АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СЛИВЕН
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 239/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 18.6.2009г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от К. П.П. *** с ЕГН ********** *** за сумата 75 000 лева , ведно с направените по делото разноски като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
2 Административно дело No 327/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.К.,
Я.Н.К.,
Р.С.Д.,
Б.П.П.,
Ж.С.И.,
Д.И.И.,
М.Д.Т.,
Р.М.Р.,
Г.И.Р.,
М.Р.Е.,
И.Е.Е.,
М.А.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.2.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1452 / 15.10.2007 г. на Кмета на Община Сливен, с която заповед е одобрен РУП на УПИ ХХІV-5093 и ХХV-5092 в кв. 124 по плана на ЦГЧ на гр.Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП, издадена на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 113 ал. 2, чл. 109, ал. 2 и чл. 124, ал. 3 от ЗУТ, Решение на ОбЕСУТ с Протокол № 34/21.09.2007 г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на М.А.М.,***, деловодни разноски в размер на 510 / петстотин и десет / лева.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на С.Х.К., ЕГН **********,*** 4-а-1, Р.С.Д., ЕГН **********,*** 4-а-2, Б.П.П., ЕГН **********,*** 4-а-3, Ж.С.И., ЕГН **********,*** 4-б-1, М.Д.Т., ЕГН **********,*** 4-б-2 и М.Р.Е., ЕГН **********,*** 4-б-3, деловодни разноски общо в размер на 110 / сто и десет / лева.ОСЪЖДА ОБЩИНА СЛИВЕН да заплати на М.А.М.,***, деловодни разноски в размер на 100 / сто / лева.ОСЪЖДА К.Б.И. *** да заплати по сметка на Административен съд Сливен невнесен депозит за вещо лице в размер на 100 лв.  
3 Административно дело No 88/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.9.2008г., в законна сила от 12.7.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Сливен, обективиран в писмо изх.№ 9400-1706/30.01.2008 г., с който на В.Т.Х. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Нидялко Николов Фетфов, починал на 16.04.1937 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 175/17.04.1937 г. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на Нидялко Николов Фетфов, починал на 16.04.1937 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 175/17.04.1937 г.
4 Административно дело No 116/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Д.С. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 2.2.2010г., в законна сила от 9.2.2010г.
На основание чл. 159 т. 3 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 116/2008 год. по описа на АС - Сливен.
5 Административно дело No 130/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДСТРОЙ 98 АД СЛИВЕН,
ФЕНИКС РЕСУРС СНТ ООД,
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-СОФ
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.4.2009г., в законна сила от 29.1.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-15-1532/29.10.2007г. на И.Д.Кмет на Община Сливен за одобряване на решение по т.50 от Протокол-решение №36/05.10.2007г. на ОбЕСУТ за приемане на проект по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ за определяне на площта по чл.11, ал.3 от ППЗСПЗЗ за поземлени имоти №8456 и №8457 в кв.22 по регулационния план на кв."Промишлена зона" гр.Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на "Феникс ресурс СНТ" ООД гр.София, представлявано от Десислава Жекова Танева, Вълко Стоянов Вълев и Светла Михайлова Боянова, седалище гр.София, ул."А. Батенберг" 10-Б-1 сумата от 1030 лв./хиляда и тридесет/, представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на НК "Железопътна инфраструктура" гр.София, представлявана от Антон Петков Гинев, седалище гр.София, бул."М. Луиза" №110, сумата от 200 /двеста / лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. 
6 Административно дело No 196/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 31.3.2009г., в законна сила от 27.1.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1307 от 29.07.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на А.М.А., собственик на УПИ ХVІІІ - 2284 кв. 81 по плана на кв. "К.", гр. Сливен, е наредено да премахне паянтовата жилищна сграда и паянтовата стопанска постройка в имота си в срок до три месеца след влизане в сила на заповедта. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на А.М.А. с ЕГН: **********, с адрес:***, деловодни разноски в размер на 390 / триста и деветдесет / лева. 
7 Административно дело No 203/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм М.С.С.,
Н.Г.С.,
М.А.С.Н.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 24.2.2009г., в законна сила от 8.2.2010г.
Отхвърля жалба на М.С.С., А.С.С., Н.Г.С. и М.А.С.- Н. против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен, да отмени на основание чл.29, ал.5 от ЗОС Заповед № 641/17.12.1979 год. и Заповед № 176 от 11.03.1980 г. на Председателя на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет - Сливен, за отчуждаване на недвижим имот - дворно място, съставляващо имот пл. № 73 в кв. "Сливен- изток" по плана на гр. Сливен с площ от 3 600 кв. м. идентичен с имот пл. № 30 в местността "Хисарлъка" но плана на гр. Сливен, целият с площ от 3 600 кв, м., като неоснователна. Осъжда М.С.С., А.С.С., Н.Г.С. и М.А.С.-*** сумата от 80 лв. разноски по делото. 
8 Административно дело No 248/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Я.Г.К. АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 9.2.2009г., в законна сила от 12.2.2010г.
ОСЪЖДА Агенция за приватизация, със седалище гр. София и адрес на управление ул. "Аксаков" № 29, да заплати на Я.Г.К. с ЕГН **********,***, на основание чл. 1, във вр. с чл. 4 от ЗОДОВ сумата в размер на 500,00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, резултат от незаконни действия и бездействия на служители на административния орган, ведно със законната лихва, считано от 25.09.2008 г., както и сумата в размер на 230,00 /двеста и тридесет/ лева за разноски по делото.
9 Административно дело No 254/2008 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове М.Т.К.,
С.П.П.,
Н.С.Ш.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.3.2009г., в законна сила от 21.5.2010г.
ОТМЕНЯ чл.38 и чл.55 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, приети с решение №133/27.03.2008 г. на Общински съвет Сливен. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на М.Т.К.,*** направените по делото разноски в размер на 745 /седемстотин и четиридесет и пет / лв. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на С.П.П.,*** направените по делото разноски в размер на 590 / петстотин и деветдесет/лева. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати на Н.С.Ш., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 190 / сто и деветдесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен, да заплати по сметка на Административен съд Сливен сумата от 90 /деветдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за експертиза.  
10 Административно дело No 289/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Ч. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.7.2009г., в законна сила от 8.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Ч., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-09-05/14.10.2008 година на Началника на РДНСК - Сливен, с която е спряно изпълнението на незаконен строеж: "Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда", намиращ се в гр. Сливен, административен адрес ул. "Работническа" № 33, УПИ VІІІ-2454 в кв.85 по плана на кв."Комлука" на гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Х.Г.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА Х.Г.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН **********,***-А-6 сумата от 100 лева представляващи разноски по делото 
11 Административно дело No 293/2008 Други административни дела Б.Н.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.2.2009г., в законна сила от 14.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2008007197 от 15.09.2008 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и неиздаване на паспорти и заместващите ги документи на българската гражданка Б.Н.И., като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган - Директора на ОД на МВР - Сливен, за решаване на въпроса по същество, при съобразяване с дадените задължителни указания от съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Директора на ОД на МВР - Сливен, да заплати на С.Б.И., ЕГН ********** направените но делото разноски в размер на 160 (сто и шестдесет ) лева. 
12 Административно дело No 299/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм О.С.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 5.2.2009г., в законна сила от 11.2.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № РД-11-20-18/10.11.2008 г. на Областен управител на област Сливен, с която не е удовлетворено искане на О.С.А. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица като ПРАВИЛНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
13 Административно дело No 331/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР БИЛД ИНВЕСТ ЕАД РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 8.6.2009г., в законна сила от 11.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Билд Инвест" ЕАД гр. Сливен, ЕИК 119634838 със седалище гр.Сливен, кв."Нова индустриална зона", ул."Банско шосе", база "Кронос", против Заповед № ДК-10-25/08.12.2008 г. на Началника на РДНСК - Сливен, с която е отхвърлена жалбата на оспорващият против Разрешение за строеж № 373/23.10.2008 година, издадено от Гл. архитект на Община Сливен за строеж: "Ремонт и преустройство на съществуваща сграда в оптичен магазин и офиси" в УПИ ІІ, в кв.281 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
14 Административно дело No 4/2009 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 7.4.2009г., в законна сила от 11.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен по отношение на чл.18а, ал.1, чл.31, ал.4, чл.52б, ал.6, изр.ІІ-ро и §44 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Котел и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №4/2009г. по описа на Административен съд Сливен в тази част.ОТМЕНЯ чл.18а, ал.2, ал.5; чл.18б, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Котел като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Сливен в частта по отношение на текста на чл.52, ал.4 на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Котел като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 90 (деветдесет ) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
15 Административно дело No 15/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.4.2009г., в законна сила от 11.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, извършено със Заповед № РД - 11 - 16 - 06 от 19.01.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 397 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 15.12.2008 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е дал съгласие да се удължи със седем години срокът на договора за наем, сключен между Община Сливен и ЕТ "Крис Дан - В.П."*** за общински нежилищен имот, частна общинска собственост - Павилион № 8 на Покрит мост на Централен общински пазар - гр. Сливен и е възложил на Кмета на общината да сключи с наемателя анекс към основния договор за наем за това, като НЕОСНОВАТЕЛНО. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице ЕТ "Крис Дан - В.П."***.  
16 Административно дело No 25/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Р.А. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 21.7.2009г., в законна сила от 5.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.А. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № 3/06.01.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателя, поради съкращаване на длъжността, чл. 106 ал. 1 т. 2 от ЗДСл, считано от 07.01.2009 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА А.Р.А. ***, ЕГН ********** ***, представлявана от Кмета на общината разноски в общ размер на 510,00 /петстотин и десет/ лева.  
17 Административно дело No 29/2009 Други административни дела М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.6.2009г., в законна сила от 9.11.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-27306/1//12.12.2008 г., с който на М.П.П. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на С.И.П., починала на 11.04.1941 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 190/12.04.1941 г. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на С.И.П., починала на 11.04.1941 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 190/12.04.1941 г. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.П.П., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 10 /десет/ лв. 
18 Административно дело No 30/2009 Други административни дела М.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 28.5.2009г., в законна сила от 22.4.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-27306/12.12.2008 г., с който на М.П.П. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 125/20.03.1942 г. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Сливен за издаване на удостоверение за наследници на Никола Иванов Пенчев, починал на 19.03.1942 г. в гр. Сливен, акт за смърт № 125/20.03.1942 г. в относимия срок по чл. 57 от АПК и при съобразяване с указанията в мотивите на настоящото решение.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на М.П.П., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лв.Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.  
19 Административно дело No 32/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 27.4.2009г., в законна сила от 11.3.2010г.
ОТМЕНЯ точка 4 от Решение № 132 от 22.12.2008 г. на Общински съвет Твърдица, с която е определено в състава на комисията по провеждане на търга да бъдат включени 3-ма общински съветници.ОСЪЖДА Общински съвет Твърдица да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. 
20 Административно дело No 45/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.Д. ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.6.2009г., в законна сила от 13.5.2010г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр.Сливен да заплати на Л. Диего Д., гражданин на Италия, род. на ***г***, сумата от 425 /четиристотин двадесет и пет / лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, вследствие незаконни действия на служители на ОД на МВР Сливен, ведно със законната лихва върху сумата от 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева, считано от 04.04.2005г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 500 /петстотин/ лева, ведно с претендираната законна лихва върху тази сума като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр.Сливен да заплати на Л. Диего Д., гражданин на Италия, род. на ***г***, направените по делото разноски в размер на 175/сто седемдесет и пет/ лв. 
21 Административно дело No 52/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 16.6.2009г., в законна сила от 24.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Българска телекомуникационна компания" АД, ЕИК 831642181, с адрес гр. София, бул."Тотлебен" № 8, против Заповед № 10-02/22.01.2009 г. на Началника на РДНСК - Сливен, с която е отменено разрешение за строеж № 410/17.08.2006 г. на Главния архитект на Община Сливен за строеж "Базова станция BS 3512 на "БТК Мобайл" ЕООД, ППС-Сливен" в имот пл. № 5268 в УПИ ХХ, в кв.157 по плана на ЦГЧ в гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 17, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Българска телекомуникационна компания" АД, ЕИК 831642181, с адрес гр. София, бул."Тотлебен" № 8, да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото 
22 Административно дело No 56/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2009г., в законна сила от 25.3.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-139 от 11.02.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 7 - за прием на пациенти при неспазени индикации за хоспитализация по КП при 2 ИЗ, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" "аа" от НРД 2006 г., е наложена санкция-финансова неустойка в размер на 360 / триста и шестдесет / лева; И В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 8 - за неспазване на изискването за завършеност на КП при 1 ИЗ, подробно описано в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал.4,т.4, б."б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., подадена против Заповед № РД-09-139 от 11.02.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ: В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 8 - за неспазване на изискването за завършеност на КП при 7 ИЗ, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 1260 / хиляда двеста и шестдесет / лева; В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ по КП № 116 - за неспазване на диагностично-лечебния алгоритъм на КП при 3 ИЗ, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция- финансова неустойка в размер на 540 / петстотин и четиридесет / лева; И В ЧАСТТА, с която на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, за неспазване на установения ред за работа с документи по КП, изразяващо се в некоректно попълване на болничната документация и неспазване изискванията за изготвяне на епикризи, подробно описани в медицинския протокол, и на основание чл. 238, ал. 1, т. 7, б. "а" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 180 / сто и осемдесет / лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., разноски по делото в размер на 75 / седемдесет и пет / лева.ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П., да заплати на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, разноски по делото в размер на 621 / шестстотин двадесет и един / лева.  
23 Административно дело No 62/2009 Дела по КСО Г.Ж.Б.,
С.Т.Б.,
К.Т.Б.
ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 11.8.2009г., в законна сила от 4.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 4/13.02.2009 година на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което е отхвърлена жалбата на Т.С.Б. против разпореждане № МП-13306-5/30.10.2008 година на ръководителя на пенсионно осигуряване, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5 ал.1 и § 4 ал.1 от ПЗР на КСО, както и по чл.68 ал.1-4 от КСО. ВРЪЩА преписката на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен за постановяване на ново решение при спазване на указанията в настоящите мотиви. 
24 Административно дело No 64/2009 Други административни дела С.Ж.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.5.2009г., в законна сила от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-2118 от 11.02.2009 г. по описа на Община Сливен, с който на С.Ж.С. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Янко Димов Железов, починал на 17.07.1931 г., Акт за смърт № 325 от 18.07.1931 г. на Община Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община Сливен и ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Сливен да издаде Удостоверение за наследници на Янко Димов Железов, починал на 17.07.1931 г. в гр. Сливен, Акт за смърт № 325 от 18.07.1931 г. по описа на Община Сливен.ОПРЕДЕЛЯ на Кмета на Община Сливен едномесечен срок за издаване на удостоверението за наследници.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Ж.С. с ЕГН: **********,***, деловодни разноски в размер на 160 / сто и шестдесет / лева. 
25 Административно дело No 80/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.Я. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.6.2009г., в законна сила от 3.5.2010г.
ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ гр.София да заплати на Н.Н.Я.,***, сумата от 1 /един / лев, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконни действия на служители на НАП, на основание чл.1 от ЗОДОВ.
26 Административно дело No 81/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Г.В. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 30.6.2009г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСЪЖДА Национална Агенция за приходите - гр. София да заплати на Н.Г.В. - Меразчиева, ЕГН ********** от гр. Сливен, сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за част от причинените й имуществени вреди, в резултат на отменен незаконен административен акт, ведно със законната лихва върху сумата от 2 500 / две хиляди и петстотин / лева, считано от 24.03.2009 г. до окончателното й изплащане.
27 Административно дело No 84/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Ж.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 17.2.2010г., в законна сила от 17.2.2010г.
Решение № 22 / 17.02.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1985 от 26.11.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, на кв. 161 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА за обхвата на УПИ ІІ - за жилищно строителство, КОО и благоустрояване, в квартал 161 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен.ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Т.Ж.Т. с ЕГН: **********,***, сумата от 360 / триста и шестдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
28 Административно дело No 91/2009 Други административни дела Х.П.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.6.2009г., в законна сила от 2.2.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400-5917/03.04.2009 год., с който на Х.П.П., ЕГН **********,***, е отказано издаване на удостоверение за наследници на Панайот Стоянов П. починал на 04.08.1919 година, акт за смърт № 406/04.08.1919 год. на Община Сливен. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Сливен да издаде удостоверение за наследниците на Панайот Стоянов П. починал на 04.08.1919 година, акт за смърт № 406/04.08.1919 год. в седмичен срок от влизането на решението в сила. 
29 Административно дело No 92/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 30.4.2010г.
Решение № 127 / 07.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 234/23.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 232 ал. 1, във вр. с чл. 241 ал. 1 от НРД 2006 г., за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинични пътеки № 102 и 103, изразяващо се в прием на пациенти при неспазени индикации за хоспитализация при 1 ИЗ по КП № 102 и при 1 ИЗ по КП № 103, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4, т. 4, б. "б", "аа" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя извършени нарушения /2 бр. ИЗ/, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в общ размер 230,00 /двеста и тридесет/ лева. 
30 Административно дело No 93/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 1.4.2010г.
Решение № 128 / 07.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 235/23.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 232 ал. 1, във вр. с чл. 241 ал. 1 от НРД 2006 г., за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 103, изразяващо се в неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация при 1 ИЗ, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева, както и за неспазване на установения ред за работа с документи по КП, изразяващо се в некоректно попълване на болничната документация и неспазване изискванията за изготвяне на епикризи, е наложена санкция по чл. 238 ал. 1 т. 7 от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в общ размер 230,00 /двеста и тридесет/ лева. 
31 Административно дело No 94/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 23.7.2009г., в законна сила от 10.2.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-09- 236/23.03.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен, като я отменя в частта, в която е приел, че МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен е извършил нарушение на индивидуален договор № 200474/ 07.05.2008 г., представляващо несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ, изразяващо се в неспазване на медицинските критерии за дехоспитализация при КП № 95 при ИЗ № 4944/22.12.2008, като намаля наложената санкция - финансова неустойка на 360 лв. (триста и шестдесет лева).ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 против останалата част от Заповед № РД-09- 236/23.03.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен.ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 разноски по делото представляващи адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). 
32 Административно дело No 102/2009 Други административни дела ДКЦ 1 ЕООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.6.2009г., в законна сила от 24.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично консултативен център 1" ЕООД, БУЛСТАТ 119502758, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 2 против Заповед № РД-09-255/30.03.2009 година на Директора на РЗОК гр.Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА "Диагностично консултативен център 1" ЕООД, БУЛСТАТ 119502758, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 2, да заплати на РЗОК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото 
33 Административно дело No 104/2009 Други административни дела ЕТ Д-Р ДОБРИНКА ПАВЛОВА -АСИМП РЗОК ГР. СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 2.6.2010г.
Решение № 149 / 19.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09 - 260/30.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във вр. с чл. чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 4/23.02.2009 г. на АК за разглеждане на финансови спорове гр. Сливен, във вр. с т. 453 от Решение № РД - 04 - 127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която, за неспазване на установения ред за работа с първични медицински документи, изразяващо се в некоректно попълване на датата на извършване на прегледа, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 90,00 /деветдесет/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 260/30.03.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във вр. с чл. чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 4/23.02.2009 г. на АК за разглеждане на финансови спорове гр. Сливен, във вр. с т. 453 от Решение № РД - 04 - 127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен е наложена санкция - финансова неустойка в общ размер на 360,00 /триста и шестдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която, за заплащане от ЗЗОЛ на дейности, които се заплащат напълно от НЗОК, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 270,00 /двеста и седемдесет/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен да заплати на ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен направени по делото разноски в размер на 75,00 /седемдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА ЕТ "Д.П. - Амбулатория за специализирана извънболнична помощ", гр. Сливен да заплати на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен направените по делото разноски в общ размер 187,50 /сто осемдесет и седем 0,50/ лева. 
34 Административно дело No 105/2009 Дела по КСО ВИК ООД- СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.9.2009г., в законна сила от 25.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВиК" ООД, Сливен, представлявано от управителя Н.Т.Т., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "6-ти септември" № 27, срещу Решение № 5/02.04.2009 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата с вх.№ К-1902/04.03.2009г. от С.М.Р. в качеството му на пълномощник на инж. Н.Т.Т. - управител на "В и К" ООД гр. Сливен срещу Разпореждане № 129/03.02.2009г. на началник отдел "КПК", с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 52 от 30.01.2009 г. на осигурителя "В и К" ООД гр. Сливен, описан в справка № 1, приложена към същия, в размер общо на 1 151, 70 лева, от които 975,00 лева главница и 176,70 лева - лихви, начислени до 30.01.2009 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ВиК" ООД, Сливен, представлявано от управителя Н.Т.Т., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "6-ти септември" № 27, ДА ЗАПЛАТИ на РУ"СО" гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
35 Административно дело No 106/2009 Дела по ЗМВР В.И.К. НАЧАЛНИКА НА РУП КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.7.2009г., в законна сила от 1.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.К.,***, ЕГН **********, служител категория "Д", младши полицейски инспектор в група "Охранителна полиция" при РУ на МВР Котел, срещу Заповед № 18 от 26.03.2009г. на Началник на РУ на МВР Котел, с която на същия е наложено дисциплинарно наказание "ПОРИЦАНИЕ" за срок от шест месеца КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА В.И.К.,***, ЕГН **********, да заплати на РУ на МВР Котел направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 150 /сто и петдесет/ лв. 
36 Административно дело No 109/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 22.7.2009г., в законна сила от 22.3.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да учреди право на преминаване през общински поземлен имот по молба на С.П.Й., ЕГН ********** собственик на поземлен имот с идентификационен № 67338.801.5 по кадастралната карта на гр. Сливен, заведена в Община Сливен под вх. № 9400-8329/03.04.2008 г. ВРЪЩА преписката на административния орган - Кмета на Община Сливен за постановяване на мотивиран акт по направеното от С.П.Й., ЕГН ********** собственик на поземлен имот с идентификационен № 67338.801.5 по кадастралната карта на гр. Сливен, находящ се в гр. Сливен, местността "Къра", кв. Речица, искане с вх.№ 9400-8329 от 03.04.2008 год. за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот съобразно дадените задължителни указания от съда в мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Община Сливен, представлявана от Кмета на общината да заплати на С.П.Й., ЕГН ********** сумата от 130/сто и тридесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
37 Административно дело No 112/2009 Дела по КСО Д.Й.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 7/10.04.2009 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Д.Й.П.,***, подадена против Разпореждане № 89/24.02.2009 г., издадено от длъжностното лице по чл. 60 ал. 1 от КСО, с което злополуката, станала на 22.05.2008 г. с Желязка И. Павлова не е призната за трудова. ОСЪЖДА Директора на РУ "СО" гр. Сливен да заплати на Д.Й.П., ЕГН ********** разноски в размер 200,00 /двеста/ лева.  
38 Административно дело No 114/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П.,
Х.П.М.,
К.Д.М.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 15.6.2009г., в законна сила от 24.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.П.,***, ЕГН **********, Х.П.М.,***, ЕГН ********** и К.Д.М. ***, ЕГН ********** против заповед № ДК-10-06/08.04.2009 г. издадена от Началника на РДНСК-Сливен, с която е отхвърлена жалбата им против разрешение за строеж № 98/31.10.2007 г., издадено от Главния архитект на Община Котел, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Х.П.,***, ЕГН **********, Х.П.М.,***, ЕГН ********** и К.Д.М. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на Началника на РДНСК-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА П.Х.П.,***, ЕГН **********, Х.П.М.,***, ЕГН ********** и К.Д.М. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ на Христина С.А., ЕГН ********** *** сумата от 200 /двеста / лева, представляващи направените по делото разноски. 
39 Административно дело No 117/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.С.,
Н.В.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 16.4.2010г., в законна сила от 16.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С., ЕГН ********** и Н.В.С., ЕГН **********, и двамата от гр. Сливен, ул. "Ген. Столетов" № 7 срещу Заповед № РД - 15 - 1687 от 10.10.2008 г. на Кмет на Община Сливен, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 130, кв. 131 и кв. 132 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА С.К.С., ЕГН ********** и Н.В.С., ЕГН **********, и двамата от гр. Сливен, ул. "Ген. Столетов" № 7 да заплатят на Община Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.   Решението е постановено при участието на заинтересованите лица Д.А.Т., Р.С.Т., М.С.М., З.Б.И.Я. и К.Б.М.. 
