АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 23/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.И.И. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.10.2011г., в законна сила от 23.2.2012г.
Решение № 86 / 10.10.2011 г. - ОТМЕНЯ Отказ изх. № 94-3470-20-10-60 от 15.01.2010 г. на Началник на СГКК гр. Сливен, с който е отказано изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър във връзка с промяна на границите на имот с идентификатор 87031.502.964 по кадастралната карта на с. Ябланово, общ. Котел, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Служба по геодезия картография и кадастър – Сливен да заплати на Х.И.И.,*** сумата от 210 лв. (двеста и десет лева) направени по делото разноски. 
2 Административно дело No 156/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ- СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2011г., в законна сила от 18.4.2012г.
Решение № 15 / 09.03.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-137 от 13.05.2010 г. на Директора на РЗОК, с която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал.4, т.4 от НРД 2006 г. - финансова неустойка на Многопрофилна болница за активно лечение Сливен към ВМА гр.София за констатирано с медицински протокол № РД-13-05-178/03.12.2009 г. нарушение по договор № 200356/30.03.2009 г. , както следва; - За неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм по КП № 145 при 3 бр. ЛИБ анамнезата е непълна и недостатъчно информативна, съставляващо нарушение на чл. 22 от НРД 2006, във връзка с чл.6, ал.1 от закона за лечебните заведения, т. 1.3 от Глава XXVII на Наредба №32 от 30.12.2009г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология" и чл.1, ал.2 от ИД- санкция по чл. 238, ал.4, т.4, от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 540 /петстотин и четиридесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /3 бр.ЛИБ/. - За неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм по КП № 146 при 6 бр. при доказано онкологично заболяване е необходимо да се представят пред онкологичен комитет осигурен от лечебното заведение, което не е спазено, липсва приложен фиш от спешно хистологично изследване - гефрир за уточняване диагноза и обем на операцията, анамнезата е непълна и недостатъчно информативна съставляващо нарушение на чл. 22 от НРД 2006, във връзка с чл.6, ал.1 от закона за лечебните заведения, т. 1.3 от Глава XXVII на Наредба №32 от 30.12.2009г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология, т. 5.7 от Глава XIV на медицински стандарт по Акушерство н гинекология и т. 1 от Въведение на медицински стандарт по „Хирургия", чл.1, ал.2 от ИД - санкция по чл. 238, ал.4, т.4, от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 1080 /хиляда и осемдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /6 бр.ЛИБ/. - За неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм по КП № 147 при 2 бр., липсва приложен фиш от спешно хистологично изследване - гефрир за уточняване диагноза и обем на операцията, анамнезата е непълна и недостатъчно информативна съставляващо нарушение на чл. 22 от НРД 2006, във връзка с чл.6, ал. 1 от закона за лечебните заведения, т. 1.3 от Глава XXVII на Наредба №32 от 30.12.2009г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология, т. 5.7 от Глава XIV на медицински стандарт по Акушерство и гинекология и т. 1 от Въведение на медицински стандарт по „Хирургия", чл.1, ал.2 от ИД - санкция по чл. 238, ал,4, т. 4, от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и брои извършени нарушения /2 бр.ЛИБ/. - За неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм по КП № 149 при 24 бр. ЛИБ анамнезата е непълна и недостатъчно информативна и липсват индикации за спешен прием, съставляващо нарушение на чл. 22 от НРД 2006, във връзка с чл.6, ал. 1 от закона за лечебните заведения, т. 1.3 от Глава XXVII на Наредба №32 от 30.12.2009г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Акушерство и гинекология"и чл. 1, ал.2 и чл.5, т. 1 и 2 от ИД т. 195, т.196.6а) и т.255 от Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 на УС на НЗОК санкция по чл. 238, ал.4, т,4, от НРД 2006 г, - финансова неустойка в размер на 4320 /четири хиляди триста и двадесет / лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /24бр.ЛИБ/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК СЛИВЕН да заплати на Многопрофилна борница за активно лечение Сливен към ВМА гр.София деловодни разноски в размер на 270 /двеста и седемдесет/ лв. 
3 Административно дело No 164/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАПРЕДЪК ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ АД НОВА ЗАГОРА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.3.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
Определение от 15.03.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Напредък пътнически превози” АД – Нова Загора, с адрес гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител” № 1, представлявано от Д.И.П., против Заповед № 394 от 15.05.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ и решение 13 от протокол № 5 от 11.05.2010 г. на ОЕСУТ – Нова Загора е одобрен проекта за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ ХLХІ кв.5 с. Баня - вилна зона. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 164/2010 по описа на Административен съд – Сливен. 
4 Административно дело No 201/2010 Други административни дела МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.4.2011г., в законна сила от 7.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 09 – 947/16.10.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 33/02.09.2009 г. на Арбитражна комисия за разрешаване на медицински спорове гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 33 и Клинична пътека № 194, изразяващо се в: 1/неспазване на диагностично – лечебния алгоритъм, медицинските критерии за дехоспитализация и неспазване изискването за лекуване на придружаващи заболявания и техните усложнения при 2 ЛИБ по КП № 33, е наложена санкция – финансова неустойка в размер на 360,00 лв.; 2/неспазване на медицинския стандарт “Трансфузионна хематология” в 1 ЛИБ по КП № 33 е наложена санкция – финансова неустойка в размер на 180,00 лв. и 3/прием на пациенти при неспазване на индикациите за хоспитализация и извършване на дейностите от лекар, невключен в договора като изпълнител на КП при 19 ЛИБ по КП № 194, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4 т. 4 б. “б” от НРД 2006 г. – финансова неустойка в размер на 3 420,00 /три хиляди четиристотин и двадесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /19 бр. ЛИБ/, В ЧАСТТА, с която за прием на пациенти при неспазване на индикациите за хоспитализация и извършване на дейностите от лекар, невключен в договора като изпълнител на КП при 19 ЛИБ по КП № 194, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4 т. 4 б. “б” от НРД 2006 г. – финансова неустойка в размер на 3 420,00 /три хиляди четиристотин и двадесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /19 бр. ЛИБ/ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на МБАЛ гр. Сливен към ВМА гр. София направените по делото разноски в размер на 1 250,00 /хиляда двеста и петдесет/ лева. 
5 Административно дело No 202/2010 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Е.А.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.11.2011г., в законна сила от 11.12.2012г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция „Земеделие” гр.Сливен с адрес: гр. Сливен, бул. “Цар Освободител” № 1, да заплати на Е.А.Т. с ЕГН: **********, от гр. Сливен, кв. “Оборище” № 69 следните суми: Сумата от 3 260,07 /три хиляди двеста и шестдесет 0,07/ лева, представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за периода от 25.02.2010 г. до 30.09.2010 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 14.07.2011 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 560,00 /петстотин и шестдесет / лева, представляваща разноски по делото.
6 Административно дело No 209/2010 Други административни дела Н.С.Ж. КОМАНДИРА НА 61 ТАНКОВ БАТАЛЬОН ПОДЕЛЕНИЕ 26260 СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.11.2010г., в законна сила от 30.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С. Ж. с ЕГН ********** от гр. Сливен, кв. ”Дружба” бл. 4 вх. В ап. 14 срещу Заповед № 252/25.06.2010 г. на Командира на 61 Танков батальон – поделение 26260 гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.С. Ж. с ЕГН ********** от гр. Сливен, кв. ”Дружба” бл. 4 вх. В ап. 14 да заплати на Поделение 26260 гр. Сливен сумата 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. 
7 Административно дело No 216/2010 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.Х.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 19.1.2012г.
Решение № 177 / 17.12.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 798 от 25.06.2010 г. на Директор ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 5 от ППЗМВР за превишаване на правомощия, на К.Х.К. - гл. инспектор категория В и Началник група „Охрана” в сектор СОД към отдел „ОП” при ОД на МВР Сливен е наложено дисциплинарно наказание – „порицание” за срок от 6 (шест) месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОД на МВР Сливен, адрес: гр. Сливен, ул. "Ген. Скобелев” № 5 да заплати на К.Х.К.,***, ЕГН ********** сумата в размер на 810 (осемстотин и десет) лева, представляваща направени по делото разноски.  
8 Административно дело No 230/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.Й.,
Ц.Д.Й.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.5.2011г., в законна сила от 16.2.2012г.
Решение № 11/12.05.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбите на Венцеслав Д.Й. с ЕГН ********** и Ц.Д.Й. с ЕГН ********** против Заповед № РД-15-669/11.06.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен частичен ПУП с план за регулация и застрояване за НУПИ 2305 и 2306 в кв. 258, м. „Лозарски връх” по плана селищно образувание „Изгрев” – гр. Сливен, като от същите се образуват жилищно-строителни УПИ І 2306 и УПИ І 2305, съгласно съответните линии и надписи на плана за регулация, както и указания начин на застрояване показани на плана за застрояване като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Венцеслав Д.Й. с ЕГН ********** и Ц.Д.Й. с ЕГН ********** да заплатят на Й.Ж.Й. с ЕГН ********** сумата по 75 /седемдесет и пет/ лв. всеки от тях, представляваща направени по делото от Й.Й. разноски.  
9 Административно дело No 244/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Д.Т.Т.,
К.А.П.,
Ц.И.Д.,
Н.С.Ш.,
ГРИФИТ ООД,
П.С.Х.,
ЕТ ШЕВКЕНОВИ - НИКОЛАЙ ШЕВКЕНОВ,
Л.К.И.,
И.И.И.,
МОТОТЕХНИКА СЛИВЕН АД,
ОЛИМПИЯ АУТО АД,
МОБИЛ ГАЗ ООД,
РЕТАЛ БАЛКАН ЕООД СЛИВЕН,
АУТО ДГ ООД СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.8.2011г., в законна сила от 18.5.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Т. ЕГН**********, „Ретал Балкан" ЕООД ЕИК 175182817, Ц.И.Д. с ЕГН **********, К.А.П. с ЕГН **********, ЕТ „Шевкенови - Н.Ш." с ЕИК 829033839 , Л.К.И. с ЕГН **********, И.И. Изетов с ЕГН **********, П.С.Х. с ЕГН **********, „Грифит" ООД с ЕИК 115013182, Н.С.Ш. с ЕГН **********, „МОТОТЕХНИКА СЛИВЕН” АД с ЕИК 829098751, „ОЛИМПИЯ АУТО” АД с БУЛСТАТ 119622608, „МОБИЛ ГАЗ” ООД с БУЛСТАТ 119076066, „АУТО ДГ” ООД Сливен с ЕИК 119534987 срещу чл. 16 ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Т.Т. ЕГН**********, „Ретал Балкан" ЕООД ЕИК 175182817, Ц.И.Д. с ЕГН **********, К.А.П. с ЕГН **********, ЕТ „Шевкенови - Н.Ш." с ЕИК 829033839 , Л.К.И. с ЕГН **********, И.И. Изетов с ЕГН **********, П.С.Х. с ЕГН **********, „Грифит" ООД с ЕИК 115013182, Н.С.Ш. с ЕГН **********, „МОТОТЕХНИКА СЛИВЕН” АД с ЕИК 829098751, „ОЛИМПИЯ АУТО” АД с БУЛСТАТ 119622608, „МОБИЛ ГАЗ” ООД с БУЛСТАТ 119076066, „АУТО ДГ” ООД Сливен с ЕИК 119534987 да заплатят на Общински съвет Сливен сумата 10,72 лева /десет лева и 72 ст./ всеки от тях или общо 150 лв. (сто и петдесет лева), представляващи направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.  
10 Административно дело No 296/2010 Други административни дела ТЕРА ИНВЕСТ ООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2011г., в законна сила от 28.5.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1155/16.09.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е определен размер на дължимата такса битови отпадъци на „Тера инвест” ООД, относно недвижим имот в общ.Сливен, м.”Япраклий”, в частта, с която е определен размер на таксата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва : за 2008 г. за сумата 13 336,87 лв. ; за 2009 г. за сумата 10 887,24 лв. и за 2010 г. за сумата 6 532,35 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Тера инвест” ООД гр.Сливен против Заповед № РД-15-1155/16.09.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е определен размер на дължимата такса битови отпадъци на „Тера инвест” ООД, относно недвижим имот в общ.Сливен, м.”Япраклий”, в останалата част, с която е определен размер на такса за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо за битови отпадъци, както следва: за 2008г. за сумата от 816,54 лв., за 2009 г. за сумата от 8 165,43 лв. и за 2010 г. за сумата от 5 987,98 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА „Тера инвест” ООД гр.Сливен, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.”Индустриален” № 2, Булстат 119523186, да заплати на Община Сливен сумата от 98 лв.( деветдесет и осем лева), представляващи разноски, съобразно отхвърлената част от жалбата.   ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на „Тера инвест” ООД гр.Сливен, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.”Индустриален” № 2, Булстат 119523186, сумата от 34 лв.( тридесет и четири лева), представляващи разноски, съобразно уважената част от жалбата.   
11 Административно дело No 311/2010 Други административни дела В.Т.П. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 32450 С.МОКРЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.6.2011г., в законна сила от 16.7.2012г.
Решение № 49/15.06.2011 год. - ОТМЕНЯ по жалба на В.Т.П. с ЕГН: **********, адрес ***, Заповед № 362 от 27.10.2010 г., издадена от Командира на Поделение 32450 - с. Мокрен, общ.Котел, с която е прекратено правоотношението за военна служба, освободен е от военна служба и е зачислен на военен отчет старшина В.Т.П.. ОСЪЖДА Поделение 32450 с. Мокрен да заплати на В.Т.П. с ЕГН: **********, с адрес:*** разноски по делото в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лв. 
12 Административно дело No 324/2010 Дела по ЗСП М.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.4.2011г., в законна сила от 9.1.2012г.
Решение № 20/01.04.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-0431 от 19.11.2010 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр.Сливен, с която на основание чл. 33, ал.1 и ал.2 от ППЗЗДет. връзка с чл.27, ал.1 и чл.25, ал.1, т.4 от ЗЗДет. е наредено спешно временно настаняване до изясняване на обстоятелствата на детето П.Т.Б. в семейството на П.Г.Ч. *** като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Сливен, да заплати на М.Д.Д., ЕГН ********** *** деловодни разноски в размер на 110 лв. (сто и десет лв.), 
13 Административно дело No 326/2010 Други административни дела С.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2011г., в законна сила от 11.1.2012г.
Решение № 9 / 23.02.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Н., ЕГН ********** против отказ, обективиран в писмо рег.№ 12703 от 12.11.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, да отмени наложената му със заповед № 726/20.06.2007 г. принудителна административна мярка /ПАМ/ “забрана за напускане на Република България”, само по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
14 Административно дело No 331/2010 Други административни дела Н.В.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.2.2011г., в законна сила от 6.3.2012г.
Решение № 4 / 18.02.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № 1401 от 18.11.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, с която на основание чл. 76, т.1 предложение второ от ЗБЛД и е наложена принудителна административна мярка „Забрана за напускане на страната", за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.В.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
15 Административно дело No 334/2010 Дела по ЗМВР М.О.О. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.2.2011г., в законна сила от 24.2.2012г.
Решение № 7 / 07.02.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.О., с ЕГН ********** с адрес *** и със съдебен адрес за призоваване и съобщения гр. Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 32, ет. 1, офис № 4, срещу заповед рег. № 1341 от 05.11.2010 г. на Директора на ОД на МВР, с която : 1. на основание чл.227, ал.1, т.10 от Закона за Министерство на вътрешните работи, във връзка с чл.230, ал.2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина се налага на полицай М.О.О. - категория Е, I степен - старши полицай в Участък „Полиция”, кв. „Шести”, Районно управление „Полиция” – Нова Загора при Областна дирекция на МВР-Сливен дисциплинарно наказание „УВОЛНЕНИЕ”; 2. На основание чл. 245, ал.1, т. 8 от ЗМВР, се ПРЕКРАТЯВА служебното правоотношение с полицай М.О.О. - категория Е, I степен - старши полицай в Участък „Полиция”, кв. „Шести”, Районно управление „Полиция” – Нова Загора при Областна дирекция на МВР-Сливен, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.О.О., с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на ОД на МВР - Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
16 Административно дело No 4/2011 Други административни дела С.И.Б.,
М.И.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.5.2011г., в законна сила от 10.1.2012г.
Решение № 43 / 16.05.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Б. и М.И.Б. *** срещу мълчаливия отказ на кмета на Община Твърдица да издаде заповед за одобряване на ПУП – ПР за УПИ ХІ – 290 и УПИ ХІІ – 290, кв. 30 по плана на с. Бяла паланка, общ. Твърдица, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.И.Б. и М.И.Б. ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Твърдица направените по делото разноски в размер на 240 лв. / Двеста и четиридесет / лева.  ОСЪЖДА С.И.Б. и М.И.Б. ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Х.А.К., К.Ю.К., Р.Х.К., Х.Х.К. и А.Х.К. сумата от 600 /Шестотин/ лева, представляващи направените по делото разноски. 
17 Административно дело No 26/2011 Дела по КСО С.Д.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.5.2011г., в законна сила от 17.1.2012г.
Решение № 37 / 03.05.2011 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1/10.01.2011 г. на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата на С.Д.П., ЕГН **********,*** срещу Разпореждане № О-19-000-00-00356643 от 26.11.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ гр. Сливен, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за бременност по болничен лист № А20082987912. ВРЪЩА преписката на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен за постановяване на ново решение при спазване на указанията в настоящите мотиви. 
18 Административно дело No 27/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДА ЖК БЪЛГАРКА БЛ. 7 ВХ. Е КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.10.2011г., в законна сила от 30.3.2012г.
Решение № 111/31.10.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 299/24.02.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменението на ПУП с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обхвата на УПИ І „За жилищно строителство” в кв. 554 по плана на кв.”Българка” гр. Сливен, като отреждането за УПИ І се допълва със „За жилищно строителство и обществено обслужване”, съгласно направените поправки със зелен и цвят върху плана за регулация, както и допълващото застрояване, показано на плана за застрояване като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Етажните собственици сграда в гр.Сливен, жк. „Българка”, бл.7, вх.Е, представлявани от управителя Н.Д.К. разноски в общ размер 160,00 /сто и шестдесет/ лева. 
19 Административно дело No 29/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.И.С.,
В.Б.Т.,
М.Л.,
М.Д.Х.,
С.Г.К.,
З.Д.К.,
К.Н.И.,
Е.К.Д.,
И.Д.И.,
К.Г.Д.,
В.Д.Ц.,
Ц.Е.К.,
М.Д.Р.,
Б.Д.М.,
Н.С.К.,
Т.Ц.Ц.,
В.С.Х.,
С.Т.В.,
Е.Д.С.,
М.Й.И.,
Р.Б.С.,
А.С.С.,
Ю.П.Е.,
К.П.Н.,
Д.Д.Д.,
Д.Б.К.,
В.Т.М.,
Р.К.П.,
Р.Х.Г.,
Д.Д.К.,
А.С.К.,
А.П.С.,
М.Н.Й.,
Н.Й.П.,
В.М.Т.,
М.Х.К.,
Й.М.Г.,
М.М.,
П.Е.С.,
С.Г.П.,
Д.И.Т.,
В.И.Б.,
С.С.С.,
Д.Т.Г.,
Х.Д.Д.,
А.К.Т.,
Ц.С.К.,
Й.В.К.,
Д.Г.К.,
В.Д.К.,
П.Т.И.,
М.Н.К.,
С.В.Г.,
Н.Х.А.,
В.К.Р.,
Г.Я.З.,
Х.П.А.,
В.А.А.,
С.П.Т.,
С.П.П.,
ЖИВУЩИТЕ В БЛ.58 НА УЛ.ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР ЧРЕЗ МАРИЯ ИВАНОВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ,
ЖИВУЩИТЕ В БЛ.3 НА УЛВЛАДИСЛАВ ОЧКОВ ЧРЕЗ СТОЯНКА ПЕТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.1.2012г., в законна сила от 2.2.2012г.
Решение № 175 / 10.01.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1373/26.11.2010 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено частично изменение на ПУП с план за регулация и план за застрояване за УПИ І „За жилищно строителство, магазини, паркинги и озеленяване” в кв.438 по плана на кв.”Ново село-център” в гр.Сливен, като същият се разделя на пет нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І и УПИ ІІІ „За жилищно строителство”, УПИ ІІ и УПИ V „За озеленяване” и УПИ ІV „За магазини и сграда със смесено предназначение” съгласно направените поправки със зелен и кафяв цвят върху плана за регулация и показания начин на застрояване върху плана за застрояване като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен представлявана от Кмета на Общината да ЗАПЛАТИ на оспорващите, а именно Н.И.С., В.Б.Т., М.Л., М.Д.Х., С.Г.К., З.Д.К., К.Н.И., Е.К.Д.,И.Д.И., К.Г.Д., В.Д.Ц., Ц.Е.К., М.Д.Р., Б.Д.М., Н.С.К., Т.Ц.Ц., В.С.Х., С.Т.В., Е.Д.С., М.Й.И., Р.Б.С., А.С.С., Ю.П. Ефтимов, К.П.Н., Д.Д.Д. и Д.Б.К., В.Т.М., Р.К.П., Р.Х.Г., Д.Д.К., А.С.К., А.П.С., М.Н.Й., Н.Й.П., В.М.Т., М.Х.К., Й.М.Г., М.М., П.Е.С., С.Г.П., Д.И.Т., В.И.Б., С.С.С., Д.Т.Г., Х.Д.Д., А.К.Т., Ц.С.К., Й.В.К., Д.Г.К., В.Д.К., П.Т.И., М.Н.К., С.В.Г., Н.Х.А., В.К.Р., Г.Я.З., Х.П.А., В.А.А., С.П.Т., С.П.П., всички представлявани от адв.Л.А. *** направените по делото разноски в размер на 787, 50 /седемстотин осемдесет и седем цяло и петдесет/ лева.  Решението е постановено при участието на заинтересованите страни И.И.Г., Б.К.К., А.С.Н., Е.М.Ц., Н.С.Г. и П.В.Г., Т.Г.К.-К., К.Б.К., И.С.В., Г.Н.Г., С.С.К., И.С.В., М.А.В., В.К.А., Т.Д.Т., Т.И.С., П.С.И., В.В.В.-Ц., Д.Г.Т., Министерство на отбраната, П.В.Ш., Н.З.К., А.Д.Ц., Кръстю П.С., Ю.Т.М., Р.К.П., И.П.Ц., И.Х.И., А.Н.А., Г.С.Г., М.Т.С., Н.Н.Н., Е.К.П., К.В.К., Т.Д.Р., В.Н.С., С.Д.С., И.Д.З. и Т.М.М., К.Д.Е., Р.Д.Т., М.Ж.С., И.Щ.Т., Б.А.С., Й.Г.Б., К.В.Б., М.И.К. и Й.А.К., М.Д.М., Х.М.Д. и Е.Г.Д., С.Г.С., И.Х.Д., И.С.Р., С.С.С., Н.Д.Р., С.К.Р., Д.Б.Н.П.Г.А., С.П.Г., М.Р.Р., И.Н.М. и С.А.М., В.Н.Б., Л.Д.Г., “Пий” ООД , И.Й.Ц.. 
20 Административно дело No 43/2011 Други административни дела Р.В.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.3.2011г., в законна сила от 12.3.2012г.
Решение № 23 / 17.03.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.И. ***, ЕГН **********, с искане за обявяване нищожността на Заповед № 09009154 от 04.12.2009г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на същия на основание чл.75, т.6 вр. чл. 78, ал. 1 от Закона за българските лични документи е наложена принудителна административна мярка „Да не се разрешава напускането на страната” със срок от 04.12.2009 г. до отпадане на основанието, в частта по отношение на държавите членки на ЕС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
21 Административно дело No 69/2011 Други административни дела ТПК СЪЕДИНЕНИЕ ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 14.6.2011г., в законна сила от 5.6.2012г.
Решение № 56 / 14.06.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.М. в качеството й на председател на ТПК „Съединение” гр. Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 15 против задължителни предписания на контролен орган при РУ „СО” - Сливен № К-117/12.01.2011 г., с които е разпоредено да бъде коригирана информацията по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за лицето Г.С.М., ЕГН ********** за м. 04.2010 г. – да бъде месец без прекъсване в осигуряването, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
22 Административно дело No 72/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.К.,
Б.Т.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.11.2011г., в законна сила от 18.4.2012г.
Решение 112/09.11.2011г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.К. и Б.Т.К. *** против Заповед № РД - 27 – 5 от 14.02.2011 г. на Кмет на Община Котел, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, с която е одобрено изменението на ПУП в част План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за обхвата на УПИ ХІІІ -304, ХХ-303 и ХХІ -302 в кв. 33 по плана на с. Медвен, общ. Котел и образуването на нов общински УПИ ХХІV и отделяне на нови кв. 40 и 41, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, в частта, с която е одобрен ПУП – ПЗ за имоти УПИ ХХІ – 302, ХІІІ - 304, както и ПР на УПИ ХХІ – 302, промяна в уличната регулация - уширение на северозападния тупик при о.т. 205б продължаващо до околовръстния път в о.т.206б, и оформяне на площад пред УПИ ХІІІ-304 и УПИ ХІV-306, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Заповед № РД - 27 – 5 от 14.02.2011 г. на Кмет на Община Котел, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, с която е одобрено изменението на ПУП в част План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за обхвата на УПИ ХІІІ -304, ХХ-303 и ХХІ -302 в кв. 33 по плана на с. Медвен, общ. Котел и образуването на нов общински УПИ ХХІV и отделяне на нови кв. 40 и 41, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, в частта, с която е одобрен ПУП – ПЗ за УПИ ХХ – 303 и ПУП – ПР относно образуване на нов УПИ ХХІV общински и предвидената с това западна имотна граница на УПИ ХХ – 303 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.К. и Б.Т.К. *** против Заповед № РД - 27 – 5 от 14.02.2011 г. на Кмет на Община Котел, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, с която е одобрено изменението на ПУП в част План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ за обхвата на УПИ ХІІІ -304, ХХ-303 и ХХІ -302 в кв. 33 по плана на с. Медвен, общ. Котел и образуването на нов общински УПИ ХХІV и отделяне на нови кв. 40 и 41, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА К.Й.К. и Б.Т.К. ***, да заплатят на ответника по жалбата - Община Котел сумата от 383 /триста осемедесет и три/ лв. - разноски по делото.  ОСЪЖДА Община Котел да заплати на К.Й.К. и Б.Т.К. ***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лв. - разноски по делото.  
23 Административно дело No 73/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.П.Г.,
П.Р.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЧРЕЗ РО НСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.8.2011г., в законна сила от 4.1.2012г.
Решение № 71/03.08.2011г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮИР 28/16.02.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Склад с тоалетна", находящ се в ПИ 007027, местност "Дервишка поляна", землище на с. Новачево, Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
24 Административно дело No 74/2011 Дела по КТ Д.В.Б. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32450 МОКРЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.10.2011г., в законна сила от 2.7.2012г.
Решение № 101 / 18.10.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 112/07.03.2011 год. издадена от Командира на военно формирование 32450-Мокрен, с която е прекратен договора за кадрова военна служба, отчислена е и е освободена от длъжност и от военна служба и е зачислена в мобилизационния резерв р-к Д.В.Б. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.Б. срещу отказа на Командира на военно формирование 32450-Мокрен обективиран в уведомително писмо рег.№ 233/02.03.2011 год. да и разреши ползването на отпуск по чл.167а, ал.1 от КТ, като НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. РАЗДЕЛЯ производството по жалба Вх. № СД-01-01-727 от 21.03.2011 год. подадена от Д.В.Б. против Заповед № 112 от 07.03.2011 год. на Командира на военно формирование 32450-Мокрен и иска за заплащане на обезщетение по реда на чл. 172, ал. 1 от ЗОВСРБ. ОСЪЖДА Командира на военно формирование 32450-Мокрен ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.Б. *** разноски по делото в общ размер 450 (четиристотин и петдесет) лева, от които 300 лева депозит за вещо лице и 150 лева адвокатски хонорар. Да се докладва на Председателя на Административен съд гр.Сливен, служебно изготвен заверен препис от жалба Вх. № СД-01-01-727 от 21.03.2011 год. за образуване на производство по предявения иск с правно основание чл. 172, ал. 1 от ЗОВСРБ. 
25 Административно дело No 76/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЖИ ЕН ЕЙ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЧРЕЗ РО НСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.7.2011г., в законна сила от 9.2.2012г.
Решение № 61 / 01.07.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮИР-31 от 21.02.2011 г. на Началника на РДНСК, Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ „Подземен резервоар”, находящ се в поземлен имот ПИ 062027 по картата на възстановената собственост, идентичен с УПИ І-230 по плана на с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на Джи Ен Ей” ЕООД, ЕИК 128056689, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ж.к. ”Възраждане”, бл.21 вх.В ап. 15 сумата в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски. 
26 Административно дело No 86/2011 Дела по КСО С.Н.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.10.2011г., в законна сила от 31.1.2012г.
Решение № 87 / 11.10.2011 г. - ОТМЕНЯ Решение № 4 от 28.02.2011 г. на Директора на РУ”Социално осигуряване” гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата на С.Н.С. против Разпореждане № МП-10280-6 от 06.10.2010 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което е отменено разпореждане № ********** от 28.07.2010 г. и е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ВРЪЩА преписката на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен за постановяване на ново решение при спазване на указанията в настоящите мотиви. 
27 Административно дело No 93/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Й.Ю. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.7.2011г., в законна сила от 25.1.2012г.
Решение № 72 / 22.07.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Й.Ю. *** срещу Заповед № ДК-02-ЮИР-37 от 14.03.2011 г. на Началник РДНСК, Югоизточен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж „Пристройка към съществуваща сграда за отглеждане на телета”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 72165.700.707 по кадастралната карта на землището на Твърдица, област Сливен, изпълнен без необходимите строителни книжа, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Й.Ю., с ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК, Югоизточен район направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева. Решението е поставено при участие на заинтересованата страна - Държавата, представлявана в процеса от Министерство на земеделието и храните.  
28 Административно дело No 94/2011 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи ХИДРОКОНТРОЛ ООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.7.2011г., в законна сила от 15.3.2012г.
Решение № 60/06.07.2011 г. - ПРИЗНАВА за недоказано оспорването истинността на: Фактура № 2402 / 23.08.2007 г. ведно със стокова разписка от 23.08.2007 г., Фактура № 3801 / 05.11.2007 г. ведно със стокова разписка от 05.11.2007 г., Фактура № 3978 / 21.12.2007 г. ведно със стокова разписка от 21.12.2007 г., Фактура № 4232 / 11.02.2008 г. ведно със стокова разписка от 11.02.2008 г., Фактура № 4152 / 29.04.2008 г. ведно със стокова разписка от 07.05.2008 г., Фактура № 7168 / 12.08.2008 г. ведно със стокова разписка от 12.08.2008 г., Фактура № 9836 / 04.09.2008 г. ведно със стокова разписка от 04.09.2008 г., Фактура № 7143 / 15.10.2008 г. ведно със стокова разписка от 15.10.2008 г., Фактура № 7175 / 24.11.2008 г. ведно със стокова разписка от 24.11.2008 г., Фактура № 7180 / 12.02.2009 г. ведно със стокова разписка от 12.02.2009 г., Фактура № 7181 / 04.03.2009 г. ведно със стокова разписка от 04.03.2009 г., Фактура № 7184 / 17.04.2009 г. ведно със стокова разписка от 17.04.2009 г. и Фактура № 7189 / 20.05.2009 г. ведно със стокова разписка от 20.05.2009 г., всички издадени от „Булпласт” ООД – Варна. ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от „Хидроконтрол” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Свещарови” № 7А, представлявано от управителя Вихрен Николов Мустакерчев, против „Водоснабдяване и Канализация” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, за заплащане на сумата от 26 000 лева, предявена като частичен иск от общо заявена сума в размер на 96 650, 40 лева, представляваща нанесени вреди под формата на пропуснати ползи в резултат на нереализирана печалба от доставка на водомери по договор за доставка на водомери, сключен въз основа на Решение № 174 от 30.08.2007 г. за класиране на участници и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери по дадени технически характеристики в документацията за участие за нуждите на „В и К” ООД – Сливен”, и за заплащане на законна лихва от датата на първата доставка, осъществена от страна на „Акварор – Бояджиев и синове” ООД на „В и К” ООД - Сливен, до окончателно изплащане на сумата.  ОСЪЖДА „Хидроконтрол” ООД с ЕИК: 115785757, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Свещарови” № 7А, представлявано от управителя Вихрен Николов Мустакерчев, да заплати на „Водоснабдяване и Канализация” ООД с ЕИК: 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, сумата от 1810 / хиляда осемстотин и десет / лева, представляваща разноски по делото. 
29 Административно дело No 101/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Ш.,
П.А.Ш.,
И.А.Ш.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.2.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
Решение № 1 / 03.02.2012 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.И. Ш., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-1235 от 18.10.2010 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 101/2011 г. на АдмС Сливен по отношение на С.И. Ш., ЕГН **********,***.  ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1235 от 18.10.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен Частичен подробен устройствен план, с план за регулация и застрояване, както и Работен устройствен план за УПИ ІІІ „За музей”, ІV-5481, V-5481 и VІ- общински, в кв. 281 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен, като се обединяват УПИ ІІІ и VІ в един нов УПИ ІІІ „За музей и обществено обслужване”, съгласно зелените поправки върху плана за регулация и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на П.А.Ш., ЕГН **********,***, сумата от 810 лв. (осемстотин и десет лева) направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на И.А.Ш., ЕГН **********,***, сумата от 1010 лв. (хиляда и десет лева) направени по делото разноски. 
