АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 256/2012 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ Я.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Я.А.” представляван от Я.А.А. с адрес *** и със съдебен адрес ***, адвокат И.В. от АК – гр. Бургас, подадена срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 7001-А-19/17.09.2012 г., издаден от старши инспектор към Дирекция “Местни приходи” при Община Котел, потвърден с Решение № 7001-Р-19/09.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Местни приходи” при Община Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/2012 година по описа на Административен съд Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се връчи на страните.
В законна сила от 3.6.2015г.
2 Административно дело No 52/2013 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ДАЯНА ЕООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.1.2015г.
Решение № 7/20.01.2015 г. - НАЛАГА на “Даяна” ЕООД с ЕИК: 119610357, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк “Даме Груев” бл. 23, вх. “Е”, ап. 1, представлявано от управителя С.В.Д., имуществена санкция в размер на 58 834,65 /петдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ лева, за това че е получило имуществена облага в размер на 58 834,65 лева в резултат на извършено от К. С. К. с ЕГН: ********** престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1 и т. 7 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в качеството му на собственик и управител на дружеството, съгласно Присъда № 1 от 13.01.2014 г., постановена по НОХД № 404 / 2012 г. по описа на Сливенски окръжен съд, изменена с Решение № 46 от 15.05.2014 г. по ВНОХД № 22/2014 г. по описа на Бургаски апелативен съд, в сила от 24.06.2014 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на прокурора в Окръжна прокуратура Сливен В ЧАСТТА за налагане на имуществена санкция на “Даяна” ЕООД с ЕИК: 119610357, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк “Даме Груев” бл. 23, вх. “Е”, ап. 1, представлявано от управителя С.В.Д., в размер над 58 834,65 / петдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ лева до 61 214,65 /шестдесет и една хиляди двеста и четиринадесет лева и шестдесет и пет стотинки/ лева.
В законна сила от 10.2.2015г.
3 Административно дело No 96/2013 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН БУЛ АГРО ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 22.4.2015г.
ОПР. / 22.04.2015 г. - ВЪЗОБНОВЯВА производството по административно дело № 96/2013 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСТАВЯ без разглеждане предложение на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен за налагане на имуществена санкция в размер на 289 872,55 лв. на “Бул Агро Инвест” ЕООД гр.Сливен, ЕИК 119616523, с адрес на управление гр.Сливен, ж.к.”Индустриална зона” бул.”Банско шосе” № 22. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/2013 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 5.5.2015г.
4 Административно дело No 111/2013 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН КРОНОС АГРОХОЛДИНГ АД Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 2.6.2015г.
Определение от 02.06.2015 г. - ВЪЗОБНОВЯВА производството по административно дело № 111 / 2013г. по описа на Административен съд Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложение на Прокурор при Окръжна прокуратура Сливен за налагане на имуществена санкция на основание чл.83 а от ЗАНН на юридическото лице – «Кронос Агрохолдинг» АД гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 111 / 2013 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 16.6.2015г.
5 Административно дело No 112/2013 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН АГРО ФАРМ 2005 ЕООД Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 23.4.2015г.
ОПР. / 23.04.2015 г. - ВЪЗОБНОВЯВА производството по административно дело № 112/2013 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСТАВЯ без разглеждане предложение на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен за налагане на основание чл.83б ал.1 т.1 вр. с чл.83а от ЗАНН на имуществена санкция в размер на 15895,03 лв. на “Агро фарм 2005” ЕООД гр.Сливен, ЕИК 119642728, с адрес на управление гр.Сливен, ж.к.”Нова индустриална зона” ул.”Банско шосе”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 112/2013 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 8.5.2015г.
6 Административно дело No 172/2013 Други административни дела ГЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Геостройкомплект” ЕООД, ЕИК 825024981 с адрес гр.Хасково, общ.Хасково, ул- “6 ти септември”, № 9. ап.12, против АУЗД № РА000227/23.04.2013 г., издаден от органа по приходите при Община Сливен, относно начислените публични задължения, както следва: 1. за имот посочен в декларация вх.№ 1781 от 17.04.2013 г.. с партиден № 8250249810008 задължение за 2011 г. за ДНИ в размер на 268,39 лв. и за ТБО в размер на 197,76 лв., както и определено задължение за 2012 г. за ДНИ в размер на 244,62 лв. и за ТБО в размер на 180.24 лв.. 2. за имот посочен в декларация вх.№ 1790 от 17.04.2013 г.. с партиден № 8250249810017, задължение за 2011 г. за ДНИ в размер на 227,85 лв.и за ТБО в размер на 167,90 лв.., както и за определено задължение за 2012 г. за ДНИ в размер на 207,66 лв. и за ТБО в размер на 153,03 лв.; 3. за имота посочен в декларация вх.№ 1791 от 17.04.2013 г.. с партиден № 8250249810018, задължение за 2011 г. за ДНИ в размер на 9,20 лв., а за ТБО в размер на 6.78 лв., както и за задължение за 2012 г. за ДНИ в размер на 8,39 лв. и за ТБО в размер на 6,18 лв., като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.1.2015
Административно дело № 5772/2014
С Решение № 835/26.01.2015 г. по адм.д.№ 5772/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/06.03.2014 г., постановено по адм.д.№ 172/2013 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 26.1.2015г.
7 Административно дело No 175/2013 Дела по ЗОС Р.Ш.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш.Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Отказ на Кмета на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-8263/1/ от 03.06.2013 г. по описа на Община Сливен, да отмени на основание чл. 31, ал. 1 от ЗОС Заповед № РД 15-1942 от 16.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се отчуждят 50,72 кв.м. – част от ПИ № 67338.513.182, целият с площ 366 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. “М.Колони” № 5. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2015
Административно дело № 5255/2014
С Решение № 1004/28.01.2015 г. по адм.д.№ 5255/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 20.02.2014 г., постановено по адм.д.№ 175/2013 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 28.1.2015г.
8 Административно дело No 178/2013 Дела по ЗМВР Д.Г.Д. Т.П.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 30/25.04.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Д. *** срещу „Незаконосъобразно задържане и отвеждане в РУ на МВР Сливен на 30.07.2013 г. от к.к. „Ичера”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2015
Административно дело № 7990/2014
С Решение № 3329 от 25.03.2015 г. по адм.д.№ 7990/2014 г. по описа на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30/25.04.2014 г. по адм.д.№ 178/2013 г. на Административен съд - Сливен
В законна сила от 25.3.2015г.
9 Административно дело No 179/2013 Дела по ЗМВР С.Д.П. Т.П.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 31/25.04.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.П. *** срещу „Незаконосъобразно задържане и отвеждане в РУ на МВР Сливен на 30.07.2013 г. от к.к. „Ичера”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.4.2015
Административно дело № 7991/2014
С Решение № 4456/22.04.2015 г. по адм.д.№ 7991/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31/25.04.2014 г., постановено по адм.дело № 179/2013 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 22.4.2015г.
10 Административно дело No 181/2013 Дела по ЗМВР С.Ц.Л. Т.П.К. Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.4.2014г.
Решение № 32/25.04.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ц.Л. *** срещу „Незаконосъобразно задържане и отвеждане в РУ на МВР Сливен на 30.07.2013 г. от к.к. „Ичера” като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2015
Административно дело № 8674/2014
С Решение № 1939/23.02.2015 г. по адм.д. № 8674/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 25.04.2014 г., постановено по адм. дело № 181/2013 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 23.2.2015г.
11 Административно дело No 287/2013 Дела по ЗМВР В.Г.Л. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.2.2014г.
Решение № 2/06.02.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Л. ***, надзирател ІІ степен категория „Е – полицай ІІІ” степен в „Арести” към ОС „Изпълнение на наказанията” Сливен, срещу Заповед № Л-325 от 13.11.2013 г. на Началник Областна служба „Изпълнение на наказанията” Сливен, с която на основание чл.19, ал. 2 от ЗИНЗС във вр. с чл.228, т.4 от ЗМВР, чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР и чл.226, ал.1, т.3 от ППЗМВР и при спазване на изискванията на чл.225 и чл.229 от ЗМВР за неизпълнение за задължение по т.25 от Раздел V „Преки задължения” от длъжностна характеристика, на В.Г.Л. е наложено дисциплинарно наказание – „писмено предупреждение” за срок от 6 (шест) месеца, като неоснователна. ОСЪЖДА В.Г.Л., ЕГН **********, адрес *** да заплати на Областна служба „Изпълнение на наказанията” Сливен, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 150 /сто и петдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2015
Административно дело № 4413/2014
С Решение № 2075/25.02.2015 г. по адм.д.№ 4413/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2/06.02.2014 г. по адм. дело № 287/2013 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 25.2.2015г.
12 Административно дело No 300/2013 Дела по ЗМВР К.Т.М. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 4.4.2014г.
Решение № 11/04.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № Л-351/28.11.2013 г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен, с която гл. полицай К.Т.М. на основание чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във връзка с чл.228, т. 4 от ЗМВР, чл. 226, ал. т.2 от ЗМВР и чл. 226, ал. 1, т. 3 предл. трето от ППЗМВР и при спазване на изискванията на чл. 225 и чл. 229 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОС “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен да заплати на К.Т.М. с ЕГН ********** сумата от 400 /четиристотин/ лв. за адвокатско възнаграждение и сумата от 10 /десет/ лева заплатена държавна такса, представляващи направени разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2015
Административно дело № 7103/2014
С Решение №1442/10.02.2015 г. по адм.д.№ 7103/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 04.04.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.д.№ 300/2013 г.
В законна сила от 10.2.2015г.
13 Административно дело No 306/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕООД ВОДОЛЕЙ НОВА ЗАГОРА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОСЪЖДА Национална Здравноосигурителна каса гр. София да заплати на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител сумата от 12 251,75 /дванадесет хиляди двеста петдесет и един 0,75/ лева, представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от 03.08.2012 г. до окончателното изплащане на обезщетението. ОСЪЖДА Национална Здравноосигурителна каса гр. София да заплати на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител сумата от 6 823,27 /шест хиляди осемстотин двадесет и три 0,27/ лева, представляващи лихва за закъснение за периода от 15.08.2007 г. до 02.08.2012 г. ОТХВЪРЛЯ предявения иск на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител в частта, с която е поискано обезщетение за имуществени вреди над сумата от 12 251,75 /дванадесет хиляди двеста петдесет и един 0,75/ лева. ОСЪЖДА Национална Здравноосигурителна каса гр. София да заплати на „Водолей – Нова Загора” ЕООД, ЕИК 200113466, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски” № 13, представлявано от С.П.Р. - Управител сумата от 1 427,25 /хиляда четиристотин двадесет и седем 0,25/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.1.2015
Административно дело № 7289/2014
С Решение № 139/07.01.2015 г. по адм.д.№ 7289/2014 г. ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 21/03.04.2014 г., постановено по адм.д.№ 306/2013 г. по описа на Адм. съд - Сливен, с което по иск на "Володей - Нова Загора" ЕООД, Националната здравоноосигурителна каса е осъдена да заплати на дружеството обезщетение за причинени имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи, нанесени вследствие прилагане на нищожен административен акт - Решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-12/17.01.2005 г. за периода 03.08.2007 г. до 01.02.2008 г. в размер на 12 251.75 лв., ведно със законната лихва от 03.08.2012 г. до окончателното изплащане на обезщетението; мораторна лихва върху установения размер на щетата за периода от 15.08.2007 г. до 02.08.2012 г. в размер на 6 823.27 лв., както и съдебното решение в частта, в която Националната здравноосигурителна каса е осъдена да заплати на "Водолей - Нова Загора" ЕООД съдебни разноски в размер на 1 427,25 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ иска с пр.осн. чл.1 от ЗОДОВ на "Водолей - Нова Загора" ЕООД против Националната здравноосигурителна каса за причинени имуществени вреди, представляващи пропуснати ползи, нанесени вследствие прилагане на нищожен административен акт - Решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-12/17.01.2005 г. за периода 03.08.2007 г. до 01.02.2008 г. в размер на 12 251.75 лв., ведно със законната лихва от 03.08.2012 г. до окончателното изплащане на обезщетението, както и иска за мораторна лихва върху установения размер за периода от 15.08.2007 г. до 02.08.2012 г. в размер на 6823.27 лв. с о.м.
В законна сила от 7.1.2015г.
14 Административно дело No 1/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.4.2014г.
Решение № 33/30.04.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1010/ 28.11.2013г. на Общински съвет Сливен, с което не е прието предложение за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Заместник областен управител на Област Сливен направените по делото разноски в общ размер от 320,00 /триста и двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
Особено мнение
Особено мнение на съдията Слав Бакалов по Решение № 33 от 30.04.2014 г. по АД № 1 по описа за 2014 г. на Административен съд Сливен Неоснователно е оспорване обективирано в заповед № РД-11-16-001 от 02.01.2014 год. на Заместник областния управител на област Сливен срещу Решение № 1010/28.11.2013 г. на Общински съвет Сливен, с което не е прието предложение за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен. В чл. 9 ЗМДТ е предвидено, че общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а съгласно чл. 8, ал. 6 ЗМДТ общинският съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси, по ред, определен с наредбата по чл. 9. Общинският съвет на съответната община на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА има правомощия да определя размера на местните такси, като съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 при изпълнение на правомощията по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения. Специалният закон - ЗМДТ, изисква съгласно императивната разпоредба на чл.9 определянето на местните такси да се извърши от общинския съвет с наредба - т. е. с подзаконов нормативен акт, който се издава по делегация от ЗМДТ. Общинският съвет следва да приеме наредба за определяне и администриране на местните данъци, такси и цени на услуги, като съгласно чл. 8, ал. 6 ЗМДТ на общинския съвет е предоставено правомощието да прецени дали да регламентира /да предвиди/ с наредбата по чл. 9 ЗМДТ правото на отделни категории лица за освобождаване от заплащане на отделни видове такси, както и да регламентира реда, по който да бъде упражнено това право. В този смисъл несъмнено освобождаването от местни такси представлява определяне размера на дължимата такса за определена категория лица т.е. е упражняване правомощието на общинския съвет по чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА. Съгласно чл.27 ал.4 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т.7 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Видно от преписката по делото при постановяване на решението на Общински съвет гр.Сливен, при общ брой на общинските съветници от 41 души на заседанието са присъствали 28, което означава, че в залата е имало необходимия кворум за вземане на валидно решение, съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА. За приемане на решението обаче са гласували 19 съветници, трима са били против и шест са се въздържали т.е. общинският съвет не е събрал квалифицирано мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Несъбирането на достатъчно гласове “за" - 21 опорочава решението, тъй като липсва формирано валидно волеизявление на колективния орган. В този смисъл правилно в протокола от заседанието на общинския съвет е отразено, че предложението за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен не е прието. Поради изложените съображения оспорване от Заместник областния управител на област Сливен срещу Решение № 1010/28.11.2013 г. на Общински съвет Сливен следва да бъде отхвърлено, като неоснователно.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.5.2015
Административно дело № 9139/2014
С Решение № 5967/25.05.2015 г. по адм. дело № 9139/2014 г. по описа на ВАС, Трето отделение ОТМЕНЯ решение № 33 от 30.04.2014 г., постановено по адм. дело № 1/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен, И ВМЕСТО НЕГО, ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ оспорване на заместник областния управител на област Сливен, обективирано в негова Заповед № РД-11-16-001/02.01.2014 г., срещу Решение № 1010 на Общински съвет - Сливен, прието с Прокотол № 34 на заседание на общинския съвет, проведено на 28.11.2013 г. ОСЪЖДА Областна администрация на област Сливен да заплати на Общински съвет - Сливен разноски за двете съдебни инстанции в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лева съдебни разноски за двете съдебни инстанции.
В законна сила от 25.5.2015г.
15 Административно дело No 3/2014 Други административни дела А.К.А.,
Г.С.П.,
ЕТ Г.С.,
С.Б.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 2 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с която е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; И В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, в частите, в които е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни имоти на физически и юридически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и за не жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 7,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимия имот. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, действаща лично и като ЕТ „Г.С.” с ЕИК: 119534617, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Никола Койчев” № 6, ет. 4, ап. 12, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 2 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с която е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; И В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, в частите, в които е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и за не жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 7,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимия имот. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.С. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против т. 2 и т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с които е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; и е определен пропорционално размерът на таксата за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни и не жилищни имоти на физически и юридически лица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 2 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, с която е приета план-сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота” в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно Приложения № № 1 и 1.1.; И В ЧАСТТА, в която е оспорена т. 3 от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет – Нова Загора, в частите, в които е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот и за не жилищни имоти на юридически лица пропорционално в размер на 7,5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимия имот. ОТМЕНЯ точка 3. от Решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет– Нова Загора В ЧАСТТА, в която е определена такса за битови отпадъци в Община Нова Загора през 2014 г. за жилищни и не жилищни имоти на физически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. ОСЪЖДА А.К.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***; и Г.С.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, действаща лично и като ЕТ „Г.С.” с ЕИК: 119534617, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Никола Койчев” № 6, ет. 4, ап. 12, да заплатят на Общински съвет – Нова Загора разноски по делото в размер на 90 /деветдесет/ лева, определени след компенсация. ОСЪЖДА С.Б.С. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Общински съвет – Нова Загора разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България, както следва: в частта, в която има характер на определение – в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата част – в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2015
Административно дело № 10786/2014
С Решение № 4064/09.04.2015 г. по адм.д.№ 10786/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67 от 27.06.2014 г., постановено по адм. дело № 3/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен в частта, с която е отменена т. 3 от решение № 1049 от 20.12.2013 г. на Общински съвет - Нова Загора, в частта, с която е определена такса за битови отпадъци в община Нова Загора през 2014 г. за жилищни и нежилищни имоти на физически лица пропорционално в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. ОСЪЖДА община Нова Загора да заплати на А.К.А., Г.С.П. и ЕТ "Г.С." разноски в размер на 300 (триста) лева.
В законна сила от 9.4.2015г.
16 Административно дело No 5/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.4.2014г.
Решение № 23/03.04.2014 г. - Отменя разпоредбата на чл.10 ал.1 от Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Сливен, приета с Решение № 1007 по протокол № 34 от 28.11.2013 г. на Общински съвет Сливен, като незаконосъобразна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2015
Административно дело № 6668/2014
С Решение № 1538 от 11.02.2015 г. по адм.д. № 6668/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решението от 03.04.2014 г. по адм. дело № 5/2014 г. по описа на Административния съд - Сливен.
В законна сила от 11.2.2015г.
17 Административно дело No 13/2014 Дела по ЗМВР П.Н.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 16 от 07.01.2014 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР, във връзка с чл. 230, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ППЗМВР, вр. с чл. 245, ал. 1, т. 8 от ЗМВР за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина на П.Н.Т., старши полицай категория Е – ІI степен в ОД на МВР Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Сливен да заплати на П.Н.Т. *** ЕГН **********, съдебни разноски в размер 460,00 /четиристотин и шестдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез връчване на препис от същото.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.5.2015
Административно дело № 9646/2014
С Решение № 5790/20.05.2015 г. по адм. дело № 9646/2014 г. по описа на Върховен административен съд на РБългария, Пето отделение ОТМЕНЯ Решение № 49/18.06.2014 г., постановено по адм. дело № 13/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Н.Т. ***, против Заповед рег. № 16/07.01.2014 г. на директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, Сливен.
В законна сила от 20.5.2015г.
18 Административно дело No 18/2014 Други административни дела М.З.Д. И.Г.Д. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.4.2014г.
ОТМЕНЯ Отказ на длъжностно лице при Община Сливен – Главен специалист в отдел „Гражданска регистрация” да издаде удостоверение за наследниците на А.Ц.А., б.ж. на гр. Сливен, починал през м. август 1937 г., който отказ е обективиран и форматиран в бланка „Удостоверение за наследници” с изх. № 9400-305/10.01.2014 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Община Сливен за ново произнасяне по подаденото от М.З.Д. Искане вх. № 9400-305/07.01.2014 г. за издаване на удостоверение за наследниците на А.Ц.А., починал през м. август 1937 г. в гр. Сливен, бивш жител ***, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.З.Д. *** разноски в размер на 510,00 /петстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 8.4.2015
Административно дело № 6673/2014
С Определение № 2717/12.03.2015 г. по адм.д.№ 6673/2014 г. по описа на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.02.2015 г.,с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Община Сливен, чрез юрисконсулт Милена Динева, срещу Решение № 25 от 10.04.2014 г., постановено по адм. д. № 18 по описа за 2014 г. на Административен съд – Сливен. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. д. № 6673/2014 г. по описа на Върховния административен съд. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4005/08.04.2015 Г. ПО АДМ.Д. 06673/2014 Г. НА ВАС ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ - ДОПЪЛВА Определение № 2717 от 12.03.2015 г., постановено по адм. дело № 6673/2014 г., по описа на Върховния административен съд, като ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.З.Д. сума в размер на 500,00 (петстотин) лв. - разноски за адвокатско възнаграждение в касационното производство.
В законна сила от 24.4.2015г.
19 Административно дело No 19/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.3.2014г.
Решение № 18/04.03.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД-11-16-003 от 21.01.2014 г. на Областен управител на Област Сливен против Решение № 1012/20.12.2013 год. на Общински съвет гр. Нова Загора, с което на основание чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет гр. Нова Загора е определил възнаграждение на Заместник председателя на Общинския съвет в размер на 70 на сто от възнаграждението на Председателя на Общински съвет гр.Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областна администрация на област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2015
Административно дело № 5747/2014
С Решение № 4697/27.04.2015 г. по адм.д.№ 5747/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 04.03.2014 г., постановено по адм.д.№ 19/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 27.4.2015г.
20 Административно дело No 31/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.11.2014г.
Решение № 130/05.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** против заповед № 1056 06.12.2013 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", с която е прекратено служебното му правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл. като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА С.Т.С. ЕГН ********** с адрес *** ЗАПЛАТИ в полза на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" сумата от 300 лв. представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 8.12.2015
Административно дело № 136/2015
С Решение № 13262 от 08.12.2015 г. по адм.д.№ 136/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОТМЕНЯ решение № 130/05.11.2014 г., постановено по адм. дело 31/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, вместо което ПОСАНОВЯВА: ОТМЕНЯ по жалба на С.Т.С. заповед № 1056/06.12.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната Агенция „Автомобилна Администрация”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Агенция „Автомобилна Администрация” да заплати на С.Т.С.,***, ст.33- адв. В.К. сума в размер на 400 (четиристотин) лева, представляваща деловодни разноски.
В законна сила от 8.12.2015г.
21 Административно дело No 36/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 07, издадена от Кмета на Община Сливен на 06.02.2014 г., с посочена поради техническа грешка година на издаване – 2012 г., с която е прекратено служебното правоотношение на Р.К.К. с ЕГН: ********** на длъжност Главен юрисконсулт в Отдел „Правно-нормативно обслужване” при Общинска администрация Сливен, считано от датата на получаване на заповедта и подписване на известието на доставяне. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Р.К.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, деловодни разноски в размер на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.7.2015
Административно дело № 12880/2014
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Ц., процесуален представител на Община Сливен за отвод на съдебния състав, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71/10.07.2014 г., постановено по адм. дело № 36/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Р.К.К. сумата 500 /петстотин/ лева разноски за тази инстанция.
В законна сила от 21.7.2015г.
22 Административно дело No 45/2014 Други административни дела Щ.В.Щ. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.5.2014г.
Решение № 46/31.05.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от Щ.В.Щ., ЕГН ********** против Заповед № 1241/15.03.2006 г. на Началник на РПУ към РДВР Сливен, за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 4 от Закон за движение по пътищата - „изземване на свидетелството за управление“, за нарушение на чл. 157, ал. 4 от ЗДвП, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.2.2015
Административно дело № 9598/2014
С Решение № 1998/24.02.2015 г. по адм.д.№ 9598/2014 г. на ВАс, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/31.05.2014 г., постановено по адм.д. 45/2014 г. по описа на Административен съд -д Сливен.
В законна сила от 24.2.2015г.
23 Административно дело No 72/2014 Други административни дела М.К.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Х., ЕГН **********,*** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 - 6500/3086 от 26.02.2014 г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който по отношение на жалбоподателя М.Х. е установено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „АЕП” от ПРСР 2007 – 2013, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” за кампании 2009 и 2010 във връзка с подадените от М.К.Х. Общо заявление за плащания на площ 2009 с УИН 20/160709/43648 и Общо заявление за плащания на площ 2010 с УИН 20/250510/55711 в размер на 7 525,59 лв. /седем хиляди петстотин двадесет и пет 0,59/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.К.Х., ЕГН **********,*** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в общ размер 651,02 /шестстотин петдесет и един 0.02/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2015
Административно дело № 14539/2014
С Решение № 12648 от 25.11.2015 г. по адм.д.№ 14539/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97/06.10.2014 г., постановено по адм.д.№ 72/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 25.11.2015г.
24 Административно дело No 76/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.5.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-166/20.03.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, издадена на основание чл. 107 ал. 1 т. 5 от Закона за държавния служител, с която е прекратено служебното правоотношение на държавния служител инж. К.П.К. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на К.П.К. *** разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.5.2015
Административно дело № 9023/2014
С Решение № 5044/07.05.2015 г. по адм.д.№ 9023/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 19.05.2014 г. по адм.дело № 76/2014 г. на Административен съд град - Сливен.
В законна сила от 7.5.2015г.
25 Административно дело No 77/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ЕТ Я.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 17.11.2014г.
Определение № 140/17.11.2014 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 29.10.2014 год. за приключване събирането на доказателства и даване на ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване вх.№ СД-01-01-618/11.03.2013 год. подадено от ЕТ "Я. А." ЕИК 119029262 представляван от Янчо Атанасов Атанасов от гр.Котел срещу чл.17, ал.1, т.2.2. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел приета с решение № 197/28.11.2012 год. на Общински съвет гр.Котел като НЕДОПУСТИМО ОСЪЖДА ЕТ "Я. А." ЕИК 119029262 представляван от Янчо Атанасов Атанасов от гр.Котел, ул.“Паисий“ № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет гр.Котел разноски по адм.д. № 77/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен в размер на 350 (триста и петдесет) лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА ЕТ "Я. А." ЕИК 119029262 представляван от Янчо Атанасов Атанасов от гр.Котел, ул.“Паисий“ № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет гр.Котел разноски по адм.д. № 13924/2013 год. по описа на Върховен Административен съд гр.София в размер на 250 (двеста и петдесет) лева представляващи адвокатски хонорар. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 77/2014 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването пред Върховен административен съд гр.София.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 8.4.2015
Административно дело № 1436/2014
С Определиен № 3994/08.042015 г. по адм.д.№ 1436/2015 г. на ВАС, Седмо отделение - ОТМЕНЯ Определение № 140 от 17.11.2014 г. постановено по адм. дело № 77 по описа за 2014 г. на Административен съд – Сливен, в частта, с която ЕТ "Я. А." ЕИК 119029262, представляван от Анчо Атанасов Атанасов, е осъден да заплати на Общински съвет гр. Котел разноски по адм. дело № 13924/2013 г. по описа на ВАС в размер на 250, 00 лв. (двеста и петдесет лева), представляващи адвокатски хонорар и вместо това постановява: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет гр. Котел за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение по адм. дело № 13924/2013 г. по описа на ВАС в размер на 250, 00 лв. (двеста и петдесет лева). ОСТАВЯ В СИЛА определение № 140 от 17.11.2014 г. постановено по адм. дело № 77 по описа за 2014 г. на Административен съд – Сливен в останалата част.
В законна сила от 8.4.2015г.
26 Административно дело No 78/2014 Дела по ЗМВР Д.Т.Г. И.Д.М. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т. *** срещу Заповед за задържане на лице рег. № 88 от 19.03.2014 г., издадена от И.Д.М. – Разузнавач при РУ „Полиция” гр. Нова Загора, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 63 ал. 1 т. 1 от ЗМВР, обективирана като “Задържане за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУ “Полиция” гр. Нова Загора”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Т. *** да заплати на РУ „Полиция” – Нова Загора при ОД на МВР Сливен разноски в размер на 400,00 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2015
Административно дело № 9829/2014
С Решение № 4960/04.05.2015 г. по адм.д.№ 9829/2015 г. ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58/13.06.2014 г. по адм.д.№ 78/2014 г. на Административен съд - Сливен
В законна сила от 4.5.2015г.
27 Административно дело No 79/2014 Дела по ЗМВР Щ.Г.Щ. И.Д.М. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Щ.Г.Щ. *** срещу Заповед за задържане на лице рег. № 87 от 19.03.2014 г., издадена от И.Д.М. – Разузнавач при РУ „Полиция” гр. Нова Загора, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 63 ал. 1 т. 1 от ЗМВР, обективирана като “Задържане за срок до 24 часа в помещение за временно задържане на РУ “Полиция” гр. Нова Загора”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Щ.Г.Щ. *** да заплати на РУ „Полиция” – Нова Загора при ОД на МВР Сливен разноски в размер на 400,00 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.7.2015
Административно дело № 9831/2014
С Решение № 8690/15.07.2015 г. по адм.д.№ 9831/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 16.06.2014 г., постановено по адм. дело № 79/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 15.7.2015г.
28 Административно дело No 80/2014 Други административни дела МАСКАР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Маскар" ЕООД гр. Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 43, ЕИК 201462392, със съдебен адрес ***, против Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/8691 от 20.09.2013 г. на изпълняващия длъжността Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие". ОСЪЖДА „Маскар" ЕООД гр. Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 43, ЕИК 201462392, със съдебен адрес ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие". сумата от 447,45 лв. (четиристотин четиридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2015
Административно дело № 413/2015
С Решение № 12359 от 19.11.2015 г. по адм. дело № 413/2015 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 11.11.2015 г. , постановено по адм. дело № 80/2014 г. на Адиминистративен съд - Сливен.