40 Административно дело No 136/2009 Други административни дела С.А.С. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 26260 СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 5.1.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 191/13.05.2009 г. на Командира на поделение № 26260 - гр. Сливен, с която на С.А.С. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", прекратен е договорът му за кадрова военна служба и същият е освободен от длъжност и от кадрова военна служба и зачислен в мобилизационния резерв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
41 Административно дело No 146/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Й.К.,
Б.Т.К.
ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.11.2009г., в законна сила от 17.2.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.10.2009 г. за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.К. и Б.Т.К. *** против Заповед № РД-08-16/11.05.2009г. на кмета на община Котел за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) на поземлен имот с идентификатор № 117014 в м."До село" в землището на с.Медвен, община Котел като процесуално недопустима ОСЪЖДА К.Й.К. и Б.Т.К. ***, да заплатят на ответника по жалбата - Община Котел сумата от 100 /сто/ лв. - разноски по делото.  ОСЪЖДА К.Й.К. и Б.Т.К. ***, да заплатят на заинтересованото лице Д.А.Ч. сумата от 300 /триста/ лв. - разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 146/2009 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Р. Б. в 7-дневен срок от съобщението до страните. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните.  
42 Административно дело No 153/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Б.,
Р.Х.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.1.2010г., в законна сила от 5.1.2010г.
 ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811 от 30.10.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрен Подробен устройствен план - в част План за застрояване, за обхвата на: УПИ ХІІ-261, УПИ ХІ-264 и УПИ ХІІІ-259 - и трите в квартал 126 по плана на ЦГЧ, гр. С.. ОТХВЪРЛЯ жалбата на: Д.П.Б. с ЕГН: ********** и Р.Х.Б. с ЕГН: **********, и двете с постоянен адрес: гр. С., ул. "Щросмайер" 21, вх. "Б", ет. 4, ап. 10, подадена против Заповед № РД-15-1811 от 30.10.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА, в която е одобрен Подробен устройствен план - в част План за регулация, за обхвата на УПИ ХІІ-261 в квартал 126 по плана на ЦГЧ, гр. С.. ОСЪЖДА Д.П.Б. с ЕГН: ********** и Р.Х.Б. с ЕГН: **********, и двете с постоянен адрес: гр. С., ул. "Щросмайер" 21, вх. "Б", ет. 4, ап. 10, да заплатят на Община Сливен сумата от 125 / сто двадесет и пет / лева, представляваща деловодни разноски. 
43 Административно дело No 155/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 3.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1811 от 30.10.2008 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, за кв. 126 и кв. 129 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване, В ЧАСТТА й за обхвата на УПИ ХХІХ - 290, 291 в квартал 126 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на В.Г.Г. с ЕГН: **********,***, сумата от 10 / десет / лева, представляваща разноски по делото. 
44 Административно дело No 159/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.К.К.,
Р.Х.Г.,
Н.Г.К.,
Х.Г.Ш.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.1.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.К., Р.Х.Г., Н.Г.К. и Х.Г. *** срещу Заповед № РД-11-09- 01 от 29.04.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е одобрен План на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности "Чинтулово", "Девичково" и "Дъбака" в землището на гр. Сливен, община Сливен, обл. Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 159/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
45 Административно дело No 167/2009 Други административни дела К.И.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.11.2009г., в законна сила от 16.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение по протокол № 39А от 18.02.2008 г. на Общинска служба по Земеделие - Сливен, с което се анулира протокол № 39/05.10.2007 г., с който е решено наследниците на И.К.П. да бъдат настанени в част от имот № 67338.96.427 в землището на гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие - Сливен, да заплати на К.И.Г. с ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, деловодни разноски в размер на 812 / осемстотин и дванадесет / лева. 
46 Административно дело No 168/2009 Дела по ЗМВР В.И.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.11.2009г., в законна сила от 3.6.2010г.
Решение №135 / 05.10.2009 г. - ОТМЕНЯ Заповед № 926/04.06.2009 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 226, ал. 1, т. 4 от ЗМВР във вр. чл. 228, ал. 1 от ППЗМВР - за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР, предл. първо - неизпълнение на служебни задължения, извършено в срока на наложено наказание "порицание", за което нарушение е предвидено налагане на същото дисциплинарно наказание, наложил дисциплинарно наказание "недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен" за срок от 1 година на държавен служител, категория "Д" - главен полицай В.И.К. - мл. Полицейски инспектор в "Териториална полиция", група "Охранителна полиция" на РУ на МВР - Котел при ОД на МВР - Сливен.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен да заплати на В.И.К.,*** разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
47 Административно дело No 170/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.10.2009г., в законна сила от 18.2.2010г.
Решение № 122 / 05.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, представлявано от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-478/12.06.2009 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, с която на основание чл. 232, ал. 1, във връзка с 241, ал. 1 от НРД, 2006 г. на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен за констатирано с финансов протокол № РД-13-05-59/08.05.2009г., въз основа на заповед № РД-09-337/24.04.2009 г. нарушение по договор № 200474/07.05.2008 г. е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 540 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П.,*** разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
48 Административно дело No 173/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 17.9.2009г., в законна сила от 20.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, извършено със Заповед № РД - 11 - 16 - 43 от 26.06.2009 г., с която е оспорено Решение № 579 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 28.05.2009 г., съгласно което Общински съвет Сливен е дал съгласие да се удължи със седем години срокът на договора за наем, сключен между Община Сливен и Автомобилен спортен клуб "Скорпион" гр. Сливен за общински нежилищен имот, частна общинска собственост - Павилион "Каваците", с полезна площ 178 кв.м., находящ се на ул. "Димитър Пехливанов", кв. "Комлука", гр. Сливен и е възложил на кмета на общината да сключи с наемателя анекс към основния договор за наем за това, като НЕОСНОВАТЕЛНО.ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 180,00 /сто и осемдесет/ лева.Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Автомобилен спортен клуб "Скорпион" гр. Сливен. 
49 Административно дело No 174/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.И. НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 28.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.И., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК - 02 - СЛ - 06/15.06.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която на основание чл. 225 ал. 1, във вр. с правомощията по чл. 222 ал. 1 т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД - 13 - 182/25.09.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Ограда", изпълнен между УПИ ХХ - 142 и УПИ ХХІ - 947 в кв. 16 по плана на гр. Кермен, с административен адрес ул. "Иван Вазов" № 15, гр. Кермен, общ. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.М.И., ЕГН **********,*** да заплати на Началника на РДНСК гр. Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.   
50 Административно дело No 175/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.П.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 19.5.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от В.П.Д. ***, с ЕГН: **********, против Министерство на правосъдието – гр. София, за заплащане на обезщетение в общ размер на 13 000 лева за неимуществени вреди, причинени в ареста на гр. Котел през периодите: от 24.06.2002 г. до 26.06.2002 г., от 04.07.2002 г. до 14.08.2002 г., от 30.08.2002 г. до 08.10.2002 г., от 14.10.2002 г. до 06.11.2002 г., от 21.11.2002 г. до 22.11.2002 г., от 18.03.2003 г. до 20.03.2003 г., и в ареста на гр. Сливен през периодите: от 26.06.2002 г. до 04.07.2002 г., от 14.08.2002 г. до 20.08.2002 г., от 29.08.2002 г. до 30.08.2002 г., от 08.10.2002 г. до 14.10.2002 г., от 06.11.2002 г. до 21.11.2002 г., от 04.12.2002 г. до 12.12.2002 г., от 13.02.2003 г. до 18.02.2003 г., от 05.03.2003 г. до 18.03.2003 г., от 20.03.2003 г. до 25.03.2003 г., от 15.04.2003 г. до 13.05.2003 г., от 29.05.2003 г. до 18.06.2003 г., от 03.07.2003 г. до 16.07.2003 г., от 10.09.2003 г. до 15.09.2003 г., от 07.10.2003 г. до 22.10.2003 г., от 27.11.2003 г. до 03.12.2003 г., от 05.03.2004 г. до 09.03.2004 г., от 01.04.2004 г. до 07.04.2004 г., от 28.09.2004 г. до 30.09.2004 г., от 19.10.2004 г. до 22.10.2004 г., от 01.12.2004 г. до 10.12.2004 г., от 19.04.2005 г. до 22.04.2005 г., от 30.06.2005 г. до 11.07.2005 г., от 21.07.2005 г. до 27.07.2005 г., от 20.09.2005 г. до 25.09.2005 г., от 11.11.2005 г. до 15.11.2005 г., от 20.01.2006 г. до 24.01.2006 г., от 23.10.2006 г. до 25.10.2006 г., от 15.12.2006 г. до 19.12.2006 г., и от 01.02.2007 г. до 05.02.2007 г., в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на служители на ответника, изразяващи се в: неосигуряване на възможност за престой на открито и възможност за разходки, неосигуряване на спално бельо, неосигуряване на помещение за непушачи, неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, неосигуряване на храна, отговаряща на изискванията в ЗИН и в Таблица № 1, утвърдена от МП на 15.04.1991 г., неосигуряване на прибори за хранене, необорудване на килиите с маси, столове и шкафчета за лични вещи, неосигуряване на полагащата се суха храна при конвоиране /напускане/ от арестите, неосигуряване на препарати за измиване и дезинфекция, необорудване на килиите с аспираторна система, липса на достъп на естествена дневна светлина, несъответствие на площта на помещенията с броя на настанените лица, липса на всякаква хигиена, от които: 2000 лева – за вреди от липса на санитарен възел и течаща вода в килиите; 2000 лева – за вреди от липса на достъп на естествена дневна светлина и аспираторна система в помещенията; 2000 лева - за вреди от предоставяне на еднообразна, оскъдна и не достатъчно питателна храна, неосигуравене на суха храна при конвоиране, липса на маси, столове, шкафчета за съхраняване на хранителни пратки, и на прибори за хранене в помещенията; 2000 лева – за вреди от неподходяща конструкция на леглата, липса на спално бельо и лоша хигиена в килиите; 2000 лева – за вреди от липса на възможност за престой на открито и за разходки и от несъответствие на квадратурата на помещенията с броя на настанените лица; 2000 лева – за вреди от настаняване в килии с пушачи; и 1000 лева – за вреди от невъзможност да ползва баня в ареста в гр. Сливен, независимо от продължителността на престоя в ареста.
51 Административно дело No 177/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.10.2009г., в законна сила от 27.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, представлявано от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-475/12.06.2009 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, с която на основание чл. 232, ал. 1, във връзка с 241, ал. 1 от НРД, 2006 г. на МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен за констатирано с медицински протокол № РД-13-05-53/07.05.2009г., въз основа на заповед № РД-09-335/24.04.2009 г. нарушение по договор № 200474/07.05.2008 г. е наложена санкция "финансова неустойка" в размер на 1980 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, представлявано от управителя П. Минчев П.,*** разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния административен съд на Република България.  
52 Административно дело No 179/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.11.2009г., в законна сила от 12.7.2010г.
Решение № 153 / 04.11.2009 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-09-477/12.06.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен, като я отменя в частта, в която е приел, че МБАЛ "Хаджи Димитър" ООД, гр. Сливен е извършил нарушение на индивидуален договор № 200474/ 30.03.2009 г., неспазване на установеният ред за работа с документи по КП и епикриза, изразяващо се в некоректно попълване на болничната документация по КП № 1 при ИЗ № 475/17.01.2009 г. и по КП № 102 при ИЗ № 481/19.01.2009г. и при ИЗ № 691/23.01.2009 г., съставляващо нарушение на чл. 190 от НРД 2006г., т. 197.1 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК, като намаля наложената санкция - финансова неустойка на 180 лв. (сто и осемдесет лева). ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 против останалата част от Заповед № РД-09-477/12.06.2009 г. на Директора на РЗОК Сливен. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 разноски по делото представляващи адвокатско възнаграждение и държавна такса в размер на 100 лв. (сто лева). ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, ЕИК 119624388, със седалище и адрес на управление- гр.Сливен, ул. "Димитър Пехливанов " № 5 да заплати на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен разноски по делото представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 лв. (седемдесет и пет лева). 
53 Административно дело No 188/2009 Други административни дела Д.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 6.11.2009г., в законна сила от 25.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.М.,*** срещу Заповед № РД-11-20-26/01.07.2009 г. на Областния управител на Област Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОТХВЪРЛЯ искането на Областен управител на област Сливен за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по делото. 
54 Административно дело No 193/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ МАСТА 1 СТАНИМИР КЪНЧЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 5.1.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
Решение № 181 / 05.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ иска на ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН ********** ***, при участието на трето лице-помагач РИОКОЗ гр.Сливен, за заплащане на сумата от 43287,80 лева, ведно със законната лихва считано от 14.01.2008 год. до окончателното заплащане на сумата, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - пропуснати ползи, в следствие незаконен акт на Кмета на Община гр.Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ЕТ "Маста-1-Санимир К.", ЕИК 829013929, със седалище гр.Сливен, ул."Патриарх Евтимий "№ 43, представлявано от С.М.К. ЕГН ********** ***, сумата от 1575 лв.(хиляда петстотин седемдесет и пет лева) направени по делото разноски. 
55 Административно дело No 199/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.И.Р. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 11.1.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Р.И.Р. ***9 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план (ПУП) в част план за регулация на УПИ ХІІІ в кв.38 по плана на с.Любенова махала, общ.Нова Загора, изготвен на осн. § 8 от ПР на ЗУТ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. 
56 Административно дело No 206/2009 Дела по КСО И.К.К. ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.11.2009г., в законна сила от 12.5.2010г.
Решение № 157 / 04.11.2009 г. - ОТМЕНЯ Решение № 8/26.06.2009 година на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен, както и потвърденото с него разпореждане № МП-4326#1/03.04.2009 г. издадено от ръководителя на "Пенсионно осигуряване" при РУСО - гр. Сливен, с което се отменя разпореждане № 2/28.12.2004 г. и всички последващи, относно отпуснатата добавка по §. 5, ал. 3 от ПЗР на КСО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директора на РУ "Социално осигуряване" гр. Сливен да заплати на И.К.К., ЕГН ********** сумата от 200 /двеста / лв., представляваща разноски по делото. 
57 Административно дело No 209/2009 Дела по ЗМСМА И.Д.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 7.6.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Сливен, обективиран в Писмо Изх. № 9400-12082 от 21.07.2009 г. по описа на Община Сливен, с който на И.Д.П. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Милю Михалев Митев, починал на 04.12.1934 г., Акт за смърт № 16 от 04.12.1934 г. - с. Самуилово, община Сливен. ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община Сливен и ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Сливен да издаде Удостоверение за наследници на Милю Михалев Митев, починал на 04.12.1934 г., Акт за смърт № 16 от 04.12.1934 г. - с. Самуилово, община Сливен. ОПРЕДЕЛЯ на Кмета на Община Сливен едномесечен срок за издаване на удостоверението за наследници. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
58 Административно дело No 214/2009 Други административни дела Е.К.М. ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.10.2009г., в законна сила от 1.6.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.К.М.,*** срещу Заповед № 30 - 11/19.06.2009 г. на Кмета на Община Котел, с която оспорващият е обявен за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ дворно място с площ 249.00 кв.м., ведно с построена в него паянтова жилищна сграда на два етажа, със застроена площ 60.00 кв.м., находящи се в с. Градец, общ. Котел. Прекратява като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 214/2009 година по описа на Административен съд Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.   
59 Административно дело No 218/2009 Други административни дела В.Н.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 27.11.2009г., в законна сила от 22.6.2010г.
ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на Община Сливен, обективиран в писмо изх. № 9400 - 11204/09.07.2009 г., с който на В.Н.Г. *** е отказано издаване на Удостоверение за наследниците на Слава Добрева Станева, починала на 12.03.1943 г., акт за смърт № 130/13.03.1943 г. на Община Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Сливен за издаване на удостоверение за наследниците на Слава Добрева Станева, починала на 12.03.1943 г. в гр. Сливен, съгласно Акт за смърт № 130 от 13.03.1943 г.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.   
60 Административно дело No 220/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.А.В. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.12.2009г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-СЛ-08/16.07.2009 г. на началника на РДНСК - Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Крайпътно заведение", изпълняващ се в ПИ № 392008, в местността "Парапулова чешма", в землището на гр. Твърдица, обл. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на РДНСК гр.Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението. ОСЪЖДА РДНСК гр.Сливен, да заплати на Т.А. В., ЕГН **********,*** сумата от 360 лв. (триста и шестдесет лева) направени по делото разноски. 
61 Административно дело No 221/2009 Други административни дела ЗОРНИЦА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 17.2.2010г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Я. П. с ЕГН ********** в качеството и на управител на "Зорница" ООД - гр. Сливен с БУЛСТАТ 119609759 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. " Св. Иван Рилски" № 25 против Заповед № РД 15-947/30.06.2009 г. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Зорница" ООД - гр. Сливен с БУЛСТАТ 119609759 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. " Св. Иван Рилски" № 25 да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв.(сто и петдесет лева) направени по делото разноски.  
62 Административно дело No 223/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 7.10.2009г., в законна сила от 17.6.2010г.
Решение № 130 / 07.10.2009 г. - ОСТАВЯ без разглеждане оспорването обективирано в Заповед № РД 11-16-47 от 03.08.2009 год. на Областния управител на област Сливен, в частта с която е оспорено решение № 321 на Общински съвет Котел, прието на заседанието му на 29.06.2009 г., относно одобряване сключването на Договор за встъпване в дълг между Община Котел и "Ко Енерджи" ООД - гр. Сливен, като упълномощава кмета на общината да подпише същия и не освобождаване на "Екопетролиум" ЕООД - гр.Сливен от заплащане на дължимите неустойки по договора за продажба от 09.08.2004 г., като НЕДОПУСТИМО и прекратява производството по адм.дело № 223/2009 г. на Административен съд Сливен, в тази му част.  ОТМЕНЯ Решение № 321 на Общински съвет Котел, прието на заседанието му на 29.06.2009 г., в частта му относно одобряване сключването на Анекс № 2 към договор за продажба от 09.08.2004 г., между Община Котел, "Екопетролиум" ЕООД - гр.Сливен и "Ко Енерджи" ООД - гр.Сливен, като упълномощава кмета на общината да подпише същия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 (петдесет) лева. 
63 Административно дело No 225/2009 Дела по ЗМВР Х.А.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.10.2009г., в законна сила от 31.5.2010г.
Решение № 142 / 27.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. ***, в частта, в която е направено искане за обявяване за нищожна Заповед рег. № 1358 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1297/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай Х.А.Х. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при Х.А.Х. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 650 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТМЕНЯ Заповед рег. № 1297 от 22.07.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която "на основание чл. 245, ал. 1, т. 7, при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради: "буква д) установяване наличието на обстоятелства по чл. 179, ал. 2, т. 2, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание уволнение от Закона за МВР и Решение № 7/08.04.2008 г. по АНД № 7/2008 г. на Военноокръжна прокуратура - С." "е прекратено служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай Х.А.Х. - категория "Е", I степен - младши автоконтрольор ІІ степен в Областна дирекция на МВР - С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОТМЕНЯ Заповед рег. № 1358 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1297/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай Х.А.Х. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при Х.А.Х. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 650 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА ОД на МВР - С. да заплати на Х.А.Х., ЕГН **********,*** сумата от 510 /петстотин и десет / лева, представляващи направените по делото разноски. 
64 Административно дело No 226/2009 Дела по ЗМВР И.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 27.10.2009г., в законна сила от 11.6.2010г.
Решение № 141 / 27.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. *** частта, в която е направено искане за обявяване за нищожна Заповед рег. № 1359 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1296/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай И.Г.Т. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при И.Г.Т. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. *** против Заповед рег. № 1296 от 22.07.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която "на основание чл. 245, ал. 1, т. 7, при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради: "буква д) установяване наличието на обстоятелства по чл. 179, ал. 2, т. 2, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание уволнение от Закона за МВР и Решение № 7/08.04.2008 г. по АНД № 7/2008 г. на Военноокръжна прокуратура - С." "е прекратено служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай И.Г.Т. - категория "Е", I степен - младши автоконтрольор ІІ степен в Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т. *** против Заповед рег. № 1359 от 03.08.2009 г. на директора на Областна дирекция на МВР - С., с която се видоизменя заповед рег. № 1296/22.07.2009 г., както следва : "Основание за прекратяване на служебното правоотношение на държавния служител в МВР, полицай И.Г.Т. - категория Е, І степен - младши автоконтрольор ІІ степен в ОД на МВР- С., да се счита чл. 245, ал.1, т. 7, буква "д" от ЗМВР, във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗМВР, за това, че при И.Г.Т. е налице обективна невъзможност да изпълнява задълженията си поради това, че с решение № 7/2008 г. на С.ски военен съд по АНД № 7/2008 г. е признат за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по чл. 311, ал.2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв." на директора на Областна дирекция на МВР - С., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Г.Т., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР - С. сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
65 Административно дело No 233/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Г. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 18.6.2010г.
Решение № 199 / 15.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Г. ***, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-09 от 20.07.2009 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1 във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД-13-182 / 29.05.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Стопанска постройка с покрита рампа" към овцеферма в ПИ № 000318, местност "Пръстницата", в землището на с. Драгоданово, община Сливен. ОСЪЖДА А.Д.Г. с ЕГН: **********,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице: ЕТ Я.К.П. с фирма "Тексима-57-Я.П.", със седалище и адрес на управление: с. Баните, община Баните, област Смолян. 
66 Административно дело No 238/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 19.12.2009г., в законна сила от 19.1.2010г.
ОПР. / 19.12.2009 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.12.2009 г. за даване ход на устните състезания. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.Н., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-15-789/12.06.2009 г. издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен частичния подробен устройствен план /ПУП/ с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за НУПИ № 314, 315 и 316 в м. "Каменка" по плана на селищно образувание "Изгрев", като от трите имота се образува един жилищно-строителен УПИ І-314,315,316, съгласно сините линии и надписи на плана за регулация, както и указания начин на застрояване показан на плана на застрояване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 238/2009 година по описа на Административен съд Сливен. ОСЪЖДА С.Й.Н., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Сливен направените по делото разноски в размер на 150 лв. / Сто и петдесет / лева.  Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
67 Административно дело No 240/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕОМАРТ ООД РУСЕ,
СИН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЮЖЕН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
МОРСКИ ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЕКО АГРО ООД РУСЕ,
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 26.4.2010г.
