АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2008г. до 31.12.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 9/2007 Други административни дела ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ ДИРЕКТОРА НА ОДПБЗН СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.12.2007г., в законна сила от 25.11.2008г.
Реш. № 78/04.12.2007 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Федерация на НТС в България " против Заповед № 41/13.02.2007 г. на Директора на ОД "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Сливен, с която е наложил принудителна административна мярка по чл.268 от ЗМВР "Спиране използването на ІХ, Х и ХІ етажи във високото тяло на комплекс "НТС" гр. Сливен, ул. "Цар Самуил" № 1, считано от 15.02.2007 година, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Федерация на НТС в България" да заплати на ОД "ПБЗН гр. Сливен сумата от 220 лева, представляващи разноски по делото.
2 Административно дело No 14/2007 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове К.А.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ З. ЧОЛАКОВ
Решение от 13.7.2007г., в законна сила от 20.6.2008г.
ОТМЕНЯ чл.16, ал.4, т.1, т.2 и т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ. ОСЪЖДА общински съвет Сливен да заплати на К.А.П. направените по делото разноски в размер на 190 лв.
3 Административно дело No 21/2007 Искове за обезщетение Д.П.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.1.2008г., в законна сила от 15.2.2008г.
Реш. № 108/03.01.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ иска на Д.П.Д. против Министерство на правосъдието, с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от незаконно бездействие на служители на Следствен арест гр. Сливен за периода от 23.06.1998 г. до 03.11.1998 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Д.П.Д. да заплати по сметка на Адм. съд гр. Сливен д.т. в размер на 399,96 лева.
4 Административно дело No 25/2007 Други административни дела Е.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.3.2008г., в законна сила от 22.7.2008г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № 63 от 04.01.1996 г. на Кмета на Община Котел, с която е отменена Заповед № 276 от 20.10.1995 г., с която е отстъпено възмездно право на строеж върху парцел ІІ кв.22 по плана на с. Ябланово, обл. Бургас на Е.Д. Иванов и удостоверение № 45 от същата дата, издадени от Община Котел. ВРЪЩА делото под формата на преписка на Кмета на Община Котел за произнасяне по същество при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона, съдържащи се в настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Кмета на Община Котел да заплати на Е.Д.Д. сумата 360,50 лв., от които 350 лв. разноски за заплащане на адв.хонорар и 11.50 лв. държавна такса за образуване на настоящото производство.
5 Административно дело No 32/2007 Други административни дела ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ВТ АД ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.11.2007г., в законна сила от 14.5.2008г.
Реш. № 79/20.11.2007 г. - ОТХВЪРЛЯ молбата на "Дървообработване-ВТ" АД гр. Велико Търново за постановяване на допълнително решение относно даване задължителни указания на ДЛ Стара река относно провеждането на нов търг с явно наддаване за продажба на дървесина от обект № 6/отд.100а, 101а, 256, 35е, 35м, 48и, 116и/ от горите на територията на ДЛ Стара река, срокът в който трябва да бъде сторено това и приложима за неговото провеждане процедура, като неоснователна.
6 Административно дело No 62/2007 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ З. ЧОЛАКОВ
Решение от 7.8.2007г., в законна сила от 12.6.2008г.
ОТМЕНЯ точка трета от решеине № 1312, прието от общински съвет гр. Сливен на 22.03.2007 год. с което е приета повторно точка 1.3.1 на решение № 1290 от 22.02.2007 год. на общински съвет Сливен, а именно" възлагане за изпълнение на СМР на обекти от поименния списък за капиталови разходи за 2007 год. с източник на финансиране собствени бюджетни средства, да става по следния ред: процедурите за възлагане на СМР на обектите от приложения поименен списък, съгласно Приложение № 3а, да се извършват на база на наличните собствени бюджетни средства до неговото изчерпване и след осигуряване постъпления в обем, по-голям от гарантиращия извършване на вече възложени обекти по Приложение № 3а, се възлагат СМР на обектите по приложение № 3 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТМЕНЯ точка четвърта от решение № 1312, прието от общински съвет Сливен на 22.03.2007 год., с което е приета повторно точка 1.3.2. на решение № 1290 от 22.02.2007 год. на общински съвет Сливен, а именно "възлагането на обекти, финансирани с източник общински дългорсрочен кредит, да се извършва след създаване на съответната проектна готовност за отделните обекти, независимо от постъпленията на собствени бюджетни средства, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА
7 Административно дело No 63/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.И.,
Г.Щ.В.,
Д.Т.Д.,
И.С.М.
РДНСК Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 29.10.2007г., в законна сила от 18.7.2008г.
Реш. № 56/29.10.2007 г. - ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-04 от 19.03.2007 г. на Н-к РДНСК - Сливен, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 43/26.01.2007 г., издадено от Гл. архитект на Община-Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА и вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 43/26.01.2007 г. на Гл.архитект на Община Сливен, с което е разрешил на ЕТ "Стефани-Стефанка Динева Минчева", представляван от Стефанка Динева Минчева да осъществи строеж "Преустройство и пристройка на съществуващи помещения в магазин за хранителни стоки" находяща се в УПИ І, кв.194 по плана на кв. "Клуцохор" гр. Сливен, ул. Г.Икономов № 60, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РДНСК-Сливен да заплати на А.И.И., Г.Щ.В., Д.Т.Д. и И.С.М. сумата от 210 лева направени по делото разноски. ОСЪЖДА РДНСК - Сливен да заплати по депозитната сметка на Адм. съд гр. Сливен сумата от 30 лева за възнаграждение на вещо лице.
8 Административно дело No 74/2007 Други административни дела ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.11.2007г., в законна сила от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Феста холдинг" АД гр.София,Булстат 103123984, седалище гр.София, район Триадица, бул."България" №84А, представлявано от Председателя на съвета на директорите Петя Иванова Баракова- Славова срещу Решение №532/06.03.2007г. на Общински съвет Котел за обявяване на спечелил проведен публичен конкурс на един етап за продажба на два общински имота, находящи се в с.Жеравна, общ.Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Осъжда "Феста холдинг" АД гр.София, Булстат 103123984, седалище гр.София, район Триадица, бул."България" №84А, представлявано от Председателя на съвета на директорите Петя Иванова Баракова- Славова заплати на Общински съвет Котел направените по делото разноски в размер на 600/шестотин/ лв. Осъжда "Феста холдинг" АД гр.София, Булстат 103123984, седалище гр.София, район Триадица, бул."България" №84А, представлявано от Председателя на съвета на директорите Петя Иванова Баракова- Славова да внесе допълнителен депозит по сметка на Административен съд Сливен в размер на 195 /сто и деветдесет и пет/лв. 
9 Административно дело No 98/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Т.,
А.Х.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.5.2008г., в законна сила от 15.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. и А.Х.Т. срещу Заповед № РД-15-457/12.04.2007 г. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. Осъжда М. Г. Т. и А. Хр.Т. *** сумата 80 лв. представлявяща направени по делото разноски за юриск. възнаграждение. Осъжда М. Г. Т. и А. Хр. Т. да заплатят на Мария Г. Андонова в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Христина Л. Г. сумата 100 лв. представляваща направени по делото разноски за адв.възнаграждение.
10 Административно дело No 99/2007 Други административни дела Т.И.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.7.2008г., в законна сила от 22.7.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 99/2007 год. по описа на АС-Сливенпоради оттегляне на жалбата.
11 Административно дело No 114/2007 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.2.2008г., в законна сила от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1367/26.04.2007 г. на Общинския съвет - Сливен, с което се определя, че оценките на предоставената за ползване земя по параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в това число и за земите, включени в границите на урбанизираните територии /населени места и селищни образувания/ на територията на община Сливен, да се извършват по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС № 118 от 26.05.1998 г. последното изменение ДВ бр.78 от 2006 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Осъжда Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юриск. възнаграждение в размер на 80 лв.
12 Административно дело No 117/2007 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове К.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.11.2007г., в законна сила от 13.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на к.п.п. ***, обективиран в Писмо изх. № 9400-8462 от 13.04.2007 год. по описа на Община Сливен, да учреди право на преминаване порави неналичие на предпоставките на чл. 192 ал. 2 от ЗУТ, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.п. ***40 лв., от които 50 лв. разноскси завещо лице и 80 лв. юрисконсултско възнаграждение.ОСЪЖДА К.П.П. да заплати на к.к. сумата 200 лв., от които50 лв. - разноски за вещо лице и 150 лв. - адвокатско възнаграждение.
13 Административно дело No 123/2007 Други административни дела З.М.З. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.6.2008г., в законна сила от 5.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.М.З. ***, подадена против Заповед № 474 от 03.05.2007 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която се оспорва определеният в обезщетение на З.М.З. Апартамент № 18 със застроена площ 64,02 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, на шестия етаж в шестетажен жилищен блок, находящ се в УПИ І, кв. 176 по ПУП на гр. Нова Загора, ул. "Димитър Благоев" № 20, вх. "А", ведно с отстъпеното право на строеж, ведно с Мазе № 7 с полезна площ 4,65 кв.м., ведно с 2,65 % идеални части от общите части на сградата или 7,73 кв.м., при граници на апартамента: изток - стълбищна площадка, запад - ап. № 16, вх. "Б", север- външен зид, юг - външен зид, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ИЗМЕНЯ Заповед № 474 от 03.05.2007 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която определеният в обезщетение на З.М.З. недвижим имот е оценен на обща стойност 25 000 лева, И В ЧАСТТА, в която е определено на З.М.З. да заплати за отстъпеното му в обезщетение жилище сумата от 5 566, 40 лева, представляваща разликата между стойността на отстъпения като обезщетение имот и определената нова оценка на отчуждения му имот, като намалява стойността на определения в обезщетение на З.М.З. недвижим имот от 25 000 / двадесет и пет хиляди / лева на 24 820 / двадесет и четири хиляди осемстотин и двадесет / лева, и намалява сумата, представляваща разликата между стойността на отстъпения като обезщетение на З.М.З. имот и определената нова оценка на отчуждения му имот, от 5 566, 40 / пет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки / лева на 60 / шестдесет / лева. ОТМЕНЯ Заповед № 474 от 03.05.2007 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която е определено на З.М.З. да заплати данък по чл. 44 от ЗМДТ в размер на 2 % върху сумата от 5 566, 40 лева или 111, 32 / сто и единадесет лева и тридесет и две стотинки / лева, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТМЕНЯ Заповед № 474 от 03.05.2007 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, В ЧАСТТА, в която е определено на З.М.З. да заплати режийни разноски в размер на 1 % върху сумата от 5 566, 40 лева или 55, 66 / петдесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки / лева, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на З.М.З. с ЕГН: **********, с адрес:***, разноски по делото в размер на 200 / двеста / лева, определени след компенсация. 
14 Административно дело No 124/2007 Други административни дела КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.8.2007г., в законна сила от 15.5.2008г.
ОСЪЖДА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН да изпълни задължението си регламентирано в нормата на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА и т.2 от Решение № 1317/22.03.2007 г. на Общински съвет Сливен като предложи проект за решение на заседание на Общинския съвет свързано с ускоряване разработването на цялостен пакет от мерки за въвеждането в експлоатация на обект "Автогара - вертикална планировка, площадкови комуникации, сгради, сенник, благоустрояване" ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок на Кмета на Община Сливен за изпълнение на това задължение, считано от влизане на настоящото решение в сила.
15 Административно дело No 125/2007 Други административни дела КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ З. ЧОЛАКОВ
Решение от 30.7.2007г., в законна сила от 29.5.2008г.
ОСЪЖДА Кмета на община Сливен да изпълни задължението си регламентирано в нормата на чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА и в чл.79 ал.3 от ПОДОССНКВОА, като представи за приемане в общински съвет Сливен отчет за изпълнението на всички решения приети от общински съвет Сливен за периода от 01.07.2006 г. до 31.12.2006 г. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок на кмета на община Сливен за изпълнение на това зедължение считано от влизане на настоящото решение в сила. ОСЪЖДА кмета на община Сливен да заплати на общински съвет Сливен направените по делото разноски в размер на 300 лв.
16 Административно дело No 127/2007 Други административни дела ОБЩИНСКА ОХРАНА И СОТ СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.11.2007г., в законна сила от 17.4.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 7 от 07.05.2007 г., издадено на основание чл. 117, ал. 3 от КСО от Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, с което е потвърдено Разпореждане № 82 от 28.03.2007 г. ОТМЕНЯ Разпореждане № 82 от 28.03.2007 г., издадено на основание чл. 110, ал. 3 от КСО от Началника на отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, с която е разпоредено внасяне на сумата от 35,11 лева, от които: 28,40 лева - главница, и 6,71 лева - лихва, за неправомерно изплатено парично обезщетение за временна неработоспособност на лицето Иван Стефанов Стефанов - в нарушение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността; В ЧАСТТА, с която е разпоредено внасяне на сумата от 189,58 лева, от които: 105,00 лева - главница, и 84,58 лева - лихва, за неправомерно изплатени месечни добавки и помощи за деца на лицата: Христо Ангелов Манолов, Янко Георгиев Георгиев и Димитър Петков Пенчев - в нарушение на чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца; И В ЧАСТТА, с която е разпоредено внасяне на сумата от 27,07 лева, от които: 15,00 лева - главница, и 12,07 лева - лихва, за неправомерно изплатена месечна помощ за дете на лицето Димитър Петков Пенчев - в нарушение на параграф 2, ал. 2, т. 1 от ПЗР на Закона за семейни помощи за деца.  