В законна сила от 19.11.2015г.
29 Административно дело No 84/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.9.2015г.
Решение № 139/30.09.2015 г. - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № 07/06.02.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която поради съкращаване на длъжността е прекратено служебното правоотношение на Р.К.К. с ЕГН: ********** на длъжност Главен юрисконсулт с ранг ІІІ м Експ. ниво 4 в Отдел „Правно-нормативно обслужване” при Общинска администрация Сливен, считано от датата на получаване на заповедта и подписване на известието на доставяне. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Р.К.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, деловодни разноски в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева.
В законна сила от 26.10.2015г.
30 Административно дело No 89/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.7.2014г.
Решение № 61/01.07.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Сливен срещу Решение № 457 на Общински съвет Твърдица, прието с Протокол № 43 от заседание, проведено на 12.03.2014 г., прието повторно с решение № 461/30.04.2014г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката на община Твърдица, като НЕОСНОВАТЕЛНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО с което се обявява нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, следва да се обяви по начина, по който е обявена Наредбата за символиката на Община Твърдица.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2015
Административно дело № 11212/2014
С Решение № 8130/02.07.2015 г. по адм. дело № 11212/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/01.07.2014 г. по адм. дело № 89/2014г. по описа на Административен съд - Сливен
В законна сила от 2.7.2015г.
31 Административно дело No 90/2014 Други административни дела ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.7.2014г.
Решение № 70/11.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Покана за възстановяване на суми, получени без основание изх. № 29-04-23 от 21.03.2012 год. издадена от Директора на РЗОК - Сливен, с която на основание чл. 76б от Закона за здравното осигуряване, “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 е поканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата, да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 51, 52 лв. (петдесет и един лева и петдесет и две стотинки). ОСЪЖДА РЗОК – Сливен да заплати на “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 направени по делото разноски в размер на 290 лв. (двеста и деветдесет лева.)

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2015
Административно дело № 12269/2014
С Решение № 4664/27.04.2015 г. по адм.д.№ 12269/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОТМЕНЯ решение № 70 от 11.07.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм. дело № 90 по описа за 2014 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дентален център – 1 Сливен” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Сливен против писмена покана изх. № 29-04-23 от 21.03.2012 г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Сливен, за възстановяване на сумата 51.52 лв., получена без правно основание в резултат на извършени нарушения по Закона за здравното осигуряване.
В законна сила от 27.4.2015г.
32 Административно дело No 91/2014 Други административни дела ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.7.2014г.
ОТМЕНЯ Покана за възстановяване на суми, получени без основание изх. № 29-04-7 от 30.12.2013 год. издадена от Директора на РЗОК - Сливен, в частта с която на основание чл. 76б от Закона за здравното осигуряване, “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 е поканен в 14 - дневен срок от получаване на поканата, да заплати неправомерно получена сума в размер на 6,44 лв. (шест лева и четиридесет и четири стотинки) за м. февруари 2012 г. по фактура №208/05.03.2012 г. за дейност обстоен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на амбулаторен лист -в т.ч. допълнителен за бременни - 1бр. /лице до 18г./ по отношение на Пресиан Петков с ЕГН **********, АЛ № 76/ 20.02.2012г.; код 101 издаден от д-р Ц.Д.. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 против Покана за възстановяване на суми, получени без основание изх. № 29-04-7 от 30.12.2013 год. издадена от Директора на РЗОК – Сливен, в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА РЗОК – Сливен да заплати на “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 направени по делото разноски в размер на 14,65 лв. (четиринадесет лева и шестдесет и пет стотинки.) ОСЪЖДА “Дентален център - 1 Сливен” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 000588112, с адрес гр.Сливен, бул.”Стефан Караджа” № 2 да заплати РЗОК – Сливен на направени по делото разноски в размер на 284,85 лв. (двеста осемдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.4.2015
Административно дело № 12255/2014
С Решение № 4000 от 08.04.2015 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 04.07.2014 г. на Административен съд – Сливен, постановено по адм. дело № 91 по описа за 2014 г.
В законна сила от 8.4.2015г.
33 Административно дело No 96/2014 Други административни дела В.М.Х. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Х., ЕГН ********** *** срещу Експертно решение № 0149/13.02.2014 г. на Втори Специализиран състав на НЕЛК по вътрешни болести, с което е отменено Експертно решение № 7455/13.09.2013 г. на ТЕЛК – обща Сливен по оценка на работоспособността и е потвърдено по останалите поводи, като е определена оценка на работоспособността и степента на увреждане от 68,05 % трайно намалена работоспособност, като неоснователна. ОСЪЖДА В.М.Х., ЕГН ********** *** да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр. София разноски в размер на 300,00 /триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.5.2015г.
34 Административно дело No 99/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Н.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.10.2014г.
Решение № 117/16.10.2014 г. - ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Д. АУЗ № РА003443/29.11.2013 год. потвърден изцяло с решение № НОМ 197/20.02.2014 год. на директора на Дирекция „Местни приходи“ при Община Сливен в частта, с която на Д. са определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил ТРАБАНТ 601 рег.№ СН 1511 А за периода от 2010 год. до 2013 год. в размер на 37, 73 лева, за лек автомобил ФИАТ УНО рег.№ СН 5217 АН за месеците август, септември, октомври, ноември и декември 2013 год. в размер на 8, 20 лева и за лек автомобил ФИАТ МАРЕА за 2013 год. в размер на 102, 85 лева като неправилен и незаконосъобразен ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Д. срещу АУЗ № РА003443/29.11.2013 год. потвърден с решение № НОМ 197/20.02.2014 год. в останалата и част Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2015
Административно дело № 15280/2014
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/16.10.2014 г., постановено по адм. дело № 99 по описа за 2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 30.6.2015г.
35 Административно дело No 101/2014 Дела по КСО ВИКТОРИ МХ ООД ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виктори МХ” ООД с ЕИК: 201164150, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Железни врата” № 14, офис № 8, представлявано от управителя А.Р.Н., подадена против Решение № Р-Ж-КПК-6 от 03.04.2014 г., издадено от Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, с което е отхвърлена жалба с Вх. № Ж-КПК-5 от 04.03.2014 г., подадена от „Виктори МХ” ООД против Разпореждане № 57 от 06.02.2014 г. на длъжностно лице от ТП на НОИ – Сливен, с което декларираната от осигурителя „Виктори МХ” ООД злополука, станала с В.Х.В. на 25.11.2013 г., е приета за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО. ОСЪЖДА „Виктори МХ” ООД с ЕИК: 201164150, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Железни врата” № 14, офис № 8, представлявано от управителя А.Р.Н., да заплати на В.Х.В. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 529 /петстотин двадесет и девет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2015
Административно дело № 12461/2014
С РЕшение № 4038/09.04.2015 г. по адм.д.№ 12461/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 23.07.2014 г. по адм. д. № 101/2014 г. по описа на Административен съд - гр. Сливен. ОСЪЖДА „Виктори МХ” ООД да заплати на В.Х.В. сумата от 300 лв., представляваща адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 9.4.2015г.
36 Административно дело No 106/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Б.И.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.9.2014г.
Решение № 84/12.09.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Б., ЕГН **********,*** против АУЗД № РА004195 от 28.11.2013 г., издаден от Мария Кънева на длъжност „Главен инспектор" в отдел „КРД", Дирекция „Местни приходи" при Община Сливен, с който е определено задължението на Б.И.Б. за недвижим имот „Магазин за промишлени стоки" с адрес - гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър", бл. 31, вх. A, aп. 1 за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 01.04.2008-31.12.2012 г, в размер на 1912.24 лева, лихви върху главницата 842.53 лева или общо 2754.69 лева. ОСЪЖДА Б.И.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Община Сливен сумата от 422,83 лв. (четиристотин двадесет и два лева и осемдесет и три стотинки) разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2015
Административно дело № 13467/2014
С Решение № 7147/16.06.2015 г. по адм.д.№ 13467/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/12.09.2014 г. по адм.дело № 106/2014 г. на Административен съд Сливен.
В законна сила от 16.6.2015г.
37 Административно дело No 107/2014 Други административни дела Ж.Г.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.7.2014г.
Решение № 64/01.07.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.Ж., ЕГН **********, срещу волеизявление на Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието за вписване на промени в регистър БУЛСТАТ по партидите на Дружество по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ „Консорциум Рила строй“, с ЕИК 123729014 и ДЗЗД „Тера Асфа“, с ЕИК 175790577, обективирано в писмо изх. № 94-00-1243/28.04.2014 г.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.11.2015
Административно дело № 12918/2014
С Решение № 12664 от 25.11.2015 г. по адм.д.№ 12918/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 64 от 01.07.2014 г., постановено по адм. д. № 107 по описа на Административен съд - Сливен за 2014 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ изричен отказ на изпълнителния директор на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието да разгледа по същество отправено до него искане за вписване на промени в Регистър Булстат по партидите на дружество по Закона за задълженията и договорите "Консорциум Рила строй", с ЕИК 123729014 и на дружество по Закона за задълженията и договорите "Тера Асфа", с ЕИК 175790577, обективиран в писмо с изх. № 94-00-1243 от 28.04.2014 г. и ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието за решаване искането на Ж.Г.Ж., обективирано в негова молба с вх. № 94-00-1243 от 15.04.2014 г., по същество.
В законна сила от 25.11.2015г.
38 Административно дело No 114/2014 Други административни дела Е.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.7.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/534 от 25.04.2014г., издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” гр.София, с която е отказано финансиране по заявление с ИД № 20/121/06736 от 05.07.2013г. на Е.Г.Г., като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган – Изпълнителния Директор на ДФ "Земеделие" за постановяване на мотивиран акт по заявление с ИД № 20/121/06736 от 05.07.2013г. на Е.Г.Г., съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Е.Г.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1110,00 /хиляда сто и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.11.2015
Административно дело № 13557/2014
С Решение № 11927/11.11.2015 г. по адм.д.№ 13557/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 76/30.07.2014 г. постановено по адм. д. № 114/2014 г. по описа на Административен съд Сливен, като вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.Г.,***, срещу Заповед № 03-РД/534 от 25.04.2014 г., издадена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”.
В законна сила от 11.11.2015г.
39 Административно дело No 119/2014 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН РОТИРА ГРУП ЕООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 119 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Софийски градски съд. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на страните – за сведение.
В законна сила от 23.11.2015г.
40 Административно дело No 120/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТРОЙ ДО ЕООД СЛИВЕН КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.10.2014г.
Решение № 121/29.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТД „Строй-До” ЕООД с ЕИК: 119025965, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Перуника” № 2, представлявано от управителя Д.П.П., подадена против Заповед № РД 15-788 от 29.04.2014 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж извършено разширение на „кафе-аперитив на партера в жилищна сграда на два етажа", и изпълнената метална стълба и стълбищна площадка за достъп до съществуваща открита тераса на кота + 4, 05 м от партера на кафе-аперитива, намиращ се в поземлен имот с идентификационен номер 67338.531.16 по КК на гр. Сливен от извършителя на строежа и е определен 14-дневен срок за доброволно изпълнение, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Строй-До” ЕООД с ЕИК: 119025965, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Речица”, ул. „Перуника” № 2, представлявано от управителя Д.П. *** сумата от 1000 лв. (хиляда лева) представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.3.2015
Административно дело № 15294/2014
С Решение № 2629/11.03.2015 г. по адм.д.№ 15294/2014 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121/29.10.2014 г., постановено по адм.д.№ 120/2014 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 11.3.2015г.
41 Административно дело No 130/2014 Други административни дела М.С.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.9.2014г.
Решение № 91/23.09.2014 г. - ОТМЕНЯ Експертно решение № 0275 от заседание № 062 от 16.04.2014 г.на Националната експертна лекарска комисия - специализиран състав по нервни болести, с което се потвърждава ЕР на ТЕЛК № 0933 от 11.03.2014 г. – частично по дата на инвалидизиране. ВРЪЩА административната преписка на Националната експертна лекарска комисия за произнасяне съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия да заплати на Н.М.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете М.С.Г., ЕГН **********, с адрес *** съдебни разноски в размер на 400 лв /четиристотин лева/.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2015
Административно дело № 14216/2014
С Решение № 7508/22.06.2015 г. по адм.д.№ 14216/2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/23.09.2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила от 22.6.2015г.
42 Административно дело No 131/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Я.Х. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32450 МОКРЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.7.2014г.
Решение № 69/22.07.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-217/21.05.2014 г., издадена от Командира на Военно формирование 32450 – Мокрен, с която на основание чл. 244, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария, във връзка с чл. 242, т.1 – неизпълнение на задължение по военна служба и чл. 137, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ наложил дисциплинарно наказание „Забележка” на ст. сержант Х.Я.Х. – „Командир на инженерно отделение” във в.ф. 32450 – Мокрен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Военно формирование 32450 – Мокрен, представлявано от Командир да заплати на Х.Я.Х., ЕГН **********, с адрес *** разноски в размер на 400,00 /четиристотин/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2015
Административно дело № 11801/2014
С Решение № 5876/21.05.2015 г. по адм. дело № 11801/2014 г. по описа на ВАС, Пето отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69 от 22.07.2014 г., постановено по адм. дело № 131/2014 г. на Административен съд - Сливен
В законна сила от 21.5.2015г.
43 Административно дело No 138/2014 Други административни дела ЕЙЧ ФОРТИ ЕЙТ МЕДИЯ ГРУП ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.9.2014г.
Решение № 83/11.09.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалба от „Ейч форти ейт медия груп” ЕООД, гр. Сливен, представлявано от Г.Д.М. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да предостави достъп до обществена информация, състояща се в отговори на конкретно поставени двадесет и седем въпроса, формулирани в първата част от Заявление на дружеството вх. № 4704-1405/07.05.2014 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 138/2014 г. по описа на Административен съд Сливен В ТАЗИ ЧАСТ. ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен за предоставяне на достъп до обществена информация по втората част от Заявление вх. № 4704-1405/07.05.2014 г. от „Ейч форти ейт медия груп” ЕООД, представлявано от Г.Д.М., с която са поискани на технически носител конкретно посочени договори за обществена поръчка, всички документи към тях и допълнителни споразумения, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Сливен за произнасяне по втората част от Заявление за достъп до обществена информация вх. № 4704-1405/07.05.2014 г. от „Ейч форти ейт медия груп” ЕООД, представлявано от Г.Д.М., с която са поискани на технически носител конкретно посочени договори за обществена поръчка, всички документи към тях и допълнителни споразумения, при спазване от страна на органа на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на РБългария с частна жалба в частта му на прекратително определение 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и с касационна жалба в останалата му част в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 26.11.2015
Административно дело № 13756/2014
С Решение № 12712/26.11.2015 г. по адм. дело № 13756/2014 г. по описа на ВАС, Пето отделение ОБЕЗСИЛВА решение от 11.09.2014 година, постановено по адм. дело №138/2014 година на Административен съд град - Сливен, в частта, с която е отменен мълчалив отказ на кмета на община Сливен за предоставяне на достъп до обществена информация по втората част от заявление вх. №4704-1405/07.05.2014 г. на "Ейч форти ейт медия груп" ЕООД, представлявано от Г.Д.М. и е върнал преписката за ново разглеждане на административния орган и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Ейч форти ейт медия груп" ЕООД, представлявано от Г.Д.М. срещу мълчалив отказ на кмета на община Сливен да предостави достъп до обществена информация по втората част на заявлението вх. №4704 - 1405/07.05.2014 г. на "Ейч форти ейт медия груп" ЕООД, представлявано от Г.Д.М., с която са поискани на технически носител конкретно посочено договори за обществени поръчки, всички документи към тях и допълнителни споразумения и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
В законна сила от 26.11.2015г.
44 Административно дело No 149/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Г.,
И.И.Г.
НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.11.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.И.Г.,***, против Заповед № 18-7008/20.05.2014 год. на Началника на СГКК - Сливен, с която на основание чл.54 ал. 1 от ЗКИР е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, представляващо заличаване на сгради, съгласно чл. 57 ал. 6 от Наредба № 3 от ЗКИР, в частта относно заличаване на сграда с идентификатор 67338.538.17.1 с площ 75 кв. метра и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 149/2014 г. на АдмС Сливен в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на К.И.Г.,***, Заповед № 18-7008/20.05.2014 год. на Началника на СГКК - Сливен, с която на основание чл. 54 ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, представляващо заличаване на сгради, съгласно чл. 57 ал. 6 от Наредба № 3 от ЗКИР, в частта относно заличаване на сграда с идентификатор 67338.538.17.1 с площ 75 кв. метра, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на В.Х. Г. въз основа на документ - нот.акт №542, том IV рег. № 1645, дело № 1412/ 05.12.1985 год., издаден от Районен съд - Сливен, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Служба по геодезия картография и кадастър – Сливен да заплати на К.И.Г.,***, ЕГН **********, сумата от 610 лв. (шестстотин и десет лева) направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2015
Административно дело № 517/2015
С Решение № 2964/18.03.2015 г. по адм.д.№ 517/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136/21.11.2014 г. по адм.д.№ 149/2014 г. на Административен съд - Сливен, в частта, с която е отменена заповед № 18-7008/20.05.2014 г. на Началника на СГКК - Сливен, в частта за заличаване на сграда с идентификатор 67338.538.17.1 ОСЪЖДА Служба по геодеция, картография и кадастър /СГКК/ - Сливен да заплати на К.И.Г. сумата 500 лв. разноски.
В законна сила от 18.3.2015г.
45 Административно дело No 151/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.И.Д. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.9.2014г.
Решение № 87/23.09.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д., ЕГН ********** срещу Заповед № Л-188/05.06.2014 г. на Началника на Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен, с която на полицай Д.И.Д. на основание чл. 19 ал. 2 от ЗИНЗС вр. с чл. 228 т. 4 от ЗМВР (отм) и т. 12 от Заповед № Л-10897/20.12.2011г. на гл. директор на ГД „ИН“, чл. 226 ал. 1 т. 2 от ЗМВР (отм) във връзка с чл. 226 ал. 1 т. 3, предл. първо от ППЗМВР (отм) и при спазване на изискванията на чл. 225 и чл. 229 ал. 1 и ал. 2 от ЗМВР (отм) е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на Областна служба “Изпълнение на наказанията” гр. Сливен сумата от 300 /триста/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2015
Административно дело № 14230/2014
С Решение № 11118 от 26.10.2015 г. по адм.д.№ 14230/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/23.09.2014 г., постановено по адм. дело № 151/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 26.10.2015г.
46 Административно дело No 159/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.11.2014г.
Решение № 141/17.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 892 на Общински съвет Сливен, прието с Протокол № 29 от заседание, проведено на 31.07.2013 г., с което Общински съвет Сливен дава съгласие да бъде удължен с една година срокът за реализиране на учреденото право на строеж по договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя от 07.07.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 96, том ІV, рег. № 5096 от 10.07.2008 г., сключен между Община Сливен и „Шаклиян Пастри” ЕООД, по който правото на строеж е прехвърлено на „Керам Инвест” АД с нотариални актове № 175, том ІХ, рег. № 14670 от 2008 г. и № 38, том VІІІ, рег. № 13700 от 2010 г., и възлага на Кмета на Община Сливен да сключи със суперфициара „Керам Инвест” АД анекс към договора за отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор № 67338.562.36 по КК на гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. „Стоян Заимов”, за срока по т. 1, като НЕЗАКОНОСЪОРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2015
Административно дело № 824/2015
С Решение № 8603/13.07.2015 г. по адм. дело № 824/2015 г. по описа на ВАС, Трето отделение ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Керам инвест" АД срещу Решение № 141 от 17.11.2014 г., поставено по адм. дело № 159/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен, в частта, с която Общински съвет Сливен е осъден да заплати на Областен управител на Област Сливен сума в размер на 300,00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 17.11.2014 г., постановено по адм. дело № 159/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен, в частта, с която е отменено Решение № 892 на Общински съвет Сливен, прието по Протокол № 29 от заседание, проведено на 31.07.2013 г., с което Общинки съвет Сливен дава съгласие да бъде удължен с една година срокът за реализиране на учреденото право на строеж по договор за отстъпване право на строеж върху общинска земя от 07.07.2008 г., вписан в АП под № 96, том ІV, рег. № 5096 от 10.07.2008 г., сключен между Община Сливен и "Шаклиян Пастри" е ЕООД, по който право на строеж е прехвърлено на "Керам Инвест" АД с нотариални актове № 175, том ІХ, рег. № 14670 от 2008 г. и № 38, том VІІІ, рег. № 13700 от 2010 г., и възлага на кмета на Община Сливен да сключи със суперфициара "Керам Инвест" АД анекс към договора за отстъпено право на строеж в поземлен имот с иденитификатор № 67338.562.36 по кадастралната карта на гр. Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. "Стоян Заимов", за срока по т. 1. Решението, в частта, с която касационната жалба е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено в съответната част е с характер на определение и подлежи на обжалване в седемдневен срок, считано от съобщението, с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд, а в останалата част не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.8.2015г.
47 Административно дело No 163/2014 Други административни дела Н.С.С. ВНД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2014г.
Решение № 89/26.09.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 5145/23.06.2014 г. на Началник Сектор „ПП” към ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 140, ал. 5 от ЗДвП, чл. 4 и чл. 12а от Наредба № І-45/24.03.2000 г. е отказано извършването на регистрация на лек автомобил "Пежо 206" с рама № VF32CRERE40627415, светло сив металик с нов собственик Н.С.С. с ЕГН **********, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Началник Сектор "Пътна Полиция" при ОД на МВР – Сливен, за произнасяне по заявление № 140804006938 от 28.05.2014г. на Н.С.С., при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение. ОСЪЖДА Сектор "Пътна Полиция" при ОД на МВР – Сливен да заплати на Н.С.С. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 10 / десет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2015
Административно дело № 14099/2014
С Решение № 6419/02.06.2015 г. по адм.д.№ 14099/2014 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/26.09.2014 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.дело № 163/2014 г.
В законна сила от 2.6.2015г.
48 Административно дело No 164/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № П-7/06.06.2014 г. на Кмета на Община Твърдица, с която на основание чл. 97, във вр. чл. 90 ал. 1 т. 5, чл. 89 ал. 2 т. 3 и т. 5 от Закона за държавния служител е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 107 ал. 1 т. 3 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на държавния служител М.С.М. на длъжност Д.Д. „О.Д.О.” в ОА – Твърдица. ОСЪЖДА Община Твърдица да заплати на М.С.М., ЕГН **********, с адрес *** разноски в размер на 820,00 /осемстотин и двадесет/ лева. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата в частта, в която се претендира: присъждане на обезщетение за времето, през което държавния служител не е бил на служба; формулирано е искане да се допусне извършване на поправка в служебната книжка със заличаване на прекратяването на служебното правоотношение; искане да се постанови възстановяване на ранга отпреди прекратяване на служебното правоотношение и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта на определение в 7 – дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2015
Административно дело № 15217/2014
С Решение № 9031/24.07.2015 г. по адм. дело № 15217/2014 г. по описа на Върховен административен съд на РБългария - Пето отделение, ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 28.10.2014 г., постановено по адм. дело № 164/2014 г. на Административен съд Сливен.
В законна сила от 24.7.2015г.
49 Административно дело No 167/2014 Дела по ДОПК и ЗМ Н.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, против Акт за установяване на задължение № РА000063 от 19.02.2014 г., издаден от инспектор в Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с който по отношение на Н.Д.Д. са установени задължения за данък върху превозно средство– лек автомобил „Трабант 601” с рег. № СН1636А, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2013 г. в общ размер на 49,13 лева, от които: главница– 38,95 лева и лихва - 10,18 лева. ОСЪЖДА Н.Д.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Община Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.10.2015
Административно дело № 295/2015
С Решение № 11234/27.10.2015 г. по адм. дело № 295/2015 г. по описа на ВАС, Седмо отделение, ОТМЕНЯ Решение № 135 от 14.11.2014 г. на Административен съд, гр. Сливен, постановено по административно дело № 167/2014 г. в частта, с която е отхвърлена жалбата на Н.Д. *** срещу Акт за установяване на задължения № РА000063 от 19.02.2014 г. на орган по приходите в Община Сливен, в частта, с която за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2013 г. е установено задължение за данък върху превозни средства – лек автомобил „Трабант“, регистрационен № СН 1636 А, в размер над 7, 79 (седем) лева и лихви над 3, 71 (три) лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения № РА000063 от 19.02.2014 г. на орган по приходите в Община Сливен, в частта, с която на Н.Д. *** за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2013 г. е установено задължение за данък върху превозно средство – лек автомобил „Трабант“, регистрационен № СН 1636 А, в размер над 7, 79 (седем) лева и лихви над 3, 71 (три) лева. ОТМЕНЯ решението в частта за разноските за размера над 70, 22 (седемдесет) лева. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 27.10.2015г.
50 Административно дело No 175/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.В.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.8.2014г.
Решение №78/19.08.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Б. *** срещу Заповед рег. № 864 от 13.06.2014 г. на Директор ОД на МВР Сливен, с която на основание чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР ( отм. ДВ бр. 53 от 27.06.2014г.) във връзка с чл. 230, ал. 1 и ал.2, т.4 от ППЗМВР и чл.245, ал.1, т.8 от ЗМВР ( отм. ДВ бр. 53 от 27.06.2014г.) за извършено нарушение на служебната дисциплина на М.В.Б. е наложено дисциплинарно наказание – „уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.В.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР – Сливен съдебни разноски в размер 400,00 / четиристотин/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2015
Административно дело № 14019/2014
С Решение № 11403 от 29.10.2015 г. по адм.д.№ 14019/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78 от 19.08.2014 г. по адм. дело № 175/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 29.10.2015г.
51 Административно дело No 178/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.Г.С. НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.10.2014г.
Решение № 114/23.10.2014 г. - ОТМЕНЯ Заповед № Л-171/23.05.2014 г. на Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията" - гр. Сливен, с която на основание чл.19, ал.2 от ЗИНЗС във връзка с чл. 228, т. 4 от ЗМВР (отм.) и т. 12 от Заповед № Л-10897/20.12.2011 г. на Главния директор на ГД „ИН", чл. 226, ал. 1, т. 2 от ЗМВР (отм.) във връзка с чл. 226, ал. 1, т.3, предложение първо и т. 4 от ППЗМВР (отм.), на К.Г.С., категория „Г - инспектор" в Пробационна служба - Сливен към Областна служба „Изпълнение на наказанията" Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение" за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна служба „Изпълнение на наказанията" гр. Сливен, да заплати на К.Г.С., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв. (триста лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2015
Административно дело № 15194/2014
С Решение № 11838 от 10.11.2015 г. по адм.д. № 15194/2014 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114/23.10.2014 г. постановено по адм.д.№ 178/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Областна служба "Изпълнение на наказанията" - Сливен да заплати на К.Г.С. сумата 300 /триста/ лева, разноски за касационната инстанция
В законна сила от 10.11.2015г.
52 Административно дело No 181/2014 Други административни дела Б.С.У. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от Б.С.У. *** Експертно решение № 392/24.04.2014 г. на Втори Специализиран състав на НЕЛК по вътрешни болести, с което е отменено Експертно решение № 3766/24.10.2013 г. на ТЕЛК – обща Сливен по оценка на работоспособността и е потвърдено по останалите поводи, като е определена оценка на работоспособността и степента на увреждане от 21 % /двадесет и един процента/ трайно намалена неработоспособност, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО в частта му, с която е определен процентът на трайно намалена неработоспособност ВРЪЩА преписката на Национална експертна лекарска комисия гр. София за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия гр. София да заплати на Б.С.У., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 110,00 /сто и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
53 Административно дело No 184/2014 Дела по КСО К.С.Г. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.8.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.С.Г. Решение № Р-Ж-П-11 / 04. 06. 2014 г. на директора на ТП на НОИ гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата й против разпореждане № МП-18245#1 от 11.02.2014г. на ръководителя на "ПО". ВРЪЩА преписката на длъжностното лице по "Пенсионно осигуряване", за произнасяне по молбата на К.С.Г. и продължаване изплащането на наследствената пенсия за инвалидност поради общо заболяване, съобразно мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.7.2015
Административно дело № 13941/2014
С Решение № 8017 от 01.07.2015 г. по адм.д.№13941 от 2014 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 08.08.2014 г., постановено по адм.д.№ 184/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 1.7.2015г.
54 Административно дело No 200/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.11.2014г.
Решение № 139/17.11.2014 г. - ОТМЕНЯ Решение № 719 на Общински съвет Сливен, прието на заседание № 26, проведено на 30.05.2013 г., с което е прието изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, както следва: „§ 1. В Чл. 5 ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание: Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти на граждани и фирми е 1,3 на хиляда върху данъчната оценка.”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Кмета на Община Сливен направените по делото съдебни разноски в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.5.2015
Административно дело № 1085/2015
С Решение № 6091/27.05.2015 г. по адм. дело № 1085/2015 г. по описа на ВАС, Седмо отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139 от 17.11.2014 г. на Административен съд, гр. Сливен, постановено по административно дело № 200/2014 г.
В законна сила от 27.5.2015г.
55 Административно дело No 206/2014 Дела по ДОПК и ЗМ БИНДЕР АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.2.2015г.