Решение № 58 / 26.04.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТЕОМАРТ" ООД, "СИН ВЯТЪР" ООД, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД, "МОРСКИ ВЯТЪР" ООД, "ЕКО АГРО" ООД И "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", всички със седалище гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. срещу Решение № 634 от 07.07.2009 г. на Общински съвет Сливен, с което е одобрен ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод в землищата на селата Б. и Г., община Сливен за обслужване на вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен и ПУП за имоти 080044 /стар 080015/, 081048 /стар081038/, 081050 /стар 081040/, 081046 /стар 081041/ в местност "Бърдото"; 087043 /стар 087024/ в местност "Тодоркиното"; 079092 /стар 079010 и 079089 /стар 079085/ в местност "Папас кайра"; 088060 /стар 088029/ в местност "Райкова пътека"; 086018 /стар 086009/ и 086048 /стар 086027/ в местност "Сюлейманов кладенец"; 087045 /стар 087036/ в местност "Кънковото", 059151 /стар 059109/ в местност "Дългата поляна"; 059155 /стар 059116/ и 059153 /стар 059125/ в местност "Студената вода"; 060119 /стар 060039/, 060121 /стар 060111/ и 061093 /стар 061026/ в местност "Дюс гюлджи"; 074076 /стар 074040/ в местност "Домусчи дере"; 076042 /стар 076016/, 076044 /стар 076023/ и 076048 /стар 076034/ в местност "Чешли баир"; 076046 /стар 076029/ в местност "Марковец"; 071091 /стар 071040/ и 071089 /стар 071015/ в местност "Гайдовец"; 085032 /стар 085030/ и 085034 /стар 085029/ в местност "Враилец", от вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен, в частта му, с която се одобрява ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод и ПУП за поземлени имоти : №080044 (стар 080015), №081048 (стар 081038), №081050 (стар 081040) и №081046 (стар 081041) в местност "Бърдото", №079092 (стар 079010) и №079089 ( стар 079085) в местност "Папас кайра" в землище с. Б., общ.С., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ТЕОМАРТ" ООД, "СИН ВЯТЪР" ООД, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД, "МОРСКИ ВЯТЪР" ООД, "ЕКО АГРО" ООД И "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", всички със седалище гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. да заплатят на Общински съвет Сливен направени по делото разноски в общ размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. ОСЪЖДА "ТЕОМАРТ" ООД, "СИН ВЯТЪР" ООД, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД, "МОРСКИ ВЯТЪР" ООД, "ЕКО АГРО" ООД И "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", всички със седалище гр. Русе, представлявани от Т.Т.Ч. да заплатят на "Уинд енерджи 2007" ЕООД направени по делото разноски в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице "Уинд енерджи 2007" ЕООД, гр. Сливен 
68 Административно дело No 241/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР РЕМОНТОСТРОЙ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 5.5.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 670 от 30.07.2009 г. на Общински съвет - Сливен, с което на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА не е прието одобряването на подробните устройствени планове за изграждане на ветрогенератори в землището на с. Бяла, община Сливен, в поземлени имоти: 084015 в местността "Пряслапа", 084002 в местността "Биделски връх", 084019 в местността "Биделски връх", 084033 в местността "Биделски връх" и 084040 в местността "Биделски връх". ИЗПРАЩА делото като преписка на Общински съвет - Сливен, за издаване на решение за одобряване на подробните устройствени планове за изграждане на ветрогенератори в землището на с. Бяла, община Сливен, в поземлени имоти: 084015 в местността "Пряслапа", 084002 в местността "Биделски връх", 084019 в местността "Биделски връх", 084033 в местността "Биделски връх" и 084040 в местността "Биделски връх", в относимия срок по чл. 57 от АПК и при съобразяване с указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на "Ремонтострой" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, жк "Люлин" бл. 713, вх. "В", ет. 4, ап. 56, представлявано от управителя В.Г.Т., сумата от 50 / петдесет /, представляваща разноски по делото. 
69 Административно дело No 242/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР РЕМОНТОСТРОЙ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 4.6.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОСТАВЯ жалбата без разглеждане, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело № 242/2009 г. по описа на Административен съд гр. Сливен поради недопустимост на жалбата. ОСЪЖДА „РЕМОНТОСТРОЙ” ООД с адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин” 713-В-56, ЕИК 175181957 представлявано от В.Г.Т. да заплати на „Уинд енерджи 2007” ЕООД гр. Сливен, ЕИК 119671414 направените по делото разноски за адвокатски хонорар в размер на 150 лв. ОСЪЖДА „РЕМОНТОСТРОЙ” ООД с адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин” 713-В-56, ЕИК 175181957 представлявано от В.Г.Т. да заплати на Общински съвет гр. Сливен направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  
70 Административно дело No 243/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 50 от 17.08.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорено Решение № 644 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е приел по т. 1 - да се прекрати съсобствеността между община Сливен и Р.Д.П. върху недвижим имот, представляващ поземлен имот № 055019, актуван с АОС № 116/29.06.2009 г., нива в м. "Соргуна", землище с. Бинкос, община Сливен, целият с площ от 6929 кв.м.; по т. 2 - оценката на общинската част от недвижимия имот, представляваща 660/2929 ид. ч., изготвена от лицензиран оценител, възлиза на 1000 /хиляда/ лева и по т. 3 - възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване на съсобствеността, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Р.Д.П. *** разноски в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева.  Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Р.Д.П. ***. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
71 Административно дело No 244/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 5.10.2009г., в законна сила от 15.6.2010г.
Решение № 129 / 05.10.2009г. - ОТМЕНЯ решение № 651 на Общински съвет Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 год., както следва : Възлага на кмета на Община Сливен да организира търговете за отдаване под наем на земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1 и го упълномощава да подписва договорите за наем със спечелилите ги физически и юридически лица за срок от 3 години, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
72 Административно дело No 246/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 10.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 49 от 17.08.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорена т. ІІ от Решение № 668 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е приел по т. І: да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на Общински съвет на Съюз на пенсионерите - 2004 г. - гр. Сливен върху недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда със застроена площ от 62 кв.м., състояща се от две помещения и коридор, находяща се в УПИ VІІІ, кв. 16 по плана на с. Стара река, община Сливен, по т. ІІ: Съюза на пенсионерите - 2004 г. да се освободи от заплащане на режийни разноски в размер на 2 %, съгласно чл. 55, т. 82 от НОАМТЦУППТОС и по т. ІІІ: Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота по т. І, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
73 Административно дело No 247/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 30.11.2009г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД - 11 - 16 - 48 от 17.08.2009 г. на Областния управител на Област Сливен, с която е оспорена т. 2 от Решение № 669 на Общински съвет гр. Сливен, прието на заседанието му на 30.07.2009 г., съгласно което Общински съвет гр. Сливен е приел по т. І: да се предостави безвъзмездно за ползване на НЧ "Хаджи Димитър" с. Голямо Чочовени, едноетажна масивна сграда със застроена площ 300 кв.м., ведно с дворно място от 4 750 кв.м., находящи се в УПИ VІІІ, кв. 22 по плана на с. Голямо Чочовени, община Сливен за срок от 10 години и по т. 2: НЧ "Хаджи Димитър" да се освободи от заплащане на режийни разноски в размер на 2 %, съгласно чл. 55 т. 82 от НОАМТЦУППТОС, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Областен управител на Област Сливен да заплати на Общински съвет Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
74 Административно дело No 248/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР АТМ БЪЛГАРИЯ ООД ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. срещу Решение № 634 от 07.07.2009 г. на Общински съвет Сливен, с което е одобрен ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод в землищата на селата Бяла и Гавраилово, община Сливен за обслужване на вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен и ПУП за имоти 080044 /стар 080015/, 081048 /стар081038/, 081050 /стар 081040/, 081046 /стар 081041/ в местност "Бърдото"; 087043 /стар 087024/ в местност "Тодоркиното"; 079092 /стар 079010 и 079089 /стар 079085/ в местност "Папас кайра"; 088060 /стар 088029/ в местност "Райкова пътека"; 086018 /стар 086009/ и 086048 /стар 086027/ в местност "Сюлейманов кладенец"; 087045 /стар 087036/ в местност "Кънковото", 059151 /стар 059109/ в местност "Дългата поляна"; 059155 /стар 059116/ и 059153 /стар 059125/ в местност "Студената вода"; 060119 /стар 060039/, 060121 /стар 060111/ и 061093 /стар 061026/ в местност "Дюс гюлджи"; 074076 /стар 074040/ в местност "Домусчи дере"; 076042 /стар 076016/, 076044 /стар 076023/ и 076048 /стар 076034/ в местност "Чешли баир"; 076046 /стар 076029/ в местност "Марковец"; 071091 /стар 071040/ и 071089 /стар 071015/ в местност "Гайдовец"; 085032 /стар 085030/ и 085034 /стар 085029/ в местност "Враилец", от вятърно - генераторен парк в землище с. Бяла, общ. Сливен, в частта му, с която се одобрява ПУП - парцеларен план на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе за изграждане на подземен 20 киловолтов електропровод и ПУП за имоти 086048 /стар 086027/ в местност "Сюлейманов кладенец" и 087045 /стар 087036/ в местност "Кънковото" в землище с. Бяла, община Сливен. като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на Общински съвет Сливен направени по делото разноски в общ размер на 340,00 /триста и четиридесет/ лева.  ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на "Уинд енерджи 2007" ЕООД направени по делото разноски в размер на 300,00 /триста/ лева. 
75 Административно дело No 249/2009 Дела по КСО ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ДИРЕКТОРА НА РУ СО- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 21.1.2010г., в законна сила от 7.10.2010г.
Решение № 213 / 21.01.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 12 /29.07.2009г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е оставена без уважение жалбата на община Котел срещу разпореждане № 619 / 26.05.2009г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" при РУ "СО " Сливен, с което на основание чл.110, ал.3 от КСО е определена сумата и постановено събирането й по ревизионен акт за начет вх.№ 301/18.05.2009 г. в размер на 18 887,49 лв. от които 11 587,15 лв. главница и 7 300,34 лв. лихва, начислени до 30.04.2009г., за неправилно изплатени от жалбоподателя суми на Айше Дургут Кушчу и Джумазие Хамза Чобан, представляващи парични обезщетения за временна неработоспособност, за бременност и раждане и неправилно изплатени парични обезщетения за отглеждане на малко дете до 2 год. на същите лица за периода 01.03.2005г. - 31.03.2008 г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА РУ "СО" Сливен да заплати на Община Котел сумата от 260 лв. /двеста и шестдесет/ лв., представляваща деловодни разноски. 
76 Административно дело No 251/2009 Други административни дела Г.Л. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 2.11.2009г., в законна сила от 26.4.2010г.
Решение № 159 / 02.11.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Л., гражданка на Армения, родена на *** год., ЛНЧ : 7000009594, с адрес гр. Н. З., ул. "Кънчо Чамов" № 24А, против заповед № 1411 от 10.08.2009 год. издадена от директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41 т. 2 от ЗЧРБ е разпоредил Г.Л. да бъде принудително отведена до границата, на основание чл. 39б ал. 2 от ЗЧРБ е предоставил срок за доброволно напускане на РБългария от 60 дни и на основание чл. 60 ал. 1 от АПК е допуснал предварително изпълнение на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Г.Л., гражданка на Армения, родена на *** год., ЛНЧ : 7000009594, с адрес гр. Н. З., ул. "Кънчо Чамов" № 24А, ДА ЗАПЛАТИ на Директора на ОД на МВР - Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
77 Административно дело No 252/2009 Други административни дела Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 11.11.2009г., в законна сила от 21.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г., род. На *** г., гражданин на Армения срещу Заповед № 674/30.04.2009 г. на Директора на Областна дирекция МВР гр. Сливен, с която е разпоредено Г.Г. да бъде принудително отведен до границата, като е предоставен срок за доброволно напускане на РБ от 60 дни и на основание чл. 60 ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.   
78 Административно дело No 253/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Д. РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 2.2.2010г., в законна сила от 29.9.2010г.
Решение № 6 / 02.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-10-10 от 28.07.2009 година на Началника на РДНСК - Сливен, с която е отхвърлена жалбата на Д.П.Д. против Разрешение за строеж № 133/16.06.2009 година, издадено от Гл. архитект на Община Сливен за строеж "Жилищна сграда - ремонт и преустройство на съществуваща стопанска постройка" в УПИ VІІІ-167, в кв.20 по плана на с. Ичера, общ. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
79 Административно дело No 254/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 11.2.2010г.
Решение № 200 / 15.01.2010 г. - ОТМЕНЯ точка 2. от Решение № 429 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 34 от заседание, проведено на 28.07.2009 г., с която на основание чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Общински съвет Нова Загора предоставя на "ЕВН България Електроразпределение" АД КЕЦ - Нова Загора, имоти с номера: № 35015 - лозе, 237 - пасище, мера, № 164 - пасище, мера, № 77 - пасище, мера, № 69 - пасище, мера, всички находящи се в землището на с. Събрано, общ. Нова Загора, за изграждане на въздушен електропровод Ср.Н-20 кV, отклонение за ТП "Запад" с. Събрано.
80 Административно дело No 255/2009 Дела по ЗОС М.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение (второ) от 2.11.2009г., в законна сила от 9.11.2010г.
Решение № 139 / 02.11.2009 г. - Отхвърля жалба на М.М.И.,*** против Заповед № РД-15-1156 от 06.08.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредил да се изземе принудително от М.М.И. общинско жилище на адрес:***, като неоснователна.
81 Административно дело No 257/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЗКПУ КЕРМЕН ГР. КЕРМЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 13.1.2010г., в законна сила от 13.1.2010г.
Решение № 215 / 13.01.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 281 от 10.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания - гр. София, с което е оставена без уважение жалба вх. № 0119/2002/005555/27.07.2009 г. на Кооперация "ЗКПУ Кермен" гр. Кермен, със седалище и адрес на управление : гр. Кермен, община Сливен, представлявана от Председателя М.В.Л., чрез адвокат Д.О. ***, подадена срещу отказ на публичен изпълнител при АДВ-РД-Бургас /ИРМ-Сливен/ да прекрати изпълнително дело № 119/2002 г., по описа на същата дирекция, в частта, в която е прието, че не са погасени по давност вземанията по Разпореждане № 1361/17.12.1999 г. на РУСО - Сливен, като незаконосъобразно, и вместо него постановява:ОТМЕНЯ отказа на публичния изпълнител към Регионална дирекция - Бургас /ИРМ - Сливен/ при Агенцията за държавни вземания, гр. София да прекрати производството по изпълнително дело № 119/2002 година, за събиране на вземанията по Разпореждане № 1361/17.12.1999 г. на РУСО - Сливен. ИЗПРАЩА преписката на публичния изпълнител към Регионална дирекция - Бургас /ИРМ - Сливен/ при Агенцията за държавни вземания, гр. София за изпълнение на горните указания. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация "ЗКПУ Кермен" гр. Кермен, със седалище и адрес на управление : гр. Кермен, община Сливен, представлявана от Председателя М.В.Л., чрез адвокат Д.О. *** против Решение № 281 от 10.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания - гр. София, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Агенцията за държавни вземания, гр. София да заплати на Кооперация "ЗКПУ Кермен" гр. Кермен, със седалище и адрес на управление : гр. Кермен, община Сливен, представлявана от Председателя М.В.Л., сумата от 229 /двеста двадесет и девет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. 
82 Административно дело No 258/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР АТМ БЪЛГАРИЯ ООД ЯМБОЛ КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.11.2009г., в законна сила от 25.1.2010г.
ОТМЕНЯ свое протоколно определение, държано в о.с.з. на 03.11.2009 г., с което е даден ход на делото по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АТМ България" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде заповед по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ за одобряване на ПУП - ПЗ за поземлени имоти № № 088058 и 088059 в землището на село Бяла, общ. Сливен, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 258/2009 година по описа на Административен съд Сливен. 
83 Административно дело No 261/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Х.,
И.Х.Х.,
А.И.Х.
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.1.2010г., в законна сила от 4.2.2010г.
Решение № 212 / 13.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Х., И.Х.Х. и А.И.Х. *** срещу Заповед № ДК-09-07 от 13.08.2009 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е наредено спиране на изпълнението на строително и монтажни работи на строеж "Пристройка към жилищна сграда" в УПИ ХІІ - 8505, кв.482 по плана на гр.Сливен, с административен адрес ул."Д. Т." № 1, гр.Сливен и е предписано изпълнение на укрепителни работи за недопускане на аварии и щети като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Х.Х. , ЕГН **********, И.Х.Х. , ЕГН ********** и А.И.Х., ЕГН ********** *** да заплатят на РДНСК Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. 
84 Административно дело No 262/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Д.,
В.С.Д.
РДНСК- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 24.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-12 от 17.08.2009 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на К.П.Д. и В.С.Д.,***, срещу Разрешение за строеж № 160 от 13.07.2009 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за строеж: "Подпорни стени" и "Ограда" в ПИ пл. № 1403 и имот с идентификатор 67338.510.382, кв. 49 по плана на кв. "Комлука", гр. Сливен, ул. "Стефан Пейчев" № 3-а, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, за произнасяне по жалбата на: К.П. Драгоманки и В.С.Д.,***, ул. "Иларион Драгостинов" № 6, срещу Разрешение за строеж № 160 от 13.07.2009 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен, за строеж: "Подпорни стени" и "Ограда" в ПИ пл. № 1403 и имот с идентификатор 67338.510.382, кв. 49 по плана на кв. "Комлука", гр. Сливен, ул. "Стефан Пейчев" № 3-а, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол- Сливен, да заплати на: К.П. Драгоманки и В.С.Д.,***, деловодни разноски в размер на 390 / триста и деветдесет / лева. 
85 Административно дело No 265/2009 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.2.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен срещу Заповед № РД - 09 - 708/20.08.2009 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от ЗЗО, във връзка с чл. 232, чл. 243 и чл. 252 от НРД 2006 г. и Арбитражно решение № 28/25.06.2009 г. на Арбитражна комисия за разглеждане на медицински спорове - Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 47, изразяващо се в неспазване на диагностично - лечебния алгоритъм при 21 бр. ИЗ, е наложена санкция по чл. 238 ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г. - финансова неустойка в размер на 3 780,00 /три хиляди седемстотин и осемдесет/ лева, представляваща произведение от базисната санкция и броя на извършените нарушения, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА "Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД - гр. Сливен да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски в размер на общо 225,00 /двеста двадесет и пет/ лева. 
86 Административно дело No 268/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ф.Ф.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.11.2009г., в законна сила от 16.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ф.М. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен по подадено заявление вх. № 9400-13490/10.08.2009 г. за постъпване на работа в общинска администрация Сливен, където оспорващата е заемала длъжност като младши експерт по ЗДСл до назначаването на длъжност Заместник областен управител, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
87 Административно дело No 279/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.И.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 28.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.М. с адрес за призоваване и съобщения гр. Сливен, ул. "Владислав Очков" № 45а срещу заповед рег. № 1503 от 24.08.2009 г. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която : 1. на основание чл.227, ал.1, т.10 от Закона за Министерство на вътрешните работи, във връзка с чл.230, ал.2, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за Министерство на вътрешните работи, във връзка с чл.18, т.2 от Инструкция рег.№Із-1015/04.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, за извършени тежки нарушения на служебната дисциплина се налага на полицай К.И.М.-категория Е, I степен - старши полицай в "Охрана на обществения ред", група "Охранителна полиция", Районно управление-Нова Загора при Областна дирекция на МВР-Сливен, едно общо дисциплинарно наказание "УВОЛНЕНИЕ"; 2. На основание чл. 245, ал.1, т. 8 от ЗМВР, за наложено дисциплинарно наказание "уволнение", се ПРЕКРАТЯВА служебното правоотношение с полицай К.И.М.- категория Е, I степен - старши полицай в "Охрана на обществения ред", група "Охранителна полиция", Районно управление-Нова Загора при Областна дирекция на МВР-Сливен, считано от датата на връчване на заповедта, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА К.И.М., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР - Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
88 Административно дело No 281/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ ЕТИ ИВАНКА ПЕТКОВА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 14.1.2010г., в законна сила от 6.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 1144/31.07.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която, на основание чл. 21 ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 9б ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 43 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Сливен /към 2002 г., 2003 г. и 2004 г./, на ЕТ "Ети - И.П."*** е определен размер на дължими годишни такси за упражняване на дейността продажба на спиртни напитки за периода от 01.01.2002 г. до 31.10.2004 г., възлизащ общо на 1 598,80 /хиляда петстотин деветдесет и осем 0,80/ лева главница и лихви. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Едноличен търговец И.М.П. с фирма "Ети - И.П.", със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Ст. Пейчев" № 10 разноски в размер на 420,00 /четиристотин и двадесет/ лева. 
89 Административно дело No 282/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МУЛТИ ХАД ООД - БУРГАС КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 18.2.2010г., в законна сила от 20.9.2010г.
Определение от 29.04.2010 г. ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.02.2010 год. за даване ход на производството по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "МУЛТИ ХАД" ООД, БУЛСТАТ ... със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Рилска" № 40 , подадена чрез управителя Д.Х.С. срещу Заповед № РД-15-1182/14. 08. 2009 год. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрено частично изменение на ПУП за имот 074074, отреден за "Вятърен генератор" и ПУП за имот 074078 в м. "Домусчи дере" от землището на с. Бяла, община Сливен с предвидено обединяване и указана в плана за застрояване възможност за разполагане на вятърен генератор с по-голяма мощност в новообразувания обединен поземлен имот. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 282/ 2009 г. 
90 Административно дело No 292/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Й.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 5.1.2010г.
Решение № 177/ 14.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.К. против Заповед № ДК-02-СЛ-10 от 31.08.2009 г. на Началника на РДНСК, гр. Сливен, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и заповед № РД-13-182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Масивна ограда и навес", изпълнен южно от поземлен имот идент. № 67338.537.121, по кадастралната карта на гр. Сливен, в терен общинска собственост, с административен адрес ул. "17-ти януари", гр. Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Й.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Началника на РДНСК-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
91 Административно дело No 293/2009 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ВОДАТА Е ЖИВОТ С.МЛЕКАРЕВО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.12.2009г., в законна сила от 11.10.2010г.
Решение № 169/01.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "ВОДАТА Е ЖИВОТ" представлявано от председателя Д.Д.Д., със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора против бездействие на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ СЛИВЕН, изразяващо се в непредаване на язовири, а именно : язовир "До летището" - имот с площ 81,872 дка.; язовир "Старите лозя" - имот с площ 45,580 дка; язовир "Бели камъни" - имот с площ 29,063 дка; язовир "Бели камъни" - имот с площ 33, 052 дка; язовир "Чаушев кладенец" - имот с площ 71,278 дка, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "ВОДАТА Е ЖИВОТ" представлявано от председателя Д.Д.Д., със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на Област Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. ОСЪЖДА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ "ВОДАТА Е ЖИВОТ" представлявано от председателя Д.Д.Д., със седалище и адрес на управление с.Млекарево, община Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Нова Загора адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
92 Административно дело No 296/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.Н. НАЧАЛНИКА НА СГКК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 28.6.2010г., в законна сила от 1.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-20-300 от 15.07.2009 год. издадена от Началника на СГКК-Сливен, в частта с която се одобрява изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен по отношение на сграда с идентификатор 67338.604.19.2, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА  ОСЪЖДА Началника на СГКК-Сливен да ЗАПЛАТИ на Б.Д.Н. ЕГН ********** ***-27 разноски по делото в общ размер 200 лева, от които 150 лева адвокатски хонорар и 50 лева представляващи депозит за вещо лице. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на заинтересованите страни “Декотекс” АД гр.Сливен, “Миг-1” ЕООД, С.Д.П., Е.Й.П., Р.Л.Т., Д.П.Т., Ц.Б.М., Р.Г.Т.-И., Ф.Т.Н., Б.Т.И., Г.А.С., Е.Б.С. и Д.Д.С.. 
93 Административно дело No 298/2009 Дела по ЗМСМА Л.И.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КОТЕЛ Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 23.11.2010г.
Решение № 140 / 21.10.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Г. с ЕГН ********** *** срещу Решение № 455 от 23.09.2009г на Общинска избирателна комисия - Котел, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на с.Жеравна, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ПОТВЪРЖДАВА Решение № 455 от 23.09.2009г на Общинска избирателна комисия - Котел, с което са прекратени предсрочно пълномощията на Л.И.Г. ***, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Л.И.Г. ЕГН ********** *** да заплати на Общинска избирателна комисия - Котел с председател Събина Георгиева Георгиева ЕГН ********** разноски представляващи адвокатски хонорар в размер на 600 /шестстотин/ лв. 
94 Административно дело No 299/2009 Други административни дела С.Т.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.12.2009г., в законна сила от 20.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** срещу Заповед № 7650/03.08.2009 год. издадена Началник сектор "ПП" към ОД на МВР гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ПОТВЪРЖДАВА Заповед № 7650/03.08.2009 год. издадена Началник сектор "ПП" към ОД на МВР гр.Сливен като ПРАВИЛНА И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.   
95 Административно дело No 310/2009 Други административни дела Г.И.Д. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 3.11.2010г.