17 Административно дело No 134/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ З. ЧОЛАКОВ
Решение от 24.7.2007г., в законна сила от 3.6.2008г.
ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Решение № 1371 на Общински съвет Сливен, прието на заседанието му на 26.04.2007 г. с протокол № 50 съгласно което: "дава съгласие да се удължи с четири години /до седем години/ срока на договора за наем, сключен за обект павилион до Текстилен техникум, ул. Ел. Багряна гр. Сливен и възлага на кмета на общината да сключи с наемателя анекс към основния договор за това" като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юриск.възнаграждение в размер на 80 лв.
18 Административно дело No 136/2007 Други административни дела СБАЛВБ ПРОФ.Д-Р ВАСИЛ ЦОНЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ З. ЧОЛАКОВ
Решение от 12.10.2007г., в законна сила от 24.4.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на "СБАЛВБ проф.д-р Васил Цончев" ЕООД гр. Котел, депозирано от управителя й д-р Христо Любомиров Желев от гр. Котел против Заповед № РД-09-168 от 11.05.2007 год., издадена от директора на РЗОК Сливен, с която на СБАЛВБ "проф.д-р васил Цончев" ЕООД гр. Котел е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 12 600 лв. на осн. чл. 76 от ЗЗО, нън нп. чл. 232, чл. 243 и чл. 252 от НДР2006 и т. 346 от ПЗУ на решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 год. на ЕС на НЗОК гр. София и арбитражно решение №32 от 13.11.2006 год. на арбитражна комисия за разглеждане на медицински спорове - Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "СБАЛВБ проф.д-р Васил Цончев" ЕООД гр. Котелт да заплати на директора на РЗОК гр. Сливен р азноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 592 лева.
19 Административно дело No 137/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ З. ЧОЛАКОВ
Решение от 9.10.2007г., в законна сила от 8.5.2008г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖНО решение № 1404 на Общински съвет Сливен, прието с ротокол № 50 на заседанието му на 26.04.2007 год., съгласно което общински съвет Сливен: възлага на кмета на Община Сливен да сключи допълнително споразумение за продължаване на договора за обществена поръчка от 01.05.2004 год. между община Сливен и "Комунални услуги" ЕООД - Сливен с предмет "събиране, извозване и депониране на ТБО от територията на гр. Сливен, определена от регулационните граници и обособените промишлени зони, прилежащите квартали "Дебелата курия", "Речица", с. Сотиря и к.м. "Карандила" и "Сливенски минарални бани", почистване на улиците и обществените места в гр. Сливен и технологично почистване и поддържане на депото за ТБО с. сотиря, до провеждане на процедура по ЗОП със същия или сходен предмет, съобразно т. 2 и т. 3, раздел VІІ "Общи условия във връзка с чл. 3, раздел І от същия договор.
20 Административно дело No 144/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.Й.,
И.Н.Т.,
С.Б.С.,
Х.С.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.9.2008г., в законна сила от 29.9.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 194/14.05.2007 г. на Кмета на Община Твърдица, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП - ПЗ и ПР за УПИ І и УПИ № ІІ, кв.86 по плана на гр. Шивачево, общ. Твърдица като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнението на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на зокана. ОСЪЖДА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА да заплати на И. Н. Т., С. Б. С. и Х. Ст. С. разноски в раземра н 10 лв.
21 Административно дело No 146/2007 Други административни дела Ю.И.М. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.11.2007г., в законна сила от 11.3.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.М. против Заповед № ДК-10-08/22.05.2007 г. на Началника на РДНСК - Сливен, с която е отменено разрешение за строеж № 160/10.04.2007 г. издадено от Главния архитект на Община Сливен за извършване на строеж "Преустройство на апартамент в офис за счетоводни и оценителни услуги" намиращ се на втория етаж в неурегулиран поземлен имот /НУПИ/ 5449 кв. 158 по плана на ЦГЧ гр. Сливен с административен адрес бул. Цар Освободител № 27, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Ю.И.М. да заплати на Началника на РДНСК - Сливен разноски за юриск.възнаграждение в размер на 80 лв.
22 Административно дело No 158/2007 Други административни дела МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.2.2008г., в законна сила от 23.5.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-234 от 04.06.2007 год., издадена от Директора на Р30К гр.Сливен, с която на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен, с изпълнителен директор д-р Методи Борисов Попстойков е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 3780 (три хиляди седемстотин и осемдесет) лева на основание чл.232, ал.1, чл.241, ал.1 от НРД 2006 год. и Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 год. на УС на НЗОК гр.София В ЧАСТТА, в която е наложена санкция за 19 /деветнадесет/ констатирани нарушения по КП №30 и №33 в общ размер от 3420 /три хиляди четристотин и двадесет /лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен, с изпълнителен директор д-р Методи Борисов Попстойков от гр.Сливен направените по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. 
23 Административно дело No 159/2007 Други административни дела МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД - СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2008г., в законна сила от 26.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-233 от 04.06.2007 год., издадена от Директора на Р30К гр.Сливен, с която на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен, с изпълнителен директор д-р Методи Борисов Попстойков е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 4860 (четири хиляди осемстотин и шестдесет) лева на основание чл.232, ал.1, чл.241, ал.1 от НРД 2006 год. и Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 год. на УС на НЗОК гр.София В ЧАСТТА, в която е наложена санкция за 19 /деветнадесет/ констатирани нарушения по КП №30 и №33 в общ размер от 3420 /три хиляди четристотин и двадесет /лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА делото във вид на преписка на административния орган за издаване на нов законосъобразен акт по отношение допуснатите от МБАЛ "Д-р Иван Селимински" гр.Сливен нарушения, съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона и изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен, с изпълнителен директор д-р Методи Борисов Попстойков от гр.Сливен направените по делото разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. 
24 Административно дело No 167/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Й.И.,
П.Г.П.,
З.В.З.,
Ц.Й.Ч.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 31.1.2008г., в законна сила от 18.3.2008г.
Реш. № 4/31.01.2007 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-706/04.06.2007 г. на Кмета на Община Сливен, с която на осн. чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП с план за регулация и застрояване за обхвата на УПИ VІ "За търговия, услуги и ресторант" в кв. 316 по плана на ЦГЧ Сливен, като се променя отреждането за имота в "За търговия, услуги и офиси", съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливен за решаване, съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З. В.З. против Заповед № РД-15-706/04.06.07 г. на Кмета на община Сливен и ПРЕКРАТЯВА по отношение на него производството по адм.д. № 167/2007 г. по описа на Адм.съд Сливен. ОСЪЖДА община Сливен да заплати на Ана И. и П.П. сумата от 110 лева направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Ц.Ч. сумата от 310 лева направени по делото разноски. Решението в частта относно оставяне жалбата на З. В.З. без разглеждане и прекратяване производството по делото относно него подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. Решението в останалата част не подлежи на обжалване.
25 Административно дело No 169/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.3.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
Реш. № 53/28.03.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-34 от 27.06.2007 г., издадена от Областния управител на Област Сливен, на Решение № 894 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 54 от заседание, проведено на 05.06.2007 г., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез търг на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Опълченска" № 3 "Б", с площ 1000 кв.м., съставляващ УПИ V, кв. 36 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора, с отреждане "за жилищни нужди"; упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвянето на оценка от лицензиран оценител за продажба на имота по пазарни цени; и възлага на Кмета на Общината да организира и проведе търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.
26 Административно дело No 170/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.12.2007г., в законна сила от 9.10.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 891/05.06.2007 г. на Общински съвет Нова Загора, с което: 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.24 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава продажба чрез търг на общински недвижим имот с площ от 715 кв.м., находящ се на ул. Ген.Гурко № 23, съставляващ УПИ ХІ, пл.№ 10, кв.6 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора с отреждане "за жилищни нужди"; 2.Общински съвет Нова Загора, упълномощава Кмета на Общината да възложи изготвянето на оценка от лицензиран оценител за продажба на имота по пазарни цени.; 3.Общински съвет Нова Загора възлага Кмета на Общината да организира и проведе търг за продажба след което да сключи договор със спечелилия търга участник като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
27 Административно дело No 171/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 26.10.2007г., в законна сила от 16.5.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 893/05.06.2007 г. на Общински съвет гр. Нова Загора, с което е разрешена продажбата чрез търг на общински недвижим имот - УПИ ХІІІ, пл.№ 418, кв.7 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора с площ от 1460 кв.м. с отреждане "за жилищни нужди", упълномощен е кмета на община Нова Загора да възложи изготвянето на оценка на имота от лицензиран оценител и му е възложено да организира и проведе търг и да сключи договор със спечелилия търга участник като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
28 Административно дело No 172/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.10.2007г., в законна сила от 2.10.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 892 от 05.06.2007 г. на Общински съвет гр. Нова Загора, с което: 1. На осн. чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава придажбата чрез търг на общински недвижим имот с площ от 715 кв.м., находящ се на ул. "Ген.Гурко" № 25, съставляващ УПИ ХІІ, пл.№ 432, кв.6 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора с отреждане "за жилищни нужди". 2.Общински съвет Нова Загора уплъномощава Кмета на община Нова Загора да възложи изготвянето на оценка от лицензиран оценител за продажба на имота по пазарни цени. 3.Общински съвет Нова Загора възлага Кмета на Община Нова Загора да организира и проведе търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
29 Административно дело No 176/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.В.А.,
ВИТА ЛМ ООД
РДНСК Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.3.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Вита ЛМ" ООД гр.Сливен, седалище гр.Сливен, бул."Х.Димитър" бл.35, вх.А, ап.12 с управител Любка Любенова Миховска и жалбата на М. Великова А.,*** против Заповед №ДК-10-10/08.06.2007г. на Началника на РДНСК гр.Сливен, с която е оставено в сила като законосъобразно Разрешение за строеж №199/27.04.2007г., издадено от Гл.архитект на община Сливен за строеж на "Ажурна ограда", по западната, част от северната и част от южната регулационни граници на УПИ VІІ-5829, кв.297, по плана ЦГЧ гр.Сливен при условие да не се допуска разполагане на стълби пред южната регулационна линия като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА "Вита ЛМ" ООД гр.Сливен, седалище гр.Сливен, бул. "Х.Димитър" бл.35, вх.А, ап.12 , с управител Любка Любенова Миховска и М. Великова А.,*** да заплатят на РДНСК Сливен направените по делото разноски в размер на 80/ осемдесет/лв. ОСЪЖДА "Вита ЛМ" ООД гр.Сливен, седалище гр.Сливен, бул."Х.Димитър" бл.35, вх.А, ап.12 , с управител Любка Любенова Миховска и М. Великова А.,*** да заплатят на М.В.С. направените по делото разноски в размер на 170/сто и седемдесет/лв. Решенето е постановено при участието на заинтересованите страни В.Н.Д., ЕГН ********** и Ж.И.Д., ЕГН ********** 
30 Административно дело No 207/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.Х. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 6.2.2008г., в законна сила от 2.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.Х. против Заповед № ДК-09-04/17.07.2007 год. на началника на РДНСК - Сливен, с която е заабранено ползването на невъведения в експлоатация от компетентния орган строеж: "Магазин за продажба на плодове и зеленчуци", изграден в УПИ ІІ - 8 400, кв.193 по плана на гр. Сливен, Община Сливен, ползван от Г.Н.Х., като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА Г.Н.Х. да заплати на началника на РДНСК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 лв.
31 Административно дело No 208/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.Х. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 4.2.2008г., в законна сила от 1.10.2008г.
Реш. № 7/04.02.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Г.Н.Х., ЕГН********** *** против Заповед №ДК-02-СЛ-01/17.07.2007г. на Началника на РДНСК гр.Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Магазин за плодове и зеленчуци", изпълнен от Г.Н.Х. в УПИ ІІ-8400, кв.193, по плана на гр.Сливен. ОСЪЖДА Г.Н.Х., ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК Сливен направените по делото разноски в размер на 80/ осемдесет/лв. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни И.П.Д. , Г.Т.К., Р.Г.К., Е.Г.К.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд гр.София в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. 
32 Административно дело No 212/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.П. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2008г., в законна сила от 24.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.Д.П., ЕГН ********** ***"А" против Заповед №ДК-10-13/20.07.2007г. на Началника на РДНСК гр.Сливен, с която е оставено в сила като законосъобразно Разрешение за строеж №241/28.05.2007г., издадено от Гл.архитект на община Сливен за строеж "Ремонт на покрив и полагане на топлоизолация на жилищна сграда", находяща се в УПИ ІІІ-5432, кв.160, по плана ЦГЧ гр.Сливен. ОСЪЖДА М.Д.П., ЕГН ********** ***"А" да заплати на РДНСК Сливен направените по делото разноски в размер на 80/ осемдесет/лв. 