30 Административно дело No 103/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.П.К.,
М.Р.Б.,
Т.Д.Б.,
Р.Д.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.10.2011г., в законна сила от 9.3.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-09-04/17.03.2011 г. на Областен управител на област Сливен, с която е одобрен план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местността “Кироолу”, в землището на град Сливен, община Сливен, област Сливен, в частта й по отношение на новообразуван имот с идентификатор 673388.439.104, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката в отменената част на административния орган за решаване на въпроса по същество и произнасяне съобразно мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областния управител на област Сливен да заплати на И.П.К. ***, деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет /лева. ОСЪЖДА Областния управител на област Сливен да заплати на М.Р.Б., ЕГН **********, Т.Д.Б., ЕГН **********, Р.Д.Б., ЕГН **********, всички с общ съдебен адрес ***, деловодни разноски в размер на 415 / четиристотин и петнадесет /лева. 
31 Административно дело No 106/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.И.Ч.,
Н.И.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.12.2011г., в законна сила от 20.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-09-01 от 17.03.2011 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен планът на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност “Пандар бунар” и “Кантона” в землището на гр. Сливен, В ЧАСТТА Й относно новообразувани имоти № № 67338.438.19, 67338.438.20, 67338.438.21, 67338.438.22, 67338.438.23, 67338.438.24 и 67338.438.25, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката в отменената част на административния орган за решаване на въпроса по същество и произнасяне при отстраняване на допуснатото нарушение на административнопроизводствените правила и при съобразяване с мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. 
32 Административно дело No 108/2011 Други административни дела ЕТ ВАНЯ ТРИФОНОВА ЖЕЛЯЗКОВА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 6/05.04.2011 НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ - НЗ ЕООД Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.7.2011г., в законна сила от 26.6.2012г.
Решение № 67 / 21.07.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕТ „В. Трифонова Ж.”***, ЕИК 119593989, представлявано от В. Трифонова Ж.,*** против Протокол № 4/26.04.2011 г. на Комисия, назначена със Заповед №6/05.04.2011г. на управителя на ТД „Общински пазари – Н.З.” ЕООД гр. Нова Загора, с който е обявен за спечелил търг с явно наддаване на тухлен павилион № 25 на Общински пазар гр. Нова Загора, участникът „БЪГИ” ООД, гр.Нова Загора, като предложил най-висок месечен наем, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
33 Административно дело No 128/2011 Дела по КСО М.Д.И. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.9.2011г., в законна сила от 20.4.2012г.
Решение № 82/19.09.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.И., ЕГН **********,***, подадена срещу Решение № 6/15.04.2011 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на оспорващата срещу Разпореждане № О-19-999-21-00008824 от 25.02.2011г. издадено от длъжностно лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетения и помощи, с което й е отказано отпускането на обезщетение по болничен лист № 0033220, серия А-2009г, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Д.И., ЕГН **********,*** да заплати на Директора на РУ “СО” гр. Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
34 Административно дело No 129/2011 Дела по КСО М.Д.И. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.9.2011г., в законна сила от 5.7.2012г.
Решение № 81/19.09.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.И., ЕГН **********,***, подадена срещу Решение № 7/15.04.2011 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на оспорващата срещу Разпореждане № О-19-999-21-00008825 от 25.02.2011г. издадено от длъжностно лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетения и помощи, с което й е отказано отпускането на обезщетение по болничен лист № 2906487, серия А-2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Д.И., ЕГН **********,*** да заплати на Директора на РУ “СО” гр. Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
35 Административно дело No 132/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 10.1.2012г.
Решение № 162 / 15.12.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-331/18.04.2011 год. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІІ „За обществено ползване” и УПИ VІІ „За озеленяване” в кв. 23 по плана на Промишлена зона, гр. Сливен, като се променя уличната регулация при о.т. 163, проектира се нова улична регулация от о.т. 163а до о.т.163б, променят се границите на УПИ ІІ и УПИ VІІ и се образуват нови УПИ ХХ „За производствена и складова дейност и търговия” и УПИ ХХІ „За производствена и складова дейност” в същия квартал, съгласно зелено и кафяво изчертаните линии, надписи и зачертавания върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА план за регулация и план за застрояване за УПИ VІІ и УПИ ХХІ, както и промяната на уличната регулация от о.т. 163а до о.т. 163б, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен представлявана от Кмета на Общината да ЗАПЛАТИ на „ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.Ямбол, ул.”Ормана” № 34 ЕИК 128003989 представлявано от управителя М.В.Т. направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/ лева.  
36 Административно дело No 134/2011 Други административни дела Д.Т.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА Д ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.11.2011г., в законна сила от 18.4.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21054 от 09.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на Д.Т.Д. с ЕГН: ********** е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/260609/40097, в размер на 3656,45 лева. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Д.Т.Д. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Сливен, кв. “Българка” 22, ет. 6, ап. 27, сумата от 370 / триста и седемдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
37 Административно дело No 135/2011 Други административни дела В.И.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.11.2011г., в законна сила от 16.7.2012г.
Решение № 128/17.11.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/22180 от 10.04.2011г., на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, с който е установено задължението на В.И.П.,*** в размер на 720,57 лв. представляващи недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 20/300609/40631, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  
38 Административно дело No 136/2011 Други административни дела Ж.И.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21053 от 09.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на Ж.И.Ж. с ЕГН: ********** е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/240609/39501, в размер на 1470,37 лева. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Ж.И.Ж. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. “Сава Доброплодни” № 25, сумата от 610 / шестстотин и десет / лева, представляваща разноски по делото. 
39 Административно дело No 139/2011 Други административни дела В.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.12.2011г., в законна сила от 12.10.2012г.
Решение № 155/07.12.2011г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 - 6500/23901 от 13.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на В.Г.Б. е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/260609/40194, в общ размер 2 934,94 /две хиляди деветстотин тридесет и четири 0,94/ лева, от които по НР 1 – Планински райони – 1 394,09, по СЕПП – 1 051,65 лв. и по НДП – 489,20 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, гр.София да заплати на В.Г.Б.,*** разноски в общ размер на 260,00 /двеста и шестдесет/ лева. 
40 Административно дело No 141/2011 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
Решение № 59/11.05.2012 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02-21 от 19.04.2010 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която МБАЛ Сливен към ВМА - София е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3421.00 лв. и законна лихва в размер на 61.95 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на ВМА гр.София направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. 
41 Административно дело No 145/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Б.КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ НАЗН. З-Д РД-15-1124/13.10.04,-15-737/03.06.09,-15-1033/01.09.10 НА КМЕТА НА ОБЩ. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 4.1.2012г., в законна сила от 28.1.2012г.
Решение № 167/04.01.2012 г. - ИЗМЕНЯ Решение № 69 от 10.05.2011г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповеди № № РД- 15-1124/13.10.2004г., РД-15-737/03.06.2009г. и РД-15-1033/01.09.2010г. на Кмета на Община Сливен в частта за определяне справедливата пазарна стойност на правото на прокарване на кабелно трасе /0.016 дка от ПИ 000062/, преминаващо през ПИ № 000062 от съществуващ СРС 20 кV №8 (на отклонението от ТП „Винпром” на ВЛ „20 кV Блатец”) до БКТП в ПИ 020094, за присъединяване на Фотоволтаична система в имот 020094, м. „Големия дюзлюк”, землище с.Блатец, общ. Сливен, като увеличава определеното със същата обезщетение от 17/седемнадесет/ на 25 /двадесет и пет/ лв. ОСЪЖДА община Сливен да заплати на „Т.Б.Консулт” ЕООД, ЕИК 130213496, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Средец, ул.”Алабин” № 48, сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи направените от жалбоподателя по делото разноски. 
42 Административно дело No 148/2011 Други административни дела Б.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА Д ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 17.10.2012г.
Решение 157/12.12.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/21047 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на Б.П.П. като недължимо платена сума за 2009 г. по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и НР 1- Планински райони в размер на 532,17 /петстотин тридесет и два и 0.17 / лева във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/020709/41520. ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, гр.София да заплати на Б.П.П., ЕГН ********** ***-Б-2 деловодни разноски в общ размер на 90,00 /деветдесет/ лева. 
43 Административно дело No 149/2011 Други административни дела Д.И.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 26.7.2012г.
Решение № 121/22.11.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/21023 от 09.04.2011г.. издаден от изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на Д.И.К. за 2009г. в размер на 3967,55 лева, представляваща недължимо изплатена сума по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 1 650,51 лева и Плащания на земеделските стопани за природни ограничения в планинските райони /НР1/ в размер на 2 317,04 лева, която е била платена за недопустими за подпомагане площи, във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/200509/35202. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, да заплати на Д.И.К., ЕГН ********** с адрес: с.Жельо войвода, община Сливен, ул.”Драва” №4, сумата от 410 лв. (четиристотин и десет лева) направени по делото разноски. 
44 Административно дело No 153/2011 Други административни дела Р.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 17.5.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/23940 от 13.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на Р.М.М. с ЕГН: **********,***, е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/200509/34222, в размер на 11206,71 лева. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Р.М.М. с ЕГН: **********,***, сумата от 860 / осемстотин и шестдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
45 Административно дело No 154/2011 Други административни дела ТД ПОСТТ ООД СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 16.11.2012г.
Решение № 143/22.11.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3741 от 14.04.2011 год. издаден от зам.изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който по отношение на ТД „ПОСТТ” ООД гр.Сливен, УРН 184671 е установено публично държавно вземане като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 год. с УИН 20/220609/38877 в размер на 1 876.13 лева, като НЕПРАВИЛЕН И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН  ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136 ДА ЗАПЛАТИ на ТД „ПОСТТ” ООД гр.Сливен, ЕИК 119614534 представлявано от управителя П.И.Т., сума в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева представляваща разноски по делото. 
46 Административно дело No 155/2011 Други административни дела Н.Т.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.12.2011г., в законна сила от 22.10.2012г.
Решение № 156/07.12.2011г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/22186 от 10.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на Н.Т.В. като недължимо платена сума за 2009 г. по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и Национално доплащане за площ / НДП/ в общ размер на 3859,15 / три хиляди осемстотин петдесет и девет и 0,15/ лв. във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/130709/42922. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Н.Т.В., ЕГН **********,***, сумата от 510,00 /петстотин и десет / лева, представляваща разноски по делото. 
47 Административно дело No 156/2011 Други административни дела ЗКПУ КООП КОВАЧИТЕ 92 С. КОВАЧИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.10.2011г., в законна сила от 11.6.2012г.
Решение 104/31.10.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/693 от 14.04.2011г., на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, с който е установено задължението на ЗКПУ „Кооп Ковачите 92” с ЕИК: 829013548 и адрес с. Ковачите, общ.Сливен в размер на 4992, 04 лева, представляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/020709/41482, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, да заплати на ЗКПУ „Кооп Ковачите 92” с ЕИК: 829013548 и адрес с. Ковачите, общ.Сливен, сумата от 650 лв. направени по делото разноски. 
48 Административно дело No 157/2011 Други административни дела ЗЕМИНВЕСТ ООД С. САМУИЛОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.12.2011г., в законна сила от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 - 2600/3612 от 13.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на “Земинвест” ООД, - с. Самуилово, УРН 249040 е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/230609/39223, в общ размер на 2 860,58 /две хиляди осемстотин и шестдесет 0,58/ лева, от които 1 952,38 /хиляда деветстотин петдесет и два 0,38/ лева по Схема за единно плащане на площ и 908,2 /деветстотин и осем 0,20/ лева по Национално доплащане на площ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 да заплати на “Земинвест” ООД, ЕИК 119532922, със седалище и адрес на управление с. Самуилово, общ. Сливен, ул. “Самуил” № 50, представлявано от управителя Д.К.Д. разноски в общ размер 510,00 /петстотин и десет/ лева.  
49 Административно дело No 159/2011 Други административни дела КРОНОС ФАРМ ЕООД СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.10.2011г., в законна сила от 16.5.2012г.
Решение № 89 / 17.10.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №01-2600/3737 от 14.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, с който е установено задължението на “Кронос Фарм” ЕООД гр.Сливен в размер на 13308.89 лева, представляваща недължимо изплатена сума по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 9 083.50 лева и Национално доплащане за площ /НДП/ в размер на 4 225.39 лева, която е била платена за недопустими за подпомагане площи, във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/080609/37745. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, да заплати на “Кронос Фарм” ЕООД гр.Сливен, ЕИК 119616548 с адрес: гр. Сливен, кв.”Нова индустриална зона” база ”Кронос”, сумата от 50 лв. (петдесет лева) направени по делото разноски. 
50 Административно дело No 160/2011 Други административни дела ЕТ ЗЛАТИНОЕКС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 17.5.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24792 от 14.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на ЕТ “Златиноекс - Г.Г.” с ЕИК: 119029515, е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/260609/39902, в размер на 9008,88 лева. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Едноличен търговец Г.С.Г. с фирма “Златиноекс - Г.Г.”, с ЕИК: 119029515, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв.“Република” бл. 37-А-5, сумата от 750 / седемстотин и петдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
51 Административно дело No 163/2011 Други административни дела Г.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.10.2011г., в законна сила от 18.9.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24808 от 14.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на Г.И.Д. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Сливен, кв. “Българка” 41-В-3, е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/010709/41349, в размер на 4106,56 лева.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Г.И.Д. с ЕГН: **********, с адрес:***, сумата от 410 / четиристотин и десет / лева, представляваща разноски по делото. 
52 Административно дело No 165/2011 Други административни дела ЕТ ЗМЕЙ Д ГАНЧО ДЕЛЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.11.2011г., в законна сила от 26.9.2012г.
Решение №137/28.11.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/23861 от 13.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на ЕТ „Змей – Д - Г.Д.” като недължимо платена сума за 2009 г. по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 12 030,73 /дванадесет хиляди и тридесет 0,73/ лв. във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/160709/43649. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Едноличен търговец Г.С.Д. с фирма “Змей – Д – Г.Д.”, Булстат 030145005, с адрес на управление с. Крушаре, общ. Сливен, ул. “Демир Славов” № 39, сумата от 700,00 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по делото. 
53 Административно дело No 166/2011 Други административни дела Ж.В.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.12.2011г., в законна сила от 1.11.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24157 от 13.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на Ж.В.Ж. с ЕГН: **********,***, е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/120609/38362, в размер на 819,57 лева.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Ж.В.Ж. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Трапоклово, община Сливен, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. 
54 Административно дело No 167/2011 Други административни дела Д.Т.Т. ВИД НАЧАЛНИК РУП СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.8.2011г., в законна сила от 10.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Т., ЕГН **********,*** срещу Решение рег. № 57 от 06.06.2011 г. на ВИД Началника на РУ “Полиция” - Сливен, с което на основание чл. 155 ал. 1, във вр. с чл. 58 ал. 1 т. 3 от ЗОБВВПИ е постановено отнемане на притежаваните от лицето Разрешения за носене обр. 3 СН № 0195732, обр. 2 СН № 242393 и съхранение обр. 4 № 865, като на основание чл. 60 ал. 1 от АПК е разпоредено да се изземат ООБ с документ и същите да се съхраняват в РУП – Сливен, съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98 ал. 1 - ал. 3 от ЗОБВВПИ, в срок до три месеца от приключване на наказателното производство, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
55 Административно дело No 173/2011 Други административни дела А.М.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 29.10.2012г.
Решение № 120/22.11.2011 год. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24786 от 14.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, с който е установено задължението на А.М.С. в размер на 3159,83 лева, представляваща недължимо изплатена сума по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ за 2009 г., която е била платена за недопустими за подпомагане площи, във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 22/180609/22793.
56 Административно дело No 178/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Ж.Х.,
М.Ж.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.2.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
Решение № 7/15.02.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Х. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законна представителка на малолетните си деца Д.Ж.Х. с ЕГН ********** и М.Ж.Х. с ЕГН ********** , против Заповед № РД-15-557/13.06.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен ПУП в част план за застрояване на ПИ № 001752 /бивш стопански двор/ и ПИ № 001745 /нива/ от землището на с. Глуфишево, общ. Сливен, като се променя предназначението на втория имот от земеделска земя в „База за селскостопанска дейност” и двата имота се обединяват в един нов имот със същото отреждане, съгласно показания върху плана начин на застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Т.Д.Х. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законна представителка на малолетните си деца Д.Ж.Х. с ЕГН ********** и М.Ж.Х. с ЕГН ********** да заплати на ТД „ЖИМ” ООД с ЕИК 119509181 сумата от 400 /четиристотин/ лв., представляваща направени по делото от ТД „ЖИМ” ООД разноски.  ОСЪЖДА Т.Д.Х. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законна представителка на малолетните си деца Д.Ж.Х. с ЕГН ********** и М.Ж.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направени по делото от Община Сливен разноски. 
57 Административно дело No 182/2011 Други административни дела БУЛ АГРО ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.12.2011г., в законна сила от 29.11.2012г.
Р-180/28.12.2011г.-ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3740 от 14.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на “Бул Агро Инвест” ЕООД с ЕИК 119616523 и адрес: гр. Сливен, кв. “Нова индустриална зона”, бул. “Банско шосе” № 22, е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/010609/36902, в размер на 26 921,50 лева. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на “Бул Агро Инвест” ЕООД, с ЕИК 119616523, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. “Нова индустриална зона”, бул. “Банско шосе” № 22, представлявано от управителя П.С.П., сумата от 530 / петстотин и тридесет / лева, представляваща разноски по делото. 
58 Административно дело No 187/2011 Други административни дела ЕКОТЕРА РЕНТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.11.2011г., в законна сила от 16.10.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3339 от 10.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, с който е установено задължението на “Екотера-Рент” ООД, ЕИК 200542298, с адрес с. Чокоба, общ.Сливен в размер на 18863,72 лева, във връзка с недължимо изплатени суми за 2009 г. по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 18209,19 лева и Национално доплащане за площ /НДП/ в размер на 654,53 лева, която е била платена за недопустими за подпомагане площи, във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/140709/43003. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, да заплати на “Екотера-Рент” ООД, ЕИК 200542298, с адрес с. Чокоба, общ.Сливен, сумата от 350 лв. (триста и петдесет лева) направени по делото разноски. 
59 Административно дело No 191/2011 Други административни дела НОВИ ЛОЗЯ ЕЛЕНОВО ЕООД С. ЕЛЕНОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.12.2011г., в законна сила от 29.11.2012г.
Р-176/29.12.2011г.-ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 - 2600/3337 от 10.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на “Нови лозя – Еленово” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Еленово, общ. Нова Загора, ул. “Лозарски стан” № 1, УРН 184281 е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/120509/30062, в общ размер 4 081,08 /четири хиляди осемдесет и един 0,08/ лева, от които 2 794,67 /две хиляди седемстотин деветдесет и четири 0,67/ лева по Схема за единно плащане на площ и 1 286,41 /хиляда двеста осемдесет и шест 0,41/ лева по Национално доплащане на площ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 да заплати на “Нови лозя – Еленово” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Еленово, общ. Нова Загора, ул. “Лозарски стан” № 1, ЕИК 119612709, представлявано от управителя С.В.К. - В. разноски в общ размер 435,00 /четиристотин тридесет и пет/ лева. 
60 Административно дело No 192/2011 Други административни дела О.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 16.10.2012г.
Решение № 158/12.12.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/21055 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на О.В.С. като недължимо платена сума за 2009 г. по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 754, 66 / седемстотин патдесет и четири и 0, 66 / лв. във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/010709/41217.  ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, гр.София да заплати на О.В.С., ЕГН **********,*** разноски в общ размер на 310,00 /триста и десет/ лева.  
61 Административно дело No 193/2011 Други административни дела Д.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.11.2011г., в законна сила от 26.9.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21065 от 09.04.2011 г. издаден от изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на Д.И.Д. за 2009 г. в размер на 5585,68 лева, представляваща недължимо изплатена сума по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 2228,27 лева, Национално доплащане за площ (НДП) в размер на 984,44 лв. и Плащания на земеделските стопани за природни ограничения в планинските райони /НР1/ в размер на 2 372,97 лв., която е била платена за недопустими за подпомагане площи, във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/090609/38124. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, да заплати на Д.И.Д.,***, ЕГН **********, сумата от 160 лв. (сто и шестдесет лева) направени по делото разноски. 
62 Административно дело No 194/2011 Други административни дела КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ 98 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.1.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.
Решение № 5 23.01.2012 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3728 от 14.04.2011 год., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на „К.А. – 98” ЕООД е установено публично държавно вземане като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 год. с УИН 20/010709/41195 в размер на 11 712,88 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, да заплати на „К.А. ***, сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лева направени по делото разноски. 
63 Административно дело No 195/2011 Други административни дела ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ЕАД С. ЕЛЕНОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.12.2011г., в законна сила от 12.10.2012г.
Решение № 159/12.12.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-2600/3334 от 10.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на „Две могили ентърпрайзис” ЕАД с.Еленово, общ. Нова Загора, като недължимо платена сума за 2009 г. по Национално доплащане за площ /НДП/ и по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в общ размер на 1739 / хиляда седемстотин тридесет и девет/ лв. във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/110509/29922.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на „Две могили ентърпрайзис” ЕАД с.Еленово, общ. Нова Загора, ЕИК 117095573, ул.”Лозарски стан” № 1, представлявано от Светла Вълканова Каджабашева –Балабанова сумата от 295.00 /двеста деветдесет и пет/ лева съдебно деловодни разноски. 
64 Административно дело No 196/2011 Други административни дела К.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.11.2011г., в законна сила от 26.11.2012г.
Решение 129/17.11.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24034 от 13.04.2011г., на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, с който е установено задължението на К.Д.Д., ЕГН **********,*** 114 в размер на 29 430,55 лв, (двадесет и девет хиляди четиристотин и тридесет лева и петдесет и пет стотинки) представляващи недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 20/150709/43229, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, да заплати на К.Д.Д., ЕГН **********,*** 114, сумата от 3 510 лв. /три хиляди петстотин и десет лева/ направени по делото разноски. 
65 Административно дело No 197/2011 Други административни дела М.В.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.12.2011г., в законна сила от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 - 6500/23820 от 13.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на М.В.С.,***, УРН 187375 е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/020709/41443, в общ размер на 766,75 /седемстотин шестдесет и шест 0,75/ лева, от които по НР 1 – Планински райони – 339,92 /триста тридесет и девет 0,92/ лева и по СЕПП – 426,83 /четиристотин двадесет и шест 0,83/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, ул. “Цар Борис ІІІ” № 136, да заплати на М.В.С.,***, разноски в общ размер 60,00 /шестдесет/ лева.  
66 Административно дело No 198/2011 Други административни дела И.И.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.12.2011г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 - 6500/24063 от 13.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на И.И.Ж. с УРН 187449 е установено публично държавно вземане, като недължимо платена сума във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/010709/41288, в размер на 9 010,47 /девет хиляди и десет 0,47/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 да заплати на И.И.Ж. *** разноски в размер на 610,00 /шестстотин и десет/ лева. 
67 Административно дело No 199/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.К.Х. НАЧАЛНИК СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.1.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
Решение 173/12.01.2012 г. - ОТМЕНЯ Отказ на Началник СГКК Сливен, обективиран в писмо изх. № 94-2635-20-10-1258/16.05.2011г. на Началник СГКК Сливен по заявление на Х.К.Х. вх. № 94-2635/26.04.2011г. за издаване на скици за имоти ПИ № 2864396, идентичен с № 67338.406.430, ПИ № 2862781, идентичен с № 67338.406.272, част от ПИ № 2862782, идентичен с № 67338.406.269 и част от ПИ № 2862782, идентичен с ПИ № 67338.406.266. ВРЪЩА преписката на Началник СГКК Сливен за издаване на скици за имоти ПИ № 2864396, идентичен с № 67338.406.430, ПИ № 2862781, идентичен с № 67338.406.272, част от ПИ № 2862782, идентичен с № 67338.406.269 и част от ПИ № 2862782, идентичен с ПИ № 67338.406.266 по действащата кадастрална карта към момента на заявяване на услугата по заявлението на Х.К.Х. с вх. № 94-2635/26.04.2011г. и на основание чл.174 от АПК определя 10 – дневен срок за издаване на скиците от влизане в сила на решението.  ОСЪЖДА Началник СГКК Сливен да заплати на Х.К.Х., ЕГН ЕГН ********** от гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.31, вх.Б, ап.5, направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лв. 
68 Административно дело No 200/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.П.М.,
С.П.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.8.2011г., в законна сила от 17.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Я.П.М. *** и С.П.М. *** против Заповед № 285/05.05.2011г. на Кмета на Община Нова Загора за учредяване право на прокарване и сервитутна зона с площ от 41 кв. м в имот № 076006- нива VІІ категория, целия с площ 7,836 дка, в землището на с. Полско Пъдарево, собственост на наследниците на Пано Атанасов Дечев за обект: „Кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Пъдарево" до БКТП /нов/ в имот № 000206 по КВС на с. Полско Пъдарево" и Решение от 02.05.2011 г. на комисията назначена със Заповед № 265829.04.2011 на Кмета на Община Нова Загора за изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетенията по реда на чл. 210 ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 200/2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
69 Административно дело No 201/2011 Други административни дела СТАР ФИШ ЕООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.10.2011г., в законна сила от 24.4.2012г.
Решение № 102 / 24.10.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от „СТАР ФИШ” ЕООД гр.Сливен представлявано от М.Щ.Н. против Заповед № РД-15-638/28.06.2011 год. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 16 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен, с която е отнето удостоверение № 17/10.02.2011 год., като НЕОСНОВАТЕЛНО.
70 Административно дело No 205/2011 Други административни дела Л.П.Г.,
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО" КОТЕЛ
НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.1.2012г., в законна сила от 2.2.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.П.Г. с ЕГН: **********,***, подадена против Решение № 4331 от 29.06.2011 г., издадено от ВНД Началник Районно управление “Полиция” – Котел, В ЧАСТТА, в която е отнето разрешение за съхранение на ООБ, обр. 4 № 240, като НЕДОПУСТИМА в тази част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел “Ловно рибарско дружество – Котел” със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. “Диавена” № 15, представлявано от Председателя К.П.К., подадена против Решение № 4331 от 29.06.2011 г., издадено от ВНД Началник Районно управление “Полиция” – Котел, В ЧАСТТА, в която са отнети разрешение за съхранение на ООБ, обр. 4 № 76 и разрешение за носене обр. 2 СН № 347665 на лицето Л.П.Г., ЕГН: **********, като НЕДОПУСТИМА в тази част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 205 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен, В ЧАСТТА, в която жалбите са оставени без разглеждане. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.Г. с ЕГН: **********,***, подадена против Решение № 4331 от 29.06.2011 г., издадено от ВНД Началник Районно управление “Полиция” – Котел, В ЧАСТТА, в която на основание чл. 155, ал. 1 във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 2, предл. второ от ЗОБВВПИ, са отнети разрешение за съхранение на ООБ, обр. 4 № 76 и разрешение за носене обр. 2 СН № 347665 на лицето Л.П.Г., ЕГН: **********, като НЕОСНОВАТЕЛНА в тази част. ОТМЕНЯ Решение № 4331 от 29.06.2011 г., издадено от ВНД Началник Районно управление “Полиция” – Котел, В ЧАСТТА, в която е отнето разрешение за съхранение на ООБ, обр. 4 № 240, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България, както следва: в частта, в която има характер на определение – в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата част – в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
71 Административно дело No 208/2011 Други административни дела Р.А.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.12.2011г., в законна сила от 9.7.2012г.
Решение № 161 / 08.12.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-20-020 от 24.06.2011 год. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 5, ал. 2 от ЗПГРРЛ е отказано да се удовлетвори искане вх. № 9111/0001/11.01.2008 год. подадено от наследниците на Асен Р. Георгиев за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА преписката на Областен управител на Област Сливен за произнасяне по искането на Р.А.Д. за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗПГРРЛ, с рег. № 9111/0001/11.01.2008 год., съобразно даденото в настоящото решение тълкуване по прилагането на закона. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Р.А.Д. ЕГН ********** *** сумата от 200 (двеста) лева представляващи разноски по делото. 
72 Административно дело No 216/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТД ЖИМ ООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.11.2011г., в законна сила от 8.5.2012г.
Решение № 119 / 01.11.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК – 02 – ЮИР - 134/08.07.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Водоем”, находящ се в ПИ № 001751, представляващ пасище, мера в местността “Казлача” по КВС в землището на с. Глуфишево, община Сливен, разпоредено е след влизане в сила на заповедта, до извършителя на строежа да се изпрати покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на АПК, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж по възлагане на ДНСК за сметка на извършителя по реда на чл. 225 ал. 4 от ЗУТ и Наредба № 13/2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район при ДНСК да заплати на “Ж И М” ООД, със седалище и адрес на управление с. Глуфишево, общ. Сливен, представлявано от управител Ж.И.А. разноски в общ размер 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева.  
73 Административно дело No 218/2011 Други административни дела Ю.И.И. УПРАВИТЕЛЯ НА ВИК ООД ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.9.2011г., в законна сила от 12.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.И.И. със съдебен адрес:***, подадена чрез адв. К. Димитров Т., САК, срещу Мълчалив отказ на Управителя на “ВиК” ООД Сливен да се произнесе по Заявление за достъп до информация с Вх. № ДОИ-13 от 02.06.2011 г. по описа на ДКЕВР. ОСЪЖДА Ю.И. ***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД с адрес: гр. Сливен, ул. “Шести септември” № 27, представлявано от Управителя Петър Митев, сумата от 360 / триста и шестдесет / лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 218 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
74 Административно дело No 227/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.10.2011г., в законна сила от 16.5.2012г.
Решение № 115 / 27.10.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 11 от 12.08.2011 год. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорена т. ІІ от Решение № 1348 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му проведено на 07.07.2011 год., съгласно която Общински съвет гр. Сливен е освободил Сливенска митрополия от заплащане на режийни разноски в размер на 2 %, съгласно чл. 55, т. 55 от НОАМТЦУППТОС, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
75 Административно дело No 230/2011 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.2.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
Решение № 13 / 06.02.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен ЕИК 119624388 представлявано от П.М.П. подадена срещу писмена покана изх. № 29-02-20/04.08.2011 год. издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ “Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен ЕИК 119624388 представлявано от П.М.П. със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Димитър Пехливанов” № 5 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК гр.Сливен направените по делото разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
76 Административно дело No 231/2011 Други административни дела АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ СНЦ КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.10.2011г., в законна сила от 6.11.2012г.
Решение № 109 / 26.10.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Дунав” № 5, със съдебен адрес: гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 310, представлявано В.Г.К., подадена против Решение № 1 от 27.07.2011 г. на Кмета на Община Нова Загора, с което на “Асоциация на производителите на екологична енергия” е отказано предоставяне на копия от издадените разрешения за допускане за изработка на ПУП, както и актове за одобрени или влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ проекти /ветроенергийни, фотоволтаични, мВЕЦ, биомаса/ за имоти в землищата на община Нова Загора, област Сливен, за периода от 01.07.2010 г. до 30.06.2011 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
77 Административно дело No 233/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.Х. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.2.2012г., в законна сила от 9.3.2012г.
Решение № 20/16.02.2012г. - ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-58 от 25.01.2011 год. издадена от Началника на СГКК гр.Сливен, в частта с която се одобрява изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен по отношение на ПИ с идентификатор 67338.544.8, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Началника на СГКК гр.Сливен да ЗАПЛАТИ на Г.Н.Х. ЕГН ********** *** разноски по делото в общ размер 460 (четиристотин и шестдесет) лева, от които 450 (четиристотин и петдесет) лева адвокатски хонорар и 10 (десет) лева държавна такса. 
78 Административно дело No 240/2011 Други административни дела К.С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.12.2011г., в законна сила от 30.10.2012г.
Решение № 170/ 15.12.2011 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32152 от 25.07.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция, с който е установено задължението на К.С.И. в размер на 4773,02 лева, представляваща недължимо изплатена сума по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ за 2009 г., която е била платена за недопустими за подпомагане площи, във връзка с подадено Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 20/150509/32022. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, да заплати на К.С.И., ЕГН ***********,*** Загора, сумата от 160 лв. (сто и шестдесет лева) направени по делото разноски. 
79 Административно дело No 248/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.Г.М.,
Б.Д.Р.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЧРЕЗ РО НСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.1.2012г., в законна сила от 18.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от: Л.С.Г.- М. ***, и Б.Д.Р. ***, и двамата със съдебен адрес: гр. Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 6, чрез адв. М.С., против Заповед № ДК-10-ЮИР-79 от 29.07.2011 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Л.С.Г. – М. с ЕГН: **********,***, и Б.Д.Р. с ЕГН: **********,***, да заплатят на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА Л.С.Г. – М. с ЕГН: **********,***, и Б.Д.Р. с ЕГН: **********,***, да заплатят на “МБАЛ Д-р Пенкови” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 19, представлявано от управителя П.М.П., сумата от 444 /четиристотин четиридесет и четири/ лева, представляваща разноски по делото. Решението е постановено при участието на: Органа, издал акта по чл. 216, ал. 1 от ЗУТ – Главния архитект на Община Сливен, и заинтересованите лица: “МБАЛ Д-р Пенкови” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 19, представлявано от управителя П.М.П.; Г.Н.Р. ***; Т.М. ***; и Р.М. ***, ул. “Д-р К. Стоилов” № 2. 
80 Административно дело No 249/2011 Други административни дела БУЛМАТ ООД С. ДРАГОДАНОВО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.11.2011г., в законна сила от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/7185 от 25.07.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, да заплати на „БУЛМАТ” ООД – с. Драгоданово, общ.Сливен, сумата от 1050 лв. направени по делото разноски. 
81 Административно дело No 250/2011 Други административни дела ТПК КОТЛЕНСКИ КРАЙ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.3.2012г., в законна сила от 12.4.2012г.