Решение № 18/16.02.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „Биндер“ АД гр.Сливен Акт за прихващане и възстановяване № 028/06.06.2014 год. издаден от гл.експерт Мария Пашова-Камбурова при Дирекция „Местни приходи“ при Община Сливен в частта, с която е отказано прихващане или възстановяване на данък върху превозните средства в размер на 5 130 лева за периода от 2009 год. до 2013 год. за автомобил Мерцедес“ 2629 Даймлер с рама № 62413215057327, потвърден с решение № РД-15-1328/23.07.2014 год. на Кмета на Община Сливен, като НЕПРАВИЛЕН И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ВРЪЩА преписката на компетентния орган по приходите за ново произнасяне по подаденото искане за прихващане или възстановяване при спазване на дадените задължителни указанията в настоящото решение. ПОТВЪРЖДАВА АПВ № 028/06.06.2014 год. в останалата част. ОСЪЖДА Община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „Биндер“ АД гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 5 ЕИК 119002906 представлявано от изпълнителния директор Г.В.С. сумата от 478 (четиристотин седемдесет и осем) лева представляващи разноски по делото съобразно уважената част от оспорването. ОСЪЖДА „Биндер“ АД гр.Сливен, ул.“Самуиловско шосе“ № 5 ЕИК 119002906 представлявано от изпълнителния директор Г.В.С. *** сумата от 224 (двеста двадесет и четири) лева представляващи разноски по делото съобразно отхвърлената част от оспорването.
В законна сила от 6.3.2015г.
56 Административно дело No 219/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ТД ЕКСПРЕС 2Д ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 17 / 25.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 32-58113/06.06.2014г. на Началника на Митница Бургас, издадено във връзка с ЕАД 12BG001009Н0017072/05.12.2012 год. ОСЪЖДА Агенция “Митници” да заплати на Експрес-2Д” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Сливен, ул. “Ген. Драгомиров” № 9-Б-4, ЕИК 119628739 съдебни разноски в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2015
Административно дело № 5608/2015
С Решение № 12103 от 13.11.2015 г. по адм.д.№ 5608/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/25.02.20154 г., постановено по адм.д.№ 219/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 13.11.2015г.
57 Административно дело No 224/2014 Други административни дела В.Н.К. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.1.2015г.
ОТМЕНЯ Експертно решение № 0432 от заседание № 092 от 23.06.2014 г. на Специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по нервни болести, с което е потвърдено по всички поводи Експертно решение № 1863 от заседание № 085 от 18.09.2013 г. на Териториална експертна лекарска комисия за Професионални заболявания ІІ състав – Стара Загора, и на В.Н.К. е определена 44 % трайно намалена работоспособност. ВРЪЩА преписката на Национална експертна лекарска комисия – София, за ново произнасяне по подадената от В.Н.К. жалба против Експертно решение № 1863 от заседание № 085 от 18.09.2013 г. на Териториална експертна лекарска комисия за Професионални заболявания ІІ състав – Стара Загора, в едномесечен срок от влизане на решението в сила, при съобразяване с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София, да заплати на В.Н.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 568 /петстотин шестдесет и осем/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.2.2015г.
58 Административно дело No 229/2014 Други административни дела Ц.С.Д.,
С.Д.С.,
С.Д.С.,
С.Д.С.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.12.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0804-000764 от 06.07.2014 г. на Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Сливен, с която по отношение на Д. С.Д., ЕГН **********, е наложена ПАМ по чл. 171, т.2, б. ”и” от ЗДвП „Изземване на свидетелството за управление за срок до 1 месец”, а именно за 30 дни, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Сливен да заплати на Ц.С.Д., ЕГН **********, С.Д.С., ЕГН **********, С.Д.С., ЕГН ********** и С.Д.С., ЕГН **********,***, сумата от 410 лв. (четиристотин и десет лева) направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 21.1.2015г.
59 Административно дело No 232/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГРИВАС БЪЛГАРИЯ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1426, прието от Общински съвет Сливен на заседанието му, проведено на 27.08.2014 г., с което е одобрено изменение на Подробния устройствен план на кв. 719 и кв. 720, парк „Юнак”, гр. Сливен, като отпадат кв. 719 и кв. 720 и се образува нов квартал 719 в парк „Юнак” с УПИ І – „За дендрологичен парк и зоокът” и УПИ ІІ-92 „За парк” и в кв. 652, кв. „Младост”, гр. Сливен се образува нов УПИ ХХVІІІ – „За обществено обслужване” В ЧАСТТА му досежно УПИ № ІІ-92 по плана на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на РБългария в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните .
В законна сила от 29.4.2015г.
60 Административно дело No 234/2014 Други административни дела Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.3.2015г.
Решение № 39/24.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. с ЕГН **********, УРН 439655 против Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/5057 от 13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие", като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.П.Г. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, разноски по делото общо в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.6.2015
Административно дело № 6068/2015
С Определение № 7015/12.06.2015 г. по адм.д.№ 6068/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /с характер на частна жалба/ на Г.П.Г., подадена чрез пълномощника адв.Г.М., против решение №39/24.03.2014г. по адм. дело №234/2014г. на Административен съд Сливен, в частта му за разноските. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №6068/2015г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото на Административен съд Сливен, който да разгледа жалбата на Г.П.Г. като искане по чл.248, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК да бъде изменено решение №39/24.03.2014г. по адм. дело №234/2014г. на Административен съд Сливен, в частта за разноските.
В законна сила от 29.8.2015г.
61 Административно дело No 236/2014 Други административни дела ЗЛАТНО РУНО 08 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена „Златно руно-08” ООД гр.Сливен, ул.”Байкал” № 3, ЕИК 202066218 против Уведомително писмо изх.№ 02-200-2600/3058 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директора на Държавен фонд “Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.2.2015
Административно дело № 1198/2015
С Определение № 1554/12.02.2015 г. по адм.д.№ 1198/2015 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 352/13.10.2014 г. на Административен съд Сливен по адм.д. № 236/2014 г. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 146/10.12.2014 г. на Административен съд Сливен по адм.д. № 236/2014 г.
В законна сила от 12.2.2015г.
62 Административно дело No 240/2014 Други административни дела Д.И.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. с Изх. № 02-200-6500/5245 от 14.08.2014 г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, В ЧАСТТА, в която са констатирани наддекларирани площи по СЕПП и по НР1 и е отказано финансово подпомагане в размер на 19855,79 лева по СЕПП, и в размер на 5081,66 лева по НР1. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, за ново произнасяне по подаденото от Д.И.Х. заявление за подпомагане с УИН: 20/210513/85954 за кампания 2013 г. В ЧАСТТА за декларираните площи по СЕПП и по НР1, в едномесечен срок от влизане на решението в сила, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София, да заплати на Д.И.Х. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.11.2015
Административно дело № 10809/2015
С Решение № 12174/17.11.2015 г. по адм. дело № 10809/2015 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение ОТМЕНЯ решение № 100 от 10.06.2015 г., постановено по адм. д. № 240/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Х. срещу отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" за изплащане на субсидия по схемите и мерките за директни плащания на площ, обективиран в Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/5245 от 14.08.2014 г. ОСЪЖДА Д.И.Х. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 300 лв. /триста лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото.
В законна сила от 17.11.2015г.
63 Административно дело No 249/2014 Дела по ДОПК и ЗМ РЕТРАНС ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.2.2015г.
Решение № 3/05.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000279 от 12.11.2013 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за деклариран с Декларация Вх. № 1871/30.06.2010 г. недвижим имот, находящ се в с. Кортен, община Нова Загора, пл. № 172004, е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за периода от 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в размер на 9877.93 лева, от които: главница – 9679.87 лева и лихва към 12.11.2013 г. – 198.06 лева. ВРЪЩА преписката на органа по приходите при Община Нова Загора за ново произнасяне относно дължимия размер на такса битови отпадъци за периода от 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. за недвижим имот, находящ се в с. Кортен, община Нова Загора, пл. № 172004, деклариран с Декларация Вх. № 1871/30.06.2010 г. при съобразяване с мотивите в настоящото съдебно решение по тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РЕТРАНС“ ЕООД в несъстоятелност, ЕИК 131101639, със седалище и адрес на управление Община Своге, с. Владо Тричков, ул. “37-ма” № 6, представлявано от К.П.И. – синдик, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000279/12.11.2013 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, с който е установен размера на задълженията за данък върху недвижими имоти за периода 01.01.2013-31.12.2013 г. за недвижим имот, находящ се в с. Кортен, Община Нова Загора, пл. № 172004, потвърден с Решение № 6/19.09.2014 г. на Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
64 Административно дело No 250/2014 Други административни дела ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 11/09.02.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ-1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А. Петков А. против Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с изх. № 29-04-26/16.09.2014 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл.76а от ЗЗО оспорващият е поканен в 14 дневен срок от получаване на поканата доброволно да възстанови неправомерно получена сума в размер на 7 886,52 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ДКЦ-1-Сливен“ ЕООД гр.Сливен, с управител д-р А. Петков А., седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Христо Ботев“ № 2А, ЕИК 119502758 да заплати на РЗОК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2015
Административно дело № 4056/2015
С Решение № 13073 от 03.12.2015 г. по адм.д.№ 4056/2015 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11 от 9.02.2015 г. по адм. дело № 250/2014 г. по описа на Административен съд – гр. Сливен. ОСЪЖДА "Диагностично-консултативен център 1 – Сливен" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, да заплати на Районната здравноосигурителна каса – гр. Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Цар Самуил" № 1, сумата 500 лв. разноски за касационна инстанция, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 3.12.2015г.
65 Административно дело No 256/2014 Други административни дела П.В.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.4.2015г.
Решение № 58/02.04.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на П.В.Д. *** уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500/3761 от 13.08.2014 год. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което по отношение на оспорващия е отказано финансиране на земеделския производител по СЕПП в размер на 9031,20 лева, по НР 1 в размер на 6849, 60 лева, като са оторизирани суми по НР 2 в размер на 302,56 лева и по СНДП в размер на 107,50 лева ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на П.В.Д. *** ЕГН ********** сумата от 700 (седемстотин) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 26.11.2015
Административно дело № 6497/2015
С Решение № 12728/26.11.2015 г. по адм. дело № 6497/2015 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение ОБЕЗСИЛВА решение № 58 от 02.04.2015 г., постановено по адм. д. № 256/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен в частта с която е отменено Уведомително писмо с изх. № 02-200-6500/3761 от 13.08.2014 год., в частта с която е оторизирана сумата от 107,50 лева по схемата за национални доплащания на площ /СНДП/ и 302,56 лева по мярката плащания за земеделски стопани за райони с ограничения различни от планинските райони /НР2/. ОТМЕНЯ решение № 58 от 02.04.2015 г., постановено по адм. д. № 256/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.Д. срещу отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" за изплащане на субсидия по схемите и мерките за директни плащания на площ, обективиран в Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/3761 от 13.08.2014 год. ОСЪЖДА П.В.Д. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 300 лв. /триста лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото. Решението е окончателно.
В законна сила от 26.11.2015г.
66 Административно дело No 258/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ДАРИ М 2008 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.1.2015г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000397 от 31.07.2014 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за деклариран с Декларация Вх. № 119/28.10.2011 г. недвижим имот, находящ се в с. Съдиево, община Нова Загора, кв 3, УПИ VІІ, представляващ земя – 2350 кв.м. и производствен обект със застроена площ 545,40 кв.м., е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. в размер на 430,28 лева, от които: главница - 426,60 лева и лихва към 31.07.2014 г. - 3,68 лева. ВРЪЩА преписката на органа по приходите при Община Нова Загора за ново произнасяне относно дължимия размер на такса битови отпадъци за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. за недвижим имот, находящ се в с. Съдиево, община Нова Загора, кв 3, УПИ VІІ, представляващ земя – 2350 кв.м. и производствен обект със застроена площ 545,40 кв.м., при съобразяване с мотивите в настоящото съдебно решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Дари-М 2008” ООД, с ЕИК: 201625875, със седалище и адрес на управление: с. Съдиево, община Нова Загора, Мелницата, представлявано от управителя Х.С.Б., сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.2.2015г.
67 Административно дело No 259/2014 Дела по ДОПК и ЗМ РЕТРАНС ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.2.2015г.
Решение № 10/12.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000372/21.07.2014 год., издаден от служител в Отдел „Местни данъци и такси“ при община Нова Загора, в частта относно определената такса битови отпадъци, по отношение на „Ретранс“ ЕООД в несъстоятелност, ЕИК 131101639, със седалище и адрес на управление Община Своге, с. Владо Тричков, ул. “37-ма” № 6, представлявано от К.П.И. – синдик, за имота по декларация вх. № 1871/30.06.2010 г. за 2014 година, в частта за главницата за разликата от 3871,95 лв. до 4839,93 лв, представляваща задължението за таксата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и в частта за лихвата за разликата от 22,65 лв. до 28,32 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ретранс “ ЕООД в несъстоятелност, ЕИК 131101639, със седалище и адрес на управление Община Своге, с. Владо Тричков, ул. “37-ма” № 6, представлявано от К.П.И. – синдик, против останалата част на Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000372/21.07.2014 год., издаден от служител в Отдел „Местни данъци и такси“ при община Нова Загора. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 10.3.2015г.
68 Административно дело No 262/2014 Други административни дела АТРОН ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.1.2015г.
Решение № 2/29.01.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АТРОН“ ЕООД, гр. Сливен, ул.”Байкал” № 1, ЕИК 119039502, представлявано от Х. Иванов А., против Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/3201 от 12.08.2014 г. на Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие". ОСЪЖДА „АТРОН“ ЕООД, гр. Сливен, ул.”Байкал” № 1, ЕИК 119039502, представлявано от Х. Иванов А., да заплати на Държавен фонд „Земеделие". сумата от 500,00 лв. (петстотин лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 27.2.2015г.
69 Административно дело No 267/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.3.2015г.
Решение № 26/12.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1760/26.09.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а, ал. 3, във вр. чл.57 а ал. 1, т.1 предложение първо и т.2, предложение първо от ЗУТ, е наредено на ЕТ “Леон комерс - В.И.“***, да премахне преместваем обект – „Временен преместваем обект - сенници от поликарбон за покритие на лятна търговска площ и бар-плот“, находящ се на централна пешеходна зона, пл.“Ал.Стамболийски“ № 1, с площ от 40 кв.м., представляващ метална конструкция в три модула, покрита със сенници от поликарбон и затворена с алуминиева дограма и е определен 14 дневен срок от влизане в сила на заповедта за доброволно премахване, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на В.И.Г. ***, „Цар. Освободител“ 7-Б-6, представляващ ЕТ „Леон комерс - В.И.“*** съдебно деловодни разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.
В законна сила от 12.3.2015г.
70 Административно дело No 268/2014 Други административни дела КРОНОС ФАРМ ЕООД СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Кронос фарм” ЕООД с ЕИК: 119616548, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Нова индустриална зона”, ул. „Банско шосе”, база Кронос, представлявано от управителя А.А.А., подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. за кампания 2013 г. с Изх. № 02-200-2600/8343 от 24.09.2014 г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.6.2015
Административно дело № 4550/2015
С Решение № 7209/16.06.2015 г. по адм.д.№ 4550/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13/05.02.2015 г. постановено по адм.д.268/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 16.6.2015г.
71 Административно дело No 271/2014 Други административни дела К.И.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от К.И.К. Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г. за кампания 2013 г. изх. № 02 – 200 – 6500/8349, издадено на 24.09.2014 г. от Изпълнителния директор на Държане фонд „Земеделие”, с което органът е отказал на земеделския производител финансово подпомагане, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане декларирани парцели с идентификатори 30898-238-3-2, 30898-121-1-1, 23337-661-1-10 и 30898-32-2-1, с приета за недопустима площ от 4.17 ха и оторизирана сума, намалена от 4 445,89 /четири хиляди четиристотин четиридесет и пет 0,89/ лв. на 0,00/нула/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на административния орган ДФ „Земеделие” гр. София, за извършване на повторна преценка на обстоятелствата по финансовото подпомагане на земеделския производител К.И.К., УРН 187690, при съобразяване с мотивите в настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, гр. София да заплати на К.И.К. ***, ЕГН ********** разноски в общ размер 610,00 /шестстотин и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2015
Административно дело № 3808/2015
С Решение № 14069/21.12.2015 г. по адм. дело № 3808/2015 г. по описа на ВАС, Трето отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/09.02.2015 г. по адм.дело № 271/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Решението е окончателно.
В законна сила от 21.12.2015г.
72 Административно дело No 272/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСПРЕС 2Д ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 32-64232 от 19.06.2014 год. на Началника на Митница - Бургас, с което на основание чл. 201, параграф 1, буква „А" от регламент ЕО/ 2913/92 на Съвета е определен нов размер на митническото задължение на дължимите държавни вземания по ЕАД № 12ВG001009Н0012963/20120926 по отношение на „Експрес-2Д” ЕООД, ЕИК: 119628739, гр. Сливен 8800, ул. „Ген.Драгомиров", № 9- Б - 4, като е определено за доплащане мито в размер на 1 362,38 лв., и ДДС в размер на 272,49 лв., или общо 1634,87 лв., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Митница Бургас, да заплати на „Експрес-2Д” ЕООД, ЕИК: 119628739 гр. Сливен 8800, ул. „Ген.Драгомиров", № 9- Б - 4, направените по делото разноски в размер на 874 (осемстотин седемдесет и четири) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2015
Административно дело № 7268/2015
С Решение № 13867 от 17.12.2015 г. по адм.д.№ 7268/2015 г. по описа на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 30.03.2015 г., постановено по адм.д. № 272/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на Експрес 2Д ЕООД Сливен разноските за касационната инстанция в размер на 500 лв. за адвокат.
В законна сила от 17.12.2015г.
73 Административно дело No 275/2014 Други административни дела М.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.11.2014г.
Решение №144/24.11.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от М.Х. *** срещу заповед № 12823/09.10.2014 год. издадена от директора на дирекция „Социално подпомагане” гр.Сливен, с която на М.Х.Х. е отказано отпускането на еднократна помощ за отглеждане на дете до 1 год. от майка студентка редовна форма на обучение като НЕОСНОВАТЕЛНА Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2015
Административно дело № 470/2015
С Решение № 5690/19.05.2015 г. по адм. дело № 470/2015 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 144/24.11.2014 г. по адм. дело № 275/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 19.5.2015г.
74 Административно дело No 278/2014 Други административни дела Б.Д.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.4.2015г.
Решение № 67/29.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.С., ЕГН **********,***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500/3464/12.08.2014 год. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие.
В законна сила от 3.6.2015г.
75 Административно дело No 279/2014 Други административни дела Х.К.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 8.12.2014г.
Определение от 08.12.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.Х. *** срещу отказ на Община Сливен обективиран в писмо изх.№ 9400-19133(1) от 13.10.2014 год. да изкупи съществуващите пътища собственост на длъжника „Геостройкомплект“ ЕООД гр.Хасково в селищно образувание „Изгрев“, местн. „Ортасинур“ в землището на гр.Сливен попадащи в границите на новообразуван имот № 286.192, като НЕДОПУСТИМА ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.1.2015
Административно дело № 350/2015
С определение № 492/16.01.2015 г. по адм.д.№ 350/2015 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 424 от 08.12.2014 г. постановено по адм.д.№ 279/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 1.6.2015
Административно дело № 2351/2015
С Решение № 6278 от 01.06.2015 г. на ВАС, Петчленен състав - І колегия - ОТХВЪРЛЯ искане на Х.К.Х. *** за отмяна на влязло в сила Определение № 492 от 16.01.2015 г. постановено по адм. дело № 350/2015 г. по описа на Върховен административен съд, трето отделение.
В законна сила от 16.1.2015г.
76 Административно дело No 282/2014 Други административни дела П.М.П. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.3.2015г.
Решение № 34/05.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.М.П., ЕГН********** *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500/2647 от 12.08.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. ОСЪЖДА П.М.П., ЕГН********** ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 500,00 лв. (петстотин лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2015
Административно дело № 5712/2015
С Решение № 7594 от 23.06.2015 г. по адм.д.№ 5712/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 05.03.2015 г. на Административен съд - Сливен, по адм.дело № 282/2014 г. ОСТАВЯ без уважение искането на Държавен фонд "Земеделие" за присъждане на разноски.
В законна сила от 23.6.2015г.
77 Административно дело No 283/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСПРЕС 2Д ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 32-64224 от 19.06.2014 год. на Началника на Митница - Бургас, с което на основание чл. 201, параграф 1, буква „А" от регламент ЕО/ 2913/92 на Съвета е определен нов размер на митническото задължение на дължимите държавни вземания по ЕАД № 12ВG001009Н0012640/20120921 по отношение на „Експрес-2Д” ЕООД, ЕИК: 119628739, гр. Сливен 8800, ул. „Ген.Драгомиров", № 9- Б - 4, като е определено за доплащане мито в размер на 974,82 лв., и ДДС в размер на 194,98 лв., или общо 1169,79 лв.. ОСЪЖДА Митница Бургас, да заплати на „Експрес-2Д” ЕООД, ЕИК: 119628739, гр. Сливен 8800, ул. „Ген.Драгомиров", № 9- Б - 4, направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2015
Административно дело № 5609/2015
С РЕШЕНИЕ № 12961/02.12.2015 г. по адм. дело № 5609/2015 г. на ВАС, Второ отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 27 февруари 2015 година, постановено по адм. дело № 283/2014 година по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на „Експрес 2Д” ЕООД, гр. Сливен направените по делото разноски за тази инстанция в размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.12.2015г.
78 Административно дело No 288/2014 Дела по КСО Г.Б.Д. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.Д. *** срещу Решение № Р-Ж-П-19/16.10.2014 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Г.Б.Д. против Разпореждане № МП-12222#1 от 27.08.2014 г., издадено от ръководителя на „Пенсионно осигуряване”, с което са отменени разпореждане № 0103896 от 19.12.1997 г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 2 ал. 1 от ЗП /отм./ и всички последващи разпореждания и оспорващата е задължена да възстанови надвзетата пенсия, заедно с лихвата по чл. 113 от КСО, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Б.Д., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Директора на ТП на НОИ - Сливен разноски в общ размер 400,00 /четиристотин/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2015
Административно дело № 12124/2015
С Решение №13853 от 17.12.2015 г. по адм.д.№ 12124/2015 г. по описа на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126 от 12.08.2015 г. на Административен съд Сливен, постановено по адм. дело № 288 по описа за 2014 г.
В законна сила от 17.12.2015г.
79 Административно дело No 290/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.К.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 9/09.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ЧР-Сл-12/30.10.2014 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, с която на основание чл.107, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение с Г.К.Д., ЕГН **********, на длъжността: “директор” на Областно пътно управление гр.Сливен при Агенция „Пътна инфраструктура”. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура” да заплати на Г.К.Д., ЕГН **********,***, направени по делото разноски в размер на 500 лв. (петстотин лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 15.4.2015
Административно дело № 4210/2015
С Определение № 4142/15.04.2015 г. по адм.д.№ 4210/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" против решение № 9/09.02.2015 г. по адм. дело №290/2014 г. на Административен съд - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4210/2015 г. по описа на Върховен административен съд, пето отделение. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7422 от 19.06.2015 г. по адм.дело № 6319/2015 г. на ВАС, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ ІІ-колегия, ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 4142/15.04.2015 г. по адм.дело № 4210/2015 г. по описа на ВАС.
В законна сила от 19.6.2015г.
80 Административно дело No 293/2014 Други административни дела Ф.А. НАЧАЛНИК НА ТЗ МИГРАЦИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.2.2015г.
Решение № 22/27.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед с рег. № 17172 от 05.11.2014 г., издадена от Началник ТЗ “Миграция“ гр. Сливен, с която на Ф.А., гражданин на Република Турция, е наложена ПАМ по чл.39а, т.1 от ЗЧРБ „Отнемане на правото на продължително пребиваване в Република България“, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Териториално звено „Миграция“ Сливен към Министерство на вътрешните работи да заплати в полза на Ф.А., гражданин на Турция, роден на ***г., адрес: ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляващи съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 27.3.2015г.
81 Административно дело No 294/2014 Други административни дела М.М.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.2.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0804-001202 от 16.11.2014 г., издадена от Началника на Група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на М.М.А. с ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 2, б. „и” от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение на МПС Рег. № СН4331ВН за срок от 30 дни. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на М.М.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.7.2015
Административно дело № 5081/2015
С Определение № 9086/28.07.2015 г. по адм. дело № 5081/2015 г. по описа на ВАС, Седмо отделение ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Сливен, главен инспектор Тодор Тодоров, срещу решение № 24 от 24.02.2015 г. по адм. дело № 294/2014 г. на Административен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 5081/2015 г. по описа на Върховния административен съд, Седмо отделение.
В законна сила от 15.8.2015г.
82 Административно дело No 295/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ Т.9.Т.М.С. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.2.2015г.
Определение № 14/06.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 22.01.2015 г. по адм. дело № 295 / 2014 г. по описа на Административен съд- Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Тимшел-92-Т. М.” с ЕИК:119026654, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. 15, подадена против Заповед № ДК-10-ЮИР-39 от 24.07.2014 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е отменен отказът на Главния архитект на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-5438/1/ от 07.04.2014 г., да издаде Разрешение за строеж за „Бистро” в УПИ ІІІ, кв. 575 по плана на жк „Българка”, гр. Сливен, по подадено заявление с Вх. № 9400-5438 от 19.03.2014 г. от М.К.К.. ОСЪЖДА ЕТ „Тимшел-92-Т. М.” с ЕИК:119026654 със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. 15, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева. ОСЪЖДА ЕТ „Тимшел-92-Т. М.” с ЕИК:119026654 със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, жк „Дружба” бл. 11, вх. Б, ет. 5, ап. 15, да заплати на М.К.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, разноски по делото в размер на 200 /двеста/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 295 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.3.2015
Административно дело № 3477/2015
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 14/06.02.2015 г., постановено по адм.д.№ 295/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА Тодор Иванов Мачев, едноличен търговец с търговска фирма ЕТ "ТИМШЕЛ-92-Т. М.", да ЗАПЛАТИ на М.К.К. *** разноски за настоящата инстанция в размер на 600 лв., заплатено адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 25.3.2015г.
83 Административно дело No 296/2014 Искове за обезщетение Г.К.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.9.2015г.
Решение № 137/23.09.2015 г. - ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония” № 3, представлявана от Председател на Управителен съвет да заплати на Г.К.Д. *** сумата от 7 350,00 /седем хиляди триста и петдесет/ лева, представляващи обезщетение по чл. 104 ал. 1 от ЗДСл, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.11.2014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония” № 3, представлявана от Председател на Управителен съвет да заплати на Г.К.Д. *** сумата от 950,00 /деветстотин и петдесет/ лева, представляващи направените по делото разноски.
В законна сила от 17.10.2015г.
84 Административно дело No 298/2014 Други административни дела Й.И.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.4.2015г.
Решение № 61/24.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалба на Й.И.С. с ЕГН **********, против Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 02-200-6500/50 от 24.10.2014 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.И.С. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис III” № 136, разноски по делото в общо в размер на 300 /триста/ лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 27.5.2015г.
85 Административно дело No 301/2014 Други административни дела К.С.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 21.1.2015г.
Определение от 21.01.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Б., с адрес ***, подадена чрез адв. С.С. *** против Заповед № 13801/10.10.2014 г. на Директор на Дирекция „СП“ – Сливен, с която й е отказано отпускането на еднократна месечна помощ за детето Ален Наилов Байрактаров под формата на социална инвестиция. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 3.2.2015г.
86 Административно дело No 302/2014 Други административни дела Г.И.Х. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Х. с адрес: ***, Сливенски минерални бани № 51, подадена против Мълчалив отказ на Председателя на Общински съвет – Сливен по Заявление за достъп до обществена информация Вх. № 30-00-1098 от 23.09.2014 г. по описа на Общински съвет – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 302 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.1.2015г.
87 Административно дело No 304/2014 Дела по ДОПК и ЗМ АГРО ПОА ИНВЕСТ АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.1.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Агро Поа Инвест” АД гр.Сливен, ул.”Стефан Караджа” № 5, ЕИК 119066766, против Ревизионен акт № 14001/19.08.2014 г. на орган по приходите при Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 304/2014 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 20.2.2015
Административно дело № 1963/2015
С Определение № 1901 от 20.02.2015 г. по адм.д.№ 1963/2015 г. по описа на ВАС, Седмо отделение - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1963/2015 г. по описа на Върховен административен съд, седмо отделение. ИЗПРАЩА делото на Административен съд - Сливен за произнасяне по искането по чл.161 ал.1 от АПК за възстановяване на срока за обжалване.
В законна сила от 9.6.2015г.
88 Административно дело No 305/2014 Други административни дела Е.К.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.2.2015г.
Решение № 21/18.02.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Г. *** срещу Експертно решение № 0398/ зас. № 135 от 01.12.2014 г. на Националната експертна лекарска комисия, Специализиран състав по очни болести, В ЧАСТТА МУ относно приетата дата на инвалидизиране, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила от 13.3.2015г.
89 Административно дело No 308/2014 Други административни дела В.И.В. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.12.2014г.
Определение от 22.12.2014 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В., с адрес ***, против Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/3461 от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 308/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 19.1.2015г.
90 Административно дело No 309/2014 Други административни дела С.Б.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.А., гражданин на Т. срещу Решение № УП – 5/02.10.2013 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 70 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 13 ал. 1 т. т. 1 и 2 от ЗУБ е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 20.2.2015г.
91 Административно дело (К) No 313/2014 Касационни производства Р.И.В. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 170/02.10.2013 г. на Районен съд гр. Несебър, постановено по гр.д. № 1154/2012 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.4.2015г.