33 Административно дело No 217/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.П.Б. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.12.2007г., в законна сила от 27.6.2008г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-10-17/02.08.2007г. на Началника на РДНСК Сливен, с която на основание чл.216, ал.5 във връзка с чл.183, ал.1 от ЗУТ е отменено разрешение за строеж №308/11.07.2007г. на Гл.архитект на Община Сливен, с което на Й.П.Б. ЕГН **********,*** е разрешено да изгради жилищна сграда с магазин за промишлени стоки в поземлен имот/ПИ/ №1295 в кв.47 по плана на кв."Комлука" гр.Сливен. Осъжда РДНСК Сливен да заплати на Й.П.Б. ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 220/двеста и двадесет/лв. 
34 Административно дело No 222/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.П.П. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.2.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
Реш. № 13/21.02.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.П. против Заповед № ДК-02-СЛ-04 от 31.07.2007 г. на Началник РДНСК гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Ограда между УПИ ІІІ 91 и УПИ ІV 90" намиращ се в кв. 6 по плана на с. Нейково, общ. Котел, обл. Сливен, изпълнен от П.П.П. без разрешение за строеж и без съставен раздел ІІ на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.П.П. да заплати на РДНСК сумата от 80 лева представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА П.П.П. да заплати на З.П.И. и М.В.И. сумата от 200 лева представляващи разноски по делото.
35 Административно дело No 223/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.Н. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.1.2008г., в законна сила от 7.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.Н. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-02 от 25.07.2007 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1 във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД-13-182 / 29.05.2007 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Масивна жилищна сграда на един етаж", изграден в поземлен имот /ПИ/ № 516, кв. 41 и кв. 42 по плана на с. Селиминово, община Сливен, изпълнен от К.Й.Н. без одобрени проекти и без разрешение за строеж. ОСЪЖДА К.Й.Н. с ЕГН: **********,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 / осемдесет / лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Община Сливен. 
36 Административно дело No 226/2007 Други административни дела С.Г.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.11.2007г., в законна сила от 30.9.2008г.
РЕШ. № 75/30.11.2007 г. - ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-15-1129/08.08.2007г. на кмета на Община Сливен, с която на основание чл.46, ал.1, т.1 и т.8 от ЗОбС и чл.20, ал.1, т.8 и т.9 от НУРУЖНГ е прекратено наемното правоотношение със С.Г.Т., ЕГН ********** за общинско жилище в гр.Сливен, кв."Дружба", бл.39,вх."Б", ап.4
37 Административно дело No 228/2007 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ О.Х.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.3.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
Реш. № 31/10.03.2008 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-970 от 02.07.2007 г. на Кмета на Община Сливен, с която на осн. чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ е наредил да се изземе принудително от О.Х.Г. и да се предаде във владение на С.С.С. на част от недвижим имот № 997 в землището на с. Новачево, собственост на С.С.С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
38 Административно дело No 231/2007 Други административни дела ДКЦ - СЛИВЕН ООД РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.2.2008г., в законна сила от 5.6.2008г.
Реш. № 12/07.02.2008 г. - ОТМЕНЯ писо изх. № 93-00-238 от 20.08.2007 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което е уведомил "ДКЦ-Сливен" ООД гр. Сливен, че във връзка с писмо изх. № 20-00-127/25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените Рс за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.42 и чл.43 от ИД № 200374/01.03.2007 г., се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за първо тримесечие и фактически изпълнените за същия период и било допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта "Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение" /бл.МЗ-НЗОК № 3/ за първо тримесечие - 37,50 лева, в частта "Медицинско направелине за високоспециализирани дейности" /бл.МЗ-НЗОК № 3А/ за първо тримесечие - 1128,90 лева и в частта "Направление за медико-диагностична дейност" /бл.МЗ-НЗОК № 4/ - 9926,85 лева, като общия размер на превишението за първо тримесечие бил 11093,25 лева и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на Директора на РЗОК гр. Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен да заплати на "ДКЦ-Сливен" ООД гр. Сливен сумата от 50 лева направени по делото разноски.
39 Административно дело No 232/2007 Други административни дела ГППМП - СЛИВЕН ООД РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.2.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. №93-00-238 от 20.08.2007 год., на Директора на Р30К гр.Сливен, с което "ГППМП-Сливен" ООД гр.Сливен, с представляващ Галина Христова Пенкова е уведомено, че във връзка са писмо изх.№20-00-127/25.06.2007г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.36 и чл.37 от ИД №200322/21.02.2007г. е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за първо тримесечие и фактически изпълнение за същия период, било допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение/бл.МЗ-НЗОК/ и в частта "Направление за медико-диагностична дейност"/бл.МЗ-НЗОК№4/ , като общия размер на превишението за първото тримесечие бил в размер на 56 457.38 лв. и че в случай че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващо плащане със Заповед на Директора на РЗОК Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на "ГППМП-Сливен" ООД гр.Сливен, с представляващ Галина Христова Пенкова направените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева. 
40 Административно дело No 236/2007 Други административни дела ЕТ Д-Р ДОБРИНКА ПАВЛОВА -АСИМП РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.2.2008г., в законна сила от 24.9.2008г.
Реш. № 10/04.02.2008 г. - Отменя писмо изх. № 93-00-238 от 20.08.2007 г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, с което е уведомил ЕТ "Д-р Добринка Павлова-АСИМП" гр. Сливен, че във връзка с писмо изх. № 20-00-127/25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.35 и чл.36 от ИД № 200293/21.02.2007 г., се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за първо тримесечие и фактически изпълнените за същия период, било допуснато превишение на възложените РС за МДИ в частта "Направление за медико-диагностична дейност" /бл.МЗ-НЗОК № 4/ за първо тримесечие - 978.79 лева и че в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД и МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на Директора на РЗОК гр. Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен, да заплати на ЕТ "Д-р Добринка Павлова-АСИМП" гр. Сливен сумата от 10 лева направени по делото разноски.
41 Административно дело No 241/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Д.,
В.Т.Д.,
М.Г.Д.,
П.Д.Г.
РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 21.12.2007г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Д., В.Т.Д., М.Г.Д. и П.Д.Г. срещу Заповед № ДК-10-20 от 10.09.2007 г. на Началник РДНСК - Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.В.Д., В.Т.Д., М.Г.Д. и П.Д.Г. *** сумата 80 лв., представляваща разходи за юриск.възнаграждение.
42 Административно дело No 245/2007 Други административни дела ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.6.2008г., в законна сила от 2.7.2008г.
Реш. № 104/05.06.2008 г. -ОТХВЪРЛЯ молбата на Н.Т.Д. за присъждане на направени по делото разноски, свързани със заплащането на държавна такса в размер на 11,30 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ЗАДЪЛЖАВА ОбСЗ - Сливен да се произнесе по молба от Н.Т.Д. с вх. № 7/08.01.2003 година по описа на службата в 14 дневен срок или на първото редовно заседание на ОбСЗ - Сливен след изтичане на този срок, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото допълнително решение.
43 Административно дело No 249/2007 Други административни дела С.Р.С.,
Р.М.С.,
Д.П.М.,
П.М.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 25.3.2008г., в законна сила от 25.3.2008г.
Реш. № 43/25.03.2008 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1092 от 01.08.2007 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробния устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обхватите на УПИ V-7975 и VІ-7973 в кв.435 по плана на кв. "Ново село - център" гр. Сливен, като се обединяват двата имота в един нов за жилищно строителство УПИ V-7973, 7975, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация както и указания начин за застрояване показан на плана за застрояване, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Р.С., Р.М.С., Д.П.М. и П.М.М. сумата 160 лева направени по делото разноски.
44 Административно дело No 250/2007 Други административни дела ГРУПОВА ПРАКТИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ООД,
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.2.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОТМЕНЯ уведомително писмо изх.№ 93-00-238/20.08.2007г издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология" ООД гр.Сливен е определена сумата от 2 913, 30 лв за възстановяване, представляваща превишение на определените РС за първото тримесечие на 2007г, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директора на РЗОК гр.Сливен, ул."Цар Самуил" № 1 ДА ЗАПЛАТИ на "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология" ООД гр.Сливен, ул."Булаир" № 3 представлявано от Кирил Спасов Александров, Недялка Рачева Турсунлийска, Иван Николов Федин и Пенчо Стоянов Стоянов, разноски в общ размер 250 /двеста и петдесет/ лв, представляващи 50 /петдесет/ лв д.т. и 200 /двеста/ лв адвокатски хонорар. 
45 Административно дело No 257/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.12.2007г., в законна сила от 2.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, извършено със Заповед № РД - 11-16 - 44 от 01.10.2007 год. , с която е оспорено решение № 634 на Общински съвет гр. Котел, прието на заседание на Общински съвет гр. Котел по протокол № 53 от 04.09.2007 год., като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Обласдтен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет гр. Котел направените от последния разноски, под формата на възнаграждение за един адвокат в размер на 200 лв.
46 Административно дело No 258/2007 Други административни дела ТВК СЛИВЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 5.10.2007г., в законна сила от 12.3.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на "ТВК СЛИВЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА"гр.Сливен против Заповед №РД-11-13-07 от 27.07.2007г. издадена от Областен управител на Област Сливен,с която е отказано да се отпише недвижим имот актуван с Акт за държавна собственост №167/23.09.1999г.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №258/2007г. на Админстративен съд Сливен.
47 Административно дело No 269/2007 Други административни дела В.А.В. НАЧАЛНИКА НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 27.12.2007г., в законна сила от 8.5.2008г.
Реш. № 97/27.12.2007 г. - ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №з-132/10.10.2007г. на Началника на РПУ Сливен, с която на основание чл.16, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1,т.6 от ЗКВВООБ е отказано подновяване на разрешение за придобиване, носене и съхранение на ловно гладкоцевно и нарезно оръжие и е постановено изземване на оръжието на В.А.В., ЕГН ********** ***  ОСЪЖДА РПУ -Сливен да заплати на В.А.В., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 10/десет/ лв. 
48 Административно дело No 290/2007 Дела по АПК - искови и ЗОДв ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ,
В.П.Б.,
М.Г.Д.,
К.И.Б.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.12.2007г., в законна сила от 25.3.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 000592 от 29.10.2007 год. на Общинска избирателна комисия - Сливен, с което е обявен резултатът от изборите, проведени на 28.10.2007 год. за избор на общински съветници за общински съвет Сливен, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ПП "Движение за права и свободи" представлявана от Ахмед Демир Доган гр.София, бул."Александър Стамболийски" №45а, М.Г.Д. ЕГН ********** и К.И.Б. ЕГН ********** и двамата с адрес ***ІІІ, офис 7 и В.П. *** да заплатят на М.С.С., Д.С.Б., М.Д.П., В.А.Б., А.А.А., К. Генчев Г., С.Т. К. и Б.С.П. общо разноски в размер на 1018 лева, от които 300 лв адвокатски хонорар и 718 лв разноски за вещи лица. ОСЪЖДА ПП "Движение за права и свободи" представлявана от Ахмед Демир Доган гр.София, бул."Александър Стамболийски" №45а, М.Г.Д. ЕГН ********** и К.И.Б. ЕГН ********** и двамата с адрес ***ІІІ, офис 7 и В.П. *** да заплатят на ПП "Политически клуб "Тракия" представлявана от Д. *** разноски в размер на 718 лв представляващи разноски за вещи лица. 
49 Административно дело No 293/2007 Дела по КСО С.М.Б. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 30.4.2008г., в законна сила от 26.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Б. против Решение № 14/19.10.2007 г. на Директора на РУСО - Сливен на НОИ, с което е потвърдено Разпореждане № 2973-1 от 17.08.2007 г. на ръководителя на "Пенсионно осигуряване" като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.М.Б. ***0 лв., представляваща разходи за юриск.възнаграждение.
50 Административно дело No 296/2007 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Ж.К.,
ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.12.2007г., в законна сила от 7.2.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 000593 от 29.10.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Нова Загора, с което е обявен резултатът от изборите, проведени на 28.10.2007 г. за избор на общински съветници за общински съвет Нова Загора, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
51 Административно дело No 311/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. РДНСК Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.2.2008г., в законна сила от 2.7.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-24/18.10.2007 год. на началника на РДНСК - Сливен, с която е отхвърлена жалбата с вх. №СЛ-82-00-394/12.10.2007 год. на П.С.П. против разрешение за строеж № 369/27.08.2007 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за извършване на строеж "Разделяне на съсобствени жилищна сграда и парцел", находящ се в УПИ ХІV, кв. 27, по плана на с. Селиминово, община Сливен, като неправилна и незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК - Сливен за произнасяне по жалбата на П. СтамовПетков срещу разрешение за строеж № 369/27.08.2007 год. по същество.
52 Административно дело No 312/2007 Дела по ЗМВР З.Й.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.11.2007г., в законна сила от 3.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на з.Й.П. против Заповед рег. № 130/03.11.2007 год., издадена от Николай Златев русев - Главен полицай към РПУ - Нова Загора, с която на З.Й.П. на основание чл. 63 ал. 1 т. 1 от ЗМВР е наложена принудителна административна мярка "Задържане за срок от 24 часа", катко НЕОСНОВАТЕЛНА.
