АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 301/2013 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Д. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Д. ***, срещу Заповед № КД-14-20-577/ 20.11.2013 г. на Началника на СГКК – Сливен, с която на осн. чл. 54, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и заповед № РД-13-252 / 30.09.2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър във връзка със заявление вх. № 94-7542 /15.11.2013 г. на Е.Б.М. и приложените към него документи и материали, определена по чл. 58, ал. 3 и ал.5, и чл.59, ал.1 от Наредба № 3/28.04.2005 г. е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, ЕКАТТЕ 67338, община Сливен одобрена със заповед № РД-18-31 / 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, представляващо нанасяне на сграда съгласно чл. 57, ал. 6 от Наредба № 3 от ЗКИР, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Сливен, направените по делото разноски в размер на 500 лв. / петстотин / лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2016
Административно дело № 10841/2015
С Решение № 4208/12.04.2016 г. постановено по адм.д.№ 10841/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119/16.07.2015 г., постановено по адм. дело № 301/2013 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 12.4.2016г.
2 Административно дело No 22/2014 Други ПИЙ 1 ЕООД ГР.СЛИВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.10.2014г.
Решение № 104/16.10.2014 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПИЙ 1" ЕООД гр. Сливен, ул.”Георги Икономов” № 30, ЕИК 200832771, против Уведомително писмо изх. № 02-200-2600/8501 от 20.09.2013 г. на изпълняващия длъжността Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие". Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2016
Административно дело № 15597/2014
С Решение № 218/08.01.2016 г. по адм.д.№ 15597/2014 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 16.10.2014 г., постановено по адм.дело № 22/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 8.1.2016г.
3 Административно дело No 146/2014 Други К.А.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 31.10.2014г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/ 2303 от 29.04.2014 г., издаден от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – София, с който по отношение на К.А.Х. с ЕГН: **********, с адрес: ***, е установено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „АЕП” от ПРСР 2007-2013 г., направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” за кампании 2008 и 2009, във връзка с подадените от К.А.Х. Общо заявление за единно плащане на площ 2008 с УИН 20/100508/15882 и Общо заявление за плащания на площ 2009 с УИН 20/160709/43487, в размер на 3930,24 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.1.2016
Административно дело № 183/2015
С Решение № 618/19.01.2016 г. по адм.д.№ 183/2015 г. на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 124 от 31.10.2014 г., постановено по адм. д. № 146 по описа на Административен съд - Сливен за 2014 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Х. срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/2303 от 29.04.2014 г., издаден от заместник – изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с който е установено публично държавно вземане на Х. в размер на 3930,24 лв.
В законна сила от 19.1.2016г.
4 Административно дело No 221/2014 Други П.Н.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.5.2015г.
Решение № 86/22.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.П. ***, ЕГН ********** срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 с изх. № 02 – 200 – 6500/2171, издадено на 11.08.2014 г. от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за декларираните за подпомагане за Кампания 2013 площи по СЕПП и НР1 е оторизирана сумата от 0 лева, както и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 41 544,01 лева, от които по СЕПП – 25 240,9 лв. и по НР1 – 16 303,11 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Н.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски за юрисконсултско възнаграждение в общ размер 600,00 /шестстотин/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.4.2016
Административно дело № 9023/2015
С Решение № 4441 от 14.04.2016 г. по адм.д.№ 9023/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86 от 22.05.2015 г. на Административен съд Сливен, постановено по административно дело № 221/2014 година. ОСЪЖДА П.Н.П. да заплати на Държавен фонд Земеделие гр. София юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция в размер на 300 лв.
В законна сила от 14.4.2016г.
5 Административно дело No 241/2014 Други И.П.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.4.2015г.
Решение № 50 / 03.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Х.,*** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх.№ 02-200-6500/3916 от 13.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”. ОСЪЖДА И.П.Х., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие". сумата от 600,00 лв. (шестстотин лева) разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.3.2016
Административно дело № 8312/2015
С Решение № 3448/28.03.2016 г. по адм.д.№ 8312/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 03.04.2015 г. по адм.д.№ 241/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 28.3.2016г.
6 Административно дело No 243/2014 Други М.Д.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.1.2015г.
Решение № 1/30.01.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на М.Д.А. *** уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500/4160 от 13.08.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което по отношение на оспорващия е отказано финансиране на земеделския производител по СЕПП в размер на 2137,75 лева и по НР1 в размер на 1754,35 лева, като са оторизирани суми по СЕПП в размер на 0 лв., по НР 1 - 0 лв. и поради това, че процентът наддекларирана площ т.е. съотношението между наддекларираната площ спрямо установената площ е над 50 процента са му наложени санкции за бъдещ период общо в размер на 1477,87 лева, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на М.Д.А. ***, ЕГН ********** сумата от 660 лв. (шестотин и шестдесет ) лева разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.4.2016
Административно дело № 3222/2015
С Решение № 4043 от 07.04.2016 г. по адм.д.№ 3222/2015 г. на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ Решение № 1 от 30.01.2015 г. по адм. дело № 243/2014 г. по описа на Административен съд Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.А.,***, против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2013 год. с изх. № № 02-200-6500/4160 от 13.08.2014 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.
В законна сила от 7.4.2016г.
7 Административно дело No 248/2014 Други ДЕНЧЕВ ЕКО ПРОДУКТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.4.2015г.
Решение № 75 / 28.04.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на „Денчев Еко продукт“ ЕООД гр.Сливен с управител И.К.И. уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-2600/4539 от 13.08.2014 год. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което по отношение на оспорващия е отказано финансиране по СЕПП в размер на 4 040,91 лева, по НР 1 в размер на 747, 51 лева и СНДП в размер на 53,37 лева. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на „Денчев Еко продукт“ ЕООД гр.Сливен ЕИК 119679267с управител И.К.И. със седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.“Сини камъни“,бул.“Стефан Стамболов“ № 30 сумата от 500 (петстотин) лева разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 2.3.2016
Административно дело № 7428/2015
С Решение № 2421/02.03.2016 г. по адм.д.№ 7428/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОТМЕНЯ решение № 75 от 28.04.2015 г., постановено по адм. д. № 248/2014 г. по описа на Административен съд – Сливен и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Денчев Еко продукт“ ЕООД град Сливен срещу отказ на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" за изплащане на субсидия по схемите и мерките за директни плащания на площ, обективиран в Уведомително писмо с изх. №02-200-2600/4539 от 13.08.2014г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ . ОСЪЖДА „Денчев Еко продукт“ ЕООД град Сливен да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 300 лв. /триста лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото.
В законна сила от 2.3.2016г.
8 Административно дело No 257/2014 Други ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Диагностично-консултативен център-Сливен” ООД с ЕИК: 119111567, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д.П.” № 5, представлявано от управителя К.П.К., подадена против Писмена покана Изх. № 29-04-25 от 16.09.2014 г., издадена от Директора на РЗОК – Сливен, с която, на основание чл. 76а от ЗЗО, „Диагностично-консултативен център - Сливен” ООД - гр. Сливен, е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 8936,08 лева, представляваща превишение на стойността на издадените медико-диагностични дейности от изпълнителя на медицинска помощ /бл. МЗ-НЗОК № 4/ за първо тримесечие на 2014 г. ОСЪЖДА „Диагностично-консултативен център-Сливен” ООД с ЕИК: 119111567, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д.П.” № 5, представлявано от управителя К.П.К., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, сумата от 956 /деветстотин петдесет и шест/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.1.2016
Административно дело № 5282/2015
С Решение № 355/13.01.2016 г. по адм. дело № 5282/2015 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44 от 18.03.2015 г. по административно дело № 257/2014 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 13.1.2016г.
9 Административно дело No 269/2014 Други Р.Н.М. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.4.2015г.
Решение № 63/23.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.М. ЕГН **********,***, като майка и законна представителка на малолетното дете Р.Н.М., ЕГН **********, против Експертно решение № 660/02.10.2014 год. на Национална експертна лекарска комисия гр. София. ОСЪЖДА Н.С.М. ЕГН **********,***, да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр.София сумата от 300,00 лв. (триста лева) разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2016
Административно дело № 7694/2015
С Решение № 4216/12.04.2016 г. по адм.д.№ 7694/2015 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63 от 23.04.2015 г. по адм. д. № 269 по описа за 2014 г. на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 12.4.2016г.
10 Административно дело No 273/2014 Кодекс на труда П.Х.К. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.12.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед ДС № 123/06.10.2014 г. на Председателя на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с която на основание чл. 107 ал. 1 т. 5, във вр. с чл. 7 ал. 1 т. 6 от Закона за държавния служител и въведено изискване за висше юридическо или икономическо образование в чл. 13 ал. 3 от ЗОПДНПИ, чл. 12 ал. 1 т. 6 от с.з. и Решение на КОНПИ/Протокол № 539/02.10.2014 г., е прекратено служебното правоотношение на П.Х.К., ЕГН **********, на длъжност „Старши инспектор” в ТБ – Сливен, ТД – Бургас, с ранг ІV младши, считано от 13.10.2014 г. РАЗДЕЛЯ производството по жалба вх. № СД – 01 – 01 – 2390/23.10.2014 г., депозирана от П.Х.К. срещу Заповед ДС № 123 от 06.10.2014 г. на Председателя на Комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и иска за заплащане на обезщетение по реда на чл. 121, ал. 1 т. 3 от Закона за държавния служител. Настоящият съдебен акт и служебно изготвен заверен препис от жалба вх. № СД – 01 – 01 – 2390/23.10.2014 г. да се докладват на Председателя на Административен съд гр. Сливен за образуване на производство по предявения иск с правно основание чл. 121 ал. 1 т. 3 от Закона за държавния служител. Решението в частта, в която е разделено съдебното производство не подлежи на обжалване, с оглед разпоредбата на чл. 229, ал. 1 от АПК. Решението в останалата част подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2016
Административно дело № 2389/2015
С Решение № 3399 от 25.03.2016 г. по адм.д.№ 2389/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145 от 19.11.2014 г., постановено по административно дело № 273/2014 г. от Административен съд Сливен.
В законна сила от 25.3.2016г.
11 Административно дело No 285/2014 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.Ш.,
Ц.Д.А.,
Г.Д.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 25.3.2015г.
Решение № 45/25.03.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Ш. с ЕГН **********, Ц.Д.А. с ЕГН ********** и Г.Д.А. с ЕГН ********** срещу Заповед № РД-15-1779 от 30.09.2014 г. на Кмета на Община – Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.П.Ш. с ЕГН **********, Ц.Д.А. с ЕГН ********** и Г.Д.А. с ЕГН ********** *** да заплатят на Община Сливен, представлявана от Кмета сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направени разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 30.3.2016
Административно дело № 7756/2015
С Решение № 3648/30.03.2016 г. по адм.д.№ 7756/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОТМЕНЯ решение № 45/25.03.2015 г., постановено по адм.д. № 285/2014 по описа на Административен съд Сливен, вместо което ПОСТАНОВЯВА: По оспорването по жалбата на Д.П.Ш., Ц.Д.А. и Г.Д.А.,*** ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-15-1779/30.09.2014 г. на кмета на община Сливен за премахване на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ на незаконен строеж възстановявяне на колона № 11, шайба № 4 и липсващи тухлени зидове в мансарден етаж на двуетажна жилищна сграда в УПИ ХІІІ-5284, кв. 157 по плана на гр. Сливен. ОСЪЖДА община Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.Ш., Ц.Д.А. и Г.Д.А. разноски за двете съдебни инстанции в размер на 1415 лв.
В законна сила от 30.3.2016г.
12 Административно дело No 289/2014 Други Ж.Ч.Р. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.6.2015г.
Решение № 104/25.06.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ч.Р. *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. изх. № 02-200-6500 / 5282 от 14.08.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което е отказано финансиране на земеделския производител по СЕПП в размер на 36 539,97 лева, по СНДП в размер на 18,48 лева, по НР1 в размер на 19 959,33 лева и по НР2 в размер на 1 519,66 лева, като са оторизирани суми по СЕПП в размер на 0 лв., по СНДП – 0 лв., по НР 1 - 0 лв. и по НР 2 – 0 лева, както и поради това, че разликата между декларираните площи и установените надвишава 50 процента от действително стопанисваните са наложени санкции за бъдещ период общо в размер на 9,62 лева, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение в срок от 1 /един/ месец от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие" да заплати на Ж.Ч.Р. *** ЕГН ********** сумата от 2830 лв. (две хиляди осемстотин и тридесет) лева разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2016
Административно дело № 9234/2015
С Решение № 2678 от 10.03.2016 г. по адм.д.№ 9234/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОТМЕНЯ решение № 104 от 25.06.2015 г., постановено по адм. д. № 289/2014 г. по описа на Административен съд Сливен и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ч.Р. срещу отказ на директора на ДФ „Земеделие" за изплащане на субсидия по схемите и мерките за директни плащания на площ, обективиран в Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/5282 от 14.08.2014 г. ОСЪЖДА Ж.Ч.Р. да заплати на Държавен фонд "Земеделие" сумата 300 лв. /триста лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото.
В законна сила от 10.3.2016г.
13 Административно дело No 291/2014 Кодекс на труда Н.Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.2.2015г.
Решение № 23/24.02.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Г. *** срещу Заповед № РД-09-58/07.11.2014 год. на Директора на Дирекция Природен парк „Сините камъни”, с която на основание чл.12, ал.1, изр.първо от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на Н.Г.Г. с Дирекция Природен парк „Сините камъни” като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА Н.Г.Г. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция Природен парк „Сините камъни” гр.Сливен п.к. 122 разноски по делото в размер на 340 (триста и четиридесет) лева представляващи юрисконсултско възнаграждение.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.7.2016
Административно дело № 3939/2015
С Решение 8592 от 11.07.2016 г. по адм.д. 3939/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОТМЕНЯ решение № 23/24.02.2015г., постановено по адм. д. № 291/2014г. от Административен съд-гр. С. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ заповед № РД-09-58/07.11.2014г. на директора на Дирекция „Природен парк „Сините камъни”, [населено място].
В законна сила от 11.7.2016г.
14 Административно дело No 303/2014 Закон за защита от дискриминация ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Топлофикация – Сливен” ЕАД, със седалище в гр. Сливен и адрес на управление бул. „С. Караджа” № 23, подадена чрез Изпълнителния директор С.К. срещу Решение № 427/11.11.2014 г. на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/, с което е установено, че дружеството - жалбоподател, чрез осъществено нежелано поведение по отношение на М.А.Т. ***, е извършило дискриминация по смисъла на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./, във вр. с § 1 т. 1 и т. 3 от ДР на ЗЗДискр. по признак „лично положение”, под формата на „тормоз” и „преследване”, наложена е на дружеството имуществена санкция в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева и е предписано на „Топлофикация – Сливен” ЕАД да отмени забраната за сключване на договор при промоционални и преференциални цени при предоставяне на услугата продажба на топлинна енергия за битови потребители спрямо М.А.Т., с цел спазване на забраната за дискриминация съгласно чл. 4 ал. 1 и за реализиране на принципите, установени в чл. 2 и чл. 6 от ЗЗДискр., във вр. с чл. 6 ал. 2 предл. второ от конституцията, както и е препоръчано на дружеството занапред да съобрази практиката си при предоставяне на услуги така, че да не се стига до отказ за предоставянето им, свързан с който и да е от признаците по чл. 4 ал. 1 от ЗЗДискр., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Топлофикация – Сливен” ЕАД, със седалище гр. Сливен и адрес на управление бул. „С. Караджа” № 23, ЕИК 119004654, представлявано от Изпълнителния директор С.К. да заплати на Комисия за защита от дискриминация, гр. София, бул. „Драган Цанков” № 35 разноски в размер 300,00 /триста/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2016
Административно дело № 4877/2015
С Решение № 5923 от 18.05.2016 г. по адм.д.№ 4877/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 15/25.02.2015г., постановено по адм. дело № 303/2014г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 18.5.2016г.
15 Административно дело No 312/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Х.К. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 112/27.07.2016 г. - ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество с адрес: гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, да заплати на П.Х.К. с ЕГН: **********,*** сумата от 8 652 / осем хиляди шестотин петдесет и два / лева, представляваща обезщетение по чл. 104, ал. 1 от ЗДСл за периода от 13.10.2014 г. до 13.04.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.03.2016г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество с адрес: гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, да заплати на П.Х.К. с ЕГН: **********,*** сумата от 960 / деветстотин и шестдесет / лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.9.2016г.
16 Административно дело No 314/2014 Закон за социално подпомагане И.А.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.3.2015г.
Решение № 51 / 23.03.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалбата на И.А.К. ***-0084/10.11.2014 год. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр.Котел потвърдена с решение № РД10-0028/11.12.2014 год. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Сливен, с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление на И.А.К.. ВРЪЩА преписката на административния орган Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Котел за произнасяне по молба-декларация вх. № 2428/14.08.2014год. подадена от И.А.К. за отпускане на целева помощ за отопление в едномесечен срок от влизане в силана решението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2016
Административно дело № 6580/2015
С Решение № 2608 от 09.03.2016 г. по адм.д.№ 6580/2015 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 51/23.03.2015 г., постановено по адм.д.№ 314/2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен
В законна сила от 9.3.2016г.
17 Административно дело No 317/2014 Закон за министерство на вътрешните работи С.Й.Б. Т.Т.П. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й.Б. ЕГН: ********** ***, срещу заповед за задържане рег. № 691А от 20.12.2014 г., издадена от полицейски орган- с.п. Т.Т.П.,***, с която на основание чл. 72, ал.1, т.2 от ЗМВР е разпоредено задържането му за срок от 24 часа, като неоснователна. ОСЪЖДА С.Й.Б. ЕГН: ********** *** да заплати на Областна Дирекция на министерство на вътрешните работи, гр. Сливен сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2016
Административно дело № 7331/2015
С Решение № 7486 от 22.06.2016 г. по адм.д.№ 7331/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 24.04.2015 г., постановено по адм.д.№ 317/2014 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила от 22.6.2016г.
18 Административно дело No 319/2014 Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ С.В.С.Т.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 29.4.2015г.
Решение № 72/29.04.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Соня ВТ – С.Т.” с ЕИК 119507328, седалище и адрес на управление в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” 1-Д-1, срещу Заповед № РД 15-2331/12.12.2014 г., издадена от Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ „Соня ВТ – С.Т.” с ЕИК 119507328, седалище и адрес на управление в гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” 1-Д-1, да заплати на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2016
Административно дело № 7787/2015
С Решение 8271 от 05.07.2016 г. по адм.д. 77872015 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение 72/29.04.2015 г., постановено по адм.д. 319/2014 г. по описа на Административния съд - Сливен.
В законна сила от 5.7.2016г.
19 Административно дело No 320/2014 Закон за министерство на вътрешните работи А.Я.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ НА МВР СЛИВЕН - -СТ.ПОЛИЦАЙ ИСМАИЛ АХМЕДОВ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.5.2015г.
Решение № 88/19.05.2015 г. - ОТМЕНЯ задържането за срок от 24 часа на А.Я.К., ЕГН **********,***-А, за което е издадена Заповед за задържане на лице № 689А от 20.12.2014 год. от ст. п. И. А. служител от РУ-Сливен при ОДМВР Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Сливен да заплати на А.Я.К., ЕГН **********,***-А, сумата от 970 лв. (деветстотин и седемдесет лева), направени по делото разноски.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2016
Административно дело № 8461/2015
С Решение № 11589 от 01.11.2016 г. по адм.д.№ 8461/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 19.05.2015 г., постановено по административно дело № 320/2014 г. от Административен съд Сливен. ОСЪЖДА Районно управление при Областна дирекция на МВР С. да заплати на А. Я. К. деловодни разноски в размер на 1056 (хиляда петдесет и шест) лева.
В законна сила от 1.11.2016г.
20 Административно дело No 10/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.5.2015г.
Решение № 93/20.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от С.Г.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Сливен срещу Министерство на правосъдието с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за нанесени неимуществени вреди, като неоснователен. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на С.Г.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Сливен обезщетение в размер общо на 3 000,00 лева (три хиляди лева), ведно със законната лихва, считано от 29.12.2014г. до окончателното изплащане, за претърпени неимуществени вреди - преживяно унизително и недостойно отношение, следствие противоправно бездействие на служители на ГД „Изпълнение на наказанията“, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода в периода от 29.03.2012 г. - 29.12.2014 г., като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 15 000,00 лева (петнадесет хиляди лева), като неоснователен. ОСЪЖДА С.Г.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Сливен да заплати на Министерство на правосъдието разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 / триста/ лева. ОТХВЪРЛЯ искането на ГД “Изпълнение на наказанията“ за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по делото.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 30.5.2016
Административно дело № 8841/2015
С РЕШЕНИЕ № 6335/30.05.2016 г. по адм. дело № 8841/2015 г. на Върховен административен съд на РБългария, Трето отделение ОТМЕНЯ решение № 93 от 20.05.2015г., постановено от Административен съд - Сливен по адм.д. № 10/15 г. В ЧАСТТА, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на С. Г.И. сумата над 700 лева до присъдения размер от сумата 3 000 лева- обезщетение за неимуществени вреди, понесени в периода от 29.03.2014 до 29.12.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 29.12.14г.- датата на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата, в резултат на противоправно бездействие на длъжностни лица при ответника, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Г.И. против ГД "Изпълнение на наказанията" иск с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за размера над сумата 700 лв. до сумата 3 000 лв.- обезщетение за неимуществени вреди, понесени в периода от 29.03.2014 до 29.12.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 29.12.14г.- датата на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата, в резултат на противоправно бездействие на длъжностни лица при ответника. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
21 Административно дело No 15/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.9.2015г.
Решение № 136 / 28.09.2015 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 15/2015 г. на АдмС Сливен в частта относно иска предявен от Р.С.В., ЕГН **********, изтърпяваща наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Сливен против ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и Министерство на правосъдието за претърпени неимуществени вреди за периода от м.12.2001 г. до 15.08.2011 г., поради недопустимост на предявения иск. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Р.С.В., ЕГН **********, изтърпяваща наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Сливен срещу Министерство на правосъдието с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за нанесени неимуществени вреди, като неоснователен. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на Р.С.В., ЕГН **********, изтърпяваща наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Сливен, обезщетение в размер общо на 3 300,00 лева (три хиляди и триста лева), ведно със законната лихва, считано от 29.12.2014 г. до окончателното изплащане, за претърпени неимуществени вреди - преживяно унизително и недостойно отношение, в следствие противоправно бездействие на служители на ГД „Изпълнение на наказанията“, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода в периода от 16.08.2011 г. - 29.12.2014 г., като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му размер от 60 000,00 лева (шестдесет хиляди лева), като неоснователен. ОСЪЖДА Р.С.В., ЕГН **********, изтърпяваща наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Сливен, да заплати на Министерство на правосъдието разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 610 лв. (шестстотин и десет лева) представляващи държавна такса и заплатено възнаграждение на вещи лица.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.11.2016
Административно дело № 13609/2015
С Решение № 12244/14.11.2016 г. по адм.д.№ 13609/2016 г. на ВАС, Трето отделение - ОТМЕНЯ решение № 136 от 28.09.2015 г., постановено от Административен съд- Сливен по адм.д.№ 15/2015 г. В ЧАСТТА, с която Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е осъдена да заплати на Р. С. В. сумата над 700 лева до присъдения размер от сумата 3 300 лева- обезщетение за неимуществени вреди, понесени в периода от 16.08.2011 до 29.12.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 29.12.14г.- датата на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата, в резултат на противоправно бездействие на длъжностни лица при ответника, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявения от Р. С. В. против ГД "Изпълнение на наказанията" иск с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за размера над сумата 700 лв. до сумата 3 300 лв.- обезщетение за неимуществени вреди, понесени в периода от 16.08.2011 до 29.12.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 29.12.14г.- датата на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата, в резултат на противоправно бездействие на длъжностни лица при ответника. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част.
В законна сила от 14.11.2016г.
22 Административно дело No 40/2015 Други П.Д.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.5.2015г.
Решение № 94/22.05.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2013 год. с изх. № 02-200-6500/9259 от 27.11.2014 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Д. *** ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 550 лв. (петстотин и петдесет ) лева разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2016
Административно дело № 8270/2015
С Решение № 1888 от 19.02.2016 г. по адм.д.№ 8270/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 22.05.2015 г. по адм.д.№ 40/2015 г. на Административен съд - Сливен. ОСЪЖДА П.Д. ***, да заплати на Държавен фонд Земеделие разноски по делото в размер на 300 лв.
В законна сила от 19.2.2016г.
23 Административно дело No 56/2015 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ АТРОН ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.7.2015г.
Решение № 108/03.07.2015 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-10-048/12.01.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Сливен, с която е разпоредено да се изземат от „Атрон” ЕООД, гр. Сливен имоти – земеделска земя, находяща се в землището на гр. Котел, представляваща имоти № № 39030.40.7 с площ 2.100 дка и НТП по КВС или КК – пасище, 39030.40.8 с площ 14.400 и НТП по КВС или КК – пасище и 39030.41.9 с площ 9.300 и НТП по КВС или КК – пасище, както и е определен трикратен размер на средното годишно рентно плащане в общ размер 928,80 лв., дължим към МЗХ за неправомерно ползване на описаните имоти, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” - Сливен да заплати на „Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Байкал” № 1, ЕИК 119039502 разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2016
Административно дело № 9125/2015
С Решение № 3349 от 24.03.2016 г. по адм.д. № 9125/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 108 от 03.07.2015 г., постановено по адм. дело № 56/2015 г. от Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА Областна дилекция „Земеделие“ – Сливен да заплати на „Атрон“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, ул. „Байкал“ № 1, с ЕИК 119039502 разноски по делото в размер на 300 (триста) лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 24.3.2016г.
24 Административно дело No 80/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.Ш. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.7.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-527 от 16.02.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план– план за застрояване за УПИ ІІІ-21, кв. 448, кв. „Ново село”, гр. Сливен, като се променят показателите за застрояване на имота и конкретното разположение на сградите от основното и допълващо застрояване, съгласно отчитащия и съществуващата застройка указан начин на застрояване, показан на плана за застрояване със задължителни линии. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.С.Ш. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 13.4.2016
Административно дело № 10612/2015
С Определение 4387 от 13.04.2016 г. по адм.д. 10612/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОТМЕНЯ протоколно определението от 15 март 2016 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационните жалби, подадени от Х. А. Х., от С. С. Ш. и от кмета на [община] срещу решение № 114 от 07 юли 2015 год., постановено по адм. дело № 80/2015 год., по описа на Административен съд Сливен.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №10612/2015 год. по описа на Върховен административен съд. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8637 ОТ 11.07.2016 Г. ПО АДМ.ДЕЛО 6700/2016 Г. НА ВАС, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ - ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4387 от 13.04.2016 г., постановено по адм.дело 10612/2015 г. по описа на ВАС, Второ отделение.
