АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 76/2007 Други административни дела М.С.С.,
А.С.С.,
Н.Г.С.,
М.А.С.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.11.2008г., в законна сила от 2.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на: М.С.С. с ЕГН: ********** ***, чрез пълномощника му С.М.С.; А.С.С. с ЕГН: **********,***; Н.Г.С. с ЕГН: **********,***; и М.А.С.- Н. с ЕГН: **********,***, чрез пълномощника й С.М.С., подадена против Отказ на Кмета на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-6749 от 19.03.2007 г. по описа на Община Сливен, да отмени на основание чл. 31, ал. 1 от ЗОС Заповед № 176 от 11.03.1980 г. на Председателя на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет - Сливен, за отчуждаване на имот с № 30 в м. "Хисарлъка" по плана на гр. Сливен. ОСЪЖДА М.С.С. ***; А.С.С.,***; Н.Г.С. с ЕГН: **********,***; и М.А.С. - Н. адрес:***, да заплатят на Община Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет / лева. ОСЪЖДА М.С.С. ***; А.С.С. ***; Н.Г.С. ***; и М.А.С. - Н. , с адрес:***, да заплатят на ТД "Декотекс" АД със седалище: гр. Сливен, представлявано от Васил Йорданов Йовчев, деловодни разноски в размер на 240 / двеста и четиридесет / лева.  
2 Административно дело No 148/2009 Други административни дела ЕКОСЕДИМЕНТС ООД ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.10.2010г., в законна сила от 30.5.2011г.
Решение № 146 /29.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екоседиментс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Проф. Н.Михайлов” № 7, вх. “Б”, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя К.К.Н., подадена против Заповед № РД 15-541 от 18.04.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която на “Деметра” АД /сега “Демеа инвест” АД/ е учредено право на преминаване през недвижими имоти извън имот № 67338.603.211 по кадастралната карта на гр. Сливен, като НЕДОПУСТИМА в тази част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 148 / 2009 г. по описа на Административен съд – Сливен, В ЧАСТТА, в която жалбата е оставена без разглеждане. ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-541 от 18.04.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която на “Деметра” АД /сега “Демеа инвест” АД/ е учредено право на преминаване през поземлен имот № 67338.603.211 по кадастралната карта на гр. Сливен, за изграждане на обект Газопроводно отклонение от АГРС - Сливен до “Деметра” АД /сега “Демеа инвест” АД/- Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА в тази част. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на “Екоседиментс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Проф. Н.Михайлов” № 7, вх. “Б”, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя К.К.Н., разноски по делото в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, определени след компенсация. ОСЪЖДА “Екоседиментс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Проф. Н.Михайлов” № 7, вх. “Б”, ет. 1, ап. 2, с ЕИК: 175158588, да заплати на “Демеа инвест” АД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон” № 49, с ЕИК:829054185, разноски по делото в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева. 
3 Административно дело No 190/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 3.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя П.М.П., подадена против Заповед № РД-09-518 от 25.06.2009 год., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя П.М.П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 150 / сто и петдесет / лева юрисконсултско възнаграждение. 
4 Административно дело No 203/2009 Други административни дела ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 16.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-521 от 25.06.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД - Сливен, за неспазване от д-р Пенка Кръстева на приетите по реда на НРД критерии и програми за лечение и на основание чл. 238, ал. 4, т. 3, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лева, представляващ разликата над 270 /двеста и седемдесет/ лева до 405 /четиристотин и пет/ лева.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, представлявано от управителя А.П.А., подадена против Заповед № РД-09-521 от 25.06.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД - Сливен, за неспазване от д-р Пенка Кръстева на приетите по реда на НРД критерии и програми за лечение и на основание чл. 238, ал. 4, т. 3, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лева.  ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, представлявано от управителя А.П.А., разноски по делото в размер на 150 / сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА "Диагностично-консултативен център 1 - Сливен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, представлявано от управителя А.П.А., да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 267 / двеста шестдесет и седем / лева.  
5 Административно дело No 264/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.2.2010г., в законна сила от 23.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., подадена против Заповед № РД-09-709 от 20.08.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 103 - за неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация и непоставяне на окончателна диагноза при ИЗ № 5 от 01.01.2009 г. на Илия Василев Илиев и ИЗ № 100 от 05.01.2009 г. на Симеон Ганчев Димитров, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър"" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, сумата от 250 / двеста и петдесет / лева, от които: 150 / сто и петдесет / лева - разноски за вещо лице, и 100 / сто / лева - юрисконсултско възнаграждение. 
6 Административно дело No 291/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Х.,
П.П.Х.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 16.4.2010г., в законна сила от 14.1.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-14/11.09.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 145/29.06.2009 г. издадено от Главния архитект на Община гр. Сливен, с което е допуснато „Преустройство и смяна предназначението на част от съществуваща сграда в кафе-аперитив” в УПИ № ІІ-8460, в кв. 68 по плана на ЦГЧ – гр. Сливен, с адрес ул. „Асен Златаров” № 20, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РДНСК – Югоизточен район, да заплати на Д.В.Х. с ЕГН ********** и на П.П.Х. с ЕГН ********** ***, сумата от 1060 лв. направени по делото разноски. 
7 Административно дело No 300/2009 Други административни дела П.Д.Ч. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.2.2010г., в законна сила от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Ч. ***, ЕГН ********** срещу т. 5 от Решение № 4/04.09.2009 г. на Комисията по чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие" гр. Сливен, с което на основание чл. 35 т. 4, във вр. с чл. 37 ал. 1 от ЗОЗЗ, е отменена т. 1 от Решение № 1/01.02.2007 г., с което, предвид неизвършено застрояване в законоустановения срок, е променено предназначението на 5 000 кв.м. земеделска земя от седма категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 062033 и 062035 в землището на с. Бяла, общ. Сливен, собственост на В.К.В. /нов собственик П.Д.Ч./ и отменя т. 1 от Решение № 7/06.12.2006 г., с което е променено предназначението на 2 500 кв.м. земеделска земя от седма категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 062034 в землището на с. Бяла, общ. Сливен, собственост на В.К.В. /нов собственик П.Д.Ч./, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Д.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на "Уинд енерджи 2007" ЕООД, гр. Сливен разноски в размер 300,00 /триста/ лева.ОСЪЖДА П.Д.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.ОСЪЖДА П.Д.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на Кмета на Община Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
8 Административно дело No 309/2009 Други административни дела МОРСКИ ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЕКОАГРО ООД - РУСЕ,
ЮЖЕН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
СИН ВЯТЪР ООД РУСЕ
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 16.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Морски вятър" ООД гр. Русе, "Екоагро" ООД гр. Русе, "Южен вятър" ООД гр. Русе и "Син вятър" ООД гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. срещу т. т. 9, 10 и 11 и т. 4 от Решение № 4/04.09.2009 г. на Комисията по чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗОЗЗ при ОД "Земеделие" гр. Сливен, с което на основание чл. 35 т. 4, във вр. с чл. 37 ал. 1 от ЗОЗЗ, предвид неизвършено застрояване в законоустановения срок са отменени т. 2 от решение № 7/06.12.2006 г., т. т. 10 и 11 от решение № 2/03.04.2008 г. и т. 8 от решение № 7/14.12.2007 г., като с последните е съответно променено предназначението на 1 200 кв.м. земеделска земя от седма категория, неполивна, собственост на "Теомарт" ООД/нови собственици "Морски вятър" ООД и "Екоагро" ООД/, за изграждане на обект "Вятърни генератори" върху имоти № № 079083, 079046, 080037, 079077 и 080035 в м. "Папас кайра" в землището на с. Бяла, променено предназначението на 400 кв.м. земеделска земя от седма категория, собственост на "Теомарт" ООД /нов собственик "Син вятър" ООД/ за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имоти № № 081036 и 079087 в землището на с. Бяла, променено предназначението на 800 кв.м. земеделска земя от седма категория, собственост на "Теомарт" ООД /нови собственици "Южен вятър" ООД и "Син вятър" ООД/ за изграждане на обект "Вятърни генератори" върху имоти № № 081032, 081034, 080040 и 081030 в землището на с. Бяла, общ. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Морски вятър" ООД гр. Русе, "Екоагро" ООД гр. Русе, "Южен вятър" ООД гр. Русе и "Син вятър" ООД гр. Русе, всички със седалище и адрес на управление ул. "Олимпи Панов" № 19, ет. 4 ап. 20, представлявани от Т.Т.Ч. да заплатят на "Уинд енерджи 2007" ЕООД, гр. Сливен разноски в размер 300,00 /триста/ лева.  ОСЪЖДА "Морски вятър" ООД гр. Русе, "Екоагро" ООД гр. Русе, "Южен вятър" ООД гр. Русе и "Син вятър" ООД гр. Русе, всички със седалище и адрес на управление ул. "Олимпи Панов" № 19, ет. 4 ап. 20, представлявани от Т.Т.Ч. *** разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
9 Административно дело No 323/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.З. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.4.2010г., в законна сила от 8.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.З. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-18-54 от 25.08.2009 г., издадена от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, с която на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ичера, община Сливен, област Сливен, в частта й относно западната граница на имот № 32915.501.319, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.Г.З. с ЕГН: **********,***, да заплати на П.Н.В. с ЕГН: ********** ***, сумата от 380 / триста и осемдесет / лева, представляваща разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: П.Н.В. с ЕГН: ********** и М.Н.Ч. с ЕГН: **********, и двамата с адрес:***. 
10 Административно дело No 336/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.Б.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 21.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Б.-П., с ЕГН: **********,***, със съдебен адрес: с. Ичера, община Сливен, подадена против Заповед № РД-18-54 от 25.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, с която на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ичера, община Сливен, област Сливен, в частта й относно записването на имот № 32915.70.20 на Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА М.К.Б.-П., с ЕГН: **********,***, да заплати на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща разноски по делото.ОСЪЖДА М.К.Б.-П., с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Административен съд - Сливен, сумата от 250 / двеста и петдесет / лева, представляваща разноски за вещо лице.Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Община Сливен. 
11 Административно дело No 338/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.С.,
Д.М.М.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 30.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на: С.И.С. ***, ул. "22-ри септември" № 8, вх. "Б", ет. 5, ап. 20, и Д.М.М. ***, подадена против Заповед № РД-18-54 от 25.08.2009 г., издадена от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София, с която на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ичера, община Сливен, област Сливен, в частта й относно имот № 32915.501.105, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице И.Д. ***. 
12 Административно дело No 355/2009 Други административни дела Р.А.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
Решение № 7 / 03.02.2010 г. - ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-18324/06.11.2009 година, с който на Р.А.М.,*** е отказано издаване на удостоверение за наследници на А. Й. Г.починал на 05.04.1945 година, акт за смърт № 309/04.05.1945 година на Община Сливен.  ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Сливен да издаде удостоверение за наследниците на А. Й. Г.починал на 05.04.1945 година, акт за смърт № 309/04.05.1945 година на Община Сливен в седмичен срок от влизането на решението в сила.  ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на Р.А.М.,*** направените по делото разноски в размер на 85 (осемдесет и пет) лева 
13 Административно дело No 377/2009 Други административни дела ЕТ ДЖОКЕР КОМПЛЕКТ ЮЛИЯН СТЕФАНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.4.2010г., в законна сила от 6.1.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-1314/15.09.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такса по чл. 113 от ЗМДТ на ЕТ "Джокер Комплект - Ю.С.", БУЛСТАТ 119023263, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Райко Даскалов" № 9, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. за търговски обект кафе аперитив, с адрес: ул. "Райко Даскалов" № 9, в гр. Сливен, в размер на 400 лв. главница и лихва 301.90 лева, към 10.09.2009 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "Джокер Комплект - Ю.С.", БУЛСТАТ 119023263, сумата от 12 лв.(дванадесет лева) направени по делото разноски. ОСЪЖДА "Джокер Комплект - Ю.С.", БУЛСТАТ 119023263 да заплати на Община Сливен сумата от 168 лв.(сто шестдесет и осем лева) направени по делото разноски.  ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 130 /сто и тридесет / лева, представляваща направени разноски по делото за експертиза 
14 Административно дело No 378/2009 Други административни дела ДОМЕЙН БОЙАР АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.4.2010г., в законна сила от 19.1.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15-1133/31.07.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ на "Домейн Бойар" АД, БУЛСТАТ 122078052, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2008 г. за търговски обект Склад на едро, с адрес: кв."Промишлена зона-запад" ул."Старозагорско шосе" гр.Сливен, в размера на 2500 лв. главница и лихва 1213,07 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗМЕНЯ Заповед № 15-1133/31.07.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ на "Домейн Бойар" АД, БУЛСТАТ 122078052, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2008 г. за търговски обект "Магазин" (Временна приемна и зала за дегустация -изба Сливен), с адрес: кв."Промишлена зона", ул."Старозагорско шосе" гр.Сливен, в размера на 1500 лв. главница и лихва 731,62 лева, като определя същото на 1200 лв. (хиляда и двеста лева) главница за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2007 г. и 662,04 лв (шестотин шестдесет и два лева и четири стотинки) лихва към 31.07.2009 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Домейн Бойар" АД гр.София, ЕИК 122078052 да заплати на Община Сливен сумата от 105 лв.(сто и пет лева) направени по делото разноски.  
15 Административно дело No 394/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Д.,
В.Т.Д.,
М.Г.Д.,
П.Д.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2010г., в законна сила от 26.1.2011г.
Решение № 20 / 23.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Д., В.Т.Д., М.Г.Д. и П.Д.Г. всички с адрес *** против Заповед № ДК-02-СЛ-12 от 27.11.2009 г. на Началника на РДНСК, гр. Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с § 184, ал. 12 от ПЗР на ЗИД ЗУТ, правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и заповед № РД-13-182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахнат незаконният строеж "стопанска постройка за селскостопанска техника и инвентар", намиращ се в поземлен имот № 162 по плана за земеразделяне с. С., общ. Н. З., като неоснователна.
16 Административно дело No 1/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.К. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.6.2010г., в законна сила от 7.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № ДК-09-08 от 04.12.2009 г., издадена от Началника на РДНСК – Сливен /сега Сектор Сливен към РДНСК Югоизточен район/, с която на основание чл. 224, ал. 7 от ЗУТ във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 12 и т. 13 от ЗУТ, дадени със Заповед № РД-13-040 от 30.01.2006 г. на Началника на ДНСК, е наредено: спиране изпълнението на строителните и монтажните работи на строеж „Жилищна сграда”, намиращ се в УПИ ХVІ-6361, кв. 363 по плана на кв. „Ново село” гр. Сливен, с административен адрес ул. „Пейо Яворов” № 92, извършен от С.Г.К.; определен е срок до 15.01.2010 г. за доброволно изпълнение на заповедта от възложителя и собственика на строежа, като до изтичането на посочения срок да бъдат предприети необходимите действия за освобождаване на строителната площадка от хора, пожаро и взривоопасни материали, и възложителят да извърши обезопасяване на строежа за недопускане на аварии и щети; и е забранен достъпът до строежа, считано от датата на спиране, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: Е.И.П. с ЕГН: **********,***; Б.Д.П. с ЕГН: **********, с адрес:***, ул. “Панайот Хитов” № 61; Ю.П.П. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Сливен, жк „Стоян Заимов” № 91, вх. „В”, ет. 6, ап. 18; В.П.Д. с ЕГН: ********** ***; И.К.Н. с ЕГН: ********** ***; М.И.Н. с ЕГН: **********,***; и А.Ю.К. ***. 
17 Административно дело No 3/2010 Дела по ЗАдм Ж.Ж.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.4.2010г., в законна сила от 14.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.Б.,*** срещу Заповед № РД - 11 - 20 - 75 от 04.12.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 5 ал. 2 от ЗПГРРЛ е отказано да се удовлетвори искане вх. № 9111/0065/29.10.2009 год. подадено от наследниците на Желю Иванов Б. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Ж.Ж.Б. ЕГН ********** *** да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
18 Административно дело No 12/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.М. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.3.2010г., в законна сила от 25.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-515/23.12.2009 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Сливен, с която на осн. чл.54, ал.1 от ЗКИР се одобрява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гавраилово, община Сливен ЕКАТТЕ 14275, одобрена със Заповед № РД-18-36 / 02.06.2006 г. на изпълнителния директор на АК , представляващо промяна на граница по съдебно решение, състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: поземлен имот с идентификатори 14275.501.319, данни преди промяната: площ 1635 кв.м., собственост на Й.Й.М. и данни след промяната площ: 1713 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 14275.501.321, данни преди промяната: площ 1096 кв.м., собственост С.К.М. и данни след промяната: площ 1018 кв.м. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен да заплати на С.К.М., ЕГН ********** *** деловодни разноски в размер на 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева),  
19 Административно дело No 14/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ АЛЕКС 2005 АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ РУСЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.6.2010г., в законна сила от 18.1.2011г.
Решение № 81 / 03.06.2010 г. - ПРИЗНАВА за недоказано направеното от процесуалния представител на оспорващия оспорване на автентичността на АЧОС № 46/16.02.2010 год. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Алекс 2005-Александър Тенев Русев” представляван от Александър Тенев Русев ЕГН ********** срещу Заповед № РД – 15 – 1805/24.11.2009 год. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено да бъде премахнат павилион монтиран в пространството на УПИ І, кв.28 по плана на с.Калояново, общ.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА 
20 Административно дело No 18/2010 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.В.Б.,
С.В.К.
