АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2009г. до 31.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 33/2007 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 2.11.2007г., в законна сила от 20.1.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 33/2007 г. по описа на Административен съд гр. Сливен на основание чл.159 т.5 от АПК.
2 Административно дело No 107/2007 Други административни дела Р.Д.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 31.1.2008г., в законна сила от 2.2.2009г.
Реш. № 3/28.01.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Ч. против Заповед № РД-15-265/06.03.2007 г. на Кмета на Община-Сливен, с която на осн. параграф 1 ал.1 и ал.6 от ПМС № 235/96 г. /отм./ са определени условията по продажбата на имот-частна общинска собственост с площ 288 кв.м., представляващ имот идентификационен номер 67338.543.32 по кадастралната карта на гр. Сливен, като неоснователна. Осъжда Р.Д.Ч. *** сумата от 80 лева разноски по делото.
3 Административно дело No 154/2007 Други административни дела Д.П.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.2.2008г., в законна сила от 28.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й. срещу мълчаливия отказ на Община Сливен, представлявано от кмета на общината, да издаде скица за имот "ливада" от 1.435 дка ІV категория, находящ се в строителните граници на с. Раково в м."Край село" кв.І, имот №... парцел № І, ІІ - част от кадастрален план изработен 1983 г. /без описани граници/ като НЕОСНОВАТЕЛНА.
4 Административно дело No 185/2007 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Ю.Г.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.5.2008г., в законна сила от 12.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Г.Р. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-15-847 от 08.06.2007 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание параграф 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и параграф 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ към Постановление № 234 на МС от 16.12.1999 г., е утвърдена оценката на новообразуван имот № 428.10 /стар № 6438, ч. ХІІ/, местност "Рамануша" в землището на гр. Сливен с площ 1001 кв.м., в размер на 188 лева.  ОСЪЖДА Ю.Г.Р. с ЕГН: **********,***, да заплати на Община Сливен сумата от 180 / сто и осемдесет / лева, от които: 100 / сто / лева - разноски за вещо лице, и 80 / осемдесет / лева - юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: З.П.С. ***; М.В.Р. ***; и К.Г.И. ***.  
5 Административно дело No 215/2007 Други административни дела Д.В.Т.,
Т.П.Т.
РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 29.11.2007г., в законна сила от 28.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Т. и Т.П.т. срещу Заповед № ДК-02-Сл-03 от 31.07.2007 г. на началника на РДНСК - Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.
6 Административно дело No 221/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИБА КОМЕРС ООД РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 18.6.2008г., в законна сила от 31.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-16 от 30.07.2007 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ е оставено в сила Разрешение за строеж № 501 от 20.10.2006 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен на името на К.С.Т. за извършване на строеж "Търговски комплекс" в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, кв. 569 по плана на кв. "Българка", гр. Сливен, и вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 501 от 20.10.2006 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, с което на К.С.Т. *** е разрешено да извърши строеж "Търговски комплекс" в УПИ І - "За комплексно обществено обслужване", кв. 569 по плана на кв. "Българка", гр. Сливен. ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол- гр. Сливен, да заплати на Търговско дружество "Риба Комерс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Мара Гидик" № 17, ет. 1, вписано с решение по фирмено дело № 3480 / 1993 г. по описа на Бургаски окръжен съд, представлявано от управителя Димитър Христов Шавов, сумата от 685 / шестстотин осемдесет и пет / лева, представляваща разноски по делото. 
7 Административно дело No 238/2007 Други административни дела С.Т.Я.,
Г.Т.Я.,
Ф.Т.Я.,
В.Т.Я.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.12.2008г., в законна сила от 28.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Я., ГЕОПРГИ Т.Я., Ф.Т.Я. и В.Т.Я. против Заповед № РД -15-1240 от 31.08.2007 год., издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА поризводството по административно дело № 238/2007 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
8 Административно дело No 251/2007 Искове за обезщетение С.Й.Д.,
Д.П.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 6.7.2009г.
Реш. № 136/13.10.2008 г. - ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Й.Д. и Д.П.Д. общо сумата от 4930,50 лева, представляваща обезщетение за причинените им имуществени вреди, в резултат на отменен незаконен административен акт, ведно със законната лихва върху сумата от 4930,50 лева, считано от 05.11.2006 г. до окончателното й изплащане, като искът до пълния му размер ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Й.Д. и Д.П.Д. за сумата от 30000 лева, представляваща обезщетение за причинените им имуществени вреди, вселствие от незаконно бездействие на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА С.Й.Д. и Д.П.Д. *** направените по делото разноски в размер на 150 лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Й.Д. и Д.П.Д. направените по делото разноски в размер на 17 лева.
9 Административно дело No 260/2007 Други административни дела ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2008г., в законна сила от 31.3.2009г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо Изх. № 93-00-238 от 20.08.2007 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с което "Диагностично-консултативен център 1-Сливен" ЕООД- Сливен, представлявано от управителя Нуртен Шекерова, е уведомено, че във връзка с писмо Изх. № 20-00-127 / 25.06.2007 г. на Директора на НЗОК, относно изпълнение на възложените РС за СМД и МДИ, съгласно изискванията на чл. 42 и чл. 43 от ИД № 200378 / 01.03.2007 г., е извършен анализ на възложените РС за СМД и МДИ за първо тримесечие и фактически изпълнените за същия период, посочено е, че е допуснато превишение на възложените РС за СМД в частите: "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" /бл. МЗ-НЗОК № 3/, "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" /бл. МЗ-НЗОК № 3А/ и "Направление за медико-диагностична дейност" /бл. МЗ-НЗОК № 4/, с общ размер на превишението за първо тримесечие - 4 224, 20 лева, и в случай, че не възстанови доброволно превишените средства за СМД, сумата ще бъде удържана от следващото плащане със заповед на Директора на РЗОК - Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на "Диагностично-консултативен център 1-Сливен" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, представлявано от управителя Нуртен Османова Шекерова, сумата от 250 / двеста и петдесет / лева, представляваща разноски по делото.  
10 Административно дело No 274/2007 Други административни дела ПАРМАШ ПАРУШЕВИ И СИЕ АД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.4.2008г., в законна сила от 21.1.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №10/21.06.2007г. на Директора на РУ"Социално осигуряване" гр.Сливен, както и потвърденото с него Разпореждане №239/06.08.2007г. на Началник отдел"КПК"при РУ"СО" Сливен, в частта с което е разпоредено на "Пармаш-Праушеви и сие"АД гр.Сливен да внесе в приход на бюджета на ДОО сума в размер на 5678.34/ пет хиляди шестотин седемдесет и осем и 0.34/ лв.-главница и лихва по неправилно начислени, изтеглени и изплатени семейни помощи за деца за периода до 01.01.2004г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пармаш-Праушеви и сие"АД гр.Сливен срещу Решение №10/21.06.2007г. на Директора на РУ"Социално осигуряване" гр.Сливен, както и потвърденото с него Разпореждане №239/06.08.2007г. на Началник отдел"КПК"при РУ"СО" Сливен, в частта с която е разпоредено да внесе в приход на бюджета на ДОО сума в размер на 268,51/двеста шестдесет и осем 0.51/ лв.-главница и лихва по неправилно начислени, изтеглени и изплатени семейни помощи за деца в нарушение на чл.17, ал.1 и ал.3 от ППЗСПД и на работещи по трудово правоотношение за месеца, в който са започнали работа в нарушение на §5, ал.3 от ПЗР на ППЗСПД за периода до 01.01.2004г.   ОСЪЖДА "Пармаш-Парушеви и сие" АД гр.Сливен, адрес на управление, гр.Сливен, кв."Дебелата кория", представляващ Петко Динков Парушев да заплати на РУ "СО" Сливен сумата от 40 /четиридесет / лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. 
11 Административно дело No 281/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-СОФ ИЗП.ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.4.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
Реш. № 26 - ОТХВЪРЛА жалбата на Национална компания "Железопътна инфраструктура" гр. София против Заповед № РД-18-34/22.06.2007 год. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Чинтулово, общ. Сливен, в частта относно имоти с идентификатори 81387.70.1, 81387.70.2 и 81387.70.3, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. 
12 Административно дело No 284/2007 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Н.Р.,
В.К.Ш.,
З.Н.П.,
Г.А.Г.,
М.Д.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.7.2008г., в законна сила от 4.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на етажна собственост на входове "А" и "Б" на жилищен блок с административен адрес ул. Иречек № 2 и входове "А" и "Б" на жилищен блок с административен адрес ул. Иречек № 4 в гр Сливен, срещу бездействието на Кмета на Община Сливен относно освобождаване на околоблоковото пространство от паркирани коли и благоустрояване на терена, източно и южно от жилищния блок, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
13 Административно дело No 310/2007 Други административни дела НИКРАЙС ОЙЛ ООД РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.6.2008г., в законна сила от 12.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Търговско дружество "Никрас ойл" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Алеко Богориди" № 4, вх. "А", ап. 1, представлявано от управителя Йордан Панайотов Йорданов, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-22 от 17.10.2007 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1 във връзка с правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД-13-182 / 29.05.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Масивна стопанска сграда - Шатра", изграден в поземлен имот 67338.303.158 по кадастралната карта на ПП "Сини камъни", местност "Карандила", гр. Сливен. ОСЪЖДА Търговско дружество "Никрас ойл" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Алеко Богориди" № 4, вх. "А", ап. 1, представлявано от управителя Йордан Панайотов Йорданов, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 / осемдесет / лева. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: Държавно лесничейство - гр. Сливен, Дирекция на Природен парк "Сините камъни"- гр. Сливен, и Регионално управление на горите - гр. Сливен. 
14 Административно дело No 339/2007 Други административни дела Л.Я.С. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 24.3.2008г., в законна сила от 11.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба предявена от Л.Я.С. ***, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Л.Я.С. *** размер на 180 лв., представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Л.Я.С. да заплати на Д.Й.М. разноски за свидетел в размер на 10 лв.
15 Административно дело No 345/2007 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.11.2008г., в законна сила от 11.2.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-663/16.11.2007 г. на Директора на РЗОК - Сливен, В ЧАСТТА, с която на ББАЛ Сливен към ВМА - София е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 900 лв. за пет нарушения по КП № 8, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ББАл Сливен към ВМА - София в останалата част над 900 лв. до 1260 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на ББАЛ Сливен към ВМА София направените по делото разноски в размер на 71,42 лв.
16 Административно дело No 358/2007 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм М.Р.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.5.2008г., в законна сила от 27.1.2009г.
Реш. № 93/22.05.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.Р.К., ЕГН **********,*** против Заповед №РД-11-15-10 от 05.12.2007 год. на Областен управител на област Сливен, с която на основание чл.99, ал.1, вр. чл.103, ал.2 от АПК е възобновено административното производство по издаване на административен акт, и е отменена като незаконосъобразна Заповед №881/29.08.2007г. на кмета на Община Нова Загора, издадена на основание чл.57, ал.2 от АПК, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.56 от НРПУРОИ, с която оспорващият е определен за наемател на обект, публична общинска собственост - язовир "Прохорово" в землището на с.Прохорово, община Нова Загора.  ОСЪЖДА М.Р.К., ЕГН **********,*** да заплати на Областен управител Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 80.00/осемдесет/лв. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни -Кмета на Община Нова Загора и П.В.С., ЕГН **********,***. Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд гр.София в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.  
17 Административно дело No 361/2007 Дела по ЗОСОИ М.С.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.3.2008г., в законна сила от 8.6.2009г.
Реш. № 58/10.04.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Х. против Решение № РД-11-08-02/06.06.2007 г. на Областен управител на Област Сливен, с което не признал правото на обезщетяване по реда на ЗАСОИ на М.С.Х. за отчужден недвижим имот, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.С.Х. да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 80 лева представляващи разноски по делото.
18 Административно дело No 2/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 11.3.2008г., в законна сила от 17.2.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1528 от 07.12.2007 год. на Директора на Областна Дирекция "Полиция" гр. Сливен, с която на инспектор И.Р.П. категория В-началник на група "01", сектор "Икономическа полиция" в отдел "Противодействие на престъпността" при ОДП - Сливен към Национална служба "Полиция" при МВР, наложено дисциплинарно наказание "Порицание" за срот от 6 месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
19 Административно дело No 17/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.5.2008г., в законна сила от 25.5.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-47 от 14.01.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост е наредено да се изземе общински нежилищен имот, частна общинска собственост - една стая, с обща площ 20 кв.м.. в сградата над Ресторант"Печ", на пл."Александър Стамболийски" №1, гр.Сливен от ПП "Българска евролевица" гр.Сливен КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Политическа партия "Българска социалдемокрация" със седалище гр.София, район "Средец", ул."Съборна" №7, представлявана от Предеседателя й Александър Трифонов Томов, деловодни разноски в размер на 150/сто и петдесет/лв. 
20 Административно дело No 18/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.5.2008г., в законна сила от 17.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-48 от 14.01.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост е наредено да се изземе общински нежилищен имот, частна общинска собственост - една стая, с обща площ 40 кв.м., в сградата над Ресторант "Печ", на пл. "Александър Стамболийски" № 1, гр. Сливен, от РС ГОР- Евролевица, гр. Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Политическа партия "Българска социалдемокрация" със седалище: гр. София, район "Средец", ул. "Съборна" № 7, представлявана от Председателя й Александър Трифонов Томов, деловодни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
21 Административно дело No 33/2008 Други административни дела ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2008г., в законна сила от 9.1.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-822 от 11.12.2007 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл.76 от 330, във връзка с чл.232, чл. 243 и чл. 252 от НРД 2006 год., и арбитражно решение № 17 от 28.09.2007 год. на Арбитражна комисия за разглеждане на финансови спорове - Сливен е наложена санкция на "ГППИМП Медик Биг" ООД, гр. Сливен за констатирано с финансов протокол № РД-13-01-367 от 27.08.2007 год. нарушение по договор № 200459 от 01.04.2007 год., както следва : - за нарушение на установения ред за работа с първични медицински документи, изразяващо се в липса на подпис и печат на лекар и подпис на пациент в амб.листи, подробно описани в цитирания фин.протокол и арбитражно решение, неправилно водене и съхранение на здравни досиета на пациенти, съставляващо нарушение на чл.39 и чл.40 от ИД, т.174 и т.176 от Решение № РД-04-12/02.02.2007г. - санкция по чл. 238, ал.1, т.4, б. "а" от НРД 2006 г. -финансова неустойка в размер на 90 /деветдесет/ лв.; - за нарушение на установения ред за работа с финансови отчетни документи изразяващо се в подаване на неверни данни в отчетите и справките, както и несъхранение и неправилно водене на финансови отчетни документи, съставляващо нарушение на чл.35 от ИД т.184 и т.187 от Решение № РД-04-12/02.02.2007г. - санкция по чл.238, ал.1, т.6, б. "а" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 90 /деветдесет/ лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигуритална каса - гр. Сливен да заплати на "ГППИМП Медик Биг" ООД, гр. Сливен направените по делото деловодни разноски в общ размер 100,00 /сто/ лева. 
22 Административно дело No 40/2008 Други административни дела ЕТ ДИНЬО ДИНЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.7.2008г., в законна сила от 23.6.2009г.
Реш. № 109/14.07.2008 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1356 от 26.09.2007 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 43, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, на ЕТ "Д.Д."***, с адрес на управление: гр. Сливен, кв. "Даме Груев" бл. 20-Б-12, представляван от Д.К.Д. - ЕГН: **********, ЕИК по Булстат: 119049578, са определени такси за административни услуги за периода: 2002 г - 2007 г., за упражняването на дейност - продажба на спиртни напитки, и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 3 366, 47 лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Едноличен търговец "Д.Д." със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. "Даме Груев" бл. 20, вх. "Б", ап. 12, представляван от Д.К.Д. с ЕГН: **********, деловодни разноски в размер на 300 / триста / лева. 
23 Административно дело No 44/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.М.С. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 2.4.2008г., в законна сила от 9.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 51/14.01.2008 год. на Директора на ОД "Полиция" гр. Сливен, с която на гл.инспектор В.С. - категория В-началник на РПУ - Нова загора при ОД "Полиция" г р. Сливен е наложено дисциплинарно наказание "Порицание" за срок от 6 месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Директора на ОДП - Сливен да заплати на В.М.С. разноски в общ размер 160 лв., от които 10 лв. държавна такса и 150 лв. адвокатски хонорар.
24 Административно дело No 45/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Ж.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.5.2008г., в законна сила от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 50 от 14.01.2008 г., издадена от Директора на Областна дирекция "Полиция"- Сливен, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 2 от ЗМВР във връзка с чл. 226, ал. 1, т. 5 от ППЗМВР, за пропуск в прилагането на разпоредбите, регламентиращи служебната дейност, е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от шест месеца на служителя от категория Д - главен полицай М.Ж.Д. - младши разузнавач в сектор "Противодействие на престъпността" на РПУ - Нова Загора при ОД "Полиция"- Сливен, считано от датата на запознаване със заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция "Полиция" - Сливен да заплати на М.Ж.Д. с ЕГН: **********, с адрес:***, деловодни разноски в размер на 200 / двеста / лева.  
25 Административно дело No 46/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.5.2008г., в законна сила от 23.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 52 от 14.01.2008 г., издадена от Директора на Областна дирекция "Полиция" - Сливен, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗМВР във връзка с чл. 226, ал. 1, т. 3 от ППЗМВР, за небрежност в служебната дейност и лошо изпълнение на заповед, е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от шест месеца на служителя от категория В - главен инспектор Д.М.М.-началник на сектор "Противодействие на престъпността" в РПУ - Нова Загора при ОД "Полиция" - Сливен, считано от датата на запознаване със заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция "Полиция" - Сливен да заплати на Д.М.М., ЕГН: **********,***, деловодни разноски в размер на 200 / двеста / лева.  
26 Административно дело No 49/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 8.8.2008г., в законна сила от 10.2.2009г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 49 по описа на Административен съд гр. Сливен за 2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 49 по описа на Административен съд Сливен за 2008 г., поради недопустимост на жалбата.