В законна сила от 11.7.2016г.
25 Административно дело No 85/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.8.2015г.
Решение № 131/26.08.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** срещу Заповед № РД-12-623/23.06.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е наредено в едномесечен срок от получаване на акта Д.Д. да премахне доброволно незаконен строеж: „Краварник” от метална конструкция, намиращ се в собствения му поземлен имот № 000265 в бившия стопански двор на с. Млекарево, община Нова Загора, като е разпоредено още, че при неизпълнение на доброволно премахване в указания срок, заповедта ще се изпълни принудително от общината, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Кмета на Община Нова Загора разноски в общ размер 850,00 /осемстотин и петдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2016
Административно дело № 12463/2015
С Решение № 8858 от 14.07.2016 г. по адм.д.№ 12463/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131/26.08.2015 г., постановено по адм.дело № 85/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 14.7.2016г.
26 Административно дело No 90/2015 Кодекс на труда А.П.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.Ч. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № 65 от 03.02.2015 г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – София, с която е прекратено служебното правоотношение между Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и А.П.Ч. – Директор на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – гр. Сливен, ранг ІІІ мл., считано от деня на връчването на заповедта. ОСЪЖДА А.П.Ч. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 360 / триста и шестдесет / лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2016
Административно дело № 9177/2015
С Решение № 11557 от 01.11.2016 г. по адм.д.№ 9177/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение №107/26.06.2015 г., постановено по адм. д. 90/2015 г. по описа на Административен съд-Сливен. ОСЪЖДА А. П. Ч. да заплати на Изпълнителна агенция“Автомобилна администрация“, гр..., сумата 300 лв., юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 1.11.2016г.
27 Административно дело No 95/2015 Други Ж.Ч.Р. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 31.7.2015г.
Решение № 120/31.07.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ч.Р. с ЕГН ********** и УРН 502880 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи” за кампания 2013 г. изх. № 02-200-6500/9320 от 27.11.2014 г., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. ОСЪЖДА Ж.Ч.Р. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – София, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2016
Административно дело № 11703/2015
С Решение № 5996/18.05.2016 г. по адм.д.№ 11703/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120/31.07.2015 г., постановено по адм.д.№ 95/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 18.5.2016г.
28 Административно дело No 99/2015 Други М.Н.П. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.6.2015г.
Решение № 111/19.06.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.П. *** срещу мълчалив отказ на Началника на Общинска служба „Земеделие“ гр.Сливен да издаде скици на имот №001019 и № 001010 собственост на М.Н.П. в качеството и на наследник на Г. Д. Г. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 19.10.2016
Административно дело № 8970/2015
ОБЕЗСИЛВА решение № 111 от 19.06.2015 г. по адм.д. № 99/2015 година постановено от Административен съд - Сливен. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М. Н. П. от [населено място], [община], срещу мълчаливия отказ на началника на Общинска служба „Земеделие” - [населено място], да издаде скици на имот № 001019 и имот № 001010, собственост на М. Н. П. в качеството й на наследник на Г. Д. Г..ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8970/2015 г. по описа на Върховния административен съд - трето отделение.
В законна сила от 19.10.2016г.
29 Административно дело No 105/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.12.2015г.
Решение № 170 / 03.12.2015 г. - ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при МП гр. София да заплати на А.М.П., ЕГН **********,*** 10А, понастоящем в Затвора гр. Бургас, сума в размер на 100 лева (сто лева), ведно със законната лихва, считано от 27.03.2015г. до окончателното изплащане, представляваща обезщетение за претърпени от лицето неимуществени вреди в следствие противоправно бездействие на служители на ГД „Изпълнение на наказанията“ при МП, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснат достъп до санитарен възел и течаща вода в периода от 11.06.2013 г. - 05.07.2013 г., като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния му размер от 3600,00 лева (три хиляди и шестстотин лева), като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на А.М.П., ЕГН **********,*** 10А, понастоящем в Затвора гр.Бургас, направените по делото разноски в размер на 11,10 лв., от които 10 лв. държавна такса и 1,10 такса препис документи. ОТХВЪРЛЯ претенцията на ГД “Изпълнение на наказанията“ при МП за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение за осъществено процесуално представителство по делото като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТХВЪРЛЯ претенцията на А.М.П. за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 20.2.2016г.
30 Административно дело No 106/2015 Други МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо Изх. № 29-02-13 от 18.03.2015 г., издадено от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с което МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – Сливен, е уведомено, че общата сума на средствата по КП, които ще отпаднат от заплащане за м.февруари 2015 г., е 4540 лева и че следва да оформи кредитно известие в 2 екземпляра към фактура № 1472/ 09.03.2015 г. за сума в размер на отпадналата от заплащане дейност през м.февруари 2015 г. с приложени към него Спецификация 3 броя. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД с ЕИК: 119624388, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя П.М.П., сумата от 730 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 28.9.2016
Административно дело № 14538/2015
С Протоколно определение от 28.09.2016 г. по адм.д.№ 14538/2015 година на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районна здравноосигурителна каса - С. подадена срещу решение № 149/21.10.2015 г. постановено по адм. дело № 106/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 14538/2015 г. по описа на ВАС, VІ отделение. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13910/19.12.2016 г. НА ВАС ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ - ІІ КОЛЕГИЯ - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 28.09.2016 г. по адм.д.№ 14538/2015 г. на ВАС, шесто отделение.
В законна сила от 19.12.2016г.
31 Административно дело No 107/2015 Кодекс на труда С.А.З. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.7.2015г.
Решение № 115/21.07.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.З. *** против Заповед № 227/ 05. 03. 2015 г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, с която на основание чл. 107, ал. 2 от ЗДСл и във връзка с получена възможно най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността "Неприемливо изпълнение" за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. е прекратено служебното му правоотношение на длъжност "Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА С.А.З. ***, ЕГН **********,*** да заплати на ДФ ”Земеделие” сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2016
Административно дело № 11777/2015
С Решение № 12066/09.11.2016 г. по адм.д. №11777/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115/21.07.2015 г., постановено по адм.д. № 107/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 9.11.2016г.
32 Административно дело No 113/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Т.9.Т.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.9.2015г.
Решение № 138/24.09.2015 г. - ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, представлявано от Т.И.М. Разпореждане изх. № 9400-4455/3/ от 31.03.2015г. на Кмет на Община Сливен, с което на М.К.К. е наредено да предприеме действия по премахване на павилион, находящ се в гр.Сливен, кв.“Българка“ кв.575, УПИ III до бл.28, поставен в поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.525.186, считано от 31.03.2015г. и при възпрепятстване действията по премахване на обекта от страна на управителя на ЕТ „Тимшел-92-Т.М.“*** да поиска съдействие от органите на МВР, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ „Тимшел-92-Т.М."***, представлявано от Т.И.М. седалище и адрес *** ЕИК 119026654 съдебни разноски в размер на 700 /седемстотин/ лева. Решението е постановено при участие на заинтересованата страна М.К.К. ***.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 31.5.2016
Административно дело № 13135/2015
С Определение № 6456/31.05.2016 г. по адм.д.№ 13135/2015 г. по описа на ВАс, Второ отделение - ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.05.2016 г. за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на кмета на Община Сливен срещу решение №138/24.09.2015 г., постановено по адм.д.№ 113/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 13135/2015 г. на Върховен административен съд - второ отделение. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11314 от 26.10.2016 г. - ДОПЪЛВА определение № 6465/31.05.2016 г. по адм.д.№ 13135/2015 г. на върховния административен съд като: ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на ЕТ "ТИМИШЕЛ-92- Т.М." сумата 600 лв. разноски по делото.
В законна сила от 15.11.2016г.
33 Административно дело No 118/2015 Други ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ТОМА ЕООД Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.7.2015г.
Решение № 121/14.07.2015 г. - НАЛАГА на „Тома” ЕООД – гр.Сливен, ЕИК 119605427 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Великокняжевска” № 27, представлявано от едноличния собственик П.К.Т. с ЕГН ********** имуществена санкция в размер на 173 149,83 лева /сто седемдесет и три хиляди и сто четиридесет и девет лева и 83 стотинки/, за това че е получило имуществена облага в размер на 173 149,83 лева в резултат на извършено от П.К.Т. престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2, т.3 и т.7 от НК, осъден за това с присъда № 35/13.07.2012г., постановена по НОХД № 327/2011г. по описа на Окръжен съд – Сливен, влязла в сила на 10.03.2015г. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.10.2016
Административно дело № 9757/2015
С Решение № 10395 от 05.10.2016 г. по адм.д.№ 9757/2015 г. на ВАС, Първо отделение - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 121/14.07.2015 г. на Административен съд Сливен по адм.д. № 118 по описа за 2015 г.
В законна сила от 5.10.2016г.
34 Административно дело No 119/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МТ УОТЪРС ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МТ уотърс“ ЕООД, ЕИК 202610837, представлявано от М.А.С.,***, против мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба на дружеството против изричен отказ на главния архитект на община Нова Загора обективиран в писмо изх. № АГ-12-53-00-873/25.08.2014г. ОТМЕНЯ изричен отказ на главния архитект на община Нова Загора обективиран в писмо изх. № АГ-12-53-00-873/25.08.2014г. за издаване на разрешение за строеж за обект „Комплекс за лечебна рехабилитационна помощ и балнеология" находящ се в УПИ II, кв. 15 с. Баня - вилна зона, Община Нова Загора представляващ Комплексен проект за инвестиционна инициатива. ВРЪЩА преписката на главния архитект на община Нова Загора за постановяване на мотивиран акт по направеното от „МТ уотърс“ ЕООД, ЕИК 202610837, представлявано от М.А.С.,***№ 53-00-875/19.08.2014 г. съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона в месечен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА „МТ уотърс“ ЕООД, ЕИК 202610837, представлявано от М.А.С.,***, да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото Решението е окончателно на основание чл. 215, ал 7 от ЗУТ.
В законна сила от 5.1.2016г.
35 Административно дело No 120/2015 Други ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН РОЛС СТРОЙ 68 ЕООД Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.6.2015г.
НАЛАГА на „Ролс строй 68“ ЕООД – Сливен, регистрирано в Търговския регистър на 02.07.2013 г., ЕИК 202622914, със седалище и адрес на управление – гр. Сливен, ул. “Балатон” № 1, имуществена санкция в размер на 28 200,00 лв. за това, че е получило имуществена облага в размер на 28 200,00 лева в резултат на извършено от Г.Л.С. с ЕГН: *********** престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7 вр. чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК в качеството й на собственик и управител на дружеството, съгласно Присъда № 11 от 28.04.2015 г., постановена по НОХД № 155 / 2015 г. по описа на Сливенски окръжен съд, в сила от 13.05.2015 г. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2016
Административно дело № 9180/2015
С Решение № 12774/24.11.2016 г. по адм. дело № 9180/2015 г. на ВАС, Осмо отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 102/04.06.2015 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм. дело № 120/2015 г.
В законна сила от 24.11.2016г.
36 Административно дело No 132/2015 Други дела по ЗОС и ЗДС К.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.6.2015г.
Решение № 118/30.06.2015 г. - ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-24-380/08.05.2015 год. на Кмета на Община Нова Загора издадена на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител, с която е прекратено служебното правоотношение на държавния служител К.П.К. *** да ЗАПЛАТИ на К.П.К. ЕГН ********** *** разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2016
Административно дело № 10344/2015
С Решение № 7990/30.06.2016 г. по адм.д.№ 10344/2015 г. на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/30.06.2015 г., постановено по адм. дело № 132/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 30.6.2016г.
37 Административно дело No 135/2015 Закон за социално подпомагане К.С.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Б., с адрес ***, със съдебен адрес:***, к.с „ПЕЧ“, ет.3, офис 312 – чрез адв. С.С. ***, подадена против Заповед № 13801 от 10.10.2014 г., изменена със Заповед № РД-09-0236/23.10.2014г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Сливен, с която на К.С.Б. е отказана еднократна помощ за отглеждане на дете по чл. 8в от ЗСПД. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2016
Административно дело № 10565/2015
С Решение № 7749/27.06.2016 г. по адм. дело № 10565/2015 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 23.06.2015 г. по адм. дело № 135/2015 г. на Административен съд - гр. Сливен. ОТХВЪРЛЯ искането на касационната жалбоподателка К.С.Б. *** за присъждане на разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.6.2016г.
38 Административно дело No 138/2015 Други Г.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.7.2015г.
Решение № 117/06.07.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от Г.Г.К. *** срещу т.10 от Заповед № РД-01-898/12.11.2010 год. издадена от Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ гр.София, с която е анулиран резултата от проведения теоретичен и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС на Г.Г.К. съгласно протокол № 734/03.10.2007 год. на ОО „КД-ДАИ“ гр.Ямбол, като НЕОСНОВАТЕЛНА

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.8.2016
Административно дело № 10827/2015
ОТМЕНЯ Решение №117 от 06.07.2015 г. на Административен съд, Сливен, постановено по административно дело №138/2015 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед №РД-01-898 от 12.11.2010 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която е анулиран резултата на Г.Г.К.,*** от проведения теоретически и практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5 да заплати на Г.Г.К.,*** 815, 00 (осемстотин и петнадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 18.8.2016г.
39 Административно дело No 146/2015 Други ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.10.2015г.
Решение № 151/14.10.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично – консултативен център – 1 – Сливен” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2 - А, представлявано от Управителя А.П.А. срещу Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-04-19/22.05.2015 г. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е приканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 11 671,79 /единадесет хиляди шестстотин седемдесет и един 0,79/ лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА “Диагностично – консултативен център – 1 – Сливен” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2 - А, представлявано от Управителя А.П.А. *** направени по делото разноски в размер на 200,00 /двеста/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2016
Административно дело № 13557/2015
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151 / 14.10.2015 г. по адм. дело № 146 / 2015 г. на Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА ДКЦ-1-Сливен ЕООД гр. .. да заплати на Районна здравноосигурителна каса – гр... сумата от 300,00 (триста) лева, разноски за настоящата инстанция.
В законна сила от 1.11.2016г.
40 Административно дело No 164/2015 Други МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.10.2015г.
ОТМЕНЯ писмени указания за корекция Изх. № 29-02-13 от 25.05.2015 г., издадени от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с които МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД – Сливен, е уведомено, че общата сума на средствата по КП, които ще отпаднат от заплащане за м.април 2015 г., е 6402 лева и че следва да оформи кредитно известие в 2 екземпляра към фактура № 1492 / 14.05.2015 г. и фактура № 1493/14.05.2015 г. за сума в размер на отпадналата от заплащане дейност през м.април 2015 г. с приложени към тях Спецификации с отразени корекции. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение „Хаджи Димитър” ООД с ЕИК: 119624388, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от управителя П.М.П., сумата от 750 /седемстотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Решение от 24.11.2016
Административно дело № 14536/2015
С Решение № 12738/24.11.2016 г. по адм. дело № 14536/2015 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОБЕЗСИЛВА решение № 158 от 29.10.2015 г., постановено по адм. дело № 164/2015 г. по описа на Административен съд гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 24.11.2016г.
41 Административно дело No 165/2015 Други АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ СЛИВЕН НЕЛК - ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.12.2015г.
Решение № 192/15.12.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен, представляван от М.К.Л. срещу Експертно решение № 0226 от заседание № 042 / 24.03.2015 г. на Националната експертна лекарска комисия гр.София, като неоснователна. ОСЪЖДА Ансамбъл за народни песни и танци гр.Сливен, представляван от М.К.Л.,***, Булстат 119036278 да заплати на НЕЛК гр.София разноски за
В законна сила от 20.1.2016г.
42 Административно дело No 181/2015 Закон за движението по пътищата М.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 31.8.2015г.
Решение № 134/31.08.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П., гражданин на Р. И., с ЛНЧ ********** и адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000277/01.06.2015 г., издадена по чл. 171 т. 1 б. „б” от Закона за движението по пътищата от Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Сливен, с която е разпоредено по отношение на М.П. отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2016
Административно дело № 12142/2015
С Решение № 6939 от 09.06.2016 г. по адм.д.№ 12142/2015 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134/31.08.2015 г. по адм.д.№ 181/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 9.6.2016г.
43 Административно дело No 185/2015 КСО М.П.М. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.12.2015г.
Решение № 171 / 03.12.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалба на М.П.М., ЕГН **********,*** против Решение № Р-Ж-П-13/16.06.2015 г. на Началник отдел „ФСД” Е.Е.-С., упълномощена да замества Директора на ТП НОИ Сливен, с което е отхвърлена жалбата на М.П.М. против Разпореждане № МП-18379/17.02.2015 г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване. ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН **********,*** да заплати на Териториално поделение на НОИ Сливен направени по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 14.1.2016г.
44 Административно дело No 188/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.В.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 25.11.2015г.
Съгласно протоколно определение от 25.11.2015 г. на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.М. срещу Заповед № РД-15-1326/03.06.2015 г. издадена от Кмета на Община Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 188/2015 г. по описа на Административен съд гр. Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.2.2016
Административно дело № 507/2016
С Определение № 1411/10.02.2016 г. по адм.д.№ 507/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 25.11.2015 г. по адм.дело № 188/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 10.2.2016г.
45 Административно дело No 189/2015 Закон за местните данъци и такси ЕР СОФИЯ ДИНЕВИ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.10.2015г.
Решение № 142/06.10.2015 г. - ИЗМЕНЯ по жалба на „Ер София – Д.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк „Славейков” № 93, хотел „Мираж”, представлявано от управителя Д.Д.Д. Акт за установяване на задължение № РА004049/13.12.2013 г., издаден от Главен експерт в отдел „КРД”, Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, потвърден от Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, като ОПРЕДЕЛЯ задълженията за такса битови отпадъци за 2013 г. за имот по декларация № 5391/30.06.2010 г., включваща услугата обезвреждане на битовите отпадъци в депа на 2 092,73 лв. главница, ведно с лихви за забава и при корекция с внесена сума за ТБО от 261,59 лв. ОСЪЖДА Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен да заплати на „Ер София – Д.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк „Славейков” № 93, хотел „Мираж”, представлявано от управителя Д.Д.Д. разноски в размер на 236,25 /двеста тридесет и шест 0,25/ лева. ОСЪЖДА „Ер София – Д.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, жк „Славейков” № 93, хотел „Мираж”, представлявано от управителя Д.Д.Д. да заплати на Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен разноски в размер на 213,00 /двеста и тринадесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2016
Административно дело № 12998/2015
С Решение № 5943 от 18.05.2016 г. по адм.д.№ 12998/2015 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142 от 06.10.2015 г. по адм.д. № 189/2015 г. на Административен съд Сливен.
В законна сила от 18.5.2016г.
46 Административно дело No 190/2015 Кодекс на труда ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ КАЧУЛКА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.10.2015г.
Решение № 141/07.10.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на З.К.С., в качеството му на Директор и представляващ Дом за възрастни хора с умствена изостаналост Селище „Качулка”, с. Бяла, общ. Сливен срещу задължително предписание по т. 5 от Протокол за извършена проверка, изготвен на 01,02 и 03.06.2015 г. от служители на Дирекция „Инспекция по труда” – Сливен, потвърдено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с Решение от 19.06.2015 г., с което е предписано работодателят да заплати на всеки командирован служител, съгласно приложен списък, неразделна част от протокола за месец април и май 2015 г., който е изпълнил по – голяма част от работното си време в друго населено място без нощуване, в размер на 50 на сто от размера по ал. 1 на чл. 19, съгласно изискването на чл. 19 ал. 2 от Наредбата за командировките в страната в срок до 30.06.2015 г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2016
Административно дело № 13310/2015
С Решение № 4218/12.04.2016 г. по адм.д.№ 13310/2015 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 141 от 07.10.2015 г., постановено по адм. д. № 190/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 12.4.2016г.
47 Административно дело No 193/2015 Други Л.М.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.12.2015г.
Решение № 175/03.12.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.Х., ЕГН **********, срещу Заповед № 15-0804-000409 от 05.07.2015 г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Сливен за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, б. „б” от ЗДвП - „Временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.2.2016
Административно дело № 1879/2016
С Определение № 1824/18.02.2016 г. по адм.д.№ 1879/2016 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Лютви М.Х., подадена чрез пълномощника му - адв. С.И.С. от Сливенска АК, срещу решение № 175 от 03.12.2015 г. по административно дело № 193/2015г. по описа на Административен съд – Сливен.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1879/2016г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение.
В законна сила от 7.3.2016г.
48 Административно дело No 202/2015 Кодекс на труда В.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2015г.
Решение № 169/30.11.2015 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Г. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № ЗД-06-08/10.07.2015г. на Директор на Регионална здравна инспекция Сливен, издадена на основание чл. 106 ал. 1 т. 2 и чл. 108 ал. 1 от Закона за държавния служител, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката, поради съкращаване на длъжността, считано от 13.07.2015г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Д.Г. *** ЕГН ********** да заплати на Регионална здравна инспекция Сливен разноски в общ размер на 480,00 /четиристотин и осемдесет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2016
Административно дело № 891/2016
С Решение № 10479 от 10.10.2016 г. по адм.д.№ 891/2016 г. по описа на ВАС, Пето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169/30.11.2015 г. по адм.дело № 202/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 10.10.2016г.
49 Административно дело No 209/2015 КСО В.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от В.Д.Г. с ЕГН **********, с адрес: ***, против Решение № Ж-П-15#4 от 16.07.2015 г. на Директора на Териториално поделение /ТП/ на Националния осигурителен институт /НОИ/ – Сливен като неоснователна. ОСЪЖДА В.Д.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Сливен, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.1.2016г.
50 Административно дело No 213/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ФРУТА МИО ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.7.2016г.
Решение № 107/14.07.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. № 213 от 2015 година по описа на Административен съд Сливен в частта, в която се претендира присъждане на обезщетение за нанесени на „Фрута мио” ЕООД с ЕИК 201322223, със седалище и с адрес на управление в гр. Сливен, ул. „Ал. Стамболийски” 1-Б-18, представлявано от Б.М.Б. неимуществени вреди в размер на 28000 лева, от които 15500 лева пропуснати ползи, настъпили в резултат на незаконосъобразни актове и действия на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас – Офис Сливен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „Фрута мио” ЕООД с ЕИК 201322223, със седалище и с адрес на управление в гр. Сливен, ул. „Ал. Стамболийски” 1-Б-18, представлявано от Б.М.Б. против Национална агенция за приходите иск за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 28000 лева, от които 15500 лева пропуснати ползи, настъпили в резултат на незаконосъобразни бездействия на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, Офис Сливен като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 5.8.2016г.
51 Административно дело No 224/2015 Други В.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 20.10.2015г.
Съгласно протоколно определение на съда от 20.10.2015 г., съдът ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 224/2015 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.1.2016
Административно дело № 13876/2015
С Определение № 531/18.01.2016 г. по адм.д.№ 13876/2015 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 20.10.2015 г. на Административен съд - Сливен, постановено оп адм.д.№ 224/2015 г.
В законна сила от 18.1.2016г.
52 Административно дело No 233/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.Ф.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 29.10.2015г.
ОПР. / 29.10.2015 г . - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.Ф., ЕГН **********,***, пл.“Възраждане“ № 4 чрез адв.И.В. АК Бургас против срещу Заповед № 42/11.02.1997 г. на Кмета на Община Котел, с която на основание чл.32 т.1 от ЗТСУ и чл.93 ал.1 от ППЗТСУ е одобрено частично изменение на застроително - регулационния план на кв.8 по плана на с.Малко село. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 233/2015 г. по описа на Административен съд – Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.1.2016
Административно дело № 13903/2015
С Определение № 137/06.01.2016 г. по адм.д.№ 13903/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 343/29.10.2015 г. по адм.д.№ 233/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 6.1.2016г.
53 Административно дело No 239/2015 Закон за данък върху добавената стойност П.С.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Акт за установяване на задължение № РА000236 от 23.07.2015 г., издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи” при Община Сливен, В ЧАСТТА, в която по отношение на П.С.П. са установени задължения за данък върху превозно средство – лек автомобил „Пежо 307” с Рег. № СН2922ВВ, за периода от 01.01.2011 г. до 01.11.2012 г. ОСЪЖДА П.С.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати на Община Сливен сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.8.2016
Административно дело № 1948/2016
С Решение № 9456/03.08.2016 г. по адм. дело № 1948/2016 г. по описа на ВАС, РБългария, Седмо отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202 от 22.12.2015 г., постановено по адм. дело №239/2015 г. по описа на Административен съд гр. Сливе, в обжалваната част. ОСЪЖДА П.С.П. *** да заплати на община Сливен съдебно-деловодни разноски в размер на 300/ триста/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 3.8.2016г.
54 Административно дело No 241/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.К.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2014 от 14.09.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Н.К.Д. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.
55 Административно дело No 242/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.В.,
Г.Ц.П.,
Р.И.В.,
Г.К.П.,
Р.К.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.5.2016г.
Решение № 56/11.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД–29-921/04.09.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Решение № 4/25.08.2015 г. на ОбЕСУТ Нова Загора, с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ VІ в кв. 96 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.503.9038 по КККР/ и за УПИ VІІ в кв. 96 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.503.9037 по КККР/ на гр. Нова Загора, В ЧАСТТА, с която е прието свързано застрояване на регулационната граница между УПИ VІ-2009, кв. 96 и УПИ ІІ-2010, кв. 96 по ПУП на гр. Нова Загора, чрез предвидено изграждане на постройка на допълващото застрояване в УПИ VІ-2009, покриваща фасадна стена на съществуващата постройка на основното застрояване в УПИ ІІ-2011, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на В.Г.В., Г.Ц.П., Р.И.В., Г.К.П. и Р.К.П. направени по делото разноски в размер на 2 055,00 /две хиляди петдесет и пет/ лева.
В законна сила от 31.5.2016г.
56 Административно дело No 246/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.О.И. ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.7.2016г.
Решение № 102/12.07.2016 г. - Отхвърля жалба на М.О.И. против Заповед № РД-27-50 от 10.09.2015 r. на Кмета на Община Котел, с която е одобрен ПУП – ПР (плана за регулация) в обхват УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ XV и промяна на уличната регулация в кв.64 по плана на с.Ябланово община Котел, като неоснователна. Осъжда М.О.И.,***, да заплати на Община Котел сумата от 200 лв. (двеста лева) разноски по делото.