92 Административно дело No 1/2015 Други административни дела МАВЛОВ ФАРМ ЕООД СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мавлов фарм” ЕООД с ЕИК: 202560056, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „С.Н.”, бл. 10-Е-2, представлявано от управителя С.П.П., подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи” за кампания 2013 г. с Изх. № 02-200-2600/9496 от 27.11.2014 г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. ОСЪЖДА „Мавлов фарм” ЕООД с ЕИК: 202560056, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „С.Н.”, бл. 10, вх. Е, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя С.П.П., да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – София, сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.6.2015г.
93 Административно дело No 2/2015 Дела по ЗОС Й.И.Ж. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.5.2015г.
Решение № 85/14.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Ж. срещу Заповед № РД-15-2320/12.12.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС е наредено да се изземе общински недвижим имот с идентификатор 67338.590.67.1 по кадастралната карта на гр.Сливен, находящ се в УПИ XII-67, кв.2 по плана на кв.""Дебелата кория"", на гр.Сливен, като се премахнат поставените: ограда от телена мрежа на бетонови колове, разположена северно от жилищната сграда с административен адрес ул.’’Съединение’’ №7 и още една телена ограда на бетонови колове зад входната външна врата на имота, който терен се държи без правно основание от Й.И.Ж., живуща *** и е определен 14-дневен срок за доброволното освобождаване на общинския имот, считано от датата на връчване на заповедта. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2015г.
94 Административно дело No 3/2015 Други административни дела П.П.П. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.1.2015г.
Определение от 20.01.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.П. ***, срещу Решение № 1320/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е приета План – сметка за определяне разходите по видове дейности и населени места в дейност „Чистота“ в община Нова Загора за 2015 г., съгласно Приложение № 1. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 3/2015 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.3.2015
Административно дело № 2992/2015
С Определение № 3288/25.03.2015 г. по адм.д.№ 2992/2015 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 27/20.01.2015 г. по адм.д.№ 3/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 25.3.2015г.
95 Административно дело No 4/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.3.2015г.
Определение № 25/12.03.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД-11-16-001/06.01.2015 год. на Областен управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 1576/16.12.2014 год. на Общински съвет гр. Сливен, с което не е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор № 67338.301.91 в м. „Кешлика", в землището на гр. Сливен, като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 4/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на касационно обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 26.3.2015г.
96 Административно дело No 6/2015 Други административни дела РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СЛИВЕН НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.5.2015г.
Решение № 92 / 25.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Регионален исторически музей гр. Сливен, бул.“Цар Освободител“ № 18, ЕИК 00582910, против Експертно решение № 0795/01.12.2014 год. на НЕЛК - София - Специализиран състав по хирургични болести. ОСЪЖДА Регионален исторически музей гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ № 18, ЕИК 00582910, да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр.София сумата от 300,00 лв. (триста лева) разноски по делото. ОСЪЖДА Регионален исторически музей гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ № 18, ЕИК 00582910, да заплати на М.Б.З., ЕГН *********,***, сумата от 300,00 лв. (триста лева) разноски по делото.
В законна сила от 13.6.2015г.
97 Административно дело No 7/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.П.Н. ИСМАИЛ ХРЮСТЕМОВ АХМЕДОВ-СТ.ПОЛИЦАЙ ПРИ ГООР РУ МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.4.2015г.
Решение № 60/20.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Н. ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице рег. № 692а от 20.12.2014 год. издадена от Исмаил Хрюстемов Ахмедов – ст. полицай при ГООР при РУ на ОДМВР гр. Сливен, с която е разпоредено задържането на оспорващия за срок до 24 часа в помещение за временно задържане „ПЗЛ“ при РУ на ОДМВР гр.Сливен на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Разпореждане от 26.6.2015
Преписка № 9655/2015
С разпореждане от 26.06.2015 г. по преписка с вх.№ 9655/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба с вх.№ 9655/2015 г. по описа на ВАС, подадена от И.П.Н..
В законна сила от 12.10.2015г.
98 Административно дело No 8/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Х.К.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.1.2015г.
Определение от 21.01.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.Х., ЕГН **********,*** срещу неоснователно бездействие на Община Сливен да изпълни свое задължение по преобразуване на собствеността върху частни улици в публична общинска собственост чрез покупка, произтичащо пряко от нормативен акт, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 8/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.3.2015
Административно дело № 1833/2015
С Определение № 2367/05.03.2015 г. по адм.д.№ 1833/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 33 от 21.01.2015 г., постановено по адм.дело № 8/2015 г. по описа на Адинистративен съд - Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Определение от 20.7.2015
Административно дело № 4487/2015
С Определение № 8857/20.07.2015 г. по адм. дело № 4487/2015 г. на ВАС, Петчленен състав - І колегия, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на Х.К.Х. за отмяна на основание чл. 239, т. 1 АПК на влязлото в сила определение № 2367 от 5.03.2015 г. по адм. дело № 1833/2015 г. по описа на Върховния административен съд, с което е оставено в сила определение № 33 от 21.01.2015 г. по адм. дело № 8/2015 г. по описа на Административния съд - Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 5.3.2015г.
99 Административно дело No 12/2015 Дела по ДОПК и ЗМ РЕТРАНС ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.4.2015г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000436 от 04.11.2014 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за деклариран с Декларация Вх. № 1871 / 30.06.2010 г. недвижим имот, находящ се в с. Кортен, община Нова Загора, пл. № 172004, е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. в размер на 4843,98 лева, от които: главница – 4839,94 лева и лихва към 04.11.2014 г. – 4,04 лева. ВРЪЩА преписката на органа по приходите при Община Нова Загора за ново произнасяне относно дължимия размер на такса битови отпадъци за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. за недвижим имот, находящ се в с. Кортен, община Нова Загора, пл. № 172004, деклариран с Декларация Вх. № 1871/ 30.06.2010 г., при съобразяване с мотивите в настоящото съдебно решение по тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ретранс” ЕООД – в несъстоятелност, с ЕИК: 131101639, със седалище и адрес на управление: с. Владо Тричков, община Своге, ул. „37-ма” № 6, представлявано от К.П.И. – синдик, подадена против Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000436 от 04.11.2014 г., издаден от старши инспектор в Отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която за деклариран с Декларация Вх. № 1871/ 30.06.2010 г. недвижим имот, находящ се в с. Кортен, община Нова Загора, пл. № 172004, е установен размер на задълженията за данък върху недвижимите имоти за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. в размер на 1291,73 лева, от които: главница - 1290,65 лева и лихва към 04.11.2014 г. - 1,08 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.4.2015г.
100 Административно дело No 14/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Т. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.4.2015г.
Определение от 14.04.2015 г. - Оставя без разглеждане жалбата на С.Б.Т. *** срещу Мълчалив отказ на Директора на СГКК гр. Сливен да издаде заповед за изменение на кадастралната карта на гр. Твърдица по Заявление вх. № 01-293-951/27.11.2014 г. от С.Т.. Прекратява производството по административно дело № 14/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 23.4.2015г.
101 Административно дело No 16/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.3.2015г.
Решение № 46/25.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1590 на Общински съвет Сливен, прието с протокол № 56 на заседание от 16.12.2014 год. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет – Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 17.4.2015г.
102 Административно дело No 17/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.3.2015г.
Решение № 35/19.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 003 от 19.01.2015 срещу Решение № 1333/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е прието:1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000171 с площ 10,983 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 3 287,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000171 с площ 10,983 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 14.4.2015г.
103 Административно дело No 18/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2015г.
Решение № 47/21.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 018 от 19.01.2015 срещу Решение № 1334/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, прието по т. шестнадесета от Протокол № 49 от проведено на 18.12.2014 г. заседание, с което е прието: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост , представляващ ПИ № 000197 с площ 19, 418 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 890,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000197 с площ 19,418 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
В законна сила от 14.4.2015г.
104 Административно дело No 19/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.3.2015г.
Решение № 36/19.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 017 от 19.01.2015 срещу Решение № 1335/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е прието:1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000228 с площ 2,955 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 950,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000228 с площ 2,955 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 14.4.2015г.
105 Административно дело No 20/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-020 от 19.01.2015 г., издадена от Областния управител на Област Сливен, срещу Решение № 1336 на Общински съвет – Нова Загора, прието с Протокол № 49 от заседание, проведено на 18.12.2014 г., с което: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000238 с площ 7,256 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 300 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000238 с площ 7,256 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; и 3. Общински съвет – Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет – Нова Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.4.2015г.
106 Административно дело No 21/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.4.2015г.
Решение № 53/06.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16 –021 от 19.01.2015 год. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 1337 от 18.12.2014 год. на Общински съвет гр. Нова Загора като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС на Р България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.4.2015г.
107 Административно дело No 22/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.3.2015г.
Решение № 28/16.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16 –022 от 19.01.2015 год. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспореноРешение № 1338 на Общински съвет гр. Нова Загора, прието на заседанието му проведено на 18.12.2014 год., съгласно което Общински съвет гр. Нова Загорае разрешил да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ПИ № 000272 с площ 1, 508 дка и НТП „дере“ в с.Крива круша, одобрил е първоначална цена в размер на 430 лева и е възложил на кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да ЗАПЛАТИ на Общински съвет Нова Загораразноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 3.4.2015г.
108 Административно дело No 23/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 023 от 19.01.2015 срещу Решение № 1339/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е прието:1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000278 с площ 1,550 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 470,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000278 с площ 1,550 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.4.2015г.
109 Административно дело No 24/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-024 от 19.01.2015 г., издадена от Областния управител на Област Сливен, срещу Решение № 1340 на Общински съвет – Нова Загора, прието с Протокол № 49 от заседание, проведено на 18.12.2014 г., с което: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000279 с площ 0,913 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 273 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000279 с площ 0,913 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; и 3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет – Нова Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.4.2015г.
110 Административно дело No 25/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2015г.
Решение № 48/21.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 016 от 19.01.2015 срещу Решение № 1341/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, прието по т. двадесет и трета от Протокол № 49 от проведено на 18.12.2014 г. заседание, с което е прието: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост , представляващ ПИ № 000280 с площ 1, 499 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 430,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000280 с площ 1,499 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
В законна сила от 14.4.2015г.
111 Административно дело No 26/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.3.2015г.
Решение № 37/19.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 005 от 19.01.2015 срещу Решение № 1342/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е прието:1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000282 с площ 3,972 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1110,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000282 с площ 3,972 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 14.4.2015г.
112 Административно дело No 27/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.5.2015г.
Решение № 89/12.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16–006 от 19.01.2015 г. срещу Решение № 1343/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, прието по т. двадесет и пета от Протокол № 49 от проведено на 18.12.2014 г. заседание, с което е прието: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост , представляващ ПИ № 000286 с площ 17,087 дка и НТП „дере, овраг, яма”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5165,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000286 с площ 17,087 дка и НТП „дере, овраг, яма”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областна администрация на област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 588,25 лв. (петстотин осемдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки).
В законна сила от 2.6.2015г.
113 Административно дело No 28/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.4.2015г.
Решение № 54/06.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16 –004 от 19.01.2015 год. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 1344 от 18.12.2014 год. на Общински съвет гр. Нова Загора като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила от 30.4.2015г.
114 Административно дело No 29/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.3.2015г.
Решение № 49/21.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 007 от 19.01.2015 срещу Решение № 1345/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, прието по т. двадесет и седма от Протокол № 49 от проведено на 18.12.2014 г. заседание, с което е прието: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост , представляващ ПИ № 000295 с площ 2, 518 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 800,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000295 с площ 2,518 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
В законна сила от 14.4.2015г.
115 Административно дело No 30/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 008 от 19.01.2015 срещу Решение № 1346/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е прието:1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000303 с площ 0,872 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 260,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000303 с площ 0,872 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.4.2015г.
116 Административно дело No 31/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.3.2015г.
Решение № 29/16.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16 –009 от 19.01.2015 год. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 1347 на Общински съвет гр. Нова Загора, прието на заседанието му проведено на 18.12.2014 год., съгласно което Общински съвет гр. Нова Загора е разрешил да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ПИ № 000315 с площ 3, 428 дка и НТП „дере“ в с.Крива круша, одобрил е първоначална цена в размер на 1100 лева и е възложил на кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да ЗАПЛАТИ на Общински съвет Нова Загора разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 3.4.2015г.
117 Административно дело No 32/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.5.2015г.
Решение № 90 / 12.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16–010 от 19.01.2015 г. срещу Решение № 1348/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, прието по т. тридесета от Протокол № 49 от проведено на 18.12.2014 г. заседание, с което е прието: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост , представляващ ПИ № 000328 с площ 13,644 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4125,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000328 с площ 13,644 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областна администрация на област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 518,75 лв. (петстотин и осемнадесет лева и седемдесет и пет стотинки).
В законна сила от 2.6.2015г.
118 Административно дело No 33/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.3.2015г.
Решение № 38/19.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 019 от 19.01.2015 срещу Решение № 1349/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е прието:1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000333 с площ 6,228 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 130,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000333 с площ 6,228 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300,00 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 14.4.2015г.
119 Административно дело No 34/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-011 от 19.01.2015 г., издадена от Областния управител на Област Сливен, срещу Решение № 1350 на Общински съвет – Нова Загора, прието с Протокол № 49 от заседание, проведено на 18.12.2014 г., с което: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000341 с площ 6,407 дка и НТП „дере, овраг, яма”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет– Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 2 200 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000341 с площ 6,407 дка и НТП „дере, овраг, яма”, с. Крива круша; и 3. Общински съвет – Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет – Нова Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.4.2015г.
120 Административно дело No 35/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-013 от 19.01.2015 г., издадена от Областния управител на Област Сливен, срещу Решение № 1351 на Общински съвет – Нова Загора, прието с Протокол № 49 от заседание, проведено на 18.12.2014 г., с което: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000343 с площ 1,668 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 540 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000343 с площ 1,668 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; и 3. Общински съвет – Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет – Нова Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.4.2015г.
121 Административно дело No 36/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.4.2015г.
Решение № 55/06.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16 –015 от 19.01.2015 год. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 1352 от 18.12.2014 год. на Общински съвет гр. Нова Загора като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.4.2015г.
122 Административно дело No 37/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.3.2015г.
Решение № 30/16.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16 –014 от 19.01.2015 год. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 1353 на Общински съвет гр. Нова Загора, прието на заседанието му проведено на 18.12.2014 год., съгласно което Общински съвет гр. Нова Загора е разрешил да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост представляващ ПИ № 000359 с площ 0, 455 дка и НТП „дере“ в с.Крива круша, одобрил е първоначална цена в размер на 140 лева и е възложил на кмета на общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да ЗАПЛАТИ на Общински съвет Нова Загора разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 3.4.2015г.
123 Административно дело No 38/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.5.2015г.
Решения № 91/12.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Сливен обективирано в Заповед № РД–11–16–012 от 19.01.2015 г. срещу Решение № 1354/18.12.2014 г. на Общински съвет Нова Загора, прието по т. тридесет и шеста от Протокол № 49 от проведено на 18.12.2014 г. заседание, с което е прието: 1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОбС и чл. 24 ал. 1 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост , представляващ ПИ № 000361 с площ 3,446 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 2. На основание чл. 41 ал. 2 от ЗОбС и чл. 24 ал. 3 от НРПУРОИ Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 1110,00 лева за продажба чрез публичен търг на ПИ № 000361 с площ 3,446 дка и НТП „дере”, с. Крива круша; 3. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областна администрация на област Сливен да заплати на Общински съвет Нова Загора разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 307,70 лв. (триста и седем лева и седемдесет стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 2.6.2015г.
124 Административно дело No 42/2015 Други административни дела С.З.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 11.3.2015г.
ОПР./11.03.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.З.Д. *** срещу Заповед рег. № 14006655 от 18.12.2014 год. на Директора на ОД МВР гр.Сливен, с която на основание чл.75, т.3 от ЗБЛД на лицето е наложена ПАМ забрана за напускане на страната на българския гражданин, поради оттегляне на административния акт. ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело № 42/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 24.3.2015г.
125 Административно дело No 43/2015 Дела по ЗСП К.С.Б. ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.2.2015г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.С.Б. *** срещу Заповед № РД-09-0236/23.10.2014 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сливен, с която при посочено правно основание чл. 91 ал. 1 от АПК е изменена Заповед № 13801/10.10.2014 г. на същия орган в частта, касаеща мотива за отказ на помощта, като отказът се счита на основание чл. 12 т. 7 от ЗСПД. Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 43/2015 година по описа на Административен съд Сливен. Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващия, Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Сливен и Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. След влизане в сила на настоящото Определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Сливен по подведомственост.
В законна сила от 11.3.2015г.
126 Административно дело No 44/2015 Други административни дела Й.Д.Д. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН,
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.3.2015г.
Определение от 11.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане от 16.02.2015 г., с което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.03.2015 г. от 10.00 часа административно дело № 44/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.Д., ЕГН **********,*** срещу мълчалив отказ на Органа по гражданското състояние на Община Сливен да се произнесе по Заявление вх. № Й-10/10.10.2014 г. на Община Сливен за извършване на административна услуга – вписване на извършено припознаване на детето С. И. В. с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Сливен, за което е съставен Акт за раждане № 2040/21.07.2009 г. на Община Сливен, с адрес гр. Сливен, ул. „Преслав” № 44, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 44/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 21.3.2015г.
127 Административно дело No 47/2015 Други административни дела АТРОН ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 20.2.2015г.
Определение от 20.02.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Атрон“ ЕООД гр.Сливен представлявано от управителя Х.Н.А. против Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/9436 от 27.11.2014 год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 47/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 13.3.2015г.
128 Административно дело No 48/2015 Други административни дела Б.Д.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.6.2015г.
Решение № 106/30.06.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.С. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2013 год. с изх. № 02-200-6500/9508 от 27.11.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Б.Д.С. *** ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 650 лв. (шестстотин и петдесет ) лева разноски по делото.
В законна сила от 29.7.2015г.
129 Административно дело No 50/2015 Други административни дела Т.С.Й. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.4.2015г.
Решение № 78/23.04.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.Й. *** Заповед № ЗД- РД 01-0160 / 11.12.2014 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен, с която на основание чл. 84, ал.2, изр. последно във вр. с чл. 84, ал.6 и чл.93, ал.2 от СК е разпоредено детето З. М. Д. с ЕГН ********** да бъде вписано в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден и съхраняван от РДСП – Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2015
Административно дело № 7282/2015
С Решение № 13379 от 09.12.2015 г. по адм.д.№ 7282/2015 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78/23.04.2015 г. постановено по адм. дело № 50/2015 г. на Административен съд Сливен.
В законна сила от 9.12.2015г.
130 Административно дело No 51/2015 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ЗУЗА ВИЖЪН ЕООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 51 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на страните – за сведение.
В законна сила от 23.11.2015г.
131 Административно дело No 52/2015 Други административни дела П.М.П. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.М.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи” за кампания 2013 г. с Изх.№ 02-200-6500/9097 от 27.11.2014 г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. ОСЪЖДА П.М.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – София, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.6.2015г.
132 Административно дело No 54/2015 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКСПРЕС 2Д ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 20.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 54/2015 г. по описа на АдмС Сливен пред Административен съд - Сливен. ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за определяне местна подсъдност на жалба подадена от “Експрес – 2Д” ЕООД с ЕИК: 119628739, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. „Ген.Драгомиров” 9-Б-4, подадена против Решение № 4402-1148-АА от 25.10.2010 г. на Началника на Митница Бургас. Делото да се изпрати на Върховния административен съд за разрешаване на препирнята. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 20.2.2015г.
133 Административно дело No 55/2015 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН СТАР - ПРИНТ ООД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.6.2015г.
НАЛАГА на „Стар-Принт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Сливен, ул.“Г.С.Раковски“ № 1 офис 6, БУЛСТАТ 119596138, вписано в регистъра на търговските дружества при Окръжен съд Сливен с Решение № 426 от 07.03.2002 г. по ф.дело №202/2002 г., имуществена санкция в размер на 646 515,30 лв. (шестстотин четиридесет и шест хиляди петстотин и петнадесет лева и тридесет стотинки), за това, че е получило имуществена облага в размер на 646 515,30 лв. в резултат на извършено от М.К.Т. с ЕГН: **********, престъпление чл.257 ал.1 (отм.) във вр.чл.255 ал.1 (отм. с ДВ бр. 75/12.09.2006 г. в сила до 12.10.2006 г.) във вр.чл.26 ал.1 и чл.54 от НК в качеството му на съдружник и управител на дружеството, съгласно присъда № 13/18.03.2010 г. по НОХД № 275/09 г. на Окръжен съд Сливен, в сила от 17.07.2012 г. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.
В законна сила от 7.7.2015г.
134 Административно дело No 57/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 25.3.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.03.2015 г., с което е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.И., подадена чрез адв. Д.П., със съдебен адрес *** против писмо изх. № 9400-12645/28.07.2014 г. на Кмета на община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 57/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 7.4.2015г.
135 Административно дело No 58/2015 Дела по КСО Т.И.Т. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № Р-Ж-П-2 от 23.01.2015 г., издадено от Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Т.И.Т. срещу Разпореждане № МП-11675#14 от 10.12.2014 г. на Ръководителя по Пенсионно осигуряване, с което му е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОТМЕНЯ Разпореждане № МП-11675#14 от 10.12.2014 г. на Ръководителя на “Пенсионно осигуряване” в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, с което на Т.И.Т. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя на “Пенсионно осигуряване” в Териториално поделение на Националния осигурителен институт- Сливен, за ново произнасяне по заявление Вх. № МП-11675 от 11.08.2014 г., подадено от Т.И.Т. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, да заплати на Т.И.Т. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.5.2015г.
136 Административно дело No 62/2015 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ЕЛДА ПЛОД ЕООД Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 24.11.2015г.
Определение от 24.11.2015 г. - ИЗПРАЩА делото на Окръжен съдгр.Сливенпо подсъдност за продължаване на съдопроизводствените действия. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62/2015 година по описа на Административен съд гр.Сливен.Определението не подлежи на обжалване. Препис от настоящото определение да се изпрати за сведение на страните.
В законна сила от 24.11.2015г.
137 Административно дело No 63/2015 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ДАКСИ ЕООД Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 29.4.2015г.
Решение № 70/29.04.2015 г. - НАЛАГА на „Дакси” ЕООД – гр.Твърдица с ЕИК 119611309, със седалище и адрес на управление гр.Твърдица, ул.”Хан Крум” №3, представлявано от едноличния собственик Й.П.К. с ЕГН ********** имуществена санкция в размер на 53 300,46 лева /петдесет и три хиляди и триста лева и 46 стотинки/, за това че в резултат на извършено от Й.П.К. престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.7 от НК, осъден за това с присъда № 11/28.02.2014г., постановена по НОХД № 15/2014г. по описа на Окръжен съд – Сливен, влязла в сила на 15.03.2014г. е получило имуществена облага в размер на 53 300,46 лева Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховен административен съд на РБ.
В законна сила от 23.5.2015г.
138 Административно дело No 64/2015 Други административни дела ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН МОНТЕЛИ ГРУП ЕООД Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.4.2015г.
Решение № 66 / 21.04.2015 г . - НАЛАГА на “Монтели груп” ООД гр. София със седалище и адрес на управление гр.София 1000, район Средец, ул.“Леге“ № 10, офис 507 ЕИК 201927585 представлявано от управителя М.Н.Г. ЕГН ********** имуществена санкция в размер на 47 920,32лева /четиридесет и седем хиляди деветстотин и двадесет лева и 32/ за това, че би получило имуществена облага в размер на 47 920,32 лева в резултат на извършено от М.Н.Г. ЕГН ********** като представляващ дружеството през периода 01.01.2012 год. до 31.12.2013 год. престъпление по чл.255, ал.4, вр.ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр.чл.26, ал.1 от НК съгласно споразумение от 23.02.2015 год. по НОХД № 4586/2014 год. по описа на Софийски градски съд влязло в сила на 23.02.2015 год.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 8.10.2015
Административно дело № 6774/2015
С Определение № 10429 от 08.10.2015 по адм. д. №5774/2015 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Монтели груп” ЕООД против решение № 66/21.04.2015г. по адм.д. № 64/2015г. на АС-Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№6774/2015г. на Върховния административен съд, І отделение.
В законна сила от 13.11.2015г.
139 Административно дело No 65/2015 Други административни дела ПРО ГРУП ПАРТНЪРС ООД ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 24.2.2015г.
Определение от 24.02.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от „ПРО ГРУП ПАРТНЪРС” ООД с ЕИК 201970540, представлявано от Д.К.К., с която се оспорва Заповед № РД-10-34/03.02.2015 г. издадена от Директора на „ЮИДП” – гр. Сливен за прекратяване на процедура – търг с явно наддаване за отдаване по наем на имоти в горски територии като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 65/2015 година по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.3.2015г.
140 Административно дело No 66/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.5.2015г.
Решение № 81/07.05.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалба на "ИваЯна" ЕООД гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ бл.20 вх.2 ет.6 ап.16, ЕИК 202257337, представлявано от управителя З.И.Д., Заповед № ПО 05-28/09.02.2015 год. издадена от Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.24, ал.1 от АПК и чл. 23, ал. 1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНП „Толерант 2009“ ЕООД гр.Сливен е определен за изпълнител в проведената процедура за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен склад на маркирана дървесина за обект № 1510 с начална цена 17 847,41 лв. без ДДС и количество дървесина 891 куб.м. куб.м., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река ДА ЗАПЛАТИ на "ИваЯна" ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337 представлявано от управителя З.И.Д. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 разноски по делото в размер на 1000 (хиляда лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд
В законна сила от 29.5.2015г.
141 Административно дело No 67/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.5.2015г.
Решение № 79/11.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ПО 05-36/11.02.2015 год. на Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.24, ал. 1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП е прекратена процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дърводобив - сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина от обект № 1511 поради факта, че сроковете определени за подаване на офертите за участие в открития конкурс за първа дата – 05.02.2015г. и втора дата – 10.02.2015г. няма подадено нито едно заявление за участие, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река да заплати на "И.Я." ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337, представлявано от управителя З.И.Д. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 разноски по делото в общ размер на 1000 лева, от които адвокатски хонорар в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева и 50 (петдесет) лева държавна такса.
В законна сила от 14.7.2015г.
142 Административно дело No 68/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.4.2015г.
Решение № 76/30.04.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалба на "И. А." ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337 представлявано от управителя З.И.Д. Заповед № ПО 05-29/09.02.2015 год. издадена от Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.24, ал.1 от АПК и чл. 23, ал. 1, т.1 от Наредбата „Ц.А.“*** е определен за изпълнител в проведената процедура за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен склад на маркирана дървесина за обект № 1512 с начална цена 4 660,55 лв. без ДДС и количество дървесина 197 куб.м.,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река ДА ЗАПЛАТИ на "И. А." ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337 представлявано от управителя З.И.Д. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 разноски по делото в общ размер на 599 лева, от които адвокатски хонорар в размер на 549 (петстотин четиридесет и девет) лева и 50 (петдесет) лева държавна такса.
В законна сила от 28.5.2015г.
143 Административно дело No 69/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.6.2015г.
Решение № 99/17.06.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ПО 05-27/09.02.2015 год. на Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.23, ал.1,т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП „БУЛФОРЕСТ 2012“ ЕООД с. `Стара река е определено за изпълнител в проведената процедура за възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на временен склад на маркирана дървесина за обект № 1509 с начална цена 21 294.80 лв. без ДДС и количество дървесина 891 куб.м., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река да заплати на „ИваЯна” ЕООД гр.Бургас с ЕИК 202257337, представлявано от управителя З.И.Д. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков’, бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 разноски по делото в общ размер на 1000 лева, от които адвокатски хонорар в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева и 50 (петдесет) лева държавна такса. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.7.2015г.
144 Административно дело No 70/2015 Искове за обезщетение С.Й.С.   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.3.2015г.
ВРЪЩА исковата молба на С.Й.С., подадена против услоивята в ареста. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 70/2015 год. на АС - Сливен.
В законна сила от 19.3.2015г.
145 Административно дело No 71/2015 Други административни дела ЕМ ЕР ДЖИ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.3.2015г.
Определение от 06.03.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Ем Ер Джи” ЕООД, гр. Нова Загора, ул. „Поборническа” № 15 – А – 6, ЕИК 119657356, представлявано от М.А. за възстановяване срока на обжалване на Заповед № ДК-02-ЮИР-201/10.11.2011 г. на РДНСК Сектор Сливен, като недопустимо. Прекратява производството по административно дело № 71/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 24.3.2015г.
146 Частно административно дело No 72/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ ЕМ ЕР ДЖИ ЕООД   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Ем Ер Джи” ЕООД, гр. Нова Загора, ул. „Поборническа” № 15 – А – 6, ЕИК 119657356, представлявано от М.А. за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-201/10.11.2011 г. на РДНСК Сектор Сливен, като недопустимо. Прекратява производството по административно дело № 72/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА „Ем Ер Джи” ЕООД, гр. Нова Загора, ул. „Поборническа” № 15 – А – 6, ЕИК 119657356, представлявано от М.А. да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
В законна сила от 7.3.2015г.
147 Административно дело No 73/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.5.2015г.
Решение № 77/04.05.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалба на "ИваЯна" ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337 представлявано от управителя З.И.Д. Заповед № ПО 05-33/09.02.2015 год. издадена от Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.24, ал.1 от АПК и чл. 62, ал. 1, т.1 от Наредбата „Ц.А.“*** е определен за изпълнител в проведения търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1508-А с начална цена 10 835 лева без ДДС и количество дървесина 197 куб.м. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река ДА ЗАПЛАТИ на "ИваЯна" ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337 представлявано от управителя З.И.Д. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 разноски по делото в общ размер на 905 лева, от които адвокатски хонорар в размер на 855 (осемстотин петдесет и пет) лева и 50 (петдесет) лева държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.5.2015г.