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.6.2010г., в законна сила от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Общинска служба по земеделие – Сливен, по заявление с Вх. № 1717 от 11.12.2009 г. подадено от С.В.Б. и С.В.К. в качеството им на наследниците на Вярка Стоянова Бахчеванова, за издаване на решение за завършване на започналото административното производство по обезщетяване на наследниците на Вярка Стоянова Бахчеванова по реда на ЗСПЗЗ.  ИЗПРАЩА делото като преписка на Общинска служба по земеделие- Сливен - Сливен за произнасяне по заявление Вх. № 1717 от 11.12.2009 г. подадено от С.В.Б. и С.В.К. в качеството им на наследниците на Вярка Стоянова Бахчеванова, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на Общинска служба по земеделие – Сливен, едномесечен срок за издаване на административния акт. ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие – Сливен, да заплати на С.В.Б., ЕГН ********** и С.В.К., ЕГН ********** ***, деловодни разноски в размер на 367, 50 / триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки / лева. 
21 Административно дело No 21/2010 Други административни дела ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.4.2010г., в законна сила от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично - консултативен център - 1 - Сливен" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2 - А, представлявано от Управителя А.П.А. срещу Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, обективирана в писмо изх. № 29 - 04 - 55/29.12.2009 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което адресатът е уведомен за извършена финансова проверка и съставен протокол за неоснователно получени суми в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ - НЗОК № 4) от ЛЗ за І - во тримесечие на 2009 г. РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране и е поканен в 14 - дневен срок да заплати на РЗОК Сливен сумата от 2 530,48 /две хиляди петстотин и тридесет 0,48/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Диагностично - консултативен център - 1 - Сливен" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2 - А, представлявано от Управителя А.П.А. *** направени по делото разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
22 Административно дело No 30/2010 Дела по ЗАдм А.Б.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.4.2010г., в законна сила от 8.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.К., ЕГН **********,*** срещу Заповед № РД-11-20-79/29.12.2009 г. на Областния управител на Област Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА А.Б.К., ЕГН **********,*** да заплати на Областен управител на област Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. 
23 Административно дело No 41/2010 Дела по ЗМВР М.О.О. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 17.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.О. с ЕГН: **********, от гр. Сливен, кв. "Дружба" 7-Б-39, подадена против Заповед Рег. № 251 от 29.12.2009 г., издадена от ВНД Началник на Районно управление на МВР- Сливен при Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 12 от ППЗМВР и чл. 224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, за нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, на полицай М.О.О. - категория Е, І степен- старши полицай в група "Охрана на обществения ред", сектор "Опазване на обществения ред и превенция" на Районно управление - Сливен при ОД на МВР- Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година. ОСЪЖДА М.О.О. с ЕГН: **********, от гр. Сливен, кв. "Дружба" 7-Б-39, да заплати на Районно управление - Сливен при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
24 Административно дело No 54/2010 Други административни дела Ю.И.И. УПРАВИТЕЛЯ НА ВИК ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.7.2010г., в законна сила от 29.7.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на управителя на „ВиК” ООД гр. Сливен да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация вх. № 94-00-71 от 26.11.2009 г. в МРРБ, подадено от Ю.И.И., със съдебен адрес ***. ВРЪЩА делото като преписка на управителя на „ВиК” ООД гр. Сливен за произнасяне по подаденото писмено заявление за достъп до обществена информация при изпълнение на указанията по приложението на закона. 
25 Административно дело No 66/2010 Дела по ЗСП Е.К.А. АСП, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.4.2011г., в законна сила от 10.5.2011г.
ОПР. / 19.04.2011 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 66/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, поради смъртта на оспорващата Е.К.А.. Определението да се съобщи на Е.А.Й., Д.А.С., К.А.Д. и Директорът на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Нова Загора. 
26 Административно дело No 69/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПК РАКОВСКИ - КОТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.9.2010г., в законна сила от 20.6.2011г.
Решение № 131/20.09.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПК “Раковски” - гр. Котел, представлявана от С.Ж. против Заповед № РД-18-95 от 29.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Котел /без територията на кадастрален район 504 – м. Чукарите/, община Котел, област Сливен, по отношение на имот с идентификатор 39030.501.576, като неоснователна.
27 Административно дело No 75/2010 Дела по КСО Д.К.Г. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 10.5.2011г.
Р.№115/19.07.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Г. с ЕГН: **********, с адрес:*** против Решение № 19 от 15.10.2008 г., издадено от Директора на Районно управление „Социално осигуряване” – Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Д.К.Г. срещу Разпореждане № МП-2553-2 от 19.08.2008 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване в Районно управление „Социално осигуряване” – Сливен, с което на Д.К.Г. е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Д.К.Г. с ЕГН: **********, с адрес:***, да заплати на Районно управление “Социално осигуряване” – Сливен, сумата от 830 (осемстотин и тридесет) лева, от които: 680 (шестстотин и осемдесет) лева – разноски за вещо лице, и 150 (сто и петдесет) лева – юрисконсултско възнаграждение. 
28 Административно дело No 77/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.9.2010г., в законна сила от 25.2.2011г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на Удостоверение за търпимост, обективиран в писмо изх. № 9400-21510 от 17.03.2010 год. на Гл. архитект на Община Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по Заявление с вх. № 9400-21510 от 14.12.2010 год. за издаване на Удостоверение за търпимост по §16 от ПР на ЗУТ при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящето решение. 
29 Административно дело No 82/2010 Други административни дела РОНИ 88 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.10.2010г., в законна сила от 9.6.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-1513 от 20.10.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която на “Рони-88” ЕООД с Булстат: 119053208, в търговски обект „Заведение за бързо обслужване” с адрес: гр. Сливен, жк „Дружба” до бл. 17, са определени за периода от 01.01.2005 г. до 30.09.2008 г. годишни такси за упражняване на дейност търговия със спиртни напитки в общ размер 1500 лева и лихва за забава върху тях в общ размер 682,53 лева, И В ЧАСТТА, в която на “Рони-88” ЕООД с Булстат: 119053208, в търговски обект „Заведение за бързо обслужване” с адрес: гр. Сливен, жк „Дружба” до бл. 17, са определени за периода от 01.01.2004 г. до 30.09.2008 г. годишни такси за упражняване на дейност търговия с тютюневи изделия в общ размер 950 лева и лихва за забава върху тях в общ размер 493,52 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Рони-88” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Павел Милюков” бл. 2, вх. “Г”, ап. 17, представлявано от управителя А.К.Д., подадена против Заповед № РД 15-1513 от 20.10.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която на “Рони-88” ЕООД с Булстат: 119053208, в търговски обект „Заведение за бързо обслужване” с адрес: гр. Сливен, жк „Дружба” до бл. 17, е определена за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. годишна такса за упражняване на дейност търговия със спиртни напитки в размер на 400 лева и лихва за забава върху нея в размер на 304,51 лева, изчислена до 30.09.2009 г. ОСЪЖДА “Рони-88” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Павел Милюков” бл. 2, вх. “Г”, ап. 17, представлявано от управителя А.К.Д.,*** разноски по делото в размер на 38 /тридесет и осем/ лева, определени след компенсация. ОСЪЖДА “Рони-88” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Павел Милюков” бл. 2, вх. “Г”, ап. 17, представлявано от управителя А.К.Д., да заплати по сметка на Административен съд - Сливен, сумата от 24 /двадесет и четири/ лева, представляваща разноски за вещо лице. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати по сметка на Административен съд- Сливен, сумата от 126 /сто двадесет и шест/ лева, представляваща разноски за вещо лице. 
30 Административно дело No 88/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.С. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 2.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата А.И.С. *** срещу Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 17.02.2010 г. на Началник Сектор Сливен РДНСК Югоизточен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж “Пристройка към двуетажна жилищна сграда” в УПИ ІХ – 497, кв. 33 по плана на кв.”Речица” гр.Сливен, с административен адрес кв. ”Речица”, ул. ”Горска” № 5 , изпълнен без необходимите строителни книжа и в несъответствие с предвижданията на ПУП като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни – Ф.Я.Ч., Р.С.С. ***. 
31 Административно дело No 91/2010 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Е.А.Т. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 30.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-20-019/24.02.2010 г. Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Сливен, с която е прекратено служебното правоотношение с Е.А.Т., ЕГН **********, на длъжността „старши експерт”, ІV младши ранг, в Министерство на земеделието и храните с място на работа Областна дирекция „Земеделие” Сливен, считано от датата на връчване на заповедта поради съкращаване на длъжността, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.А.Т., ЕГН ********** *** в частта й относно искането да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност „старши експерт”, ІV младши ранг, в Министерство на земеделието и храните с място на работа Областна дирекция „Земеделие” Сливен и прекратява съдебното производство по делото в тази му част. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Сливен, да заплати на Е.А.Т., ЕГН ********** *** сумата от 300 лв. направени по делото разноски. РАЗДЕЛЯ производството по жалба вх. № 663 от 09.03.2010 г., подадена от Е.А.Т., срещу Заповед № РД-20-019/24.02.2010 г. Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Сливен и искът за заплащане на обезщетение по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗДСл. Да се докладват на Председателя на Административен съд Сливен служебно изготвени заверени преписи от жалбата по вх. № 663 от 09.03.2010 г., ведно с приложенията към нея за образуване на производство по предявения иск с правно основание чл. 104, ал. 1 ЗДСл.  
32 Административно дело No 103/2010 Дела по ЗОС Ж.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.7.2010г., в законна сила от 10.3.2011г.
Отхвърля жалба на Ж.С.С.,*** против Заповед № РД-15-346 от 11.03.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредил да се изземе принудително от собственика на гараж монтиран върху терен общинска собственост, представляващ паркомясто в пространството на кв.477, УПИ І в кв.”Даме Груев” по плана на гр.Сливен, като неоснователна.
33 Административно дело No 109/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.3.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
Решение № 12 / 18.03.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от Военномедицинска академия гр.София чрез полк.д-р К.Т.П. в качеството си на началник на МБАЛ-Сливен към ВМА-София против Заповед № РД-09-88 от 12.04.2010 год. издадена от Директора на РЗОК гр.Сливен, с която същият е прекратил ИД № 200356/22.01.2010 год. в частта относно работата по КП № 87 “Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия”, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Военномедицинска академия гр.София със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Георги Софийски” № 3 ДА ЗАПЛАТИ на Директора на РЗОК-Сливен разноски в размер на 200 (двеста) лева, представляващи 50 (петдесет) лева депозит за вещо лице и 150 (сто и петдесет) лева юрисконсултско възнаграждение.  
34 Административно дело No 116/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР УИНД ЕНЕРДЖИ 2007 ЕООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 21.2.2011г., в законна сила от 9.5.2011г.
ОПР. / 21.02.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “УИНД ЕНЕРДЖИ 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Великокняжевска” № 22, представлявано от пълномощника И.С.Т., срещу Заповед № РД-15-294 от 24.02.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която се одобрява ПУП в част ПЗ за поземлен имот № 088058 в м. „Тодоркиното” от землището на с. Бяла, община Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 116/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
35 Административно дело No 117/2010 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.7.2010г., в законна сила от 15.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-87 от 12.04.2010 год., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър”” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Д.П.” № 5, представлявано от управителя п.м.п. сумата от 50 /петдесет/ лева представляваща направени по делото разноски за заплащане на държавна такса. 
36 Административно дело No 136/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.7.2010г., в законна сила от 28.3.2011г.
Решение № 95 / 02.07.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Сливен, подадена против Решение № 872 от 25.03.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и чл. 49, ал. 4 от НРПУРОИ, е прието да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от седем години на Занаятчийска камара - Сливен, върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Масивна сграда на І етаж, със застроена площ от 341 кв.м., с ид. № 67338.535.10.1, находяща се на ул. „Димитър Пехливанов-Добрович” № 11а; и е възложено на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота.
37 Административно дело No 142/2010 Дела по КТ ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.6.2010г., в законна сила от 28.1.2011г.
Решение № 100 / 30.06.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от “ДКЦ-1-Сливен” ЕООД гр.Сливен представлявано от управителя д-р А.П.А. срещу акт за спиране № 8 от 20.04.2010 год. издаден от длъжностно лице при Дирекция “Инспекция по труда” гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНО.
38 Административно дело No 146/2010 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН М.С.С. Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.10.2010г., в законна сила от 15.11.2011г.
Решение № 132 / 13.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Комисията на Общински съвет Сливен по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПРКИ за налагане на административно наказание “глоба” на общинския съветник М.С. за нарушение по чл. 12 ал. 1 т. 2 от ЗПРКИ.
39 Административно дело No 147/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГКК- СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 1.12.2010г., в законна сила от 5.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно горско стопанство – Сливен срещу Заповед № КД-14-20-337/10.08.2009 г . на Началник СГКК гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.
40 Административно дело No 151/2010 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.Щ.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 29.4.2011г.
Решение № 145 / 25.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-911 от 02.06.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която е отказано правото на Щ. Д. Н. да придобие собственост върху имот № 432.282 местност „Саръ меша”, находящ се в землището на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на И.Щ.Ч. с ЕГН: **********, с адрес:***, сумата от 162,25 /сто шестдесет и два лева и двадесет и пет стотинки/ лева, представляваща направени по делото разноски. 
41 Административно дело No 152/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.7.2010г., в законна сила от 15.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Ж.Й., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-02-Сл-10/20.04.2010 г. на Началник Сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Водопроводно отклонение и дворна водопроводна мрежа", находящи се пред и в ПИ с идентификатор 67338.418.128 по кадастралната карта на гр. Сливен, идентичен на ПИ с пл. № 2305, кв. 258, по плана за "Улична регулация, обществени мероприятия и устройствени зони" на м. "Лозарски връх" в селищно образувание "Изгрев", гр. Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА
42 Административно дело No 153/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2010г., в законна сила от 18.2.2011г.
Решение № 129/27.09.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-Сл-09/20.04.2010 г. на Началник Сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Тоалетна със септична яма”, намиращи се в ПИ с идентификатор 67338.418.128 по кадастралната карта на гр. Сливен, идентичен на ПИ с пл. № 2305, кв. 258, по плана за "Улична регулация, обществени мероприятия и устройствени зони" на м. „Лозарски връх" в селищно образувание „Изгрев", гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на Й.Ж.Й., ЕГН **********,*** сумата в размер на 260 (двеста и шестдесет) лева, представляваща направени по делото разноски. 
43 Административно дело No 159/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.1.2011г., в законна сила от 1.7.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-454/25.11.2009 г. на Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен, с която на осн. чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ябланово, ЕКАТТЕ 87031, община Котел, одобрена със Заповед № РД-18-8 / 28.03.2007 г. на изпълнителния директор на АК, представляващо промяна на граници, състоящо се в: Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 87031.502.326, данни преди промяната: площ 1293 кв.м., собственост на А.М.К. и данни след промяната площ: 1043 кв.м.; поземлен имот с идентификатор 87031.502.471, данни преди промяната: площ 1202 кв.м., собственост на Община Котел и М.М. и данни след промяната: площ 1082 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 87031.502.964 данни преди промяната 709 кв.м. , собственост на Х.И.И. и данни след промяната 1087 кв.м. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен да заплати на А.М.К., ЕГН ********** *** деловодни разноски в размер на 370 лв. (триста и седемдесет лева),  
44 Административно дело No 161/2010 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 25.7.2011г.
Решение № 138 / 11.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен представлявано от Пенко Минчев Пенков подадена срещу писмена покана изх. № 29-02-28/14.05.2010 год. издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен представлявано от Пенко Минчев Пенков със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” № 5 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК гр.Сливен направените по делото разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 680 /шестстотин и осемдесет/ лева. 
45 Административно дело No 168/2010 Други административни дела М.А.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.8.2010г., в законна сила от 10.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 960/23.06.2009 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, с която на основание чл. 43 от Закона за интеграция на хора с увреждания и чл. 35, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания е отказано на М.А.А. изплащане на месечна добавка за 1 дете с трайно увреждане за минало време на основание чл. 37 ал. 1 от ППЗИХУ. ИЗПРАЩА делото като преписка на Дирекция "Социално подпомагане" - община Сливен за решаване на въпроса по същество при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на Дирекция "Социално подпомагане" - община Сливен, едномесечен срок за издаване на административния акт. 
46 Административно дело No 171/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ- СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.10.2010г., в законна сила от 3.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД -09-136 от 13.05.2010 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.238, ал.4, т.4 буква “бб” от НРД 2006г. е наложена санкция на МБАЛ Сливен към ВМА гр.София за констатирани с медицински протокол № РД-13-05-180/03.12.2009г. нарушения по договор № 200356/30.03.2009г. 25 бр. нарушения по КП № 70, КП № 76 и КП № 85, представляваща финансова неустойка в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин / лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на ВМА гр.София направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. 
47 Административно дело No 174/2010 Други административни дела Х.С.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.2.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
Решение № 1 / 01.02.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Д. *** срещу Отказ на Директора на ОД на МВР - Сливен да отмени своя Заповед № 1148/01.07.2009 г., с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 от ЗБЛД “Забрана за напускане на РБългария, паспорти и заместващите ги документи да не се издават”, който отказ е обективиран в писмо рег. № 5429/12.05.2010 г., като неоснователна.
48 Административно дело No 181/2010 Други административни дела В.Й.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.9.2010г., в законна сила от 16.3.2011г.
Решение № 130/29.09.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-552 от 10.05.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.24 от ЗГР е отказано на В.Й.В., ЕГН **********,***, да му бъде издадено удостоверение за наследници на В. М. В.б.ж. на гр.Сливен починала на 18.12.2009 година. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливен за произнасяне съобразно указанията на съда изложени в мотивите.  ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на В.Й.В., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 10 (десет) лева 
49 Административно дело No 182/2010 Други административни дела М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.10.2010г., в законна сила от 17.2.2011г.
Решение № 142 от 27.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата в частта, в която е направено искане за обявяване нищожността на Заповед № РД – 15 – 571/14.05.2010 г., с който на М.П. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г., акт за смърт № 125/20.03.1942 г. на Община Сливен, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на Община Сливен, обективиран в Заповед № РД – 15 – 571/14.05.2010 г., с който на М.П. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г., акт за смърт № 125/20.03.1942 г. на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г. в гр. Сливен, съгласно Акт за смърт № 125 от 20.03.1942 г.  ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината, да заплати на М.П. *** разноски в размер на 210,00 /двеста и десет/ лева. 