В законна сила от 12.7.2016г.
57 Административно дело No 253/2015 Закон за данък върху добавената стойност ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.12.2015г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 5 от 15.09.2015 г., издаден от Директора на Областно пътно управление - Сливен, В ЧАСТТА, с която е установено на основание чл. 166, ал. 2 от ДОПК, че към 15.09.2015г. Държавата, респ. Агенция „Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу „Поли Саунд Инкорп” АД гр. София, в размер на 300 лева, представляваща такса за ІV-то тримесечие за 2014 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Поли Саунд Инкорп” АД, ЕИК 201469579, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 5, представлявано от Изпълнителния Директор В.И.А., подадена против Акт за установяване на публично държавно вземане № 5 от 15.09.2015 г., издаден от Директора на Областно пътно управление - Сливен, В ЧАСТТА с която е установено на основание чл. 166, ал. 2 от ДОПК, че към 15.09.2015 г. Държавата, респ. Агенция „Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу „Поли Саунд Инкорп” АД гр. София в размер на 333, 83 лева, от които 306, 59 – главница и 27,24 лева – законна лихва, за периода от 01.10.2014 г. до 15.09.2015 г., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на горепосоченото вземане. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 2.2.2016г.
58 Административно дело No 254/2015 Закон за данък върху добавената стойност ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.12.2015г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 6 от 15.09.2015 г., издаден от Директора на Областно пътно управление - Сливен, В ЧАСТТА, с която е установено на основание чл. 166, ал. 2 от ДОПК, че към 15.09.2015г. Държавата, респ. Агенция „Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу „Поли Саунд Инкорп” АД гр. София, в размер на 300 лева, представляваща такса за ІV-то тримесечие за 2014 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Поли Саунд Инкорп” АД, ЕИК 201469579, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 5, представлявано от Изпълнителния Директор В.И.А., подадена против Акт за установяване на публично държавно вземане № 6 от 15.09.2015 г., издаден от Директора на Областно пътно управление - Сливен, В ЧАСТТА с която е установено на основание чл. 166, ал. 2 от ДОПК, че към 15.09.2015 г. Държавата, респ. Агенция „Пътна инфраструктура” има изискуемо вземане срещу „Поли Саунд Инкорп” АД гр. София в размер на 333, 83 лева, от които 306, 59 – главница и 27,24 лева – законна лихва, за периода от 01.10.2014 г. до 15.09.2015 г., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на горепосоченото вземане. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 2.2.2016г.
59 Административно дело No 258/2015 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 23.12.2015г.
Решение № 204/23.12.2015 г. - ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 42 от Наредба за обществения ред и ползването на публичната собственост на територията на община Нова Загора в частта й относно израза „или определени от него с изрична писмена заповед длъжностни лица”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура Сливен разноски в размер на 40,00 /четиридесет/ лева.
В законна сила от 19.1.2016г.
60 Административно дело No 259/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.П.П.,
П.Ж.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 29.7.2016г.
Решение № 108/29.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2065/23.09.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Масивна ограда”, находящ се в източната част на поземлен имот с идентификатор 67338.503.181 по кадастралната карта на гр. Сливен, ул. „Поборническа” № 7, определен е 14-дневен срок за доброволно изпълнение на заповедта и е разпоредено, че при неизпълнение на доброволно премахване в указания срок, заповедта ще се изпълни принудително от общината, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината да заплати на Ж.П.П. с ЕГН ********** и П.Ж.П. с ЕГН ********** разноски в общ размер 705 /седемстотин и пет/ лв., от която 600 лева адвокатско възнаграждение, 10 лева внесена държавна такса, 20 лева обявление в ДВ и 75 лева разноски за вещо лице. Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на Република България.
В законна сила от 5.11.2016г.
61 Административно дело No 270/2015 Други ЕТ Д.-Р.Д.К.И.П.З.П.М.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.2.2016г.
Решение № 5 / 04.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана изх. № 29-05-122 от 02.10.2015 г. издадена от Директора на РЗОК Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО е поканен ЕТ „Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Владислав Очков“ № 3 ап.45, ЕИК 119535128, да заплати неправомерно получена сума в размер на 1634 лева, представляваща превишение на броя на специализирани медицински дейности (СМД) от изпълнителя на медицинска помощ (бл. МЗ - НЗОК № 3) за първо тримесечие на 2015 г. ОСЪЖДА Районна здравно осигурителна каса – Сливен да заплати ЕТ „Д.К. Индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Владислав Очков“ № 3 ап.45, ЕИК 119535128, направени по делото разноски в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева.)
В законна сила от 24.2.2016г.
62 Частно административно дело No 274/2015 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.Д.К. НАЧАЛНИКА НА ДНСК,
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СЛИВЕН
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 19.1.2016г.
Определение от 19.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.К. срещу писмо изх.№ Сл-3103-06-302/29.09.2015 год. издадено от ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № РД-14-550/01.12.2004 год. на началника на ДНСК гр.София за премахване на незаконен строеж "Пристройка към съществуваща жилищна сграда" находящ се в съсобствен УПИ № V-3367, 3368, кв.179 по плана на гр.Нова Загора с административен адрес гр.Нова Загора, ул.“Хаджи Димитър“ № 12 с извършител И.Д.К. като НЕДОПУСТИМА. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд. Препис от определението да се изпрати на И.Д.К..
В законна сила от 8.2.2016г.
63 Административно дело No 277/2015 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 703 на Общински съвет Твърдица, прието с Протокол № 68 от заседание, проведено на 16.09.2015 г., в частта с която Общински съвет Твърдица изменя и допълва Наредба № 1 за обществения ред, сигурността на гражданите, чистотата и опазването на общинските имоти на територията на община Твърдица, както следва: „Създава се нова т. 6 и т. 7 на чл. 69 със следното съдържание: т. 6 Родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-годишна, но не е навършило 18-годишна възраст. Глоба: 50-500 лв. т. 7 Ако родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-годишна, но не е навършило 18-годишна възраст Глоба: 50-500 лв.”, като НЕЗАКОНОСЪОРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 340 /триста и четиридесет/ лева, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на Република България. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест, или ако те са отхвърлени.
В законна сила от 19.1.2016г.
64 Административно дело No 281/2015 Други ЕТ П.5.И.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 31.3.2016г.
Решение № 34 /31.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „П. 58-И.Г." със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, ул.”Захари Стоянов” №14 с управител И.Г.П. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год. с изх. № 02-200-2600/4521 от 25.09.2015 год. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" в частта, с която на оспорващия е отказана част от исканата сума като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 4480,51 лева и по НР 1 – 3379,04 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДАЕТ „П. 58-И.Г." ЕИК 119013429 със седалище и адрес на управление гр.Твърдица,ул.”Захари Стоянов” № 14с управител И.Г.П. ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 873лева (осемстотин седемдесет и три) разноски по делото представляващи 723 лева юрисконсултско възнаграждение и 150 лева депозит за вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 27.4.2016г.
65 Административно дело No 284/2015 Други Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ АПМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.3.2016г.
Определение № 28/31.03.2016 г. - ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 10.03.2016 г. по адм. дело № 284 / 2015 г. по описа на Административен съд- Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД „Д-р Е.Е.- Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 37, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Е.С.Е., подадена против Писмена покана Изх.№ 29-05-129 от 13.10.2015 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – Сливен, с която ЕТ „Д-р Е.Е.- Амбулатория за ПМП” е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 2203,19 лева. ОСЪЖДА ТД „Д-р Е.Е. - Амбулатория за първична медицинска помощ” ЕООД с ЕИК: 203678218, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов” № 37, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Е.С.Е., да заплати на Районна здравноосигурителна каса– Сливен, сумата от 534 /петстотин тридесет и четири/ лева, представляваща разноски по делото.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.4.2016г.
66 Административно дело No 285/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители И.П.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.4.2016г.
Решение № 44 / 28.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Х. *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год.с изх. № 02-200-2600/4445 от 25.09.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"в частта му, с която на оспорващия е отказана част от исканата сума, като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 24 258,29 лв., НР 1–1040,23 лв. и НР2 – 128,89 лева като неоснователна. ОСЪЖДА И.П.Х. *** **********да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 600лв. (шестотин), представляваща съдебни разноски.
В законна сила от 6.6.2016г.
67 Административно дело No 287/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.6.2016г.
Решение № 81/14.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Х. с ЕГН ********** *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сумата в размер на 43719,36 лева. ПРЕКРАТЯВА производството в частта, в която П.И.Х. с ЕГН ********** *** оспорва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/7829 от 28.09.2015 г., с което са оторизирани суми за декларирани за подпомагане за Кампания 2014 площи по СПП и НР1. ОСЪЖДА П.И.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 450 лв. (четиристотин и петдесет лева) разноски по делото, от които 150 /сто и петдесет/ лева за възнаграждение на вещо лице и 300 /триста/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 13.7.2016г.
68 Административно дело No 288/2015 Други С.М.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.12.2015г.
ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено по делото на 11.11.2015 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.12.2015 г. от 14,50 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.А. с адрес: ***, подадена против Уведомително писмо Изх. № 02-200-6500/8069 от 28.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”– София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните по телефона и чрез изпращане на препис от определението.
В законна сила от 6.1.2016г.
69 Административно дело No 289/2015 Други Ю.Б.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.1.2016г.
ОПР. / 04.01.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ю.Б.С. (Ю. Бюняминов Сюлейманов), ЕГН **********,*** против Уведомително писмо изх.№ 02-200-6500/7878 от 28.09.2015 г на Заместник изпълнителен директора на ДФЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 27.1.2016г.
70 Административно дело No 291/2015 Други С.А.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.2.2016г.
Решение № 18/25.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Задължително предписание № ЗД06 / 0003 от 26.06.2015 г., издадено от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, да заплати на С.А.Г. с ЕГН: **********, с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.7.2016
Административно дело № 4701/2016
С Решение № 9347/29.07.2016 г. по адм. дело № 4701/2016 г. по описа на Върховен административен съд на РБългария, Шесто отделение, ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/25.02.2016 г., постановено по адм. дело № 291/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.7.2016г.
71 Административно дело No 292/2015 Други Й.П.Й. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.2.2016г.
Съгласно протоколно определение от 01.02.2016 г. на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.П.Й., ЕГН: **********, с адрес: ***, против Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/8164 от 29.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 година, издадено от Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 292/2015 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд. ДА СЕ ВЪРНЕ на ДФ „Земеделие” внесеният депозит за изготвяне на съдебно-техническа експертиза в размер на 100 лв.
В законна сила от 20.2.2016г.
72 Административно дело No 301/2015 Други К.Д.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.1.2016г.
Решение № 205/25.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Д. ***, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 02-200-6500/1360 от 28.09.2015 г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който по отношение на жалбоподателя е установено публично държавно вземане, представляващо 50 % от изплатеното финансово подпомагане по мярка 211 за кампании 2008, 2009 и 2010 г. – в размер на 13 302,09 /тринадесет хиляди триста и два 0,09/ лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в размер на 929,00 /деветстотин двадесет и девет/ лева.
В законна сила от 20.2.2016г.
73 Административно дело No 302/2015 Изборен кодекс ПП АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАСКО ВЪЗРАЖДАНЕ,
МК ВМРО СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ,
КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ,
ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ,
Д.П.П.,
Г.И.Г.,
В.К.Г.,
Д.И.И.,
КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.12.2015г.
Решение № 199/17.12.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 626-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за избиране на общински съветници в община Сливен на 25.10.2015 г., определени са мандатите за общински съветници, разпределени по партии и коалиции и са обявени за избрани за общински съветници поименно кандидатите на партиите и коалициите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ПП „АБВ”, МК „ВМРО Свети Г. Победоносец”, Коалиция „Народен съюз”, ПП „НФСБ”, В.К.Г. *** да заплатят разноски, както следва: на ПП „БСП” – 498,75 лв.; на ПП „ГЕРБ” – 704,10 лв., на З.К.К. – 300,00 лв., на К.П.Д. – 524,17 лв. ОСЪЖДА ПП „АБВ” да заплати депозит за експертиза в размер на 25,70 лв. ОСЪЖДА Коалиция „Съюз за Сливен” да заплати депозит за експертиза в размер на 25,70 лв. ОСЪЖДА Коалиция „Единни за Сливен” да заплати депозит за експертиза в размер на 25,70 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.3.2016
Административно дело № 142/2016
С Решение № 3710/31.03.2016 г. по адм.д.№ 142/2016 г. на ВАс, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 199 от 17.12.2015 г., постановено по адм.дело № 302/2015 г. от Административен съд - Сливен.
В законна сила от 31.3.2016г.
74 Административно дело No 304/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИА БУЛ ТРЕЙД ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.4.2016г.
Решение № 40 / 22.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен, ЕИК 201833050, против Уведомително писмо изх.№ 02-200-2600/8182 от 29.09.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен, ул.“Георги Икономов“ бл.21 ет.1 ап.3, ЕИК 201833050, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 600 (шестстотин) лева направени по делото разноски.
В законна сила от 26.5.2016г.
75 Административно дело No 312/2015 Изборен кодекс М.Т.Д.,
П.С.Л.,
С.Г.Т.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 4.12.2015г.
Решение № 190 / 04.12.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение от № 231 от 28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора относно установяване и обявяване на резултати от гласуване за общински съветници в Община - Нова Загора в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015 г. като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Местна коалиция „АБВ и ЗЕМЕДЕЛЦИ” – Нова Загора и С. Г. Тачева – Йоргова с ЕГН ********** да заплатят на ПП ”ГЕРБ” сумата 300 /триста/ лева , представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА С. Г. Тачева – Йоргова с ЕГН ********** да заплати по сметка „Депозити за вещи лица” на Административен съд Сливен сумата 600 лева, представляваща допълнително възнаграждение за вещи лица, взели участие в назначената по нейна молба съдебно – техническа експертиза. Решението може да бъде обжалвано в 7 - дневен срок от обявяването му на страните, пред Върховния Административен съд на Р България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.3.2016
Административно дело № 14620/2015
С Решение № 3489/28.03.2016 г. по адм.д.№ 14620/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190 от 04.12.2015 г. на Административен съд - Сливен, постановено по административно дело № 312/2015 година. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 463 от 17.12.2015 г. на Административен съд Сливен, постановено по административно дело № 312/2015 година.
В законна сила от 28.3.2016г.
76 Административно дело No 313/2015 Изборен кодекс С.Г.Т.Й. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.11.2015г.
Решение № 191/27.11.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 232/28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, с което са установени и обявени резултатите от гласуване за кмет на Община Нова Загора в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. и на основание чл. 452 ал. 2 от ИК е обявен за избран за кмет на община Нова Загора, обл. Сливен на първи тур Н.Г.Г., издигнат от ПП „ГЕРБ”, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2016
Административно дело № 14289/2015
С Решение № 3411 от 25.03.2016 г. по адм.д.№ 14289/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191/27.11.2015 г., постановено по адм.дело № 313/2015 г. на Административен съд - гр. Сливен.
В законна сила от 25.3.2016г.
77 Административно дело No 315/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Г.А.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Г.А. с посочен адрес: 3-та група, 312 сп. пом., Затвора Сливен, входирана в деловодството на Административен съд - Сливен с Вх. № СД-01-01-2696 от 04.11.2015 г., и връща исковата молба на подателя й В.Г.А.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 315 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.1.2016
Административно дело № 318/2016
С Определение № 717/22.01.2016 г. по адм.д.№ 318/2016 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 422/19.11.2015 г. по адм.д.№ 315/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 22.1.2016г.
78 Административно дело No 319/2015 Изборен кодекс И.Г.Х. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.11.2015г.
Решение № 179 / 18.11.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 624-МИ/27.10.2015 год. на Общинската избирателна комисия – Сливен, с което се установява и обявява резултатите от гласуването за кмет на с. Гавраилово и се обявява за избран за кмет на с. Гавраилово, община Сливен, област Сливен Д.А.А. издигнат от ПП „ГЕРБ” като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА И.Г.Х. ЕГН ********** *** да заплати на Д.А.А. ЕГН********** *** направените по делото разноски в размер на 300 /триста / лева представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА И.Г.Х. ЕГН ********** *** да заплати на ПП „ГЕРБ” направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева представляващи адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 7дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съдна РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 12.1.2016
Административно дело № 14331/2015
С Определение № 328/12.01.2016 г. по адм. дело № 14331/2015 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение ОСТАВЯ В СИЛА решение № 179/18.11.2015 г. постановено по административно дело № 319/2015 г. на Административен съд - Сливен, в частта му с характер на определение, в която е оставено без уважение искането на Общинска избирателна комисия Сливен за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 12.1.2016г.
79 Административно дело No 321/2015 Изборен кодекс Д.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЛИВЕН ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 672-МИ/02.11.2015 г. на Общинската избирателна комисия – Сливен, с което се установява и обявява резултатите от гласуването за кмет на с. Сотиря и се обявява за избран на втори тур за кмет на с. Сотиря, община Сливен, област Сливен Д.П.Г., издигнат от ПП „Българска социалистическа партия”, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба в 7-дневен срок от обявяването му на страните, пред Върховния Административен съд на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 13494/2015
С ПР.ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 19.01.2016 г. по адм.д. № 13494/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалбата на Д.И.А. срещу решение по адм.д.№ 321/2015 г. на Административен съд - Сливен. ПРЕКРАТЯВА произвоството по адм.д.№ 13494/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение, в частта му, в която е образувано по касационна жалба на Д.И.А.. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3347/24.03.2016 г. по адм.д.№ 3163/2016 г. на ВАС, Петчленен състав - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д.И.А. *** против протоколно определение от 19.01.2016 г., постановено от тричленен състав на ВАС, Четвърто отделение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 3163/2016 г. на ВАС, първа колегия. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 4881/25.04.2016 г. по адм.д. № 13494/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176/11.11.2015 г., постановено по адм.д.№ 321/2015 г. на Административен съд - Сливен, в частта му с характер на определение, в която е оставено без уважение искането на Общинска избирателна комисия - Сливен за присъждане на разноски.
В законна сила от 25.4.2016г.
80 Административно дело No 333/2015 Изборен кодекс БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-СОФИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.12.2015г.
Решение №195 / 04.12.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 666-МИ/02.11.2015 год. на Общинската избирателна комисия – Сливен, с което е обявен за избран за кмет на Община Сливен на втория тур на местните избори проведен на 01.11.2015 год. С.Н.Р. издигнат от ПП „ГЕРБ” като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд на РБългария.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2016
Административно дело № 149/2016
С Решение № 3423/25.03.2016 г. по адм.д.№ 149/2016 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195 от 04.12.2015 г., постановено от Административен съд Сливен по адм.д.№ 333/2015 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общинска избирателна комисия Сливен за присъждане на разноски по делото.
В законна сила от 25.3.2016г.
81 Административно дело No 336/2015 Други ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, представлявано от управителя С.З.Ж. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8244 издадено на 29.09.2015 г. от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП, СПП, НР1 и НР2 е оторизирана сумата от 0 лева, както и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 11 138,14 лева, от които по СЕПП – 8 751,87 лв. , по СПП – 2 238,04 лв. и по НР2 – 2 386,27 лв. ОСЪЖДА „ЕС ЕНД БИ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202181537, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, кв. „Козарево“, ул. „Стара планина“ № 6, представлявано от управителя С.З.Ж., да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 600,00 лв. (шестстотин лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 30.3.2016г.
82 Административно дело No 337/2015 Други БЕА АЛМАЛЪК ЕООД СТРЕЛЦИ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.2.2016г.
Решение № 7/17.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Беа Алмалък” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Стрелци, общ. Котел, представлявано от А.М.А. срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 2600/8199, издадено на 29.09.2015 г. от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв., за заявената СПП за Кампания 2014 г. площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв. и за декларираните в заявлението за подпомагане за кампания 2014 площи по НР1 е оторизирана сумата от 0 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Беа Алмалък” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Стрелци, общ. Котел, представлявано от А.М.А. да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в общ размер 650,00 /шестстотин и петдесет/ лева.
В законна сила от 12.3.2016г.
83 Административно дело No 339/2015 Изборен кодекс ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.11.2015г.
Решение № 181 / 18.11.2015 г. - Потвърждава Решение № 670-МИ от 02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия Сливен, с което е обявила за избран за кмет на кметство с.Старо село, община Сливен, област Сливен Т.Д.С., като законосъобразно Решението подлежи на касационно обжалване в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.2.2016
Административно дело № 14713/2015
С Решение № 1739 от 17.02.2016 г. по адм.д.№ 14713/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 18.11.2015 г., постановено по адм.д.№ 339/2015 г. от Сливенски административен съд, в частта, с която не е уважено искането на ОИК - Сливен за присъджане на разноски - юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 17.2.2016г.
84 Административно дело No 344/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Д-Р СЛАВКА ИВАНОВА АИППИМП ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.6.2016г.
Решение № 103/28.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-139/26.10.2015 г., издадена от Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Д-р С.И. – АИППИМП” ЕООД е приканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 552,92 /петстотин петдесет и два 0,92/ лв. ЗА СУМАТА от 132,84 /сто тридесет и два 0,84/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Д-р С.И. – Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ” ЕООД срещу Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-139/26.10.2015 г., издадена от Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а ал. 3 от ЗЗО „Д-р С.И. – АИППИМП” ЕООД е приканено в 14 - дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 552,92 /петстотин петдесет и два 0,92/ лв. ЗА СУМАТА от 420, 08 /четиристотин и двадесет 0,08/ лева. ОСЪЖДА “Д-р С.И. – Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. „Клуцохор” бл. 11 вх. „В” ап. 13 да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 66,00 /шестдесет и шест/ лева.
В законна сила от 15.7.2016г.
85 Административно дело No 346/2015 Изборен кодекс КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.11.2015г.
Решение № 184/18.11.2015 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 684 – МИ от 02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Сливен, с което са установени и обявени резултатите от гласуването за кмет на с. Бяла във втори тур в изборите за общински съветници и за кметове, обявен е за избран за кмет на с. Бяла на втори тур Ж.Я.Ж., издигнат от ПП Българска социалистическа партия и е издадено удостоверение на избрания кмет. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2016
Административно дело № 13808/2015
С Решение № 1141/03.02.2016 г. по адм.д.№ 13808/2015 г. на ВАС, Четвърто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/18.11.2015 г., постановено по адм.дело № 346/2015 г. на Административен съд - Сливен, в частта му с характер на определение, с което е оставено без уважение искането на ОИК - Сливен за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 3.2.2016г.
86 Административно дело No 353/2015 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК С.П.З. НАЧАЛНИКА НА ДНСК Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.1.2016г.
Решение от 14.01.2016 г. -ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.З. ЕГН **********,*** против Писмо изх.№ СЛ-156-07-292/12.11.2015 г. издадено от Началника на ДНСК гр.София относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа", находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„Комлука", гр.Сливен, с извършител и собственик С.П.З..
В законна сила от 14.1.2016г.
87 Административно дело No 367/2015 Други АПИМП Д-Р ГАНКА ВАСИЛЕВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството поради липса на правен интерес

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 2.3.2016
Административно дело № 1731/2016
С Определение № 2443 от 02.03.2016 г. по адм. дело № 1731/2016 г. по описа на ВАС, Шесто отделение ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Регионална здравна инспекция - Сливен, представлявана от директора П. И. Б., чрез процесуалния представител - адвокат П.П. *** против протоколно определение от 11.01.2016 г. по адм. дело № 367/2015 г. на Административен съд - гр. Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1731/2016 г. по описа на Върховния административен съд. ИЗПРАЩА частната жалба в частта й, в която има белезите на искане по чл. 248 ГПК вр. с чл. 144 АПК на Административен съд Сливен за произнасяне. ОТХВЪРЛЯ исканията на страните за присъждане на разноски за настоящото произдодство.
В законна сила от 20.6.2016г.
88 Административно дело No 368/2015 Други ЕТ Т.9.Т.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 2.12.2015г.
Определение от 02.12.2015 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СД-01-01-3114/23.11.2015г. по описа на Административен съд Сливен, подадена от ЕТ „Тимшел-92-Т. М.“, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.“Българка“ № 60 против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да се произнесе по искане вх.№ 4701-541/03.11.2015г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 368/2015 год. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.1.2016
Административно дело № 14584/2015
С Определение № 479/15.01.2016 г. по адм.д.№ 14584/2015 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 442 от 02.12.2015 г. по адм.д.№ 368/2015 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 15.1.2016г.
89 Административно дело No 369/2015 Други ЕКО МИЙТ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.2.2016г.
Решение № 16/29.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕКО МИЙТ" ЕООД,със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ет.4, ап.11, ЕИК 201126274, представлявано от К.Г.И.,против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год.с изх. № 02-200-2600/4703 от 25.09.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"в частта, с която на оспорващия е оторизирана сума в размер на 3987 лева по СПП като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 369/2015г. по описа на Административен съд Сливен в тази част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕКО МИЙТ" ЕООД,със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ет.4, ап.11, ЕИК 201126274, представлявано от К.Г.И., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год.с изх. № 02-200-2600/4703 от 25.09.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"в частта, с която на оспорващия е отказана част от исканата сума, като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 10 103,67 лв. и по НР 1–6 037, 99 лв. като неоснователна. ОСЪЖДА„ЕКО МИЙТ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сливен кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ет.4, ап.11, ЕИК 201126274, представлявано от К.Г.И. да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 1014лв. (хиляда и четиринадесет лева) разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 30.3.2016г.
90 Административно дело No 372/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.П.К.,
К.И.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.3.2016г.
Решение № 19 / 12.03.2016 г. - ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Нова Загора да одобри проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779 в кв. 141 по подробен устройствен план на гр. Нова Загора, във връзка с което са подадени искания от Ж.П.К. и К.И.К. ***9 от 24.08.2015 г. и вх.№ 94-00-6499 от 14.09.2015 г., като НЕЗАКОНСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Нова Загора за ново произнасяне по искания вх.№ 94-00-5919 от 24.08.2015 г. и вх.№ 94-00-6499 от 14.09.2015 г. при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение. ОСЪЖДА Община Нова Загора, да заплати на Ж.П.К., ЕГН ********** и К.И.К., ЕГН **********,***, сумата от 510 лв. (петстотин и десет лева) направени по делото разноски. Решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 12.3.2016г.
91 Административно дело No 373/2015 Други Й.А.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.2.2016г.