53 Административно дело No 326/2007 Други административни дела Д.А.А. РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.4.2008г., в законна сила от 4.12.2008г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо Изх. № 93-00-238 от 20.08.2007 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с което "Д.А.А. - Амбулатория за специализирана медицинска помощ" - гр. Сливен, представлявано от Д.А.А., е уведомено, че във връзка с писмо Изх. № 20-00-127 / 25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл. 35 и чл. 36 от ИД № 200320 / 21.02.2007 г., е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за първо тримесечие и фактически изпълнените за същия период, посочено е, че е допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" /бл. МЗ-НЗОК № 3А/ за първо тримесечие в размер на 510, 20 лева, и на възложените РС за МДИ в частта "Направление за медико-диагностична дейност" /бл. МЗ-НЗОК № 4/ за първо тримесечие в размер на 99, 65 лева, с общ размер на превишението за първо тримесечие - 609, 85 лева, и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД и МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
54 Административно дело No 335/2007 Дела по ЗМСМА М.К.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 1.7.2008г., в законна сила от 12.7.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на м.К.Г. срещу Решение № 1553/27.09.2007 год. на Общински съвет гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административне дело № 335/2007 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
55 Административно дело No 346/2007 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.4.2008г., в законна сила от 11.5.2008г.
Реш. № 66/21.04.2008 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-664/16.11.2007 г. на Директора на РЗОК - Сливен, с която на осн. чл.76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл.232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 09/16.07.2007 г. на Арбитражна комисия за разрешаване на медицински спорове гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 8, е наложена санкция по чл.238 ал.4 б.Б от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 5940,00 лева, В ЧАСТТА, с която е наложена санкция -финансова неустойка в общ размер на 2340,00 лева за 13 нарушения по КП № 8, като НЕЗАКАНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата от ББАЛ гр. Сливен към ВМА гр. София в частта относно четири клинични случая - с ИЗ №№ 264, 642, 527 и 494 по КП № 8, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен да заплати на ББАЛ гр. Сливен към ВМА-София направените по делото разноски в размер на 114,00 лева.
56 Административно дело No 347/2007 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.5.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-737 от 23.11.2007 год. на Директора на РЗОК - Сливен в частта, в която е наложил санкция оп чл. 238 ал. 4 б. Б в частта "аа", "бб" и "гг" от НРД 2006 год. - финансова неустойка на ББАЛ - Сливен към ВМА - София - гр. Сливен за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 26, 33 и 243, изразяващо се в : неосигуряване непрекъснатост на болничанта помощ и грижите при ЛИБ № 708, 804, 888, 1074, 1131, 1224, 1289, 1327, 1346 по КП №26 и при ЛИБ № 949 и КП № 33, изразяващо се в липса на декурзоси по време на болничния престсой, съставляващо нарушение на чл. 11 ал. 1 от ИД чл. 185, т. 1 от НРД 2006 год.и т. 214 т. 4 отт решение № РД - УС - 04-12 от 02.02.2007 год. на УС на НЗОК; прием на пациенти при неспазени индикации за хоспитализация по КП № 243 при три броя ИЗ; при ЛИБ № 795, 986 и 929 по КП № 234, съставляващо нарушение на чл. 9 ал. 1 от ИД и т. 199.6, б. "А" от Решеине № РД -УС-04-12 от 02.02.2007 год. на УС на НЗОК. Неспазване на изикванията, указанията и правилата за клинично поведение, посочени в диагностично лечебния алгоритъм на КП № 243 при четири броя ИЗ - ЛИБ №1206, 1209, 1216, 1218, съставляващо нарушение на чл. 6 т. 1 и 2, чл. 12 от ИД, чл. 188, чл. 183 ал. 1 т. 1 от НРД 2006 год. в размер на 3 060 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА
57 Административно дело No 348/2007 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.3.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
Реш. № 40/19.03.2008 година - ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-738/23.11.2007 г. на Директора на РЗОК - Сливен, с която на основание чл.76 от ЗЗО, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 11/16.07.2007 г. на АК за разрешаване на медицински спорове гр. Сливен, на Болнична база за активно лечение гр. Сливен към ВМА гр. София е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 4500 лева, в частта, с която е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 2880 лева за 16 нарушения по КП № 26, 33 и 234 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на ББАЛ - Сливен към ВМА София направените по делото разноски в размер на 150 лева.
58 Административно дело No 349/2007 Други административни дела З.Ж.Д.,
В.Ж.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.3.2008г., в законна сила от 3.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Ж.Д. и В.Ж.Д. срещу Заповед № РД-15-1671 от 22.11.2007 г. издадена от кмета на Община Сливен, с която е утвърдена оценка на новообразуван имот № 427.11 /стар № 7378, ч.ХІV/ м."Рамануша" в землището на гр. Сливен с площ 1036 кв.м. в размер на 216 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
59 Административно дело No 359/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.К.С. РДНСК Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 28.3.2008г., в законна сила от 21.4.2008г.
Реш. № 54/28.03.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.С. ***, подадена против Заповед № ДК-10-30 от 23.11.2007 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която на основание 216, ал. 5 от ЗУТ, предвид установеното нарушение на параграф 8, ал. 5 от ПР на ЗУТ, е отменено Разрешение за строеж № 217 / 24.09.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Нова Загора, за извършване от Р.К.С. на строеж "Обикновена ограда от бетонови колове и поцинкована мрежа по източна, западна и северна регулация с Н до 2,20 м." в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ - 190, кв. 35 по плана на с. Дядово, община Нова Загора.  ОСЪЖДА Р.К.С. с ЕГН: **********,*** Загора, да заплати на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЛИВЕН, юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА Р.К.С. с ЕГН: **********,*** Загора, да заплати на И.Д.М. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Стара Загора, ул. "Парчевич" № 7, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: М.Д.М. с ЕГН: **********, с адрес:***; и И.Д.М. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Стара Загора, ул. "Парчевич" № 7.  
60 Административно дело No 363/2007 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.З.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2008г., в законна сила от 9.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № Б.5-80/12.12.2007 год. на Кмета на Община Котел, с която на основание чл. 107 ал. 1 т. 4 от ЗДСл е прекратено сулжебното правоотношение на държавния служител А.З.Г. ***", с придобит V-ти старши ранг, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Котел да заплати на А.Г. направените под елото деловодни разноски в размер на 200 лв.
61 Административно дело No 6/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.5.2008г., в законна сила от 23.5.2008г.
РЕШ. № 97/23.05.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.П. с ЕГН: **********,*** А, подадена против Заповед № РД-15-1686 от 23.11.2007 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план - с план за регулация и застрояване на кв. 16 по плана на кв. "Комлука" - гр. Сливен, съгласно сините и червени линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана за застрояване. ОСЪЖДА В.В.П. с ЕГН: **********,*** А, да заплати на Община Сливен сумата от 130 / сто и тридесет / лева, представляваща деловодни разноски. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Ц.П.Ц. ***. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
62 Административно дело No 7/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.П.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.4.2008г., в законна сила от 24.4.2008г.
Реш. № 67/24.04.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалба на Ц.П.Ц. против Заповед № РД-15-1686/23.11.2007 г. на Кмета на Община Сливен, с която на осн. чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрил ПУП - с план за регулация и застрояване на кв. 16 по плана на кв. "Комлука" гр. Сливен, съгласно сините и червени линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Ц.П.Ц. *** сумата от 80 лева разноски по делото.
63 Административно дело No 8/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.5.2008г., в законна сила от 27.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.д.Г. срещу Заповед № РД № 15-1686/23.11.2007 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробния устройствен план - с план за регулация и застрояване на кв. 16 по плана на кв. Комлука гр. Сливен, съгласно сините и червените линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.Г. *** разноски в размер на 80 лв.
64 Административно дело No 10/2008 Други административни дела ГППИМП Д-Р КИРИЛОВИ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.3.2008г., в законна сила от 8.10.2008г.
ОТМЕНЯ писмо изх. № 93-00-475 от 27.12.2007 год. на Директора на РЗОК Сливен, с което е уведомил "Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Кирилови" ООД гр. Сливен, че във връзка с писмо изх. № 20-00-127/25.06.2007 год. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл. 36 и чл. 37 от ИД № 200440 от 21.02.2007 год., се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за трето тримесечие и фактически изпълнените за същия период, било допуснато превишение на възложените регулативни стандарти за СМД в частта "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" за трето тримесечие - 2 687,50 ш чи в слечай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със Заповед на Директора на РЗОК - Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на "Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Кирилови" ООД гр. Сливен сумата от 150 лв. разноски по делото.
65 Административно дело No 11/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.Р.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.6.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
Реш. № 106/23.06.2008 г. - ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 267/18.12.2007 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.107 ал.1 т.4 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на държавния служител А.Р.А. на длъжност "Главен експерт в дирекция "Икономика и финанси" отдел "Икономика и анализи", с придобит І-ви младши ранг, считано от 01.12.2007 година.
66 Административно дело No 19/2008 Дела по ЗДС Т.В.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.4.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17 от 03.01.2008 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение със служителя Т.В.С., заемаща длъжността Началник на Отдел "Местни данъци и такси" при Община Нова Загора, считано от 04.01.2008 г. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на Т.В.С. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Нова Загора, ул. "1-ви май" № 4, деловодни разноски в размер на 100 / сто / лева. 
67 Административно дело No 24/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.3.2008г., в законна сила от 15.4.2008г.
Реш. № 44/20.03.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ частичното оспорване на Областен управител на област Сливен обективирано в заповед № РД 11-16-07 от 18.01.2008 г. против Решение № 6 по точка 5 на протокол № 2 от проведеното на 11.12.2007 година заседание на Общински съвет Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
68 Административно дело No 27/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д-Р ЕЛЕНА ЯНЕВА - АСИМП - ТВЪРДИЦА ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.4.2008г., в законна сила от 1.12.2008г.
ОТМЕНЯ писмо изх. № 93-00-452 от 13.12.2007 г. наДиректора на РЗОК - Сливен, с което е уведомил ЕТ "Д-р Елена Янева - АСМП" - Твърдица, че във връзка с писмо изх. № 20-00-127/25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнеиние на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванияата на чл.35 и чл.36 от ИД № 200312/21.02.2007 г., се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за второ тримесечие и фактически изпълнените за същия период. Било допуснато превишение на възлаожените РС за МДИ в частта "Направление за медико-диагностични дейности" (бл.МЗ-НЗОК № 4) за второ тримесечие - 163,99 лв., като общия размер на превишението за второ тримесечие бил 163,99 лева и че в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД и МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК- Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ писмо изх. № 93-00-475 от 27.12.2007 г. на Директора на РЗОК - Сливен, с което е уведомил ЕТ "Д-р Елена Янева - АСМП" гр. Твърдица, че във връзка с писмо изх. № 20-00-127/25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.35 и чл.36 от ИД № 200312/21.02.2007 г., се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за трето тримесечие и фактически изпълнените за същия период. Било допуснато превишение на възложените РС за МДИ в частта "Направление за медико-диагностична дейност" (бл.МЗ-НЗОК № 4) за трето тримесечие - 597,33 лв, като общия размер на превишението за трето тримесечие бил 597,33 лв и че в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ВРЪЩА преписката на Директора на РЗОК гр. Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА РЗОК-Сливен да заплати на ЕТ "Д-р елена Янева - АСМП" гр. Твърдица сумата от 160 лева направени по делото разноски.
69 Административно дело No 31/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм К.Т.Т.,
М.П.И.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.2.2008г., в законна сила от 23.4.2008г.
Реш. № 24/05.02.2008 г. - ОТМЕНЯ Решение № 657 от 21.01.2008 г. на ОИК при община Нова Загора, с което на осн. чл.30 ал.6 от ЗМСМА във вр. с чл.30 ал.4 т.9 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на общинските съветници М.П.И. и К.Т.Т. поради това, че са избрани за членове на Контролен съвет на "Здравен консорциум Нова Загора"; анулирани са удостоверения за избор на общински съветник с № 32/30.10.2007 г. и № 62/05.11.2007 г.; на основание чл.107 ал.1 от ЗМИ са избрани за общински съветници следващите от листата на ПП "Герб" - М.М.Р. и Д.Й.Д. и е издала удостоверения на новоизбраните общински съветници, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ОИК при община Нова Загора да заплати на М.П.И.-Н. и К.Т.Т. сумата от 10 лева, направени по делото разноски.