148 Административно дело No 74/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.5.2015г.
Решение № 80/11.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ПО 05-32/09.02.2015 год. на Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.24, ал. 1 от АПК и чл.62, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП дружество „Булфорест 2012“ ЕООД с.Стара река е определен за купувач и изпълнител в проведения търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1507-А с начална цена 39 980 лева без ДДС и количество дървесина 688 пл. куб.м., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река да заплати на "И. Я." ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337, представлявано от управителя З.И.Д. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 разноски по делото в общ размер на 1400 лева, от които адвокатски хонорар в размер на 1350 (хиляда триста и петдесет) лева и 50 (петдесет) лева държавна такса.
В законна сила от 14.7.2015г.
149 Административно дело No 75/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ИваЯна " ЕООД гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ бл.20 вх.2 ет.6 ап.16, ЕИК 202257337, представлявано от управителя Здравка Иванова Душева Заповед № ПО 05-31/09.02.2015 год. издадена от Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.24, ал.1 от АПК и чл. 62, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти, „Толеранс 2009“ ЕООД е определен в проведения търг с явно наддаване за купувач на продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1506-А на цена 40 951,00 лева без ДДС и количество дървесина 723,00 пл. м.куб., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река ДА ЗАПЛАТИ на "ИваЯна" ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337 представлявано от управителя Здравка Иванова Душева със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 сумата в общ размер на 1400 /Хиляда и четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 14.7.2015г.
150 Административно дело No 76/2015 Други административни дела ИВА ЯНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ИваЯна " ЕООД гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ бл.20 вх.2 ет.6 ап.16, ЕИК 202257337, представлявано от управителя З.И.Д. Заповед № ПО 05-30/09.02.2015 год. издадена от Директора на ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река, с която на основание чл.24, ал.1 от АПК и чл. 62, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни продукти, „Булфорест 2012“ ЕООД е определен в проведения търг с явно наддаване за купувач на продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1505-А на цена 29 315,00 лева без ДДС и количество дървесина 533,00 пл. м.куб., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ТП "ДГС Стара река“ с.Стара река ДА ЗАПЛАТИ на "ИваЯна" ЕООД гр.Бургас ЕИК 202257337 представлявано от управителя З.И.Д. със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.20, вх.2, ет.6, ап.16 сумата в общ размер на 1400 /Хиляда и четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 14.7.2015г.
151 Частно административно дело No 78/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ С.С.Ш.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.2.2015г.
Определение от 25.02.2015 г. - СПИРА изпълнението на действията на органа по изпълнението, обективирани в писмо изх.№ Сл-104-01-565 от 18.02.2015 г. на Началника на ДНСК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството образувано по жалба на С.С.Ш. срещу принудителното изпълнение посочено в писмо изх.№ Сл-104-01-565 от 18.02.2015 г. на Началника на ДНСК. ОТДЕЛЯ настоящото производство като образувано по реда на чл. 297, ал. 4 от АПК от производството по оспорване на действията на органа по изълнението, обективирани в писмо изх.№ Сл-104-01-565 от 18.02.2015 г. на Началника на ДНСК, като делото по оспорването на действието на органа по изпълнението следва да се докладва отново на председателя на съда за разпределение на съдия-докладчик, чрез случаен подбор между всички съдии на Административен съд Сливен.
В законна сила от 25.2.2015г.
152 Административно дело No 81/2015 Други административни дела С.Ж.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.4.2015г.
Решение № 65/17.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.С. ***, срещу Отказ, обективиран в решение № 670з/11.02.2015г. на Началник РУ на МВР Сливен, с който на С.Ж.С. е отказано издаване на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие – пистолет „Байкал-442“ и 42 бр. патрони за него на основание чл.58 ал.1 т.10 от ЗОБВВПИ, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 13.5.2015г.
153 Административно дело No 82/2015 Дела по ЗОС КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 4.5.2015г.
Решение № 71/04.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1645 от 12.02.2015 г. на Общински съвет – Сливен, в частта, в която е възложено на Кмета на Община Сливен да организира извършване на дейностите по озеленяване от ОП ""Общински пазари"" като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е оспорена т.2 от Решение № 1645 от 12.02.2015 г. на Общински съвет – Сливен, с която е даден срок до 01.05.2015г. за предприемане на действия за промяна на Устройствения правилник на ОП „Общински пазари” в частта предмет на дейност, със структура, управление и числен състав и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОСЪЖДА Общински съвет - Сливен да заплати на Кмета на Община Сливен разноски по делото в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България, както следва: в частта, в която има характер на определение – в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата част – в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.5.2015г.
154 Административно дело No 84/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.А.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 2.4.2015г.
ОПР. / 02.04.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Д. в качеството и на ЕТ „Дикра-К.Д.“*** против заповед изх. № ОРД-03-63 от 17.02.2015 год. на Кмета на Община Сливен за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв.30 кв.“Комлука“ гр.Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 84/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 14.4.2015г.
155 Административно дело No 86/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-026 от 05.03.2015 г., издадена от Областния управител на Област Сливен, срещу Решение № 1619 от 29.01.2015 г. на Общински съвет – Сливен, В ЧАСТТА му по т. І.15. и т. І.17., в която Общински съвет – Сливен решава да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти – частна общинска собственост: Поземлен имот 001007 с площ от 0,640 дка, местност „Ръченица”, с начин на трайно ползване: ливада, осма категория на земята, землище на с. Зайчари, актуван с АОС 162 / 07.01.2015 г., начална цена: 180 лева; и Поземлен имот 024125 с площ от 1,228 дка, местност „Под село”, с начин на трайно ползване: ливада, шеста категория на земята, землище на с. Зайчари, актуван с АОС 59/ 08.05.2012 г., начална цена: 350 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.5.2015г.
156 Административно дело No 87/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Д.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск на С.Д.Д. ***, ЕГН **********, срещу Областна Дирекция на министерство на вътрешните работи, гр. Сливен за присъждане на обезщетение в размер на 200,00 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, съставляващи направени разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателно постановление № 91/27.06.2013 год. на ВНД Началник РУП – Твърдица, отменено като незаконосъобразно с Решение № 876/28.10.2013 г. по НАХД № 1413/2013 г. по описа на Районен съд Сливен, като неоснователен. ОСЪЖДА С.Д.Д. ***, ЕГН ********** да заплати на Областна Дирекция на министерство на вътрешните работи, гр. Сливен сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 8.5.2015г.
157 Административно дело No 88/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.К.И.С.   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 10.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 88/2015 година по описа на Административен съд Сливен, като по-късно заведено дело между същите страни, на същото основание и за същото искане. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 20.3.2015г.
158 Административно дело No 93/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ Т.9.Т.М.С. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.6.2015г.
Определение № 103/04.06.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Тимшел-92-Т.М." ЕИК 119026654, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.“Дружба“ бл.11 вх.Б ет.5 ап.15 против Заповед № ДК-10-ЮИР-10 от 18.02.2015 г. издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ „Тимшел-92-Т.М." ЕИК 119026654, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.“Дружба“ бл.11 вх.Б ет.5 ап.15 да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата от 300 лв. (триста лева) представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА ЕТ „Тимшел-92-Т.М." ЕИК 119026654, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.“Дружба“ бл.11 вх.Б ет.5 ап.15 да заплати на М.К.К., ЕГН ***********,***-15 сумата от 600 лв. (шестстотин лева) представляващи разноски по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.6.2015г.
159 Административно дело No 94/2015 Други административни дела ПИЙ 1 ЕООД ГР.СЛИВЕН ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.3.2015г.
Определение от 21.03.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Пий 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 30 срещу Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/5114 от 13.08.2014 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2013 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94/2015 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2015
Административно дело № 5101/2015
С Определение № 5650/19.05.2015 г. по адм. дело № 5101/2015 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 114/21.03.2015 г. по адм. дело № 94 по описа за 2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 19.5.2015г.
160 Административно дело No 97/2015 Други административни дела Г.Г.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.5.2015г.
Решение № 84/14.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед за изземване на свидетелство за управление на МПС № 9137/02.12.2014, издадена от Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено да се изземе свидетелство за управление на МПС № 251531158, издадено на Г.Г.К., ЕГН **********, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен да заплати на Г.Г.К., ЕГН **********,*** разноски в размер на 310,00 /триста и десет/ лева.
В законна сила от 3.6.2015г.
161 Административно дело No 98/2015 Други административни дела П.А.А. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 8.5.2015г.
Определение от 08.05.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.А. с адрес за призоваване в Затвора гр. Стара Загора срещу Заповед № ЗД-РД01-0039 от 09.03.2015 година на Директора на РДСП – Сливен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 98/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2015г.
162 Административно дело No 101/2015 Искане за прекратяване на неоснователни действия Х.К.Х. ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Разпореждане от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Х.К.Х. *** в качеството си на взискател/кредитор по изп. Дело № 191/2011 г. и № 286/2011 г. по описа на съдебно изпълнителна служба при Сливенски районен съд с длъжник „Геостройкомплект“ ЕООД за прекратяване ползването от Община Сливен на чужда частна собственост, улици, без правно основание против волята на собственика, находящи се в селищно образувание „Изгрев“, м. „Орта синур“ гр. Сливен, като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 101/2015 година по описа на Административен съд Сливен. Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, в тридневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати незабавно на страните
В законна сила от 30.3.2015г.
163 Административно дело No 102/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД,
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА
НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.10.2015г.
Решение № 154/19.10.2015 г. - ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № ДК – 02 – ЮИР - 2/26.02.2015 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат изграден от „Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД в общински терен незаконен строеж “Второстепенни клонове на разпределителен водопровод с обща дължина 2080 м. /съгласно описано трасе в констативен акт № 01/05.01.2015 г./”, в м. „Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, вилна зона на гр. Сливен, изграден от „В и К – Сливен” ООД в терен общинска собственост, разпоредено е след влизане в сила на заповедта, до извършителя на незаконния строеж да се изпрати покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване по реда на чл. 277 от АПК, като при неспазване на срока за доброволно изпълнение, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от органите на ДНСК за сметка на извършителя по реда на чл. 225 ал. 4 от ЗУТ и Наредба № 13/2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Шести септември” № 27 разноски в размер на 1 210,00 /хиляда двеста и десет/ лева.
В законна сила от 19.10.2015г.
164 Административно дело No 103/2015 Други административни дела Б.А.У.,
П.П.С.
ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 4.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.С. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, против Заповед № ЗД-РД01-0010 от 22.01.2015 г., издадена от Директора на РДСП – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 103 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.5.2015г.
165 Административно дело No 104/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР СИНЕВА 02 ЕООД НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.4.2015г.
ОПР. / 17.04.2015 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Синева 02“ ЕООД гр.Сливен, ЕИК 202588433, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.”Сини камъни” бл.11 вх.Б ап.18 против Заповед № ДК-11-СЛ-01/04.03.2015 г. на Началник РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 104/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 28.4.2015г.
166 Административно дело No 114/2015 Дела по ЗАдм О.И.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 24.4.2015г.
Определение от 24.04.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.И.Ч. *** с ЕГН ********** срещу Заповед № РД-11-05-001 от 17.03.2015 г. на Областен управител на Област Сливен . ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 114/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 17.6.2015
Административно дело № 7045/2015
С Определение № 7303/17.06.2015 г. по адм.д. № 7045/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №7045/2015г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА делото на Административен съд Сливен за произнасяне по искането на О.И.Ч. по чл.161 от АПК. След произнасяне по искането делото да се върне на Върховния административен съд за произнасяне по частната жалба.
В законна сила от 8.10.2015г.
167 Административно дело No 115/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 16.4.2015г.
Определение от 16.04.2015 г. - Прекратява производството по адм.д. № 115 по описа на Административен съд Сливен за 2015 година. Заверен препис от настоящото определение, ведно с материалите по адм.д. № 115 от 2015 год. да се приложат към адм.д. № 102 от 2015 год. на Адм. съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Р България.
В законна сила от 29.4.2015г.
168 Административно дело No 122/2015 Други административни дела С.П.Й. КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.6.2015г.
Решение № 105 / 03.06.2015 г. - ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН мълчаливия отказ на директора на ОД „Земеделие“ гр.Сливен в качеството му на председател на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен да се произнесе по заявление на оспорващата от 12.05.2006 год. за промяна на предназначението на 621 кв.м. земеделска земя от девета категория, неполивна, собственост на оспорващата за изграждане на обект “Метанстанция” в ПИ № 67338.801.5 по КК в землището на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП-ПЗ. ВРЪЩА преписката на административния орган Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен за постановяване на мотивиран акт по направеното от С.П.Й. искане от 12.05.2006 год. за промяна предназначението на поземлен имот № 201005 находящ се в гр. Сливен, местността "Къра", кв. Речица съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона, както и съгласно дадените задължителни указания в решение № 43/29.05.2014 год. постановено по адм.д. № 54/2014 год. по описа на Административен съд гр.Сливен оставено в сила с решение № 15658/22.12.2014 год. постановено по адм.д. № 9202/2014 год. по описа на ВАС. ОПРЕДЕЛЯ 14 дневен срок за произнасяне на комисията съобразно настоящото решение от влизането му в сила. ОСЪЖДА Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен, да заплати на С.П.Й. ЕГН ********** *** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева представляваща разноски по делото.
В законна сила от 25.6.2015г.
169 Административно дело No 123/2015 Други административни дела К.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОДМВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.7.2015г.
Решение № 122/10.07.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.К. — живущ *** Стамболийски № 24, община Ямбол, ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000069/22.03.2015 г. на Началник сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР - Сливен, с която по отношение на К.П.К. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б.“б“ от ЗДвП - „Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца", като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 5.8.2015г.
170 Административно дело No 125/2015 Дела по КСО И.А.И. РЪКОВОДИТЕЛ ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ТП НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.5.2015г.
Определение от 13.05.2015 г. - Отменя Разпореждане № МП – 16983#8/21.03.2015 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно производството по Заявление вх. № МП-16983/21.11.2014 г. на И.А.И. *** до приключване на образуваното производство за проверка от ОД на МВР. Връща преписката на административния орган Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Сливен.
В законна сила от 29.5.2015г.
171 Административно дело No 128/2015 Дела по ДОПК и ЗМ РЕТРАНС ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.9.2015г.
Решение № 133/10.09.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ретранс” ЕООД /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление с. Владо Тричков, общ. Своге, ул. „37 – ма” № 6, представлявано от К.П.И. - Синдик срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000004/23.03.2015 г., издаден от Старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, с който е установен размера на данък недвижими имоти и такса за битови отпадъци за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. за собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в с. Кортен, общ. Нова Загора, съставляващ имот пл. № 172004 и включващ земя, два склада - производствени, три навеса с оградни стени – производствени и друг нежилищен обект, потвърден с Решение № 2/29.04.2015 г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 30.9.2015г.
172 Административно дело No 134/2015 Дела по ДОПК и ЗМ ДАРИ М 2008 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 26.8.2015г.
С протоколно определение от 26.08.2015 г. съдът ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на „Дари М 2008” ООД с ЕИК 201625875, представлявано от Х.С.Б. с ЕГН ********** сумата 50 /петдесет/ лева направени от дружеството разноски, представляващи внесена държавна такса за образуване на административно дело. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.
В законна сила от 9.9.2015г.
173 Административно дело No 136/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.7.2015г.
Определение от 09.07.2015 г. - ОТМЕНЯ определението си от 07.07.2015 г., с което е насрочено открито съдебно заседание по делото за 14.07.2015г. от 13.30 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.Д. *** , срещу виза за проектиране от 05.05.2015г., издадена от Гл.архитект на Община Сливен върху скица с указан начин на застрояване № 748/30.04.2015г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 136 / 2015 г. по описа на Административен съд Сливен, поради оттегляне на оспорения акт от издалия го орган.
В законна сила от 12.8.2015г.
174 Административно дело No 141/2015 Дела по ЗОС И.Е.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.6.2015г.
Определение от 05.06.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.И., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 346/08.05.2015 г. на Кмета на Община Твърдица, с която е разпоредено прекратяване на наемните правоотношения на община Твърдица с И.Е.И. за общински терен с площ от 50 кв.м. от УПИ ХІ, кв. 26А/72165.501.775 по КККР на гр. Твърдица/, считано от 07.05.2015 г., както и в 14-дневен срок от получаване на заповедта да се освободи обекта, предмет на договора, при неизпълнение на което последният ще бъде иззет по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 18.6.2015г.
175 Административно дело No 142/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Л.Г.Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Г.Б. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № 321 от 24.04.2015 г., издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – София, с която е прекратено служебното правоотношение с Л.Г.Б. на длъжността старши експерт с ранг ІV младши в Отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане – РА”, Областна дирекция– Сливен, Държавен фонд „Земеделие”, считано от 28.04.2015 г. РАЗДЕЛЯ производството по жалба, входирана в съда с придружително писмо с Вх. № СД-01-01-1456 от 29.05.2015 г., подадена от Л.Г.Б. против Заповед № 321 от 24.04.2015 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”– София, и иска за присъждане на обезщетение за времето, през което Л.Г.Б. не е бил на служба, поради прекратяване на служебното му правоотношение. Да се докладва на Председателя на Административен съд – Сливен, служебно изготвен заверен препис от жалба, входирана в съда с придружително писмо с Вх. № СД-01-01-1456 от 29.05.2015 г. – за образуване на производство по предявения иск за присъждане на обезщетение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.8.2015г.
176 Административно дело No 144/2015 Дела по ДОПК и ЗМ Д.Ж.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.6.2015г.
Определение от 23.06.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ж.Д. ***/20.12.2013г., издаден от инспектор в отдел КРД, Дирекция “Местни приходи“ към Община Сливен, с който е определен размер на таксата битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти за имот, находящ се в гр.Сливен кв.“Даме Груев“ 17-А-3 и по реда на чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК и във връзка с подадена декларация по чл.14 от ЗМДТ са определени публични задължения за периода от 2008г. до 2013г. вкл. в размер 1009,16 лв., както и жалбата на М.Г.Д. от гр.Сливен срещу АУЗ № РА004502/20.12.2013г. , издаден от инспектор в отдел КРД, Дирекция “Местни приходи“ към Община Сливен, с който е определен размер на таксата битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти за имот, находящ се в гр.Сливен кв.“Даме Груев“ 17-А-3 и по реда на чл.107 и чл.171, ал.1 от ДОПК и във връзка с подадена декларация по чл.14 от ЗМДТ са определени публични задължения за периода от 2008г. до 2013г. вкл. в размер 1009,16 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 144 / 2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА жалба вх. № 9400-3841/19.02.2015г., подадена от Д.Ж.Д. и жалба вх. № 9400-3842/19.02.2015г., подадена от М.Г.Д., както и административните преписки по Акт за установяване на задължение № РА004503/20.12.2013г. и по Акт за установяване на задължение № РА004502/20.12.2013г., издадени от инспектор в отдел КРД, Дирекция “Местни приходи“ към Община Сливен за произнасяне от Директора на Дирекция „Местни приходи“ към Община Сливен в срока по чл.155 от ДОПК.
В законна сила от 23.6.2015г.
177 Административно дело No 147/2015 Дела по ДОПК и ЗМ И.Х.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.7.2015г.
Решение № 123/10.07.2015 г. - ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № РА000094/06.04.2015 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи" при Община Сливен, с която е установено задължението на И.Х.К., ЕГН **********,***, за данък върху превозните средства за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2014 г. в размер на 142,47 лв., от които 99,64 лв. главница и 42,83 лв. лихви относно лек автомобил ВАЗ 21093, рег. № СЛ 7535 Г, с мощност 53 кW и година на производство 1991 г., за 1/2 идеална част от същия. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на И.Х.К., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 30.7.2015г.
178 Административно дело No 148/2015 Дела по ДОПК и ЗМ К.В.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.10.2015г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № РА000098 от 07.04.2015г., издаден от Главен експерт в Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, с който по отношение на К.В.К. с ЕГН: **********,***, са установени задължения за данък върху превозно средство – лек автомобил „ВАЗ 21093” с Рег. № СЛ7535Г, за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2014 г. в общ размер на 142,65 лева, от които: главница – 99,64 лева и лихва – 43,01 лева, за ? идеална част от автомобила. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на К.В.К. с ЕГН: **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.10.2015г.
179 Административно дело No 149/2015 Други административни дела С.Н.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.9.2015г.
Решение № 148/30.09.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000216 от 17.05.2015 г., издадена от Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на С.Н.П. с ЕГН: **********,***, на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството за управление. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на С.Н.П. с ЕГН: **********,***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 22.10.2015г.
180 Административно дело No 150/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Д.   Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.6.2015г.
Определение от 04.06.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С. срещу Желязко Манолов в качеството му на пълномощник на Константин Петров. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 150/2015 година по описа на Административен съд гр.Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд, а именно Районен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.6.2015г.
181 Административно дело No 154/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Б.Х.А.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Х.А.– М. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № ЧР-08-04-034 от 25.05.2015 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, с която е прекъснато ползването на неплатения отпуск по чл. 63 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда, разрешен със Заповед на Областен управител на Област Сливен № ЧР-08-04-023 от 09.04.2015 г. на Б.Х.А.– М. – Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие, държавна собственост” в Областна администрация Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 154 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните по телефона и чрез изпращане на препис от определението.
В законна сила от 24.7.2015г.
182 Частно административно дело No 158/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Я.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.6.2015г.
СПИРА изпълнението на Заповед № РД-15-657/06.03.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено да се изземе принудително от Я.Д.Д., ЕГН ********** общинско жилище на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53 вх. „В” ап. 9, до разглеждане и приключване на производството, образувано по жалба на Я.Д. срещу цитирания административен акт. ОСЪЖДА Я.Д.Д., с адрес *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева.
В законна сила от 19.6.2015г.
183 Частно административно дело No 159/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт С.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.6.2015г.
Определение от 09.06.2015 г. - СПИРА изпълнението на Заповед № РД-15-655/06.03.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено да се изземе принудително от С.А.П., ЕГН ********** общинско жилище на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53 вх. „Б” ап. 1, до разглеждане и приключване на производството, образувано по жалба на С.П. срещу цитирания административен акт. ОСЪЖДА С.А.П., с адрес *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящото Определение да се изпрати НЕЗАБАВНО на оспорващия и административния орган Кмет на Община Сливен.
В законна сила от 18.6.2015г.
184 Частно административно дело No 160/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт М.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.6.2015г.
Определение от 09.06.2015 г. - СПИРА изпълнението на Заповед № РД-15-656/06.03.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено да се изземе принудително от М.И.К., ЕГН ********** общинско жилище на адрес гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 53 вх. „В” ап. 10, до разглеждане и приключване на производството, образувано по жалба на М.И.К. срещу цитирания административен акт. ОСЪЖДА М.И.К., с адрес *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящото Определение да се изпрати НЕЗАБАВНО на оспорващия и административния орган Кмет на Община Сливен.
В законна сила от 18.6.2015г.
185 Административно дело No 161/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 22.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К., ЕГН **********, с адрес ***, против Заповед № 1049/29.12.2002 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 161/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.10.2015
Административно дело № 9954/2015
С Определение № 10336/07.10.2015 г. по адм.д.№ 9954/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 233/22.06.2015 г., постановено по адм.д.№ 161/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 7.10.2015г.
186 Административно дело No 162/2015 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.6.2015г.
Определение от 30.06.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба / “жалба по чл. 112 и чл.119 от АПК за ЗОСОИ/ с подател Т.П.Ш. *** относно „чл. 302 и 303 и 305 от АПК за ЗОСОИ, за областен управител - изпращане обезщетение от експертиза, от Областен управител на специалния ЗОСОИ - за глобата“, в която е формулирана молба „да се преведат пари от бюджета на Областна администрация до бюджета на Административен съд, като се отговори с писмо едновременно до Административен съд и до адреса ми по пощата за изпратено обезщетение с решение от специалния ЗОСОИ“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 162/2015 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.9.2015
Административно дело № 9442/2015
С Определение № 9698 от 23.09.2015 г. по адм.д.№ 9442/2015 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 244/30.06.2015 г. по адм.д.№ 162/2015 г. на Сливенския административен съд.
В законна сила от 23.9.2015г.
187 Административно дело No 163/2015 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 26.10.2015г.
ОПР. / 26.10.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Хаджи Димитър" ООД гр. Сливен, ЕИК 119624388, срещу Писмо изх. № 29-02-13/25.05.2015 г. на Директора на РЗОК - Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 163/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 10.11.2015г.
188 Частно административно дело No 166/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ В.М.В. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 15.6.2015г.
ОПР. / 15.06.2015 г. - СПИРА принудителното изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-252/22.11.2012 год. на началника на РДНСК Югоизточен район до приключване на спора по обжалване на възлагателно писмо изх.№ Сл-2058-03-784/29.05.2015 год. издадено от ДНСК гр.София с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 167/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 15.6.2015г.
189 Административно дело No 167/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.М.В. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.6.2015г.
Решение № 104/22.06.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.В. *** против писмо изх.№ Сл-2058-03-784/29.05.2015 год. издадено от ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-252/22.11.2012 год. на началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж "Плътна ограда укрепена със земен насип" находящ се в УПИ ХІV-294, кв. 39 и в обхвата на улиците пред ПИ 294 за насипа по плана на с.Чокоба, общ.Сливен с административен адрес ул. „Остър камък“ № 16-18 извършен от В.М.В. като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 22.6.2015г.
190 Административно дело No 168/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Б.Х.А.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.11.2015г.
Решение № 162/02.11.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Х.А.-М. против Заповед № ЧР-08-01-004/25.05.2015 г. на Областен управител на Област Сливен. ОСЪЖДА Б.Х.А.-М., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Областна администрация - Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на сумата 300 (триста) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 10.12.2015г.
191 Частно административно дело No 172/2015 Частни администр. дела Н.С.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА ОТЧЕТ НА ПТП , АНД И ИАД ПРИ СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Н. срещу допуснатото от органа предварително изпълнение на разпореждането от 16.06.2015 год. за привеждане в изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА Н.С.Н. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 10 (десет) лева. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 1.7.2015г.
192 Административно дело No 175/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.К.Ч.Е. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.К.Ч.-Е. с адрес: ***, подадена против Заповед № ДК-10-ЮИР-35 от 27.04.2015 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.10.2015г.
193 Административно дело No 182/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.К.Ч.Е. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.7.2015г.
Определение от 03.07.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ СД-01-01-1753/01.07.2015г., подадена от Ю.К.Ч. – Е. ***, срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-35 от 27.04.2015г. на Началник РДНСК Югоизточен район, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 182 / 2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 3.9.2015г.
194 Административно дело No 184/2015 Дела по ДОПК и ЗМ РЕТРАНС ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.9.2015г.
Решение № 140/10.09.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ретранс” ЕООД /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на управление с. Владо Тричков, общ. Своге, ул. „37 – ма” № 6, представлявано от К.П.И. - Синдик срещу Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000008/08.05.2015 г., издаден от Старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, с който е установен размера на такса за битови отпадъци за периода 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г. за собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в с. Кортен, общ. Нова Загора, съставляващ имот пл. № 172004 и включващ земя, два склада - производствени, три навеса с оградни стени – производствени и друг нежилищен обект, потвърден с Решение № 3/23.06.2015 г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 30.9.2015г.
195 Административно дело No 187/2015 Искове за обезщетение А.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.10.2015г.
Определение от 09.10.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. № СД-01-01-1457 / 29.05.2015 год., подадена от А.В.А. с адрес ***. ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-1457/29.05.2015 год., подадена от А.В.А. с адрес *** на ищеца. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 187/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 29.10.2015г.
196 Административно дело No 191/2015 Други административни дела В.О.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.8.2015г.
Решение № 132/26.08.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000346 от 16.06.2015 г., издадена от Началника на Група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на В.О.Л., ЕГН **********,***, на основание чл. 171, т. 2, б. „и” от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение на МПС Рег. № СН6707КК за срок от 30 дни. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на В.О.Л., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 15.9.2015г.
197 Административно дело No 194/2015 Други административни дела Р.С.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 18.11.2015г.
Съгласно протоколно определение на съда от 18.11.2015 г., съдът ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 194/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 9.12.2015г.
198 Административно дело No 195/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕМ ЕР ДЖИ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 4.8.2015г.
Определение от 04.08.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ем Ер Джи” ЕООД с ЕИК: 119657356, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Поборническа” № 15, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлявано от управителя М.Ж.А., подадена против Заповед № ДК-02-ЮИР-201 от 10.11.2011г., издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район. ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на „Ем Ер Джи” ЕООД с ЕИК: 119657356, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Поборническа” № 15, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлявано от управителя М.Ж.А., за възстановяване на срока за обжалване на Заповед № ДК-02-ЮИР-201 от 10.11.2011 г., издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 195 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.11.2015
Административно дело № 10847/2015
С Определение № 11658 от 04.11.2015 г. по адм.д.№ 10847/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 277/04.08.2015 г., постановено по адм. дело № 195/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 4.11.2015г.
199 Частно административно дело No 196/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЕМ ЕР ДЖИ ЕООД ДНСК СОФИЯ,
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.7.2015г.