Решение № 6/03.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № УРИ 343004-20 от 04.11.2015г. на Директора на ОД МВР Сливен, с което не е предоставена искана от Й.А.Н. ***, в-к „Капитал“ информация за трите имена на ръководителите на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Сливен за периода 2000г.-2015г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Директора на ОДМВР Сливен за ново произнасяне по подаденото заявление в 14 дневен срок от получаването й. ОСЪЖДА ОДМВР Сливен да заплати на Й.А.Н. *** сума в размер на 10 / десет/ лева, представляваща деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 26.2.2016г.
92 Административно дело No 374/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.В.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.6.2016г.
Решение № 80/15.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.А. с ЕГН ********** *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. от ДФ „Земеделие” с изх. № 02-200-6500/8898 от 05.11.2015 г., с което за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сумата в размер на 10177,99 лева и по НР1 е оторизирана сума в размер на 9000,59 лева като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие" гр. София сумата от 300 /триста/ лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 13.7.2016г.
93 Административно дело No 375/2015 Други С.К.Д.В. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.2.2016г.
Съгласно протоколно определение от 01.02.2016 г. на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.Д.-В., с адрес: ***, против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 година, изх. № 02-200-6500/8152 от 29.09.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 375/2015 г. на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването за оспорващата и от днес за ответника по оспорването, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 18.2.2016г.
94 Административно дело No 376/2015 Други Е.К.Я. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 10.12.2015г.
Определение от 10.12.2015 г. - Оставя без разглеждане жалба от Е.К.Я., с адрес *** срещу Уведомително писмо изх. № 02-200-6500/8187 от 29.09.2015 г., издадено от Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, с което за декларирани за кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв., за заявена схема за преразпределително плащане /СПП/ и декларираните в заявлението за подпомагане за кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв., за декларираните в заявлението за подпомагане за кампания 2014 площи по НР1 е оторизирана сума от 0 лв. и за декларираните в заявлението за подпомагане за кампания 2014 площи по НР2 е оторизирана сума от 143,75 лв. Прекратява производството по административно дело № 376/2015 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.2.2016
Административно дело № 1381/2016
С Определение № 1394/10.02.2016 г. по адм.дело № 1381/2016 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 451 от 10.12.2015 г. на Административен съд - Сливен, постановено по адм.дело № 376/2015 г.
В законна сила от 10.2.2016г.
95 Административно дело No 377/2015 Други ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2016г.
Решение № 2 / 22.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично-консултативен център-1-Сливен” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. “Христо Ботев” № 2А представлявано от управителя д-р А.П.А. срещу Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание с изх. № 29-04-27/13.11.2015 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО оспорващото дружество е приканено в 14 дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 7 619,91 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.9.2016
Административно дело № 3445/2016
С Протоколно определение от 21.09.2016 г. по адм.д.№ 3445/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ДКЦ-1-Сливен ЕООД срещу Решение № 2/22.01.2016 г. постановено по адм.дело № 377/2015 г. по описа на АС Сливен. ПРЕКРАТЯВА производствотопо адм.дело № 3445/2016 г. по описа на ВАС, VІ отделение.
В законна сила от 12.10.2016г.
96 Административно дело No 378/2015 Други ДОКТОР ИЛКО ТОДОРОВ АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Д-р Илко Тодоров – Амбулатория за първична медицинска помощ – Индивидуална практика“ ЕООД, гр.Сливен, ЕИК 202152425, адрес за призоваване гр.Сливен, ул.“Г.С.Раковски“ № 19 ет.3, чрез адв.Н.К. против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх.№ 29-05-142 от 13.11.2015 г издадена от Директора на РЗОК Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 378/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 16.2.2016г.
97 Административно дело No 379/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.Г.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.4.2016г.
Решение № 41/27.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Х. *** срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх. № 02 – 200 – 6500/8091, издадено на 28.09.2015 г. от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който за декларираните за подпомагане за Кампания 2014 площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв., за заявената СПП за Кампания 2014 г. площи по СЕПП е оторизирана сума от 0 лв. и за декларираните в заявлението за подпомагане за кампания 2014 площи по НР1 е оторизирана сумата от 0 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Г.Х. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София разноски в общ размер 475,00 /четиристотин седемдесет и пет/ лева.
В законна сила от 28.5.2016г.
98 Административно дело No 383/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Т.Д.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1526 от 17.11.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на Главен инспектор Т.Д.Т., Началник на Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Т.Д.Т. ***, с ЕГН: **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.3.2016г.
99 Административно дело No 387/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.Д.В.И.С. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 18.5.2016г.
Решение № 66/18.05.2016 г. ОТМЕНЯ Писмена покана изх.№ 29-05-147 от 19.11.2015 г. за възстановяване на суми получени без правно основание на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО, с която е поканен ЕТ „Д-р Д.В. - индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Пушкин“ № 2, МБАЛ –Сливен, каб.3, ЕИК 119586806, в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати неправомерно получена от нея сума в размер на 1387 лева, представляваща превишение на броя на специализираните медицински дейности /СМД/ от изпълнителя на медицинска помощ (бл.МЗ-НЗОК №3) за второ тримесечие на 2015 г. ОСЪЖДА Районна здравно осигурителна каса – Сливен да заплати ЕТ „Д-р Д.В. - индивидуална практика за първична медицинска помощ" гр. Сливен, ул.“Пушкин“ № 2, МБАЛ –Сливен, каб.3, ЕИК 119586806, направени по делото разноски в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева.)
В законна сила от 10.6.2016г.
100 Административно дело No 389/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ Д.-Р.С.П.А.С.П. ДИРЕКТОРА НА РЗОК ГР. СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 3.6.2016г.
Решение № 73/03.06.2016 г. - ИЗМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-05-154 от 23.11.2015 г., издадена от Директора на РЗОК – Сливен, с която, на основание чл. 76а, ал. 3 от ЗЗО ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК 119607129, представляван от Стефан Панайотов Панайотов е поканен в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 3629 /три хиляди шестстотин двадесет и девет / лева, представляваща превишение на броя на назначените от ПИМП, изпълнени от специалисти и заплатени от РЗОК бланки „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за второ тримесечие на 2015 г., като НАМАЛЯ размера на определената за възстановяване сума от 3629 лева, на 2869 /две хиляди осемстотин шестдесет и девет/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК 119607129, представляван от Стефан Панайотов Панайотов сумата общо в размер на 168 /сто шестдесет и осем/ лева, от които 105 /сто и пет/ лева разноски за адвокатско възнаграждение, 52,2 /петдесет и два лв. и 20 ст./ лева разноски за възнаграждение на вещо лице и 10.80 /десет лв. и 80 ст./ лева разноски за заплащане на държавна такса. ОСЪЖДА ЕТ „Д-р Стефан Панайотов – АПМП – Стефан Панайотов“ с ЕИК 119607129, представляван от Стефан Панайотов Панайотов да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Сливен сумата 237 /двеста тридесет и седем/ лева, представляващи направени разноски за юрисконсултско възнаграждение Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 25.6.2016г.
101 Административно дело No 392/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КАЙО ГРУП ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 15.1.2016г.
ОПР. / 15.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кайо Груп“ ООД гр.София, с управител З.С.З. срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-97/04.11.2015г. на Началник РДНСК Югоизточен район, поради неотстраняване на пороците в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 392 / 2015г. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София. Определението да се съобщи на страните.
В законна сила от 3.2.2016г.
102 Административно дело No 398/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПИМПИП Д-Р НАТАША ПЕТКОВА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 89/30.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Писмена покана относно възстановяване на суми, получени без правно основание с из. № 29-05-159/01.12.2015 г. на Директора на РЗОК – Сливен, с която на основание чл. 76а от ЗЗО жалбоподателят е приканен в 14-дневен срок от получаване на писмената покана да заплати доброволно неправомерно получената сума в размер на 2357.82 лева като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен да заплати на „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика – д-р Наташа Петкова” ЕООД – гр. Сливен с ЕИК 201879603, представлявано от управителя д-р Наташа Петкова Пощова сумата общо в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева, от които 800 /осемстотин / лева разноски за адвокатско възнаграждение, 100 /сто/ лева разноски за възнаграждение на вещо лице и 50 /петдесет/ лева разноски за заплащане на държавна такса. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 22.7.2016г.
103 Административно дело No 401/2015 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОКТОР МАРИЯ ГОСПОДИНОВА АПМПИП ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.8.2016г.
Решение № 121/11.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д-р М.Г. - Амбулатория за първична медицинска помощ -ИП“ ЕООД гр.Сливен против мълчалив отказ на директора на РЗОК Сливен за увеличаване на определените с протокол № РС-IV 250-1/05.10.2015 год. регулативни стандарти, в частта направление за СМД за разликата от 40 броя до 100 броя и в частта направление за МДД за разликата от 350 лева до 500 лева за четвъртото тримесечие на 2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА „Д-р М.Г. - Амбулатория за първична медицинска помощ – ИП“ ЕООД гр.Сливен с управител д-р М.Г., седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Панайот Хитов“ № 63 ЕИК 202110127 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Сливен разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 /триста/ лева.
В законна сила от 7.9.2016г.
104 Административно дело No 408/2015 Други М.Ф.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.1.2016г.
Решение № 3/15.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ф.Д., гр. на И. срещу Решение № 8889/17.11.2015 г. на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 78 ал. 5, във вр. с чл. 48 ал. 1 т. 1 от ЗУБ е постановено отнемане на хуманитарния статут на М.Ф.Д., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 9.2.2016г.
105 Административно дело No 411/2015 Други С.М.Р.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 22.12.2015г.
Определение от 22.12.2015 г. - Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Р.,***, чрез пълномощника и адв.С.Р., против отказ на Директора на дирекция “Местни приходи” при Община Сливен, обективиран в писмо изх.№ МП-448/01.12.2015 г., с което отказано закриване на партида № 4310145859001, за имот с идентификатор № 67338.421.176.Прекратява производството по адм. д. № 411/2015 г. по описа на АдмС Сливен. Да се изпрати жалбата ведно с преписката по компетентност на Кмета на Община Сливен, който да се произнесе по жалбата против отказа на Директора на дирекция “Местни приходи” при Община Сливен, обективиран в писмо изх.№ МП-448/01.12.2015 г. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката, Директора на дирекция “Местни приходи” при Община Сливен и Кмета на Община Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София.
В законна сила от 6.1.2016г.
106 Административно дело No 414/2015 Други дела по ЗОС и ЗДС С.П.Т.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.2.2016г.
Решение № 17/11.02.2016 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-2461/04.12.2015г. на Кмета на Община Сливен, в частта относно определяне размера на дължимото парично обезщетение за имота както следва: ОПРЕДЕЛЯ сума на дължимото паричното обезщетение за предвидената за отчуждаване част с площ от 19 кв.м., представляващи част от поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67338.441.49 в местност „Селището“ по кадастралната карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Сливен, собственик С.П.Т., ведно с подобренията, в размер на 2 108.70 лв. /две хиляди сто и осем 0.70 лева/.
В законна сила от 11.2.2016г.
107 Административно дело No 415/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.А.Ч. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.5.2016г.
Решение № 60 / 14.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Ч. *** против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000“ и плащания свързани с директива 2000/60/ЕО за земеделски земи за кампания 2014 год. с изх. № 02-200-6500/9725 от 20.11.2015 год. на Зам. Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", с което му е отказано финансово подпомагане по мярка 213 „Натура 2000“ в размер на 2100, 54 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.А.Ч. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 377 лева (триста седемдесет и седем) разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение
В законна сила от 21.6.2016г.
108 Административно дело No 416/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.В. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.2.2016г.
Определение от 09.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. срещу Заповед № РД-29-1099/04.12.2014 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VІ-2009 и УПИ VІІ-2009, кв. 96 по плана / ПИ с идентификатори 51809.503.2009 и 51809.503.5650 по КККР/ на гр.Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 416/2015 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване пред ВАС гр.София в 7 дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.4.2016
Административно дело № 3617/2016
С Определение № 4240/12.04.2016 г. по адм.д.№ 3617/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 44 от 09.02.2016 г., постановено по адм.д. № 416/2015 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 12.4.2016г.
109 Административно дело No 417/2015 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 45 / 25.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з- 1614/08.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Д.Д.С. - мл. автоконтрольор в I степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Сливен, му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, предл.трето, чл. 197, ал.1, т.3, чл.200, ал.1, т.11, предл.второ и чл.204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Сливен да ЗАПЛАТИ на Д.Д.С. ЕГН ********** разноски за производството в размер на 300 /триста/ лева представляващи изплатено адвокатско възнаграждение за защита по делото.
В законна сила от 18.5.2016г.
110 Административно дело No 418/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.4.2016г.
Решение № 61 / 28.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ап.11 с управител И.Г.И. против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за 2014 год. с изх. № 02-200-2600/8213 от 29.09.2015 год. на Заместник Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" в частта, с която на оспорващия е отказана исканата сума като не са оторизирани суми както следва: по СЕПП в размер на 15451, 21 лева и по НР 1 12 896,15 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ“ ЕООД ЕИК 203040079със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв.”Даме Груев” бл.14, вх.Б, ап.11 с управител И.Г.И. ДА ЗАПЛАТИ на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 1680лева (хиляда шестстотин и осемдесет) разноски по делото представляващи 1380 лева юрисконсултско възнаграждение и 300 лева депозит за вещо лице.
В законна сила от 3.6.2016г.
111 Административно дело No 2/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Ж.П.З. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.4.2016г.
Решение № 29 /05.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1617 от 08.12.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на мл.и. Ж.П.З., мл.а. І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Ж.П.З. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 26.4.2016г.
112 Административно дело No 5/2016 Закон за министерство на вътрешните работи А.А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1611 от 08.12.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор А.А.А., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на А.А. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 25.5.2016г.
113 Административно дело No 7/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Н.А.З. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1612 от 08.12.2015 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор Н.А.З., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност” в Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Н.А.З.,***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 25.5.2016г.
114 Административно дело No 11/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.М. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 8.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 11 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на ищеца – за сведение.
В законна сила от 8.1.2016г.
115 Административно дело No 12/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.М. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 54 / 05.05.2016 г. - ОСЪЖДА Община Твърдица, да заплати на М.С.М., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, сумата от 5410.95 лв. (пет хиляди четиристотин и десет лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща обезщетение за времето през което не е заемал държавна служба, поради незаконно прекратеното със Заповед № II-7/06.06.2014 г. на Кмета на Община Твърдица служебно правоотношение, ведно със законната лихва върху сумата за периода от 24.07.2015 г. до датата на предявяване на иска - 07.01.2016 г. в размер на 246.98 лв. (двеста четиридесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки), както и законната лихва върху сумата от 5410,95 лева, считано от 07.01.2016 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА Община Твърдица, да заплати на М.С.М., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, сумата от 655,76 лв. (шестстотин петдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща съдебни разноски. ОСЪЖДА М.С.М., с постоянен адрес ***, ЕГН **********,***, сумата от 189,63 лв. (сто осемдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща съдебни разноски.
В законна сила от 26.5.2016г.
116 Административно дело No 16/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО МИЙТ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.5.2016г.
Решение № 67 / 16.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Еко Мийт” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 201126274, против Уведомително писмо изх.№ 02-200-2600/9617 от 20.11.2015 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи” за кампания 2014 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА „Еко Мийт” ЕООД гр. Сливен, кв.“Даме Груев“ бл.14 вх.Б ет.4 ап.11, ЕИК 201126274, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 600 (шестстотин) лева направени по делото разноски.
В законна сила от 22.6.2016г.
117 Административно дело No 17/2016 Закон за местните данъци и такси ДАРИ М 2008 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 59 / 05.05.2016 г. - ОТМЕНЯ АУЗД 000038/05.11.2015 год. издаден от мл.инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора потвърден с решение № 1/06.01.2016 год. издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Нова Загора, в частта, с която е определена такса битови отпадъци за периода 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год. в размер на 170, 19 лева за услугата „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ и съответната лихва в размер на 3,12 лева като НЕПРАВИЛЕН И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОТХВЪРЛЯ жалбата на„ДАРИ М 2008“ ООД срещу АУЗД 000038/05.11.2015 год. в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ДАРИ М 2008“ ООД с.Съдиево ЕИК 201625875 представлявано от управителя Х.С.Б. разноски по делото в размер на 68 (шестдесет и осем) лева.
В законна сила от 23.6.2016г.
118 Административно дело No 22/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС БАЛЪКЧИЕВ И КО ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.3.2016г.
ОПР. / 09.03.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Балъкчиев и ко” ЕООД, ЕИК 112587987, с адрес гр. Сливен, ул.“Бъкстон“ № 1 ет.7 ап.21 против Заповед № РД 15-26 от 11.01.2016 г. издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 22/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 19.3.2016г.
119 Частно административно дело No 23/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БАЛЪКЧИЕВ И КО ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.1.2016г.
Определение от 22.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на „Б. и Ко” ЕООД, ЕИК 112587987, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Бъкстон” № 1, ет. 7 ап. 21, представлявано от управителя Д.Й.Б. за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД–15–26/11.01.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се изземат принудително от „Б. и Ко” ЕООД общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи масивна сграда /вила/ на два етажа с идент. № 67338.89.4.10, склад ГСМ с идент. № 67338.89.4.8 и открит терен от 500,00 кв.м. за извършване на стопанска дейност във ОВИ – 1468 – Сливен, находящи се в землището на гр. Сливен, м. „Бършен”, като недоказано и неоснователно. ОСЪЖДА „Б. и Ко” ЕООД, ЕИК 112587987, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Бъкстон” № 1, ет. 7 ап. 21, представлявано от управителя Д.Й.Б. да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса в размер на 50,00 /петдесет/ лева.
В законна сила от 2.2.2016г.
120 Административно дело No 26/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.З. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.1.2016г.
Решение от 28.01.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.З. ЕГН **********,*** против Писмо изх.№ СЛ-15-00-020/18.01.2016 г. издадено от Началника на РО НСК гр.Сливен към РДНСК Югоизточен район относно определяне на дата за принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа", находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„Комлука", гр.Сливен, с извършител и собственик С.П.З..
В законна сила от 28.1.2016г.
121 Частно административно дело No 27/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.П.З. НАЧАЛНИК РО НСК СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ДНСК СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 26.1.2016г.
Определение от 26.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнението на писмо изх.№ СЛ-15-00-020/18.01.2016 год. издадено от Началника на РО НСК Сливен към РДНСК Югоизточен относно принудително изпълнение на влязла в сила заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа"находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв.„Комлука"гр.Сливен с извършител и собственик С.П.З. като НЕДОПУСТИМО. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 16.2.2016г.
122 Административно дело No 28/2016 КСО П.К.К. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.4.2016г.
Решение № 32/14.04.2016 г. - ОХВЪРЛЯ жалбата на П.К.К. *** срещу Решение № 1013-19-294-1/30.12.2015 г. на Директор на ТП на НОИ – Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № 2113-19-366-2 от 23.10.2015г. на ръководител "Пенсионно осигуряване" в ТП НОИ Сливен, в частта, с която му е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69, ал.1 от КСО, като неоснователна. ОСЪЖДА П.К.К. ***, ЕГН ********** *** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.
В законна сила от 9.5.2016г.
123 Административно дело No 33/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.З.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.З. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Заповед № ДК-02-ЮИР-103 от 19.05.2012 г., издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 33 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.3.2016г.
124 Частно административно дело No 34/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.П.З.   Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 28.1.2016г.
Определение от 28.01.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнението на заповед № ДК-02-ЮИР-103/19.05.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда състояща се от приземен и два жилищни етажа" находящ се в УПИ ХI-138, 139, кв.697 по плана на кв. „Комлука" гр.Сливен с извършител и собственик С.П.З. като НЕДОПУСТИМО. ЗАДЪЛЖАВА С.П.З. ЕГН ********** *** ДА ВНЕСЕ по сметкана Административен съд гр.Сливен държавна такса в размер на 10 лева.
В законна сила от 15.2.2016г.
125 Административно дело No 35/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители ВИА БУЛ ТРЕЙД ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2016г.
Решение № 69/17.05.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Виа Бул Трейд” ООД гр.Сливен против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „ Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014 год. с изх. № 02-200-2600/9756 от 20.11.2015 г. на Заместник Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", в частта му, с която на оспорващото дружество е отказано финансиране в размер на 6 499.97 лева за площи, декларирани в защитена зона „Натура 2000“ според група А – постоянни пасища, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Виа Бул Трейд” ООД гр. Сливен с управител И.Г.И. седалище и адрес *** БУЛСТАТ 201833050 да заплати на Държавен фонд „Земеделие" сумата от 300 лв. (триста ) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 15.6.2016г.
126 Частно административно дело No 36/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПРО ТОРР ООД ДИРЕКТОРА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.1.2016г.
Определение от 29.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане съдържащо се в Заповед № ПО-04-11 от 20.01.2016 год. на Директора на Държавно горско стопанство Котел, с което е допуснато предварително изпълнение на същата. ОСЪЖДА „ПРО ТОРР“ ООД ЕИК 202897740 представлявано от К.К.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр. Сливен държавна такса в размер на 50 лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.3.2016
Административно дело № 2175/2016
С Определение № 2462/07.03.2016 г. по адм.д.№ 2175/2016 г. на ВАС, Първо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 29 от 29.01.2016 г., постановено по адм. дело № 36/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 7.3.2016г.
127 Административно дело No 38/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.С.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ НА МВР СЛИВЕН - П.И. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.3.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 29.01.2016 г. на Николай Веселинов Николов – П.И. при Районно управление Сливен, с което на основание чл. 64 от ЗМВР и в изпълнение на възложените му функции като районен инспектор е разпоредил на К.С.И. с ЕГН : ********** ***, в срок до три дни от датата на връчване на разпореждането да предостави СУМПС с № 282317034, кат. А В АМ В1 А2 А1 в РУ – Сливен барака № 2, стая № 10 или в СПП при ОД МВР – Сливен в стая № 11. ОСЪЖДА ОД на МВР Сливен да заплати на К.С.И. с ЕГН : ********** ***, направени по делото разноски в размер на 10 лв. (десет лева.) Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 5.4.2016г.
128 Частно административно дело No 39/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.С.И.   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.2.2016г.
Определение от 01.02.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба на К.С.И. ЕГН: ********** ***, подадена чрез адвокат С.И.С. ***, съдебен адрес:***, офис 3, против допуснато предварително изпълнение на Разпореждане от 29.01.2016 г. на полицейски орган при РУ Сливен към ОДМВР Сливен, с което е задължен да представи СУМПС с №282317034. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 10.2.2016г.
129 Административно дело No 40/2016 Закон за обществените поръчки КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.2.2016г.
Определение от 26.02.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № СД-01-01-415/02.02.2016г. на Община Твърдица, представлявана от Кмета на общината, подадена от пълномощник адв. М.Н.- АК Русе срещу Решение № РД - 945 от 23.12.2015 г. на Ръководител на Управляващия орган - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/2016 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 27.7.2016
Административно дело № 4530/2016
С Определение № 9201 от 27.07.2016 г.по адм.д. № 4530/2016 г. на ВАС, Седмо отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 73 от 26.02.2016 г. постановено по адм.д.№ 40 по описа за 2016 г. на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 27.7.2016г.
130 Административно дело No 41/2016 Закон за движението по пътищата С.С.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.4.2016г.
Решение № 31/13.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0804-000835 от 21.12.2015г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Сливен, с която на основание чл.171, т.1, б.”а” /без посочване на нормативния акт/ е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до отпадане на основанието за това”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОДМВР Сливен да заплати на С.С.Г. ***, ЕГН ********** сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляващи съдебно деловодни разноски.
В законна сила от 4.5.2016г.
131 Административно дело No 45/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Твърдица, представлявана от Кмета на Общината, подадена срещу Решение № РД-949 от 28.12.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 45 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.8.2016
Административно дело № 5527/2016
С Определение № 9359 от 01.08.2016 г. по адм. дело № 5527/2016 г. по описа на Върховен административен съд РБългария, Седмо отделение ОСТАВЯ В СИЛА определение № 96 от 16.03.2016 г. по адм. дело № 45/2016 г. на Административен съд Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.8.2016г.
132 Административно дело No 48/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Твърдица, представлявана от Кмета на общината, подадена от пълномощник адв. М.Н. срещу писмо с изх. № 1000-534/15.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 48/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС на РБ гр.София. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните
В законна сила от 22.3.2016г.
133 Административно дело No 49/2016 Други КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА   Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 12.2.2016г.
Определение от 12.02.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането за спирането на предварителното изпълнение на Решение № РД-945 от 23.12.2015 г. и Решение № РД-949 от 28.12.2015 г. на Ръководител на управляващия орган на Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури”, включително поканите за доброволно изпълнение с вх. № 315 и 316 от 18.01.2016 г. по описа на Община Твърдица като НЕДОПУСТИМО. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.3.2016г.
134 Административно дело No 55/2016 КСО Я.М.Й. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 10.3.2016г.
Определение от 10.03.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.М.Й. ***, в която е заявена молба „да бъде разгледано Разпореждане № **********/1, протокол № 01251/11.09.2015 г. издадено от ръководителя на пенсионно осигуряване /ръководител „ПО” на Я.М.Й. на основание чл. 89а ал. 1 от КСО и изправена грешката, която е въз основа на административен акт от съгласно чл. 62 ал. 2 от АПК, за което се чете 790.59 лв. ежемесечно и грешката бъде изправена бързо”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 24.3.2016г.
135 Административно дело No 59/2016 КСО Р.М.Ч. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 1.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.Ч. подадена чрез пълномощника Хатче Мустафова Голева с адрес гр. Сливен, ул. „Алеко Богориди“ № 150, против Решение № 1012-19-127-1/15.01.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 59/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.4.2016
Административно дело № 3888/2016
С Опредление № 4303/12.04.2016 г. по адм.д.№ 3888/2016 г. на ВАС, Шесто отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 78 от 01.03.2016 г. на Административен съд Сливен по адм.дело № 59/2016 г.
В законна сила от 12.4.2016г.
136 Административно дело No 60/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители И.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.6.2016г.
Определение № 77/07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ определение от о.с.з. на 10.05.2016 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.К. *** против мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе по заявление с УИН 20/300512/79584 от 11.05.2012г. за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2012 г., подадено от И.К.К., съгласно постановени и влезли в сила за страните по жалбата Решение № 4902/ 15.07.2014 г. на Административен съд София – град, по адм. дело № 11393/ 2013г., оставено в сила с Решение № 12169 / 16.11.2015 г. на Върховен административен съд на Република България – Трето отделение, по адм. дело № 12695 / 2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 60 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 29.6.2016г.
137 Административно дело No 62/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.И.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.2.2016г.
Определение от 26.02.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 26.2.2016г.