50 Административно дело No 187/2010 Дела по КСО Я.М.Я. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 21.4.2011г.
Решение № 154 / 22.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.Я. *** против Решение № 6/21.05.2010 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № МП-6034-1/04.02.2010 г. на ръководител “Пенсионно осигуряване” при РУ”СО” Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Я.М.Я. *** ДА ЗАПЛАТИ на РУ”СО” гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляващи разноски по делото. 
51 Административно дело No 191/2010 Дела по ЗОС НИРОН ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2011г., в законна сила от 15.3.2011г.
Решение № 8 / 23.02.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-659 от 09.06.2010 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, е наредено да се изземе принудително от „Нирон” ЕООД с ЕИК 119650187 със седалище и адрес на управление гр. Сливен ул. „Агликина поляна” № 35, представлявано от управителя И.З.П., имот, частна общинска собственост – УПИ ІV, в кв. 420 по плана на кв. „Ново село”, гр.Сливен, с площ 2 790 кв.м., ведно с масивна постройка на един етаж, в северната част на имота, със застроена площ 150 кв.м., с право на разполагане, в имота, на обект с временен статут по ЗУТ, с площ 100 кв.м., и разкриване на паркинг, с възможните по проект за благоустройство, паркинг места, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на „Нирон” ЕООД с ЕИК 119650187 със седалище и адрес на управление гр. Сливен ул. „Агликина поляна” № 35, представлявано от управителя И.З.П.., деловодни разноски в размер на 200 /двеста/ лв. 
52 Административно дело No 195/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 12.8.2010г., в законна сила от 25.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Сливен срещу Решение № 897 и Решение № 913 на Общински съвет Сливен, приети на заседание, проведено на 27.05.2010 г. като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 195/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен.
53 Административно дело No 196/2010 Дела по ЗМСМА ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.8.2010г., в законна сила от 29.4.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Кмета на Община Сливен Й.Л.срещу Решение № 910 на Общински съвет Сливен, прието на заседание, проведено на 27.05.2010 г. с Протокол № 35 от с.д., с което решение Общинският съвет не е дал съгласие да бъде предприета процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на Община Сливен на право на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 67338.509.115 и ПИ с идентификатор 67338.509.116 по кадастралната карта на гр. Сливен. Прекратява производството по административно дело № 196/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
54 Административно дело No 198/2010 Други административни дела К.И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 10.6.2011г.
РЕШЕНИЕ № 174/14.12.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Д. *** срещу Заповед № РД-11-12-17/15.06.2010г. на Областен управител на област с административен център Сливен, с която на основание чл.59, ал.6 от ППЗДС е определен за купувач и спечелил търга за продажба на имот – частна държавна собственост с идентификатор 67338.606.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, адрес гр.Сливен, бул.”Бургаско шосе”, представляващ незастроен терен с площ 1574 кв.м. , ТД „Атрон” ЕООД, както и е наредено същият да заплати стойността на имота по предложената цена в размер на 84 120 /осемдесет и четири хиляди сто и двадесет /лв. , като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Камео-Цветан Вълев”, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.”Дружба”, бл.26, вх.Г, ап.25, срещу Заповед № РД-11-12-17/15.06.2010г. на Областен управител на област с административен център Сливен, с която на осн. чл.59, ал.6 от ППЗДС е определен за купувач и спечелил търга за продажба на имот – частна държавна собственост с идентификатор 67338.606.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, адрес гр.Сливен, бул.”Бургаско шосе”, представляващ незастроен терен с площ 1574 кв.м., ТД „Атрон” ЕООД, както и е наредено същият да заплати стойността на имота по предложената цена в размер на 84 120 /осемдесет и четири хиляди сто и двадесет /лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.И.Д.,*** да заплати на Областен управител на Област Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 /седемдесет и пет/ лв. ОСЪЖДА ЕТ „Камео - Цветан Вълев” гр.Сливен, БУЛСТАТ 119096503, адрес на управление гр.Сливен, кв.”Дружба” 26-Г-25, представлявано от Цветан Д. Вълев да заплати на Областен управител на област Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 /седемдесет и пет/ лв. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни ТД „Атрон” ЕООД гр.Сливен, ул.”Байкал” №1, „Атрон груп” ЕООД гр.Сливен, ул.”Байкал” № 1 „Автомаркет” ЕООД гр.Сливен, ул.”Байкал” № 3 и Министерство на отбраната на РБ. 
55 Административно дело No 200/2010 Други административни дела П.Г.К.,
Е.Г.Н.,
С.Т.П.,
Н.Д.Т.,
Т.Д.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.11.2010г., в законна сила от 2.6.2011г.
Решение № 171 / 10.11.2010 г. - ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Сливен, да се произнесе по искане с вх.№ 5700-288/17.06.2010 год. на Общинска служба по земеделие гр.Сливен за издаване на заповед по чл.19, ал.5 от ЗСПЗЗ за настаняване на наследниците на П.Т.К.,*** като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сливен за издаване на мотивирана заповед по направеното искане, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Сливен да се произнесе в 14 дневен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Кмета на Община Сливен да заплати на П.Г.К. ЕГН ********** ***, Е.Г.Н. ЕГН ********** ***, С.Т.П. ЕГН ********** ***, Н.Д.Т. *** и Т.Д.Т. ***, направените по делото разноски в общ размер на 810 (осемстотин и десет) лева. 
56 Административно дело No 207/2010 Други административни дела И.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.9.2010г., в законна сила от 6.10.2011г.
Решение № 139/ 30.09.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г. *** срещу Заповед № 625 от 15.05.2010 год. на Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е постановена ПАМ “Забрана за напускане на страната” като НЕОСНОВАТЕЛНА.
57 Административно дело No 210/2010 Други административни дела ЗММ СЛИВЕН АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 31.10.2011г.
Решение № 158 / 15.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-629/02.06.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която са определени задълженията на „ЗММ – Сливен”АД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Банско шосе” № 16, Булстат 119002557, относно недвижим имот в гр. Сливен, бул. „Банско шосе” № 16, за такса за битови отпадъци за 2009 г. в размер на 46 896 лева и за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 6319,74 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА “ Община Сливен да заплати на „ЗММ – Сливен”АД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Банско шосе” № 16, Булстат 119002557, сумата от 430 лв.(четиристотин и тридесет лева) направени по делото разноски.  
58 Административно дело No 212/2010 Други административни дела К.Д.К. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 32450 С.МОКРЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 25.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Сливен, жк “Дружба” бл. 24, вх. “Б”, ап. 15, подадена против Заповед № 249 от 05.07.2010 г., издадена от Командира на Поделение 32450 - с. Мокрен, с която на основание чл. 146, т. 3, чл. 161, т. 3, чл. 164, т. 1 от ЗОВСРБ – извършени организационно-щатни промени, във връзка със Заповед на Министъра на отбраната на Република България № КВ-1102 от 19.12.2009 г., е прекратено правоотношението за военна служба, освободен е от военна служба и е зачислен на военен отчет старшина К.Д.К., като НЕОСНОВАТЕЛНА. РАЗДЕЛЯ производството по жалба Вх. № СД-01-01-1973 от 15.07.2010 г., подадена от К.Д.К. против Заповед № 249 от 05.07.2010 г. на Командира на Поделение 32450 - с. Мокрен, и иска за заплащане на обезщетение по реда на чл. 172, ал. 1 от ЗОВСРБ. Да се докладват на Председателя на Административен съд – Сливен, служебно изготвени заверени преписи от жалба Вх. № СД-01-01-1973 от 15.07.2010 г. и от приложенията към нея – за образуване на производство по предявения иск с правно основание чл. 172, ал. 1 от ЗОВСРБ. 
59 Административно дело No 214/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 27.4.2011г.
Решение № 169/29.11.2010 г. - ОТМЕНЯ чл. 48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
60 Административно дело No 217/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 4.1.2011г.
Решение № 181 / 15.12.2010 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказа на Кмета на Община Твърдица, обективиран в Писмо Изх. № 3589 от 09.07.2010 г. по описа на Община Твърдица, да издаде следните документи: скица-копие от ПУП за местност „Могилата”, гр. Твърдица; и копие от заповедта за одобряване на този ПУП, издадена от Кмета на гр. Твърдица – инж. Петър Труфчев. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Твърдица за продължаване на административнопроизводствените действия при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. 
61 Административно дело No 220/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 21.3.2011г.
Решение № 172/15.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Н.Т.Д. с ЕГН **********,***, против Общинска служба "Земеделие" гр.Сливен, за присъждане на сумата от 25 000 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, произтичащи от незаконно бездействие на ОбСЗ - Сливен.
62 Административно дело No 223/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Ш.А. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 30.3.2011г.
Решение № 153 / 20.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш.А. подадена чрез адв. Г.М. против Заповед № ДК-10-ЮИР-14 от 08.07.2010 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена жалбата на Р.Ш.А. против Разрешение за строеж № 206/10.08.2009 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж “Жилищна сграда на три етажа” в УПИ І-67, кв.61, по плана на ЦГЧ-гр. Сливен, ул. “Н. Михайловски” № 12, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Р.Ш.А. ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА Р.Ш.А. ЕГН********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Н.А.К. *** сумата от 960 /деветстотин и шестдесет/ лева, представляващи направените по делото разноски. 
63 Административно дело No 225/2010 Други административни дела Д.Т.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 8.7.2011г.
Решение № 165 / 30.11.2010 г. - Отхвърля жалба на Д.Т.Т., ЕГН ********** с адрес за призоваване гр.Сливен, кв. "Българка" бл.43 ап.3 против Заповед № РД-15-781 от 16.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е определен размера на такса за битови отпадъци за имот - търговски обект, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител" № 44 за 2009 г. в размер на 2 380,89 лева и за 2010 г. в размер на 1 700,64 лева и против Заповед № РД-15-782 от 16.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е определена такса за битови отпадъци за имот - земя и търговски обект, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 44 за 2009 г. в размер на 536,85 лева и за 2010 г. в размер на 383,39 лева, като неоснователна. Осъжда Д.Т.Т., ЕГН ********** с адрес за призоваване гр.Сливен, кв. "Българка" бл.43 ап.3, да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) разноски по делото. 
64 Административно дело No 237/2010 Дела по КСО П.Г.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.1.2011г., в законна сила от 28.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. ***, ЕГН ********** срещу Решение № 8/14.07.2010 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата му против Разпореждане с постановен отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст № МП – 6835 – 3 от 17.05.2010 г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване при РУ “СО” гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА П.Г.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр. Сливен разноски в размер 200,00 /двеста/ лева.  
65 Административно дело No 248/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Е.Т.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.1.2011г., в законна сила от 3.2.2011г.
Решение № 184 / 11.01.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-407/26.03.2010 год. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за кв. 214 по плана на кв.”Клуцохор”, гр. Сливен, съгласно синьо, червено и кафяво изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване В ЧАСТТА план за застрояване за УПИ V-164 и УПИ VІІ-165, кв. 214 по плана на кв.Клуцохор, гр. Сливен, относно предвиденото свързано застрояване между двата УПИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен представлявана от Кмета на Общината да ЗАПЛАТИ на А.Е.Т.-Ч. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Р.Д.И. ***, район Искър, жк.”Дружба” № 5, вх.Г, ет.3, ап.79  
66 Административно дело No 253/2010 Други административни дела М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 12.11.2010г., в законна сила от 14.3.2011г.
ОПР. / 12.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Н. и Ж.Г.Д., и двете със съдебен адрес:***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 253/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
67 Административно дело No 270/2010 Други административни дела Ж.М.В. КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С. КАТУНИЩЕ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.12.2010г., в законна сила от 25.1.2011г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кметски наместник - с. Катунище, община Котел, обективиран в Писмо Изх. № 129 от 27.09.2010 г. по описа на Кметско наместничество – с. Катунище, община Котел, с който на Ж.М.В. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на р.с.с.. ВРЪЩА делото като преписка на Кметски наместник - с. Катунище, община Котел, за ново произнасяне по подадената от Ж.М.В. Молба – декларация № 122 от 27.09.2010 г. по описа на Кметско наместничество – с. Катунище, община Котел, в 7-дневен срок от влизането на решението в сила и УКАЗВА на административния орган при новото произнасяне да се съобрази с мотивите на настоящото решение. 
68 Административно дело No 271/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.С.М. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.3.2011г., в законна сила от 16.3.2011г.
Решение № 16/16.03.2011 г . ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮИР-35 от 12.08.2010 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на Т.С.М., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: гр. Сливен, кв. „Индустриален", „Е.МИРОЛИО" ЕАД, съдебен адрес гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов” № 6, чрез адв.Д.П. против Разрешение за строеж № 126/16.06.2010 година, издадено от Гл. архитект на Община Сливен за строеж “Ажурна ограда по регулационните граници” в УПИ ХVІ-4626, в кв.120 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен, като: ВРЪЩА административната преписка на Началника на РДНСК Югоизточен район за произнасяне по същество съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите. 
69 Административно дело No 275/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Р. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.3.2011г., в законна сила от 18.3.2011г.
Решение № 17 / 18.03.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮИР-32 от 12.08.2010 година на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 12/22.04.1997 г. на Главния архитект на Община Сливен, ведно с одобрения архитектурен проект от 16.04.1997 г. за строеж „Преустройство на съществуващо мазе в офис" в урегулиран поземлен имот VІ-5656, кв.286 по плана на гр.Сливен, бул. „Цар Освободител" № 44а, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Т., ЕГН **********,*** против Разрешение за строеж № 12/22.04.1997 г. на Главния архитект на Община Сливен за строеж „Преустройство на съществуващо мазе в офис" в урегулиран поземлен имот VІ-5656, кв.286 по плана на гр.Сливен, бул. „Цар Освободител" № 44а, като НЕОСНОВАТЕЛНА. 
70 Административно дело No 276/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЙОАНА ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.10.2010г., в законна сила от 10.2.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Йоана” ЕООД, с ЕИК 119014399, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. Великокняжевска” № 22, представлявано от Управителя И.С.Т. срещу Заповед № РД – 15 – 163 от 05.02.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен Подробен устройствен план в част План за застрояване за поземлен имот № 063067 /образуван от ПИ 063026/ в м. “Герен тарла” от землището на с. Бяла, общ. Сливен, като се променя предназначението му от земеделска земя във “Вятърен генератор”, съгласно показания върху плана начин на застрояване.   Прекратява производството по административно дело № 276/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
71 Административно дело No 282/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.6.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
Решение № 52 / 14.06.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.С. *** срещу Решение № 975/12.08.2010 год. на Общински съвет гр.Сливен, с което е одобрен подробен устройствен план - план за регулация на с.”Ичера”, общ. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
72 Административно дело No 283/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.В.Б.,
М.Т.Б.,
К.В.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.3.2011г., в законна сила от 18.4.2011г.
Решение № 21 / 29.03.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Б., М.Т.Б. и К.В.Б. *** против Решение № 975 от 12.08.2010 г. на Общински съвет – Сливен, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен проекта за подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на с. Ичера, Община Сливен, в частта относно регулацията за имоти №,№ 414, 138 и 142 в кв. 25 по плана на с. Ичера, Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Т.В.Б., ЕГН **********, М.Т.Б., ЕГН ********** и К.В.Б., ЕГН **********, всички с адрес ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 150 лв. / сто и петдесет / лева.  
73 Административно дело No 285/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм З.Х.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.4.2011г., в законна сила от 12.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 285/2010 год.по описа на Административен съд гр. Сливен поради оттегляне на административния акт.
74 Административно дело No 298/2010 Други административни дела ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СВОБОДА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.5.2011г., в законна сила от 3.6.2011г.
Решение № 47 / 17.05.2011 г. - ОТМЕНЯ писмен акт № 04-04-230/29.10.2010 год. издаден от Кмета на Община Нова Загора по повод на подадено искане вх.№ 9200-990/27.10.2010 год. от Инициативен комитет “Свобода” представляван от С.Г.Т.-Й., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
75 Административно дело No 304/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Ц.Т.,
Ц.Т.Ц.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.3.2011г., в законна сила от 30.9.2011г.
Решение № 22 / 21.03.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ц.Т. и Ц.Т.Ц. против Заповед № РД-15-1244/18.10.2010 година на Кмета на Община - Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен частичен ПУП с план за регулация и застрояване за НУПИ № 1260 и № 1261 в кв. 47 по плана на кв. „Комлука” – гр. Сливен, като се образуват жилищно-строителни УПИ І-1260, ХХVІІ-1260 и УПИ ІІ-1261, съгласно сините линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Т.Ц.Т., ЕГН ********** и Ц.Т.Ц., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 350 лв. / Триста и петдесет / лева. ОСЪЖДА Т.Ц.Т., ЕГН ********** и Ц.Т.Ц., ЕГН **********, двамата с адрес ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Н.Д. *** сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи направените по делото разноски. 
76 Административно дело No 306/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Ю.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.4.2011г., в законна сила от 5.10.2011г.
Решение № 28/05.04.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ю.И. *** срещу Заповед № РД-15-1174/23.09.2010 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен частичен подробен устройствен план /ПУП/ - с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за НУПИ 1394 и 1395 в кв. 28, м.”Среди дол” по плана на селищно образувание “Изгрев” гр. Сливен като се образуват жилищно-строителни УПИ VІІ-1394 и VІ-1395 и се проектира нова улица-тупик от о.т.305 до о.т.305-а, съгласно сините и кафяви линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Ю.И. *** да заплати на Кмета на Община Сливен разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, от които 100 лева депозит за вещо лице и 150 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението е постановено при участие на заинтересованите страни В.Х.П., Р.И.К., М.Н.К. и А.Н.Я.. 