Решение № 32/22.03.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК “Котленски край”, със седалище и адрес на управление гр. Котел, ул. “Изворска” № 7, представлявано от Председателя А.М.Т. срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 0211000002/25.07.2011 г., издаден от ст. инспектор към Дирекция “Местни приходи” при Община Котел, с който е установен размера на данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2011 г. за недвижим имот с административен адрес гр. Котел, ул. “Изворска” № 7, потвърден с Решение № 0211000002/19.08.2011 г. на Директора на Дирекция “Местни приходи” при Община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
82 Административно дело No 254/2011 Дела по ЗМВР Ж.А.Т. НАЧАЛНИКА НА ОУПБЗН СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.10.2011г., в законна сила от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № з – 68 от 16.08.2011 г. на Началника на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Сливен при МВР, с която на старши инспектор Ж.А.Т. – категория “В” – началник група “Спасителна дейност” към ОУПБЗН, на основание чл. 224 ал. 2 т. 1 и т. 2 и чл. 226 ал. 1 т. 3 от ЗМВР, във вр. с чл. 227 ал. 1 т. 8, т. 11 и т. 13 от ППЗМВР е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от една година, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 224 ал. 2 т. 1 и т. 2 от ЗМВР и чл. 227 ал. 1 от ППЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде санкциониран с по – тежко дисциплинарно наказание.   ОСЪЖДА Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Сливен при МВР да заплати на Ж.А.Т.,*** разноски в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.   
83 Административно дело No 255/2011 Дела по КСО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 3.2.2012г., в законна сила от 13.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от "В и К" ООД Сливен срещу Решение №17/12.08.2011 год. на Директора на РУСО Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 255/2011 год. по описа на Административен съд Сливен поради оттегляне на оспорването.
84 Административно дело No 260/2011 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Г.Й.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.1.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
ОПР. / 19.01.2012 г. - ОТМЕНЯ определение постановено в открито съдебно заседание на 12.01.2012 год. по административно дело № 260/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Й.Г. *** подадена против Заповед № РД-15-946/26.08.2011 год. на Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА Г.Й.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 260/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
85 Административно дело No 264/2011 Дела по КСО ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.11.2011г., в законна сила от 18.6.2012г.
Решение № 134/24.11.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ-1-Сливен” ЕООД - гр. Сливен, ЕИК 119502758, адрес на управление гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1 против Решение № 18 от 26.08.2011 г. на Директора на РУ „Социално осигуряване” - гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата на „ДКЦ-1-Сливен” ЕООД против Разпореждане № 1116 от 29.06.2011 г. на началник отдел „Краткосрочни плащания и контрол” при РУСО гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „ДКЦ-1-Сливен” ЕООД - гр. Сливен, ЕИК 119502758, адрес на управление гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1 да заплати на РУ „Социално осигуряване” - гр. Сливен сумата от 100 лв. (сто лева) направени по делото разноски. 
86 Административно дело No 268/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Б.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.4.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.М.,*** срещу Заповед № РД – 15 - 737/15.07.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлени имоти № № 2501 и 2499 в кв. 286, м. “Лозарски връх” по плана на селищно образувание “Изгрев”, землище на гр. Сливен, с образуването на жилищно – строителни УПИ І - 2501 и УПИ ІІ – 2499, както и отварянето на улица /тупик/ с ширина 3,25 м., съгласно сините и кафяви линии и надписи на плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана на застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Б.М.,*** да заплати на Община Сливен разноски в общ размер на 330,00 /триста и тридесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на РБългария в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните .  
87 Административно дело No 281/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПК ПОДЕМ С.БЛАТЕЦ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.1.2012г., в законна сила от 4.1.2012г.
Решение № 171/04.01.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1038 от 19.09.2011 г. на Кмета на община Сливен, с която е наредено да се премахнат констатирани отклонения в преместваем обект „Заведение за бързо хранене” находящ в поземлен имот 000042 в м. „Мараша”, землище с. Горно Александрово, общ. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на Общината, да ЗАПЛАТИ на ПК „Подем” с. Блатец, общ. Сливен, ЕИК 000573053, направените по делото разноски в размер на 700,00 (седемстотин) лева. 
88 Административно дело No 286/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.4.2012г., в законна сила от 7.6.2012г.
Определение № 43/20.04.2012 г.-ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 28.03.2012 г. по административно дело № 286 / 2011 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.М. с ЕГН: **********, с адрес:***, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. “Добри Чинтулов” № 6, чрез адв. Д.П. ***, подадена против Заповед № РД-15-1732 от 05.12.2007 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен частичен подробен устройствен план /ПУП/ – с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за НУПИ № 4625 и № 4626 в кв. 120 по плана на ЦГЧ – Сливен, като за същите се отреждат жилищно-строителни УПИ ХV-4625 и ХVІ-4626, съгласно зелените линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана за застрояване.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 286 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
89 Административно дело No 288/2011 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.А.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.12.2011г., в законна сила от 26.11.2012г.
Решение № 149/08.12.2011г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-20-63/26.09.2011 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Сливен, с която на А.А.Д. е наложено дисциплинарно наказание „понижение в по-долен ранг за срок от 1 /една/ година”, на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 във вр. чл. 97, ал. 1 от Закона за държавния служител, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Сливен, да заплати на А.А.Д.,***, сумата от 360 лв. /триста и шестдесет лева/ направени по делото разноски. 
90 Административно дело No 290/2011 Искове за обезщетение Д.В.Б. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32450 МОКРЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 18.10.2012г., в законна сила от 26.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 290/2011 год. по описа на Адиминистративен съд - Сливен на основание чл.159 ат.8 от АПК, поради оттегляне на исковата претенция с правно основание чл.172 ал.1 от ЗОВС.
91 Административно дело No 291/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.2.2012г., в законна сила от 17.9.2012г.
Решение № 21/22.02.2012 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № РД-50-496/07.09.2005 г. на Кмета на Община Котел, с която заповед на основание § 8 от ПР на ЗУТ е одобрена промяна на дворищна регулация между поземлени имоти пл. № 217, пл. № 214 и пл. № 215 по устройствения план на с. Медвен, Сливенска област по зелените линии и надписи на приложената към заповедта скица-проект.  ОСЪЖДА Община Котел да заплати на И.С.Ч. ЕГН ********** ***-А-3-10, деловодни разноски в размер на 495 /четиристотин деветдесет и пет/ лв. 
92 Административно дело No 292/2011 Други административни дела ТОПЛОКОНТАКТ СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-05-01-470 от 19.09.2011 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Сливен, с която е наложена административна мярка - спиране експлоатацията на обект “Кетъринг – хранене на ученици”, находящ се в гр. Сливен, ул. “К.Константинов” № 13, собственост на “Топлоконтакт – Сливен” ЕООД, считано от 9,00 ч. на 20.09.2011 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен, да заплати на “Топлоконтакт – Сливен” ЕООД с ЕИК:119106730, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Константин Константинов” № 13, представлявано от управителя М.Д.В., сумата от 500 / петстотин / лева, представляваща разноски по делото. 
93 Административно дело No 296/2011 Дела по ЗМВР Д.Ж.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.2.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
Решение № 3/08.02.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 1227 от 12.10.2011 г. на Директор ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 11 и т.12 от ППЗМВР за неизпълнение на служебни задължения и нарушаване на служебната дисциплина Д.Ж.И. – старши разследващ полицай категория Г - І степен в ОД на МВР Сливен, отдел „Досъдебно производство” е наложено дисциплинарно наказание – „порицание” за срок от 6 (шест) месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
94 Административно дело No 300/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН,
В.К.Г.,
ПП ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ,
КП ЦЕНТЪР НДСВ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ БСДП ЗС АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.11.2011г., в законна сила от 18.1.2012г.
Решение № 150 / 29.11.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение от 25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Сливен за избиране на общински съветници в Община Сливен на проведените местни избори на 23.10.2011 г., като законосъобразно.
95 Административно дело No 307/2011 Дела по ЗМВР П.Д.Д. В.Й.К. Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.11.2011г., в законна сила от 28.11.2012г.
Решение № 126/04.11.2011 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Д. *** против Заповед рег. № 7921/27.09.2011 год., издадена от В.Й.К. – Главен полицай към РУ „Полиция” гр. Сливен, с която на П.Д.Д. на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР е наложена принудителна административна мярка “Задържане за срок до 24 часа”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
96 Административно дело No 313/2011 Дела по ЗСП С.М.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.12.2011г., в законна сила от 18.6.2012г.
Решение № 172 / 13.12.2011 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 14021/19.10.2011 год., с която Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сливен отказал на С.М.З. отпускането на еднократна помощ по чл.8в от ЗСПД за детето Петър Живков Забунов под формата на социална инвестиция. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сливен за постановяване на нов административен акт при спазване на указанията в настоящите мотиви. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сливен, да заплати на С.М.З. ЕГН **********,*** сумата 160,00 (сто и шестдесет) лева направени по делото разноски. 
97 Административно дело No 319/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Ж.Г.Ж.,
С.Г.Т.Й.,
Ж.П.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.11.2011г., в законна сила от 6.1.2012г.
Решение 139/22.11.2011 г. - ПОТВЪРЖАДАВА Решение № 0001349 от 24.10.2011 година на Общинска избирателна комисия Нова Загора за определяне изборните резултати от проведени местни избори на 23.10.2011 г. за избиране на кмет на община Нова Загора, с което е обявен за избран за кмет на Нова Загора, Н.Г.Г., издигнат от ПП „Герб”, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
98 Административно дело No 320/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.В.П. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.3.2012г., в законна сила от 11.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.В.П. *** против Заповед № ДК-02-ЮИР -182/10.10.2011 год. на Началника на РДНСК, Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна жилищна сграда” изпълнен в ПИ с идентификатор № 67338.419.246 по кадастралната карта на гр.Сливен, м.”Погребите” по прана на гр. Сливен, с възложител Е.В.П., наследник на С.В.Н., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Е.В.П., ЕГН ********** с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК, Югоизточен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лева представляваща разноски по делото. 
99 Административно дело No 333/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 746/21.10.2011 год. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е наредено на Т.К.С. в едномесечен срок от получаването на заповедта да преобразува канализационната инсталация на сградата си съгласно изискванията на Наредба № 4 от 17.06.2005 год., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  Решението е постановено при участието на заинтересованото лице И.К.М.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. 
100 Административно дело No 334/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР СЛИВЕН ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.3.2012г., в законна сила от 14.3.2012г.
Р-23/14.03.2012 г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.К., ЕГН **********,*** срещу Заповед № ДК-09-04 от 20.09.2011 г. на Началник сектор Сливен РДНСК-Югоизточен район, с която е наредено спиране на изпълнението на незаконен строеж “Преустройство на общи тавански части, в частта „ателие”, намиращ се в сграда с идентификационен № 6738.533.57.1 по КК на гр. Сливен, с административен адрес: бул. „Цар Освободител”, бл. 3, вх. А, предписано е обезопасяване на строежа за недопускане на аварии и щети и е забранен достъпа до строежа, считано от датата на изтичане на срока за доброволно изпълнение, с поставяне на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА М.П.К., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК Югоизточен район Сектор Сливен сумата от 150 /сто и петдесет / лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА М.П.К., ЕГН **********,*** да заплати на Етажните собственици на сграда на бул. „Цар Освободител” № 3, вх. А, представлявани от Управителя на етажната собственост М. Петкова К. сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за адвокатски хонорар. 
101 Административно дело No 340/2011 Други административни дела ЕТ СЯРОВИ ПЕТЯ КОНДЕВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.12.2011г., в законна сила от 11.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ П.С.К. с фирма “Сярови-П.К.”, с ЕИК: 119658878, със седалище и адрес на управление: с. Камен, община Сливен, ул. “Георги Атанасов” № 1, със съдебен адрес: гр. Сливен, к-с “Печ”, ет. 3, офис 312 – чрез адв. С.П.С. ***, подадена против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24023 от 13.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 340 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
102 Административно дело No 343/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.3.2012г., в законна сила от 22.3.2012г.
Отменя Разпореждане от 15.02.2012 г., с което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 13.03.2012 г. от 14.30 часа административно дело № 343/2011 г. по описа на Административен съд Сливен. Оставя без разглеждане жалбата на И.И.Х. ***, срещу Заповед № РД – 15 – 888/17.08.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ в част план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 67338.852.9 в м. “Баалъка” от землището на кв. “Речица”, гр. Сливен с промяна на предназначението на имота от земеделска земя в “За кравеферма”, съгласно показания върху плана начин на застрояване.   Прекратява производството по административно дело № 343/2011 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.   
103 Административно дело No 347/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.А. НАЧАЛНИК СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.4.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
Решение № 48 / 18.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-681/07.11.2011 год. на Началника на СГКК гр.Сливен, с която е одобрено изменение в КК и КР на гр.Сливен изразяващо се в нанасяне на нов обект, а именно сграда с идентификатор 67338.520.124.8 с площ 18 кв.м., друг вид сграда за обитаване, собственост на М.В.В., като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Началника на СГКК гр.Сливен ДА ЗАПЛАТИ на К.П.А. ЕГН ********** ***І сумата от 210 /двеста и десет/ лева представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на заинтересованите страни М.В.В. и К.Д.М. чрез З.Е.М.. 
104 Административно дело No 349/2011 Дела по КСО Й.В.Й. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 23.7.2012г.
Решение № 15 / 29.02.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 23/08.11.2011 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Й.В.Й. ***, ЕГН ********** против отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, обективиран в Разпореждане № МП – 6542 - 12 от 17.09.2011 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при РУ “СО” гр. Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на компетентния орган Директор на РУ “СО” – Сливен за произнасяне по същество след изпълнение на предвидената в закона процедура, съобразно мотивите в настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА РУ “Социално осигуряване” гр. Сливен да заплати на Й.В.Й. ***, ЕГН ********** разноски в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.  
105 Административно дело No 350/2011 Други административни дела И.К.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.1.2012г., в законна сила от 30.1.2012г.
С определение държано в открито съдебно заседание съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Е. ЕГН **********, постоянен адрес: гр. Бургас, ж. к. „Славейков” бл. 55, вх. 15, ет. 6 против Заповед № 10010896 от 30.11.2010 г. на Зам. Директор на ОД на МВР Сливен за налагане на принудителна административна мярка „Забрана за напускане на страната” на основание чл. 75, т. 3 от ЗБЛД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 350/2011 г. на Административен съд Сливен. 
106 Административно дело No 351/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР МОТТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.3.2012г., в законна сила от 26.3.2012г.
Р-36/26.03.2012 г.-ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Областен управител на Област Сливен да се произнесе по заявление вх.№ 6902-00109/07.10.2011 год. подадено от „Мотто инженеринг” ЕООД гр.София за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонение от кабелна мрежа през поземлен имот № 000190 от ДПФ, землище с.Млекарево, общ.Нова Загора като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ВРЪЩА преписката на Областния управител на област Сливен за издаване на мотивирана заповед по направеното искане, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона.  ЗАДЪЛЖАВА Областния управител на област Сливен да се произнесе в 14 дневен срок от получаване на преписката.  ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „Мотто инженеринг” ЕООД гр.София ЕИК 200042122 представлявано от управителя И.Д. *** 1614, район ”Овча купел”, ул.”Борислав Огойски” № 34 сумата от 950 (деветстотин и петдесет) лева представляващи разноски по делото. 
107 Административно дело No 353/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.В.П. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 29.2.2012г.
Решение № 29/29.02.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.В.П., ЕГН ********** с постоянен адрес *** против Заповед № ДК-02-ЮИР-180 от 10.10.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ и правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ, предоставени със заповед № РД-13-446/01.11.2010 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Ограда", изпълнен по границите на ПИ с идентификатор № 67338.419.246 по кадастралната карта на град Сливен, м.”Погребите” по прана на гр. Сливен, с възложител Е.В.П., наследник на Сава Великов Ненчев, като неоснователна.  ОСЪЖДА Е.В.П., ЕГН ********** с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
108 Административно дело No 354/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.С.Р. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 28.12.2011г., в законна сила от 11.1.2012г.
Определение от 28.12.2011г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. № СД-01-01-3163 / 02.12.2011 год., подадена от И.С.Р. ***, 401 килия. ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-3163/02.12.2011 год. подадена от И.С.Р. ***, 401 килия, на ищеца. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 354/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
109 Административно дело No 355/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Н.Т. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 22.12.2011г., в законна сила от 6.1.2012г.
Прекратява делотоОПР. /22.12.2011 г. - ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-3164/02.12.2011 год. подадена от А.Н.Т. ***, 405 килия, на ищеца. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 355/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
110 Административно дело No 356/2011 Дела по чл. 304 АПК Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Разпореждане от 7.2.2012г., в законна сила от 6.4.2012г.
Разпореждане от 07.02.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Т.Д. за налагане на санкция по реда на чл. 304 ал. 2 от АПК на Кмета на община Сливен поради неизпълнение на определение с № 81/17.02.2011 год. по адм.дело № 312/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
111 Административно дело No 357/2011 Други административни дела ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ЕДЕЛВАЙС МГ ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.3.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
На основание чл. 83б,ал.1,т.1 от ЗАНН ОСТАВЯ без разглеждане предлож. на прокурора в ОП-Сливен Хр. Куков на "Еделвайс МГ" ЕООД-Сливен да бъде наложена имуществена санкция по реда на чл. 83а и сл. от ЗАНН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 357/2011 г. по описа на Адм. съд - Сливен.
112 Административно дело No 360/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.И.Б. ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.4.2012г., в законна сила от 23.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.И.Б.,***, подадена чрез пълномощник Е.Б., срещу Заповед № РД-14-164 от 18.05.2005 г. на Зам. началник ДНСК, гр. София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Ограда”, между УПИ VІ-5189 и УПИ V-5188, кв.146 по плана на гр.Сливен, извършен от Я.И.Б., без необходимите строителни книжа, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Я.И.Б.,***, ж.к „Младост ІІІ”, бл.358, вх.А, ап.1 да заплати на ДНСК гр.София, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лв. 
113 Административно дело No 361/2011 Други административни дела Ж.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 19.4.2012г.
Решение № 33/ 28.03.2012 г. - ОТМЕНЯ отказа на Кмета на Община Нова Загора, обективиран в писмо изх. № 94-00-27408 от 28.11.2011 г. за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление с вх. № 94-00-2740 от 14.11.2011 г. на Ж.Х.Т., ЕГН **********,***.  ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Нова Загора за ново произнасяне по заявление вх. № 94-00-2740 от 14.11.2011 г. на Ж.Х.Т., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. 
114 Административно дело No 362/2011 Дела по КСО М.С.К. ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.2.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.К. *** срещу Решение № 24/17.11.2011 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, в частта му, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № 1607/30.09.2011 г. на Началник отдел “КПК” при РУ “СО” – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА М.С.К.,*** да заплати на Директора на РУ “СО” гр. Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.   
115 Административно дело No 363/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.Г.,
Р.В.Г.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЧРЕЗ РО НСК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.12.2011г., в законна сила от 13.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: Р.Н.Г. и Р.В.Г., подадена чрез адв. Г.М. ***, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. “Граф Игнатиев” № 8, офис № 5, против Заповед № ДК-02-ЮИР-212 от 21.11.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е прекратено образуваното с Констативен акт № 26 / 08.07.2011г., съставен от Сектор Сливен при РДНСК Югоизточен район, административно производство за премахване на строеж “Ограда”, изпълнена по границите на определения режим на ползване в УПИ ІІ-68, кв. 61 по плана на гр. Сливен, с административен адрес гр. Сливен, ул. “Митрополит Серафим” № 13, собственост на Иван Димитров Рачев. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 363 / 2011 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
116 Административно дело No 367/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.,
А.Б.,
М.Д.,
Р.К.,
П.К.,
П.Т.,
СЕМ. ВАСЕВСКИ,
Ж.Д.,
СЕМ. СПАСОВИ,
СЕМ. ИВАНОВИ,
СЕМ. БАЙЧЕВИ,
М.П.,
СЕМ. ПОПОВИ,
СЕМ. ГЕОРГИЕВИ,
СЕМ. КОЛЕВИ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.2.2012г., в законна сила от 24.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявление вх.№ 9400-18556/ 04.11.2011г., адресирано до Кмета на Община Сливен от живущите в жилищен блок на бул.”Хаджи Димитър” № 13, гр.Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в него.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 367/2011 г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
117 Административно дело No 369/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста подаден от Районна прокуратура - Сливен против обявяване нищожността на чл. 40, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен в частта, относно думите "ново застрояване върху имота" и "правото на строеж", като норма противоречаща на чл. 37, ал. 4 от ЗОС.ОСЪЖДА Общински съвет - Сливен да внесе по сметка на Окръжна прокуратура - Сливен направените деловодни разноски в размер на 35 лв., за обнародване в ДВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 369 по описа за 2011 г. на Административен съд - Сливен.
118 Административно дело No 372/2011 Други административни дела Й.А.К. КМЕТА НА С. ЖЕЛЬО ВОЙВОДА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.1.2012г., в законна сила от 31.1.2012г.
Прекратява делото жалбата на Й.А.К.,*** срещу Отказ на Кмета на Кметство с. Жельо войвода, общ. Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на Андон Димитров Чамуров, обективиран в писмо изх. № 332/06.10.2011 г.  Прекратява производството по административно дело № 372/2011 година по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
119 Административно дело No 373/2011 Други административни дела Т.Г.Б. ДИРЕКТОРА НА РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.3.2012г., в законна сила от 19.7.2012г.
ОТМЕНЯ определение от 23.02.2012 год. постановено по адм. д. № 373/2011 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Б. *** против мълчалив отказ на Директора на Ресурсен център за подпомагане на интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Сливен за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление с вх.№ РД-03-124/24.11.2011 год.  ОСЪЖДА Т.Г.Б. *** ДА ЗАПЛАТИ на Ресурсен център за подпомагане на интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности гр.Сливен разноски по делото представляващи адвокатски хонорар в размер на 150 (сто и петдесет) лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението му на страните.   
120 Административно дело No 375/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.П.Т.,
Д.С.Т.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
Решение № 46/11.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮИР-98/03.11.2011г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 250/22.07.2011г., издадено от Главен архитект на община Сливен за строеж „Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда в кафе - аператив”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 32915.501.220 по КК на с.Ичера, Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Ю.Х. *** против Разрешение за строеж № 250/22.07.2011г., издадено от Главен архитект на Община Слиевн за строеж „Пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда в кафе - аператив”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 32915.501.220 по КК на с.Ичера, Община Сливен, като неоснователна 
121 Административно дело No 377/2011 Дела по ЗСП К.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.2.2012г., в законна сила от 21.2.2012г.
Решение № 10/ 01.02.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.С. с ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Пет могили, община Нова Загора, ул. “Вела Пеева” № 3, подадена против Заповед № 1405 от 07.11.2011 г., издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Нова Загора, с която на К.Д.С. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2011/2012 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
122 Административно дело No 378/2011 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
Решение № 34 / 03.04.2012 г. - ОТМЕНЯ писмена покана изх. № 29-02-28 от 16.12.2011 г. издадена от Директора на РЗОК Сливен, с която е поискано МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр. Сливен, ЕИК 119624388 да заплати на основание чл. 76б от ЗЗО сумата от 1283 лева, която е неправомерно получена по КП № 222 за м.12.2010 г. по ИЗ № 9792 за пациент с ЕГН ********** в размер на 440 лева и по КП № 178 за м.01.2011 г. по ИЗ № 208 за пациент с ЕГН ********** в размер на 843 лева.
123 Административно дело No 379/2011 Дела по КСО Х.Д.Х. ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.2.2012г., в законна сила от 26.10.2012г.
Р-11/22.02.2012 г.- ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.Х., ЕГН **********,*** против Решение № 25 / 08.12.2011г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № МП-12626#1 / 30.09.2011г. на Ръководител „ПО” при РУ “СО “ Сливен, с което на основание чл.74, ал.1 т.2 от КСО на Х.Д.Х. е отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Х.Д.Х., ЕГН **********,*** да заплати на РУСО Сливен сумата от 150 лв. /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. 
124 Административно дело No 5/2012 Дела по КСО М.П.М. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.4.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
Решение № 42/10.04.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М. с ЕГН: **********,***, подадена против Решение № 26 от 12.12.2011 г., издадено от Директора на Районно управление “Социално осигуряване” – Сливен, с което е отхвърлена жалбата на М.П.М. против Разпореждане № МП-14106-6 от 02.11.2011 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при Районно управление “Социално осигуряване” – Сливен, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.П.М. с ЕГН: **********,***, да заплати на Районно управление “Социално осигуряване” – Сливен, сумата от 300 / триста / лева, представляваща разноски по делото. 
125 Административно дело No 6/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 21.2.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
Определение от 21.02.2012 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 6 по описа на Административен съд Сливен за 2012 год.
126 Административно дело No 7/2012 Други административни дела И.П.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 5.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Н. *** срещу Заповед № 2859/2011 от 05.11.2011 год. издадена Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.  
127 Административно дело No 8/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.Д.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.7.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
Решение от 03.07.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователно заявление подадено от Кмета на Община Нова Загора вх.№ СД-01-01-1356/13.06.2012 год. за поправка на техническа грешка по реда на чл.175 от АПК по отношение на решение № 64/04.06.2012 год. постановено по адм.д. № 8/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
128 Административно дело No 9/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Р.Р. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - ОТДЕЛ НСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.6.2012г., в законна сила от 1.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК – 10 – ЮИР - 110/28.11.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 235/08.07.2011 г. на Главния архитект на Община Сливен за строежи „Реконструкция на съществуваща ограда” и „Покрито паркомясто” в НУПИ № 182, кв. 103 по действащия ПУР на ЦГЧ гр. Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.513.182 по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес гр. Сливен, ул. „Михаил Колони” № 5, издадено на А.Р., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район при ДНСК да заплати на А. Рупен Р. *** разноски в общ размер 360,00 /триста и шестдесет/ лева.   
129 Административно дело No 10/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - ОТДЕЛ НСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
Решение № 54 / 16.05.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.К. против Заповед № ДК-02-ЮИР-202/10.11.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал.1 от ЗУТ и чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стая-кабинет и ателие”, наименован „Преустройство на общи тавански части”, находящ се в сграда с идентификационен № 6738.533.57.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес бул. „Цар Освободител” бл. 3, вх. А, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.П.К., ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов" № 2, ет. 5, оф. 43 да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) представляващи разноски по делото. 
130 Административно дело No 11/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.К.,
С.Й.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.3.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.
Решение № 38/21.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1337 от 30.11.2011 год. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.195, ал. 5 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконно изградена септична яма за отпадни води от г-н Д.М.К. и г-жа С.Й.К., собственици на УПИ XIV-42, кв. 182 по плана на кв. Клуцохор, с административен адрес: ул. „Злати войвода” № 4 гр. Сливен, попадаща на по-малко от 3 /три/ м от северната граница с имот на ул. „Злати войвода” № 6 като неподходяща по местонахождение, разположение, както и в интерес на хигиената и чистота на гражданите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
131 Административно дело No 13/2012 Други административни дела И.Д.К.,
БАРКА ЕООД
ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 10.2.2012г., в законна сила от 24.2.2012г.
Определение от 10.02.2012 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13/2012 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
132 Административно дело No 14/2012 Други административни дела ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.5.2012г., в законна сила от 24.5.2012г.
Решение № 57 / 08.05.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дивамар” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9023, ж.к.”Владислав Варненчик” № 219, вх.4, ап.112 представлявано от управителя М.З.Щ. срещу Заповед № 21/11.01.2012 год. на Директора на ТП „ДГС Котел”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
133 Частно административно дело No 15/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 23.1.2012г., в законна сила от 24.2.2012г.
Определение от 23.01.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 21/11.01.2012 г. на Директора на ТП „ДГС Котел” – гр. Котел, като неоснователно и необосновано.
134 Административно дело No 16/2012 Дела по ЗОС Ж.Й.Ж. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.2.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
Прекратява делото жалбата на Ж.Й.Ж. *** срещу Заповед № РД – 15 – 1304/24.11.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено “Ж.Й.Ж., собственик на метален гараж, да освободи незаконно държания общински имот като бъде премахне същия, монтиран в пространството върху тревните площи северно от художествена галерия “Димитър Добрович”, находяща се на бул. “Цар Освободител”, кв. 165 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен”. Прекратява производството по административно дело № 16/2012 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
135 Частно административно дело No 17/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Ж.Й.Ж. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 21.1.2012г., в законна сила от 3.2.2012г.
Определение от 21.01.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ искането за спирането на предварителното изпълнение на оспорената Заповед с № РД 15-1304/24.11.2011 г. на Кмета на община Сливен, в частта в която е определен 7-дневен срок за доброволно премахване на гараж, предмет на същата.
136 Административно дело No 19/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.Ш. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - ОТДЕЛ НСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
Решение № 37/15.03.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Ш. *** против Заповед № ДК-02-ЮИР-221 от 13.12.2011 г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ и правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ, предоставени със заповед № РД-13-446/01.11.2010 г. и Заповед № РД-13-263/21.11.2011 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Ограда", намиращ се частично в УПИ ІІ, кв. 448 по плана на кв. „Розова градина”, попадащ в ПИ с идентификатори № 67338.555.165 и № 67338.555.166 по кадастралната карта на град Сливен, изпълнен от С.С.Ш., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА С.С.Ш. *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
137 Административно дело No 20/2012 Други административни дела Х.П.Е. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.3.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
Решение № 35 / 20.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 2698/2011 от 16.10.2011 г. на Началник на сектор ПП към ОД на МВР Сливен, с която по отношение на Х.П.Е., ЕГН **********,*** 1-В-9 е наложена ПАМ по чл. 171, т. 1, б.”б” от ЗДвП „Временно отнемане на свидетелство за управление” до решаване на въпроса за отговорността, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
138 Административно дело No 21/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Й.Г.,
Й.И.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: П.Й.Г. и Й.И.Г. ***, подадена против Заповед № РД-15-1274 от 25.10.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за квартал 210 по плана на кв. “Клуцохор”– гр. Сливен, В ЧАСТТА относно УПИ ІХ-19 в кв. 210 по плана на кв. “Клуцохор”– гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 21 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
139 Административно дело No 23/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.Д.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.2.2012г., в законна сила от 16.2.2012г.
Прекратява делотоОПР. / 03.02.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Н. , ЕГН **********,*** 18-1-2 срещу Заповед № 947 от 28.12.2011 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 23/2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. Настоящото дело да се приложи по адм. д. № 8/2012 г. на АдмС Сливен.
140 Административно дело No 25/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
Решение № 51/10.05.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 39/01.02.2012 г. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 106 ал. 1 т. 2 от Закона за държавния служител, с която е прекратено служебното правоотношение на М.С.Д., считано от 01.02.2012 г. , поради съкращаване на длъжността, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от кмета на общината да заплати на М.С.Д. *** разноски в общ размер на 500,00 /петстотин/ лева.   
141 Административно дело No 27/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.Я.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
Р-52/10.05.2012 г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Я.С.,***, срещу Заповед № 17 от 31.01.2012 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на Г.Я.С. на длъжност „старши експерт” в дирекция „Контрол на техническата инфраструктура, транспорта, търговията и околната среда”, считано от 01.02.2012 г., поради съкращаване на длъжността, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
142 Административно дело No 29/2012 Други административни дела И.Д.М.,
А.Х.А.,
Р.Х.А.
ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН НА ДАБ ПРИ МС РПЦБ С. БАНЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.3.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.М., гражданин на Л., родена на *** г. в Б. – Л., действаща лично и в качеството й на законен представител на малолетните й деца: А.Х.А. и Р.Х. А., с адрес по регистрационен лист: гр. Нова Загора, ул. “Стара планина” № 27, подадена против Решение № УП-1 от 27.01.2012 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, Регистрационно-приемателен център за бежанци - с. Баня, община Нова Загора, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за убежището и бежанците е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на И.Д.М. и на малолетните й деца А.Х.А. и Р.Х.А.. Решението не подлежи на касационно обжалване. 
143 Административно дело No 30/2012 Искове за обезщетение Г.Я.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.2.2012г., в законна сила от 7.3.2012г.
О-23.02.2012 г.- ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.Я.С. ***, с което претендира заплащане на обезщетение по реда на чл. 104, ал.1 от ЗДСл, за времето, през което не е бил на служба, като НЕДОПУСТИМО.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 30/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  
144 Административно дело No 31/2012 Дела по ЗМВР Г.И.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.2.2012г., в законна сила от 8.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И. *** срещу Заповед за задържане на лице рег. № 134А от 21.02.2012 г., издадена от А.Р.Р. – ОР при Сектор “ПИП” при ОД на МВР – Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 63 ал. 1 т. 1 от ЗМВР, обективирана като “Задържане за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУ “Полиция” гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.   
145 Административно дело No 32/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДОМИНА КОРП ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
Решение № 76/25.06.2012 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на „Домина корп” ООД гр.Сливен, ЕИК 200975278, подадена от управителя В.С.В., Отказ за издаване на удостоверение за търпимост, обективиран в писмо изх. № 4704 – 190 / 08.02.2012г. на Главния архитект на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ВРЪЩА преписката на Гл.архитект на Община Сливен за издаване на удостоверение за търпимост по молба вх. № 4704-190/08.02.2012г., подадена от „Домина корп” ООД гр.Сливен, ЕИК 200975278 при съобразяване с мотивите на настоящото решение и определя срок за издаване на удостоверението – 30 дни от получаване на преписката от административния орган. 
146 Административно дело No 34/2012 Други административни дела Б.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.4.2012г., в законна сила от 19.10.2012г.
Решение № 49/10.04.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А. роден на *** год. гражданин на Р Турция, ЛНЧ 1001417925, ЕГН ********** с постоянен адрес *** срещу Заповед рег.№ 128 от 01.02.2012 год. на Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която на Б.А. е наложена ПАМ „отнемане на правото на постоянно пребиваване в РБългария” като НЕОСНОВАТЕЛНА
147 Административно дело No 35/2012 Други административни дела Б.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.5.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Х., гражданин на РТурция, ЛНЧ: 1001737948, ЕГН: **********,***, ул. “Кокиче” № 9, подадена против Заповед Рег. № 126 от 01.02.2012 г., издадена от Директора на ОД на МВР - Сливен, с която на Б.Х. е наложена принудителна административна мярка “Отнемане на правото на постоянно пребиваване в Република България”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
148 Административно дело No 36/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.С.,
С.А.Б.
НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
Р-58/28.05.2012 г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С. и С.А.Б.,***, подадена от пълномощник адв. Ю.Я. *** срещу Заповед № ДК-09-01 от 09.02.2012 г. на Началник Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен при Регионална дирекция за „Национален строителен контрол” /РДНСК/ Югоизточен район, с която е наредено спиране изпълнението на незаконен строеж „Жилищна сграда, находяща се в ПИ 829 кв. 27 по плана на кв. „Комлука” с идентификатор 67338.505.40 по кадастралната карта на град Сливен с административен адрес ул. „Чаталджа” № 34”, наредено е да бъдат предприети необходимите действия за освобождаване на строителната площадка от хора и изделия, продукти, материали, както и е забранен достъпа до строежа, считано от датата на изтичане на срока за доброволно изпълнение с поставяне на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.Г.С. ЕГН ********** и С.А.Б. ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** да заплатят на РДНСК Югоизточен район, Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. 
149 Частно административно дело (К) No 37/2012 Частни касационни производства Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.4.2012г., в законна сила от 6.4.2012г.
ПотвърждаваРешение № 44/06.04.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 93 от 07.02.2012 г., постановено по административно дело № 356/2011 г. по описа на Административен съд Сливен.
150 Административно дело No 38/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Областен управител на Област Сливен, обективирано в жалба срещу Решение № 9/23.12.2011 г. на Общински съвет Сливен, с което е приета План – сметка за 2012 г. за разходите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и др. отпадъци от Община Сливен на депо, експлоатация и поддържане на депо за твърди битови отпадъци, съгласно Приложение № 1, като общата сума на рекапитулираните разходи, включително 10 % непредвидени, без ДДС, се редуцира с 30 %.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 38/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  
151 Частно административно дело No 39/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.3.2012г., в законна сила от 16.3.2012г.
Прекратява делотоОПР. / 06.03.2012 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането на Областен управител на Област Сливен за спиране изпълнението на Решение № 9 от 23.12.2011 г. на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2012 г. по описа на Административен съд Сливен.
152 Административно дело No 40/2012 Други административни дела ЕТ ЯНЧО АТАНАСОВ ДНСК СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
ОПР. / 04.05.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Я.А.-Я.А.А.” ЕИК 119029262, представляван от Я.А. *** срещу писмо изх.№ СЛ-2636-00-710/26.01.2012 год. на ДНСК гр.София, с което е отказано прекратяване на процедурата по изпълнение на заповед № РД-14-12/14.01.2008 год. на Зам.Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Масивна ограда” изпълнен в поземлен имот № 000877 в землището на гр.Котел, извършен от ЕТ „Я.А.” като НЕОСНОВАТЕЛНА.
153 Административно дело No 41/2012 Други административни дела К.Х.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 3.4.2012г., в законна сила от 17.4.2012г.
Определение от 03.04.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Халилов М. ***, срещу заповед, с която е обявено класирането и е определен спечелилия търга с явно наддаване, проведен на 28.02.2012 г. от Община Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 41/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  
154 Частно административно дело No 42/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЕТ ЯНЧО АТАНАСОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 14.3.2012г., в законна сила от 14.3.2012г.
ОПР. / 14.03.2012 г. - СПИРА изпълнителното производство образувано срещу ЕТ „Я.А.-Я.А.А.” ЕИК 119029262, представляван от Я.А. *** за принудително изпълнение на Заповед № РД-14-12/14.01.2005 год. издадена от Зам.Началника на ДНСК гр.София за премахване на незаконен строеж „Масивна ограда” изграден в поземлен имот № 000877 по плана за земеразделяне на гр.Котел, до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 40/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА ДНСК гр.София ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Я.А.-Я.А.А.” ЕИК 119029262, представляван от Я.А. *** разноски по делото в размер на 165 (сто шестдесет и пет) лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА ЕТ „Я.А.-Я.А.А.” ЕИК 119029262, представляван от Я.А. *** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. 
155 Административно дело No 44/2012 Дела по ЗОС К.Й.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.4.2012г., в законна сила от 25.4.2012г.
Определение от 12.04.2012 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба на К.Й.Д. ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез адв.М.К. против Заповед № РД-15-352 от 24.02.2012 г. на Кмета на Община Сливен за прекратяване на наемното правоотношение с К.Й.Д. за общинско жилище на адрес ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 44/2012 г. по описа на Административен съд Сливен. 
156 Административно дело No 45/2012 Дела по ДОПК и ЗМ РЕТАЛ БАЛКАН ЕООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
Определение от 05.04.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ретал Балкан” ЕООД Сливен, представлявано от управителя Р.П.Р., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Керамика” № 13 срещу Заповед № РД-15-370/27.02.2012 г. на Кмета на Община Сливен, с която е отхвърлена жалбата на дружеството срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 54 от 20.01.2012 г., издаден от младши инспектор СКМДТ на Дирекция „ Бюджет и финанси” - орган по приходите при Община, гр. Сливен, в частта за таксата битови отпадъци, за имот, находящ се в Промишлена зона на гр.Сливен, с който по реда на чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК и във връзка с подадена декларация по чл.14 и чл.54 от ЗМДТ са определени на жалбоподателя публични задължения за 2011г. в размер на 6924, 22 лв., както следва: такса битови отпадъци в размер на 6656,78лв. главница и 266,98 лв. лихва и данък моторно превозно средство в размер на 0,45 лв. главница и 0,01 лв. лихва.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 45 /2012 г. по описа на Административен съд Сливен.  ИЗПРАЩА жалбата и приложената към нея административна преписка по Акт за установяване на задължение по декларация № 54 от 20.01.2012 г., издаден от младши инспектор СКМДТ на Дирекция „ Бюджет и финанси” - орган по приходите при Община, гр. Сливен по подведомственост на Ръководителя звено за местни приходи към Община Сливен на основание чл. 130, ал. 4 от АПК.  ОСЪЖДА „Ретал Балкан” ЕООД Сливен, представлявано от управителя Р.П.Р., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Керамика” № 13, да заплати държавна такса в размер на 10.00 / десет/ лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса. 
157 Частно административно дело No 46/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 16.3.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.
ОПР. / 16.03.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на „Язаки България” ЕООД гр.Ямбол за спиране на предварителното изпълнение на предписание дадено от служители на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Сливен, отдел Ямбол изх.№ 304/20.02.2012 год.  ОСЪЖДА „Язаки България” ЕООД гр.Ямбол ЕИК 128617161 представлявано от управителя Макс Ланг ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. 
158 Административно дело No 51/2012 Дела по ЗАдм КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-1101-015/22.02.2012 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е насрочен на 20.05.2012 г. местен референдум за жителите на с. Нейково, Община Котел, които да отговорят на въпроса: „Съгласни ли сте с. Нейково да се отдели от Община Котел и да се присъедини към Община Сливен?" Задължен е Общински съвет - Котел на първото си заседание, след датата на получаване на заповедта, да утвърди образците от книжата за насрочения референдум, да одобри разходите за организирането и финансирането на местния референдум от общинския бюджет и е задължен Кмета на Община Котел, подпомаган от общинската администрация, да извърши организационно-техническата подготовка на местния референдум., като НАЗАКОНОСЪБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Областен управител на Област Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението.  Решението да се съобщи на страните, чрез връчване на препис от същото. Решението не подлежи на обжалване.  
159 Административно дело No 53/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЕДИ Д ЕВГЕНИ ДИНЕВ НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.9.2012г., в законна сила от 18.9.2012г.
Р-93/18.09.2012 г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на Едноличен търговец Евгений Динев Динев с фирма „Еди – Д – Евгений Динев”, със седалище гр. Шивачево срещу Заповед № ДК – 19 – СЛ - 3/06.03.2012 г. на Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Сливен при РДНСК – Югоизточен район, с която е забранено ползването на строеж „Крайпътно заведение за обществено хранене”, намиращ се в ПИ № 200006 в местността „Карасанска чешма”, землището на гр. Шивачево, община Твърдица, наредено е след влизане в сила на заповедта, до възложителя на строежа да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпоредената забрана за ползване по реда на чл. 277 от АПК, като в тридневен срок от изтичане на предходния такъв управителят на „ЕВН” България Електроразпределение” АД и Управителят на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД да разпоредят прекъсване на захранването на строежа с електрическа енергия и вода и уведомят писмено в тридневен срок РО „НСК” Сливен при РДНСК Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Едноличен търговец Евгений Динев Динев с фирма „Еди – Д – Евгений Динев”, със седалище гр. Шивачево да заплати на Началника на РО „НСК” гр. Сливен при РДНСК Югоизточен район разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
160 Административно дело No 57/2012 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Р.Д.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.4.2012г., в законна сила от 13.6.2012г.
Определение от 06.04.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Р.Д.Р.,***, чрез пълномощник адв. К.Ц. ***, с която се иска от съда да постанови решение, с което да осъди Кмета на Община Сливен да изпълни задължението си по чл.33, ал.2 от ЗМСМА, като предостави на Р.Р., в качеството му на общински съветник информация и заверени копия от документи, както следва: Договор за концесия, сключен между Община Сливен и ГД по ЗЗД „ Спорт палас”, всички извършени от концесионера по този договор плащания за периода 2003г. – 2011г. – справка; всички задължения на концесионера към общината, включващи местни данъци и такси, включително туристически данък за периода 2003г.- 2011г., както и всички договори, сключени между Община Сливен и следните дружества: „Ружа” ООД, „Топстрой декор” ООД, „Консорциум ЛТБ България ХГ” ООД, „Гради” ЕООД, „Биндер” АД, „Лукском” ЕООД, сключени през периода 2003г. – 2011г.; всички актове образец 19 по горепосочените договори за конкретния период; всички плащания от страна на общината към тези дружества за конкретния период – справка, всички задължения на общината към дружествата към настоящия момент – справка, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 57 / 2012 г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
161 Административно дело No 58/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Л.З.,
К.А.З.,
Т.К.Т.,
П.Т.Т.,
С.Л.К.,
Д.И.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.10.2012г., в законна сила от 31.10.2012г.
Р-109/11.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 1274/25.10.2010 г. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на квартал 210 по плана на кв. „Клуцохор” на гр. Сливен, с който неурегулираните имоти в квартала се урегулират предимно в самостоятелни жилищно – строителни УПИ и се предвижда предимно нискоетажно жилищно застрояване – свободно и свързано, с изключение на новообразуваните УПИ ХХ, ХХІ, ХХІІ и ХХІІІ по ул. „Радецки”, в които се предвижда четириетажно свързано застрояване, съгласно синьо, червено и кафяво изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА досежно поземлен имот № 1496 в кв. 210 по плана на кв. „Клуцохор”, гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнението на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона.  
162 Административно дело No 59/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.5.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.
С определение от съдебно заседание проведено на 04.05.2012 г. съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването обективирано в Заповед № РД-11-16-05 от 23.03.2012 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 59/2012 г. на Административен съд - Сливен. 
163 Административно дело No 60/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 29.3.2012г., в законна сила от 9.4.2012г.
Определение от 29.03.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба обективирана в заповед № РД-11-16-06 от 26.03.2012 г. на Областния управител на област Сливен, с която е оспорено Решение № 90, с което се приема бюджета на Община Сливен за 2012 г., по протокол № 2 от заседание на Общински съвет Сливен, проведено на 20.02.2012 г., в частта му както следва : Приложение № 1, точка ІІ „Общински приходи” част „Общински такси”, параграф 2702 „за битови отпадъци” и следващите от това промени в целия раздел ІІ и Приложение № 1 раздел ІІІ „Разходипо функции” точка 6 – функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда, дейност „Чистота” и следващи посочени в раздел ІІІ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 60/2012 година по описа на Административен съд Сливен. 
164 Административно дело No 62/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Г.И. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.6.2012г., в законна сила от 16.6.2012г.
Предвид заявената воля на ищцовата страна и на основание чл. 232 от ГПК, във вр.чл. 144 от АПК съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.И. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 62/2012 год.
165 Административно дело No 63/2012 Дела по ЗМВР В.А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.5.2012г., в законна сила от 15.6.2012г.
Р-62/30.05.2012 г.-ОТМЕНЯ Заповед рег. № 340 от 15.03.2012 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на главен инспектор В.А.А. – главен юрисконсулт в „Правно обслужване”, „Администрация - ОДМВР” при ОД на МВР - Сливен, категория “В” е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 224 ал. 2 т. 1 и чл. 226 ал. 1 т. 2 от ЗМВР, във вр. с чл. 226 ал. 1 т. 5 от ППЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде санкциониран с по – тежко дисциплинарно наказание.   ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на В.А.А. ***, ЕГН ********** разноски в общ размер 460,00 /четиристотин и шестдесет/ лева.  
166 Административно дело No 67/2012 Други административни дела ТД ДАЯНИ ЗАФИРОВИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 13.6.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
ОПР. / 13.06.2012 г.- ОТМЕНЯ определение постановено в открито съдебно заседание на 31.05.2012 год. по административно дело № 67/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД „ДАЯНИ ЗАФИРОВИ” ООД гр.Сливен със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”3 март” № 9 представлявано от управителя Я.А.З. подадена против Решение № 463/31.03.2005 год. на Общински съвет-Сливен като НЕДОПУСТИМА. ОСЪЖДА ТД „ДАЯНИ ЗАФИРОВИ” ООД гр.Сливен със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”3 март” № 9 представлявано от управителя Я.А.З. ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет- Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 67/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.  
167 Административно дело No 69/2012 Дела по ЗМСМА БУЛ ГЕЙТ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.4.2012г., в законна сила от 1.6.2012г.
Определение от 19.04.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Бул-Гейт” ЕООД с ЕИК 119052485, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Сливен, жк “Дружба” № 30-Г-5, представлявано от управителя М.Г.С., подадена против Решение № 183 на Общински съвет Сливен, прието по точка 60 от дневния ред на проведеното на 29.03.2012 г. заседание на Общински съвет Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 69 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
168 Частно административно дело No 71/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт БУЛ ГЕЙТ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “Бул-Гейт” ЕООД с ЕИК 119052485, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Сливен, жк “Дружба” № 30-Г-5, представлявано от управителя М.Г.С., за спиране предварително изпълнение на Решение № 183 от 29.03.2012 г. на Общински съвет Сливен, като НЕДОПУСТИМО. ОСЪЖДА “Бул-Гейт” ЕООД с ЕИК 119052485, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Сливен, жк “Дружба” № 30-Г-5, представлявано от управителя М.Г.С., да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 71 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. 
169 Административно дело No 72/2012 Дела по ЗМВР Д.М.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
Решение № 77/20.06.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 342 от 15.03.2012 г. на Директор ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 1 от ЗМВР във връзка с чл. 226, ал. 1, т. 2 от ЗМВР вр. с чл.226, ал.1, т.5 от ППЗМВР за пропуск в изучаването и прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност на Д.М.Б., инспектор категория Г - І степен в ОД на МВР Сливен, ВНД началник „Управление на собствеността и социални дейности”, „Администрация ОДМВР” при ОД на МВР Сливен, е наложено дисциплинарно наказание – „писмено предупреждение” за срок от 3 (три) месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на Д.М.Б., ЕГН **********, разноски в размер 400,00 /четиристотин/ лева. 
170 Административно дело No 73/2012 Дела по ЗМВР С.К.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.8.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
Р-85/01.08.2012 г.-ОТМЕНЯ Заповед рег. № 384 от 22.03.2012 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на основание чл. 224 ал. 2 т. 1 и т. 4, чл. 225, чл. 226 ал. 1 т. 3, чл. 228 т. 3 и чл. 229 от ЗМВР, във вр. с чл. 227 ал. 1 т. 11 от ППЗМВР /неизпълнение на служебни задължения или на заповеди/ и т. 12 /нарушаване на етичните правила за поведение на държавните служители в МВР/ от ППЗМВР, във вр. с т. 7, т. 18, т. 57 б. „а” и б. „д” и т. 64 от Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР, утвърден с МЗ рег. № Із-2013/08.11.2006 г. /изменен и допълнен с МЗ № Із-453/22.02.2011 г. и МЗ рег. № Із-3029/01.12.2011 г./, установени в Справка рег. № 1117/24.02.2011 г. от извършена проверка от Дирекция „Инспекторат” – МВР е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от една година на комисар С.К.К., заместник директор ІІ степен „Полиция”, той и началник на отдел „Криминална полиция” при ОДМВР – Сливен, категория „Б”, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 224 ал. 2 т. 1 и т. 4 и чл. 226 ал. 1 т. 3 от ЗМВР, във вр. чл. 227 ал. 1 т. 11 от ППЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде наказан с по – тежко дисциплинарно наказание.   ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на С.К. ***, ЕГН ********** разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
171 Административно дело No 74/2012 Дела по ЗМВР Д.Н.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.7.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.
Решение № 74 / 02.07.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 343/15.03.2012г., с която Директора на ОД на МВР Сливен на основание чл. 224 ал. 2 т. 1 и чл. 226 ал. 1 т. 2 от ЗМВР, във вр. с чл. 226 ал. 1 т. 5 от ППЗМВР, наложил дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от шест месеца на сътрудник Д.Н.К., ЕГН **********, старши технически сътрудник (управител, склад „Авточасти") в „Управление на собствеността и социални дейности", „Администрация-ОДМВР" при ОДМВР-Сливен, служител категория Е I степен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
172 Административно дело No 75/2012 Дела по ЗМВР К.В.З. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.6.2012г., в законна сила от 27.6.2012г.
Решение № 65 / 05.06.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 341 от 15.03.2012 год. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на старши инспектор К.В.З. главен счетоводител в „Финансово осигуряване”, „Администрация-ОДМВР” при ОД на МВР гр.Сливен, категория В, е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от шест месеца, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 224, ал. 2, т. 1 и чл. 226, ал. 1, т. 2 от ЗМВР във вр. с чл. 226, ал. 1, т. 5 от ППЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде санкциониран с по-тежко дисциплинарно наказание, като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
173 Административно дело No 77/2012 Други административни дела Т.Д.Х. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
Определение от 11.04.2012 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №77/2012 год. по описа на Административен съд – Сливен.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 77/2012 год. по описа на Административен съд - Сливен към производството по адм.дело № 66/2012 год. по описа на Административен съд – Сливен, за общо разглеждане. 
174 Административно дело No 78/2012 Дела по ЗОС П.С.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.6.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
Решение № 75 / 27.06.2012 г. - Отхвърля жалба на П.С.Г., ЕГН **********, против Заповед № РД–15-507 от 29.03.2012 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се прекратят наемните правоотношения с лицето П.С.Г. за общинско жилище на адрес:***, като неоснователна.
175 Административно дело No 80/2012 Други административни дела И.Д.Б. НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ -ДАИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМИБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.7.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Б. ЕГН ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-27-821 от 23.03.2012 г., издадена от Началник на Областен отдел „Контролна дейност-Държавна автомобилна инспекция” гр. Сливен, с която на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗАвтП, е спрян от движение за срок от шест месеца чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелството за регистрация на лек автомобил модел „Форд Транзит” с регистрационен № СН 27 58 НС, собственост на оспорващия И.Д.Б. и е определено място за домуване охраняем паркинг - „Автокъща Мобил”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
176 Административно дело No 81/2012 Дела по ЗОС Х.П.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.10.2012г., в законна сила от 26.10.2012г.
Решение № 100/09.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-513 от 29.03.2012 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост е наредено собственикът Х.П.Х. да премахне металната конструкция /площадка и стълба/, находяща се на северния вход на жилищната му сграда, находяща се в УПИ ХVІ-22, кв. 448, извън обхвата на имота, върху улица-тупик между осови точки 1548 и 1549, съставляваща публична общинска собственост по плана на кв. “Ново село” гр. Сливен, определен е 7-дневен срок за доброволното й премахване и е посочено, че при неспазване на определения срок ще се извърши принудително премахване на металната конструкция, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Х.П.Х. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. “Сава Филаретов” № 48, сумата от 410 / четиристотин и десет / лева, представляваща разноски по делото. 
177 Административно дело No 82/2012 Искове за защита срещу неоснователно бездействие К.А.М. ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.5.2012г., в законна сила от 7.5.2012г.
ОПР. / 07.05.2012 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 82/2012 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Административен съд Бургас.
178 Частно административно дело No 83/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Х.П.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 18.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Х.П.Х. ***, ЕГН ********** на разпоредено от административния орган на основание чл.60 от АПК предварително изпълнение на Заповед № РД – 15 – 513/29.03.2012 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено Х.Х. да премахне металната конструкция /площадка и стълба/, находяща се на северния вход на жилищната му страда, находяща се в УПИ ХVІ-22, кв.448, извън обхвата на имота, върху улица-тупик между осови точки 1548 и 1549, съставляваща публична общинска собственост по плана на кв.”Ново село” гр.Сливен, като недопустимо.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Х.П.Х. ***, ЕГН ********** за спиране на допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД – 15 – 513/29.03.2012 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено Х.Х. да премахне металната конструкция /площадка и стълба/, находяща се на северния вход на жилищната му страда, находяща се в УПИ ХVІ-22, кв.448, извън обхвата на имота, върху улица-тупик между осови точки 1548 и 1549, съставляваща публична общинска собственост по плана на кв.”Ново село” гр.Сливен, поради оттегляне на искането. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 83 / 2012 г. по описа на Административен съд Сливен. 
179 Административно дело No 84/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Й.И. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
Решене № 78/25.06.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК – 09 – 06/16.12.2011 г. на Началника на РО „НСК” при РДНСК Югоизточен район, с която е забранено ползването на строеж „Дом за отдих и риболовен туризъм”, намиращ се в ПИ № 000392 в землището на с. Баня, община Нова Загора и е наредено, след влизане в сила на заповедта, до възложителят на строежа да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на АПК, както и да се прекъсне захранването на сдтроежа с електрическа енергия и вода, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТМЕНЯ Заповед № ДК - 09 – 02/10.02.2012 г. на Началника на РО „НСК” при РДНСК Югоизточен район, с която е допусната поправка на явна фактическа грешка в предходната заповед, като в разпоредителната част вместо: „След влизане в сила на заповедта, до възложителя на строежа да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл. 277 от АПК”, да се чете: „След влизане в сила на заповедта, до възложителя на строежа да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпоредената забрана за ползване по реда на чл. 277 от АПК”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  
180 Частно административно дело No 85/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Н.Й.И. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 19.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.Й.И. ***, ЕГН **********, подадено чрез пълномощник адв. М.К. ***, за незабавно спиране изпълнението на Заповед № ДК-09-06/16.12.2011г. на Началник РО „НСК” Сливен при РДНСК – Югоизточен район, издадена на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ, с която по т.І е забранено ползването на строеж „Дом за отдих и риболовен туризъм”, намиращ се в ПИ № 000392 в землището на с.Баня, община Нова Загора, по т.ІІ .1 е наредено след влизането в сила на заповедта, до възложителя на строежа да се отправи показана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл.277 от АПК, както и по т.ІІ.2 в тридневен срок от изтичане на срока по т.ІІ.1, Управителят на ЕВН „България електроразпределение” АД гр.Пловдив и Управителят на „ВИК” Сливен ООД, да разпоредят прекъсване на захранването на строежа с ел.енергия и вода и на Заповед № ДК-09-02/10.02.2012г. на Началник РО ”НСК” Сливен при РДНСК Югоизточен район, издадена на основание чл.62, ал.2 от АПК, с която е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № ДК-09-06/16.12.2011г. на Началник РО „НСК” Сливен при РДНСК – Югоизточен район, като в разпоредителната част на заповедта по т. ІІ.1, вместо след влизането в сила на заповедта, до възложителя на строежа да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл.277 от АПК, да се чете „След влизане в сила на заповедта, до възложителя на строежа да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпоредената забрана за ползване по реда на чл.277 от АПК”, като недопустимо.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 85 / 2012 г. по описа на Административен съд Сливен. 
181 Административно дело No 86/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.Г.,
Н.В.Г.,
Н.С.К.,
Ю.Д.К.,
З.Д.В.,
Ж.Г.Ж.,
М.М.З.,
Г.П.И.,
Р.Д.И.,
Н.Д.Н.,
С.В.Н.,
С.Т.М.,
И.Г.М.,
З.Г.З.,
К.И.З.,
В.З.Г.,
Д.К.С.,
С.С.С.,
И.С.Г.,
М.Р.В.,
Д.И.В.,
Н.А.Ц.,
Ж.Г.Ц.,
Т.И.С.,
С.Б.С.,
В.Р.З.,
Т.Д.Т.,
Й.С.Т.,
Т.П.Ш.Б.,
П.В.В.,
К.Ф.К.,
Н.Р.К.,
Г.Т.Д.,
С.С.Т.,
М.Й.Т.,
Х.Г.Х.,
С.М.Х.,
Р.Х.Х.,
Т.П.Р.,
А.Г.И.,
В.Г.А.,
С.Й.Д.,
Г.А.С.,
Е.Г.Н.,
В.К.Н.,
В.С.С.,
П.Ж.С.,
С.Х.Г.,
К.Ц.С.,
С.Ц.С.,
Х.Ц.С.,
Р.Л.М.,
В.Л.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.8.2012г., в законна сила от 21.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: Г.П.И., Р.Д.И., Х.Г.Х., С.М.Х., В.Г.А., С.Й.Д., Е.Г.Н., В.К.Н., В.С.С. и П.Ж.С., подадена против Заповед № РД-15-476 от 13.04.2010 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменението на ПУП с ПРЗ за обхвата на УПИ І “За комплексно жилищно строителство, КОО, обществени мероприятия и благоустрояване” в кв. 625 по плана на кв.“Дружба”- гр. Сливен, като от част от площта на същия се образува нов УПИ V “За КОО”, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация, както и указаното застрояване, показано на плана за застрояване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 86 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
182 Административно дело No 87/2012 Дела по ЗМВР Е.М.Ц. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 10.7.2012г.
Решение № 71 / 20.06.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 441 от 05.04.2012 год. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на инспектор Е.М.Ц. ВНД началник на група „Отчет на Пътно-транспортни произшествия, на Административно-наказателна дейност и Информативно-аналитична дейност”, сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” в ОД на МВР Сливен, категория „Г” І степен, е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 224, ал. 2, т. 1 и т.2 от ЗМВР във вр. с чл. 226, ал. 1, т. 4 от ППЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде санкциониран с по-тежко дисциплинарно наказание, като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
183 Административно дело No 88/2012 Други административни дела В.М.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 24.4.2012г., в законна сила от 24.4.2012г.
Определено от 24.04.2012 г. - Прекратява производството по адм. д.№ 88/2012 г. по описа на административен съд - Сливен. Присъединява адм. д. № 88 към адм. д. 80/2012 г. за съвместно разглеждане.
184 Административно дело No 89/2012 Други административни дела Н.Т.Д. КМЕТА НА КМЕТСТВО С.КАЛОЯНОВО Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.5.2012г., в законна сила от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. ***, с ЕГН: **********, подадена против “Кметството на с. Калояново, община Сливен – във връзка с издаденото удостоверение за наследниците на К.С.Я. - б.ж. на с.Калояново, като непълно, и отказа на Община Сливен да разпореди на Кметство с. Калояново издаване на пълно удостоверение за наследниците на К.С.Я. - б.ж. на с.Калояново”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
185 Административно дело No 90/2012 Дела по КСО А.П.Х. ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Решение № 72 / 07.06.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № Р-Ж-П-4/09.04.2012 год. издадено от Емилия Енчева Сивилова-началник отдел „ФСД”/гл.счетоводител упълномощена със заповед № РД-11-86/13.06.2011 год. за Директор на РУ”СО” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на А.П.Х. срещу разпореждане № МП-2628-1/23.02.2012 год. издадено от Ръководителя на „ПО”, с което е прекратена наследствената и пенсия за осигурителен стаж и възраст считано от 08.12.2011 год. като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на РУСО гр.Сливен за издаване на разпореждане за отпускане на наследствена пенсия на лицето при спазване на дадените в съдебното решение задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Директорът на РУСО гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на А.П.Х. *** разноски за адвокатски хонорар в размер на 200 (двеста).  
186 Административно дело No 91/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДОМИНА КОРП ООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
Решение № 94 / 19.09.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК – 02 – ЮИР - 52/12.03.2012 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Павилион – зимна градина със склад за инвентар”, изпълнен в УПИ ХVІ – 5148, кв. 127 на ЦГЧ, гр. Сливен, с идентификатор 67338.533.92 по КК на гр. Сливен, с административен адрес ул. „Александър Екзарх” № 10, изграден от „Домина корп.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Цар Симеон” № 49, представлявано от В.С.В., да се възстанови фасадата на жилищната сграда в съседния имот в първоначалния й вид, разпоредено е след влизане в сила на заповедта, до извършителя на строежа да се изпрати покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл. 277 от АПК, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от органите на ДНСК за сметка на извършителя по реда на чл. 225 ал. 4 от ЗУТ и Наредба № 13/2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
187 Административно дело No 95/2012 Други административни дела АУТО ДГ ООД СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АУТО ДГ” ООД с адрес: гр. Сливен, кв. “Кольо Фичето” № 26-Е-3, чрез управителя Д.Б., против Акт за установяване на задължение по декларация № 1 от 16.01.2012 г., издаден от Началник на отдел СКМДТ при Община Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 95 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. ИЗПРАЩА жалбата и приложената към нея административна преписка по Акт за установяване на задължение по декларация № 1 от 16.01.2012 г., издаден от Началник отдел СКМДТ на Дирекция “Бюджет и финанси” - орган по приходите при Община Сливен, по подведомственост на Ръководителя на звеното за местни приходи в Община Сливен. 
188 Административно дело No 97/2012 Други административни дела Х.С.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Прекратява делотоОПР. / 04.06.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.С. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.
189 Административно дело No 98/2012 Дела по ДОПК и ЗМ СДРУЖЕНИЕ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98 по описа за 2012 г. на Административен съд - Сливен. ИЗПРАЩА жалбата на Сдружение "Християнски център" гр. Сливен против Решение № 47/05.04.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП - Бургас по подсъдност на Административен съд - Бургас.
190 Административно дело No 99/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.К.Е. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.7.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искането на К.К.Е. *** за възстановяване на срока за обжалване на Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 23/09.04.2012 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалба вх. № Т – 172-01-164/16.12.2011 г. на К.Е. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 76/14.11.2011 г., издадено от Главния архитект на Община Твърдица за строеж „Масивна ограда” по част от имотните граници на УПИ ХVІ-526, кв. 32, предадени по регулация по регулационния план на гр. Шивачево, одобрен със Заповед № 312/12.05.1987 г.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.   Препис от настоящото определение да се изпрати на оспорващия и административния орган.    
191 Административно дело No 100/2012 Други административни дела ЕТ МИН ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА СЛИВЕН НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН,
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 29.5.2012г., в законна сила от 8.6.2012г.
ОПР. / 29.05.2012 г. - Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ „МИН-Ц.С.”***, ЕИК 119520980, против Решение № НОМ33 от 23.04.2012 г. на Началника на отдел “Контролно-ревизионна дейност” към дирекция “Местни приходи” при Община Сливен, с което не е уважено искане за прихващане по молба вх.№ НОМ 54 от 23.04.2012 г. относно данък върху превозните средства по Акт за установяване на задължение № РА000088 от 06.02.2012 г. на органа по приходите при Община Сливен. Прекратява производството по адм. д. № 100/2012 г. по описа на АдмС Сливен. Да се изпрати жалбата ведно с преписката по компетентност на Кмета на Община Сливен, който да се произнесе по жалбата против Решение № НОМ33 от 23.04.2012 г. на Началника на отдел “Контролно-ревизионна дейност” към дирекция “Местни приходи” при Община Сливен. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, Началника на отдел “Контролно-ревизионна дейност” към дирекция “Местни приходи” при Община Сливен и Кмета на Община Сливен.
192 Административно дело No 101/2012 Други административни дела ЕТ РОСЕН ЧАНЕВ СЛИВЕН НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ КЪМ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН,
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.6.2012г., в законна сила от 19.6.2012г.
Прекратява делотоОПР. / 04.06.2012 г. - Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ „Р.Ч.”***, ЕИК 119019994, против Решение № НОМ27 от 18.04.2012 г. на Началника на отдел “Контролно-ревизионна дейност” към дирекция “Местни приходи” при Община Сливен, с което не е уважено искане за погасяване поради изтекла давност по молба вх.№ НОМ 27от 18.04.2012 г. относно данък върху превозните средства по Акт за установяване на задължение № РА000165 от 14.02.2012 г. на органа по приходите при Община Сливен. Прекратява производството по адм. д. № 101/2012 г. по описа на АдмС Сливен. Да се изпрати жалбата ведно с преписката по компетентност на Директора на Дирекция “Местни приходи” при Община Сливен, който да се произнесе по жалбата против Решение № НОМ27 от 18.04.2012 г. на Началника на отдел “Контролно-ревизионна дейност” към дирекция “Местни приходи” при Община Сливен. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, Началника на отдел “Контролно-ревизионна дейност” към дирекция “Местни приходи” при Община Сливен и Директора на Дирекция “Местни приходи” при Община Сливен.
193 Административно дело No 102/2012 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.11.2012г., в законна сила от 30.11.2012г.