138 Административно дело No 63/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ СОФИЯ НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.3.2016г.
Определение от 16.03.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Изпълнителна агенция по горите, гр. София срещу Заповед № ДК-10-ЮИР-1/25.01.2016 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалба от Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП, гр. Сливен, подадена против Разрешение за строеж № 243/26.08.2015 г. на Главния архитект на Община Сливен и е прекратено образуваното по реда на чл. 216 ал. 2 от ЗУТ административно производство.
В законна сила от 16.3.2016г.
139 Частно административно дело No 64/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЛЕС ТРЕЙД ГРУП ЕООД   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.2.2016г.
Определение от 24.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане, съдържащо се в Заповед № РД-10-058 от 15.02.2016 год. на Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП гр.Сливен, с което по т.4 е допуснато предварително изпълнение на същата. ОСЪЖДА"Лес Трейд Груп" ЕООД със седалище гр.Сливен, ул.“Ниш“ № 6, представлявано от управителя П. Р. М.,ЕИК 201171699 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр. Сливен държавна такса в размер на 50 лева.
В законна сила от 7.3.2016г.
140 Административно дело No 69/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 18.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Директора на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, подадена чрез Юра Велкова Челебиева – пълномощник против Заповед № ДК-10- ЮИР -1 /25.01.2016 г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 69/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 6.4.2016г.
141 Административно дело No 70/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.3.2016г.
Определение от 02.03.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени на „ДАВС – ТРЕЙД” ООД с ЕИК: 203128174 с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки Изх. № К-С-1374/ 05.11.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, Офис Сливен, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 28.09.2016 г.
В законна сила от 2.3.2016г.
142 Административно дело No 71/2016 Закон за обществените поръчки ЛЕС ТРЕЙД ГРУП ЕООД ДИРЕКТОРА НА ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 31.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЛЕС ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201171699, представлявано от управителя П.Р.М., Заповед № РД-10-058/15.02.2016 г. на Директора на Югоизточно държавно предприятие ДП – гр. Сливен, с която на основание чл. 23, ал. 1, т.1 във вр. чл.40, ал 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за използването на дървесина и недървесни горски продукти и протокол с вх. № ПО-05-595 от 12.02.2016 г. за работата на комисията, е обявил класирането за обект № 2.3 на първо място "Испор" ООД; определил за изпълнител на обекта "Испор" ООД при цена съответна на предложеното от него; обявил за отстранен кандидата "Лес Трейд Груп" ЕООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие ДП – гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „ЛЕС ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201171699, представлявано от управителя П.Р.М. със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. „Ниш“ № 6 сумата в общ размер на 1 050 /Хиляда и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
143 Административно дело No 76/2016 Кодекс на труда С.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.7.2016г.
Решение № 110/13.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 99/15.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" - гр. София, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, ул.“Ген.Гурко“ № 5, да заплати на С.Т.С. с ЕГН: **********,***, сумата от 410 лв. (четиристотин и десет лева), представляваща съдебни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 6.8.2016г.
144 Частно административно дело No 81/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Г.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.3.2016г.
Определение от 21.03.2016 г. - СПИРА допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед № РД-15-318/08.03.2016 год. на Кмета на Община Сливен, с която е прекратено наемното правоотношение на Т.Г.Р. и семейството и за общинско жилище находящо се на адрес гр.Сливен, кв.Клуцохор бл.3, вх.А, ап.12, до приключване с окончателен съдебен акт на производството по адм.д. № 80/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА Т.Г.Р. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд гр.Сливен държавна такса за разглеждане на делото в размер на 10 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7дневен срок от получаване на съобщението за това.
В законна сила от 30.3.2016г.
145 Административно дело No 83/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.- Д.Д.,
Д.А.Д.
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.А.Д. лично и в качеството на ЕТ „Армекс – Д.Д.” с ЕИК: 119673392, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Панайот Хитов” № 89, подадена срещу Българска агенция по безопасност на храните- София, с посочено правно основание чл. 4 във вр. с чл. 1 от ЗОДОВ - за присъждане на обезщетение в размер на 131 958 лева за причинени имуществени вреди в резултат на действия на длъжности лица при БАБХ, свързани с изколването на 490 броя агнета, ведно със законната лихва от датата на увреждането - 26.02.2011 г., входирана в деловодството на Административен съд - Сливен с Вх. № СД-01-01-1011 от 22.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 83 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му
В законна сила от 12.4.2016г.
146 Административно дело No 84/2016 Закон за движението по пътищата Д.С.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.6.2016г.
Решение № 97/27.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0804-000358 от 02.04.2014г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Сливен, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” /без посочване на нормативния акт/ е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до заплащане на дължимата глоба”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОДМВР Сливен да заплати на Д.С.И. ***, ЕГН ********** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляващи съдебно деловодни разноски.
В законна сила от 19.7.2016г.
147 Административно дело No 96/2016 Други З.П.С.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.4.2016г.
Определение от 27.04.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.С. ***, в която е заявено, че Община Нова Загора е изготвила проект за ремонт на ул. „Трети март” и е взето решение да бъдат изсечени и изкоренени дърветата, намиращи се на тротоара, като последните били 60 – годишни и в отлично състояние. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 13.5.2016г.
148 Частно административно дело No 100/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.С.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 31.3.2016г.
Определение от 31.03.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Монограм С – С. К.“, ЕИК 119508587 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. “Българка”, бл. 7-Е-12 представлявано от Славянка Тодорова Кирова за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-15-263/26.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 57а, ал. 3 във връзка с чл.57а, ал. 1, т. 1, предложение първо и т.2 от ЗУТ е наредено на оспорващия да премахне „Преместваем обект за търговска дейност“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67338.525.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, кв. 575 по плана на кв. “Българка”, до бл. 25, гр. Сливен, разположен върху имот – общинска собственост. ОСЪЖДА ЕТ „Монограм С – С. К.“, ЕИК 119508587 със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. “Българка”, бл. 7-Е-12 представлявано от Славянка Тодорова Кирова, да заплати по сметка на Административен съд Сливен държавна такса за образуване на настоящото производство в размер на 50 /петдесет/ лева

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.5.2016
Административно дело № 5139/2016
С Определение № 6010/18.05.2016 г. по адм.д.№ 5139/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 108/31.03.2016 г., постановено по ч.адм.д № 100/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен.
В законна сила от 18.5.2016г.
149 Административно дело No 104/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М.   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 4.5.2016г.
Определение от 04.05.2016 г. - Оставя без разглеждане искова молба /наименувана „исково заявление”/ от М.А.М., с адрес ***, против Директора на Регионална дирекция по горите, гр. Сливен за изплащане на обезщетение за претърпени от незаконосъобразно наказателно постановление имуществени вреди в размер на 300,00 лева и неимуществени вреди в размер на 2 970,00 лева. Прекратява производството по административно дело № 104/2016 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
В законна сила от 24.5.2016г.
150 Административно дело No 105/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители БУЛ ЛЕНД ИНВЕСТ СЛИВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бул Ленд Инвест” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Даме Груев” бл. 14, вх. Б, ет. 4, ап. 11, представлявано от управителя И.Г.И., против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО– за земеделски земи” за кампания 2014 г. с Изх. № 02-200-2600/9809 от 20.11.2015 г., издадено от Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 105 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.6.2016г.
151 Административно дело No 107/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.6.2016г.
Определение от 03.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.2 ал.2 от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени, в частта “документ за внесена такса за издаване на разрешение за разкопаване съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги“. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 107/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
152 Административно дело No 108/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 2.6.2016г.
Определение от 02.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Разпореждане, постановено по делото на 18.04.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.06.2016 г. от 14,30 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Милена Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбата на чл. 44, т. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, приета от Общински съвет Нова Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 108 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
153 Административно дело No 109/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 98 / 01.07.2016 г. -Отменя разпоредбата на чл.52, т.50 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на Община Котел, приета с Решение № 17 от 06.03.2003 г. на Общински съвет Котел, като незаконосъобразна. Осъжда Общински съвет Котел да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв.(двадесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила от 23.7.2016г.
154 Административно дело No 112/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 20.4.2016г.
Определение от 20.04.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дивамар“ ЕООД гр.Варна, представлявано от М.З.Щ. против Заповед № ПО-04-85/22.03.2016г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство“ гр.Котел към ЮДП, с която е обявено класирането на участниците в търг за обект 45 и на първо място е класиран участникът „Вълкана“ ЕООД гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 112 /2016 г. по описа на Административен съд гр.Сливен, поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия.
В законна сила от 13.5.2016г.
155 Административно дело No 113/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.6.2016г.
Определение от 01.06.2016 г. - Оставя без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.55 ал.1 т.17 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Осъжда Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. Прекратява производството по адм. д. № 113/2016 г. по описа на АдмС Сливен.
В законна сила от 11.6.2016г.
156 Административно дело No 114/2016 Закон за обществените поръчки ДИВАМАР ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Дивамар” ЕООД с ЕИК: 148086063, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” 219-4-112, представлявано от управителя М.З.Щ., подадена против Заповед № ПО-04-82 от 22.03.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство” Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 114 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2016г.
157 Административно дело No 115/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.11.2016г.
Решение от 07.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. И. Г. от гр.Сливен, в качеството му на представляващ ЕТ „Леон комерс - Веселин Иванов“ гр.Сливен срещу Постановление за възлагане на орган по изпълнението, обективирано в Писмо изх. № 9400-7111 от 11.04.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на основание чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 271, ал. 3 от АПК и сключен Договор от 20.10.2015 г. между Община Сливен и “Веда инвест” ООД с.Глуфишево, общ.Сливен, представлявано от Коста Петков е определен период за принудително изпълнение на Заповед № РД-15-963 от 14.04.2015 г., издадена от Кмета на Община Сливен, за премахване на незаконен строеж: “Търговски обект - павилион, находящ се в гр.Сливен, централна пешеходна зона, пл.“Ал.Стамболийски“ кв.285 по плана на ЦГЧ, изпълнен от ЕТ „Леон комерс - Веселин Иванов“ гр.Сливен, което да се осъществи от „Веда инвест“ ООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 298, ал. 4 от АПК.
В законна сила от 7.11.2016г.
158 Частно административно дело No 116/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.4.2016г.
Определение от 14.04.2016 г. - СПИРА по жалба на В. И. Г., в качеството на собственик на ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 изпълнението на писмо изх. № 9400-7111/11.04.2016г. на Кмет на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К.П. принудително изпълнение на Заповед № РД 15-963/14.04.2015г. на Кмета на Община Сливен за премахване на незаконен строеж: „Търговски обект – павилион“ , находящ се на централна пешеходна зона, пл.“Александър Стамболийски“ кв.285 по плана на ЦГЧ Сливен, изпълнен от ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ гр.Сливен и е определен период от 10.00 ч. на 14.04.2016 г. до 17.00 ч. на 15.04.2016 г. за изпълнение премахването на незаконния строеж до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 115 / 2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6, представлявано от В. И. Г. да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.4.2016г.
159 Административно дело No 117/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС МАГИ 7 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 26.5.2016г.
Определение от 26.05.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Маги – 7” ООД с ЕИК 119665132, представлявано от управител И.Ц.И. срещу § 2 от Решение № 177 от 31.03.2016 година на Общински съвет Сливен, в частта, в която е създадена нова т.4 в раздел ІІ на Решение № 1592 от 16.12.2014 год. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 117/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.6.2016г.
160 Частно административно дело No 118/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МАГИ 7 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.4.2016г.
Определение от 14.04.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ искането на „Маги – 7“ ООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.“Клуцохор“ 6-Б-15, представлявано от управителя И. Ц. И за спиране на предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на Общински съвет Сливен, на Решение № 177 по протокол № 7/31.03.2016г. на Общински съвет Сливен, в частта му по § 2, с което на основание чл.21 ал.1 и т.23 от ЗМСМА и чл.16г и чл.16 д от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили Общински съвет Сливен се създава нова т.4 в раздел II на Решение № 1592 от 16.12.2014г., прието от Общински съвет Сливен със следното съдържание: „Общинският съвет възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор, чрез пряко възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по общинската транспортна схема с „Пътнически превози“ ЕООД гр.Сливен, в качеството му на Вътрешен оператор, считано от 21.03.2016г., , като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА „Маги – 7“ ООД седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв.“Клуцохор“ 6-Б-15, представлявано от управителя И. Ц. И БУЛСТАТ 119665132 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 7.6.2016
Административно дело № 6098/2016
ОБЕЗСИЛВА определение №123 от 14.04.2016 г. по адм. д. № 118/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по искането на Маги-7 ООД, гр. Сливен за спиране на допуснатото предварително изпълнение на решение №177 в частта по §2, прието по протокол №7 от 31.03.2016 г. на Общински съвет-Сливен.
В законна сила от 7.6.2016г.
161 Частно административно дело No 120/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 14.4.2016г.
Определение от 14.04.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането вх. № СД-01-03-1342/14.04.2016г. на В. И. Г., в качеството на собственик на ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 за спиране изпълнението на Заповед № РД 15-963/14.04.2015г. на Кмета на Община Сливен, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 120 / 2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА ЕТ „Леон комерс - В. И. Г.“ седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Цар Освободител“ 7-Б-6 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 25.4.2016г.
162 Административно дело No 123/2016 Закон за достъп до обществена информация ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.6.2016г.
Решение № 96 / 20.06.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД писмо № 29-04-7/24.03.2016 год. на директора на РЗОК-Сливен. ИЗПРАЩА преписката на РЗОК-Сливен за ново произнасяне в срока по чл. 28 ЗДОИ по молба вх.№ 29-04-7/10.03.2016 год. на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД съобразно задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен ДА ЗАПЛАТИ на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД с управител д- Александър Александров гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а ЕИК 119502758 разноски по делото в общ размер на 400 лева, от които 350 лева представляващи адвокатски хонорар и 50 лева държавна такса.
В законна сила от 7.7.2016г.
163 Административно дело No 124/2016 Закон за достъп до обществена информация ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.7.2016г.
Решение № 93/05.07.2016 г. - ОТМЕНЯ отказа на Директора на РЗОК-Сливен, обективиран в писмо изх. № 29-04-7/24.03.2016 год., за предоставяне на достъп до обществена информация поискана с молба вх.№ 29-04-7/10.03.2016 год. на „ДКЦ 1 –Сливен“ ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а. ВРЪЩА административната преписка на Директора на РЗОК-Сливен за ново произнасяне по молба вх.№ 29-04-7/10.03.2016 год. на „ДКЦ 1 –Сливен“ ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона в съответствие с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен да заплати на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД, гр.Сливен, бул.“Христо Ботев“ № 2а, ЕИК 119502758, разноски по делото в размер на 50 (петдесет) лева за внесена държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 27.7.2016г.
164 Административно дело No 125/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Л.К.- В.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 2.8.2016г.
Определение от 02.08.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Г. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № РД- 15-963 от 14.04.2015 година на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 125/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.10.2016
Административно дело № 11544/2016
С Определение № 11240 от 25.10.2016 г. по адм.д.№ 11544/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 202/02.08.2016 г. по адм.д.№ 125/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 25.10.2016г.
165 Административно дело No 127/2016 Закон за министерство на вътрешните работи К.Й.К. ИСМАИЛ ХРЮСТЕМОВ АХМЕДОВ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ПРИ ГООР - РУ НА МВР - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 31.8.2016г.
Решение № 123/31.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К. Й.К. срещу Заповед за задържане рег. № 1670зз-254/24.04.2016 год., с която на основание чл. 72, ал.1, т.2 от ЗМВР е разпоредено задържането му за срок от 24 часа, издадена от полицейски орган - старши полицай при ГООР – РУ на МВР – Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано в 14- дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен Административен съд на РБ.
В законна сила от 17.9.2016г.
166 Административно дело No 128/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ОБЩИНА КОТЕЛ   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.4.2016г.
Определение от 28.04.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Котел, с посочен адрес гр. Котел, пл. „Възраждане” № 1 против Отказ на Министъра на земеделието и храните да издаде заповед по чл. 17 ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128/2016 година по описа на Административен съд Сливен, поради неподсъдност на правния спор. Изпраща делото на родово компетентния съд – Върховен административен съд.
В законна сила от 28.4.2016г.
167 Административно дело No 129/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.П.К.,
К.И.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.6.2016г.
Решение № 86 / 15.06.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.К. и К.И.К. *** против Заповед РД-29-254 от 12.04.2016 год. на Кмета на община Нова Загора, с която се отказва одобряването на проект за изменение на ПУП - План за застрояване за УПИ ХІІІ – 2779, кв. 141 по ПУП/ ПИ с идентификатор 51809.504.2779 по КККР/ на гр. Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на касационно обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 24.11.2016
Административно дело № 8574/2016
С определение № 12717/24.11.2016 г. по адм.д.8574/2016 г. на ВАС, Второ отделение - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ж.П.К. и К.И.К. срещу Решение № 86 от 15.06.2016 г. по адм.д.№ 129/2016 г. на Сливенски административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 8574/2016 г. на Върховния административен съд - второ отделение.
В законна сила от 7.12.2016г.
168 Административно дело No 133/2016 Закон за движението по пътищата С.Г.С. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.9.2016г.
Решение № 135/12.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С. ***, против принудителна административна мярка по чл. 171, т. 5, б."б" от Закона за движение по пътищата - „Преместване на паркирано превозно средство без знанието на неговия собственик" относно лек автомобил, марка „Пежо", рег. № СТ 4348 АВ, наложена на 10.02.2016 г. от старши полицай в звено „Общинска полиция" - Стара Загора към ОД на МВР - Стара Загора - К. Х. К., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 4.10.2016г.
169 Административно дело No 135/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.К.У.,
К.К.У.С.
  Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 12.5.2016г.
Определение от 12.05.2016 г. - Прекратява производството по адм.д. № 135 по описа на Административен съд Сливен за 2016 година. Заверен препис от настоящото определение, ведно с материалите по адм.д. № 135 от 2016 год. да се приложат към адм.д. № 121 от 2016 год. на Административен съд Сливен. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Р България.
В законна сила от 3.6.2016г.
170 Административно дело No 137/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Е.М.Ц. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.5.2016г.
Определение от 26.05.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М.Ц. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № 804з-142/25.04.2016 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен, с която е разпоредено въвеждане на допълнителни задължения на началник група „Отчет на пътно - транспортните произшествия, на административнонаказателната дейност и информационно – аналитичната дейност” в сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Сливен старши инспектор Е.М. - да въвежда протоколите за ПТП в АИС „Отчет и анализ на ПТП”, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 137/2016 година по описа на Административен съд Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2016
Административно дело № 7789/2016
С определение № 8899/19.07.2016 г.по адм.д. № 7789/2016 г. на ВАС, Пето отделение -ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 152 от 26.05.2016 г. по адм.д.№ 137/2016 г. по описа наАдминистративен съд - Сливен.
В законна сила от 19.7.2016г.
171 Административно дело No 138/2016 Закон за подпомагане на земеделските производители СТЕМО 2013 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.6.2016г.
Определение от 20.06.206 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стемо 2013” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Г.С.Раковски” № 29А, представлявано от управителя Г.И.П., подадена против Заповед № 03-РД / 1115 от 29.03.2016 г., издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – София. ОСЪЖДА „Стемо 2013” ЕООД с ЕИК: 202471234, със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Г.С.Раковски” № 29А, представлявано от управителя Г.И.П., да заплати на Държавен фонд “Земеделие”– София, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 9.7.2016г.
172 Административно дело No 139/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.6.2016г.
Определение от 07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ разпореждане от 30.05.2016 г., с което е насрочено открито съдебно заседание по делото за 21.06.2016г. от 14.00 ч. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.М. *** против Заповед № РД-15-156/04.02.2016г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено премахване на незаконен строеж „Масивна ограда“, находящ се в южната част на поземлен имот с идентификатор VI-402, кв.48 по кадастралния и регулационен план на с.Тополчане, община Сливен, с административен адрес ул.“Христо Ботев“ № 20. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 139/2016 г. по описа на Административен съд Сливен, поради оттегляне на оспорения акт от издалия го орган.
В законна сила от 28.6.2016г.
173 Административно дело No 140/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.6.2016г.
Определение от 14.06.2016 г. - Оставя без разглеждане оспорване обективирано в Заповед № РД-11-16-002 от 10.05.2016 г. на Областен управител на Област Сливен против т.1 и 2 от Решение № 141 от 31.03.2016 г. на Общински съвет Котел. Прекратява производството по адм. д. № 140/2016 г. по описа на АдмС Сливен.
В законна сила от 30.6.2016г.
174 Административно дело No 142/2016 Закон за движението по пътищата ВАЛЕЙ КОЗМЕТИКС ООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.8.2016г.
Решение № 126 / 15.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Валей козметикс” ООД, ЕИК 200484133, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, ул. „Ген. Заимов” № 5, представлявано от В.Ж.Б. срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1001/27.04.2016, издадена от Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Сливен към ИА „Автомобилна администрация”, с която е разпоредено спиране от движение на лек автомобил Дачия Сандеро рег. № СН 1050 АМ, собственост на „Валей Козметикс” ООД с ЕИК 200484133 за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на предна табела с регистрационен номер СН 1050 АМ и отнемане на Свидетелство за регистрация част ІІ № 006782741, с определено място за домуване на спрения от движение автомобил - платен охраняем паркинг с адрес гр. Нова Загора, ул. „Асеновско шосе” № 2, „Дани Транс” ЕООД, като неоснователна.
В законна сила от 26.9.2016г.
175 Административно дело No 144/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Т.А.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.7.2016г.
Решение № 116/18.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-571/15.04.2016 г. на Кмета на община Сливен, издадена на основание чл.25, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС, с която е наредено да се отчужди в полза на община Сливен 9 кв.м., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 67338.518.139, целият с площ 278 кв.м. по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване /до 10 м/ с административен адрес: ул."Черно море" № 23 кв."Ново село", гр.Сливен при граници на целия имот с поземлени имоти с идентификатори: №№67338.518.127, 67338.518.138 и 67338.518.171 от собственика на имота Т.А.А. - пряк наследник на Никула Стефанова Атанасова и Андон Петков А., като му е определено парично обезщетение в размер на сумата от 1 635 лв. , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ОСЪЖДА община Сливен да заплати на Т.А.А., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляващи направените от жалбоподателя по делото разноски. На основание чл. 27, ал. 6 от ЗОС решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 18.7.2016г.
176 Административно дело No 145/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители О.А.Ш. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.6.2016г.
Определение от 03.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането с посочено правно основание чл. 256 и чл. 257 от АПК, подадено от О.А.Ш. с ЕГН: ********** чрез пълномощника му адв. Х.И.Х. ***, в което е заявено искане да бъде осъден Началникът на Сектор ПП при ОД на МВР Сливен да извърши действия по връщане на СУМПС на О.А.Ш., поради изтичане на наказанието „лишаване от право да управлява МПС”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 145 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 21.6.2016г.
177 Административно дело No 148/2016 Закон за министерство на вътрешните работи И.Т.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.10.2016г.
Решение № 136/06.10.2016 г.- ОТМЕНЯ Заповед № 343з-767 от 13.05.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на инспектор И.Т.И., полицейски инспектор V степен в група „Охрана па обществения ред", сектор „Охранителна полиция" в РУ-Сливен при Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на И.Т.И., с ЕГН: **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 11.11.2016г.
178 Административно дело No 150/2016 КСО Л.Д.   Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.6.2016г.
Определение от 30.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх. № СД-01-01-1950 / 08.06.2016 год., подадена от Л.Д. ***. ВРЪЩА исковата молба вх.№ СД-01-01-1950/ 08.06.2016 год., подадена от Л.Д. ***. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 150/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 14.7.2016г.
179 Административно дело No 151/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Д.   Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.6.2016г.
Определение от 09.06.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д. ***54/08.06.2016 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 151/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ИЗПРАЩА делото на компетентния съд, а именно Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 9.6.2016г.
180 Административно дело No 152/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 11.7.2016г.
Определение от 11.07.2016 г. - Оставя без разглеждане протест на прокурор при Окръжна прокуратура Сливен против чл.55 ал.1 т.71 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Осъжда Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лева. Прекратява производството по адм. д. № 152/2016 г. по описа на АдмС Сливен.
В законна сила от 21.7.2016г.
181 Административно дело No 154/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър М.Д.К.,
У.Д.К.,
В.Д.К.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР.СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.10.2016г.
Определение от 07.10.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на М.Д.К., У.Д.К. и В.Д.К.,*** срещу мълчалив отказ на Началника на СГКК гр. Сливен да се произнесе по Заявление вх. рег. № 01-122720/25.04.2016 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. Отменя свое протоколно определение от 20.09.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 01.11.2016 г. Прекратява производството по административно дело № 154/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 1.11.2016г.
182 Административно дело No 161/2016 Закон за пътищата БИЛБОРД ЕК ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2016г.
Решение № 139/27.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Билборд ЕК" ЕООД, седалище и адрес на управление гр.София ул. “Димитър Хаджикоцев“ № 112, ЕИК 201817733, представлявано от управителя Н.С.Т. против Заповед № РД-22-1 от 27.05.2016 г. на директора на ОПУ Сливен, с която е отнето разрешение № 53-00-73 от 14.04.2014 г. издадено от директора на Областно пътно управление Сливен за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на път II-66, км 22+680, дясно, с площ 12 кв.м., експлоатирано от "Билборд ЕК" ЕООД, като неоснователна.
В законна сила от 25.10.2016г.
183 Административно дело No 165/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.7.2016г.
Определение от 06.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.Д. с ЕГН: **********,***, да бъде осъдена Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, да направи в определен от съда срок искане до Министерство на земеделието и храните за участие на длъжностно лице от Министерство на земеделието и храните в Комисията по чл. 33, ал. 6 от ЗСПЗЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 165 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.7.2016г.
184 Административно дело No 166/2016 Закон за пътищата БИЛБОРД ЕК ООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.9.2016г.
Решение № 140/21.09.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИЛБОРД ЕК" ЕООД, седалище и адрес на управление гр.София ул.“Димитър Хаджикоцев“ № 112, представлявано от управителя Н.С.Т. против Заповед № РД-22-2 от 27.05.2016 г. на директора на ОПУ Сливен, с която е отнето разрешение № 53-00-74 от 14.04.2014 г. издадено от директора на Областно пътно управление Сливен за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на път II-53, км 127+550, дясно, с площ 12 кв.м., експлоатирано от "Билборд ЕК" ЕООД, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
В законна сила от 18.10.2016г.
185 Административно дело No 167/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.Д.,
М.С.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 11.11.2016г.