70 Административно дело No 32/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 14.5.2008г., в законна сила от 11.6.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-821 от 11.12.2007 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл.76 от 330, във връзка с чл.232, чл. 243 и чл. 252 от НРД 2006 год., и арбитражно решение № 26 от 28.09.2007 год. на Арбитражна комисия за разглеждане на медицински спорове - Сливен е наложена санкция на ТППИМП Медик Биг" ООД, гр. Сливен за констатирани с медицински протокол № РД-13-01-365 от 27.08.2007 год. нарушение по договор № 200459 от 07.05.2007 год., както следва : - за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана мед.помощ, изразяващо се в неспазване на обема медицинска дейност по диспансерно наблюдение при 4 броя досиета на ЗЗОЛ и по програма "Детско здравеопазване" при 14 броя досиета на ЗЗОЛ, подробно описани в цитирания мед.протокол и арб.решение - неспазване на честота, периодичност, обем и вид на мед.дейности и изследвания, съставляващо нарушение на чл.7, т. 1, т. 2 и т.12; чл.19 чл.39 и чл. 40 от ИД и чл.26, т.1 и 2, чл.112, ал.З и 5, т.1 и 2 от НРД 2006г. - санкция по чл.238 ал.4, т.4, б."б" от НРД 2006г. - финансова неустойка в размер на 1620 /хиляда шестстотин и двадесет/ лв., съставляваща произведение от базисната санкция по броя нарушения, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигуритална каса - гр. Сливен да заплати на ТППИМП Медик Биг" ООД, гр. Сливен направените по делото деловодни разноски в общ размер 100,00 /сто/ лева. 
71 Административно дело No 34/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.Т.Р. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 9.4.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 12918/05.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен, потвърдена с Решение № 2 от 11.01.2008 год. на Директора на РД за Социално подпомагане - Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен за определяне размера на целева помощ за отопление с ел. енергия на Д.Т.Р. с ЕГН **********,*** съобразно разпоредбата на чл. 2 ал. 3 т. 13 от Наредба № 5 от 30.05.2003 год. на МТСП. 
72 Административно дело No 35/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГП ЗА СИМП ПО ОТ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 7.4.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
ОТМЕНЯ уведомително писмо изх. № 93-00-475/27.12.2007 год. издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на "Групова практика за специализирана извънчолнична помощ по ортопедия и травматология" ООД Сливен е определена сумата от 514,78 лв. за възстановяване, представляваща превишение на определените РС за третото тримесечие на 2007 год., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директора на РЗОК - Сливен да заплати на "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология" ООД Сливен разноски в общ размер 100 лв., предсавляващи 50 лв. държавна такса и 50 лв. адвокатски хонорар.
73 Административно дело No 36/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГП ЗА СИМП ПО ОТ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.3.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОТМЕНЯ писмо изх.№ 93-00-452 от 13.12.2007 г. на Директора на РЗОК Сливен, с което е уведомил "ГП за СИМП по ОТ" ООД гр. Сливен, че във връзка с писмо изх.№ 20-00-127 от 25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.35 и чл.36 от ИД № 200307/21.02.2007 г., се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за второ тримесечие и фактически изпълнените за същия период, било допуснато превишение на възложените регулативни стандарти за МДИ в частта "направление за медико-диагностична дейност" /бл.МЗ-НЗОК № 4/ за второ тримесечие - 2 120,40 лв. и че в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД и МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със Заповед на Директора на РЗОК - Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на "ГП за СИМП по ОТ" ООД гр. Сливен сумата от 250 лв. разноски по делото.
74 Административно дело No 37/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.4.2008г., в законна сила от 30.4.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-09-18/16.01.2008 год. на Директора на РЗОК - Сливен, с която на основание чл. 232, във вр.чл. 241 от НРД 2006 год. и т. 417 от решение № РД-УС-127/27.12.2007 год., на "ГППИМП Медик Биг" ООД гр. Сливен е наложена санкция за констатирано с Финансов протокол № РД-13-01-450 от 21.12.2007 год. нарушение по Договор № 200459/07.05.2007 год., както следва: за неправомерно включване на ЗЗОЛ Стефани Стефанова тенева, в регистър на ОПЛ, съставляващо нарушение на чл. 5 от НРД, във вр.чл. 4 ал. 1 и ал. 3 от НДЗЗОЛЛЗИБП и т. 187 от Решение № РД-УС-127/27.02.2007 год. - санкция по чл. 238 ал. 3 т. 3 б. "А" от НРД 2002 год. - финансова неустойка в размер на 90,00 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на "ГППИМП Медик Биг" ООД гр. Сливен направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение и деловодни разноски в общ размер 300 лв.
75 Административно дело No 47/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.4.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
Реш. № 79/14.04.2008 г. - ОТМЕНЯ уведомително писмо изх. № 93-00-475/27.12.2007 г. издадено от Директора на РЗОК-Сливен, с което на "Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ Медик Биг" ООД гр. Сливен е определена сума от 812,50 лева за възстановяване, представляваща превишаване на определените РС за третото тримесечие на 2007 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директора на РЗОК Сливен да заплати на "Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ Медик Биг" ООД гр. Сливен разноски в общ размер 300 лева, представляващи 50 лева д.т. и 250 лв. - адвокатски хонорар.
76 Административно дело No 48/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГППМП - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.5.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
Реш. № 89/20.05.2008 г. - ОТМЕНЯ писмо изх. № 93-00-452 от 13.12.2007 г. на Директора на РЗОК гр.Сливен, с което е уведомил "Групова практика за първична медицинска помощ -Сливен" ООД, гр. Сливен, че във връзка с писмо изх.№ 20-00-127/25.06.2007г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.36 и чл.37 от ИД №200322/21.02.2007 година, се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за второ тримесечие и фактически изпълнените за същия период и било допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта "Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение" (бл.МЗ-НЗОК № 3): Д-р Галина Христова Пенкова - 25 437,50 лв.; Д-р Елена Атанасова Чокалиева - 3 687,50 лв.; Д-р Нуртен Османова Шекерова - 1312,50 лв. или за второ тримесечие - 30 437,50 лв. Допуснато било превишение на възложените РС за СМД в частта "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4): Д-р Галина Христова Пенкова - 19 053,79 лв.; Д-р Елена Атанасова Чокалиева - 3 601,07 лв. или за второ тримесечие - 22654,86 лв., като общия размер на превишението за второ тримесечие бил в размер на 53 092,36 лв,.и че в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК-Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО  ОТМЕНЯ писмо изх. № 93-00-475 от 27.12.2007 г. на Директора на РЗОК гр.Сливен, с което е уведомил "Групова практика за първична медицинска помощ -Сливен" ООД, гр. Сливен, че във връзка с писмо изх.№ 20-00-127/25.06.2007г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.36 и чл.37 от ИД №200322/21.02.2007 година, се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за трето тримесечие и фактически изпълнените за същия период и Било допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта ""Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОКЖЗ): Д-р Елена Атанасова Чокалиева - 612,50 лв.; Д-р Галина Христова Нейкова - 27 325,00 лв. или за трето тримесечие - 28937,50 лв. Допуснато било превишение на възложените РС за СМД в частта "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК №4): Д-р Елена Атанасова Чокалиева - 2 383,39 лв.; Д-р Галина Христова Пенкова - 16 291,99 лв.; Д-р Нуртен Османова Шекерова - 4,97 лв. или за трето тримесечие - 18680,35 лв., като общ размер на превишението за трето тримесечие бил в размер на 47 617,85лв., и че в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД и МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК-Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ВРЪЩА преписката на Директора на РЗОК гр.Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението.  ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, да заплати на "Групова практика за първична медицинска помощ -Сливен" ООД, гр. Сливен, бул."Хаджи Димитър" № 19, БУЛСТАТ 119508736 сумата от 50 лв. направени по делото разноски Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. 
77 Административно дело No 50/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.В.Д. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 22.2.2008г., в законна сила от 30.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на В.В.Д. против Протокол № 27 от 06.10.2000 г. на комисията по чл.14 ал.3 от ЗВСГЗГФ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 50 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Сливен.
78 Административно дело No 54/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГПСМП - ИНАКОР ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.4.2008г., в законна сила от 4.12.2008г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. №93-00-475 от 27.12.2007 год., на Директора на Р30К гр.Сливен, с което "ГППМП-ИНАКОР" ООД гр.Сливен, с представляващ Илия Александров Мавродиев и Недко Стефанов Друмев е уведомено, че във връзка са писмо изх.№20-00-127/25.06.2007г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.35 и чл.36 от ИД №200343/21.02.2007г. е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за трето тримесечие на 2007г. и фактически изпълнение за същия период, било допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта "Медицинско направление за високоспециализирани дейности/бл.МЗ-НЗОК №3А/, като общия размер на превишението за третото тримесечие бил в размер на 1366,80лв. и че в случай че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващо плащане със Заповед на Директора на РЗОК Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на "ГППМП-ИНАКОР" ООД гр.Сливен, с представляващ Илия Александров Мавродиев и Недко Стефанов Друмев направените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева. 
79 Административно дело No 58/2008 Други административни дела ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.3.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ писмо изх.№ 93-00-475/27.12.2007 г. на Директора на РЗОК - Сливен, с което е уведомил "ДКЦ Сливен" ООД гр. Сливен, че във връзка с писмо изх.№ 20-00-127/25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.35 и чл.36 от ИД № 200374/01.03.2007 г., се извършил анализ на възложените РС за СМД и МДИ за трето тримесечие и фактически изпълнените за същия период, било допуснато превишение на възложените регулативни стандарти за МДИ в частта "Направление за медико-диагностична дейност" /бл.МЗ-НЗОК № 4/ за трето примесечие - 9628,25 лв. и че в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на "ДКЦ Сливен" ООД Сливен сумата от 50 лв. разноски по делото.
80 Административно дело No 60/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.4.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ точка трета от решение № 23 на Общински съвет Нова Загора, приета на заседанието му на 28.12.2007 г., съгласно която: "Общински съвет Нова Загора възлага на управителя на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора да организира и проведе търг за продажба, след което да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник" като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Общински съвет Н.Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юриск.възнаграждение в размер на 80 лв.
81 Административно дело No 62/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ Д-Р ГЕРМАНОВА - АСМП - ПЕНКА ИВАНОВА ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.5.2008г., в законна сила от 7.11.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо Изх. № 93-00-452 от 13.12.2007 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с което ЕТ "Д-р Германова - Амбулатория за специализирана медицинска помощ- Пенка Иванова" - гр. Сливен, представляван от управителя Пенка Кирова Иванова - Германова, е уведомен, че във връзка с писмо Изх. № 20-00-127/ 25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл. 35 и чл. 36 от ИД № 200315/ 21.02.2007 г., е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за второ тримесечие и фактически изпълнените за същия период, посочено е, че е допуснато превишение на възложените РС за МДИ в частта "Направление за медико-диагностична дейност" /бл. МЗ-НЗОК № 4/ за второ тримесечие в размер на 433, 73 лева, с общ размер на превишението за второ тримесечие- 433,73 лева, и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД и МДИ, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен. ВРЪЩА делото като преписка на компетентния административен орган- Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, за издаване на валиден административен акт при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на ЕТ "Д-р Германова - Амбулатория за специализирана медицинска помощ - Пенка Иванова" със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Щросмайер" 49, представляван от управителя Пенка Кирова Иванова - Германова, сумата от 50 / петдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
82 Административно дело No 63/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Г. РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.4.2008г., в законна сила от 6.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Г. срещу Заповед № ДК-02-СЛ-01 от 16.01.2008 год. на Началника на РДНСК гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Г.Д.Г. да заплати на Началника на РДНСК Сливен разноски в размер на 80 лв.
83 Административно дело No 66/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.В.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.3.2008г., в законна сила от 27.5.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.В.С., подадена срещу мълчалив отказ на Главния архитект на община Сливен, по жалба вх.№ 9400-1198/18.01.2008 г., с която е поискано започването на административно производство и извършването на проверки, които да установят извършването на незаконни действия по преустройство на фасадата и изграждането на вентилационна система в нарушение на санитарно-хигиенните правила, при повишено шумово и димно замърсяване, както и при нарушение на техническите изисквания, на игрална зала, намираща се на партерния етаж на вх.В на бл.27 на бул. Цар Симеон гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 66/2008 г. по описа на Административен съд Сливен като процесуално недопустимо.
84 Административно дело No 70/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.П.,
П.С.П.,
С.В.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 24.3.2008г., в законна сила от 16.4.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.П., П.С.П. и С.В.М. подадена срещу Заповед № 67 от 21.01.2008 г. на Кмета на община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 70/2008 г. по описа на Административен съд Сливен.
85 Административно дело No 72/2008 Други административни дела ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.5.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
Реш. № 91/12.05.2008 г. - ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. №93-00-475 от 27.12.2007 год., на Директора на Р30К гр.Сливен, с което "ДКЦ-1-Сливен" ООД гр.Сливен,бул."Хр.Ботев" №2, с представляващ Нуртен Османова Шекерова е уведомено, че във връзка са писмо изх.№20-00-127/25.06.2007г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл.35 и чл.36 от ИД №200343/21.02.2007г. е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за трето тримесечие на 2007г. и фактически изпълнение за същия период, било допуснато превишение на възложените РС за МДИ в частта "Направление за медико-диагностични дейности/бл.МЗ-НЗОК №4/, като общия размер на превишението за третото тримесечие бил в размер на 310,07лв. и че в случай че не възстанови доброволно превишените средства за МДИ, сумата ще бъде удържана от следващо плащане със Заповед на Директора на РЗОК Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
86 Административно дело No 73/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ-АПМП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 14.4.2008г., в законна сила от 30.4.2008г.