27 Административно дело No 52/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.5.2008г., в законна сила от 12.3.2009г.
Реш. № 76/14.05.2008 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 54/14.01.2008 г. на Директора на ОД "Полиция" гр. Сливен, с което на служителя от категория Г - инспектор ІІ спетен Д.С.С. - старши дознател в РПУ в "полицейско разследване" при ОД "Полиция" - Сливен е наложил дисциплинарно наказание "Писмено предупреждение" за срок от шест месеца, считано от датата на запознаване със заповедта, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОД "Полиция" гр. Сливен да заплати на Д.С.С. сумата от 210 лева направени по делото разноски.
28 Административно дело No 55/2008 Други административни дела ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.5.2008г., в законна сила от 10.1.2009г.
Реш. № 90/12.05.2008 г. - ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо изх. №93-00-452 от 13.12.2007 год., на Директора на Р30К гр.Сливен, с което "Диагностичен консултативен център-Сливен" ООД гр.Сливен, бул."Х.Димитър"№19, с управител Кръстьо Петров Кръстев е уведомен от РЗОК Сливен, че за второто тримесечие на 2007г. е превишил възложените РС за МДИ в частта "Направление за медико-диагностична дейност" /бл.МЗ-НЗОК №4/, като за всеки лекар от практиката е определено конкретното превишение и е задължено оспорващото дружество да възстанови общо сумата от 8972.57лв. както и , че в случай, че не възстанови сумата доброволно, същата ще бъде удържана от следващо плащане със Заповед на Директора на РЗОК.  ВРЪЩА делото като преписка на компетентния административен орган -Директора на РЗОК Сливен, за издаване на валиден административен акт при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА РЗОК гр.Сливен да заплати на "Диагностичен консултативен център-Сливен" ООД гр.Сливен, бул."Х.Димитър"№19, с управител Кръстьо Петров Кръстев направените по делото разноски в размер на 50 (петдесет) лева. 
29 Административно дело No 57/2008 Други административни дела Л.В. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.5.2008г., в законна сила от 18.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В., гражданка на Република Украйна против Заповед № 151 от 24.02.2005 г. издадена от директора на РДВР - Сливен, с която на основание чл.40 ал.1 т.6 от ЗЧРБ на Л.В. , гражданка на Република Украйна е отнето правото на постоянно пребиваване в Република България, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
30 Административно дело No 64/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ВТ АД ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СТАРА РЕКА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 14.4.2009г., в законна сила от 29.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ - ВТ" АД, гр Велико Тьрново, в частта с която се иска прогласяване нищожност на Заповед № 5/16.01.2008 г. на Директора на Държавно лесничейство Стара река за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за обект №8(отд. 29д; 47м, 14т, 118е, 41ж, 118з, 116к,41ж,118з,121у,х,127д) от горите на територията на ДЛ Стара река като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТМЕНЯ Заповед № 5/16.01.2008 г. на Директорът на Държавно лесничейство Стара река за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за обект №8(отд. 29д; 47м, 14т, 118е, 41ж, 118з, 116к,41ж,118з,121у,х,127д) от горите на територията на ДЛ Стара река като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Държавно горско стопанство с.Стара река. общ.Сливен да заплати на "Дървообработване-ВТ" АД, с адрес на управление гр.ВеликоТърново кв. "Чолаковци", направените по делото разноски в размер на 35/тридесет и пет/ лева. 
31 Административно дело No 67/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.К.Т.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 20.5.2008г., в законна сила от 21.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Т. срещу Заповед № 81/28.01.2008 год. на Кмета на Община Нова Загора, като неоснователна.
32 Административно дело No 86/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 15.5.2009г.
Реш. № 142/24.10.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Т., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-50-578 от 17.09.2004 г. на Кмета на Община Котел, с която е задължил В.В.Т. да премахне стопанисваната от него паянтова стопанска постройка, построена изцяло на уличната регулация, между осови точки 47 и 49, по устройствения план на гр. Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.В.Т., ЕГН **********,*** да заплати на Община Котел сумата от 300 лева представляващи разноски по делото. 
33 Административно дело No 98/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.И.Т. НАЧАЛНИК НА РПУ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.10.2008г., в законна сила от 6.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.т. срещу заповед № з27, екз.3/29.02.2008 год. на ВНД Началника на РПУ Сливен, с която на основание чл. 16 ал. 1 т. 1 във вр.чл. 12 ал. 2 т. 1 от ЗКВВООБ е разпоредено отнемането на разрешения за носене и употреба на ООБ - обр. 3 №СН 0195621 и за съхранение на ООБ обр. 4 №93 на Д.Т., както и изземване на притежаваните от лицето ООБ, като НЕОСНОВАТЕЛНА
34 Административно дело No 103/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ВТ АД ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО С. СТАРА РЕКА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 20.7.2009г., в законна сила от 8.8.2009г.
ОСЪЖДА Държавно горско стопанство с.Стара река да заплати на "Дървообработване ВТ" АД гр.Велико Търново, представлявано от Атанас Василев Василев, седалище и адрес на управление гр.В.Търново, кв."Чолаковци", сумата от 120 /сто и двадесет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, в резултат на отменен незаконен административен акт, ведно със законната лихва върху сумата от 120 /сто и двадесет /лева, считано от 28.05.2009г. до окончателното й изплащане.ОСЪЖДА Държавно горско стопанство с.Стара река да заплати на "Дървообработване ВТ" АД гр.Велико Търново, представлявано от Атанас Василев Василев, седалище и адрес на управление гр.В.Търново, кв."Чолаковци", направените по делото разноски в размер на 10 / десет /лв.  
35 Административно дело No 105/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.З.Д. РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.1.2009г., в законна сила от 7.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.З.Д. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № ДК - 02 - СЛ 02 от 31.03.2008 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконният строеж "Преустройство и пристройка към съществуваща жилищна сграда", намиращ се в поземлен имот пл. № 5441, кв. 193 по плана на ЦГЧ гр. Сливен, с административен адрес ул. "Донка и Константин Константинови" № 5, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
36 Административно дело No 112/2008 Дела по КСО Й.Ж.Т. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.8.2008г., в законна сила от 4.2.2009г.
РЕШ. № 125/26.08.2008 Г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Ж.Т. срещу Решение № 5/04.04.2008 г. на Директора на РУСО гр. Сливен, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № МП - 8863-2/19.02.2008 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване при РУСО Сливен като с последното на жалбоподателя е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.Ж.Т. да заплати на Директора на РУСО Сливен разноски в размер на 80 лева.
37 Административно дело No 113/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Х.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2008г., в законна сила от 19.2.2009г.
Реш. № 108/14.07.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.С. против Решение № 6/04.04.2008 година на Директора на РУ"СО" гр. Сливен и Разпореждане № МП-9120-2 от 28.02.2008 г. на ръксоводителя по пенсионно осигуряване, с което на И.Х.С. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
38 Административно дело No 114/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.А.М.,
С.Х.К.,
Р.С.Д.,
Б.П.П.,
Ж.С.И.,
М.Д.Т.,
М.Р.Е.,
М.А.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.10.2009г., в законна сила от 13.10.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1920 от 28.11.2006 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробния устройствен план / ПУП / само в част план за застрояване / ПЗ / в обхватите на УПИ ХХШ-5094, ХХІV-5093 и ХХV-5092, кв.124 по плана на ЦГЧ - гр.Сливен, съгласно указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на М.А.М. и М.А.М. деловодни разноски в размер на 470 / четиристотин и седемдесет / лева. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на С.Х.К., Р.С.Д., Б.П.П., Ж.С.И., М.Д.Т. и М.Р.Е., деловодни разноски в размер на 310 / триста и десет / лева. 
39 Административно дело No 126/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.8.2008г., в законна сила от 13.2.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-283/08.05.2008 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, с която на основание чл.7, т.11 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и НЗОК, и чл.83 във връзка с чл.238, ал.1, т.5, б."а" от НРД 2006 год., е НАЛОЖЕНА санкция на дружеството оспорващ за констатирано с финансов протокол № РД-13-01-25 от 16.04.2008 год. нарушение, в размер на 90 лв. КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК- Сливен да заплати на "ГППИМП Медик Биг" ООД, гр. Сливен с представляващ д-р Николай Павлов Бакърджиев, направените по делото деловодни разноски в общ размер 350,00 /триста и петдесет/ лева. 
40 Административно дело No 140/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.10.2008г., в законна сила от 26.2.2009г.
Реш. № 129/07.10.2008 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-351 от 21.05.2008 г. издадена от Директора на РЗОК-Сливен, с която на основание чл.232 ал.1 и чл.241 от НРД 2006 г. е наложена санкция финансова неустойка на Болнична база за активно лечение - Сливен към ВМА гр. София за констатирани с медицински протокол № РД-13-05-37 от 29.04.2008 г. нарушения по договор № 200356 от 14.03.2008 г. в частта, в която е наложена санкция за констатирано нарушение, изразяващо се в несъотвествие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 76, изразяващо се в неосигуряване на непрекъснатост на болничната помощ при ИЗ № 487/12.02.2008 г. в размер на 180 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на ВМА - София деловодни разноски в размер на 17 лева. ОСЪЖДА ВМА - София да заплати на РЗОК -Сливен деловодни разноски в размер на 65 лева.
41 Административно дело No 141/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.9.2008г., в законна сила от 9.4.2009г.
Реш. № 128/30.09.2008 г - ИЗМЕНЯ Заповед № РД - 09- 365 от 26.05.2008 г. на Директора на РЗОК Сливен, като я отменя в частта, в която е приел, че ББАЛ - Сливен към ВМА - София, гр. Сливен е извършил нарушение договор № 200356/ 01.04.2007г., представляващо несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 26 и 33 изразяващо се в: Неосигуряване непрекъснатост на болничната помощ и грижите по КП № 26 при ЛИБ № 2263 и по КП № 33 при ЛИБ № 2567 установено чрез констатирани липсващи декурзоси, удостоверяващи положените медицински грижи от лекари-специалисти по време на болничния престой, съставляващо нарушение на чл.11, т.1, чл.21, т.4 от ИД, чл.185, т.1 и чл.188 от НРД 2006г. и т.214.4 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. Прием на пациенти при неспазени индикации за хоспитализация по КП № 33 при ЛИБ № 2043 и № 2359, изразяващо се в прием на пациенти с непотвърдена клинично диагноза и с лабораторни показатели, които я отхвърлят, съставляващо нарушение на чл.9, ал 1, т.21 от ИД, чл.192, ал.2, т.5 и т.199.6 б."а" от Решение № РД-УС-04-12/02.02.2007 г. на УС на НЗОК, като намаля наложената санкция по чл. 238, ал.4, т.4, буква "б" от НРД 2006 г. на 1980 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева). ОТХВЪРЛЯ жалбата на Военномедицинска академия гр.София против останалата обжалвана част от Заповед № РД-09- 365 от 26.05.2008 г. на Директора на РЗОК Сливен. ОСЪЖДА Военномедицинска академия гр.София, ул."Георги Софийски" № 3 да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв. (осемдесет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд. 
42 Административно дело No 143/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.И. РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.7.2008г., в законна сила от 31.3.2009г.
Реш. № 120/29.07.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.И., ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-10/21.05.2008 год. на Началника на РДНСК- Сливен, с която с отхвърлена като недопустима жалбата й против Разрешение за строеж : "Изграждане на ограда" , находящ се в УПИ ХVІІІ-949, УПИ ХХVІ-948, кв.16 по плана на гр.Кермен, община Сливен, издадено от Главен архитект на община Сливен. ОСЪЖДА М.М.И., ЕГН ********** ***, да заплати на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЛИВЕН, адвокатско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. 
43 Административно дело No 144/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Н.П. РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 11.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.П. против Заповед № ДК-10-07/07.05.2008 г. издадена от Началника на РДНСК - Сливен, с която са отхвърлени жалби с вх.№ СЛ-35-00-111/21.04.2008 г. от Д.В.С. и И.К.С. и жалба вх.№ СЛ-35-00-123/29.04.2008 г. от И.Н.П., всички против разрешение за строеж № 136/03.04.2008 г. издадено от Главния архитект на Община Сливен на възложителите Ц.М.Г., М.Л.Г. ***, за строеж: "Жилищна сграда на четири етажа с обекти за стопанска дейност" в УПИ VІІ-5739, 5740, кв. 292 по плана на ЦГЧ гр. Сливен, като подадена от незаинтересувани лица. ОСЪЖДА И.Н.П. да заплати на началника на РДНСК - Сливен адв.възнаграждение в размер на 80 лв.
44 Административно дело No 155/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.С.Х. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.4.2009г., в законна сила от 22.4.2009г.
Обявява за нищожно Решение № 7 от 09.06.2008 г. на Директора на Районно Управление "Социално осигуряване", гр. Сливен, с което се отхвърля жалба/молба с вх. 0 К-757 от 31.01.2008 г. от А.С.Х. за преизчисляване на болнични листи за 2007 г. Изпраща делото като преписка на компетентния административен орган - Директора на РУ "СО", гр. Сливен за произнасяне, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. Оставя без разглеждане жалбата, в частта, в която жалбоподателят е направил искане РУ "СО" - Сливен да бъде задължено да й изплати следващо се обезщетение съответстващо на осигурителния доход на А.С.Х.. Прекратява съдебното производство по административно дело № 155 по описа за 2008 г. на Административен съд, гр. Сливен в тази част. Осъжда Районно управление "Социално осигуряване", гр. Сливен да заплати, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК , на А.С.Х. ***, сумата от 830 (осемстотин и тридесет ) лв., направени разноски по делото. 
45 Административно дело No 157/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.5.2009г., в законна сила от 12.5.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-246 от 28.02.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА й за обхвата на УПИ ХVІ - 4912 и УПИ ХVІІ в кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото. 
46 Административно дело No 160/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 30.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в частта, в която е направено искане за обявяване за нищожна Заповед № 589/18.06.2008 г. на Кмета на Община нова Загора, с която на С.В.Б., собственик на втори жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ - 1265, кв. 209 по плана на гр. Нова Загора и на "В и К" ООД гр. Нова Загора е разрешен свободен достъп до първия етаж на цитираната жилищна сграда, който етаж е собственост на М.И.Т., Б.М.Т. - Писарова и С.М.Т., и по - точно до помещението, в което е монтирана водоснабдителната инсталация, за извършване на проучвателни и възстановителни работи с цел установяване и отстраняване на причините, довели до недостиг на вода за питейно - битови нужди до втория етаж от жилищната сграда, разрешен е свободният достъп за 20.06.2008 г. от 9.00 часа, като е определен срок не повече от осем часа за установяване на причините за недостиг на вода и отстраняването им, като за посочените дата и час собствениците на първия жилищен етаж са задължени да осигурят доброволно достъп до помещението, където е монтирана водоснабдителната инсталация КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ.ОТМЕНЯ Заповед № 589/18.06.2008 г. на Кмета на Община нова Загора, с която на С.В.Б., собственик на втори жилищен етаж в жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ - 1265, кв. 209 по плана на гр. Нова Загора и на "В и К" ООД гр. Нова Загора е разрешен свободен достъп до първия етаж на цитираната жилищна сграда, който етаж е собственост на М.И.Т., Б.М.Т. - Писарова и С.М.Т., и по - точно до помещението, в което е монтирана водоснабдителната инсталация, за извършване на проучвателни и възстановителни работи с цел установяване и отстраняване на причините, довели до недостиг на вода за питейно - битови нужди до втория етаж от жилищната сграда, разрешен е свободният достъп за 20.06.2008 г. от 9.00 часа, като е определен срок не повече от осем часа за установяване на причините за недостиг на вода и отстраняването им, като за посочените дата и час собствениците на първия жилищен етаж са задължени да осигурят доброволно достъп до помещението, където е монтирана водоснабдителната инсталация, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  
47 Административно дело No 161/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П. РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 12.12.2008г., в законна сила от 6.1.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-12/05.06.2008 г. на Началника на РДНСК-Сливен, с която е отменено Разрешение за строеж № 185/14.05.2008г., издадено от Главния архитект на Община Сливен за извършване строеж "Лятна кухня - реконструкция с пристрояване на съществуваща едноетажна сграда и навес" УПИ IX -166 , кв. 20 по действащия ПУП на с.Ичера, Община Сливен, в частта "навес за отоплителни материали на северната и западна граница на УПИ IХ-166 ", като НЕПРАВИЛНА И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
48 Административно дело No 166/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ОДКВЗСС ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 29.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 496/11.06.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, в ЧАСТТА, с която за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 246 и КП № 249 на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева на основание чл. 76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 05/09.05.2008 г., е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лева за 14 /четиринадесет/ нарушения по КП № 246, и за 1 /едно/ нарушение по КП № 249 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева в останалата й част относно наложена санкция - финансова неустойка в размер на 540 /петстотин и четиридесет/ лева за неспазване на диагностично-лечебният алгоритъм и медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 250 при Збр. ИЗ с № № 48, 68, 63 от 2008 год., изразяващо се в неизвършване на изискуеми параклинични изследвания и контролни изследвания, неприлагане на фишовете от лабораторни изследвания в ИЗ, съставляващо нарушение на чл.5, т.1 и 2, чл.10, т.З, чл. 11, чл.19, ал. 1, 2, т.2 от ИД за 2008г. чл.188, чл.192, ал. 2, т.5 б."б" и "г" от НРД 2006г. и т.201.6 б, т.201.8, т.209.6 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на Управителния съвет на НЗОК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева направените по делото разноски в размер на 541 /петстотин четиридесет и един/ лева. ОСЪЖДА "Областен диспансер кожно-венерически заболявания със стационар - Сливен" ЕООД с ЕФН 1900008711, представлявано от управителя д-р Димка Колева Данчева да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен направените по делото разноски в размер на 25 /двадесет и пет/ лева. 
49 Административно дело No 172/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.П.,
Г.П.Т.,
Т.П.Р.
Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.1.2009г., в законна сила от 6.1.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-285/09.05.2008 година на Кмета на Община - Котел, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и в съответствие с Решение № 2 от Протокол № 3/16.04.2008 г. на ОбЕСУТ при Община Котел, е одобрено изменението на подробния устройствен план /ПУП/ /план за регулация/ за УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 6 по подробния устройствен план на с. Пъдарево, община Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА.
50 Административно дело No 173/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.1.2009г., в законна сила от 5.1.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-807/22.05.2008г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) с план за регулация и застрояване и РУП на УПИ І-5291 и ІІ-5292 в кв.156 по плана на ЦГЧ гр.Сливен, както и за промяна предназначението на имотите от жилищни в "За обществено обслужване", съгласно зелените поправки върху плана за регулация, а така също и указания на чин на застрояване показан на ПЗ, както и конкретизиране на предвиденото застрояване, като очертания, и силуети в план и максимална височина, включително и абсолютни коти, показани върху проекта за РУП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Г. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 240 (двеста и четиридесет) лв. 
51 Административно дело No 174/2008 Дела по КСО и ЗСП ЕТ ДЕМИРЕВ-АД -АНТОН ДЕМИРЕВ ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 16.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д.-АД-А.Д.", със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Лъдженска" №8, представлявано от А.Д.Д., против решение № 8/23.06.2008г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Сливен, с което е оставено в сила разпореждане № 169/26.05.2008г. на Началник отдел КПК при РУ "СО"-гр.Сливен, с което е постановено събиране на сумите по съставения на " ЕТ "Д.-АД-А.Д.", в качеството му на осигурител, ревизионен акт за начет с вх. № 189/26.05.2008г. в размер на 5675,58 лв., от които главница 3471,16 лв. и лихва 2204,42 лв., начислена до 30.04.2008г. ОСЪЖДА ЕТ "Д.-АД-А.Д.", със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Лъдженска" №8, представлявано от А.Д.Д. *** сумата от 440 /четиристотин и четиридесет/ лв., представляваща деловодни разноски. 
52 Административно дело No 176/2008 Други административни дела Х.Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ОДП СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.9.2008г., в законна сила от 19.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г.Г. подадена срещу Заповед № 879 от 02.07.2008 год. на Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.176/2008 год. по описа на Административен съд Сливен
53 Административно дело No 177/2008 Други административни дела И.Й.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.2.2009г., в законна сила от 22.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "СТАЙК-И" представляван от И.Й.И. *** срещу Заповед № РД 15 - 606 от 08.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ "СТАЙК-И" представляван от И.Й.И. *** да заплати на Кмета на Община Сливен сумата 80 /осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. 
54 Административно дело No 182/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Р.Т.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 23.9.2008г., в законна сила от 31.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Т.К. срещу Заповед № РД-11-09-06 от 21.06.2006 г. на Областния управител на Област Сливен, с която на основание чл.32 ал.1 от ЗА във вр. с пар.4к, ал.6 и чл28б ал.8 от ППЗСПЗЗ е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по пар.4 от ЗСПЗЗ, за местност "Дългата нива" в землището на село Сотиря, общ.Сливен, обл. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 182/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
55 Административно дело No 194/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Д.С.П.,
М.В.С.,
И.К.Х.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 21.8.2008г., в законна сила от 6.3.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.С.П., ЕГН **********,***, М.В.С., ЕГН **********,*** а и И.К.Х., ЕГН **********,*** против Решение № 173 от протокол № 15/24.07.2008 г. на Общински съвет Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 194/2008 г. по описа на Адм.съд - Сливен.
56 Административно дело No 200/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.2.2009г., в законна сила от 27.2.2009г.
Реш. № 4/05.02.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1197/10.07.2008 година на Кмета на Община Сливен, с която на осн. чл.195, ал.4 и 6 от ЗУТ е наредено на К.Й.Д. да премахне покривните конструкции и кирпичените стени на паянтова жилищна сграда и паянтова стопанска постройка в УПИ ХХV-2297, в кв.81 по плана на кв. "Комлука" гр. Сливен и да укрепи каменна зидария на сградите по северната и източната за имота граници, в срок до четири месеца след влизането в сила на заповедта, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Община Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на К.Й.Д. ***, Район 15, Младост, ж.к. "Младост" 3, № 335, вх. 2, ет. 6, ап. 55 направените по делото разноски в размер на 360 (триста и шестдесет) лв. 
57 Административно дело No 201/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДЕМЕТРА АД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.4.2009г., в законна сила от 21.5.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл. 159 т. 3 от АПК
58 Административно дело No 210/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д-Р РОЗА БОБЕВА-АСИМП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 1.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-843/12.08.2008 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, с която на основание на чл. 76 от 330, във връзка с чл.232, чл.243, чл. 252 от НРД 2006 и Арбитражно решение № 15/16.06.2008 г. на Арбитражна комисия за разглеждане на медицински спорове - Сливен във вр. с т.453 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. е НАЛОЖЕНА санкция на "Д-р Роза Бобева - АСИМП по Ендокринология" за констатирано с медицински протокол № РД-13-01-29/09.05.2008г. нарушение както следва: - За несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ, изразяващо се в неспазване на изискванията за честота, периодичност, обем и вид на мед.дейности и изследвания при 12 броя диспансеризирани ЗЗОЛ, подробно описани в медицинския протокол и арбитражното решение, съставляващо нарушение на чл.7, т.1 и т.2 от ИД, и чл.26, т.1 и 2, чл.132, ал.1 и ал.2 от НРД 2006г. - санкция по чл.238, ал.4, т.4, б."б" от НРД 2006г. - финансова неустойка в размер на 1080 /хиляда и осемдесет / лв., представляваща произведение от базисната санкция по броя извършени нарушения/ 12 ЗЗОЛ/, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен да заплати на "Д-р Роза Бобева - АСИМП по Ендокринология", представляващ д-р Роза Бобева, направените по делото деловодни разноски в общ размер 60,00 /шестдесет/ лева. 
59 Административно дело No 211/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРОМИШЛЕНО ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ООД РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.11.2008г., в законна сила от 16.5.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК - 10 - 17/15.08.2008 год. на Началника на РДНСК Сливен, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 236/30.06.2008 год. на Главния архитект на Община Сливен за строеж: "Газопровод с обща дължина 2 693 м. за "Деметра АД гр. Сливен от АРГС в м. "Аркаръ коруч" до УПИ І, кв. 36 по плана на "Промишлена зона", гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Промишлено газоснабдяване ООД против разрешение за строеж № 236/30.06.2008 год. на Главния архитект на Общиан Сливен за строе: "Газопровод с обща дължина 2 693 м. за "Деметра" АД гр. Сливен от АГРС в м. "Аркаръ коруч" до ,УПИ І, кв. 36 по плана на Промишлена зона гр. Сливен, като НЕДОПУСТИМА.
60 Административно дело No 213/2008 Други административни дела Г.Н.Б. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 27.2.2009г., в законна сила от 28.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-710/04.08.2008 г. с което на осн.чл.232 във вр.чл.241 от НРД 2006 г. е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2430 лв. на "Д-р Г.Б. - АПМП" за констатирано с медицински протокол № РД-13-01-96 от 18.07.2008 г. нарушение по договор № 200236 от 01.02.2008 г. като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на направени по делото разноски от страна на директора на РЗОК - Сливен като неоснователно.
61 Административно дело No 214/2008 Други административни дела Г.Н.Б. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 23.1.2009г.
Реш. № 164/19.12.2008 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването на "Д-р Г.Б. - Амбулатория за първична медицинска помощ", представлявано от д-р Г.Н.Б.,*** против Заповед № РД-09-712 от 04.08.2008 год., с която на основание чл. 232, във връзка с чл. 241 от НРД 2006 г. е наложена санкция на "Д-р Г.Б. - Амбулатория за първична медицинска помощ" за констатирано с финансов протокол № РД-13-01-106 от 24.07.2008 год. нарушение по договор № 200236 от 01.02.2008 год, както следва : -за неспазване графика за обслужване на пациентите, съставляващо нарушение на чл. 114 от НРД 2006 г. и чл. 13 от ИД - санкция по чл. 238, ал. 1, т. 2, буква "а" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 90 лв.;-за възпрепятстване на контролните органи за извършване на проверка, съставляващо нарушение на чл. 7, т. 11 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и РЗОК, и чл. 83 от НРД 2006 г. - санкция по чл.238, ал.1, т.5,б."а" от НРД 2006 год. - финансова неустойка в размер на 90 лева. ОСЪЖДА "Д-р Г.Б. - Амбулатория за първична медицинска помощ", представлявано от д-р Г.Н.Б.,***, да заплати на РЗОК Сливен деловодни разноски в размер на 80 /осемдесет/ лв. 
62 Административно дело No 215/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.А.,
Ф.С.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 24.4.2009г., в законна сила от 24.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 257 от 01.08.2008 г. на кмета на община Твърдица, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен проекта за ЧИ на подробният устройствен план /ПУП/ - план за регулация и план за застрояване /ПР и ПЗ/ в обхвата на УПИ ІV-202, кв. 22 по плана на с. Бяла паланка, община Твърдица за разделяне на имота на два нови урегулирани имота с № УПИ ІV-202, кв. 22 и УПИ ХІІ-202, кв. 22 с. Бяла паланка за малоетажно жилищно строителство, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА да заплати на А.М.А. с ЕГН ********** и Ф.С.А. с ЕГН ********** и двамата с адрес: с. Бяла паланка, ул. "Мургаш" № 1, община Твърдица, област Сливен деловодни разноски в размер на 370 / триста и седемдесет / лева. ОСЪЖДА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 35 /тридесет и пет/ лева, представляваща направени разноски по делото за експертиза.  
63 Административно дело No 217/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.О. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 6.1.2009г., в законна сила от 14.1.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217/2008 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
64 Административно дело No 218/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.О. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.1.2009г., в законна сила от 5.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: Т.И.О. ***, подадена срещу Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен ПУП на с. Ябланово - ПР на улици и поземлени имоти, в частта относно поземлен имот І - 475 в кв. 82, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 218/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
65 Административно дело No 220/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 74 от 30.05.2008 год. на Общински съвет гр. Котел, в частта, в която е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация на вилна зона "Чукарите", Община Котел на УПИ I кв.2 по устройствения план на вилната зона, одобрен със Заповед № 94 от 07.02.1986 год, съответстващ на имот с кадастрален № 390030.504.6 по кадастралната карта на гр. Котел с обща площ 9492 кв.м. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
66 Административно дело No 224/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.1.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-866 от 18.08.2008 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център-Сливен" ООД за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ от д-р Евдокия Манова и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 025 /две хиляди и двадесет и пет/ лева, представляващ разликата над 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ лева до 3 645 /три хиляди шестстотин четиридесет и пет/ лева, И В ЧАСТТА, с която на "Диагностично - консултативен център - Сливен" ООД за неспазване на установения ред за работа с първични медицински документи и на основание чл. 238, ал. 1, т. 4, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Диагностично-консултативен център-Сливен" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя Кръстьо Петров Кръстев, подадена против Заповед № РД-09-866 от 18.08.2008 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на "Диагностично-консултативен център-Сливен" ООД за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ от д-р Евдокия Манова и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет/ лева. ОСЪЖДА Диагностично - консултативен център - Сливен" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя Кръстьо Петров Кръстев, да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 0, 72 /нула цяло и седемдесет и две стотни/ лева, определени след компенсация. 
67 Административно дело No 228/2008 Дела по КСО и ЗСП ВИТА ЛМ ООД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.4.2009г., в законна сила от 4.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 10 от 14.08.2008 г., издадено от Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, В ЧАСТТА, в която е отхвърлена жалба с Вх. № К-5314 / 14.07.2008 г. от "Вита ЛМ" ООД - Сливен срещу Разпореждане № 208 / 24.06.2008 г. на Началник отдел КПК в частта му, в която е разпоредено внасяне на сумата от 2681, 21 лева, от които: 1506, 19 лева-главница, и 1175, 02 лева - лихва. ОТМЕНЯ Разпореждане № 208 от 24.06.2008 г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, издадено за събиране на сумите по Ревизионен акт за начет Вх. № 1 от 30.05.2008 г., В ЧАСТТА, в която ТД "Вита ЛМ" ООД - Сливен, е задължено да внесе сумата от 2681, 21 лева, от които: 1506, 19 лева - главница, и 1175, 02 лева - лихва. ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, да заплати на ТД "Вита ЛМ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Хаджи Димитър" бл. 35, вх. "А", ап. 12, представлявано от управителя Любка Любенова Миховска, деловодни разноски в размер на 250 / двеста и петдесет / лева. 
68 Административно дело No 231/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.2.2009г., в законна сила от 2.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен по отношение на чл.20, ал.2; чл.39, ал.2; чл.40, ал.1 в частта "или придобили право на строеж върху общинска земя - урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, по пазарни цени, определени от оценител."; чл.40, ал.З; чл. 46, ал. 4; чл. 48, в частта "от лицензиран оценител"; чл. 55, ал. 1, т. 1; чл. 60, ал. 1; чл. 74, ал. З, т. 2, б. "е" от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2008 г. по описа на Административен съд Сливен в тази част. ОТМЕНЯ чл. 40, ал. 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен, приета с решение №238/31.07.2008 г. на Общински съвет Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 180 (сто и осемдесет) лева. 
69 Административно дело No 233/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Д.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.1.2009г., в законна сила от 5.10.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.Д.И. *** Отказ на Кмета на Община Сливен да отмени отчуждаването на недвижим имот от 1 800 кв.м. в м. "Хисарлъка", гр. Сливен, отчужден през 1980 г., който отказ е обективиран в писмо изх. № 9400 - 19491 от 27.08.2008 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН и ВРЪЩА делото във вид на преписка на административния орган - Кмета на Община Сливен за ново произнасяне по искането на А.Д.И., заведено в общинска администрация гр. Сливен с вх. № 9400 - 19491/18.08.2008 г., съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ искането на кмета на община Сливен и заинтересованото лице "Декотекс" АД за присъждане на направените по делото разноски като НЕОСНОВАТЕЛНО.  
70 Административно дело No 237/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
Решение № 187 / 21.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.М. с ЕГН ********** ***, против Решение № 116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел, с което на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план /ПУП/ на с. Ябланово - план за регулация /ПР/ на улици и поземлени имоти, в частта с която е одобрен ПУП - ПР на улици и поземлени имоти за обхвата на УПИ VІ-109 и УПИ VІІ-977, в кв. 39 по плана на с. Ябланово, община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
71 Административно дело No 242/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове М.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.1.2009г., в законна сила от 12.2.2009г.
Реш. № 171/10.01.2009 г. ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Т.К. против Наредба за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет Сливен с Решение № 93 от 14.02.2008 г. ОСЪЖДА М.Т.К.,*** да заплати в полза на Общински съвет Сливен сумата от 80,00 лв. (осемдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение. 
72 Административно дело No 250/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.5.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОТМЕНЯ чл. 24б, ал. 1 т. 1 и 3 и чл. 24е т. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Котел.ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, извършено със Заповед № РД - 11 - 16 - 51 от 29.09.2008 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 126 на Общински съвет гр. Котел, прието на заседанието му на 08.09.2008 г., в частта му, с която с § 5 е прието изменение на чл. 45 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 85,00 /осемдесет и пет/ лева, определени след компенсация.  
73 Административно дело No 259/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Х.Ц. ДИРЕКТОРА НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.12.2008г., в законна сила от 1.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.Ц. *** против Заповед № 1211 от 30.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - гр.Котел, с която е отказано изплащане на еднократна помощ за раждане на дете, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
74 Административно дело No 260/2008 Други административни дела ГППИМП Д-Р КИРИЛОВИ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.12.2008г., в законна сила от 12.5.2009г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо Изх. № 93-00-578 от 23.09.2008 г., издадено от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с което "Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Кирилови" ООД - гр. Сливен, представлявано от управителя Е.И.К., е уведомено, че във връзка с изпълнение на чл. 36 и чл. 37 отИД № 200440 / 01.02.2008 г. и подписан Протокол № СI 440-1/ 07.05.2008 г., е установено превишение на възложените РС за СМД в частта "Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" /бл. МЗ-НЗОК № 3/: УИН на изпълнителя - 2100000711, име на изпълнителя- Таня Ангелинова Кирилова, брой превишени бл. 3 - 221, стойност на превишението - 2 762, 50 лева; и УИН на изпълнителя - 2100000746, име на изпълнителя - Е.И.К., брой превишени бл. 3 - 219, стойност на превишението - 2 737, 50 лева, с общ размер на превишението за второ тримесечие 5 500 лева, посочено е, че сумата следва да бъде възстановена на РЗОК - Сливен до 25.09.2008 г., съгласно чл. 37, ал. 3 от ИД, и в случай, че не възстанови доброволно сумата, надвишаваща договорената, същата ще бъде събрана от следващото плащане съгласно договорните условия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на "Групова практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Кирилови" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Антон И." 8, ет. 10, ап. 55, представлявано от управителя Е.И.К., сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща разноски по делото.  
75 Административно дело No 261/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.11.2008г., в законна сила от 22.1.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.П.Д.,*** против Заповед № 937/ 19.09.2008 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрено изменение на ПУП - плана за регулация на УПИ VІ-79 в кв.9 за с.Крива круша, общ.Нова Загора и изменение на план за застрояване на УПИ V-78 в кв.9 за с.Крива круша, общ.Нова Загора, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 261/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен.
76 Административно дело No 264/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.2.2009г., в законна сила от 1.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-50-516 от 24.09.2008 г. на Кмета на община Котел, с която е отменена заповед № 276 от 20.10.1995 г., с която на Е.Д. Иванов е отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху парцел ІІ в кв. 22 по плана на с. Ябланово, обл. Бургас и издаденото въз основа на нея удостоверение № 45 от 20.10.1995 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ПРЕКРАТЯВА производството в частта, с която се отменя заповед № 276 от 20.10.1995 г. на кмета на община Котел, като недопустимо. ВРЪЩА преписката на кмета община Котел в останалата й част за произнасяне по същество след изпълнение на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Кмета на Община Котел да заплати на Е.Д.Д. с ЕГН ********** сумата 260 /двеста и шестдесет / лева, от които 250 лева разноски за заплащане на адвокатски хонорар, 10, 00 лева държавната такса за образуване на настоящото производството. 