ОПР. / 21.07.2017 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането на „Ем Ер Джи“ ЕООД гр.Нова Загора за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-201/10.11.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 196 / 2015 г. по описа на Административен съд Сливен.ОСЪЖДА „Ем Ер Джи“ ЕООД гр.Нова Загора, ул.“Поборническа“ № 15, вх.А, ет.2, ап.6 ЕИК 119657356, представляван от М. Желязков А. да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 30.7.2015г.
200 Административно дело No 197/2015 Други административни дела С.П.Й. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.9.2015г.
Решение № 135/02.09.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 3 от 24.06.2015 г. по Протокол № 3 от същата дата на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен, с което на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделската земя и чл. 41, ал. 1 от ППЗОЗЗ Комисията отказва да промени предназначението на 621 кв.м. земеделска земя от девета категория, неполивна, собственост на С.П.Й., за изграждане на обект : “Метанстанция” в ПИ № 67338.801.5 по КК в землището на гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП-ПЗ. ВРЪЩА преписката на административния орган – Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен за постановяване на мотивиран акт по направеното от С.П.Й. искане от 12.05.2006 год. за промяна предназначението на поземлен имот № 201005 находящ се в гр. Сливен, местността "Къра", кв. Речица съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при ОД “Земеделие” гр.Сливен, да заплати на С.П.Й., ЕГН ********** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 23.9.2015г.
201 Административно дело No 200/2015 Дела по КСО Д.П.М. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.11.2015г.
Решение № 166/03.11.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Решение № Ж-П-13#1 от 08.07.2015 г., издадено от Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Д.П.М. против Разпореждане № МП-6618#1 от 22.05.2015 г. на Ръководителя на Пенсионно осигуряване, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСЪЖДА Д.П.М. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 28.11.2015г.
202 Административно дело No 201/2015 Искове за обезщетение Л.Г.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 13.10.2015г.
Определение от 13.10.2015 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.09.2015 г. по даване ход на делото по същество. ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д. № 201/2015 год. по описа на Административен съд гр. Сливен ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим иска на Л.Г.Б. за заплащане на обезщетение по чл.121, ал.1, т.3, във връзка с чл.104 ал.1 от Закона за държавния служител. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 201/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде на обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 31.10.2015г.
203 Административно дело No 205/2015 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.10.2015г.
Решение № 156/20.10.2015 г. - ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 50 от Наредба за обществения ред на територията на община Сливен в частта й относно израза „или определени от него с изрична писмена заповед длъжностни лица”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Районна прокуратура Сливен разноски в размер на 40,00 /четиридесет/ лева.
В законна сила от 6.11.2015г.
204 Административно дело No 206/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.10.2015г.
Решение № 145/14.10.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1827 от 25.06.2015 г. на Общински съвет – Сливен в частта му както следва: т. 3. След промяна начина на трайно ползване на имота по т. 1 от настоящото решение, същият се обявява за частна общинска собственост; и т. 4. Задължава кмета на Общината, чрез отдел „Общинска собственост" да състави акт за частна общинска собственост за горепосочения имот като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет – Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.11.2015г.
205 Административно дело No 207/2015 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.10.2015г.
Решение № 152 / 22.10.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 1834/25.06.2015 г. потвърдено с Решение № 1880/23.07.2015 г., с което Общински съвет Сливен е обявил за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 37530.502.295 с площ от 6711 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и НТП: за обект комплекс за образование, ведно с построената в имота сграда с площ 756 кв.м., брой етажи 2 (два) и НТП: сграда за образование по кадастралната карта на с. Ковачите, общ. Сливен, като НАЗАКОНОСЪБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областна администрация на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева.
В законна сила от 13.11.2015г.
206 Административно дело No 208/2015 Други административни дела ТАМИ 01 ООД СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тами – 01” ЕООД с ЕИК 119045658, със седалище и адрес на управление, вписани в Търговския регистър: гр. Сливен, ул. „Павел Милюков” № 5, и с адрес, посочен в жалбата: гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето” бл. № 26, вх. „Ж”, ап. № 1, представлявано от управителя Н.М.П., подадена против Мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе по заявление с УИН 184638 за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 г., подадено от „Тами – 01” ЕООД, съгласно постановени и влезли в сила за страните по жалбата Решение № 3934/ 13.06.2014 г. на Административен съд София – град, по административно дело № 9762 / 2012 г., оставено в сила с Решение № 7152 / 16.06.2015 г. на Върховен административен съд на Република България – Трето отделение, по административно дело № 10231 / 2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 208 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.10.2015г.
207 Административно дело No 210/2015 Други административни дела Ш.А.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 4.9.2015г.
Определение от 04.09.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.А.М. срещу акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/32130/25.07.2011 год. издадено от изпълнителния директор на ДФЗ гр.София като НЕДОПУСТИМА ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 210/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.11.2015
Административно дело № 12515/2015
С Определение № 11980/11.11.2015 г. по адм.д.№ 12515/2015 г. по описа на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 296/04.09.2015 г. на Административен съд - Сливен по адм.д.№ 210 по описа за 2015 г.
В законна сила от 11.11.2015г.
208 Частно административно дело No 211/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Ш.А.М. ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.8.2015г.
Определение от 17.08.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на Ш.А.М. *** за спиране на предварителното изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32130 от 25.07.2011 г., издаден от Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА Ш.А.М. *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева.
В законна сила от 5.9.2015г.
209 Административно дело No 216/2015 Дела по КСО К.С.К. ТП НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 19.10.2015г.
Определение от 19.10.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.К. *** срещу решение на НОИ, с формулирано в нея искане за връщане на авансово внесени осигурителни вноски, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 216 / 2015г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 5.11.2015г.
210 Административно дело No 218/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.В.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.10.2015г.
Решение № 163 / 20.10.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.В. против Заповед № 343з-1039/11.08.2015 год. издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР гр.Сливен, с която на основание чл. 194, ал.2, т.4, чл. 197, ал.1, т.6 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13, чл.204, т.3 и чл. 226, ал.1, т.8 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното правоотношение в МВР на м.и. И.В.В. - с.п. в участък Запад в РУ Сливен при ОД на МВР гр.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 6.11.2015г.
211 Административно дело No 221/2015 Други административни дела Н.М.Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 28.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М.Т., с адрес ***, подадена против Заповед № 8165/14.08.2015 г. на Директор на Дирекция „СП“ – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 221/2015 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 12.10.2015г.
212 Административно дело No 227/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение С.М.Д. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.10.2015г.
Решение от 22.10.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на С.М.Д. ЕГН **********,***, Писмо изх.№ СЛ-1568-05-982/08.09.2015г. издадено от Началника на ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-146/27.07.2011 г. на началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Тераси към апартаменти 5 и 6 във вход Б на жилищна сграда" находящ се в УПИ I-6604, кв. 327, отреден „За жилищно строителство и читалище", по плана на кв. „Република", бл.17, гр. Сливен извършен от С.М.Д., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол да заплати на С.М.Д. ЕГН **********,*** сумата от 310 (триста и десет) лева направени по делото разноски.
В законна сила от 22.10.2015г.
213 Частно административно дело No 228/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ С.М.Д. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - ОТДЕЛ НСК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 12.9.2015г.
СПИРА по жалба на С.М.Д. изпълнението на писмо изх. № СЛ-1568-05-982/08.09.2015год. на Началник ДНСК гр.София, с което е наредено принудително премахване на незаконен строеж "Тераси към апартамент 5 и 6 във вход Б на жилищна сграда", находящ се в УПИ І-6604, кв. 327, отреден „За жилищно строителство и читалище“ по плана на кв. „р.“, бл. .., гр. Сливен, което да се извърши от „Теовес-С 2006” ЕООД гр.Сливен, и с което е определен период от 10.00 ч. на 14.09.2015 г. до ...00 ч. на 16.09.2015 г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-146/27.07.2011г., издадена от Началника на РДНСК ЮИР, до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 227 / 2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно (по телефон, факс, електронна поща и др.) на жалбоподателя чрез процесуалния му представител, на началника на ДНСК гр.София, на РДНСК Югоизточен район, на РО „НСК“ Сливен, на ОД МВР гр.Сливен и на В.К.С. в качеството му на управител на „ТЕОВЕС-С 2006“ ЕООД гр.Сливен.
В законна сила от 12.9.2015г.
214 Административно дело No 229/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.К.У.,
К.К.У.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: К.К.У.- С. и Х.К.У., подадена против Решение № 1 от 20.08.2015 г., издадено от Главния архитект на Община Котел, с което е отказано узаконяване на строежи: масивни баня-тоалетна и склад за отоплителни материали, изградени в УПИ ХІ-2841, кв. 35 - гр. Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 229 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район– гр. Бургас. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район – гр. Бургас.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.12.2015
Административно дело № 13154/2015
С Определение № 14019 от 21.12.2015 г. по адм.д.№ 13154/2015 г. по описа на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 302 от 14 септември 2015 г., постановено по адм. дело № 229/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 7.10.2015г.
215 Административно дело No 230/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение К.Й.Н. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.9.2015г.
Решение от 29.09.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.Н. *** против писмо изх.№ СЛ-1284-06-061/12.09.2015 год. издадено от ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-СЛ-02/25.07.2007 год. на началника на РДНСК Сливен за премахване на незаконен строеж "Масивна жилищна сграда на един етаж" находящ се в поземлен имот /ПИ/ 516, кв. 41 и 42 /по средата на бъдеща улица/ по плана на с.Селиминово, общ.Сливен извършен от К.Й.Н. като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 29.9.2015г.
216 Частно административно дело No 231/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ К.Й.Н. НАЧАЛНИКА НА ДНСК,
НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - ОТДЕЛ НСК СЛИВЕН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.9.2015г.
ОПР. / 15.09.2015 г.- СПИРА по жалба на К.Й.Н. изпълнението на писмо изх. № СЛ-1284-06-061/12.09.2015г. на Началник ДНСК гр.София, с което на фирма „Джорданс 2“ ООД гр.Сливен е наредено принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЛ-02/25.07.2007г., издадена от Началника на РДНСК Сливен и премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда на един етаж“, находяща се в ПИ № 516, кв.41 и кв.42 / по средата на бъдеща улица/ по плана на с.Селиминово, общ.Сливен и е определен период от 11.00 ч. на 16.09.2015 г. до 17.00 ч. на 18.09.2015 г. за изпълнение на премахването на незаконния строеж, до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 230 / 2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА К.Й.Н. *** да заплати държавна такса за образуване на дело в размер на 10 (десет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.Определението да се съобщи незабавно на страните по делото – К.Н., ДНСК гр.София, РДНСК Югоизточен район, РО „НСК“ Сливен и на фирмата изпълнител по телефон, факс и/или чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 15.9.2015г.
217 Административно дело No 232/2015 Дела по КТ СВИЛОЗА ЯРН ЕООД   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.9.2015г.
ОПР. / 16.09.2015 г. - Оставя без разглеждане жалбата на „Свилоза ЯРН” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Индустриален”, подадена чрез управителя Гаетано Римини срещу предписания , обективирани в т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 на протокол от извършена проверка изх.№ 030484/27.07.2015г., съставен от инспектори на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Велико Търново. Прекратява производството по административно дело № 232 / 2015 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на местно компетентния съд – Административен съд гр. Велико Търново. Препис от настоящото Определение да се изпрати за сведение на страните.
В законна сила от 16.9.2015г.
218 Частно административно дело No 234/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ А.М.Ф. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 18.9.2015г.
ОПР. / 18.09.2015 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането на А.М.Ф. *** за спиране изпълнението на Заповед № 42/11.02.1997 г. на Кмета на Община Котел, с която на основание чл. 32 т. 1 от ЗТСУ /отм./, вр. с чл. 93 ал. 1 от ППЗТСУ /отм./ е одобрено частично изменение на застроително – регулационния план на кв. 8 по плана на с. Малко село, общ. Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 234/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА А.М.Ф., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса в размер на 10,00 (десет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 28.9.2015г.
219 Административно дело No 237/2015 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Христина Янева Блецова– прокурор в Районна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от Наредба № 1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на Община Твърдица, приета от Общински съвет Твърдица с Решение № 104 от 29.07.2004 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.10.2015г.
220 Административно дело No 244/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ДЖОРДАНС ЕООД   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.11.2015г.
Определение от 05.11.2015 г. - Оставя без разглеждане жалбата на адв. П. М. от САК, като пълномощник на „Джорданс” ЕООД, с управител П.Б., в която се твърди, че „са налице всички основания за спиране на образуваното изпълнително дело и вдигане на възбрани от имотите, обективирани в насрочените описи както и са налице незаконосъобразни неправилни извършени процесуални действия по принудително изпълнение”. Прекратява производството по административно дело № 244/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 1.12.2015г.
221 Административно дело No 247/2015 Други административни дела Ш.А.М. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.11.2015г.
Определение от 18.11.2015 г. - ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на министъра на земеделието и храните за произнасяне по Искане вх. № 94-5720/03.08.2015 г., депозирано от Ш.А.М. по чл. 99 ал. 1 т. 6, във вр. чл. 100 от АПК за възобновяване на административното производство по издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане № 6500/32130/25.07.2011 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ВРЪЩА преписката на министъра на земеделието и храните за произнасяне по Искане вх. № 94-5720/03.08.2015 г., депозирано от Ш.А.М. по чл. 99 ал. 1 т. 6, във вр. чл. 100 от АПК, в което е формулирана молба за възобновяване на административното производство по издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане № 6500/32130/25.07.2011 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.
В законна сила от 12.12.2015г.
222 Административно дело No 248/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение И.М.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.10.2015г.
Решение от 19.10.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.К. против писмо изх.№ СЛ-911-06-249/24.09.2015 год. издадено от ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-СЛ-19/24.09.2007 год. на началника на РДНСК Сливен за премахване на незаконен строеж "Масивна ограда с височина над 2,20 метра" ограждаща поземлен имот /ПИ/ 9063, м.“Лозарска връх“, сел.образувание „Изгрев“, землище гр.Сливен извършен от И.М.К. като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 19.10.2015г.
223 Административно дело No 250/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.К.,
Ю.К.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.11.2015г.
Определение от 16.11.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.К. и Ю.К. ***, адресирана до Кмета на Община Сливен против Заповед № РД-15-1945/04.09.2015г. на Община Сливен за премахване на незаконен строеж, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 250 / 2015г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 30.11.2015г.
224 Административно дело No 256/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.О.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.10.2015г.
ОПР. / 09.10.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.О.И. ***, срещу Заповед № РД-27-50 от 10.09.2015 г. на Кмета на Община Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 256/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 27.10.2015г.
225 Административно дело No 261/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение И.М.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.11.2015г.
Решение от 05.11.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.К. против писмо изх.№ СЛ-911-06-248/24.09.2015 год. издадено от Началник на ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-СЛ-20/24.09.2007 год. на Началника на РДНСК Сливен за премахване на незаконен строеж "котелно помещение", находящ се в поземлен имот /ПИ/ 9063, м. „Лозарски връх“, селищно образувание „Изгрев“, землище гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2015г.
226 Частно административно дело No 262/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ И.М.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.10.2015г.
Определение от 13.10.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СЛ-20/24.09.2007 год. на Началник на РДНСК Сливен до приключване на спора по обжалване на възлагателно писмо № СЛ-911-06-248/24.09.2015 год. на Началника на ДНСК като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА И.М.К. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за образуване на настоящото производство в размер на 10 /десет/ лева.
В законна сила от 13.10.2015г.
227 Частно административно дело No 273/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Р.П.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.10.2015г.
ОПР. / 21.10.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на Р.П.Д. *** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-15-2125 от 06.10.2015 год. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.39 от НРПУРОИ е определен Д.В.Д. за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 32915.51.44 с площ 111 кв.м., м.“До реката“, трайно предназначение на територията-земеделска, начина на трайно ползване: нива, актуван с АОС № 48/28.05.2015 год. землище с.Ичера, съседи: 32915.51.27, 32915.51.45, 32915.51.448, като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 273/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА Р.П.Д. *** да заплати по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.12.2015
Административно дело № 13482/2015
С Определение № 13214/08.12.2015 г. по адм.д.№ 13482/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ в сила определение № 337 от 21.10.2015 г. на Административния съд-Сливен по адм. д. № 273 по описа за 2015 г.
В законна сила от 8.12.2015г.
228 Административно дело No 280/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение И.Д.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 18.11.2015г.
Определение от 18.11.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.К. с ЕГН ********** с адрес *** срещу принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-550 от 01.12.2004 година на Началник ДНСК. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 280/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2015г.
229 Административно дело No 290/2015 Дела по Изборен кодекс И.Г.Х. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 28.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Х. *** от Българска Социалистическа партия, регистрирана в ОИК 2020 Сливен с Решение № 94-МИ/18.09.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен за участие в местни избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015 г., подадена против Протокол от 25.10.2015 г. на Секционна избирателна комисия за избиране на кмет на кметство село Гавраилово, общ. Сливен, район № 20, с № 202000144. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 290/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на на жалбоподателя и на Общинска избирателна комисия - Сливен.
В законна сила от 12.11.2015г.
230 Административно дело No 294/2015 Други административни дела АГРО ИНВЕСТ ЖЕРАВНА ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агро Инвест Жеравна“ ЕООД, ЕИК 202431841, със съдебен адрес ***, чрез адв. С.Р. ***, против Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/8181 от 29.09.2015 г. на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 294/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
231 Административно дело No 295/2015 Дела по Изборен кодекс И.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 2.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.А. – упълномощен представител на БСП в Община Нова Загора, в която се иска от съда да бъде извършена проверка на Избирателна секция № 201600031 в с. Кортен за констатиране на нарушения при преброяване на бюлетините от секционната комисия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 295/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Общинска избирателна комисия – Нова Загора.
В законна сила от 16.11.2015г.
232 Административно дело No 296/2015 Дела по Изборен кодекс П.М.С.,
Д.Д.М.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.11.2015г.
Решение № 183 / 17.11.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 236/28.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, с което е обявен за избран на първи тур кмет на кметство с. Еленово, община Нова Загора Д.Д.К., издигнат от ПП „ГЕРБ” като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 4.12.2015г.
233 Административно дело No 298/2015 Дела по Изборен кодекс Х.А.О. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.11.2015г.
Решение № 177 / 17.11.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 226 от 27.10.2015год. на Общинска избирателна комисия Котел, с което е обявена за избрана за кмет на кметство с.Филаретово, общ.КотелНурие И.Б.,като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на оспорване в 7 дневен срок от обявяването му пред Върховен административен съд гр.София.
В законна сила от 27.11.2015г.
234 Административно дело No 300/2015 Дела по Изборен кодекс И.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.11.2015г.
ОПР. / 04.11.2015 г. - ОСТАВЯ без разглеждане сигнала на И.И.А. за налагане на санкция на членовете на СИК за избирателна секция № 201600047 – с.Питово, община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 300/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА сигнал от И.И.А. за налагане на санкция на членовете на СИК за избирателна секция № 201600047 – с.Питово, община Нова Загора, на Общинска избирателна комисия Нова Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателката и Общинска избирателна комисия Нова Загора, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 18.11.2015г.
235 Административно дело No 303/2015 Дела по ДОПК и ЗМ А.Г.Б. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.Б. с постоянен адрес:***, подадена против Разпореждане с Изх. № 5102/2004/012474/08.10.2015 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, Офис – Сливен, с което е разпореден отказ за погасяване по давност на задължения по образувано ИД № 5102/2004 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 303 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Директора на ТД на НАП – Бургас. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на ТД на НАП – Бургас.
В законна сила от 2.12.2015г.
236 Административно дело No 305/2015 Дела по Изборен кодекс Д.Й.Б.,
И.Н.М.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.11.2015г.
Потвърждава Решение № 147/27.10.2015 г. на ОИК Твърдица, с което са обявени резултатите и лицата избрани за общински съветници на изборите проведени на 25.10.2015 г. за общински съветници в Общински съвет Твърдица, като законосъобразно. Осъжда Д.Й.Б. с ЕГН **********,*** и И.Н.М. с ЕГН **********, с адрес ***, да заплатят на Общинска избирателна комисия гр.Твърдица направени по делото разноски в размер на 600 (шестстотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 7 - дневен срок от обявяването му на страните, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 5.12.2015г.
237 Административно дело No 307/2015 Дела по Изборен кодекс Д.И.И.   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 5.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.И. в качеството му на представляващ ПП „Национален фронт за спасение на България“ за констатиране на нарушения при преброяване на бюлетините от секционна комисия № 202000039. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 307/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Общинска избирателна комисия – Сливен.
В законна сила от 16.11.2015г.
238 Административно дело No 310/2015 Дела по Изборен кодекс Д.П.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.11.2015г.
Определение от 04.11.2015 г. - СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 310/2015 г. по описа на Административен съд Сливен, с производството по адм.дело № 302/2015 г. на Административен съд Сливен, за съвместно разглеждане на жалбите против Решение № МИ 626/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за избиране на общински съветници в Община Сливен в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 310/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила от 4.11.2015г.
239 Административно дело No 323/2015 Дела по Изборен кодекс КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.11.2015г.
Решение № 174/11.11.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 624-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен, В ЧАСТТА му по р. ІІ, с която е обявен за избран на първи тур за кмет на кметство с. Стара река, община Сливен С.Ц.С. от ПП „Българска социалистическа партия”, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 10.12.2015
Административно дело № 13288/2015
С определение № 13430/10.12.2015 г. по адм.д.№ 13288/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174/11.11.2015 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.дело № 323/2015 г., в частта, с която е отхвърлено искането на ОИК - Сливен за разноски по делото.
В законна сила от 10.12.2015г.
240 Административно дело No 324/2015 Дела по Изборен кодекс И.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 5.11.2015г.
Определение от 05.11.2015 г. - СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 324/2015 г. по описа на Административен съд Сливен, с производството по адм.дело № 314/2015 г. на Административен съд Сливен, за съвместно разглеждане на жалбите против Решение № 277/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, с което е обявен за избран за Кмет на Кметство с. Баня, община Нова Загора, област Сливен на втори тур Радомир Стоянов Велев, издигнат от ПП ДПС ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 324/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила от 5.11.2015г.
241 Административно дело No 325/2015 Дела по Изборен кодекс С.К.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 283 от 02.11.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Нова Загора, с което се обявява за избран за КМЕТ на КМЕТСТВО с. Радецки, община Нова Загора, област Сливен на втори тур Д.И.Д., издигнат от ПП „Българска социалистическа партия”, получил 163 действителни гласа, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА С.К.С., ЕГН ********** *** да заплати на Д.И.Д., ЕГН ********** *** Загора направените по делото разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба в 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Върховния Административен съд на РБългария.
В законна сила от 23.11.2015г.
242 Административно дело No 327/2015 Дела по Изборен кодекс И.Н.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.М. ***, подадена против Решение № 147 от 27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Твърдица за избиране на общински съветници. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 327 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.11.2015г.
243 Административно дело No 331/2015 Дела по Изборен кодекс А.К.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. в качеството му на пълномощник на Председателя на Националния съвет на Българската социалистическа партия Михаил Райков Миков, подадена против Решение № 624-МИ от 27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Сливен, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за кмет на Община Сливен и кметове на кметства в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 331 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Настоящото определение да се съобщи на жалбоподателя и на Общинска избирателна комисия Сливен.
В законна сила от 18.11.2015г.
244 Административно дело No 341/2015 Дела по Изборен кодекс ПП БСП ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.11.2015г.
Съгласно протоколно определение от 18.11.2015 г. на основание чл. 159, т. 3 от АПК, във връзка с чл. 155, ал. 1 от АПК съдът ОСТАВЯ без разглеждане жалбата от ПП „БСП”, по която е образувано настоящото съдебно производство. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 341/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да бъде ОБЖАЛВАНО с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 25.11.2015г.
245 Административно дело No 342/2015 Дела по Изборен кодекс ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Политическа партия “Българска социалистическа партия”, представлявана от Председателя й М.Р.М., с адрес за призоваване – чрез пълномощника А.К.Д., подадена против Решение № 683 – МИ от 02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 342 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Настоящото определение да се съобщи на страните незабавно по телефон, факс или електронен адрес.
В законна сила от 21.11.2015г.
246 Административно дело No 343/2015 Дела по Изборен кодекс БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-СОФИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 16.11.2015г.
На основание чл.159, т. 8 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 343/2015 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването на страните пред ВАС на РБългария.
В законна сила от 24.11.2015г.
247 Административно дело No 350/2015 Дела по Изборен кодекс К.А.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.11.2015г.
Съгласно протоколно определение от 13.11.2015 г. съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.И. *** против Решение № 278/02.11.2015 г. на ОИК Нова Загора за обявяване за избран за кмет на кметство с. Новоселец, общ. Нова Загора на втори тур на С.Д.А.-С.. ОСЪЖДА К.А.И., с ЕГН ********** *** да заплати на С.Д. А.-С. *** сумата от 120 /сто и двадесет/ лева направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 350/2015 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок считано от днес пред ВАС.
В законна сила от 1.12.2015г.
248 Административно дело No 351/2015 Дела по Изборен кодекс П.С.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П. в качеството му кандидат за Кмет на Кметство с. Божевци, община Сливен, подадена против Решение № 685-МИ от 02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия Сливен, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за кмет на с. Божевци във ІІ тур. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. Настоящото определение да се съобщи на жалбоподателя и на Общинска избирателна комисия Сливен.
В законна сила от 25.11.2015г.
249 Частно административно дело No 354/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ С.П.З. ДНСК СОФИЯ,
ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 13.11.2015г.
Определение от 13.11.2015 г. - СПИРА по жалба на С.П.З. изпълнението на писмо изх. № СЛ-156-07-292/12.11.2015год. на Началник ДНСК гр.София, с което е наредено принудително премахване на незаконен строеж "Масивна жилищна сграда, състояща се от приземен и два жилищни етажа", находящ се в УПИ ХІ-138,139, кв. 697 по плана на кв. Комлука, гр. Сливен с адм. адрес ул. „Индже войвода“ № 12, което да се извърши от „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД гр.Сливен, и с което е определен период от 09.00 ч. на 16.11.2015 г. до 17.30 ч. на 27.11.2015 г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012г., издадена от Началника на РДНСК ЮИР, до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 353 / 2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА С.П.З. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за образуване на настоящото производство в размер на 10 /десет/ лева. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно (по телефон, факс, електронна поща и др.) на жалбоподателя чрез процесуалния му представител, на началника на ДНСК гр.София, на РДНСК Югоизточен район, на РО „НСК“ Сливен, на ОД МВР гр.Сливен, на „ВиК“ Сливен ООД и на Мартин Георгиев Стефанов в качеството му на управител на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД гр.Сливен.
В законна сила от 13.11.2015г.
250 Административно дело No 358/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Й.И.Б. НАЧАЛНИКА НА ДНСК,
НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Б. против Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в писмо изх. № СЛ-2995-07-284/11.11.2015 год. издадено от ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-СЛ-03/30.03.2009 год. на началника на РДНСК Сливен за премахване на незаконен строеж "Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа" находяща се в селищно образувание „Изгрев“, кадастрален № 2056, местност „Дюлева река“ № 152, гр.Сливен с извършители Н.К.Б. и Й.И.Б., като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 24.11.2015г.
251 Административно дело No 359/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Й.И.Б. НАЧАЛНИКА НА ДНСК,
НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.11.2015г.
Решение от 24.11.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Б. *** срещу Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в Писмо изх. № СЛ-2995-07-282 от 11.11.2015 г. на Началника на ДНСК – София, с което на основание чл. 225, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 271, ал. 3 от АПК, чл. 286 от АПК и сключен Договор № ФО-13-665 от 09.11.2015 г. между ДНСК и “Теовес-С 2006” ЕООД гр.Сливен, е определен период от 09,00 ч. на 18.11.2015 г. до 17,30 ч. на 30.11.2015 г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЛ-05 от 30.03.2009 г., издадена от Началника на РДНСК Сливен, за премахване на незаконен строеж: “Вилна сграда на два етажа”, находящ се в селищно образувание „Изгрев“, кадастрален № 2056, местност „Дюлева река“ № 152, гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 24.11.2015г.
252 Административно дело No 360/2015 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Й.И.Б. НАЧАЛНИКА НА ДНСК,
НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.11.2015г.
Решение от 24.11.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Б. *** срещу Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в Писмо изх. № СЛ-2995-07-283 от 11.11.2015 г. на Началника на ДНСК – София, с което на основание чл. 225, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 271, ал. 3 от АПК, чл. 286 от АПК и сключен Договор № ФО-13-666 от 09.11.2015 г. между ДНСК и “Теовес-С 2006” ЕООД гр.Сливен, е определен период от 09,00 ч. на 18.11.2015 г. до 17,30 ч. на 30.11.2015 г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЛ-04 от 30.03.2009 г., издадена от Началника на РДНСК Сливен, за премахване на незаконен строеж: “Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа / стоя, преддверие, баня и тоалетна/”, находящ се в селищно образувание „Изгрев“, кадастрален № 2056, местност „Дюлева река“ № 152, гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 24.11.2015г.
253 Частно административно дело No 361/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Й.И.Б. ДНСК СОФИЯ,
ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.11.2015г.
СПИРА по жалба на Й.И.Б. *** изпълнението на писмо изх. № СЛ-2995-07-284/11.11.2015г год. на Началник ДНСК гр.София, с което е наредено принудително премахване на незаконен строеж „Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа“, находящ се в селищно образувание „Изгрев“, кадастрален № 2056, местност „Дюлева река“ № 152, което да се извърши от „Теовес-С 2006” ЕООД гр.Сливен, и с което е определен период от 09.00 ч. на 18.11.2015 г. до 17.30 ч. на 30.11.2015 г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЛ-03/30.03.2009г., издадена от Началника на РДНСК Сливен /сега РО НСК Сливен/, до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 358 / 2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно на страните по делото – Й.Б., ДНСК гр.София, РДНСК Югоизточен район, РО „НСК“ Сливен, ОД на МВР Сливен и на фирмата изпълнител по телефон, факс и/или чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 17.11.2015г.