ОТМЕНЯ уведомително писмо изх. № 93-00-452/13.12.2007 год., издадено от Директора на РЗОК - Сливен, с което на ЕТ "д-р Емил Енчев-АПМП" е определена сумата от 259,16 лв. за възстановяване, представляваща превишение на оппределениете регулаторни стандарти за второто тримесечие на 2007 год., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директора на РЗОК - Сливен да заплати на ЕТ "Д-р Емил Енчев - амбулатория за ПМП" разноски во бщ размер 250 лв., предтавляващи 50 лв. държавна такса и 200 лв. адвотакски хонорар.
87 Административно дело No 74/2008 Други административни дела Д-Р ГАЛИНА НЕНЧОВА БОГДАНОВА-АПМП РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.5.2008г., в законна сила от 28.11.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо Изх. № 93-00-452 от 13.12.2007 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с което "Д-р Г.Б. - Амбулатория за първична медицинска помощ"- гр. Сливен, представлявана от управителя Г.Н.Б., е уведомена, че във връзка с писмо Изх. № 20-00-127/ 25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл. 36 и чл. 37 от ИД № 200236 / 21.02.2007 г., е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за второ тримесечие и фактически изпълнените за същия период, посочено е, че е допуснато превишение на възложените РС за СМД в частта "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" /бл. МЗ-НЗОК № 3/ за второ тримесечие в размер на 650,00 лева, с общ размер на превишението за второ тримесечие- 650,00 лева; и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен. ВРЪЩА делото като преписка на компетентния административен орган- Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, за издаване на валиден административен акт при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. 
88 Административно дело No 75/2008 Други административни дела А.А.И. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.4.2008г., в законна сила от 8.5.2008г.
Опр. № 50/01.04.2008 г. - ОСТАВЯ без разглеглеждане жалбата на А.А.И. против неуточнен акт на Директора на Областна дирекция "Полиция" гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2008 г. по описа на Адм. съд - Сливен.
89 Административно дело No 78/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 28.5.2008г., в законна сила от 9.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването повдигнато със Заповед № РД-11-16-15/05.03.2008 година на Областен управител на Област Сливен на Решение № 94/14.02.2008 година на Общински съвет Сливен, в частта му относно изменението на текстовете на чл.чл. 20, 21, 23, 24, 27 и 38 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставените права на територията на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 78/2008 година по описа на Административен съд гр. Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Сливен разноски по делото в размер на 115 лева, от които 35 лева внесена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник и 80 лева - адвокатско възнаграждение за юрисконсулт. Определението може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС, като на Общински съвет Сливен се изпрати препис от същото. 
90 Административно дело No 80/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ж.Г.Ч. НАЧАЛНИК НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.5.2008г., в законна сила от 13.10.2008г.
Реш. № 88/21.05.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.Ч. против мълчалив отказ на Началника на РПУ - Сливен, с който е отказано издаването на разрлешение за придобиване и пренасяне на късо нарезно оръжие по искане вх. № 57к/15.01.2008 година на РПУ-Сливен.
91 Административно дело No 81/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Д.В. НАЧАЛНИК НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.5.2008г., в законна сила от 11.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.в., депозирлана срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка №9543 от 20.12.2007 год., издадена от началника на РПУ при ОДП Сливен, с която за нарушение по чл. 174 ал. 3 предложеине първо от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 22 от ЗАНН, е разпоредено прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171 т. 1 б. "б" от ЗДвП - временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
92 Административно дело No 83/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 28.5.2008г., в законна сила от 10.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването повдигнато със Заповед № РД-11-16-16/12.03.2008 година на Областен управител на Област Сливен на Решение № 25/31.01.2008 година на Общински съвет Твърдица, в частта относно точка 8 на чл.61а, ал.3, т.8 на чл.61е, ал.2, т.6 на чл.62а, ал.2 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 83/2008 година по описа на Административен съд гр. Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Областна администрация Сливен разноски по делото в размер на 115 лева, от които 35 лева внесена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник и 80 лева - адвокатско възнаграждение за юрисконсулт. Определението може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС, като на Общински съвет Твърдица се изпрати препис от същото. 
93 Административно дело No 84/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Х.К.Б. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.5.2008г., в законна сила от 25.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Х.К.Б.,***,пл."Васил Левски" №5, вх.А, ап.6 против Заповед № 187/13.02.2008г. на Директора на ОД "Полиция" Сливен, с която на същия е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ - "Забрана за напускане на РБългария, паспорти и заместващи ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието, издадена на основание чл.75, т.5 от ЗБДС във връзка с чл.182, ал.2, т.2, б."а" и чл.221, ал.6,б"а" и "б" от ДОПК.
94 Административно дело No 85/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.И. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.4.2008г., в законна сила от 11.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалблата на Д.Н.И., подадена срещу Мълчалив отказ на Кмета на Община Нова Загора за отмяна на изменението на ПУП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 85/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
95 Административно дело No 87/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 27.3.2008г., в законна сила от 3.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. подадена срещу Заповед № РД-15-1472 от 30.10.1998 г. и Заповед № РД-15-1473 от 30.10.1998 г. на Кмета на Община Сливен, поради просрочие. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/2008 г. по описа на Административен съд Сливен като процесуално недопустимо.
96 Административно дело No 90/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Н.Б. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.6.2008г., в законна сила от 30.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Б. срещу Уведомително писмо №93-00-475 на Директора на РЗОК Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №90/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
97 Административно дело No 92/2008 Дела по ЗМВР А.Г.Т. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.4.2008г., в законна сила от 8.5.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.Г.Т., ЕГН **********,*** против Заповед рег.№ 293/28.02.2008 г. на Директора на ОД "Полиция" - гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 92/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен.
98 Административно дело No 93/2008 Дела по ЗМВР В.Т.Б. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.4.2008г., в законна сила от 23.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Т.Б. *** срещу заповед № 291/28.02.2008 г. на Директора на ОДП - Сливен, поради оттеглянето й. Прекратява производството по делото.
99 Административно дело No 94/2008 Дела по ЗМВР Р.В.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.4.2008г., в законна сила от 17.4.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.В.Х. *** срещу заповед № 292/28.02.2008 г. на Директора на ОДП - Сливен, поради оттеглянето й. Прекратява административното производство по делото.
100 Административно дело No 95/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Х.К.Б. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 21.4.2008г., в законна сила от 8.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.К.Б. ***, пл."В.Левски" № 5, вх.А, ап.6 против писмо с рег. № 2994/10.03.2008 г. на Директора на ОДП - Сливен, с което е отказано възобновяване на административното производство по налагане на принудителна административна мярка по чл. 75 т.5 от ЗБДС, по което е издадена Заповед № 187/13.02.2008 г. на Директора на ОДП - Сливен
101 Административно дело No 96/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
ОТМЕНЯ точка 2. от Решение № 103 на Общински съвет Сливен, прието на заседание, проведено на 14.02.2008 г., с което е определена такса "Битови отпадъци" за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 година на всички религиозни храмове, регистрирани в съответствие със Закона за вероизповеданията на територията на Община Сливен, в размер 0, 001 промила. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 115 /сто и петнадесет/ лева, от които: 35 /тридесет и пет/ лева- такса за обявление, и 80 /осемдесет/ лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
102 Административно дело No 97/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 26.9.2008г., в законна сила от 7.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 97/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен поради оттегляне на оспорения адм.акт.
103 Административно дело No 99/2008 Други административни дела АЛПИА ТУР АД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.6.2008г., в законна сила от 11.7.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 2/06.03.2008 г. на Директора на РУ"Социално осигуряване" гр.Сливен, както и потвърденото с него Разпореждане № 24/28.01.2008 г. на Началник отдел"КПК"при РУ"СО" Сливен, в частта му, с което е постановено събиране на сумите по съставения ревизионен акт за начет вх. № 1 от 16.01.2008 г. на осигурителя "Алпиа - тур" АД, гр.Сливен, описани в справки 1.3, 2.1 и 4, приложени към същия, в размер общо на 5418, 54 лева, от които 3 086,75 лева главница и 2331,81 лева - лихви, начислени до 16.01.2008 г., неправилно изплатени от жалбоподателя суми, представляващи парични обезщетения за бременност и раждане, парични обезщетения за отглеждане на малко дете и неправилно отпуснати ПОБ поради издадени документи с невярно съдържание за периода от 01.12.2000 г. до 31.10.2007 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА на РУ"СО" гр.Сливен да заплати на "Алпиа - тур" АД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Великокняженска" № 13 сумата от 230 /двеста и тридесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
104 Административно дело No 100/2008 Дела по ЗМВР М.О.О. НАЧАЛНИК НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.7.2008г., в законна сила от 16.9.2008г.
Реш. № 118/23.07.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.О. срещу Заповед № з-157/05.12.2007 г. на Началник на РПУ-Сливен, с която на същия е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година. ОСЪЖДА М.О.О. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева.
105 Административно дело No 102/2008 Други административни дела Л.Н.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.7.2008г., в законна сила от 20.8.2008г.
Реш. № 119/30.07.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на Л.Н.Н., ЕГН --------- адрес *** срещу Заповед № РД-15-304/18.03.2008г. на кмета на Община Сливен, с която на основание чл.46, ал.1, т.7 от ЗОбС и чл.20, ал.1, т.5 и т.7 от НУРУЖНГ е прекратено наемното правоотношение с Л.Н.Н. ***. ОСЪЖДА Л.Н.Н.,*** да заплати на Община Сливен съдебни разноски в размер на 200 /двеста/ лв., под формата на адвокатско възнаграждение 
106 Административно дело No 107/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм К.П.К. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.7.2008г., в законна сила от 6.8.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 236/26.03.2008 год., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на служителя К.П.К. ***, е наложено наказание "Забележка"
107 Административно дело No 109/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.С.Х. ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 19.5.2008г., в законна сила от 29.5.2008г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-1382/03.04.2008 год. на Началника отдел "КПК" при РУ "ОС" гр. Сливен, с което на осн.чл. 54 ал. 1 т. 1 от АПК е спряно административното производство по повод на молба вх. №757/31.01.2008 год. от А.С.Х. за преизчисляване на болнични до приключване на образуваното наказателно производство. ВРЪЩА преписката на административния орган Директора на РУ "СО" гр. Сливен.
108 Административно дело No 122/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.6.2008г., в законна сила от 24.6.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Б. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Нова Загора за издаване на Заповед за осигуряване по административен ред на свободен достъп до чужд имот - първи етаж на жилищна сграда, построена в УПИ VІІ-1265, к в.209, ул. "Мур" № 21 в гр. Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 122/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
109 Административно дело No 125/2008 Други административни дела К.Г.К. СБОП ПРИ ПОЛИЦИЯ ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.5.2008г., в законна сила от 9.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на К.Г.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. "Орешака" № 52, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. "Г.С.Раковски" № 19, ет. 3 - чрез адв. Николай Петров Конарев - АК Сливен, за спиране изпълнението на Заповед за задържане на лице Рег. № 332-А от 23.05.2008 г., издадена от Петко Златев Чолаков- инспектор в СБОП при Областна дирекция "Полиция" - Сливен, като неоснователно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. "Орешака" № 52, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. "Г.С.Раковски" № 19, ет. 3, подадена чрез пълномощника му адв. Николай Петров Конарев - АК Сливен, против Заповед за задържане на лице Рег. № 332-А от 23.05.2008 г., издадена от Петко Златев Чолаков - инспектор в СБОП при Областна дирекция "Полиция" - Сливен, като неоснователна. 
110 Административно дело No 127/2008 Други административни дела Г.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС-РПЦБ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.6.2008г., в законна сила от 24.6.2008г.
Реш. № 113/24.06.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С., родена на *** г. в гр. Ереван, гражданска на Армения, против Решение № УП-9 от 10.05.2008 г. издадено от интервюиращ орган при РПЦБ с. Баня, община Нова Загора, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на Г.С., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
111 Административно дело No 128/2008 Други административни дела Г.Л. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС-РПЦБ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.6.2008г., в законна сила от 24.6.2008г.
Реш. № 114/24.06.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Л., родена на *** г. в гр. Ереван, гражданска на Армения, против Решение № УП-7 от 10.05.2008 г. издадено от интервюиращ орган при РПЦБ с. Баня, община Нова Загора, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на Г.Л., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
112 Административно дело No 129/2008 Други административни дела Г.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС-РПЦБ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.6.2008г., в законна сила от 25.6.2008г.