Решение № 128 / 08.11.2012 г. - На основание чл.194, ал.3 във връзка с ал. 2, във връзка счл.193 от ГПК, ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО оспорването на съдържанието на писмо изх. № 5285/21.08.2012 год. от Кмета на Община Твърдица. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 27 прието на заседание на Общински съвет гр.Твърдица проведено на 31.01.2008 год. прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и писмо с изх.№ 07-630/16.11.2007 год. на Министъра на земеделието и продоволствието, в частта, в която Общински съвет гр.Твърдица дава съгласие за отдаване под наем на водоем публична общинска собственост с площ от 30, 267 дка. представляващ имот № 000368 в землището на гр.Твърдица, АОС № 122/26.02.2004 год. и водоем публична общинска собственост с площ 17, 598 дка представляващ имот № 000369 в землището на гр.Твърдица, АОС № 123/26.02.2004 год. и възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедура по провеждане на явен търг и сключи договори за наем за срок от три години. ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура гр.Сливен срещу Решение № 27 прието на заседание на Общински съвет гр.Твърдица проведено на 31.01.2008 год. прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и писмо с изх.№ 07-630/16.11.2007 год. на Министъра на земеделието и продоволствието, в частта с която Общински съвет гр.Твърдица дава съгласие за отдаване под наем на водоем „изкуствена водна площ” с площ 29, 113 дка представящ имот № 001153 в землището на гр.Шивачево, АОС № 120/26.02.2004 год. и водоем „язовир” с площ 101, 798 дка представляващ имот № 000285 в землището на гр.Шивачево, АОС № 119/26.02.2004 год. за срок от три години и упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши процедура по провеждане на явен търг и сключи договор за наем, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 
194 Административно дело No 103/2012 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.9.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
Р-92/10.09.2012 г.-ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 62 от заседание на Общински съвет гр.Твърдица, проведено на 17.04.2008 г., прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във вр. с §4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване /ЗСН/ и писмо с изх.№ 07-63/12.02.2008г. на Министъра на земеделието и продоволствието, в частта, в която Общински съвет Твърдица дава съгласие за отдаване под наем на водоем публична общинска собственост, на територията на община Твърдица, с площ от 13.530 дка., представляващ имот № 000595 в землището на с.Сборище, АОС № 306/04.07.2007г.; възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедура по провеждане на явен търг и сключи договори за наем за срок от три години и одобрява проект за договор за отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост.   ОТХВЪРЛЯ протеста на РП Сливен срещу Решение № 62 от заседание на Общински съвет гр.Твърдица, проведено на 17.04.2008 г., прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във вр. с §4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване /ЗСН/ и писмо с изх.№ 07-63/12.02.2008г. на Министъра на земеделието и продоволствието, в частта, в която Общински съвет Твърдица дава съгласие за отдаване под наем на водоем публична общинска собственост, на територията на община Твърдица, с площ от 24.182 дка, представляващ имот № 000232 в землището на с.Сборище, АОС № 118/26.02.2004г.; възлага на кмета на Община Твърдица да извърши процедура по провеждане на явен търг и сключи договори за наем за срок от три години и одобрява проект за договор за отдаване под наем на водоеми- публична общинска собственост, като неоснователен. 
195 Административно дело No 104/2012 Други административни дела ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.11.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО оспорването на истинността на Писмо Изх. № 4635 от 27.07.2012 г. по описа на Община Твърдица. ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура – Сливен, срещу Решение № 314 от 30.03.2010 г. на Общински съвет – Твърдица, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване, и Писмо Изх. № 07-1119 от 23.12.2009 г. на Министерство на земеделието и храните, е дадено съгласие за отдаване под наем на язовир с площ 101,798 дка, имот № 000285 в землището на гр. Шивачево, АОС /публична/ № 119 от 26.02.2004 г. за срок от пет години, и е упълномощен Кметът на Община Твърдица да извърши процедурата по провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключи договор за наем, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: Община Твърдица и Д.И.Д. с ЕГН: **********, с адрес: с. Любенова махала, община Нова Загора, ул. “Васил Левски” № 7.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
196 Административно дело No 105/2012 Други административни дела ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.10.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
Решение № 121/26.10.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура - Сливен срещу Решение № 315 по протокол № 42 от заседание на Общински съвет гр.Твърдица, проведено на 30.03.2010 г., прието на основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и писмо с изх.№ 07-1119/23.12.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, с което Общински съвет Твърдица дава съгласие за отдаване под наем на язовир с площ 444.632 дка, имот № 001063 в землището на гр. Твърдица, актуван с Акт за общинска собственост /публична/ № 21/15.05.2000 г. за срок от една година и упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши процедурата по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключи договори за наем, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
197 Административно дело No 106/2012 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.10.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.
Решение № 111 / 16.10.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура Сливен срещу Решение № 493 от 31.05.2011 г. на Общински съвет гр.Твърдица, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ е дадено съгласие за отдаване под наем на изкуствена водна площ – имот № 001153 с площ от 29.113 дка в землището на гр.Шивачево, АОС № 120/26.02.2004 г. за срок от пет години и упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши процедура по провеждане на публичен търг и сключи договор за наем, като неоснователен.
198 Административно дело No 107/2012 Други административни дела ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.10.2012г., в законна сила от 26.10.2012г.
Решение № 101 / 05.10.2012 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 494, прието с Протокол № 57 от заседание на Общински съвет – Твърдица, проведено на 31.05.2011 г., с което Общински съвет – Твърдица, дава съгласие за отдаване под наем на водоем с площ 30,268 дка, имот № 72165.109.368 в землището на гр. Твърдица, АОС /публична/ № 122 от 26.02.2004 г. за срок от пет години, и упълномощава Кмета на Община Твърдица да извърши процедурата по провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключи договор под наем. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Е.И. с ЕГН: **********, с адрес:***, за присъждане на разноски по делото. 
199 Административно дело No 108/2012 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.11.2012г., в законна сила от 30.11.2012г.
Решение № 129 / 08.11.2012 г. - На основание чл.194, ал.3 във връзка с ал. 2, във връзка с чл.193 от ГПК, ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО оспорването на съдържанието на писмо изх. № 5286/21.08.2012 год. от Кмета на Община Твърдица. ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура гр.Сливен срещу Решение № 509 прието на заседание на Общински съвет гр.Твърдица проведено на 04.07.2011 год. прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и писмо с изх.№ 07-409/08.06.2011 год. на Министъра на земеделието и храните, с което Общински съвет гр.Твърдица дава съгласие за отдаване под наем на водоем представляващ имот № 000232 с площ от 24, 184 дка в землището на с.Сборище, АОС № 118/26.02.2004 за срок от пет години и упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши процедура по провеждане на публичен търг и сключи договор за наем, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 
200 Административно дело No 109/2012 Други административни дела ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.10.2012г., в законна сила от 15.11.2012г.
Решение № 122/26.10.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура - Сливен срещу Решение № 17 по протокол № 3 от заседание на Общински съвет гр.Твърдица, проведено на 15.12.2011 г., прието на основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и писмо с изх.№ 66-6492/12.10.2011 г. на Министерство на земеделието и храните, с което Общински съвет Твърдица дава съгласие за отдаване под наем на микроязовир „Митрокук” с площ 444.632 дка, поземлен имот № 72165.315.63 в землището на гр. Твърдица, актуван с Акт за общинска собственост /публична/ № 21/15.05.2000 г. за срок от две година и упълномощава кмета на Община Твърдица да извърши процедурата по провеждането на публичен търг с явно наддаване и сключи договор за наем, в който да има клауза за гаранция за изпълнение на договора, в размер на половината от договорената наемна цена, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
201 Административно дело No 113/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.П. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.10.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
Р-99/01.10.2012 г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П. *** срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-25/20.04.2012 г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 364/06.12.2011г., издадено от Гл.архитект на община Сливен, ведно с инвестиционен проект за строеж „Гараж за лека кола”, находящ се в УПИ ХІІ 180, кв.267 по плана на кв.”Клуцохор” гр.Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул.”Харкан” № 18 с възложител С.П.П., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА С.П. ***, да заплати на РДНСК Югоизточен район направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение и за вещо лице в размер на 350/ триста и петдесет/ лв. 
202 Административно дело No 114/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.М.,
Ф.И.М.
НАЧАЛНИК СГКК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.10.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
Определение от 23.10.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. Максузов М. и Ф.И.М. ***, против Заповед № КД-14-20-209/25.04.2012 г. на Началник СГКК Сливен, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ябланово, одобрена със Заповед № РД-18-8/28.03.2007г. на Изпълнителния директор на агенция по кадастър, представляващо промяна в границите на съседни поземлени имоти с идентификатор № 87031.501.103 и № 87031.501.104 и промяна на данните собственост за двата имота.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 114 /2012г. по описа на Административен съд гр.Сливен, поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващите.  ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните .  След влизане в сила на определението гражданско дело № 372/2010г. по описа на РС Котел и гражданско дело № 542/2011г. по описа на СлОС да се върнат на РС Котел, поради отпадане на необходимостта. 
203 Административно дело No 116/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.7.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
ОПР. / 12.07.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Млекарево Солар” ЕООД, ЕИК 200840070, със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора против мълчалив отказ на Областен управител на Област Сливен, да се произнесе по заявление вх.№ 6902-00111 от 27.10.2011 г. да издаде заповед на основание чл.193 ал.4 от ЗУТ за учредяване на правото да се прокара отклонение от обща електрическа мрежа през държавен имот, представляващ имот пл.№ 000190 – земя от държавния поземлен фонд.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 116/2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
204 Административно дело No 118/2012 Дела по КСО С.Й.И. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
Отхвърля частната жалба /наименувана „жалба”/, подадена от С.Й.И. срещу Решение № Р – Ж – КПК – 2/15.05.2012 г. на Директора на РУ „Социално осигуряване” гр. Сливен, с което на основание чл. 88 ал. 1 т. 2 от АПК е оставена без разглеждане жалба вх. № К – 3662 от 18.04.2012 г., подадена от С.Й.И. против разпореждане за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания чрез прихващане на вземания на ДОО изх. № ПОВН – 88 от 15.02.2012 г., издадено от ръководителя на контрола по разходите на ДОО и е прекратено административното производство, образувано по същата жалба.   Определението не подлежи на обжалване.  
205 Административно дело No 119/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
И.Г.Д.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 6.6.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д. с ЕГН **********, Г.Д.Д. с ЕГН ********** и И.Г.Д. с ЕГН **********, с адрес на тримата гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Драва” № 36 срещу Заповед № КД – 14 - 20 – 253/17.05.2012 г. на Началника на СГКК – Сливен, с която е отменена Заповед № КД – 14 – 20 – 158/29.03.2012 г. на същия административен орган, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 119/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. 
206 Административно дело No 123/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.И.Ч.,
Н.И.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.6.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.И.Ч. *** и Н.И.Ч. *** срещу Заповед № РД – 11 – 09 - 01/17.03.2011 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е одобрен План на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местност „Пандар бунар” и „Кантона” в землището на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.   Прекратява производството по административно дело № 123/2012 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.    Препис от настоящото Определение да се изпрати за сведение на оспорващите, административния орган Областен управител на Област Сливен и заинтересованите лица.   
207 Административно дело No 125/2012 Дела по КСО С.Й.И. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.6.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.И. ***, подадена против Решение № Р-Ж-КПК-2 от 15.05.2012 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 125 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
208 Административно дело No 126/2012 Други административни дела Т.И.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 18.6.2012г., в законна сила от 21.11.2012г.
ОПР. / 18.06.2012 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Т.И.Б. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да се произнесе по заявление вх.№ 9400-6687/24.04.2012 г.. Прекратява производството по адм. д. № 126/2012 г. по описа на АдмС Сливен. 
209 Административно дело No 127/2012 Други административни дела Н.Т.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 2.7.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
ОПР. / 02.07.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. ЕГН ********** *** срещу отказът на ОСЗ-Сливен да постанови административен акт, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 127/2012 година по описа на Административен съд гр.Сливен. 
210 Административно дело No 134/2012 Други административни дела В.В.Я.,
М.Д.Г.,
В.Д.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 18.7.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
Определение от 18.07.2012 г.-ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Я.,***, ЕГН **********, М.Д.Г. ***, ЕГН ********** и В.Д.К.,***, ЕГН **********, подадена срещу решение на Комисията по чл. 16 от Наредбата за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, назначена със Заповед № 601/07.07.2009 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134/2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
211 Административно дело No 136/2012 Други административни дела А.Г.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.6.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.М. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: с. Караново, община Нова Загора, подадена против т. 4 от Решение № 185 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 10 от заседание, проведено на 29.05.2012 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 136 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
212 Административно дело No 147/2012 Други административни дела ЕТ ЗДРАВЕЦ 4 СТЕФАН БАЙЧЕВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Едноличен търговец С.Р.Б. с фирма „Здравец 4 – С.Б.”, със седалище и адрес на управление с. Градец, общ. Котел, ул. „Димитър Ганев” № 12 срещу Заповед № ЗД – 01 – СН 4011/01.03.2012 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас, с която е разпоредено запечатване на обект на търговеца в с. Градец, община Котел.   Прекратява производството по административно дело № 147/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  Изпраща делото на местно компетентния съд – Административен съд Бургас.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от настоящото определение да се изпрати за сведение на жалбоподателя.  
213 Административно дело No 148/2012 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ СПИРО ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.10.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 100/03.02.2012 г., издаден от Мл. инспектор в отдел „КРД” на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с който е установен размера на данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2007 г. - 2011 г. за земя в гр. Сливен, съгласно Декларация № 5564/30.06.2010 г., обжалван пред Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен с жалба вх. № 9400-4954/28.03.2012 г., без произнасяне на последния в установения от чл. 155 ал. 1 от ДОПК срок, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнението на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона.   ОСЪЖДА Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен да заплати на ЕТ С. В. Г. с фирма „С.Г.”***, ЕИК 119035849 разноски в общ размер 100,00 /сто/ лева.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на РБългария в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните .  
214 Административно дело No 149/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЕБЕЛЛУКС АД НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.8.2012г., в законна сила от 10.9.2012г.
С определение от съдебно заседание проведено на 29.08.2012 г. съдът ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 149/2012 г. по описа на Административен съд - Сливен, поради оттегляне на оспорения административен акт и на основание чл. 159, т. 3 от АПК.
215 Административно дело No 155/2012 Други административни дела В.В.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 17.8.2012г.
Решение № 87/27.07.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.С. *** срещу Заповед № 671/2012 от 21.05.2012 г. на Началник Сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, б.б от ЗДвП - „Временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. 
216 Административно дело No 157/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Ц.С.,
С.Н.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.8.2012г., в законна сила от 23.8.2012г.
Определение от 01.08.2012 г.-ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Ц.С. и С.Н.С. срещу Заповед №РД-15-631/02.05.2012г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП в част ПРЗ и РУП за обхвата на УПИ VІ – 5823 в кв.297 по плана на ЦГЧ Сливен, промяна на улична регулация от о.т. 873 до о.т. 1631 и промяна на регулационните граници и отреждането на имота, поради неотстраняване на нередовности. .  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 157/2012г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
217 Административно дело No 158/2012 Други административни дела М.Б. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН НА ДАБ ПРИ МС РПЦБ С. БАНЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
Р-89/03.08.2012 г.-ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б., гражданин на Иран, с адрес ***, срещу Решение № УП – 2 от 29.05.2012 г. на интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 70 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 13 ал. 1 т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
218 Административно дело No 159/2012 Други административни дела И.П.К. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 159 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд.  Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен.  Определението не подлежи на обжалване.  Да се изпрати препис от настоящото определение на И.П.К. *** – за сведение. 
219 Административно дело No 162/2012 Дела по ДОПК и ЗМ С.С.И. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.7.2012г., в законна сила от 7.8.2012г.
Определение от 25.07.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.И. *** срещу Акт за установяване на задължение по декларация № РА000621/15.05.2012 г., издаден от главен инспектор в отдел „ДДИ” Дирекция „Местни приходи” - орган по приходите при Община, гр. Сливен, с който по реда на чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК и във връзка с подадена декларация по чл.17 и чл.54 от ЗМДТ е определен дължим от С.С.И. данък върху превозни средства за МПС с рег.№ СН1295А за периода 01.01.2007г- 31.12.2011г. в размер на 305,07 лева, както следва: главница 229,22 лева и лихва – 77,34 лева към 07.06.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 162 /2012 г. по описа на Административен съд Сливен.  ИЗПРАЩА жалбата и приложената към нея административна преписка по Акт за установяване на задължение по декларация № № РА000621/15.05.2012 г., издаден от главен инспектор в отдел „ДДИ” Дирекция „Местни приходи” - орган по приходите при Община, гр. Сливен по подведомственост на Директора на Дирекция „Местни приходи” към Община Сливен, на основание чл. 130, ал. 4 от АПК.  
220 Административно дело No 166/2012 Искове за обезщетение Н.Т.Д. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 15.8.2012г., в законна сила от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ СД-01-01-1639/12.07.2012 год. на Н.Т.Д. ЕГН ********** *** срещу Община Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ОСЪЖДА Н.Т.Д. ЕГН ********** *** ДА ВНЕСЕ държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 166/2012 година по описа на Административен съд гр.Сливен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му. 
221 Административно дело No 167/2012 Други административни дела В.В.Д. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 15.8.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ СД-01-01-1643/12.07.2012 год. на В.В.Д. ЕГН ********** *** срещу ОСЗ-Сливен като НЕДОПУСТИМА.  ОСЪЖДА В.В.Д. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 10 лева.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167/2012 година по описа на Административен съд гр.Сливен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му. 
222 Частно административно дело No 168/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ ЕТ ЯНЧО АТАНАСОВ НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.7.2012г., в законна сила от 17.7.2012г.
Определение от 17.07.2012 г.-СПИРА изпълнението на писмо изх. № СЛ-2636-06-107/06.07.2012 год. на Началник ДНСК гр.София, с което е наредено принудително премахване на незаконен строеж „Масивна ограда”, изграден в поземлен имот № 000877 по плана за земеразделяне на гр.Котел, което да се извърши от „Джорданс 2” ООД гр.Сливен, и е определен период от 11.00 ч. на 17.07.2012 г. до 17.00 ч. на 20.07.2012 г. за принудително изпълнение на Заповед № РД-14-12/14.01.2005 год., издадена от Зам. Началника на ДНСК гр.София, до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм.дело № 169/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.  ОСЪЖДА ЕТ „Я.А. - Я.А. ***, ЕИК 119029262, представляван от Я.А.А. да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.  
223 Административно дело No 169/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЯНЧО АТАНАСОВ НАЧАЛНИКА НА ДНСК,
НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР СЛИВЕН ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Решение от 19.07.2012 г.-ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Я.А. – Я.А. ***, ЕИК: 119029262, подадена чрез адв. И. В. - АК Бургас, В ЧАСТТА, в която е заявено искане за прекратяване на изпълнителното производство, образувано срещу ЕТ “Я.А.”***, за принудително изпълнение на Заповед № РД-14-12 от 14.01.2005 г., издадена от Заместник Началника на ДНСК – София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 169 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен, В ЧАСТТА, в която жалбата е оставена без разглеждане. Официален препис от жалбата и от приложените към нея документи ДА СЕ ИЗПРАТИ по подведомственост на Началника на ДНСК – София, за произнасяне по искането за прекратяване на изпълнителното производство. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Я.А. – Я.А. ***, ЕИК: 119029262, подадена чрез адв. И. В. - АК Бургас, В ЧАСТТА, в която е оспорено Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в Писмо Изх. № СЛ-2636-06-107 от 06.07.2012 г. на Началника на ДНСК – София, с което на основание чл. 225, ал. 4 от ЗУТ във връзка с чл. 271, ал. 3 от АПК, чл. 286 от АПК и сключен Договор № ФО-13-76 от 16.02.2012 г. между ДНСК и “Джорданс 2” ООД – Сливен, е определен период от 11,00 ч. на 17.07.2012 г. до 17,00 ч. на 20.07.2012 г. за принудително изпълнение на Заповед № РД-14-12 от 14.01.2005 г., издадена от Заместник Началника на ДНСК, за премахване на незаконен строеж: “Масивна ограда”, изграден в поземлен имот № 000877 по плана за земеразделяне на гр. Котел, област Сливен, на “Джорданс 2” ООД – Сливен, съгласно сключен договор № ФО-13-76 от 16.02.2012 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА в тази част. 
224 Административно дело No 172/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.10.2012г., в законна сила от 7.11.2012г.
Определение от 22.10.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № РД-11-16-12/17.07.2012 г. на Областен управител на Област Сливен, срещу Решение № 130 на Общински съвет – Котел, прието на проведено заседание на 29.06.2012 г..  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 172/2012 година по описа на Административен съд Сливен.   
225 Административно дело No 175/2012 Други административни дела М.В.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.8.2012г., в законна сила от 17.9.2012г.
ОПР. / 02.08.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В. *** срещу мълчалив отказ на Главния архитект на Община Сливен да издаде удостоверение за търпимост на сграда, находяща се в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 67338.520.124 по кадастралната карта на гр. Сливен, представляващ УПИ № ІV – 124, кв. 361 по плана на кв. „Ново село”, гр. Сливен, с административен адрес гр. Сливен, ул. „Ропотамо” № 4, с площ на сградата 30 кв.м. и предназначение „За други битови нужди”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175/2012 година по описа на Административен съд Сливен. 
226 Административно дело No 177/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Ж.Н. НАЧАЛНИК СГКК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.10.2012г., в законна сила от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение, постановено в о.с.з. на 25.09.2012 г., с което делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 09.10.2012 г. от 10.00 часа.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Ж. Н. с ЕГН ......, с адрес гр. Сливен, ул. „А. З.” № ..срещу Заповед № КД – 14 - 20 – 364/05.07.2012 г. на Началника на СГКК – Сливен, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ичера, ЕКАТТЕ 32915, одобрена със Заповед № РД – 18-54/25.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващо изпълнение на влязло в сила съдебно решение и състоящо се в промяна на границите на съществуващи обекти в КККР, а именно: поземлен имот с идентификатор 32915.501.268 с площ преди промяната 1041 кв.м. и площ след промяната 1007 кв.м., собственост на К. П. Н. и поземлен имот с идентификатор 32915.501.411 с площ преди промяната 257 кв.м. и площ след промяната 291 кв.м., собственост на П. Ж. Х., като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 177/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Сливен да заплати на Р. Ж. Н., ЕГН ......, с адрес гр. Сливен, ул. „А. З.” № .. разноски в размер на 310,00 /триста и десет/ лева.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.  Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.     Административен съдия: 
227 Административно дело No 181/2012 Други административни дела Х.С.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.9.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
Решение 105/27.09.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х. Славов П., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 989/2012 от 20.06.2012 г. на Началник Сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, б.б от ЗДвП - “ Временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
228 Административно дело No 185/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Т.К. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Разпореждане от 3.8.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
Разпореждане от 03.08.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на С. Т.К. ЕГН ********** ***, за преустановяване на незаконосъобразни действия на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните Сливен, изразяващи се в прекъсване на осигурителния й стаж.  ОСЪЖДА С. Т.К. ЕГН ********** ***, да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса 
229 Административно дело No 186/2012 Други административни дела И.Т.К. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.10.2012г., в законна сила от 16.10.2012г.
С протоколно определение от 01.10.2012 г. съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.К., ЕГН ********** *** срещу Отказа на Председателя на Общински съвет Нова Загора, обективиран в писмо изх. № 03 от 10.01.2012 г. да му разреши да фото документира дейността на Общинския съвет, чрез заснемане заседанията на Общинския съвет или избрани моменти от тях. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 186/2012 г. на Административен съд – Сливен. 
230 Административно дело No 188/2012 Други административни дела И.Т.К. ОБЩИНА ГР.НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Разпореждане от 1.8.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
Разпореждане от 01.08.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на И.Т.К. ***, за преустановяване на действието, с което е въведен пропускателен режим на новата сграда на Общинска администрация град Нова Загора. ОСЪЖДА И.Т.К., ЕГН ********** ***, да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса 
231 Административно дело No 189/2012 Други административни дела И.Т.К. ОБЩИНА ГР.НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Разпореждане от 1.8.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
Разпореждане от 01.08.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване действието, с което са поставени четири охранителни камери върху осветителните тела в четирите края на площад “Свобода” град Нова Загора, подадено от И.Т.К. ***.  ОСЪЖДА И.Т.К., ЕГН ********** ***, да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 189/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  
232 Административно дело No 190/2012 Други административни дела И.Т.К. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 22.8.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
Определение от 22.08.2012 г.-ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.К. ***, в която е заявено искане да бъдат признати за незаконосъобразни бездействия на Председателя на Общински съвет Нова Загора да издаде пропуск и допусне И.Т.К. до участие в заседанията на съвета, проведени на 27.01.2012 г., на 09.03.2012 г. и на 11.04.2012г., като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 190/2012 година по описа на Административен съд Сливен. 
233 Административно дело No 191/2012 Други административни дела И.Т.К. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.8.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.К. ***, в която е формулирано искане да бъдат признати за незаконосъобразни бездействия на Председателя на Общински съвет Нова Загора да включи в дневния ред на заседанията на съвета, проведени на 09.03.2012 г. и на 05.05.2012 г. питания на К. с вх. № № 47/27.02.2012 г. и 124/11.04.2012 г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 191/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.   
234 Административно дело No 192/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Н.Т.Д. КМЕТА НА КМЕТСТВО С.КАЛОЯНОВО Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Разпореждане от 3.8.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
Разпореждане от 03.08.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.Т.Д. с ЕГН: **********, с адрес:***, да бъдат прекратени незаконните действия извършени от Кмета на с. Калояново, изразяващи се в неиздаване на удостоверение за наследници на дядо му Кольо Стоянов Янакиев – б.ж. на с. Калояново. ОСЪЖДА Н.Т.Д. с ЕГН: **********, с адрес:***, да внесе държавна такса в размер на 10.00 лв. по сметка на Административен съд гр. Сливен и в 7-дневен срок да представи по делото документ, удостоверяващ внасянето на определената държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 192/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  
235 Административно дело No 195/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 27.8.2012г., в законна сила от 11.9.2012г.
ОПР. / 27.08.2012 г. - Оставя без разглеждане оспорване обективирано в Заповед № РД-11-16-13 от 02.08.2012 г. на Областен управител на Област Сливен против т.ІІ от Решение № 308 от 28.06.2012 г. на Общински съвет Сливен. Прекратява производството по адм. д. № 195/2012 г. по описа на АдмС Сливен. 
236 Административно дело No 202/2012 Други административни дела Н.Т.Д. КМЕТА НА КМЕТСТВО С.КАЛОЯНОВО Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 24.8.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
Определение от 24.08.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. ***, в която е формулирано искане да бъде осъден Кметът на Кметство с. Калояново да издаде удостоверение за всички наследници на Кольо Стоянов Янакиев, с определяне на срок за това.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 202/2012 година по описа на Административен съд Сливен. 
237 Административно дело No 206/2012 Други административни дела А.В.Х.,
И.П.Х.,
В.П.Х.,
М.П.Х.,
С.П.П.
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 31.8.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
Определение от 31.08.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.Х., И.П.Х., В.П.Х., М.П.Х. и С.П.П., подписана и подадена от С.И.С. *** срещу Заповед № РД-10-12/19.01.2012г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен, с която на основание чл.13, ал.8, т.2 от Закона за горите е утвърдена горскостопанска програма за имоти № 058001, 059001, 060001 и 062001 с обща площ 432,1487 дка, находящи се в землището на с.Божевци, община Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 206/2012г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
238 Административно дело No 209/2012 Дела по КСО К.М.Г. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН,
РЪКОВОДИТЕЛ ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РУ СО- СЛИВЕН
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.8.2012г., в законна сила от 26.10.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата /наименувана „молба”/ от К.М.Г. *** срещу Разпореждане № ********** от 09.04.2012 г.-5/2012 г. на НОИ – Сливен, в частта му - датата на отпускане на лична пенсия /16.08.2011 г./.   Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 209/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващия, Ръководител „Пенсионно осигуряване” при РУ „СО” – Сливен и Директора на РУ „Социално осигуряване” - Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено.  
239 Частно административно дело No 212/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт А.В.Х.,
И.П.Х.,
В.П.Х.,
М.П.Х.,
С.П.П.
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 10.8.2012г., в законна сила от 24.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.В. Х., И.П.Х. , В.П.Х., М. П.Х. и С.П.П. за спирането на изпълнение на Заповед с № РД 10-12/19.01.2012 г. на Директор на РДГ – Сливен като недопустимо.  ОСЪЖДА А.В. Х., родена на *** год. , притежаваща личен паспорт № NX5LL8320, издаден на 24.02.2011 год. в Димен , Кралство Нидерландия , И.П.Х., притежаващ личен паспорт № NS3J6DLD8, издаден на 03.08.2007 год. в Димен , Кралство Нидерландия, В.П.Х. с ЕГН **********, М. П.Х. с ЕГН********** и С.П.П. с ЕГН ********** да заплатят по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за образуване на настоящото производство в размер на 10 /десет/ лева. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
240 Административно дело No 213/2012 Други административни дела П.Д.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Т. с ЕГН: **********,***, подадена против фиш Серия В № 0361804, съставен на 31.05.2012 г. от мл. автоконтрольор при ОД на МВР – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. ИЗПРАЩА жалбата, подадена от П.Д.Т. с ЕГН: **********,***, против фиш Серия В № 0361804, съставен на 31.05.2012 г. от мл. автоконтрольор при ОД на МВР – Сливен, ведно с приложените към нея документи, на Директора на Областна дирекция на МВР – Сливен, за произнасяне с оглед разпоредбата на чл. 186, ал. 2 от ЗДвП във връзка с чл. 39, ал. 3 от ЗАНН. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
241 Частно административно дело No 215/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт П.Х.Р. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.8.2012г., в законна сила от 22.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Х.Р. с ЕГН: **********,***, подадено чрез адв. Иван Василев – АК Бургас, за спиране до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 214 / 2012 г. по описа на Административен съд-Сливен, на изпълнението на Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в Писмо Изх. № СЛ-1307-07-259 от 03.08.2012 г. на Началника на ДНСК – София, с което е възложено принудително изпълнение на Заповед № РД-02-СЛ-03 от 25.01.2010 г. на Началника на РДНСК Сливен за премахване на незаконен строеж: ”Гараж за два автомобила”, находящ се в гр. Котел, ул. “Диавена” № 13, на Водстрой 98” АД– София, и е определено изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши в периода от 10,30 ч. на 15.08.2012 г. до 17,00 ч. на 15.09.2012 г., като при обжалване на действията на органа по изпълнението – принудителното премахване да бъде осъществено в срок от 20 работни дни, считано от датата на потвърждаването им от компетентния съд с влязъл в сила съдебен акт.  ОСЪЖДА П.Х.Р. с ЕГН: **********,***, да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд - Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 215/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
242 Административно дело No 216/2012 Други административни дела С.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.11.2012г., в законна сила от 29.11.2012г.
ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на Община Котел, обективиран в писмо изх. № 94 С-685-2/20.07.2012 г., с което на С.С.И. *** е отказано издаване на скица, обяснителна записка и удостоверение за идентичност за УПИ ХVІІ-568, кв. 64 по плана на с. Градец, общ. Котел, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Котел за произнасяне по заявление вх. № 94 С-685-1/10.07.2012 г., подадено от С.С.И., след спазване на законовата процедура и извършване на законосъобразна преценка относно допустимостта на искането и в частност наличието на активна легитимация, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.   ОСЪЖДА Община Котел да заплати на С.С.И. *** разноски в размер на 10,00 /десет/ лева.  
243 Административно дело No 217/2012 Дела по КСО С.Т.К. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 24.10.2012г., в законна сила от 8.11.2012г.
ОТМЕНЯ определение постановено в открито съдебно заседание на 18.10.2012 год. по административно дело № 217/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.К. *** срещу решение № РЖ-КПК-6/24.07.2012 год. на Директора на РУСО гр.Сливен, с което на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно производството по жалба вх.№ Ж-КПК-7/26.06.2012 год. подадена от С.К. срещу разпореждане № О-19-000-00-00514015/06.06.2012 год. издадено от Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУСО гр.Сливен, с което е отказано изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист № Б20110434783 като НЕДОПУСТИМА  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните. 