254 Частно административно дело No 362/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Й.И.Б. ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.11.2015г.
СПИРА по жалба на Й.И.Б. *** изпълнението на писмо изх. № СЛ-2995-07-282/11.11.2015г год. на Началник ДНСК гр.София, с което е наредено принудително премахване на незаконен строеж „Вилна сграда на два етажа“, находящ се в селищно образувание „Изгрев“, кадастрален № 2056, местност „Дюлева река“ № 152, гр.Сливен, което да се извърши от „Теовес-С 2006” ЕООД гр.Сливен, и с което е определен период от 09.00 ч. на 18.11.2015 г. до 17.30 ч. на 30.11.2015 г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЛ-05/30.03.2009г., издадена от Началника на РДНСК Сливен /сега РО НСК Сливен/, до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 359 / 2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно на страните по делото –Й.Б., ДНСК гр.София, РДНСК Югоизточен район, РО „НСК“ Сливен, ОД на МВР Сливен и на фирмата изпълнител по телефон, факс и/или чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 17.11.2015г.
255 Частно административно дело No 363/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Й.И.Б. ДНСК СОФИЯ,
ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН,
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.11.2015г.
СПИРА по жалба на Й.И.Б. *** изпълнението на писмо изх. № СЛ-2995-07-283/11.11.2015г год. на Началник ДНСК гр.София, с което е наредено принудително премахване на незаконен строеж „Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа /стая, преддверие, баня и тоалетна/“, находящ се в селищно образувание „Изгрев“, кадастрален № 2056, местност „Дюлева река“ № 152, гр.Сливен, което да се извърши от „Теовес-С 2006” ЕООД гр.Сливен, и с което е определен период от 09.00 ч. на 18.11.2015 г. до 17.30 ч. на 30.11.2015 г. за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЛ-04/30.03.2009г., издадена от Началника на РДНСК Сливен /сега РО НСК Сливен/, до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 360 / 2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно на страните по делото - Й.Б., ДНСК гр.София, РДНСК Югоизточен район, РО „НСК“ Сливен, ОД на МВР Сливен и на фирмата изпълнител по телефон, факс и/или чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 17.11.2015г.
256 Административно дело No 365/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 24.11.2015г.
Определение от 24.11.2015 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Д.Д., ЕГН **********,***, против Заповед № РД-12-1080 от 26.10.2015 г. на вр.и.д. Кмет на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 365/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 8.12.2015г.
257 Административно дело No 380/2015 Други административни дела ДОКТОР ИЛКО ТОДОРОВ АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СД-01-01-3337/04.12.2015г. подадена от „Д-р Илко Тодоров - Амбулатория за първична медицинска помощ - Индивидуална практика“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.“Даме Груев“ бл.10, вх.Д, ап.30, представлявано от управителя Илко Петров Тодоров против писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх.№ 29-05-142/13.11.2015г. на Директора на РЗОК Сливен, поради недопустимост. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 380/2015г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен Съд гр.София в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.12.2015г.
258 КАНД No 233/2014 Наказателни касационни производства Д.М.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 18/09.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 624/08.10.2014 г., постановено по АНД № 1171/2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.2.2015г.
259 КАНД No 237/2014 Наказателни касационни производства С.А.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.1.2015г.
Решение № 293/15.01.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 610/06.10.2014 год. по АНД № 1002/2014 година по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 15.1.2015г.
260 КАНД No 246/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН М.С.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2015г.
Решение № 294/15.01.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 615 от 07.10.2014 г., постановено по АНД № 776/ 2014 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000201 от 28.04.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Сливен, с което на М.С.К. с ЕГН: **********, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ във връзка с чл. 413, ал. 1 от КТ, е наложена глоба в размер на 500 лева, като на основание чл. 415в, ал. 1 от КТ НАМАЛЯВА размера на глобата от 500 /петстотин/ лева на 50 /петдесет/ лева.
В законна сила от 15.1.2015г.
261 КАНД No 253/2014 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- РЗОК- СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.1.2015г.
Решение № 295/14.01.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 667 от 28.10.2014 г., постановено по АНД № 1217 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 14.1.2015г.
262 КАНД No 255/2014 Наказателни касационни производства Ю.Д.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.2.2015г.
Решение № 16/17.02.2015 г. - Оставя в сила Решение № 647 от 21.10.2014 г. по АНД № 1189/2014 година по описа на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 17.2.2015г.
263 КАНД No 256/2014 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.2.2015г.
Решение № 11/06.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 666/28.10.2014 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1249/2014 год. по описа на същия съд
В законна сила от 6.2.2015г.
264 КАНД No 259/2014 Наказателни касационни производства А.Д.Д.1. ЕТ ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.1.2015г.
Решение № 1/20.01.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 659 / 27.10.2014 г., постановено по АНД № 1332/2014 г. на Районен съд Сливен.
В законна сила от 20.1.2015г.
265 КАНД No 260/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН АНИКА 87 ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.1.2015г.
Решение № 5/26.01.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 663/28.10.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1205/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.1.2015г.
266 КАНД No 261/2014 Наказателни касационни производства ЕКО ЕНЕРДЖИ 21 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.1.2015г.
Решение № 2/20.01.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 679 / 04.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1291 / 2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.1.2015г.
267 КАНД No 262/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН А.А.Ч. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.1.2015г.
Решение № 6/29.01.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 684/05.11.2014 г., постановено по АНД № 1285 / 2014 г. по описа на Районен съд Сливен, в частта с която е отменено НП № 14-0804-000730 от 21.05.2014 год. на Началник-група към Сектор ПП към ОД на МВР гр. Сливен, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0804-000730 от 21.05.2014 год. на Началник-група към Сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Сливен, в частта с която на А.А.Ч. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП, на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв., като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.1.2015г.
268 КАНД No 263/2014 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.2.2015г.
Решение № 17/17.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 720 от 14.11.2014 г. по АНД № 1214/2014 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 17.2.2015г.
269 КАНД No 264/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Д.Д.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 14.1.2015г.
Съгласно протоколно определение на съда от 14.01.2015 г., съдът ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 264/2014 г. по описа на Административен съд - Сливен, поради просрочване на жалба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от датата на съдебното заседание, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 21.1.2015г.
270 КАНД No 265/2014 Наказателни касационни производства Б.М.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.2.2015г.
Решение № 65/27.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 683 от 05. 11. 2014 г., постановено по АНД № 786/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, В ЧАСТТА, в която е потвърдено Наказателно постановление № 1408/13 от 16.10.2013 г., издадено от Началника на Група в Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен, В ЧАСТТА, в която на Б.М.К. с ЕГН: **********, за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП и на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП, са наложени глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, и се отнемат 12 контролни точки. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане в отменената част от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.2.2015г.
271 КАНД No 267/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН И.Д.И. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.2.2015г.
Решение № 12/06.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 702/11.11.2014 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1268/2014 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 6.2.2015г.
272 КАНД No 268/2014 Наказателни касационни производства Х.И.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТВЪРДИЦА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 713/13.11.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1393/2014 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3 от 06.08.2014 г. на Началника на Районно управление на МВР гр. Твърдица, с което на Х.И.М. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 60 ал. 1 т. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и на основание чл. 185 ал. 1 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.1.2015г.
273 КАНД No 269/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 43/25.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 715 / 13.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1426 / 2014 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 158/2014 от 26.08.2014 г. на Началник Митница Бургас, с което на ”Топлофикация-Сливен” ЕАД гр.Сливен, представлявано от Стефан Тончев Кодузов за нарушение на чл. 44, ал.1, т.6 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл.110, ал.3 вр. ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 000 /хиляда/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 25.2.2015г.
274 КАНД No 271/2014 Наказателни касационни производства С.Д.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.2.2015г.
Решение № 37/24.02.2015 г. - Оставя в сила Решение № 722 от 17.11.2014 г. по АНД № 1403/2014 год. по описа на СлРС, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 24.2.2015г.
275 КАНД No 272/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.2.2015г.
Решение № 20/10.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 695 от 11.11.2014 г., постановено по АНД № 1466 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2015г.
276 КАНД No 273/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 13/09.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 696/11.11.2014 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1479/2014год. по описа на същия съд
В законна сила от 9.2.2015г.
277 КАНД No 274/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.2.2015г.
Решение № 21/10.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 697 от 11.11.2014 г., постановено по АНД № 1483 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2015г.
278 КАНД No 275/2014 Наказателни касационни производства ЕКО ЕНЕРДЖИ 21 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.1.2015г.
Решение № 3/20.01.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 714 / 13.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1290 / 2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.1.2015г.
279 КАНД No 277/2014 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 38/25.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763 от 28.11.2014 г. по АНД № 1221/2014 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 25.2.2015г.
280 КАНД No 278/2014 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.2.2015г.
Решение № 10/12.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 764/28.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1226/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2015г.
281 КАНД No 281/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.2.2015г.
Решение № 14/11.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 710 / 13.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1427 / 2014 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 261/2014 от 25.08.2014 г. на Началник Митница Бургас, с което на ”Топлофикация-Сливен” ЕАД гр.Сливен, представлявано от С.Т. Кодузов за нарушение на чл. 44, ал.1, т.6 от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл.110, ал.3 вр. ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 000 /хиляда/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 11.2.2015г.
282 КАНД No 282/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Я.Л.Л. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 6.1.2015г.
Определение от 06.01.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Директора на ОД на МВР гр.Сливен срещу решение № 729/18.11.2014 год. постановено по НАХД № 1616/2014 год. на Районен съд гр. Сливен, като недопустима поради просрочие. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 282по описа на Административен съд гр.Сливен за 2014 год.
В законна сила от 14.1.2015г.
283 КАНД No 283/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 35/25.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 734 от 19.11.2014 г. по АНД № 1510/2014 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 25.2.2015г.
284 КАНД No 284/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.2.2015г.
Решение № 23/27.02.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 735/19.11.2014 год. постановено по АНД № 1534/2014 год. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.2.2015г.
285 КАНД No 285/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.2.2015г.
Решение № 24 / 26.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 733/19.11.2014 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1509/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 26.2.2015г.
286 КАНД No 286/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2015г.
Решение № 25 / 23.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 694 от 11.11.2014 г., постановено по АНД № 1521 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 23.2.2015г.
287 КАНД No 287/2014 Наказателни касационни производства В.Я.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 26/09.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 761 от 27.11.2014 г., постановено по АНД № 1462 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.2.2015г.
288 КАНД No 288/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.2.2015г.
Решение № 27/24.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 719 от 14.11.2014 г., постановено по АНД № 1520/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.2.2015г.
289 КАНД No 289/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.2.2015г.
Решение № 28 / 26.02.2015 г - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 699/11.11.2014 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1515/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 26.2.2015г.
290 КАНД No 290/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.2.2015г.
Решение № 29 / 27.02.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 716/14.11.2014 год. постановено по АНД № 1478/2014 год. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 27.2.2015г.
291 КАНД No 291/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 36/09.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 701/11.11.2014 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1482/2014год. по описа на същия съд
В законна сила от 9.2.2015г.
292 КАНД No 292/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2015г.
Решение № 41/24.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 14.11.2014 г., постановено по АНД № 1468/ 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 24.2.2015г.
293 КАНД No 293/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 42/25.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 700 от 11.11.2014 г. по АНД № 1472/2014 г. на Районен съд Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 25.2.2015г.
294 КАНД No 294/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН П.В.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.2.2015г.
Решение № 15/12.02.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 704 / 11.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1404 / 2014 г. по описа на същия съд, в обжалваната част, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36 / 14 от 16.01.2014 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Сливен, в частта, с която на П.В.К., ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 150 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.177, ал.1 т.2, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 12.2.2015г.
295 КАНД No 296/2014 Наказателни касационни производства ЕКСПРЕС 2Д ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.2.2015г.
Решение № 34/17.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 727/17.11.2014 год. постановено по АНД № 1060/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 17.2.2015г.
296 КАНД No 297/2014 Наказателни касационни производства М.Д.Д. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 30/09.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 779/04.12.2014 г., постановено по АНД № 1126/2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.2.2015г.
297 КАНД No 298/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Б.З.З. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.1.2015г.
Определение от 05.01.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областна дирекция на МВР– Сливен, подадена против Решение № 742 от 20.11.2014 г., постановено по АНД № 1619 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 298 / 2014 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2015г.
298 КАНД No 299/2014 Наказателни касационни производства А.Д.Д.1. ЕТ ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.2.2015г.
Решение № 31/10.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 803/10.12.2014 г., постановено по АНД № 1007/2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2015г.
299 КАНД No 2/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН М.К.Й. ЕТ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.2.2015г.
Решение № 32/10.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 765/28.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1601/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2015г.
300 КАНД No 3/2015 Наказателни касационни производства П.И.В. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.3.2015г.
Решение № 46/06.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 738/20.11.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1473/2014 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-834 от 04.08.2014 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на инж. П.И.В. –Директор на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, за нарушение на чл. 44 ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и на основание чл. 132 ал. 1 от ЗОП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.3.2015г.
301 КАНД No 4/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 6.3.2015г.
Решение № 47/06.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 739 от 20.11.2014 г., постановено по АНД № 1317/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-910 от 04.08.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД – гр. Сливен, за нарушение на чл. 101а, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗОП, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.3.2015г.
302 КАНД No 5/2015 Наказателни касационни производства А.Д.Й. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 33/25.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 844 от 16.12.2014 г., постановено по АНД № 1667 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 25.2.2015г.
303 КАНД No 6/2015 Наказателни касационни производства Р.Й.Г. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.3.2015г.
Решение № 48/04.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 845 от 16.12.2014 г., постановено по АНД № 1641 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.3.2015г.
304 КАНД No 7/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.3.2015г.
Решение № 66/24.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 758 от 24.11.2014 г., постановено по АНД № 1519 / 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 24.3.2015г.
305 КАНД No 8/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.2.2015г.
Решение № 39/09.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 757/25.11.2014 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 1513/2014год. по описа на същия съд
В законна сила от 9.2.2015г.
306 КАНД No 10/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ЗЛАТИ БГ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.3.2015г.
Решение № 49/04.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 751/25.11.2014 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1665/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.3.2015г.
307 КАНД No 11/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ЗЛАТИ БГ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 778/04.12.2014 г. по АНД № 1666/2014 г. на Районен съд Сливен като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2015г.
308 КАНД No 13/2015 Наказателни касационни производства ЕНЧЕВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 51 / 25.02.2015 г . - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 818 от 12.12.2014 г., постановено по АНД № 1753 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 25.2.2015г.
309 КАНД No 14/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.2.2015г.
Решение № 40/24.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 767 от 01.12.2014 г., постановено по АНД № 1508/ 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 24.2.2015г.
310 КАНД No 15/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.3.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 768/01.12.2014 год. постановено по АНД № 1512/2014 год. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2015г.
311 КАНД No 16/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.3.2015г.
Решение № 52/04.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 797/09.12.2014 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1484/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.3.2015г.
312 КАНД No 17/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 53/25.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 796 от 09.12.2014 г., постановено по АНД № 1480 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.2.2015г.
313 КАНД No 18/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.3.2015г.
Решение № 56/16.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 769 от 01.12.2014 г., постановено по АНД № 1532/ 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 16.3.2015г.
314 КАНД No 19/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.3.2015г.
Решение № 57/17.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 755 / 25.11.2014 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1316 / 2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 17.3.2015г.
315 КАНД No 21/2015 Наказателни касационни производства Т.А.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.3.2015г.
Решение № 69 / 23.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 840/16.12.2014 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1766/2014 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 23.3.2015г.
316 КАНД No 22/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Д.С.Б. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.3.2015г.
Решение № 58/06.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 783 от 05.12.2014 год. постановено по НАХД № 1432/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 220/23.07.2014 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен, с което на Д.С.Б. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева на основание чл.266, ал.1, пр.1 от ЗГ и е определено да заплати обезщетение в размер на 412, 50 лева на основание приложение към чл.5, т.4 от Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд.
В законна сила от 6.3.2015г.
317 КАНД No 23/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.И.В. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 813 от 11.12.2014 г., постановено по АНД № 1477 / 2014 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2015г.
318 КАНД No 25/2015 Наказателни касационни производства ЕНЧЕВ ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.2.2015г.
Решение № 54 / 25.02.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830 от 13.12.2014 г., постановено по АНД № 1752 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 25.2.2015г.
319 КАНД No 26/2015 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- РЗОК- СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.2.2015г.
Решение № 55 / 24.02.2015 г . - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 841/16.12.2014 г. постановено по АНД № 1220/2014 год. по описа на Районен съд гр. Сливен.
В законна сила от 24.2.2015г.
320 КАНД No 28/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.3.2015г.
Решение № 87/31.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 853/23.12.2014 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1411/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.3.2015г.
321 КАНД No 29/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕКСПРЕС 2Д ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.3.2015г.
Решение № 88/31.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 678/04.11.2014 г., постановено по АНД № 1333 / 2014 г. по описа на Районен съд Сливен, с което е отменено Наказателно постановление № 203 от 31.10.2013 г., издадено от Началник на Митница - Бургас, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 203 от 31.10.2013 г., издадено от Началник на Митница - Бургас, с което на „Експрес 2Д” ЕООД – Сливен, БУЛСТАТ 119628739 представлявано от Д.С.Д., е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 500,00 лева на основание чл. 238, ал. 1 във вр. чл. 235, ал. 1 от ЗМ, за нарушение на чл. 5, ал. 2 от ЗМ, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.3.2015г.
322 КАНД No 30/2015 Наказателни касационни производства ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2015г.
Решение № 71/09.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 771 от 02.12.2014 г., постановено по АНД № 1476/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-837 от 04.08.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на юридическото лице „Югоизточно държавно предприятие” ДП, ЕИК: 201617654, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Орешак” № 15а, представлявано от инж. Пейчо Иванов Върбанов, за нарушение на чл. 45а, ал. 10 във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП и на основание чл. 129а от ЗОП, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.3.2015г.
323 КАНД No 31/2015 Наказателни касационни производства КЕРАМ ИНВЕСТ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.3.2015г.
Решение № 59/16.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762 от 28.11.2014год. постановено по АНД № 1093/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 16.3.2015г.
324 КАНД No 32/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН ПРО ЕКО КОНСУЛТ ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.3.2015г.
Решение № 60/16.03.2015 г. - Оставя в сила Решение № 708/12.11.2014 г., постановено по АНД № 1050/2014 г. на Районен съд – Сливен, като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 16.3.2015г.
325 КАНД No 33/2015 Наказателни касационни производства ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 6.4.2015г.
Решение № 89/06.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 770/01.12.2014 год. постановено по АНД № 1517/2014 год. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2015г.
326 КАНД No 34/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Ц.Н.П. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.3.2015г.
Решение № 72/13.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 816 от 11.12.2014 г., постановено по АНД № 1414 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.3.2015г.
327 КАНД No 36/2015 Наказателни касационни производства Н.Д.И. ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.3.2015г.
Решение № 73/06.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 860/29.12.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1816/2014 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Г-585/28.10.2014 г. на Кмета на Община Сливен, с което на Н.Д.И., ЕГН **********,*** за нарушение по чл. 17 т. 5 и на основание чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен /НУРИТЗД/ е наложено административно наказание „ глоба” в размер на 300 /триста/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.3.2015г.
328 Частно КАНД No 37/2015 Наказателни частни касационни производства Н.Ю.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.3.2015г.
Определение № 79/23.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 07.01.2015 г., постановено по АНД № 14 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 23.3.2015г.
329 Частно КАНД No 39/2015 Наказателни частни касационни производства Н.Ю.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 23.3.2015г.
Определение № 90/23.03.2015 г . - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 08.01.2015 г., постановено по АНД № 29/2015 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 23.3.2015г.
330 Частно КАНД No 40/2015 Наказателни частни касационни производства Н.Ю.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 16.3.2015г.
Определение № 81/16.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 09.01.2015год. постановено по НАХД № 26/2015 год. на Районен съд гр. Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 16.3.2015г.
331 КАНД No 41/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2015г.
Решение № 74/10.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 823 от 12.12.2014 г., постановено по АНД № 1529/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.3.2015г.
332 КАНД No 45/2015 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- РЗОК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.3.2015г.
Решение № 76 / 11.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 09.01.2015 г., постановено по АНД № 1247/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 11.3.2015г.
333 КАНД No 46/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.И.В. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.3.2015г.
Решение № 101/30.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 857 от 23.12.2014 г., постановено по АНД № 1511 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 30.3.2015г.
334 КАНД No 47/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.3.2015г.
Решение № 82/23.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 858 от 23.12.2014 г., постановено по АНД № 1533 / 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 23.3.2015г.
335 КАНД No 49/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.И.В. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2015г.
Решение № 77/16.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 826/12.12.2014 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1518/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.3.2015г.
336 КАНД No 50/2015 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.3.2015г.
Решение № 93 / 23.03.2015 г . - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 09.01.2015 г., постановено по АНД № 1248 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд
В законна сила от 23.3.2015г.
337 КАНД No 51/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.3.2015г.
Решение № 83/24.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 25/15.01.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1250/2014 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 20-254/23.07.2014 год. издадено от Директора на РЗОК гр.Сливен, с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен за нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.45, ал.1, т.3 и ал.2 и чл.46 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, чл.28, чл.31, т.1 и т.2, чл.182, чл.187, чл.188, т.6, б.а от НРД за МД 2014 и на основание чл.105а, ал.3 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.
В законна сила от 24.3.2015г.
338 КАНД No 52/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.4.2015г.
Решение № 110/17.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/11.12.2014г., постановено по АНД № 1481/ 2014 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.4.2015г.
339 КАНД No 53/2015 Наказателни касационни производства С.Н.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.5.2015г.
Решение №162/29.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 16.01.2015 г., постановено по АНД № 520 / 2014 г. по описа на Новозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.5.2015г.
340 КАНД No 55/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.И.В. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.3.2015г.
Решение № 95/21.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 820 от 11.12.2014 г., постановено по АНД № 1470 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.3.2015г.
341 КАНД No 56/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.И.В. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.3.2015г.
Решение № 96 / 27.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 825/11.12.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1516/2014 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-882 от 04.08.2014 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на П.И.В. ***, ЕГН **********, за нарушение по чл. 101а ал. 1, във вр. с чл. 14 ал. 4 т. 2 от Закона за обществените поръчки и на основание чл. 129 ал. 5 от ЗОП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 27.3.2015г.
342 КАНД No 58/2015 Наказателни касационни производства К.Д.И. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.3.2015г.
Решение № 84/23.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 08.01.2015 г., постановено по АНД № 1650 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 23.3.2015г.
343 КАНД No 59/2015 Наказателни касационни производства ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2015г.
Решение № 78/10.03.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 852/19.12.2014 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1474/2014 г. по описа на същия съд, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-835 от 04.08.2014 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, ЕИК 201617654, представлявано от П.И.В. за нарушение на чл. 44 ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и на основание чл. 132 ал. 1, предл. 1 от ЗОП, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.3.2015г.
344 КАНД No 60/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗАГОРА ГЕО - СТРОЙ К ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.3.2015г.
Решение № 102/25.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196/22.12.2014 год.. на Районен съд гр.Нова Загора, постановено по АНД № 298/2014 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 25.3.2015г.
345 КАНД No 63/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.И.В. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/08.01.2015 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1485/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.4.2015г.
346 Частно КАНД No 64/2015 Наказателни частни касационни производства Н.Ю.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.3.2015г.
Определение № 97/20.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 12.01.2015 год. постановено по АНД № 25/2015 год. по описа на Сливенски районен съд.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.3.2015г.
347 Частно КАНД No 65/2015 Наказателни частни касационни производства Н.Ю.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.3.2015г.
Определение № 103/23.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 12.01.2015 г., постановено по АНД № 30 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 23.3.2015г.
348 КАНД No 66/2015 Наказателни касационни производства Г.С.Ч. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 13 от 09.01.2015 г., постановено по АНД № 1730/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0804-001277 от 25.08.2014, издадено от Началника на Сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Сливен, с което на Г.С.Ч. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 3000 /три хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.3.2015г.
349 КАНД No 67/2015 Наказателни касационни производства Щ.Х.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.3.2015г.
Решение № 104/25.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 07.01.2015 год. постановено по НАХД № 1489/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 25.3.2015г.
350 КАНД No 69/2015 Наказателни касационни производства М.В.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.4.2015г.
Решение № 99/01.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/20.01.2015 г., постановено по АНД № 1260/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.4.2015г.
351 КАНД No 70/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН МАРИВА ПИ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.4.2015г.
Решение № 106/01.04.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 55 от 03.02.2015 г., постановено по АНД № 1916/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3407 от 03.11.2014 г., издадено от Директора на Офис – Сливен при ТД на НАП - Бургас, с което на „Марива Пи” ЕООД – гр. Сливен, с БУЛСТАТ: 201886291, за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и на основание чл. 355, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.4.2015г.
352 КАНД No 71/2015 Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА Р БЪЛГАРИЯ КАМА ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 20.4.2015г.
ОПР. / 20.04.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Председателя на Патентното ведомство на Република България срещу решение № 24/15.01.2015 год. постановено по НАХД № 873/2014 год. на Районен съд гр. Сливен, като недопустима поради просрочие. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 71 по описа на Административен съд гр.Сливен за 2015 год.
В законна сила от 7.5.2015г.
353 КАНД No 72/2015 Наказателни касационни производства Т.И.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.3.2015г.
Решение № 105/24.03.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 28.01.2015 г., постановено по АНД № 1831/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 24.3.2015г.
354 КАНД No 73/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ТЕРМОИЗОЛ-СТРОЙ ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/29.01.2015 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1568/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.4.2015г.
355 КАНД No 78/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН ТЕКС ПОЙНТ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 12.5.2015г.
Решение № 126/12.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 42 от 27.01.2015 г., постановено по АНД № 1957/2014 год. по описа на Сливенски районен съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СН5020 от 25.04.2014 г. на Директор на ТД на НАП – Бургас, с което на „Текс пойнт” ЕООД е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл. 11, ал. 1 ЗСВТС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.5.2015г.
356 КАНД No 79/2015 Наказателни касационни производства М.П.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.4.2015г.
Решение № 108/02.04.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 45/29.01.2015 г. постановено по АНД № 1982/2014 г. по описа на Районен съд гр.Сливен в частта, с която е потвърдено НП № 40-0000227/09.10.2014 г. издадено от Директора на РД "АА" гр. Сливен, с което на М.П.К., ЕГН ********** на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП е наложена глоба в размер на 1500,00 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 40-0000227/09.10.2014 г. издадено от Директора на РД "АА" гр. Сливен, с което на М.П.К., ЕГН **********, за нарушение на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 41 от 04.08.2008 г. на МТ е наложена глоба в размер на 1500,00 лева, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвтП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/29.01.2015 г. постановено по АНД № 1982/2014 г. по описа на Районен съд гр.Сливен в останалата част.
В законна сила от 2.4.2015г.
357 КАНД No 80/2015 Наказателни касационни производства ЕМ ЕС ПРО ЕООД ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/06.01.2015 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1741/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.5.2015г.
358 КАНД No 81/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.4.2015г.
Решение № 123 / 23.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41/27.01.2015 г., постановено по АНД № 1557/ 2014 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 23.4.2015г.
359 КАНД No 82/2015 Наказателни касационни производства С.Т.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2015г.
Решение № 120/16.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64 от 10.02.2015 г., постановено по АНД № 7 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.4.2015г.
360 КАНД No 83/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.4.2015г.
Решение № 121/15.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 27.01.2015 г., постановено по АНД № 1570 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.4.2015г.
361 КАНД No 86/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Г.С.Х. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.4.2015г.
Решение № 112/21.04.2015 г. - ОБЕЗСИЛВА решение № 62 от 10.02.2015 год. постановено по АНД № 2017/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.4.2015г.
362 КАНД No 87/2015 Наказателни касационни производства Д.В.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.5.2015г.
Решение № 124/07.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96/23.02.2015 г., постановено по НАХД № 1760 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, в обжалваната част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.5.2015г.
363 КАНД No 88/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР. СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.5.2015г.
Решение №128/08.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 51/02.02.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1997/2014 г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.5.2015г.
364 КАНД No 89/2015 Наказателни касационни производства В.Х.Л. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.4.2015г.
Решение № 122/21.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/19.02.2015 г., постановено по АНД № 2014/2014 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.4.2015г.
365 КАНД No 91/2015 Наказателни касационни производства Р.И.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.5.2015г.
Решение № 129/08.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98/24.02.2015 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1914/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.5.2015г.
366 КАНД No 92/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.Д.М. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.4.2015г.
Решение № 130/30.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 16.02.2015 г., постановено по АНД № 2027 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.4.2015г.
367 КАНД No 94/2015 Наказателни касационни производства ИСКРА ММ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.5.2015г.
Решение № 137/08.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105/25.02.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 2010/2014 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.5.2015г.
368 КАНД No 95/2015 Наказателни касационни производства И.М.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.4.2015г.
Решение № 132/30.04.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 18.02.2015 г., постановено по АНД № 5 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.4.2015г.
369 КАНД No 96/2015 Наказателни касационни производства ЕУРОЛЕНД ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.5.2015г.
Решение № 138/28.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 / 12.02.2015г. на РС Сливен, постановено по АНД № 1396 / 2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и на подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.5.2015г.
370 КАНД No 97/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.5.2015г.