77 Административно дело No 266/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 17.4.2009г., в законна сила от 17.4.2009г.
Реш. № 34/17.04.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-802/22.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрен работен устройствен план (РУП) за УПИ Х-6916, ХІ-6915, ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. "Ново село - север" гр. Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване, като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на П.С.Т.,***, сумата от 10 лв. направени по делото разноски. 
78 Административно дело No 267/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.Н.Ш. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 14.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.Ш. с ЕГН: **********,*** подадена, срещу Заповед № 1349 от 08.10.2008 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Сливен, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС на Д.Н.Ш. е наложена принудителна административна мярка "Забрана за напускане на РБългария, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Н.Ш. с ЕГН: **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР - гр. Сливен, адвокатско възнаграждение в размер на 80 /осемдесет/ лева. 
79 Административно дело No 268/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ М.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.12.2008г., в законна сила от 2.6.2009г.
На основание чл. 135 ал. 2 във вр. чл. 132 ал. 1 т. 2 от АПК ПРЕКРАТЯВА като недопустимо производството по настоящото адм.дело № 268/2008 год. на Административен съд гр. Сливен.
80 Административно дело No 269/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.11.2008г., в законна сила от 5.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.т.Д., ЕГН **********,*** против Протоколно решение № 1544 от 16.07.2008 г. на Общинска служба по земеделие гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 269/2008 г. по описа на Адм. съд - Сливен.
81 Административно дело No 271/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР АСМБ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.4.2009г., в законна сила от 13.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1624/01.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване на УПИ VІІ-1322 в кв.73 по плана на кв."Комлука" гр.Сливен, съгласно указания начин на застрояване показан на ПЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "АСМБ" ЕООД гр.Сливен, представлявано от А.С.М., БУЛСТАТ 119623560, седалище гр.Сливен, кв."Сини камъни" 9-Б-24 съдебно-деловодни разноски в размер на 1100 (хиляда и сто) лв.ОСЪЖДА Община Сливен да внесе по сметка на Административен съд Сливен допълнителен депозит за вещо лице в размер на 40 /четиридесет/ лв. 
82 Административно дело No 272/2008 Дела по КСО ЕТ ПЕТКО ГАНЕВ ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.1.2009г., в законна сила от 30.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р.Г. в качеството му на ЕТ "П.Г."***, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Йосиф Коломати" № 2А против Решение № 13/03.10.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на ЕТ "П.Г."***, срещу разпореждане № 324/27.08.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУ"СО" Сливен, с което е разпоредено събиране на дължима по ревизионен акт за начет вх. № 1 от 19.08.2008 г., сума в размер общо на 2030,92 лева, от които 1477,00 лева главница и 553,92 лева - лихви, начислени до 19.08.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Р.Г. в качеството му на ЕТ "П.Г."***, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Йосиф Коломати" № 2А ДА ЗАПЛАТИ на РУ"СО" гр.Сливен сумата от 180 /сто и осемдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
83 Административно дело No 276/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.12.2008г., в законна сила от 23.1.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 318/25.09.2008 г. на Общинския съвет Сливен, с което със заповед на кмета на община Сливен се разрешава на граждани, с цел осигуряване на дърва за отопление през зимния период, събирането на суха паднала маса в отдели, попадащи в общински горски фонд, като НАЗАКОНОСЪБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. 
84 Административно дело No 277/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ХРАНЕНЕ И ХОТЕЛИ ЯНИЦА АД НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2009г., в законна сила от 25.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-20/13.10.2008. на Началник РДНСК гр.Сливен, с която е отменено Разрешение за строеж № 175 от 24.09.2008 г. год. издадено от гл.архитект на Община Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА:
85 Административно дело No 280/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Г.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.2.2009г., в законна сила от 23.2.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 104 и кв. 105 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо, червено и кафяво изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване в частта й за обхвата на УПИ ХVІІІ-129 и УПИ XIX-126 в кв. 104 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на Л.Г.Б. с ЕГН: ***********,***, деловодни разноски в размер на 320 / триста и двадесет / лева.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
86 Административно дело No 281/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Д.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 25.2.2009г., в законна сила от 13.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.К., ЕГН ********** *** против чл.33, т.16 от Наредба за обществения ред на Община Сливен.
87 Административно дело No 282/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.1.2009г., в законна сила от 13.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Котел - Христо Русев Киров против Заповед № ОД-50/03.10.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Сливен, с която на основание чл. 45в ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се одобряват протоколните решения на комисия по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 282/2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
88 Административно дело No 285/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.6.2009г., в законна сила от 9.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1417 от 21.08.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрено изменението на подробния устройствен план - в част план за застрояване, за обхвата на УПИ V-5023,5024 в кв. 123 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Строй-консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Драгоман" № 16, представлявано от управителя Ж.С.Д., подадена против Заповед № РД-15-1417 от 21.08.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрено изменението на подробния устройствен план - в част план за регулация, за обхвата на УПИ V-5023,5024 в кв. 123 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен. ОСЪЖДА "Строй-консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Драгоман" № 16, представлявано от управителя Ж.С.Д., да заплати по сметка на Административен съд - Сливен, сумата от 75 / седемдесет и пет / лева, представляваща разноски за вещо лице. ОСЪЖДА "Строй-консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Драгоман" № 16, представлявано от управителя Ж.С.Д.,***2 / сто шестдесет и два / лева, представляваща деловодни разноски. 
89 Административно дело No 286/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ МАСТА 1 СТАНИМИР КЪНЧЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.3.2009г., в законна сила от 10.4.2009г.
ОСЪЖДА Община Сливен, при участието на трето лице-помагач РИОКОЗ гр.Сливен, да заплати на ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН **********, сумата от 1600 (хиляда и шестстотин) лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, представляващи претърпени загуби, в следствие незаконен акт на Кмета на Община гр.Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 1600 (хиляда и шестстотин) лева, считано от 14.01.2008 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 25000 (двадесет и пет хиляди) лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН **********, сумата от 224 лв.(двеста двадесет и четири лева) направени по делото разноски. 
90 Административно дело No 287/2008 Дела по ЗМВР Н.Х.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.3.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.В. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед Рег. № 1407 от 17.10.2008 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 12 от ППЗМВР и чл. 224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, на Н.Х.В. - категория Е - старши полицай в ПУ "Квартал шести", РУ - Нова Загора при ОД на МВР - Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година. ОСЪЖДА Н.Х.В. с ЕГН: **********,***, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, адвокатско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
91 Административно дело No 288/2008 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.3.2009г., в законна сила от 30.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Военномедицинска академия - гр. София срещу Заповед № РД - 09 - 1137/30.10.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 12/26.05.2008 г. на Арбитражна комисия за разрешаване на медицински спорове гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 26, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4 б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева, както и на основание чл. 254 ал. 2 от НРД 2006 г., за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 8, изразяваща се в неспазване на диагностично - лечебния алгоритъм на КП № 8 при 12 бр. ЛИБ, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 160,00 /две хиляди сто и шестдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения /12 бр. ЛИБ/, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА ББАЛ гр. Сливен към ВМА - гр. София да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в размер на общо 180,00 /сто и осемдесет/ лева. 
92 Административно дело No 290/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.С.Б.,
П.С.П.
РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.3.2009г., в законна сила от 17.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-21 от 21.10.2008 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, В ЧАСТТА, в която е отменено разрешеното изграждане на ажурна ограда с плътна част до 0,60 м. с височина до 2,20 м. над прилежащия терен по източната регулационна граница на УПИ ХІV-293 - към новообразувания УПИ ХІХ-293 в кв. 27 по плана на с. Селиминово, посочена в Разрешение за строеж № 369 / 27.08.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № ДК-10-21 от 21.10.2008 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, В ЧАСТТА, в която е оставено в сила Разрешение за строеж № 369 / 27.08.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за строеж: "Разделяне на съсобствени жилищна сграда и парцел" в УПИ ХІV, кв. 27 по плана на с. Селиминово, община Сливен. 
93 Административно дело No 291/2008 Други административни дела ДАЯНИ ЗАФИРОВИ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.3.2009г., в законна сила от 8.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД "Даяни-Зафирови" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Трети март" № 9, представлявано от управителя Я.А.З., подадена против Решение № 463 от 31.03.2005 г. на Общински съвет - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 291 / 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
94 Административно дело No 292/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.12.2008г., в законна сила от 22.1.2009г.
ОТМЕНЯ обективирания в Протокол № 20/22.10.2008 г. отказ на Общински съвет - Нова Загора да освободи посочените в писмо изх. № 61/0074/10.10.2008 г. до кмета на община Нова Загора имоти - частна държавна собственост, от такса "битови отпадъци", поради това, че същите няма да се ползват през посочения период, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 (осемдесет) лева. 
95 Административно дело No 294/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.3.2009г., в законна сила от 27.3.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 542/18.04.2008 г. на Кмет на Община Сливен, с която на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ № VІІ - 2787, кв. 79 по плана на кв. "Комлука", гр. Сливен, като отпада улица тупик от о.т. 2060 до о.т. 2061 и площта й се включва в границите на имота, съгласно зелено и кафяво изчертаните линии, зачертавания и щриховки върху приложения план за регулация, както и предложения план за застрояване, указан на плана за застрояване, в частта, с която е одобрен План за регулация, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнението на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона.  
96 Административно дело No 301/2008 Дела по КСО Я.М.Я. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.3.2009г., в законна сила от 13.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.Я. *** против Решение № 20/28.10.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № ********** № 1/прот.№ N03191 от 08.08.2008 г. на ръководител "Пенсионно осигуряване" при РУ"СО" Сливен на, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
97 Административно дело No 303/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.6.2009г., в законна сила от 16.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811/30.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване за кв.129 по плана на ЦГЧ гр.Сливен за обхвата на УПИ ХVІІ-86, УПИ ХVІ-87 и УПИ ХV-85, съгласно указания начин на застрояване, показан на ПЗ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението не подлежи на обжалване.Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
98 Административно дело No 304/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Х.Т.П. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.4.2009г., в законна сила от 30.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1130 от 10.11.2008 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 97 във връзка с чл. 89, ал. 2, т. 1 и чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител, е наложено наказание "забележка" на служителя Н.Х.Т.-П. *** Загора. ОСЪЖДА Община Нова Загора да заплати на Н.Х.Т.- П. с ЕГН: **********, с адрес: гр. Нова Загора, ул. "Цар Освободител" № 32, ет. 1, ап. 2, деловодни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
99 Административно дело No 309/2008 Дела по КСО СОКСЕТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.3.2009г., в законна сила от 21.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СОКСЕТ" ЕООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Карандила" N 95 с управител И.Л.Н. против Решение № 17/05.11.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "Соксет" ЕООД гр.Сливен. срещу разпореждане № 400/19.09.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО", с което е разпоредено събиране на дължима по ревизионен акт за начет вх. № 21 от 11.09.2008 г., сума в размер общо на 1071.22 лева, от които 900.00 лева главница и 171,22 лева-лихви, начислени до 31.08.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "СОКСЕТ" ЕООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Карандила" N 95 с управител И.Л.Н. *** сумата от 204 /двеста и четири/лв., представляваща разноски по делото. 
100 Административно дело No 310/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.3.2009г., в законна сила от 4.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 216/22.10.2008 г. на Общински съвет Нова Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от Закон за общинската собственост /ЗОС/, Общински съвет Нова Загора предоставя безвъзмездно за управление част от имот частна общинска собственост на НЧ "Напредък" гр.Нова Загора, а именно помещения с №, № 6,7,8,9,10,11,12, с обща площ 172,39 кв.м., находящи се на третия етаж в сградата на бивше кино "Младост", УПИ І-КОО, пл.№2003 в кв.96 по ПУП на гр.Нова Загора и упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление на цитираните помещения, частна общинска собственост с Председателя на НЧ "Напредък" Нова Загора, като НАЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
101 Административно дело No 314/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Д.,
Р.Г.М.
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.1.2009г., в законна сила от 16.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мариана Г. Дочева и Р.Г.М. подадена срещу Заповед № РД-15-1701/15.10.2008 г. на Кмета на Община - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 314/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
102 Административно дело No 317/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.К.,
Й.А.К.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 1.6.2009г., в законна сила от 19.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К. и Й.А.К. *** против Заповед № ДК-10-23 от 14.11.2008 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е отменено Разрешение строеж № 327 от 11.09.2008 г., издадено от Главния архитект на община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни - Етажна собственост на жилищен блок, находящ се на ул."Вл.Очков" №3 с Председател на УС на ЕС А.П.С., В.Т.М., Р.Х.Г., Р.К.П., Х.П.А., А.К.Т. В.А.А., Николай Й.П., В.М.Т., Д.Д.К., С.П.П., П.Е.С., Г.Я.З., П.Т.И. и С.П.П.. 
103 Административно дело No 318/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.П. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.3.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.П. против заповед № ДК-10-24/24.11.2008 г. издадена от Началника на РДНСК-Сливен, с която е отхвърлена жалбата й против разрешение за строеж № 363/14.10.2008 г. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж: "Изграждане на междуетажна стоманобетонова плоча на съществуваща жилищна сграда", находящ се в УПИ ІІІ-5432, кв. 160 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен, ул. "Николай Петрини" № 13, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Д.П. *** ДА ЗАПЛАТИ на Началника на РДНСК-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА М.Д.П. *** ДА ЗАПЛАТИ общо на Г.Д.К. *** и на П.Т.О. *** сумата от 150 /сто и петдесет / лева, представляващи направените по делото разноски. 
104 Административно дело No 320/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 13.1.2009г., в законна сила от 21.1.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 320/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен, поради оттегляне на жалбата.
105 Административно дело No 321/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П.,
Х.П.М.,
К.Д.М.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 15.1.2009г., в законна сила от 9.3.2009г.
Опр. № 5/15.01.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П., Х.П.М. и К.Д.М. против Решение № 2 по Протокол № 9 от 04.10.2007 г. на ОбЕСУТ към Община гр. Котел и относно искането за обявяване нищожност на Разрешение за строеж № 98/31.10.2007 г. на Главния архитект на Община гр. Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 321/2008 г. по описа на Адм. съд Сливен. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на началника на РДНСК Сливен, който да се произнесе по отношение на искането за обявяване нищожност на Разрешение за строеж № 98/31.10.2007 г. на Гл.архитект са Община - Котел.
106 Административно дело No 322/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР БУРГАСГАЗ АД,
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.2.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бургасгаз" АД гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул."Вардар" № 1, ЕИК 102170333 против Решение от 25.11.2008 година на Комисия назначена със Заповед № 1187/21.11.2008 година на Кмета на Община Нова Загора, с което е определена цена на право на прокарване на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
107 Административно дело No 323/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ Д-Р ПЕТКО ВЛАЙКОВ - АИППИМП - ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.3.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
Реш. № 15/09.03.2009 Г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д-р П.В. - Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ" със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, ул."Чукарска" № 2, ЕИК 119608213, против Заповед № РД-09-1254/01.12.2008 година на Директора на РЗОК гр.Сливен, като неоснователна.
108 Административно дело No 324/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Ч.П. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 26.6.2009г., в законна сила от 25.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ч.П. *** с ЕГН********** срещу Заповед № 1269 от 04.12.2008 г., издадена от Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на подробният устройствен план /ПУП/ - план за регулация на част от кв.3 /кв. "Изток"/ по плана на гр. Нова Загора, като с проекта се обособява ново УПИ XV с площ 60 кв.м. и отреждане "За трафопост" и същото се намира в уширението на ул. "107" срещу о.т. 25, северно от УПИ VII като НЕОСНОВАТЕЛНА.
109 Административно дело No 325/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.4.2009г., в законна сила от 27.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Б. ***, с която се иска обявяване на нищожност, алтернативно отмяна поради незаконосъобразност на Заповед № з-61/05.12.2008г. на Началник РУ на МВР-Котел, с която на същия е отказано издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на ловно гладкоцевно оръжие на основание чл.16, ал.1, т.1 вр. чл.12, ал.1, т.2 от ЗКВВООБ и вр.чл.182, ал.2, б."Б" и чл.221, ал.6, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс като НЕОСНОВАТЕЛНА.
110 Административно дело No 328/2008 Дела по КСО МИРАНС-САШО АСТАКОВ ЕТ ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.4.2009г., в законна сила от 23.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Миранс - С.А.", със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, жк "Загоре" бл. 8, ет. 5, ап. 18, представляван от С.Т.А., подадена против Решение № 18 от 28.11.2008 г., издадено от Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, с което е отхвърлена жалба с Вх. № К-8730 / 05.11.2008 г. от ЕТ "Миранс - С.А."***, срещу Разпореждане № 506 / 15.10.2008 г. на Началник отдел КПК, с което е разпоредено събиране на дължима по Ревизионен акт за начет Вх. № 10 от 07.10.2008 г. сума в размер на 246, 49 лева, от които: 220 лева - главница, и 26, 49 лева - лихва, начислена до 07.10.2008 г. ОСЪЖДА Едноличен търговец "Миранс - С.А.", със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, жк "Загоре" бл. 8, ет. 5, ап. 18, представляван от С.Т.А. с ЕГН: ……………., да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 / сто / лева. 
111 Административно дело No 329/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Д.В. ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.1.2009г., в законна сила от 29.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.В., подадена срещу Заповед № РД-09-1254/01.12.2008 г. на Директора на РЗОК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 329/2008 г. по описа на Административен съд гр. Сливен.