Решение № 170 / 17.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Д. *** срещу т.4 от Решение № 4 от 04.09.2009г на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, с което на основание чл.35, т.4 във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за опазване на земеделската земя Комисията е отменила т.1 от свое решение №1/01.02.2007 год., с което е променено предназначението на 8 006 кв.м. земеделска земя от ІХ категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 069028 в землището на с.Б., общ. С.собственост на В. К. В.(нови собственици В. К. В.и Г.И.Д.) като НЕОСНОВАТЕЛНА. ПОТВЪРЖДАВА т.4 от Решение № 4 от 04.09.2009г на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ с което на основание чл.35, т.4 във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за опазване на земеделската земя Комисията е отменила т.1 от свое решение №1/01.02.2007 год., с което е променено предназначението на 8 006 кв.м. земеделска земя от ІХ категория за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 069028 в землището на с.Б., общ. С.собственост на В. К. В.(нови собственици В. К. В.и Г.И.Д.) като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 
96 Административно дело No 311/2009 Други административни дела КОНТИНЕНТАЛ 9000 ООД БУРГАС КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 29.1.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Континентал - 9000" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл. 1Б, вх. 4, ет. 3, представлявано от управителя Д.А.Я., подадена против т. 8 от Решение № 4 от 04.09.2009 г., издадено от Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция "Земеделие" - Сливен, с която на основание чл. 35, т. 4 във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗОЗЗ, е отменена т. 1 от Решение № 6 от 12.10.2006 г., с което е променено предназначението на 6 003 кв.м. земеделска земя от девета категория, неполивна, за изграждане на обект "Вятърен генератор" върху имот № 069039 в землището на с. Бяла, община Сливен, област Сливен, собственост на Ервант Етварт Канчелян /нов собственик "Континентал - 9000" ООД/.  ОСЪЖДА Търговско дружество "Континентал - 9000" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл. 1Б, вх. 4, ет. 3, представлявано от управителя Д.А.Я., да заплати на Търговско дружество "Уинд Енерджи 2007" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" № 22, сумата от 300 / триста лева /, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Търговско дружество "Континентал - 9000" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк "Славейков" бл. 1Б, вх. 4, ет. 3, представлявано от управителя Д.А.Я.,***50 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: "Уинд Енерджи 2007" ЕООД - Сливен, Областен управител на Област Сливен и Кмета на Община Сливен. 
97 Административно дело No 312/2009 Други административни дела УИНД ПАУЪР ООД СЛИВЕН КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2010г., в законна сила от 8.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на “Уинд пауър” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Г.СТ.” № ..., представлявано от управителя Д.С.Б., за допълване на Решение № 33 от 30.03.2010 г., постановено по административно дело № 312 / 2009 г. по описа на Административен съд – Сливен, като неоснователна.
98 Административно дело No 314/2009 Други административни дела ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.12.2009г., в законна сила от 5.7.2010г.
Решение № 184 / 18.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с управител д-р А.П.А. срещу Заповед № РД-09-896 / 01.10.2009 г. на Директора на РЗОК - гр. Сливен, с която за нарушение на чл.7, т.1 и т.2 от индивидуален договор, сключен между оспорващия и НЗОК, чл.26, т.1 и т.2 и чл.132 от НРД 2006 год., и на основание чл.238, ал.4, т.4 б "б" е НАЛОЖЕНА санкция на дружеството оспорващ за констатирано с медицински протокол № РД-13-02-194 /31.08.2009г. нарушение , изразяващо се в неспазване на изискванията за честота, периодичност , обем и вид на медицинските дейности по диспансерно наблюдение при 17 ЗЗОЛ - финансова неустойка в размер на 1530 / хиляда петстотин и тридесет/ лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ДКЦ-1-Сливен" ЕООД гр.Сливен с представляващ д-р А.П.А.,***, да заплати на РЗОК гр. Сливен направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер 150,00 / сто и петдесет/ лева. 
99 Административно дело No 316/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МУЛТИ ХАД ООД - БУРГАС КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 ОТ ЗОЗЗ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
Решение № 9 /03.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мулти хад" ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.С., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Рилска" № 40, ет. 6 подадена срещу т. 6 и т. 12 от Решение № 4 от 04.09.2009г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, с които на основание чл.35, т. 4 във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за опазване на земеделската земя Комисията е отменила т.9 от свое решение №1/01.02.2024.01.2008 год., с което е променено предназначението на 950 кв.м. земеделска земя от ІХ категория, неполивна за изграждане на обект : "Вятърен генератор" върху имот № 069042 в землището на с. Б, общ. С., обл. С., собственост на "Мулти хад" ООД и съответно е отменила т.1 от свое решение № 6/12.10.2006 год., с което е променено предназначението на 9 003 кв.м. земеделска земя от ІХ категория, неполивна за изграждане на обект: "Вятърен генератор" върху имот № 074025 в землището на с. Б, общ. С., обл. С., собственост на В. П. В.и П. В. П.(нов собственик "Мулти хад" ООД ), като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
100 Административно дело No 325/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.И.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 2.11.2010г.
Решение № 201 / 15.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 36-А-8, подадена против Заповед Рег. № 1840 от 14.10.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на основание чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР във връзка с чл. 230, ал. 2, т. 4 от ППЗМВР, във връзка с чл. 227, ал. 1, т. 12 от ППЗМВР, във връзка с чл. 18, т. 1 от Инструкция № Із-1015 от 04.07.2006 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, на държавен служител, категория Д, главен полицай В.И.К., младши полицейски инспектор в "Териториална полиция" на група "Охрана на обществения ред" в Районно управление - Котел при Областна дирекция на МВР-Сливен, е наложено дисциплинарно наказание "уволнение"; и на основание чл. 245, ал. 1, т. 8 от ЗМВР, за наложено дисциплинарно наказание "уволнение", е прекратено служебното правоотношение с държавен служител, категория Д, главен полицай В.И.К., младши полицейски инспектор в "Териториална полиция" на група "Охрана на обществения ред" в Районно управление - Котел при Областна дирекция на МВР - Сливен, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА В.И.К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Нова Загора, ул. "Васил Левски" № 36-А-8, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
101 Административно дело No 326/2009 Други административни дела П.Г.К.,
Е.Г.Н.,
С.Т.П.,
Н.Д.Т.,
Т.Д.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 30.1.2010г.
ОТМЕНЯ мълчаливият отказ на Кмета на Община Сливен, да се произнесе по искане с вх. № 5700-330 от 02.10.2009 г. на ОС "Земеделие" Сливен за издаване на заповед за настаняване на наследниците на П.Т.К.,***.10.9 от кадастралната карта на с.Мечкарево, общ Сливен като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на кмета на Община Сливен за издаване на мотивирана заповед по направеното искане, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона. ЗАДЪЛЖАВА административния орган да се произнесе в 14 дневен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.Г.К. ***, Е.Г.Н. ***, С.Т.П. ***, Н.Д.Т. *** и Т.Д.Т. ***, направените по делото разноски в размер на 610 (шестотин и десет) лева. 
102 Административно дело No 327/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 21.1.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
На основание чл. 159 т. 4 от АПК съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Д. подадена против Заповед № РД - 15-1472 от 30.10.1998 год.; Заповед № РД-15-1473 от 30.10.1998 год.; Заповед № РД 15-882/1999 год. и Заповед № РД - 15-883/1999 год., всички издадени от Кмета на Община Сливен ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 327/2009 год. по описа на Административен съд - Сливен. 
103 Административно дело No 335/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Р.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.2.2010г., в законна сила от 4.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Р.Г. срещу Заповед № РД - 18-54/25.08.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ичера, община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 335/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
104 Административно дело No 337/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.С. НАЧАЛНИКА НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАД Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.12.2009г., в законна сила от 20.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.С. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок.
105 Административно дело No 340/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.К.А. ДИРЕКТОРА НА МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ АД СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 29.12.2009г., в законна сила от 26.1.2010г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.А. ***, подадена от адв. И.Т. *** против мълчалив отказ на Директора на МБАЛ "Д-рИван Селимински" АД гр.Сливен издаде и предостави на същия копия от медицинска документация за проведеното лечение по време на престоя в болницата на баща му - Костадин Георгиев А. като НЕОСНОВАТЕЛНА.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.  
106 Административно дело No 342/2009 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 705/24.09.2009 год. на Общинки съвет Сливен, в частта му по т. 2 прието на заседанието му на 24.09.2009 год., както следва: На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Сливен обявява за частна общинска собственост следните поземлени имоти в землището на гр. Сли5вен: № 67338.91.4 с площ 21,229 дка; актуван с АОС 2554; 67338.90.8 с площ 69,435 дка, актуван с АОС 1603; № 67338.90.7 с площ от 297,986 дка, актуван с АОС 1792 като НЕЗАКОНОСЪОРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
107 Административно дело No 343/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Б. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 15.1.2010г., в законна сила от 24.6.2010г.
Решение № 214 / 15.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б. ***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" №152, с която се иска прогласяване на нищожност на Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 30.03.2009 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа", находяща се в селищно образувание "Изгрев", кадастрален № 2056, местност "Дюлева река" №152 по плана на гр.Сливен, изпълнен Н.К.Б. и Й.И.Б. като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участие на заинтересованата страна - Й.И.Б. ***. 
108 Административно дело No 344/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 20.1.2010г., в законна сила от 22.6.2010г.
Решение № 205 / 20.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" №152 за обявяване нищожност на Заповед № ДК-02-СЛ-04 от 30.03.2009 г. на Началник РДНСК, гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Едноетажна пристройка към вилна сграда на два етажа(стая, предверие, баня и тоалетна)", находящ се в селищно образувание "Изгрев", кадастрален № 2056, местност "Дюлева река" №152 по плана на гр.Сливен, изпълнен Н.К.Б. и Й.И.Б. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.К.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" №152 да заплати на РДНСК гр.Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
109 Административно дело No 345/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.1.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
Решение № 5 / 21.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Б. ***, селищно образувание "И.", местност "Д. р." № 152 срещу Заповед № ДК-02-СЛ-05 от 30.03.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Вилна сграда на два етажа", находяща се в селищно образувание "И.", кадастрален № 2056, местност "Д. р." №152 по плана на гр.Сливен, изпълнен от Н.К.Б. като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.К.Б. ***, селищно образувание "И.", местност "Д. р." № 152 да ЗАПЛАТИ на Началника на РДНСК - Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
110 Административно дело No 348/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.А.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.5.2010г., в законна сила от 15.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.С., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД – 15 – 1493/19.10.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 195 ал. 5 от ЗУТ е наредено да премахне металната конструкция – тип “навес”, находяща се в южната част на имота му, определен е 7 – дневен срок за доброволно премахване на конструкцията и принудително такова в седемдневен срок след изтичане на определения за доброволно премахване, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.А.С., ЕГН **********,*** да заплати на М.В.П. *** разноски в общ размер 300,00 /триста/ лева. ОСЪЖДА Д.А.С., ЕГН **********,*** да заплати на Община Сливен разноски в общ размер 250,00 /двеста и петдесет/ лева. 
111 Административно дело No 350/2009 Други административни дела ЕТ МАРЧЕВ 91 МАРЧО МАРЧЕВ С. ТОПОЛЧАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
Решение № 182 / 04.01.2010 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1321/16.09.2009 г. на кмета на Община Сливен в частта, с която е определено задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ на ЕТ "Марчев-91- Марчо Марчев", БУЛСТАТ 829012492, със седалище и адрес на управление с.Тополчане, община Сливен, във връзка с упражняване дейността търговия със спиртни напитки за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2008 г. за търговски обект Склад, с адрес: ул. "Асеновска" № 121, в гр. Сливен, в размера на 2000 лв. главница и лихва 997,98 лева, като намаля същото на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) главница и 748,37 лв. (седемстотин четиридесет и осем лева и тридесет и седем стотинки) лихва към 10.09.2009 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на ЕТ "Марчев-91- Марчо Марчев", БУЛСТАТ 829012492 сумата от 32 лв.(тридесет и два лева) направени по делото разноски. ОСЪЖДА ЕТ "Марчев-91- Марчо Марчев", БУЛСТАТ 829012492 да заплати на Община Сливен сумата от 128 лв.(сто двадесет и осем лева) направени по делото разноски.  
112 Административно дело No 354/2009 Дела по ЗМВР Х.А.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.2.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Решение № 19 / 08.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. ***, в частта с която е направено искане за обявяване на нищожност на Заповед № 1995/10.11.2009 год. издадена от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е поправена очевидна фактическа грешка в заповед № 1297/22.07.2009 год. и заповед № 1358/03.08.2009 год. и двете издадени от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, като след поправката следва да се чете "решение № 8/2008 год. на Сливенски военен съд по АНД № 8/2008 год." като НЕОСНОВАТЕЛНА В ТАЗИ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. *** против Заповед № 1995/10.11.2009 год. издадена от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е поправена очевидна фактическа грешка в заповед № 1297/22.07.2009 год. и заповед № 1358/03.08.2009 год. и двете издадени от Директора на ОД на МВР гр.Сливен, като след поправката следва да се чете "решение № 8/2008 год. на Сливенски военен съд по АНД № 8/2008 год." като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Х.А.Х. ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на Директора на ОД на МВР гр.Сливен разноски-юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 
113 Административно дело No 366/2009 Други административни дела Ш.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 28.12.2009г., в законна сила от 26.1.2010г.
Решение № 208/ 28.12.2009 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.А., гражданин на Иран, роден на *** год., с адрес гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ -Бусманци, против заповед № 1977 от 06.11.2009 год. издадена от директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41 т. 1 от ЗЧРБ е разпоредил Ш.А. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
114 Административно дело No 367/2009 Други административни дела Ш.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
Решение № 10 / 22.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.А., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1978 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на Ш.А. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г.
115 Административно дело No 368/2009 Други административни дела И.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2010г., в законна сила от 19.3.2010г.
Решение № 11 / 22.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1974 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на И.С. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г.
116 Административно дело No 369/2009 Други административни дела И.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 5.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С., гражданин на Иран, с адрес: гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1975 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на основание чл. 41, т. 1 от ЗЧРБ и поради това че И.С. няма документ за самоличност и средства, осигуряващи възможност за обратно връщане, и не може да удостовери влизането си в страната по законоустановения ред, е заповядано принудително да се отведе до границата лицето И.С., гражданин на Иран, без документ за самоличност. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
117 Административно дело No 370/2009 Други административни дела А.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 9.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А., гражданин на Ирак, роден на *** год., с адрес гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ - Бусманци, против заповед № 1980 от 06.11.2009 год. на Директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 42 з, ал.2 от ЗЧРБ е наложена на А.А. забрана за влизане в Р България до 06.11.2014 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА
118 Административно дело No 371/2009 Други административни дела А.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.1.2010г., в законна сила от 25.2.2010г.
Решение № 206 / 12.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А. (ADIL AHMATSALI) - роден на *** г., гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1981 от 06.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на основание чл. 41 т.1 от ЗЧРБ е разпоредено А.А. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА
119 Административно дело No 372/2009 Други административни дела А.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.1.2010г., в законна сила от 25.2.2010г.
Решение № 207 / 12.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р. (ALI RASHID RAHMAN) - роден на *** г., гражданин на Ирак, срещу Заповед № 1969 от 06.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която на основание чл. 41 т.1 от ЗЧРБ е разпоредено А.Р.Р. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА
120 Административно дело No 373/2009 Други административни дела А.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 22.1.2010г., в законна сила от 15.3.2010г.
Решение № 12 / 22.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р., гражданин на Ирак, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1968 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на А.Р.Р. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г.
121 Административно дело No 374/2009 Други административни дела Д.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 4.1.2010г., в законна сила от 5.2.2010г.
Решение № 209 / 04.01.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П., гражданин на Иран, с адрес:***, СДВНЧ - Бусманци, подадена против Заповед № 1971 от 06.11.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Сливен, с която на Д.П. е наложена забрана за влизане в страната до 06.11.2014 г. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
122 Административно дело No 375/2009 Други административни дела Д.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 11.1.2010г., в законна сила от 25.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П., гражданин на Иран, роден на *** год., с адрес гр. София, кв. "Бусманци", ул. "Генерал Гурко" № 65А, СДВНЧ - Бусманци, против заповед № 1972 от 06.11.2009 год. издадена от директора на ОД на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41 т. 1 от ЗЧРБ е разпоредил Д.П. принудително да се отведе до границата, като НЕОСНОВАТЕЛНА  
123 Административно дело No 380/2009 Други административни дела К.Д.Н.,
Б.Н.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 8.4.2010г., в законна сила от 24.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да предприема действия за промяна на влязъл в сила ПУП - план за регулация с ограничителни линии на застрояване на ул. "Г.С.Раковски" от о.т. 228 до о.т.411, гр. Сливен, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Н.И., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Община-Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
124 Административно дело No 381/2009 Други административни дела ЕТ Д-Р МАРИАННА КИРИЛОВА АСИП ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 12.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-1021 от 10.11.2009 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с която на ЕТ "Д-р Марианна Кирилова - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ"- гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ и на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. "б" от НРД 2006 г., е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 990 / деветстотин и деветдесет / лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Сливен, да заплати на Едноличен търговец Марианна Георгиева Кирилова с ЕГН: **********, с фирма "Д-р Марианна Кирилова - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ", със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Антон Иванов" бл. 8, вх. "А", ет. 10, ап. 55, сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща разноски по делото. 
125 Административно дело No 382/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.3.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 371 /26.10.2009г. на Общински съвет Котел, с което се изменя и допълва чл.36, 37а , чл.52, т.11, 43, 77 , 80 , т.89, и отменя чл.52 , т.32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 78 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел, обективирано в стр.7 до стр.11 вкл. от протокол №28 / 26.10.2009г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Котел да заплати на Областен управител на област Сливен, направените по делото разноски в размер на 200 (двеста ) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.  
126 Административно дело No 383/2009 Други административни дела В.В.Д. КМЕТА НА С. ЖЕЛЬО ВОЙВОДА Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 3.2.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Решение № 8 / 03.02.2010 г. - ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на с.Жельо войвода, община Сливен, обективиран в писмо изх. № 494/05.11.2009 година, с който на В.В.Д., ЕГН **********,*** е отказано издаване на удостоверение за наследници на М. Г. Р. починал на 28.06.1945 година. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на с.Жельо войвода община Сливен да издаде удостоверение за наследниците на М. Г. Р. починал на 28.06.1945 година, в седмичен срок от влизането на решението в сила.  
127 Административно дело No 384/2009 Други административни дела И.П.И. Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.12.2009г., в законна сила от 7.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. ***, подадена от пълномощник - адв. Р. *** срещу акт за установяване на данъчни задължения по декларация № 120 от 04.11.2009 г., издаден от началник отдел СКМДТ на Дирекция "Бюджет и финанси" - орган по приходите при Община Сливен по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ, с който по реда на ревизионно производство по ДОПК са определени на същия публични задължения - данък върху движима собственост за периода 2004 г. - 2009 г. в размер на 1500, 48 лв., представляващи главница и лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 384 /2009 г. по описа на Административен съд Сливен. ИЗПРАЩА жалбата и приложената към нея административна преписка по подведомственост на кмета на Община Сливен на основание чл. 130, ал. 4 от АПК.  
128 Административно дело No 385/2009 Дела по ЗОС С.М.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.12.2009г., в законна сила от 7.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В. срещу Заповед № РД - 15-1746 от 16.11.2009 год. на Кмета на Община Сливен, поради ноеотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 385/2009 год. по описа на Административен съд гр. Сливен
129 Административно дело No 386/2009 Дела по ЗОС Н.Е.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 19.12.2009г., в законна сила от 7.1.2010г.
ОПР. / 19.12.2009 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Е.Н.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009г. на Кмета на община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 386/2009 година по описа на Административен съд Сливен.  
130 Административно дело No 387/2009 Дела по ЗОС Е.Н.Е. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.12.2009г., в законна сила от 13.1.2010г.
Определение от 29.12.2009 г. - Оставя без разглеждане жалбата на Е.Н.Е. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.
131 Административно дело No 388/2009 Дела по КСО Й.С.Й. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 10.2.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Й. *** в качеството му на земеделски производител срещу Решение № 17/17.11.2009г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на земеделския производител Й.С.Й. срещу разпореждане № 1217/14.10.2009 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО" Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 1 от 06.10.2009 г. на осигурителя Й.С.Й. *** размер общо на 1 382,26 /хиляда триста осемдесет и две 0,26/ лева, от които 949,09 /деветстотин четиридесет и девет 0,09/ лева главница и 433, 17 /четиристотин тридесет и три 0,17/ лева - лихви, начислени до 30.09.2009 г., за неправилно изплатени от оспорващия суми на Г.М.Й., представляващи парични обезщетения за отглеждане на малко дете за периода от м.07.2007 г. до м.12.2007 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.ОСЪЖДА Й.С.Й., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Директора на РУ "СО" гр. Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
132 Административно дело No 389/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Б.,
Е.Й.К.
НАЧАЛНИКА НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАД Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 22.1.2010г., в законна сила от 3.2.2010г.
ОПР./ 22.01.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Г.Б., ЕГН **********,*** и Е.Й.К., ЕГН **********, с адрес *** против Заповед № КД-14-20-149 от 16.04.2009 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 389/2009 г. по описа на Административен съд Сливен. 
133 Административно дело No 391/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Т.,
И.С.Т.,
П.С.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 26.4.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1703 от 10.11.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен работен устройствен план /РУП/ за УПИ Х-6916, ХІ-6915, ХІІ-6914 в кв. 374 по плана на кв. "Ново село-север" - гр. Сливен, с конкретизиране на предвиденото сключено застрояване, като очертания и силуети в план и максимална височина, включително в абсолютни коти, показани върху проекта за РУП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.С.Т. с ЕГН: **********,***, сумата от 10 / десет / лева, представляваща разноски по делото. 
134 Административно дело No 395/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Д.,
Т.Д.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 2.4.2010г., в законна сила от 2.4.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-15-252 от 26.02.2009 год. , с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 236 по плана на кв. "Клуцохор" , гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан в плана за застрояване, в частта относно плана за застрояване за УПИ XХ-173 и УПИ XIХ-174 в кв.236 по плана на кв. "Клуцохор", гр.Сливен, като НЕЗАКОНСЪОБРАЗНА.
135 Административно дело No 396/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.М.,
Г.А.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.4.2010г., в законна сила от 21.4.2010г.
Решение № 55 / 21.04.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД - 15 - 1228/26.08.2009 год. на Кмета на Община Сливен, издадена на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. 212 по плана на кв."Клуцохор", гр. Сливен, съгласно синьо и червено изчертаните линии и надписи върху плана за регулация, както и предложения начин на застрояване, указан на плана за застрояване В ЧАСТТА план за застрояване за обхвата на УПИ ХV-181 и УПИ ХVІ-182, кв. 212 по плана на кв.Клуцохор, гр. Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен представлявана от Кмета на Общината да ЗАПЛАТИ на Г.Д.М. ЕГН ********** *** направените по делото разно 
136 Административно дело No 398/2009 Дела по ЗАдм Е.Ю.Е. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.3.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю.Е., ЕГН **********,*** срещу Заповед № РД - 11 - 20 - 74 от 04.12.2009 г. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 5 ал. 2 от ЗПГРРЛ е отказано да се удовлетвори искане вх. № 94ЕЕ/0016/20.10.2009 г. на Е.Ю.Е. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Ю.Е., ЕГН **********,*** да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
137 Административно дело No 399/2009 Дела по ЗАдм КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 21.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Сливен, подадена против Заповед № РД-11-15-15 от 30.11.2009 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 9б, ал. 3 от ЗМДТ, чл. 97, ал. 1 във връзка с чл. 93, ал. 4 от АПК, чл. 31, т. 5 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗА, е отменена Заповед № РД-15-1104 от 28.07.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице ЕТ "Ялански - Иван Стойчев" със седалище: с. Чинтулово, община Сливен. 
138 Административно дело No 402/2009 Дела по ЗМСМА АТМ БЪЛГАРИЯ ООД ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 15.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. срещу Решение № 733 от 29.10.2009 г. на Общински съвет Сливен, в частта, с която по т. 3 е одобрен ПУП за имот № 085040 /стар 085020/ в местност "Враилец" в землището на с. Бяла, общ. Сливен от разширение на вятърно - генераторен парк с. Бяла, община Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на Общински съвет Сливен направени по делото разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  ОСЪЖДА "АТМ България" ООД, със седалище гр. Ямбол и адрес на управление пл. "Освобождение" № 2, ап. 2, представлявано от управителя А.Т.М. да заплати на "Уинд енерджи 2007" ЕООД направени по делото разноски в размер на 300,00 /триста/ лева.  
139 Административно дело No 403/2009 Други административни дела Т.З.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.2.2010г., в законна сила от 7.4.2010г.
Отхвърля жалбата на Т. *** срещу Заповед № РД - 15 - 1906/11.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е прекратено производството по молба вх. № 9400 - 18138/22.10.2009 г. за отмяна на отчуждаване на имот пл. № 425, кв. 467 по плана на кв. "Ново село - изток", гр. Сливен, поради недопустимост на искането.   