Решение № 133/18.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84 от 18.02.2015 г., постановено по АНД № 1720/ 2014г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.5.2015г.
371 КАНД No 99/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН С.Д.С. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.6.2015г.
Решение № 163/08.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/23.02.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 38/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2015г.
372 КАНД No 100/2015 Наказателни касационни производства СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ ЕЛФЕ ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.5.2015г.
Решение № 134/11.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 03.02.2015 г., постановено по АНД № 1913/ 2014г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2015г.
373 КАНД No 102/2015 Наказателни касационни производства Т.И.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.5.2015г.
Решение № 139/08.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117 от 06.03.2015 год. постановено по НАХД № 1931/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.5.2015г.
374 КАНД No 103/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.5.2015г.
Решение № 135/11.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 145 от 18.03.2015 г. на Сливенски районен съд, постановено по АНД № 1224 / 2014 г. по описа на същия съд, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № НП-20-246 от 22.07.2014г., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, ЕИК 119502733, за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. т. 2 и 3 от ЗЗО, във вр. с чл. 45 и чл. 46 от ЗЗО, чл. 28, чл. 31 т. 1 и т. 2, чл. 187, чл. 188 т. 6 и т. 8, чл. 227 от НРД за МД 2014 г., и на основание чл. 105а ал. 3 от Закона за здравното осигуряване е наложена „имуществена санкция“ в размер на 200,00 /двеста/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2015г.
375 КАНД No 104/2015 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.5.2015г.
Решение № 136/08.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144/18.03.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1222/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.5.2015г.
376 КАНД No 105/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МЕДИКА 100 АПМП ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 18.02.2015 г., постановено по АНД № 596 / 2014 г. по описа на Новозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2015г.
377 КАНД No 106/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МЕДИКА 100 АПМП ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.5.2015г.
Решение № 140/28.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 / 16.02.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 534 / 2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.5.2015г.
378 КАНД No 107/2015 Наказателни касационни производства Д.М.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.5.2015г.
Решение № 145/13.05.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 127/09.03.2015 г. по АНД № 13/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.5.2015г.
379 КАНД No 108/2015 Наказателни касационни производства Г.Д.Ш. ОД НА МВР ЯМБОЛ Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.6.2015г.
Решение № 167 / 02.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 17.02.2015 год. постановено по НАХД № 1424/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 2.6.2015г.
380 КАНД No 109/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ДИСТАРЦИКЛИНГ ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.5.2015г.
Решение № 151/28.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 / 18.03.2015 г., постановено по АНД № 1943 / 2014г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 28.5.2015г.
381 КАНД No 110/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ДИСТАРЦИКЛИНГ ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138 от 17.03.2015 г., постановено по АНД № 1942 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2015г.
382 КАНД No 111/2015 Наказателни касационни производства Н.Д.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 137/16.03.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 106/2015 г. по описа на същия съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 40-0000314 от 18.12.2014 г. в частта му, с която за нарушение на чл. 15, §7 б.„а”, т.i) от Регламент 3821/85, във вр. с изр. последно от същата буква, във вр. с чл. 78 ал. 1 т. 2 от ЗАвПр и на основание по чл.93, ал.2 от ЗАвтПр на Н.Д.Н., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000314 от 18.12.2014 г. на Директорът на РД „Автомобилна администрация” гр. Сливен в частта му, с която за нарушение на чл. 15, §7 б.„а”, т.i) от Регламент 3821/85, във вр. с изр. последно от същата буква, във вр. с чл. 78 ал. 1 т. 2 от ЗАвПр и на основание по чл.93, ал.2 от ЗАвтПр на Н.Д.Н., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137/16.03.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 106/2015 г. по описа на същия съд, в останалата част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.5.2015г.
383 КАНД No 112/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН С.К.С. ЕТ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.5.2015г.
Решение № 152/28.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118 / 06.03.2015 год., постановено по АНД № 1976 / 2014г. на Сливенски Районен съд.
В законна сила от 28.5.2015г.
384 КАНД No 114/2015 Наказателни касационни производства Г.Л.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 166/27.03.2015 год., постановено по АНД № 73/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ НП № 40-0000277/03.12.2014 г. на Директора на РД „Автомобилна администрация” гр. Сливен, с което на Г.Л.Т., ЕГН ********* за нарушение на чл. 89, т.4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г., на основание чл. 93, ал. 1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено наказание “глоба” в размер на 1500 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2015г.
385 КАНД No 117/2015 Наказателни касационни производства ОТАВАН БГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.5.2015г.
Решение № 150/22.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 27.03.2015 г., постановено по АНД № 196 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.5.2015г.
386 КАНД No 118/2015 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.5.2015г.
Решение № 153/29.05.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 148/19.03.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1889/2014 год. по описа на същия съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ НП № 20-509/12.11.2014 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД гр.Сливен за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.190, т.13 от НРД 2014 год. е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева, за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.190, т.13 от НРД 2014 год. е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева и за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.190, т.13 от НРД 2014 год. е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева.
В законна сила от 29.5.2015г.
387 КАНД No 119/2015 Наказателни касационни производства МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.6.2015г.
Решение № 164/04.06.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 149/19.03.2015 г., постановено по АНД № 1887/2014 г. по описа на Районен съд Сливен В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № НП-20-521/17.11.2014 г. на Директора на РЗОК – Сливен, с което по т. 2 за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5, във вр. с чл. 45 и чл. 46 от ЗЗО и чл. 28, чл. 31 т. 1, чл. 210 и чл. 217 от НРД за МД 2014 г. и на основание чл. 105з ал. 2 и чл. 105в ал. 3 от ЗЗО на „МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, с адрес гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5 е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-521/17.11.2014 г. на Директора на РЗОК – Сливен, В ЧАСТТА, с която по т. 2 за нарушение по чл. 55 ал. 2 т. 5, във вр. с чл. 45 и чл. 46 от ЗЗО и чл. 28, чл. 31 т. 1, чл. 210 и чл. 217 от НРД за МД 2014 г. и на основание чл. 105з ал. 2 и чл. 105в ал. 3 от ЗЗО на „МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, с адрес гр. Сливен, ул. “Димитър Пехливанов” № 5 е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 149/19.03.2015 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1887/2014 г. по описа на същия съд в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.6.2015г.
388 КАНД No 120/2015 Наказателни касационни производства Х.И.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.5.2015г.
Решение № 154/29.05.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 18.03.2015 год. в обжалваната част постановено по НАХД № 1932/2014 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 29.5.2015г.
389 КАНД No 121/2015 Наказателни касационни производства ПАНХИМ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2015г.
Решение № 155/01.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 / 11.02.2015 г., постановено по АНД № 88 / 2015 г. на Районен съд Стара Загора.
В законна сила от 1.6.2015г.
390 КАНД No 123/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ С.Н.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.6.2015г.
Решение № 165/08.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 19.03.2015 г., постановено по АНД № 743 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.6.2015г.
391 КАНД No 125/2015 Наказателни касационни производства АТЛАНТИК УЕЙ ЕООД ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.5.2015г.
Решение № 156/18.05.2015 г. - СТАВЯ В СИЛА Решение № 164/24.03.2015 год. постановено по НАХД № 59/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен в останалата част.
В законна сила от 18.5.2015г.
392 КАНД No 127/2015 Наказателни касационни производства М.Т.К. РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.6.2015г.
Решение № 168/11.06.2015 г. -ОТМЕНЯ Решение № 34 от 19.03.2015 г., постановено по АНД № 39 / 2015 г. по описа на РС Нова Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40-0000319/30.12.2014 г. на Директор на РД “Автомобилна администрация“ гр.Сливен, с което на М.Т.К. *** с ЕГН **********, за нарушение на §3 б. "а" от Глава VІ на Приложение І от Регламент /ЕИО/ № 3821/85 във връзка с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвтП и на основание чл. 105, ал.1 от Закона за автомобилни превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.6.2015г.
393 КАНД No 128/2015 Наказателни касационни производства С.П.З. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.6.2015г.
Решение № 166/04.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185/06.04.2015 год. постановено по АНД № 218/2015 год. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.6.2015г.
394 КАНД No 131/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН М.А.М. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 18.03.2015 г., постановено по АНД № 188 / 2014 г. по описа на Районен съд - Котел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.6.2015г.
395 КАНД No 132/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Р.Г. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2015г.
Решение № 173/10.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157 от 23.03.2015 г., постановено по АНД № 153/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.6.2015г.
396 КАНД No 133/2015 Наказателни касационни производства Г.М.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.7.2015г.
Решение № 183/08.07.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187 от 07.04.2015 г., постановено по АНД № 247 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.7.2015г.
397 КАНД No 134/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗП ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ТИХОВ Председател:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.6.2015г.
Решение № 169/02.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179/02.04.2015 год.. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 199/2015 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2015г.
398 КАНД No 136/2015 Наказателни касационни производства М.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.6.2015г.
Решение № 178/23.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196 / 14.04.2015г. на РС Сливен, постановено по АНД № 107/ 2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и на подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2015г.
399 КАНД No 137/2015 Наказателни касационни производства НАТАЛИ М 2014 ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.6.2015г.
Решение № 174/09.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 239/05.05.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 399/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.6.2015г.
400 КАНД No 139/2015 Наказателни касационни производства К.В.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2015г.
Решение № 175/10.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/13.03.2015 г., постановено по АНД № 587/ 2014 г. по описа на Районен съд Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.6.2015г.
401 КАНД No 140/2015 Наказателни касационни производства МЕДИКА 100 АПМП ЕООД РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.6.2015г.
Решение № 177/23.06.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 44 от 06.04.2015 год., постановено по АНД № 40/2015 год. по описа на Новозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ НП № НП-20-397/23.10.2014 год. на Директора на РЗОК - Сливен, с което на „Медика – 100 – Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК 202460348 с адрес гр.Нова Загора, ул.“24-ти май“ № 5 са наложени осем имуществени санкции на основание чл. 105в, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, всяка от които в размер на 100 лева или общо 800 лева, като на основание чл.105в ал.1 от ЗЗО НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция за всяко от осемте нарушения на 50 /петдесет/ лева или общ размер на санкцията 400 /четиристотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2015г.
402 КАНД No 141/2015 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.6.2015г.
Решение № 182/30.06.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/12.03.2015 год. на Районен съд гр. Казанлък постановено по НАХД № 1096/2014 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 30.6.2015г.
403 КАНД No 142/2015 Наказателни касационни производства М.И.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.9.2015г.
Решение № 207/09.09.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231 от 29.04.2015 год. постановено по НАХД № 292/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 9.9.2015г.
404 КАНД No 143/2015 Наказателни касационни производства М.К.С.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.6.2015г.
Решение № 180/25.06.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 40/27.03.2015 год. постановено по АНД № 49/2015 год. на Районен съд гр. Нова Загора, вместо което постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0829658/17.06.2014 г. за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР, с което на касатора е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП.
В законна сила от 25.6.2015г.
405 КАНД No 144/2015 Наказателни касационни производства М.Д.У. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.9.2015г.
Решение № 199 / 01.09.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 232/30.04.2015 г. постановено по АНД № 374/2015 г. по описа на Районен съд Сливен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Сливен, който да съобрази указанията по прилагане на материалния и процесуалния закон изложени в настоящото решение..
В законна сила от 1.9.2015г.
406 КАНД No 145/2015 Наказателни касационни производства ИСКРА ММ 2011 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.8.2015г.
Решение № 193/03.08.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222/24.04.2015 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1864/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.8.2015г.
407 КАНД No 146/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 173 от 30.03.2015 год. постановено по АНД № 122/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.7.2015г.
408 КАНД No 147/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.8.2015г.
Решение № 194/14.08.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220/23.04.2015 г. на Районен съд Сливен по АНД № 1314/2014 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.8.2015г.
409 КАНД No 148/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Е.П.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.7.2015г.
Решение № 184/09.07.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 224 от 24.04.2015 г., постановено по АНД № 319 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.7.2015г.
410 КАНД No 149/2015 Наказателни касационни производства КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН В.Д.Б. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 7.7.2015г.
Решение № 185/07.07.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 238/05.05.2015 г. по АНД 257/15 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.7.2015г.
411 КАНД No 150/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 257 / 18.05.2015 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 322 / 2015 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № НП-20-100 от 16.02.2015 год., издадено от Зам. Директора на РЗОК гр.Сливен, с което на МБАЛ „Царица Йоанна” ЕООД гр.Сливен по т.1 за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.45, чл.46 от ЗЗО и чл.31, т.1 и чл.190, ал.12 от НРД за МД 2014 год. е наложено административно наказание – „имуществена санкция“ в размер на по 200 лева на основание чл.105в ал.3 от ЗЗО и по т.2 за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО във връзка с чл.45, чл.46 от ЗЗО и чл.31, т.1 и чл.190, ал.12 от НРД за МД 2014 год. е наложено административно наказание – „имуществена санкция“ в размер на 200 лева на основание чл.105в ал.3 от ЗЗО, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.7.2015г.
412 КАНД No 151/2015 Наказателни касационни производства Д.Н.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.7.2015г.
Решение № 195/17.07.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 262 от 19.05.2015 г., постановено по АНД № 433 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.7.2015г.
413 АНД No 153/2015 Административни наказателни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.8.2015г.
Решение № 200/10.08.2015 г. - Възобновява административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 385/17.02.2014 г. Отменя Наказателно постановление № 14-0804-000385/25.03.2014 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, В ЧАСТТА, с която за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 предл. 1 от ЗДвП на А.П.С. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200,00 /двеста/ лева. Прекратява административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 385/17.02.2014 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.8.2015г.
414 КАНД No 155/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 253 от 14.05.2015 год. постановено по АНД № 201/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.7.2015г.
415 КАНД No 156/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 265 от 21.05.2015 год. постановено по АНД № 204/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.7.2015г.
416 КАНД No 157/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.7.2015г.
Решение № 196/22.07.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 226/28.04.2015 год., постановено по АНД № 154/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 11-01-1379 от 19.01.2015 г., издадено от Директора на АДФИ, с което на ЮЛ - Регионална Дирекция по горите – Сливен с Булстат 000591101, със седалище и адрес гр. Сливен – 8800, ул. „Орешак“ № 15А, представлявано от инж. Георги Русев Георгиев – директор на РДГ, за нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) и на основание чл. 131, ал. 3 от ЗОП (изм. ДВ бр. 93 от 25.11.2011 г., в сила от 26.02.2012 г.), е наложена имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.7.2015г.
417 КАНД No 158/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.И.В. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 721 от 17.11.2014 г., постановено по АНД № 1475/ 2014 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.7.2015г.
418 КАНД No 160/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН ГППИМП МЕДИК БИГ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.9.2015г.
Решение № 208/11.09.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 263/20.05.2015 год. постановено по АНД № 267/2015 год. на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 20-07/05.01.2015 год. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на ГППИМП „МЕДИК БИГ“ ООД гр.Сливен представлявано от д-р Н.П.Б. за нарушение на чл. 55, ал. 2, т.5 от ЗЗО във вр. чл. 135, чл.157, чл. 158, ал.1 и ал.2, т.1А1 от НРД за МД 2014 год. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 50 лв. на основание чл. 105в, ал. 1 от ЗЗО.
В законна сила от 11.9.2015г.
419 КАНД No 161/2015 Наказателни касационни производства Е.Х.А. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.8.2015г.
Решение № 197/03.08.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 252/14.05.2015 г., постановено по АНД № 242 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.8.2015г.
420 КАНД No 162/2015 Наказателни касационни производства МИЛКОВ МАРКЕТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.8.2015г.
Решение № 201/13.08.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251/13.05.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 70/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.8.2015г.
421 КАНД No 163/2015 Наказателни касационни производства НИТИНГ ЕВОЛЮШЪН ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН,
М.И.М.
Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.8.2015г.
Решение № 202/07.08.2015 г. - Обезсилва Решение № 264/21.05.2015 г., постановено по АНД № 423/2015 г. на Районен съд –Сливен, като недопустимо. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване указанията дадени с настоящото решение.
В законна сила от 7.8.2015г.
422 КАНД No 164/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.8.2015г.
Решение № 203/12.08.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 22.04.2015 г., постановено по АНД № 23 / 2015 г. по описа на Районен съд – Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.8.2015г.
423 КАНД No 165/2015 Наказателни касационни производства М.А.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.7.2015г.
Решение № 198/21.07.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270 от 02.06.2015 г. на Районен съд – Сливен, постановено по АНД № 259 от 2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.7.2015г.
424 КАНД No 166/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС Н.Е.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.8.2015г.
Решение № 204/12.08.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 211 от 21.04.2015 г., постановено по АНД № 189/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 799 / 2014 г. от 16.12.2014 г., издадено от Началника на Митница - Бургас, с което на Н.Е.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, е наложена глоба в размер на 1644,78 /хиляда шестстотин четиридесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, на основание чл. 126 от ЗАДС, и са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.8.2015г.
425 КАНД No 168/2015 Наказателни касационни производства ВЕЛТРОН ЕООД РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.8.2015г.
Решение № 205 / 31.08.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247/12.05.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 198/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 31.8.2015г.
426 КАНД No 169/2015 Наказателни касационни производства З.С.З. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.9.2015г.
Решение № 209/10.09.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275 от 03.06.2015 г., постановено по АНД № 270/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.9.2015г.
427 КАНД No 170/2015 Наказателни касационни производства А.Б. ЕТ ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.8.2015г.
Решение № 206/12.08.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271 от 02.06.2015 г., постановено по АНД № 420 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.8.2015г.
428 КАНД No 171/2015 Наказателни касационни производства И.А.Я. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.9.2015г.
Решение № 210/10.09.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287 / 16.06.2015 г. на РС Сливен, постановено по АНД № 481 / 2015 г. по описа на съда.
В законна сила от 10.9.2015г.
429 АНД No 172/2015 Административни наказателни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.9.2015г.
Решение № 211 / 07.09.2015 г. - Възобновява административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 424/11.07.2012 год. Отменя Наказателно постановление № 424/16.07.2012 год. издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 4, предл. 1 от ЗДвП на В.Х.С. *** ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева. Прекратява административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 424/11.07.2012 год.
В законна сила от 7.9.2015г.
430 КАНД No 174/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.9.2015г.
Решение № 212 / 17.09.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 297/24.06.2015 г. постановено по АНД № 323/2015 г. по описа на Районен съд - Сливен.
В законна сила от 17.9.2015г.
431 КАНД No 176/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗП ПЕПА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.9.2015г.
Решение № 213/10.09.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 304/26.06.2015 г., постановено по АНД № 549/2015 г. по описа на районен съд Сливен.
В законна сила от 10.9.2015г.
432 КАНД No 177/2015 Наказателни касационни производства ДИСТАРЦИКЛИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.9.2015г.
Решение № 214 / 30.09.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 291/19.06.2015 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1941/2014 г. по описа на същия съд.ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20-000510 от 10.11.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Дистарциклинг” ЕООД, ЕИК 203149033, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Димитър Калъкчията” № 4, за нарушение по чл. 62 ал. 1 от КТ и на основание чл. 416 ал. 5, във вр. чл. 414 ал. 3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 30.9.2015г.
433 КАНД No 178/2015 Наказателни касационни производства ДИСТАРЦИКЛИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.10.2015г.
Решение № 228/15.10.2015 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288 от 18.06.2015 г., постановено по АНД № 1945 / 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.10.2015г.
434 КАНД No 179/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗП ПЕПА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.10.2015г.
Решение № 221 / 07.10.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 324/03.07.2015 г. постановено по АНД № 548/2015 год. по описа на районен съд Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № № 20 - 000707 от 09.04.2015 год. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” гр.Сливен, с което на Земеделски производител Пепа Х. *** за нарушение на чл. 62, ал.1 от КТ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 500 лева
В законна сила от 7.10.2015г.
435 КАНД No 181/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.10.2015г.
Решение № 222 / 12.10.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/07.07.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 738/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 12.10.2015г.
436 КАНД No 182/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.10.2015г.
Решение № 223 / 07.10.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 333/07.07.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 721/2015 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 7.10.2015г.
437 КАНД No 183/2015 Наказателни касационни производства НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.9.2015г.
Решение № 215/29.09.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335/07.07.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 739/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.9.2015г.
438 КАНД No 185/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.10.2015г.
Решение № 229/16.10.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 314 от 30.06.2015 г., постановено по АНД № 190/ 2015г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 533 / 2014 г. от 16.12.2014 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на „Мина Балкан - 2000” ЕАД – гр. Твърдица, за нарушение и на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.10.2015г.
439 КАНД No 186/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.10.2015г.
Решение № 240/22.10.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 301 от 26.06.2015 г., постановено по АНД № 123/ 2015г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 530 / 2014 г. от 16.12.2014 г., издадено от Началника на Митница Бургас, с което на „Мина Балкан - 2000” ЕАД – гр. Твърдица на основание чл. 128, ал. 2 от ЗАДС за нарушение и чл. 112, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложена имуществена санкция в размер на 32394,04 лева. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 22.10.2015г.
440 КАНД No 187/2015 Наказателни касационни производства Д.М.Н. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.10.2015г.
Решение № 224 / 07.10.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 303 от 26.06.2015 год. постановено по НАХД № 583/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 7.10.2015г.
441 КАНД No 189/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ОМАРСТ ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.10.2015г.
Решение № 231/16.10.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 01.06.2015 г., постановено по АНД № 117 / 2015 г. по описа на Новозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.10.2015г.
442 КАНД No 190/2015 Наказателни касационни производства Б.М.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 355/10.07.2015 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 333/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 10.11.2015г.
443 АНД No 193/2015 Административни наказателни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.9.2015г.
Решение № 220 / 17.09.2015 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1665/25.10.2012 год. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1665/03.12.2012 год. издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което за нарушение по чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, Т. 2 предл. 1 от ЗДвП на Н. Иваном Н. *** ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1665/25.10.2012 год.
В законна сила от 17.9.2015г.
444 КАНД No 195/2015 Наказателни касационни производства ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ КАЧУЛКА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.9.2015г.
Решение № 219 / 17.09.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/09.07.2015 год. постановено по АНД № 557/2015 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 17.9.2015г.
445 АНД No 196/2015 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.10.2015г.
Решение № 233/13.10.2015 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 2562/11 от 14.09.2011 г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД на МВР – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2562/11 от 14.09.2011 г., издадено от Началника на сектор ПП при ОД на МВР – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.10.2015г.
446 КАНД No 197/2015 Наказателни касационни производства С.В.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.9.2015г.
Решение № 216/25.09.2015 г. - Оставя в сила Решение № 347/10.07.2015 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 480/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 25.9.2015г.
447 КАНД No 198/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ РАДНЕВО Д.Ж.А. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 7.10.2015г.
Съгласно протоколно определение на съда от 07.10.2015 г. по КАНД № 198/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради недопустимост на жалбата. Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за неявилите се страни, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 14.11.2015г.
448 КАНД No 199/2015 Наказателни касационни производства М.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 285/15.06.2015 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 117/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 10.11.2015г.
449 КАНД No 201/2015 Наказателни касационни производства И.Ч.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.10.2015г.
Решение № 241 / 26.10.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 358 от 13.07.2015 г., постановено по АНД № 810 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 26.10.2015г.
450 КАНД No 202/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН И.А.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.10.2015г.
Решение № 247/29.10.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/13.07.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 811/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.10.2015г.
451 КАНД No 205/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.10.2015г.
Решение № 243 / 20.10.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 282 / 12.06.2015 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 350 / 2015 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-910 от 04.08.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД - Сливен, представлявано от П.Т.Т., за нарушение на чл. 101а, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗОП, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1 000 лева, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 20.10.2015г.
452 КАНД No 207/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ГР.БУРГАС П.П.П. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 353/13.07.2015 г., постановено по АНД № 778/2015 г. по описа на Районен съд Сливен. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 676/2014 г., издадено на 20.02.2015 г. от Началник Митница Бургас, с което на П.П.П., с ЕГН **********,*** за нарушение и на основание чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание „глоба” в размер на 26 216,52 /двадесет и шест хиляди двеста и шестнадесет 0,52/ лева и на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките – предмет на нарушението – 186 съда с различна вместимост, съдържащи етилов алкохол, 2060 литра с алкохолно съдържание 59,1 % vol и 57.6 % vol неденатуриран с общ размер на дължимия акциз 13 108,26 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.11.2015г.
453 КАНД No 208/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СЛИВЕН АРТ МЕРЛИН ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.10.2015г.
Решение № 235/08.10.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 380/05.08.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 863/2015 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 8.10.2015г.
454 КАНД No 209/2015 Наказателни касационни производства ФЕЙТ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.10.2015г.
Решение № 248 / 26.10.2015 г. - ОБЕЗСИЛВА Решение № 362 от 14.07.2015г., постановено по АНД № 497/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 26.10.2015г.
455 КАНД No 210/2015 Наказателни касационни производства РУ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НОВА ЗАГОРА Ж.З.Х. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.10.2015г.
Решение № 249/28.10.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 82/13.08.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 224/2015 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4/25.05.2015 г., издадено от Началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Нова Загора, с което на Ж.З.Х., ЕГН **********, с адрес *** за три административни нарушения по чл. 140 т. 2 от Закона за министерство на вътрешните работи и на основание чл. 265 ал. 1 от ЗМВР са наложени три административни наказания „глоба” в размер на по 200,00 /двеста/ лева, с общ размер 600,00 /шестстотин/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2015г.
456 КАНД No 211/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.11.2015г.
Решение № 250/17.11.2015 г. - ОТМЕНЯ Решение № 293 от 22.06.2015 г. на Сливенски районен съд, постановено по АНД № 513 / 2015 г. по описа на същия съд, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № НП-151 от 31.07.2014 г. на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – гр. София, с което на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, представлявано от Гочо Чемширов, Костадин Величков и Роналд Брехелмахер, за нарушение по чл. 63 ал. 1 и ал. 2 от Общите условия и издадената лицензия и на основание чл. 206 ал. 1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.11.2015г.
457 КАНД No 214/2015 Наказателни касационни производства ДЖОДИ 1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.11.2015г.
Решение № 252/23.11.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392/18.09.2015 год. постановено по АНД № 1027/2015 год. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.11.2015г.
458 КАНД No 216/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.М.С. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.11.2015г.
Решение № 256/23.11.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83/21.08.2015 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 222/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.11.2015г.
459 КАНД No 219/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СЛИВЕН Б.Д.С. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.11.2015г.
Определение от 11.11.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областна дирекция на МВР– Сливен, подадена чрез Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Сливен, против Решение № 394 от 23.09.2015 г., постановено по АНД № 827/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 219 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.12.2015г.
460 КАНД No 220/2015 Наказателни касационни производства ФЕЙТ 2011 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 16.12.2015г.
Решение № 259 / 16.12.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 420/06.10.2015 год. постановено по АНД № 1153/2015 год. по описа на районен съд Сливен
В законна сила от 16.12.2015г.
461 КАНД No 221/2015 Наказателни касационни производства ВЕРЕЯ ЕНЕРДЖИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 411 от 30.09.2015 г., постановено по АНД № 1075 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.12.2015г.
462 КАНД No 222/2015 Наказателни касационни производства РЗОК СЛИВЕН МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 417/02.10.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1188/2015 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.12.2015г.
463 КАНД No 223/2015 Наказателни касационни производства П.А.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 14.12.2015г.
Решение № 260 / 14.12.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 426 от 08.10.2015 г., постановено по АНД № 842/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 14.12.2015г.
464 КАНД No 229/2015 Наказателни касационни производства М.И.М. МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441 от 19.10.2015 г., постановено по АНД № 1227 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.12.2015г.
465 КАНД No 235/2015 Наказателни касационни производства Ц.П.З. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/28.10.2015 г., постановено по НАХД № 701 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.12.2015г.
466 КАНД No 237/2015 Наказателни касационни производства П.Г.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 455/22.10.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1110/2015 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.12.2015г.
467 КАНД No 238/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН О.С.А.Ч. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.12.2015г.
Решение № 273 / 23.12.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 459/23.10.2015 год. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 923/2015 год. по описа на съда.
В законна сила от 23.12.2015г.
468 КАНД No 241/2015 Наказателни касационни производства С.М.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.12.2015г.
Решение № 275 / 23.12.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/29.10.2015 год. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1206/2015 год. по описа на съда.
В законна сила от 23.12.2015г.
469 КАНД No 242/2015 Наказателни касационни производства Й.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 484 от 02.11.2015 год. постановено по НАХД № 1137/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.12.2015г.
470 Частно КАНД No 243/2015 Наказателни частни касационни производства М.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 1.12.2015г.
Определение от 01.12.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 28.10.2015год. постановено по НАХД № 919/2015 год. на Районен съд гр. Сливен като правилно и законосъобразно.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.12.2015г.
471 КАНД No 244/2015 Наказателни касационни производства Д.Ш.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.11.2015г.
Определение от 26.11.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от Д. Щерев Д., чрез адв. Никола Попов от АК Сливен, против Решение № 446 от 20.10.2015 г. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 705 по описа за 2015 год. на същия съд, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 244/2015 год. по описа на Административен съд гр.Сливен ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ
В законна сила от 11.12.2015г.
472 КАНД No 246/2015 Наказателни касационни производства НИКИ ГРУП ООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.12.2015г.
Решение № 277 / 23.12.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476/29.10.2015 год. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1237/2015 год. по описа на съда.
В законна сила от 23.12.2015г.
473 КАНД No 254/2015 Наказателни касационни производства Е МИРОЛИО ЕАД СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 7.12.2015г.
Определение от 07.12.2015 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 19.11.2015 г., постановено по АНД № 1023 / 2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.12.2015г.