Решение № 160/11.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И. Д. и М.С. К. против Заповед № РД-12-515/02.06.2016 г. на Кмета на Община Нова Загора като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.
В законна сила от 10.12.2016г.
186 Административно дело No 169/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.10.2016г.
Решение № 147 / 04.10.2016 г. - ОТМЕНЯ по жалба на В.М.Р., ЕГН **********,***, Заповед № РД-15-824 от 14.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати в полза на Административен съд гр.Сливен сумата от 10 (десет) лева, представляваща дължима държавна такса.
В законна сила от 27.10.2016г.
187 Частно административно дело No 170/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 30.6.2016г.
Определение от 30.06.2016 г. - СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № РД-15-824 от 14.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен, до приключване на производството по административно дело № 169/2016 г. на АдмС Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 – дневен срок от обявяването му. Препис от настоящото Определение да се предостави незабавно за сведение на оспорващия и административния орган Кмета на Община гр. Сливен.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.7.2016
Административно дело № 8571/2016
С Определение № 9193/26.07.2016 г. по адм.д.№ 8571/2016 г. на ВАС, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 184 от 30.06.2016 г., постановено по адм.дело № 170/2016 г. по опис ана Административен съд - Сливен.
В законна сила от 26.7.2016г.
188 Административно дело No 172/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Ц.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.11.2016г.
Решение № 163/08.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1097 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор Г.Ц.Г., младши автоконтрольор І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на Г.Ц.Г. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.11.2016г.
189 Административно дело No 174/2016 Закон за министерство на вътрешните работи И.П.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.11.2016г.
Решение № 164/08.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1093 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на младши инспектор И.П.Б., младши автоконтрольор ІІ степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Сливен, да заплати на И.П. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.11.2016г.
190 Административно дело No 176/2016 Закон за лова и опазване на дивеча ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 13.9.2016г.
Съгласно протоколно определение от 13.09.2016 г., съдът на основание чл. 135, ал. 2 от АПК във връзка с ал. 1 на същия текст ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 176/2016 г. по описа на Административен съд - Сливен. ИЗПРАЩА материалите по делото на СлРС по компетентност. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.9.2016г.
191 Административно дело No 181/2016 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ЕТ М.Д.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.10.2016г.
Решение № 152/05.10.2016 г. - ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Сливен, че задължението на Едноличен търговец Д. М. С. с фирма „Марти–Д-Димитър Славов”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Чайковски” № 20 ет. 1 ап. 1, като собственик на павилион и дървени навеси да освободи незаконно държания имот – общинска собственост, като премахне същите, монтирани в пространството на кв. 306 в ЦГЧ по плана на гр. Сливен, е отпаднало поради изтекла погасителна давност.
В законна сила от 25.10.2016г.
192 Частно административно дело No 182/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.Д.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.7.2016г.
Определение от 15.07.2016 г. - СПИРА по жалба на ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Чайковски“ бл. 20, ап. 1, ет. 1 изпълнението на писмо изх. № 9400-12074/11.07.2016г. на Кмета на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К.П.П. принудително изпълнение на Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат павилиона и дървените навеси за търговска дейност, разположени отляво на входа на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, върху тротоарната настилка в пространството на кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. и е определен период от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. за изпълнение премахването на обекта до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 181 / 2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. ОСЪЖДА ЕТ „М. - Д - Д.С.“ , ЕИК 119085898, представлявано от Д.М.С. седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Чайковски“ бл. 20, ап. 1, ет. 1 да заплати държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева по сметка на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.7.2016г.
193 Административно дело No 185/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.7.2016г.
Определение от 25.07.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С160020-023-0000795/31.03.2016 год. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен срещу „ДЖОДИ -1“ ЕООД, до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 01.10.2016 г.
В законна сила от 25.7.2016г.
194 Административно дело No 186/2016 Закон за убежището и бежанците А.А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.8.2016г.
Решение № 125/11.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.А., роден на *** г. в гр. Халеб, Сирия, гражданин на Сирия, ЛНЧ **********, с настоящ адрес *** Загора срещу Решение № 3442/30.05.2016 г. на Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, В ЧАСТТА, с която е отказано предоставяне статут на бежанец на жалбоподателя, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила от 7.9.2016г.
195 Административно дело No 187/2016 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АНАНДА 2 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 4.10.2016г.
В съдебно заседание проведено на 04.10.2016 г. съдът ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. ОСЪЖДА „АНАНДА 2” ЕООДс ЕИК 203030755, представлявано от управителя Н.И.Д. *** сумата 300 лв., представляваща направени от административния орган в настоящото производство разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.
В законна сила от 12.10.2016г.
196 Частно административно дело No 188/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АНАНДА 2 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.7.2016г.
Определение от 21.07.2016 г. - СПИРА по искането на „Ананда-2“ ЕООД гр.Сливен ЕИК 203030755, представлявано от Н.И.Д., седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.“Хаджи Димитър“ бл.33 вх.Б, ет.2, ап.28 изпълнението на писмо изх. № 9400-12074/3/ от 11.07.2016г. на Кмета на Община Сливен, с което е възложено на фирма „Веда инвест“ ООД, представлявано от К.П.П. принудително изпълнение на Заповед № РД-15-424 от 05.03.2014 г. на Кмета на Община Сливен за изземване на общински имот като се премахнат навес и павилион за търговска дейност, разположени в пространството отдясно на входа на ЦСМП-Сливен, върху тротоарната настилка, находящи се в кв. 306, ЦГЧ, гр. Сливен, собственост на „Ананда-2“ ЕООД гр.Сливен, представлявано от Н.И.Д. и е определен период от 10.00 ч. на 21.07.2016 г. до 27.07.2016 г. за изпълнение премахването на обекта до приключване на спора по законосъобразността на писмото, с влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 187 / 2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи незабавно на страните по делото –„Ананда-2“ ЕООД гр.Сливен, Кмета на Община Сливен, ОДМВР Сливен и на фирмата изпълнител по телефон, факс и/или чрез изпращане на препис от същото.
В законна сила от 21.7.2016г.
197 Административно дело No 189/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ЕТ М.Д.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 22.7.2016г.
Определение от 22.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Марти – Д – Д.С.” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Чайковски” бл. 20, ап. 1, ет. 1, подадена против Заповед № 15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен и Възлагателно писмо с Изх. № 9400-12074 от 11.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 8.8.2016г.
198 Административно дело No 191/2016 Закон за движението по пътищата С.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.11.2016г.
Решение № 166/01.11.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.М., ЕГН **********, с адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № № 16-0804-000314/03.06.2016 г., издадена по чл. 171 т. 1 б. „в” от Закона за движението по пътищата от Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Сливен, с която е разпоредено по отношение на С.Д.М. временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до успешно полагане на проверочен изпит, като неоснователна.
В законна сила от 23.11.2016г.
199 Административно дело No 195/2016 Закон за убежището и бежанците А.М.А.,
И.А.А.,
А.А.А.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.8.2016г.
Решение № 128/22.08.2016 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А., ЛНЧ **********, лично и като законен представител на И.А.А., ЛНЧ ********** и А.А.А., ЛНЧ **********, всички граждани на Сирия, с настоящ адрес *** срещу Решение № 3431/30.05.2016 г. на Председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, В ЧАСТТА, с която е отказано предоставяне статут на бежанец на жалбоподателката и на малолетните и деца, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 14.9.2016г.
200 Административно дело No 198/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Й.Р.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.11.2016г.
Решение № 176/28.11.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 343з-1094 от 27.06.2016 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на м.и. Й.Р.К., м.а. І степен в Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”, Сектор „Пътна полиция”, Отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Сливен, е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Сливен, да заплати на Й.Р.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 21.12.2016г.
201 Административно дело No 200/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.9.2016г.
Определение от 16.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ“ ЕООД с.Хрищени, общ.Стара Загора срещу мълчалив отказ на Началник РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба на дружеството против отказ за издаване на разрешение за строеж, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 200 / 2016г. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 4.10.2016г.
202 Административно дело No 202/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Б.С. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.9.2016г.
Определение от 09.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.С. *** срещу разпореждане от 19.07.2016 год. на Председателя на Общински съвет Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 202/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен.
В законна сила от 26.9.2016г.
203 Административно дело No 204/2016 Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.10.2016г.
Решение № 143/11.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0804-000351/19.06.2016 г., издадена от Началник Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Сливен, с която на Г.Ж.Ж., ЕГН ********** ***, на основание чл. 171, т. 1, б. „б” от ЗДвП, е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила от 1.11.2016г.
204 Административно дело No 205/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания З.П.С.,
М.С.С.,
П.П.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.8.2016г.
Решение № 130/29.08.2016 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 960/08.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен в частта, с която е определено парично обезщетение за отчуждаващата се част от 28 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 67338.404.100 по кадастралната карта на гр. Сливен, целият с площ от 695 кв.м., както следва: РАЗПРЕДЕЛЯ дължимото парично обезщетение за предвидените за отчуждаване 28 кв.м., представляваща част от поземлен имот с идентификатор 67338.404.100, в общ размер 315 /триста и петнадесет/ лева, определено съгласно чл. 22 ал. 3 от ЗОбС, съобразно квотите на съсобственост, както следва: М.С.С. – сума в размер на 105 /сто и пет/ лева; З.П.С. – сума в размер на 105 /сто и пет/ лева и П.П.А. – сума в размер на 105 /сто и пет/ лева. Решението е окончателно. Преписи от решението да се изпратят на страните, ведно със съобщенията за изготвянето му.
В законна сила от 29.8.2016г.
205 Административно дело No 207/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.10.2016г.
Съгласно протоколно определение от 19.10.2016 г., съдът на основание чл. 196 от АПК, във връзка с чл. 159, т. 4 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Красимир Маринов - прокурор в Окръжна прокуратура-Сливен, подаден против разпоредбите на чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2, т. 4, чл. 29, ал. 4, т. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен, приета от Общински съвет Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура-Сливен сумата от 20 лева, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207 по описа за 2016 г. на Административен съд - Сливен. Определението на съда може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок - за присъствалите страни, за неприсъствалата страна - от съобщаването, пред ВАС на Република България. Препис от влязлото в сила определение на съда ДА СЕ ИЗПРАТИ на Окръжна прокуратура - Сливен.
В законна сила от 1.11.2016г.
206 Административно дело No 209/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.10.2016г.
Съгласно протоколно определение от 05.10.2016 г., на основание чл. 196 от АПК, във вр. с чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Красимир Маринов - прокурор при Окръжна прокуратура - Сливен, подаден срещу чл. 14, ал. 2, т. 1.2, т. 2.3 и т. 4, и чл. 16, т. 4 от Наредбата за реда и условията за разполагане на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Нова Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Сливен сумата от 20 лева, представляващи разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 209 по описа за 2016 г., по описа на Административен съд - Сливен. Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок - за присъствалите страни от днес, за Общински съвет Нова Загора - от датата на съобщаване, пред ВАС на Република България.
В законна сила от 20.10.2016г.
207 Административно дело No 210/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.10.2016г.
Определение от 07.10.2016 г. -ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Красимир Маринов – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбите на чл. 29, ал. 1, т. 2, чл. 31, ал. 1, т. 7 и чл. 35, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Нова Загора, приета от Общински съвет Нова Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.10.2016г.
208 Административно дело No 211/2016 Закон за лова и опазване на дивеча АТРОН ЕООД ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.9.2016г.
Определение от 27.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от „Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Байкал” № 1, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Х.Н.А. срещу Заповед № РД-10-051/12.02.2016 г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие ДП” – Сливен, с която е открита процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие ДП” – Сливен, находящи се в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Котел”, като НЕДОПУСТИМА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от „Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Байкал” № 1, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Х.Н.А. срещу Заповед № РД-10-0147/03.05.2016 г. на Директора на ЮИДП ДП - Сливен, с която са определени спечелилите търга с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Котел”, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 211/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 13.10.2016г.
209 Административно дело No 212/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.М.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.8.2016г.
Определение от 29.08.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.М.Р. против Заповед № РД-15-987/15.07.2016 год. на Кмета на Община Сливен поради оттегляне на същата ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/2016 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 9.9.2016г.
210 Административно дело No 218/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.10.2016г.
Определение от 17.10.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Милена Радева – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, подаден против разпоредбата на чл. 6 от Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Окръжна прокуратура – Сливен сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 218 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 26.10.2016г.
211 Административно дело No 220/2016 КСО В.К.Й. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.10.2016г.
Решение № 145/06.10.2016 г.- ОТХВЪРЛЯ жалба на В.К.Й., ЕГН **********,***, против Решение № 1040-19-9/26.07.2016 г., издадено от Директора на Териториално поделение на НОИ гр. Сливен.
В законна сила от 4.11.2016г.
212 Административно дело No 222/2016 Други Р.К.Н.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.9.2016г.
Определение от 12.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Мълчалив отказ на Директора на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов” – гр. Пловдив, по заявление от 19.07.2016 г. от Р.Н. да бъде записана за продължаване на обучението й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 222 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.9.2016г.
213 Административно дело No 224/2016 Други Р.К.Н.   Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.9.2016г.
Определение от 12.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Н. с ЕГН: **********, с адрес: ***, подадена против Мълчалив отказ на Директора на Професионална гимназия по каменно обработване – с. Кунино, община Роман, по заявление от 21.07.2016 г. от Р.Н. за получаване на документи. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 224 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 21.9.2016г.
214 Административно дело No 228/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.11.2016г.
С протоколно определение от 23.11.2016 г., на основание чл. 159, т. 8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Сливен срещу чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 4, и чл. 4, ал. 2, т. 2 и т. 4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл. 56 от ЗУТ на територията на Община Котел. ОСЪЖДА Общински съвет - Котел да заплати на Окръжна прокуратура - Сливен направени по делото разноски в размер на 20 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 228/2016 г. на Административен съд – Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за вносителя на протеста и заинтересованата страна – Окръжна прокуратура – Сливен, и от съобщаването за Общински съвет - Котел.
В законна сила от 14.12.2016г.
215 Административно дело No 231/2016 Други М.Д.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - ГР. СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 28.9.2016г.
Определение от 28.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.И., с посочен адрес ІІ група, 116 в Затвора в гр. Сливен, подадена против мълчалив отказ на началника на затвора Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2016 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 24.10.2016г.
216 Административно дело No 234/2016 Закон за интеграция на хората с увреждания Т.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.9.2016г.
Определение от 28.09.2016 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Т.Н.К. срещу Заповед № ЗИХУ42/Д-СН/502 от 18.07.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Сливен, с която му е отказано отпускане на целева помощ за покупка на акумулаторна инвалидна количка, внос от страни – членки на ЕС. Отменя свое разпореждане от 07.09.2016 г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 04.10.2016 г. Прекратява производството по административно дело № 234/2016 г. по описа на Административен съд Сливен.
В законна сила от 12.10.2016г.
217 Административно дело No 239/2016 Закон за лова и опазване на дивеча ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.9.2016г.
Определение от 27.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение „Ловно-рибарско дружество” със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 11, представлявано от Председателя на УС К.Й.М., подадена против Писмо Изх. № АСД-11-636 от 28.06.2016 г. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Сливен”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 239 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 8.10.2016г.
218 Административно дело No 241/2016 Закон за чужденците в РБ А.А.Р. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 14.9.2016г.
Определение от 14.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Актюрк А.Р., с адрес *** подадена против Заповед № 519/31.03.2014 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 241/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 26.9.2016г.
219 Частно административно дело No 249/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ИСКРА ММ 2011 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.9.2016г.
Определение от 14.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х., за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-893 от 30.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х., да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 249 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 27.9.2016г.
220 Частно административно дело No 254/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Ю.А.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 17.9.2016г.
Определение от 17.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ю.А.Д. с ЕГН: **********,***, за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД 15-1102 от 18.08.2016 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ОСЪЖДА Ю.А.Д. с ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса в размер на 10 /десет/ лева.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2016
Административно дело № 11828/2016
С Определение № 12242 от 14.11.2016 г. по адм.д.№ 11828/2016 г. на ВАс, Трето отделение - ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 230 от 17.09.2016 г., постановено по адм. д. № 254/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен.
В законна сила от 14.11.2016г.
221 Частно административно дело No 257/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ИСКРА ММ 2011 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 19.9.2016г.
Определение от 19.09.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х. за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-893 от 30.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с която е разпоредено изземване от „Искра – ММ 2011” ЕООД на нежилищен общински имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев”, представляващ павилион с ид. № 67338.557.147.1 с площ 55 кв. м., разположен в поземлен имот № 67338.557.147, актуван с АОС № 3274/ 13.03.2015г. като неоснователно. ОСЪЖДА „Искра – ММ 2011” ЕООД с ЕИК: 200743162, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. 31 – В – 6, представлявано от управителя А.К.Х., да заплати по сметка на Административен съд – Сливен, държавна такса за образуване на дело в размер на 50 /петдесет/ лева.
В законна сила от 28.9.2016г.
222 Административно дело No 260/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.9.2016г.
Определение от 26.09.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С160020-023-0000795/31.03.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Бургас, офис Сливен, на "Джоди - 1" ЕООД, до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 01.12.2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 26.9.2016г.
223 Административно дело No 265/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 31.10.2016г.
Определение от 31.10.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалба подадена от В.Д.С.,***, против неуточнен акт измежду Заповед № 784 от 09.09.2016 г. и Заповед № 785 от 09.09.2016 на Кмета на община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 265/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 19.11.2016г.
224 Частно административно дело No 266/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.10.2016г.
Определение от 03.10.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане искането на В.Д.С.,*** за спиране на Заповед № РД-12-784 от 09.09.2016 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е спряно изпълнението на строеж „Стопанска постройка“, находящ в УПИ I\/-153 кв. 13 по плана на с. Крива круша, община Нова Загора, както и е забранен достъпа до него. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 266/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София.
В законна сила от 21.10.2016г.
225 Административно дело No 268/2016 ДОПК ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН   Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.10.2016г.
Определение от 07.10.2016 г. - ДОПУСКА продължаване на срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № С160020-023-001952/22.06.2016 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен, срещу "МАНПАУЪР ПЕРСОНАЛ" ЕООД до приключване на ревизионното производство.
В законна сила от 7.10.2016г.
226 Административно дело No 275/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.К.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 21.10.2016г.
Определение от 21.10.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 275/2016 г. по описа на Административен съд Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 275/2016 г. по описа на Административен съд Сливен към адм. д. № 274/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.10.2016г.
227 Административно дело No 295/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД   Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 21.11.2016г.
Определение от 21.11.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Топлофикация - Сливен" ЕАД, гр.Сливен, представлявано от Изпълнителния директор К.Т.Т., с адрес ***, подадена срещу Решение № 14 от 25.10.2016 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-15-850/21.06.2016 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 295/2016 година по описа на Административен съд Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се връчи на страните.
В законна сила от 1.12.2016г.
228 Административно дело No 310/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЛАТНО РУНО 08 ООД МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.12.2016г.
Определение от 01.12.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 310/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 1.12.2016г.
229 Административно дело No 311/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Х.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.12.2016г.
Определение от 01.12.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 311/2016 г. по описа на Административен съд Сливен поради неподсъдност на правния спор. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 1.12.2016г.
230 КАНД No 227/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.1.2016г.
Решение № 1/28.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427 от 08.10.2015 г., постановено по АНД № 897/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 28.1.2016г.
231 КАНД No 234/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МИТНИЦА ГР.БУРГАС ЕДОАРДО МИРОЛИО ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.1.2016г.
Решение № 271/14.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431/09.10.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 813/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.1.2016г.
232 КАНД No 240/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.1.2016г.
Решение № 274/12.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 100/28.09.2015 год. постановено по АНД № 95/2015 год. по описа на Районен съд гр. Нова Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 2 от 20.02.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2/20.02.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора, с което на „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Шести септември” № 27, представлявано от управителя Пламен Трифонов Трифонов, за нарушение по чл. 3 ал. 2 и на основание чл. 15 ал. 2 и чл. 16 ал. 1 т. 2, във вр. с чл. 16 ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Нова Загора, свързани с разкопаване на общински терени /улични и тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др./ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5 000,00 /пет хиляди/лева на 500,00 /петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.1.2016г.
233 КАНД No 247/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.1.2016г.
Решение № 278/11.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 480 от 30.10.2015 г., постановено по АНД № 1154/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-274 от 17.06.2015 г., издадено от Директора на РЗОК – Сливен, с което на „Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна”” ЕООД ЕИК: 119610965, с адрес: Сливен, ул. „Булаир” 49, представлявано от д-р М.П.П., на основание чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в общ размер на 2000 /две хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. /с особено мнение/ 2. ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 247 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на отменената разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО, с оглед правилото на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./. Санкционната разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО е отменена с горепосочения ЗИДЗЗО и следователно са налице основанията на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съгласно които, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105в от ЗЗО наказуемостта за посочените в НП деяния е отпаднала. Предвид обстоятелството, че наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършените деяния не осъществяват състави на административни нарушения съгласно новата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките за приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 247 / 2015 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на отменената разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО, с оглед правилото на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./. Санкционната разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО е отменена с горепосочения ЗИДЗЗО и следователно са налице основанията на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съгласно които, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105в от ЗЗО наказуемостта за посочените в НП деяния е отпаднала. Предвид обстоятелството, че наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършените деяния не осъществяват състави на административни нарушения съгласно новата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките за приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 11.1.2016г.
234 КАНД No 249/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ К.Р.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 51/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 03.09.2015 г., постановено по АНД № 223/2015 г. по описа на Районен съд Нова Загора.
В законна сила от 10.3.2016г.
235 КАНД No 251/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Х.Я. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 2/12.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 108/08.10.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 342/2015 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-047 от 20.07.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на И.Х.Я., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 17 ал. 1 и чл. 32 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, във вр. с чл. 56 ал. 1 и чл. 70 ал. 1 от ЗРА и на основание чл. 91 ал. 4 от с.з. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева по чл. 56 ал. 1 и 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева по чл. 70 ал. 1 от ЗРА, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 2 от ЗРА заплащане на обезщетение в размер на 75 лв. в полза на републиканския бюджет и на основание чл. 90 ал. 1 от с.з. отнемане в полза на държавата на 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 60 м. и размер на окото 90 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 60 м. и размер на окото 80 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 40 м. и размер на окото 70 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 70 м. и размер на окото 65 мм., 1 бр. гумена лодка „Уфимка” и 2 бр. гребла, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
236 КАНД No 253/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС К ЕНД И ТРАНСЛЕЙШЪНС ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.2.2016г.
Решение № 10/12.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511/11.11.2015 г., постановено по АНД № 1448/2015г. по описа на СлРС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
237 АНД No 257/2015 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.2.2016г.
Решение № 12/10.02.2016 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 776 от 11.03.2014 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 776 от 11.03.2014 год. издадено от Директора на РДГ гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2016г.
238 КАНД No 259/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РЗОК СЛИВЕН МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.1.2016г.
Решение № 3/27.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514/11.11.2015 г. постановено по АНД № 1183/2015 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 259/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че са правилни изложените в горната насока мотиви на Районния съд.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 259/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че са правилни изложените в горната насока мотиви на Районния съд.
В законна сила от 27.1.2016г.
239 КАНД No 260/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 508/10.11.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1184/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2. /с особено мнение/ ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 260/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. Ето защо намирам, че изводите на Районния съд, че е налице извършено административно нарушение са правилни и обосновани. Като законосъобразен в тази насока приемам и извода за малозначителност на деянието и приложимост на чл. 28 от ЗАНН, формиран от първоинстанционния съдебен състав.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 260/2015 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. Ето защо намирам, че изводите на Районния съд, че е налице извършено административно нарушение са правилни и обосновани. Като законосъобразен в тази насока приемам и извода за малозначителност на деянието и приложимост на чл. 28 от ЗАНН, формиран от първоинстанционния съдебен състав.
В законна сила от 29.1.2016г.
240 КАНД No 262/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.2.2016г.
Решение № 13/08.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454 / 22.10.2015 г., постановено по АНД № 821 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.2.2016г.
241 КАНД No 263/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ НОВА ЗАГОРА ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.1.2016г.
Решение № 5/28.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456/22.10.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1149/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 28.1.2016г.
242 КАНД No 264/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МБАЛ СЛИВЕН КЪМ ВМА СОФИЯ РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.1.2016г.
Решение № 6/27.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 475 от 30.10.2015 г., постановено по АНД № 1178/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-307/19.06.2015 г. на Директора на РЗОК-Сливен, с което на МБАЛ-Сливен към ВМА-София, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул. „Пушкин“ № 2, ЕИК 11290002730082 представлявано от д-р И. Димитров К., е наложена административна санкция "Имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 55, ал.2, т. 2 и 3 от ЗЗО вр. чл. 45, ал.1, т. 3 и ал. 2, чл. 46 от ЗЗО, чл. 28, чл. 31, т. 1 и 2, чл. 183, чл. 188, чл. 189, т. 7 от НРД за МД 2015 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 264/2015 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. В процесния случай възприетото от наказващия орган административното правонарушение се изразява в бездействие - неизвършване на вменено с правна норма задължение за изпълнителя на болнична медицинска помощ по чл. 189 т. 7 от НРД за МД 2015 г. Съгласно тази норма, поставянето на окончателна диагноза при всичките заболявания е един от основните компоненти на клиничната пътека, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения. Цитираната разпоредба, нарушена в процесния случай, не е отменена, същата е част от действащ подзаконов нормативен акт по прилагане на ЗЗО и нарушението й попада в обхвата на санкционната разпоредба на чл. 106 ал. 3 от ЗЗО /в редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 264/2015 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. В процесния случай възприетото от наказващия орган административното правонарушение се изразява в бездействие - неизвършване на вменено с правна норма задължение за изпълнителя на болнична медицинска помощ по чл. 189 т. 7 от НРД за МД 2015 г. Съгласно тази норма, поставянето на окончателна диагноза при всичките заболявания е един от основните компоненти на клиничната пътека, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения. Цитираната разпоредба, нарушена в процесния случай, не е отменена, същата е част от действащ подзаконов нормативен акт по прилагане на ЗЗО и нарушението й попада в обхвата на санкционната разпоредба на чл. 106 ал. 3 от ЗЗО /в редакцията, обнародвана в ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
В законна сила от 27.1.2016г.
243 КАНД No 267/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ЙОТОВИ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.2.2016г.