244 Административно дело No 219/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
Р-110/11.10.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 362 на Общински съвет Сливен, прието по т. 27 от Протокол № 10 от проведено на 26.07.2012 г. редовно заседание, с което е прието по т. І: Да се предоставят безвъзмездно за управление на общински съвет – Сливен на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004” за нуждите на териториалните му структури за срок от 5 /пет/ години 17 бр. имоти – общинска собственост, както следва: 1. Масивна едноетажна сграда – бивша автоспирка със застроена площ 102 кв.м. с пл. № 123 в УПИ ХХІ в кв. 9 по плана на с. Бяла, общ. Сливен, актувана с АОС № 8/18.01.2002 г.; 2. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 82,80 кв.м., съставляваща поземлен имот № 269, находяща се в кв. 61 по плана на с. Блатец, общ. Сливен, актувана с АОС № 96/07.09.2005 г.; 3. Помещение с площ от 46,75 кв.м., представляващ част от сграда, находяща се в парцел ІІ, кв. 20 по плана на с. Гергевец, общ. Сливен, актувана с АОС № 22/17.07.2001 г.; 4. Две помещения със ЗП 63 кв.м., находящи се на първи етаж на масивна двуетажна сграда – здравен дом и кметство в парцел ІV, кв. 17 по плана на с. Глуфишево, общ. Сливен, актувана с АОС № 1/16.07.1999 г.; 5. Две помещения със ЗП 52 кв.м., представляващи част от първи етаж на масивна сграда и сутерен /бивш общински дом/ в парцел ІХ, кв. 13 по плана на с. Злати войвода, общ. Сливен, актувана с АОС № 14/27.10.2000 г.; 6. Помещение /зала/ със ЗП 62,70 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда – многофункционална, парцел І в кв. 30 по плана на с. Николаево, общ. Сливен, актувана с АОС № 13/15.12.1999 г.; 7. Самостоятелно обособен обект със ЗП 31,54 кв.м., находящ се на първи етаж на двуетажна масивна сграда в УПИ І, кв. 20а по плана на с. Мечкарево, общ. Сливен, актуван с АОС № 63/30.07.2004 г.; 8. Самостоятелен обект /част от първи етаж на двуетажна масивна сграда/ със ЗП 74,40 кв.м., находящ се в парцел ІХ, кв. 27 по плана на с. Младово, общ. Сливен, актуван с АОС № 28/03.07.2000 г.; 9. Помещение с площ 20,80 кв.м., представляващ част от масивна едноетажна сграда – кметство със ЗП 75 кв.м., находяща се в УПИ ІІІ, кв. 7 по плана на с. Панаретовци, общ. Сливен, актувана с АОС № 46/15.01.2001 г.; 10. Едноетажна сграда – клуб на пенсионера със ЗП 150 кв.м. в парцел ІV, кв. 55 по плана на с. Самуилово, общ. Сливен, актувана с АОС № 82/29.03.2000 г.; 11. Две помещения със ЗП 60 кв.м., находящи се на втори етаж на двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство в парцел ХХХІ, кв. 34 по плана на с. Селиминово, общ. Сливен, актувана с АОС № 5/15.11.1999 г.; 12. Помещение /зала/ със ЗП 64 кв.м., представляващ част от първи етаж на масивна сграда на два етажа и сутерен – кметство и здравна служба в парцел VІІІ, кв. 49 по плана на с. Скобелево, общ. Сливен, актувана с АОС № 18/11.08.2000 г.; 13. Две помещения и коридор със ЗП 62 кв.м., представляващи част от масивна сграда – авточакалня, находяща се в УПИ ІІІ, кв. 16 по плана на с. Стара река, общ. Сливен, актувана с АОС № 3/14.01.2000 г.; 14. Две помещения със ЗП 31 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда – кметство, читалище и здравна служба в УПИ ІХ, кв. 13 по плана на с. Старо село, общ. Сливен, актувана с АОС № 22/18.11.2009 г.; 15. Три помещения със ЗП 100 кв.м., находящи се в сутерена на масивна сграда – училище в парцел ІХ, кв. 17 по плана на с. Струпец, общ. Сливен, актувана с АОС № 2/19.10.1999 г.; 16. Две помещения и санитарен възел със ЗП 110 кв.м., находящи се в сутерена на двуетажна масивна сграда – кметство в УПИ ХІ, кв. 19 по плана на с. Чокоба, общ. Сливен, актувана с АОС № 22/07.10.2004 г. и 17. Самостоятелно обособен обект с площ от 53 кв.м., находящ се в сутерена на сграда за административни нужди – кметство и здравна служба в УПИ ІІІ, кв. 16 по плана на с. Чинтулово, общ. Сливен, актувана с АОС № 44/21.03.2000 г. и по т. ІІ. Възлага на кметовете на съответните населени места да съставят приемо – предавателни протоколи за предоставените за управление имоти по т. І. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
245 Административно дело No 220/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
Решение № 104/01.10.2012 г. - ОТМЕНЯ решение № 351 на Общински съвет Сливен, прието на проведено заседание на 26.07.2012 год., както следва: 1. Не учредява безвъзмездно право на строеж на Дирекция Природен Парк “Сините камъни” Сливен върху поземлен имот с идентификатор 67338.547.18 по КККР, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-20-84/15.02.2012 г. на н-к на СГКК-Сливен, АОС № 2895/20.03.2012 г. (УПИ ІІ, отреден за обществено обслужващи дейности, кв. 140 по ПУП на ЦГЧ, гр. Сливен) за изграждане на Природозащитен туристически център. 2. Не възлага на Кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на строеж върху имота по т. 1, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
246 Административно дело No 221/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Г. НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЧРЕЗ РО НСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.11.2012г., в законна сила от 1.11.2012г.
Р-112/01.11.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Г. *** срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-40/10.07.2012 г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 57/09.03.2012 г., издадено от Гл.архитект на община Сливен за строеж „Преустройство на съществуваща тераса в санитарен възел”, находящ се в УПИ ХІІ 89, кв.434 по плана ПУП на кв.”Ново село” гр.Сливен, ведно с одобрен инвестиционен проект, с възложител Д.М.И., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Д.П.Г. *** да заплати на РДНСК Югоизточен район направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150/ сто и петдесет/ лв. 
247 Административно дело No 226/2012 Други административни дела Й.А.М. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.9.2012г., в законна сила от 4.10.2012г.
Определение от 21.09.2012 г.-ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.А.М. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 226 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
248 Административно дело No 230/2012 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ- СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 18.10.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
Определение от 18.10.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Военномедицинска академия – София, представлявана по пълномощие от началника на МБАЛ – Сливен при ВМА -София против Уведомително писмо № 29-02-6/14.08.2012 г. на Директора на РЗОК -Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230/2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
249 Административно дело No 233/2012 Други административни дела ЕТ АНИСИЯ МВ ВЕСЕЛИН ВЕЛЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.9.2012г., в законна сила от 27.9.2012г.
ОПР. / 27.09.2012 г. - СЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 233/2012 год. с производството по адм.д. № 129/2012 год. като съединеното производство ще се води под № 129/2012 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
250 Административно дело No 234/2012 Други административни дела П.Г.П. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.10.2012г., в законна сила от 22.10.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата /наименувана „молба”/ от П.Г.П. ***, в която е заявено, че се отнася до данък на ремарке за лек автомобил, регистрирано на 24.04.1996.  Прекратява производството по административно дело № 234/2012 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.   
251 Административно дело No 235/2012 Други административни дела П.А.И. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КИПИЛОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.11.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
Решение № 131/09.11.2012 г. - ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Кметство село Кипилово, община Котел, обективиран в писмо изх. № 01/20.08.2012 г., с който на П.А.И. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Михаил Ралев И. починал на 17.02.1936 г, акт за смърт № 14/18.02.1936 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Кмета на кметство село Кипилово, община Котел за произнасяне по заявлението на П.А.И. за издаване на удостоверение за наследници в едномесечен срок от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Кметство село Кипилово, община Котел, да заплати на П.А.И., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 215 /двеста и петнадесет/ лв. 
252 Административно дело No 238/2012 Други административни дела П.Х.Р.,
С.Р.Р.
НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 17.10.2012г.
ОПР. / 17.10.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата П.Х.Р. и С.Р.Р. представлявани от адв.И.В. от АК-Бургас против мълчалив отказ от прекратяване на изпълнителното производство обективиран в писмо изх.№ СЛ-1307-08-466 от 03.09.2012 год. на ДНСК гр.София, съгласно което е отказано прекратяване на изпълнителното производство като НЕОСНОВАТЕЛНА.
253 Административно дело No 239/2012 Дела по чл. 304 АПК П.Х.Р.,
С.Р.Р.
НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Разпореждане от 7.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
Разпореждане от 07.11.2012 г. - ОТХВЪРЛЯ молбата на П.Х.Р. и С.Р. *** за налагане на административно наказание по чл.304 ал.1 от АПК на длъжностното лице – Началника на ДНСК гр.София за неизпълнение на Решение № 93/27.08.2012г. по адм.дело № 214/2012 г. по описа на Административен съд Сливен, като неоснователна.
254 Административно дело No 242/2012 Други административни дела Х.Д.К. НАЧАЛНИКА НА РПУ - ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.10.2012г., в законна сила от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Д.К. ***ІV, ЕГН ********** срещу Заповед № 211/15.08.2012 г. на Началник Районно управление „Полиция” гр. Твърдица при ОД на МВР - Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171 т. 2 б. “и” от Закона за движението по пътищата – спиране от движение за срок от един месец на МПС – лек автомобил ВАЗ 2107 с рег. № А 3980 ВМ, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 242/2012 година по описа на Административен съд Сливен.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. 
255 Административно дело No 244/2012 Други административни дела М.В.В. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 3.10.2012г., в законна сила от 15.10.2012г.
ОПР. / 03.10.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.В., ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Сливен по заявление с вх. № 9400-13425 от 13.08.2012 г. да издаде удостоверение за търпимост на сграда с идентификатор 67338.520.124.8, находяща се в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 67338.520.124 по кадастралната карта на гр. Сливен, представляващ УПИ № ІV – 124, кв. 361 по плана на кв. „Ново село”, гр. Сливен, с административен адрес гр. Сливен, ул. „Ропотамо” № 4, с площ на сградата 30 кв.м. и предназначение „За други битови нужди”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 244/2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
256 Административно дело No 247/2012 Искове за обезщетение Ю.К.И.С. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 23.10.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
ОПР. / 23.10.2012 г. - ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-2305/03.10.2012 год. подадена от Ю.К.И.-С. ***, V отряд като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 247/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
257 Административно дело No 248/2012 Искове за обезщетение Н.С.С. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.11.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
ОПР./ 07.11.2012 г . - ОСТАВЯ без разглеждане искова молба на Н.С.С., ЕГН **********, лишена от свобода в Затвора гр.Сливен за присъждане на обезщетение от незаконосъобразни действия на длъжностни лица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 248/2012 г. по описа на Административен съд Сливен. 
258 Частно административно дело No 249/2012 Частни администр. дела А.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.10.2012г., в законна сила от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искане с правно основание чл. 166 от АПК, формулирано в жалба на А.И.Г., ЕГН ********** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1466/2012, издадена на 26.09.2012 г. от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен, с която за нарушение по чл. 174 ал. 3 предл. първо от Закона за движението по пътищата и на основание чл. 171 т. 1 б. „б” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „Отнемане на свидетелството за управление на МПС” до решаване на въпроса за отговорността, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
259 Административно дело No 250/2012 Други административни дела А.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.10.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
Решение № 125/30.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 1466/2012 от 26.09.2012 г. на Началник на сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен, с която на А.И.Г.,*** е наложена ПАМ по чл. 171, т. 2, б.”з” от ЗДвП “ Спиране на МПС от движение за --- дни (до 1 месец)”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен да заплати на А.И.Г.,***, сумата от 310,00 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. 
260 Административно дело No 251/2012 Дела по ЗСП Р.Т.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.11.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Т.И. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № 5116 от 09.08.2012 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”– Сливен, с която на Р.Т.И. е отказана месечна социална помощ по чл. 9 от ППЗСП, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
261 Административно дело No 253/2012 Дела по ЗМВР Д.А.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.11.2012г., в законна сила от 12.12.2012г.
Решение № 137 / 21.11.2012 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 1409 от 21.09.2012 год. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на главен инспектор Д.А.В. Началник Районно управление „Полиция”-Твърдица при ОД на МВР гр.Сливен, категория В, е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от три месеца, като служителят е предупреден, че при извършване на друго нарушение по чл. 225, ал. 1 и ал. 2 от ППЗМВР в срока на наложеното наказание, ще бъде санкциониран с по-тежко дисциплинарно наказание, като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Директорът на ОД на МВР гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.В. *** разноски по делото в общ размер 410 (четиристотин и десет) лева, от които 400 (четиристотин) лева адвокатски хонорар и 10 (десет) лева държавна такса. 
262 Административно дело No 257/2012 Други административни дела И.Г.С. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. КИПИЛОВО Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.12.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
Р-136/05.12.2012 г.-ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на кметство село Кипилово, община Котел, обективиран в писмо изх. № 21/08.10.2012г., с който на И.Г.С. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Георги С. Иванов, починал на 03.02.1947 г., акт за смърт № 3/03.02.1947 г. , като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на кметство село Кипилово, община Котел за произнасяне по заявлението на И.Г.С. за издаване на удостоверение за наследници в едномесечен срок от влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА Кметство село Кипилово към Община Котел да заплати на И.Г.С., ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 210 / двеста и десет/ лв. 
263 Административно дело No 260/2012 Други административни дела Н.Т.Д. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.11.2012г., в законна сила от 29.11.2012г.
Определение от 15.11.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. с ЕГН: **********,***, подадена на основание чл. 135, ал. 1 от ЗЗД с искане да се обяви изповяданата сделка по приложения нотариален акт № 37, том ІV, дело № 777/2000 г. вписан в служба по вписванията – Сливен за нищожна.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 260/2012 година по описа на Административен съд Сливен. 
264 Административно дело No 272/2012 Други административни дела К.Д.Г. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.11.2012г., в законна сила от 29.11.2012г.
Определение от 19.11.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ СД-01-01-2601/05.11.2012 год. на К.Д.Г. ***/05.11.2012 год., като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 272/2012 година по описа на Административен съд гр.Сливен. 
265 Административно дело No 273/2012 Други административни дела В.А.В. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.11.2012г., в законна сила от 21.12.2012г.
Определение от 30.11.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.В. ***, подадена чрез пълномощник – адв. Ив.В. - АК Бургас, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 7001-А-4/05.09.2012 г., издаден от инспектор в Дирекция „Местни приходи” - орган по приходите при Община, гр. Котел, с който по реда на чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК, чл.9б от ЗМДТ и във връзка с подадена декларация по чл.14, чл.54 и чл.61н от ЗМДТ е определен дължим от В.А.В. данък върху недвижимите имоти, върху превозни средства за МПС с рег.№ СН1221СН, пътен данък и такса битови отпадъци за периода 2004г. - 2011г. в размер на 3071,99 лева към 05.09.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 273 /2012 г. по описа на Административен съд Сливен.  ИЗПРАЩА жалбата на В.А.В. и приложената към нея административна преписка по Акт за установяване на задължение по декларация № 7001-А-4/05.09.2012 г., издаден от инспектор в Дирекция „Местни приходи” - орган по приходите при Община, гр. Котел по подведомственост на Директора на Дирекция „Местни приходи” към Община Котел, за произнасяне, на основание чл. 130, ал. 4 от АПК.  
266 Административно дело No 279/2012 Други административни дела А.Х. НАЧАЛНИК НА ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.11.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х., роден на *** г. в РАрмения, адрес: гр. Сливен, кв. “Българка” бл. 21, вх.”В”, ап. 6, със съдебен адрес: гр. Сливен, бул. “Цар Освободител” № 30, ап. 4 - чрез адв. Г.Х., подадена против “Изричен отказ на Началника на Група “Миграция” за възобновяване на административното производство по издаване на ИАА с рег. № 16632 от 02.11.2012 г.”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279 / 2012 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
267 Административно дело No 290/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Й.Д. ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 17.12.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
Определение от 17.12.2012 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 290/2012г. по описа на Административен съд Сливен, образувано по молба от С.Й.Д. *** срещу Община Котел, поради неподсъдност на това производство на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд – Районен съд Котел за разглеждане и решаване по същество. 
268 Административно дело No 294/2012 Дела по ДОПК и ЗМ И.В.К. ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДДИ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 15.12.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 294 от 2012 година пред настоящия съд. Административно дело № 294 от 2012 година по описа нае Административен съд Сливен да се изпрати на на Върховен административен съд за определяне на компетентен за разглеждане на делото съд по реда на чл. 133 ал. 3 от АПК. 
269 КАНД No 146/2011 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.5.2011г., в законна сила от 27.7.2012г.
Оставя в сила решението Решение № 228/27.05.2011 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/30.03.2011 г. по АНД № 78/2011 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
270 КАНД No 198/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ДИМАРК-ДИМИТЪР РУСЕВ ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Р-144/27.07.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 351 от 26.04.2011 г., постановено по НАХД № 1692 / 2010 г. по описа на СлРС в обжалваната част, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 136/2010 г. от 31.08.2010 г. на Зам. Началника на Митница Бургас, в частта, в която на ЕТ "ДИМАРК - ДИМИТЪР РУСЕВ" ЕИК 829071868 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Радецки" № 24, със собственик и управляващ Димитър Стефанов Русев с ЕГН ********** на основание чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 9144,02 /девет хиляди сто четиридесет и четири и 0.02 лева/ лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз, и на основание чл. 124 ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата като предмет на нарушението: 50 литра етилов алкохол 42,7 % VOL, в пет пластмасови туби с дължим акциз в размер на 234,85 /двеста тридесет и четири и 0.85 лева/ лева, както и 7 435 л. гориво /газьол и керосин по приложен опис/ в съдове с номерация от №1 до №76, с дължим акциз в размер на 4 337, 16 /четири хиляди триста тридесет и седем и 0.16 лева/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
271 КАНД No 230/2011 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР -1 ЕООД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.1.2012г., в законна сила от 6.1.2012г.
Отменя изцяло решениетоР-362/06.01.2012г.-ОТМЕНЯ Решение № 501/07.07.2011 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 25/2011 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП – 20 -741/15.12.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което на “Дентален център – 1 Сливен” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Стефан Караджа” № 2, представлявано от управителя Ж.Г. е наложена имуществена санкция в размер на 50 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
272 КАНД No 282/2011 Наказателни касационни производства К.Г.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.1.2012г., в законна сила от 9.1.2012г.
Потвърждава решениетоР-373/09.01.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 778/10.10.2011 г. по АНД № 696/2011 г. на Районен съд – Сливен.
273 КАНД No 284/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ДЖИ ЕН ЕЙ ЕООД- ЯМБОЛ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 51/30.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136 от 10.06.2011 год. постановено по АНД № 104/2011 год. по описа на Районен съд гр. Елхово като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
274 КАНД No 286/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.1.2012г., в законна сила от 10.1.2012г.
Потвърждава решениетоР-374/10.01.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318 от 30.08.2011 г., постановено по НАХД № 267 / 2011 г. по описа на Новозагорски районен съд.
275 КАНД No 289/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Я.Г.Й. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.1.2012г., в законна сила от 6.1.2012г.
Потвърждава решениетоР-365/06.01.2012г.-ПОТВЪРЖДАВА Решение № 841/14.10.2011 г. по НАХД 898/11 г. на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
276 КАНД No 293/2011 Наказателни касационни производства МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА БУРГАС ДИЕМ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.1.2012г., в законна сила от 9.1.2012г.
Потвърждава решениетоР-375/09.01.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 804/25.10.2011 г. по АНД № 849/2011 г. на Районен съд – Сливен.
277 КАНД No 295/2011 Наказателни касационни производства МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА БУРГАС С.С.П. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.1.2012г., в законна сила от 9.1.2012г.
Отменя изцяло решениетоР-369/09.01.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 884/27.10.2011 г. по АНД № 1354/2011 г. на Районен съд – Сливен, като неправилно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА постановление № 285/2011 от 28.07.2011 г., издадено от Началник на Митница – Бургас, с което на С.С.П., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лева на осн. чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове и са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението - на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
278 КАНД No 296/2011 Наказателни касационни производства Д.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.1.2012г., в законна сила от 20.1.2012г.
Отменя изцяло решениетоР-5/20.01.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 909 от 31.10.2011 год. постановено по АНД № 1275/2011 год. по описа на Сливенски районен съд като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000196 от 11.07.2011 год. на Началник ОО „КД-ДАИ” гр.Сливен, с което на Д.Д.Б. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 (двеста) лева по чл.105, ал.1 по ЗАвП.
279 КАНД No 297/2011 Наказателни касационни производства КРОНОС ПЕТРОЛИУМ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.1.2012г., в законна сила от 13.1.2012г.
Р-370/13.01.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 802 / 25.10.2011 г. на РС Сливен, постановено по АНД № 852 / 2009 г. по описа на същия съд.
280 КАНД No 299/2011 Наказателни касационни производства МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА БУРГАС ЕТ СИЛВИ - СИЛВИЯ ГЪРДЕВА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.1.2012г., в законна сила от 18.1.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 376 / 18.01.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 792/21.10.2011 г. на Сливенски Районен съд по АНД № 935/2011 г. по описа на същия съд.
281 КАНД No 302/2011 Наказателни касационни производства П.В.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.2.2012г., в законна сила от 6.2.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 10/06.02.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 706 / 02.11.2011 г., постановено по НАХД № 804/2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
282 КАНД No 303/2011 Наказателни касационни производства Д.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.1.2012г., в законна сила от 27.1.2012г.
Потвърждава решениетоР-1/27.01.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 837/01.11.2011 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1129/2011 г. по описа на същия съд.
283 КАНД No 304/2011 Наказателни касационни производства СИНЕ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.1.2012г., в законна сила от 18.1.2012г.
Потвърждава решениетоР-6/18.01.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 907/31.10.2011 год. на Сливенски Районен съд постановено по АНД № 1247/2011 год. по описа на същия съд.
284 КАНД No 305/2011 Наказателни касационни производства И.К.И.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН
Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.2.2012г., в законна сила от 17.2.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 11/17.02.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 796/14.10.2011 г. по АНД № 1248/2011 по описа на Районен съд - Сливен, с което е потвърдено НП № 40-0000133/28.04.2011 г. на Началник Областен отдел „КД - ДАИ” – гр.Сливен, с което на И.К.И., с ЕГН ********** на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
285 КАНД No 306/2011 Наказателни касационни производства ЕТ МИКИ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.2.2012г., в законна сила от 8.2.2012г.
Отменя изцяло решениетоР-8/08.02.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 908/31.10.2011 г. по АНД № 1255/2011 г. на Районен съд – Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА, ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02663/04.06.2011 г. издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на ЕТ „Мики – Д.С.” ЕИК 829066091, със седалище и адрес на управление гр.Сливен ж.к.”Българка” бл.31 вх.Д ап.12 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3500 лева за нарушение на чл. 57, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от Закона за стоковите борси и тържищата, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
286 КАНД No 307/2011 Наказателни касационни производства С.Т.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.1.2012г., в законна сила от 19.1.2012г.
Р-7/19.01.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 835 от 04.11.2011 г., постановено по НАХД № 1200 / 2011 г. по описа на Районен съд Сливен.
287 КАНД No 308/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ С.Е.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.1.2012г., в законна сила от 24.1.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 2 / 24.01.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 349/03.10.2011 г. по АНД № 313/2011 по описа на Районен съд гр. Нова Загора , като вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2145/11.03.2011г. на Директора на “Дирекция Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция пътна инфраструктура, с което на С. Ефтимов Г., с ЕГН **********, за нарушение по чл. 26 ал. 2 т. 1 б. “а” от Закона за пътищата и на основание чл. 53, ал. 1, т. 2 от с.з. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 2 000,00 /две хиляди/ лв. на 1 000,00 /хиляда/ лв.
288 КАНД No 309/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Ж.С.Ж. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.2.2012г., в законна сила от 7.2.2012г.
Отменя отчасти решениетоРешение № 19/07.02.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 390/11.10.2011г. по АНД № 379/2011 г. на Районен съд – Нова Загора, в частта относно изменението на наложеното административно наказание като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2337 от 14.06.2011 г. издадено от Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София, с което на Ж.С.Ж., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.26, ал.2, т.1 /а/ от Закона за пътищата /ЗП/ и на основание чл.53 ал.1, т.2 от ЗП и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 (две хиляди) лева, като НАМАЛЯ размера на глобата на 1000 (хиляда) лева.
289 КАНД No 310/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Г.П.С. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.1.2012г., в законна сила от 13.1.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 352/03.10.2011г. постановено по АНД № 391/2011г. по описа на Районен съд Нова Загора, като вместо него постановява:  ИЗМЕНЯ НП № 2396/28.06.2011г. на Директора на “Дирекция Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция пътна инфраструктура, с което на Г.П.С., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 5000 лева на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 5000 /пет хиляди/ лв. на 1000 /хиляда/ лв.
290 Частно КАНД No 311/2011 Наказателни частни касационни производства БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.2.2012г., в законна сила от 3.2.2012г.
Определение № 12/03.02.2012 г. - ОТМЕНЯ Определение № 237, постановено в закрито съдебно заседание на 27.10.2011 г. по НАХД № 531 / 2011 г. по описа на Новозагорски районен съд. ВРЪЩА делото на Районен съд – Нова Загора за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.  
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ От Владимир Иванов Първанов  член на състав, водещ производството по КАНД № 311 по описа за 2011 год. на Административен съд Сливен  Считам, че определението на НЗРС е правилно и законосъобразно по следните съображения:  С обжалваното наказателно постановление на юридическо лице на основание чл. 237 ал.1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер 5000 лв. На основание чл. 239 ал. 4 от същия закон наказателни постановления, с които е наложена на юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция в размер до 5000 лева не подлежи на обжалване.  В случая е неприложимо право на Европейския съюз. По принцип нормите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи имат предимство пред вътрешното ни законодателство, по изложените в определението на административен съд Сливен мотиви. Съществуването на противоречие между закон, в конкретния случай на чл. 239, ал. 4 от ЗУТ с разпоредби на Конвенцията не може да бъде преценявано инцидентно от настоящия съд. Установяването и прогласяването на такова несъответствие е изрично посочено сред правомощията на Конституционния съд съгласно чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, Съгласно посочената разпоредба Конституционният съд се произнася за съответствието на законите с международните договори, по които България е страна. ЗУТ не противоречи на Конституцията, тъй като в разпоредбата на чл. 120 ал. 2 е изрично описано, че гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон, т.е. съществува възможност в определени случай законодателя да въведе ограничения за обжалване с оглед защита на държавен интерес, ако счете , че такъв е налице. Органите на съдебната власт са длъжни да зачетат действието на законовата разпоредба при осъществяване на правораздаване до произнасяне със задължителна сила на единствено компетентния орган – Конституционния съд на Р България. Обратното би означавало да се изземе компетентност на Конституционния съд, което е недопустимо, предвид конституционната установеност на правомощията на този съд и недопустимостта същите да се отнемат или изземат със закон, на основание чл. 149, ал. 2 от Конституцията, още по – малко с акт на съд от значително по – ниско ниво в системата на съдилищата на Р България.  По тези съображения считам, че определението на НЗРС е правилно и законосъобразно и следва да се остави в сила.  Председател: 
291 КАНД No 312/2011 Наказателни касационни производства С.Ч.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.2.2012г., в законна сила от 15.2.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 13/15.02.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 945/15.11.2011 г. по АНД № 937/2011 по описа на Сливенски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000106/20.04.2011 г. на началник областен отдел „КД – ДАИ” – гр. Сливен, с което на С.Ч.Д.,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, на основание чл. 93, ал. 2 от ЗАвП за нарушение на чл. 89, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на МТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
292 КАНД No 313/2011 Наказателни касационни производства РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Л.И.Й. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.2.2012г., в законна сила от 7.2.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 16/07.02.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 892 от 18.11.2011 г. постановено по АНД № 1426/2011 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, като правилно и законосъобразно.
293 КАНД No 314/2011 Наказателни касационни производства Й.К.Д. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. НОВА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 10.2.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 14/10.02.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409 от 01.11.2011 г., постановено по АНД № 312 / 2011 г. по описа на Новозагорски районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 1426 от 12.08.2009 г., издадено от Началника на РУ”Полиция” – Нова Загора, с което на Й.К.Д. е наложена глоба в размер на 150 лева.
294 КАНД No 315/2011 Наказателни касационни производства РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.И.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 10.2.2012г.
Потвърждава решениетоР-17/10.02.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386 от 04.10.2011 год. постановено по АНД № 385/2011 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
295 КАНД No 317/2011 Наказателни касационни производства АКТОР АСД ЕООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ДНСК Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.2.2012г., в законна сила от 13.2.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 15/13.02.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 806 от 25.10.2011 г., постановено по НАХД № 926 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
296 КАНД No 318/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС АСКЕНТ ШОП ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.1.2012г., в законна сила от 6.1.2012г.
Потвърждава решениетоР-4/06.01.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 919/03.11.2011 год. постановено по АНД № 1327/2011 год. по описа на Сливенски районен съд.
297 КАНД No 319/2011 Наказателни касационни производства МАКРОТЕКС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.2.2012г., в законна сила от 23.2.2012г.
Потвърждава решениетоР-18/23.02.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1013 / 30.11.2011 г., постановено по НАХД № 1340 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
298 КАНД No 1/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Б.Д. Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.2.2012г., в законна сила от 10.2.2012г.
Потвърждава решениетоР-20/10.02.2012г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351 от 26.09.2011 г., постановено по АНД № 294 / 2011 г. по описа на Новозагорски районен съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 287 от 05.05.2011 г., издадено от Заместник Началника на Митница Пловдив, с което на Д.Б.Д. е наложена глоба в размер на 1000 лева.
299 КАНД No 2/2012 Наказателни касационни производства И.Д.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 29.2.2012г., в законна сила от 29.2.2012г.
Потвърждава решениетоР-22/29.02.2012 г.-ПОТВЪРЖДАВА Решение 971/13.12.2011 г. по АНД № 1463/2011 по описа на Районен съд - Сливен, с което е потвърдено НП № 40-0000273/14.09.2011 г. на Главен инспектор в Областен отдел „КД - ДАИ” – гр.Сливен, с което на И.Д.И., ЕГН ********** на основание чл.105, ал.1 от ЗАвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
300 КАНД No 3/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС ИЛИЕВ 2005 ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
Потвърждава решениетоР-23/01.03.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 810 / 03.11.2011 год., постановено по АНД № 1178 / 2011 год. по описа на Сливенски районен съд.
301 КАНД No 4/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.2.2012г., в законна сила от 28.2.2012г.
Потвърждава решениетоР-21/28.02.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 985/09.12.2011 г., постановено по АНД № 1584/2011г. по описа на СлРС.
302 КАНД No 5/2012 Наказателни касационни производства Р.П.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.3.2012г., в законна сила от 5.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 27/05.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 982/14.12.2011 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1232/2011 г. по описа на същия съд.
303 КАНД No 6/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СЛИВЕН К.С.Н. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.3.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 45/21.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 995/23.12.2011г., постановено по АНД №1195/2011 год. по описа на Сливенски районен съд.
304 КАНД No 7/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН П.Т.М. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
Отменя изцяло решениетоР-26/01.03.2012 г.-Отменя Решение № 997/14.12.2011 г. по АНД № 571/2011 г. на Районен съд – Сливен като неправилно и вместо това постановява: Потвърждава Наказателно постановление № 438/11 от 10.02.2011 г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Сливен, с което на П.Т. Мамаров, ЕГН **********,*** 78-26 са наложени административни наказания „глоба” в размер на 60 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца за нарушение на чл. 123, ал. 1, т.3 б. „в” предл. 1 от Закона за движение по пътищата, като законосъобразно.
305 КАНД No 8/2012 Наказателни касационни производства Р.Р.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.2.2012г., в законна сила от 24.2.2012г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ Решение № 996/15.12.2011 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по НАХД № 1331/2011 год., с което е потвърдено НП № 618/12.07.2011 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен срещу Р.Р.Х. в частта, с която е постановено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева и е определено обезщетение в размер на 602 лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ НП № 618/12.07.2011 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен срещу Р.Р.Х. в частта, с която е постановено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева и е определено обезщетение в размер на 602 лева като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 996/15.12.2011 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1331/2011 год. в останалата част
Особено мнение
Особено мнение на съдията Слав Бакалов по Решение № 24 от 24.02.2012 г. по КАНД № 8 по описа за 2012 г. на Административен съд Сливен   Неоснователно е възражението на касатора за допуснати процесуални нарушения от първоинстанционния съд. Съдът е положил необходимите усилия за изясняване на обективната истина по делото, като е събрал всички поискани от касатора доказателства. Обсъдил е всички събрани по делото доказателства и е изложил мотиви, които кореспондират на установената по делото фактическа обстановка. СлРС е изложил мотиви за законосъобразността на процедурата по съставянето на акта за констатирано административно нарушение и издаденото въз основа на него НП. Всички наведени с жалбата и с изявления по делото възражения на жалбоподателя са обсъдени от съда и той е изложил мотиви защо ги счита за неоснователни. Съгласно чл.220 от АПК касационния съд преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. От събраните от СлРС доказателства става ясно, че административното нарушение, за което касатора е санкциониран е извършено. на административнопроцесуалните правила от АНО. Пред РС е представен протокол за претърсване и изземване от 21.06.2011 г. от Апостолина Гарджева-разследващ полицай при ОД на МВР гр.Сливен, който протокол представлява официален документ. В протокола е отразено, че при обиск в къщата и стопанските постройки обитавани от Р.Р.Х. и Сали Р.Х., в антре на първия етаж, облицовано с дървена ламперия на западната и северната стена са открити 4 броя ловни трофеи „с череп и два рога". В друго помещение на първия етаж са намерени бивни от глиган, ловен трофей „череп с два рога" и „два рога без череп". На втория етаж от къщата, до който се стига по вътрешна стълба, са открити 4 броя патрони и като констатация в протокола е записано „на етажа и от стаите в него не се намери нищо". В дървена постройка на 1 м. от входната врата на къщата е намерен череп с два рога от сърандак. В стопанска постройка (плевник) находяща се в двора полицаите открили „ловен трофей с част от череп с два броя рога, всеки рог с по седем разклонения". В протокола за претърсване и изземване касатора е отразил, че ловните трофеи в антрето и в стаята – склад са му наследствени от дядо му. Въз основа на този протокол е съставен констативен протокол, АУАН и е издадено обжалваното наказателно постановление. От събраните по делото други доказателства, не е установена различна фактическа обстановка от констатираната от АНО. Правилно първоинстанционния съд не е възприел защитната теза на касатора, че ловните трофеи са собственост на баща му, тъй като свидетелите потвърждаващи този факт са негови близки роднини и явно заинтересовани от изхода на спора. Освен това техните показания противоречат на останалите доказателства събрани по делото. За ангажиране на отговорността по чл.90 от ЗЛОД е достатъчно, да се установи, че дееца съхранява нерегистрирани ловни трофеи, като е без значение чия собственост са те. Знанието за ловните трофеи, поставянето на по стените и прибирането им на закрито, несъмнено представлява действия по тяхното съхранение. Без значение за носенето на отговорността е, че в жилището живеят и други лица, това може да доведе само до ангажиране и на тяхната отговорност за деянието, но не и да изключи налагането на административното наказание за касатора. Тази отговорност обаче е правилно определена от АНО. От изявлението на касатора при провеждането на претърсването става ясно, че същия има отношение към ловните трофеи, като ги счита за свои по наследство от дядо си. Тези трофеи са се намирали в помещения за общо ползване, каквото са антрето, складовете и стопанските постройки. По делото не е установено, че в къщата са обособени отделни жилища, а само, че всяко от семействата, живеещи в нея ползват отделни стаи. В този смисъл е без значение, че на самия етаж където живее касатора не са намерени ловни трофеи, след като трофеите са намерени в помещения, до които всеки от живущите в къщата има достъп. Размера на административното нарушение е правилно определен от АНО около средния, с оглед личността на дееца и обстоятелството, че като служител на РДГ следва да е наясно, че е забранено съхранението на нерегистрирани ловни трофеи. Поради изложените съображения Решение № 996/15.12.2011г. по АНД № 1331/2011 год. на Сливенски Районен съд следва да бъде оставено в сила.   Административен съдия: 
306 КАНД No 9/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ДЖУЕЛ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.3.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 28/02.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 972/13.12.2011 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1413/2011 г. по описа на същия съд.