Реш. № 112/25.06.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г. - непълнолетен гражданин на Република Армения, действащ със съгласието на майка си Г.Л., срещу Решеине № УП-8/10.05.2008 г. на интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл.70 ал.1 т.1 във вр. с чл.13 ал.1 т.5 от ЗУБ е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
113 Административно дело No 133/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛИВО АД СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 4.7.2008г., в законна сила от 11.8.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Топливо" АД клон Бургас, срещу Заповед № РД-15-1532/29.10.2007 год. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 11 ал. 4 от ППЗСПЗЗ е одобрено решене по т. 50 от протокол-решение № 36/05.10.2007 год. на ОбЕСУТ за приемане на проект за определяне на площта по чл. 11 ал. 3 от ППЗСПЗЗ за поземлени имоти №8456 и № 8457 в кв. 22 по регулационния план на Промишлена зона Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 133/2008 год.по описа на Административен съд гр. Сливен
114 Административно дело No 134/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Д.Г. РПУ - НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.7.2008г., в законна сила от 30.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Д.Г. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 968/2008 год., издадена от Началника на РПУ - Нова Загора, с която за нарушение на чл. 174 ал. 3 от ЗДвП и на основание чл. 171 т. 1 б. "Б" от ЗДвП на Г.Д.Г., временно е отнето свидетелството за управление на МПС до режшаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 6 месе.а.
115 Административно дело No 135/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.6.2008г., в законна сила от 4.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-11-16-28/28.05.2008 година на Областен управител на област Сливен, с която е оспорено Решение № 64/17.04.2008 година на Общински съвет Твърдица за откриване на тръжна процедура относно УПИ ІІІ-178, в кв.27 по плана на гр. Твърдица, кв. Козарево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 135/2008 година по описа на Административен съд гр. Сливен. Определението може да бъде обжалвано в седмодневен срок от днес за Областен управител на област Сливен и от съобщаването за Общински съвет - Твърдица, пред Върховен административен съд. 
116 Административно дело No 139/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 21.8.2008г., в законна сила от 28.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Величка Василева Димова, ЕГН **********,*** против писмо изх.№ 21-592/24.03.2008 г. на Директора на Областна дирекция "земеделие и гори"-Сливен, с което е откаозано извършването на замяна относно имоги № 030017 и № 055013 по плана за земеразделяне на с. Жельо войвода със земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и отказ на Министъра на земеделието и протоволствието да се произнесе по жалба вх.№ Ж-676/28.03.2008 г. против писмо изх.№ 21-592/24.03.2008 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие и гори" - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 139/2008 г. по описа на Адм.съд - Сливен.
117 Административно дело No 142/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.7.2008г., в законна сила от 14.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кръстю Петков Кръстев в качеството му на управител на ДКЦ ООД гр. Сливен срещу Заповед № РД-09-393/28.05.2008 год. на Директора на РЗОК Сливен, с която на дружеството - жалбоподател е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 450 лв. за получаване на заплащане от ЗЗОЛ на дейности, които се заплащат от НЗОК. ПРЕКРАТЯВА производството по административн дело № 142/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
118 Административно дело No 148/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Р.Ж.Й. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.11.2008г., в законна сила от 3.12.2008г.
Реш. № 150/11.11.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ж.Й., ЕГН **********,*** против Заповед № 2008003968/22.05.2008 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Сливен, с която и е наложил принудителна административна мярка по чл.75, т.3 от ЗБДС "Забрана за напускане на РБългария, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок от 22.05.2008 г. до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
119 Частно административно дело No 150/2008 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ М.И.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.8.2008г., в законна сила от 1.9.2008г.
Опр. № 105/18.08.2008 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Т. срещу разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 589/18.06.2008 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 150/2008 г. по описа на Адм. съд - Сливен.
120 Административно дело No 152/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.С.Х. НАЧАЛНИКА НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 8.8.2008г., в законна сила от 16.9.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Х. *** срещу Заповед № 359 от 28.05.2008 г. на Началника на РПУ - Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.С.Х. *** сумата 80 лв. направени по делото разноски за юриск.възнаграждение.
121 Административно дело No 153/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Р.М.И. НАЧАЛНИКА НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.И. с ЕГН: **********,***, подадена срещу Заповед Рег. № з 60 от 28.05.2008 г., издадена от Началника на РПУ - Сливен, с която на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗКВВООБ, са отнети Разрешение за носене и употреба на ООБ - обр. 2 № СН202858 и Разрешение за съхранение на ООБ - обр. 4 № 1227/ 13.10.2006 г. на лицето Р.М.И., ЕГН: **********. ОСЪЖДА Р.М.И. с ЕГН: **********,***, да заплати на Районно управление на Министерство на вътрешните работи - Сливен, адвокатско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
122 Административно дело No 156/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв УНИМАТ ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 4.7.2008г., в законна сила от 16.7.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Унимат" ООД гр. Сливен против решение, взето с Протокол от 12.06.2008 год. на Областену правител Сливен, с което "Унимат" ООД не е допуснато до класиране в проведения търг с тайно наддаване за продажба на имотчастна държавнасобственост. ПРЕКРАТЯВА поризводството по адм.дело № 156/2008 год. на Административен съд гр. Сливен поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия.
123 Административно дело No 158/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ТРИТОН ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.11.2008г., в законна сила от 26.11.2008г.
ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 13.10.2008 г. по административно дело № 158 / 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД "Тритон" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. "Сини камъни" бл. 30, вх. "А", ап. 4, представлявано от управителя Здравко Кирилов Костадинов, подадена срещу акт на Областния управител на Област Сливен без номер и дата, с който е утвърден Протокол по чл. 53, ал. 1 от ППЗДС, изготвен на 11.06.2008 г. от Комисия, назначена със Заповед № РД-11-12-05 от 29.04.2008 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 158 / 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
124 Административно дело No 165/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ОДКВЗСС ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.11.2008г., в законна сила от 25.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-470 от 11.06.2008 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал.4, т.4, буква "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД, гр. Сливен за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 247 и КП № 248, изразяващо се в: Отчитане на незавършена клинична пътека при ИЗ № 466, по КП № 247, изразяващо се в неспазване изискванията на КП № 247 за извършване на необходимият брой диагностични процедури, съставляващо нарушение на чл.20, ал.1, т.З и чл.5, т.2 от ИД 2008г.; чл.21, ал.1, т.З. чл.6, т.2 от ИД 2007г., чл.26, т.2 от НРД 2006г., т.201.4, т.436.2, т.201.7 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК, т.199.4, т.334.2, т.199.7 от Решение № РД-УС-04-12/ 02.02.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК Неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 248 при 1 бр. ИЗ /№ 38/28.01.2008г./, изразяващо се в липса на статус при дехоспитализация, в които да са отразени медицинските критерии за дехоспитализацията, съставляващо нарушение на чл.10, т.З от ИД 2008г., т.259 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК, в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. ОСЪЖДА РЗОК СЛИВЕН да заплати на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД, гр. Сливен деловодни разноски в размер на 103 /сто и три/ лв. ОСЪЖДА "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД, гр. Сливен да заплати на РЗОК Сливен деловодни разноски в размер на 57 /петдесет и седем/ лв. 
125 Административно дело No 167/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-461 от 05.06.2008 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал.4, т.4, буква "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка на Болнична база за активно лечение Сливен към ВМА гр.София за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 73, КП № 74, КП № 78 и КП № 85, изразяващо се в: -Неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм и медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 73 при 7 бр. ЛИБ /№ № 289, 1843, 1726, 1998, 1367, 101 и 1931/ като назначената терапия в процеса на хоспитализация е променяна, без обосновка за терапевтичното поведение, при дехоспитализация липсва отразяване на възстановяването на перисталтиката и дефекацията, както и липсата на патологични процеси в областта на разреза и/или операцията, съставляващо нарушение на чл.6, т.2, чл.11, т.1 от ИД, т.199.6 б."б", т.199.8 и т.208.6 от Решение №РД-УС-04-12/ 02.02.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК; -Прием на пациенти при неспазени индикации за хоспитализация по КП № 74 при 12 бр.ЛИБ, подробно изброени в мед.протокол и арб.решение, изразяващо се в неспазване на изискванията на КП в частта "Индикации за хоспитализация" - липса на три от изискуемите пет показателя за хоспитализация, като при 11 от тях не са спазени и медицинските критерии за дехоспитализация, съставляващо нарушение на чл.6, т.2 от ИД, т.199.6 б."а", т.199.8 и т.208.6 от Решение № РД-УС-04-12/02.02.2007 г. на УС на НЗОК; -Неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм и медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 78 при 20 бр. ЛИБ, подробно изброени в мед.протокол и арб.решение, като назначената терапия в процеса на хоспитализация е променяна, без обосновка за терапевтичното поведение, съставляващо нарушение на чл.6, т.2, чл.П, т.1 от ИД, т.199.6 б."б", т.199.8 и т.208.6 от Решение № РД-УС-04-12/ 02.02.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК; -Неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм и медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 85 при 4 бр. ЛИБ /№ № 1243, 164, 500 и 969/ като назначената терапия в процеса на хоспитализация е променяна, без обосновка за терапевтичното поведение, при дехоспитализация липсва отразяване на състоянието на пациента и следоперативния период, съставляващо нарушение на чл.6, т.2, чл.П, т.1 от ИД, т.199.6 б."б", т.199.8 и т.208.6 от Решение № РД-УС-04-12/ 02.02.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК, в размер на 7 740 /седем хиляди седемстотин и четиридесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. ОСЪЖДА РЗОК СЛИВЕН да заплати на Болнична база за активно лечение Сливен към ВМА гр.София деловодни разноски в размер на 132 /сто и три и два/ лв. ОСЪЖДА Болнична база за активно лечение Сливен към ВМА гр.София да заплати на РЗОК Сливен деловодни разноски в размер на 132 /сто и три и два/ лв. 
126 Административно дело No 169/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.А.Р. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО КАДАСТЪРА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 19.8.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
Опр. № 110/19.08.2008 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.А.Р. против Заповед № КД-14-20-283/03.04.2008 г. на Начаника на Служба по кадастър - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 169/2008 г. по описа на Адм. съд - Сливен.
127 Административно дело No 171/2008 Други административни дела Х.Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 1.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.
Реш. № 154/01.12.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Г., ЕГН **********,*** против Заповед № 879 от 02.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" гр.Сливен, с която му е наложил принудителна административна мярка по чл.76, т.2 от ЗБДС "Забрана за напускане на РБългария, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
128 Административно дело No 175/2008 Други административни дела Й.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.12.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Г. *** против Заповед № 810 от 18.06.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" - гр. Сливен, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС на Й.И.Г. е наложена принудителна административна мярка "Забрана за напускане на Р България, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
129 Административно дело No 180/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ точка 4.8. от Решение № 145 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 14 от заседание, проведено на 24.06.2008 г., с която е поставено следното условие: Кандидатите за участие в конкурса да са изградили и въвели в експлоатация на българския пазар магазини за хранителни стоки със застроена площ не по-малко от 1000 кв.м. всеки.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   
130 Административно дело No 181/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.С.З.,
П.А.И.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 10.11.2008г., в законна сила от 20.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковатамолба на И.С.З., подадена с павно основание чл. 203 от АПК във вр.чл. 1от ЗОДОФ, против министерство на правосъдието на Рбългария. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 181/2008 год. по описа на Административенсъд гр. Сливен.
131 Административно дело No 185/2008 Други административни дела ГППИМП МЕДИК БИГ ООД РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. № 93-00-386 от 21.07.2008 год., на Директора на Р30К гр.Сливен, с което "ГППИМП Медиг БИГ" ООД гр. Сливен, ул."Хаджи Димитър" №68, с представляващ Николай Павлов Бакърджиев е уведомено, че е установено превишение на договорената сума в размер на 4174, 40 лв. и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства в срок до 25.07.2008 г., сумата ще бъде удържана от следващо плащане, съгласно договорните условия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на "ГППИМП Медиг БИГ" ООД гр. Сливен, ул."Хаджи Димитър" № 68, с представляващ Николай Павлов Бакърджиев направените по делото разноски в размер на 300 (триста) лева. 
132 Административно дело No 187/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.9.2008г., в законна сила от 24.9.2008г.
Опр. № 124/12.09.2008 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.К.К. против Писмо изх. № Ж 1141 от 06.2008 г. на Директора на ОДЗГ-Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 187/2008 г. по описа на Адм. съд - Сливен.
133 Административно дело No 189/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СЛИВЕН ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.8.2008г., в законна сила от 3.9.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на ОД"Земеделие и гори"Сливен срещу Решение №К214Г от 05.07.2000г.,постановено от Поземлена комисия Нова Загора по преписка вх.№221Кот 30.06.1999г.,с което на Гино Недялков Гинов,б.ж. на с.Научене,общ.Нова Загора е възстановено правото на собственост в нови реални граници върху имот №133089 по картата на възстановената собственост на землището на с.Научене с площ 112.000 дка,представляващ дървопроизводителна горска площ в местността "Дюс меша",при описани в решението граници.Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по адм.д.№189/2008г. по описа на Административен съд Сливен.
134 Административно дело No 190/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Р.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.12.2008г., в законна сила от 24.12.2008г.