77 Административно дело No 307/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.1.2011г., в законна сила от 2.4.2011г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 649/24.09.2010 г. на Общински съвет Нова Загора, съгласно което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 от ЗСН и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет – Нова Загора разрешава отдаване под наем, за срок от 5 години, на язовир „Под археологически разкопки” с площ 11,626 дка, находящ се в землището на с.Дядово, за който е съставен Акт за общинска собственост № 949/18.12.2003 г. и упълномощава кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовира и да сключи договор със спечелилия участник.като НEЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. 
78 Административно дело No 308/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 13.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-28 от 04.11.2010 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, против Решение № 1014 от 28.09.2010 г. на Общински съвет – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 308 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
79 Административно дело No 309/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.1.2011г., в законна сила от 1.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1015 на Общински съвет Сливен, прието с Протокол № 40 от заседание, проведено на 28.09.2010 г., с което е дадено съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот 000185 от 81,418 /осемдесет и един дка четиристотин и осемнадесет кв.м./, землище на с. Крушаре, АОС 104, като НЕЗАКОНОСЪОРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. 
80 Административно дело No 310/2010 Дела по ЗМСМА Г.Ю.И. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.11.2010г., в законна сила от 10.1.2011г.
ОПР. / 08.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Г.Ю.И. срещу Решение № 977/12.08.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което е съгласуван за одобряване проектът за подробен устройствен план за имоти 1394 и 1395, м. “Среди дол”, селищно образувание “Изгрев” – гр. Сливен, като се образуват УПИ VІІ-1394 и VІ-1395 и се проектира нова улица – тупик от о.т. 305 до о.т. 305А за осигуряване достъп до УПИ VІІ-1394. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 310/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
81 Административно дело No 312/2010 Други административни дела Н.Т.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН,
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.2.2011г., в законна сила от 2.3.2011г.
ОПР. / 17.02.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Т.Д., ЕГН **********,*** против писмо изх.№ 94-НН/0023 от 25.10.2010 г. на Областен управител на Област Сливен с което е оставено без разглеждане предложение (сигнал) вх.№ 94-НН/0023 от 11.10.2010 г. на Н.Т.Д. *** да разпореди отварянето на полски път № 000379 в м.”Комаря” в землището на с.Жельо войвода, община Сливен, връщането на общинската собственост на нейния собственик и свободно преминаване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №312/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Кмета на Община Сливен, който да се произнесе по предложение вх.№ 94-НН/0023 от 11.10.2010 г. на Н.Т.Д. относно отварянето на полски път № 000379 в м.”Комаря” в землището на с.Жельо войвода, община Сливен, връщането на общинската собственост на нейния собственик и свободно преминаване, както и относно жалба вх.№ 9400-8743 от 22.05.2009 г. подадена от Н.Т.Д., Атанас Иванов Димитров и Йордан Дим. Пенев. Препис от определението да се изпрати на оспорващия и Кмета на Община Сливен.  
82 Административно дело No 314/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РБЪЛГАРИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.5.2011г., в законна сила от 9.8.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Министерство на отбраната на Р България, представлявано от Министъра на отбраната срещу Заповед № РД -18-56 от 31.08.2010 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен, обявена в ДВ, бр.76 от 28.09.2010 год. по отношение на имот с кадастрален № 51809.501.5133 като НЕОСНОВАТЕЛНА.
83 Административно дело No 317/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.А. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.4.2011г., в законна сила от 6.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.А., ЕГН **********,*** против Заповед № 779/28.10.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е спряно изпълнението на незаконен строеж „Жилищна сграда” в УПИ ХІІІ-1290,1289 кв.41 по плана на гр. Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.К.А., ЕГН **********,*** да заплати на Община Нова Загора сумата от 350 лева представляващи разноски по делото. 
84 Административно дело No 319/2010 Дела по ЗСП М.Ж.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.2.2011г., в законна сила от 24.2.2011г.
Решение № 2 / 02.02.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от М.Ж.К. *** срещу Заповед № 1269 от 07.10.2010 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Нова Загора, с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2010 год.-2011 год., потвърдена с Решение № РД-10-0016/08.11.2010 год. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА
85 Административно дело No 320/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.1.2011г., в законна сила от 5.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Г.Д.И. с ЕГН ********** срещу Заповед № РД – 15-1011/30.08.2010 г. на Кмета на Община Сливен за одобряване на ПУП в част план за застрояване на поземлен имот № 074086, находящ се в м.”Домусчи дере” в землището на с.Бяла, община Сливен, като неоснователна.
86 Административно дело No 322/2010 Други административни дела ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.2.2011г., в законна сила от 25.5.2011г.
Отменя свое протоколно определение, държано в о.с.з. на 15.02.2011 г., с което делото е отложено и насрочено за разглеждане в о.с.з. за 15.03.2011 г.  Оставя без разглеждане жалбата на Н.П.Б., в качеството му на управител и съдружник на “ГППИМП Медик Биг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен срещу Уведомително писмо изх. № 93 – 00 – 452/13.12.2007 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което дружеството е уведомено, че е допуснало превишение на РС за СМД за второ тримесечие на 2007 г. в размер на 925,00 /деветстотин двадесет и пет/ лева и е поканено да възстанови доброволно тези средства и срещу Писмо изх. № 29 – 05 – 66/17.11.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което жалбоподателят е уведомен, че във връзка с получено от него Уведомително писмо изх. № 93 – 00 – 452/13.12.2007 г. за превишение на РС за второто тримесечие на 2007 г., описаната в това писмо сума ще му бъде удържана при следващото плащане.   Прекратява производството по административно дело № 322/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
87 Административно дело No 323/2010 Други административни дела М.В.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.2.2011г., в законна сила от 19.9.2011г.
Решение № 3/14.02.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Т., ЕГН **********, от гр. Сливен срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 5026/2008, издадена на 20.02.2008 г. от Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено изземване на Свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя, като неоснователна.  
88 Административно дело No 328/2010 Дела по ЗОС С.С.Ш. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.3.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
Решение № 18 / 15.03.2011 г. - Отхвърля жалба на С.С.Ш., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-1291/28.10.2010 г., с която Кмета на Община Сливен на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е наредил на С.Ш. да освободи пространството югоизточно от ПТТ, кв. „Руски”, в УПИ – ІІ, кв.448 „За приемателен пункт” по плана на град Сливен, чрез премахване на поставения върху него гараж, като неоснователна. Осъжда С.С.Ш., ЕГН **********,***,да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 300 лв. (триста лева). 
89 Административно дело No 329/2010 Дела по ЗОС С.С.Ш. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.4.2011г., в законна сила от 9.5.2011г.
Решение № 30 / 18.04.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1290/28.10.2010 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е наредил на С.Ш. като собственик на оградата, монтирана в пространството югоизточно от ПТТ, кв. „Руски", в УПИ - II, кв. 448 „За приемателен пункт" по плана на град Сливен, върху терен общинска собственост да освободи незаконно държания имот, чрез премахнето й, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.С.Ш. с ЕГН ********** ***, деловодни разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лв. 
90 Административно дело No 330/2010 Други административни дела Х.Д.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.2.2011г., в законна сила от 27.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.С. ***, ЕГН **********,*** срещу Заповед № 10010241 / 10.11.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на същия в качеството на управител на „Карбон инвест” ООД е наложена принудителна административна мярка по чл. 75 т. 5 от Закона за българските лични документи “Да не се разрешава напускане на страната”, за срок от 10.11.2010г. до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Х.Д.С. *** ЕГН **********, да заплати на ОД на МВР Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.  
91 Административно дело No 332/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Й.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.1.2011г., в законна сила от 1.2.2011г.
На основание чл. 159 т. 5 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №332/2010 год. по описа на АС - Сливен.
92 Административно дело No 333/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА ГОСПОДИНОВА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 21.1.2011г., в законна сила от 18.2.2011г.
ОПР. / 21.01.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Маргарита Михайлова Господинова, ЕГН **********,*** в качеството й на ЕТ „Маргарита Михайлова 92” със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” бл.16 вх.Б ап.1 против Заповед № РД-15-803 от 20.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 333/2011 г. по описа на Административен съд Сливен. 
93 Административно дело No 340/2010 Други административни дела Е.С.П.,
Г.И.К.В.,
А.П.А.,
Р.Д.Р.,
П.И.Д.,
Е.С.И.,
Р.Г.К.,
И.С.П.,
М.Д.П.
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.1.2011г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОПР. / 04.01.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.П., Г.И.К.-В., А.П.А., Р.Д.Р., П.И.Д., Е. С.И., Р.Г.К., И.С.П. и М.Д.П. поради НЕДОПУСТИМОСТ на същата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 340/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.  
94 Административно дело No 343/2010 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.3.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
Решение № 13 / 15.03.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен представлявано от Пенко Минчев Пенков подадена срещу писмена покана изх. № 29-02-48/08.12.2010 год. издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен представлявано от Пенко Минчев Пенков със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” № 5 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК гр.Сливен направените по делото разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 527 /петстотин двадесет и седем/ лева. 
95 Административно дело No 344/2010 Други административни дела С.И.Б.,
М.И.Б.
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.1.2011г., в законна сила от 21.1.2011г.
ОПР./07.01.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Б. и М.И.Б. *** срещу отказ на ОбЕСУТ при Община Твърдица да разгледа предложение за частично изменение на ПУП – ПР в УПИ ХІ – 290 и УПИ ХІІ – 290, кв. 30 по плана на село Бяла паланка, общ. Твърдица.  ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 344/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
96 Административно дело No 346/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.1.2011г., в законна сила от 26.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. с Вх. № 94-ТТ/0022 от 20.12.2010 г. по описа на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 346 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
97 Административно дело No 2/2011 Други административни дела П.И.М. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР ГР.ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 18.4.2011г., в законна сила от 5.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.М. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 2 от 18.03.2010 г. на Началника на РУ "Полиция" гр. Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2/2011 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
98 Административно дело No 3/2011 Дела по ЗОС В.Х.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.4.2011г., в законна сила от 9.5.2011г.
Решение № 31 / 18.04.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1466/14.12.2010 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е наредил собственика на фургона да освободи незаконно държания общински имот, съставляващ част от УПИ - II, кв. 448, кв. „Руски квартал” по плана на град Сливен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на В.Х.Х. ***, деловодни разноски в размер на 60 /шестдесет/ лв. 
99 Административно дело No 6/2011 Други административни дела З.И.И. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.3.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
Решение № 10/14.03.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И. И. ***, ЕГН ********** срещу Отказ за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие - пистолет рег.№ з1, постановен на 03.01.2011 г. от ВИД Началник на РУП - гр.Сливен, с който на оспорващия е отказано издаването на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
100 Административно дело No 7/2011 Дела по ЗОС М.С.Г. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 27.1.2011г., в законна сила от 6.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Г. *** срещу актове и действия на Кмета на община Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 7 / 2011 г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
101 Административно дело No 9/2011 Други административни дела ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНАКОР ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.3.2011г., в законна сила от 30.3.2011г.
Решение № 14 / 10.03.2011 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 93-00-115 от 26.03.2008 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, с което „Групова практика за специализирана медицинска помощ – Инакор” ООД гр.Сливен представлявано от д-р И.А.М. и д-р Н.С.Д. е уведомено, че във връзка са писмо изх.№ 20-00-127/25.06.2007 год. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.35 и чл.36 от ИД №200343/21.02.2007 год. е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за четвъртото тримесечие на 2007 год. и фактически изпълнение за същия период, било допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта ”Медицинско направление за високоспециализирани дейности /бл.МЗ-НЗОК № 3А/, като общият размер на превишението за четвъртото тримесечие бил в размер на 4 794 лева и че в случай че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващо плащане със Заповед на Директора на РЗОК Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на „Групова практика за специализирана медицинска помощ – Инакор” ООД гр.Сливен представлявано от д-р И.А.М. и д-р Н.С.Д. направените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева. 
102 Административно дело No 10/2011 Дела по чл. 304 АПК В.В.Д. КМЕТА НА С. ЖЕЛЬО ВОЙВОДА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Разпореждане от 15.2.2011г., в законна сила от 19.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на В.В.Д., ЕГН **********, за налагане на санкция по чл.304 ал.1 от АПК на Кмета на с.Жельо войвода, Община Сливен за неизпълнение на Решение № 13450 от 10.11.2010г., постановено по адм.д. № 3494/ 2010 г. по описа на ВАС като неоснователна.
103 Административно дело No 11/2011 Други административни дела В.В.Д. КМЕТА НА С. ЖЕЛЬО ВОЙВОДА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.4.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 21 от 14.12.2010 г. на Кмета на с.Жельо войвода, община Сливен, с която на В.В.Д., ЕГН **********,*** е отказано издаване на удостоверение за наследници на м.г.р. починал на 28.06.1945 година.  ВРЪЩА преписката на Кмета на с.Жельо войвода, община Сливен за произнасяне съобразно указанията на съда изложени в мотивите.  ОСЪЖДА Кмета на с.Жельо войвода, община Сливен, да заплати на В.В.Д., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 10 (десет) лева Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.   
104 Административно дело No 12/2011 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.2.2011г., в законна сила от 30.5.2011г.
ОПР. / 07.02.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /наименувана “молба”/ от Т.П.Ш. *** относно изпращане на оценка от Областен управител на Област Сливен по ЗОСОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 12/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
105 Административно дело No 13/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.С. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.3.2011г., в законна сила от 22.3.2011г.
На основание чл. 159 т. 8 от АПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради оттегляне на жалбата.
106 Административно дело No 14/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.К.С. ИЗП.ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 8.4.2011г., в законна сила от 27.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 14/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен на основание чл. 159, т. 8 от АПК, поради оттегляне на жалбата.
107 Административно дело No 15/2011 Други административни дела С.А.В. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 16.2.2011г., в законна сила от 7.3.2011г.
ОПР. / 16.02.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.В. поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
108 Административно дело No 16/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.5.2011г., в законна сила от 20.5.2011г.
Решение № 42 / 20.05.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.С., ЕГН **********,*** срещу Заповед № РД – 15 – 798/20.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а ал. 3, във вр. с чл. 57а ал. 1 т. 1 предл. първо и т. 3 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат павилион, находящ се в зелените площи по протежението на бул. “Стефан Караджа”, гр. Сливен, кв. 140 по плана на града, като е определен срок от два месеца за премахване на обекта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.С.С., ЕГН **********,*** да заплати на Община Сливен разноски в общ размер на 350,00 /триста и петдесет/ лева.  
109 Административно дело No 17/2011 Други административни дела В.И.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.2.2011г., в законна сила от 7.3.2011г.
Определение от 15.02.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В.,***, подадена срещу писмо изх. № 5625/09.11.2010 г. на Началник на Сектор "ПП" Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 17/2011 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо.
110 Административно дело No 21/2011 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.2.2011г., в законна сила от 26.4.2011г.
ОПР. / 15.02.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***, подадена срещу изпращане на оценка от Областен управител на Област Сливен по ЗОСОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 21/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  
111 Административно дело No 22/2011 Дела по ЗМСМА Е.С.П.,
М.Д.П.,
И.А.С.,
И.С.П.,
Г.Н.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.2.2011г., в законна сила от 23.2.2011г.
ОПР. / 09.02.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.С.П.,***, М.Д.П.,***, И. ***, И.С.П.,*** и Г.Н.К.,*** в качеството им на общински съветници против Решение № 1134 от 24.01.2011 г. на Общински съвет Сливен, с което е разрешено Община Сливен да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез Договор за общински заем в размер на 6 136 000 евро, сключен с финансова институция, избрана по реда на ЗОП.. ОСТАВЯ без разглеждане искането на Е.С.П.,***, М.Д.П.,***, И. ***, И.С.П.,*** и Г.Н.К.,*** в качеството им на общински съветници за спиране на изпълнение на Решение № 1134 от 24.01.2011 г. на Общински съвет Сливен, с което е разрешено Община Сливен да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез Договор за общински заем в размер на 6 136 000 евро, сключен с финансова институция, избрана по реда на ЗОП. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 22/2011 г. по описа на Административен съд Сливен. 
112 Административно дело No 23/2011 Други административни дела М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.5.2011г., в законна сила от 17.6.2011г.
Решение № 46/31.05.2011 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № РД – 15 – 49/14.01.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която на М.П. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Станка Иванова П., починала на 11.04.1941 г., акт за смърт № 190/12.04.1941 г. на Община Сливен.  ВРЪЩА преписката на административния орган – Кмета на Община Сливен за извършване на исканата услуга - издаване на удостоверение на наследници на Станка Иванова П., починала на 11.04.1941 г., акт за смърт № 190/12.04.1941 г. на Община Сливен, в съответствие с указанията, дадени в решение № 13322/09.11.2010 г. по адм. дело № 11537/2009 г. по описа на ВАС и мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на Кмета на Община Сливен едномесечен срок за издаване на удостоверението за наследници. 
113 Административно дело No 24/2011 Дела по ЗОС В.Х.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.5.2011г., в законна сила от 11.6.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 40/13.01.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65 ал. 1 от ЗОбС е наредено собственика В.Х.Х. да премахне металната конструкция /площадка и стълба/, находяща се на северния вход на жилищната й сграда с административен адрес ул. “Сава Филаретов” № 48 в УПИ ІІ, кв. 448 по плана на гр. Сливен, определен е 7 – дневен срок за доброволното й премахване, при неизпълнение на който ще се извърши принудително премахване по възлагане от Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на В.Х.Х. *** разноски в общ размер 160,00 /сто и шестдесет/ лева. 
114 Административно дело No 25/2011 Дела по ЗМСМА Е.С.П.,
М.Д.П.,
И.А.С.,
М.С.С.,
Г.Н.К.
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 2.2.2011г., в законна сила от 21.2.2011г.
ОПР. / 02.02.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.П., М.Д.П., И.А.С., М.С.С. и Г.Н.К. поради НЕДОПУСТИМОСТ на същата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 25/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.   