Решение № 14/10.02.2016 г. - ОТМЕНЯ решение № 482/29.10.2015 год. постановено по АНД № 1099/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен като вместо това ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 01-2600/3784/10.06.2015 год. на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с което на ТД „Йотови“ ООД гр.Сливен, на основание чл. 70, ал.1 във вр. с чл. 74, ал.3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за нарушение по чл. 46, ал.1 от Наредба № 23/2007 год. за управление на националната млечна квота, е наложена имуществена санкция в размер на 7 927.96 лева като НАМАЛЯВА размера на санкцията на 700/седемстотин/ лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.2.2016г.
244 КАНД No 268/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.2.2016г.
Решение № 15/08.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 488 / 03.11.2015 г., постановено по АНД № 395 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.2.2016г.
245 КАНД No 269/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА СЛИВЕН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.3.2016г.
Решение № 68 / 17.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 483/30.10.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по НАХД № 1134/2015 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 17.3.2016г.
246 КАНД No 270/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЗП ПЕПА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.2.2016г.
Решение № 7/01.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 532 от 20.11.2015 г., постановено по АНД № 547 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 1.2.2016г.
247 КАНД No 271/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ФЕЙТ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 490/04.11.2015 год. постановено по АНД № 499/2015 год. по описа на районен съд Сливен Решението е окончателно.
В законна сила от 29.2.2016г.
248 КАНД No 272/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ФЕЙТ 2011 ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.1.2016г.
Решение № 8/26.01.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 489 от 04.11.2015 г., постановено по АНД № 1152 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.1.2016г.
249 КАНД No 273/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 28.1.2016г.
Решение № 9/28.01.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 106/07.10.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 210/2015 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП - 9 от 17.07.2014 г. на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – гр. София, с което на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, представлявано от Г. Ч., К. В и Р. Б., за нарушение по чл. 63 ал. 1 и ал. 2 от Общите условия и издадената лицензия и на основание чл. 206 ал. 1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 28.1.2016г.
250 КАНД No 275/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТД НА НАП БУРГАС П.И.Х.2.Н.Д. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.2.2016г.
Решение № 25/02.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 528 от 18.11.2015 г., постановено по АНД № 1381 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 2.2.2016г.
251 КАНД No 277/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е МИРОЛИО ЕАД СЛИВЕН РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.2.2016г.
Решение № 16/19.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502/09.11.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 747/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2016г.
252 КАНД No 278/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2016г.
Решение № 26/23.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543/26.11.2015 г., постановено по АНД № 1352/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.2.2016г.
253 КАНД No 281/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.2.2016г.
Решение № 36/19.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 563 от 01.12.2015 г., постановено по АНД № 874 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2016г.
254 КАНД No 283/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Решение № 37/22.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 561 от 03.12.2015 г., постановено по АНД № 1534/ 2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0804-001021 от 11.06.2015 г., издадено от Началника на Група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР– Сливен, с което на Г.Ж.Ж. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ /отм./ и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 249, т. 1 от КЗ /отм./, е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 400 /четиристотин/ лева на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2016г.
255 КАНД No 284/2015 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РИОСВ СТАРА ЗАГОРА АУТО БУЛ ТРАНС ООД СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 38/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 547/30.11.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 871/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.3.2016г.
256 КАНД No 2/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Т.М.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.2.2016г.
Решение № 27/10.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 540/26.11.2015 г., постановено по АНД № 1376/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.2.2016г.
257 КАНД No 3/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.З.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2016г.
Решение № 28/23.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 535 от 24.11.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд. ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 23.02.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което на адвокат Марина Ангелова е наложа глоба в размер на 300.00 лева. ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.04.2015 г., постановено по АНД № 1954/ 2014 г. по описа на Сливенски районен съд, с което на М.З.В. е наложа глоба в размер на 300.00 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.2.2016г.
258 КАНД No 5/2016 ЗАНН: РИОСВ Х.Р.К. РИОСВ БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 09.11.2015 год. постановено по НАХД № 110/2015 год. по описа на Районен съд гр.Котел като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 29.2.2016г.
259 КАНД No 6/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗП МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛАЕВА Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.3.2016г.
Решение № 39/01.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 592/14.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1501/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.3.2016г.
260 КАНД No 7/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.3.2016г.
Решение № 40/08.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566/07.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1361/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
261 КАНД No 8/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.2.2016г.
Решение № 30/22.02.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 567 от 07.12.2015 г., постановено по АНД № 1351 по описа на Районен съд – Сливен за 2015 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 224/10.09.2015 г. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Топлофикация Сливен” ЕАД гр.Сливен за нарушение на чл.44, т.4 от ЗИ и на основание чл.85, ал.2 вр.ал.1 от ЗИ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева като законосъобразно.
В законна сила от 22.2.2016г.
262 КАНД No 9/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 570 от 08.12.2015 год. постановено по АНД № 1362/ 2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен, с което е отменено НП № 235/10.09.2015 год. на Началник на регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. ВРЪЩА делото на Районен съд гр.Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 12.4.2016г.
263 КАНД No 10/2016 ЗАНН: НЗОК НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.2.2016г.
Решение № 24/25.02.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604/15.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1607/2015 г. по описа на същия съд.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлана Драгоманска по КАНД № 10/2016 г.: Споделям крайния резултат в решението, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи и те са следните: В хода на съдебното производство и преди да е влязло в сила наказателното постановление, със Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване /ДВ, бр.48 от 27.06.2015 г./, разпоредбата на чл. 105в от ЗЗО, въз основа на която е санкционирано лечебното заведение, е отменена. При това положение в случая е налице хипотезата, предвидена в чл. 3, ал. 2 от ЗАНН – до влизане на наказателното постановление в сила е последвала нормативна промяна, изразяваща се в отмяна на приложимата към установеното деяние санкционна норма, така че към момента на постановяване на съдебното решение деянията, квалифицирани с постановлението като административни нарушения вече не са такива, тъй като не са обявени за наказуеми. Отмяната на санкционната разпоредба е по-благоприятна за нарушителя, защото има за последица отпадане на административнонаказателната му отговорност, поради което, наказателното постановление следва да бъде отменено само на това основание. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 25.2.2016г.
264 КАНД No 13/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 56/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585 от 11.12.2015 г., постановено по АНД № 1359 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 9.3.2016г.
265 КАНД No 14/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 57/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588 от 11.12.2015 г., постановено по АНД № 1349 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 9.3.2016г.
266 КАНД No 16/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТОКО ГРУП ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 59/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 580 от 10.12.2015 г., постановено по АНД № 975 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 10.3.2016г.
267 КАНД No 18/2016 ЗАНН: ИААА МИТ 2000 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ РД СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164/24.03.2015 г. постановено по НАХД № 59/2015 г. по описа на Районен съд гр.Сливен в останалата част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2016г.
268 КАНД No 20/2016 ЗАНН: КЗП ДЖОРДАНС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562/03.12.2015г. на СлРС, постановено по АНД № 1470/2015 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2016г.
269 КАНД No 22/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.2.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 572/08.12.2015 год. постановено по АНД № 1478/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП № 15-0804-001760 от 10.09.2015 год. на Началник група към ОД МВР гр.Сливен сектор „Пътна полиция” гр.Сливен, с което на М.А.Х. на основание чл. 315, ал. 1 от КЗ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лева като НАМАЛЯ наложената глоба на 400 лева.
В законна сила от 29.2.2016г.
270 КАНД No 23/2016 ЗАНН: Агенция за закрила на детето Д.Д.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.3.2016г.
Решение № 69 / 15.03.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 524/26.11.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1324/2015 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № РД-17-12 от 25.08.2015 год. на Председателя на Държавна Агенция за закрила на детето, с което на Д.Д.С. за нарушение на чл. 7, ал.2 във вр.с ал.1 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева на основание чл.46, ал.2 във връзка с чл.45, ал.11 от ЗЗДт като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
В законна сила от 15.3.2016г.
271 КАНД No 26/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 61/09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593/14.12.2015 г., постановено по АНД № 1356/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.3.2016г.
272 КАНД No 28/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.3.2016г.
Решение № 41/02.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 569/08.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1354/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.3.2016г.
273 КАНД No 30/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 62/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611/17.12.2015 г., постановено по АНД № 1347/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.3.2016г.
274 КАНД No 31/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РО МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 63/10.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613/17.12.2015 г., постановено по АНД № 1358/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.3.2016г.
275 КАНД No 33/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 70 / 09.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 22.12.2015 год. в обжалваната част постановено по НАХД № 1532/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 9.3.2016г.
276 КАНД No 34/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН БИЗНЕСЦЕНТЪР ЕООД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.4.2016г.
Обезсилва Решение № 128 от 04.12.2015 г. по АНД № 270/2015 г. на Районен съд – Нова Загора, като недопустимо. Прекратява производството по АНД № 270/2015 г. на Районен съд – Нова Загора, като недопустимо. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.4.2016г.
277 КАНД No 35/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Т.М.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.3.2016г.
Решение № 65/02.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 622 от 21.12.2015 г., постановено по АНД № 1375 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.3.2016г.
278 КАНД No 36/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 623/21.12.2015 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1155/2015 год.
В законна сила от 11.4.2016г.
279 КАНД No 37/2016 ЗАНН: Министерство на културата С.И.Р. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.3.2016г.
Решение № 75/18.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 636 от 23.12.2015 г., постановено по АНД № 1251 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.3.2016г.
280 КАНД No 40/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.3.2016г.
Решение № 77/28.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 624 от 21.12.2015 г., постановено по АНД № 1010 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.3.2016г.
281 КАНД No 41/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ГР. СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.3.2016г.
Решение № 66 / 09.03.2016 г.- ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 638/28.12.2015 г., постановено по АНД № 1374/2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 9.3.2016г.
282 КАНД No 42/2016 ЗАНН: ИАРА ИАРА ГД РИБАРСТВО И КОНТРОЛ В.С.В. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2016г.
Решение № 67/10.03.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 129/09.12.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 449/2015 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-073 от 30.09.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на В.С.В., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 17 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите и на основание чл. 56, ал. 1, вр. с чл. 91 ал. 4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500,00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл. 56 ал. 1 от ЗРА, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 1 от ЗРА отнемане в полза на държавата на 2 бр. мрежа „сетка” с обща дължина 200 м. и размер на окото 70 мм., 2 бр. мрежа „сетка” с дължина 200 м. и размер на окото 130 мм. и метална лодка с колесар и 2 бр. гребла, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.3.2016г.
283 КАНД No 43/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.К.С. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.4.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 130/11.12.2015 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по АНД № 370/2015 г. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-057 от 20.07.2015 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив, с което на С.К.С., ЕГН **********, с адрес *** Загора, за нарушение по чл. 17 ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, във вр. с чл. 56 ал. 1 от ЗРА и на основание чл. 56, ал. 1, вр. с чл. 91 ал. 4 от с.з. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева, както и е постановено на основание чл. 90 ал. 1 от ЗРА отнемане в полза на държавата на 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 60 м. и размер на окото 90 мм., 1 бр. мрежа „сетка” с дължина 50 м. и размер на окото 110 мм, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.4.2016г.
284 КАНД No 44/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН СТАМ ЛТД ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.4.2016г.
Решение № 78/08.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/22.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1555/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.4.2016г.
285 КАНД No 45/2016 Други по ЗАНН ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.3.2016г.
Решение № 71/23.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 583 / 11.12.2015 г., постановено по АНД № 514 / 2015 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 23.3.2016г.
286 КАНД No 46/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 79/30.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 600 от 15.12.2015 г., постановено по АНД № 1472 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2016г.
287 КАНД No 47/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.3.2016г.
Решение № 80/28.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 637 от 22.12.2015 г., постановено по АНД № 1011 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.3.2016г.
288 КАНД No 48/2016 ЗАНН: АДФИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ГР. СЛИВЕН АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 641 / 29.12.2015 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 1373 / 2015 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-57 от 09.07.2015 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, с което на ЮЛ –„Професионална гимназия по механотехника“ гр.Сливен, за нарушение на чл. 101а, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗОП, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1 000 лева, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 24.3.2016г.
289 КАНД No 49/2016 ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Й.К.Й. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.3.2016г.
Решение № 81/30.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/08.01.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1660/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2016г.
290 КАНД No 50/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30/26.01.2016 год. на Районен съд гр.Сливен постановено по АНД № 1747/2016 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.4.2016г.
291 КАНД No 51/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.4.2016г.
Решение № 89/11.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 21 от 18.01.2016 г., постановено по АНД № 1695/ 2015 г. по описа на Районен съд - Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-379 от 03.11.2015 г., издадено от Директора на РЗОК – Сливен, с което на „Многопрофилна болница за активно лечение “Хаджи Димитър”” ООД ЕИК: 119624388, с адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 5, представлявано от д-р П.М.П., на основание § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО / обн., ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 51 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на отменената разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО, с оглед правилото на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./. Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена с горепосочения ЗИДЗЗО и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна, неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 11.4.2016г.
292 КАНД No 52/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.4.2016г.
Решение № 90/08.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 19.01.2016 г., постановено по АНД № 1443 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 8.4.2016г.
293 КАНД No 53/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.3.2016г.
Решение № 82/29.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/18.01.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1746/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 53 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Галя Иванова: Не споделям извода за законосъобразност на първоинстанционното решение и на обжалваното наказателно постановление. Считам, че решението на Районен съд - Сливен и потвърденото с него Наказателно постановление са незаконосъобразни, по следните съображения: Санкционната разпоредба на чл. 105в, ал. 3 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция, въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105в от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105в от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право.
В законна сила от 29.3.2016г.
294 КАНД No 54/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.3.2016г.
Решение № 91/29.03.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 596 от 15.12.2015 г., постановено по АНД № 998 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.3.2016г.
295 КАНД No 55/2016 ЗАНН: ДИТ СТАМ ЛТД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 18.4.2016г.
Решение № 100/18.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 590/14.12.2015 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1554/2015 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ НП № 20-000930 от 20.10.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Стам ЛТД” ООД ЕИК 130322346 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Красно село”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 126 ет. 9 за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.4.2016г.
296 КАНД No 56/2016 ЗАНН: РИОСВ РИОСВ БУРГАС Х.Р.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.4.2016г.
Решение № 92 / 21.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/19.11.2015 г. на Районен съд Котел, постановено по АНД № 176/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 21.4.2016г.
297 КАНД No 57/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 13.01.2016 г., постановено по АНД № 1531 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 12.4.2016г.
298 КАНД No 59/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.М.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.4.2016г.
Решение № 93/22.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/27.11.2015 г. на Районен съд Нова Загора, постановено по АНД № 368/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 22.4.2016г.
299 КАНД No 60/2016 ЗАНН: ДИТ СТАМ ЛТД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.4.2016г.
Решение № 94 / 08.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610/17.12.2015 год. постановено по АНД № 1556/2015 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 8.4.2016г.
300 КАНД No 61/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.4.2016г.
Решение № 95/06.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 37 от 26.01.2016 г., постановено по АНД № 1694/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-378/03.11.2015 г., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, представлявано от управителя д-р Пенко Минчев Пенков, на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200,00 лева за нарушение на чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, вр.чл. 45 ал. 1 т. 3 и ал. 2 и чл. 46 от ЗЗО, § 45 от ЗИД на ЗЗО /обн. ДВ, бр. 48 от 2015 г./; чл. 28; чл. 31 т.т. 1 и 2; чл. 183; чл. 188; чл. 189 т. 6а) от НРД за МД 2015; чл. 1 ал. 1; чл. 5, т.т. 1 и 2, чл.9, ал.1 и чл. 12 от ИД. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Владимир Първанов по КАНД № 61/2016 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
В законна сила от 6.4.2016г.
301 КАНД No 63/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.4.2016г.
Решение № 96/06.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 35 от 26.01.2016 г., постановено по АНД № 1689/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-20-373/03.11.2015 г., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, представлявано от управителя д-р Пенко Минчев Пенков, на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 200,00 лева за нарушение на чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, вр.чл. 45 ал. 1 т. 3 и ал. 2 и чл. 46 от ЗЗО, § 45 от ЗИД на ЗЗО /обн. ДВ, бр. 48 от 2015 г./; чл. 28; чл. 31 т.т. 1 и 2; чл. 183; чл. 188; чл. 189 т. 6а) от НРД за МД 2015; чл. 1 ал. 1; чл. 5, т.т. 1 и 2, чл.9, ал.1 и чл. 12 от ИД. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Владимир Първанов по КАНД № 63/2016 г.: Не споделям доводите на мнозинството от съдебния състав, при следните съображения: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че решението на Районния съд, чиято законосъобразност е предмет на касационна проверка, следваше да бъде оставено в сила.
В законна сила от 6.4.2016г.
302 КАНД No 64/2016 ЗАНН: ИАРА М.Д.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 12.4.2016г.
Решение № 101/12.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 06.01.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора постановено по АНД № 444/2015 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.4.2016г.
303 КАНД No 65/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.5.2016г.
Решение № 108 / 04.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 / 03.02.2016г., постановено по АНД № 1692/2015г. по описа на РС Сливен.
В законна сила от 4.5.2016г.
304 КАНД No 69/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ЗЕМИНВЕСТ ООД С. САМУИЛОВО Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.4.2016г.
Решение № 102/26.04.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 71/16.02.2016 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1335/2015 год. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА НП № 20-000868 от 21.08.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Земинвест” ООД ЕИК 119532922 със седалище с. Самуилово, общ.Сливен за нарушение по чл. 62, ал. 1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева като законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.4.2016г.
305 КАНД No 71/2016 ЗАНН: БАБХ А.-Д.А. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.4.2016г.
Решение № 98/07.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/02.02.2016 год. постановено по АНД № 1755/2015 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 7.4.2016г.
306 КАНД No 74/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2016г.
Решение № 117/16.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 578/10.12.2015 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1449/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.5.2016г.
307 КАНД No 75/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.Ж. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 5.5.2016г.
Решение № 109/05.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 09.02.2016 год. постановено по НАХД № 1533/2015 год. по описа на Районен съд гр.Сливен.
В законна сила от 5.5.2016г.
308 КАНД No 76/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СЛИВЕН Й.С.Г. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.4.2016г.
Решение № 99 / 07.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/09.02.2016 г. постановено по АНД № 1476/2015 год. по описа на Районен съд гр. Сливен.
В законна сила от 7.4.2016г.
309 АНД No 78/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 110/03.05.2016 г. - ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № 1174/ фабр.№ 491324/27.07.2012 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1174/12 от 09.08.2012г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с което за нарушение по чл. 5 ал.3, т.1предл.1 от ЗДвП и на основание чл. 174 ал. 1 предл. 1 от ЗДвП на Й.Т.Д. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500,00 /петстотин/ лева,лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и са били отнети общо 10 контролни точки, съгласно Наредба № I-1959 на МВР / отм./ ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано пред Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен по Акт за установяване на административно нарушение № № 1174/фабр.№ 491324/ от 27.07.2012г.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2016г.
310 КАНД No 79/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС МИНА БАЛКАН-2000 ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 4.5.2016г.
Решение № 111/04.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85/18.02.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1557/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 4.5.2016г.
311 КАНД No 80/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.5.2016г.
Решение № 112/10.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 28.01.2016 год. постановено по АНД № 1471/2015год. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.5.2016г.
312 КАНД No 82/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.5.2016г.
Решение № 120/13.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 23.02.2016 г., постановено по АНД № 896 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.5.2016г.
313 КАНД No 84/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РЗОК СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77/17.02.2016 г., постановено по АНД № 1698/2015 г. на Сливенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.5.2016г.
314 КАНД No 85/2016 ЗАНН: НЗОК МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН НЗОК СОФИЯ, ЧРЕЗ РЗОК СЛИВЕН, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2016г.
Решение № 121/16.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76/17.02.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1688/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Светлана Драгоманска по КАНД № 85/2016 г.: Не споделям посоченото в мотивите на решението, поради следните съображения : Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно с процесното НП е наложена имуществена санкция, въз основа на несъществуваща разпоредба. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба. Разпоредбата на § 45 от ПЗР на ЗИДЗЗО е процесуалноправна и разписва реда, а не приложимостта на материалноправната норма на чл. 105а от ЗЗО, която към днешна дата не е част от действащото право. Нарушенията по чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО се установяват и санкционират от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 5 от ЗЗО, нарушенията по ал. 3 и ал. 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от Директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Към момента, органите на РЗОК могат да установяват и санкционират нарушения по чл. 105д и чл. 105е от ЗЗО, но не и нарушения по вече отменените текстове от закона. Констатираните съществени различия в субектите, установяващи извършването на нарушенията и налагането на санкциите, обуславят извод, че нарушенията по чл. 105а от ЗЗО не са били кумулирани от текста на чл. 106 от ЗЗО след изменението на закона.
В законна сила от 16.5.2016г.
315 КАНД No 87/2016 ЗАНН: НЗОК И.Р.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/10.02.2016г., постановено по АНД № 1650/2015г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно.
В законна сила от 17.5.2016г.
316 КАНД No 89/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 122/03.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/17.02.2016 г., постановено по АНД № 1758/2015 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2016г.
317 КАНД No 90/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.5.2016г.
Решение № 123/14.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92 от 23.02.2016 г., постановено по АНД № 72 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.5.2016г.
318 КАНД No 91/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.4.2016г.
Решение № 124/25.04.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91/23.02.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 70/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.4.2016г.
319 КАНД No 92/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 27.4.2016г.
Определение от 27.04.2016 г. - ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на Агенция за държавна финансова инспекция против Решение № 60 от 09.02.2016 г. по АНД № 1877/2015 г. на Районен съд Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 92/2016 год. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред ВАС гр.София.
В законна сила от 19.5.2016г.
320 КАНД No 94/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.5.2016г.
Решение № 125/04.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/23.02.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 78/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 4.5.2016г.
321 КАНД No 95/2016 ЗАНН: КЗП АГЛИКА ХОЛИДЕЙ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.5.2016г.
Решение № 126/17.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82/19.02.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1433/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2016г.
322 КАНД No 97/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН Д-Р СТАНИМИРА МИНЧЕВА АИППМП НЗ ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.5.2016г.
Решение № 127/10.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18/08.02.2016 г., постановено по АНД № 536/2015 г. по описа на районен съд Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ по КАНД № 97/2016 г. по описа на Административен съд – Сливен от съдия Светлана Драгоманска: Не споделям посоченото в мотивите на решението за приложимост на чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО и считам, че обжалваното решение на Районен съд-Нова Загора е законосъобразно. Правилно първоинстанционният съд е приел, че с отмяната на чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО липсва нарушена правна норма, което е равносилно на липса на нарушение. Санкционната разпоредба на чл. 105а, ал. 1 от ЗЗО е отменена със ЗИДЗЗО /ДВ, бр. 48 от 2015 г./ и следователно са налице основанията на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, съгласно които, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая нарушената разпоредба е действаща, но с оглед законодателната промяна неизпълнението на възложеното с нея задължение не следва да се санкционира. С отмяната на чл. 105а от ЗЗО наказуемостта за посоченото в НП деяние е отпаднала. Предвид обстоятелството, че наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно новата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките за приложението на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН. Неоснователно касаторът се позовава в жалбата си до настоящата инстанция на разпоредбата на § 45 от ПЗР на ЗИД на ЗЗО, публикувана в ДВ бр.48 от 27.06.2015 г., според която до приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1 проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина – контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред. Посочената разпоредба е неотносима в случая, тъй като е процесуалноправна такава и урежда процедурата за извършване на проверки и налагането на санкции, но не рефлектира върху наличието /или в случая-липсата/ на предвидено наказание за определено поведение. Наред с гореизложеното, нарушенията по чл. 106, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗО се установяват и санкционират от администрация, която е различна от органите на РЗОК. Съгласно чл. 106, ал. 5 от ЗЗО, нарушенията по ал. 3 и ал. 4 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Медицински одит", а наказателните постановления се издават от Директора на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Към момента, органите на РЗОК могат да установяват и санкционират нарушения по чл. 105д и чл. 105е от ЗЗО, но не и нарушения по вече отменените текстове от закона.
В законна сила от 10.5.2016г.
323 КАНД No 98/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24/15.02.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора постановено по АНД № 527/2015 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.5.2016г.
324 КАНД No 99/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 16/05.02.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора, постановено по АНД № 528/2015 год. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-000997 от 20.11.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Викинг Н.”*** за нарушение на чл. 128 т.2 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 във вр. чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 /две хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.6.2016г.
325 КАНД No 100/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.6.2016г.
Решение № 148/01.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 12.02.2016 г., постановено по АНД № 529 / 2015 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.6.2016г.
326 КАНД No 102/2016 ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА БАРБИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.5.2016г.
Решение № 128/03.05.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 81 от 19.02.2016 год., постановено по АНД 1337/2015 по описа на Сливенски районен съд, в обжалваната му част, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 034494 от 10.07.2015 г., издадено от Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП) в часттта, с която на ТД „Заложна къща Барби” ЕООД – гр. Сливен, за нарушение на чл. 4, ал.1, т.7 от Наредба за дейността на заложните къщи, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.5.2016г.
327 КАНД No 103/2016 ЗАНН: ДИТ ЗЕМИНВЕСТ ООД С. САМУИЛОВО ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/18.02.2016 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1334/2015 год. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.6.2016г.
328 КАНД No 104/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 14.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 125/09.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 132/2016 г. по описа на същия съд, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 14.6.2016г.
329 КАНД No 106/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.6.2016г.
Решение № 145/09.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121/08.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 80/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.6.2016г.
330 КАНД No 107/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Б.П. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 151/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 24.02.2016 г., постановено по АНД № 746 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
331 КАНД No 109/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120/08.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 69/2016 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
332 КАНД No 111/2016 ЗАНН: Общини ФЕЙТ 2011 ЕООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.6.2016г.
Решение № 144/09.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 98 от 24.02.2016 г., постановено по АНД № 1439/ 2015г. по описа на Сливенски районен съд, с което е потвърдено НП № 7/11.09.2015 г. на Кмета на Община Сливен. ВРЪЩА делото на Районен съд – Сливен за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 9.6.2016г.
333 КАНД No 112/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.5.2016г.
Решение № 153/26.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131 от 10.03.2016 г., постановено по АНД № 62 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2016г.
334 КАНД No 113/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130/09.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 75/2016 год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
335 КАНД No 115/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 13.6.2016г.
Решение № 154/13.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132/10.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1872/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 13.6.2016г.
336 КАНД No 119/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 155/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142/15.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 74/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
337 КАНД No 120/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 156/10.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/15.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1874/2015 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.6.2016г.
338 КАНД No 121/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.5.2016г.
Решение № 157/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140 от 14.03.2016 г., постановено по АНД № 133 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
339 КАНД No 122/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.Т. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 31.5.2016г.