307 КАНД No 10/2012 Наказателни касационни производства С.Л.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.3.2012г., в законна сила от 2.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 29/02.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1039 от 01.12.2011 г., постановено по АНД № 1376 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
308 КАНД No 11/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН С.И.И. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.3.2012г., в законна сила от 23.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 32/23.03.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 1069/09.12.2011г., постановено по АНД №1330 по описа за 2011г. на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно.
309 КАНД No 12/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ЕТ АГОПА АГОП ХАЧАДУРЯН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.3.2012г., в законна сила от 1.3.2012г.
Потвърждава решениетоР-25/01.03.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 986/15.12.2011г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 938/2011 г. по описа на същия съд.
310 КАНД No 13/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЕТ ЯНЧО АТАНАСОВ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.2.2012г., в законна сила от 20.2.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 30/20.02.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54/28.11.2011 г. постановено по АНД №185/2011г. по описа на Районен съд Котел.
311 Частно КАНД No 14/2012 Наказателни частни касационни производства М.П.М.К. ЗАТВОРА - ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 20.1.2012г., в законна сила от 20.1.2012г.
Прекратява делотоОПР. / 20.01.2012 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 14/2012 г. по описа на АдмС пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за определяне родовата подсъдност на спора във връзка с подадената частна жалба против Определение от 21.11.2011 г. по ЧНД № 1783/2011 г. на Районен съд гр.Сливен.Делото да се изпрати на състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд за разрешаване на препирнята.
312 КАНД No 15/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 35/20.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1009 от 08.12.2011 г., постановено по НАХД № 1124 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
313 КАНД No 16/2012 Наказателни касационни производства НЕСИ ОЙЛ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.3.2012г., в законна сила от 12.3.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 36/12.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 855/25.11.2011г. по АНД № 1045/2011г. на Сливенски Районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ -903/15.06.2011г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „НЕСИ – ОЙЛ” ООД на основание чл. 38, ал.2 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата /ЗВАЕИБ/ и § 12 от Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ е наложена „имуществена санкция” в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за нарушение по чл.24, ал.3 вр. чл.24, ал.1, т.2 от ЗВАЕБИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
314 КАНД No 17/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СОФИЯ ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА БИС И СИЕ ООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 43/15.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830 / 03.11.2011 год., постановено по АНД № 867 / 2011 год. по описа на Сливенски районен съд.
315 КАНД No 18/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС М.Г.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.3.2012г., в законна сила от 23.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 33/23.03.2012 г.- ПОТВЪРЖДАВА Решение № 809/02.11.2011г., постановено по АНД №927 по описа за 2011г. на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно.
316 КАНД No 19/2012 Наказателни касационни производства И.Д.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.3.2012г., в законна сила от 6.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 37/06.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1061/03.01.2012 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1588/2011 г. по описа на същия съд.
317 КАНД No 20/2012 Наказателни касационни производства К.С.Т. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.3.2012г., в законна сила от 14.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 31/14.03.2012г. - ОСТАВЯ в сила Решение № 1041/06.12.2011 г. по АНД № 1023/2011 г. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
318 КАНД No 21/2012 Наказателни касационни производства М.Н.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 27.3.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 40/27.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419/17.11.2011 год. на Районен съд гр. Нова Загора постановено по АНД № 441/2011 год. по описа на същия съд.
319 КАНД No 22/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН М.В.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 20.2.2012г., в законна сила от 20.2.2012г.
ОПР. / 20.02.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на гл. инспектор Николай Минчев Колев, в качеството му на началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР гр. Сливен срещу решение № 1141/11.01.2012 год. постановено по АНД № 1842/2011 г. на Районен съд гр. Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 22 по описа на съда за 2012 г.
320 КАНД No 23/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Б.В.Х. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2012г., в законна сила от 14.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 38/14.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1059 от 04.01.2012 г., постановено по АНД № 1512 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
321 КАНД No 24/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СЛИВЕН К.С.Н. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.2.2012г., в законна сила от 29.2.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Сливен срещу Решение № 995/23.12.2011 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1195/2011 г. по описа на СлРС.   ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 24/2012 година по описа на Административен съд Сливен. ОТМЕНЯ Разпореждане от 01.02.2012 г., с което производството по делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 29.02.2012 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.
322 КАНД No 25/2012 Наказателни касационни производства К.В.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.3.2012г., в законна сила от 15.3.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 41/15.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1094/ 10.01.2012 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 1398/2011г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА, ОТМЕНЯ НП № 1223/11 от 29.04.2011г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което на К.В.К. с ЕГН ********** е наложено наказание на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП глоба в размер на 200 /двеста / лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
323 КАНД No 26/2012 Наказателни касационни производства ТВЪРДИЦА ТРАНС АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.3.2012г., в законна сила от 13.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 39/13.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1054 от 29.12.2011 г., постановено по АНД № 973/2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
324 КАНД No 27/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КЕЙБЪЛТЕЛ ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 46/28.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 989/15.12.2011 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 840/2011 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 0055/26.01.2010 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “Кейбълтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Никола Вапцаров” № 51 А, ЕИК 121900623, за нарушение по чл. 332, във вр. с чл. 286 от Закона за електронните съобщения и на основание чл. 336 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева.
325 КАНД No 28/2012 Наказателни касационни производства Д.С.Д. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. НОВА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.3.2012г., в законна сила от 27.3.2012г.
Обезсилва решениетоРешение № 52/27.03.2012 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 32/20.01.2012г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 545/2011г. по описа на същия съд. ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Нова Загора за ново разглеждане от друг състав на съда.
326 КАНД No 29/2012 Наказателни касационни производства Й.С.П. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 2.4.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 47/02.04.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1101 от 12.01.2012 г., постановено по АНД № 997 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
327 КАНД No 30/2012 Наказателни касационни производства Б.С.А. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.3.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 42/20.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1100/12.01.2012 год. постановено по АНД № 972/2011 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като правилно и законосъобразно.
328 КАНД No 31/2012 Наказателни касационни производства ЕТ АЛЕКС 2005 АЛЕКСАНДЪР ТЕНЕВ РУСЕВ МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.3.2012г., в законна сила от 29.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 44/29.03.2012 г. - Оставя в сила Решение № 1099 от 05.01.2012 г. по АНД № 1697/2011 година по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
329 КАНД No 32/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕТ ФАРИЕ СЮЛЕЙМАН-МУРАД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 34/28.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 492/13.01.2012 г., постановено по АНД №400 по описа за 2011г. на Новозагорски районен съд.  ПОТВЪРЖДАВА НП № 176/2011 год. на Началник Митница - гр.Бургас, с което на ЕТ „Ф.С. - Мурад”, БУЛСТАТ 119552202, със седалище и адрес на управление с.Баня, общ.Нова Загора, обл.Сливен, ул. „Балкан” № 5, представляван от Ф.С.И. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лева за нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС като правилно и законосъобразно.
330 КАНД No 33/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.3.2012г., в законна сила от 20.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 48/20.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1086/11.01.2012 год. постановено по АНД № 939/2011 год. по описа на Сливенски районен съд.
331 КАНД No 34/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Х.Х.О. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.3.2012г., в законна сила от 22.3.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение №49/22.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1122/10.01.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1568/2011 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2433/11 от 22.08.2011 г. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което на Х.Х.О. ***, за нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 предл. първо от ЗДвП и чл. 137 т. 1 предл. първо от ЗДвП и на основание чл. 174 ал. 1 предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева, постановено е лишаване от право да управлява МПС за 10 месеца и отнемане на общо 10 контролни точки на основание Наредба № І – 1959 на МВР, във вр. с чл. 174 ал. 1 т. 1 от ЗДвП, като законосъобразно.
332 Частно КАНД No 35/2012 Наказателни частни касационни производства М.П.М.К. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 4.4.2012г., в законна сила от 4.4.2012г.
Определение от 04.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Определение от 21.11.2011 година на Районен съд Сливен по ЧНД № 1783 по описа на съда за 2011 година като НЕЗАКОНОСЪОБАРЗНО. ВРЪЩА делото на Районен съд Сливен за произнасяне по същество по молбата на Можда Пупал/Машара М. К. за възстановяване на срок за обжалване на Заповед № 2/28.09.2011 г. на Началника на Затвора гр. Сливен. 
333 КАНД No 36/2012 Наказателни касационни производства П.А.П. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.3.2012г., в законна сила от 26.3.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 50/26.03.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1116/30.01.2012г., постановено по АНД № 1273/ 2011 г. по описа на Районен съд Сливен.
334 КАНД No 37/2012 Наказателни касационни производства Т.Н.Г. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.3.2012г., в законна сила от 28.3.2012г.
Отменя отчасти решението - ОТМЕНЯ Решение № 1016 от 30.01.2012 год., постановено по НАХД № 1525/2011 год. по описа на Сливенски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП № М-273/17.09.2011 год. на Кмета на Община Сливен, с което на Т.Н.Г. ***, ЕГН **********, за нарушение на чл.5, ал.4 от НОРТОС е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 200 /двеста/ лева.
335 КАНД No 38/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН К.Г.С. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 2.4.2012г.
Обезсилва решениетоРешение 55/02.04.2012 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 27 от 01.02.2012 г., постановено по АНД № 1462 / 2011 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на К.Г.С. с ЕГН **********,***, подадена против Наказателно постановление № 664 от 23.08.2011 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, с което на К.Г.С., на основание чл. 270, вр. чл. 275, ал. 1, т. 2 от ЗГ и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН, е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 206 от ЗГ. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
336 КАНД No 39/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ВКУСОТИЙКО ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.4.2012г., в законна сила от 12.4.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 54/12.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 33/31.01.2012 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1896/2011 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СН-285/12.09.2011 г. на Заместник директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на “Вкусотийко” ООД, Булстат 200662594, с адрес на управление гр. Сливен, кв. „Република” № 7, ет. 2, ап. 3, за нарушение по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева.
337 КАНД No 40/2012 Наказателни касационни производства А.П.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
Отменя отчасти решението и връща за ново разглежданеРешение 61/18.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1126/17.01.2012 г. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 813/2011 год. по описа на същия съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата срещу НП № 10023/28.01.2008 год. относно наложените по чл. 185, предл. 1 от Закона за движение по пътищата наказание /ЗДвП/ „Глоба” в размер на 20 лева, по чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП наказание „Глоба” в размер на 10 лева и по чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП наказание „Глоба” в размер на 10 лева. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане по същество на жалбата, в частта относно наложените по чл. 185, предл. 1 от ЗДвП наказание „Глоба” в размер на 20 лева, по чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП наказание „Глоба” в размер на 10 лева и по чл. 183, ал. 1, т. 1, предл. 2 от ЗДвП наказание „Глоба” в размер на 10 лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1126/17.01.2012 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 813/2011 год. по описа на същия съд в останалата му част
338 КАНД No 41/2012 Наказателни касационни производства В.И.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.4.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.
Потвърждава решениетоРешение 56/03.04.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1117 от 26.01.2012 г., постановено по АНД № 1334 от 2011 г. по описа на Районен съд - Сливен.
339 КАНД No 42/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.4.2012г., в законна сила от 2.4.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 57/02.04.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/01.02.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1890/2011 г. по описа на същия съд.
340 КАНД No 43/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕТ СЛАВОВИ СЛАВ СЛАВОВ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2012г., в законна сила от 25.4.2012г.
Отменя изцяло решениетоР-58/25.04.2012 г.- ОТМЕНЯ Решение № 993/04.01.2012 г., постановено по АНД № 1359/2011 по описа на Районен съд гр. Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № П – 20/29.06.2011 г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ЕТ „Славови – С.С.”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето” бл. 27, вх. Б, ап.1, на основание чл. 83 от ЗАНН, вр. чл. 88, ал.1 от Закона за измерванията е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 60 и чл. 63 от ЗИ, вр. чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба за предварително опакованите количества продукти, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
341 КАНД No 44/2012 Наказателни касационни производства М.Н.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
Обезсилва решениетоР-62/20.04.2012 г.-ОБЕЗСИЛВА Решение № 489/10.01.2012 год. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по НАХД № 562/2011 год. по описа на същия съд, като вместо него постановява: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.Б. *** против електронен фиш серия К № 0065561 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР, с който на същата е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, по която е образувано НАХД № 562 / 2011г. по описа на Районен съд Нова Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 562/2011г. по описа на Районен съд Нова Загора.
342 КАНД No 45/2012 Наказателни касационни производства ДИМАРК-ДИМИТЪР РУСЕВ ЕТ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
Отменя отчасти решениетоРешение № 68/04.05.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 127/01.02.2012 год. постановено по АНД № 1913/2011 год. по описа на Районен съд гр.Сливен в частта, с която е потвърдено НП № 288АД/2010 год. от 04.10.2010 год. по отношение на наложената имуществена санкция в размер на 6 000 лева и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките предмет на нарушението, а именно 5 000 л дизелово гориво и вместо него ПОСТАНОВЯВА НАМАЛЯ наложената на ЕТ „Димарк-Д.Р.” с НП № 288А/2010 год. от 04.10.2010 год. имуществена санкция от 6 000 лева на 5 760 лева и ПОСТАНОВЯВА отнемане в полза на държавата на 4 800 л дизелово гориво ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127/01.02.2012 год. в останалата част.
343 КАНД No 46/2012 Наказателни касационни производства Г.Й.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ГР.СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 65/04.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 02.02.2012 г., постановено по АНД № 1002 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
344 КАНД No 47/2012 Наказателни касационни производства С.А.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.4.2012г., в законна сила от 25.4.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 64/25.04.2012 г. - Оставя в сила Решение № 22/13.02.2012 година по АНД № 1825/2011 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
345 КАНД No 48/2012 Наказателни касационни производства И.Д.И. ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.4.2012г., в законна сила от 11.4.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 59/11.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 20/14.02.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 1427/2011 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № М - 242/18.08.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с което на И.Д.И. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 21 т. 4 от Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен и на основание чл. 53 ал. 1 от същата наредба, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
346 КАНД No 49/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.4.2012г., в законна сила от 20.4.2012г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеР-63/20.04.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 32/15.02.2012 г., постановено по АНД № 1889/2011г. по описа на СлРС.   ВРЪЩА делото на друг състав на районния съд за ново разглеждане на делото при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.
347 КАНД No 50/2012 Наказателни касационни производства М.П.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 66/04.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 09.02.2012 г., постановено по АНД № 1663 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
348 КАНД No 51/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН АХИНОРА АТАНАС СТОЕВ ЕТ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.4.2012г., в законна сила от 4.4.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 60/04.04.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/15.02.2012 г. постановено по АНД № 1851 от 2011г. по описа Районен съд – Сливен.
349 КАНД No 52/2012 Наказателни касационни производства Р.М.Ш. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. НОВА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.5.2012г., в законна сила от 22.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 70/22.05.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 6/21.01.2012г. постановено по АНД № 527 описа за 2011г. на Районен съд Нова Загора като правилно и законосъобразно.
350 Частно КАНД No 53/2012 Наказателни частни касационни производства БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 30.3.2012г., в законна сила от 30.3.2012г.
ОПР. / 30.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Определение № 37 от 13.02.2012 г. по АНД № 532 / 2011 г. по описа на Новозагорски районен съд, с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. 
351 Частно КАНД No 54/2012 Наказателни частни касационни производства БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.3.2012г., в законна сила от 21.3.2012г.
ОПР. / 21.03.2012 г. - ОТМЕНЯ Определение № 38 постановено в закрито съдебно заседание на 13.02.2012 г. по АНД № 621/2011 год. по описа на Районен съд гр.Нова Загора, с което производството по делото е прекратено, като неправилно и незаконосъобразно. ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. 
352 КАНД No 55/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.5.2012г., в законна сила от 22.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 71/22.05.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 93/15.02.2012 г., постановено по АНД № 1636/2011 г. по описа на Районен съд Сливен като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
353 КАНД No 56/2012 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.4.2012г., в законна сила от 18.4.2012г.
Потвърждава решениетоРешение 67/18.04.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/06.03.2012 г., постановено по АНД № 1873/2011г. по описа на Районен съд - Сливен.
354 КАНД No 57/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 73/04.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 66/21.02.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1892/2011 г. по описа на същия съд.
355 Частно КАНД No 58/2012 Наказателни частни касационни производства ИПРЕМ ЕООД ЯМБОЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 11.5.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.
Определение 69/11.05.2012 г. - ОТМЕНЯ Определение от 21.02.2012г., постановено по АНД № 85/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен, с което жалбата на „Ипрем” ЕООД гр.Ямбол е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. 
356 КАНД No 59/2012 Наказателни касационни производства Г.М.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.5.2012г., в законна сила от 11.5.2012г.
Потвърждава решениетоР-79/11.05.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1089/29.12.2011 г., постановено по АНД № 1755 / 2011 г. по описа на Районен съд Сливен.
357 КАНД No 60/2012 Наказателни касационни производства КОНДОР КАМ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 14.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 74/14.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 13.03.2012 г., постановено по АНД № 114 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
358 КАНД No 61/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ БТК АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.5.2012г., в законна сила от 30.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 87/30.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 811/01.02.2012 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1242/2011 год. по описа на същия съд.
359 КАНД No 62/2012 Наказателни касационни производства Г.В.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.5.2012г., в законна сила от 17.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 72/17.05.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 26/24.02.2012г. постановено по АНД № 1480 по описа за 2011г. на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно.
360 КАНД No 63/2012 Наказателни касационни производства ДЖИ БИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.5.2012г., в законна сила от 17.5.2012г.
Отменя изцяло решениетоР-80/17.05.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 182 от 12.03.2012 г., постановено по АНД № 1948/ 2011 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3940 от 05.09.2011 г., издадено от Директора на Офис за обслужване – Сливен при ТД на НАП – Бургас, с което на “ДЖИ БИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с Булстат: 200238509, с адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. “Проф. Минко Балкански” № 53, представлявано от И.Й.Р., за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
361 АНД No 64/2012 Административни наказателни дела ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Разпореждане от 3.4.2012г., в законна сила от 3.4.2012г.
Настоящото производтво е образувано неправилно като АНД. Същото има административен характер и следва да се преобразува като административно дело по смисъла на ПАРОАВАС. Преобразува в адм.д.№ 70/2012 год. по описа на Административен съд - Сливен.
362 КАНД No 65/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ЕВРОВ И СИН ООД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.5.2012г., в законна сила от 29.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 88/29.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251/20.03.2012 г. на РС Сливен, постановено по НАХД № 209 / 2012 г. по описа на същия съд.
363 КАНД No 66/2012 Наказателни касационни производства Л.С.Г. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.6.2012г., в законна сила от 5.6.2012г.
Решение № 94/05.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113/05.03.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 50/2012 г. по описа на същия съд.
364 КАНД No 67/2012 Наказателни касационни производства И.П.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.6.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
Решение № 92/12.06.2012 год. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 149/20.03.2012г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 37/2012 г. по описа на същия съд, като вместо него постановява: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Н. *** против Наказателно постановление № 2859/14.11.2011 г.на Началника на сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Сливен, с който на същият за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 350 лв. и “лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца”, и на осн. Наредба І-1959 на МВР са отнети 10 контролни точки, по която е образувано АНД № 37/2012 г. по описа на Районен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 37/2012 г. по описа на Районен съд Сливен. 
365 КАНД No 68/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ПЛАМЕКА КАМЕЛИЯ ГРОЗЕВА ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.5.2012г., в законна сила от 14.5.2012г.
Потвърждава решениетоР-77/14.05.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173/02.03.2012 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 74/2012 год. по описа на същия съд.
366 КАНД No 69/2012 Наказателни касационни производства ЕТ СТИВЪН КОРП ИВАН ЙОРДАНОВ,
С.И.Й.
ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 18.4.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
ОПР. / 18.04.2012 г. - ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на С.И.Й.,*** против Решение № 206 от 15.03.2012 г. по АНД № 140/2012 г. на Районен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 69/2012 год. по описа на Административен съд Сливен.
367 КАНД No 70/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СЛИВЕН КЕЙ ЕНД ВИ ООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.5.2012г., в законна сила от 7.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 75/07.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128/06.03.2012 г., постановено по АНД № 1/2012 год. по описа на Сливенски районен съд.
368 КАНД No 71/2012 Наказателни касационни производства Д.Х.М. ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 16.5.2012г.
Отменя отчасти решениетоРешение № 81/16.05.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 150/13.03.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 20/2012 г. по описа на същия съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № М – 365/15.12.2011 г. на Кмета на Община Сливен, с което на Д.Х.М.,***, за нарушение на чл. 35 ал. 1 т. 15 от Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен и на основание чл. 53 ал. 1 от същата наредба, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50,00 /петдесет/ лева.
369 КАНД No 72/2012 Наказателни касационни производства М.Д.А. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 82/15.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 20.03.2012 г., постановено по АНД № 11 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
370 КАНД No 73/2012 Наказателни касационни производства ЕТ САТЕЛИТ 4 КЪНЧО ЗАХАРИЕВ ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.5.2012г., в законна сила от 8.5.2012г.
Потвърждава решениетоР-78/08.05.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 205/13.03.2012 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 110/2012 год. по описа на същия съд.
371 КАНД No 74/2012 Наказателни касационни производства КОНДОР КАМ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2012г., в законна сила от 1.6.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 89/01.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158/15.03.2012 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 113/2012 год. по описа на същия съд.
372 КАНД No 75/2012 Наказателни касационни производства МЕЛНИЦА СЛИВЕН 2003 ООД АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 83/31.05.2012 г. - Потвърждава Решение № 34/17.02.2012 г., постановено по АНД № 1740/2011 г. по описа на Районен съд - Сливен като правилно и законосъобразно.
373 КАНД No 76/2012 Наказателни касационни производства Т.С.Т. ОО КД ДАИ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.6.2012г., в законна сила от 4.6.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 90/04.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 20.02.2012 г., постановено по АНД № 658 / 2011 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
374 КАНД No 77/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕТ ОФСЕТ ПАНАЙОТ ПАПАЛЕЗОВ САМУИЛОВО Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2012г., в законна сила от 27.4.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 76/27.04.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159/15.03.2012 г. постановено по АНД № 1392/2011 г. по описа на Районен съд – Сливен.
375 КАНД No 78/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
Решение № 95/20.06.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 77/29.02.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1683/2011 г. по описа на същия съд.
376 КАНД No 79/2012 Наказателни касационни производства РИОСВ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.5.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 91/28.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185/12.03.2012 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1720/2011 год. по описа на същия съд.
377 КАНД No 80/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ИНДЖОВ 98 ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2012г., в законна сила от 16.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 84/16.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 216/16.03.2012 г. на Районен съд - Сливен, постановено по АНД № 75/2012 г. по описа на същия съд.
378 КАНД No 81/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Ф.Х.Ф. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
Решение № 93/06.06.2012 г. - Оставя в сила Решение № 148/13.03.2012 г., постановено по АНД № 47/2012 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
379 КАНД No 82/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН БОРИЛА ДИЯН ТИХОЛОВ ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.6.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
Решение № 96/21.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197 от 27.03.2012 г., постановено по АНД № 1348/2011 г. по описа на Районен съд - Сливен.
380 КАНД No 83/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ПРЕСИ ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 85/15.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131 от 19.03.2012 г., постановено по АНД № 1916/2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
381 КАНД No 84/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
Решение № 97/20.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132/12.03.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1891/2011 г. по описа на същия съд.
382 КАНД No 85/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 98/31.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245/27.03.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1893/2011 г. по описа на същия съд.
383 КАНД No 86/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТВЪРДИЦА ТРАНС АД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.7.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
Р-137/16.07.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 91/21.02.2012 год. постановено по АНД № 1971/2011 год. на Районен съд гр. Сливен като НЕПРАВИЛНО ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № КГ-962/11.11.2011 год. на Гл.Директор на Дирекция „ККТГ” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Твърдица транс” АД ЕИК 119066168 със седалище и адрес на управление гр.Твърдица, ул.”Антим І” № 1 представлявано от М.П. Дакова, в частта с която е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева, като намалява размера на имуществената санкция от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) на 10 000 лв. (десет хиляди лева). 
384 КАНД No 87/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.6.2012г., в законна сила от 18.6.2012г.
Решение № 99/18.06.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 246 от 27.03.2012 г., постановено по АНД № 1888/ 2011 г. по описа на Районен съд – Сливен. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. 
385 КАНД No 88/2012 Наказателни касационни производства БОРИЛА ДИЯН ТИХОЛОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.6.2012г., в законна сила от 14.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 220/29.03.2012 год., постановено по АНД № 1347/2011 год. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
386 КАНД No 89/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ЕТ МАРТИ Д ДИМИТЪР СЛАВОВ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 247 от 20.03.2012 г по АНД № 1982/2011 год. на Сливенски Районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19692 от 21.11.2011 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД ”Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ ”МАРТИ - Д” гр.Сливен, представлявано от Д.М.С., на основание чл.86 от Закона за туризма /ЗТ/ е било наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 /петстотин/ лева като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
387 КАНД No 90/2012 Наказателни касационни производства ДЕЧЕВИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
Решение № 100/20.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 15.03.2012 г., постановено по АНД № 1992/2011 г. по описа на Районен съд - Сливен.
388 КАНД No 91/2012 Наказателни касационни производства К.А.Б. ЗАМ. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
Решение № 109/20.06.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 12/28.02.2012 г., постановено по АНД № 240/2011 г. по описа на Районен съд – Котел, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 729/2011 г. на Началника на Митница Бургас, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
389 КАНД No 92/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СД КОЛЕВ И СИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Отменя Решение № 8/27.02.2012 год., постановено по АНД № 91/2010 год. на Районен съд – Котел, като неправилно. Изменя Наказателно постановление № КГ-728/27.04.2010 год. на Председателя на държавна Агенция за метрологичен и технически надзор, с което на СД „К. и СИЕ”, ЕИК 119603910, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Карандила” № 68, представлявано от Д. Димитров К., е наложена имуществена санкция в размер на 40 000 лв, в качеството му на лице, разпространяващо течно гориво – гориво за дизелови двигатели, което не съответства на установените изисквания за качество – нарушение по чл.8 ал.2 от ЗЧАВ във вр. с чл.6 т.2, Приложение № 2 от НИКТГУРНК, като намалява размера на имуществената санкция от 40.000 лв. (четиридесет хиляди лева) на 10.000 лв. (десет хиляди лева). 
390 КАНД No 93/2012 Наказателни касационни производства БОРИЛА ДИЯН ТИХОЛОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.6.2012г., в законна сила от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 244/29.03.2012 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1349/2011 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
391 КАНД No 94/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Г.В.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.5.2012г., в законна сила от 4.5.2012г.
ОПР./04.05.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от Комисар Никола Геджев в качеството му на Директор на ОД на МВР гр.Сливен чрез юрисконсулт Венелин Алексиев срещу решение № 137/12.03.2012 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1845 по описа за 2011 год. като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 94/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен
392 КАНД No 95/2012 Наказателни касационни производства А.Й.М. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2012г., в законна сила от 15.5.2012г.
Потвърждава решениетоРешение № 86/15.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/20.03.2012 г. на Районен съд – Сливен, постановено по АНД № 2007/2011 г. по описа на същия съд.
393 КАНД No 96/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ЕТ ЙОРДАН РУСЕВ РУСЕВ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.5.2012г., в законна сила от 30.5.2012г.
Решение № 101/30.05.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/19.03.2012 г. на Районен съд - Сливен, постановено по АНД № 1949/2011 г. по описа на същия съд.
394 КАНД No 97/2012 Наказателни касационни производства С.И.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.6.2012г., в законна сила от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191/20.03.2012 год. по АНД № 156/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
395 Частно КАНД No 98/2012 Наказателни частни касационни производства ЕТ ДИНО ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.5.2012г., в законна сила от 3.5.2012г.
ОТМЕНЯ Определение, постановено в закрито съдебно заседание на 22.03.2012 г. по НАХД № 411 / 2012 г. по описа на Районен съд Сливен. ВРЪЩА делото на Районен съд Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
396 КАНД No 99/2012 Наказателни касационни производства МЕТАЛ ИНВЕСТ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.7.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
Решение № 130/20.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 307/04.04.2012 год., по описа на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 151/2012 год. по описа на съда.
397 КАНД No 100/2012 Наказателни касационни производства ТВЪРДИЦА ТРАНС АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.6.2012г., в законна сила от 18.6.2012г.
Решение № 110/18.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129/14.03.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 967/2011 г. по описа на същия съд.
398 КАНД No 101/2012 Наказателни касационни производства Д.М.М. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
Решение № 111/03.08.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 157/15.03.2012 г. на Районен съд Сливен по АНД № 103/2012 г. по описа на същия съд.
399 КАНД No 102/2012 Наказателни касационни производства ДЖОНИ РИК ХРИСТО СЪБЕВ ЕТ ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Решение № 116/26.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318/ 18.04.2012г. на РС Сливен, постановено по АНД № 342/2012г. по описа на същия съд. 
400 Частно КАНД No 103/2012 Наказателни частни касационни производства ИПРЕМ ЕООД ЯМБОЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.5.2012г., в законна сила от 9.5.2012г.
ОПР. /09.05.2012 г. - ОТМЕНЯ Определение от 04.04.2012г., постановено по АНД № 29/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен, с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. 
401 АНД No 104/2012 Административни наказателни дела ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.5.2012г., в законна сила от 30.5.2012г.
Решение 102/30.05.2012 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по АНД № 1608/2011 г. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ решение № 1062 от 04.01.2012 година, постановено по АНД № 1608/2011 г. по описа на Сливенски районен съд. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 13 от 12.08.2011 г. издадено от Началника на РСПБЗН – Сливен, с което на П.П.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, на основание чл. 279 от ЗМВР, за нарушение на чл. 12, т. 2 от Наредба № Із- 1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 
402 АНД No 105/2012 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.5.2012г., в законна сила от 28.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложение на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Сливен за възобновяване на НАХД № 1283/2011г. по описа на РС Сливен на основание чл.70 буква”В” от ЗАНН като недопустимо.   ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 105 / 2012 г. по описа на Административен съд Сливен. 
403 КАНД No 106/2012 Наказателни касационни производства А.А.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Р-145/27.07.2012 г.-Оставя в сила Решение № 42/27.02.2012 г., постановено по АНД № 599/2011 г. на НЗРС, като правилно и законосъобразно.
404 КАНД No 107/2012 Наказателни касационни производства С.Г.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.6.2012г., в законна сила от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286/17.04.2012 год. по НАХД № 328/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
405 КАНД No 108/2012 Наказателни касационни производства КОНДОР КАМ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.6.2012г., в законна сила от 20.6.2012г.
Решение №112/20.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348/25.04.2012 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 112/2012 год. по описа на същия съд.
406 КАНД No 109/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ЧРЕЗ КМЕТА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.6.2012г., в законна сила от 28.6.2012г.
Решение № 120/28.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229/04.04.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1698/2011 г. по описа на същия съд.
407 КАНД No 110/2012 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Решение № 113/26.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273 от 03.04.2012 г., постановено по АНД № 1007 / 2011 г. по описа на Районен съд – Сливен.
408 КАНД No 111/2012 Наказателни касационни производства АГЛИКА АД РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.7.2012г., в законна сила от 12.7.2012г.
Решение № 114 / 12.07.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 232/11.04.2012 год. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 187/2012 год. по описа на същия съд.
409 КАНД No 112/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН КОНЕКС ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.6.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
Решение № 115/21.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 309/26.04.2012 г. по АНД № 261/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно. 
410 КАНД No 113/2012 Наказателни касационни производства Г.П.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.7.2012г., в законна сила от 4.7.2012г.
Решение № 117/04.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231 от 10.04.2012 г., постановено по АНД № 162 / 2012 г. по описа на Районен съд Сливен.
411 Частно КАНД No 114/2012 Наказателни частни касационни производства ЕТ ДИНО ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 31.5.2012г., в законна сила от 31.5.2012г.
ОПР. / 31.05.2012 г. - ОТМЕНЯ Определение от 10.05.2012 г., постановено по АНД № 326/2012 г. по описа на Районен съд Сливен, с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество.
412 КАНД No 115/2012 Наказателни касационни производства Е.Д.М. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.6.2012г., в законна сила от 25.6.2012г.
Решение № 118/25.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359/27.04.2012 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1915/2011 год. по описа на същия съд.   
413 КАНД No 116/2012 Наказателни касационни производства Х.С.Г. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.7.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
Решение № 131/30.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 319/18.04.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 56/2012 г. по описа на същия съд.
414 КАНД No 117/2012 Наказателни касационни производства Г.Д.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.8.2012г., в законна сила от 2.8.2012г.
Решение № 132/02.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117 от 06.04.2012 г., постановено по АНД № 18 / 2012 г. по описа на Новозагорски районен съд.
415 КАНД No 118/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.С.В. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.8.2012г., в законна сила от 6.8.2012г.
Решение № 150/06.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 518 от 28.02.2012 г., постановено по АНД № 472 / 2011 г. по описа на Новозагорски районен съд.
416 КАНД No 119/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.С.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Решение № 121/26.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 519/28.02.2012 г. по АНД № 474/2011 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, като правилно и законосъобразно. 
417 КАНД No 120/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС К.Д.Д. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.7.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
Решение № 133/30.07.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 13/28.03.2012г. по АНД № 600/2011г. по описа на Районен съд – гр. Нова Загора, в частта с която е отменено НП № 699/2011 г. на Началник Митница – гр. Бургас. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 699/2011 година на Началник Митница - гр. Бургас, с което на К.Д.Д., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева за нарушение на чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове като правилно и законосъобразно. 