115 Административно дело No 28/2011 Дела по ЗСП М.В.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.5.2011г., в законна сила от 1.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.С. *** срещу Заповед № 2583/10.03.2011 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Сливен, с която й е отказано отпускането на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП, която е потвърдена от Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен с Решение № РД 10 – 0008/31.03.2010 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
116 Административно дело No 30/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЖИВУЩИТЕ В БЛ.3 УЛ.ВЛ.ОЧКОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.2.2011г., в законна сила от 7.2.2011г.
ОПР. / 07.02.2011 г. - Прекратява производството по адм. д. № 30/2011 г. по описа на административен съд – Сливен. Присъединява адм. д. № 30/2011 г. към адм. д. № 29/2011 г. за съвместно разглеждане. Жалбоподателите по настоящото дело представлявани от председателя на управителния съвет С.П.П., да се впишат като жалбоподатели в списъка на страните по адм. д. 29/2011 г. по описа на административен съд – Сливен.  
117 Административно дело No 31/2011 Други административни дела С.М.М. ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.4.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.М.,*** срещу Заповед № 10011138 от 09.12.2010 г. на Заместник - директора на Областна дирекция МВР гр. Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 75 т. 4 от Закона за българските лични документи, обективирана като “Да не се разрешава напускане на страната”, със срок от 09.12.2010 г. до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.    
118 Административно дело No 32/2011 Дела по КСО С.И.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.5.2011г., в законна сила от 9.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.С., ЕГН **********,*** против Решение № 1 /13.01.2011г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата й срещу разпореждане № МП-18691#1 / 20.12.2010г. на Ръководител „ПО” при РУ “СО “ Сливен, с което на основание чл.68, ал.1-4 от КСО на С.И.С. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-4 от КСО /ред. 30.11.2010г./ като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА С.И.С., ЕГН **********,*** да заплати на РУСО Сливен сумата от 150 лв. /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  
119 Административно дело No 33/2011 Дела по КСО М.И.И. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.4.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
Решение № 29 / 15.04.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.И. в частта относно 09.06.2004 год. подадена срещу решение № 21/14.12.2010 год. издадено от Директора на РУСО гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на М.И. *** срещу Разпореждане № **********-22/прот.№ N 01125/03.08.2010 год. на ръководителя на “ПО”, в частта относно 09.06.2004 год. като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОТМЕНЯ решение № 21/14.12.2010 год. издадено от Директора на РУСО гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на М.И. *** срещу Разпореждане № **********-22/прот.№ N 01125/03.08.2010 год. на ръководителя на “ПО” касаещо периода 10.06.2004 год. – 03.02.2005 год., като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на РУСО гр. Сливен за определяне на размер на пенсията на М.И.И. при спазване на дадените в съдебното решение задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. 
120 Административно дело No 35/2011 Други административни дела Г.Х.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 16.2.2011г., в законна сила от 31.5.2011г.
ОПР. / 16.02.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Х.М., ЕГН **********,*** против Решение № 1134 от 24.01.2011 г. на Общински съвет Сливен, с което е разрешено Община Сливен да поеме дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност чрез Договор за общински заем в размер на 6 136 000 евро, сключен с финансова институция, избрана по реда на ЗОП. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 35/2011 г. по описа на Административен съд Сливен. 
121 Административно дело No 36/2011 Дела по КСО Ж.К.М. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.4.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
Решение № 25 / 13.04.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.К.М. ЕГН **********,*** против Решение № 22 от 05.01.2011 г. на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата му против Разпореждане № МП-7079-2 от 08.10.2010 г. издадено от ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като НЕОСНОВАТЕЛНА: ОСЪЖДА Ж.К.М. ЕГН **********,*** да заплати на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
122 Административно дело No 37/2011 Други административни дела В.Щ.Д. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 24.2.2011г., в законна сила от 5.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Щ.Д. *** срещу отказ на Началника на Сектор гр. Сливен към РДНСК Югоизточен район да извърши проверка за наличие на незаконно строителство, като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 37/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
123 Административно дело No 41/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.И. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.6.2011г., в законна сила от 30.6.2011г.
Решение № 54/30.06.2011 г. -ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.И. *** срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-6/14.01.2011г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 113/21.09.2010г., издадено от Гл.архитект на община Нова Загора за строеж „Навес”, находящ се в УПИ № ІІІ-336,337, кв.3 по плана на гр.Нова Загора с възложител С.Д.П. като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА П.Д.И. *** да заплати на РДНСК Югоизточен район направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150/ сто и петдесет/лв. ОСЪЖДА П.Д.И. *** да заплати на С.Д. *** направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 150 /сто и петдесет/лв.  Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Община Нова Загора, Гл.архитект на община Нова Загора, С.С.И., А.Г.А. и С.Д.П.. 
124 Административно дело No 44/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Г. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.3.2011г., в законна сила от 29.4.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.И.Г. *** срещу Заповед № ДК – 02 – ЮИР 7/14.01.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район гр. Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Преустройство в жилищна сграда”, намиращ се в УПИ ХV – 124, кв. 22 по плана на кв. “Речица”, гр. Сливен.   Прекратява производството по административно дело № 44/2011 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.  
125 Административно дело No 46/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Л.Д. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.3.2011г., в законна сила от 21.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Л.Д. ***, срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-12/31.01.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район поради оттеглянето й.  Прекратява производството по административно дело № 46/2011 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.   
126 Административно дело No 47/2011 Други административни дела А.В.Ш. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.5.2011г., в законна сила от 18.5.2011г.
Решение № 35 / 03.05.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 11000493 от 21.01.2011 год. на Зам.Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е наложена на А.В.Ш. *** принудителна административна мярка „да не се разрешава напускане на страната”, на основание чл. 75, т. 5 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Ш. *** срещу Заповед № 11000493 от 21.01.2011 год. на Зам.Директора на ОД на МВР гр.Сливен В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Сливен да заплати на А.В.Ш. *** деловодни разноски в размер 80.00 /осемдесет/ лева. 
127 Административно дело No 48/2011 Други административни дела В.А.Ш. ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 30.5.2011г., в законна сила от 22.6.2011г.
На основание чл. 159, т. 3 от АПК съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Ш. против Заповед № 11000494 от 21.01.2011 г. издадена от зам. директора на ОД на МВР - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 48/2011 г. по описа на Административен съд гр. Сливен. 
128 Административно дело No 49/2011 Други административни дела А.Г.М. ТЕЛК- СЛИВЕН КЪМ МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД- СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.3.2011г., в законна сила от 30.3.2011г.
ОПР. / 16.03.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.М., ЕГН **********, с адрес ***, против експертно решение № 4239 от зас. № 205 от 10.12.2010 г. на Териториалната експертна лекарска комисия състав - Сливен, към МБАЛ „ Д-р Иван Селимински” АД – Сливен. ПРЕКРАТЯВА като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 49/2011 година по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Националната експертна лекарска комисия гр. София за разглеждане и произнасяне по спора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. След влизане в сила на настоящото Определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на Националната експертна лекарска комисия гр. София по подведомственост.  
129 Административно дело No 50/2011 Други административни дела А.Г.М. ТЕЛК- СЛИВЕН КЪМ МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД- СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.3.2011г., в законна сила от 16.5.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Г.М., ЕГН **********,*** срещу Експертно решение № 3616 от зас. № 174 от 27.10.2010 г. на ТЕЛК – Сливен при МБАЛ “Д-р Иван Селимински”.   Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 50/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващия, ТЕЛК – Сливен и НЕЛК гр. София.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено.  
130 Административно дело No 51/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.5.2011г., в законна сила от 15.6.2011г.
Решение № 50 / 27.05.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К. *** срещу Заповед № ДК-02-ЮИР-19 от 31.01.2011 год. издадена от Началника на РДНСК, Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Преустройство на съществуващи помещения за нуждите на офис в жилищен блок” в УПИ І “За жилищно строителство, магазини, паркинги и озеленяване”, кв.438 по плана на кв.”Ново село”, гр.Сливен, ул.”Владислав Очков” № 3-16, като извършителят на незаконния строеж да възстанови съществуващото положение на преустроените помещения в първи надземен етаж на жилищния блок, като НЕОСНОВАТЕЛНА
131 Административно дело No 52/2011 Други административни дела Г.С.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.3.2011г., в законна сила от 25.3.2011г.
ОПР. / 15.03.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.М. *** против Разпореждане № МП-13919-7/25.01.2011 г. на ръководител „ПО” при РУ „СО” гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 52/2011 година по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Сливен за разглеждане и произнасяне по спора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. След влизане в сила на настоящото Определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Сливен по подведомственост.  
132 Административно дело No 53/2011 Други административни дела С.Ж.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.5.2011г., в законна сила от 17.6.2011г.
Решение № 45/31.05.2011 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № РД – 15 – 48/14.01.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която на С.Ж.С. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Янко Димов Железов, починал на 17.07.1931 г., акт за смърт № 325/18.07.1931 г. на Община Сливен. ВРЪЩА преписката на административния орган – Кмета на Община Сливен за извършване на исканата административна услуга - издаване на удостоверение на наследници на Янко Димов Железов, починал на 17.07.1931 г., акт за смърт № 325/17.07.1931 г. на Община Сливен, в съответствие с указанията, дадени в Решение 11750/12.10.2010 г. по адм. дело № 9534/2009г. по описа на ВАС и мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ на Кмета на Община Сливен едномесечен срок за издаване на удостоверението за наследници. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината, да заплати на С.Ж.С. ***, разноски в размер на 220,00 /двеста и двадесет/ лева. 
133 Административно дело No 55/2011 Дела по ЗСП П.В.Д. ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 24.3.2011г., в законна сила от 8.4.2011г.
Определение от 24.03.2011 г . - Оставя без разглеждане жалбата на П.В.Д. *** срещу Решение № РД 10 – 0003 от 07.02.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по социално подпомагане – Сливен, с което по жалба на Д. е разгледана законосъобразността на Заповед № 1360/10.01.2011 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - гр. Сливен, и последната е отменена в частта, касаеща размера на сумата, подлежаща на възстановяване.  Прекратява производството по административно дело № 55/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
134 Административно дело No 56/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.5.2011г., в законна сила от 17.8.2011г.
Решение № 36/11.05.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-101/14.02.2011 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Сливен. , с която е одобрено изменение на одобрената със Заповед № РД-18-56/31.08.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК кадастрана карта и кадастрален регистър за землището на гр. Нова Загора по отношение на имот с идентификатор № 51809.501.1100.1 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Ангенция по геодезия, картография и кадастър гр. София да заплати на Община Нова Загора сумата от 150 лв.(сто и петдесет лева) направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.
135 Административно дело No 57/2011 Дела по ЗОС БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.5.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
Решение № 39 / 17.05.2011 г. - Отхвърля жалба на политическа партия „Българска социалистическа партия” със седалище гр.София, район "Възраждане", ул. "Позитано" № 20 вписана в Регистъра за политическите партии под № 20, том 1, стр.78. по ф.д, № 1969/1990 г., против Заповед № РД-15-120 от 10.02.2011 г. Кмета на Община Сливен, с която са прекратени наемните правоотношения между Община Сливен и Общински съвет на БСП гр. Сливен, установени с договор за наем от 09.09.2000 год. за общински нежилищен имот - частна общинска собственост - помещение с полезна площ 175 кв.м., находящ се в гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович" № 1 и е определен 14-дневен срок от датата на получаване на заповедта Общински съвет на БСП гр. Сливен да освободи имота, като неоснователна. Осъжда Българска социалистическа партия” със седалище гр.София, район "Възраждане", ул. "Позитано" № 20 вписана в Регистъра за политическите партии под № 20, том 1, стр.78. по ф.д, № 1969/1990 г. да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). 
136 Административно дело No 59/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Л.Д. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 10.3.2011г., в законна сила от 23.3.2011г.
ОПР. / 10.03.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Л.Д. като НЕДОПУСТИМА. Прекратява административното производство по делото.
137 Административно дело No 61/2011 Други административни дела МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 28.3.2011г., в законна сила от 8.4.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането на съда от 10.03.2011г. , с което е насрочено съдебно заседание по делото за 05.04.2011г. от 14.45 ч.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Д-Р Иван Селимински” АД гр.Сливен, подадена от изпълнителния директор д-р В.П. против Заповед № РД-09-20/21.02.2011г. на РЗОК Сливен.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 61 /2011 г. по описа на Административен съд гр.Сливен поради отказ от направеното оспорване от страна на оспорващия.    ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото. 
138 Административно дело No 67/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР БИНДЕР АД КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.6.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
Решение № 63 / 29.06.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-17-59/10.02.2011 г. издадена от Кмета на община Котел, с която на основание чл. 57а, ал. 3 от Закона за устройство на територията е наредил да се премахне преместваем обект /бариера/ поставена в имот общинска собственост с идентификатор № 39030.22.556, в землището на гр. Котел, м. „Трите вятъра" на път с начин на трайно ползване „селскостопански път", съгласно одобрена със заповед № РД - 18 - 95 / 29. 12. 2009 г. на АГКК кадастрална карта на землището на гр. Котел, поставен от „Биндер" АД с изпълнителен директор, М.Н.З.,***, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Котел да заплати на „Биндер” АД с ЕИК 119002906 с адрес гр. Сливен бул. „Хаджи Д.” № 41, представлявано от изпълнителния директор М.Н.З., деловодни разноски в размер на 200 /двеста/ лв. 
139 Административно дело No 68/2011 Други административни дела Г.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 29.3.2011г., в законна сила от 8.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Д., в качеството му на управител на ЕТ „Змей-Д-Г.Д.”***, подадена чрез адв.И.Д. ***, срещу мълчалив отказ на Кмет на Община Сливен, по искане вх. № 4701-41 от 27.01.2011 г., за предоставяне ползването на земи от общинскя поземлен фонд на осн. чл.26 от ЗСПЗЗ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/2011 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
140 Административно дело No 71/2011 Дела по ЗОС Ф.И.Ш. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.6.2011г., в законна сила от 18.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 187 от 09.03.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65 ал. 1 от ЗОбС е наредено да се изземе принудително от Ф.И.Ш. общинско жилище на адрес ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
141 Административно дело No 75/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.С.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 10.5.2011г., в законна сила от 25.5.2011г.
ОПР. / 10.05.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.С.Н. *** срещу удостоверение изх.№ 421/15.12.2010 год. издадено от Техническата служба на Община Нова Загора, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 75/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
142 Административно дело No 77/2011 Дела по ЗОС Д.Д.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 25.5.2011г., в законна сила от 24.6.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Д.Р. *** срещу Заповед № РД – 15 – 185/09.03.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се изземе принудително от Д.Р. ***, с посочен срок за изпълнение 07.04.2011 г.   Прекратява производството по административно дело № 77/2011 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.  
143 Частно административно дело (К) No 78/2011 Частни касационни производства В.В.Д. КМЕТА НА С. ЖЕЛЬО ВОЙВОДА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.5.2011г., в законна сила от 19.5.2011г.
Решение № 2/19.05.2011 г. - ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане №118 от 15.02.2011г. по адм. дело № 10/2011г., с което е отхвърлена молбата на В.В.Д. *** за налагане на санкция по чл.304, ал.1 от АПК на Кмета на с.Жельо войвода, общ.Сливен по реда на чл. 304 от АПК за неизпълнение Решение № 13450 от 10.11.2010 г., постановено по адм. д. № 3494/10 г. по описа на ВАС.
144 Административно дело No 79/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ЛОВЕЧ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.4.2011г., в законна сила от 27.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.П.М., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес за връчване на призовки и съдебни книжа гр. Сливен, ул. “Раковски” № 19, етаж 3, чрез Н.П. ***, с правно основани чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. 
145 Административно дело No 80/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.4.2011г., в законна сила от 14.4.2011г.
ОПР. / 01.04.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Д. ***, против отказа на кмета на община Сливен да издаде заповед за одобрение на ПУП за обхват на ПИ с идентификатор 67338.418.313, кв. 287 по плана за „улична регулация, обществени мероприятия и устройствени зони” за местността „Лозарски връх” във вилна зона на селищно образувание град Сливен, като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 80/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  
146 Административно дело No 82/2011 Други административни дела С.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.8.2011г., в законна сила от 27.9.2011г.
Решение № 76 / 24.08.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 - 39/13.01.2011 г. на Кмет на Община Сливен, с която на основание чл. 195 ал. 5 от ЗУТ е наредено съсобствениците Г.Й.Д., В.Й.Н. и С.Й.Н. да премахнат преместваемите стопански постройки – за животни, находящи се на част от северозападната граница на имота им, съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.422.318 по кадастралната карта на гр. Сливен, определен е срок за доброволното им премахване и такъв, в който при неспазване на първоначално определения, ще се извърши принудително премахване на постройките, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
147 Административно дело No 83/2011 Други административни дела Е.И.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 3.6.2011г., в законна сила от 21.6.2011г.
ОПР. / 03.06.2011 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 83/2011 г. по описа на Административен съд - Сливен.
148 Административно дело No 84/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Щ.Д. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.4.2011г., в законна сила от 21.6.2011г.
ОПР. / 27.04.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Щ.Д. като НЕДОПУСТИМА. Прекратява административното производство по делото.  
149 Административно дело No 85/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.9.2011г., в законна сила от 29.9.2011г.
Решение № 78/01.09.2011 г. - ОТМЕНЯ Решение № 717 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 56 от заседание, проведено на 15.02.2011 г., с което се променят чл. 51 и т. 54 от Приложение № 1 към чл. 56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Сливен срещу Решение № 717 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 56 от заседание, проведено на 15.02.2011 г., в частта, с което се променя чл. 52, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 123 (сто двадесет и три ) лева. 
150 Административно дело No 88/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЛАРГО ЦЕНТЪР ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.7.2011г., в законна сила от 29.7.2011г.