112 Административно дело No 330/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.5.2009г., в законна сила от 4.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 1336/12.12.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във вр. с чл. чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 35/02.10.2008 г. на АК за разглеждане на медицински спорове гр. Сливен, на "МБАЛ Царица Йоанна" ЕООД, гр. Сливен е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 3 960,00 /три хиляди деветстотин и шестдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която е наложена санкция - финансова неустойка общо за шест броя нарушения по КП № 26 и КП № 30 и в общ размер на 1 080,00 /хиляда и осемдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОСЪЖДА Районна здравноосигуритална каса - гр. Сливен да заплати на "МБАЛ Царица Йоанна" ЕООД, гр. Сливен направени по делото разноски в размер на 58,00 /петдесет и осем/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.   
113 Административно дело No 332/2008 Други административни дела С.А.В. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.3.2009г., в законна сила от 12.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.В. с ЕГН: **********, с адрес:***, подадена чрез адвокат С.М.Р. *** срещу "действията на полицай Валентин Маринов Маринов мл. автоконтрольор при РУ на МВР Сливен по отнемане на документи - СУМПС и Контролен талон удостоверени в АУАН № 935431 от 20.12.2008 г." ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 332 / 2008 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
114 Административно дело No 333/2008 Други административни дела Г.Н.К. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН,
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЛИВЕН
Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.2.2009г., в законна сила от 20.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.К.,***, подадена срещу мълчалив отказ на Кмет на Община Сливен, по искане вх. № 9400-26144 от 18.11.2008 г., с която е поискано издаване на решение за прекратяване на правомощията на Недка Дончева Енергиева като заместник кмет на Община Сливен, поради регистрацията й като едноличен търговец в нарушение на разпоредбите на чл.41 от ЗМСМА, както и срещу мълчалив отказ на ОИК Сливен, по искане вх.№30-00-930/18.11.2008г., с която е поискано издаване на решение за прекратяване на правомощията на Недка Дончева Енергиева като заместник кмет на Община Сливен на същото основание.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 333/2008 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо. 
115 Административно дело No 1/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 11.11.2009г., в законна сила от 11.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1966 от 21.11.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробният устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обхватите на УПИ III "За музей", ІV-5481, V-5480 и VI общ. в кв. 281 по плана на ЦГЧ-гр.Сливен, като се обединяват УПИ III и VI в нов УПИ III "За музей и обществено обслужване", а УПИ ІV-5481 и V-5480 се отреждат "За търговско и обществено обслужване", съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на С.П.В., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, деловодни разноски в размер на 460 / четиристотин и шестдесет / лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
116 Административно дело No 6/2009 Дела по КСО и ЗСП С.Й.С. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.2.2009г., в законна сила от 27.2.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Й.С., ЕГН **********,*** против Отказ рег. № 5511828.11.2008 г. на Началника на РУ на МВР Нова Загора за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 6/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
117 Административно дело No 7/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Т. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО КАДАСТЪРА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.2.2009г., в законна сила от 8.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Т.,***, подадена срещу писмо изх.№94-10096/20-10-1807/18.12.2008г. на Началник на СГКК Сливен, по искане вх.№94-10096/16.12.2008г., с която е поискано изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7/2009 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
118 Административно дело No 8/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 28.4.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Р.№45/28.04.2009г.-ОТМЕНЯ Решение № 6 от 05.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Бюро по труда" - гр. Сливен, с което на основание чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта е прекратена регистрацията на С.Д.С. с ЕГН: **********,***, Рег. № 38145/09.01.2008 г., от 29.01.2008 г. ОСЪЖДА Дирекция "Бюро по труда"гр. Сливен да заплати на С.Д.С., ЕГН: **********,***, сумата от 10 (десет) лева направени по делото разноски.  
119 Административно дело No 9/2009 Дела по КСО МАДЖИК ООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 16.3.2009г., в законна сила от 2.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ж.У., ЕГН ********** в качеството й на управител на "МадЖик" ООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. "Клуцохор", бл. 18, вх. В, ап. 7 против Решение № 20/22.12.2008 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "МадЖик" ООД, гр.Сливен, срещу разпореждане № 657/20.11.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУ"СО" Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 1 от 05.11.2008 г. на осигурителя "МадЖик" ООД, гр.Сливен, описани в справки № 1 и № 2, приложени към същия, в размер общо на 2548,44 лева, от които 1331,07 лева главница и 1217,37 лева - лихви, начислени до 31.10.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "МадЖик" ООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, ж.к. "Клуцохор", бл. 18, вх. В, ап. 7, представлявано от управителя М.Ж.У. *** сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
120 Административно дело No 10/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.1.2009г., в законна сила от 30.1.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на кмета на Община Нова Загора Николай Георгиев Грозев срещу Решение № 258 на Общ.съвет гр.Нова Загора, прието на заседание , проведено на 09.12.2008 г. с Протокол № 24, с което решение Евгени Захариев Кирилов е удостоен със званието "Почетен гражданин на община Нова Загора". ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 10/2009 г. по описа на Адм.съд - Сливен.
121 Административно дело No 13/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 26.2.2009г., в законна сила от 6.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Сливен, обективирана в Заповед № РД11-16-07/19.01.2009 г., с която е оспорена т.3 от Решение № 395 от 15.12.2008 г. на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 13/09 г. по описа на Административен съд - Сливен.
122 Административно дело No 14/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.2.2009г., в законна сила от 25.2.2009г.
На основание чл. 159 ат. 4 от АПК прекратява производството по делото.
123 Административно дело No 16/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.2.2009г., в законна сила от 5.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ производството по Заповед РД № 11-16-08 от 19.01.2009 год. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16/2009 год. на Административен съд гр. Сливен.
124 Административно дело No 18/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Д.К.,
Х.Д.К.
Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 20.3.2009г., в законна сила от 8.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.К. и Х. Дим. К. ***, подадена против Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 18 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
125 Административно дело No 19/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Г.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 30.4.2009г., в законна сила от 30.4.2009г.
Реш. № 44/30.04.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ одобрил Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 104 и кв.105 по плана на ЦГЧ , гр. Сливен, съгласно синьо, червено и кафяво изчертани линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, в частта относно плана за застрояване за УПИ XVІ-131 и УПИ XVII-130 в кв.104 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати на Й.Г.Т., ЕГН **********,***, сумата от 260 лв. направени по делото разноски. 
126 Административно дело No 20/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.И.Н.,
И.И.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-885 от 28.05.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 104 и кв. 105 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо, червено и кафяво изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване в частта й, с която е одобрен план за застрояване за обхвата на УПИ І-124,125 и УПИ ІІ-123 в кв. 104 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните. 
127 Административно дело No 21/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Ч.,
Р.А.Ч.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.7.2009г., в законна сила от 6.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Ч.,*** и Р.А.Ч.,*** против Заповед № РД-15-996/09.06.2008г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ е одобрен ПУП с план за регулация и застрояване за обхвата на територията разположена северно от улиците "Балатон" и "Ален мак " по плана на кв."Ново село-север" гр.Сливен, като се образуват нови квартали 691, 692, 693 и 694 и се урегулират поземлени имоти в тях, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, в частта план за регулация и застрояване на УПИ ХІV-8387 , кв.694 по плана на кв."Ново село-север" гр.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА Н.К.Ч., ЕГН ********** и Р.А.Ч., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Сливен, направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150/ сто и петдесет/ лв. 
128 Административно дело No 22/2009 Други административни дела ДКЦ 1 -СЛИВЕН ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.4.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично - консултативен център 1 - Сливен" ЕООД, срещу Заповед № РД - 09 - 1363/29.12.2008 г.на Директора на РЗОК гр. Сливен В ЧАСТТА, с която за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ от д-р Дениза Цветкова, изразяващо се в неспазване на изискванията за честота, периодичност, обем и вид на медицинските дейности и изследвания при 5 /пет/ диспансеризирани ЗЗОЛ, съставляващо нарушение на чл. 7 т. т. 1 и 2 и т. 10 от ИД и чл. 26 т. т. 1 и 2, чл. 132 ал. ал. 1 и 2 от НРД 2006 г., е наложена санкция по чл. 238 ал. 4 т. 4 б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения /5 ЗЗОЛ/ като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 1363/29.12.2008 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен В ЧАСТТА, с която за неспазване от д-р Дениза Цветкова на приетите по реда на НРД критерии и програми за лечение на хронични заболявания, изразяващи се в неспазване на критериите за диагностика и лечение на бронхиална астма при 15 /петнадесет/ досиета на ЗЗОЛ, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 025,00 /две хиляди двадесет и пет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения /15 ЗЗОЛ/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА "Диагностично - консултативен център 1 - Сливен" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 2А да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен разноски в размер на 27,30 /двадесет и седем 0,30/ лева.   
129 Административно дело No 23/2009 Други административни дела О.Н.Ш. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 26.3.2009г., в законна сила от 8.4.2009г.
Определение № 30/26.03.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Н.Ш. с ЕГН: **********, с адрес:***, подадена против Заповед № 13035 от 04.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 23 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Сливен.Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Сливен. 
130 Административно дело No 26/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.2.2009г., в законна сила от 27.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-09/26.01.2009 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, на Решение № 260/09.12.2008 г. на Общински съвет Нова Загора, прието с протокол № 24 от заседание проведено на 09.12.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен поради недопустимост.
131 Административно дело No 27/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 26.3.2009г., в законна сила от 8.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-10 от 26.01.2009 г., подадена против Решение № 264 от 09.12.2008 г. на Общински съвет Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 27/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
132 Административно дело No 31/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 22.4.2009г., в законна сила от 19.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването предявено със Заповед № РД-11-16-12 / 03.02.2009 година на Областен управител на област Сливен, с което е оспорено решение № 127/22.12.2008 година на Общински съвет - Твърдица, относно приемането на Наредба за управление на общинските пътища и улици в община Твърдица, в частта й относно: чл.11, ал.2 и ал.3, чл.22, ал.1, в частта й "по чл.8 ал.2 от ЗП", чл.25, ал.2, чл.26 и чл.28, ал.2, чл.32, чл.36, т.1, чл.39, ал.2, т.7, чл.40, ал.1, т.1, б."в", "г", "е" и т.2, б."а", в частта "и промяната на тяхното предназначение" и б."б", чл.46, ал.1, т.3 в частта й "или главния архитект на общината", чл.47, ал.1 в частта й "или главния архитект на общината", чл.47, ал.2 в частта й "или главния архитект на общината", чл.47, ал.3 в частта й "или главния архитект на общината", чл.65, ал.1 в частта й относно "от 50 до 100" и ал.2 в частта й "от 100 до 250", чл.66, ал.1 в частта й относно "от 100 до 250" и ал.2 в частта й "от 150 до 1500", чл.67 в частта й "от 150 до 1500" и "от 250 до 2500", § 7, § 9 в часта му "на основание чл.37 от ППЗП". ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/2009 година по описа на Административен съд гр. Сливен. 
133 Административно дело No 33/2009 Дела по КСО Е. МИРОЛИО АД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 30.6.2009г., в законна сила от 17.7.2009г.
ОТМЕНЯ решение №1/09.01.2009г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "Е.Миролио" АД гр.Сливен срещу разпореждане №705/25.11.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО", с което е разпоредено събиране на дължима по ревизионен акт за начет вх. №1632 от 03.11.2008 г., в частта за сумата общо 12,56/дванадесет и 0,56/ лв., представляваща сума от 11.74 лв. по раздел ІІІ от справка №1 от ревизионен акт за начет и сумата от 0.82лв. лихва по справка №2 от ревизионен акт за начет, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Е.Миролио" АД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв."Индустриален" с представляващ Г.Р., изпълнителен член на съвета на директорите против Решение № 1/09.01.2009 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на "Е.Миролио" АД гр.Сливен срещу разпореждане № 705/25.11.2008 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО", в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА "Е.Миролио" АД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, кв."Индустриален" с представляващ Г.Р. *** сумата от 280/двеста и осемдесет/лв., представляваща разноски по делото. 
134 Административно дело No 35/2009 Други административни дела В.Д.В. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.3.2009г., в законна сила от 24.3.2009г.
На основание чл. 159 от АПК прекратява производството по адм.дело № 35/2009 год. по описа на Административен съд Сливен.
135 Административно дело No 38/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 9.7.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-62 от 26.01.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 156 - за неспазване на изискването за изпълнение на КП от посочените в договора специалисти, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4 от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" ЕООД , представлявано от управителя Марианна Петрова Падарева, подадена против Заповед № РД-09-62 от 26.01.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В ЧАСТТА, с която на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 26 - неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева, И В ЧАСТТА, с която на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД- Сливен, за неспазване на установения ред за работа с документи по КП и на основание чл. 238, ал. 1, т. 7, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" ЕООД, представлявано от управителя Марианна Петрова Падарева, да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 83 / осемдесет и три / лева, определени след компенсация. 
136 Административно дело No 39/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.5.2009г., в законна сила от 9.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул."Булаир" №49 срещу Заповед № РД-09-63/26.01.2009 г. на Директора на РЗОК - Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО и чл. 232, 243 и чл.252 от НРД, 2006г. и Арбитражно решение №2/16.01.2009г. на Арбитражна комисия за разглеждане на медицински спорове на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Сливен е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 540 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА.РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
137 Административно дело No 40/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.5.2009г., в законна сила от 4.6.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 40/2009 год. по описа на Административен съд Сливен поради оттегляне на жалбата.
138 Административно дело No 41/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.5.2009г., в законна сила от 11.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-65 от 26.01.2009 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал.4, т.4, буква "б", "бб" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по КП № 91, изразяващо се в: - Неизвършване на всички дейности, включени в алгоритъма на КП № 91, съставляващо нарушение на чл.8, ал. 1, т. 1 от ИД , чл.26, т.1 от НРД, 2006 г. и т. 201.6 буква "б" от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. ОСЪЖДА МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева, да заплати на РЗОК Сливен разноски по делото в размер на 21,25 /дванадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лв.   
139 Административно дело No 42/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Щ.Х.Л.,
М.К.Б.,
В.А.С.,
М.С.С.,
Т.Д.Р.,
Е.И.М.,
П.Г.М.,
К.Е.В.,
ТПК ОБЕДИНЕНИЕ- СЛИВЕН
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 9.7.2009г., в законна сила от 9.7.2009г.
Отхвърля жалба на Щ.Х.Л., ЕГН ********** ***, М.К.Б., ЕГН ********** ***; В.А.С., ЕГН ********** ***; М.С.С., ЕГН ********** ***; Т.Д.Р., ЕГН ********** ***; Е.И.М., ЕГН **********о***; П.Г.М., ЕГН **********,***; К.Е.В., ЕГН **********,*** и ТПК "Обединение" ЕИК 000580261, с адрес гр.Сливен, ул."Капитан Мамарчев" № 11 първи етаж, представлявано от председателя Л. Й. Н., ЕГН **********, против Заповед № РД-15-1551/15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ е одобрил подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв.108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено очертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и приложения начин на застрояване, указан в плана за застрояване, като неоснователна. Осъжда Щ.Х.Л., ЕГН ********** ***, М.К.Б., ЕГН ********** ***; В.А.С., ЕГН ********** ***; М.С.С., ЕГН ********** ***; Т.Д.Р., ЕГН ********** ***; Е.И.М., ЕГН **********о***; П.Г.М., ЕГН **********,***; К.Е.В., ЕГН **********,*** и ТПК "Обединение" ЕИК 000580261, с адрес гр.Сливен, ул."Капитан Мамарчев" № 11 първи етаж, представлявано от председателя Л. Й. Н., ЕГН **********,*** сумата от 150 лв. разноски по делото. 
140 Административно дело No 43/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.Р.,
БУЛ-ГЕЙТ ООД СЛИВЕН
РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Д.Р. ***- ГЕЙТ" ЕООД, ЕИК 119052485, гр. Сливен, срещу Заповед № ДК-09-03 от 26.01.2009 г. на Началника на РДНСК, град Сливен, с която на основание чл. 178, ал. 5 от ЗУТ е забранено ползването на невъведеният в експлоатация от компетентния орган строеж "Бетонов възел", намиращ се в УПИ XXIV, кв.17 по плана на "Промишлена зона" гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Й.Д.Р. ЕГН ********** ***- ГЕЙТ" ЕООД, ЕИК 119052485, гр. Сливен, ДА ЗАПЛАТЯТ на Началника на РДНСК 
141 Административно дело No 44/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТАКСИ РОНИ ЕООД РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 13.5.2009г., в законна сила от 2.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-09-01/26.01.2009 г. на Началника РДНСК гр.Сливен, с която на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ, във връзка чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ е забранил ползването на невъведения в експлоатация от компетентния орган строеж "Бетонов възел", находящ се в УПИ I, кв.15 по плана на Промишлена зона гр. Сливен с административен адрес: гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе" № 1, ползван от "Такси-Рони" ЕООД с адрес на управление гр. Сливен, ул. "Самуиловско шосе" №1, ЕИК 119627103, определил срок до 10.03.2009 г. за доброволно изпълнение на заповедта и наредил на управителят на "ВиК" ООД, гр.Сливен и ръководителят група поддържане КЕЦ Сливен при "ЕВН България Електроразпределение" АД, гр.Пловдив, да разпоредят прекъсване захранването на строежа с вода и електрическа енергия, и уведомят писмено в тридневен срок РДНСК-Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
142 Административно дело No 46/2009 Други административни дела Д.Т.Р. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СЛИВЕ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 8.5.2009г., в законна сила от 9.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Р. *** срещу Заповед № 11830/05.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Сливен, с която й е отказано отпускането на целева помощ за отопление и която е потвърдена от Директора на РД за социално подпомагане гр. Сливен с Решение № РД - 10 - 0002 от 04.02.2009 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
143 Административно дело No 48/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Р.С.,
Р.М.С.,
Д.П.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 19.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.С., ЕГН **********, Р.М.С., ЕГН ********** и Д.П.М., ЕГН **********, всички с адрес *** против Заповед № РД-15-1710/15.10.2008 година на Кмета на Община - Сливен, с която на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП с план за регулация и застрояване за обхватите на УПИ V-7975 и VІ-7973, в кв. 435, по плана на кв. "Ново село-център" гр. Сливен, като се обединяват двата имота в един нов жилищно-строителен УПИ V-7975,7973, съгласно направените поправки със зелен цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.Р.С., ЕГН **********, Р.М.С., ЕГН ********** и Д.П.М., ЕГН **********, всички с адрес ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 150 лв. / Сто и петдесет / лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.  