418 КАНД No 121/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Д.Г. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.6.2012г., в законна сила от 21.6.2012г.
Решение № 119/21.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514/14.02.2012 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 463/2011 год. по описа на същия съд.
419 КАНД No 122/2012 Наказателни касационни производства ЕТ МАРТИ-Д КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 4.7.2012г., в законна сила от 4.7.2012г.
Решение № 122/04.07.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 313/26.04.2012 г. на Районен съд – Сливен, постановено по АНД № 1981/2011 г. по описа на същия съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
420 КАНД No 123/2012 Наказателни касационни производства ЕТ МАРТИ Д ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Решение № 140/27.07.2012 г. - Оставя в сила Решение № 314/26.04.2012 г., постановено по АНД № 1983/2011 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно. 
421 КАНД No 124/2012 Наказателни касационни производства Х.Б.М. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
Решение № 126/11.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 / 27.03.2012 год., постановено по АНД № 30 / 2012 год. по описа на Районен съд Нова Загора.
422 КАНД No 125/2012 Наказателни касационни производства ЕМУ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
Решение № 129/11.07.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 408/14.05.2012 г., постановено по АНД № 259/2012 г. по описа на СлРС и вместо него постанови: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20/2001856/25.01.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Сливен, с което на „ЕМУ” АД – гр. Велико Търново, ЕИК 104053275, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева за нарушение на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи, като на основание чл.415в ал.1 от КТ намалява наложената имуществена санкция от 1500 лева на 300 лв. (триста лева). 
423 КАНД No 126/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТВЪРДИЦА ТРАНС АД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.7.2012г., в законна сила от 2.7.2012г.
Решение № 123/02.07.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 224/29.03.2012 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1972/2011 год. по описа на същия съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ-963/11.11.2011 год. на Гл.Директор на Главна Дирекция „ККТГ” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Твърдица транс” АД ЕИК 119066168 със седалище и адрес на управление гр.Твърдица, ул.”Антим-І” № 1 представлявано от М.П.Д., на основание чл. 34, ал. 2 от ЗЧАВ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева), за нарушение на чл. 8, ал. 2 от същия закон, във връзка с чл. 6, т. 2 от Приложение № 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за технически контрол /НИКТГУРНТК/, както и разноските по вземане, изпитване на пробите и за експертиза, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  
424 КАНД No 127/2012 Наказателни касационни производства ЕТ БОРИЛА ДИЯН ТИХОЛОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.8.2012г., в законна сила от 1.8.2012г.
Решение № 134/01.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 264 от 25.04.2012 г., постановено по АНД № 1346 / 2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
425 КАНД No 128/2012 Наказателни касационни производства Х.М.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.6.2012г., в законна сила от 26.6.2012г.
Решение № 124/26.06.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 401/14.05.2012 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 527/2012 г. по описа на същия съд.  
426 КАНД No 129/2012 Наказателни касационни производства ЕТ СИСА ХРИСТО СПИРОВ ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.7.2012г., в законна сила от 3.7.2012г.
Решение № 125/03.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 342 от 09.05.2012 г., постановено по АНД № 153/ 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
427 КАНД No 130/2012 Наказателни касационни производства ОТАВАН БГ ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.7.2012г., в законна сила от 3.7.2012г.
Решение № 127/03.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 380/02.05.2012 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по АНД № 426/2012 год. по описа на същия съд.
428 КАНД No 131/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НОВА ЗАГОРА К.И.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.7.2012г., в законна сила от 11.7.2012г.
Решение № 128/11.07.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 110 от 02.04.2011 г., постановено по АНД № 42/2012 год. на Районен съд Нова Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11 от 10.01.2012 г. на ВНД Началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Нова Загора, с което на К.И.Д. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.15, т.1 вр. чл.3 от Наредба Із-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите/ ДВ бр.81/2011г./ и на основание чл.279 от ЗМВР е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
429 КАНД No 132/2012 Наказателни касационни производства ЕМУ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Р-138/27.07.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 345/08.05.2012 г., постановено по АНД № 260/2012г. по описа на СлРС и вместо него постанови: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20/2001855/25.01.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Сливен, с което на „ЕМУ” АД – гр. Велико Търново, ЕИК 104053275, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 413, ал. 2 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева за нарушение на чл. 19, ал. 2, т.1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи, като на основание чл.415в ал.1 от КТ, НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция от 1500 лева на 300 лв. (триста лева).
430 КАНД No 133/2012 Наказателни касационни производства Е МИРОЛИО ЕАД СЛИВЕН РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.8.2012г., в законна сила от 15.8.2012г.
Решение № 151/15.08.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 381/02.05.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 404/2012 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 64/05.03.2012 г. на Директора на РИОСВ – гр. Стара Загора, с което на „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен – дивизия Лана, кв. „Индустриален”, ЕИК 119603547, представлявано от Г.Р. – Изпълнителен директор, за нарушение по чл. 166 т. 3 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 165 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000,00 /три хиляди/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
431 КАНД No 135/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ГЕОРГИ ЯНУШЕВ АНХИАЛО 94 ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.7.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
Решение № 135/30.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334/14.05.2012 год. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 76/2012 год. по описа на съда.
432 КАНД No 136/2012 Наказателни касационни производства РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН П.Х.Р. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.7.2012г., в законна сила от 16.7.2012г.
Р-139/16.07.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 20.04.2012 год. постановено по НАХД № 130/2011 год. по описа на Районен съд гр. Котел като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
433 КАНД No 137/2012 Наказателни касационни производства С.Ц.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.8.2012г., в законна сила от 6.8.2012г.
Решение № 152/06.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368 от 03.05.2012 г., постановено по АНД № 132 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
434 КАНД No 138/2012 Наказателни касационни производства П.В.Д.Ч. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.8.2012г., в законна сила от 9.8.2012г.
Решение № 153/09.08.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 405/16.05.2012г. постановено по АНД № 522/2012г. по описа на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
435 КАНД No 139/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ХЕЛИ СТАР НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.7.2012г., в законна сила от 18.7.2012г.
Решение № 136/18.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/15.05.2012 г., постановено по АНД № 451/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен.
436 КАНД No 140/2012 Наказателни касационни производства С.С.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-РД СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
Решение № 142/03.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431 от 21.05.2012 г., постановено по АНД № 237 / 2012 г. по описа на Районен съд – Сливен.
437 КАНД No 141/2012 Наказателни касационни производства Р.Т.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
Решение № 154/28.08.2012г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 427/29.05.2012г. по АНД № 34/2012г. по описа на Районен съд Сливен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 3118/11 от 28.11.2011 г. на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Сливен, в частта с което на Р.Т.П. за нарушение на чл. 137А, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети 8 контролни точки. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 427/29.05.2012г. по АНД № 34/2012г. по описа на Районен съд Сливен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 3118/11 от 28.11.2011 г. на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Сливен, в частта с което на Р.Т.П. за нарушение на чл. 6, т.1, пр. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 50 лева и на основание Наредба № І-1959 на МВР са му отнети 8 контролни точки като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
438 КАНД No 142/2012 Наказателни касационни производства Д.С.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Р-141/27.07.2012 г.-Оставя в сила Решение № 366/19.05.2012 г. по АНД № 403/2012 година по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
439 КАНД No 143/2012 Наказателни касационни производства Н.П.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ- ДАИ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.7.2012г., в законна сила от 20.7.2012г.
Решение № 143/20.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 364 от 19.05.2012 г., постановено по АНД № 340 / 2012 г. по описа на Районен съд Сливен.  
440 КАНД No 144/2012 Наказателни касационни производства В.Я.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.9.2012г., в законна сила от 12.9.2012г.
Р-164/12.09.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425/18.05.2012 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 521/2012 год. по описа на същия съд. 
441 КАНД No 145/2012 Наказателни касационни производства БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.8.2012г., в законна сила от 6.8.2012г.
Решение № 155/06.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 162/11.05.2012 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 531/2011 г. по описа на същия съд.
442 КАНД No 146/2012 Наказателни касационни производства МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА БУРГАС ТОЛИС ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Р-146/27.07.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 394 от 07.06.2012 г., постановено по НАХД № 511 / 2012 г. по описа на СлРС.  
443 КАНД No 147/2012 Наказателни касационни производства НАПРЕДЪК ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ АД НОВА ЗАГОРА ОО КД ДАИ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
Решение № 156/03.08.2012 г. - СТАВЯ В СИЛА Решение № 215/04.06.2012 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 133/2012 г. по описа на същия съд. 
444 КАНД No 148/2012 Наказателни касационни производства Е.С.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Решение № 147/27.07.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445 от 01.06.2012 г. постановено по АНД № 1940/2011 г. по описа на Сливенски районен съд.
445 КАНД No 149/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННА СЛУЖБА ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ Х.К.А. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.10.2012г., в законна сила от 12.10.2012г.
Решение № 185/12.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 812 от 01.06.2012 г., постановено по АНД № 950/ 2011 г. по описа на Районен съд - Сливен, В ЧАСТТА, в която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2 от 14.03.2011 г., издадено от Началника на ОУПБЗН - Сливен, В ЧАСТТА, с която за нарушение на чл. 6 и чл. 27, ал. 1 от Наредба № І-209/2004 г. за ПНПАБОЕ са наложени две административни наказания “глоба” в полза на държавата, всяко в размер на 200 лева, като неправилно в тази част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2 от 14.03.2011 г., издадено от Началника на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” - Сливен, В ЧАСТТА, с която на Х.К.А. с ЕГН: **********, с адрес:***, в качеството й на управител на “Братя Зафирови ”ООД - Сливен, на основание чл. 279 от Закона за МВР, са наложени: административно наказание “глоба” в размер на 200 лева – за нарушение на чл. 6 от Наредба № І-209/2004 г. за ПНПАБОЕ; и административно наказание “глоба” в размер на 200 лева – за нарушение на чл. 27, ал. 1 от Наредба № І-209/2004 г. за ПНПАБОЕ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО в тези части. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 812 от 01.06.2012 г., постановено по АНД № 950 / 2011 г. по описа на Районен съд – Сливен, в останалата му част. 
446 КАНД No 150/2012 Наказателни касационни производства С.В.М. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
Решение № 167/20.09.2012 г. - Оставя в сила Решение № 347/10.05.2012 година по АНД № 104/2012 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
447 КАНД No 151/2012 Наказателни касационни производства Х.М.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.8.2012г., в законна сила от 30.8.2012г.
Решение № 157/30.08.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 23/20.04.2012г. по АНД № 52/2012г. на Районен съд Котел. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 674 от 20.01.2012 г. на Началника на РУ “Полиция” Котел, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание „глоба” от 600 лева на „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева и на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 15 /петнадесет/ месеца на „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 /дванадесет/ месеца 
448 КАНД No 152/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ВЕГАТЕКС ВВ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.8.2012г., в законна сила от 28.8.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 158/28.08.2012г. - ОТМЕНЯ Решение № 213/01.06.2012г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1442/2011г. по описа на същия съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-2001408 от 02.08.2011 г. година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Сливен, с което на “Вегатекс - ВВ” ООД – гр. Сливен, е наложено наказание за нарушение по чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда като НАМАЛЯ наложена имуществена санкция от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на 200 /двеста/ лева на основание чл. 415в от КТ.
449 КАНД No 153/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ЗМЕЙ Д ГАНЧО ДЕЛЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.8.2012г., в законна сила от 15.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447 от 06.06.2012 г., постановено по АНД № 70 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
450 КАНД No 154/2012 Наказателни касационни производства Е.Д.М. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Р-149/27.07.2012 г.-ОТМЕНЯ Решение № 446/06.06.2012 г., постановено по АНД № 1958/2011 г. по описа на СлРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Г-0981/18.11.2011 г. издадено от Кмета на Община Сливен, с което на Е.Д.М., ЕГН ********** ***.Стамболийски бл.41 ет.2 ап.7, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 300 лв. на осн. чл. 232, ал. 6 от ЗУТ за нарушение на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ. 
451 КАНД No 155/2012 Наказателни касационни производства ЕТ БОРИЛА ДИЯН ТИХОЛОВ ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
Р-148/27.07.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/14.06.2012 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1350/2011 г. по описа на същия съд.
452 КАНД No 156/2012 Наказателни касационни производства ЮЛИЯ КАЧАКОВА ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.8.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
Решение № 159/03.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 491 от 20.06.2012 г., постановено по АНД № 569/2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
453 КАНД No 157/2012 Наказателни касационни производства С.К.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ГР.СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
Решение № 165/19.09.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 396 от 07.06.2012 год. постановено по НАХД № 533/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление НП № 40-0000063 от 01.02.2012 год. издадено от Началника на ОО “КД-ДАИ” гр. Сливен по т. 2, с която на С.К.Д. е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 105, ал. 1 от ЗАвтП в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл.92, ал.1, изр.последно от ЗАвтП като вместо това постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000063 от 01.02.2012 год. издадено от Началника на ОО “КД-ДАИ” гр. Сливен В ЧАСТТА по т. 2, с която на С.К.Д. е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 105, ал. 1 от ЗАвтП в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл.92, ал.1, изр.последно от ЗАвтП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 396 от 07.06.2012 год. постановено по НАХД № 533/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ като правилно и законосъобразно. 
454 КАНД No 158/2012 Наказателни касационни производства В.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.8.2012г., в законна сила от 31.8.2012г.
Решение № 163/31.08.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 421/08.06.2012 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 147/2012 г. по описа на същия съд.
455 КАНД No 159/2012 Наказателни касационни производства М.П.К. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.9.2012г., в законна сила от 18.9.2012г.
Решение № 170/18.09.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 436 от 14.06.2012 г., постановено по АНД № 249 от 2012 г. по описа на Районен съд – Сливен.
456 КАНД No 160/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Г.В.Г. Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.9.2012г., в законна сила от 12.9.2012г.
Отменя изцяло решениетоРешение № 162 / 12.09.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 465/20.06.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 354/2012 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 76/12 г., издадено на 24.01.2012 г. от Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което на Г.В.Г. ***, за нарушение по чл. 21 ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 182 ал. 1 т. 6 от ЗДвП са наложени административни наказания “глоба” в размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
457 КАНД No 161/2012 Наказателни касационни производства В.Г.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН СЕКТОР ПП Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.9.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
Обезсилва решениетоРешение № 168/13.09.2012 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 211 / 18.06.2012 г., постановено по АНД № 190/2012 г. на РС Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Л., ЕГН ********** *** / 03.08.2012г. на ВНД Началник РУ „Полиция” гр.Нова Загора като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на В.Г.Л., ЕГН ********** *** / 03.08.2012г. на ВНД Началник РУ „Полиция” гр.Нова Загора.
458 КАНД No 162/2012 Наказателни касационни производства С.М.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.10.2012г., в законна сила от 18.10.2012г.
Решение № 188/18.10.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 499 от 25.06.2012 г., постановено по АНД № 528/2012 г. по описа на Районен съд Сливен.
459 КАНД No 163/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН ЕТ ДИНО ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
Решение № 177 / 09.10.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237/15.06.2012 год. постановено по НАХД № 192/2012 год. по описа на Районен съд гр. Нова Загора.
460 КАНД No 164/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС З.Й.А. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.9.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
Решение № 169/20.09.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 420/05.06.2012 г., постановено по АНД № 15/2012 г. по описа на СлРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 828/15.12.2011 г. на Началник Митница - Бургас, с което на З.Й.А., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС е разпоредил отнемане в полза на държавата описаните в НП 45 бр. кутии цигари по 20 къса, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
461 КАНД No 166/2012 Наказателни касационни производства СД ЕКО АСОРТИ БАЙЧЕВ И СИЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.9.2012г., в законна сила от 12.9.2012г.
Р-161/12.09.2012 г.-ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 493/25.06.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 643/2012 г. по описа на същия съд.
462 КАНД No 167/2012 Наказателни касационни производства С.К.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.10.2012г., в законна сила от 3.10.2012г.
Отменя отчасти решениетоРешение № 178 / 03.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 422 от 04.06.2012 год. постановено по НАХД № 520/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление НП № 40-0000001 от 03.01.2012 год. издадено от Началника на ОО “КД-ДАИ” гр. Сливен по т. 4, с която на С.К.Д. е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 185 от ЗДвП в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП като вместо това постановява:ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000001 от 03.01.2012 год. издадено от Началника на ОО “КД-ДАИ” гр. Сливен В ЧАСТТА по т. 4, с която на С.К.Д. е наложено административно наказание „глоба” на основание чл. 185 от ЗДвП в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение на чл.157, ал.8 ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 422 от 04.06.2012 год. постановено по НАХД № 520/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ като правилно и законосъобразно.
463 КАНД No 168/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН П.Г.Г. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 14.9.2012г., в законна сила от 14.9.2012г.
Решение № 171/14.09.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 507 от 29.06.2012 г., постановено по АНД № 615/2012 г. по описа на Сливенски районен съд, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 329/02.03.2012 година, издадено от Началник сектор „Пътна Полиция” при ОД на МВР – Сливен, с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП, на П.Г.Г. с ЕГН ********** е наложено административно наказание " глоба" в размер на 400 лева и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, на основание чл. 182, ал.1, т. 6 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО 
464 КАНД No 169/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕТ ВЕСЕЛИНА - МОНА ВЪЛКОВА - С. КАМЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
Решение № 181 / 26.09.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441/15.06.2012 година по АНД № 556/2012 год. на Сливенски Районен съд.
465 КАНД No 170/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЕТ ДИНО ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.10.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
Решение № 187/01.10.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 506 от 29.06.2012 г., постановено по АНД № 411 / 2012 г. по описа на Районен съд – Сливен. 
466 КАНД No 171/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.10.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
Решение № 189/05.10.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 434/21.06.2012 год. постановено по АНД № 59/2012 год. по описа на Сливенски районен съд. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, в рамките на което е издадено Наказателно постановление № 11011853/14.12.2011г. от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция- гр. София. 
467 КАНД No 172/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ДИНО ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.10.2012г., в законна сила от 1.10.2012г.
Решение № 186/01.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 563 от 10.07.2012 г., постановено по АНД № 326/ 2012 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-2001796 от 16.12.2011 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Сливен, В ЧАСТТА му, с която на ЕТ “Дино – Г.Г.”, за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 415в от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 300 / триста / лева на 100 / сто / лева. 
468 КАНД No 174/2012 Наказателни касационни производства Е.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.9.2012г., в законна сила от 26.9.2012г.
Решение № 182 / 26.09.2012 г. - Оставя в сила Решение № 508/29.06.2012 година по АНД № 610/2012 г. на СлРС, като правилно и законосъобразно.
469 КАНД No 175/2012 Наказателни касационни производства МФ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА БУРГАС ЕТ РЕСПРО ТАНЯ ДИМИТРОВА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.10.2012г., в законна сила от 5.10.2012г.
Решение № 179 / 05.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 478/21.06.2012 год. постановено по АНД № 510/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 53/2012 год. от 05.03.2012 год. издадено от Началника на Митница Бургас, с което на ЕТ „Респро-Т.Д.”*** е наложена „имуществена санкция” в размер на 1000 /хиляда/ лева на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС; „лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец” за обект магазин за хранителни стоки находящ се м.”Зарево-изгрев” № 158, общ.Сливен на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.123, ал.6 от ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките предмет на нарушението, а именно 40 броя кутии цигари на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС.  
470 КАНД No 176/2012 Наказателни касационни производства И.Ц.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.10.2012г., в законна сила от 25.10.2012г.
Решение № 190/25.10.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 501/10.07.2012 г., постановено по АНД № 738/2012 г. по описа на Районен съд – Сливен. 
471 КАНД No 177/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН СД ТАШЕВИ 90 И СИЕ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
Решение № 172 / 19.09.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 558/18.07.2012 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 849/2012 г. по описа на същия съд.
472 КАНД No 178/2012 Наказателни касационни производства ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.9.2012г., в законна сила от 13.9.2012г.
Решение № 166/13.09.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 532/18.07.2012 год., постановено по НАХД № 766/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
473 КАНД No 179/2012 Наказателни касационни производства Б.Н.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
Решение № 175 / 09.10.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 542 от 29.06.2012 г., постановено по НАХД № 491 / 2012 г. по описа на Районен съд Сливен.
474 КАНД No 180/2012 Наказателни касационни производства П.Т.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.9.2012г., в законна сила от 24.9.2012г.
Решение № 173/24.09.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219/20.06.2012 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 202/2012 г. по описа на същия съд.
475 Частно КАНД No 182/2012 Наказателни частни касационни производства ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.10.2012г., в законна сила от 9.10.2012г.
ОПР. / 09.10.2012 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.06.2012 год. постановено по НАХД № 767/2012 год. по описа на Районен съд гр. Сливен, с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. 
476 КАНД No 183/2012 Наказателни касационни производства Б.С.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.11.2012г., в законна сила от 6.11.2012г.
Решение № 195/06.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 486 от 22.06.2012 г., постановено по АНД № 719 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
477 КАНД No 184/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Д.К.Д. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.9.2012г., в законна сила от 19.9.2012г.
Решение № 174 / 19.09.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 209/20.06.2012 год. постановено по АНД № 161/2012 год. по описа на Новозагорски районен съд.
478 КАНД No 185/2012 Наказателни касационни производства ИПРЕМ ЕООД ЯМБОЛ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
Решение № 196/29.10.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511 от 13.07.2012 г., постановено по АНД № 85/2012 г. по описа на Районен съд Сливен.
479 КАНД No 186/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
Решение № 176 / 10.10.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 505 от 10.07.2012 г., постановено по НАХД № 644 / 2012 г. по описа на Районен съд Сливен.
480 КАНД No 187/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС М.Д.Г. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.10.2012г., в законна сила от 2.10.2012г.
Решение № 183/02.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 272/18.07.2012 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 219/2012 г. по описа на същия съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 92/2012 г. от 05.04.2012 г. в частта му, с която за нарушение и на основание по чл. 123 ал. 6 от ЗАДС на М.Д.Г., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 92/2012 г. от 05.04.2012 г. на Началник Митница Бургас, в частта, с която за нарушение и на основание чл. 123 ал. 6 от ЗАДС, на М.Д.Г., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272/18.07.2012 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 219/2012 г. по описа на същия съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 92/2012 г. от 05.04.2012 г. в частта му, с която на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС по отношение на М.Д.Г., ЕГН **********,*** е постановено отнемане в полза на държавата на стоката – предмет на нарушението – 2 бр. стека /20 бр. кутии по 20 къса/ цигари марка „Best man”, с надпис върху потребителската стока, съдържащ думите „DUTY FREE”, с размер на дължимия акциз 74.90 лв.   
481 КАНД No 189/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.11.2012г., в законна сила от 14.11.2012г.
Решение № 199/14.11.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 531 от 20.07.2012 г., постановено по АНД № 797/ 2012 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 0190 от 12.09.2011 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, В ЧАСТТА му, с която на „Българска телекомуникационна компания” АД - София, на основание чл. 325, ал. 1 във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, във връзка с т. 2.9.1, пр. 1 от Разрешение № 1577 от 25.09.2009 г. на КРС, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление, е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 60 000 /шестдесет хиляди/ лева на 10 000 / десет хиляди / лева. 
482 КАНД No 191/2012 Наказателни касационни производства РИБКОМЕРС 98 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.11.2012г., в законна сила от 2.11.2012г.
Решение № 198/02.11.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 275 от 30.07.2012 г., постановено по АНД № 160/2012 г. по описа на Районен съд Нова Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Нова Загора. 
483 КАНД No 192/2012 Наказателни касационни производства БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ДНСК Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
Решение № 193/10.10.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 243/05.07.2012 год. на Районен съд гр. Нова Загора постановено по АНД № 532/2011 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № СЛ-17-ДНСК-676 от 26.09.2011 год. издадено от Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр. София, с което на „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД, ЕИК 201344312, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Студентски”, ул. „Никола Габровски” № 83, представлявано от Ищван Полони, за нарушение по чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията и на основание чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 239, ал. 1, т. 2 от ЗУТ във вр. с чл. 222, ал. 1, т. 14 от ЗУТ и Заповед № РД-13-117/02.06.2011 год. на Началника на ДНСК е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
484 КАНД No 193/2012 Наказателни касационни производства М.Р.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.10.2012г., в законна сила от 29.10.2012г.
Решение № 201/29.10.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 523 от 13.07.2012 г., постановено по АНД № 760/2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
485 Частно КАНД No 194/2012 Наказателни частни касационни производства Ф. А. ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 11.10.2012г., в законна сила от 27.12.2012г.
Определение от 11.10.2012 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от „Ф.А.Енерджи Системс” ЕООД гр.Сандански и Пламен Кънчев Бакърджиев, Йордан Стефанов Николов, Георги Цветанов Стоянов, Димитър Стоянов Димитров, Хасан Исмаилов Везилов и Стефан Иванов Господинов, подадена чрез адв. Ивайло Ангелов- АК Перник, против Протоколно определение от открито с.з. на 12.09.2012 г. по НАХД № 342/2012 г. по описа на РС Нова Загора, с което съдът обединява за общо разглеждане АНХД № 342/2012г., АНХД № 339/2012г., АНХД № 341/2012г., АНХД № 338/2012г., АНХД № 340/2012г. и АНХД № 343/2012г. под АНХД № 342/2012г. по описа на РС Нова Загора, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАНД № 194/2012 год. по описа на Административен съд гр.Сливен   
486 Частно КАНД No 196/2012 Наказателни частни касационни производства Н.Д.Е. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 10.10.2012г., в законна сила от 10.10.2012г.
ОПР. / 10.10.2012 г. - Отменя Определение от 12.09.2012 г. по АНД № 1365 от 2012 г. на Районен съд - Сливен, като незаконосъобразно. Връща АНД № 1365 от 2012 г. на същия състав на Районен съд Сливен за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане на жалбата против НП № 11010289/05.07.2012 г. издадено от Директора на АДФИ-София по същество.  
487 КАНД No 197/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН АС КОМЕРС ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
Решение № 202/27.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 605 от 20.09.2012 г., постановено по АНД № 854 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
488 КАНД No 200/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН АТРО ДС ТРИФОНОВИ СИЕ СД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
Решение № 204/27.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 637 от 09.10.2012 г., постановено по АНД № 871 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд. 
489 КАНД No 201/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ФРУТЕЛА ООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.11.2012г., в законна сила от 20.11.2012г.
Решение № 205/20.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 636/09.10.2012 год. постановено по АНД № 848/2012 год. по описа на Сливенски районен съд.
490 КАНД No 202/2012 Наказателни касационни производства М.М.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ГР.СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.11.2012г., в законна сила от 26.11.2012г.
Решение № 206/26.11.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 608 от 21.09.2012 год. постановено по НАХД № 1009/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000228 от 14.06.2012 год. издадено от Началника на ОО “КД-ДАИ” гр. Сливен, с което на М.М.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.93в, ал.14 от ЗАвтП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
491 КАНД No 203/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Ц.В.С. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.11.2012г., в законна сила от 26.11.2012г.
Решение № 209/26.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 612/20.09.2012 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 872/2012 г. по описа на същия съд.
492 КАНД No 204/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ПРЕЦИЗНОСТ ООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.11.2012г., в законна сила от 29.11.2012г.
Решение № 208/29.11.2012 г. - Оставя в сила Решение № 630/28.09.2012 година по АНД № 868/2012 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
493 КАНД No 205/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН МИЛКОВИ ИН ИВАН МИЛКОВ СД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.12.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
Решение № 221/15.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613/09.10.2012 год. постановено по АНД № 853/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
494 КАНД No 206/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ТОТАРХ ТОТЕВИ СИЕ СД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.11.2012г., в законна сила от 30.11.2012г.
Решение № 219/30.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 685/05.10.2012 г. на Сливенски районен съд, постановено по АНД № 905/2012 г. по описа на същия съд.
495 КАНД No 208/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН КАДИЗАЙН ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.12.2012г., в законна сила от 4.12.2012г.
Решение № 210/04.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 665/03.10.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 972/2012 г. по описа на същия съд.  
496 КАНД No 209/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ФЕЙТ П ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.11.2012г., в законна сила от 30.11.2012г.
Решение № 215/30.11.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626/28.09.2012 г., постановено по НАХД № 851/2012 год. по описа на Районен съд гр. Сливен.
497 КАНД No 211/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ГАБИ 2 МАРИЙКА АНДОНОВА ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.12.2012г., в законна сила от 15.12.2012г.
Решение № 222/15.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 617/09.10.2012 год. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 906/2012 год. по описа на същия съд.
498 КАНД No 212/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН СД КАМ КЪНЕВ НЕМЦОВ ГАНУШЕВ СИЕ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
Решение № 211/27.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 615 от 11.10.2012 г., постановено по АНД № 901 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
499 КАНД No 213/2012 Наказателни касационни производства П.Ж.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.11.2012г., в законна сила от 27.11.2012г.
Решение № 212/27.11.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 596/26.09.2012 г., постановено по АНД № 918/ 2012 г. по описа на Районен съд Сливен.
500 КАНД No 214/2012 Наказателни касационни производства АРА ФУДС ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.12.2012г., в законна сила от 7.12.2012г.
Решение № 216/07.12.2012г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 622/17.10.2012 г. на Районен съд - Сливен, постановено по НАХД № 185/2012 год. по описа на същия съд.
501 КАНД No 215/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН СД СТОЕВ ИМ 90 ИВАНОВИ СИЕ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.12.2012г., в законна сила от 6.12.2012г.
Решение № 214/06.12.2012 г. - Оставя в сила Решение № 619/11.10.2012 г., постановено по АНД № 852/2012 г. по описа на Районен съд - Сливен, като правилно и законосъобразно.
502 КАНД No 216/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН С.Х.А. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.12.2012г., в законна сила от 10.12.2012г.
Решение № 213/10.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 683 от 11.10.2012 г., постановено по АНД № 923 / 2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
503 КАНД No 217/2012 Наказателни касационни производства К.Г.Б.И. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.12.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.
Решение № 225/13.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 675/09.10.2012 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1000/2012 г. по описа на същия съд.
504 КАНД No 218/2012 Наказателни касационни производства ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.12.2012г., в законна сила от 3.12.2012г.
Решение № 217/03.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 652/15.10.2012 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1028/2012 г. по описа на същия съд.
505 Частно КАНД No 220/2012 Наказателни частни касационни производства ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 17.12.2012г., в законна сила от 17.12.2012г.
Определение № 223/17.12.2012 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 31.10.2012 год. постановено по АНД № 764/2012 год. по описа на Районен съд гр. Сливен, с което производството по делото е прекратено. ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата по същество. 
506 КАНД No 221/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ЕТ МАКЕНА МАРИЙКА ТАШЕВА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.12.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.
Решение № 232/13.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 659/18.10.2012 г., постановено по АНД № 873/2012 год. на Сливенски районен съд.
507 КАНД No 222/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.12.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
Решение № 227/19.12.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 629 от 04.10.2012 г., постановено по НАХД № 882 / 2012г. по описа на Районен съд Сливен, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 0365 от 18.11.2011 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Космо България Мобайл” ЕАД - София, на основание чл. 336 във връзка чл. 325, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, във връзка с т. 2.7.1 от Разрешение № 01399 от 08.04.2009 г. на КРС, във връзка с чл. 30, ал. 1 от Функционалните спецификации за осъществяване преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 60 000 /шестдесет хиляди/ лева на 10 000 / десет хиляди / лева. 
508 КАНД No 224/2012 Наказателни касационни производства СТЕФАН ХАДЖИИЛИЕВ АПМПДМ СЛИВЕН РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
Решение № 224/18.12.2012 г. - ОТМЕНЯ Решение № 681 от 10.10.2012 г., постановено по АНД № 1171/ 2012 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-325 от 11.07.2012 г., издадено от Директора на РЗОК – Сливен, с което на “Д-р С.Х.-***, за нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 46, ал. 1 от ЗЗО, чл. 75, т. 2 от НРД за ДД 2012 и чл. 3, ал. 1, т. 1, б. “а” от Договор № РД-НС-01-2/30.12.2011 г., и на основание чл. 105а, ал. 2 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 100,00 /сто/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
509 КАНД No 228/2012 Наказателни касационни производства ВМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ПЛОВДИВ ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.12.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
Решение № 233/14.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 749/18.10.2012 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по НАХД № 1113/2012 г. по описа на същия съд.
510 КАНД No 230/2012 Наказателни касационни производства Д.Н.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.12.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
Решение № 229/14.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 726 от 24.10.2012 г., постановено по НАХД № 1089/2012 г. по описа на Сливенски районен съд.
511 КАНД No 232/2012 Наказателни касационни производства ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.12.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
Решение № 230/14.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 719/15.10.2012 г., постановено по АНД № 1257/2012 г. на Сливенския районен съд, като правилно и законосъобразно.
512 КАНД No 234/2012 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН Д-Р СТЕФАН ХАДЖИИЛИЕВ АПМПДМ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.12.2012г., в законна сила от 18.12.2012г.
Решение № 226/18.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 694 / 26.10.2012 г., постановено по АНД № 1174 / 2012 г. по описа на Районен съд – Сливен.
513 КАНД No 235/2012 Наказателни касационни производства РЗОК ГР. СЛИВЕН Д-Р СТЕФАН ХАДЖИИЛИЕВ АПМПДМ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.12.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
Решение № 228/14.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 696/26.10.2012 г., постановено по НАХД № 1167/2012 г. по описа на Районен съд гр. Сливен.
514 КАНД No 236/2012 Наказателни касационни производства Л.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ГР.СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.12.2012г., в законна сила от 19.12.2012г.
Решение № 234/19.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 801 от 30.10.2012 год. постановено по НАХД № 1165/2012 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.  
515 КАНД No 238/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН КАЛЧЕВИ БГ ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.12.2012г., в законна сила от 14.12.2012г.
Решение № 231/14.12.2012 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 658/15.10.2012 г., постановено по АНД № 899/2012 год. на Сливенски районен съд.