140 Административно дело No 404/2009 Други административни дела МБАЛ ЦАРИЦА ЙОАННА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 23.7.2010г.
Решение № 109 / 06.07.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-1127/16.12.2009 год. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, с която на основание чл. 76 от Закона за здравното осигуряване, във вр. с чл. 232, 243 и 252 от НРД 2006 год. и Арбитражно решение № 44/12.11.2009 год. на Арбитражна комисия за разрешаване на медицински спорове гр. Сливен, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказаната медицинска помощ по Клинична пътека № 33 и Клинична пътека № 34, е наложена санкция по чл. 238, ал. 4, т.4, б. “б” от НРД 2006 г. – финансова неустойка в размер на 16 380,00 /шестнадесет хиляди триста и осемдесет/ лева, В ЧАСТТА, с която е наложена санкция – финансова неустойка в общ размер на 14 940,00 /четиринадесет хиляди деветстотин и четиридесет/ лева за 83 /осемдесет и три/ нарушения по КП № 33 и КП № 34, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Царица Йоанна” ЕООД гр.Сливен подадена срещу Заповед № РД-09-1127/16.12.2009 год. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен, в частта относно осем клинични случая с ИЗ № № 1536, 1581, 1242, 1317, 1660, 1770 по КП № 33 и ИЗ № 1439 и № 1345 по КП № 34 като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на МБАЛ “Царица Йоанна” ЕООД представлявано от Марианна Падарева със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Булаир” № 49 направените по делото разноски в размер на 1 043 /хиляда четиридесет и три/ лева. ОСЪЖДА МБАЛ “Царица Йоанна” ЕООД гр.Сливен представлявано от Марианна Падарева със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.”Булаир” № 49 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК гр.Сливен направените по делото разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 68 /шестдесет и осем/ лева. 
141 Административно дело No 2/2010 Други административни дела СД МЕЛАНИ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ И СИЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 25.3.2010г., в законна сила от 12.4.2010г.
Решение № 40 / 25.03.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1867 от 04.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 9б, ал. 2 и чл. 113 /изм./ от ЗМДТ, на Събирателно дружество "Мелани - Христо Г. и с-ие", представлявано от управителя К. Георгиен К., със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. "Желю войвода" № 65 с Булстат: 040495160 за търговски обект "магазин" на адрес "Декотекс" гр. Сливен, са определени такси за административни услуги за периода: 2002 г. - 2008 г., за упражняването на дейността - продажба на тютюневи изделия, и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 2 315, 33 лева, като незаконосъобразна.
142 Административно дело No 4/2010 Други административни дела К.Д.Н.,
Б.Н.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.3.2010г., в законна сила от 22.3.2010г.
Решение № 37 / 22.03.2010 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД-15-2009/22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в частта относно дължимото обезщетение за 38,96 кв.м. - част от поземлен имот с идентификатор № 67338.513.65 по кадастралната карта на гр.Сливен, целия с площ 340 кв.м., с административен адрес гр. Сливен ул."Антим I" № 1, като завишава оценката от 16 597 лв. на 18 860 лв. (осемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева). ОТХВЪРЛЯ жалбата К.Д.Н. ЕГН ********** и Б.Н.И. ЕГН **********,***, против Заповед № РД-15-2009/22.12.2009 година на Кмета на Община - Сливен, в останалата част, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Община Сливен, да заплати К.Д.Н. ЕГН ********** и Б.Н.И. ЕГН **********,*** сумата 130,00 (сто и тридесет) лева направени по делото разноски. 
143 Административно дело No 5/2010 Други административни дела М.Р.М. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 9.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. Р.М. с ЕГН ********** в качеството си на ЕТ с фирма „Мишел- М.М." със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев" бл.23, вх."В", ет.8, ап.22 против Заповед № РД-15-1907 от 11.12.2009 год. на Кмета на Община Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ „Мишел- М.М.", БУЛСТАТ 119031911със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. „Христо Ботев" бл.23, вх."В", ет.8, ап.22 да заплати на Община Сливен сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева) направени по делото разноски .  
144 Административно дело No 6/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.Д. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 1.6.2010г., в законна сила от 22.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Д., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК – 02 – СЛ – 11/23.09.2009 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която на основание чл. 225 ал. 1, във вр. с правомощията по чл. 222 ал. 1 т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД – 13 – 182/25.09.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Плътна ограда”, изпълнен в УПИ ІХ – 209, кв. 21 по плана на с. Кипилово, община Котел, област Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
145 Административно дело No 7/2010 Други административни дела М.Д.В. КМЕТА НА С.ТОПОЛЧАНЕ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 9.4.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Отказ на Кмета на кметство село Тополчане, община Сливен, обективиран в писмо изх. № ХVІІ-8-660/26.11.2009г., с който на М.Д.В. е отказано издаване на Удостоверение за наследници на Тяна Д.Д., по съпруг и Марчева А. по баща, починала на 29.06.1943 г., акт за смърт № 320/03.07.1943 г.    ВРЪЩА преписката на Кмета на кметство село Тополчане, община Сливен за произнасяне по молбата на М.Д.В. в 14-дневен срок от влизане на решението в сила.   ОСЪЖДА Кметство село Тополчане към Община Сливен да заплати на М.Д.В., ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 60 /шестдесет/ лв. 
146 Административно дело No 8/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРКА 99 ООД,
НЕОН 10 ЕООД СЛИВЕН
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 1873 от 04.12.2009 г. на Кмет на Община Сливен, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрено изменението на ПУП с план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обхвата на УПИ ХХІV „За жилищно строителство и магазини” в кв. 281 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен, като УПИ ХХІV отпада и от същия се образуват четири нови имота: УПИ ХХІV „За жилищно строителство и магазини”, УПИ ХХV и ХХVІ с отреждане „За КОО” и УПИ ХХVІІ „За паркинг”, съгласно направените поправки със зелен и кафяв цвят върху плана за регулация, както и указания начин на застрояване, показан на плана за застрояване, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнение на предвидената в закона процедура, съобразно мотивите в настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона.    ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на “Българка - 99” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Хаджи Д.” № 13, ап. 21, представлявано от Р.Г.Д. разноски в общ размер 650,00 /шестстотин и петдесет/ лева.   ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на “Неон 10” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Д. Добрович” бл. 5 вх. “Б” ет. ІІ ап. 11, представлявано от Н.Б.К. разноски в общ размер 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева.   Решението е постановено при участието на заинтересованите лица ЕТ „Банчо – Банчо К.”***, ТБФК „Обединение Сливен”, „Дентален център – 1” ЕООД, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Г.Ж.С., Т.Х.Х., А.С.Б., Р.К.М., М.К.К., П.З.К., Р.В.П., М.И.М., К.В.Г., А.Д.Д., В.Г.Д., Ж.В.Д., К.П.С., И.Г.И., С.Н.К. – П., П.П.П., Л.С.П., В.В.С., С.П.К., К.Г.Б., К.Д.К., М.П.П. и М.Р.К..  
147 Административно дело No 9/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 2.2.2010г., в законна сила от 17.2.2010г.
ОПР. / 02.02.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местност "Дюлева река" № 152, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-04/30.03.2009 г. на Началника на РДНСК - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
148 Административно дело No 10/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 2.2.2010г., в законна сила от 17.2.2010г.
ОПР. / 02.02.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.И.Б.,***, селищно образувание "Изгрев", местността "Дюлева река" № 152, против Заповед № ДК-02-СЛ-05 от 30.03.2009 г. на Началника на РДНСК гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
149 Административно дело No 11/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.И. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.И. с ЕГН: **********,***-В-23, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-07 от 25.06.2009 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен /сега Сектор Сливен към РДНСК Югоизточен район/, с която на основание чл. 225, ал. 1 във връзка с правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД-13-182/ 29.05.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Масивна жилищна сграда", изпълнен в НУПИ № 1650, кв. 258 по плана на кв. "Клуцохор", гр. Сливен, с административен адрес: ул. "Баба Тонка" № 77, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е постановено при участието на заинтересованите лица: С.И.Г. с ЕГН: **********,***; Ж. Д.Г. с ЕГН: **********,***. 
150 Административно дело No 15/2010 Дела по ДОПК и ЗМ Н.Р.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 5.3.2010г., в законна сила от 9.4.2010г.
ОПР. / 05.03.2010 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.02.2010 г. за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Р.К. *** срещу Решение № 233/07.07.2009 год. на Изпълнителния директор на АДВ гр.София КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 15/2010 г. по описа на Административен съд гр.СЛИВЕН, поради недопустимост. На основание чл. 160, ал. 1 АПК, определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 229 и следващите от АПК, пред Върховния административен съд. 
151 Административно дело No 17/2010 Други административни дела ПАМ 98 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 22.6.2010г., в законна сила от 14.7.2010г.
Решение № 83/22.06.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-2023/28.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 9б ал. 2 от Закона за местните данъци и такси е определил задължението за заплащане на такси по чл. 113 от ЗМДТ(отм.) на Пам-98” ЕООД, ЕИК 102267565, с адрес гр. Бургас, к-с „Славейков” бл.150 вх.1 ет.1 за дейностите за търговия със спиртни напитки и продажба на тютюневи изделия за обект – „Кафе-аператив”, с адрес: Газстанция, ж.к. „Дружба” до бл.29 в гр. Сливен, а именно: за търговия със спиртни напитки за периода 01.01.2003 г. до 31.12.2008 г. 2400 лв. и лихвата върху тази сума 1418,53 лева към 10.12.2009 г., а за търговия с тютюневи изделия за периода 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г. 600 лв. и лихвата върху тази сума 239,49 лв. към 10.12.2009 г. или общото задължение възлиза на 4658,02 лв., от които главница 3 000 лева и лихва 1658.02 лева., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Пам-98” ЕООД, ЕИК 102267565, с адрес гр. Бургас, к-с „Славейков” бл.150 вх.1 ет.1, разноски по делото в размер на 250 (двеста и петдесет) лева. 
152 Административно дело No 19/2010 Други административни дела ДКЦ - СЛИВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 12.3.2010г., в законна сила от 3.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностичен консултативен център-Сливен" ООД гр.Сливен, депозирана чрез управителя К.П.К. против писмена покана № 29-04-48 от 28.12.2009 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която дружеството е поканено да заплати доброволно получена сума в размер на 3107.74 лв., представляваща неоснователно получена сума в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" /бл.МЗ-НЗОК №4/ от ЛЗ за първото тримесечие на 2009 г. -РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
153 Административно дело No 20/2010 Дела по ЗОС А.И.К.,
В.Д.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 24.2.2010г., в законна сила от 24.2.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-2007 от 22.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е определен размер на дължимото обезщетение за отчуждените 58,99 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.113, целият с площ 264 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. "Ген. Столетов" № 9, собственост на: А.И.К. и В.Д.К., като УВЕЛИЧАВА размера на дължимото обезщетение от 20 916 лева на 23 316,91 /двадесет и три хиляди триста и шестнадесет лева и деветдесет и една стотинки/ лева.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на: А.И.К. с ЕГН: **********, и В.Д.К. с ЕГН: **********, и двамата с адрес: гр. Сливен, ул. "Ген. Столетов" № 9, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски по делото. 
154 Административно дело No 22/2010 Други административни дела ГПСИМП- ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ООД СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 19.3.2010г., в законна сила от 2.11.2010г.
Решение № 31 / 19.03.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология" ООД гр.Сливен срещу писмена покана изх. № 23-07-124/28.12.2009 год. издадена от Директора на РЗОК-Сливен, с която "Групова практика за специализирана извънболнична медицинска помощ по ортопедия и травматология" ООД гр.Сливен е поканена да възстанови сумата от 662,02 лева представляваща неоснователно получена сума в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" (бл.МЗ-НЗОК №4) за първото тримесечие на 2009 год. РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
155 Административно дело No 24/2010 Дела по ЗОС И.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 22.2.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
Решение № 23 / 22.02.2010 г. - ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1947/16.12.2009 г. на Кмета на община Сливен, с която, на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС и с оглед необходимостта от реализиране на строителството на "Втори ръкав на ул. "Г.С.Раковски"/ по ул. "Алеко Богориди", ул. "Антим І" и ул. "Михаил Колони"/ от о.т. 411 до о.т. 2830 по влязъл в сила План за улична регулация на ул. "Г.С.Раковски" гр. Сливен, одобрен с Решение № 1219 от 21.12.2006 г. на Общински съвет Сливен, е отчужден 73,86 кв.м. - част от поземлен имот № 67338.513.143, целият с площ 263 кв.м. по кадастралната карта на град Сливен, община Сливен, при граници : 67338.513.144; 67338.513.145; 67338.513.142 и 67338.513.159; с административен адрес : ул. "М.Колони" № 6, собственост на И.С.И., в частта за определеното парично обезщетение, като увеличава обезщетението от 45 830 /четиридесет и пет хиляди осемстотин и тридесет/ лв. на 49 660 /четиридесет и девет хиляди и шестотин и шестдесет/ лв. ОСЪЖДА община Сливен да заплати на И.С.И., ЕГН ********** ***, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляващи направените от жалбоподателя по делото разноски. 
156 Административно дело No 26/2010 Други административни дела ЕТ ДИМИТРОВ КАР - ХРИСТО СТОЯНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 23.2.2010г., в законна сила от 3.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№ 26/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен на основание ччл. 155 ал. 1 и чл. 159 т. 4 от АПК.
157 Административно дело No 29/2010 Дела по ЗОС С.К.С.,
К.Б.М.,
З.Б.И.Я.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 24.3.2010г., в законна сила от 24.3.2010г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на С.К.С., К.Б.М. и З.Б.Я. Заповед № РД-15-2006/22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която е наредено да се отчуждят 201,33 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.114, целият с площ 337 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, Община Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул."Ген.Столетов" № 7, собственост на: ? ид.ч. на С.К.С. и ? ид.ч. на К. Б.С. и З. Б. Я. за общински нужди - изграждане на обект публична общинска собственост - "Втори ръкав" на улица "Г.С.Раковски" /по ул."Алеко Богориди", ул."Антим І" и ул."Михаил Колони" / и се определя на основание чл.22, ал.4 от ЗОС дължимото обезщетение в размер на 138 865 лв. , В ЧАСТТА за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 138 865 /сто тридесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и пет/ лв. на 162 750 /сто шестдесет и две хиляди седемстотин и петдесет/ лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.М. и З.Б.Я., подадена против Заповед № РД-15-2006/22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, в ЧАССТА Й, в която е наредено да се отчуждят 201,33 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.114, целият с площ 337 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, Община Сливен с административен адрес гр.Сливен, ул."Ген.Столетов" № 7, собственост на: ? ид.ч. на С.К.С. и ? ид.ч. на К. Б.С. и З. Б. Я. за общински нужди - изграждане на обект публична общинска собственост - "Втори ръкав" на улица "Г.С.Раковски" /по ул."Алеко Богориди", ул."Антим І" и ул."Михаил Колони" / като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.К.С.,*** , ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 580 /петстотин и осемдесет/ лв.  ОСЪЖДА К.Б. *** ЕГН ********** и З.Б.Я.,***, ЕГН ********** *** съдебно-деловодни разноски в размер на 125 / сто двадесет и пет /лв. 
158 Административно дело No 31/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КОТЕЛ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 7.4.2010г., в законна сила от 28.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Медицински център 1- Котел" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Котел, ул. "Раковска" 3, представлявано от управителя Й.Х.Й., подадена срещу Заповед № РД-09-1161 от 29.12.2009 г. на Директора на РЗОК - Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 31 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
159 Административно дело No 32/2010 Други административни дела ДКЦ 2 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.4.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от "Диагностично-консултативен център2- Сливен" ЕООД гр.Сливен срещу писмена покана изх. № 29-04-49/28.12.2009 год. издадена от Директора на РЗОК-Сливен, с която "Диагностично-консултативен център2-Сливен" ЕООД гр.Сливен е поканен да възстанови сумата от 2 021,98 лева представляваща неоснователно получени суми в резултат на назначени "Направление за медико-диагностична дейност" (бл.МЗ-НЗОК №4) за първото тримесечие на 2009 год. РС извън разрешените надвишения и задължението за компенсиране, като неоснователна. ОСЪЖДА "Диагностично-консултативен център 2- Сливен" ЕООД гр.Сливен, представлявано от управителя С.П.В. *** адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
160 Административно дело No 33/2010 Дела по ЗОС И.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2010г., в законна сила от 9.3.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1946 от 16.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е определен размер на дължимото обезщетение за отчуждените 72 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.144, целият с площ 576 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. "Д. Чинтулов" № 16, като УВЕЛИЧАВА размера на дължимото обезщетение от 98 902 лева на 103 255 /сто и три хиляди двеста петдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на И.С.И. с ЕГН: **********,***, сумата от 200 / двеста / лева, представляваща разноски по делото. 
161 Административно дело No 34/2010 Други административни дела ЕТ СМИТ - РОСА СЯРОВА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.5.2010г., в законна сила от 7.6.2010г.
Решение № 68/17.05.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2049 от 28.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 9б, ал. 2 и чл. 113 /изм./ от ЗМДТ, на ЕТ „СМИТ – Р.С.” със седалище и адрес ***, представлявано от Р.М. с Булстат: 829109742 за търговски обект „кафе - аперитив” на адрес ул. „Дунав” № 2 гр. Сливен, са определени такси за административни услуги за периода: 2002 г. - 2005 г., за упражняването на дейността - продажба на спиртни напитки, и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 2 757,12 лева към 15.12.2009 г., от които главница 1 500 лева и лихва 1 257, 12 лева, като незаконосъобразна. Осъжда Община Сливен да заплати на Едноличен търговец „СМИТ – Р.С.” със седалище и адрес ***, представлявано от Р.М. с Булстат:829109742, деловодни разноски в размер на 300/триста/ лева. 
162 Административно дело No 35/2010 Дела по ЗОС Р.Ш.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 11.3.2010г., в законна сила от 11.3.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД 15-1942 от 16.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е определен размер на дължимото обезщетение за отчуждените 50,72 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.182, целият с площ 366 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, с административен адрес: ул. "М.К" № 5, собственост на Р.Ш.Р., като УВЕЛИЧАВА размера на дължимото обезщетение от 45 500 лева на 50 620 / петдесет хиляди шестстотин и двадесет / лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ш.Р. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД 15-1942 от 16.12.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА й, в която е наредено да се отчуждят 50,72 кв.м. - част от ПИ № 67338.513.182, целият с площ 366 кв.м. по кадастралната карта на гр. Сливен, при граници: 67338.513.181, 67338.513.159; 67338.513.179, 67338.513.178 и 67338.513.183, с административен адрес: ул. "М.К" № 5, собственост на Р.Ш.Р., за общински нужди - изграждане на обект публична общинска собственост - "Втори ръкав на ул. "Г.С.Р" /по ул. "А.Б.", ул. "А І" и ул. "М.К"/ гр. Сливен.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Р.Ш.Р. с ЕГН: **********,***, разноски по делото в размер на 25 / двадесет и пет / лева, определени след компенсация. 
163 Административно дело No 36/2010 Други административни дела Е.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 22.2.2010г., в законна сила от 22.2.2010г.
Решение № 25 / 22.02.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А., гражданин на Армения, срещу Решение № УП - 1/15.01.2010 г. на интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, с което на основание чл. 70 ал. 1 т. 1, във вр. с чл. 13 ал. 1 т.т. 1 и 2 от ЗУБ е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
164 Административно дело No 37/2010 Други административни дела Е.А.,
С.Е.
РПЦБ С. БАНЯ ПРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 8.2.2010г., в законна сила от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А. - лично и като законен представител на малолетното й дете С.Е. с ЛНЧ 7000043277 против Решение № УП-2 от 15.01.2010 г. на Интервюиращия орган при регистрационно-приемателен център за бежанци - с. Баня, общ. Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 37/10 г. на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за оспорващата и Окръжна прокуратура - Сливен и от съобщаването за административния орган.  
165 Административно дело No 38/2010 Дела по ЗОС К.Б.М.,
З.Б.И.Я.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 5.2.2010г., в законна сила от 5.2.2010г.
ОПР./ 05.02.2010 г. - СЪЕДИНЯВА производството по адм.дело № 38/2010 г. на Административен съд Сливен, с производството по адм.дело № 29/2010 г. на Административен съд Сливен, за съвместно разглеждане на жалбите против Заповед № РД-15-2006 от 22.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по производството по адм.дело № 38/2010 г. на Административен съд Сливен. К.Б.М. и З.Б.Я. да бъдат вписани като жалбоподатели в списъка на лицата за призоваване по адм. д. № 29/2010 г. на АдмС Сливен. 
166 Административно дело No 39/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Б.,
М.Б.К.,
Т.Б.Т.
ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.7.2010г., в законна сила от 5.7.2010г.
Решение № 104 / 05.07.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД – 08 – 1/05.01.2010 г. на Кмет на Община Котел, издадена на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ, с която е одобрен проект за ПУП – План за регулация за част от кв. 26 по плана на село Нейково, общ. Котел, съгласно означенията и надписите на приложения към заповедта проект, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на компетентния орган за произнасяне по същество след изпълнението на предвидената в закона процедура, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона.  
167 Административно дело No 40/2010 Други административни дела С.Д.К.,
К.Д.К.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.2.2010г., в законна сила от 4.3.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата /наименувана "искова молба"/ на С.Д.К. и К.Д.К. *** срещу Разпореждане № МП - 12641 - 1/30.09.2008 г., издадено от Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ гр. Сливен.   Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 40/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващите С.Д.К. и К.Д.К. и на Директора на РУ "СО" гр. Сливен.   Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.  След влизане в сила на настоящото определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на Директора на РУ "СО" гр. Сливен по подведомственост.  
168 Административно дело No 42/2010 Дела по КСО М.О.Б. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.4.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Решение № 53 / 15.04.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.О.Б. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Нова Загора, ул."Ат.Димитров" № 48 против Решение № 2/27.01.2010 г. на Директора на РУСО Сливен, с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане № МП- 11066-3 от 17.12.2009 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване, с което на М.О.Б. е отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.98 ал.7 от КСО, като НЕОСНОВАТЕЛНА: ОСЪЖДА М.О.Б. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Нова Загора, ул."Ат.Димитров" №48 да заплати на РУСО Сливен направени по делото разноски в размер на 150 лв. 
169 Административно дело No 43/2010 Други административни дела Х.В.Х. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 29.3.2010г., в законна сила от 21.4.2010г.
Решение № 38 / 29.03.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ оспорването подадено от Х.В.Х. срещу Отказ № 3-9/26.01.2010 год. издаден от Началника на РУ на МВР гр.Сливен, с който му е отказано издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на огнестрелно оръжие, като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Х.В.Х. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Началника на РУ на МВР гр.Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
170 Административно дело No 44/2010 Други административни дела ЕТ ИЛИВАН ИВАН ИЛИЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 24.6.2010г., в законна сила от 20.7.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 17/05.01.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която, на основание чл. 21 ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 9б ал. 2 и чл. 113 /изм./ от Закона за местните данъци и такси, В ЧАСТТА, с която на ЕТ “Иливан – И.И.”*** е определен размер на дължими годишни такси за упражняване на дейността продажба на спиртни напитки в обект “Магазин” в с. Ковачите за периодите от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. и от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. и за обект “Кафе – аперитив” в с. Ковачите за периодите от 01.01.2002 г. до 31.12.2002 г. и от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г., от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. и от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Едноличен търговец И.П.И. с фирма „Иливан – И.И.”, със седалище и адрес на управление с. Ковачите, общ. Сливен, ул. „Черно море” № 7 срещу Заповед № РД – 15 – 17/05.01.2010 г. на Кмета на Община Сливен, В ЧАСТТА на акта, с която е определен размер на годишните такси за упражняване на дейността продажба на спиртни напитки в обект “Магазин” в с. Ковачите за периода 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. и 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. и в обект “Кафе – аперитив” в с. Ковачите за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на Едноличен търговец И.П.И. с фирма „Иливан – И.И.”, със седалище и адрес на управление с. Ковачите, общ. Сливен, ул. „Черно море” № 7 разноски в размер на 455,00 /четиристотин петдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА Едноличен търговец И.П.И. с фирма „Иливан – И.И.”, със седалище и адрес на управление с. Ковачите, общ. Сливен, ул. „Черно море” № 7 да заплати на Община Сливен, представлявана от кмета разноски в размер на 36,00 /тридесет и шест/ лева.  