144 Административно дело No 58/2009 Други административни дела ЗКПУ СТАРА ПЛАНИНА КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 30.7.2009г., в законна сила от 31.8.2009г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения за такса битови отпадъци № НИ-155 от 13.02.2009 г., издаден от Кмета на Община Твърдица, В ЧАСТТА, с която на "ЗКПУ Стара планина" - с. Сборище, ул. "Л.Каравелов" № 5, за периода: 2001 г. - 2008 г., е установено задължение за такса битови отпадъци и лихви за просрочие в общ размер 725, 18 / седемстотин двадесет и пет цяло и осемнадесет стотни / лева, представляващ разликата над 266, 75 /двеста шестдесет и шест цяло и седемдесет и пет стотни / лева до 991, 93 / деветстотин деветдесет и едно цяло и деветдесет и три стотни / лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация "ЗКПУ Стара планина" със седалище и адрес на управление: с. Сборище, община Твърдица, представлявана от Ж.Г.Ж., подадена против Акт за установяване на задължения за такса битови отпадъци № НИ-155 от 13.02.2009 г., издаден от Кмета на Община Твърдица, В ЧАСТТА, с която на "ЗКПУ Стара планина" - с. Сборище, ул. "Л.Каравелов" № 5, за периода: 2001 г. - 2008 г., е установено задължение за такса битови отпадъци в размер на 180, 56 / сто и осемдесет цяло и петдесет и шест стотни / лева и лихви за просрочие в размер на 86, 19 / осемдесет и шест цяло и деветнадесет стотни / лева, изчислени към 13.02.2009 г. 
145 Административно дело No 59/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.К.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.3.2009г., в законна сила от 10.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Ч. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-15-1551 от 15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №59/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.  
146 Административно дело No 60/2009 Дела по ДОПК и ЗМ И.К.Г. ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2009г., в законна сила от 26.5.2009г.
Отхвърля жалбата на И.К.Г., ЕГН **********,***, против Решение № 001/11.02.2009 год. на Директора на ТД на НАП гр. Сливен, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу покана за доброволно изпълнение изх. № П-20-1/14.01.2009 година на старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Сливен и е прекратено административното производство образувано по жалбата, като неоснователна. Осъжда И.К.Г., ЕГН **********,***, да заплати на ТД на НАП гр. Сливен сумата от 150 лв. разноски по делото. 
147 Административно дело No 61/2009 Други административни дела В.Д.Й. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 26.5.2009г., в законна сила от 17.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцеслав Д.Й.,***, против отказ рег. № з 21/13.02.2009 година на Началника на РУ на МВР гр. Сливен за продължаване срока на валидност на разрешение за носене и съхраняване на огнестрелно оръжие.
148 Административно дело No 65/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.6.2009г., в законна сила от 3.7.2009г.
ОТМЕНЯ чл. 8 ал. 1 от Правилник за определяне реда, по който спортните обекти и съоръжения общинска собственост да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на Община Сливен.  ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в общ размер 185,00 /сто осемдесет и пет/ лева.   
149 Административно дело No 66/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.3.2009г., в законна сила от 10.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РЕЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 23/10.03.2009 г. срещу т. І, § 2 от Решение № 424 от 30.01.2009 г. на Общински съвет гр. Сливен, с която е прието изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 66/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
150 Административно дело No 68/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 20.5.2009г., в законна сила от 4.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването предявено със Заповед № РД-11-16-27 / 12.03.2009 година на Областен управител на Област Сливен против решение № 42 / 29.01.2009 година на Общински съвет- Твърдица относно промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/2009 година по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура-Сливен и от съобщаването за оспорващия и ответника по оспорването. 
151 Административно дело No 69/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 20.5.2009г., в законна сила от 3.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването предявено със Заповед № РД-11-16-28 / 12.03.2009 година на Областен управител на Област Сливен против параграф 1 т.3 от Решение № 143/29.01.2009 година на Общински съвет Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 69/2009 година по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура-Сливен и от съобщаването за оспорващия и ответника по оспорването. 
152 Административно дело No 70/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.В.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 27.4.2009г., в законна сила от 1.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Д. срещу Решение № 574 ЖВ/29.03.2001 г. на ОбСЗГ гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 70/2009 г. по описа на Адм. съд Сливен.
153 Административно дело No 71/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.Н.,
Б.Н.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД - 15 - 1551/15.09.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробния устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застояване, указан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Сливен разноски в общ размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.  
154 Частно административно дело No 72/2009 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 9.4.2009г., в законна сила от 9.4.2009г.
КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалбите с вх. №,№ 9400-21101/ 08.09.2008г.; 9400-22640 / 30.09.2008г. и 9400-22640(2) / 13.10.2008г. на Ю.К.Й., е Началникът на Регионална дирекция за национален строителен контрол гр. Сливен. ИЗПРАЩА преписката за разглеждане по компетентност на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол гр. Сливен. 
155 Административно дело No 73/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Б.,
О.К.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.6.2009г., в законна сила от 16.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 1551/15.09.2008 г. на Кмет на Община Сливен, с която на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 107 и кв. 108 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА план за застрояване за обхвата на УПИ ХХ - 50 и УПИ ХІХ - 51, кв. 107 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Б. и О.К.Б. срещу Заповед № РД - 15 - 1551/15.09.2008 г. на Кмет на Община Сливен, в частта, с която е одобрен ПУП в част план за застрояване за обхвата на УПИ ХХ - 50 и УПИ ІІ - 43, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Г.Б. и О.К.Б. *** направени по делото разноски в размер на 20,00 /двадесет/ лева.  
156 Административно дело No 74/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 16.4.2009г., в законна сила от 8.5.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 74/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
157 Административно дело No 75/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.5.2009г., в законна сила от 22.5.2009г.
На основание чл. 159 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповедта на Областен управтел на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 75/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен поради липса на предмет.
158 Административно дело No 76/2009 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.4.2009г., в законна сила от 9.6.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Военномедицинска академия" гр.София против Уведомително писмо изх.№ 29-02-14 от 13.02.2009 г. и Уведомително писмо изх.№ 29-02-14 от 09.03.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
159 Административно дело No 78/2009 Други административни дела Г.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС-РПЦБ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.4.2009г., в законна сила от 2.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г., роден на *** г., гражданин на Армения, с адрес по регистрационен лист: гр. Нова Загора, ул. "Кънчо Чамов" № 24а, подадена против Решение № УП-1 от 07.01.2009 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, Регистрационно-приемателен център за бежанци - с. Баня, община Нова Загора, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за убежището и бежанците, е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на Г.Г..
160 Административно дело No 79/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.5.2009г., в законна сила от 2.6.2009г.
Р. № 61/14.05.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 330 от протокол № 28/20.02.2009 г. на Общински съвет Нова Загора, с което е дадено съгласие за участие на Община Нова Загора в проект на Община Мандурия, Италия, с цел побратимяване на двете общини и е задължен председателя на Общинския съвет да подпише необходимите документи за нуждите и целите на проекта, като НАЗАКОНОСЪБРАЗНО.
161 Административно дело No 82/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 19.6.2009г., в законна сила от 27.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-186 от 04.03.2009 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖЕНА санкция по чл. 238, ал.1, т.4 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева за неспазване на установеният ред за работа с първични медицински документи, изразяващо се в некоректно отразяване на диагностични процедури, съставляващо нарушение на т.249 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. и санкция по чл. 238, ал.1, т.5 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева за възпрепятстване на контролните органи за извършване на проверка, съставляващо нарушение на чл.5, т. 8 от ИД , чл. 83, ал. 1, т.1 и т. 2, чл. 222, ал. 6 от НРД, 2006 г на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОТХВЪРЛЯ искането на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева за присъждане на направени по делото разноски като НЕОСНОВАТЕЛНО. 
162 Административно дело No 83/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.6.2009г., в законна сила от 3.7.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-187 от 04.03.2009 год. на Директора на РЗОК гр.Сливен, в частта, в която е НАЛОЖИЛ санкция по чл. 238, ал.1, т.5 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, със седалище гр. Сливен, ул. "Булаир" № 49, представлявано от управителя д-р Марианна Петрова Падарева, за възпрепятстване на контролните органи за извършване на проверка, съставляващо нарушение на чл.5, т. 8 от ИД , чл. 83, ал. 1, т.1 и т. 2, чл. 222, ал. 6 от НРД, 2006 г, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. 
163 Административно дело No 87/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.7.2009г., в законна сила от 8.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Нова Загора срещу т. 2 от Решение № 870/05.06.2007 г. на Общински съвет Нова Загора, с което последният е задължил жалбоподателя в срок до 15 дни да предприеме необходимите действия за изпълнение на препоръка № 4 от Одитен доклад № 001205005, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
164 Административно дело No 88/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.И.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.7.2009г., в законна сила от 20.7.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-180/17.02.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в частта относно оценката на 42 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор № 14275501.62 (стар пл. № 62), кв.1 по плана на с. Гавраилово, като я завишава от 407 лв. на 659 лв. (шестстотин петдесет и девет лева).ОТХВЪРЛЯ жалбата Р.И.В., ЕГН ********** ***, против Заповед № РД-15-180/17.02.2009 година на Кмета на Община - Сливен, в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати Р.И.В., ЕГН ********** *** сумата 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева направени по делото разноски. 
165 Административно дело No 89/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 15.5.2009г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на Д.И.Д. Заповед № РД-15-179/17.02.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в частта с която е определен размера на дължимото обезщетение за отчуждената част - 27 кв.м. от имот ПИ с идент. №14275501.61 по плана на с.Гавраилово, общ.Сливен като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 261 лв. на 1672,83 /хиляда шестотин седемдесет и два 0.83/лв.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Д.И.Д.,*** съдебно-деловодни разноски в размер на 270 (двеста и седемдесет) лв. 
166 Административно дело No 90/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.4.2009г., в законна сила от 22.5.2009г.
ОТМЕНЯ точка втора от решение № 330 на Общински съвет Нова Загора, приета на заседанието му на 20.02.2009 год., съгласно която : "Общински съвет - Нова Загора задължава Съби Стойчев - председател на Общинския съвет да подпише необходимите документи за нуждите и целите на проекта", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
167 Административно дело No 97/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.7.2009г., в законна сила от 11.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Д. *** за издаване на скица на поземлен имот № 844 в кв. 19 по плана на с. Градец, обективиран в писмо изх. № 94п-02-2/10.03.2009 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №97/2009 год. по описа на АС - Сливен.
168 Частно административно дело (К) No 98/2009 Частни касационни производства З.И.В. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.6.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 599/26.02.2009 г., постановено по гр.д.№ 4286/2008 г. по описа на РС - Сливен.
169 Административно дело No 100/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.Г. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.6.2009г., в законна сила от 6.10.2009г.
ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 11.06.2009 г. по административно дело № 100 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Д.Г. с ЕГН: **********,***, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. "Добри Чинтулов" № 6 - адв. Д.П. ***, подадена против Отказ на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Сливен, обективиран в Писмо Изх. № СЛ-43-00-065 от 18.03.2009 г. по описа на РДНСК - Сливен, да издаде заповед за забрана ползването на апартамент № 2, находящ се в гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 27. ОСЪЖДА Б.Д.Г. с ЕГН: **********,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
170 Административно дело No 101/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 2.7.2009г., в законна сила от 2.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Х.М. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД-08-12 от 01.04.2009 г., издадена от Кмета на Община Котел, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с пар. 8, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ е одобрено изменение на ПУП - ПР /план за регулация/ за УПИ VІ-126 и VІІ-128 от кв. 15 по устройствен план на с. Малко село, обл. Сливен, като дворищната регулация се поставя в съответствие с имотните граници между ПИ пл. № 126 и ПИ пл. № 128, съгласно означенията надписите на приложения проект. ОСЪЖДА В.Х.М. с ЕГН: **********,***, да заплати на Ш.А.К. с ЕГН: **********,***, сумата от 160 / сто и шестдесет / лева, представляваща деловодни разноски.  
171 Административно дело No 103/2009 Други административни дела ДКЦ 1 ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.7.2009г., в законна сила от 26.8.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-256 /30.03.2009 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, в частта, с която на основание чл.41 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и НЗОК, т.183 и т.187 от решение №РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на РЗОК във връзка с чл.238, ал.1, т.6 от НРД 2006 год., е НАЛОЖЕНА санкция на дружеството оспорващ за констатирано с финансов протокол № РД-13-02-23/27.01.2009г. нарушение за неспазване на установения ред за работа с финансово отчетни документи - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с представлявано д-р А.А. срещу Заповед № РД-09-256 /30.03.2009 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, в частта, с която на основание чл.14, чл.45 и чл.46 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и НЗОК, т.175.1 и т.178 от решение №РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на РЗОК във връзка с чл.238, ал.1, т.4 от НРД 2006 год., е НАЛОЖЕНА санкция на дружеството оспорващ за констатирано с финансов протокол № РД-13-02-23/27.01.2009г. нарушение на установения ред за работа с първични медицински документи - финансова неустойка в размер на 135 /сто тридесет и пет/ лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с представляващ д-р А.А. *** направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 50,00 / петдесет/ лева. 
172 Административно дело No 107/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Т. ДНСК СОФИЯ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.6.2009г., в законна сила от 16.10.2009г.
ОТМЕНЯ Определение, постановено в открито съдебно заседание на 25.06.2009 г. по административно дело № 107 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.Т. с ЕГН: **********,***, подадена против Мълчалив отказ на Началника на ДНСК - София за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж и заповед за забрана ползването на незаконен строеж.ОСЪЖДА Д.Т.Т. с ЕГН: **********,***, да заплати на ТД "Пепи" ЕООД-гр. Сливен, представлявано от А.Б.В., деловодни разноски в размер на 170 / сто и седемдесет / лева.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 107 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
173 Административно дело No 108/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.П.Б.,
ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ.СГРАДА ГР.СЛИВЕН, УЛ.Н
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
Решение № 138 / 21.10.2009 г. - Отхвърля жалба на Х.П.Б.,*** и етажната собственост на жилищна сграда в гр. Сливен, ул. "Н. Петрини" № 4, вх Б представлявана от управителя И.К.П. против Заповед № РД-15-1552/15.09.2008 година на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 163 и само в част план за регулация за кв. 164 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан върху плана за застрояване, като неоснователна. Осъжда Х.П.Б.,*** и етажната собственост на жилищна сграда в гр. Сливен, ул. "Н. Петрини" № 4, вх Б представлявана от управителя И.К.П.,*** сумата от 150 лв. разноски по делото. 
174 Административно дело No 110/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Ц.М.И.,
С.И.С.,
В.И.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 30.5.2009г., в законна сила от 17.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ц.М. - И., С.И.С. *** и В.И.Г. *** срещу Заповед №РД-01-11/01.04.2009г. на Кмета на Община Котел, с която е одобрен проект за ПУП за обхвата на имот с №060015 извън границите на урбанизираните територии в землището на с.Боринци, общ.Котел, поради неотстраняване на нередовности.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №110/2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
175 Административно дело No 111/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.В.Ч. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 25.5.2009г., в законна сила от 5.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Ч.,***, подадена срещу Заповед № 586/15.04.2009 г. на Директора на ОД МВР - Сливен.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 111/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
176 Административно дело No 116/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.П.В. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.6.2009г., в законна сила от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № Р Д-15-1687 от 10.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 116/ 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
177 Административно дело No 118/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
На основание чл. 159 т. 8 от АПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 118/2009 год. по описа на Административен съд Сливен.
178 Административно дело No 119/2009 Други административни дела В.Н.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.10.2009г., в законна сила от 3.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Б. против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да отпише от актовите книги 1685 кв.м. от парцел ІІІ, кв.139 по плана на ЦГЧ на гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 119/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
179 Административно дело No 120/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.В.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 5.6.2009г., в законна сила от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.П., ЕГН ********** ***, подадена срещу Заповед № РД -15-1687 от 10.10.2008 г. на Кмета на Община-Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 120/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
180 Административно дело No 121/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 5.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 121/2009 год. по описа на Административен съд - Сливен, поради оттегляне на жалбата.
181 Административно дело No 123/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.Б.,
С.П.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.8.2009г., в законна сила от 11.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.Б. и С.П.А. с адрес, посочен в жалбата - гр. Сливен, ул. "Добри Чинтулов" №14, против Заповед № РД-15-1687/10.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, в частта й, с която е одобрен подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване за кв.131 по плана на ЦГЧ гр.Сливен за обхвата на УПИ V-147 и УПИ VІ-148, съгласно указания начин на застрояване, показан на ПЗ.ОСЪЖДА Е.А.Б. и С.П.А. ***, да заплатят на Община Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв.Решението е постановено при участието на заинтересованите страни - А.Г.Б. и М.Д.Б..   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.   Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.  
182 Административно дело No 124/2009 Дела по КСО ВИК ООД- СЛИВЕН РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 19.5.2009г., в законна сила от 29.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "В и К" ООД гр.Сливен, БУЛСТАТ 829053806 срещу Решение № 5 от 02.04.2009 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 124/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. 
183 Административно дело No 126/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.И.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 23.7.2009г., в законна сила от 23.7.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811/30.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробният устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 126 и кв. 129 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване в частта й за обхвата на УПИ ХV-85, УПИ ХІV-85 и УПИ ХІІІ-84, в кв. 129 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на Й.И.В., ЕГН ********** ***, деловодни разноски в размер на 410 / четиристотин и десет / лева. 
