2 ООД СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.8.2017г.
Решение № 111/08.08.2017 г. - ОТМЕНЯ Решение № 42 от 28.04.2017 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 527 по описа на същия съд за 2016 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 126 от 19.12.2016 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, с което на основание чл. 1, ал.1, чл. 5, ал.1 ал.2, чл.6 ал.2, чл.8 ал.1, ал.3, ал.4 и ал.6, чл.20 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения /Наредбата/ и за нарушение на чл.69, чл.69а ал.1 и ал.3 и чл.121 т.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, на "Градус 2“ ООД гр.Стара Загора, кв.“Индустриален“ е наложена текуща санкция в размер на 19 825 лв., считано от 26.10.2016 г. до преустановяване или намаляване на замърсяването на околната среда, като незаконосъобразно.
В законна сила на 8.8.2017г.
284 КАНД No 101/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.9.2017г.
Решение № 114/27.09.2017 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 15-0804-002484 от 30.12.2015 г., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0804-002484 от 30.12.2015 г., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Сливен, с което на Й.Х.Й., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение на чл. 119, ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал.1, т. 5, пр. 4 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 150 лева. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по АУАН Серия Г № 232813 от 23.12.2015 г., съставен от Димитър Иванов Жеков – мл. автоконтрольор към ОДМВР – Сливен, с-р „Пътна полиция“ Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2017г.
285 КАНД No 102/2017 ЗАНН: МВР ОД НА МВР СЛИВЕН С.И.И. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2017г.
Решение № 115/26.09.2017г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236/13.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1876/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.9.2017г.
286 КАНД No 103/2017 ЗАНН: РДГ Т.Т.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.10.2017г.
Решение № 125 / 03.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/07.06.2017 г., постановено по АНД № 120/2017 година по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила на 3.10.2017г.
287 КАНД No 104/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ДИАН МУРАД ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.9.2017г.
Решение № 116/27.09.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234/09.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 173/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2017г.
288 КАНД No 107/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 122 от 02.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 240 от 14.06.2017 год. постановено по АНД № 13/2017 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2017г.
289 КАНД No 108/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 147 от 17.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253 от 23.06.2017 г., постановено по АНД № 545 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.10.2017г.
290 КАНД No 111/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СЛИВЕН А.Д.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.10.2017г.
Решение № 123/02.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277/29.06.2017г. на РС Сливен, постановено по АНД № 595/2017 г. по описа на съда.
В законна сила на 2.10.2017г.
291 Частно КАНД No 113/2017 Частни КАНД и КАД С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.10.2017г.
Определение № 137/09.10.2017 г. - ОТМЕНЯ определение № 271 от 14.06.2017 год. постановено по АНД № 177/2017 год. на Районен съд гр. Нова Загора ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2017г.
292 КАНД No 115/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.Р.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.10.2017г.
Решение № 148/17.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279 от 29.06.2017 г., постановено по АНД № 672 / 2017 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила на 17.10.2017г.
293 КАНД No 116/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.10.2017г.
Решение № 129 от 11.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274 от 29.06.2017 г., постановено по АНД № 688/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.10.2017г.
294 КАНД No 119/2017 ЗАНН: ДИТ ЕТ С.С.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.10.2017г.
Решение № 138/09.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 259/26.06.2017 год. постановено по АНД № 466/2017 год. по описа на районен съд Сливен Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
295 КАНД No 120/2017 ЗАНН: ДИТ ЕТ С.С.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.10.2017г.
Решение № 139/09.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260/26.06.2017 год. постановено по АНД № 468/2017 год. по описа на районен съд Сливен Решението е окончателно.
В законна сила на 9.10.2017г.
296 КАНД No 122/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 130/12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288 от 04.07.2017 г., постановено по АНД № 441/2017 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
297 КАНД No 125/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 131/12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 30.06.2017 г., постановено по АНД № 440/2017 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
298 КАНД No 127/2017 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 140 / 12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/30.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 444/2017 г. по описа на същия съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
299 КАНД No 139/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Г.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.10.2017г.
Решение № 142/13.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 352/21.07.2017 г., постановено по АНД № 744 / 2017 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила на 13.10.2017г.
300 КАНД No 141/2017 ЗАНН: ДИТ ЕТ С.Д.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.10.2017г.
Решение № 134 от 12.10.2017 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270/29.06.2017 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 469/2017 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2017г.
301 Частно КАНД No 157/2017 Частни КАНД и КАД С.Р.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 13.9.2017г.
Определение от 13.09.2017 г. - ОСТАВЯ в сила протоколно определение на 14.08.2017 г., постановено по АНД № 951/2017 г. по описа на Сливенски районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.9.2017г.