171 Административно дело No 47/2010 Други административни дела Г.Р.Л. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.3.2010г., в законна сила от 13.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Р.Л. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок.Прекратява административното производство по делото.
172 Административно дело No 49/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.М. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ПРИ ДНСК Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 26.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.М., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК - 02 - СЛ - 04/25.01.2010 г. на Началника на РДНСК гр. Сливен, с която на основание чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, във вр. с чл. 222 ал. 1 т. 10 от ЗУТ и Заповед № РД - 13 - 182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Надстройка на съществуваща сграда", изграден в УПИ ХХІІ - 7686, кв. 423 по плана на гр. Сливен, с административен адрес ул. "П.Я." № 54, изпълнен от И.И.М., разпоредено е след влизане в сила на заповедта, до собствениците на имота да се отправи покана за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като при неспазване на този срок да се извърши принудително премахване на незаконния строеж, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
173 Административно дело No 51/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.Р. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 17.6.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.Р. *** против Заповед № ДК-02-СЛ-03 от 25.01.2010 г. на Началника на РДНСК, гр. Сливен / към настоящия момент сектор – Сливен към РДНСК Югоизточен район/, с която на основание чл. 225, ал. 1, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗУТ, правомощията по чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ и заповед № РД-13-182/29.05.2007 г. на Началника на ДНСК е наредено да бъде премахната незаконната част от строеж " Гараж за два автомобила", изпълнен в УПИ - IV за 1044, кв.42, по плана на гр. Котел, с административен адрес ул. „Диавена" № 13, като неоснователна.  ОСЪЖДА П.Х.Р. *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район сектор Сливен /сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
174 Административно дело No 55/2010 Други административни дела ЕТ АПТЕКА АВИЦЕНА ЖИВКА ЯНКОВА ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 5.3.2010г., в законна сила от 19.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ Ж.И.Я. с фирма "Аптека Авицена - Ж.Я." със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, "Македония" № 22, подадена против Заповед № 303 от 29.09.2009 г., издадена от Управителя на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД- гр. Казанлък, с която е утвърден Протокол № 1 от 17.09.2009 г. за проведен публичен търг с тайно наддаване за обект № 1 - за Аптека, с площ от 44,62 кв.м., заедно с 28,38 кв.м. ид. части от общите части на сградата или общо 73,00 кв.м., с начална тръжна цена 900 лв. с включен ДДС; и е обявен за спечелил публичния търг с тайно наддаване за обект № 1 - за Аптека, с площ от 44,62 кв.м., заедно с 28,38 кв.м. ид. части от общите части на сградата или общо 73,00 кв.м., "Образцови аптеки"АД със седалище и адрес на управление- София, жк "Дианабад", бул. "Г.М.Димитров" № 1, офис сграда № 2, ЕИК: 121321163, представлявано от Николина Димова Добрева - Иванова, с предложена цена 1500 лв. с включен ДДС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
175 Административно дело No 56/2010 Други административни дела МБАЛ ХАДЖИ ДИМИТЪР ООД ГР.СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 29.4.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
Решение № 66 / 29.04.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата подадена от Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, представлявана от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, срещу Заповед № РД-09-13/09.02.2010 г. на Директора на Районна здравно осигурителна каса - Сливен, в частта с която е отказал да се сключи договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с номера 4; 38,39,40,42,43,44,45,48,49 и 51 от Приложение № 17 към Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на Управителния съвет на НЗОК, като неоснователна. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение "Хаджи Димитър" ООД, представлявана от управителя П. Минчев П., със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5 ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК - Сливен адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
176 Административно дело No 57/2010 Други административни дела Д.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 7.4.2010г., в законна сила от 23.4.2010г.
  Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Д. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок.  Прекратява производството по адм.д. № 57/2010 год.  
177 Административно дело No 58/2010 Дела по ЗМСМА ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ - СЛИВЕН,
БУЛГЕЙТ ЕООД - СЛИВЕН,
ЕКО БУЛ АГРО ЕООД
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 21.6.2010г., в законна сила от 7.7.2010г.
Решение № 84 / 21.06.2010 г. - Отхвърля жалба на ДЗЗД "Хидросистеми", Булстат 175626600, с адрес гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5; "Булгейт" ЕООД, ЕИК 119052485, с адрес на управление гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5 и "Еко Бул Агро" ЕООД, ЕИК 119620272, с адрес на управление гр.Сливен, ул.”Агликина поляна” № 35 против Заповед № РД-15-282 от 19.02.2010 год. на Кмета на община Сливен, с която е определен тридневен срок за оспорващите да освободят поземлен имот № 8630 - частна общинска собственост чрез извеждане на неправомерно разположените технически съоръжения, като същите биват освободени от товар, като неоснователна. Осъжда ДЗЗД "Хидросистеми", Булстат 175626600, с адрес гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5; "Булгейт" ЕООД, ЕИК 119052485, с адрес на управление гр.Сливен ж-к Дружба бл.30 вх.Г ап.5 и "Еко Бул Агро" ЕООД, ЕИК 119620272, с адрес на управление гр.Сливен, ул.”Агликина поляна” № 35 да заплатят на Община Сливен направени по делото разноски в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева). 
178 Административно дело No 59/2010 Други административни дела ЕТ ИВИЯ ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 3.6.2010г., в законна сила от 22.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2054/28.12.2009г. на Кмета на Община Сливен, в частта, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ, чл.113 /изм./ от ЗМДТ на ЕТ „Ивия - И.Г.” , седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. ”Хр.Ботев” № 23, представляван от И.Н.Г., Булстат 829098388, са определени такси за упражняването на дейност – продажба на спиртни напитки за периода 01.01.2004 г. до 31.01.2005 г. в размер на 433, 33 лв. главница и лихви за просрочие върху тях, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Ивия - И.Г.” , седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. ”Хр.Ботев” № 23, представляван от И.Г. Булстат: 829098388 против заповед № РД-15-150/02.02.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с която същия отменя своя заповед № РД-15-2054/28.12.2009г., в частта с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ, чл.113 /изм./ от ЗМДТ на ЕТ „Ивия - И.Г.” , седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. ”Хр.Ботев” № 23, представляван от И.Н.Г., Булстат 829098388, са определени такси за упражняването на дейност – продажба на спиртни напитки за периода 01.01.2002 г. до 31.12.2003г. и от 01.02.2005 г. до 31.12.2008г. КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №59/2010 г. по описа на административен съд Сливен в тази част. 
179 Административно дело No 60/2010 Други административни дела Г.И.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 26.4.2010г., в законна сила от 24.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименувана "молба"/ от Г.И.П., ЕГН **********,*** с искане Община Сливен да отстрани нередности по новия регулационен план на с. Блатец, както и да издаде документи за нотариален акт за пет парцела на името на молителя. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 60/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
180 Административно дело No 61/2010 Други административни дела ЕТ ОРА 90 ОГНЯН АСЕНОВ КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 4.8.2010г., в законна сила от 27.8.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-2043 от 28.12.2009 г. на Кмета на Община Сливен, с която на основание чл. 21, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 9б, ал. 2 и чл. 113 /изм./ от Закона за местните данъци и такси на ЕТ „ОРА - 90 – Огнян Асенов” с Булстат : 030419730 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Никола Палаузов” № 6, представлявано от О.Р.А. са определени такси за административни услуги за периода: 01.01.2004г. – 30.04.2006 г., за упражняването на дейност - продажба на спиртни напитки, продажба на тютюневи изделия и лихви за просрочие на вноските общо в размер на 1644.27 лева към 15.12.2009 г., от които главница 716.66 лева и лихва 927.31 лева, като незаконосъобразна. Осъжда Община Сливен да заплати на ЕТ „ОРА - 90 – Огнян Асенов” с Булстат : 030419730 със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Никола Палаузов” № 6, представлявано от О.Р.А., деловодни разноски в размер на 50 /петдесет/ лева. 
181 Административно дело No 62/2010 Други административни дела Г.И.П. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 15.3.2010г., в законна сила от 15.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 62 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 62 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен, към административно дело № 60 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен, за съвместно разглеждане на двете молби на Г.И.П. ***, и постановяване на общ съдебен акт по тях. 
182 Административно дело No 63/2010 Други административни дела М.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.4.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
Отменя Разпореждане от 29.03.2010 г., с което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 27.04.2010 г. от 13.30 часа административно дело № 63/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.Оставя без разглеждане жалбата на М.С.М. ***, срещу отказ на Кмета на Община Твърдица да бъде предоставена обществена информация по смисъла на ЗДОИ.Прекратява производството по административно дело № 63/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.   
183 Административно дело No 64/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.3.2010г., в законна сила от 25.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ж.Й. с ЕГН: **********,***-Г-10, подадена против Констативен акт № 3 от 17.02.2010 г., съставен от служители в Сектор Сливен към РДНСК - Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 64 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено. Препис от определението да се изпрати на страните и на Началника на Сектор Сливен към РДНСК - Югоизточен район. След влизане в сила на определението, делото във вид на преписка да се изпрати по подведомственост на Началника на Сектор Сливен към РДНСК- Югоизточен район. 
184 Административно дело No 65/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Х.,
И.Х.Х.,
А.И.Х.
РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.5.2010г., в законна сила от 17.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Х., И.Х.Х. и А.И.Х. *** срещу Заповед № ДК-02-СЛ-06 от 16.02.2010 г. на Началник Сектор гр. Сливен, РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Пристройка към жилищна сграда” в УПИ ХІІ – 8505, кв.482 по плана на гр.Сливен, с административен адрес ул.”Димитър Топалов” № 1, гр.Сливен като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Х.Х. , ЕГН **********, И.Х.Х. , ЕГН ********** и А.И.Х., ЕГН ********** *** да заплатят на РДНСК Югоизточен район сектор Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. ОСЪЖДА М.Х.Х. , ЕГН **********, И.Х.Х. , ЕГН ********** и А.И.Х., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лв. Решението е постановено при участие на заинтересованите страни – Т.Д.Д. ***. 
185 Административно дело No 67/2010 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 13.5.2010г., в законна сила от 21.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Б., в качеството му на Председател на постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора, с което се иска от съда да констатира конфликт на интереси спрямо лицето А.И.С. като НЕОСНОВАТЕЛНО. ОСЪЖДА Комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора да заплати на А.И. *** с ЕГН ********** сумата 200/двеста/ лева направени по делото разноски за адвокатска защита. 
186 Административно дело No 68/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
Решение № 159 / 12.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-95 от 29.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София в частта за границата между поземлен имот с идентификатор 39030.501.439 и поземлени имоти с идентификатори 39030.501.1757 и 39030.501.1634 по одобрената кадастрална карта на землището на гр.Котел (без територията на кадастрален район 504 - м.Чукарите), община Котел, област Сливен, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Изпраща преписката на изпълнителния директор на АГКК за ново заснемане в отменената част съобразно указанията изложени в мотивите. 
187 Административно дело No 72/2010 Дела по ЗСП Д.А.С. АСП, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.3.2010г., в законна сила от 30.3.2010г.
ОПР. / 17.03.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А. ***, действаща като пълномощник на Е.К.А. срещу Заповед № РД - 02 - 0002 от 12.01.2010 г. на АСП, Дирекция "Социално подпомагане" гр. Нова Загора, с която е разпоредено лишаване на Е.К.А. от правото да получава целева помощ за отопление за срок от две години, както и е поканен адресата на заповедта да възстанови доброволно получена целева помощ за отопление за 2008 г. и 2009 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 72/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
188 Административно дело No 73/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.Х. СЕКТОР СЛИВЕН КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.4.2010г., в законна сила от 19.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. К.Х., ЕГН ********** *** срещу Заповед № ДК-09-04/17.07.2007г. на Началник РДНСК Сливен, с която е забранено ползване на невъведен в експлоатация строеж "Магазин за продажба на плодове и зеленчуци", изграден в УПИ ІІ-8400, кв.193 по плана на гр.Сливен, ползван от Г.Н.Х. , като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 73 / 2010г. по описа на Административен съд Сливен. 
189 Административно дело No 76/2010 Други административни дела РЕАЛ 24 ЕООД КОМУНАЛНИ УСЛУГИ ЕООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 10.5.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Реал - 24" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 150, представлявано от Управителя Я.М.К. срещу заповед на ликвидатор Тинка Иванова на "Комунални услуги" ЕООД, в ликвидация, със седалище гр. Сливен и решение на тръжната комисия, с което "Реал - 24" ЕООД е декласирано като участник в проведения на 11.03.2010 г. търг. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
190 Административно дело No 79/2010 Други административни дела Н.Х.З. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 26.3.2010г., в законна сила от 9.4.2010г.
ОПР. / 26.03.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Х.З. от Афганистан лично и като законен представител на Хамид Х.З. против Заповед № 309 от 11.03.2010 г. издадена от Директора на ОД на МВР гр.Сливен КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 79/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
191 Административно дело No 80/2010 Други административни дела Л.С.Х. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 26.3.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.Х., род. на *** г. лично и като законен представител на С.Р.И., род. на *** г., И.Р.И., род. на ***г. и М.Р.И., род. на *** г. всички граждани на Срия против Заповед № 306 от 11.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр.Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка "Принудително настаняване на чужденец в СДВНЧ при Дирекция "Миграция" - МВР като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. 
192 Административно дело No 81/2010 Други административни дела Р.С.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.3.2010г., в законна сила от 5.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.И., роден на *** г., гражданин на Сирия, подадена против Заповед № 310 от 11.03.2010 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на основание чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, на Р.С.И. е наложена принудителна административна мярка- Принудително настаняване на чужденец в Специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция "Миграция" - МВР, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му. 
193 Административно дело No 83/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
Решение № 162 / 03.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Решение № 830 на Общински съвет Сливен, прието по Протокол № 31 от заседание от 18.02.2010 г., както следва: по т. І - Да бъде предприета процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на Община Сливен собствеността върху недвижим имот – държавна собственост, представляващ Природен парк “Сини камъни”, целия с площ от 11 380,8 ха, с изключение на имотите – частна собственост; по т. ІІ - Възлага на кмета на Община Сливен да направи искане, чрез Областния управител на Област Сливен, до Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне на имота по т. І, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Дирекция на Природен парк “Сините камъни”. 
194 Административно дело No 85/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.К.Х. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 4.5.2010г., в законна сила от 19.5.2010г.
ОПР. / 04.05.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.К.Х., ЕГН **************,***, против Заповед № ДК-02-СЛ-01 от 17.07.2007. на Началника на РДНСК гр.Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 85/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
195 Частно административно дело No 86/2010 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. БУРГАС БУЛ АГРО ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 6.4.2010г., в законна сила от 6.4.2010г.
ОПР. / 06.04.2010 г. - ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, изх. № К-С-6030/21.12.2009 г на "БУЛ АГРО ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Сливен, като определя срок за продължаване на мерките до 31.05.2010 г.
196 Административно дело No 87/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.Б. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /озаглавена възражение/ от М.П.Б. с ЕГН: **********, с адрес:***, ул. "Балкан" № 15. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 87 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
197 Административно дело No 92/2010 Други административни дела В.Т.П. НАЧАЛНИК ПОДЕЛЕНИЕ 32450 С. МОКРЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 30.4.2010г., в законна сила от 12.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РЕЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П., ЕГН **********, с адрес *** срещу Предизвестие, издадено от Началника на Поделение .. - М, с което на основание чл. 164 т. 1 от ЗОВСРБ и заповеди на Министъра на отбраната жалбоподателят е предизвестен, че след изтичане на 6 - месечен срок, правоотношението за изпълнение на военна служба ще бъде прекратено. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 92/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
198 Административно дело No 93/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 14.6.2010г., в законна сила от 13.7.2010г.
Решение № 79 / 14.06.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 377/23.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР Сливен, с която основание чл.42з, ал.1 вр. чл.10, ал.1, т.9 от ЗЧРБ на С.Е. (Stepanyan Yervand) гражданин на Армения, роден на *** г. ЛНЧ 1000838297 е наложена принудителна административна мярка „Забрана за влизане в страната” до 23.03.2015 година, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Сливен за решаване съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона изложени в мотивите на решението.  
199 Административно дело No 94/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 1.7.2010г., в законна сила от 21.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е., гражданин на Армения, роден на *** г., ЛНЧ: 1000838297, подадена чрез адв. С.П. ***, против Заповед № 378 от 23.03.2010 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, с която на основание чл. 41, т. 2 от ЗЧРБ, е заповядано принудително да бъде отведен до границата гражданинът на Армения С.Е..
200 Административно дело No 95/2010 Други административни дела С.Е. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 12.4.2010г., в законна сила от 27.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е., гражданин на Армения, роден на *** г., ЛНЧ: 1000838297, подадена чрез адв. С.П. ***, против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 378 от 23.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 95 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
201 Административно дело No 96/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 5.5.2010г., в законна сила от 5.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е., гражданин на A., ЛНЧ 1000838297, срещу Заповед рег. № 379/23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено адресатът на акта да бъде принудително настанен в СДВНЧ - гр. София, при Дирекция "Миграция" - МВР, до осигуряване на средства, документ за задгранично пътуване и организиране на отвеждането му до границата на РБ от Дирекция "Миграция" - МВР, но не повече от 6 месеца от настаняването, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
202 Административно дело No 99/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е.,***, СДВНЧ - Бусманци, срещу Заповед № 377/23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 99/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
203 Административно дело No 100/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е., граждани на Армения, с адрес *** срещу Заповед № 378 от 23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която е разпоредено С.Е. да бъде принудително отведен до границата и е допуснато на основание чл. 60 ал. 1 от АПК предварително изпълнение на заповедта.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
204 Административно дело No 101/2010 Други административни дела С.Е. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 15.4.2010г., в законна сила от 29.4.2010г.
ОПР. / 15.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е.,***, СДВНЧ - Бусманци, срещу Заповед № 379/23.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 101/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от определението да се изпрати на страните. 
205 Административно дело No 102/2010 Дела по ЗОС Е.Н.Е. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.Е. ***, подадена против Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009 г., издадена от Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 102 / 2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. 
206 Административно дело No 104/2010 Дела по ЗОС Н.Е.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 30.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Е.Н.,***, подадена срещу Заповед № РД-15-1746 от 16.11.2009г. на Кмета на община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 104/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
207 Административно дело No 105/2010 Дела по ЗОС С.М.В. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 28.4.2010г., в законна сила от 11.5.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.В. *** срещу Заповед № РД - 15 - 1746 от 16.11.2009 г. на Кмет на Община Сливен, с която е разпоредено собственикът на гаража, монтиран върху паркоместата в пространството на УПИ ІV, кв. 477, кв. "Даме Груев" по плана на гр. Сливен, върху терен общинска собственост, да освободи незаконно държания имот чрез премахването му, определен е 7 - дневен срок от получаване на заповедта за доброволно премахване на гаража и освобождаване на имота - общинска собственост, както и при неспазване на срока да се извърши принудително премахване на гаража, начина на съхранение и получаване на същия от неговия собственик.   Прекратява производството по административно дело № 105/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок от съобщаването му.  
208 Административно дело No 106/2010 Дела по ЗОС И.Р.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 29.4.2010г., в законна сила от 10.5.2010г.
ОПР. / 29.04.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Живущите на адрес гр.Сливен, кв."Даме Груев" блок 31" с посочено лице за контакт И.Р.Б., поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
209 Административно дело No 107/2010 Други административни дела Ж.В.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 6.7.2010г., в законна сила от 28.7.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10003111 от 26.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, за наложена на Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната”, на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен срещу Заповед № 10003111 от 26.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА ОД на МВР – Сливен, да заплати на Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен, деловодни разноски в размер 80.00 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА Ж.В. Д., ЕГН ********** от гр. Сливен, да заплати на ОД на МВР – Сливен, деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
210 Административно дело No 108/2010 Други административни дела ОБРАЗЦОВИ АПТЕКИ АД СОФИЯ УПРАВИТЕЛ НА ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА - КАЗАНЛЪК ЕООД Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Определение от 19.7.2010г., в законна сила от 18.8.2010г.
Прекратява производството по административно дело № 108 по описа за 2010 г. на Административен съд гр. Сливен на основание чл. 159, т. 3 от АПК.
211 Административно дело No 111/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР УИНД ЕНЕРДЖИ 2007 ЕООД СЛИВЕН ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 8.11.2010г., в законна сила от 27.12.2010г.
РЕШЕНИЕ № 168/08.11.2010г. - ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-293/24.02.2010г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) в част план за застрояване за поземлен имот № 088059 в м.”Кънковото” от землището на с.Бяла, общ.Сливен, като се променя предназначението на част от имота от земеделска земя във „Вятърен генератор”, съгласно указания върху плана начин на застрояване като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
212 Административно дело No 114/2010 Дела по КСО С.Д.К.,
К.Д.К.
ДИРЕКТОРА НА РУ СО- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 10.6.2010г., в законна сила от 1.7.2010г.
Решение № 86/10.06.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К., ЕГН ********** и К.Д.К., ЕГН ********** и двамата от гр. Бургас против Решение № 4/29.03.2010 г. на Директора на РУ”Социално осигуряване” – гр. Сливен, с което решение на основание чл.88, ал.1, т.2 от АПК е оставена без разглеждане жалбата на С.Д.К. *** против Разпореждане № МП-12641-1 от 30.09.2008 г. издадено от Ръководител “Пенсионно осигуряване” и е прекратено образуваното административно производство и на основание чл.88, ал.1, т.3 от АПК е оставена без разглеждане жалбата на К.Д.К. *** против Разпореждане №МП-12641-1 от 30.09.2008 г., издадено от Ръководител “Пенсионно осигуряване” и е прекратено образуваното административно производство, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.Д.К., ЕГН ********** и К.Д.К., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на РУ”СО” гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. 
213 Административно дело No 119/2010 Други административни дела ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 3.5.2010г., в законна сила от 3.6.2010г.
ОПР. / 03.05.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Мартин Стефанов в качеството му на управител на ДЗЗД "Хидросистеми" против Предизвестие и нотариална покана за прекратяване на договора от Възложителя в съответствие с Под Клауза 15.6 от Общите условия КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 119/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
214 Административно дело No 121/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2010г., в законна сила от 31.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 121 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 121 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 120 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Заповед № 280 от 14.04.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора и постановяване на общо решение по тях. Определението не подлежи на обжалване. 
215 Административно дело No 122/2010 Други административни дела Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 7.6.2010г., в законна сила от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. *** срещу мълчаливо съгласие на областен управител на област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 122 /2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
216 Административно дело No 123/2010 Други административни дела ПК ВАСИЛ ЛЕВСКИ КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 3.6.2010г., в законна сила от 18.6.2010г.
ОПР. / 03.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Потребителна кооперация „Васил Левски” с.Кипилово, община Котел, ул.”Васил Левски” № 56, ЕИК 000573007, против писмо изх.№ 39-10-3 от 13.04.2010 г. на Кмета на Община Котел. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 123/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
217 Административно дело No 124/2010 Други административни дела И.К.Ц. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.7.2010г., в законна сила от 2.8.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10004053 от 21.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, за наложена на И.К.Ц.,*** принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната”, на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.Ц.,*** срещу Заповед № 10004053 от 21.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА ОД на МВР – Сливен, да заплати на И.К.Ц.,***, деловодни разноски в размер 80.00 /осемдесет/ лева. ОСЪЖДА И.К.Ц.,***, да заплати на ОД на МВР – Сливен, деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
218 Административно дело No 125/2010 Други административни дела И.К.Ц. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 5.5.2010г., в законна сила от 28.5.2010г.
ОПР. / 05.05.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Ц. *** срещу Заповед № 10004053 от 21.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр. Сливен, с която е разпоредено "Да не се разрешава напускане на страната на българския гражданин" със срок от 21.04.2010 год. до отпадане на основанието, в частта, с която е постановено предварително изпълнение на обжалваната заповед и ПРЕКРАТЯВА производството.