184 Административно дело No 130/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.З.,
З.Д.Т.,
Г.М.Г.,
Ц.Т.М.,
С.Н.Р.,
Д.М.Р.,
Д.Х.Р.,
Ш.Н.С.Н.,
А.И.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 20.7.2009г., в законна сила от 31.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.З., З.Д. Т., Г.М.Г., Ц.Т.М., С.Н. Р. *** , Д.М.Р., Д.Х.Р.,***, Ш.Н.С. - Н. живуща *** и А.И.А., живущ *** срещу Заповед № РД - 15-1811/30.10.2008 г. на Кмета на Община Сливен поради неотстраняване на нередовности.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 130/2009 год. по описа на Административенсъд гр. Сливен. 
185 Административно дело No 132/2009 Други административни дела К.И.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.7.2009г., в законна сила от 28.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.П., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 674/30.04.2009 г. на Директора на Областна дирекция МВР гр. Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 от Закона за българските документи за самоличност, обективирана като "Забрана за напускане на РБългария, паспорт и заместващите ги документи да не се издават", за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА
186 Административно дело No 133/2009 Други административни дела О.А.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 16.7.2009г., в законна сила от 8.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.А.Б. с ЕГН:********** с адрес ***, против Заповед № 595 / 16.04.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Сливен, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС на оспорващия е наложена принудителна административна мярка "Забрана за напускане на РБългария, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
187 Административно дело No 134/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 10.8.2009г., в законна сила от 3.9.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-493 от 17.06.2008 г., на Директора на РЗОК Сливен. В ЧАСТТА, в която е приел, че МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД - Сливен, е извършило нарушение на договор № 200399 от 14.03.2008 г., представляващо несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ КП № № 26, 30, 88 и 167, изразяващо се в: - Отчитане на незавършена клинична пътека и неспазване на задължението за лечение на придружаващите заболявания, изразяващо се в неспазване изискванията на КП № 26 за извършване на изискуеми изследвания и непризнаване на такива, поради липса на снимка, която ги обективизира при ИЗ № 1728 / 14.06.2007 г., съставляващо нарушение на т. 199.4 и т. 215 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК; - Отчитане на незавършена клинична пътека и неспазване на задължението за лечение на придружаващите заболявания, изразяващо се в неспазване изискванията на КП № 30 за извършване на изискуеми изследвания и непризнаване на такива, поради липса на снимка, която ги обективизира при ИЗ № 1794 / 22.06.2007 г., съставляващо нарушение на т. 199.4 и т. 215 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК: - Неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 167 при ИЗ № 1971/ 13.07.2007 г., изразяващо се в липса в ИЗ на отразяване на изпълнени критерии за дехоспитализация, съставляващо нарушение на т. 199.8 и т. 208.6 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК; - Неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 88 при ИЗ 2561/20.05.2007 г., съставляващо нарушение на т. 199.8 и т. 208.6 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК; и -Неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация по КП № 167 при 10 бр. ИЗ, № 2123/02.08.2007г.; 2356/27.08.2007г.; 3197/23.11.2007г.; 3137/18.11.2007г.; 2642/01.10.2007г.; 2818/18.10.2007 г.; 213/17.01.2007г.; 340/29.01.2007г.; 865/14.03.2007г. и 795/08.03.2007г, изразяващи се в липса в ИЗ на отразяване на изпълнени критерии за дехоспитализация, съставляващо нарушение на т. 199.8 и т. 208.6 от Решение № РД-УС-04-12 от 02.02.2007 г. на УС на НЗОК, и на основание чл. 238, ал. 4. т. 4. б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 2 340 /две хиляди триста и четиридесет/ лева. представляващ разликата над 1 440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева до 3 780 /три хиляди седемстотин и осемдесет/ лева. ОСЪЖДА РЗОК - Сливен, да заплати на МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД, разноски по делото в размер на 210 лв. ОСЪЖДА МБАЛ "Царица Йоанна" ЕООД да заплати на РЗОК гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 60 лв.  
188 Административно дело No 138/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.А. Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.8.2009г., в законна сила от 13.8.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А. ***, против Заповед № 335 / 30.04.2009 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план (ПУП) в част план за регулация в кв.158 по плана на гр.Нова Загора за обхвата на УПИ Х-3148. ОСЪЖДА В.А. ***, да заплати на Община Нова Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. 
189 Административно дело No 142/2009 Други административни дела В.К.М. ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 10.6.2009г., в законна сила от 17.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Виржиния К.М. срещу Решение № РД-10-007/14.05.2009 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Сливен, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 142/09г. по описа на Административен съд - Сливен. 
190 Административно дело No 149/2009 Дела по КСО Ж.М.Ж. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 16.6.2009г., в законна сила от 15.7.2009г.
Отменя Разпореждане № К - 1837/21.05.2009 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство, образувано за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за временно неработоспособност поради общо заболяване по Болничен лист сер. А2008, № 0325034 на Ж.М.Ж., считано от 21.05.2009 г. Връща преписката на административния орган Директора на РУ "СО" гр. Сливен.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
191 Административно дело No 150/2009 Дела по КСО Х.К. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.6.2009г., в законна сила от 26.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х. Русев К., ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Котел подадена против ревизионен акт за начет вх. № 62 от 18.05.2009 г., съставен от финансов ревизор при Районно управление "Социално осигуряване" гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 150/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Сливен, за произнасяне от контролния орган.  
192 Административно дело No 151/2009 Дела по КСО Х.К. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.6.2009г., в законна сила от 26.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К. с ЕГН: **********, в качеството му на Кмет на Община Котел, подадена срещу: Ревизионен акт за начет Вх. № 301 от 18.05.2009 г., съставен от финансов ревизор - служител при Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен, и Разпореждане № 619 от 26.05.2009 г., издадено от Началника на Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" при Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 151 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - Сливен. 
193 Административно дело No 156/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.С. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА произвоството по делото поради оттегляне на жалбата на оспорващия С.
194 Административно дело No 157/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.Г.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 10.7.2009г., в законна сила от 21.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.И.,*** срещу Заповед № РД - 11 - 09 - 01 от 29.04.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен План на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местности "Чинтулово", "Девичково" и "Дъбака" в землището на гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 157/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
195 Административно дело No 158/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Х.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 9.7.2009г., в законна сила от 21.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.К. *** срещу Заповед № РД-11-09-01/29.04.2009г. на Областен управител на Област Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №158/2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
196 Административно дело No 160/2009 Дела по ЗАдм З.Н.Ш.,
С.Н.К.,
В.Н.Ш.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 14.9.2009г., в законна сила от 2.10.2009г.
Опр. № 122/14.09.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с Вх. № 576 от 18.06.2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, подадена от: В.Н.Ш., З.Н.Ш. и С.Н.К. *** ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 160 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
197 Административно дело No 162/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Г.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 8.7.2009г., в законна сила от 24.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на М.Г.Т.,*** против Решение на комисията по чл.28 б ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-10-15 от 18.06.2007 г., взето с протокол от 19.03.2009 г. и против план на новообразуваните имоти одобрен на основание §4 к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28 б ал.8 от ППЗСПЗЗ със Заповед № РД-11-09-01 от 29.04.2009 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 162/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
198 Административно дело No 163/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.П.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.12.2009г., в законна сила от 9.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Т.. ПРЕКРАТЯВА производтсвото по адм.дело № 163 по описа на Административен съд гр. Сливен поради оттегляне на исковата молба.
199 Административно дело No 164/2009 Други административни дела С.А.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.8.2009г., в законна сила от 8.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.П. с ЕГН:********** ***, подадена против Заповед № 739 / 14.05.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Сливен, с която на основание чл. 76, т. 2 от ЗБДС на оспорващия е наложена принудителна административна мярка "Забрана за напускане на РБългария, паспортите и заместващите ги документи да не се издават" за срок до отпадане на основанието КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА С.А.П. с ЕГН:********** *** да заплати на ОД на МВР Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. 
200 Административно дело No 165/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.С. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.6.2009г., в законна сила от 10.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.С.,*** срещу Заповед № ДК-09-06 от 05.06.2009 г. на Началника на РДНСК гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 165/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
201 Административно дело No 166/2009 Други административни дела Н.А.Р. ДИРЕКТОРА НА ДГС СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.9.2009г., в законна сила от 24.9.2009г.
На основание чл. 159 т. 1 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 166/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
202 Административно дело No 178/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.10.2009г., в законна сила от 30.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, представлявано от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-476/12.06.2009 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, с която на основание чл. 232, ал. 1, във връзка с 241, ал. 1 от НРД, 2006 г. на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен за констатирано с финансов протокол № РД-13-05-57/08.05.2009г., въз основа на заповед № РД-09-332/24.04.2009 г. нарушение по договор № 200474/07.05.2008 г. е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 540 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П.,*** разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния административен съд на Република България.  
203 Административно дело No 181/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЛЪКИ ЕООД С.КОРТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
Решение № 136 / 26.10.2009 г- ОТМЕНЯ Решение № 153 от 29.04.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което са оставени без уважение жалби вх. № № 5980/2008/000016/15.04.2009 г. и 5980/2008/000017/15.04.2009 г. на "Лъки" ЕООД, депозирани срещу действията на публичен изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на Агенцията за държавни вземания, ИРМ - Сливен, по изпълнително дело № 5980/2008 г. по описа на същата дирекция, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Постановление № 5980/2008/000012/31.03.2009 г. по изпълнително дело № 5980/2008 г. на Публичен изпълнител при АДВ, с което е наложен запор върху всички банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, съдържание на касети, суми, предоставени за доверително управление с титуляр "Лъки" ЕООД и Постановление № 5980/2008/000008/31.03.2009 г. по изпълнително дело № 5980/2008 г. на Публичен изпълнител при АДВ, с което е наложен запор върху товарен автомобил м. "Ивеко", с рег. № СН 8048 СС, специален автомобил м. "Ивеко" с рег. № СН 82 96 СС, товарен автомобил м. "Мерцедес" с рег. № СН 32 36 ВВ, специален автомобил м. "Пежо" с рег. № СН 78 50 ВВ, собственост на "Лъки" ЕООД.  
204 Административно дело No 182/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЛЪКИ ЕООД С.КОРТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 154 от 29.04.2009 г., издадено от Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което на основание чл. 267, ал. 2, т. 5 от ДОПК е оставена без уважение жалба с Вх. № 5980/2008/000018 от 15.04.2009 г. на "Лъки" ЕООД - с. Кортен, община Нова Загора, ул. "Диньо Атанасов" № 21, представлявано от управителя С.Й.С., срещу действията на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на Агенцията за държавни вземания, ИРМ - Сливен, по изпълнително дело № 5980 / 2008 г. по описа на същата дирекция. ОТМЕНЯ Разпореждане № 5980/2008/000002 от 19.03.2009 г. на публичен изпълнител при Регионална дирекция - Бургас на Агенцията за държавни вземания, ИРМ - Сливен, с което е допуснато присъединяване в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 5980 / 2008 г. по описа на РД - Бургас на Агенцията за държавни вземания, на Митница Аерогара София за вземането й, установено с Решение № 500 / 2008 г., в размер на 72784,94 лева, към "Лъки" ЕООД, длъжник по посоченото изпълнително дело. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
205 Административно дело No 183/2009 Други административни дела П.С.Д. Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 12.8.2009г., в законна сила от 25.8.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.С.Д., ЕГН **********, с адрес *** против неуточнен акт на Районно управление на МВР гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 183/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
206 Административно дело No 184/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 27.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 302/29.05.2009г. на Общински съвет Котел, прието на заседанието му на 29.05.2009 г., както следва : На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закон за общинската собственост, вр. чл.17, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Котел, чл.38, т.5 от Закон за интеграция на хора с увреждания и чл.4 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Общински съвет Котел 1.Учередява на СНЦ "Дружество за хора с увреждания "Инвалид" с Жеравна, безвъзмедно право на ползване върху част от имот - публична общинска собственост, представляващо две помещения, находящи се на първи етаж в сградата на "Здравна служба", в ПИ №29283.501.128 по кадастралната карта на с.Жеравна за Клуб на инвалидите и 2. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на горецитираните помещения, публична общинска собственост за срок от 5 години, като НАЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
207 Административно дело No 187/2009 Други административни дела Н.Г.А. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.8.2009г., в законна сила от 9.9.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.Г.А. *** срещу Отказ на Кмета на Община Котел за издаване на скица на урегулиран поземлен имот № XII - 883, кв. 51 по плана на село Градец, община Котел, обективиран в писмо изх. № 94 Н - 47 - 2/16.06.2009 г. Прекратява производството по административно дело № 187/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
208 Административно дело No 189/2009 Други административни дела И.К.Х. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.7.2009г., в законна сила от 14.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с Вх. № 670 от 10.07.2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, подадена от И.К.Х. ***.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 189 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
209 Административно дело No 191/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Г. РДНСК- СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.8.2009г., в законна сила от 7.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Г.,***, подадена срещу Заповед № ДК-02-Сл-07 от 25.06.2009г. на Началник РДНСК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 191/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
210 Административно дело No 192/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 29.10.2009г.
ОТМЕНЯ точка 2 от Решение № 608 от 10.06.2009 г. на Общински съвет Сливен, с която е прието да се извърши замяна на общински имот, представляващ поземлен имот № 67338.557.128 с площ 2151 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ по кадастралната карта на гр. Сливен, с цена, определена от оценител на имоти, възлизаща на 382 150 лева, с недвижим имот, собственост на П.И.П., представляващ поземлен имот № 67338.557.92 с площ 1943 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ по кадастралната карта на гр. Сливен, с цена, определена от оценител на имоти, възлизаща на 335 900 лева, и е определено разликата в пазарните стойности на заменяните имоти в размер на 46 250 лева да се внесе по сметка на Община Сливен. ОТМЕНЯ точка 3 от Решение № 608 от 10.06.2009 г. на Общински съвет Сливен, с която е възложено на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по замяната на описаните в т. 2 имоти. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
211 Административно дело No 195/2009 Други административни дела Х.С.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 28.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Д. *** срещу Заповед № 1148 / 01.07.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 от Закона за българските документи за самоличност "Забрана за напускане на РБългария, паспорт и заместващите ги документи да не се издават", за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
212 Административно дело No 196/2009 Други административни дела М.А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.10.2009г., в законна сила от 31.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.С., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 1149/01.07.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 от Закона за българските документи за самоличност, обективирана като "Забрана за напускане на РБългария, паспорт и заместващите ги документи да не се издават", за срок до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
213 Административно дело No 198/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.К.,
Р.К.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.7.2009г., в законна сила от 31.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.К. и Р.К.К.,***, подадена срещу Заповед № РД-15802 / 22.05.2008г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен РУП за УПИ Х-6916, УПИ ХІ-6915 и УПИ ХІІ-6914 в кв.374 по плана на кв."Ново село - север" гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 198/2009 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
214 Административно дело No 200/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.Щ.,
Щ.Р.К.,
Р.К.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 8.9.2009г., в законна сила от 24.9.2009г.
ОПР № 117 / 08.09.2009 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на С.К.Щ.,***, Щилиян Р.К.,*** и Р.К. *** против неуточнен акт на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 200/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
215 Административно дело No 202/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.К.И. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 20.7.2009г., в законна сила от 20.7.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 202/2009 год. по описа на Административен съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 202/2009 год. към адм.дело № 200/2009 год. за съвместно разглеждане. Жалбоподателят по настоящото дело Р.К.И. да се впише като жалбоподател в списъка на страните по адм.дело № 200/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
216 Административно дело No 205/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.К.,
Б.Т.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 27.7.2009г., в законна сила от 19.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата от 13.07.2009 г., подадена от: К.Й.К. с ЕГН: ********** и Б.Т.К. с ЕГН: **********, и двамата със съдебен адрес:***, в частта й относно т. 2, с която е направено искане съдът да разпореди "на Община Котел чрез своите длъжностни лица да отстранят поставената нова ограда на ул. "Горски пътник" срещу дом № 16, поставена от Стефан Петров Петров". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 205 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Кмета на Община Котел.Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на молителите и на Кмета на Община Котел. 
217 Административно дело No 208/2009 Дела по ЗМСМА М.Д.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 3.8.2009г., в законна сила от 18.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Б.,***, в качеството му на Обществен посредник на Община Нова Загора срещу Решение 378/04.06.2009г. на Общински съвет Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208/2009 година по описа на Административен съд Сливен, като процесуално недопустимо.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.  
218 Административно дело No 210/2009 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител С.Б.С. Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 21.8.2009г., в законна сила от 25.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на С.Б.С., в качеството му на председател на постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет - Нова Загора, с което се иска от съда да констатира конфликт на интереси спрямо лицето М.М.Р.-К., като неоснователно.
219 Административно дело No 215/2009 Други административни дела ЕТ КИРО КИРОВ - БРАТЧЕТО С. СКОБЕЛЕВО КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-940 от 26.06.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ, чл.113 /изм./ от ЗМДТ и чл. 43 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, на ЕТ "К.К.-***, адрес на управление: с.Скобелево, общ.Сливен, представляван от К. Митев К. Булстат: 119598114, са определени такси за упражняването на дейност - продажба на спиртни напитки, и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 1468, 50 лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ "К.К.-Братчето" със седалище и адрес на управление: с.Скобелево, общ.Сливен, представляван от К. Митев К. Булстат: 119598114, деловодни разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лв. 
220 Административно дело No 222/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.И.Д.,
В.И.Д.,
Р.И.Б.,
И.С.И.,
Д.С.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 27.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-842 от 17.06.2009 г на Кмета на Община Сливен, с която е отказано правото на И. Г.Д. да придобие собственост върху ПИ 435.62 /стар идентификатор № 1786/ в местността "Бадемлика", в землището на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Община Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението.  
221 Административно дело No 229/2009 Дела по ЗМВР Х.А.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.8.2009г., в законна сила от 6.8.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 229 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 229 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, към административно дело № 225 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № 1297 от 22.07.2009 г. на Директора на ОД на МВР Сливен и Заповед №1358/03.08.2009г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която се видоизменя предходната и постановяване на общо решение по тях. 