Решение № 158/31.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 02.03.2016 г., постановено по АНД № 1236 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 31.5.2016г.
340 КАНД No 123/2016 ЗАНН: ДНСК ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Л.И.Й. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.6.2016г.
Решение № 164/16.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123/09.03.2016 г., постановено по АНД № 1851/2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
341 КАНД No 124/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН СТЕЛИТ ПЛАСТ ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.6.2016г.
Решение № 159/16.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 152/17.03.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 162/2016 г. по описа на същия съд. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 5078/16.10.2015 г. на Директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което на „Стелит пласт” ООД, Булстат 119601231, с адрес на управление гр. Сливен, ул. „Мур” № 14 и представляващ Й.К.Г., за нарушение по чл. 40 ал. 1 т. 1 б. „в” от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 7 ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и на основание чл. 104 ал. 1 от Закона за здравното осигуряване са наложени шест имуществени санкции в общ размер на 24 000,00 /двадесет и четири хиляди/ лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 24 000 лева на 4 000 лева.
В законна сила от 16.6.2016г.
342 КАНД No 125/2016 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДИСТАРЦИКЛИНГ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.6.2016г.
Решение № 165/16.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 / 11.03.2016 г., постановено по АНД № 900 / 2015г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 16.6.2016г.
343 КАНД No 126/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.6.2016г.
Решение № 166/02.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/15.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 73/2016год. по описа на същия съд
В законна сила от 2.6.2016г.
344 КАНД No 127/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ А.Х.А. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.6.2016г.
Решение № 167/06.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147/15.03.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 135/2016год. по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.6.2016г.
345 КАНД No 128/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.5.2016г.
Решене № 160/30.05.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139/15.03.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 59/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.5.2016г.
346 КАНД No 129/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.6.2016г.
Решение № 169/21.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 15.03.2016 г., постановено по АНД № 66 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.6.2016г.
347 КАНД No 130/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.6.2016г.
Решение № 170/21.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 от 15.03.2016 г., постановено по АНД № 67 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.6.2016г.
348 КАНД No 132/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.6.2016г.
Решение № 162/07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 115/08.03.2016 г., постановено по АНД № 1876/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1048/02.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл.133, ал.2 от ЗОП /отм/ за нарушение на чл.8, ал.1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2016г.
349 КАНД No 133/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 171/22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 114/08.03.2016 г., постановено по АНД № 1875 по описа на Сливенски районен съд за 2015 год. ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1041/02.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, с което на „Топлофикация-Сливен” ЕАД, на основание чл. 129 ал. 5 от ЗОП /отм/ е наложено на административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 101а ал.1, вр. чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.6.2016г.
350 КАНД No 134/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ФЛОРА Р ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 172 / 22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 150 от 17.03.2016 г., постановено по АНД № 163/ 2016 г. по описа на Районен съд - Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СН 5065 от 01.09.2015 г., издадено от Директора на ТД на НАП – Бургас, с което на „Флора – Р” ЕООД с ЕИК 202905588, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д-р Захари Димитров” № 19, представлявано от Р.П.К., за нарушение на чл. 118, ал. 4, т. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и на основание чл. 185, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 / петстотин/ лева.
В законна сила от 22.6.2016г.
351 КАНД No 135/2016 ЗАНН: МОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД,
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД,
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА
Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 173 / 22.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151/17.03.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1822/2015 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 22.6.2016г.
352 КАНД No 137/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.6.2016г.
Решение № 163/07.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 164/23.03.2016 г., постановено по АНД № 1873/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1021/02.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл.129, ал.5 от ЗОП /отм/ за нарушение на чл.101а, ал.1, вр. чл.14, ал.4, т.2 от същия закон. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2016г.
353 КАНД No 138/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ С.Т.К. Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.6.2016г.
Решение № 168/01.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/05.04.2016 год. на Районен съд гр. Сливен постановено по НАХД № 131/2016год. по описа на същия съд
В законна сила от 1.6.2016г.
354 КАНД No 141/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.М. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.7.2016г.
Решение № 205/27.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190/07.04.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 193/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.7.2016г.
355 КАНД No 142/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН Д-Р ГАЛИНА ЙОВЧЕВА АИППМПДМ ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 174/23.06.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 204/12.04.2016 год. постановено по АНД № 253 по описа на Районен съд Сливен за 2016 год. като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно.
В законна сила от 23.6.2016г.
356 КАНД No 143/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.А. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 175/23.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 197 от 11.04.2016 г., постановено по АНД № 161/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0804-002499 от 08.01.2016 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Сливен, с което на Д.И.А. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева.
В законна сила от 23.6.2016г.
357 КАНД No 144/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.6.2016г.
Решение № 180/24.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229/19.04.2016 г., постановено по АНД № 180 / 2016 г. по описа на Районен съд Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.6.2016г.
358 Частно КАНД No 146/2016 Частни КАНД и КАД С.Д.Х.,
ОД НА МВР СЛИВЕН
  Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.6.2016г.
Определение № 176/20.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 19.04.2016 г., постановено по АНД № 477/2016 г. по описа на Районен съд Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.6.2016г.
359 КАНД No 147/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 177 / 10.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 06.04.2016 г., постановено по АНД № 30/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 10.6.2016г.
360 КАНД No 148/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.Г. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 178/23.06.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 186/06.04.2016 год., постановено по НАХД № 199/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
361 КАНД No 149/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН ДЕКАДА 3 ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение №181/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 / 15.04.2016 год., постановено по АНД № 393 / 2016г. на Сливенски Районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
362 КАНД No 150/2016 ЗАНН: НАП ДРИЙМ АГРО ЕООД ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 182/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 209/13.04.2016 год. постановено по НАХД № 269/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
363 КАНД No 151/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.Д.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 206/11.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194 от 08.04.2016 г., постановено по АНД № 1882 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 11.7.2016г.
364 КАНД No 152/2016 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Е.П.Б. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 183/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 21.03.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора постановено по АНД № 534/2015 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 23.6.2016г.
365 КАНД No 153/2016 ЗАНН: НАП Г.П.Г. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 195/30.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237/22.04.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 396/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.6.2016г.
366 КАНД No 154/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ГР.БУРГАС Р.Н.Ф. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.7.2016г.
Решение № 207 / 26.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 184/06.04.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 175/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 394/2015 г., издадено на 04.12.2015 г. от Началник на Митница Бургас, с което на основание чл. 128 ал. 3 от ЗАДС, във вр. с чл. 53 от ЗАНН, на Р.Н.Ф., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 123 ал. 6 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева и за нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, както и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението.
В законна сила от 26.7.2016г.
367 КАНД No 156/2016 ЗАНН: НЗОК РЗОК СЛИВЕН ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2016г.
Решение № 179/10.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217/14.04.2016 г. постановено по АНД № 310/2016 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Иглика Жекова по КАНД № 156/2016 г.: Споделям крайния резултат в настоящото решение, но по различни от изложените от мнозинството от съдебния състав доводи, както следва: С § 34 от ЗИДЗЗО /обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а е отменен, но визираната в същия административна санкция за нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55 ал. 2 т. 2, определени в НРД не е автоматично отпаднала от обхвата на закона, а е кумулирана в нормата на чл. 106 ал. 3, в общата регламентация, според която са обявени за наказуеми нарушенията на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – 105ж от изключенията, визирани в чл. 106 ал. 3 на закона. Съгласно новата уредба, санкцията за административни нарушения по чл. 106 ал. 3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лв. до 1000 лв. за първо нарушение и за повторно – от 1000 лв. до 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл. 105а ал. 3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя, по аргумент от чл. 3 ал. 2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. При тези съображения считам, че са правилни изложените в решението на Районния съд мотиви.
В законна сила от 10.6.2016г.
368 КАНД No 157/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН К.А.Д. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 184/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182/06.04.2016 год. постановено по НАХД № 268/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
369 КАНД No 159/2016 ЗАНН: АДФИ С.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.6.2016г.
Решение № 189/27.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 181/06.04.2016 г., постановено по АНД № 57/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 11-01-1038 от 08.12.2015 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на С.Т.К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 101а ал.1, вр. чл. 14 ал.4 т.2 от Закона за обществените поръчки /отм./. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.6.2016г.
370 КАНД No 161/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 196/30.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 183/06.04.2016 г., постановено по АНД № 79/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1013/08.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./ за нарушение на чл. 8, ал. 1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.6.2016г.
371 КАНД No 163/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 208/11.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 185 от 06.04.2016 г., постановено по АНД № 76/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-1001 от 08.12.2015 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на ЮЛ - „Топлофикация – Сливен” ЕАД, ЕИК 119004654, за нарушение на чл. 8, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г., в сила от 01.10.2004 г., отм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., и на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./, е наложена имуществена санкция в размер на 7500 /седем хиляди и петстотин/ лева.
В законна сила от 11.7.2016г.
372 КАНД No 164/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 190/22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 176/05.04.2016 г., постановено по АНД № 77/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-1003/08.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което на „Топлофикация- Сливен” ЕАД е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./ за нарушение на чл. 8, ал. 1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон.
В законна сила от 22.6.2016г.
373 Частно КАНД No 165/2016 Частни КАНД и КАД С.Д.Х. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 22.6.2016г.
Определение № 191/22.06.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Определение от 27.04.2016 год., постановено по АНД № 476 по описа на Районен съд Сливен за 2016 година като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 22.6.2016г.
374 КАНД No 167/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.В.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 30.6.2016г.
Решение № 197/30.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203 от 12.04.2016 год. постановено по НАХД № 17/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.6.2016г.
375 Частно КАНД No 168/2016 Частни КАНД и КАД Б.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.6.2016г.
Определение от 20.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 22.04.2016 г., постановено по АНД № 477/2016 г. по описа на Районен съд Сливен.
В законна сила от 20.6.2016г.
376 КАНД No 169/2016 ЗАНН: АДФИ С.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 198/01.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 13.04.2016 г., постановено по АНД № 140/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 11-01-1051 от 16.12.2015 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на С.Т.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 101а ал.1, вр. чл. 14 ал.4 т.2 от Закона за обществените поръчки /отм./и на основание чл.129 ал.5 от ЗОП/отм./.
В законна сила от 1.7.2016г.
377 КАНД No 170/2016 ЗАНН: АДФИ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.6.2016г.
Решение № 193/22.06.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 179/06.04.2016 г., постановено по АНД № 68/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП №11-01-996/08.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция- гр. София, с което е наложено на „Топлофикация- Сливен” ЕАД административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 7500 (седем хиляди и петстотин) лева на основание чл.129, ал.1, вр. чл. 133, ал. 2 от ЗОП /отм./ за нарушение на чл. 8, ал. 1, вр. чл.103, ал.1, вр. чл.14, ал.1, т.2 от същия закон.
В законна сила от 22.6.2016г.
378 КАНД No 172/2016 ЗАНН: Общини СЕМП ЕООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.7.2016г.
Решение № 211/26.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 238/22.04.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 357/2016 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Г-104 от 11.02.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на „СЕМП” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Николаево, ул. „Райна Княгиня” № 19, представлявано от Н.Р.Н., за нарушение по чл. 14 ал. 1 и на основание чл. 123 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 26.7.2016г.
379 Частно КАНД No 173/2016 Частни КАНД и КАД Б.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 6.6.2016г.
Определение от 06.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 22.04.2016 год. постановено по НАХД № 508/2016 год. на Районен съд гр. Сливен като правилно и законосъобразно.
В законна сила от 6.6.2016г.
380 КАНД No 176/2016 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.6.2016г.
Решение № 194/23.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202 от 12.04.2016 г., постановено по АНД № 242/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.6.2016г.
381 КАНД No 177/2016 ЗАНН: ДАМТН СТЕЛМАР ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 213/11.07.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 231 от 20.04.2016 г., постановено по АНД № 276/ 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ-1462 от 20.01.2016 г., издадено от Заместник-председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Стелмар” ООД, ЕИК: 119623980, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Изворите” № 22А, представлявано от Х. Костов Х., за нарушение на чл. 18б, ал. 3, т. 2 от ЗЧАВ и на основание чл. 34в, ал. 1 от ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева.
В законна сила от 11.7.2016г.
382 КАНД No 178/2016 ЗАНН: ИАРА КОНДАКОВИ-МСД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СЕКТОР РК СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.8.2016г.
Решение № 228/08.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 21.04.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 85/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 8.8.2016г.
383 КАНД No 179/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.7.2016г.
Решение № 200/01.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198/11.04.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 102/2016 г. по описа на съда.
В законна сила от 1.7.2016г.
384 КАНД No 181/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.7.2016г.
Решение № 214/11.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 262 от 12.05.2016 г., постановено по АНД № 212 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 11.7.2016г.
385 КАНД No 182/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СТЕЛМАР ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 236/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243 от 27.04.2016 год. постановено по АНД № 262/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
386 КАНД No 187/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.7.2016г.
Решение № 215/12.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 265 от 12.05.2016 г., постановено по АНД № 1552/ 2015 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 12.7.2016г.
387 КАНД No 188/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.8.2016г.
Решение № 222/08.08.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 245 от 05.05.2016 г., постановено по АНД № 225 по описа на Районен съд – Сливен за 2016 год. като незаконосъобразно. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав при съобразяване с мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 8.8.2016г.
388 КАНД No 190/2016 ЗАНН: Общини Д.И.М. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 1.7.2016г.
Определение от 01.07.2016 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от Д.И.М. против решение № 254/10.05.2016 год. постановено по АНД № 601/2016 год. на Районен съд гр. Сливен поради неотстраняване на нередовностите в срок ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 190/2016 год. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС.
В законна сила от 18.7.2016г.
389 КАНД No 191/2016 ЗАНН: ДАМТН Д.П.Г. ДАМТН ГДМН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.8.2016г.
Решение № 229/16.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253 от 10.05.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 302/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.8.2016г.
390 Частно КАНД No 192/2016 Частни КАНД и КАД Б.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 22.6.2016г.
Определение от 22.06.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА определение от 18.05.2016 год. постановено по АНД № 510/2016 год. на Районен съд гр. Сливен.
В законна сила от 22.6.2016г.
391 КАНД No 194/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ С.Т.К. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 224 / 21.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 252/09.05.2016 г., постановено по АНД № 569/2016 г. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 21.7.2016г.
392 КАНД No 195/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС М.М.М. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.8.2016г.
Решение № 230/17.08.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 261/12.05.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 473/2016 г. по описа на същия съд. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 35761/06.11.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, с което на Едноличен търговец с фирма „Мано – М.М.”, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 37-А-1, за нарушение по чл. 127 ал. 3 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и на основание чл. 222 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 /петстотин/ лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.8.2016г.
393 КАНД No 196/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Р.Б. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.9.2016г.
Решение № 258/29.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 14.05.2016 г., постановено по АНД № 72 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 29.9.2016г.
394 КАНД No 197/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Х.Х.Х. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 237/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 03.05.2016 год. постановено по НАХД № 3/2016 год. по описа на Районен съд гр.Котел Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
395 КАНД No 199/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Л.М.Р.К. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.7.2016г.
Решение № 226/21.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272/17.05.2016 г., постановено по АНД № 521/2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.7.2016г.
396 КАНД No 200/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.9.2016г.
Решение № 259/30.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42 от 17.05.2016 г., постановено по АНД № 45 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 30.9.2016г.
397 КАНД No 201/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН М.С.Ч. Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.9.2016г.
Решение № 238/21.09.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 285/02.06.2016 г., постановено по АНД № 522/2016 г. по описа на СлРС и вместо него постанови: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Г-195/10.03.2016 г. издадено от Кмета на Община Сливен, с което на М.С.Ч. на основание чл.53, ал. 1 от Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен (отм.) е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл.5 ал.4 от Наредбата за обществения ред на Община Сливен (отм.), като на основание чл.57 ал.1 от Наредбата за обществения ред на Община Сливен намалява наложената глоба от 200 лева на 50 лв. (петдесет лева). Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.9.2016г.
398 КАНД No 202/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.8.2016г.
Решение № 231/19.08.2016 г. - ПОТВЪРЖДАВА Решение № 275 от 18.05.2016 г. по АНД № 556/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.8.2016г.
399 КАНД No 203/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН С.А.А. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.7.2016г.
Решение № 227/26.07.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/09.05.2016 г., постановено по АНД № 290/2015 г. по описа на Районен съд – Котел. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.7.2016г.
400 КАНД No 204/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.8.2016г.
Решение № 232/16.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294 от 08.06.2016 г., постановено по АНД № 566/ 2016 г. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.8.2016г.
401 КАНД No 205/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ж.К. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.8.2016г.
Решение № 233/18.08.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39 от 12.05.2016 г., постановено по АНД № 137/2016г. по описа на РС Нова Загора.
В законна сила от 18.8.2016г.
402 КАНД No 206/2016 ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СОФИЯ П.И.Х.2.Н.Д. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.10.2016г.
Решение № 244/03.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 298 от 09.06.2016 г., постановено по АНД № 345 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.10.2016г.
403 КАНД No 207/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ Е.П.П. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 245/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292 от 07.06.2016 г., постановено по АНД № 487 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
404 КАНД No 208/2016 ЗАНН: НАП М.К.А. ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 20.9.2016г.
Решение № 239/20.09.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 300/13.06.2016 год. постановено по НАХД № 546/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 3046/22.02.2016 год.,с което на М.К.А. *** за нарушение на чл. 4, ал. 10 от КСО във вр. с чл.1, ал.2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица приета с ПМС № 30/10.03.2000 год. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева като НЕПРАВИЛНО
В законна сила от 20.9.2016г.
405 КАНД No 210/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Б.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.8.2016г.
Решение № 234/19.08.2016 г.- ПОТВЪРЖДАВА Решение № 323 от 27.06.2016 г. по АНД № 591/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.8.2016г.
406 КАНД No 211/2016 ЗАНН: ДАМТН ДАМТН ГДМН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ЕАД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.10.2016г.
Решение № 260/19.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 308/16.06.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 637/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 19.10.2016г.
407 КАНД No 212/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН,
НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ КОТЕЛ
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.9.2016г.
Решение № 246/20.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/07.06.2016 г. на Районен съд гр. Котел, постановено по АНД № 13/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.9.2016г.
408 КАНД No 213/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.9.2016г.
Решение № 247/17.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334/28.06.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 736/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.9.2016г.
409 КАНД No 214/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Решение № 248/10.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335/28.06.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 740/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2016г.
410 КАНД No 215/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 27.9.2016г.
Решение № 254/27.09.2016 г. - Оставя в сила Решение № 324/27.06.2016 г., постановено по АНД № 739/2016 г. на Районен съд – Сливен Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.9.2016г.
411 КАНД No 216/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Решение № 249/10.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 331/28.06.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 593/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2016г.
412 КАНД No 217/2016 ЗАНН: ДИТ ЗУЗА ВИЖЪН 2014 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.9.2016г.
Решение № 241/21.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 322/24.06.2016 год. постановено по АНД № 663/2016 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 21.9.2016г.
413 КАНД No 221/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Е.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.9.2016г.
Решение № 242/26.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 366/13.07.2016 год. постановено по АНД № 911/2016 год. по описа на Сливенски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.9.2016г.
414 КАНД No 222/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.9.2016г.
Решение № 250/19.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 369/14.07.2016 г. на Районен съд Сливен постановено по АНД № 738/2016 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.9.2016г.
415 КАНД No 223/2016 ЗАНН: ДАМТН СИДЖ 54 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.9.2016г.
Решение № 251/28.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.06.2016 год. постановено по АНД № 623/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 28.9.2016г.
416 КАНД No 226/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕВИМИ ЕООД БУРГАС Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 10.10.2016г.
Решение № 252/10.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 266 от 13.05.2016 год. постановено по АНД № 351/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.10.2016г.
417 КАНД No 227/2016 Други по ЗАНН РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СЛИВЕН АДМИДА 2012 ЕООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.9.2016г.
Решение № 253/20.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 344/06.07.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 816/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.9.2016г.
418 КАНД No 229/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ДИМИТРОВА КОСТОВА ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.10.2016г.
Решение № 262/13.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362/13.07.2016 год. постановено по АНД № 582/2016 год. по описа на Сливенски районен съд.
В законна сила от 13.10.2016г.
419 КАНД No 231/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.Р. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.9.2016г.
Решение № 264/29.09.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 14.06.2016 г., постановено по АНД № 118 / 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 29.9.2016г.
420 КАНД No 232/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” КАЧАРА ЕООД МИТНИЦА ГР.БУРГАС Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.10.2016г.
Решение № 265/19.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318/24.06.2016 год. по АНД № 154/2014 година на СлРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 261/2013 г. от 19.12.2013 година на Началник Митница Бургас, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 19.10.2016г.
421 КАНД No 233/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.П.-5.-И.Г. ЕТ Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.10.2016г.
Решение № 266/20.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/06.07.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 229/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 20.10.2016г.
422 КАНД No 234/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН С.А.А. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.10.2016г.
Решение № 273/27.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 20.06.2016 г., постановено по АНД № 291 / 2015 г. по описа на Районен съд – Котел.
В законна сила от 27.10.2016г.
423 КАНД No 235/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ   Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.9.2016г.
Определение от 13.09.2016 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 235 / 2016 г. по описа на Административен съд – Сливен, пред Административен съд - Сливен, поради неподсъдност на същото пред настоящия съд. Делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – Сливен. Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис от настоящото определение на страните в първоинстанционното производство – за сведение.
В законна сила от 13.9.2016г.
424 КАНД No 237/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.10.2016г.
Решение № 269/14.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375/19.07.2016г. на РС Сливен, постановено по АНД № 732/2016 г. по описа на съда.
В законна сила от 14.10.2016г.
425 КАНД No 239/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.10.2016г.
Решение № 268/12.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 27.06.2016 г., постановено по АНД № 71/2016 г. по описа на Котелски районен съд.
В законна сила от 12.10.2016г.
426 КАНД No 240/2016 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.10.2016г.
Решение № 270/14.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 от 06.07.2016 год. постановено по АНД № 648/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен
В законна сила от 14.10.2016г.
427 КАНД No 243/2016 ЗАНН: ИАРА ИАРА ОТДЕЛ РК ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПЛОВДИВ Е.П.Е. Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.10.2016г.
Решение № 276/27.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 56 / 20.06.2016 г., постановено по АНД № 115/ 2016 г. по описа на Районен съд Нова Загора и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20 – 011/ 16.03.2016 г., издадено от Началник отдел "Рибарство и контрол" към отдел „Рибарство и контрол – Южна България“ гр. Пловдив в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с което на Е.П.Е., ЕГН **********,*** на основание чл. 68, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл. 25 от ЗРА. Решението е окончателно.
В законна сила от 27.10.2016г.
428 КАНД No 244/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.10.2016г.
Решение № 277/27.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/14.07.2016г. на РС Нова Загора, постановено по АНД № 173/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.10.2016г.
429 КАНД No 246/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН СИВ КОР ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.10.2016г.
Решение № 278/28.10.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/29.07.2016 год. постановено по АНД № 941/2016 год. по описа на Районен съд гр.Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2016г.
430 КАНД No 247/2016 ЗАНН: Общини ФЕЙТ 2011 ЕООД ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.10.2016г.
Решение № 275/18.10.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 352/11.07.2016 г., постановено по АНД № 959/2016 г. по описа на Сливенски районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7 от 11.09.2015 г. на Кмета на Община Сливен, с което на „Фейт 2011” ЕООД – Сливен, с Булстат 201771830, за нарушение на чл. 8, ал. 1 от Закона за защита на потребителите е наложена „имуществена санкция” в размер на 300 /триста/ лева.
В законна сила от 18.10.2016г.
431 КАНД No 248/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.В. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 2.11.2016г.
Решение № 280/02.11.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281/31.05.2016 г. на Сливенски Районен съд, постановено по АНД № 275/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 2.11.2016г.
432 КАНД No 252/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СОФИЯ П.Д.М. Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 25.11.2016г.
Решение № 284/25.11.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 406 от 19.09.2016 г., постановено по АНД № 1879 / 2015 г. по описа на Районен съд – Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2016г.
433 КАНД No 255/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН БИЗНЕСЦЕНТЪР ЕООД Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.12.2016г.
Решение № 287/08.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 71/19.07.2016 год. на Районен съд гр.Нова Загора, постановено по АНД № 199/2016 год. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-001191 от 16.05.2016 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен, с което на „Бизнесцентър” ЕООД гр.Нова Загора за нарушение на чл. 415 ал.1 от КТ и на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2016г.
434 КАНД No 256/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.12.2016г.
Решение № 289 от 12.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435/10.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1194/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 12.12.2016г.
435 КАНД No 257/2016 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД БУРГАС ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 290/09.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 82 от 01.09.2016 г., постановено по АНД № 209/ 2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Нова Загора.
В законна сила от 9.12.2016г.
436 КАНД No 260/2016 ЗАНН: Общини И.И.Г. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 292/09.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447 от 11.10.2016 г., постановено по АНД № 256 / 2016 г. по описа на Районен съд – Сливен.
В законна сила от 9.12.2016г.
437 КАНД No 263/2016 ЗАНН: БАБХ ЛАМСКИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.12.2016г.
Решение № 295 от 12.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441/11.10.2016 год. на Районен съд гр.Сливен, постановено по АНД № 1002/2016 год. по описа на същия съд.
В законна сила от 12.12.2016г.
438 КАНД No 264/2016 ЗАНН: НАП ТД НА НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН С.Д.Р. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.12.2016г.
Решение № 294/09.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433/07.10.2016 г. на Районен съд Сливен, постановено по АНД № 1128/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 9.12.2016г.
439 КАНД No 266/2016 ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН ООД Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.12.2016г.
Решение № 299/21.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31/19.10.2016 г. на Районен съд Котел, постановено по АНД № 205/2016 г. по описа на същия съд.
В законна сила от 21.12.2016г.
440 КАНД No 269/2016 ЗАНН: Общини Г.М.М. ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.12.2016г.
Решение № 301/29.12.2016 г. - ОТМЕНЯ Решение № 461/17.10.2016 г. на Районен съд гр. Сливен, постановено по АНД № 1261/2016 г. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № М-788 от 27.07.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с което на Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, за нарушение по чл. 35, т. 31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен и на основание чл. 53, ал. 2 от същата наредба е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50,00 /петдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 29.12.2016г.
441 КАНД No 274/2016 ЗАНН: Общини ОБЩИНА СЛИВЕН Х.С.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Председател:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.12.2016г.
Решение № 305/22.12.2016 г. - ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 482/31.10.2016 г. постановено по АНД № 1246/2016 год. по описа на Районен съд гр. Сливен. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2016г.