219 Административно дело No 126/2010 Дела по КСО С.В.Б. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.6.2010г., в законна сила от 25.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Б. *** срещу Решение № 4/04.06.2010 год. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане № 238/04.03.2010 год. на Началник отдел „КПК" при РУ ”СО" гр. Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по съставения ревизионен акт за начет вх. № 1 от 24.02.2010 год. на С.В.Б., в размер общо на 3 239, 38 лева, от които 2 182, 75 лева главница и 1 056, 63 лева лихви, начислени до 28.02.2010 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.В.Б. ЕГН ********** *** да заплати на Директора на РУ “СО” гр. Сливен разноски в размер 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
220 Административно дело No 127/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 16.6.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
ОПР. / 16.06.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.П., ЕГН ********** против Решение № 634/07.07.2009г. на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 127 /2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
221 Административно дело No 128/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.П. ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 25.6.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
ОПР. / 25.06.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.П., ЕГН **********,***, с адрес за призовавания и съобщения – гр. Бургас, ул. “Отец Паисий” № 11, ет. 3 Адвокатско дружество “Костов, Стойков и Ко”, срещу Заповед № РД-15-1000/09.07.2009 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
222 Административно дело No 129/2010 Други административни дела П.И.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 16.9.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2010003461 от 07.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, с която на П.И.Б. с ЕГН ********** от гр. Сливен е наложена принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната” на основание чл. 75, т. 4 от ЗБЛД по отношение държавите - членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Б. с ЕГН ********** срещу Заповед № 2010003461 от 07.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен в останалата й част. ОСЪЖДА П.И.Б. с ЕГН ********** от гр. Сливен да заплати на ОД на МВР – Сливен деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
223 Административно дело No 130/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 5.7.2010г., в законна сила от 8.10.2010г.
Определение от 05.07.2010 г. - ОТМЕНЯ протоколно определение, държано в о.с.з. на 08.06.2010 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Сливен, обективирано в Заповед № РД – 11 – 16 – 08/05.05.2010 г. срещу Решение № 860 от 25.03.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което е приет отчет за 2009 г. на Програма за опазване на околната среда на Община Сливен и Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Сливен, като неразделна част от нея, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 130/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
224 Административно дело No 131/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2010г., в законна сила от 29.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-09 от 05.05.2010 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, против Решение № 892 от 25.03.2010 г. на Общински съвет – Сливен, в частта му, както следва: “… и степен на изпълнение по сключени договори по обществени поръчки за услуги за периода 2007-2009 г. по фирми изпълнители”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 131 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
225 Административно дело No 133/2010 Други административни дела К.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 5.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10003834 от 16.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен, за наложена на К.С.С.,*** принудителна административна мярка „да не се разрешава напускането на страната”, на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.С.,*** срещу Заповед № 10003834 от 16.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Сливен В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА К.С.С.,***, да заплати на ОД на МВР – Сливен, деловодни разноски в размер 75 /седемдесет и пет/ лева. 
226 Административно дело No 137/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 19.5.2010г., в законна сила от 8.6.2010г.
ОПР. / 19.05.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Х.Р. *** срещу Заповед № 280 от 14.04.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 137/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Административната преписка по настоящото дело да се приложи по адм. д. № 121/2010 г. на АдмС Сливен. 
227 Административно дело No 138/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 13.5.2010г., в законна сила от 27.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Й.,*** срещу Заповед № 280/14.04.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - План за застрояване на УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 137, гр. Нова Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
228 Административно дело No 139/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.Ж.Й. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 12.5.2010г., в законна сила от 26.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ж.Й., подадена против Констативен акт № 4 от 17.03.2010 год., съставен от служители в Сектор Сливен към РДНСК - Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 139/2010 год. по описа на Административен съд гр. Сливен.
229 Административно дело No 140/2010 Дела по КТ ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 6.8.2010г.
ОТМЕНЯ акт за спиране № 10 от 20.04.2010 год. издаден от длъжностно лице при Дирекция “Инспекция по труда” гр. Сливен, с който е спряно действието на Заповед № 9/10.03.2010 год. издадена от д-р А.П.А.,***, по отношение удържани суми от трудовото възнаграждение без съгласието на служителите, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” гр. Сливен да заплати на “ДКЦ-1-Сливен” ЕООД гр.Сливен, представлявано от д-р А.П.А., деловодни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
230 Административно дело No 141/2010 Дела по КТ ДКЦ 1 СЛИВЕН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за спиране № 9 от 20.04.2010 г. с Изх. № 0066-0855 от 20.04.2010 г. по описа на Дирекция “Инспекция по труда” – Сливен, издаден от М.П.- главен инспектор при Дирекция „Инспекция по труда”- Сливен, с който е спряно действието на Заповед № 8 от 17.02.2010 г., издадена от д-р А.П.А.,*** ЕООД, по отношение удържани суми от трудовото възнаграждение без съгласието на служителите, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” - Сливен, да заплати на “Диагностично-консултативен център 1– Сливен” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Христо Ботев” № 2А, представлявано от управителя А.П.А., деловодни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева. 
231 Административно дело No 144/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.С. ОБЩИНА КОТЕЛ ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.10.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
На основание чл. 159, т.3 от АПК - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.С., с ЕГН **********,***, подадена против Заповед № РД-08-12/04.03.2010 г. на Кмета на Община Котел като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 144/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен.  
232 Административно дело No 145/2010 Дела по КСО Л.П.Н.,
Д.Б.П.,
Е.И.К.,
Д.Б.С.,
М.С.Т.
ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.9.2010г., в законна сила от 9.10.2010г.
Решение № 126 / 21.09.2010 г. - ОТМЕНЯ решение № 6/21.04.2010 год. издадено от Директора на РУСО гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на д-р Л.П.Н., д-р Д.Б.П., д-р Е. Иванов К., д-р Д.Б.С. и д-р М.С.Т. в качеството им на ТЕЛК-обща към МБАЛ “Д-р Ив.Селимински” гр.Сливен срещу Разпореждане № 216/02.03.2010 год. на Началник отдел “КПК” като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директорът на РУСО гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на д-р Л.П.Н. ЕГН ********** разноски за адвокатски хонорар в размер на 150 (сто и петдесет) лева и на д-р М.С.Т. ЕГН ********** разноски за адвокатски хонорар в размер 200 (двеста) лева.  
233 Административно дело No 148/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.К.И.С. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 12.7.2010г., в законна сила от 22.7.2010г.
ВРЪЩА искова молба от Ю.К.И. - С., ЕГН **********, с адрес ***, в която твърди, че поради немарливост на здравната служба в затвора получила тежки и необратими увреждания на здравето, като моли съда да бъде обезщетена за уврежданията на бял дроб в размер на 100 000,00 лева, на сърцето - в размер на 100 000,00 лева, на черен дроб, жлъчка и гинекологични увреждания – в размер на 150 000,00 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
234 Административно дело No 149/2010 Други административни дела Д.С.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10003973 от 20.04.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Д.С.Б., ЕГН **********,*** е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.5 от ЗБЛД „Забрана за напускане на страната" за срок от 20.04.2010 г. до отпадане на основанието, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
235 Административно дело No 150/2010 Други административни дела И.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 2.7.2010г., в законна сила от 28.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г. ***, ЕГН **********,***-Б-5-14 срещу Заповед № 2010003284/31.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на същата е наложена принудителна административна мярка по чл. 75 т. 5 от Закона за българските лични документи “Да не се разрешава напускане на страната”, за срок от 31.03.2010г. до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.Г. ***, ЕГН **********,***-Б-5-14 да заплати на ОД на МВР Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 
236 Административно дело No 154/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.Н.,
Б.Н.И.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.9.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
На основание чл.159 т.8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Н. и Б.Н.И. срещу Заповед № КД-14-20-130/28.04.2010 г. на Началника на СГКК - гр. Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 154/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. Определението може да бъде обжалвано пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващите, административния орган и заинтересованата страна Община Сливен и в 7-дневен срок от съобщаването за заинтересованата страна П.И.Н.Д..  
237 Административно дело No 155/2010 Дела по КСО Л.П.Н.,
Д.Б.П.,
Е.И.К.,
Д.Б.С.,
М.С.Т.
ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
Решение № 173 / 23.11.2010 г. - ОТМЕНЯ решение № 7/05.05.2010 год. издадено от Директора на РУСО гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на д-р Л.П.Н., д-р Д.Б.П., д-р Е. Иванов К., д-р Д.Б.С. и д-р М.С.Т. в качеството им на ТЕЛК-обща към МБАЛ “Д-р Ив.Селимински” гр.Сливен срещу разпореждане № 253/22.03.2010 год. на Началник отдел “КПК” като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Директорът на РУСО гр. Сливен ДА ЗАПЛАТИ на д-р Л.П.Н. ЕГН ********** и на д-р М.С.Т. ЕГН ********** разноски за адвокатски хонорар общо в размер на 300 (триста) лева.  
238 Административно дело No 157/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 29-02-26 от 13.05.2010 год. на Директора на Р3ОК гр.Сливен, с която МБАЛ Сливен към ВМА - София е поканено в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 15 661.00 лв. и законна лихва в размер на 985,41 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК Сливен да заплати на ВМА гр.София направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лв. 
239 Административно дело No 158/2010 Други административни дела Е.С.П. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 7.6.2010г., в законна сила от 16.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П., подадена в качеството й на общински съветник срещу Решение № РД – 15 – 555 от 11.05.2010 г. та Кмета на Община Сливен, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 158/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
240 Административно дело No 160/2010 Дела по ЗСП Р.К.Н. ДИРЕКТОРА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 28.6.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Н. ***, подадена против Заповед № 1823 от 06.04.2010 г., издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 160 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
241 Административно дело No 165/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕКОСЕДИМЕНТС ООД РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 3.12.2010г., в законна сила от 3.12.2010г.
Решение № 170 / 03.12.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екоседиментс” ООД гр.София, представлявано от управителя Константин Кръстев Недялков срещу Заповед № ДК-10-01/20.01.2009 год. издадена от Началника на РДНСК гр. Сливен, с която се оставя в сила разрешение за строеж № 236/30.06.2008 год. издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж на: “Газопровод с обща дължина 2 693 м. за “Деметра” АД – Сливен от АГРС в м.”Аркаръ коруч” до УПИ І, кв. 36 по плана на “Промишлена зона” гр. Сливен, ведно с одобрения инвестиционен проект” като НЕОСНОВАТЕЛНА.
242 Административно дело No 167/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.С.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 17.6.2010г., в законна сила от 2.7.2010г.
ОПР. / 17.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.С.В., ЕГН **********,*** против Заповед № 156 от 10.05.2010 г. на Кмета на Община Твърдица за одобряване на ПУП – план за застрояване и план за регулация на УПИ ІІ и ІІІ в кв.13 по плана на гр.Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
243 Административно дело No 169/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 3.8.2010г., в законна сила от 21.8.2010г.
ОТМЕНЯ т. 2 и т. З от Решение № 547/20.04.2010 г. на Общински съвет Нова Загора, с които колективният орган е упълномощил Кмета на общината да сключи анекс към договор за наем № 385/20.09.2007 г. с наемателя на язовира, като месечният наем бъде преизчислен на база измерената площ, считано от датата на настъпване на щетите на хидротехническите съоръжения, до извършване на ремонт на съоръженията и възстановяване площта на язовира съгласно скици по Картата на възстановената собственост на землището на с. Прохорово и е приел разходите по замерването да бъдат за сметка на наемателя, дължими през съответния месец на извършването му, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице М.Р.К. ***. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на РБългария в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. 
244 Административно дело No 170/2010 Други административни дела ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ- СОФИЯ ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА МБАЛ СЛИВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2010г., в законна сила от 11.8.2010г.
ОТМЕНЯ Писмена покана Изх. № 29-02-27 от 13.05.2010 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса - Сливен, с която Многопрофилна болница за активно лечение – Сливен към Военномедицинска академия – София, е поканена в 14-дневен срок от получаване на поканата да заплати доброволно неправомерно получена сума в размер на 20 650 лева и законна лихва в размер на 1523 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Сливен, да заплати на Военномедицинска академия - София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Георги Софийски” № 3, със съдебен адрес: гр. Сливен, ул. “Пушкин” № 2 МБАЛ-Сливен към ВМА-София, сумата от 50 / петдесет / лева, представляваща разноски по делото.  
245 Административно дело No 173/2010 Дела по ЗМСМА М.М.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.6.2010г., в законна сила от 21.9.2010г.
ОПР. / 25.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.М.Г., ЕГН **********,*** против Решение № 895 от 27.05.2010 г. на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 173/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
246 Административно дело No 175/2010 Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПРИ ОБ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 7.10.2010г.
Решение № 128 / 23.09.2010 г. - ПОСТАНОВЯВА, че не е налице конфликт на интереси по искането, подадено от председателя на Постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора против общинския съветник С.Г.Т.-Й. ***. ОСЪЖДА Постоянната комисия по установяване, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет – Нова Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.Т.-Й. *** разноски по делото представляващи адвокатски хонорар в размер на 400 (четиристотин) лева. 
247 Административно дело No 176/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 9.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
Решение № 152/09.11.2010 г. - ОТМЕНЯ решение № 896 на Общински съвет Сливен, прието на заседанието му на 27.05.2010 год., в частта му по т. 1, 2 и т. 3, както следва : 1. Отменя решение № РД-15-555/11.05.2010 г. като нищожно, тъй като не е подписано от лице, притежаващо правомощия да представя и управлява Община Сливен през времето на действие на Определение № 34/21.04.2010 г. на Окръжен съд – Сливен и Определение № 86/2010 г. на Апелативен съд – Бургас. 2. Възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Сливен в срок до 04.06.2010 г. да прекрати по установения ред обществената поръчка по Решение № РД-15-555/11.05.2010 г. и да представи информация за това в Общински съвет до 07.06.2010 г. 3. Възлага на председателя на Общински съвет до 29.05.2010 г. да оспори по установения ред пред Административен съд – Сливен законосъобразността на Решение № РД-15-555/11.05.2010 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Сливен да заплати на Областен управител на област Сливен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева. 
248 Административно дело No 177/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.М. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.А.М.,***, срещу Заповед № 440/28.05.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, с която на основание чл. 195 ал. 5 от ЗУТ е наредено да премахне баня с тоалетна и ограда, определен е срок до 20.06.2010г. за доброволно премахване, както и принудително такова по реда на гл.17, раздел ІІ от АПК, в случай на неизпълнение на заповедта за доброволно премахване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  
249 Административно дело No 178/2010 Други административни дела И.П.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЛИВЕН Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 20.8.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1449 от 29.10.2008 год. на Директора на ОД на МВР – Сливен, с която на И.П.Д. с ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка по чл. 76 т. 3 (отм.) от ЗБЛД (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) по отношение държавите - членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Д. с ЕГН ********** срещу Заповед № 1449 от 29.10.2008 год. на Директора на ОД на МВР - Сливен в останалата й част. 
250 Административно дело No 179/2010 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи ДЗЗД ХИДРОСИСТЕМИ - СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 21.6.2010г., в законна сила от 24.9.2010г.
ОПР. / 21.06.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.С. в качеството му на управител ДЗЗД “Хидросистеми” против Решение № РД-15-555/11.05.2010 год. на Кмета на Община Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 179/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
251 Административно дело No 180/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.7.2010г., в законна сила от 26.7.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ж.Р.Р. - Директор на СОУ "Георги Каравелов" гр. Шивачево, Община Шивачево против Заповед № 173 от 21.05.2010 г. на Кмета на Община Твърдица. Прекратява производството по адм. дело № 180/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.
252 Административно дело No 183/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 9.7.2010г., в законна сила от 20.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Й. от 15.06.2010 год. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да се произнесе по искане вх. № 9400-5686 от 20.04.2010 год. за издаване на заповед за учредяване на право на преминаване през общински поземлен имот с идентификатор 67338.801.16 по кадастралната карта на гр.Сливен, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 183/2010 год. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
253 Административно дело No 184/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 25.6.2010г., в законна сила от 9.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***, подадена против “административен акт - неизпратена оценка по ЗОСОИ до адреса ми от областната администрация- Сливен”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 184 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
254 Административно дело No 185/2010 Дела по ЗМСМА А.П.А.,
Р.Д.Р.,
В.П.Б.,
П.И.Д.,
Е.С.П.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 8.7.2010г., в законна сила от 21.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Групаа общински съветници при Общински съвет Сливен, а именно: А.П.А., Р.Д.Р., В.П.Б., П.И.Д. и Е.С.П. ***, подадена против Заповед № РД-11-16-14 от 10.06.2010 г. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗА и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е върнато за ново обсъждане в Общински съвет Сливен Решение № 895 от 27.05.2010 г., с което се прекратяват правомощията на Председателя на Общински съвет г-жа Мария Григорова. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 185/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен.
255 Административно дело No 186/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 13.7.2010г., в законна сила от 26.7.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.И.П. и Е.С.П., с адрес за призоваване гр.Сливен, ул.”Г.С.Раковски” № 15 офис № 9 и общинските съветници д-р К., В. П.Б., П.Д. и М.Я., с адрес за призоваване Общински съвет Сливен против Заповед № РД-11-16-15 от 10.06.2010 г. на Областен управител на Област Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 186/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
256 Административно дело No 189/2010 Други административни дела ТД АТРОН ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 1.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Байкал” № 1, представлявано от Управителя Х.Н.А., срещу Заповед № РД – 11 – 12 – 09 от 03.06.2010 г. на Областен управител на Област Сливен, с която издателят е отменил своя Заповед № РД – 11 – 12 – 07/15.05.2010 г. /с която е определен “Атрон” ЕООД за купувач на недвижим имот в гр. Сливен/ и е прекратил процедурата по провеждане на търг, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Атрон” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “Байкал” № 1, представлявано от Управителя Х.Н.А. да заплати на Областен управител на Област Сливен разноски в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.  
257 Административно дело No 190/2010 Други административни дела И.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 13.11.2010г.
Решение № 140 / 22.10.2010 г. - ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Директора на ОД на МВР Сливен да издаде по заявление вх. № 5286/19.05.2010г. на И.Д.Д. заповед за отмяна на наложената му със заповед №10002619/16.03.2010 г. принудителна административна мярка /ПАМ/ на основание чл. 75, т. 6 от ЗБЛД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА преписката на Директора на ОД на МВР Сливен на осн. чл.173 от АПК за произнасяне по същество по заявлението за отмяна. 
258 Административно дело No 192/2010 Дела по КСО Б.А.Н. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 10.8.2010г., в законна сила от 24.8.2010г.
ОПР. / 10.08.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Н. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
259 Административно дело No 193/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 2.7.2010г., в законна сила от 17.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Сливен, обективирано в заповед № РД-11-16-17 /01.07.2010 г. срещу Решение № 895/27.05.2010 г. на Общински съвет Сливен, с което на осн. чл.21 ал.1, т.3 вр. чл.24, ал.1 от ЗМСМА се прекратяват правомощията на Председателя на Общински съвет Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 193 / 2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
260 Административно дело No 194/2010 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.7.2010г., в законна сила от 23.7.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 194 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело № 194 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, към административно дело № 176 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, за съвместно разглеждане на подадените жалби срещу Решение № 896 от 27.05.2010 г. на Общински съвет Сливен и постановяване на общо решение по тях. 
261 Административно дело No 197/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.А.К. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 30.8.2010г., в законна сила от 8.9.2010г.
На основание чл.159 т.5 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от М.А.К. *** против Заповед № 439/28.05.2010 г. на Кмета на Община Нова Загора, издадена на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ, като просрочена. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 197/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните за присъствалите от датата на с.з. пред ВАС на РБ. 
262 Административно дело No 203/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.А.В. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 30.7.2010г., в законна сила от 13.8.2010г.
ОПР. / 30.07.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.В.,***, подадена против Заповед № ДК-02-СЛ-11 от 23.06.2010 г. на Началника на Сектор Сливен към РДНСК- Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
263 Административно дело No 204/2010 Искане за прекратяване на неоснователни действия ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Разпореждане от 9.7.2010г., в законна сила от 13.7.2010г.
ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО от Кмета на Община Сливен и от съответните длъжностни лица в Общинска администрация Сливен фактическите действия, с които се лишават от достъп групата общински съветници М.Д.П., И.С.П., А.П.А., П.И.Д.и Е.С.П. до стая № 101 – “Кабинет на общинския съветник”, находяща се в сградата на общинската администрация в гр. Сливен. Разпореждането да се изпълни незабавно от органите на МВР. 
264 Административно дело No 208/2010 Други административни дела З.Н.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 21.9.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
На основание чл. 155 ал. 1 във вр.чл. 159 т. 8 от АПК съдът оставя без разглеждане жалбата на З.Х. против Заповед № 775/11.06.2008 год. на Директора на ОД на МВР - Сливен. Прекратява производтвото по адм.дело № 208/2010 год. по описа на Административен съд Сливен.
265 Административно дело No 215/2010 Други административни дела В.И.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 9.11.2010г.
Решение № 136/15.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Д. *** против Отказ рег. № 3-63/24.06.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” гр. Сливен, с който на основание чл.16 ал.1 т.4 от ЗКВВООБ (отм.) му е отказано издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на късо огнестрелно оръжие.
266 Административно дело No 218/2010 Дела по КСО АТЛАНТИК СИТИ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 7.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Т. в качеството му на управител на „Атлантик сити” ЕООД, гр.Сливен, седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 32 против Решение № 13/07.07.2010 г. на Директора на РУ “Социално осигуряване” гр.Сливен, с което е отхвърлена жалбата на „Атлантик сити” ЕООД, гр.Сливен, срещу разпореждане № 594/31.05.2010 г. на Началник отдел „КПК” при РУ”СО” Сливен, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх. № 1 от 21.05.2010 г., в размер общо на 1125,86 лева, от които 662,72лева главница и 463,14 лева – лихви, начислени до 21.05.2010 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Атлантик сити” ЕООД, гр.Сливен, представлявано от управителя С.Т.Т., със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър” № 32 ДА ЗАПЛАТИ на РУ”СО” гр.Сливен сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото.  
267 Административно дело No 219/2010 Дела по ЗДС АТРОН ГРУП ЕООД СЛИВЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 4.11.2010г.
Решение № 149/15.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АТРОН ГРУП” ЕООД представлявано от Николай Христов Ангелов от гр.Сливен, ул.”Байкал” № 1 срещу Заповед № РД-11-12-19 от 24.06.2010 год. на Областен управител на Област Сливен, с която на основание чл. 99 от АПК е възобновено производството по издаване на Заповед № РД-11-12-08/15.05.2010 год. и същата е прогласена за нищожна, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА “АТРОН ГРУП” ЕООД гр.Сливен ЕИК 200173730 представлявано от Николай Христов Ангелов от гр.Сливен, ул.”Байкал” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на Област Сливен разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева.   
268 Административно дело No 221/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Ч. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
Решение № 150/21.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Ч. *** срещу Заповед № ДК-02-СЛ-12 от 02.07.2010 год. издадена от Началника на РДНСК-Югоизточен район, сектор Сливен, с която е наредено да бъде премахната незаконната част от строеж “Двуетажна, двуфамилна жилищна сграда”, като НЕОСНОВАТЕЛНА
269 Административно дело No 222/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИБА КОМЕРС ООД БУРГАС РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 8.11.2010г.
Решение № 148 / 18.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Риба Комерс„ ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.Ш. против заповед № ДК-10-ЮИР-12 от 08.07.2010г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата на оспорващия против разрешение за строеж № 86/20.04.2010 г., издадено от Главния архитект на Община Сливен за строеж „ Сграда за търговия и обществено обслужване – кулинарен магазин и кафе-аперитив”, в УПИ І, кв. 569 по плана на кв. „Българка”, гр. Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Риба Комерс„ ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.Ш. ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район адвокатско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет / лева. ОСЪЖДА „Риба Комерс„ ООД, гр. Бургас, представлявано от управителя Д.Х.Ш. ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.В. *** сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи направените по делото разноски. 
270 Административно дело No 226/2010 Други административни дела Г.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Решение от 1.9.2010г., в законна сила от 1.9.2010г.
Решение № 122 / 01.09.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г., роден на *** г., гражданин на Армения, с адрес по регистрационен лист: гр. Нова Загора, ул. „Кънчо Чамов” № 24, подадена против Решение № УП-7 от 24.06.2010 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, Регистрационно-приемателен център за бежанци - с.Б., общ. Н. З., с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за убежището и бежанците, е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на Г.Г..