222 Административно дело No 230/2009 Други административни дела ГППИМП МЕДИК БИГ ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.9.2009г., в законна сила от 3.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ТППИМП "Медик биг" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 68, представлявано от управителя Н.П.Б., срещу Директора на РЗОК гр. Сливен.Прекратява производството по административно дело № 230/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
223 Административно дело No 231/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ДИРЕКТОРА НА ДГС СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Разпореждане от 7.8.2009г., в законна сила от 5.10.2009г.
ДА СЕ ИЗПРАТИ на административния орган - Директор на ДГС Сливен препис от искането. ЗАДЪЛЖАВА административния орган - Директор на ДГС Сливен незабавно да представи по делото информация под формата на справка дали се извършват действията посочени в искането, а именно:1.Извършва ли се от Директора на ДГС Сливен или от друго длъжностно лице в ДГС предоставяне на разрешителни за лов на ловни дружини : с.Злати войвода, с.Старо село, с.Селиминово, с.Гавраилово, с.Малко Чочовени, с.Чинтулово, с.Бяла, с.Блатец, с.Тополчане и Сливен 2 от състава на ловни сдружения "Сърнена гора" гр.Сливен и "Гребенец" гр.Ямбол, както и предоставят ли се ловни билети на същите.2.Ако се извършва предоставяне на кого са предоставени и предоставят, от чие име и на какво основание?ПРЕДУПРЕЖДАВА административния орган - Директор на ДГС Сливен, че при неизпълнение на разпореждането на съда и непредставяне на незабавна информация с оглед бързината на производството по чл.250 от АПК на същия периодично ще бъдат налагани санкции по чл.405 от Закона за съдебната власт в размер от 50 лв. до 2000лв. В случай, че в деловодството на Административен съд Сливен не постъпи исканата информация ДА СЕ ПОИСКА незабавно съдействие от ОД на МВР Сливен за осигуряване на двама служители на ОД на МВР, които да посетят ДГС Сливен и извършат проверка на място, за което да бъде съставен протокол.ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от настоящото разпореждане по факс/ телефон. /ИЗПРАТЕНИ ПРЕПИСИ на 07.08.2009 год. по факс на ДГС-Сливен/. С определение от 07.08.09 г. на осн.чл. 405 от ЗСВ НАЛАГА глоба на Директора на ДГС Сливен в размер на 1000 лв. С разпореждане № 102/07.08.09 год. ДА СЕ ПРЕКРАТИ НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО от Директора на ДГС Сливен и от съответните длъжностни лица в учреждението, предоставянето на разрешителни за лов на ловни дружини с. Злати войвода, с. Старо село, с. Селиминово, с. Гавраилово, с. Малко Чочовени, с. Чинтулово, с.Бяла, с. Блатец, с. Тополчане и Сливен 2 - гр.Сливен от състава на ловни сдружения "Сърнена гора" гр.Сливен и "Гребенец" гр.Ямбол, на техните председатели и на специалистите по ловни стопанство към ловните дружества. Разпореждането на съда, подлежи на обжалване с частна жалба в три дневен срок от връчването на разпореждането пред Върховния административен съд. Същото да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК. /съобщено на страните на 07.08.09 г./ 
224 Административно дело No 236/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.С.Д. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.10.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.Д. с ЕГН: **********, понастоящем в Затвора - Бургас, подадена срещу: Началника на Следствения арест - гр. Сливен и Командира на Отделение към Следствения арест - гр. Сливен, и връща исковата молба на подателя й Д.С.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.
225 Административно дело No 239/2009 Други административни дела ГПСИМП-ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ПРОФ.Д-Р Г.БАЛЧЕВ ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-638 от 10.08.2009 год., издадена от Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която на "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология- проф.д-р Георги Балчев" ООД, гр.Сливен, представлявано от А. Василев Х. и В.К.И. е наложена финансова неуст
226 Административно дело No 245/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.10.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД-11-16-52 от 17.08.2009 год. срещу Решение №652/30.07.2009 год. на Общински съвет Сливен, прието на заседането му проведено на същата дата по протокол № 23. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по адм.дело № 245/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
227 Административно дело No 256/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.П.,
Д.П.Й.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-732 от 03.06.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменението на подробния устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ ІІІ в кв. 1 по плана на с. Раково, общ. Сливен, като същия се разделя на четири нови жилищно-строителни УПИ ІІІ-7, V-12, VІ-12 и VІІ-12, съгласно сините линии и надписи върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване върху плана за застрояване, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на: С.Х.П. с ЕГН: ********** и Д.П.Й. с ЕГН: **********, и двете с адрес: гр. Сливен, кв. "Сини камъни" бл. 23-Г-15, деловодни разноски в размер на 270 / двеста и седемдесет / лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото. 
228 Административно дело No 260/2009 Други административни дела В.М.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОПР / 02.10.2009 г . - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.М.С., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-1103 от 28.07.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 260/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
229 Административно дело No 274/2009 Дела по ДОПК и ЗМ И.К.Г. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.10.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
ОПР / 07.10.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Г., ЕГН **********,***, депозирана чрез адв. Х.Г. *** срещу Решение № 003/27.08.2009 г. на Директора на ТД на НАП гр. Сливен, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Постановление за налагане на обезпечителни мерки № К - С - 35 - 3/15.01.2009 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2742009 година по описа на Административен съд Сливен. 
230 Административно дело No 276/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛЕНКОМ ЕООД ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 9.12.2009г.
Решение № 156 / 19.11.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гленком" ЕООД гр.Нова Загора, седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ж.к."Индустриален" против Заповед № 712 от 26.08.2009 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е разпоредено в срок до 04.09.2009г. премахването на поставен временен преместваем обект - павилион, собственост на "Гленком" ЕООД, поставен в северозападната част на УПИ І, кв.137 по ПУП на гр.Нова Загора като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Гленком" ЕООД гр.Нова Загора, седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ж.к."Индустриален", с управител Н.Г.К. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. 
231 Административно дело No 277/2009 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.Н.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 16.9.2009г., в законна сила от 6.10.2009г.
Опр. № 125/16.09.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.А., ЕГН **********, като пълномощник на наследниците на Панайот Тодоров Кисьов, подадена чрез пълномощника адв. Г.Х. ***, против отказ на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 277/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
232 Административно дело No 280/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.П. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.П. ***, със съдебен адрес и адрес за призоваване гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, адвокат М.С., подадена срещу Заповед № 718 от 27.08.2009 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
233 Административно дело No 283/2009 Дела по ЗДС ИМПУЛС М ООД НОВА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 10.11.2009г., в законна сила от 3.12.2009г.
ОТМЕНЯ писмо изх.№ 1412/0002 от 31.08.2009 год. на Областен управител на Област Сливен, с което същият е отказал да издаде заповед по чл.59, ал.6 от ППЗДС за определяне на купувача, цената и условията на плащането по отношение на "Импулс М" ООД гр.Нова Загора като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ВРЪЩА преписката на Областен управител на Област Сливен за издаване на заповед съгласно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, а именно издаване на заповед по чл.59, ал.6 от ППЗДС по отношение на "Импулс М" ООД гр.Нова Загора, в 7 дневен срок от влизането на решението в сила ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на "Импулс М" ООД гр.Нова Загора БУЛСТАТ 119623208 със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора, ул. "Хаджи Д." № 32 представлявано от управителя Д.С.Д. ЕГН ********** разноски в размер на 300 (триста) лева, от които 250 (двеста и петдесет) лева адвокатски хонорар и 50 (петдесет) лева държавна такса. 
234 Административно дело No 301/2009 Други административни дела Г.М.Г. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.11.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
Решение № 150/03.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № БР-Б-06/23.09.2009 год. на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора, с което е отказано възобновяване на производството по реда на ЗУБ за изменение или отмяна на влязло в сила решение № УП-1 от 07.01.2009 год. на лицето Г.М.Г. гражданин на Армения. ВРЪЩА делото като преписка на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора за произнасяне по подадената молба от Г.М.Г. с вх.№ УП-2238/04.09.2009 год. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на настоящото решение 
235 Административно дело No 302/2009 Други административни дела Л.С.Г. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦБ С.БАНЯ ПРИ ДАБ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.11.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
Решение № 151/03.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № БР-Б-05/23.09.2009 год. на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора, с което е отказано възобновяване на производството по реда на ЗУБ за изменение или отмяна на влязло в сила решение № УП-7 от 10.05.2008 год. на лицето Л.С.Г. гражданка на Армения. ВРЪЩА делото като преписка на Интервюиращия орган при Държавна агенция за бежанците при МС - РПЦБ-с.Баня, общ. Нова Загора за произнасяне по подадената молба от Л.С.Г. с вх.№ УП-1662/04.09.2009 год. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона дадени в мотивите на настоящото решение 
236 Административно дело No 303/2009 Други административни дела С.Г.М. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 2.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № БРБ -07 / 23.09.2009 г. на интервюиращ орган при РПЦБ с.Баня, община Нова Загора, с което е отказано възобновяване на производството по реда на Закона за убежищата и бежанците за изменение или отмяна на влязлото в сила решение УП-9/10.05.2008г. на интервюиращ орган. ВРЪЩА делото като преписка на компетентния административен орган - интервюиращия орган при ДАБ - РПЦБ- с.Баня, общ.Нова Загора, за издаване на административен акт по подадената молба от С.Г. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. 
237 Административно дело No 304/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МУЛТИ ХАД ООД - БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 19.10.2009г., в законна сила от 3.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Мулти Хад" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Рилска" № 40, представлявано от управителя Д.Х.С., подадена срещу Заповед № РД-15-1182 от 14.08.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 304 / 2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
238 Административно дело No 306/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.А.В. ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ЧРЕЗ КМЕТА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 18.12.2009г., в законна сила от 31.12.2009г.
ОПР. / 18.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.В. *** против Заповед № 389/18.11.2008г. на Кмет на Община Твърдица, с която е спряно изпълнението на незаконен строеж "Крайпътно заведение" , намиращ се в ПИ №392008, м. Парпулова чешма", землище на гр.Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306 /2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен поради оттегляне на направеното оспорване от страна на оспорващия. ОСЪЖДА Т.А.В., ЕГН ********** *** да заплати на Община Твърдица направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните . 
239 Административно дело No 317/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Б.,
С.Д.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 10.11.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
Опр. № 161/10.11.2009 г. - ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 317/2009 г. по описа на Адм. съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело № 317/2009 г. към адм. дело № 313/2009 г. по описа на Адм. съд - Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № РД-15-1427 от 05.10.2009 г. на Кмета на община Сливен, и постановяване на общо решение по тях.
240 Административно дело No 319/2009 Дела по ЗОС ЕТ МАРТИ - Д - ДИМИТЪР СЛАВОВ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 26.11.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОПР / 26.11.2009 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Марти Д.Димитър Славов" БУЛСТАТ 119085898, с адрес гр. Сливен, кв."Дружба" бл.15 вх.А ет.6 ап.15 против Заповед № РД-15-1396 от 01.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 319/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото, пред ВАС   
241 Административно дело No 321/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Б.,
С.Д.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 321/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен.  ПРИСЪЕДИНЯВА АД №321/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен към АД №317/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен, за разглеждане на постъпилата жалба срещу Заповед № РД-15-1427 от 05.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен. Определението не подлежи на обжалване. 
242 Административно дело No 328/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Й.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 20.11.2009г., в законна сила от 8.12.2009г.
Опр. № 174/20.11.2009 г. - Оставя без разглеждане жалбата на И.Й.И., ЕГН **********,*** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде препис от Акт за общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 67338.417.197, с площ 498/1498 кв.м., находящ се в землището на гр. Сливен. Прекратява производството по административно дело № 328/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
243 Административно дело No 329/2009 Дела по КСО и ЗСП М.О.Б. РЪКОВОДИТЕЛ ПО ПРИ РУСО СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.11.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Отменя Разпореждане № МП-11066-1/11.09.2009г. на Ръководител ПО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство по чл.30, ал.3 от НПОС за определяне в същия размер, увеличаване, намаляване или прекратяване на личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване на М.О.Б.. Връща преписката на административния орган Директора на РУ "СО" гр. Сливен за произнасяне по направеното от М.Б. със заявление вх.№МП-11066/03.08.2009г. искане за отпускане на пенсия на инвалидност в размер на социалната пенсия за старост. 
244 Административно дело No 333/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Ж.,
С.Д.Д.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.11.2009г., в законна сила от 9.12.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Д.Ж. и С.Д. ***, подадена в съда чрез Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. Сливен и в която се съдържа данни, от които може да се направи предположение, че предмет на обжалване е Заповед на Директора № РД - 18-54/25.08.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ичера, община Сливен. Прекратява производството по административно дело № 333/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
245 Административно дело No 339/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 24.11.2009г., в законна сила от 8.12.2009г.
ОПР / 24.11.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен обективирано в заповед № РД-11-16-63/02.11.2009 год. срещу Решение № 444/23.09.2009 год. на Общински съвет - Нова Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора разрешава започване на подготовка на процедура по предоставяне на концесия за срок от 15 години на микроязовир с площ 107, 892 дка находящ се в местността "Караман бунар" в землището на с.Съдийско поле, общ.Нова Загора, за който е съставен АОС № 932/04.12.2003 год. и упълномощава кмета на общината да извърши необходимите подготвителни действия и организация на провеждането на процедурата за предоставяне на концесията. ПРЕКРАТЯВА образуваното съдебно производство по административно дело № 339 по описа на Административен съд гр.Сливен за 2009 год. 
246 Административно дело No 341/2009 Други административни дела УИНД ПАУЪР ООД СЛИВЕН КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 4.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на"УИНД ПАУЪР" ООД, със седалище и адрес гр. Сливен, ул. "ген. Столипин" № 25-В-7, представлявано от управителя Д.С.Б., подадена срещу Решение № 4 от 04.09.2009 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция "Земеделие" - Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 341/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
247 Административно дело No 351/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 1.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Снежана К.С., ЕГН **********,*** против Заповед №РД-15-1329/16.09.2009г. на Кмет на Община Сливен, с която е одобрен ЧПУП с ПР и ПЗ за НУПИ №2656, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736 е 2737 в кв..14, м."Андреева чешма" по плана на селищно образование "Изгрев".  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 351 /2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. 
248 Административно дело No 356/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ КИРЯКОВ АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СЛИВЕН НАЧАЛНИК СГКК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 3.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
Определение от 03.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "К. - А.И.", представлявано от собственика А.И.К. подадена срещу отказа с писмо изх. № 94-5188-20-10-1798/18.09.2009г. на Началник на СГКК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 356/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
249 Административно дело No 357/2009 Други административни дела Ш.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Решение № 192 / 18.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.А., гражданин на Иран, срещу Заповед № 1979 / 06.11.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на Ш.А. е разпоредено да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
250 Административно дело No 358/2009 Други административни дела А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Решение № 193 / 18.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Ахматасали, гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1982 / 06.11.2009 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на А.А. е разпоредено да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
251 Административно дело No 359/2009 Други административни дела И.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С., гражданин на Иран, срещу Заповед № 1976/06.11.2009 г. на Заместник директор на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която е разпоредено адресатът на акта да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  На основание чл. 138 от АПК, настоящото съдебно решение да се съобщи на страните, чрез изпращане на препис от същото.  
252 Административно дело No 360/2009 Други административни дела А.Р.Р. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р., гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1970/06.11.2009 г. на Заместник директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която е разпоредено адресатът на акта да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция", до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  На основание чл. 138 от АПК, настоящото съдебно решение да се съобщи на страните, чрез изпращане на препис от същото.   
253 Административно дело No 361/2009 Други административни дела Д.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ-Бусманци, подадена против Заповед № 1973 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която е заповядано принудително настаняване на Д.П. *** при Дирекция "Миграция" до осигуряване на средства и документи за задгранично пътуване на лицето. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото. 
254 Административно дело No 363/2009 Дела по ЗОС И.Р.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ОПР. / 08.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Р.Б.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009 г. на Кмета на община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363 / 2009 г. по описа на Административен съд Сливен.
255 Административно дело No 364/2009 Дела по ЗОС Т.С.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 8.12.2009г., в законна сила от 19.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.П. *** срещу Заповед № РД-15-1746 /16.11.2009г. на Кмета на Община Сливен, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 364 /2009г. по описа на Административен съд гр.Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС гр.София. 
256 Административно дело No 376/2009 Дела по ЗОС И.И.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.И.М. *** срещу Заповед № РД - 15 - 1746 от 16.11.2009 г. на Кмет на Община Сливен, с която е разпоредено собственикът на гаража, монтиран върху паркоместата в пространството на УПИ ІV, кв. 477, кв. "Даме Груев" по плана на гр. Сливен, върху терен общинска собственост, да освободи незаконно държания имот чрез премахването му, определен е 7 - дневен срок от получаване на заповедта за доброволно премахване на гаража и освобождаване на имота - общинска собственост, както и при неспазване на срока да се извърши принудително премахване на гаража, начина на съхранение и получаване на същия от неговия собственик. Прекратява производството по административно дело № 376/2009 г. по описа на Административен съд Сливен.  
257 Административно дело No 379/2009 Други административни дела ЕТ ДЖОКЕР КОМПЛЕКТ ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.11.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Юлиян Иванов Стефанов като едноличен търговец с фирма "Джокер комплект - Юлиян Стефанов", със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Райко Даскалов" № 9 срещу Заповед № РД 11 - 15 - 13 от 05.11.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е отхвърлена жалбата на оспорващия с вх. № 0820/0198/22.10.2009 г. на Областна администрация Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 379/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
258 КАНД No 185/2009 Наказателни касационни производства ГАСТРОПРОДУКТ ООД СЛИВЕН ТД НА НАП БУРГАС Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 16.11.2009г., в законна сила от 2.12.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на "Гастропродукт" ООД гр.Сливен, ул."Иречек" № 25, ЕИК 200486928, против Решение № 643 от 19.10.2009 г. по НАХД № 762/2009 г.на СлРС. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 185/2009 год. по описа на Административен съд Сливен.