Реш. № 155/02.12.2008 г. - ОТМЕНЯ отказ на Общинска служба по земеделие гр.Нова Загора, обективиран в писмо изх. № 1060 от 15.05.2008 г. на Началника на Общинска служба по земеделие - Нова Загора, в частта относно искането на Г.Р.Г. за изменение на Решение № 25286 от 30.11.1994 г. по преписка № 07248/04.03.1992 на ПК гр.Нова Загора и връща преписката на административния орган за произнасяне по молбата на Г.Р.Г. вх. № 1060 от 08.04.2008 г. по описа на ОСЗ гр.Нова Загора, съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОТХВЪРЛЯ жалба на Г.Р.Г., ЕГН **********,*** Загора против отказ на Общинска служба по земеделие гр.Нова Загора, обективиран в писмо изх. № 1060 от 15.05.2008 г. на Началника на Общинска служба по земеделие - Нова Загора, в частта относно искането на Г.Р.Г. за изменение на Решение № 32070/04.03.99 г., по преписка 01646/1991 г. на ПК гр.Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА. 
135 Административно дело No 191/2008 Други административни дела Х.Й.Ч. НАЧАЛНИКА НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОТМЕНЯ Отказ рег.№ з-95/17.07.2008 г. на Н-ка на РПУ - Сливен, с който на осн. чл.16 ал.1 т.1 вр. чл.12 ал.1 т.6 от ЗКВВООБ е отказано издаването на разрешение за придобиване на късо нарезно оръжие на Х. Иванов Ч..
136 Административно дело No 192/2008 Други административни дела ГППИМП Д-Р КИРИЛОВИ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.10.2008г., в законна сила от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. №93-00-386 от 21.07.2008 год., на Директора на Р30К гр.Сливен, с което "ГППИМП Д-р Кирилови" ООД гр.Сливен, ул."Антон Иванов" бл.8, ап.55, с представляващ Емил Иванов Кирилов е уведомено, че е установено превишение на договорената сума в размер на 2637,50 лв. и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства в срок до 25.07.2008 г., сумата ще бъде удържана от следващо плащане, съгласно договорните условия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на "ГППИМП Д-р Кирилови" ООД гр.Сливен, ул."Антон Иванов" бл.8, ап.55, с представляващ Емил Иванов Кирилов направените по делото разноски в размер на 200 (двеста) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
137 Административно дело No 195/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.И. РДНСК- СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 19.8.2008г., в законна сила от 31.10.2008г.
Опр. № 109/19.08.2008 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.И. срещу Констативен акт № 2/04.07.2008 г., съставен от специалисти при Общинска администрация гр. Сливен и Констативен акт № 5/28.07.2008 г., съставен от работна група при РДНСК - Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по адм. дело № 195/2008 г. по описа на Адм. съд - Сливен.
138 Административно дело No 197/2008 Други административни дела Ю.Х.Б. ДИРЕКТОРА НА ОДП СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 9.10.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Х.Б. подадена срещу Заповед № 449/02.04.2008 г. на директора на ОДП - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 197/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
139 Административно дело No 199/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.9.2008г., в законна сила от 29.9.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П. срещу Писмо изх. № К-55-00-122 от 18.07.2008 год. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с което е даден отговор на подадена молба от П.П. за извършване на проверка по отношение на строителни документи, респективно решаване на проблема с извършено в съседен имот строителство от Христина Арабаджиева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №І 199/2008 год. на Административен съд гр. Сливен.
140 Административно дело No 206/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГППМП - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.10.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГППМП - Сливен" ООД гр.Сливен, бул."Хаджи Димитър" №19, с представляващ Галина Христова Пенкова, с която се иска обявяване на нищожност на Уведомително писмо изх. №93-00-386 от 21.07.2008 год., на Директора на Р30К гр.Сливен. ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх. №93-00-386 от 21.07.2008 год., на Директора на Р30К гр.Сливен, с което "ГППМП - Сливен" ООД гр.Сливен, бул."Хаджи Димитър" №19, с представляващ Галина Христова Пенкова е уведомено, че е установено превишение на договорената сума в размер на 7660,24 лв. и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства в срок до 25.07.2008 г., сумата ще бъде удържана от следващо плащане, съгласно договорните условия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на "ГППМП - Сливен" ООД гр.Сливен, бул."Хаджи Димитър" №19, с представляващ Галина Христова Пенкова направените по делото разноски в размер на 25 (двадесет и пет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
141 Административно дело No 207/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Разпореждане от 10.10.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Т.Д., ЕГН **********,***, за констатиране конфликт на интереси по отношение на Добрин Банчев - началник на ОЗС-Сливен при разглеждането на молба вх.№ 7 от 08.01.2003 г. подадена от Н.Т.д. ***.
142 Административно дело No 208/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.9.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. срещу неоснователни действия на Началника на Общинска служба "Земеделие и гори " Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 208/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
143 Административно дело No 212/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.В.Т.,
Г.Д.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.8.2008г., в законна сила от 6.9.2008г.
Опр. № 115/25.08.2008 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: Т.В.Т. с ЕГН: **********,*** 12-А-9, и Г.Д.К. с ЕГН: **********,*** 13, подадена срещу Разрешение за строеж № 139 от 04.04.2008 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, с което на основание чл. 148, ал. 1, 2 и 4 вр. чл. 137, ал. 3 от ЗУТ и чл. 37, ал. 1 от ЗУТ, на лицата: Венцислав Клодиев Върбанов от гр. Сливен, Валентин Зафиров Дойчинов от гр. Сливен, ТД "Шаклиян Пастри" ЕООД - гр. Сливен, и ТД "Керам Инвест" АД- гр. Сливен, е разрешено да изградят "Офисна сграда" в УПИ ІХ-2016, кв. 134 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен, ул. "Г.С.Раковски" № 17. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212 / 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Сливен. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Сливен. 
144 Административно дело No 219/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.И.О.,
И.А.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.О. и И. Ахмедов К. като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №219/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
145 Административно дело No 221/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.10.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
На осн. чл.159 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Сливен, обективирана в заповед № РД-11-16-44/03.09.2008 година, против Решение № 164 прието на заседание на Общински съвет - Нова Загора на 24.07.2008 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 221/2008 година по описа на Административен съд гр. Сливен. 
146 Административно дело No 222/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 13.10.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
На осн. чл.159 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Сливен, обективирана в заповед № РД-11-16-43/03.09.2008 година, против Решение № 165 прието на заседание на Общински съвет - Нова Загора на 24.07.2008 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222/2008 година по описа на Административен съд гр. Сливен. 
147 Административно дело No 223/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.10.2008г., в законна сила от 3.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 223/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
148 Административно дело No 232/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.12.2008г., в законна сила от 22.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 263/31.07.2008 г. на Общинския съвет Сливен, с което предоставена безвъзмездно за управление на Народно читалище "Просвета" с. Божевци, масивна едноетажна сграда - училище със ЗП 420 кв.м, находища се в УПИ ХV-114, кв. 5 по плана на с. Божевци, Община Сливен, като НАЗАКОНОСЪБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. 
149 Административно дело No 234/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Х.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х.Х.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 234/2008 год. на Административен съд гр. Сливен.
150 Административно дело No 235/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.П. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.М.П., ЕГН **********,*** против Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет Котел за одобряване на ПУП за с.Ябланово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 235/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен.
151 Административно дело No 236/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.О.,
И.А.К.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ
Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 24.9.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.О. *** и И.А.к. *** срещу подробен устройствен план на с.Ябланово - план за регулация на улици и поземлени имоти. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 236/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен.
152 Административно дело No 238/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.О. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 29.9.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.О. подадена срещу Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет гр. Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 238 от 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен.
153 Административно дело No 239/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.О. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 23.9.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.О.,***, подадена срещу решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 239/2008 г. по описа на Адм.съд - Сливен.
154 Административно дело No 240/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.К.,
В.А.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.К. и в.А.М. ***, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 240/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
155 Частно административно дело No 241/2008 Частни администр. дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 11.9.2008г., в законна сила от 11.9.2008г.
ДОПУСКА разкриването от Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Сливен, на сведения, представляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК. ОПРЕДЕЛЯ данъчните субекти, по отношение на които да се разкрият сведенията, а именно: ТД "Мерида" ЕООД - Сливен, с Булстат 119661739, и ТД "Нико" ЕООД - Сливен, с Булстат 119633001. ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни за тези данъчни субекти, а именно: За нуждите на досъдебно производство - дознание № 280"ИП" / 2007 г. по описа на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Сливен, пор. № 207 / 2007 г. на Окръжна прокуратура- Сливен, да бъдат предоставени от Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Сливен, на Окръжна прокуратура - Сливен, следните документи: Ревизионен акт № 200-800082 / 14.04.2008 г., издаден на ТД "Мерида" ЕООД - Сливен, и Ревизионен акт № 2000439 / 16.04.2008 г., издаден на ТД "Нико" ЕООД - Сливен. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на сведенията, считано от представяне на искането пред ТД на НАП - Сливен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от Определението да се изпрати на Окръжна прокуратура- Сливен. 
156 Административно дело No 245/2008 Други административни дела В.Д.Ч. НАЧАЛНИКА НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.11.2008г., в законна сила от 3.12.2008г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №З-120/12.09.2008г. на Началника на РПУ Сливен, с която на основание чл.16, ал.1, т.1 и чл.12, ал.1,т.6 от ЗКВВООБ е отказано издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на ловно гладкоцевно оръжие на лицето В.Д.Ч., ЕГН……...  ОСЪЖДА РПУ -Сливен да заплати на В.Д.Ч., ЕГН …………направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд гр.София в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. 
157 Административно дело No 246/2008 Други административни дела А.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС-РПЦБ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.10.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С., гражданка на Армения, против Решение № УП-10/15.09.2008 г. на интервюиращ орган при РПЦБ с.Баня, общ. Нова Загора, с което е отказано предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут като НЕОСНОВАТЕЛНА.
158 Административно дело No 247/2008 Други административни дела Ж.А.А. НАЧАЛНИКА НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.11.2008г., в законна сила от 3.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. №з - 121/12.09.2008 г. на Началника на РПУ-Сливен, с която на основание чл.16, ал.1, т.1, във връзка чл.12, ал.1, т.6 от ЗКВВООБ е отказано продължаване срока на валидност на разрешение за носене и съхранение на късо оръжие на Ж.А.А., ЕГН ********** и е разпоредено да се изземат притежаваните от лицето ООБ с документ и същите да се съхраняват в РПУ Сливен по установения от ЗКВВООБ ред, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
159 Административно дело No 251/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.10.2008г., в законна сила от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-50/29.09.2008 год., с която се оспорва Решение № 141/08.09.2008 год. на Общински съвет гр. Котел за одобряване одобрена пазарната цена на правото на пристрояване за изграждане на пристройка - магазин за хранителни стоки със ЗП - 48 кв. м., към съществуваща жилищна сграда, собственост на Али Мазлум Пътърлъ, построена в общински поземлен имот кад. №87031.501.74 по кадастралната карта на с. Ябланово, община Котел в размер на 250 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 251/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
160 Административно дело No 252/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 6.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11-16-49/29.09.2008 год., с която оспорва Решение № 140/08.09.2008 год. на Общински съвет гр. Котел за одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж за из граждане на жилищна сграда с РЗП 165 кв.м., съгласно дадената от главния архитект на общината ви за зазастрояване в общински поземлен имот, представляващ незастроено дворно място с площ 993,00 кв.м., съставляващо УПИ ХІІІ-1 в кв. 4 по устройствения план на село Соколарци, община котел, в размер на 770,00 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 252/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
161 Административно дело No 253/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 9.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № РД-11-16-48 от 29.09.2008 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорена законосъобразността на Решение № 139/08.09.2008 г. на Общински съвет - Котел, с което е одобрена пазарна цена на право на стоеж за изграждане на обект "Магазин за хранителни стоки" със ЗП 45.00 кв.м., в общински поземлен имот, съставляващи ПИ кад.№ 87031.501.88 по кадастралната карта на с. Ябланово, общ.Котел в размер на 281.00 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 253/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр. София.
162 Административно дело No 256/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 6.11.2008г., в законна сила от 20.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Военномедицински център" ООД, подадена против Заповед № РД-09-962/16.09.2008 год. на Директора на РЗОК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №256/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
163 Административно дело No 265/2008 Други административни дела Г.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС-РПЦБ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.11.2008г., в законна сила от 7.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г., непълнолетен гражданин на Армения, със съгласието на неговата майка и законен представител Л.Г., род. на ………с адрес …………против Решение №УП -13 / 15.09.2008г. на интервюиращ орган при РПЦБ с.Баня, община Нова Загора, с което е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут като НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
164 Административно дело No 273/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕКОСЕДИМЕНТС ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.10.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименувана "молба"/ на "Екоседиментс" ООД, представлявано от управителя константин Кръстев Недялков срещу Решение за строеж, и здадено от Главния архитект на Община Сливен на 30.06.2008 год. в полза на "Деметра" АД гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА като неподведомствено образуваното съдебно производство по адм.дело № 273/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
165 Административно дело No 302/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. РДНСК- СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 10.12.2008г., в законна сила от 10.12.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 302/2008 год. по описа на Административен съд Сливен. Присъединява адм. дело № 302/2008 към адм. № 290/2008 год. по описа на Административен съд Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № ДК-10-21/21.10.2008 год. на Началника на РДНСК Сливен.