271 Административно дело No 227/2010 Други административни дела Г.Л. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 31.8.2010г., в законна сила от 31.8.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Л., гражданка на Армения, род. на *** г. с адрес гр.Нова Загора, ул.”Кънчо Чамов” № 24 против Решение № УП -8 / 24.06.2010г. на интервюиращ орган при РПЦ с.Баня, община Нова Загора, с което е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут като НЕОСНОВАТЕЛНА.
272 Административно дело No 228/2010 Други административни дела А.П.М.,
К.П.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Председател и докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Решение от 19.10.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Решение № 135 / 19.10.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.М., ЕГН ********** *** и К.П.М. ЕГН ********** *** против Заповед № РД-11-20-030 от 16.07.2010 г. на Областен управител на Област Сливен, с която е отхвърлено искането им вх. № 9111/0077 от 28.12.2009 г., като наследниците на П. Т. М.за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.П.М., ЕГН ********** *** и К.П.М. ЕГН ********** *** да заплатят на Областен управител на Област Сливен сумата от 150 лева представляващи разноски по делото. 
273 Административно дело No 231/2010 Други административни дела К.Б.К.,
С.К.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 14.9.2010г., в законна сила от 27.9.2010г.
ОПР. / 14.09.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Б.К. *** 4-А-14 и С.К.К. *** в качеството на членове на УС на ЕС на ул.”Цар Освободител” № 4 вх.А против писмо изх.№ 9400-11009 от 22.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. ОТДЕЛЯ в отделно производство жалбата на К.Б.К. *** 4-А-14 и С.К.К. *** в качеството на членове на УС на ЕС на ул.”Цар Освободител” № 4 вх.А изложена в молба вх.№ СД-01-01-2288 от 31.08.2010 г. против писмо изх.№ 9400-11518 от 13.08.2010 г. на Кмета на Община Сливен. Жалбата в тази част да се докладва на Председателя на Адм.С Сливен за определяне на докладчик. Определението в частта относно прекратяването на производството подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр.София. Определението в частта относно разделянето на производството не подлежи на обжалване.  
274 Административно дело No 232/2010 Други административни дела Е.И.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.С. ***, ЕГН **********, в частта, с която се иска отмяна поради незаконосъобразност на Заповед №10002794/19.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 232/2010 г. на Административен съд Сливен в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.С. ***, ЕГН **********, в частта, с която се иска прогласяване на нищожност на Заповед № 10002794/19.03.2010 г. на Директора на Областна дирекция на МВР гр. Сливен, с която на същата е наложена принудителна административна мярка по чл. 75 т. 6 от Закона за българските лични документи “Да не се разрешава напускане на страната”, за срок от 19.03.2010 г. до отпадане на основанието, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.И.С. ***, ЕГН **********, да заплати на ОД на МВР Сливен юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 
275 Административно дело No 233/2010 Други административни дела Я.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.10.2010г., в законна сила от 20.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10002795/19.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на Я.И.Г., ЕГН **********,***, е наложена принудителна административна мярка „Да не се разрешава напускането на страната”, издадена на основание чл. 75 т. 6 от ЗБЛД, по отношение на държавите – членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.И.Г., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 10002795/19.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР Сливен в останалата й част.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр. Сливен да заплати на Я.И.Г., ЕГН **********,*** разноски в размер на 65,00 /шестдесет и пет/ лева.  
276 Административно дело No 234/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Щ.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 23.9.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
ОПР. / 23.09.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Щ.Х., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-17-335 от 13.07.2010 г. на Кмета на Община Котел издадена на основание чл.194 ал.1 и ал.4 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 234/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
277 Административно дело No 236/2010 Дела по ЗОС С.Д.Т.,
П.Г.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 23.9.2010г., в законна сила от 23.9.2010г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на С.Д.Т. и П.Г.Т. Заповед № РД-15-766/13.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен, в частта с която е определен размера на дължимото обезщетение за отчуждената част – 26, 52 кв.м. от имот ПИ с идент. № № 67338.514.252 по плана на гр.Сливен, собственост на оспорващите за общински нужди – изграждане на обект публична общинска собственост - втори ръкав на ул.”Г.С.Раковски” и подобренията в него като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 13 691,18 лв. на 14 702, 43 /четиринадесет хиляди седемстотин и два и 0.43/ лв.  ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на С.Д.Т. ЕГН ********** и П.Г.Т. ЕГН ********** и двамата с адрес *** съдебно-деловодни разноски в размер на 145 (сто четиридесет и пет) лв. 
278 Административно дело No 238/2010 Други административни дела В.И.Ч. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 9.9.2010г., в законна сила от 27.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Ч. срещу Заповед № 1634/09.09.2009 год. на Директора на ОД на МВР Сливен, с която на оспорващия е наложена принудителна административна мярка по чл.75 т.5 от ЗБДС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 238/2010 год. по описа на Административен съд - Сливен.
279 Административно дело No 239/2010 Други административни дела М.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
Решение № 151/15.10.2010г. - ОТМЕНЯ Заповед № 1684 от 16.09.2009 год. на Директора на ОД на МВР-Сливен, с която на М.Д.К. *** е наложена принудителна административна мярка „забрана за напускане на РБългария, паспорти и заместващи ги документи да не издават”, на основание чл. 76, т. 3 от ЗБДС, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.К. *** срещу Заповед № 1684 от 16.09.2009 год. на Директора на ОД на МВР – Сливен, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. 
280 Административно дело No 240/2010 Други административни дела К.С.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 8.10.2010г., в законна сила от 3.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1827 от 14.10.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР - Сливен, В ЧАСТТА, с която на българския гражданин К.С.К. с ЕГН: **********,***, е наложена принудителна административна мярка „Забрана за напускане на РБългария, паспорти и заместващите ги документи да не се издават” по отношение на държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К. с ЕГН: **********, с адрес:***, против Заповед № 1827 от 14.10.2009 г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР – Сливен, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. 
281 Административно дело No 241/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 581 на Общински съвет Нова Загора, прието с Протокол № 46 от заседание, проведено на 08.07.2010 г., с което се променят чл.51, чл.52 и т.54 от Приложение № 1 към чл.56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА Общински съвет Нова Загора да заплати на Областен управител на Област Сливен деловодни разноски в размер на 185 /сто осемдесет и пет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
282 Административно дело No 243/2010 Други административни дела С.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 8.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
Решение № 161/08.11.2010 г. - ОТМЕНЯ отказ за издаване на административен акт изх.№ 0066-1900/21.07.2010 год. издаден от Директора на “Инспекция по труда” гр.Сливен, постановен по искова молба вх.№ 0066-1079/18.05.2010 год. на С.И.Г.. ВРЪЩА делото като преписка на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Сливен за произнасяне по подадената искова молба вх.№ 0066-1079/18.05.2010 год. на С.И.Г. при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане  
283 Административно дело No 245/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР КЕЙ ЕНД ВИ ООД,
Г.П.Г.,
С.П.Д.,
П.И.П.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 17.9.2010г., в законна сила от 5.10.2010г.
ОПР. / 17.09.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кей енд Ви” ООД гр.Сливен, Г.П.Г., С.П.Д. и П.И.П. поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му. 
284 Административно дело No 249/2010 Други административни дела П.А.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 25.11.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
Решение № 167/25.11.2010 г. - ОТМЕНЯ Заповед рег. № 82з от 06.08.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” при ОД на МВР Сливен, с което е разпоредено отнемане на разрешение за носене и употреба на ООБ – обр. 3 № 0196194, обр. 2 № СН 347172 и разрешение за съхранение на ООБ – обр. 4 № 449 на П.А.Д. и е разпоредено да се изземат притежаваните от лицето ООБ.
285 Административно дело No 250/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.Р. ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 27.9.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
ОПР. / 27.09.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Р.,***, подадена срещу Заповед № 556 от 06.08.2010 г. на Кмета на община Нова Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 250/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
286 Административно дело No 254/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.А.К. РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН СЕКТОР- СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 2.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
 ОТМЕНЯ протоколно определение, държано в о.с.з. на 23.11.2010 г., с което административно дело № 254/2010 г. по описа на Административен съд Сливен е насрочено за разглеждане в о.с.з. за 07.12.2010 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.К. *** срещу акт на Началник Сектор Сливен към РДНСК Югоизточен район, с който е прекратено административно производство по подадена от К. жалба за премахване на незаконен строеж., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 254/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
287 Административно дело No 255/2010 Дела по ЗОС П.Д.С.,
Т.В.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател и докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 29.11.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД – 15 – 768/13.07.2010 г. на Кмета на Община Сливен в частта, с която е определено парично обезщетение за отчуждаващата се част от 2,83 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 67338.513.173 по кадастралната карта на гр. Сливен, целият с площ от 1 185 кв.м., като увеличава размера на паричното обезщетение от 2 314,29 /две хиляди триста и четиринадесет 0,29/ лева на 2 942,84 /две хиляди деветстотин четиридесет и два 0,84/ лева.
288 Административно дело No 259/2010 Дела по ЗМСМА РЕМОНТОСТРОЙ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОПР. / 11.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Ремонтострой" ООД, с адрес на управление гр. Сливен, ж.к. "Дружба" бл.7, вх.Б, ап.15, представлявано от управителя Георги Василев Качаров, подадена срещу Решение № 979/12.08.2010 г. на Общински съвет - Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 259/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.
289 Административно дело No 260/2010 Други административни дела К.Б.К.,
С.К.К.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 18.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.К., посочен като Председател на етажна собственост на ул. “Цар Освободител” № 4 вх. “А” и вх. “Б” и С.К.К., посочена като член на УС на същата етажна собственост срещу Писмо изх. № 94 00 – 11518 от 13.08.2010 г. на Кмета на Община Сливен, с което К.К. е уведомен, че няма да му бъде издадено удостоверение, защото сграда в режим на етажна собственост с адрес ул. “Цар Освободител” № 4 няма да бъде вписана в публичния регистър на Община Сливен на основание чл. 45 ал. 4 от ЗУЕС, докато не бъдат отстранени неточностите в подадени два броя заявления - от 17.06.2010 г. и от 30.06.2010 г., като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 260/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
290 Административно дело No 261/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.А.А.,
С.И.А.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 24.11.2010г., в законна сила от 3.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: П.А.А. и С.И.А.,***, подадена против Заповед № РД-15-924 от 13.08.2010 г. на Кмета на Община Сливен в частта, с която е одобрено изменението на ПУП в част ПЗ за УПИ ІІ-74 в кв. 387 по плана на кв. “Ново село – център”, гр. Сливен. ОСЪЖДА Община Сливен да заплати на П.А.А. с ЕГН: **********,***, сумата от 10 / десет / лева, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 261 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
291 Административно дело No 262/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 23.9.2010г., в законна сила от 6.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Сливен, обективирана в Заповед № РД-11-16-23 от 20.09.2010 г., издадена от Областен управител на Област Сливен, против Решение № 980 от 12.08.2010 г. на Общински съвет – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
292 Административно дело No 263/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
ОПР./11.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
293 Административно дело No 264/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 24.9.2010г., в законна сила от 24.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 264/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.дело №264/2010 г. по описа на Административен съд - Сливен към адм.дело № 263/2010 г. по описа на Административен съд – Сливен, за разглеждане на постъпилата молба, адресирана до Областен управител. 
294 Административно дело No 265/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Б.,
С.Д.Б.
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 24.11.2010г., в законна сила от 6.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Б., ЕГН ********** и С.Д.Б., ЕГН **********, двамата с адрес ***, подадена срещу Заповед № РД-15-924 от 13.08.2010г. на Кмета на Община Сливен, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП в част за ПЗ и ПР за УПИ ІІ-74 в кв. 387 по плана на кв. „ Ново село” гр. Сливен, ул. „Трифон войвода” № 2, в частта план за застрояване предвиждащо допълващо застрояване между основното застрояване в УПИ ІІ-74 и УПИ ІІІ-82 в кв. 387 по плана на кв. „Ново село” гр. Сливен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 265/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария. 
295 Административно дело No 267/2010 Други административни дела Н.И.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 1.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОПР. / 01.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С., ЕГН **********,*** срещу отказа на Директора на ОД на МВР Сливен за възобновяване на производството по издаване на Заповед № 1647 от 26.11.2008 г. на Директора на ОД на МВР Сливен, обективиран в писмо рег.№ 9649 от 30.08.2010 г..
296 Административно дело No 272/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.И. КМЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 25.10.2010г., в законна сила от 4.11.2010г.
ОПР. / 25.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.П.И. *** срещу Заповед № 280 / 14.04.2010г. на Кмет на община Нова Загора,поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 272/2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
297 Административно дело No 273/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Д.,
В.С.Д.
Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 8.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.П.Д. и В.С.Д. ***.  Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 273/2010 година по описа на Административен съд Сливен. Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващите, Началника на РДНСК – Югоизточен район и Началник Сектор Сливен към РДНСК – Югоизточен район.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на органа, на който делото е подведомствено.  След влизане в сила на настоящото Определение, делото във вид на преписка да се изпрати за произнасяне на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район по подведомственост.  
298 Административно дело No 274/2010 Други административни дела К.П.Д.,
В.С.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 7.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Оставя без разглеждане молбата на К.П.Д. и В.С.Д.,*** за даване на разрешение по чл.52 от ЗС. Прекратява производството по адм. д. № 274/2010 г. по описа на АдмС Сливен. Изпраща преписката по компетентност на Кмета на Община Сливен, който да се произнесе по молбата. Препис от определението да се изпрати на молителите и Кмета на Община Сливен.  
299 Административно дело No 277/2010 Други административни дела К.И.П. ДИРЕКТОР РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 4.11.2010г., в законна сила от 19.11.2010г.
ОПР./ 04.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.П.,***, срещу Разпореждане № К – 2586 / 02.09.2010 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство, образувано за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по Болничен лист сер. А 2010, № 0157896 на К.И.П., считано от 02.09.2010 г.
300 Административно дело No 279/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.К.,
Й.Д.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 17.11.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОПР. / 17.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.К. *** и Й.Д.К. ***, срещу Решение № 353 от 30.06.2010 г. на Общински съвет - Твърдица, с което се одобрява проект за изменение на ПУП – ПЗ и ПР за кв. „Изток” гр. Твърдица. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 279/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
301 Административно дело No 280/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.11.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОПР. / 08.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Ш. ***, подадена срещу изпращане на оценка от Областен управител на Област Сливен по ЗОСОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
302 Административно дело No 284/2010 Други административни дела И.И.И. ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 5.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОПР. / 05.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.И., ЕГН ********** *** А, съдебен адрес гр.Сливен, ул.”Раковски” №1, офис 10, адв.Л.А. *** срещу отказ на Зам.директор на ОД на МВР за отмяна на ПАМ, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 284/2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен. 
303 Административно дело No 286/2010 Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 22.10.2010г., в законна сила от 9.12.2010г.
ОПР. / 22.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименувана "молба" от Т.П.Ш. *** относно изпращане на оценка от Областен управител на област Сливен по ЗОСОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/2010 г. по описа на Административен съд Сливен.
304 Административно дело No 288/2010 Искове за обезщетение К.Д.К. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 32450 С.МОКРЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 11.11.2010г., в законна сила от 27.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.К. *** срещу Заповед № 249/05.07.2010 г. на Командира на Поделение 32450 – с. Мокрен, В ЧАСТТА, с която се иска заплащане на обезщетение по реда на чл. 172 ал. 1 от ЗОВСРБ, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
305 Административно дело No 290/2010 Други административни дела С.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 27.10.2010г., в законна сила от 8.11.2010г.
ОПР. / 27.10.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Н. ***, поради просрочие. Прекратява административното производство по делото.  
306 Административно дело No 291/2010 Други административни дела К.И.П. ДИРЕКТОРА НА РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 17.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.П.,***, срещу Разпореждане № К – 2949 / 08.10.2010 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен, с което на основание чл. 54 ал. 1 т. 5 от АПК е спряно административното производство, образувано за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по Болничен лист сер. А 2010, № 0147332 на К.И.П., считано от 13.09.2010 г.
307 Административно дело No 292/2010 Други административни дела Г.С. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЛАДИМИР И. ПЪРВАНОВ
Решение от 24.11.2010г., в законна сила от 24.11.2010г.
Решение № 176/24.11.2010 г. - ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С., подадена против Решение № УП-9 от 30.09.2010 г. на Интервюиращ орган на Държавна агенция за бежанците /ДАБ/ при Министерски съвет /МС/, Регистрационно-приемателен център за бежанци /РПЦБ/ - с. Баня, община Нова Загора, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
308 Административно дело No 294/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕОМАРТ ООД РУСЕ,
СИН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЮЖЕН ВЯТЪР ООД РУСЕ,
МОРСКИ ВЯТЪР ООД РУСЕ,
ЕКО АГРО ООД РУСЕ,
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 8.12.2010г.
Определение от 25.11.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „ТЕОМАРТ" ООД гр. Русе с ЕИК 117606201, "СИН ВЯТЪР" ООД гр. Русе с ЕИК 117655253, "ЮЖЕН ВЯТЪР" ООД гр. Русе с ЕИК 117655278, „МОРСКИ ВЯТЪР" ООД гр. Русе с ЕИК 117655292, „ЕКО АГРО" ООД гр. Русе с ЕИК 117655310 и „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ", гр.Русе, всички представлявани от Т.Ч. ***, офис № 20, против решение № 972/12.08.2010г. на Общински съвет Сливен, с което са одобрени проект за ПУП - парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Подземен ел. кабел 110 kV в землищата на с. Бяла, с. Г.Чочовени , с. Гавраилово и с. Селиминово, община Сливен", за обслужване на ветрогенераторен парк в землището на с. Бяла и е одобрен проект за изменение на ПУП - парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за разширение на трасе на Подземен ел. кабел 20 kV в землището на с. Бяла, община Сливен, за обслужване на ветрогенераторен парк в землището на с. Бяла.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 294/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
309 Административно дело No 297/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.К. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 8.11.2010г., в законна сила от 23.11.2010г.
ОПР. / 08.11.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.К. ***. Прекратява като неподведомствено образуваното съдебно производство по административно дело № 297/2010 година по описа на Административен съд Сливен. Препис от настоящото Определение да се изпрати на оспорващия, Началника на РДНСК – Югоизточен район и Началник Сектор Сливен към РДНСК – Югоизточен район.  
310 Административно дело No 299/2010 Други административни дела Г.Б.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СЛИВЕН Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.Г. *** срещу Заповед № 1621/2010 от 07.09.2010 г. на Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Сливен, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171 т. 2 б. “ж” от Закона за движението по пътищата – спиране на МПС от движение, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 299/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
311 Административно дело No 301/2010 Други административни дела Д.К.Б.Г. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП БУРГАС Докладчик:
СЛАВ И. БАКАЛОВ
Определение от 6.12.2010г., в законна сила от 21.12.2010г.
ОПР. /06.12.2010 г. - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.Б.-Г. против мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Обслужване” Сливен към ТД на НАП Бургас за издаване на удостоверение за придобит трудов стаж – образец УП-30 и УП-2. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
312 Административно дело No 302/2010 Други административни дела И.В.Ж. Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Определение от 2.12.2010г., в законна сила от 11.12.2010г.
ОПР. / 02.12.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.Ж. *** поради неотстраняване на нередовностите в срок. Прекратява административното производство по делото.  
313 Административно дело No 303/2010 Други административни дела С.А.Д. Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 1.12.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Д.,*** срещу мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП гр. Бургас за издаване на удостоверение за трудов /осигурителен/ стаж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 303/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
314 Административно дело No 313/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.К.И.С. Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ДРАГОМАНСКА
Определение от 7.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ОПР. / 07.12.2010 г. - ВРЪЩА исковата молба на Ю.К.И. – С., с посочен адрес V-ти отряд в Затвора в гр. Сливен, с искане да бъде обезщетена в размер на 750 000 лева за получени заболявания на всичките й жизненоважни органи в условията на ОЗ – Сливен от 1998 г. до настоящия момент, поради престъпната немърливост и забавяне на лечението от здравната служба на затвора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 313/2010 година по описа на Административен съд Сливен.  
315 Административно дело No 315/2010 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Р.И.К.,
З.И.Т.,
Т.И.Т.,
С.П.Ч.,
П.С.П.
ОБЩИНА СЛИВЕН ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 14.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Р.И.К. ***, З.И.Т. ***, Т.И.Т. ***, С.П.Ч. *** и П.С.П. ***, в качеството им на наследници на Иван Т. Митев, б.ж. на с. Глуфишево, общ. Сливен срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Сливен да издаде заповед по чл. 19 ал. 5 от ЗСПЗЗ, с която да разпореди настаняване в конкретно посочени имоти в остатъчния фонд на община Сливен, като недопустимо.   ПРЕКРАТЯВА като недопустимо образуваното съдебно производство по административно дело № 315/2010 година по описа на Административен съд Сливен. 
316 Административно дело No 316/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Н.,
Ж.Г.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Определение от 6.12.2010г., в законна сила от 17.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Н., ЕГН ********** и Ж.Г.Д., ЕГН **********, двете от гр.Стара Загора срещу “заповедта на Кмета на община Твърдица, с която е одобрил технически изисквания за застрояване на имот в м.”Могилата” гр.Твърдица”, поради неотстраняване на нередовностите в нея. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 316/2010г. по описа на Административен съд гр.Сливен.   
317 Административно дело No 325/2010 Други административни дела М.Д.Д. Докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Определение от 3.12.2010г., в законна сила от 23.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Д. с ЕГН: **********,***, подадена против Заповед № РД 01-0431 от 19.11.2010 г., издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Сливен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 325 / 2010 г. по описа на Административен съд – Сливен. 
318 АНД No 42/2010 Административни наказателни дела ГАП СТРОЙ ООД Докладчик:
ИГЛИКА В. ЖЕКОВА
Определение от 17.3.2010г., в законна сила от 3.4.2010г.
ОПР. / 17.03.2010 г. - ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за възобновяване на административно производство на "Гап строй" ООД, Булстат 119664475, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 1, представлявано от управителя П.Д.Т. против Наказателно постановление № 5189/30.10.2009 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Сливен, като НЕДОПУСТИМО. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 42/2010 г. по описа на Административен съд Сливен. 
319 АНД No 69/2010 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН Председател и докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 1.6.2010г., в законна сила от 1.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предложението направено от И.Ф. Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Сливен Пламен Стефанов за възобновяване на административно-наказателно производство по НП № 5189/30.10.2009 год. издадено от Началник отдел “Контрол” при ТД на НАП гр.Сливен, с което е наложена имуществена санкция на “ГАП СТРОЙ” ООД гр.Сливен в размер на 74 435, 16 лева на основание чл.182, ал.1 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
320 АНД No 119/2010 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН ОД НА МВР СЛИВЕН Председател и докладчик:
ГАЛЯ П. ИВАНОВА
Решение от 13.7.2010г., в законна сила от 13.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, по което е постановено Наказателно постановление № 345 от 27.11.2008 г., издадено от Началника на РУ – Твърдица към ОД на МВР – Сливен. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 345 от 27.11.2008 г., издадено от Началника на РУ – Твърдица към ОД на МВР – Сливен, с което на М.П.П. с ЕГН: **********, на основание на чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, и са отнети 6 контролни точки, на основание Наредба Із-1959 на МВР. 
321 КАНД No 172/2010 Наказателни касационни производства С.К.С. КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
ДЕТЕЛИНА К. БОЗУКОВА
Решение от 26.10.2010г., в законна сила от 26.10.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 209/26.10.2010 г. - Оставя в сила Решение № 658/19.07.2010 г. на Сливенски Районен съд, постановено по НАХД № 1085/2010 г. по описа на същия съд.
322 КАНД No 183/2010 Наказателни касационни производства Я.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР НОВА ЗАГОРА Председател:
СЛАВ И. БАКАЛОВ Докладчик:
СТЕЛА А. ДИНЧЕВА
Решение от 4.11.2010г., в законна сила от 4.11.2010г.
Оставя в сила решението Решение № 206/04.11.2010 г- Оставя в сила Решение № 280/28.05.2010 г. на Районен съд гр. Нова Загора, постановено по НАХД № 236/2010 г. по описа на същия съд.