Решение № 68/29.07.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК – 09 - 01/14.03.2011 г. на Началника на Сектор Сливен, РДНСК Югоизточен район, с която е наредено спиране изпълнението на строеж “Сграда за търговско, обществено и административно нарушение”, намиращ се в УПИ ІІ – “За КОО”, кв. 281 по плана на ЦГЧ, бул. “Цар Освободител”, гр. Сливен с възложители “Ларго център” ЕООД, Б.С.А., Т.С.Т., Й.С.П., К.С.Т. и К.С.Р.; определен е срок до 04.04.2011 г. за доброволно изпълнение на заповедта от възложителите на строежа, до изтичането на който да бъдат предприети необходимите действия по освобождаване на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и др., като в същия срок се из-върши обезопасяване на строителството за недопускане на аварии и щети на строежа или части от него; забранен е достъпът до строежа, считано от 05.04.2011 г. с поставяне на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
151 Административно дело No 90/2011 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.8.2011г., в законна сила от 8.9.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 258 от 16.03.2011 г. на ВНД Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на Т.Д.Д. - Началник Сектор “СОД”, отдел “Охранителна полиция” при ОД на МВР – Сливен, категория “В” е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от една година, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 227 ал. 1 т. 6 и ал. 2 от ППЗМВР, във вр. с чл. 224 ал. 2 т. 3 от ЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде санкциониран с по – тежко дисциплинарно наказание.
152 Административно дело No 92/2011 Други административни дела РЕМАТ ЕООД НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.7.2011г., в законна сила от 11.8.2011г.
Решение № 64/18.07.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-27-753/30.03.2011г. на Началника на Областен отдел „КД – ДАИ” гр. Сливен, с която е приложена принудителна административна мярка по чл.106а, ал.1, т.1, ал.2, т.1 и т.4 от ЗАвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
153 Административно дело No 95/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.7.2011г., в законна сила от 6.7.2011г.
ОПР. / 06.07.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.С. с ЕГН: **********,***, подадена срещу Заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 95 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
154 Административно дело No 96/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Г.Ч.,
А.П.Ч.,
Л.С.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.6.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Ч. и А.П.Ч. *** и жалбата на Л.С.К. ***, против Заповед № РД-11-09-02/17.03.2011 г. на Областен управител на област с административен център Сливен, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, за местност „Плоски рът” в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, обнародвана в ДВ бр.28/05.04.2011 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 96/2011 по описа на Административен съд – Сливен. 
155 Административно дело No 97/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.6.2011г., в законна сила от 21.6.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 606 от 31.03.2011 г. на Общински съвет – Котел, с което не е дадено съгласие за произвеждане на местен референдум за отделяне на с. Нейково от Община Котел и присъединяването му към Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. 
156 Административно дело No 98/2011 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.Д.И. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.10.2011г., в законна сила от 3.11.2011г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите с адрес: гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 52, да заплати на Т.Д.И. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Нова Загора, ул. “Проф. М. Балкански” № 134 А, следните суми: Сумата от 1957,67 / хиляда деветстотин петдесет и седем лева и шестдесет и седем стотинки / лева, представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за периода от 24.08.2009 г. до 24.06.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 20.04.2011 г. до окончателното й изплащане; и Сумата от 830 / осемстотин и тридесет / лева, представляваща разноски по делото.
157 Административно дело No 99/2011 Установителни искове ОБЩИНА ТРОЯН ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2011г., в законна сила от 14.7.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Община Троян, пл. “Възраждане” № 1, представлявана от Кмета на Общината Минко Акимов, чрез адв. Б.Д., Ловешка адвокатска колегия, адвокатско дружество “Димова, Д.”***, оф. 4, подадена против Общинска служба по земеделие гр. Сливен, с която ищецът моли съда да постанови решение по реда на чл. 128, ал. 2 от АПК, с което да приеме за установено по отношение на ОС “ЗГ” гр. Сливен, че същата не е извършила прехвърляне на боновата наличност по Удостоверения за притежаване на поименни компенсационни бонове от 27.02.2001 г. с № №: 1458102 с равностойност 1526 лева; 1458103 за 1169 лева; 1458104 за 23 лева; 1458105 за 494 лева; 1458106 за 654 лева; 1458107 за 592 лева; 1458108 за 662 лева; 1458109 за 393 лева; 1458110 за 183 лева; 1458111 за 231 лева; 1458112 за 292 лева; 1458127 за 2976 лева; 1458128 за 130 лева; 1458113 за 183 лева; 1458114 за 907 лева; 1458115 за 881 лева; 1458116 за 333 лева; 1458117 за 334 лева; 1458118 за 2213 лева; 1458119 за 110 лева; 1458120 за 146 лева; 1458121 за 554 лева; 1458122 за 2335 лева; 1458123 за 588 лева; 1458124 за 981 лева; 1458125 за 760 лева и 1458126 с равностойност 370 лева, за плащане чрез ОС “ЗГ” гр. Сливен по приватизационни договори от 19.03.1999 г. и 15.09.1999 г., сключени между Община Троян и “Търговия Троян 98” АД гр. Троян за продажба на общо 51 % от акциите на “Търговия Троян” АД гр. Троян, и връща исковата молба на подателя й Община Троян. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 99 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
158 Административно дело No 100/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Ж.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.8.2011г., в законна сила от 23.8.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Ж.Х. *** Заповед № РД-18-54/25.08.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ичера, общ.Сливен, в частта за заснетите кадастрални граници и обекти в имот с идентификатор № 32915.501.411 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.Изпраща преписката на административния орган за произнасяне, съобразно дадените указания по прилагане и тълкуване на закона. ОСЪЖДА Агенция по Геодезия, картография и кадастър гр. София да заплати в полза на П.Ж.Х. ***, ЕГН **********. сумата от 50 (петдесет) лева, представляващи съдебно- деловодни разноски. 
159 Административно дело No 107/2011 Дела по КСО К.М.Г. ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.6.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
Решение № 62 / 28.06.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.Г.,*** против Решение № 6/31.03.2011 г. на директора на РУ”Социално осигуряване” - Сливен, с което е отхвърлена жалбата на К.М.Г. против Разпореждане № МП-11375 от 14.12.2010 г. издадено от ръководителя по пенсионно осигуряване, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като НЕОСНОВАТЕЛНА:
160 Административно дело No 109/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ НАЧАЛНИК СЕКТОР СЛИВЕН ПРИ РДНСК- ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.6.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
Определение от 22.06.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на "Мобилтел" ЕАД, гр.София, със седалище на управление гр. София, ул. "Кукуш" № 1, подадена ото Ц.В.Б., в качеството й на упълномощено лице, срещу покана изх. № ДК -05-22-00-208/19.04.2011 г. за доброволно изпълнение, издадена от Началник сектор - Сливен при РДНСК - Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 109/2011 година по описа на Административен съд - Сливен.
161 Административно дело No 110/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ НАЧАЛНИК СЕКТОР СЛИВЕН ПРИ РДНСК- ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 23.6.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
Определение от 23.06.2011 г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на „Мобилтел” ЕАД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш” № 1, подадена от Ц.В.Б. в качеството й на упълномощено лице срещу Покана изх. № ДК-05-22-00-206/19.04.2011г. за доброволно изпълнение издадена от Началник сектор – Сливен при РДНСК – Югоизточен район.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 110/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  
162 Административно дело No 111/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ НАЧАЛНИК СЕКТОР СЛИВЕН ПРИ РДНСК- ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.6.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
ОПР. / 22.06.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на „Мобилтел” ЕАД, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кукуш” № 1, подадено от Ц.В.Б., в качеството й на упълномощено лице, срещу покана изх. № ДК-05-22-00-204/19.04.2011г. за доброволно изпълнение издадена от Началник сектор – Сливен при РДНСК – Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 111/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  
163 Административно дело No 112/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Ж.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.8.2011г., в законна сила от 18.8.2011г.
Решение № 79/18.08.2011 г . - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Ж.К. с ЕГН: **********, с адрес:***, подадена против Заповед № ДК-10-ЮИР-27 от 28.03.2011 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалба с Вх. № НЗ-110-00-788 от 04.10.2010 г., подадена от К.Ж.К. против Разрешение за строеж № 104 от 30.08.2010 г., издадено от Главния архитект на Община Нова Загора, за извършването на “Основен ремонт на жилищна сграда” в УПИ ХV-2095, кв. 91 по плана на гр. Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.Ж.К. с ЕГН: **********, с адрес:***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
164 Административно дело No 113/2011 Други административни дела Г.С. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.6.2011г., в законна сила от 3.6.2011г.
Решение № 53 / 03.06.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С. родена на *** год., гражданка на Армения, с адрес по регистрационен лист: гр. Нова Загора, ул. „Стефан Караджа” № 38, подадена против Решение № УП-2 от 21.04.2011 год. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците /ДАБ/ при Министерски съвет /МС/, Регистрационно-приемателен център за бежанци /РПЦБ/ - с. Баня, община Нова Загора, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
165 Административно дело No 114/2011 Други административни дела С.Н.С.К. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.6.2011г., в законна сила от 3.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Амир Н.С.К., гражданин на Иран, с адрес ***, РПЦ при ДАБ, срещу Решение № УП – 1 от 14.04.2011 г. на интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 70 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 13 ал. 1 т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
166 Административно дело No 115/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Х.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 1.12.2011г.
Решение № 96 / 26.10.2011 г. - Отхвърля жалбата на В.Х.Ш., ЕГН ********** *** против Заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Пандар бунар” и „Кантона” в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, като неоснователна. Осъжда В.Х.Ш., ЕГН ********** ***, да заплати на Областна администрация Сливен направени по делото разноски в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). 
167 Административно дело No 118/2011 Други административни дела М.Д.С. КМЕТ НА КМЕТСТВО Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 25.8.2011г.
Решение № 75/03.08.2011 г. - ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на кметство село Жельо войвода, община Сливен, обективиран в писмо изх. № 57 / 24.02.2011г., с който на М.Д.С. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Добри Иванов Дотков, починал на 24.06.1959 г., акт за смърт № 21/24.06.1959 г.  ВРЪЩА преписката на Кмета на кметство село Жельо войвода, община Сливен за произнасяне по молбата на М.Д.С. за издаване на удостоверение за наследници в едномесечен срок от влизане на решението в сила. 
168 Административно дело No 119/2011 Други административни дела ЕТ ВАНЯ ТРИФОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА УПРАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ НЗ ЕООД НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2011г., в законна сила от 13.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Ваня Трифонова Желязкова” с адрес на управление: гр. Нова Загора, жк “Загоре” бл. 13, вх. “Б”, ап. 22, подадена против Заповед № 8 от 04.05.2011 г. на Управителя на “Общински пазари-НЗ” ЕООД – Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 119 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
169 Административно дело No 120/2011 Дела по ЗОС С.С.Ш. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.6.2011г., в законна сила от 28.6.2011г.
Решение № 65 / 28.06.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-246/30.03.2011 год. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 21, ал. 1 и чл.25, ал.2 от ЗОС, с която е наредено да се отчуждят 6 кв.м. земя представляваща част от ПИ № 67338.555.166 целият с площ от 130 кв.м. находящ се на ул.”Пушкин” по плана на кв.”Ново село”, при граници на имота: ПИ № 67338.338.51, ПИ № 67338.555.21, ПИ № 67338.557.22 и ПИ № 67338.555.165, собственост на С.С.Ш., за общински нужди – изграждане на обект публична общинска собственост – улица-тупик от о.т. 1548 до о.т. 1549” гр.Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Х.А.Х. ***  
170 Административно дело No 121/2011 Други административни дела Ц.В.Л. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 19.5.2011г., в законна сила от 7.6.2011г.
ОПР. / 19.05.2011 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Ц.В. Ламбова, ЕГН **********,*** против Решение № 9 по Протокол от 13.03.2009 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията към Община град Сливен, с което е приет за обявяване проект за ЧИ на ПУП в част ПР за УПИ ІІ-121, ІІІ-120, ІV-120, ХVІІ-120, ХVІІІ-121, ХХІ-123 и ХХІІ-120 в кв.21 по плана на с.Тополчане, община Сливен. Прекратява производството по адм. д. № 121/2011 г. по описа на АдмС Сливен. 
171 Административно дело No 122/2011 Дела по чл. 304 АПК Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Разпореждане от 12.7.2011г., в законна сила от 11.10.2011г.
Налага на Кмета на Община Сливен санкция по чл. 304 ал. 1 от АПК глоба вразмер на 200 лв. за неизпълнение на Определение № 81 от 17.02.2011 год. по адм.дело № 312/2010 год. по описа на Административен съд Сливен.
172 Административно дело No 123/2011 Други административни дела ЕТ ВАНЯ ТРИФОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА УПРАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ НЗ ЕООД НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.6.2011г., в законна сила от 28.6.2011г.
Определение от 14.06.2011г - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "В. Трифонова Желязков", представлявано от В. Трифонова Ж., с адрес на управление гр. Нова Загора, ж.к. "Загоре", бл. 13, вх. Б, ап. 22, подадена срещу Заповед № 8 от 04.05.2011 г. на управителя на "Общински пазари-НЗ" ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело№ 123/2011 година по описа на Административен съд - Сливен.
173 Административно дело No 124/2011 Други административни дела М.Н.В.С. ВНД ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 9.8.2011г., в законна сила от 1.9.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д. №124/ 2011 г. на Административен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №124/ 2011 г. на Административен съд Сливен. 
174 Административно дело No 131/2011 Дела по КСО М.Д.И. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.7.2011г., в законна сила от 6.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 9/15.04.2011 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата с вх. № К–1744/09.03.2011 г. срещу Разпореждане О-19-999-21-00008827 от 25.02.2011г. издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, с което на М.Д.И. е отказано отпускането на обезщетение по болничен лист № 3010648, серия А-2008г.  ВРЪЩА преписката на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен за постановяване на ново решение при спазване на указанията в настоящите мотиви. 
175 Административно дело No 138/2011 Други административни дела И.П.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.6.2011г., в законна сила от 29.6.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.П.И., областен координатор на ПП “Атака” Сливен срещу Решение № 1207 от 07.04.2011 г. на Общински съвет Сливен, с което е прието да се извърши продажба на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Жельо войвода, както следва: ПИ № № 000400, 000403, 000404 и 000405 в м. “Герена”, с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия.   Прекратява производството по административно дело № 138/2011 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.  
176 Административно дело No 143/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Т.Й. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.6.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата С.Г.Т. – Й. ***, лично и като представляващ Инициативен комитет “Свобода” срещу Разрешение за строеж № 229/17.12.2008 г. на Главния архитект на Община Нова Загора, с което е разрешено на Община Нова Загора да извърши строеж “Реконструкция на Централна пешеходна зона”.   Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 143/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  Препис от настоящото определение да се изпрати на оспорващата С.Г.Т. - Й. и на Началника на РДНСК - Югоизточен район.   
177 Административно дело No 144/2011 Други административни дела Г.М. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.6.2011г., в законна сила от 8.7.2011г.
ОПР. / 28.06.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М. с ЕГН: **********, настоящем в Затвора в гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 144 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
178 Административно дело No 146/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АРМИД ЕООД НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 12.8.2011г., в законна сила от 26.8.2011г.
Определение от 12.08.2011 г . - ПРЕКРАТЯВА административното производство по дело № 146/2011 год., образувано по жалба от "АРМИД" ЕООД гр.Сливен срещу отказ на Началника на СГКК гр.Сливен изх.№ 94-3128-20-10-1275/18.05.2011 год., поради ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА.
179 Административно дело No 150/2011 Дела по чл. 304 АПК Л.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Разпореждане от 5.7.2011г., в законна сила от 20.10.2011г.
Разпореждане от 05.07.2011 г. - НАЛАГА на Кмета на Община Сливен санкция по чл.304 ал.1 от АПК глоба в размер на 200 (двеста) лева за неизпълнение на Решение № 72 от 03.06.2009 г. по адм.дело № 29/2009 г. на АдмС Сливен, Решение № 62 от 28.05.2009 г. по адм.дело № 30 /2009 г. на АдмС Сливен изменено с Решение № 5254 от 22.04.2010 г. по адм.дело № 12864/2009 г. на ВАС; Решение № 63 от 15. 05.2009 г. по адм.дело № 64/2009 г. на АдмС Сливен, Решение № 131 от 07.10.2009 г. по адм.д. № 209/2009 г. по описа на АдмС Сливен изменено с Решение № 7548 от 07.06.2010 г. по адм.дело № 15456/2009 г. на ВАС и Решение № 165 от 27.11.2009 г. по адм.дело № 218/2009 г. на АдмС Сливен.
180 Административно дело No 151/2011 Други административни дела ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ДРУЖЕСТВО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ С.ТОПОЛЧАНЕ-ТОПОЛИТЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 30.6.2011г., в законна сила от 5.10.2011г.
ОПР.№ 278/30.06.2011 г.- ОТМЕНЯ Разпореждането за предварително изпълнение на Акт за установяване на поблично държавно вземане № 01-2600/3622 от 13.04.2011 г. на Заместни изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" гр.София и прихващане на сумата 58 882, 89 лева от одобрените за изплащане суми по заявление с УИН 20/080610/58701 за кампания 2010 год.
181 Административно дело No 158/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Б.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 24.11.2011г., в законна сила от 2.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. делото № 158/2011 год. по описа на Административен съд гр. Сливен поради оттегляне на жалбата.
182 Административно дело No 162/2011 Други административни дела Д.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 11.7.2011г., в законна сила от 3.8.2011г.
ОПР. / 11.07.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.Д. *** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/24172/13.04.2011г. на Зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 162/2011г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
183 Административно дело No 168/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТАР ФИШ ЕООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.9.2011г., в законна сила от 5.12.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 602/21.06.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а ал. 3 от ЗУТ е наредено да се освободи незаконно държания общински имот, като бъде премахнат павилиона за търговска дейност, собственост на М.Н., представител на “Стар фиш” ЕООД, монтиран в тревната площ на бул. “Христо Ботев”, кв. 519 ЦГЧ по плана на гр. Сливен, върху имот общинска собственост, като е определен срок от седем дни за доброволно премахване на павилиона, при неспазване на който ще се извърши принудително премахване на същия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
184 Административно дело No 169/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АГРОХИМСЕРВИЗ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
Решение № 130/15.11.2011 г . - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агрохимсервиз” ЕООД, представлявано от управителя К.В.К., ЕГН ********** срещу Заповед № РД 15-601/21.06.2011г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ е наредено да се премахне павилион, монтиран в тревната площ на бул.”Христо Ботев”, кв. 519 ЦГЧ по плана на гр.Сливен, върху имот общинска собственост, като неоснователна. ОСЪЖДА Агрохимсервиз” ЕООД, представлявано от управителя К.В.К., ЕГН **********, със седалище и адрес на управление град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 17, ап. 39, ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 350 лв. /триста и петдесет/ лева.  
185 Административно дело No 170/2011 Други административни дела Н.Х.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.7.2011г., в законна сила от 13.10.2011г.
ОПР. / 01.07.2011 г. - ОТМЕНЯ Разпореждането за предварително изпълнение на Акт за установяване на публично-държавно вземане № 01-6500/23951 от 13.04.2011 год. на Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” гр.София и прихващане на сумата 36463, 63 лева от одобрените за изплащане суми по заявление с УИН 20/270510/56048 за кампания 2010 год. ОСЪЖДА Н.Х.К., ЕГН : ********** ***, да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса 
186 Административно дело No 171/2011 Други административни дела С.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.10.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
Решение № 100 / 24.10.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21045 от 09.04.2011 год. издаден от изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който по отношение на С.С.С. *** е установено публично държавно вземане като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 год. с УИН 20/030709/41862 в размер на 2 436,01 лв. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.С. *** сума в размер на 360 (триста е шестдесет) лева представляваща разноски по делото. 
187 Административно дело No 174/2011 Други административни дела К.Д.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 4.7.2011г., в законна сила от 21.7.2011г.
ОПР. / 04.07.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.К. *** срещу Акт за установяване на публично вземане № 01-6500/24089 от 13.04.2011г., издаден от Зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, поради неотстраняване на нередовностите в нея.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 174/2011г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
188 Административно дело No 176/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Т.Й.,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СВОБОДА
НАЧАЛНИК СЕКТОР СЛИВЕН ПРИ РДНСК- ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.7.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
ОПР. / 14.07.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Г.Т. - Й. с ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес гр.Нова Загора Сливенска област ул."Васил Левски" № 66 вх.А ет.2 ап.2, лично и като представител на членовете на Инициативен комитет "Свобода" Нова Загора, а именно : Мария Илева Богданова, ЕГН: **********,***, aп. 11; Гергана Петрова Караилиева ЕГН: **********,***; Христо Колев Минчев, ЕГН: **********,***; Таня Колева Динева , ЕГН: ********** ***; Стоил Станков Георгиев, ЕГН: **********,*** Загора и Галя Динева Бинева ЕГН: ********** *** против писмо № H3-72-00-331 от 17.06.2011г. на Началника на сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район, с което е отказал да осъществи контрол относно Разрешение за строеж № 229 от 17.12.2008 г. издадено от главния архитект на Община Нова Загора и започналия въз основа на него строеж „Реконструкция на Централна пешеходна зона" в гр.Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 176/2011 г. по описа на Административен съд Сливен. 
189 Частно административно дело No 177/2011 Частни администр. дела ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.7.2011г., в законна сила от 7.7.2011г.
ОПР./07.07.2011 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен, Дирекция "Събиране" срещу "Евро груп"ЕООД до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 05.09.2011 г. 
190 Административно дело No 180/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Т. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.9.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.
Определение от 26.09.201 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Т.,***, срещу Заповед № ДК-02-ЮИР-119/10.06.2011 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 180/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  
191 Административно дело No 183/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.9.2011г., в законна сила от 10.10.2011г.
Определение от 26.09.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Т.,***, срещу Заповед № ДК-02-ЮИР-117/10.06.2011 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 183/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  
192 Административно дело No 184/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Т. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.10.2011г., в законна сила от 9.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Т., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 118/10.06.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225 ал. 1, във вр. с правомощията по чл. 222 ал. 1 т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД – 13 – 446/01.11.2010 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Навес на лятна градина към заведение за обществено хранене”, находящ се в поземлен имот № 000600, северно от търговски комплекс “Петолъчката”, землището на с. Горно Александрово, Община Сливен, разпоредено е след влизането й в сила, до възложителя на незаконния строеж да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл. 277 от АПК, като при неспазване на този срок да се извърши принудително премахване на незаконния строеж, по възлагане от ДНСК за сметка на извършителя, по реда на чл. 225 ал. 4 от ЗУТ и Наредба № 13/2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Н.А.Т., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК Югоизточен район разноски в общ размер на 300,00 /триста/ лева.   
193 Административно дело No 189/2011 Други административни дела С.Ж.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.9.2011г., в законна сила от 4.10.2011г.
Определение от 26.09.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ж.Я., подадена против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21067 от 09.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 189/2011 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
194 Административно дело No 203/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.И.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 27.7.2011г., в законна сила от 27.7.2011г.
Определение от 27.07.2011 г. - Прекратява производството по адм. д. № 203/2011 г. по описа на административен съд – Сливен. Присъединява адм. д. № 203/2011 г. към адм. д. № 202/2011 г. за съвместно разглеждане.Жалбоподателят по настоящото дело Я.И.Б. ***, да се впише като жалбоподател в списъка на страните по адм. д. 202/2011 г. по описа на административен съд – Сливен.  
195 Административно дело No 204/2011 Други административни дела Г.Г.П. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР. НОВА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
Решение 106/20.10.2011г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.П.,***, ЕГН ********** срещу Отказ за издаване на разрешене за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси рег. № 918к, постановен на 14.06.2011 г. от Началник на РУ "П" - гр. Нова Загора, като неоснователна.
196 Административно дело No 210/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕТ ЗМЕЙ Д ГАНЧО ДЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Д., в качеството му на управител на ЕТ „Змей-Д-Г.Д.”***, подадена чрез адв. И.Д. ***, срещу Мълчалив отказ на Председателя на Общински съвет гр. Сливен да се произнесе по искане вх. № 300-337 от 13.04.2011 г. за предоставяне ползването на земи от общинския поземлен фонд на основание чл. 26 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 46 ППЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
197 Административно дело No 212/2011 Други административни дела РЕК АРТ ЕООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.11.2011г., в законна сила от 2.11.2011г.
Решение № 97/ 02.11.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рек – Арт” ЕООД, ЕИК 119524726 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, улица „Местност Андреева чешма" № 276 против Заповед № РД-15-762 от 21.07.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се премахне рекламно- информационен елемент – LED дисплей, монтиран на бул. „Цар Симеон Велики” и бул. „Братя Миладинови” - югозападно от бензиностанция „Еко” по плана на гр. Сливен, върху имот общинска собственост, както и против Заповед № РД-15-766 от 22.07.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено на „ЕВН България Електроразпределение” АД - гр. Сливен да прекрати доставката на електрическа енергия на рекламно-информационни елементи - LED дисплей монтирани на общински имот, находящи се на бул. „Цар Симеон Велики” и бул. „Цар Освободител” и на бул. „Цар Симеон Велики” и бул. „Братя Миладинови” , като неоснователна. ОСЪЖДА „Рек – Арт” ЕООД, ЕИК 119524726 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, улица „Местност Андреева чешма" № 276, представлявано от управителя Д.И.Б.,*** направените по делото разноски в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).  
198 Административно дело No 213/2011 Други административни дела РЕК АРТ ЕООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.10.2011г., в законна сила от 27.10.2011г.
Р № 105/27.10.2011 г. -ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рек – Арт” ЕООД, представлявано от управителя Д.И.Б. срещу Заповед № РД 15-763/21.07.2011г., с която на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ е наредено да се премахне рекламно-информационен елемент LED ДИСПЛЕЙ, монтиран на бул.”Цар Симеон Велики” и бул.”Цар Освободител” на покривното пространство на сграда представляваща „ Покрит пазар за месо, млечни продукти и риба”, ЦГЧ по плана на гр.Сливен, върху имот общинска собственост, като неоснователна. ОСЪЖДА „Рек – Арт” ЕООД, представлявано от управителя Д.И.Б. със седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Местност Андреева чешма” № 276, ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 150 лв. / сто и петдесет / лева.  
199 Административно дело No 214/2011 Дела по чл. 304 АПК Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Разпореждане от 15.9.2011г., в законна сила от 28.9.2011г.
Разпореждане от 15.09.2011 г . - ОТХВЪРЛЯ молбата на Н.Т.Д. ***, за нагалане на санкция по чл. 304, ал.2 от АПК на Кмета на Община Сливен за неизпълнение на Определение № 81 от 17.02.2011 г. по адм.дело № 312/2010г. по описа на АдмС Сливен като неоснователна.
200 Административно дело No 215/2011 Дела по КСО СМДЛ БИОКОМ 98 ЕООД НОВА ЗАГОРА КОНТРОЛНИЯТ ОРГАН НА НОИ ГЛАВЕН ФИНАНСОВ РЕВИЗОР ПРИ РУСО СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 28.9.2011г., в законна сила от 10.10.2011г.
Определение от 28.09.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СМДЛ „Биоком 98” ЕООД гр.Нова Загора, представлявана от управителя К.Ж.К. против Задължително предписание изх. № Г-19-000-00-00422649/20.07.2011г. на Контролен орган при РУ „СО „ Сливен, поради оттегляне на оспорения акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 215 /2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА РУ „СО” СЛИВЕН да заплати на СМДЛ „Биоком 98” ЕООД гр.Нова Загора, ЕИК 119075053, представлявана от управителя К.Ж.К., седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ул.”Петко Енев” № 11, съдебноделоводни разноски в размер на 50 /петдсет/ лв. 
201 Административно дело No 217/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТД ЖИМ ООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД „Жим” ООД, ЕИК 119509181, със седалище и адрес на управление: с. Глуфишево, област Сливен против Заповед № ДК-02-ЮИР-135 от 08.07.2011 г. на Началника на РДНСК, Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 217/2011 г. на Административен съд - Сливен. 
202 Административно дело No 221/2011 Други административни дела Ж.Ж.Б.,
И.Д.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.8.2011г., в законна сила от 11.8.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.Б. и И.Д.И.- и двамата със съдебен адрес:***, подадена против обективираната в Писмо Изх. № 5602-2 от 09.08.2011 г. на Кмета на Община Сливен Забрана за провеждане на протестен митинг на местната организация на ВМРО-НИЕ, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Ж.Ж.Б. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. “Малина” № 9, и И.Д.И. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. “Булаир” № 41, вх. “Б”, ет. 2, ап. 5, да заплатят по сметка на Административен съд - Сливен, държавна такса в размер на 10 / десет / лева. 
203 Административно дело No 222/2011 Дела по КСО Е МИРОЛИО ЕАД СЛИВЕН ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.11.2011г., в законна сила от 18.11.2011г.
Определение от 07.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от “Е. Миролио” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, Индустриална зона, ЕИК 119603547, представлявано от Г.Р. срещу Решение № 14/15.07.2011 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Разпореждане № 829/26.05.2011 г. на Началник отдел “КПК” при РУ “СО” – Сливен в частта му, с която е постановено събиране на неправилно изплатени от осигурителя обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане на Дияна Неделчева Събева, Силвия Станчева Колева, Митка Христова Савова и Нанка Димитрова Петрова.  ОТМЕНЯ свое протоколно определение, държано в о.с.з. на 11.10.2011 г., с което е допуснато извършване на съдебно – счетоводна експертиза. ОТМЕНЯ свое протоколно определение, държано в о.с.з. на 11.10.2011 г., с което е насрочено следващо с.з. за 08.11.2011 г. от 13.30 часа и заличава датата на с.з. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222/2011 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА РУ “Социално осигуряване” гр. Сливен да заплати на “Е. Миролио” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, Индустриална зона, ЕИК 119603547, представлявано от Г.Р. разноски в общ размер 200,00 /двеста/ лева.  
204 Административно дело No 223/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПК ПОДЕМ С.БЛАТЕЦ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 28.11.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
Определение от 28.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПК" Подем" с.Блатец, представлявана от К.П.Р. против Заповед № РД-15-833/02.08.2011г. на Кмет на Община Сливен, с която е наредено премахване на собствен рекламно-информационен елемент - РИЕ, монтиран в ПИ № 000042, местност Мараша", землище на с.Горно Александрово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 223 /2011 г. по описа на Административен съд гр.Сливен поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия. 
205 Административно дело No 225/2011 Други административни дела В.У. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.11.2011г., в законна сила от 13.12.2011г.
ОПР. / 03.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.У., гражданка на РМолдова със статут на продължително пребиваващ в РБългария, ЛНЧ 1001434140, с адрес гр. Сливен, ул. “Харкан” № 86Б ап. 2 срещу Директора на РЗОК – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 225/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
206 Административно дело No 232/2011 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН,
РЗОК ГР. СЛИВЕН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 13.9.2011г., в законна сила от 2.11.2011г.
Определение от 13.09.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „ Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен, представлявано от П.П., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” № 5 срещу писмо изх. № 2902-5/10.08.2011г. на Директор на РЗОК Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 232/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
207 Административно дело No 236/2011 Други административни дела С.Г.Т.Й.,
М.И.Б.,
Г.П.К.,
Х.К.М.,
Т.К.Д.,
С.С.Г.,
Г.Д.Б.,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СВОБОДА
НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР СЛИВЕН ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.11.2011г., в законна сила от 26.11.2011г.
Решение № 110 / 07.11.2011 г. - ОТМЕНЯ отказа на Началник на сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район, обективиран в Решение за отказ на достъп до обществена информация № 1 от 27.07.2011, да предостави на С.Г.Т.-Й., пълномощник на Инициативен комитет „Свобода” гр. Нова Загора достъп до обществена информация по заявление вх. № НЗ-72-00-621/13.07.2011 г.  ВРЪЩА административната преписка на Началник на сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район за ново произнасяне по заявление вх. № НЗ-72-00-621/13.07.2011 г. на С.Г.Т.-Й., пълномощник на Инициативен комитет „Свобода” гр. Нова Загора, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. 
208 Административно дело No 239/2011 Други административни дела К.С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.8.2011г., в законна сила от 15.9.2011г.
Определение от 25.08.2011 г . - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.С.И., ЕГН ********** *** Загора за спиране на допуснато предварително изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32152 от 25.07.2011 год. на Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” гр. София като недопустимо.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 239/2011г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА К.С.И. , ЕГН ********** *** Загора да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса. 
209 Административно дело No 243/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.Й.К.,
Й.В.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН,
М.М.К.,
В.С.К.
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от З.Й.К. и Й.В.К. ***, против Заповед № РД-15-830 от 01.08.2011 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на ПУП в част – план за регулация за УПИ ХХІІ-49 в кв. 3 по плана на с. Мечкарево, община Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 243/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
210 Частно административно дело No 246/2011 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт В.П.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 3.9.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
Определение от 03.09.2011 г. - СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № РД 15-926/2011г., издадено от Кмета на Община Сливен до приключване на производството по адм. дело № 246/2011 год. по описа на Административен съд – гр. Сливен. ОСЪЖДА В.П.Б.,*** да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса. 
211 Частно административно дело No 247/2011 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт В.П.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 3.9.2011г., в законна сила от 15.9.2011г.
Определение от 03.09.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД 15-844/04.08.2011 год., издадена от Кмета на Община Сливен като неоснователно.  ОСЪЖДА В.П.Б.,*** да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса.
212 Административно дело No 256/2011 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.9.2011г., в законна сила от 14.11.2011г.
Определение от 20.09.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура – Сливен против Решение № 1371 от 19.08.2011 г. на Общински съвет Сливен по протокол № 52 от заседание на Общински съвет Сливен, проведено на същата дата.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/2011 година по описа на Административен съд Сливен.  
213 Административно дело No 258/2011 Други административни дела М.М.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 30.11.2011г., в законна сила от 7.12.2011г.
С определение постановено в открито съдебно заседание проведено на 30.11.2011 г. съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 258/2011 г. по описа на Административен съд - Сливен. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Сливен за произнасяне по компетентност. 
214 Административно дело No 259/2011 Дела по ЗМСМА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 15.9.2011г., в законна сила от 15.9.2011г.
Прекратява делотоОпределение от 15.09.2011 г. - Прекратява производството по адм. д. № 259/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. Присъединява материалите, приложени към адм. д. № 259/2011 г. към адм. д. № 256/2011 г.
215 Административно дело No 262/2011 Други административни дела В.Т.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.9.2011г., в законна сила от 10.10.2011г.
Определение от 17.09.2011 г . - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.Д.,*** срещу Уведомително писмо изх. № 01-6500/30551 от 06.07.2011 г. за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания, издадено от заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 262/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
216 Административно дело No 269/2011 Дела по ЗОС Д.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.11.2011г., в законна сила от 10.12.2011г.
Р Е Ш И:  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.И.,*** срещу Заповед № РД – 15 – 995 от 12.09.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65 ал. 1 от Закона за общинската собственост е наредено да се изземе принудително от Д.Г.И. общинско жилище на адрес ***, като НЕОСНОВАТЕЛНА. 
217 Административно дело No 270/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.В.Л.,
И.Д.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.11.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.
Определение от 01.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите подадени от Ц.В.Л. *** и И.Д.Б. ***, против Заповед № РД-15-970 от 03.09.2011 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменението на ПУП само в част план за регулация на УПИ ІІ-121, ІІІ-120, ІV-120, ХVІІ-120, ХVІІІ-121 и ХХІІ-120 в кв. 21 по плана на с. Тополчане, общ. Сливен, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 270/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен 
218 Административно дело No 271/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.9.2011г., в законна сила от 27.9.2011г.
Прекратява делотоОПР. / 27.09.2011 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 271/2011 год. по описа на Административен съд гр. Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 271/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен към адм.д. № 270/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен за разглеждане на постъпилата жалба срещу Заповед № РД-15-970 от 03.09.2011 год. на Кмета на Община Сливен.
219 Административно дело No 279/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 29.9.2011г., в законна сила от 21.10.2011г.
Определение от 29.09.2011 г . - Оставя без разглеждане молбата на Р.Д. *** относно поправка на допуснати грешки в Заповед № КД-14-20-563 от 15.09.2011 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Сливен. Прекратява производството по адм. д. № 279/2011 г. по описа на АдмС Сливен. Изпраща преписката по компетентност на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Сливен, който да се произнесе по молбата. 
220 Административно дело No 280/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.К.Х. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
Прекратява делотоОПР. / 25.10.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.Х. *** срещу изричния отказ на СГКК гр.Сливен да разгледа по същество отправено до нея искане за служебно изменение в КК и КР съгласно чл.58, ал.1, т.2, предл.ІІ от Наредба № 3/2005 год., след като информацията за настъпилите промени е получена служебно по реда на чл.56, ал.1 във връзка с чл.52, ал.1 от ЗКИР и издаване на скици на поземлени имоти собственост на ТД „Геостройинженеринг” ЕООД гр.Хасково, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 280/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
221 Административно дело No 283/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИМИ ООД СЛИВЕН НАЧАЛНИК СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 24.10.2011г., в законна сила от 3.11.2011г.
Определение от 24.10.2011 г.- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рими” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Неофит Бозвели” № 38, представлявано от управителя К.Д.М., подадена чрез адв. Даниел Петров Петров – АК Сливен, с адрес за призоваване: гр. Сливен, ул. „Добри Чинтулов” № 6, против Заповед № КД-14-20-463/03.09.2007 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на землището на гр. Сливен, издадена от Началника на Служба по кадастъра – Сливен, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 283/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен.   -
222 Административно дело No 287/2011 Дела по ЗОС С.Г.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 31.10.2011г., в законна сила от 12.12.2011г.
Определение от 31.10.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Г.С. *** против Заповед № 642/17.09.2011г. на Кмет на Община Нова Загора, с която е определен за купувач на общински недвижим имот – земеделска земя с № 000400 – временно неизползваема нива, с площ 3 дка, ІV категория в землището на с.Радево, община Нова Загора участника в проведения на 14.09.2011г. търг - Милен Динев Минчев, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287 /2011 г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
223 Административно дело No 289/2011 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.10.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
Определение от 25.10.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ ”Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” гр.Варна, представлявано от Председателя на Управителния съвет Юлиян Чолаков срещу мълчалив отказ по т.1 от заявление вх.№ 1767/16.06.2011г. за предоставяне на обществена информация от Административен съд Стара Загора като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 289/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
224 Административно дело No 294/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.И.Щ. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.12.2011г., в законна сила от 7.12.2011г.
Решение № 154 / 07.12.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.И.Щ., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-02-ЮИР-175 от 20.09.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Тухлен зид и навес”, намиращ се в поземлен имот Х-6528, кв. 321 по плана на кв. “Република”, гр. Сливен с административен адрес: ул. “Калето” № 4, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Щ.И.Щ., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) представляващи разноски по делото. 
225 Административно дело No 297/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Я.Д.,
Х.Я.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 21.11.2011г., в законна сила от 6.12.2011г.
Определение от 21.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Я.Д. и Х.Я.Д. ***, подадена срещу Заповед № РД-17-427 от 07.10.2011 г. на Кмета на община Котел.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 297/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
226 Административно дело No 298/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
Решение № 131 / 10.11.2011 г. - Потвърждава Решение № 0010853 от 25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Сливен, с което е обявила за избран за кмет на кметство с.Горно Александрово, община Сливен, област Сливен П.Н.К., ЕГН **********, като законосъобразно. Осъжда ПП ”ГЕРБ”, вписана по ф.дело № 1545/2007 г. на СГС, представлявана от Б.М.Б.,***, пл.”България” № 1,НДК, адм.сграда, ет. 17 тел. 02/4901313, факс 02/4900951 e-mail: pr@gerb.bg да заплати на Местна коалиция ”Съюз за Сливен” представлявана от Р.Д.Р., с адрес за призоваване гр.Сливен, пл.”Хаджи Димитър” № 3, ет.2 тел. 0893665912, 0888206424, email: sayuz.za.sliven@gmail.com сумата от 100 лв. (сто лева) направени по делото разноски. 
227 Административно дело No 299/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП В.И.И.,
ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ,
С.Г.Т.Й.,
М.Д.Д.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
Решение № 135 / 18.11.2011 г. - Потвърждава Решение от 24.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Нова Загора, относно избора на общински съветници в Община Нова Загора на местните избори проведени на 23.10.2011 г., като законосъобразно.
228 Административно дело No 301/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.К.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.11.2011г., в законна сила от 9.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К.Г., с ЕГН **********,*** против Решение № 457 – МИ от 25.10.2011 г. на ОИК – Сливен за определяне на изборния резултат относно избиране на кмет на Кметство село Самуилово, общ. Сливен на проведените на 23.10.2011 г. местни избори като НЕДОПУСТИМА.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.К.Г., с ЕГН **********,*** за спиране изпълнението на Решение № 457 – МИ от 25.10.2011 г. на ОИК – Сливен за определяне на изборния резултат относно избиране на кмет на Кметство село Самуилово, общ. Сливен на проведените на 23.10.2011 г. местни избори като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 301/2011 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. 
229 Административно дело No 302/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП С.М.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.11.2011г., в законна сила от 9.11.2011г.
Определение от 01.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.М.С., ЕГН ********** ***, срещу Решение № 453 – МИ от 25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.М.С., ЕГН ********** ***, за спиране изпълнението на Решение № 453 – МИ от 25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 302/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
230 Административно дело No 303/2011 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 13.12.2011г., в законна сила от 27.12.2011г.
Съгласно протоколно определение от 13.12.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД -11-16-13/31.10.2011 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 303/2011 г. по описа на Административен съд - Сливен, поради липса на предмет.
231 Административно дело No 304/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП С.А.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Г., с ЕГН **********,*** Загора против Решение на ОИК гр. Нова Загора за обявяване на резултатите от изборите за местна власт, проведени на 23.10.2011 г. в с. Езеро, общ. Нова Загора като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 304/2011 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. 
232 Административно дело No 305/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП В.Г.Г.,
Б.Р.Р.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 20.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 24.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Твърдица за избиране на общински съветници в Община Твърдица на проведените местни избори на 23.10.2011 г., като законосъобразно. ОСЪЖДА В.Г.Г. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Твърдица, ул. “Нов живот” № 6А-3-5, и Б.Р.Р. с ЕГН: **********, с адрес: с. Бяла паланка, община Твърдица, ул. “Генерал Заимов” № 37, да заплатят на Общинска избирателна комисия Твърдица сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща разноски по делото. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му на страните. 
233 Административно дело No 310/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.11.2011г., в законна сила от 11.11.2011г.
СЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 310/2011 год. с производството по адм.д. № 300/2011 год. като съединеното производство ще се води под № 300/2011 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
234 Административно дело No 314/2011 Други административни дела М.Н.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н. Ал – Касем, роден на *** г., палестинец без гражданство, лично и със съгласието на неговата майка У.А. Салим срещу Решение № УП – 4 от 02.09.2011 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 70 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 13 ал. 1 т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
235 Административно дело No 315/2011 Други административни дела У.А.С.,
О.Н.А.
ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 22.11.2011г.
Решение № 145/22.11.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на У.А.С. родена на *** год. ЛНЧ 7000042845, палестинка без гражданство и О.Н.А. роден на *** год. с ЛНЧ 7000042889 чрез майка му и законна представителка У.А.С. срещу Решение № УП – 3 от 02.09.2011 год. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата и за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
236 Административно дело No 318/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП С.А.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.11.2011г., в законна сила от 22.12.2011г.
Решение № 140/21.11.2011 г. - ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН изборът на Т.П.Н., подкрепен от ПП „ БСП” за кмет на кметство с. Езеро, община Нова Загора, обявен с решение № 0011145 от 31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Нова Загора.
237 Административно дело No 321/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
Решение № 147/21.11.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 517 – МИ /01.11.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен, с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Тополчане, Община Сливен на втори тур В.Г.К. с ЕГН **********, издигнат от ПП “ГЕРБ”, получила 654 действителни гласове.  ОСЪЖДА Местна коалиция “Съюз за Сливен”, представлявана от Р.Д.Р.,***, пл. “Хаджи Димитър” № 2, етаж ІІ, Бизнес център да заплати на ПП “ГЕРБ” разноски в размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева. 
238 Административно дело No 322/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП МЕСТНА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.11.2011г., в законна сила от 5.12.2011г.
Решение № 148/24.11.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 505-МИ/1.11.2011г. на Общинската избирателна комисия – Сливен, с което е обявила за избран за Кмет на Кметство с. Драгоданово, община Сливен С.Ж.П. с ЕГН **********, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
239 Административно дело No 323/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.Р.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
Решение № 132/15.11.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 0011150/31.10.2011г. на Общинската избирателна комисия – Нова Загора, с което е обявила за избран за кмет на кметство с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен И.Г.М., ЕГН **********, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
240 Административно дело No 324/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП И.И.Ж. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.11.2011г., в законна сила от 2.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 0011066 от 31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Сливен, с което е обявен за избран за Кмет на Кметство с. Трапоклово, община Сливен, област Сливен, на втори тур К.А.К. с ЕГН: **********, издигнат от ПП “БСП”, като законосъобразно. ОСЪЖДА И.И.Ж. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Трапоклово, община Сливен, да заплати на К.А.К. с ЕГН: **********,***, сумата от 200 / двеста / лева, представляваща разноски по делото. 
241 Административно дело No 325/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
Решение № 138/201.11.2011 г. - Потвърждава Решение № 0011142 от 31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Нова Загора, с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Омарчево, общ. Нова Загора Г.Д.Г., ЕГН **********, издигнат от ПП „Герб, като законосъобразно.
242 Административно дело No 326/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП В.И.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.11.2011г., в законна сила от 21.11.2011г.
ОПР. / 07.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СД -01-01-2766/07.11.2011г. на В.И. ***, кандидат за общински съветник от „Земеделски народен съюз” против Решение от 24.10.2011г. на ОИК Нова Загора за обявяване на рзултатите от изборите за общински съветници на 23.10.2011г., поради недопустимост. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 326/2011г. по описа на Административен съд Сливен.
243 Административно дело No 327/2011 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.11.2011г., в законна сила от 14.12.2011г.
Определение от 30.11.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. *** относно изпращане на оценка от Областен управител на област Сливен по ЗОСОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 327 /2011г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
244 Административно дело No 329/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.Т.К. ОИК НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
Решение № 142/23.11.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.К. *** срещу Решение № 0011152 от 31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, с което е обявен за избран за кмет на кметство на с.Кортен, общ.Нова Загора И.И.И., като НЕОСНОВАТЕЛНА ПОТВЪРЖДАВА Решение № 0011152 от 31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, с което е обявен за избран за кмет на кметство на с.Кортен, общ.Нова Загора И.И.И., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОСЪЖДА М.Т.К. ЕГН ********** *** Загора да заплати на И.И.И. ЕГН ********** разноски представляващи адвокатски хонорар в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
245 Административно дело No 330/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП И.П.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.11.2011г., в законна сила от 24.11.2011г.
Определение от 14.11.2011г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Политическа партия “Атака”, представлявана от И.П.И. с ЕГН **********, изпратена по компетентност от ЦИК, относно проведените избори за кмет на Кметство село Бяла, общ.Сливен на първи тур на 23.10.2011 г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 330/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
246 Административно дело No 339/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.12.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
Определение от 12.12.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.С.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес *** 19-Г-16 и настоящ адрес с.Стоил войвода, община Нова Загора, против Заповед № 750 от 25.10.2011 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 339/2011 г. по описа на Административен съд Сливен. 
247 Административно дело No 341/2011 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 5.12.2011г., в законна сила от 19.12.2011г.
Определение от 05.12.2011г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***, подадена срещу изпращане на оценка от Областен управител на Област Сливен по ЗОСОИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 341/2011 година по описа на Административен съд Сливен. 
248 Административно дело No 342/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП В.Т.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.12.2011г., в законна сила от 29.12.2011г.
Решение № 174/21.12.2011г. - ПОТВЪРЖАДАВА Решение № 0001637 от 31.10.2011 година на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови за определяне изборните резултати от проведени на втори тур местни избори на 30.10.2011 г. за избиране на кмет на община Братя Даскалови, с което е обявен за избран за кмет на Община Братя Даскалови, И.С.Т., издигнат от ПП „Политическо движение” Социалдемократи”, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА В.Т.С., ЕГН ********** *** да заплати на И.С.Т., ЕГН ********** *** сумата от 900 / деветстотин/ лева, представляващи разноски по делото. 
249 Частно административно дело No 345/2011 Частни администр. дела К.К.П.,
Т.Д.Т.,
ВИОЛА АЕ ООД СЛИВЕН,
Н.Х.Т.,
Ц.Й.Ч.,
А.Й.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.11.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.К.П. ***, Т.Д.Т. ***, „Виола-АЕ” ООД гр.Сливен, Н.Х.Т. ***, Ц.Й.Ч. *** и А.Й.И. *** за постановяване на определение за спиране на строяща се сграда, собственост на „Билдинг” ЕООД гр.Сливен, находяща се в УПИ ІV, кв.316 по плана на ЦГЧ Сливен”, като недопустимо.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 345/2011г. по описа на Административен съд Сливен.  ОСЪЖДА К.К.П. ***, Т.Д.Т. ***, „Виола-АЕ” ООД гр.Сливен, ул.”Славянска” № 3, с управител Е.М., Н.Х.Т. ***, Ц.Й.Ч. *** и А.Й.И. ***, да внесат държавна такса в размер на 50.00 / петдесет/ лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представят по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса 
250 Административно дело No 346/2011 Други административни дела Д.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.12.2011г., в законна сила от 14.12.2011г.
Определение от 01.12.2011 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д., ЕГН **********,***, против акт за установяване на административно нарушение № 132055 от 22.11.2011 г. на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” Информационните технологии и съобщенията към Министерство на транспорта. ПРЕКРАТЯВА като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 346/2011 година по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Началника на Областен Отдел „Контролна дейност – ДАИ”, Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” Информационните технологии и съобщенията към Министерство на транспорта, с адрес: гр. Сливен, бул. “Стефан Караджа” № 1, п.к. 157, за разглеждане и произнасяне по спора. 
251 Административно дело No 364/2011 Други административни дела Д.Х.Д. ВИД НАЧАЛНИК РУП СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.12.2011г., в законна сила от 28.12.2011г.
Определение от 16.12.2011г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба Д.Х.Д. *** и със съдебен адрес гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски” № 1, офис 6, подадена срещу Решение с рег. № 3-157 от 16.11.2011 г. на ВНД Началник РУП – Сливен, с което се отказва издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 364/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
252 Частно КАНД No 229/2010 Наказателни частни касационни производства П.Д.И. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.1.2011г., в законна сила от 28.1.2011г.
ОПР. / 03.01.2011 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх.№ 24430 от 10.11.2010 г. на П.Д.И. подадена по АНД № 1454/2010 г. на СлРС. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 229/2010 год. по описа на Административен съд Сливен. 
253 КАНД No 149/2011 Наказателни касационни производства ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР -1 ЕООД СЛИВЕН НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.6.2011г., в законна сила от 15.6.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258/29.03.2011 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 28/2011 г. по описа на същия съд.
254 КАНД No 159/2011 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР -1 ЕООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.7.2011г., в законна сила от 12.7.2011г.
Решение № 263 / 12.07.2011 г. - ОТМЕНЯ Решение № 277/07.04.2011 год. по НАХД № 31/2011 год. на Районен съд гр.Сливен, като неправилно и незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 20-747/15.12.2010 год. издадено от Директора на РЗОК гр.Сливен, с което на “Дентален център -1” ЕООД гр.Сливен, представлявано от д-р Ж.Г., за нарушение на чл.55, ал.2, т.2, т.3 от ЗЗО вр. чл.26 и чл.29, т.1 и 2 и чл.297, т.2 вр. чл.307, т.2, б”а” от НРД 2010 и чл.3, т.2 от ИД № 200480/01.02.2010 г. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 50 /петдесет/ лв., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
255 КАНД No 183/2011 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР -1 ЕООД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.12.2011г., в законна сила от 30.12.2011г.
Р-361/30.12.2011г.-ОТМЕНЯ Решение № 386/03.05.2011 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 27/2011 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП – 20 -743/15.12.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на “Дентален център – 1 Сливен” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Стефан Караджа” № 2, представлявано от управителя Ж.Г., за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. т. 2 и 3 от ЗЗО, във вр. с чл. 26, чл. 29 т. т. 1 и 2 и чл. 297 т. 2, във вр. с чл. 307 т. 2 б. “а” от НРД 2010 г. и чл. 3 т. 2 от ИД и на основание чл. 105з, ал. 2 и чл. 105а ал. 1 от Закона за здравното осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 50,00 /петдесет/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
256 КАНД No 195/2011 Наказателни касационни производства К.Д.К. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 28.6.2011г., в законна сила от 13.7.2011г.
ОПР. / 28.06.2011 г. - Оставя без разглеждане касационната жалба на К.Д.К., ЕГН ********** ***, против Решение № 406/05.05.2011 г. по АНД № 192/2011 г.на Районен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 195/2011 г.по описа на Административен съд Сливен.